SM78-4 - Spormeydani.org

Transkript

SM78-4 - Spormeydani.org
Galibiyet getiren renkler
Judo’da öncelik e¤itim
w
w.
4
s po
rmey
g
IJF Spor
Direktörü
Daniel Lascau
fiUBAT 2014
w
BU y›l seminerleri tüm Türkiye geneline yaymay›
planlayan Türkiye Judo Federasyonu, yeni y›l›n start›n›
Ankara'da verdi. 220 antrenör ve 123 hakemin kat›ld›¤›
toplam alt› günlük seminer, 2 fiubat’ta sona erdi. Seminerlerde a¤›rl›kl› olarak antrenör ve hakemlere 2014 y›l›nda
uygulanmaya bafllanan yeni kurallar hakk›nda bilgi verildi.
Seminere kat›lan antrenör ve hakemlere, kat›l›m belgelerini
bizzat Federasyon Baflkan› Fatih Uysal ve E¤itim Kurulu verdi.
i.o
n
a
d
r
NÖROP‹S‹K‹YATR Mehmet Yavuz, renklerin insan yaflam› ve spor üzerindeki etkilerini anlatt›: “Renkler, insan
hayat›nda oldukça önemli bir yere sahiptir. Araflt›rmalar
insanlar›n en çok mavi rengi sevdiklerini, bunu k›rm›z› ve
yeflilin takip etti¤ini göstermektedir. K›rm›z›y› sevenler 'arkadafl canl›s›', sar›y› sevenler 'entelektüel', turuncuyu sevenler 'cesur ve macerac›', siyah› sevenler 'otoriter', maviyi
sevenler ise 'popüler' kiflilik yap›s›na sahiptirler.”
MODERN PENTATLON
okurlar›m bu yaz›mda sizlere ülkemizS evgili
de yeni tan›nan ve h›zla sporcu say›s›n› ve ba-
Eskrim Federasyonu Baflkan› Müminhan Bilgin, Türkiye'de eskrim sporuna
ilginin çok oldu¤unu belirterek,
"Antrenör ihtiyac› da h›zla giderildi¤i taktirde Türk eskriminin baflar›ya ula
flaca¤›na inan›yorum." dedi.
E S K R ‹ M Federasyonu Baflkan› Müminhan Bilgin, yapt›¤› aç›klamada, Türk eskrimini, ekonomik imkanlar ne olursa olsun, yurt
d›fl›na tafl›may› amaçlad›klar›n› söyledi.
Federasyonun 2007'de 250-300 civar›nda
sporcuya sahip oldu¤unu belirten Bilgin, "Bugün 3 bini faal, 9 bin 700 lisansl› sporcuya ulaflarak say›m›z› artt›rd›k. Eskrim sporuna ciddi
talep var ancak antrenör ve hakem say›m›z ne
yaz›k ki yetersiz" diye konufltu.
Daha önce 10 ilde yap›lan eskrimin, bugün
45 ile yay›ld›¤›n›, 2007'de 1 olan uluslararas›
madalya say›s›n› da 27'ye ç›kard›klar›n› anlatan Bilgin "Bu, çok önemli bir derecedir ama
bizim hedefimiz 80 vilayete ulaflarak 10 bin
faal sporcu bulmak ve bu sporcularla Avrupa
ve dünya flampiyonalar›nda derece elde et-
SA‹T BABAO⁄LU
GÜNÜMÜZDE MODERN PENTATLON
Modern Pentatlon yüzme, kombinasyon (koflu-at›fl), eskrim ve binicilik
branfllar›ndan oluflan bir spor dal›d›r.
Pentatlon olimpik
bir branfl olup, Avrupa ve Dünya fiampiyonalar› yap›lmaktad›r. Koflu ve yüzme branfllar›n›n yap›ld›¤› müsabakalara biatlon müsabakalar› denir. Biatlon müsabakalar›n›n da Avrupa ve Dünya fiampiyonalar› yap›lmaktad›r. Modern Pentatlon kategorileri Y›ld›z E (9-10 yafl) ,
Y›ld›z D (11-12 yafl), Y›ld›z C (13-14 yafl) olarak
yüzme ve koflu branfllar› ile bafllar. Daha sonra
Y›ld›z B (15-16 yafl) bu kategoriden itibaren at›fl
branfl› eklenmekte koflu ile birleflen bu branfl
kombinasyon branfl›n› oluflturmaktad›r. Yani Y›ld›z B kategorisi yüzme - kombinasyon olarak yar›flmaktad›r.Y›ld›z A (17 - 18 yafl) kategorisinden
itibaren ise bu branfllara eskrim branfl› eklenmektedir.Gençler (19 - 20 - 21 yafl) ve Büyükler(22 ve üstü yafllar) kategorilerinde yap›lmaktad›r.Modern Pentatlon büyükler kategorisinde
ise binicilik branfl›da eklenerek 5li bir spor halini
almaktad›r.Ayr›ca Modern Pentatlon Sporcular›
40 yafl üstünde Master lar kategorilerin de de
yar›flabilmektedirler. Branfl mesafeleri yafllara
göre farkl›l›klar göstermektedir. Küçük yafl kategorilerinin koflu ve yüzme mesafeleri daha k›sa
olmakta kategoriler ilerledikçe mesafeler uzamaktad›r.
2012 y›l›nda göreve gelen sevgili dostum Federasyon baflkan› Yaflar Akflin'le yapt›¤›m sohbette son iki y›lda büyük mesafe kay›t ettiklerini
Avrupa arenas›nda bizde var›z dediklerini anlatt›. As›l hedeflerinin 2016 olimpiyatlar› hata 2020
olimpiyatlar›nda madalya almak oldu¤unun söyledi. Bunun için projelerini flimdiden uygulamaya
koyduklar›n› ve çok büyük yeteneklere sahip olduklar›n› anlatt›lar. Say›n baflkan›n ve antrenör
Onur Yürür’ü dinledikten sonra bende heyecanland›m. Hep beraber bu heyecanl› ve enerjik yüreklere hep beraber destek vermemiz halinde
bende inan›yorum ki baflar›lar çok uzak de¤il.
Bende köflemde bu azimli ekibin büyük baflar›lar›n› dile getirmenin sözünü veriyor, tüm Modern Pentatlon camias›na baflar›lar diliyorum.
Fenerbahçeli Kad›nlar finalde
FENERBAHÇE Kad›n Masa Tenisi Tak›m›, Avrupa Masa Tenisi Birli¤i (ETTU) fiampiyonlar Ligi yar› final rövanfl karfl›laflmas›nda Polonya'n›n Zamek Tarnobrzeg
ekibine 3-2 yenilmesine karfl›n,
iki maç sonunda elde etti¤i set
averaj›yla finale ad›n› yazd›ran taraf oldu.
‹lk maç› deplasmanda
3-2 kazanan ve +4 set averaj› elde eden Fenerbahçe,
Ülker Sports Arena Metro
Enerji Salonu'nda yap›lan
rövanfl karfl›laflmas›n› ise 32 kaybederken, rakibinden +1
set averaj› daha kazand›. ‹ki maç
sonunda +5 set averaj›na sahip olan
sar›-lacivertli ekip finale yükselmeyi baflard›.
Fenerbahçe'de ilk maç› Viktoria Pavlovich, Jia Jun'ya karfl› 3-0 kazan›rken, ikinci
maçta ise Melek Hu, Han Ying'e 3-0 yenildi
ve skor 1-1 oldu. Üçüncü müsabakada Ching
Cheng, Renata Strbikova'y› 3-0'la geçip sar›lacivertli ekibi 2-1 öne geçirdi. Ard›ndan yap›lan müsabakada ise Viktoria Pavlovich,
“Araftaki Kramponlar”
GAZETEC‹ - yazar Behram K›l›ç'›n kaleme ald›¤› 'Araftaki Kramponlar' isimli kitab›, Tanju Çolak'›n
yaflam hikayesinin bilinmeyenlerini ortaya ç›kard›. Bu topraklar›n ba¤r›ndan ç›km›fl s›ra d›fl› bir yetenekti
Tanju Çolak. Son vurufl ustas›yd›. Kral'd›. Alt›n, gümüfl, bronz
ayakkab› sahibiydi. Öncesi yoktu. Gol atmad›¤› tak›m da…
Anadolu delikanl›s›yd›. Samsun'da taç giydi, ard›ndan ‹stanbul'a uçtu. Her fley de ondan sonra de¤iflti. Önce mazbut
bir aile yaflant›s› sonra ise ‹stanbul'un gece hayat›na
ayak uydurmaya çal›flan bir esir. Evli olmas›na ra¤men zaman›n sinema y›ld›z› Hülya Avflar'la yaflanan
iliflki. Önce aya¤›, sonra da hayat› kayd› Tanju'nun.
Mercedes kaçakç›l›¤› yüzünden 2 y›l hapis yatmas›
ise tuz biber oldu. Caretta Yay›nlar›'ndan ç›kan eserde Tanju Çolak'›n yan› s›ra U¤ur Tütüneker, O¤uz Çetin,
Metin Tekin, Ünal Karaman, Hayrettin Demirbafl, Hami
Mand›ral›, Feyyaz Uçar, Mehmet Özdilek, Hamza Hamzao¤lu, Aykut Kocaman, Müjdat Yetkiner, Bülent Uygun,
Hasan Vezir gibi isimlerin s›rad›fl› hikayeleri yer al›yor.
SPOR V‹ZYON
[email protected]
Vodafone Arena görücüye ç›kt›
• YIL: 7
• SAYI: 78
• fiUBAT 2014
www.spormeydani.org
• AYLIK SPOR GAZETES‹
‹MT‹YAZ SAH‹B‹ & GENEL YAYIN YÖNETMEN‹
ÖMER ALTAY ([email protected])
YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ
MUZAFFER BATUMLU ([email protected])
GENEL YAYIN KOORD‹NATÖRÜ
AL‹ YEL‹NER ([email protected])
GENEL KOORD‹NATÖR
FAZ‹LET BATUR
HABER MÜDÜRÜ
Mehmet fiENOL
FOTO⁄RAF ED‹TÖRÜ
Ahmet B‹LG‹N
YAYIN DANIfiMANI
ÖKKEfi BÖLÜKBAfiI
HABER MERKEZ‹
Sabit Can BATUMLU
Ercan KUTLU
Barbaros ÖZSOY
‹ST‹HBARAT MÜDÜRÜ
ADNAN ÇAKMAK
GÖRSEL YÖNETMEN
ATABEY TÜRKHAN ([email protected])
BASKI: AKADEM‹ (0212) 493 24 67
‹LET‹fi‹M: (0212) 213 76 89
Kuyu Sk. Kuyu Apt. A Blok No: 26 Kat: 1 Mecidiyeköy / ‹STANBUL
YEREL SÜREL‹ YAYIN
Bu gazete bas›m yay›n ilkelerine uymay› taahhüt eder. Yazarlar yaz›lar›ndan sorumludur
mek. Ard›ndan da olimpiyatlara kat›lmak" ifadelerini kulland›. Bilgin, bir y›l boyunca yurt
içinde 30, yurt d›fl›nda 55 müsabakaya kat›ld›klar›n› ifade ederek, gençler düzeyinde dünya klasman›nda olmalar›na ra¤men, büyüklerde
henüz istenilen noktaya gelemediklerini kaydetti.
"HER ‹LE 2 ANTRENÖR"
Bilgin, baflar›y› yakalayabilmek için 3,5-4 milyon liraya
yak›n bütçeye gereksinim duyduklar›n› ifade ederek, bu deste¤i
alacaklar›na inand›klar›n› dile getirdi.
Eskrime Türkiye'de çok büyük talebin oldu¤una vurgu yapan Bilgin, "Antrenör ihtiya-
SWISSOTEL The Bosphorus'da gerçeklefltirilen tan›t›m törenine, kulüp baflkan› Fikret Orman, yöneticiler, futbol tak›m› oyuncular› ve teknik
heyet ile Vodafone Türkiye ‹cra Kurulu Baflkan› Gökhan Ö¤üt kat›ld›.
Törende k›sa bir konuflma yapan kulüp baflkan› Orman, camia için
önemli bir günü yaflad›klar›n› söyledi. "fiark›larda oldu¤u gibi kalbimizin
orta yerine, mabedimiz olan Vodafone Arena'n›n aç›l›fl seremonisine
hoflgeldiniz" diye kat›l›mc›lar› karfl›layan Fikret Orman, Befliktafl'›n flan›na
yak›fl›r bir stad› olmas›n›n zaman› geldi¤ini dile getirdi.
Orman, "Vodafone Arena, fotovoltaik siStem ile güneflten elektrik
elde etme, çat› ve yap›ya düflen ya¤mur suyunu depolayarak kullanma,
yeflil bina sertifikal› yap› ürünlerinin kullan›m›, klimalarda ozon dostu
gaz kullan›ml› cihazlar›n seçimi, kapal› mekanlara yüzde 100 taze hava
veren klima gibi pekçok yenili¤e sahip. fiunu söyleyebilirim ki bu statta
uluslararas› pekçok baflar›ya imza ataca¤›z" diye konufltu.
c› da h›zla giderildi¤i taktirde Türk eskriminin
baflar›ya ulaflaca¤›na inan›yorum. Bugün 20
antrenörümüz var. Her ile 2 antrenör düflünüyoruz. Bu da 162 antrenör yapar"
dedi.
Bilgin, antrenör e¤itimi için
akademi oluflturmay› planlad›klar›n› anlatarak, Türkiye'deki eskrime e¤itim verebilecek akademisyenler ve bu
e¤itimi almak isteyenleri bir
araya getireceklerini söyledi.
Türk eskriminin flu an için
istenildi¤i noktada olmad›¤›n›
ifade eden Bilgin, k›s›tl› imkanlar ve
zorluklara ra¤men, gelece¤e ümitle bakt›klar›n› vurgulad›.
Tekvandoda ‘KOTA’ heyecan›
T Ü R K ‹ Y E Tekvando Federasyonu Baflkan›
Metin fiahin, Dünya Tekvando Federasyonu'nun
(WTF) Uluslararas› Olimpiyat Komitesi ile yapt›¤›
ortak çal›flma sonras›nda 2016 ve 2020 Olimpiyat Oyunlar› için 4 olan ülke kotas›n›
8'e ç›kar›ld›¤›n› söyledi.
fiahin, eski kurallara göre Avrupa
ve Dünya K›talararas› fiampiyonalar›'nda al›nan puanlar sonras›nda
ülkelerin ikisi kad›n, ikisi de erkek
olmak üzere 4 sporcuyla oyunlara
kat›labildi¤ini, yeni kurallar sonras›nda ise bunun 4 erkek ve 4 kad›n olmak
üzere 8'e ç›kt›¤›n› belirtti. fiahin, yeni kurallara göre, 31 Aral›k 2015 tarihi itibar›yla s›kletlerinde
ilk 6 s›ra içinde bulunan sporcular›n, do¤rudan
olimpiyat oyunlar›na kat›labilece¤ini, toplamda 4
kota alamayan ülkelerin ise k›ta ve dünya elemeleriyle kota say›s›n› artt›rmaya çal›flaca¤›n› ifade etti.
fiahin, WTF'nin ald›¤› kararla, puanlamaya daha önce girmifl sporcular›n, 2014 ve 2015'te düzenlenecek Grand Prix'ler ve bir de final olmak
üzere 7 tane puanlama turnuvas›nda mücadele etmesine, buradan al›nan puanlar›n toplam›na göre
de 8 s›klette oyunlara gidebilme ihtimalini sa¤lad›¤›n› vurgulad›.
Han Ying'e 3-2 yenilince, skorda yeniden
eflitlik olufltu: 2-2. Ancak deplasmandaki ilk
maçtan 4 set averaj› bulunan sar›-lacivertli
ekip, son müsabaka öncesi finale
ç›kmay› garantiledi.
Eflleflmenin son oyununda
Melek Hu'nun Jia Jun'a 3-2
ma¤lup olmas›na ve maç›n
skorunun da 3-2 konuk
ekip lehine gerçekleflmesine ra¤men, sar›-lacivertli ekibin deplasmanda ald›¤› galibiyet ile elde etti¤i
+5 set averaj› kendisini finale tafl›d›.
Son iki sezonu ETTU Kupas›
flampiyonu olarak tamamlayan sar›lacivertli ekip, ilk kez kat›ld›¤› ETTU
fiampiyonlar Ligi'nde de ad›n› finale yazd›rarak baflar›l› performans›n› devam ettirdi.
Fenerbahçe, lider tamamlad›¤› A Grubu'nda
da karfl› karfl›ya geldi¤i Alman ekibi Berlin
Eastside tak›m›na karfl› finalde mücadele edecek ve ilk maç› 7-9 Mart tarihlerinde deplasmanda, rövanfl maç›n› ise 21-23 Mart tarihlerinde ‹stanbul'da oynanacak.
FAZ‹LET BATUR
flar›s›n› art›ran Modern pentatlonu anlatmaya
çal›flaca¤›m.
Modern Pentatlon Sporunun Tarihçesi Modern Pentatlonun geçmifli Antik Olimpiyat
Oyunlar›na kadar gitmektedir. Antik Yunan
oyunlar›nda, pentatlon
en iyi ve en donan›ml›
sporcular› ortaya ç›karan
yar›flmayd›. Antik Pentatlon ilk dönemlerde farkl›
spor branfllar›nda yap›lm›fl ve ilk defa askerlerin
e¤itimi amac› ile MÖ 708
y›llar›ndaki olimpiyatlarda tan›t›lm›flt›r. Modern
SU SPORLARI
Pentatlonun Olimpiyatlara ilk girifli Baron Pierre Coubert'in sayesindedir.
Kendisi ayn› zamanda Modern Olimpiyatlar›n
kurucular›ndan oldu¤undan hemen hemen bütün sporlar›n içine al›nd›¤› ve en sa¤lam sporcunun tespit edilece¤i bir spor dal›n›n da olimpiyatlarda yer almas›n› arzulam›flt›r. Temel olarak
da; Hedef vurma, ‹kili çarp›flma, Binicilik ve Atletizm (Kros) dallar›n› düflünmüfltür. Bu amaçla,
bunlar›n hepsini bir arada kaynaflt›rmak için de
“Napolyon'un özel habercisi olan bir te¤menin,
mesaj›n› ulaflt›rmak için düflman hatlar›ndan geçiflini” anlatan Avrupa kökenli destans› bir hikâyeden hareket etmifltir. Romantik bir hikâye olarak da sunulan bu destan da haberci te¤men,
düflman hatlar›ndan geçerken bindi¤i at›n›n
devrilmesi üzerine önce tabancas›, sonra da k›l›c› ile kendisini savunur ve düflmandan kurtulur.
Ard›ndan yüzerek nehri geçer ve verilmesi gereken mesaj› yaya olarak ( koflarak ) yerine ulaflt›r›r. Antik fleklinden farkl› olan “Modern Pentatlon” ad›yla, 1912'de Stockholm'de yap›lan olimpiyatlarda Tabanca At›fl›, Eskrim, Yüzme, Binicilik ve Koflu olarak ilk kez uygulanm›flt›r
V2 Challenge’da amatörler h›z kesmiyor
VOLKAN Ifl›k Akademi taraf›ndan organize edilen ve amatörlere
düflük bütçelerle yar›flma imkan›
sa¤layan V2 Challenge
‹stanbul Kupas›'n›n ikinci aya¤› ‹zmit Körfez
Pisti'nde gerçekleflti.
Hafif ya¤mur alt›nda
bafllayan günde antremanlardan sonra pistin
kurumas› ile mücadele
artt›. S›ralama turlar›n›n
birincisi 51.910 'luk zaman› ile Celal Yard›mc›
olurken ikinci s›rada
genç pilot Toprak Candan yer ald›. Final yar›fl›na ilk s›radan bafllama
Golfü ‘Çin topu’yla
oynad›k
TÜRK‹YE ‹statistik Kurumu (TÜ‹K)
verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye 2013 y›l›nda 15 ülkeden 303 bin
810 golf topu sat›n ald›. Söz konusu rakam›n 112 bin 203'ünü Çin'den gerçeklefltiren Türkiye, gol toplar› için toplam
250 bin 654 dolar ödedi.
Türkiye'nin golf topu ithalat›nda ilk
s›rada yer alan Çin'i ABD (93 bin 464),
Tayland (29 bin 636), Endonezya (16
bin 440), Vietnam (13 bin 770) ve Hindistan (13 bin 660) izledi. Türkiye, bu ülkelerin yan› s›ra
Fransa, Almanya, ‹talya,
‹ngiltere, Portekiz, Norveç, Güney Kore, Japonya ve Tayvan'dan da golf
topu ithalat› gerçeklefltirdi. Türkiye'nin bu süre içerisinde en az golf topu ithal etti¤i ülke ise Norveç (72) olarak kay›tlara
geçti. Türkiye, golf topu için en çok paray› ABD'ye ödedi. ABD, Türkiye'ye
Çin'den 18 bin 739 daha az golf topu
ihraç etmesine ra¤men 74 bin 45 dolarla en çok gelir eden ülke oldu. Bu ülkeyi 73 bin 401 dolar gelirle Çin takip
ederken, Tayland da 45 bin 704 dolarla üçüncü s›rada yer ald›.
Yelken yeni baflkan›n› seçti
TÜRK‹YE Yelken Federasyonu'nun Ola¤anüstü Genel Kurulu'nda, 68 oy alan Mehmet Serhat Belli baflkan seçildi. Ankara Aktif Metropolitan Otel'de yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurulu'nda Ahmet Gençtürk, Özlem Akdurak ve Mehmet Serhat Belli baflkanl›k için yar›flt›. Genel kurulda 166 delegenin 158'i oy kullan›rken, Mehmet Serhat
Belli 68, Ahmet Gençtürk 53, Özlem Akdurak 37 oy ald›.
hakk› kazanan Celal Yard›mc› start
öncesi yaflad›¤› flanss›zl›k sonucu ya-
r›fla kat›lamad› ve s›ralamalar›n ikincisi Toprak Candan V2 Challenge
ikinci aya¤›n› rahat kazand›. Podyumun ikinci s›ras›nda Ömer Rifaio¤lu yer
al›rken, üçüncü yar›fl hayat›na V2 Challenge ile
bafllayan Harun Özdemir
oldu. Bu sonuçla ilk iki
yar›fl sonunda Toprak
Candan 35 puan ile ilk s›rada yer al›yor. Toprak
Candan 16 yafl›nda ve
özel izinle yar›fl›yor.
Genç pilot otomobil
sporlar›nda gelece¤in
baflar›l› pilotlar› aras›nda gösteriliyor.
Yaflar Do¤u'da fiampiyon Türkiye
AHMET Cömert Spor Salonu'nda gerçeklefltirilen Uluslararas› Yaflar Do¤u Serbest Gürefl Turnuvas›'nda 2 alt›n, 1 gümüfl ve 6 bronz madalya elde eden A
Milli Tak›m›m›z, 63 puanla tak›m s›ralamas›nda 1. olarak turnuva sonunda
flampiyon oldu. Yüzlerce güreflseverin
tribünlerden izledi¤i Yaflar Do¤u Turnuvas›'nda milli tak›m›m›z elde etti¤i flampiyonluk ile Türk halk›n›n gö¤sünü kabartt›. Türkiye Gürefl Federasyonu Baflkan› Hamza Yerlikaya'n›n yan› s›ra Baflkan Vekili Oktay Aktafl, FILA Asbaflkan›
Ahmet Ay›k, ‹stanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor ‹l Müdürü ‹brahim ‹lhami
Koç, FILA Delegesi Hicran fierifo¤lu,
Olimpiyat flampiyonu eski milli güreçiler ve çok say›da davetli müsabakalar› yerinde takip etti.
fiampiyonlara görkemli gece
MOTOS‹KLET sporunda 2013 y›l›n›n
en iyilerine kupalar›n›n verildi¤i “fiampiyonlar Gecesi ve Gala Yeme¤i” Crowne
Plaza ‹stanbul Asia otelinin balo salonunda yap›ld›. Törende; Pist, Süpermoto,
Drag, Motokros ve Enduro kategorilerinde ilk üç s›ray› alan sporculara ve kulüplere kupalar› takdim edildi. Türkiye'nin en
h›zl› isimlerinin bulufltu¤u organizasyona
Türkiye Motosiklet Federasyonu Baflkan›
Bekir Yunus Uçar, TMF Yönetim Kurulu
Üyeleri, Sancaktepe Belediye Baflkan
Yard›mc›s› Tar›k Yusuf Uçar, Spor Toto
Teflkilat Baflkan Yard›mc›s› Bünyamin
Bozgeyik, Hukuk Müflaviri Mehmet Aslan, Via Grup Yönetim Kurulu Baflkan›
Coflkun Bayraktar ile motosiklet camias›n›n önde gelen isimleri kat›ld›.
[email protected]

Benzer belgeler

7 SM58 - Spormeydani.org

7 SM58 - Spormeydani.org ■ Uluslararas› Extreme Sailing Series yar›fllar› Türkiye etab› 10 Haziran Pazar günü yap›lan final yar›fllar› ve ard›ndan düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Extreme Sailing Series'in bu sezonki eki...

Detaylı

WEB PDF - Spormeydani.org

WEB PDF - Spormeydani.org ikinci aya¤›n› rahat kazand›. Podyumun ikinci s›ras›nda Ömer Rifaio¤lu yer al›rken, üçüncü yar›fl hayat›na V2 Challenge ile bafllayan Harun Özdemir oldu. Bu sonuçla ilk iki yar›fl sonunda Toprak Canda...

Detaylı