doç.dr. neslihan keser özcan - Sağlık Bilimleri Fakültesi

Transkript

doç.dr. neslihan keser özcan - Sağlık Bilimleri Fakültesi
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
Öğrenim Durumu:
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Hemşirelik
İstanbul Üniversitesi Florence
Nightingale Hemşirelik
Yüksekokulu
1991
Y. Lisans
Psikiyatri Hemşireliği
İstanbul
Üniversitesi
Bilimleri Enstitüsü
Sağlık
1996
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
Hemşirelik
İstanbul
Üniversitesi
Bilimleri Enstitüsü
Sağlık
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:
Farklı Coğrafik Bölgelerde Çalışan Hemşirelerin Yaşadıkları Sorunlar ve Bunların
Davranışlarına Olan Etkileri
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Çaylan PEKTEKİN
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)
ve Danışman(lar)ı :
Üniversite Öğrencilerinde İnternet Kullanımının Psikososyal Durum ile İlişkisi
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sevim BUZLU
2004
Görevler:
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Hemşire
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
Genel Cerrahi Servisi
1991-1996
Öğr.Gör.
İ.Ü. Bakırköy Sağlık Yüksekokulu
1996-2006
Yard.Doç.Dr.
İ.Ü. Bakırköy Sağlık Yüksekokulu
2006-2011
Yard.Doç.Dr.
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik
Bölümü
2011- Devam
ediyor
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
-
Saliha Arı. Doğum Sonu Depresyon ve Anne –Bebek Bağlanması Arasındaki
İlişki, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul (2011).
-
Neriman Teker. Üriner İnkontinanslı Hastaların Depresyon Durumlarının ve
Cinsel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, İstanbul (2012- Devam ediyor).
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Ulusal:
Türk Hemşireler Derneği
Üye
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Mezunları ve Mensupları Derneği
Üye
Grup Psikoterapileri Derneği
Üye
Psikiyatri Hemşireleri Derneği
Üye
Psikiyatri Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu
Üye
Ödüller:
Özcan NK.
The Internet Use And Its Relatıon Wıth The Psycho-Social Situation
among Nursing Students İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi, “Başarılı Araştırıcı Belgesi”, İstanbul Üniversitesi Bilim Günleri-II, İstanbul,
2006
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz
döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik
Yıl
Dönem
Dersin Adı
Güz
Lisans
Halk Sağlığı
Terapötik
İlişkilerde
Sanatın Kullanımı
Yüksek Lisans
Temel Kavramlar (Yüksek
Lisans)
Uzmanlık
Alan
Dersi
(Yüksek Lisans)
2011-2012
İlkbahar
Güz
İlkbahar
2012-2013
Lisans
Ruh Sağlığı
İnsan
Davranışları
ve
İletişim Becerileri
Psikolojiye Giriş
Yüksek Lisans
Uzmanlık
Alan
Dersi
(Yüksek Lisans)
Lisans
Terapötik
İlişkilerde
Sanatın Kullanımı
Halk Sağlığı
Yüksek Lisans
Uzmanlık
Alan
Dersi
(Yüksek Lisans)
Lisans
Ruh Sağlığı
İnsan
Davranışları
ve
İletişim Becerileri
İntern
Yüksek Lisans
Uzmanlık
Alan
Dersi
(Yüksek Lisans)
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Öğrenci
Sayısı
4
2
16
-
37
10
1
-
1
3
-
1
4
2
-
74
42
3
-
56
3
-
1
2
-
14
4
16
69
3
-
1
4
2
-
53
54
2
16
64
3
-
1
ESERLER
A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1.
Özcan NK, Buzlu S. Internet Use and Its Relation with the Psychosocial
Situation
for
a
Sample
of
University
Students,
Cyberpsychology&
Behavior,2007,10(6):767-772. (Social Science Citation Index-SSCI)
A2.
Tahiroglu A.Y, Celik G.G, Uzel M, Özcan NK, Avcı A.
Internet Use Among
Turkish Adolescents, Cyberpsychology& Behavior,2008,11(5):537-543. DOI:
10.1089/cpb.2007.0165 (Social Sciences Citation Index-SSCI)
A3.
Bilgin H. Tulek Z. Özcan NK. Psychometric properties of the Turkish version
of the Perception of Aggression Scale. Journal of Psychiatric and Mental Health
Nursing,
2011,18(10):
878-883.DOI:
10.1111/j.1365-2850.2011.01742.x
(Science Citation Index-Expanded and Social Sciences Citation Index-SSCI)
A4.
Özcan NK, Bilgin H. Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet: sistematik
derleme.
Turkiye
Klinikleri
J
Med
Sci,
2011,31(6):1442-56.
DOI:
10.5336/medsci.2010-20795 ( Sciences Citation Index-SCI-Expanded)
A5.
Özcan NK. Bilgin H. Eracar N. The use of expressive methods for developing
empathic skills. Issues in Mental Health Nursing, 2011,32(2):131-136. DOI:
10.3109/01612840.2010.534575
A6.
Özcan NK, Boyacıoğlu NE, Enginkaya S, Dinç H, Bilgin H.
Reproductive
health in women with serious mental illnesses, Journal of Clinical Nursing,
DOI:10.1111/jocn.12332 (yayına kabul edildi)
A7.
Özcan NK, Bilgin H, Boyacıoğlu NE, Kaya F. Student nurses’ attitudes
towards professional containment methods used in psychiatric wards and
perceptions of aggression. International Journal of Nursing Practice (Yayına
kabul edildi)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda
(Proceedings) basılan bildiriler :
sunulan
ve
bildiri
kitabında
B1. Özcan NK. Bilgin H. Üniversite öğrencilerinin öz-bakım gücü ile sağlıkla ilgili
tutumları arasındaki ilişki. 2. Uluslararası 9. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi,
Bildiri
Özet
Kitabı,
07-11
Eylül
2003,
Antalya/Türkiye,
s.
156
(Poster
presentation-Abstract)
B2. Özcan NK (2003) Hemşirelik eğitiminde yeni bir ders “Terapötik ilişkilerde
sanatın kullanımı”, 2.Uluslararası 9. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Bildiri
Özet Kitabı, 07-11 Eylül 2003, Antalya/Türkiye, s. 594-597 (Poster presentationAbstract)
B3. Ay F, Özcan NK (2003) Hemşire ve ebe öğrencilerin empati becerileri ve
kişilerarası ilişki tarzlarının incelenmesi, 2. Uluslar arası 9. Ulusal Hemşirelik
Eğitimi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 07-11 Eylül 2003, Antalya/Türkiye, s.314317 (Poster presentation-Abstract)
B4. Özcan NK. Güner E. Bilgin H. Eracar N. The art therapy group process with
nursing students. 12. International NPNR Conference, Conference Programme,
27-29 September 2006, Oxford-UK,pp. 53-54 (Poster presentation-Abstract)
B5. Özcan NK. Bilgin H. Eracar N. Using the arts in the development of therapeutic
relationship. 12. International NPNR Conference, Conference Programme, 27-29
September 2006, Oxford-UK,pp. 57-58 (Poster presentation-Abstract)
B6. Özcan NK. The Internet Use And Its Relatıon Wıth The Psycho-Social Situation
among Nursing Students, 12th International NPNR Conference, Conference
Programme, 27-29 September 2006, Oxford-UK, pp.47
(Oral presentation-
Abstract)
B7. Bilgin H. Özcan NK. Küçük L. Uluğman Ö. The examination of interactions
between nurses and patients in terms of predisposition to violence: a preliminary
study. 5 th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Proceedings
Book, 25–27 October 2007, Amsterdam, Netherland, pp. 377-378 (Poster
presentation-Abstract)
B8. Özcan NK. Bilgin H. Violence towards health care staff in Turkey: a systematic
review. 5th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Proceedings
Book, 25–27 October 2007, Amsterdam, Netherland, pp. 379-380 (Poster
presentation-Abstract)
B9.
Özcan NK. Bilgin H. Tulek Z. Özcan R. Nursing students’ experiences of
violence. 6th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Proceedings
Book, 21-24 October 2009, Stockholm, Sweden, pp.95-96 (Poster presentationAbstract)
B10. Bilgin H. Tulek Z. Özcan NK. Validation of the Turkish version of the Perception
of Aggression scale (POAS). 6th European Congress on Violence in Clinical
Psychiatry, Proceedings Book, 21-24 October 2009, Stockholm, Sweden, pp. 99105 (Oral presentation-full text)
B11. Özcan
NK.
Psikiyatri
Farklı
perspektiflerden
Kliniklerinde
Profesyonel
profesyonel
Kontrol
kontrol
Yöntemleri”
yöntemleri
İkili
“Akut
Konferans,
I.
Uluslararası 5. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Özet Kitabı, 22-24 Eylül
2011, İstanbul, Türkiye, s.66 (Dual conference-Abstract)
B12. Bilgin H. Özcan N. Kutlu Y. Role perceptions of nurses working within forensic
psychiatric wards in Turkey. 7th European Congress on Violence in Clinical
Psychiatry, Proceedings Book, 19-22 October 2011, Prague, Czech Republic,
p.306 (Poster presentation-Abstract)
B13. Özcan N. Bilgin H. Badirgali NE. Kaya F. Özcan R. Student nurses’attitudes to
professional
containment
methods
used
in
psychiatric
wards
and
their
perceptions of aggression. 7th European Congress on Violence in Clinical
Psychiatry, Proceedings Book, 19-22 October 2011, Prague, Czech Republic,
p.377 (Poster presentation-Abstract)
B14. Bilgin H, Özcan NK, Boyacıoğlu N. Student nurses’ views to mechanical restraint
used in acute psychiatric wards, Horatio: 2nd European Festival of Psychiatric
Nursing,Programme and Abstract Book, 20-23 September 2012, Stockholm,
Sweden, p.32 (Poster presentation-Abstract)
B15. Arı S, Özcan NK. Relationship Between Maternal Attachment and Postnatal
Depression. Horatio: 2nd European Festival of Psychiatric Nursing, Programme
and Abstract Book, 20-23 September 2012, Stockholm, Sweden, suppl. (Oral
presentation- Abstract)
B16. Özcan NK. Konuşulmayan: Üreme sağlığı, PsikiyatriKliniklerinde üç maymunu
oynamak, II.Uluslararası VI.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,
Özet Kitabı,
2-7 Ekim 2012, Erzurum, Türkiye,s.64-65 (Dual confrence, Abstract)
B17. Özcan NK, Bilgin H, Boyacıoğlu N, Akın M. Psikiyatri
hemşirelerin
profesyonel
kontrol
yöntemlerine
karşı
kliniklerinde çalışan
tutumları
ve
hasta
agresyonunu algılamaları arasındaki ilişki, II.Uluslararası VI.Ulusal Psikiyatri
Hemşireliği Kongresi,Özet Kitabı, 2-7 Ekim 2012, Erzurum,Türkiye, s.119-120
(Oral presentation-Abstract)
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
C1. Yazılan ulusal kitap(lar):
C1.1. Turgay M. Bilgin H. Özcan NK. Psikiyatri Hemşirelerinin Bilimsel Çalışmaları,
Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 1998,ss.63, ISBN: 5019808005
C2. Yazılan ulusal kitap bölümleri:
C2.1. Özcan NK. Ölüm ve Ölümü Yaklaşan Bireyin Bakım,ı (Ed.) F Ay.
Temel
Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık,
İstanbul, 2007, ss.119-25,ISBN:975-6395-70-2
C2.2. Özcan NK. Uyku ve Uyku Sorunu Olan Hastanın Bakımı, (Ed.) F Ay. Temel
Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık,
İstanbul, 2007, ss.410-20,ISBN:975-6395-70-2
C2.3. Bilgin H. Özcan NK. Yas Tutma. (Ed.) G.Can. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta
Dayalı Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2010, ss. 321-326, ISBN: 978975-420-775-0
C2.4. Özcan NK.Kadın Psikolojisi, Ruh Sağlığı, (Ed.) A.Yüksel. Çağdaş Kadının
Başucu Kitabı, Morpa Ofset, İstanbul, 2011,ss.78-86, ISBN:978-975-92359-8
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1.
Özcan NK, Buzlu S. Problemli İnternet Kullanımını Belirlemede Yardımcı Bir
Araç: “İnternette Bilişsel Durum Ölçeği’nin Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik
ve Güvenirliği, Bağımlılık Dergisi, 2005,6 (1):19-26.
D2.
Özcan NK, Bilgin H. Yoğun bakım hemşirelerine yönelik psikolojik şiddet:
Niteliksel bir çalışma, Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi,2010, 14(2):45-54
D3.
Bilgin H. Özcan N. Kutlu Y. Adli psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin
rollerini algılamaları: niteliksel bir çalışma. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel
Sayı, 2011, 4(1):73-80.
D4.
Bilgin H, Özcan NK. Psikiyatri Servislerinde Agresyon, Psikiyatri Hemşireliği
Dergisi,2012,3(1):42-47
D5.
Bilgin H, Özcan NK, Badırgalı NE. Öğrenci Hemşirelerin Perspektifinden
Mekanik Tespit
Yöntemi, Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri
Dergisi
(Yayına kabul edildi)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan
bildiriler:
E1.
Turgay M. Bilgin H. Özcan NK. Türkiye’de psikiyatri hemşirelerinin bilimsel
çalışmalarına bir bakış. 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bilimsel Çalışmalar Özet
Kitabı, 29 Eylül-4 Ekim 1998, İzmir, Türkiye, s.309 (poster bildiri-özet)
E2.
Bilgin H. Özcan NK. Duyusal yoksunluk ve hemşirelik yaklaşımı. 34. Ulusal
Psikiyatri Kongresi, Bilimsel Çalışmalar Özet Kitabı, 29 Eylül-4 Ekim 1998,
İzmir, Türkiye, s. 308 (poster bildiri-özet)
E3.
Özcan NK. Bilgin H. Yalnızlık ve hemşirelik yaklaşımı. 34. Ulusal Psikiyatri
Kongresi, Bilimsel Çalışmalar Özet Kitabı, 29 Eylül-4 Ekim 1998, İzmir, Türkiye,
s. 310 (poster bildiri-özet)
E4.
Özcan NK. Bilgin H. Psikiyatrik evde bakım. I. Ulusal Evde Bakım Kongresi,
Program-Özet Kitabı, 24-26 Eylül 1998, İstanbul, Türkiye (poster bildiri-özet)
E5.
Buzlu S. Bilgin H. Özcan NK. Yaşlılarda yalnızlık ve sosyal destek. 35. Ulusal
Psikiyatri Kongresi, Özet Kitabı, 6-12 Eylül 1999, Trabzon, Türkiye, ss. 36-37
(sözel bildiri-özet)
E6.
Buzlu S. Kutlu Y. Bilgin H. Özcan N. Hemşire öğrencilerin boş zamanlarını
değerlendirme biçimleriyle sigara içme durumları arasındaki ilişki. 35. Ulusal
Psikiyatri Kongresi, Özet Kitabı, 6-12 Eylül 1999, Trabzon, Türkiye, s. 36 (sözel
bildiri-özet)
E7.
Özcan NK, Yedek S, Gündüz G, Karanisoğlu. Kanser Hastası ile İletişim,
VII.Jinekolojik Onkoloji Kogresi, 2000, İstanbul, s: 73
E8.
Özcan N. Yoğun bakım çalışanlarında psikolojik şiddet, 4. Ulusal Yoğun Bakım
Hemşireliği Kongresi, Özet Kitabı,ss.26-28, 15-17 Nisan 2010, Trabzon, Türkiye
(Panel konuşması-özet)
E9.
Özcan NK. Kötü Haber Nasıl Verilmeli? Hasta ve Hemşire Eğitimi, III.Ulusal
Hematoloji ve Hematolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği
Kongresi, Özet Kitabı, 16-18 Mayıs 2012, İstanbul, Türkiye,ss.90-94 (Panel
konuşması)
E10. Özcan NK. Şiddetin önüne geçebilir miyiz?
Ulusal
Paramedik Kongresi, 12-14
Saldırgan Hasta ile İletişim, I.
Ekim 2012, Antalya, Türkiye
(Panel
konuşması)
F. Diğer yayınlar:
F1. Ulusal hakemli olmayan dergilerde yayınlanan makaleler
F1.1. Özcan NK. Çocuk ve Gençlerde Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, Yaşadıkça
Eğitim,2003, Nisan-Haziran 78: 4-8.
F2. Ulusal/Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında
basılmayan bildiriler
F2.1. Özcan NK. Stres ve Başaçıkma Yolları, 12 Mayıs Haftası Etkinlikleri,
Bakırköy Belediyesi Kültür Merkezi, İstanbul, 1999 ( Konferans)
F2.2. Özcan NK. Saldırgan hastayla başa çıkma yöntemleri, İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü, Hizmet İçi Eğitim Programları, İstanbul Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, 30 Mart 2007, İstanbul (Konferans)
F2.3. Özcan NK. Internet Addiction Among University Sudents, KATHO- Hogeschool
Zuid-West-Vlanderen, 24 November 2005, Kortrijk-Belgium (Konferans)
F2.4. Özcan NK. Terapötik Ortam Oluşturma, I. Psikiyatri Hemşireliği Sempozyumu,
02 Aralık 2008, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi,İstanbul (Konferans)
F2.5. Özcan NK. Yoğun Bakımda Kötü Haber Verme, Günümüzde Yoğun Bakım
Hemşireliği Simpozyumu, 16 Kasım 2012, İstanbul (Panel)
F2.6. Özcan NK. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet, Şiddet, Kadın ve Toplum, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü Sempozyumu,
7 Mart 2013, İstanbul, Türkiye (Panel
Konuşması)
F2.7. Özcan NK. Geçmişten günümüze profesyonel kontrol yöntemleri. Hemşirelerin
profesyonel kontrol yöntemlerine karşı tutumları, Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh
Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Hizmetiçi Eğitim Semineri,18 Nisan 2013,
İstanbul (Seminer konuşması)
F2.8. Özcan
NK.
Hastaların
ve
Çalışanların
Gözünden
Kötü
Haber,
Destek
Uygulamalar, VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Antalya,
Türkiye (Panel konuşması)
G. Görev Aldığı Eğitim Programları (Kurslar/Sertifika Programları)
G1.
Özcan NK, Küçükarslan M, Bilgin H, Eren Z. ÇYDD Şişli ve Şişhane Şubesi
çalışanlarına Psikodrama Yoluyla Empati Geliştirme Grup Çalışması, ŞubatMart-Nisan,Mayıs 2007,İstanbul. (Kurs Düzenleyicisi ve Eğitimci)
G2.
Küçükarslan M, Özcan NK, Bilgin H, Eren Z. ÇYDD Şişli ve Şişhane Şubesi
çalışanlarına Psikodrama Yoluyla Empati Geliştirme Grup Çalışması, ŞubatMart-Nisan,Mayıs 2007,İstanbul. (Kurs Düzenleyicisi ve Eğitimci)
G3.
Bilgin H, Küçükarslan M, Özcan NK, Eren Z. Bakırköy Sağlık Yüksekokulu
öğrencileriyle Psikodrama çalışması,Mart-Nisan,Mayıs 2007, İstanbul (Kurs
Düzenleyicisi ve Eğitimci)
G4.
Eren Z. Özcan NK. Bakırköy Sağlık Yüksekokulu öğrencileriyle Psikodrama
çalışması, Mart-Nisan,Mayıs 2007, İstanbul (Kurs Düzenleyicisi ve Eğitimci)
(Kurs Düzenleyicisi ve Eğitimci)
G5.
Özcan NK. Psikotik Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımı, Akut Psikiyatri
Kliniklerinde Çalışan Hemşirelere Yönelik Sertifika Programı, 04 Mayıs-19
Haziran 2009, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, İstanbul (Eğitimci)
G6.
Özcan NK.Terapötik Ortam ve Terapötk Gruplar, Akut Psikiyatri Kliniklerinde
Çalışan Hemşirelere Yönelik Sertifika Programı, 04 Mayıs-19 Haziran 2009,
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
(Eğitimci)
G7.
Özcan NK. Psikotik Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımı, “Akut Psikiyatri
Kliniklerinde Hemşirelik Temel Eğitimi Sertifika Programı”, İstanbul Sağlık
Müdürlüğü-Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, 16 Kasım-11 Aralık 2009, İstanbul (Eğitimci)
G8.
Özcan NK. Psikotik Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımı, “Akut Psikiyatri
Kliniklerinde Hemşirelik Temel Eğitimi Sertifika Programı”, İstanbul Sağlık
Müdürlüğü-Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, 16 Kasım-11 Aralık 2009, İstanbul (Eğitimci)
G9.
Özcan NK.Terapötik Ortam ve Terapötik Gruplar, “Akut Psikiyatri Kliniklerinde
Hemşirelik Temel Eğitimi Sertifika Programı”, İstanbul Sağlık Müdürlüğü
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5 Nisan-30
Nisan 2010, İstanbul (Eğitimci)
G10. Özcan NK. Bilgin. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları
Eğitim
ve
Araştırma
Hastanesi
İletişim
Becerileri
Grup
Çalışması (Ekim-Kasım-Aralık 2010) (Kurs Düzenleyicisi ve Eğitimci)
G11. Özcan NK.. Bilgin H. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları
Eğitim
ve
Araştırma
Hastanesi
Akut
Serviste
Hemşirelere Yönelik İletişim Becerileri Grup Çalışması
Çalışan
(Nisan-Mayıs-
Haziran 2011) (Kurs Düzenleyicisi ve Eğitimci)
G12.
Bilgin H. Özcan NK. Agresyon ve Şiddet Yönetimi. I. Uluslar arası 5. Ulusal
Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 22-24 Eylül 2011, İstanbul (Çalışma Grubu
Düzenleyicisi ve Yöneticisi)
G13.
Özcan NK. Psikiyatri Hemşireliği Sağlık Bakım Sisteminin Neresinde? Öznesi
mi? Nesnesi mi? I. Uluslar arası 5. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2224 Eylül 2011, İstanbul (Forum tartışması)
H. Katıldığı Kurslar
H1. Stoma
Bakım
Hemşireliği
Hemşireliği
Eğitim
Programı,
Düzenleyen:
M.Ü.
Cerrahi
Anabilim Dalı, İstanbul,1995 (Kursiyer).
H2. Hipnoterapi Kursu, 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1-4 Ekim 1997 (toplam 6
saat) Antalya (Kursiyer).
H3. Balint Grup Toplantıları, Düzenleyen: Doç.Dr. Ali Nahit BABAOĞLU, Bakırköy
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 1996-1999 (toplam
200 saat), İstanbul
(Grup üyesi)
H4. Gençlik Dönemi ve Üniversite Gençliğine Yönelik Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Hizmetlerini Tanıtım Kursu, Düzenleyen: İ.Ü. Eğitim Bilimleri Bölümü
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı, 09-12 Ekim 2000 (toplam 24
saat), İstanbul (Kursiyer).
H5. Etkileşim Çalışma Grubu, Terapist: Prof.Dr. Tarık YILMAZ, 25. Uluslararası Grup
Psikoterapileri Kongresi, 28-31 Mayıs 2000 (toplam 9 saat), İzmir (Grup üyesi)
H6. İletişim Teknikleri, Düzenleyen: İ.Ü. Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek
Birimi Danışman Eğitim Programı, Yöneten: Uzm. Pedagog Fadime YASLAN,
Mart- Mayıs 2001 (toplam 25 saat), İstanbul (Kursiyer).
H7. “İnteraktif EğitimYöntemleri” kurs programı, Düzenleyen: İ.Ü.Bakırköy Sağlık
Yüksek Okulu, Yöneten: Yard.Doç.Dr. Sevim ULUPINAR, İstanbul (toplam 8
saat) 14 Kasım 2001 (Kursiyer).
H8. Psikodrama
Çalışma
Grubu,
Terapist:
Prof.Dr.
Jurge
Burmesiter,
26.
Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, 24-26 Mayıs 2001 (toplam 9 saat),
İzmir (Grup üyesi)
H9. Psikodrama Çalışma Grubu, Terapist: Monica ZURETTI, 27. Uluslararası Grup
Psikoterapileri Kongresi, 23-25 Mayıs 2002 (toplam 9 saat), İzmir (Grup üyesi)
H10. AURA Psikoterapi Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi Art Terapi ve Yaratıcılık
Kursu, Düzenleyen ve Yöneten: Yard.Doç.Dr. Nevin ERACAR, Mart-Mayıs 2002
(toplam 30 saat teorik ve atölye çalışması), İstanbul (Kursiyer)
H11. Oyuncaklarla Psikodrama Çalışma Grubu, Terapist: Prof.Dr. Prof.Dr.Manuela
MACIEL,, 28. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, 29-31 Mayıs 2003
(toplam 9 saat), İzmir (Grup üyesi)
H12. İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi,
Öğretim Elemanları İçin Eğitim Becerileri Kursu, Düzenleyen: Prof.Dr. Ayşen
BULUT, İstanbul (toplam 40 saat) 1-5 Nisan 2003,(Kursiyer).
H13. Oyuncakların terapide kullanımı, Terapist: Prof. Dr. Manuela MACIEL, 29. Grup
Psikoterapileri Kongresi, 27-29 Mayıs 2004 (toplam 9 saat), İzmir (Grup üyesi)
H14. Psikanalitik Yönelimli
Çalışma Grubu, Terapist: Prof.Dr.Marianne BOSSHARD,
Bergama (toplam 9 saat) 30. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi 25-28
Mayıs 2005 (Grup üyesi)
H15. Gizli ve gizli olmayan sadakat, Terapist: Prof. Judith Tezsary, 31. Uluslararası
Grup Psikoterapileri Kongresi, 31 Mayıs-3 Haziran 2006 (toplam 9 saat), İzmir
(Grup üyesi)
H16. Çocuk ve Ergende İhmal ve Suistimali, PD ile Çalışma, Terapist: Prof. Dr. Bahar
Gökler, 32. Uluslararası Katılımlı Grup Psikoterapileri Kongresi, 30 Mayıs-02
Haziran 2007 (toplam 12 saat), İzmir (Grup üyesi)
H17. Psikodrama Çalışması, Terapist: Prof.Dr. Marcia Karp , 33. Uluslararası Katılımlı
Grup Psikoterapileri Kongresi, 28-31 Mayıs 2008 (toplam 12 saat), İzmir (Grup
üyesi)
H18. Dr.
Abdülkadir
Özbek
Psikodrama
Enstitüsü
Terapistlik/Grup
Yöneticiliği
Eğitimi,Terapist: Nevin Eracar, 1999- 2008, İstanbul (toplam 760 saat),
H19. “İyi ol-İyi çalış-İyi oyna-İyi sev-İyiyi bekle: Psikodramatik bir yenilenme”,
Terapist: Prof. Judith Tezsary, 34. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi,
28-30 Mayıs 2009 (toplam 9 saat), İzmir (Grup üyesi)
H20. “Mucize ve felaket senaryolarımız” Terapist: Prof.Dr. İnci Doğaner, 35.
Uluslararası Grup psikoterapileri Kongresi, 28-30 Mayıs 2009 (toplam 9 saat),
İzmir (Grup üyesi)
I.Bilimsel Toplantılarda Üstlendiği Görevler
I1.
II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri, 28-30 Nisan 2008, İstanbul (Bilimsel
Kurul Üyeliği)
I2.
III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4-6 Haziran 2009, Akçakoca (Bilimsel
Kurul Üyeliği)
I3.
4. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 24-26 Haziran
2010, Samsun, Türkiye (Bilimsel Kurul Üyeliği)
I4.
Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi, 22-23 Kasım 2010,
İstanbul (Konsensus yas grubu koordinatörü)
I5.
2. Psikiyatri Hemşireliği Sempozyumu, 31 Mart 2011, İstanbul (Bilimsel Kurul
Üyeliği)
I6.
I. Uluslararası 5. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 22-24 Eylül 2011,
İstanbul, Türkiye (Bilimsel Kurul Üyeliği)
I7.
III.Ulusal Hematoloji ve Hematolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon
Hemşireliği Kongresi, 16-18 Mayıs 2012, İstanbul, Türkiye (Bilimsel Kurul
Üyeliği)
I8.
II. Uluslararası 6. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2-7 Ekim 2012,
Erzurum, Türkiye (Kongre Sekreteri, Bilimsel Kurul Üyeliği)
I9.
I. Ulusal Paramedik Kongresi, 12-14 Ekim 2012, Antalya, Türkiye (Bilimsel
Kurul Üyeliği)
I10. Horatio European Psychiatric Nursing Congress, 31 October-2 November 2013,
Istanbul,Turkey (Kongre Sekreteri)
I11. VII Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Destek Uygulamalar Paneli, 25-28 Nisan
2013, Antalya, Türkiye (Oturum Başkanı)
J. Bilimsel Dergilerde Üstlendiği Görevler
J1.
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi (Editörler Kurulu Üyesi)
J2.
Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi (Hakem)
K. Katıldığı Kongre ve Toplantılar
K1. IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu “Uluslararası Katılımlı”, 10-12 Eylül
1997, Magosa, KKTC
K2. 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1-4 Ekim 1997, Antalya, Türkiye
K3. I. Psikoterapi Günleri, 27-20 Mart 1998, İstanbul, Türkiye
K4. 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 29 Eylül-4 Ekim 1998, İzmir, Türkiye
K5. I. Ulusal Evde Bakım Kongresi, 24-26 Eylül 1998, İstanbul, Türkiye
K6. 35. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 6-12 Eylül 1999, Trabzon, Türkiye.
K7. 25. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, 28-31 Mayıs 2000, İzmir,
Türkiye
K8. 26.
Uluslararası
İzmir/Türkiye
Grup
Psikoterapileri
Sempozyumu,
24-26
Mayıs
2001,
K9.
27. Uluslararası Grup Psikoterapileri Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2002, İzmir,
Türkiye
K10. 9. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 11-14 Haziran 2002, Malatya, Türkiye
K11. Onkoloji Hemşireleri Sempozyumu-I, 21-23 Mayıs 2003, İstanbul/Türkiye
K12. 28. Uluslararası Grup Psikoterapileri Sempozyumu, 29-31 Mayıs 2003, İzmir,
Türkiye
K13. 2. Uluslararası 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 07-11 Eylül 2003, Antalya,
Türkiye
K14. 29. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, 27-29 Mayıs 2004, İzmir,
Türkiye
K15. İnsan İlişkileri ve İletişim İlkeleri Sempozyumu, 26 Kasım 2004, İstanbul,
Türkiye
K16. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri ‘Medikal Açıdan
Stres ve Çareleri Sempozyumu’, 22-23 Aralık 2005, İstanbul, Türkiye
K17. 30. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi 25-28 Mayıs 2005,İzmir, Türkiye
K18. Cinsel Mutluluk Sempozyumu, 12 Mayıs 2006, İstanbul, Türkiye
K19. 31. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, 31 Mayıs-3 Haziran 2006, İzmir,
Türkiye
K20. 12th International NPNR Conference, 27-29 Eylül 2006, Oxford-UK
K21. 32. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi. 30 Mayıs-02 Haziran 2007,
Bergama-İzmir, Türkiye
K22. 5th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry. 25 – 27 October 2007,
Amsterdam, Netherland
K23. 33. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi. 28-31 Mayıs 2008, İzmir,
Türkiye
K24. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Türkiye’de Sık
Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar Sempozyumu, 6-7 Mart 2008, İstanbul,
Türkiye
K25. Prof. Dr. Ayhan Songar II. Davranış Fizyolojisi Sempozyumu, İ.Ü. Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, 14 Kasım 2008, İstanbul, Türkiye
K26. I.Psikiyatri Hemşireliği Sempozyumu, 2 Aralık 2008, İstanbul, Türkiye
K27. 34. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi. 28-30 Mayıs 2009, İzmir,
Türkiye
K28. 6th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, 21-24 October 2009,
Stockholm, Sweden
K29. 35. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi. 27-29 Mayıs 2010, İzmir,
Türkiye
K30. 4. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 15-17 Nisan 2010, Trabzon,
Türkiye
K31. I. Uluslararası 5. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 22-24 Eylül 2011,
İstanbul, Türkiye
K32. 7th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, 19-22 October 2011,
Prague, Czech Republic
K33. 2nd
European
Festival
of Psychiatric Nursing, 20-23
September
2012,
Stockholm, Sweden
K34. III.Ulusal Hematoloji ve Hematolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon
Hemşireliği Kongresi, 16-18 Mayıs 2012, İstanbul, Türkiye
K35. I.Ulusal Paramedik Kongresi, 12-14 Ekim 2012, Antalya, Türkiye
K36. II. Uluslararası 6. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2-7 Ekim 2012,
Erzurum, Türkiye
K37. Günümüzde Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, 16 Kasım 2012, İstanbul,
Türkiye
K38. VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Antalya, Türkiye
L. Rektörlük, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından verilen sürekli görevler:
L1.
İ.Ü.Özürlüler Araştırma ve Uygulama Merkezi (2007-Devam ediyor)
L2.
İ.Ü. Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi (1999-Devam ediyor)
M. Uluslararası Uygulama Alanı Ziyaretleri:
M1. KATHO University 04
Ekim-30 Kasım 2005, Belgium akademik ziyaret
(ERASMUS öğretim elemanı değişim projesi kapsamında)
Klinik
Ziyaretler:
Algemeen
Ziekenhuis
Groeninge
Campus
Sint-Maarten
Psychiatric Clinic- Kortrijk/Belgium ve Eerst AMC Acute Psychiatric Clinic and
Pediatric İntensive Care Unit-Amsterdam/Nederland
Katıldığı Dersler: Pedagocical
and Psychological
Issues in Flanders (Üç
modül:Health Care Organization in Flanders, Basic Education in Flanders and
Higher Education in Flanders), İnternational Class (2 modül: Palliative Care and
Hospices) ve Veronica Sherbone Developmental Movement (Applied workshop,
16-19 November 2005)
N. Bilimsel Atıflar
N1. Özcan NK. Bilgin H. Üniversite öğrencilerinin öz-bakım gücü ile sağlıkla ilgili
tutumları arasındaki ilişki. 2. Uluslararası 9. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Bildiri
Özet Kitabı, 07-11 Eylül 2003, Antalya/Türkiye, s. 156 (Poster presentation-Abstract)
1. Alpar ŞE, Şenturan L, Karabacak Ü, Sabuncu N. Change in the health
promoting lifestyle behaviour pf Turkish University nursing students from
beginning to end of nurse training. Nurse Education in Practice, 2008, 8:382388.
N2. Özcan NK. Üniversite öğrencilerinde internet kullanımının psikososyal durum ile
ilişkisi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi,
2004, İstanbul.
1. Makas Y. Lise öğrenim gören gençlerin internet kullanımının psikososyal
durum ile ilişkisi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans
Tezi, 2008.
2. Günüç S. İnternet Bağımlılık Ölçeği’nin geliştirilmesi ve bazı demografik
değişkenler ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yükseklisans Tezi,2009.
3. Üçkardeş AE. Mersin Üniversitesi ögrencileri arasında internet bağımlılığının
değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uzmanlık Tezi, 2010.
4. Çağır G, Gürgan U. Lise ve üniversite öğrencilerinin problemli internet
kullanım düzeyleri ile algılanan iyilik halleri ve yalnızlık düzeyleri arasındaki
ilişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010, 13(24):7085.
5. Gençer SL. Ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılık durumlarının internet
kullanım profilleri ve demografik özelliklere göre farklılıklarının incelenmesi.
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,
2011.
6. Koç M. Hemşirelik öğrencilerinde bağlanma biçimleri ve internet kullanımı.
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2011.
7. Serin NB. An examınation of predictor variables for problematic internet use.
TOJET, 2011, 10(3): 54-62.
8. Esgin E, Torun E, Şakar ID, Doğan C, Yardım MS. İnternet kullanımının
ilköğretim
öğrencilerinin
psiko-sosyal
gelişimlerine
olumsuz
etkilerinin
incelenmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2012, 3(4).
9. Sargın, N. Internet addiction among adolescence. Educational Research and
Reviews, 2012, 7(27): 613-618.
N3. Özcan NK, Buzlu S. Problemli İnternet Kullanımını Belirlemede Yardımcı Bir
Araç: “İnternette Bilişsel Durum Ölçeği’nin Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve
Güvenirliği, Bağımlılık Dergisi, 2005,6 (1):19-26.
1. Köroğlu G, Öztürk Ö, Tellioğlu N, Genç Y, Mırsal H, Beyazyürek M. Problemli
internet kullanımıyla başvuran iki uçlu bir hasta nedeniyle psikiyatrik ek tanı
tartışması: Olgu sunumu. Bağımlılık Dergisi 2006, 7: 150- 154.
2. Ayas, T, Horzum, MB. Relation Between Depression, Loneliness, Self-Esteem
and Internet Addiction. Education, 2007, 133(3): 283- 290.
3. Ceyhan E,Ceyhan AA, Gürcan A. Problemli İnternet Kullanımı Ölçeğini’nin
Geçerlik güvenirlik çalışmaları, Educatitonal Sciences: Theory& Practice,
2007,7(1):387-416
4. Kurtaran GT. İnternet bağımlılığını yordayan değişkenlerin incelenmesi. Mersin
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2008.
5. Oğuz B, Zayim N, Özel D, Saka O. Tıp öğrencilerinin internette bilişsel
durumları. Akademik Bilişim,2008, 447-453.
6. Kayak S. BÖTE Bölümü öğrencilerinin problemli internet kullanımlarının sosyal
ilişkileri
ve
farklı
değişkenler
açısından
incelenmesi.
9th
Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey.
International
7. Özsoy T. Fastfood’dan Facebook’a: İnternet bağımlılığı. XI. Akademik Bilişim
Konferansı Bildirileri, 2009, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
8. Ünsar S, Sadırlı SK, Demir M, Zafer R, Erol Ö. Üniversite öğrencilerinin sosyal
destek düzeyleri ve etkileyen etmenler. DEUHYOED 2009, 1(1): 17- 29.
9. Tekinarslan E, Gürer MD. Problemli internet kullanımı: eğitim fakültesi
öğrencileri üzerinde çok yönlü bir inceleme. 9th International Educational
Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey.
10. İskender M, Akin A. Social self-efficacy, academic locus of control, and
internet addiction. Computers & Education, 2010, 54, 1101–1106.
11. Odacı H, Kalkan M. Problematic Internet use, loneliness and dating anxiety
among young adult university students. Computers & Education, 2010, 55(3):
1091-1097.
12. Sakarya D. Ankara Üniversitesi’nde lisans programlarında eğitim almakta olan
erkek öğrencilerde internet kullanım örüntüleri üzerine epidemiyolojik bir
çalışma. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2010.
13. Şenormancı Ö, Konkan R, Sungur MZ. İnternet bağımlılığı ve bilişsel
davranışçı terapisi, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2010; 11: 261-268.
14. Ayas, T, Çakır Ö, Horzum MB. Ergenler için Bilgisayar Bağımlılığı Ölçeği.
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2011, 19 (2), 439-448.
15. Aydın B, Sarı SV. Internet addiction among adolescents: the role of selfesteem. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2011, 15: 3500–3505.
16. Ceyhan AA. University students’ problematic ınternet use and communication
skills according to the ınternet use purposes. Educational Sciences: Theory &
Practice 2011, 11(1) : 69-77.
17. Döner C. İlköğretim öğrencilerinde internet bağımlılığının farklı değişkenlere
göre incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans
Tezi, 2011.
18. Esen E, Siyez DM. Ergenlerde internet bağımlılığını yordayan psiko-sosyal
değişkenlerin belirlenmesi. Türk Psikolojik ve Rehberlik Dergisi, 2011, 4(36):
127- 138.
19. Gençer SL. Ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılık durumlarının internet
kullanım profilleri ve demografik özelliklere göre farklılıklarının incelenmesi.
Süleyman Demirel üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,
2011.
20. Günay E. The effects of usıng the ınternet on ındıvıdual’s socıalızatıon based
on personalıty traıts. Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek
Lisans Tezi, 2011.
21. Koç M. Hemşirelik öğrencilerinde bağlanma biçimleri ve internet kullanımı.
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2011.
22. Öztürk E, Özmen SK. Öğretmen adaylarının problemli internet kullanım
davranışlarının, kişilik tipi, utangaçlık ve demografik değişkenlere göre
incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2011, 11(4): 17851808.
23. İskender M, Akın A. Self-compassion and internet addiction. TOJET, 2011,
10(3): 215- 221.
24. Serin NB. An examınatıon of predıctor varıables for problematıc ınternet use.
Tojet, 2011, 10(3): 54-62.
25. Sırakaya M. Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımı ve internet özyeterlik
düzeylerinin
incelenmesi.
Hacettepe
Üniversitesi
Fen
Bilimleri
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2011.
26. Akın A. The relationships between Internet addiction, subjective vitality, and
subjective happiness. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking,
2012, 15.8: 404-410
27. Çuhadar C. Exploration of problematic Internet use and social interaction
anxiety among Turkish pre-service teachers. Computers & Education 59,2012,
173–181.
28. Dalbudak E, Evren C, Aldemir S, Coskun KS, Yıldırım FG, Ugurlu H.
Alexithymia and personality in relation to social anxiety among university
students. PsychiatryResearch,2012
http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2012.11.02.
29. Günay E. The effects of ınternet use on ındividual’s socialization based on
personality traits. Yeni Symposium 2012, 50(3): 123- 133.
30. Güzeller CO, Coşguner T. Development of a Problematic Mobile Phone Use
Scale for Turkish Adolescents. Cyberpsychol Behav Soc Netw, 2012, 15 (4):
205- 211.
31. Kalkan M. Predictiveness of interpersonal cognitive distortions on university
students' problematic Internet use. Children and Youth Services Review,
2012, 34, 1305–1308.
32. Numanoğlu G, Bayır Ş. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sınıf
düzeylerine göre internet kullanımları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2012,
10(2): 295- 323.
33. Bozoglan B, Demire V, Sahin I. Loneliness, self‐esteem, and life satisfaction as
predictors of Internet addiction: A cross‐sectional study among Turkish
university
students.
Scandinavian
Journal
of
Psychology,
2013,
DOI:
10.1111/sjop.12049.
34. Çardak M. Psychological well-being andinternet addiction among university
students, TOJET,2012,12(3):134-141
35. Çelik ÇB, Odacı H. The relationship between problematic internet use and
interpersonal cognitive distortions and life satisfaction in university students.
Children and Youth Services Review 2013, 35: 505–508
36. Gunuc S, Doğan A. The relationships between Turkish adolescents’ Internet
addiction, their perceived social support and family activities. Computers in
Human Behavior, 2013, 29.6: 2197-2207.
37. Sandberg KM, Rıchards TE, Erford BT. Assessing common mental health and
addiction issues with free- Access instruments. Taylor & Francis, 2013.
N4. Özcan NK. The Internet Use And Its Relatıon Wıth The Psycho-Social Situation
among Nursing Students, 12th International NPNR Conference, 27-29 September
2006, Oxford-UK
1. Serin NB. An examination of predictor variables for problematic internet use.
TOJET, 2011, 10(3): 54-62.
N5. Özcan NK. Ölüm ve Ölümü Yaklaşan Bireyin Bakımı (Ed.) F Ay.
Temel
Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul,
2007, ss.119-25,ISBN:975-6395-70-2
1. Bahar A. Ölüm sürecinde olan hasta: terminal bakım ve hospis. Fırat Sağlık
Hizmetleri Dergisi, 2007, 2(6): 147- 158.
2. Koç Z,Sağlam Z. Hemşirelik öğrencilerinin yaşam sonu bakım ve ölüm
durumunailişkin
duygu
ve
görüşlerinin
Yuksekokulu Dergisi, 2008, 12(1).
belirlenmesi.
C.
U
Hemsirelik
3. Çevik B. Hemşirelerin ölüme ve ölmekte olan bireye bakım vermeye ilişkin
tutumları ve deneyimleri. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Yüksek Lisans Tezi, 2010.
4. Gürkan A, Gümüş AB, Dodak H. Öğrenci Hemşirelerin Terminal Dönem Hasta
Sorunları Hakkındaki Görüşleri: Hemşirelik Girişimleri, Hasta Hakları ve Etik
Sorunlar Kapsamında Bir İnceleme. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve
Sanatı Dergisi, 2011, 4(1).
5. Taşdemir G, Gök F. Determining death anxiety among health school students.
International Journal of Human Sciences [Online], 2012, 9(2): 303-317.
N6. Özcan NK, Buzlu S. Internet Use and Its Relation with the Psychosocial
Situation
for
a
Sample
of
University
Students,
Cyberpsychology
&
Behavior,2007,10(6):767-772.
1. Ayas, T, Horzum, MB. Relation Between Depression, Loneliness, SelfEsteem and Internet Addiction. Education, 2007, 133(3): 283- 290.
2. Beranuy M, Oberst U, Carbonell X, Chamarro A. Problematic Internet
and mobile phone use and clinical symptoms in college students: The
role of emotional intelligence. Computers in Human Behavior, 2009, 25:
1182–1187.
3. Cacioppo JT, Hawkley LC. Perceived social isolation and cognition.
Trends in Cognitive Sciences, 2009,13(10): 447- 454.
4. Calhoun, BW. The impact of internet and videogame use on college
student development. Master Thesis of Arts in Interdisciplinary Studies
in College Student Services Administration, 2009.
5. Milani L, Osualdella D, Blasio P. Quality of ınterpersonal relationships
and problematic ınternet use in adolescence. Cyberpsychology &
Behavior, 2009, 12 (6): 681- 684.
6. Ni X, Yan H, Chen S, Liu Z. Factors influencing internet addiction in a
sample of Freshman University Students in China. Cyberpsychology &
Behavior, 2009, 12(3): 327- 330.
7. Park
S.
The
Association
Between
Internet
Use
and
Depressive
Symptoms Among South Korean Adolescents. JSPN, 14(4): 230- 238.
8. Şahin İ. Eğitsel İnternet Kullanım Özyeterliği İnançları Ölçeği’nin
geçerliği ve güvenirliği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 2009, 21:461- 471.
9. Takao
M,
Takahashi
S,
Kitamura
M.
Addictive
personality
and
problematic mobile phone use. Cyberpsychology & Behavior, 2009, 12:
1-7.
10. Batıgün AD, Hasta D. İnternet bağımlılığı: yalnızlık ve kişilerarası ilişki
tarzları açısından bir değerlendirme. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2010,
11:213-219.
11. Gao C, Li Q. the design of network teaching environment and the
ınternet addiction of college students. In Information Engineering and
Electronic Commerce (IEEC), 2010, 2nd International Symposium on
(pp. 1-4).
12. Korkeila J, Kaarlas S, Jääskeläinen M, Vahlberg T, Taiminen T. Attached
to the web—harmful use of the internet and
its correlates. European
Psychiatry, 2010, 25(4): 236-241.
13. İskender M, Akin A. Social self-efficacy, academic locus of control, and
internet addiction. Computers & Education, 2010, 54, 1101–1106.
14. Levent D. Excessive internet use and loneliness among secondary
school students. Journal of Instructional Psychology, 2010, 37(1): 2023.
15. Sakarya
D.
Ankara
Üniversitesi’nde
lisans
programlarında
eğitim
almakta olan erkek öğrencilerde internet kullanım örüntüleri üzerine
epidemiyolojik bir çalışma. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta
Uzmanlık Tezi, 2010.
16. Tahiroğlu AY, Çelik GG, Fettahoğlu Ç, Yıldırım V, Toros F, Avcı A,
Özatalay E, Uzel M. Psikiyatrik bozukluğu olan ve olmayan ergenlerde
problemli internet kullanımı, Nöropsikiyatri Arşivi, 2010, 47: 241-246.
17. Tokunaga RS, Rains SA. An evaluation of two characterizations of the
relationships between problematic ınternet use, time spent using the
ınternet, and psychosocial problems. Human Communication Research,
2010, 36: 512-545.
18. Üçkardeş
E.
bağımlılığının
Mersin
Üniversitesi
değerlendirilmesi.
ögrencileri
Mersin
arasında
Üniversitesi
Tıp
internet
Fakültesi,
Uzmanlık Tezi, 2010.
19. Azim DHBF, Zam NABM, Rahman WRA. Internet Addiction Between
Malaysian Male and Female Undergraduate Human Sciences Students of
The International Islamic University Malaysia. The 6th International
Postgraduate Research Colloquium, Malasia, 2011, 58- 74.
20. Ceyhan
AA.
University
communication
skills
students’
according
problematic
to
the
ınternet
ınternet
use
use
and
purposes.
Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) : 69-77
21. Chou C, Wu HC, Chen CH. Re-visiting college students’ attitudes toward
the Internet-based on a 6-T model: Gender and grade level difference.
Computers & Education, 2011, 56 939–947.
22. Çelik ÇB ve Odacı H. Kendilik algısı ve benlik saygısının problemli
internet kullanımı üzerindeki yordayıcı rolü. 5th International Computer
& Instructional Technologies Symposium, 2011, Elazığ.
23. Durak ES, Durak M. The mediator roles of life satisfaction and selfesteem between the affective components of psychological well-being
and the cognitive symptoms of problematic ınternet use. Soc Indic Res
(2011) 103:23–32.
24. Frangos CC, Frangos CC, Sotiropoulos I. Problematic ınternet use
among Greek University students: an ordinal logistic regression with
risk factors’ negative psychological beliefs, pornographic sites and
online games. Cyberpsychology & Behavior, 2011, 14(1-2):51-58.
25. Günay E. The effects of usıng the ınternet on ındıvıdual’s socıalızatıon
based on personalıty traıts. Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yüksek Lisans Tezi, 2011.
26. Hetzel-Rıggın, MD, Prıtchard JR. Predicting problematic Internet use in
men and women: the contributions of psychological distress, coping
style,
and
body
esteem. Cyberpsychology,
Behavior,
and
Social
Networking, 2011, 14.9: 519-525.
27. Koç M. Hemşirelik öğrencilerinde bağlanma biçimleri ve internet
kullanımı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi,
2011.
28. Odacı H. Academic self-efficacy and academic procrastination as
predictors of problematic internet use in university students. Computers
& Education, 2011, 57, 1109–1113.
29. Odacı
H,
Çelik
ÇB.
Üniversite
öğrencilerinin
problemli
internet
kullanımlarının akademik öz-yeterlilik, akademik erteleme ve yeme
tutumları
ile
ilişkisi.
5th
International
Computer
&
Instructional
Technologies Symposium, 2011, Elazığ.
30. Serin NB. An examınatıon of predıctor varıables for problematıc ınternet
use. Tojet, 2011, 10(3): 54-62.
31. Shi J, Chen Z, Tian M. Internet self-efficacy, the need for cognition, and
sensation seeking as predictors of problematic use of the ınternet.
Cyberpsychol Behav Soc Netw, 2011, 14(4):231- 234.
32. Zhang F, Zhu T, Li A, Li Y, Xu X. A survey of web behavior and mental
health. In: Pervasive Computing and Applications (ICPCA), 2011 6th
International Conference on. IEEE, 2011. p. 189-195.
33. Ayub AFM, Hamid WHW, Nawawi MH. Gender and internet addiction:
The Malasian experience. Organizers of WICTTEE 2012.
34. Çuhadar
C.
interaction
Exploration
anxiety
of
problematic
among
Turkish
internet
use
and
pre-service
social
teachers,
Computer&Education, 2012,59:173-181.
35. Debernardi NR. Problematıc ınternet use: explorıng the roles of
attachment and socıal competency. University of Missouri-Kansas City,
Counseling Psychology, Doctor of Phılosophy Dissertation, 2012.
36. Floros G, Siomos K. Patterns of choices on video game genres and
Internet addiction. Cyberpsychol Behav Soc Netw, 2012, 15(8): 41724.
37. Floros GD, Sıomos KE, Fısoun V, Dafoulı E, Geroukalıs D. Adolescent
online cyberbullying in Greece: the impact of parental online security
practices, bonding, and online impulsiveness. Journal of School Health,
2013, 83(6): 445-453.
38. Günay E. The effects of ınternet use on ındividual’s socialization based
on personality traits. Yeni Symposium 2012, 50(3): 123- 133.
39. Güzeller CO, Coşguner T. Development of a Problematic Mobile Phone
Use Scale for Turkish Adolescents. Cyberpsychol Behav Soc Netw,
2012, 15 (4): 205- 211.
40. Khazaal Y, Xirossavidou C, Khan R, Edel Y, Zebouni F, Zullino D.
Cognitive- behavioral treatments for “internet addiction”. The Open
Addiction Journal, 2012, 5, (Suppl 1: M5): 30-35.
41. Özben Ş. A comparison of the loneliness levels of Turkish university
students in terms of Internet use. Psychology and Behavioral Sciences
2013; 2(3): 112-116.
42. Peltzer, Karl, Supa Pengpid, and Tawatchai Apidechkul. "Heavy Internet
use and
its associations with health risk and
health-promoting
behaviours among Thai university students." International Journal of
Adolescent Medicine and Health 2013: DOI 10.1515/ijamh-2013-0508
1-8.
43. Sandberg KM, Rıchards TE, Erford BT. Assessing common mental health
and addiction issues with free- Access instruments. Taylor & Francis,
2013.
44. Tsai MJ, Pai HT. College students' ıntrinsic and extrinsic motivations for
online game playing. Work, 18, 20.
N7. Tahiroğlu AY, Çelik GG, Uzel M, Özcan N, Avci A. Internet use among Turkish
adolescents. Cyberpsychology& Behavavior, 2008;11(5):537-543.
1. Oluwole, DA. Spirituality, gender and age factors in cybergossip among
Nigerian adolescents. Cyberpsychology & Behavior, 2009, 12(3): 323326.
2. Şahin İ. Eğitsel İnternet Kullanım Özyeterliği İnançları Ölçeği’nin
geçerliği ve güvenirliği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 2009, 21: 461- 471.
3. Baran B, Kilic E, Bakar Corez A, Cagiltay K. Turkish university students’
technology use profiles and their thoughts about distance education.
Tojet, 2010, 9(1): 235-242.
4. Birgin O, Çoker B, Çatlıoğlu H. Investigation of first year pre-service
teachers’ computer and internet uses in terms of gender. ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 2010, 2(2): 1588-1592.
5. Canan F. Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı, disosiyatif
belirtiler
ve
sosyodemografik
özellikler
arasındaki
ilişki.
Düzce
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2008.
6. Canan F, Ataoglu A, Nichols LA, Yildirim T, Ozturk O. Evaluation of
psychometric properties of the internet addiction scale in a sample of
Turkish high school students. Cyberpsychology, Behavior, and Social
Networking, 2010, 13(3): 317-320.
7. Odacı H, Kalkan M. Problematic Internet use, loneliness and dating
anxiety
among
young
adult
university
students.
Computers
&
Education, 2010, 55(3): 1091-1097.
8. Şahin YG, Balta S, Ercan T. The use of ınternet resources by unıversıty
students durıng theır course projects elıcıtatıon: a case study. TOJET,
2010 9(2): 234- 244.
9. Tahiroglu AY, Celik GG, Avci A, Seydaoglu G, Uzel M, Altunbas H. Shortterm effects of playing computer games on attention. Journal of
Attention Disorders, 2010, 13(6): 668-676.
10. Tokunaga RS, Rains SA. An evaluation of two characterizations of the
relationships between problematic ınternet use, time spent using the
ınternet, and psychosocial problems. Human Communication Research,
2010, 36: 512-545.
11. Ustinavičienė R, Škėmienė L, Radišauskas R, Tilingaitė G. Probleminio
naudojimosi kompiuteriu ir internetinės priklausomybės vertinimas
Kauno rajono X gimnazijoje. Lietuvos Bendrosios Praktikos Gydytojas,
2010, 06: 403- 410.
12. Weinstein AM. Computer and video game addiction-a comparison
between game users and non-game users. The American Journal of
Drug And Alcohol Abuse, 2010, 36(5): 268-276.
13. Bilić, V, Ljubin Golub T. Patološko igranje videoigara: uloga spola,
samopoštovanja
i
edukacijske
sredine.
Hrvatska
Revija
za
Rehabilitacijska Istraživanja, 2011, 47(2): 1-13.
14. Cao H, Sun Y, Wan Y, Hao J, Tao F. Problematic Internet use in Chinese
adolescents and its relation to psychosomatic symptoms and life
satisfaction. BMC Public Health, 2011, 11: 802.
15. Ceyhan
AA.
Ergenlerin
problemli
internet
kullanım
düzeylerinin
yordayıcıları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2011, 18(2): 8594.
16. Charlie CWD, HyeKyung C, Khoo A. Role of Parental Relationships in
Pathological Gaming. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2011,
30: 1230-1236.
17. Esen E, Siyez DM. Ergenlerde internet bağımlılığını yordayan psikososyal değişkenlerin belirlenmesi. Türk Psikolojik ve Rehberlik Dergisi,
2011, 4(36): 127- 138.
18. Gençer SL. Ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılık durumlarının
internet kullanım profilleri ve demografik özelliklere göre farklılıklarının
incelenmesi. Süleyman Demirel üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
Yüksek Lisans Tezi, 2011.
19. Kormas G, Critselis E, Janikian M, Kafetzis D, Tsitsika A. Risk factors
and
psychosocial
characteristics
of
potential
problematic
and
problematic internet use among adolescents: a cross-sectional study.
BMC Public Health, 2011, 11(1): 595.
20. Leung A., Leung DY, Cheung MK. Preference for online health
information among Chinese. Journal Of Health & Mass Communıcatıon,
2011, 3(1-4): 46- 60.
21. Ozcinar
Z.
The
relationship
between
internet
addiction
and
communication, educational and physical problems of adolescents in
North Cyprus. Australian Journal of Guidance and Counselling, 2011,
21(01): 22-32.
22. Ustinavičienė R, Škėmienė L, Radišauskas R, Lukšienė D, Grigaitytė G.
Ar paauglių regos
sutrikimai
priklauso nuo laiko, praleisto prie
kompiuterio?. Lietuvos Bendrosios Praktikos Gydytojas, 2011, 15(05):
348- 353.
23. Vivas GPM, Torres FC. Internet and Moral Panic: A review of research
about interaction of children and teenagers with new mass media. Univ.
Psychol., 2011, 10(3): 855-865.
24. Xu Q, Wan Y, Zhang Y, Liu Y, Sun Y. Internet usage and teens'
psychological well-being in China. In E-Business and E-Government
(ICEE), 2011 International Conference on (pp. 1-4).
25. Adamich T, Childers M, Davis K, Faria JH, Satterfield AW. The Gov Doc
Kids Group and free government information. IFLA Journal, 2012,
38(1): 68-77.
26. Barthakur M, Sharma MK. Problematic internet use and mental health
problems. Asian Journal of Psychiatry, 2012, 5(3): 279-280.
27. Bringula RP, Bonifacio J, Natanauan A, Manuel M, Panganiban K.
Pattern of ınternet usage ın cyber cafés ın manıla: an exploratory study
International Journal of Cyber Society and Education, 2012, 5(2): 150161.
28. Canan F, Ataoglu A, Ozcetin A, Icmeli C. The association between
internet addiction and dissociation among Turkish college students.
Comprehensive Psychiatry, 2012, 53(5): 422-426.
29. Gencer SL, Koc M. Internet abuse among teenagers and ıts relations to
ınternet usage patterns and demographics. Educational Technology &
Society, 2012, 15 (2): 25–36.
30. Highfield JJ.B. Stuck online: internet use and self-control in children in
grades 4 through 6. The Faculty at Humboldt State University, Masters
of Arts in Psychology: Academic Research, 2012.
31. Macarie GF, Ştefănescu C, Tebeanu AV, Chele GE. Characteristics of
computer and ınternet use among adolescents in Iasi County. ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 2012, 33: 835-839.
32. Müezzin E, Serin NB. The relationship between personal cohesion level
with
computer
and
ınternet
usage
among
university
students.
International Journal of Global Education, 2012, 1(4): 26- 33.
33. Ozcinar Z, Aldağ G. The determination of cyber bullying behaviour and
exposure
of
university
students.
Cypriot
Journal
of
Educational
Sciences, 2012, 7(3): 158-176.
34. Şahin MC. Yeni binyılın öğrencilerinin özellikleri, Anadolu Üniversitesi
Ssoyal Bilimler Dergisi 2009,9(2):155-172.
35. Sargın, N. Internet addiction among adolescence. Educational Research
and Reviews, 2012, 7(27): 613-618.
36. Surís JC, Akré C, Berchtold A, Fleury-Schubert A, Michaud PA,
Zimmermann
G.
[email protected]
Internet.
ch:
Usage d’internet
chez
les
adolescents vaudois. Lausanne: Institut Universitaire De Médecine
Sociale Et Préventive, 2012.
37. Yang SC. Paths to bullying in online gaming: the effects of gender,
preference for playing violent games, hostility, and aggressive behavior
on bullying. Journal of Educational Computing Research, 2012, 47(3):
235-249.
N8. Özcan NK, Bilgin H. Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet: sistematik
derleme. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 2011,31(6):1442-56. (SSCI)
1. Al B, Zengin S, Deryal Y, Gökçen C, Yılmaz DA, Yıldırım C. Sağlık çalışanlarına
yönelik artan şiddet. JAEM, 2012; 11: 115-124.
2. Atan ŞÜ, Arabaci LB, Sirin A, Isler A, Donmez S, Guler MU, Oflaz U, Özdemir
GY, Tasbasi F. Violence experienced by nurses at six university hospitals in
Turkey. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2013, doi:
10.1111/jpm.12027.
3. Henzel ZO, Kadıoğlu S. Tıp-şiddet ilişkileri genel çerçevesinde hekimlere
yönelik saldırılar hakkında analitik bir değerlendirme.
Türkiye Biyoetik
Derneği, 2012, 172- 178.
4. Küçükoğlu S, Karakaş SA, Çelebioğlu A. Hemşirelerin çalışma ortamında
şiddetle karşılaşma durumlarının belirlenmesi. II. Uluslar arası VI. Ulusal
Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı, Erzurum, 2012,s.154.
5. Yiğitbaş Ç, Deveci SE. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet. Türk Tabipleri Birliği
Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 2012, 42: 23- 28.
6. Bakırcı N. An approach to the problem of violence against healthcare workers:
the right to safe and healthy working conditions and to dignity at work.
Turkish Journal of Psychiatry (Letter to the Editor) 2013 doi: 10.5080/u7474.
7. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması
Gereken
Önlemlerin
Belirlenmesi
Amacıyla
Kurulan
Meclis
Araştırma
Komisyonu Raporu, TBMM 24. Yasam Dönemi 3. Yasam Yılı, sıra sayısı 454,
Ocak 2013.
N9. Özcan NK. Bilgin H. Eracar N. The use of expressive methods for developing
empathic skills. Issues in Mental Health Nursing, 2011,32(2):131-136.
1. Polcino RF. Theater arts at homeboy ındustrıes—an arts ınterventıon:a grant
proposal project. Thesis of California State University, School of Social Work,
2012.
2. Rieger KL, Chernomas WM. Arts-based learning: analysis of the concept for
nursing education. International Journal of Nursing Education Scholarship,
2013; 10(1): 1–10.
3. Bergqvist J, Dahlström J. Den empatiske socionomen “is this to be an
empathy test?” Lunds Universitet, 2013.
N10. Bilgin H. Tulek Z. Özcan NK. Psychometric properties of the Turkish version of
the Perception of Aggression Scale. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing,
2011,18(10): 878-883.
1. Pazvantoğlu O, Gümüş K, Böke Ö, Yıldız İ, Şahin AR. Perception of patient
aggression among nurses working in a university hospital in Turkey.
International Journal of Nursing Practice, 2011, 17(5): 495-501.

Benzer belgeler