Doç. Dr. Eyyup Yaraş - İşletme Bölümü

Transkript

Doç. Dr. Eyyup Yaraş - İşletme Bölümü
Doç. Dr. Eyyup Yaraş
ÖZGEÇMİŞ
1.
Genel
Yazışma Adresi:
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Kampus Antalya
/ TÜRKİYE
Tel:
+90 242 310 6401
E-Posta:
[email protected]
2.
Eğitim:
Öğrenim Dönemi
Üniversite
Derece (*)
Öğrenim Alanı
1999-2004
Doktora
İstanbul Üniversitesi
Pazarlama
1997-1999
Y.Lisans
Erciyes Üniversitesi
Pazarlama
1992-1996
Lisans
Selçuk Üniversitesi
İşletme
3.
Akademik ve Mesleki Deneyim:
Görev Dönemi
Üniversite
Unvan
Bölüm
1997-1999
Arş. Grv.
Niğde Üniversitesi,
Aksaray İ.İ.B.F.
İşletme/Üretim Yönetimi ve
Pazarlama ABD
1999-2004
Arş. Grv.
İstanbul Üniversitesi,
İşletme Fakültesi
Pazarlama ABD
2005-2011
Yrd. Doç. Dr.
Aksaray Üniversitesi,
İ.İ.B.F.
İşletme/Üretim Yönetimi ve
Pazarlama ABD
2011-
Doç. Dr.
Aksaray Üniversitesi,
İ.İ.B.F.
İşletme/Üretim Yönetimi ve
Pazarlama ABD
4. Projelerde Yaptığı Görevler:
“TİKA Orta Asya ve Kafkasya Alan Araştırmaları Bursu “
Araştırma Konusu: Türk Malı Ürünlerin Algılanmasında Ülke Orijinin Etkisi Üzerine
Uygulamalı Bir Araştırma ve Ukrayna(Kırım) Örneği(2008-2009)
Araştırma Süresi: 3 ay
TÜBİTAK 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı
Araştırma Konusu: A proposal of a model upon the determination of the effects of culture,
lifestyle, psychographic features on the expected benefit from the brand.
Araştırma Süresi: 12 ay
5. İdari Görevler:
Müdür Yardımcılığı
Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2008- 2009
Anabilim Dalı Başkan
Aksaray Üniversitesi, Pazarlama A.B.D.
2009- 2010
6. Ödüller:
5. Ulusal Pazarlama Kongresi Birincilik Ödülü
Yüksek Lisans Tezi: Ailenin Satınalma Kararlarında Kadının Rolü ve Kayseri`de Bir
Uygulama
Danışman: Prof. Dr. Mahir Nakip
Doktora Tezi: Marka Değeri Algılaması ve Pazarlama Karması İlişkisi,
Danışman: Prof. Dr. İsmail Kaya
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Yeniçeri,T., Yaraş,E. ve Akın,E, Tüketicilerin Riskten Kaçınma Düzeylerine Göre Sanal
Alışveriş Risk Algısı ve Sanal Plansız Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi, "Uluslararası
İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi ", 9, (2012), s.146-164
A2. Yaraş, E., Eyup Akın ve Bilge Kağan Şakacı, “Tüketicileri Plansız Satınalma Eğilimleri
İtibariyle Pazar Bölümleri Halinde İnceleme”, AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli
Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı: 18 Ekim – Kasım – Aralık 114-128,(2009)
A3. Yaraş, E., Yeniçeri, T. ve U. Akturan, “Determining Consumer Based Retailer Equity
and Discrimination of Frequent Shoppers: An Empirical Study”, Boğaziçi Journal: Review
of Social, Economic and Administrative Studies, Volume: 22, Number: 1-2, 73-88 (2008).
A4. Kurtuluş, S., Kurtuluş K.,Yeniçeri, T. ve E. Yaraş, “The Role of Psychographics In
Explaining Store Brand Buying Behavior”, Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic
and Administrative Studies, 2/3, 99-113 (2005).
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
B1. Yeniçeri, T., Yaraş, E. ve Y. Zengin, “Examining Consumer Perceived Risk Dimensions
Related
to
Store
Brands
with
Structural
Equation
Modeling”,
Ankara
University
International Conference on Market, Marketing & Entrepreneurship: Creating &Capturing
Value in the 21st Century, 985-993, Antalya, 6-9 April 2009.
B2. Yaraş, E.,”Identifying The Effects of Price Perceptions on Prestige Sensitivity” Topical
Problems of social economic development of regions International scientific-pratical
conference, Simferepol,72- 2009.
B3. Yeniçeri, T., Yaraş, E. ve U. Akturan, “Owners vs. Non-Owners of Loyaty Cards:
Identifying the Discriminating Variables Concerning Retailer Equity Perception and
Purchasing Behavior”, Academy of Marketing Annual Conference, Reflective Marketing in
a Material World, Scotland, 7-10 July 2008.
B4. Yaraş. E., U. Akturan, "Identifying The Factors Effecting The Brand Loyal Consumers:
The Impacts Of Quality, Fashion, Brand Conscioussness And Confusion By Overchoice".
The Third International Conference On Business Management And Economics, 97-109.
June, 2007
B5. Kurtuluş, S., Kurtuluş K., Harcar, T, Yeniçeri, T. ve E. Yaraş, “Determining
Differences Between Retailer and Manufacturer Brand Buyers in Turkey”, Succeeding in a
Turbulent Global Marketplace: Changes, Developments, Challenges, and Creating Distinct
Competencies, Twelfth World Business Congress, 1-6, Vancouver, British Columbia,
Canada, June 25-29, 2003.
B6. Kurtuluş, S., Kurtuluş K.,Yeniçeri, T., Yaraş, E , “Predicting Retailer or Manufacturer
Brand Preference of Consumers”, Globalization, Transformation, and Quality of Life: The
Proceedings of the 8th International Conference on Marketing and Development, 98-106,
Bangkok, Thailand, 2003.
C. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1. Yaraş, E., “Ölçme ve Ölçekleme” Ünite 8 Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim
Fakültesi ", , (2011), s.
C2. Yaraş, E., “Nitel Araştırma Yöntemleri” Ünite 12 Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim
Fakültesi ", , (2011), s.
C3. Yaraş, E., “Bilimsel Araştırmalarda Kaynaklara Ulaşma ve Gösterimi” Ünite 13 Atatürk
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ", , (2011), s.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Yaraş. E.,Yeniçeri, T. ve A. Y. Zengin, "Mağaza Markalı Ürün Satın Alan Tüketiciler ile
Satınalmayan Tüketiciler arasında Algılanan Risk Bakımından Farklılık Olup Olmadığının
İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma" Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi(18), 198-217, 2009/2
D2.Yaraş E, Yeniçeri T. ve B. Yaşin, “The Role Of Health Related Factors On Consumer
Attitudes Towards Organic Products In Turkey “ Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Meslek Yüksek Okulu Dergisi, Cilt: 12, Sayı. 1-2 Ss. 147- 175, 2009
D3.Yaraş. E., "Ülke İmajı ve Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Benzerliğin Türk Malı Ürünlerin
Algılanması Üzerindeki Etkisi", Avrasya Etüdleri Dergisi,35/2009-1, 73-98, (2009)
D4. Varinli, İ., Yaraş, E. ve A. Başalp," Satış Elemanlarının Duygusal Zekâsının Bir Göstergesi
Olarak Algılanan Performans, Satış ve Müşteri Odaklılık” , Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 10 Sayı: 1, 159-174. (2009)
D5. Varinli, İ, Yaraş, E. ve A. Başalp," Duygusal Zekanın Müşteri Odaklılık ve Satış
Performansı Üzerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Ege Akademik Bakış
Dergisi, Cilt 9 Sayı: 1, 113 – 130. (2009)
D6. Yeniçeri, T. ve E. Yaraş, “Tüketicilerin Farklı Perakendeci Denkliği Algılama
Seviyelerine Göre Perakendeci Denkliği Boyutlarının Algılanmasında, Satınalma Niyetinde
ve Demografik Özelliklerdeki Farklılıklar”, Öneri Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Cilt: 8, Yıl: 15, Sayı: 31, 167–177, Ocak (2009).
D7.Yaraş. E., " Tüketicilerin Fiyat Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma", Sosyal Ve
Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl.8, Sayı, 15, 281-300. (2008)
D8.Yaraş. E., " Tüketicilerin Demografik Özelliklerine Göre Moda Bilinç Düzeylerinin
Değerlendirilmesi", Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:5, Sayı: 2, 131-148.
(2008)
D9.Yaraş. E., "Tüketicilerin Pazarlama Karması Kararları ve Marka Değeri Algılamalarına
Göre Kümeler Halinde İncelenmesi", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, Cilt:19 Sayı:2, 349-372, (2005)
D10.Yaraş. E., "Pazarlama Karması Kararlarının Tüketicinin Marka Değeri Algılaması
Üzerine Etkisi", İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi Yönetim , Yıl: 16 (52), 26-38, (2005)
D11. Kurtuluş, S., Yeniçeri, T. ve E. Yaraş, “Perakendeci Markalı Ürün Satın Alan Bayan
Tüketicilere İlişkin Alt Pazar Bölümlerinin Oluşturulması Üzerine Bir Pilot Araştırma”,
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 30, Sayı: 1, 51-67, Nisan (2001).
D12.
Kurtuluş,
S.,
Kurtuluş
K.,Yeniçeri,
T.
ve
E.
Yaraş,
“Perakendeci
Markası
Tüketicilerinin Tercihleri ve Bu Tüketicileri Ayırmada Kullanılabilecek Temel Değişkenler
Üzerine Bir Pilot Araştırma”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı
Enstitüsü Dergisi, Yönetim, Yıl: 12, Sayı: 38, 24-40. Ocak (2001).
D13.Kurtuluş, K., Kurtuluş, S. ve
E. Yaraş, “Bilimsel Araştırmaların Değerlendirilmesi
Konusunda Bir Öneri” Pazarlama Dünyası Dergisi, Yıl:14,4,4-7. (2000).
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan
bildiriler:
E1. Yeniçeri, T., Yaraş, E. ve Akın, E., Riskten Kaçınma Düzeyine Göre Tüketicilerin Sanal
Alışverişe
Yönelik
Risk
Algısının
ve
Plansız
Sanal
Tüketim
Eğiliminin
Farklılaşıp
Farklılaşmadığının Belirlenmesi, "15. Ulusal Pazarlama Kongresi (26-29 Ekim 2010,
Kuşadası, Aydın) ", , (2010), s.641-646
E2. Yeniçeri, T., E. Yaraş ve Asude Yasemin Zengin, "Kola Markası Tercihlerini
Tüketicilerin Etnosentrik ve Sosyo-Psikolojik Özelliklerine Göre Tahminleme" 14.ULUSAL
PAZARLAMA KONGRESİ, 266-278,Yozgat, 14-17 EKİM 2009
E3. Yaraş, E., "Marka Değeri Algılamasında Tüketicileri Ayırmada Kullanılabilecek Temel
Belirleyiciler", Marka Yönetimi Sempozyumu, 181-193, Gaziantep, 2005
E4. Okumuş, A., Yaraş, E. ve T. Yeniçeri, “Tüketicilerin Ambalaja İlişkin Tutum ve
Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma”, 8. Ulusal Pazarlama Kongresi, Erciyes
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kayseri, 253-269, 16-19 Ekim 2003.
E5. Kurtuluş, K., Kurtuluş, S., Yeniçeri, T. ve E. Yaraş, “Perakendeci Markalı Ürünleri
Satınalanları
Ayırmada
Kullanılabilecek
Temel
Belirleyiciler”,
6.
Ulusal
Pazarlama
Kongresi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 199-209, Erzurum, 28
Haziran-1 Temmuz 2001.
E6. Kurtuluş, S., Kurtuluş, K., Yeniçeri, T. ve E. Yaraş, “Tüketicilerin Perakendeci Markası
Tercihleri Üzerine Bir Pilot Araştırma”, 5. Ulusal Pazarlama Kongresi, 349-372, Akdeniz
Üniversitesi, Antalya, 16-18 Kasım 2000.
E7. Nakip M. ve Yaraş. E.,
"Ailenin Satınalma Kararlarında Çalışma Durumuna Göre
Kadının Rolü" 4. Ulusal Pazarlama Kongresi, 246-257, Antakya-Hatay, 1999

Benzer belgeler

Doç. Dr. Nilsun SARIYER - Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Doç. Dr. Nilsun SARIYER - Nuh Naci Yazgan Üniversitesi lifestyle, psychographic features on the expected benefit from the brand. Araştırma Süresi: 12 ay 5. İdari Görevler: Müdür Yardımcılığı

Detaylı

Cemal YÜKSELEN - Beykent Üniversitesi

Cemal YÜKSELEN - Beykent Üniversitesi lifestyle, psychographic features on the expected benefit from the brand. Araştırma Süresi: 12 ay 5. İdari Görevler: Müdür Yardımcılığı

Detaylı