DİJİTAL (Sayısal) FOTOGRAMETRİ TEKNOLOJİSİ Prof. Dr. Ferruh

Transkript

DİJİTAL (Sayısal) FOTOGRAMETRİ TEKNOLOJİSİ Prof. Dr. Ferruh
DİJİTAL (Sayısal) FOTOGRAMETRİ
TEKNOLOJİSİ
Prof. Dr. Ferruh YILDIZ
Selçuk Üniversitesi
Coğrafi Bilgi Teknolojileri Çalıştayı
“Akademik Perspektif”
Cebit Bilişim Zirvesi 2010
08.Ekim.2010
Beylikdüzü - İstanbul
FOTOGRAMETRİ
ISPRS (International Society for Photogram
Photogrammetry and
Remote Sensing);
Sensing);
Fotografik görüntülerin ve elektromanyetik enerjinin kayıt,
ölçme ve yorumlanması sonucu fiziksel cisimler ve
bunların çevresine ilişkin bilgileri oluşturan ve bu bilgilerin
analizini yapan bir bilim dalıdır.
SINIFLANDIRMA
Fotogrametriyi, fotoğrafı çekilecek objeye, kullanılan
Fotogrametriyi,
malzemeye veya değerlendirme yöntemlerine göre
sınıflandırmak mümkündür.
Resim Çekilen Yerin Konumuna Göre,
Değerlendirmede Kullanılan Resim Sayısına Göre,
Değerlendirme Yöntemine Göre,
Uygulama Alanlarına Göre,
Resim Ölçeklerine Göre,
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNE GÖRE FOTOGRAMETRİ
Plançete Fotogrametrisi
Analog Fotogrametri
Analitik Fotogrametri
Dijital (Sayısal) Fotogrametri
FOTOGRAMETRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
plançete
analog
analitik
dijital
1880 ………… 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
PLANÇETE FOTOGRAMETRİSİ
Fotoğraflar üzerinden açı (doğrultu) ve uzunluk ölçmeleri ile
projektif ve perspektif geometrinin kavramlarını kullanarak
çizgisel harita üretimi için geliştirilmiştir.
Bilimsel Düşünce,
Lausseat,, Paris 1851
Lausseat
Meydenbauer,, Wetzlar 1858
Meydenbauer
Pratik Uygulamalar,
Pratik
Sebastian
Seb
astian Finsterwalder
Vernagt Glacier, 1888
Map of the
Vernagt Glacier,
Austria,
compiled by
Terrestrial
Photogrammetry
in 1889 by
Sebastian
Finsterwalder
of Munich
Munich..
ANALOG FOTOGRAMETRİ
Optik ve/veya Optik Mekanik Değerlendirme Aletlerinde
stereo olarak çekilmiş fotoğraflar kullanılarak objenin üç
boyutlu modelinin stereoskopi yoluyla tekrar elde edilmesi
ve objenin çizimsel yollarla değerlendirilmesi işlemidir.
Bilimsel Düşünce,
Pulfrich
Stereocomparator,
Stereocomparator, 1901
1901
von Orel
Autograph
Autograph,, 1907
1907
Gasser
Plotter (Multiplex)
(Multiplex),,1915
Pratik Uygulamalar,
Stereoplotters by Leica (Wild), Zeiss etc. (1926
1926))
Topografik
Topogra
fik Harita Yapımı, 1
1939
939--1945 (ilk uygulamalar)
Yaygın olarak, 1950
1950 ...
OPTİK DEĞERLENDİRME ALETLERİ
optical
projection
►1915
Gasser Plotter
►1933 Zeiss Multiplex
►1921 Zeiss Stereoplanigraph (Bauersfeld)
►1952 Zeiss C8
Zeiss Multiplex Projector
Projector,, 1933
(Fotogrametrik Nirengi Ölçmeleri)
MEKANİK DEĞERLENDİRME ALETLERİ
s p a c e ro d s
1921
1936
1967
1955
Santoni (Gaileo
Gaileo))
Wild A5,
A5, A7, A8, A10
Zeiss Planimat
Russia (Romanovski
Romanovski))
Stereoautograph Wild A8
ANALİTİK FOTOGRAMETRİ
Stereo değerlendirme aletlerine bilgisayar ve elektronik
ölçme sistemlerinin eklenmesi suretiyle bazı yöneltme,
ölçme ve değerlendirme işlemlerinin otomatik yada yarı
otomatik yollarla değerlendirmesi tekniğidir.
Fotoğraf ve Obje Uzayında yapılan ölçmeler, anali
analitik
tik
geometri kavramları (doğrusallık ve eşdüzlemlilik)
eşdüzlemlilik) üzerine
tesis edilen matematik model EKK yöntemiyle çözülmekte
ve bilinmeyen parametreler hesap yoluyla elde edilmektedir.
ANALİTİK FOTOGRAMETRİ
Doğrusallık Denklemi, (Gast
(Gast 1930)
Işın Demetleri Blok Dengeleme, (H. Schmid 1953)
Analitik
Anal
itik Değerlendirme Aleti, (U. Helava 1957)
Analitik Ortofoto Aleti, ((Orthocomp
Orthocomp by Zeiss 1980)
Analitik Fotogrametri ile YarıYarı-otomatik yöneltmeler, DEM,
Analitik Hava Triyangülasyonu
Triyangülasyonu,, vektörel değerlendirme
teknikleri ve çizim ile CBS mantığında veri katmanları
kavramı uygulama ile tanışmışlardır.
Daha yüksek doğruluklu, güvenilir haritalar elde edilmeye
başlanılmıştır.
ANALİTİK ÖLÇME PRENSİBİ
DİJİTAL (SAYISAL) FOTOGRAMETRİ
Fotogrametri, teknolojiye paralel bir şekilde her geçen yıl
gelişme göstermekte ve ilerlemektedir. Fotoğrafik
emülsiyon ve optik kamera kombinasyonun gelişmesi,
fotoğraflarda yüksek çözünürlük ve düşük distorsiyonlu
görüntülerin edilmesini sağlamıştır.
Dijital fotogrametri dijital görüntüler ile işlem yapar.
Dijital fotogrametride dijital forma dönüştürülmüş stereo
görüntülerin tamamen grafik işlemcili bilgisayarlar ile
bilgisayar ortamında tüm yöneltme ve değerlendirme
işlemlerini kapsar.
Dijital formdaki görüntüler, ayırma gücü yüksek optik
kameralar ile alınmış ise yüksek çözünürlüklü tarayıcılarla
taranarak dijital forma dönüştürülmüş olur yada doğrudan
yüksek çözünürlüklü sayısal kameralarla alınmıştır
alınmıştır.. Optik
kameralarla çekilen fotoğraflara ait filmlerin taranmasındaki
maliyet, süre ve doğruluk kaybı gibi olumsuz etkenlerin rolü
unutulmamalıdır..
unutulmamalıdır
Dijital Fotogrametri,
Fotogrametri, raster görüntülerin yüksek çözünürlükte
ve çok sayıda renklerin bilgisayarda elde edilmesi
sayesinde, hızla gelişme göstermektedir
göstermektedir.. Bunların yanı sıra
günümüzde bilgisayar teknolojisinin ilerlemesi, güçlü bellek
ve hızlı işlemcilerin yapılması sayesinde
dijital
fotogrametriye olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır
artmaktadır..
Hava Foto
Fotoğ
ğrafı Alımı (Hardcopy
Hardcopy))
►%
60
Filmlerin Taranması
Hava Filmleri Yüksek çözünürlüklü fotogrametrik
tarayıcılarda 77-30 mikron hassasiyetle taranabilmektedir.
Dijital görüntü kullanmanın çeşitli avantajları vardır:
vardır:
. Görüntüler direkt olarak bilgisayarda görüntülenebilir ve
ölçülebilir,
. Ölçme sistemleri sabittir ve kalibrasyona gerek yoktur,
. Görüntüde iyileştirme (image enhancement
enhancement)) yapılabilir,
. Dijital görüntü işleme teknikleri fotogrametrik ölçme ve
değerlendirme işlerinin otomatik olarak yapılmasını sağlar.
sağlar.
Bu nedenlerden dolayıdır ki günümüz de özellikle hava
fotogrametrisinde sayısal hava kamerası kullanımı yönünde
büyük talep vardır
vardır..
Sayısal kameraların klasik (optik) kameralara kıyasla
dezavantajlarının giderek azalması (geniş format, yüksek
çözünürlük, vb
vb..) müşteri talebini arttırmış, tümüyle sayısal iş
akışı (klasik fotogrametrik iş akışındaki değişim), ara
maliyetlerin azalması, analog kameralar ile sayısal
kameralar arasındaki fiyat/maliyet dengesini sayısal
kameraların lehine çevirmeye başlamıştır
başlamıştır..
Sayısal kamera görüntü kullanımı ile iç yöneltme gibi bazı
işlem adımlarının ortadan kalkmış olması da bir başka
etkendir..
etkendir
SAYISAL KAMERALARIN EN BÜYÜK AVANTAJI
Sayısal hava kameralarının en belirgin avantajı film, fotofotolaboratuvar ve tarama maliyetlerini ortadan kaldırmasıdır.
Analog ve sayısal fotogrametrik iş akışı
SAYISAL KAMERA TÜRLERİ
Sayısal kameralar temel olarak;
olarak;
1- Görüntüleme geometrisi,
2- Algılayıcı sayısı (kamera konisi sayısı veya CCD sayısı),
3- Görüntü kaydetme teknikleri,
açısından çeşitli farklılıklar göstermektedir
göstermektedir..
SAYISAL KAMERA TÜRLERİ
SAYISAL KAMERA TÜRLERİ
(Görüntüleme Geometrisi Açısından)
1. Frame
Frame--Based (Array Type
Type)) Kameralar
(çerçeve bazlı kameralar)
Örnek; Intergraph DMC, Vexcel Ultracam D,X,
D,X,Xp
Xp gibi
2. Line Scan ( Push Brum ) Kameralar
Görüntü alma yerine, araziyi satır satır tarama yönünde
geliştirilmiş bir yöntemdir.
UÇAKTAN SAYISAL GÖRÜNTÜ ELDE ETME
SAYISAL KAMERALAR
(Frame Based
Based))
SAYISAL KAMERALAR
DMC
UltraCam
UltraCam_D
_D
(Frame Based)
(Frame
Based)
DSS
DIMAC
KAMERA KONİLERİ
a) DMC (Intergraph)
b) Sekiz adet kamera konisinin yerleşimi (F, B, R, L sırasıyla ileri,
geri, sağ ve sol konvergens açılarını göstermektedir
c) Dört adet eğik görüntüden büyük formatlı pankromatik görüntü
oluşturma prensibi
KAMERA KONİLERİ
a) UltraCam_D
b) Sekiz adet kamera konisinin görünümü
c) Dokuz görüntü bileşeninden büyük formatlı pankromatik
görüntü oluşturma prensibi
Microsoft/Vexcel UltraCamX
Microsoft/Vexcel
Geniş Formatlı Sayısal Hava Kamerası
UltraCamX Sayısal Hava Kamerası
UltraCamX Sayısal Hava Kamerası, pankromatik görüntü
için 4 adet kamera konisine yerleştirilmiş 9 adet CCD
algılayıcı ile pozlama yapar
yapar.. Görüntüler, görüntü oluşturma
işlemleri esnasında birleştirilir ve UltraCam
UltraCam_X
_X 14430*
14430*9420
piksellik (UltraCam
UltraCam_D
_D 11500
11500**7500 piksellik) pankromatik
bütünleşik görüntü elde edilir
edilir..
Renkli görüntü ise 4810 piksele 3140 piksel boyutunda
kırmızı, yeşil, mavi ve kızılötesi kanallarda 4 koni tarafından
aynı anda kaydedilir
kaydedilir..
UltraCamX Sayısal Hava Kamerası
UltraCamX Geniş Formatlı Sayısal Hava Kamerası “sintopik
“sintopik””
görüntüleme prensibi ile görüntüleme yapar.
UltraCamX kamerasının görüntüleme prensibi,
aşağıdaki şekillerde pozlama sırası ile gösterilmiştir.
UltraCamX bütünleşik pankromatik görüntü ve görüntü
boyutları (Bağlama Noktaları ve Bindirmeli Alanlar)
SON GÖRÜNTÜNÜN OLUŞTURULMASI
Multispektral 4 kamera konisi, son pankromatik kamera
konisinin pozlama zamanı ile eş zamanlı olarak bütünleşik
(birleştirilmiş) pankromatik görüntü alanının tamamını
kaplayacak şekilde pozlama yapar.
Görüntüler, sonuç ürün haline gelene kadar aşağıdaki
seviyelerden geçerler.
UltraCamD ve UltraCamX sayısal hava kamerası
görüntü oluşum seviyeleri
Transfer Delay and Integration (TDI)
Transfer Gecikmesi ve Integrasyonu
DMC ve UltraCam Sayısal Kameraları, İleri Hareket Kompanzasyon (FMC)
sistemi gibi çalışan TDI sistemi (ELEKTRONİK FMC) ile donatılmıştır.
Işığa karşı daha duyarlıdır. Bu nedenle her iki kamera da düşük ışık
koşullarında çalışabilir. TDI nedeniyle kamera 90 derece döndürülemediği
için her zaman küçük formatlı kenar, uçuş doğrultusunda olmalıdır.
SAYISAL KAMERALAR (Line
(Line Scan–
Scan–Push Brum
Brum))
Resim alma yerine, araziyi satır satır tarama yönünde
geliştirilmiş bir yöntemdir.
Her hat (line
(line)) doğrudan sensör oryantasyonuna ihtiyaç
duyar (Inertial measurement unit (IMU) + GPS)
GPS)
►DATA ACQUISITION
BY LEICA GEOSYSTEMS ADS40
41
SAYISAL KAMERALAR (Line
(Line Scan–
Scan–Push Brum)
Brum)
Line Scan - Push Brum kameralar, fotogrametrik
anlayışa ( stereo 33-Boyutlu görüntüleme ) uygun
değildir. Bu sistemde, stereo görüntüler daha sonra
sanal ortamda oluşturulmaktadır.
Her iki tür (Line
(Line Scan ve Frame Based
Based)) kamera
sistemlerinin fayda ve mahzurları mevcuttur.
Genel Düşünce;
Line Scan kameraların daha çok hızlı ortoorto-görüntülerin
üretilmesinde,
Frame Based (çerçeve esaslı) kameraların ise vektör
harita üretiminde yararlanıldığını söylemek yanlış
olmayacaktır.
SAYISAL KAMERALAR (Line
(Line Scan–
Scan–Push Brum)
Brum)
►Leica ADS40
ADS40/80
/80
►*f=62.5mm
►*12000 pixellik
pixellik 4 renk bandı
►*S/B da üç (3
(3) bakış açısı
►*(GPS + IMU) zorunlu
►*h=2km
tarama genişliği
genişliği=2.4km
=2.4km
►*GSD=20cm
►*max: 800 lines/sec
►TDI Yok Bu nedenle GSD çok
küçük olmamalıdır.
olmamalıdır.
DİJİTAL FOTOGRAMETRİDE BAZI KAVRAMLAR
YER ÖRNEKLEME ARALIĞI - GROUND SAMPLING DISTANCE (GSD)
(GSD = Yeryüzünde komşu piksel merkezleri arasındaki uzaklık.
uzaklık.
Fazla örnekleme
Eksik örnekleme
Piksel Büyüklüğü GSD ile eş anlamlı değildir. Ancak Uygulayıcılar GSD
ile piksel büyüklüğü eş anlamlı olarak telakki edilmektedir.
SAYISAL (DİJİTAL) HAVA KAMERALARI
FOTOGRAMETRİK NİRENGİ
. Kullanılan Donanımlar
. Kullanılan Yazılımlar
KULLANILAN DONANIMLAR
(UltraCam
UltraCam--X Kamera Sistemi)
►(c)
►(b)
(a)
►(ç)
►(d)
(a) Algılayıcı Birimi (SX);
(b) UltraCamX sayısal hava kamerası hesaplama birimi (CX);
(c) UltraCamX sayısal hava kamerası kamera işletim arayüzü (IPX);
(ç) UltraCamX sayısal hava kamerası veri depolama birimi (DX);
(d) UltraCamX sayısal hava kamerası veri transfer birimi (DKX)
KULLANILAN DONANIMLAR
(UltraCam
UltraCam--X Kamera Sistemi)
İnersiyal Navigasyon Sistemi
(Inertial Navigation SystemSystem-INS)
KULLANILAN YAZILIMLAR
OPC (Ofis Veri İşleme Yazılımı) (1 CPU destekli)
UltraMap (Ofis Veri İşleme Yazılımı) (20 CPU destekli)
KULLANILAN DİĞER YAZILIMLAR
•
Görev Planlama Yazılımı (Örneğin, Mission
Planning Software (WinMP))
•
Navigasyon Sistemi Yazılımı (Örneğin,
IGI’nın CCNS4)
•
GPS ve IMU Ölçümlerini İşleme Yazılımı
(Örneğin, AeroOffice)
•
Fotogrametrik Nirengi ve Dengeleme
Yazılımı (Örneğin, MATCHMATCH-AT)
•
Stereo Model Oluşturma, Değerlendirme,
Nokta Okuma Yazılımı (Örneğin, SOFTPLOTTER)
TEKNOLOJİK YENİLİKLER
KİNEMATİK GPS DESTEKLİ UÇUŞ
TEKNOLOJİK YENİLİKLER
KİNEMATİK GPS DESTEKLİ UÇUŞ
TEKNOLOJİK YENİLİKLER
KİNEMATİK GPS DESTEKLİ UÇUŞ
TEKNOLOJİK YENİLİKLER
KİNEMATİK GPS DESTEKLİ UÇUŞ
TEKNOLOJİK YENİLİKLER
KİNEMATİK GPS DESTEKLİ UÇUŞ
TEKNOLOJİK YENİLİKLER
OTOMATİK FOTOGRAMETRİK NİRENGİ
TEKNOLOJİK YENİLİKLER
OTOMATİK FOTOGRAMETRİK NİRENGİ
FOTOGRAMETRİK ÜRÜNLERDE
SERİ ÜRETİM VE EKONOMİ
Çizgisel Harita
Ortofoto
SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR
(Referans; 230mm*230mm, 20 µm çözünürlüklü analog resim taraması)
İşletim koşullarında; DMC ve UltraCam’in çözünürlüğü analog hava fotoğrafları
ile eşdeğerdir. Ancak uçuş doğrultusunda daha fazla görüntüye ihtiyaç
gösterir.
SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR
(Yatay Doğruluk (1/3 pixel), GSD=10cm)
Sayısal görüntüler yalnızca GSD ile karşılaştırılabilir. (Jacobsen)
SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR
(Düşey Doğruluk)
veya
►SZ
= Yer Z değerindeki standart sapma
►b = baz (Projeksiyon merkezleri arasındaki uzaklık)
►Spx = x-paralaksasındaki standart sapma (x‘-x“)
►a2 = faktör (odak uzaklığı olarak alınabilir)
►hg = uçuş yüksekliği
►GSD = yer örnekleme aralığı (Ground Sampling Distance)
►Düşey
-
Doğruluk::
Doğruluk
h/b ve GSD değerine bağlıdır.
h/b ; b değeri büyüdükçe küçülür.
Sayısal kameralarda baz küçük olduğundan düşey doğruluk değeri büyüktür.
Düşey doğruluğu küçültmenin bir başka yolu GSD’yi küçültmektir.
SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR
DMC: Analog kameraya göre daha iyi yatay, daha kötü düşey doğruluk.
(1/3 oranında kötü)
• UltraCam_D,X,Xp: Aynı düzeyde yatay, daha düşük düşey doğruluk. (1:2.3).
• Belirlenmiş bir düşey doğruluk varsa;
-daha fazla yer kontrol noktası veya
-daha fazla uçuş kolonuna veya
-doğrudan jeodezik referanslandırma sistemine ihtiyaç vardır.
•
SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR
(Özet)
Sayısal Görüntülerdeki Doğruluk;
Yatay Doğruluk: SX = SY ~ (GSD) nin 1/3 ü kadardır .
Havai Nirengi için iyi tanımlanmış noktalarda;
~ 1/5 GSD doğruluk
Görüldüğü gibi doğruluk tanımında resim ölçeği değil,
yalnızca GSD önemlidir.
1/3 piksel doğruluk durumunda; Sx=Sy
DMC için
+/-4µm ve
UltraCamD için
+/-3µm dur.
Ancak bunun anlamı UltraCamD, DMC den daha doğru demek
değildir. Küçük pixel boyutu ışığa karşı daha az duyarlı olması
nedeniyle bir avantaj değil, zaman zaman dezavantaj olabilir.
SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR
(Özet)
Line Scan kameralar ile (1m GSD ile) Orto-görüntü üretimi için en
uygun koşulları sağlarlar.
Frame based kameralar ise daha çok Harita Üretimi Projeleri için
elverişli kameralardır.
Çok Genel olarak sayısal kameralar, analog kameralara göre
%15 tasarruf sağlarlar.
Bunun nedenleri ;
► Film Gerekmez,
► Foto
Foto--Labaratuar işlemleri gerekmez ,
► Film taramaya gerek yoktur,
► Masrafların geri dönüşü daha kısa sürede olur ,
SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR
Sayısal hava kamerası ile elde edilen görüntülerin radyometrisinin,
kontrastının, netliğinin ve dolayısıyla detay teşhis edilebilirliğinin
iyi olması, kıymetlendirme esnasında daha fazla sayıda detayın
daha doğru olarak teşhis edilmesini olanaklı kılmış ve
kıymetlendirilen detayların nitelik ve niceliğine olumlu katkı
sağlamıştır.
SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR
Operatörler tarafından kıymetlendirilen detayların sayısı,
doğruluğu ve tamlığı artmakta ve arazideki topoğrafik
bütünleme ihtiyacı ve bütünleme çalışmalarının süresi
azalmaktadır..
azalmaktadır
SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR
Diğer bir avantaj, operatör tarafından yapılan iç yöneltme
işleminin ortadan kalkmasıdır.
SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR
iç yöneltmede operatör tarafından veya otomatik olarak yapılan
ölçüm esnasında oluşan hatalar önlenmiş olmakta ve bu durum
operatöre zaman kazandırmaktadır.
SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR
Sayısal hava kamerasının ortofoto üretimi sürecine etkisi en çok
üretim hızı ve ortofoto kalitesinde görülür. GPS/IMU ile
desteklenmiş sayısal hava kamerası görüntüleri ile hızlı şekilde
ortofoto üretimi gerçekleştirilebilmektedir.
1:16.000 ölçekli analog hava kamerası ortofotosu (solda)
1:60.000 ölçekli sayısal hava kamerası ortofotosu (sağda)
SAYISAL KAMERA SİSTEMLERİNİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR
Sayısal hava kameralarında kullanılan düşük odak uzaklığına sahip
mercekler görüntülerde panoramik bozulmalara sebep olmaktadır
olmaktadır..
Sayısal hava kamerasıyla alınmış görüntülerde binaların yan yüzleri
görülürken diğer görüntüde binalar yukarıdan görülmektedir.
görülmektedir.
Sayısal hava kamerası ortofotolarındaki panoramik bozulmalar (sağda)
DİJİTAL FOTOGRAMETRİNİN AVANTAJLARI
(Harita Yapım Maliyeti)
1:1000 Fotogrametrik Sayısal Harita Maliyeti;
1 ha → 24 $
1:1000 Pafta ortalama 38 ha, Pafta Maliyeti;
1 Pafta (38 ha * 24 $) → 912 $
1:1000 Ortofoto Harita Maliyeti;
( 38 ha * 8 $ ) → 304 $
BU DEĞERLER ULUSLAR ARASI PİYASA FİYATLARIDIR.
UÇUŞ, ARAZİ ÇALIŞMALARI, DEĞERLENDİRME, OPERATÖR
MALİYETLERİ (TÜM PARAMETRELER) DAHİL FİYATLARDIR.
DİJİTAL FOTOGRAMETRİNİN AVANTAJLARI
(Harita Yapım Maliyeti)
1:5000 Fotogrametrik Sayısal Harita Maliyeti;
1 ha → 3 $
1:5000 Pafta ortalama 605 ha, Pafta Maliyeti;
1 Pafta (605 ha * 3 $) → 1815 $
BU DEĞERLER ULUSLAR ARASI PİYASA FİYATLARIDIR.
UÇUŞ, ARAZİ ÇALIŞMALARI, DEĞERLENDİRME, OPERATÖR
MALİYETLERİ (TÜM PARAMETRELER) DAHİL FİYATLARDIR.
DİJİTAL FOTOGRAMETRİNİN AVANTAJLARI
(1:5000 Harita HGK’da Yapılan Bir Araştırma Çalışması Maliyet Analizi)
1/100.000 ÖLÇEKLİ PAFTANIN KAPSADIĞI ALANDA ULTRACAM X MARKA SAYISAL HAVA KAMERASI İLE 1/35000 ÖLÇEKLİ 25 CM
ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNDE FOTOĞRAF ÇEKİM, FOTOGRAMETRİK NİRENGİ, KIYMETLENDİRME VE BÜTÜNLEME MALİYET HESABI
İşlem
Süre Personel
(saat)
Sayısı
Personel
Ücreti
(TL/Saat)
Uçuş
Ücreti
(TL/Saat)
Yazılım Donanım Hizmet
Hizmet
Ücreti
Ücreti
Miktarı
Ücreti
(TL/Saat) (TL/saat) (Adet) (TL/Adet)
=
1. UÇUŞ HİZMET BEDELİ
2
2,7
İntikal
Uçuş
1680,00
2410,49
=
=
2. UÇUŞ ÖNCESİ VE SONRASI GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLER
3.360,00 TL
6.508,32 TL
=
9.868,32 TL
3.360,00 TL
6.508,32 TL
2.640,04 TL
a. Uçuşun Planlaması
4
1
19,28
3,75
1,02
=
96,20 TL
96,20 TL
b. GPS/IMU İşleme
8
1
19,28
8,33
1,02
=
229,04 TL
229,04 TL
c. Fotoğraf İşleme
120
1
15,49
2,78
1,02
=
2.314,80 TL
2.314,80 TL
0
1
15,49
0,31
1,02
=
0,00 TL
0,00 TL
ç. Medyaya Kayıt
3. YER KONTROL NOKTASI İNŞASI VE ÖLÇÜMÜ HİZMETİ (ARAZİ)
Fotg. Nirengi Noktası
=
72
9
206,78
=
4. FOTOGRAMETRİK NİRENGİ HİZMETİ
Fotg.Nirengi Hizmeti
=
16
1050
2,16
5. KIYMETLENDİRME HİZMETİ
Kıymetlendirme
16000
=
2.268,00 TL
=
1
15,49
5,97
1,7
= 370.560,00 TL
=
6. BÜTÜNLEME HİZMETİ
Bütünleme
1.861,02 TL
3200
7. KÂR + DÖNER SERMAYE
1
15,49
6,82
TOPLAM HİZMET BEDELİ
6,4
= 105.504,00 TL
1.861,02 TL
2.268,00 TL
2.268,00 TL
370.560,00 TL
370.560,00 TL
105.504,00 TL
105.504,00 TL
TOPLAM
492.701,38 TL
157.664,44 TL
%
32
=
%
18
=
650.365,83 TL
TOP. HİZMET BEDELİ
8. KDV
4,26
1.861,02 TL
117.065,85 TL
767.431,67 TL
TÜRKİYE DİJİTAL FOTOGRAMETRİNİN ÜRETİMDE
KULLANIMINDA TEKNOLOJİ GELİŞTİREN ÜLKELERLE
EŞ ZAMANLI ÜRETİME DAHİL OLMUŞTUR.
SİSTEMİN DAİMA DONANIM YENİLEME (TEKNOLOJİ
YENİLEME) GİBİ BİR DEZAVANTAJI VARDIR, ANCAK
BU DURUM ÜRETİM KALİTESİNİN ARTMASINA,
ÜRETİM MALİYETİNİN AZALTILMASINA, ELDE
EDİLECEK DOĞRULUKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNE,
VERİ ZENGİNLİĞİNİN ÇOĞALTILMASINA YÖNELİK
ÇABALAR OLARAK GÖRÜLMELİDİR.
ÜLKEMİZDE KAMU SEKTÖRÜNÜN YANI SIRA ÖZEL
SEKTÖR DE EŞ ZAMANLI OLARAK DİJİTAL
FOTOGRAMETRİ ALANINDA SAYISAL KAMERA
SİSTEMLERİ, UÇAK VE NAVİGASYON SİSTEMLERİ
GİBİ TEKNOLOJİ KULLANIMI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BİR
YERDEDİR.
ÖZELLİKLE BAZI ÖZEL SEKTÖR FİRMALARININ YURT
DIŞI PAZARLARDA ULUSLAR ARASI PİYASA ŞARTLARI
İLE REKABET EDEBİLECEK KONUMA GELMESİ
SEVİNDİRİCİDİR.
GELECEK
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU BAZLI GÖRÜNTÜLER
(GeoEye
GeoEye,, Quickbird,
Quickbird, vs..) (SPACE PHOTOGRAMMETRY)
-
LİDAR SİSTEMLERİ İLE BÜTÜNLEŞİK SAYISAL
(DİJİTAL) FOTOGRAMETRİK SİSTEMLER, GNSS, INS
SİSTEMLERİNDE YÜKSEK DOĞRULUKLU ÇÖZÜMLER
-
ÜRETİM HIZI, MALİYET GİBİ UNSURLAR NEDENİYLE
TALEP ORTOFOTO HARİTAYA DOĞRU KAYMAKTADIR.
-
TEŞEKKÜRLER

Benzer belgeler

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ SAYISAL HAVA KAMERALARI Sayısal kameralarda kullanılan görüntü kayıt sistemi Charge Couple Device (CCD)’ye dayanmaktadır. CCD elemanına gelen ışık, şiddeti ile orantılı olarak elektrik yükü oluştu...

Detaylı

Fotogrametri - Geomatik Mühendisliği Bölümü

Fotogrametri - Geomatik Mühendisliği Bölümü Photogrammetry and Remote Sensing); Sensing); Fotografik görüntülerin ve elektromanyetik enerjinin kayıt, ölçme ve yorumlanması sonucu fiziksel cisimler ve bunların çevresine ilişkin bilgileri oluş...

Detaylı