01_2013 Guz_Bulteni - Edebiyat Fakültesi

Transkript

01_2013 Guz_Bulteni - Edebiyat Fakültesi
Hititoloji
İhtisas Kitaplığı Bülteni
1
A R A L I K
2 0 1 3
Yakın Tarihimiz
(Hitit Kralı II. Muwatalli’nin Duasından)
“Tanrısal efendiler yakarışımı kabul edin ve dinleyin! Ve benden duymayı istemediğiniz
kelimeler ne olursa olsun yine de duamı onlarla yapacağım; onlar sadece benim insanlara özgü
dilimden çıkıyor. Onları dinlemekten sakının ey efendilerim.”
S A Y I
Her ne kadar günümüz teknolojisi saye6 Eylül 2002 tarihinde Prof. Dr. Ali Dinçol
sinde kitaplara olan ilgi gün geçtikçe azalıyor
tarafından görevli olarak gelen kütüphanecigibi görünse de özellikle Sosyal Bilimlerde ve
lere tutanaklar karşılığı teslim edilmiştir.
daha da önemlisi Eskiçağ Bilimlerinde kitaba
Böylelikle 1940’lardan beri hizmet vermekte
olan ihtiyaç hiçbir zaman azalmamaktadır.
olan Hititoloji İhtisas Kitaplığı da ne yazık ki
Hititoloji ya da Arkeoloji alanı kapsamında
kapatılan kitaplıklar arasında yer almıştır. Bu
kalan bir konuyu
nedenle bir süre
araştırırken, Fenbu
hizmetten
ni
Bilimlerde
mahrum kalınolduğu gibi sadıktan
sonra
dece en yakın
Seminer Kitaplıklarının yenizamanda yayınden
hizmete
lanan
kitap/
girebileceği
makalelere ya da
haberini alan -o
son derece gündönemlerde
cel internet sitehenüz görevde
lerine bakmak
bulunan- değerli
muhakkak
ki
hocamız
Prof.
yetersiz kalacakDr. Ali Dinçol
tır. Yüzyıllık ve
Prof. Dr. Ali Dinçol - Prof. Dr. Belkıs Dinçol
tarafından resmi
hatta bazı durumolarak
açılması
için
başvuru
yapılmış ve bu
larda daha eskiye giden yayınlara bakma zobaşvurunun kabulü sonucunda kitaplığımıza
runluluğu bulunmaktadır. Eskiçağ Bilimleri
ait
1401 adet kitap 2 Mart 2009 tarihinde
araştırmacılarının da “ihtisas” kitaplıklarına
taşınarak yeniden tasniflerine başlanılmıştır.
bu denli ihtiyaç duyması günümüzde hala
Kitaplığımızda son dönemlerde, özellikle
matbu olarak basılan en yeni yayınlara olduğu
bağış yolu ile eklenen Hitit Arkeolojisi hakkadar en eski yayınlara da ihtiyaç duyuyor
kında Türkçe yayınlar da bulunmaktadır.
olmalarından ileri gelmektedir. İşte, tam da
Önceleri ekseriyetle Eskiçağ Dilleri ile ilişkili
bu nedenle; kütüphaneler, “Bilgeliğin Hazieserleri barındıran kitaplığımız, Hititoloji’nin
neleri” sözü ile de anılırlar.
temel kaynaklarını ve bunlara günbegün ekle2002 yılında, o zamanın rektörü Prof. Dr.
nen yerli-yabancı güncel yayınları da göz
Kemal Alemdaroğlu eski yayınlara bu denli
önüne
aldığımızda artık tam donanımlı bir
gerek olmadığı düşüncesiyle, Seminer Kütüp“Hititoloji” Seminer Kitaplığı olma yolunda
hanelerinin kapatılarak kitapların bodrum
ilerlemektedir.
katında toplanmasına karar verildiğine dair
bir yazı göndermiştir. Bunun üzerine kitaplar,
SAYFA
2
Kitaplığımızda Öne Çıkanlar
Alparslan, M. (Ed.), Hititolojiye Giriş, İstanbul, 2009.
Doğan-Alparslan, M., Hitit
Kralı II. Muwatalli: Kişiliği ve
İcraatı–Filolojik Belgeler Işığında, İstanbul, 2012.
İstanbul Üniversitesi Hititoloji Kürsüsünde görev yapmış olan Prof. Dr. Ali
Dinçol ve Prof. Dr. Belkıs Dinçol’un
yanı sıra, halen görev yapmakta olan
Yrd. Doç. Dr. Meltem Doğan-Alparslan,
Yrd. Doç. Dr. Hasan Peker ve kitabın
aynı zamanda editörlüğünü de üstlenmiş
olan Yrd. Doç. Dr. Metin Alparslan’ın
yazılarını içeren eser Hitit uygarlığına
dair geniş kapsamlı bir özet niteliği taşımaktadır.
Hititolojiye Giriş kitabının öncelikli
amacı Hititoloji Anabilim Dalı öğrencilerine rehberlik yapmak yani lisans eği-
timleri boyunca öğrenecekleri ayrıntılı
bilgiler ile içini dolduracakları geniş bir
çerçeve sunmaktır. Bununla beraber hem
Eskiçağ Bilimleri alanında eğitim gören
öğrenciler için hem de Hitit Uygarlığı
hakkında genel ve kaynağından bilgi almak isteyen meraklıları için bir elkitabı
niteliği taşımaktadır.
Hitit krallarından II. Muwatalli döneminin açıklanması, kendisine ait belgelerin
azlığı nedeniyle oldukça zordur. Muwatalli’nin icraatının önemli bir kısmı hakkında,
III. Hattušili ve IV. Tuthaliya gibi sonraki
Hitit krallarına ait belgelerden faydalanılması gerekmektedir. Ancak, bu belgelerden elde ettiğimiz bilgilerin de tartışmalı
olması, Muwatalli devri olaylarını incelerken dikkatli olunmasını gerektirmektedir.
Çalışma içerisinde II. Muwatalli her yönüyle ele alınmış; kişiliğinin dönemin siyasetini nasıl şekillendirdiği, dini kimliğinin Hitit tarihindeki önemi ve tartışmalı
olan aile bireyleri çok yönlü olarak incelenmiştir. Ayrıca, Muwatalli’nin politik
kimliğini ortaya koyan iç ve dış siyasetine
bağlı faaliyetleri ayrıntılı olarak ele alınmış
ve problemli olan pek çok konu açıklanmaya
çalışılmıştır. Böylece çivi yazılı ve hiyeroglifli belgelerden yola çıkarak, Muwatalli hakkında elde edilen bilgileri bir araya getirmek
suretiyle kendisi hakkında yeni sonuçlara
varmak, döneminde açıklanması sorunlu olan
konuları ortaya koymak mümkün olabilmiştir. Bu sayede, II. Muwatalli döneminde gerçekleşen başkentin Tarhuntašša’ya taşınması
ve Kadeš Savaşı gibi önemli olayların neden
ve sonuçlarının anlaşılması, dönemin tarihi
rekonstrüksiyonunun yapılması, böylece
Muwatalli’nin faaliyetlerinin kronolojisi
problemlerine farklı bir bakış açısıyla çözüm
teklifleri getirilmesi mümkün olabilmiştir.
Son yıllara kadar Hititçeye ait güncel dilbilimsel verileri bir araya
toplayan ve aynı zamanda da bir ders kitabı niteliği taşıyan eserlerden
mahrumduk. Ancak 2011 yılında yayımlanan Prof. Dr. Elisabeth Rieken’e ait Almanca eser Einführung in die hethitische Sprache und
Schrift ve Prof. Dr. Theo van den Hout’a ait İngilizce eser The Elements of Hittite ile bu boşluk Türkiye’deki Hititoloji kürsüleri için de
bir nebze doldurulmuş oldu.
Gramer kurallarını kendilerine özgü tasnifler ile konulara ayıran
her iki eserde de anlatılan bölümün ardından alıştırma kısımları bulunmaktadır.
Rieken transliterasyonunu ve boşluklar bırakarak çevirisini verdiği orijinal metinlerdeki bazı kelimelerin altlarını çizerek çeviri kısımlarında bıraktığı boşluklara karşılığının yazılmasını, van den Hout ise
transliterasyonunu ve sözcüklerini verdiği yine orijinal Hititçe metnin
Rieken, E., Einfüh- çevirisinin yapılarak içerisinden çıkardığı soruların cevaplandırılmavan den Hout, Th., The Elements of Hittite, Cambridge, 2011. rung in die hethitische sını isteyerek dersi işletmektedir.
Sprache und Schrift,
Hititçe eğitimi alan öğrencilerin yabancı dil formasyonlarına bağlı
Münster, 2011.
olarak seçebilecekleri bu iki gramer kitabı, derslerde edindikleri bilgileri tekrar etmek ve pekiştirmek için kullanabilecekleri değerli kaynaklardır.
SAYI
1
SAYFA
3
Kitaplığımızda Öne Çıkanlar
Torino Üniversitesinde görev yapmakta olan Hititolog Stefano de Martino,
Anabilim Dalı Başkanımız Yrd. Doç. Dr.
Meltem Doğan-Alparslan’ın ricası üzerine Hititoloji öğrencilerine ve ilgili diğer
öğrencilere 2013 yılının mayıs ayında
“Hititoloji Anabilim Dalı Seminerleri”
kapsamında bir haftalık Hurrice derslerini sunmuştur. Bu dersler sayesinde bizzat
tanıştığımız ve hepimizin hayranlığını
kazanan Prof. Dr. de Martino’ya ait bu
eser özellikle Hitit sarayının sosyal yaşamı ile ilgili bilgi almak isteyenlerin başucu kitabı olma niteliği taşımaktadır.
Prof. Dr. Erendiz Özbayoğlu tarafından anlaşılır bir dille İtalyancadan Türkçeye çevrilen eser; yüzyıllık Hitit bilimi
çalışmaları, Hitit uygarlığına ilişkin kaynaklar, Hatti krallığının siyasi tarihi,
devlet idaresi, dini ve başkenti Hattuşa
ile ilgili bilgiler içermektedir.
Anadolu’da özellikle MÖ. 2. binyılda
yaygın olarak tercih edilen çiviyazısının
yanı sıra bir de Hiyeroglif yazısı kullanılmaktaydı. Anadolu’da ve Suriye’de özellikle mühürlerde ve duvar yazılarında karşımıza çıkan bu piktografik+logografik
yazının dili yine Hint-Avrupa Dil Ailesine
mensup olduğunu bildiğimiz dillerden biri
olan “Luwice” olarak tanımlanmaktadır.
Bronz Çağı ve Hitit İmparatorluğunun
bitişi ile Anadolu ve Suriye bölgelerinde
çiviyazısı yok olurken; yerini yaygın kullanım gören Luwi Hiyeroglifçesi’ne bırakmıştır. İşte, elimizdeki eser de Demir Çağı’ndan günümüze ulaşmış Luwi Hiyeroglifleri ile yazılmış Demir Çağı’nın Anadolu
ve Suriye topraklarında bulunmuş Karatepe
1, Çineköy, Tilsevet, Karkamış A1b,
Karkamış A5b, Maraş 1, Topada, Hama
1-3 6-7, Babylon 2, Tell Ahmar 6, Aleppo 2, Karaburun gibi yazıtların transliterasyon ve çevirilerini içeren bir kaynaktır.
Ana Bilim Dalı’mızda 2012-2013
Güz Yarıyılından itibaren Yrd. Doç. Dr.
Hasan Peker’in “Eski Yakındoğu Dillerine Giriş” dersi kapsamında Luwi Hiyeroglif yazısı ve Luwice hakkında lisans
düzeyinde de eğitim verilmeye başlanmıştır. Bu eser verilen ders ile birlikte
Yüksek Lisans düzeyi ve üzerindeki
öğrenciler için olduğu kadar Lisans öğrencileri için de anlam kazanmıştır.
UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde de
yer alan nadir şehirlerden biri olan Hitit
başkenti Hattuşa, Çorum’un Sungurlu ilçesi yakınlarındaki Boğazköy’de mevzilenmiştir.
Eserin adından da anlaşılacağı üzere
Boğazköy/Hattuşa’ya giden bir “turist”in
belirlenen rotayı izleyerek bir günde görebileceği “tarihi hazine” arkeolojik veriler
kullanılarak zengin bir betim ile anlatılmıştır.
1993-2005 yılları arasında Hattuşa Kazılarını yürütmekte olan Prof. Dr. Jürgen
Seeher tarafından yazılan gezi rehberi,
bilhassa başkenti görme imkânı olmamış
ya da gezi için bilgili bir rehber kitabı ara-
yan Hititoloji, Arkeoloji ve Tarih öğrencileri için tam donanımlı bir “tur rehberi”dir.
Eser, tüm şehri bir kazı başkanının
rehberliğinde gezmenin yanı sıra, elimize alıp incelediğimizde verdiği ölçüler
ve fotoğraflar ile yaptığı canlı betimlemeler sonucunda MÖ. II. binyıl boyunca
Hititler gibi büyük bir devlete ve ardından da imparatorluğa başkentlik yapmış
bu toprakları tüm azameti ile zihnimizde
canlandırabilmemizi sağlayacak niteliktedir.
de Martino, St., Hititler, Ankara, 2003.
Payne, A., Iron Age Hieroglyphic Luwian Inscriptions, AtlantaGeorgia, 2012.
Seeher, J., Hattuşa Rehberi
Hitit Başkentinde Bir Gün, İstanbul,
2011.
SAYFA
4
Evelyn ve Horst Klengel’den
Anlamlı Bağış
Prof. Dr. Evelyn Klengel ve Prof. Dr. Horst Klengel tarafından
18 dosya halinde 672 adet ayrıbasım ve bunlara ek olarak 25 adet
kitap “Hititoloji Anabilim Dalı İhtisas Kitaplığı”na bağışlanmıştır.
Bağışlanan eserler 6-8Aralık 2013 tarihlerinde kitaplığımızın
Zimmet Sorumlusu ve kitaplığımızın tüm ihtiyaçlarıyla yakından
ilgilenen hocamız Yrd. Doç. Dr. Metin Alparslan tarafından kendi
imkânlarıyla bizzat teslim alınarak kitaplığımıza kazandırılmıştır.
Evlerindeki özel kütüphanelerini gelecek yıl Hititoloji İhtisas
Kitaplığına bağışlayacakları sözünü veren Klengel çiftine yapmış
oldukları bağışlarından dolayı teşekkür ediyoruz.
Evelyn ve Horst
Klengel’in Evlerindeki
Kitaplığın Önünde
Kitaplığımızda Gerçekleşen Faaliyetler
Hititoloji Anabilim Dalı Seminerleri 112 no’lu Hititoloji İhtisas Kitaplığı’nda ilgilenen tüm
bilim insanları ve öğrencilere açık olarak düzenlenmektedir. Türkiye’deki ya da yurtdışındaki
üniversitelerde görev yapmakta olan değerli akademisyenler her öğretim yılında güncel bilimsel gelişmeler takip edilerek hazırlanan yayın ya da gelişen çalışmalar sonucunda bizleri aydınlatması için davet edilmektedir.
Davetimize İstanbul dışından icabet eden akademisyenlerin yer ve ulaşım masrafları Anabilim Dalımız tarafından finanse edilmektedir.
Son iki yıldır yapılan konuşmaların bir listesi aşağıda verilmiştir:
Dr. N. İlgi Gerçek ve Yrd.
Doç. Dr. Meltem Alparslan
18 Aralık 2013
Dr. N. İlgi Gerçek, (Koç University, İstanbul (RCAC) Senior Research Fellow),
“Kaškalar ve Hatti Ülkesinin Kuzey Sınır Bölgesi”.
6-10 Mayıs 2013
Stefano de Martino, (Università degli Studi di Torino),
“Hurrice Dersler”
(İngilizceden çeviri yapılmıştır)
14 Kasım 2012
Prof. Dr. Alan Graeves, (Liverpool University),
“Hittite Research at Liverpool University: Old and New”
(İngilizceden çeviri yapılmıştır)
6-10 Mayıs 2013
Stefano de Martino ve Meltem
Alparslan ile birlikte Hurrice Sınıfı
7 Kasım 2012
Doç. Dr. Alice Mouton, (CNRS Strasbourg - Institut Catholique de Paris),
“Hititler Dönemi Anadolu’sunda Büyü ve Tıp Tarihi”
16 Nisan 2012
Prof. Dr. Daniel Schwemer, (Julius- Maximilians Universität-Würzburg/Germany),
“Quality Assurance Managers at Work: The Hittite Festival Traditiond”
(İngilizceden çeviri yapılmıştır)
09 Nisan 2012
Dr. Carlo Corti, (Università degli Studi di Firenze),
“The Kingdom of Zalpuwa: Myth, History, Kingship”
(İngilizceden çeviri yapılmıştır)
SAYI
SAYFA
1
Eylül-Aralık 2013 Tarihleri Arasında Kitaplığımıza
Yeni Gelen Yayınlar:
Edzard, D. O.-G. Farber- E. Sollberger, Die Orts- und Gewässernamen der präsargonischen und sargonischen Zeit, Répertoire Géographique des
Textes Cunéifromes I, Wiesbaden, 1977.
Edzard, D.,O. -G., Farber, Die Orts-und Gewässernamen der Zeit der 3. Dynastie von Ur, Répertoire Géographique des Textes Cunéiformes II,
Wiesbaden, 1974.
Groneberg, B., Die Orts- und Gewässernamen der altbabylonischen Zeit, Répertoire Géographique des Textes Cunéiformes III, Wiesbaden, 1982.
Nashef, K., Die Orts- und Gewässernamen der mittelbabylonischen und mittelassrischen Zeit, Répertoire Géographique des Textes Cunéiformes
V, Wiesbaden, 1982.
del Monte, Guiseppe F.- J. Tischler, Die Orts- und Gewässernamen der Hethitischen Texte, Répertoire Géograpique des Textes Cunéiformes VI,
Wiesbaden, 1978.
del Monte, G. F., Die Orts- und Gewässernamen der Hethitischen Texte Supplement, Répetoire Géographique des Textes Cunéiformes VI/2, Wies
baden, 1992.
Diakonoff, I.,M.,- S. M. Kaskai, Geographical Names According to Urartian Texts, Répertoire Géographique des Textes Cunéiformes IX, Wiesba
den, 1981.
Marín, J. A. B., Die Orts- und Gewässernamen der Texte aus Syrien im 2. Jt. v. Chr., Répertoire Géographique des Textes Cunéiformes XII/2,
Wiesbaden, 2001.
Gropp, G., Archäologische Forschungen in Khorasan, Iran, Wiesbaden, 1974.
Kessler, K., Untersuchungen zur Historischen Topographie Nordmesopotamiens, Wiesbaden, 1980.
Vallat, F., Les noms géographique des sources suso-élamites, Réportoire Géographique des Textes Cunéiformes XI, Wiesbaden, 1993.
Bin-Nun, S. R., The Tawananna in the Hittite Kingdom, Texte der Hethiter 5, Heidelberg, 1975.
Ünal, A. , Ein Orakeltext über intrigen am Hethitischen Hof (KUB XXII 70=Bo 2011), Texte der Hethiter 6, Heilderberg, 1978.
Van den Hout, T., Der Ulmitešub-Vertrag Eine Prosopographische Untersuchung, Studien zu den Boğazköy-Texte 38, Wiesbaden, 1995.
Popko, M., Arinna Eine Heilige Stadt der Hethiter, Studien zu den Bogazköy-Texten 50 Wiesbaden, 2009.
Haas, V., Die Serien itkahi und itkalzi des AZU-Preisters, Rituale für Tašmišarri und Taduhepa sowie weitere Texte mit Bezug auf Tašmišarri,
Corpus der Hurritischen Sprachdenkmäler I. Abteilung dei Texte aus Boğazköy I Roma, 1984.
Salvini, M.- I. Wegner, Die Rituale des AZU-Priesers Teil I: die Texte , Corpus der Hurritischen Sprachdenkäler I.Abteilung die Texte aus Boğaz
köy II, Roma, 1986.
Salvini, M.,- I. Wegner, Die Rituale des AZU-Priesters Teil II: das Glossar , Corpus der Hurritischen Sprachdenkmäler I. Abteilung die Texte aus
Boğazköy II, Roma, 1986.
Haas, V.-I.Wegner, Die Rituale der Beschwörinnen SALŠU.GI Teil I:die Texte , Corpus der Hurritischen Sprachdenkmäler I.Abteilung die Texte
aus Boğazköy 5, Roma, 1988.
Haas, V.- I. Wegner, Die Rituale der Beschwörinnen SALŠU.GI Teil II : die Glossar, Corpus der Hurritischen Sprachdenkmäler I. Abteilung die
Texte aus Boğazköy I.Abteilung die Texte aus Boğazköy 5, Roma, 1988.
Wegner, I.- M. Salvini, Die Hethitisch-Hurritischen Ritualtafeln des (h)išuwa-Festes, Corpus der Hurritischen Sprachdenkmäler I. Abteilung die
Texte aus Boğaköy 4 Roma, 1991.
Wegner, I., Hurritische Opferlisten aus Hethitischen Festbeschreibungen Teil I: Texte für IŠTAR-ŠA(W)UŠKA Corpus der Hurritischen Sprach
denkmäler I.Abteilung die Texte aus Boğazköy 3-1, Roma, 1995.
Wilhelm, G., Ein Ritual des AZU-Priesters, Corpus der Hurritischen Sprachdenkmäler I.Abteilung die Texte aus Boğazköy Ergänzungheft I, Roma, 1995.
Salvini, M.- I. Wegner, Die Mythologischen Texte, Corpus der Hurritischen Sprachdenkmäler I. Abteilung die Texte aus Boğaköy 6, Roma, 2004.
Freu, J., Histoire du Mitanni, Collection Kubaba, Paris, 2003.
Freu, J., Šuppılulıuma et La Veuve du Pharaon Histoire d’un mariage manqué, Collection Kubaba Sérié Antiquité, Paris, 2004.
Freu, J., Histoire Politique du Royaume D'Ugarit, Collection Kubaba Sérié Antiquité, Paris, 2006.
Freu, J.- M. Mazoyer, Le Déclin et La Chute Du Nouvel Empire Hittite Les Hittites et Leur Histoire, Collection Kubaba Série Antiquite Université
de Parıs 1 Panthéon Sorbonne, Paris, 2007.
Freu, J.- M. Mazoyer, Les DéButs Du Nouvel Empire Hittite Les Hittites et Leur Histoire, Collection Kubaba Série Antiquité Université de Paris 1
Panthéon Sorbonne, Paris, 2007.
Freu, J.- M.Mazoyer (Isabella Klock-Fontanille Katkılarıyla), Des Origines A La Fin De L' Ancient Royaume Hittite Les Hittites et Leur Histoire,
Collection Kubaba Série Antiquité Université de Paris Panthéon Sorbonne, Paris, 2007.
Freu, J.- M.Mazoyer, L' Apogée Du Nouvel Empıre Hittite Les Hittites et leur Histoire, Collection Kubaba Série Antiquité Université de Paris 1
Pantheon Sorbonne, Paris, 2008.
Freu, J.- M. Mazoyer, Les Royaumes Néo-Hittites A L’ age du Fer, Collection Kubaba Série Antiquite Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne,
Paris, 2012.
de Martino, S.- M. Giorgieri, Literatur zum Hurritischen Lexikon (LHL) Band 1, Eothen (LHL 1-A), Firenze, 2008.
de Martino, S., La Danza Nella Cultura Ittita, Eothen 2, Firenze, 1989.
de Martino, S., L' Anatolia Occidentale Nel Medio Regno Ittita, Eothen 5, Firenze, 1996.
Glocker, J., Das Ritual für den Wettergott von Kuliwisna, Eothen 6, Firenze, 1997.
5
Büyüyen Kitaplığımızda Yer Sorunu
2 Mart 2009 tarihinde Edebiyat
Fakültesi’ne ait depolardan kitaplığımıza tekrar teslim edilen 1401
adet kitaba ek olarak günümüze
kadar ara verilmeksizin devam
eden ve edecek olan zenginleştirme
hareketleri ile bugün kitaplığımız
2278 adet kitap ve 37 adet dosya
ayrıbasım sayısına ulaşmıştır.
Fakültemizde 112 ve 117 no’lu
odalara yayılmış halde bulunan Hititoloji İhtisas Kitaplığı, son zaman-
larda bu iki odaya sığamayacak
kadar genişlemiş ve Anabilim
Dalımıza ait Öğretim Üyelerinin
odalarına -yine muhakkak ki kitaplığımıza kayıtlı olacak ve tasnifli bir şekilde- dağıtılmıştır.
Edebiyat Fakültesi Dekanlığına yazmış olduğumuz 4 Ekim
2012 tarihli yazıda hızla artan
kitap sayımız sebebiyle yakın
zamanda raflarımızın yetersiz
kalacağını bildirmiş ve raf talep
etmiş bulunmaktayız. Alınan bilgiler doğrultusunda gelecek yıl yeni
rafların yapımına başlanacaktır.
Böylece kitaplığımız biraz olsun
ferahlayacaksa da değerli hocalarımız Evelyn ve Horst Klengel’in
kitaplıklarını bağışlamaları sonrasında bu ek rafların da yetmeyeceğini şimdiden söylemek yanlış
olmayacaktır.
Son 1 yılda 2079 kitaptan 2278’e...
15 Kasım 2012 tarihinde yapılan sayımda 2079
adet kitap ve 6 dosya ayrıbasım bulunuyorken, kitaplığımızın kapasitesinin 23 Aralık 2013 tarihindeki sayımda 2278 kitaba ve 37 adet dosya ayrıbasıma
ulaştığı tespit edilmiştir. Bu artışın öncelikli nedeni,
Yrd. Doç. Dr. Metin Alparslan başkanlığında yapılan Tübitak Projesi - (HHA) Hittite Historical Atlas’ın Kurum Hissesinin bugüne kadar tamamıyla
kitaplığımızın ihtiyaçlarına yönelik kullanılmış olması ve buna ek olarak Anabilim Dalımızın Öğretim
Üyeleri ile meslektaş ve dostlarımız tarafından yapılan değerli bağışlardır.
Bülten Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Metin Alparslan
Editörler:
Asistan Öğrenci Betigül Özbek (4. sınıf)
Asistan Öğrenci Arzu Çakıl (3.sınıf)
Hititoloji İhtisas Kitaplığı (117 no’lu oda)

Benzer belgeler