JH series Walk Through Metal Detector Installation and Operating

Transkript

JH series Walk Through Metal Detector Installation and Operating
JH series Walkthrough Metal Detektörü Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu
JH-1 Walkthrough Metal Dedektör
JH-3 Walkthrough Metal Dedektör
1
Depar Ltd.ġti.
JH series Walkthrough Metal Detektörü Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu
I-Katalog1.İçindekiler…………………………………………………………Sayfa3
2.Kısa Tanıtım………………………………………………………Sayfa3
3.Montaj Talimatları……………………………………………….Sayfa4
4.Kontrol Panelinin Tanıtımı…..……………………………….....Sayfa5
4.1 Gösterge Işıklarının Tanıtımı………………………………….Sayfa5
4.2 Görüntü ekranının özellikleri………………………………… Sayfa6
4.3 Kontrol dokunmatik tablası özellikleri………………………..Sayfa6
4.4 Kullanıcı Şifresi............................………………………………Sayfa6
5.Kontrol paneli ayarı ….………………………………………….Sayfa7
5.1 Kullanıcı Şifresi ………………………………………………..Sayfa7
5.2 Kullanıcı şifresinin değiştirilmesi……………………………...Sayfa7
5.3 Uyarı gecikmesinin ayarlanması……………………………….Sayfa8
5.4 Duyarlılıkların ayrı ayrı ayarlanması………………………….Sayfa8
5.5 Duyarlılıkların tamamiyle ayarlanması………………………..Sayfa9
5.6 Hazırlama………………………………………………………..Sayfa9
6.Basit çalıştırma talimatları……...…………………………..........Sayfa10
. Hatalı uyarıları eleme………………………………………….......Sayfa12
.Teknolojik Parametreler…………………………………………...Sayfa13
.Uyduğu Standartlar…………………………………………….......Sayfa13
.Fonksiyonel Özellikler…………………………………….…..........Sayfa14
.Bakım ve Onarım…………………………………...………........…Sayfa15
.Özel Uyarı…….……………………………………………........…..Sayfa18
2
Depar Ltd.ġti.
JH series Walkthrough Metal Detektörü Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu
II—İçindekiler
JH Serisi içinden geçilen metal detektörleri altından geçiĢ için tasarlanmıĢtır ve bir kapı gibi
görünürler. Kurmak ve çalıĢtırmak çok basittir.
Tarayıcı kapı metal üzerlerinde metal nesneler bulunan insanlar geçtiğinde alarm verecektir.
Dünyanın en ileri dijital algılama teknolojisini kullanarak, JH serisi tarayıcı kapıları insan vücudu
üzerinde gizlenmiĢ metal ve alaĢımları tespit etmek için özel tasarlanmıĢtır. Cepte saklanan veya
bavula konmuĢ metal nesneleri kolayca algılayabilir; örneğin, her tür kesici alet, silah, metal
ürün, elektronik ürün ve diğer demirden yapılan nesneler gibi parçalar.
GeniĢ bir algılama aralığı ve iyi bir anti-giriĢim kapasitesi ile son derece güvenilirdir, kullanım
alanı geniĢtir ve son derece duyarlıdır. Kullanıcı, bozuk para, anahtar, mücevher ve kemer
tokaları için yanlıĢ alarm vermesini engellemek için tespit edilecek maddenin boyutuna ve
ağırlığına göre kapıyı ayarlayabilir.
Güvenlik kontrolü ve hırsızlığa karĢı ideal bir araçtır.
Pahalı metal eĢyaların kolayca kaybolabileceği fabrika, maden, banka ve lüks evler gibi yerlerde
ve de hava alanı, gümrük, hapishane, sergi salonları gibi tehlikeli eĢyaların yasaklanmıĢ olduğu
yerlerde kullanılabilir.
3
Depar Ltd.ġti.
JH series Walkthrough Metal Detektörü Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu
Ⅲ -Montaj Talimatları-
1. Kontrol kutusunun kapağını açın.
2. Kontrol kutusunun iki yan panelini vida ve somunlarla birleĢtirin.
3. Güç konektörünü ilgili uygun sokete yerleĢtirin.
4. Kapağı kapatıp kontrol kutusuna monte edin.
5. 220 Voltluk elektrik akımına bağlayın.
4
Depar Ltd.ġti.
JH series Walkthrough Metal Detektörü Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu
Ⅳ -Kontrol Panelinin Tanıtımı4.1 Gösterge Işıklarının Tanıtımı:
1. YeĢil HAZIR IġIĞI, elektriğe bağlandıktan sonra ünitenin tam güçte olduğunu ve çalıĢmaya
hazır olduğunu gösterir; yeĢil ıĢığın yanmaya baĢlaması ünitenin çalıĢma durumuna geçtiği
anlamına gelir.
2. Sesli alarm ve kırmızı LED Alarm IĢıkları metal tespit edildiğini gösterir. Kırmızı LED ıĢığı
sesli alarm kapatıldığında belirir.
3. Sinyal göstergeleri çalıĢtırma panelinin sağ tarafında bulunur. Sinyal göstergesinin üç rengi
vardır; kırmızı, sarı ve mavi. Metal nesne tespit edilmemiĢse sadece sarı ıĢık yanar. Aksi durumda
kırmızı ve sarı LED ıĢıkları yanarak alarm verir. Eğer alarm yoksa, ama LED ıĢıkları yanıyorsa,
büyük metal parçalar veya etrafta güçlü bir manyetik alan var demektir.
4. Sinyal göstergelerinin yanında, LED çubuk grafikler bulunur. Metal parçaların insan
vücudunun hangi kısmında gizlendiğini gösterebilir.
5
Depar Ltd.ġti.
JH series Walkthrough Metal Detektörü Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu
4.2 Görüntü ekranının özellikleri:
1: ÇalıĢtırma panelinin sol tarafında iki dijital görüntü penceresi bulunur.
Uyarı süreleri ekranı 0-999 aralığında kapı alarmının sürelerini gösterecektir.
2: Geçen KiĢi Sayısı ekranı 0-9999 aralığında geçen kapıdan kiĢilerin sayısını gösterecektir.
4.3 Kontrol dokunmatik tablası özellikleri:
1. GÜÇ dokunmatik tablasının iki fonksiyonu vardır: Bunlardan biri üniteyi açıp kapatmaktır,
üniteyi açıp kapatmak için dokunmatik tablaya 4.5 saniye boyunca basmak gerekir. Diğer bir
fonksiyonu üniteyi sıfırlamaktır, ünite çalıĢır durumdayken düğmeye yarım saniye boyunca
basıldığında uyarı süreleri ve geçen kiĢi sayısı silinip tekrar 0'dan baĢlayacaktır.
2. OPTION tuĢunun iki fonksiyonu vardır, bir tanesi seçim yapma fonksiyonudur, OPTION
tuĢuyla 6 bölge arasında seçim yapabilirsiniz ve duyarlılığı ayarlayabilirsiniz. Ġkinci fonksiyonu
Ģifre belirlerken numarayı değiĢtirmektir.
3. ADJUSTMENT tuĢunun üç fonksiyonu vardır. Bir tanesi Ģifre belirleme sırasında haneyi
değiĢtirmek; diğeri, uyarı süresini geciktirmek istediğinizde süreyi girmek içindir. Son olarak,
ADJUSTMENT tuĢu her bölgenin duyarlılığını ayarlarken ikinci hane için giriĢ anahtarıdır.
4. ENTER tuĢunun fonksiyonları:
1: Ģifreyi kaydetmek ve onaylamak. ġifreyi belirlerken Ģifreyi kaydetmek ve onaylamak için bu
tuĢa basabilirsiniz.
2: duyarlılığı ayarlarken ilk hanedeki rakamı değiĢtirmek.
3: parametreyi kaydetmek için, yeni parametreyi belirleyip tuĢa basabilirsiniz.
4.4 Kullanıcı Şifresinin Belirlenmesi
1. OPTION tuĢuna bastıktan sonra uyarı süresi ekranı 1234 gösterecektir, 1234 ünitenin ilk
Ģifresidir.
2. ADJUSTMENT tuĢu ile sırayla Ģifre hanelerini değiĢtirebilirsiniz. ĠĢaret __. olduğunda,
OPTION tuĢuna basarak rakamı girebilirsiniz, ve rakam her bastığınızda 1 artar (Örneğin; yeni
Ģifreyi 1345 olarak girmek istediğinizde 1345 rakamını doğrudan ilk Ģifre olan 1234 temeli
üzerinden girebilirsiniz, ilk haneyi değiĢtirmenize gerek yoktur, ikinci haneye geçmek için
ADJUSTMENT tuĢuna 1 defa basıp 3 rakamına ulaĢıncaya kadar OPTION tuĢuna basın, ve
bitene kadar bu Ģekilde devam edin.
3. ġifreyi kaydetmek için ENTER tuĢuna basın.
6
Depar Ltd.ġti.
JH series Walkthrough Metal Detektörü Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu
V-Kontrol paneli ayarı-
5.1 Kullanıcı Şifresi
1: Kullanıcı, parametreyi değiĢtirmeden önce Ģifreyi girmelidir. OPTION düğmesine basın, uyarı
süresi ekranı 1234'ü gösterecektir, ardından kullanıcı Ģifresini girin.
2. Rakam hanesini sırayla değiĢtirmek için ADJUSTMENT tuĢuna basın, Ģifre rakamını girmek
için OPTION tuĢuna basın, ardından onaylamak için ENTER tuĢuna basın. ġifre hatalıysa, ekran
kullanıcıyı doğru Ģifreyi girmesi konusunda uyarmak için R000 gösterecektir. ġifre doğru ise,
ENTER tuĢuna basın, uyarı süresi ekranı 0000'ı gösterecektir.
5.2 Kullanıcı şifresinin değiştirilmesi
1: Kullanıcı olarak Ģifreyi değiĢtirmek istediğinizde, lütfen dijital ekran 0000 gösterdiğinde yeni
Ģifreyi girin, değiĢtirme gereği duymuyorsanız, ENTER tuĢuna basıp doğrudan 3. adıma geçin.
2: ġifre rakamları hanesini değiĢtirmek için ADJUSTMENT tuĢuna basın ve rakamı girmek için
OPTION tuĢuna basın.
3. Yeni Ģifreyi kaydetmek için ENTER tuĢuna basın.
7
Depar Ltd.ġti.
JH series Walkthrough Metal Detektörü Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu
5.3 Uyarı gecikmesinin ayarlanması
Kullanıcı Ģifresini girin, Ģifre doğru ise uyarı süresi ekranı 0000 gösterecektir, ENTER tuĢuna
basın, ardından dijital ekran d00x (x=1-10) gösterecektir, daha sonra kullanıcı ADJUSTMENT
tuĢuna basarak geciktirme süresini girebilir. Örneğin, d001 sürenin 1 saniye geciktirileceğini,
d002 is 2 saniye geciktirileceğini, vb. ifade eder. (Müsaade edilen gecikme süresi 1-10 saniyedir.)
5.4 Altı bölgenin duyarlılığını ayarlama
1. uyarı süresi gecikmesini ayarladıktan sonra, altı bölgenin duyarlılığını ayarlamak için OPTION
tuĢuna basabilirsiniz; uyarı süresi dijital ekranı 10xx (xx=00-99) gösterecektir; ardından ilk
bölgenin duyarlılığını ayarlayabilirsiniz (duyarlılık aralığı 0-99'dur). ADJUSTMENT tuĢu ikinci
dijital rakam için giriĢ anahtarıdır ve ENTER tuĢu ilk dijital rakam için giriĢ anahtarıdır.
Kullanıcı duruma göre duyarlılığı kendi baĢına ayarlayabilir.
2. Ġlk bölge için ayarlamayı bitirdikten sonra OPTION düğmesine basın, uyarı süresi dijital ekranı
20xx (xx=00-99) gösterecektir; bu kullanıcının ikinci bölgenin duyarlılığını ayarlayabileceği
anlamına gelir; bu Ģekilde devam ederek altı bölgenin de duyarlılığı ayrı ayrı ayarlanabilir; rakam
büyüdükçe duyarlılık da artar.
8
Depar Ltd.ġti.
JH series Walkthrough Metal Detektörü Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu
5.5 Tüm bölgelerin duyarlılığını ayarlama
Uyarı süresi ekranı 70xx (xx=00-99) gösterecektir, ardından
kullanıcı, tüm ünite için duyarlılığı girebilir. (rakam küçüldükçe 6 bölgenin duyarlılığı artar.)
5.6 Hazırlama
Tüm duyarlılıkları ayarladıktan sonra OPTION tuĢuna basın, ekran önceden ayarlanmıĢ d00x
uyarı süresini gösterecektir. ENTER tuĢuna basın, uyarı süresi (0-999 aralığında) ekranı ilk süre
olan 000'ı gösterecektir ve geçen kiĢi sayısı (0-9999 aralığında) ekranı ilk rakam olan 0000'ı
gösterecektir; bu parametrelerin kullanıcı tarafından belirlenen parametrelerin kaydedilmiĢ
olduğunu gösterir ve ünite normal çalıĢma durumuna geçer.
9
Depar Ltd.ġti.
JH series Walkthrough Metal Detektörü Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu
VI -Basit çalıştırma talimatları1.
Üniteyi çalıĢma durumuna geçirmek için 4.65 saniye boyunca POWER tuĢuna basın, çalıĢtırma
panelini sıfırlamak için 1 saniye boyunca basın, ekranda aĢağıdakiler görünecektir:
2.
3
4.
5.
000
0000
OPTION tuĢuna basın, ekranda aĢağıdakiler görünecektir:
1234
0000
ENTER tuĢuna basın, ekranda aĢağıdakiler görünecektir:
0000
0000
Tekrar ENTER tuĢuna basın, ekranda aĢağıdakiler görünecektir:
d001
0000
OPTION tuĢuna basın, ekranda aĢağıdakiler görünecektir:
10xx
0000
OPTION tuĢuna basarak ayarlayın.
ENTER tuĢuna basarak kaydedin.
10xx
0000
6. OPTION tuĢuna basın, ekranda aĢağıdakiler görünecektir:
20xx
0000
7. Sırasıyla OPTION tuĢuna basın, ekranda aĢağıdakiler görünecektir:
30xx
0000
40xx
0000
50xx
0000
60xx
0000
10
Depar Ltd.ġti.
JH series Walkthrough Metal Detektörü Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu
8. Tekrar OPTION tuĢuna basın, ekranda aĢağıdakiler görünecektir:
70xx
0000
9. Tekrar OPTION tuĢuna basın, ekranda aĢağıdakiler görünecektir:
d001
0000
10. ENTER tuĢuna basın, ekranda aĢağıdakiler görünecektir:
000
0000
11. 1 saniye boyunca POWER tuĢuna basın, ünite normal çalıĢma durumuna geçecektir ve
ekranda aĢağıdakiler görünecektir:
000
0000
Açıklamalar: XX sembolü duyarlılık rakamını ifade eder. 00-99 aralığındadır
1 ila 6 bölgelerinin duyarlılıkları birbirinden ayrıdır, her bölge için rakam büyüdükçe
duyarlılıkları da artar. 7. bölgenin duyarlılığı tüm ünite içindir. Bu rakam küçüldükçe duyarlılık
artar.
11
Depar Ltd.ġti.
JH series Walkthrough Metal Detektörü Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu
VII - Hatalı uyarıları elemeKullanıcıların çoğu, insanlar üzerlerinde bulunan bir takım eĢyalarla (anahtar, saat, takılar, kemer
tokası) kapıdan geçerken ünitenin alarm vermemesini ister. Kullanıcı, bu sorunu gidermek üzere
aĢağıdaki adımları izleyerek yanlıĢ alarmları elemek amacıyla duyarlılığı ayarlayabilir:
1. Metal parçalar arasından elemek istediğiniz en büyük parçayı tespit edin.
2. Altı bölgenin duyarlılığını sona kadar artırarak seçtiğiniz metal parça ile üniteden geçerken
alarmı duyduğunuzda hangi bölgenin uyarı verdiğini tespit edin.
3. Uyarı veren bölgenin duyarlılığını azaltın, metal parçaları taĢıyarak kapıdan tekrar geçin, uyarı
hala aynı bölgeden geliyorsa uyarı gelmez oluncaya kadar aynı bölgenin duyarlılığını uygun
biçimde azaltın.
4. Bu da, üniteden metal parçalar geçirildiğinde uyarı verilmiyorsa, o metal parçalar alarm
bölgesinden elenmiĢ demektir.
Yukarıdaki duyarlılık ayarından sonra seçilen parçalardan daha küçük metal nesneler üniteden
geçirildiğinde hiç bir uyarı verilmeyecektir veya tam tersi, seçilen parçalardan daha büyük metal
nesneler üniteden geçirildiğinde uyarı verilecektir. Ünite, metal parçaların gizlendiği bölgeyi
tespit edebilir.
12
Depar Ltd.ġti.
JH series Walkthrough Metal Detektörü Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu
VIII -Teknolojik Parametreler(1) algılama iĢlemi: DeğiĢik durumlardaki Ģartları karĢılamak için 100 duyarlılık aĢaması.
(2) Sinyal frekansı : Otomatik olarak ayarlanabilir
(3) geçiĢ yüzdesi:
60 ortalama süre/dakika civarında
(4) elektrik kaynağı: 220V AC, 50/60 Hz
(5) Güç: 35VA.
(6) çalıĢma ortamı: -30~45, <=% 95 Bağıl Nem
(7) Toplam boyutlar: 2220 mm (yükseklik) x 790 mm (geniĢlik) x 540 mm (derinlik).
(8) geçit boyutu: 2000 mm () x 700 mm () x 540 mm ()
(9) Net Ağırlık: YaklaĢık 70 kg
K -Uyduğu Standartlar(1): Kapının tüm elektronik kısımları EN60950 güvenlik standartlarına göre üretilmiĢtir.
(2): Kapıdaki radyasyon EN50081-1'e uygundur.
(3): Anti-jamming (frekans bozmaya karĢıtlığı) EN50082-1'e uygundur.
(4): Sağlamlık GB15210-2003'e uygundur.
(5) <<GB 15210-1994. içinden geçilen metal detektör Genel ġartnamesi>> Ulusal standardını
karĢılar.
(6) Temel güvenlik: GB4793 Ģartlarını karĢılar.
(7) KiĢisel güvenlik: NILECJ-0601 Ģartlarını karĢılar.
13
Depar Ltd.ġti.
JH series Walkthrough Metal Detektörü Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu
X -Fonksiyonlar 1.
Altı algılama bölgesi: Ġleri dijital titreĢim teknolojisini kullanan, karĢılıklı olarak birbirini
tamamlayan algılama alanlarının tahsis edilmiĢ olması sayesinde kapının her iki tarafı sinyal
gönderip alabilir, yanlıĢ alarmları eleyebilir, metal nesnelerin yerini tam olarak tespit edebilir.
2.
Alarm bölgesi göstergeleri: IĢıklı LED çubuklar alarm bölgesini, geçen kiĢi sayısını ve
uyarı sinyalinin düĢük ya da yüksek olduğunu gösterebilir.
3
DıĢ çevreden gelen değiĢik giriĢimlere göre ünite, resmi 100 aĢamalı DSP sinyal iĢlemcisi
ve ortamdaki giriĢim karĢıtlığı kabiliyeti ile filtre edebilir. Üniteler yan yana kurulabilir ve
birbirilerini etkilemezler.
4
Ayarlanabilir bölge duyarlılığı: Algılama bölümü için 100 duyarlılık aĢaması vardır.
Kullanıcı, koĢullara göre metal nesnelerin ağırlığını, hacmini, boyutunu ve konumunu önceden
belirleyip duyarlılığı uygun biçimde ayarlayarak bozuk para, anahtar, takı veya kemer tokası gibi
eĢyaların sebep olduğu yanlıĢ alarmları eleyebilir.
5.
ġifreli koruma: Ünite Ģifre ile korunur, yalnızca denetleyici yönetim personelinin üniteyi
çalıĢtırma izni vardır.
6.
Kızılötesi sensör ile, bilgisayar geçen kiĢileri otomatik olarak ayırt edip sayar. Yukarıda
söz edilen avantaj, yanlıĢ alarmları büyük ölçüde azaltıp ortadan kaldırır.
7
Ġnsan vücuduna zararsızdır: DüĢük elektromanyetizma yayımı teknolojisi sayesinde
insanının kalp atıĢlarına, hamile kadınlara, manyetik ortamdaki yazılımlara, kasetlere ve video
kayıt teyplerine karĢı zararsızdır.
8.
Kolay kurulum: Ünitenin montajı ve çalıĢtırılması çok basittir, montaj ve demontaj için 20
dakika yeterlidir.
14
Depar Ltd.ġti.
JH series Walkthrough Metal Detektörü Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu
BAKIM VE ONARIM
JH Serisi içinden geçilen detektörleri, üç feet mesafeye kadar hiçbir büyük metal eĢyanın
bulunmadığı düzgün, sağlam bir zemine kurulmalıdır; yakındaki herhangi bir metalik nesne
detektörün çalıĢmasını etkileyebilir. Detektörün yakınında bulunan yürüyen merdiven veya döner
kapı gibi hareketli metalik nesneler detektörün yanlıĢ alarm vermesine neden olabilir. Bu tür
yanlıĢ alarmlara telsiz telefonlar, televizyon monitörleri, güçlü elektronik motorlar ve trafolar,
güç kabloları ve kontrol devreleri de neden olabilir. Detektörü sabitlemek ve ünitenin itilmesini
engellemek için bir sabitleyici temel gereklidir. Kurulumda parçaları kesinlikle doğru yönlerde
oturtun.
PERİYODİK BAKIM
Periyodik bakım sadece gevĢek veya hasarlı kısımların kontrol edilmesini ve dıĢ yüzeylerin
temizlenmesini gerektirir.
•
Kontrol kutusu kapağını açın ve tüm konektörlerin sağlam Ģekilde birbirine geçip
geçmediğini ve tüm vidalarla somunların yerlerinde olup olmadığını kontrol edin.
•
Herhangi bir Ģekilde engellenmiĢ olmadığından emin olmak için Kızılötesi sensörleri
kontrol edin.
•
Kontrol kutusunu panellere bağlayan sekiz (8) vidayı yerlerinde ve sağlam olduğundan
emin olmak için kontrol edin.
•
Zemine düzgün oturduğundan ve eğilmediğinden ya da sallanmadığından emin olmak için
tabanı kontrol edin.
•
Yalnızca hafif bir sabun ve su kullanarak dıĢ yüzeyleri temizleyin, ağır temizlik için bir
çözücü gerekliyse, sadece denatüre alkol kullanın.
ONARIM
Ünitenin içinde kullanıcının ayarlayacağı bir parça yoktur. Kullanıcı ünitenin içindeki orijinal
parçaları ayarlamamalı veya değiĢtirmemelidir. Cihaz düzgün çalıĢmazsa, en yakın bölge servisi
temsilcisi adına satıcıyla, veya fabrikayla bağlantı kurun. Sorunlar yerle ilgili ise, bu sorunlar
cihazın duyarlılığını ayarlayarak veya ciazın ya da etraftaki eĢyaların yerini değiĢtirerek
çözülebilir. Kolaylık için aĢağıda Ģekildeki parçaların listesi verilmiĢtir.
Parça listesi
SIRA NO.
TANIMI
ADET
1
ÇalıĢtırma Kılavuzu
1
2
Kontrol Kutusu
1
3
A Paneli
1
4
B Paneli
1
5
Gösterge paneli
1
6
Ekran devresi tertibatı
1
7
Güç kaynağı tertibatı
1
8
Kontrol devresi tertibatı
1
9
A Trafosu
1
10
B Trafosu
1
11
Kızılötesi Yayıcı Devre Tertibatı
1
12
Kızılötesi Algılayıcı Devre Tertibatı
1
13
Güç kablosu
1
14
Vida
8
15
Somun
8
15
Depar Ltd.ġti.
JH series Walkthrough Metal Detektörü Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu
16
Depar Ltd.ġti.
JH series Walkthrough Metal Detektörü Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu
GARANTĠ
Junhong Electronics&Technology Co., Ltd, bu JH Serisi içinden geçilen metal detektörünün
aĢağıda belirtilen 12 aylık sınırlı parça ve iĢçilik garantisi (garanti) ile korunduğunu beyan eder.
Bu 12 aylık süre boyunca JUNHONG yetkili onarım istasyonuna veya fabrikasına geri
gönderilen tüm güvenlik cihazlarını kontrol edip değerlendirerek cihazların performans Ģartlarını
karĢılayıp karĢılamadığını belirleyecektir. JUNHONG, arızalı olduğu belirlenen tüm parçaları
ücretsiz olarak tamir edecek veya değiĢtirecektir. Bu garanti kötü kullanım, yetkisiz değiĢiklik,
çalınma; hava koĢulları, akü asidi veya diğer kirletici maddelerin ya da yetkisiz kiĢilerce yapılan
tamiratların neden olduğu arızaları içermez.
Bu garanti, açıkça, ticari ya da başka bir amaca uygunluk garantisi dahil, açık ya da ima
edilmiş tüm garantilerin yerine geçer.
Alıcı, bu sözleĢmede tarif edilen ürünle ilgili olarak satıcının temsilcileri tarafından herhangi bir
sözlü açıklamanın, böyle bir açıklama yapılmıĢ olması durumunda, bir garanti oluĢturmadığını,
alıcı tarafından güvenilmemesi gerektiğini ve bu satıĢ sözleĢmesinin bir parçası olmadığını kabul
eder. Garantinin tamamı bu yazı ile ĢekillenmiĢtir. Bu yazı, tarafların anlaĢmasının son halini
oluĢturmakta olup bu sözleĢmedeki Ģartların eksiksiz ve yegane bir ifadesidir.
Taraflar satıcı için tek ve yegane telafinin arızalı parçaların tamiri ve değiĢtirilmesi olduğunu
kabul ederler. Alıcı, kayıplar için (kaza sonucu veya dolaylı zararlar dahil, ancak bunlarla sınırlı
kalmamak üzere) telafi olmadığını kabul eder. Kayıplar (kiĢiye veya eĢyaya olan zararlar) kendisi
tarafından karĢılanacaktır.
17
Depar Ltd.ġti.
JH series Walkthrough Metal Detektörü Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu
XI - Uyarılar1. Bu ünite sadece bina içi kullanım içindir, koruma örtüsü olmadan açık havada kurulamaz.
Sudan uzak tutun.
2. Büyük metal parçalar ve güçlü elektromanyetik alanlar kızılötesi sensörün en az altı metre
uzağında bulunmalıdır. Üniteyi titreĢimli güç ağından ve dijital kontrol cihazlarından uzak tutun.
3. Ünite yüksek sıcaklıkta ve nemli yerlerde kurulamaz.
4. Kontrol kutusundaki elektronik parçalar geliĢigüzel sökülemez.
XII -Özel Açıklama1. Kılavuzu hazırlarken içeriğini doğru ve eksiksiz tutmak için bütün gayretimizi sarf ediyoruz,
ancak yine de bazı hususların eksik olmasını önleyemeyebiliriz.
2. Junhong Electronic & Technology Co., Ltd. baĢkalarına haber vermeden yazılımı ve donanımı
değiĢtirme hakkını saklı tutar.
3. Junhong Electronic & Technology Co., Ltd.'in kılavuz için son açıklama hakkı vardır.
18
Depar Ltd.ġti.