1.583 entries - Allingus Translation Services®

Transkript

1.583 entries - Allingus Translation Services®
1.583 entries - Allingus Translation Services®
TURKISH
ENGLISH
5233 sayılı Terör veya Terörle
Law 5233Mücadeleden
on Compensation
Kaynaklanan
for Losses
Zararların
Resulting
Karşılanması
from Terrorism
Hakkındaki
and Ka
the
abluka
blockade
aç
hungry, esurient
acele havalanma
scramble launch
acgözlülük
rapacity
açgözlülük
rapacity
acil
urgent, emergency
acil durum
case of emergency
acil intikal kuvveti
rapid deployment force
açık anahtar
public key, open switch
açık arazi
open terrain
açık arttırma
open bidding
açık çek
open check
açık deniz
blue water, off-shore
açık duruşma
open court
açık finansman
open funding
açık gözlü
shrewd
açık havuz
outdoor pool
açık maden ocağı
open-cast mining quarry
açılı toprak işleme
cross cultivation
açılış valör
Effective date of opening
ada bölümü krokisi
island index map
ada fihristi
island index
ada numarası
island number
ada paftası
island type map
adaçayı
sage
adım taşı
stepping stone
afet alanı
disaster area
afet yönetimi
disaster management
Ağır ceza istinaf mahkemesi
court of appeal in serious criminal matters
ağır ceza mahkemesi
assize court
ahde vefa
pacta sunt servanda
ahdî vekil
attorney-in-fact
ahlak büro amirliği
vice squad
ahlaki değerleri hiçe sayan
uscrupulous
ahşap kaplama
wood veneer
ahval-i şahsiye bilgileri civil information
ahval-i şahsiye hukuku civil legislature
ahval-i şahsiye kanunu civil law
aile hukuku
family law
aile konutu
residential building
akaçlama
drainage
akademik literatür
scholarly literature
1 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
akis
reverberation
akışkanlaştırıcı
plasticizer
alabalık
trout
alacağın tasfiyesi
creditor's liquidation
alay etmek
scoff at
alçak gerilim kesici
low voltage circuit breaker
alçıpan
drywall
alev makinesi
flame thrower
alım opsiyonu
call option
alın kaynak
butt welding
alışılmış toprak işleme conventional tillage
alt ısıl değer
low calorific value
altın standart
golden standard
altın yaldızlı
gilded
altyapı
infrastructure
altyapı hizmeti
utility
altyapı yetersizliği
infrastructure related inadequacy
alüminyumlu pafta
aliminum map sheet
amansız
grim
amansız
grim
amansız
grim
Amerikan Balon Federasyonu
Balloon Federation of America (bfa)
Amerikan Kamuoyu Araştırma
AmericanDerneği
Association for Public Opinion Research
ampatman
encasement
ana çocuk sağlığının korunması
maternity protection
ana plan
master plan, general plan
ana sicil
principal register
anadolu adaçayı
salvia tchihatcheffii
anafaz
matrix, anaphase
anahtarlı otomatik sigortaminiature circuit-breaker
anakaya
bedrock
ani dalga
abrupt wave
anizotrop
anisotropic
anız
stubble
anızlı toprak işleme
stubble tillage
anızsız toprak işleme
no-stubble tillage
anketör
pollster
ankraj
anchorage
anodik kaplama
anodic coating
anroşman
riprap
antifriz
anti-freeze
aplikasyon
setting marks, setting out
ara kararı
interim decision, interlocutory judgment
aralıklı envanter yönetimi periodic inventory method
arayer
interstice
arayer katı eriyiği
interstitial solid solution
2 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
arayer kusuru
interstitial defect
arâzi-i mevât
unowned land
ardalanmak
intercalation
arıtma çamuru
sewage sludge
arpacık soğanı
shallot
arsa payı
portion of land, land share
art germe
post tensioning
artık gerilme
residual stress
artık yıl
leap year
arz etmek
to submit, to offer
aşağı değer
southing
asal gerilme
principal stress
asfalt betonu
asphalt concrete
aşinalık kazanmak
become conversant with, become familiar with
aşınma
tearing, abrasion
askerlik şubesi
conscription office
aşkın sigorta
over insurance
asma tavan
dropped ceiling
asma tavan boşluğu
plenum space
ateş tuğlası
refractory clay
atık ayırıcı
windshifter
atık gömme sahası
landfill
avara demiri
outrigger
Avrupa Yerel Özerklik Şartı
European Charter of Local Self-Government
ayva tatlısı
quince desert
azami iyiniyet
utmost good faith
babinski refleksi
Babinski's reflex
baby powder
talk pudra
baca dumanı
plume
baca gazı
flue gas
badem ezmesi
marzipan
baget ekmek
baguette
bağırsak çıkartma
gutting
bakalit
bakelite
bakıcılık
caregiving
balık köftesi
fishcake
balya makinesi
baler
baş kamarot
chief steward
başarı güdüsü
achievement motivation
basit kiriş
simple beam
basit sürtünme
basic creep
başıboş arsa
abandoned land
baskı klişesi
stereotype
başlangıç gerilmeleri
initial stresses
başlangıç kayma dayanımı
initial shear strength
başlangıç öngerilmesi
initial pre-stress
3 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
basmakalıp
stereotype
batardo
cofferdam
batma
indentation, penetration
batma direnci
penetration resistance
batma direnci
penetration resistance
batma direnci
penetration resistance
Beklenen Azami Hasar Probable Maximum Loss
beklenen azami hasar probable maximum loss
Beklenen
Azami Hasar (Probable Maximum Loss)
belediyeler arası
inter-municipal
belediyeler arası
inter-municipal
belirlenmiş beton
designated concrete
belirlenmiş beton
designated concrete
belli bir eğitim seviyesine educated
sahip
belli bir eğitim seviyesine educated
sahip
berat
warrant
berat
warrant
beton bileşimi
concrete composition
beton bileşimi
concrete composition
beton boru
concrete pipe
beton boru
concrete pipe
beton çekme dayanımı concrete tensile strength
beton çekme dayanımı concrete tensile strength
beton dayanımı
concrete strength
beton dayanımı
concrete strength
beton dökme
pouring of concrete
beton dökme
pouring of concrete
beton döşeme
concrete slab
beton döşeme
concrete slab
beton grubu
concrete family
beton grubu
concrete family
beton karışım tasarımı concrete mix design
beton karışım tasarımı concrete mix design
beton karışımı
concrete mix
beton karışımı
concrete mix
beton kazık
concrete pile
beton kazık
concrete pile
beton kimyasal katkısı concrete admixture
beton kimyasal katkısı concrete admixture
beton mukavemeti
concrete strength
beton mukavemeti
concrete strength
beton serici
concrete paver
beton serici
concrete paver
beton taşıma süresi
time of haul
beton taşıma süresi
time of haul
betona su ekleme
retempering
4 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
betonarme
reinforced concrete
betonla yüzey bitirme
concrete finishing
betonun kusması
bleeding of concrete
beyaz çimento
white cement
beyaz dökme demir
white cast iron
bileklik
wristband
bileşen
constituent (beton), component (diğer)
bileşen
constituent, component
bilimsel inceleme
treatise
birim uzama
strain
birincil toprak işleme aleti primary tillage equipment
Birleşmiş Milletler Genel Office
Sekreteri
of the Representative
Yerinden OlmuşofKişilerin
the Secretary
İnsan Hakları
GeneralÖzel
on the
Temsilciliği
Human Rig
Birlikte Sigorta
Co-insurance
bitey
flora, vegetation
bitmek bilmez
interminable
bitümlü kaplama
bitumen coating
bitümlü kaplama
bituminous coat(ing)
bitümlü satıh kaplama
bituminous surface
BM Ülke İçinde Yerinden UN
Olma
Guiding
Konusunda
PrinciplesYol
on Gösterici
Internal Displacement
İlkeleri
böcek sokması
insect sting
bodrum
basement
bofa balığı
lamprey
böğür
groin
böğürtlen
blackberry
Bölgeler Komitesi
Committee of Regions
bölgesel koordinat sistemilocal coordinate system
bölgesel toprak işleme zone tillage
bölücü
secessionist
bölünmez bütünlük
indissoluble unity
borç erteleme
moratorium
borsa dışı işlem
over the counter transaction
boru birleşme yeri
pipe junctions
boru tipi kolon
pipe column
boş köşe kusuru
vacancy defect
boşaltma kanalı
chute
boşluk
hollow, pore, porosity, void, cavern
boşluk suyu basıncı
pore water pressure
boşluklu
porous
boşluklu yapı
cellular structure
boyasaptar
mordant
boyuna çubuk donatı
longitudinal bar
boyuna derz
longitudinal joint
boyuna donatı
longitudinal reinforcement
Broca afazisi
Broca aphasia
bromlu alev geciktirici
brominated flame retardant
Brüksel lahanası
brussels sprouts
5 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
bunker
hopper
bunker
hopper
buraj
temping
burkulma
buckling
burkulma
buckling
burkulma gerilmesi
torsional stress
burmalı kadayıf
twisted kadaif
Bütün Tehlikeler
All Risks
büyüklük
magnitude
büyüklük
magnitude
büyüteç
magnifying glass
buz çözücü
deicer
buzul çekilmesi
glacier retreat
büzülme
contraction, shrinkage, warping
büzülme derzi
contraction joint
çabuk katılaşan
quick set
çabuk sertleşen
rapid hardening
çakıl
gravel, pebble
çakıl taşı
gravel-stone, pebble-stone
çalışma karnesi
certificate of employment
cam hazneli sıvılı termometre
liquid-in-glass thermometer
camlaşma
vitrification
çamur eşiği
mud sill
çamur fışkırması
mud pumping
çamur topağı
mud ball
çan kulesi
bell tower, spire
çapraz bağ
crosslink
çapraz sahın
transept, cross aisle
çapraz sanın
transept
çarpan balığı
dab
çarpık kentleşme
unguided urbanization
çarpık yapılaşma
sprawl
çarpılma
distortion, warping
çatı altı
roof soffit
çatlak kontrol donatısı
crack control reinforcement
çatlama dayanımı
crazing resistance
çavuş dişli
herringbone gear
çayır biçme makinesi
lawn mower
cehalet perdesi
veil of ignorance
çek-yat
pull-out couch, drop-down couch
çekçek
squeegee, rickshaw
çeker keser vargel
draw-cut shaper
çekme dayanımı
tensile strength
çene cerrahisi
maxillofacial surgery
çene kayışı
chin strap
çene ve yüz
maxillofacial
6 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
çenelik
chin cup
çengel
hook
çentik
notch
çevre analizi
environmental analysis
çevre değerlendirmesi environmental assessment
çevre düzeni planı
environmental layout plan
çevre koruma
environmental protection
çevre mühendisliği
environmental engineering
çevre planlaması
environmental planning
çevre yolu
beltway
çevre yönetimi
environmental management
çevrebilim
ecology
çevresel denge
ecological balance
çevresel etki değerlendirmesi
environmental impact assessment
çevresel etki raporu
environmental impact statement
çevreye duyarlı alan
environmentally sensitive area
çeyrek dönüm
rood
çiçeklenme
efflorescence
çiçekli bezek
festoon
çift kırılma
birefringence
çift metal şeritli termometre
bimetallic strip thermometer
çimento değirmeni
cement mill
çimento dozajı
cement content
çimento esaslı
cement based
çimento fırını
cement kiln
çimento hamuru
cement paste
çimento hamuru içeriği paste content
çimento jeli
cement gel
çimento şerbeti
grout
çimento torbası
cement bag
çipura
seabream
çizel
chisel
çizel ile toprak işleme
chisel plowing
çizgi harita
line map
çizgisel kusur
dislocation
çizim
drawing, plotting
çıkarım
elision
çıkmaz
deadend
çırak
apprentice
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
Convention on the Rights of the Child
Coğrafi Sınırlar
Territorial Limits
çok amaçlı kadastro
multi-purpose cadastre
çok damarlı kablo
multicore cable
çok değişkenli kovaryans multivariate
analizi analysis of covariance
çok yönlülük
versatility
çökel
sediment
7 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
çökelme sertleşmesi
precipitation hardening
çoklu kilit mekanizması multi-point locking system
çoklu sertleşim
multiple sclerosis
çökme
breakdown, collapse, failure, slump
çökme deneyi
slump test
çökme kaybı
slump loss
çökme konisi
slump cone
çökmesiz beton
no slump concrete
çöp dökme alanı
dump site
çöp toplama alanı
dumpsite
corruption
irtikap
çözelti
solution
çözücü
solvent
çözülme
dissolve, thaw
çözülmez kalıntı
insoluble residue
çubuk donatı
bar reinforcement
cumba
mimari. exedra, pavilion, yapı. window recess, oriel, bay
cüruf
slag
cüruflu çimento
slag cement
dağ tavuğu
haze grouse
dağlama
etching
daha geniş yetkiler
ampler powers
dairevi kaynak
girdle welding
dalgakıran
jetty
dana jambon
veal bacon
dana külbastı
veal cutlet
darbe dayanımı
impact strength
dayanım azaltma faktörü strength reduction factor
defin görevlisi
mortician, funeral director
defne ağacı
laurel tree, bay tree
defne yaprağı
laurel
defter tutma
keep accounting books
değer haritası
value map
değerleme uzmanı
appraiser
değerli kağıt
negotiable instrument
dekantör santrifüj
decanter centrifuge
dekovil ray
narrow-gauge rail
dekupaj testeresi
chop-saw
delinmez yelek
stabproof vest
demirci kaynağı
forge welding
demirli çimento
ferrocement
demonte mobilya
knock-down furniture
deneme harmanı
trial batch
deneme karışımı
trial mix
denge diyagramı
equilibrium diagram, phase diagram
denge zafiyeti
balance impairment
window, alcove
8 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
deniz kuvvetleri komutanıchief of naval staff
deniz seddi
seawall
deniz tarağı
scallop
deniz tavşanları
opisthobranchia
denizlik
windowsill, splashboard
depo ve antrepo işletmecisi
wharfinger
depocu
warehouseman
deponi alanı
landfill area
derebeylik sistemi
manorialism
dereotu
dill
derin toprak işleme
deep tillage
derz dolgusu
joint sealant
detay kesit
exploded view
devir yat kanepe
Sofa bed, pull-out couch
devirmeden toprak işlemenon-inversive tillage
devremülk
timeshare
dik köşelilik
rectangularity
dikburunlu
mackerel
dikburunlu köpekbalığı mackerel shark
dil balığı
sole, solenette
dilatasyon fugası
dilatation joint
dingil yükü
axle load
dingil yükü
axle load
dinlenme yeri
recreation area
dipkazan
subsoiler
direy
fauna
diş fırçası kılı
toothbrush bristle
diskli tırmık
disc harrow
dişli çark rijiditesi
cogwheel rigidity
dişli kum
angular sand, bank sand
Dispeçer
dispatcher
diyatomit
diatomite, kieselguhr
diyatomit betonu
diacrete
dış cephe sıvası
stucco
dış dehliz
narthex
dışa dönük
extrovert
dışkı korkusu
coprophobia
dışkı tutamama
encorpresis
dışkı veya idrar tutma
continence
dışmerkezli
eccentric
doğa koruma alanı
nature conservation area
doğaçlama patlayıcı
improvised explosive device
Doğal Gaz Kombine Çevrim
Combined
Santralı
Cycle Power Plant
doğal kaynak
natural resource
doğal kuruma
natural air drying
doğal sınır
natural boundary
9 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
doğal sonuç
corollary
doğala özdeş
nature- identical
doğruluk
accuracy
doğrusal ısıl genleşme linear thermal expansion
doğum ve analık izni
pregnancy and maternity leave
dökme beton
cast concrete
dökme demir menhol basamağı
step iron
dökme yük
bulk cargo
dolaysız söylem
direct discourse
dolgu
filler, sealant, riprap, backfill
dolgu betonu
backfill concrete
dolgu macunu
sealant
dolu pafta
frame sheet
dolu sistem termometre filled system thermometer
doluluk oranı
compactness ratio, fill rate, occupancy ratio
domuz ağılı
pig ranch
domuz kızartma
roasted pork
don direnci
frost resistance
dona mukavemet
frost resistance
donatı çeliği
reinforcement steel
donatısız beton
plain concrete
dönel kırıcı
rotary crusher
döner dişli tırmık
rotary toothed harrow
döner kulaklı pulluk
reversible mouldboard plough
döner toprak işleme
rotary tillage
dönüm
stremma, decare
dönüştürülebilir süreli
convertible
sigorta
term assurance
döşeme alt katmanı
flooring substrate
draje
sugar-coated pill
dresaj
rail straighing
duayen
savvy, veteran
düden
doline
dülger balığı
John Dory (Fish)
durum haritası
situation map, current map
duruşma sonrası dilekçesipost-hearing memorial
düşey eksenli döner tırmıkrotary circular harrow
düşü
head
dut
mulberry
duyarlı
sensitive, reactive, vulnerable
düz dişli
spur gear
düzeltmeler sicili
rectifications register
düzensiz
sporadic
eğim betonu
sloped concrete
eğim haritası
slope index map
eğitim seviyesi düşük
undereducated
eğitim seviyesi yüksek overeducated
10 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
egzoz gazı
tailpipe exhaust
ek harita
inset
ekarte etmek
rule out
ekartman
gauge
ekim makinesi
seeder, sowing machine
eklenti
extension
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
International
Haklar
Covenant
Uluslararası
on Economic,
Sözleşmesi
Social and Cultural Rights
Eksik sigorta
Under insurance
el arabası
wheel barrow, handcart
elbirliği iyeliği
tenancy in common hold, collective property
elek boyutu
sieve size
elek dağılımı
sieve fraction
elektriksel direnç
electrical resistivity
elektriksel göçme
electrical breakdown
elma patates
potato wedges
elmen
possessor
emlak alım-satım vergisi real property transaction tax
emlak vergisi
land tax, property tax
emniyet gerilmesi
allowable stress
emniyet katsayısı faktörü safety factor
emniyeti suistimal sigortası
breach of trust insurance
emülgatör
emulsifying agent
en yüksek dayanım
ultimate strength
enflamatuvar barsak hastalığı
inflammatory intestinal disease (IBH)
Engelli Haklarına İlişkin International
Uluslararası
Convention
Sözleşme on the Rights of Persons with
Disabilities
enine çatlak
transverse crack
enine derz
transverse joint
enkesit
cross section
entegral Muafiyet
Franchise
ereksiyon bozukluğu
erectile dysfunction
erken birim şekil değiştirme
elastic strain
erken dayanım
early strength
erken priz
early stiffening
erzak
amenities
eşdeğer beton
equivalent concrete
eşdeğer beton performansı
equivalent
kuramı
concrete performance concept
eskaza sigortası
contingency insurance
eski moda
old school, old fashion
eşmerkezli
concentric
esnek geri dönme
elastic recovery
esnek yol kaplaması
flexible pavement
eşya hukuku
law of property, real law
eşzamanlı
isochronal, simultaneous
etkileşim
interaction, interplay
etkili başvuru hakkı
right of effective remedy
etkisizleştirmek
defuse, neutralize
11 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
etrenjit
ettringite
etriye
lateral reinforcement binder
etüv kurusu
oven dry
evlenmeye engeli yoktur certificate
belgesiof no impediment to marriage
evlilik öncesi cinsel ilişki premarital sex affair
faiz getiren araç
interest bearing instrument
faiz getiren hesap
interest bearing account
faiz getiren senet
interest bearing security
faz dönüşümü
phase transformation
Federal Havacılık Dairesi Federal Aviation Administration (faa)
fenerbalığı
angler
feri sicil
auxiliary register
fesleğen
basil
fil burnu
wild bay tree
filizlenmek
burgeoning
finişer
finisher, paver
Fiyat
Rate
fırsatçı enfeksiyon
opportunist infection
fırtınalı zamanlar
tumultuous times
fıstıkçamı
stone pine
flaş
haber
news sensation
flok yelkeni
jib
flotal ayna
float mirror
flotal cam
float glass
formen
chargehand
frambuaz
raspberry
füru
descendant
gayrı ihtiyari
non arbitrary
gayrımeskun mahal
nonresidential area
gaytada gizli kan
bloody gate
gaz beton
aerated concrete
gazbeton
gaseous concrete
gece kıyafeti
evening gown
gecekondu
shanty, squatter house
gecekondu bölgesi
shanty town
gecikme
delay, lag, hysteresis
gecikmiş toparlanma
retarded recovery
Gelen çağrı Engelleme Incoming Calls Barred
gemi acentalığı
ship's husband
gemi araç gereç ve yedekship's
parçachandler
satıcısı
gemi tamir ve bakımı
ship's husband
genel oy hakkı
common suffrage
genel oylama
universal suffrage
Genel Şartlar
General Conditions
genel seçim
universal elections
genel sınır krokisi
general boundary sketch
12 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
genel ve katma bütçeli general
idarelerand annexed budget administrations
genleşme derzi
expansion joint
gerçek değer
market value
Gerçek Tam Zıya
Actual Total Loss
gibi görünmek
feign, look like
giriş iletkeni
lead-in wire
gizli buharlaşma ısısı
latent heat of vaporization
göğüs daralması
chest tightness
göğüs eti
brisket
golf arabası
golf buggy
gölgede bırakmak
outshine
gömme kilit
mortice deadlock
görevden düşme
disqualification from office
görevden uzaklaştırma suspension of office
göreve başlama eğitimi inception training
görevi kötüye kullanma malfeasance in office
grizu
firedamp
grobeton
lean concrete
gübre dağıtma makinesi fertilizer broadcaster
gübre serpme makinesi fertilizer spreader
güç bela
narrowly
gümrük komisyonculuğu customs house broker
günah keçisi
scape goat
güncel değer
current value
gurbetçi
Turkish expatriot
güveç
stew, casserole
haberdar etmek
apprise, inform
haberdar olmak
be apprised, be informed
hafif agrega
lightweight aggregate
hafif beton
lightweight concrete
hakediş belgesi
performance certificate
Hakimler ve Savcılar Yüksek
High Council
Kuruluof Judges and Public Prosecutors
halihazır harita
current map
hamile bırakmak
knock up
hapsolmuş hava
entrapped air
hareketli kalıp
moving form
hareketli yük
live load
harita altlığı
base plate
harita şeklinde çatlama map cracking
Hasar
Damage
hasar
damage
Hasar eksperi
claims adjuster
Hasar Fazlası ReasüransıExcess of Loss
Hasar Prim Oranı
Loss Ratio
Hasara Katılmama Klozu non-contribution clause
Hasara Katılmama Klozu non-contribution clause
13 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
Hasarı önleme
Outstanding Loss
haşıl makinesi
slasher
hasır
mesh
hasır donatı
reinforcement mesh
hasır tel
wire mesh
hassasiyet
sensitivity, susceptibility
hasta bakıcı
caregiver
hasta bakıcılık
caregiving
hata sınırı
maximum error, tolerance
hatır taşıması
courtesy carriage
hava boşluğu
air void
hava fotogrametrisi
aerial photogrammetry, aerial survey
hava geçirgenliği deneyi air-permeability test
hava hareket komutanlığıair mobility command
hava içeriği
air content
hava ikmal
airlift
hava indirme görev komutanlığı
airborne mission command
hava kuvvetleri ihtiyat
air
komutanlığı
force reserve command
hava kuvvetleri komutanı air force chief of staff
hava kuvvetleri malzeme air force
komutanlığı
material command
hava ölçer
air meter
hava sürüklenmemiş beton
non air entrained concrete
hava sürükleyici
air entrainer
hava yolları
air routes
havacılık bilgileri
aeronautical information
havada kürlenmiş
air cured
havada yakıt ikmal
air-to-air refueling
havai hat
overhead line
havza yönetimi
watershed management
hayırsever
philantropist
hayvan kepeği
animal dander
hazır beton
ready mixed concrete
hazır mal
ex-stock
hazır yaş harç
ready-to-use wet mortar
hazır yaş sıva
ready-to-use wet plaster
helis dişli
helical gear
hellim peynir
halloumi cheese
heparin kaplı vasküler greft
heparine coated vascular graft
Her Türlü Irk Ayrımcılığının
International
OrtadanConvention
Kaldırılmasına
on the
İlişkin
Elimination
Uluslararası
of All Sözleşme
Forms of
herediter
hereditary
Hesap / Muhasebe Yılı Accounting Year
hesaplaşma
showdown, reckoning, settlement of account
heyelan barajı
slope failure dam
hidrasyon ısısı
heat of hydration
hidratasyon ısısı düşük low
çimento
heat cement
hile
fraud
Racial Discrim
14 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
hindi dolma
paupiette of Turkey
hız kesme tümseği
speed bump
hortuvar
spur track stub
hükmen tutuklu
(person) on remand pending appeal
Hükmi Tam Ziya
Constructive Total Loss
hükmün açıklanmasının geri
deferment
bırakılması
of judgment
Hükümetler Arası İklim Intergovernmental
Değişikliği PaneliPanel on Climate Change (IPCC)
huzursuz hasta
agitated patient
içe dönük
introvert
içli köfte
stuffed mutton balls
içsel kontrol odağı
internal locus of control
idame tedavisi
maintenance therapy
idrar tutamama
inconstinence
idrarlı kan
hematüri
ihbar bankası
advising bank
ihracat teminatı
export bond
ihrakiye
bunker fuel
ihsasi rey
comments reflecting bias
ihtira beratı
letter patent
ihtiyari
arbitrary
iki parçaya bölmek
dichotomize
ikinci kaptan
chief mate, first mate
ikta
fief
iktisat ve küşat müdürlüğüDirectorate of Economics and Inauguration
ileri yaşam desteği
advanced life support
ilerici
progressive
ilericilik
progressivism
ilişik kesme
disengagement
ilişik kesme belgesi
certificate of disengagement
ilişiksizlik belgesi
clearance certificate
ilkesiz
unscrupulous
İller İdaresi Genel Müdürlüğü
General Directorate for Provincial Administration
illiyet
causation
imam
cleric
imar
development
imar hakkı
development right
imar parseli
lot, plot
imar planı
development plan
inanılmaz ötesi zor
fiendishly hard
ince agregasız beton
no fines concrete, open structure concrete
ince taneli
fine grained
incelik yüzdesi
percent fines
indirimli satıs dönemi
low season
inert mineral katkı
inert additive
inşaat derzi
construction joint
İnsan Hakları ve Temel European
Özgürlüklerin
Convention
Korunmasına
for the Protection
Dair Avrupa
of İnsan
Human
Hakları
RightsSözleşmesi
and
Fundame
15 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
insan kökenli
anthropogenic
intercept
kesme
intibak
orientation
intifa hakkı
usufruct
intim temizliği
intimate cleaning
inziva
seclusion, serenity
inziva yeri
hermitage
ipek fabrikası
silk mill
ipotek
hypothecation, mortgage
iptal davası
action for rescission
iri agrega
coarse aggregate
irtibat noktası
focal point
irtifak hakkı
servitude, easement
işe başlama eğitimi
induction training
ishal
diarrhea
Isıl şoka dayanım
resistance to thermal shock
iskan
habitation certificate, habitation, settlement
İşkence ve Diğer Zalimane
International
Gayri İnsani
Convention
ve Küçültücü
againstMuamele
Torture and
veya
Other
Cezaya
Cruel,
Karşı Uluslararası
Inhuman or D
S
işlemci hızı
processing rate
istihkak
progress payment, ration, merit
istihkam
bulwark, fortification, stronghold
istihkam subayı
engineer officer
istinabe mahkemesi
rogatory court
istinabe müzekkeresi
letter rogatory
işyeri açma
effect business initiation
it dalaşı
dogfight
ittihaz
impose, pass
iyelik hakkı
tenure, ownership right
izaleyi şuyu
partition
izole cebire
insulated fishplate
ırk ayrımcılığı
racial segregation, apartheid
ısı alan
endothermic
ısı direnci
thermal resistance
ısı geçirmez
heat-proof, adiabatic
ısı veren
exothermic
ısıl çift
thermocouple
ısıl genleşme
thermal expansion
ısıl genleşme katsayısı coefficient of thermal expansion
ışıl ışıl
starry
ışınlı yüzgeçliler
actinopterygii
ışınlı yüzgeçliler
actinopterygii
ısıya dayanıklı beton
heat-resistant concrete
ıslahevi
reformatory, reform school
ıstakoz
lobster
jakuzi
whirlpool bath
kaba hata
gross error, blunder
16 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
kabataş
rudstone
kabuklular
crustacea
kabul şerhi
assenting opinion
kaçak akım rölesi
residual current circuit breaker
kadastro bilirkişisi
cadastral expert witness
kadastro güncellemesi cadastral revision
kadastro ölçme yöntemi cadastral surveying method
kadastro paftası
cadastral map sheet
kadastro yenilemesi
cadastral renovation
kadın düşmanı
misogynist
Kadınlara Karşı Her TürlüConvention
Ayrımcılığın
on the
Önlenmesi
Elimination
Uluslararası
of All Forms
Sözleşmesi
of Discrimination
kafa çifti
cranial nerves
kâgir
masonry
kakma
marquetry
kakmacılık
marquetry
kalafatlama
caulking
kalamar
squid
kaldırım taşı
cobblestone
kalfa
journeyman
kalıcı çözüm
durable solution
kalkan balığı
turbot
kalp damar cerrahi
cardiovascular surgery
kalp damar destek aygıtı ventricular assist device
kalp pili
pace-maker
kamarot
steward, purser
kamulaştırma
expropriation
kamulaştırma bedeli
expropriated value
kamuoyu
public opinion, vox populi
kamuoyu seçmen anketi gallup poll
kan gazı ölçümü
blood gas measurement
kan hısmı
relative by consanguinity
kan toplanması
plethora
kanaatkârlık
frugality
kaolin
kaolinite
kapalı havuz
indoor pool
kapatma
concubine
kapıcı
janitor, concierge
kaplamak
revet
kaptaj
catchment, catchwork
kar-buz eksilmesi
ablation
kara kuvvetleri komutanı army chief of staff
karadut
red mulberry
karagöz balığı
gray bream
karakteristik dayanım
characteristic strength
karar iptali
rescission of a resolution
karbonatlaşma
carbonation
Against Wo
17 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
kare kök alıcı
square root extractor
karides
shrimp
karıcı
mixer
karıncalanma
tingling
karışım dizaynı
mix design
karışım suyu
mixing water
karıştırıcı
agitator
karıştırmalı
agitating
karıştırmasız
non agitating
karot
core
karşılıksız yararlanma suçu
the offence of taking benefit without payment
karşıt tez
dissident theory
karton kalıp
paper form
kas gücü
brawn
kasa hırsızı
safe cracker
kask
helmet
kat irtifakı
construction servitude
kat irtifakı yasası
Condominium Servitude Law
katılım ortaklığı belgesi accesssion partnership document
katışkı
impurity
katkılı yarı iletken
extinsic semiconductor, extrense
katlanır yatak - kanepe fold down couch
katot ışın tüpü
cathode ray tube (CRT)
kayar kalıp
sliding form, slipform
kayma direnci
skid resistance
kaymak
clotted cream
Kazanılmış net Prim
Net Earned Premium
kazık başlığı
pile cap
kefalet
bail
kefaret
redemption
kekik
thyme
keldani
caledonian
kelime oyunu
verbal ploy
kenar kirişi
edge beam
kendi kendine yerleşen self consolidating
kendi yürür silaj makinesi self propelled forage harvester
kendiliğinden sıkışan beton
self compacting concrete
kendini kuran
self-erecting
kene
tick
kentbilim
urban science
kentsel alan düzenlemesiurban layout arrangement
kesilmiş derz
sawed joint
kesin dönüş
permanent return
kesme dayanımı
shear strength
kesme gerilimi
shear stress
kesme modülü
shear modulus
18 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
kesmik
curd
kestane
chestnut, castanea sativa
kestane fişeği
firecracker
killi
argillaceous
kimyasal katkı maddesi admixture
kiraya çıkmak
move into rented accommodation
kireç hamuru
lime paste, lime putty
kiriş
beam, girder
kişisel tatmin
self-fulfillment
kıdemli kademeli başçavuş
senior chief master sergeant
kıdemli kademeli çavuş senior master sergeant
kıkırdaklı iskelet
cartilaginous skeleton
kılcal basınç
capillary pressure
kılcal boşluk
capillary void
kılcal su
capillary water
kılcallık
capillarity
kır dökme demir
gray cast iron
kıraç arazi
arid field
kırılgan
brittle, fragile
kırılma mekaniği
fracture mechanics
kırkambar yükü
general storage cargo
kırmamercan balığı
axillary seabream (pagellus acarne)
kırmataş
angular aggregate, crushed stone
kırsal alan
rural area
kırsal alan düzenlemesi land consolidation
kısır döngü
dead loop
kışlak
winter quarters
kısmi hasar
Partial Loss / Particular Average
kıt kanaat
barely
kıvam
consistency
kıvrımlı
volute
kızdırma kaybı
ignition loss
kızıl pirinç
red brass
kızılötesi
infrared
klişe
stereotype
klorür
chloride
kloz
Clause
köfte
quenelles
koku siniri
olfactory nerve
kolay kırılır
brittle
kölelik
slavery, serfdom
kolluk
law enforcement, water wings
kombine hububat ekim makinesi
combined seed drill
kombine toprak işleme combined tillage operation
Komisyon
Commission
kompasite
compactness
19 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
kömür külü
coal ash
konkordato
composition of debts
konsey tüzüğü
council regulation
kontrol derzi
control joint
kontrol ölçmesi
control surveying
kontrollü düşük mukavemetli
controlled
beton
low strength concrete
kontrplak
plywood
konuşlamak
deploy, station
kopma modülü
modulus of rupture
köprü ayağı
footing
köprü donatısı
bridge reinforcement
köprü döşemesi
bridge deck
köpük beton
foamed concrete
korgeneral
lieutenant general
kornişon turşu
pickled gherkins
koruma alanı
conservation site
koruyucu toprak işleme conservation tillage
köşeli agrega
angular aggregate
köşeli balya makinesi
rectangular baler
kovuşturmaya yer olmadığına
decision dair
to dismiss/drop
karar
the charges
köy muhtarı
headman
Köye Dönüş ve Rehabilitasyon
Return to Projesi
Villages and Rehabilitation Program
Köylere Hizmet Götürme Birliği
Rural Community Service Association
koyun ağılı
sheep ranch
közlenmiş
roasted
kral karides
king prawn
kredi kullanmak-kullandırmak
use and provide credit facilities
Kretase
Cretaceous
kromlu dökme demir
chromium cast iron
kül
ash (volkanik-tuff)
kulaklı pulluk
mouldboard plough
külçe
ingot
kültüvatör
cultivator
kum cebi
sand pocket
kum midyesi
carpet shell
kumlama
sand blasting, sandblast
kumtaşı
sandstone
kür kaplaması
curing blanket
kür maddesi
curing compound
kür malzemesi
curing agent
kuranportör
carrier system
kurdeşen
hives
küreleştirme
spheroidising
küresel döküm demir
nodular cast iron
kurşun geçirmez levha zırh
bulletproof plate
kurşun geçirmez yelek bulletproof vest
20 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
kuru karışım beton
dry mix concrete
kuru serpme
dry-shake
kuru serpme yüzey
sertleştirici
dry-shake floor hardener
kuru üretim yöntemi
dry process
kuruma rötresi
drying shrinkage
kuruma sünmesi
drying creep
kuşburnu
rose hips
kütle betonu
mass concrete
kütlesel değerleme
mass appraisal
kutup çifti
dipole
kutuplaşma
dipole formation, polarization
kutupsal ölçme
tacheometry
kuzu külbastı
lamb cutlet
laf dalaşı
war of words
lahana turşusu
saurkraut
lakerda
salted tunny
lamalı döner tırmık
cage roller
langust
spiny lobster
langustin
Norway Lobster
Lehdar
Beneficiary
lento
transom
letarjik hasta
lethargic patient
levrek
sea bass
lif donatılı beton
fiber reinforced concrete
lor
curd
Lütuf ödemesi
Ex Gratia
maaşa esas hizmet süresipay service creditable
maddi yaptırım
pecuniary sanction
mafsal derzi
hinge joint
mafsallı bağlantı
articulated joint
maganda
hill-billy, yob
mahalle muhtarı
reeve
Mahalli İdareler Genel General
Müdürlüğü
Directorate for Local Authorities
mahalli koordinat sistemi local coordinate system
mahrumiyet bölgesi
hardship area
mail dere
slanted roof drain
makas göbeği
swing nose
Makine ve Kimya Endüstrisi
Mechanical
Kurumu
and Chemical Industry Corporation
malalamak
trowelling
malçlı toprak işleme
mulch tillage
mali kadastro
fiscal cadastre
mantar döşeme sistemi mushroom system of flat
mantolama
sheathing
manyetik akı
magnetic flux
maraş dondurması
orchis ice-cream
marnlı kalker
marly limestone
21 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
maslak
trough
mastar
matter (demiryolu), gage (teknik)
mastarlama
surface finish
matkap aynası
scroll chuck
Medeni ve Siyasi Haklar International
Uluslararası
Covenant
Sözleşmesi
on Civil and Political Rights
mekansal
spatil
memnuniyet
satisfaction
Memuriyet güvencesi
security of tenure
menevişleme
tempering, annealing
menfez
culvert
mera
grassland
mercimek çorbası
lentil soup
merdaneli tırmık
roller harrow
merdiven altı üretim
production on the sly
merdiven korkuluğu
baluster
merdiven küpeştesi
handrails
mermer kaplama
marble revetment
meskun mahal
residential area
meslek yüksek okulu
community college
metrik sistem
SI (Systeme International)
mevcut
present, extant
mevcuttaki
available
meydan
square
meydana gelmiş ancak incurred
bildirilmemiş
but not reported
mide duvarı
lining of the stomach, abdominal wall
midye dolma
rice stuffed mussel
midye tava
poached mussel
Mihver Devletler
Axis Powers
Mihver Güçleri
Axis Powers
milföy
mille-feuille
mimari beton
architectural concrete
misk adaçayı
clary sage, salvia sclarea
mıcır
crushed stone
mor ötesi
ultraviolet
mortalite tabloları
mortality tables
motivasyon eksikliği
insufficient motivation
motor afazisi
Broca aphasia
MSY Yüklenicisi,
EPC Contractor
muallak hasar
outstanding loss
muaraza
adverse claim
mücavir alan
adjacent area
Mücbir Sebep
Act Of God
muhalefet şerhi
dissenting opinion
Muhasebe yetkilisi mutemedi
Fiduciary officer to the acting accountant
muhatara
peril
Mühendislik, Satın Alma ve
Engineering,
Yapım Procurement
İşleri
and Construction
22 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
mülahaza
contemplation
mülakat
interview
mülki idare
civil authority
mülkiyet hakkı
tenure
münferit
sole, plenipotentiary, occasional
müphem
vague
murahhas üye
managing director
müsadere
confiscation
müslih hakem
amiable compositor
müşteki
complainant
müşterek avarya
general average
Müşterek sebep
concurrent cause
müşterek sigortalı
joint insured
mutabakatlı poliçe
agreed value / valued policy
Müttefik Kuvvetler
Allied Forces
muvazaadan ari olarak in the absence of fraud
nakit hesabı
cash account
nakliyeci
haulier
nane likörü
creme de menthe
nane ruhu
peppermint oil, menthole
nar ekşisi
pomegranate syrup
nar şurubu
grenadine
narin kolon
slender column
narinlik oranı
slenderness ratio
navlun işletmeciliği
freight contractor
negatif moment bÖlgesi negative
donatısı
reinforcement
nekahat dönemi
recuperation period
nem çekici
hygroscopic
nem engelli toprak işlememulch tillage
neme doymuş yüzey
moisture saturated surface
nemlendirme
humidification, moisturizing
nervür
rib
nervürlü çelik
ribbed bar, formed bar
nervürlü donatı
deformed reinforcement
nesebin tashihi
legitimation
nikelli çelik
invar
nirengi
triangulaiton
nirengi noktası
triangulation
niş oyuncu
niche player
niş pazar
niche market
nitelikli dolandırıcı
serious fraudster
nitelikli dolandırıcılık
serious fraud
normalleştirme tavı
annealing
Normandiya çıkartması D-Day Invasion
nörolojik defisit
neurological deficit
nükleer denemelerin
yasaklanması
test ban treatyanlaşması
23 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
Nükleer Silahların
Artırılmasının
non-proliferation
Önlenmesi
treatyAnlaşması
(NPT)
nükleer test yasaklama nuclear
anlaşması
test ban treaty
numune kalıbı
sampling mold
odalık
concubine
ograten
au gratin
oksijenli ferdi kurtarıcı
chemical oxygen self rescuer
okul aile birliği
parent-teacher association
olağanüstü hal
state of emergency
Ölçü boyu
gage length
ölçü krokisi
field sketch
ölü yük
dead load
oluklu kiremit
pantile
ölümlülük
mortality
onbeş günde bir
fortnightly
Önceden yerleştirilmiş pre-placed
agregalı beton
aggregate concrete
Önden solungaçlılar
prosobranches
ondüleli fırın
corrugated furnace
Öngerilme donatısı
prestressing steel
Öngerilmeli beton
prestressed concrete
önyapımlı beton
precast concrete
oransal kota
proportional quota
orantılılık sınırı
proportional limit
örgülü bakır iletken
concentric-lay-stranded copper conductor
orman kadastrosu
forest cadastre
ortalama
average, mean
öte yandan
nevertheless
ötektik
eutectic
öteleme dalgası
translatory wave
otlak
forage
otoklavlanmış gözenekli autoclaved aerated
oturma hakkı
right of habitation
oturma rötresi
settlement shrinkage
özdeş
identical
özekdeş
concentric
özel şartlar
particular conditions
özgül direnç
resistivity
özgüven
self-reliance
pafta
sectional map
pala
falchion
palyatif bakım
palliative care
papalık
papacy
para piyasası aracı
money market security
parça boyu dağılımı
particle size distribution
parmak patates
finger potatoes
parsel kodu
parcel identifier
parselasyon
parcelling, land subdivision
24 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
parselasyon planı
paspayı
pasta
patlayıcı madde
pavyon
payanda
paydaşlığın giderilmesi
perde duvar
pere
periferik kan yayması
personel giderleri
pet şişe
pey akçesi
pik demiri
pik demiri
Pilot Teşvik Ödülü
pirinç çeltiği
pisuvar
plastik çatlama
plastik çimento
plastik çimento
plastik harç
plastik kıvam
plastik mafsal
plastik rötre
plastik rötre çatlağı
plastik selet
plastiklik endeksi
Poliçe Devri
polimer betonu
pomza taşı
praksi muayenesi
Prim
priz başlangıcı
priz bitimi
priz hızlandırıcı katkı
prizlenme
protez macunu
protez yapıştırıcı krem
pulluksuz toprak işleme
punta kaynak
püskürtme beton
putamen
ray mantarı
ray oturma alanı
ray profili
subdivision plan
concrete cover
cream cake
explosive ordnance
kiosk, night club, pavillon
outrigger
partition
cladding wall, curtain wall
riprap
peripheric smear
clerical costs, staffing costs
PETE bottle
retention money
pig iron
pig iron
Pilot Achievement Award
rice husk
urinal
plastic cracking
plastic cement
plastic cement
plastic mortar
plastic consistency
plastic hinge
plastic shrinkage
plastic shrinkage cracks
plastic pad
plasticity index
Assignment
polymer concrete
pumice stone
praxis examination
Premium
initial set
final set
set accelerating admixture
stiffening
dental cream
dental cream
no-plough cultivation
spot welding
shotcrete
putamen
rail head
rail sit section
rail profile
25 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
renklendirici
resen tasfiye
resmi söylem
restleşme
rezene
rezene yağı
rezistans
rıht
rölevaj
röper
röper krokisi
röper noktası
rötre çatlağı
rötre donatısı
rüçhanlı hisse senedi
rulokat
sabit ayaklı dipkazan
sabit dişli tırmık
saf dinamit
safra kesesi
safranlı pilav
safsızlık
sağa değer
sağaltım
Sağlık ve Sosyal Yardım
sağlıksız şartlar
saha kontrol merkezi
sahipsiz arazi
sakatat
sakinleşmemiş çelik
sakinleşmiş çelik
sakıncalı
salon dansı
saman nezlesi
sanığın teviri ikrarı
Santral Ses Arabirimi
şap mordanı
saplama hendeği
saplı blender
saplı tencere
sararmak
saray soytarısı
sardalya
sarı pirinç
sarızambak
sarnıç
pigment, coloriser
compulsory liquidation
official discourse
showdown
fennel, foeniculum vulgare
fennel oil
heating coil
riser
reasing, lifting
referencing
referencing sketch
reference mark
shrinkage crack
shrinkage reinforcement
debenture stock
wafer rolls
fixed tine subsoiler
rigid tine harrow
straight dynamite
gall bladder
saffron rice
impurity
easting value
treatment
Ministry
Bakanlığı
of Health and Social Welfare
poor-health conditions, unhealthy conditions
area control centre
unowned land
offal
rimmed steel
killed steel
objectionable
square dance
hay fever, allergic rhinitis
confession by inference / inferential confession
Exchange Voice Interface (XVI)
alum mordant
cut-off trench
immersion blender
skillet
lagering, to lager
court jester
pilchard
yellow brass
asphodel
cistern
26 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
satım opsiyonu
put option
satın alma hakkı
purchase option
şatkrit
shotcrete
savaş öncesi dönem
antebellum period
Sayın
Messrs.
sazan balığı
carp
sebatlı
resolute
şehircilik
urban science
şehirlerarası
intercity
şeker draje
sugar-coated pill
şekerleme yapmak
nap
şekerpare
sugar bits
sementasyon
curburizing, case hardening
sensoryal afazi
Wernicke's aphasia
sentil
feeler gauge
serbest boşluk suyu
free pore water
şerh
note, annotation
şeritsel toprak işleme
strip tillage
sertleşme geciktirici
hardening retarder
sertleşme ısıl işlemi
hardening heat treatment
servi ağacı
cypress tree
servis hizmeti
service facility
ses kısılması
hoarseness
Sevk/Serbest Bırakma Tutanağı
Record of Transfers/Releases
seyyar tezgah
pushcart
sfero döküm
nodular cast iron
Sigorta
Insurance
sigorta başlangıç tarihi attachment date
sigorta bedeli
sum insured
sigorta edilebilir risk
insurable risk
Sigorta iş Yılı
Underwriting year
sigorta konusu
subject matter of insurance
Sigorta Poliçesi
Insurance Policy
sigorta sahtekarlığı
insurance fraud
sigorta sertifikası
certificate of insurance
sigorta süresi
insurance period
sigorta yaptırmak
effect an insurance
sigortanın sona ermesi expiry date termination
silaj makinesi
forager, forage harvester
şilep
tug
silindir çekmece kilidi
cylinder rim lock
silindirik balya makinesi round baler
şimşek priz
flash set
sipariş iptal formu
call off order form
sis kürü odası
fog room
şişme
swelling, inflation
27 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
şist
schist
sit alanı
conservation site
siyah zeytin
black olives
sıcak çekilmiş çelik
hot drawn steel
sıcak haddeleme
hot rolling
sıcak işlem
hot working
sıfır toprak işleme
zero tillage
sığır kolajenli
bovine collagen
sıhri hısım
relative by affinity
sık düzen
close packing
sıkı düzen
discipline
sınır aşması
novation
sınır tecavüzü
novation
sınırlı süreli teminat
akreditifi
standby letter of credit
sıra arası toprak işleme inter-row tillage
sırlı tuğla
enamelled brick
sıva
plaster
sıva kalıbı
plaster mold
sıvılaşma
liquefaction
şlempe
slop
soğuk çekilmiş çelik
cold drawn steel
soğuk haddeleme
cold rolling
soğuk işlem
cold working
sola değer
westing
sömürgecilik karşıtı
anti-colonist
sonlandırma
termination
sönmüş kireç
hydrated lime
sosyal hizmet tesisi
welfare facility
söve
frame
söylem
discourse
ST Harita
Standard topographic map
STF Harita
standard topographic and photogrammetric map
STK Harita
Standard topographic cadastral map
stokta hazır mal
ex-stock
stuporöz hasta
stuporous patient
su toplama havzası
drainage basin
süblimleşme
sublimation
suçlama
accusation, charge
şufa hakkı
preemption
şufalı alım
preemption
sükna hakkı
right of habitation
sükunet akımı
quiescent current
sulak alan
wetland
sunta
chipboard
sürekli envanter yöntemi perpetual inventory method
sürekli hız
prolonged speed, sustained speed
28 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
sürekli kaynaklı ray
jointless welded rail
süreksiz
discontinuous
surface texture
yüzey dokusu
sürgülü vana
gate valve
sürüm değeri
market value
süryani
isaurian
suş
strain
tabakalı yapı
lamellar, platelike (beton), layered structure
tabliye
apron
tağyir
modification, modify
taharet musluğu
bidet
tahdit krokisi
demarkation sketch map
tahkikat hakimi
committing magistrate, coroner judge
tahkimname
bond of arbitration
tahribatlı deney
destructive test
tahribatsız deney
non-destructive test
takdiren ve teşdiden
in discretion and with regard to the aggravating factors
takım sözleşmesi
group contract
takımhane
toolroom, toolcrib
takrir almak
accept notification
taksitle almak
buy on hire-purchase terms
taksitli alım
hire purchase
talk
talc
talk pudra
baby powder
tane boyut dağılımı
gradation, grading
tane boyutu
grain size
taneli
granular
taneli yapı
granular structure
tanımlama deneyi
identity test
tapu sicil müdürü
land registrar
tapu sicili
land register
tapu tahriri
negative cadastre
taraflı
tendentious, biased, partial
tarif edilmiş beton
prescribed concrete
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Ministry of Agriculture & Rural Affairs
taş ocağı
quarry
tasarlanmış beton
designed concrete
tashih
rectification
taşınmaz mal işgali
real estate occupation
taşınmaz temlik hakkı
right of alienation
taşkın alanı
flood plain
taşkın denetimi
flood control
tatmin
fulfillment
tavlama
tempering, annealing
tavlanmış bakır tel
annealed copper wire
tavuk budu
thigh of chicken
29 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
tavuk jambon
chicken bacon
taze beton
fresh concrete
tazminat talebi
claim
tebliğ duruşması
arraignment court
tek eksenli basınç
uniaxial compression
tek sıralı diskli tırmık
single-row disk harrow
tekil yük
point load
teklif formu
form of proposal
teksif
densification
telem
teleprinter
temel ihtiyaç maddesi
basic amenity
temel kabul
a priori assumption
temel norm
grundnorm
temel sünme
basic creep
temel yaşam desteği
basic life support
teminat
bond, cover, endorsement, coverage, security
teminat belgesi
cover note
temper dökümü
muleable cast iron
temperlenmiş cam
tempered glass
temyiz etmek
appeal, discern
temyiz yolu açık olmak üzere
with leave to appeal granted
tensip zaptı
scheduling order
tenzili muafiyet
deductible
teraslama
terracing
terkin
delete, deletion
terleme ve buharlaşma evapotranspiration
tersimat
drawing, plotting
tesanud hakları
rights of solidarity
tespit davası
declaratory judgment action
tespit kararı
declaratory judgment
testere kesim
saw cut
tesviye betonu
leveling concrete
tetkik hakimi
investigating judge
tevil
intentional misinterpretation
tevilli ikrar
glossy acknowledgement
ticari vadesiz mevduat commercial sight deposit
tirfon
sleeper screw
titreşimli dipkazan
vibrating tine subsoiler
tıkınmak
scoff
tırmanan kalıp
climbing form
tırmık
dredge, rake
tırmık çekmek
harrowing
tonoz
vault, squinch
toplama kanalı
interceptor sewer
topografya haritası
topographical map
toprak
soil
30 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
toprak ağası
landlord
toprak bütünlüğü
territorial integrity
toprak çökmesi
land subsidence
toprak derecelendirme soil graduation, soil classification
toprak erozyonu
soil erosion
toprak işleme aleti
tillage equipment
toprak kayması
mass wasting, landslide
toprak reformu
land reform
torbada beton
packaged concrete
torbada harç
packaged mortar
tortul kaya
depository rock
toz akarı
dust mite
trafik kovuşturması
motoring prosecution
trafik suçu
motoring offence
transmikser
transit mixer, truck mixer
tras
trass
trifonöz
sleeper scroll driver
triyör
seed grader
tuğgeneral
brigadier general
Tüm Göçmen İşçilerin ve International
Aile
Fertlerinin
Convention
Haklarının
on the
Korunmasına
Protection ofDair
the Uluslararası
Rights of
Sözleşmesi
All Migrant W
tümgeneral
full general
tümör
tumor
tüplü kurt ve solucanlar annelida
Türkiye Belediyeler BirliğiUnion of Municipalities of Turkey
tutumluluk
frugality, providence
tüvenan agrega
all-in aggregate
üç eksenli basınç deneyi triaxial compression test
üçayak
tripod
uçucu kül
fly ash
uçurum
precipice, rift
ülke içinde yerlerinden olmuş
internallykişiler
displaced persons
ülseratif kolit
ulcerative collit
Uluslararası İhale No.
International Competitive Bidding (ICB) No.
Uluslararası İhale Referans
ICB Identification
Numarası Number
umum malı
majority asset
üniform granülometrili
closely graded, uniform graded
üst dolgu
liner
üst hakkı
right of construction
ustabaşı
topman
ustalık çıraklık ilişkisi
master-apprenticeship relationship
üstü kapalı
tacit
üstün akışkanlaştırıcı
super plasicizer
usul
procedure, ascendant
uyum tadili
conforming amendment
uzak sebep
remote cause
uzama dayanımı
elongation strength
31 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
uzayağı
uzayağı polimeri
uzman kuruluş
uzmanlaşma
uzmanlık
uzun eşek
uzun levrek
uzun yapraklı nane
vadesiz fon deposu
vadesiz mevduat
vadesiz mevduat hesabı
vakit ayırmak
vakıf malı
vakum betonu
vantuz
vargel
vargel bıçkı
vargel ekskavatörü
vargel hattı
vargel kepçesi
vargel mekanizması
vargel rampası
vargel testere
vargel tezgahı
vazelin
vaziyet planı
vekâlet ücreti
ventrikül destek cihazı
vergi kadastrosu
verici akımı
VHKI
vicat iğnesi
vinç kolu
vinç kolu operatörü
vinççi
vizör
ya tutarsa mantığı
yaban kedisi
yaban mersini
yabani kekik
yabani nane
yağ asidi
yağmur borusu
yağmur iniş borusu
Yahudi düşmanlığı
yakalamalı iş
network
network polimer
specialized organization, expert organization
specialization
specialty, expertise
leapfrogging
pike perch
horsemint, mentha longifolia
sight funds hold
sight deposit
demand deposit account
devote time
endowment
vacuum concrete
suction structure
1) trolley 2) shaper 3) cableway
reciprocating saw
dragline excavator
dragline
dragline bucket
quick return mechanism
gravity plane
hacksaw
shaper
petroleum jelly
layout plan
attorneyship fee, retainer fee
ventricular assist device
fiscal cadastre
transmitting current
data preparation control operator
vicat needle
jib
jib operator
derrickman
faceshield, view finder
the spirit of opportunism
ocelot
blueberry
wild thyme
horsemint, mentha longifolia
fatty acid
downspout
downspout
anti-semitism
case involving remand
32 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
Yakın Sebep
Proximate Cause
yalancı derz
dummy joint
yalancı priz
false set, premature stiffening
yalıtım derzi
isolation joint
yan ağrısı
back pain
yanal yerdeğiştirmesi
confired
engellenmiş
compression
basınç deneyi
test
yandaş test
supporting test
yangına dayanıklı
fire rated
yanmaz
fireproof, non-combustible
yansıtma faturası
disbursement invoice
yapay agrega
artificial aggregate
yapay kalp
artificial heart
yapay sınır
physical boundary
yapay taş
cast stone
yapısal beton
structural concrete
yapısal hafif beton
structural lightweight concrete
yapışma gücü dayanımı adhesive bond strength
yaprak döken ağaç
deciduous tree
yaprak dökmeyen ağaç ever-green tree
yarbay
lieutenant colonel
yardımcı sicil
auxiliary register
Yargının bağımsızlığı
judicial independence
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Joint Civil Chambers of the Court of Cassation
yarı esnek mafsal
semiflexible joint
yarı kararlı
meta-stable
yarım derz
concealed joint
yarım kubbe
apse
yarmada çekme dayanımısplitting tensile strength
yasal boşluk
lacunae in law
yaşam süresi
lifespan
yaşlanma sertleşmesi
age hardening
yayılma deneyi
flow test, slump test
yayılma tablası
flow table
yayınım
diffusion
yaylak
pasture
yaylı tırmık
stringed rake (tool), spring tine harrow (machine)
yazıhane
mimari. scriptorium, genel. office
yekpare beton
monolithic concrete
yemin ettirme
administer an oath
yeminli beyan
affirmation (on oath)
yeminli beyan verdirme administer an affirmation
yeminli tanık
deponent
yengeç
cancer, crab
yeniden değerleme süresirevaluation cycle
Yenileme
Renewal
yer değişimli katışkı atomu
substitutional impurity atom
33 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
yer kontrol noktası
ground central point
yer yardımcıları
ground aids
yeralan katı eriyiği
substitutional solid solution
yeralan kusuru
substitutional defect
yeraltı suyu
ground water
yerel seçimle belirlenen local
görevli
elected representatives
yerelleşme
decentralisation
yerinde dökme
cast-in-place, cast-in-situ
yerindenlik
subsidiarity
yerleşik alan
residential area
yerleşim alanı
settlement, built-up area
yerleşim dışı alan
non-residential area
yerleşme deney
consolidation test
yeşil alan
green space
yeşil kuşak
green belt
yeşil zeytin
green olives
yığışımlı
cumulative
yığma bina
masonry building
yığma sahası
dumpsite
yıldızlı
starry
yıllık vergi beyannameleriannual tax filings
yol betonu
road concrete
yönlenmiş doğrultu
preferred orientation
yönlü bağ
directional bond
yorulma dayanımı
fatigue strength
yorulma sınırı
fatigue limit
yosun hayvanları
byrozoan
YTGGK
Alien Vehicles Temporary Entrance Carnet
yukarı değer
northing
yüksek erken dayanımlı çimento
high early strength cement
yüksek fırın cürufu
blast furnace slag
Yükümlülük Karşılama Solvency
YeterliliğiMargin
yumuşak bakır tel
soft copper wire
yumuşakçalar
mollusca
yüz ölçümü
surface measure, acreage
yüzdürme cam
float glass
yüzer vibratör
float vibrator
yüzey çatlağı
surface crack, pattern crack
yüzey düzlemesi
surface finish
yüzey gerilmesi
surface tension
yüzeyleme
topping
yüzeysel toprak işleme shallow tillage
yüzeysel toprak işleme shallow
aletleritillage equipment
zaman aşımı
negative prescription
zamanaşımı kuralı
statute of limitations
zamanaşımı süresi
period of limitation
34 / 35
1.583 entries - Allingus Translation Services®
zapt etmek
zar zor
Zarar
zayıflık düzlemi
zemin mekaniği
zemin stabilizasyonu
zerre
zeyilname
zilyet
zincir türü molekül
zincirli tırmık
ziya
Ziya
zımnen tasfiye
zımni
zımpara kağıdı
zorlama
zorunlu sigorta
subjugate, subjugation
hardly, scarcely
Loss
plane of weakness
soil mechanics
soil stabilization
ounce
addendum, endorsement
possessor
chain like molecule
chain harrow
loss
Loss
voluntary liquidation
tacit
emery paper
coercion
compulsory insurance
35 / 35

Benzer belgeler

Beton Sözlük İçin Tıklayın

Beton Sözlük İçin Tıklayın quick set rapid hardening quick set rapid hardening gravel pebble mud sill mud pumping mud ball crosslink crosslinking distortion warping crack

Detaylı