TEKNETICS Eurotek PRO METAL DEDEKTÖRÜ KULLANIM

Transkript

TEKNETICS Eurotek PRO METAL DEDEKTÖRÜ KULLANIM
TEKNETICS
Eurotek
PRO
METAL DEDEKTÖRÜ
KULLANIM KILAVUZU
Model #:EUROTEKPRO-11 DD standart 11‘‘ çift eksenli DD arama baĢlıklarıyla gönderilmektedir.
Sadece 9-voltluk ALKALĠN pil kullanınız.
Ağır iĢlere yönelik bataryaları kullanmayınız.
Sıradan Çinko karbon bataryaları kullanmayınız.
SAYFA 2
Tebrikler!
Yeni Eurotek® Pro Metal Dedektörünü satın aldığınız için sizleri tebrik ediyoruz. Eurotek metal
dedektörü özellikle Avrupa Definecilik KoĢullarına uygun olarak tasarlanan bir metal dedektörünü
sizlere sunabilmek amacıyla yıllarca süren araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının sonucu olarak
üretilmiĢ bulunmaktadır. Dünyanın her tarafındaki define meraklıları bu yeni özellikler sunan
dedektörün geliĢimine müdahil olmuĢlardır. Eurotek‘de bu fiyat aralığında daha önce hiç görülmemiĢ
olan bir Hedef-ID çözünürlük özelliği mevcut bulunmaktadır. Yine aynı zamanda bu metal
dedektöründe bulunan özel demir tespiti ve sese dayalı geri besleme özellikleri bu endüstride bir ilk
niteliğindedir. Bu kullanım kılavuzu metal dedektörünüzü en üst düzeyde kullanmanıza yardımcı
olmak amacıyla yazılmıĢtır. Bu nedenle ilk define arayıĢınızdan önce bu elkitapçığını bütünüyle
okumanızı umuyoruz.
ĠÇĠNDEKĠLER
Terminoloji
Montaj
Bataryalar (Piller)
Dedektörün ÇalıĢtırılması
Metal Tespit Etmenin Temel Unsurları
Toprak mineralleri
Bulunması arzu edilmeyen unsurlar
Gömülü olan nesnelerin tespit edilmesi
Gömülü olan nesnelerin büyüklüğü ve derinliği
Kulaklık
ÇalıĢtırma ve kontroller
Kullanılması ve kontroller
Menü Seçimi
Cihazın çalıĢtırılması
Sens (hassasiyet)
DISC (diskriminasyon) (ayırım)
VOL (ses)
Diskriminasyon (Ayırım) Sistemi
Hedefin Tespit Edilmesi
Hedef-ID‘si
3-Ton Sistemi
DISC kontrolü ve DeğiĢken Ses Ton Noktası
Derinlik Göstergesi
Mod Seçimi
Demirin Belirlenmesi
Pinpoint Modu (Noktasal Tespit)
Pinpoint Derinlik Göstergesi
Pinpoint‘in Yeniden Ayarlanması
Nokta Tayininin Nasıl Yapılacağı
Cihazın Diğer Özellikleri
AĢırı yükle ilgili uyarılar
Ölçü Birimi
Hafıza
Ayarların Sıfırlanması
Problemlerin Giderilmesi
Aksesuarlar
Define Arayanların Uyması Gereken Etik Kurallar
SAYFA 3
TERMĠNOLOJĠ
Bu kullanım kılavuzunda aĢağıda belirtilen terimler kullanılmakta olup, nitekim bu terimler define
arayıcıları arasında kullanılan standart bir terminoloji niteliğindedir.
ELĠMĠNASYON
Herhangi bir metalin ―elimine‖ edildiği manasına gelen kelime arama baĢlığının tespit alanının içinden
herhangi bir metal nesnesi geçtiğinde dedektörün herhangi bir ton (ses) çıkarmayacağı veya bir HedefID‘ sini ekranda göstermeyeceği anlamına gelmektedir.
DĠSKRĠMĠNASYON (AYIRIM)
Metal dedektörü birbirinden farklı tipte olan metallere yönelik farklı tonlar (sesler) yaydığında ve
metal dedektörü bu belirli metalleri ―elemine‖ ettiğinde bizler bunu dedektörün farklı tip metalleri
―diskrimine‖ etmesi (―ayırması‖) olarak ifade etmekteyiz.
Bu nedenle diskriminasyon (metal tiplerinin ayırt edilmesi) profesyonel metal dedektörlerinin önemli
bir özelliğini teĢkil etmektedir. Bu diskriminasyon özelliği kullanıcıların aranan metallerin haricinde
arzu edilemeyen nesneleri ihmal etmesine imkan tanımaktadır.
KALINTI
Kalıntı geçmiĢe yönelik olan ilgisi veya yaĢı sebebiyle ilgilenilen herhangi bir nesne anlamına
gelmekte olup, birçok kalıntı demirden yapılmıĢ olmakla birlikte aynı zamanda bronz veya değerli
metallerden yapılan kalıntılara da rastlamak mümkündür.
DEMĠR
Demir belirli metal tespit etme uygulamalarında yaygın ve düĢük dereceli arzu edilmeyen bir hedef
niteliğindedir. Arzu edilmeyen demir nesnelere yönelik örnekler eski kutuları, boruları, cıvataları ve
çivileri içermektedir.
Bazen de arzu edilen nesne demirden oluĢmaktadır. Değerli kalıntılarda aynı zamanda demirden
oluĢabilmektedir. Top mermileri, eski silahlar ve eski yapıların parçaları ve araçlarda demir parçalar
içerebilmektedir.
DEMĠRLĠ
“Demirli” ibaresi demir içeren veya demirden yapılan metaller anlamına gelmektedir.
PINPOINTING (NOKTA TAYĠNĠ)
Nokta tayini gömülü olan bir nesnenin tam yerini tespit etmek amacıyla gerçekleĢtirilen bir iĢlemdir.
Derine gömülü olan metaller civardaki toprak özelliklerini gösterebilmekte olup, bu nedenle bu
metallerin topraktan izole edilmesini sağlamak çok zor olabilmektedir.
V.C.O
―Voltaj Kontrollü Osilatör‖ anlamına gelen V.C.O ses metodu sinyal gücü yükseldikçe sesin artmasını
sağlamaktadır. Voltaj Kontrollü Osilatör kullanıcının hedefin derinliğini ve büyüklüğünü
yorumlayabilmesi yeteneğini arttırmaktadır. Çok küçük veya çok derine gömülü olan nesnelerden
gelen çok zayıf sinyallerin olması halinde çok zayıf bir ses gelecektir. Daha büyük nesneler ve arama
baĢlığına daha yakın olan nesneler söz konusu olduğundaysa daha yüksek bir ses oluĢacaktır.
ZEMĠN BALANSI (TOPRAK AYARI)
Zemin balansı (toprak ayarı) dedektörün toprakta doğal olarak oluĢan mineralleri ihmal etme veya bu
mineralleri algılama yeteneği olup, sadece metal bir nesne tespit edildiğinde bir ses çıkmaktadır.
Dedektörde sahte sinyalleri ciddi toprak koĢullarından elemine temek (ayırabilmek) için özel bir devre
mevcut bulunmaktadır.
SAYFA 4
ÖN MONTAJ
Dedektörünüzün ambalajını açtığınızda aĢağıda belirtilen unsurları bulacaksınız:
1.Kontrol Kutusu
2.Vidalı ve Kilitleme Somunu Olan Kol Dayama Yeri
3.Arama BaĢlığı
4.Orta Gövde
5.Cıvatalı ve Tırtıklı-Kertikli Düğmesi Olan Alt gövde
El kavrama yeri
6.S Ģeklinde iki vidası olan çubuk
Gereksinim duyulan araçlar: #1 Yıldız tornavida
1.*Kol dayama yerindeki vidayı çıkarın.
*Kol dayama yerini S Ģeklindeki çubuğun sonuna doğru kaydırın.
*Vidayı ve kilitleme bileziğini takın.
2.Ġki vidayla kontrol mahfazasını yerleĢtirin. Arkadaki vidayı ilk olarak sıkın.ĠLK OLARAK
ARKADAKĠ VĠDAYI SIKIN.
NOT: El kavrama yeri kontrol kutusunun altına uymaktadır.
SAYFA 5
MONTAJ
1.S Ģeklindeki çubuğu dik bir halde konuĢlandırın.
2.Kilitleme bileziğini tam olarak saatin tersi yönünde döndürün.
3.Tüpün içerisine parmağınızı yerleĢtirin ve dâhili kamera kilidinin tüpün içine oturmasını sağlayın.
4.Orta gövdeyi gümüĢ düğme yukarıya doğru bakacak Ģekilde S Ģeklindeki çubuğun içine yerleĢtirin.
5.GümüĢ düğme deliğe oturana kadar orta gövdeyi çevirin.
6.Kilitlenene kadar kilitleme bileziğini saat yönünde çevirin.
7.Alt gövde için bu iĢlemi tekrarlayın.
8.Cıvatayı ve kertikli düğmeyi kullanarak arama baĢlığını alt gövdeye yerleĢtirin.
9.Alt gövdeyi rahat edebileceğiniz bir duruĢ sağlayacak bir uzunlukta ve kolunuz rahat edecek Ģekilde ve arama baĢlığı
zemine paralel olacak Ģekilde ayarlayın.
10.Kabloyu gövdelerin etrafına dikkatli bir Ģekilde sarın.
11.Kablo prizini KONTROL kutusuna bağlayın.
Kabloyu veya prizi bükmeyin. Sadece kilitleme bileziğini bükün. Kilitleme bileziği diĢ açılmıĢ olan yerlere tam olarak
geçtiğinde sıkılaĢmasını sağlayın.
12.Kilitleme bileziklerini sıkılaĢtırın.
*Not: Boyu çok uzun olan kullanıcılar opsiyonel olan UzatılmıĢ Alt gövdeyi (TUBE5X) alabileceklerdir.
ġeklin açıklaması (üstten alta doğru):
Kol dayama yeri
S Ģeklindeki çubuk
Batarya (pil) yeri (arka tarafı)
El kavrama yeri
Kulaklık jakı
Kablo prizi
GümüĢ düğme
Kilitleme bileziği
Orta gövde
Arama baĢlığı kablosu
Kilitleme bileziği (tespit bileziği)
Alt gövde
Kertikli-tırtıklı düğme
Arama baĢlığı
Cıvata
SAYFA 6
BATARYALAR (PĠLLER)
Dedektör tek bir 9 voltluk ALKALĠN bataryayla çalıĢmaktadır (batarya ürünle birlikte
gönderilmektedir).
Sıradan çinko karbon bataryaları kullanmayın.
―Ağır ĠĢlere‖ yönelik bataryaları kullanmayın.
Aynı zamanda yeniden Ģarj edilebilen bataryalarda kullanılacaktır.
Yeniden Ģarj edilebilen bataryaları kullanmayı arzu etmeniz halinde, bizler size nikel metal
hidrit yeniden Ģarj edilebilen bataryaları kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
Batarya bölümü kontrol kutusunun arka tarafında bulunmaktadır.
Batarya kapağını yan tarafa doğru kaydırın ve çıkarın. Bataryayı çıkarabilmek için bataryanın
alt tarafına sert bir Ģekilde bastırın (bu hususa yönelik olarak Ģekle bakın).
BATARYA (PĠL) ÖMRÜ
9 voltluk bir alkali bataryanın 20 ila 25 saat dayanması beklenmektedir. Yeniden Ģarj
edilebilen bataryalar ise her Ģarj edildiklerinde yaklaĢık olarak 8 saat civarında
kullanılabilmektedirler.
BATARYADAKĠ GÖSTERGELER
Ekranın üst sağ tarafında bulunan batarya ikonunda üç adet dikey Segment ve bir ana
Segment mevcut bulunmaktadır. Alkali bir bataryaya yönelik batarya voltajının miktarı
aĢağıda gösterilmiĢ bulunmaktadır.
3 dikey Segment:
8.1 volt veya daha fazla
2 dikey Segment:
7.1 volt ila 8.0 volt arasında
1 dikey Segment:
6.5 volt ila 7.0 volt arasında
Dikey bir segmentin olmaması:
6.2 volt ila 6.4 volt arasında
Ana Segment yanıp sönüyorsa:
6.1 volt veya daha az anlamına gelmektedir.
HOPARLÖRÜN SESĠ VE BATARYANIN ġARJ EDĠLMESĠ
Bir batarya segmenti göründüğünde ses seviyesinin düĢtüğünü fark edebilirsiniz. Ana
gösterge yanıp söndüğünde düĢük bir ses seviyesi olacaktır.
Kol dayanak askısı (opsiyonel bir aksesuardır)
Kol dayanak askısı ayrı bir aksesuar olarak satılabilmektedir. Bazı kullanıcılar dedektörü sert
bir Ģekilde çevirdiklerinde askı kullanmayı tercih etmektedirler.
Dedektör aynı zamanda askısızda kullanılabilecek olup, dedektörün askısız kullanılması
halinde birçok durumda dedektörün dengesinde ve istikrarında herhangi bir risk
oluĢmamaktadır.
SAYFA 7
DEDEKTÖRÜN ÇALIġTIRILMASI
I.Ġhtiyaç duyulan malzemeler
*Çivi *Altın yüzük (çeĢitli büyüklükteki altın yüzükleri deneyiniz)
madeni para
*Büyük bir gümüĢ
II. Dedektörün konumlandırılması
a. Dedektörü arama baĢlığı masanın kenarından sarkacak Ģekilde masanın üzerine
yerleĢtirin. Veya daha iyisi dedektörü bir arkadaĢınızın tutmasını sağlayın.
b. Arama baĢlığını duvarlardan, döĢemeden ve metal nesnelerden uzakta tutun.
c. Üzerinizde bulunan saat, yüzük ve mücevher gibi unsurları çıkarın.
d. Parazite yol açabilecek olan ıĢık, cihaz gibi elektromanyetik emisyon kaynaklarını
kapatın.
e. Arama baĢlığını yerleĢtirin.
III. Cihazın Açılması
Açma düğmesine basın.
IV. Her nesneyi arama baĢlığının etrafında sallayın
a. Her bir nesne için hedef ID‘lere ve tonlara (seslere) dikkat edin (fabrika ayarının DISC
(discrimination-ayrım) ayarı Ģeklinde ayarlandığını unutmayın.
NESNE
Çivi
Altın yüzük
Büyük altın yüzük
HEDEF ID
DüĢük (10-35 arasında)
Orta (50‘li rakamların ortasında)
Orta (ama küçük altın yüzük için
ID‘den daha yüksek)
GümüĢ madeni para yüksek (80-99)
TON (SES)
DÜġÜK
VCO
VCO
YÜKSEK
b.Hareket gerekmektedir.


Tespit edilecek olan nesneler arama baĢlığına göre hareket halinde olmalıdır.
Arama baĢığı BAġLIĞI düzlemine paralel olarak nesneleri hareket ettirin.
V.DISC seçimini devreye sokabilmek için MENU tuĢuna iki kez basın.
a. Çiviyi ileri ve geriye doğru sallıyorken DISC ayarını arttırabilmek için + tuĢuna basın.
b. + tuĢuna basın ve DISC ayarını yükseltin.

Belirli DISC ayarında çivinin saptama aralığına girmeyerek eleneceğini unutmayın.
DISC ayarı hedef ID‘nin ayarından 40 kadar fazla büyükse bu durumda çivi elenecektir.
Uyarı: Çiviyi farklı açılardan geçirmek farklı ID numaralarının alınmasıyla sonuçlanacaktır.

Çivi saptamadan-tespitten elemine edildiğinde IRON (DEMĠR) segmenti yinede yanıp
sönmeye devam edecek ama herhangi bir ses duyulmayacak ve herhangi bir hedef
ID‘si gösterilmeyecektir.
VI. Altın yüzüğü sallıyorken yukarıdaki V aĢamada belirtilen unsurları tekrar edin ve
daha sonra gümüĢ yüzüğü sallıyorken aynı aĢamaları yine tekrar edin.


DISC ayarı yüzüğün ID değerini geçtiğinde altın yüzüğe yönelik ton VCO‘dan düĢük
bir tona doğru değiĢmektedir.
Eğer gümüĢ madeni paranın ID‘si 80‘den daha büyükse, bu durumda DISC ayarını
değiĢtirmenin ses üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. Her zaman yüksek bir tonda
kalacaktır.
VII. PINPOINT’E (Nokta tayinine) basın ve basılı tutun.
a. Metal bir nesneyi arama baĢlığının üzerinde hareketsiz bir Ģekilde tutun.
b. Tespit için hareketin gerekmediğini unutmayın.
c. Nesneyi daha da yakınlaĢtırın ve daha sonra arama bobininden uzaklaĢtırın.


DeğiĢen sese dikkat edin.
DeğiĢen derinlik değerlerine dikkat edin.
SAYFA 8
METAL TESPĠTĠNĠN TEMEL UNSURLARI
Bir metal dedektörü toprağa gömülü bulunan metal nesnelerin tespiti amacına yönelik olarak
kullanılmaktadır. Yeraltında veya yüzeydeki metalleri arıyorken aĢağıda maddeler halinde
belirtilen problemlerle karĢılaĢacaksınız:
1.Toprak mineralleri nedeniyle sinyaller gözden kaçacaktır.
2.Çivi gibi bulmak istemediğiniz metal nesneler nedeniyle sinyaller ihmal edilecektir.
3.Kazıp çıkarmadan önce gömülü bir nesnenin belirlenmesi.
4.Kazıp çıkarma iĢlemini kolaylaĢtırmak için toprağa gömülü olan nesnelerin büyüklüğünün
ve derinliğinin tahmin edilmesi.
5.Diğer elektronik cihazlardan kaynaklanan elektromanyetik parazit etkilerinin elimine
edilmesi.
Metal dedektörünüz yukarıda belirtilen hususları aklınızda tutacağınız varsayımına dayalı
olarak tasarlanmıĢtır.
1.Toprak mineralleri
Bütün topraklar mineral içermektedir. Toprak minerallerinden kaynaklanan sinyaller bulmak
istediğiniz metal nesnelerden gelen sinyallerle karıĢabilmektedir. Bütün topraklar önemli ölçüde tip ve
içinde bulunan toprak mineralleri miktarı açısından farklılık göstermektedir. Eurotek Pro
dedektöründe önceden ayarlanmıĢ bir toprak eliminasyon ayarı mevcuttur. Bu nedenle kullanıcının
herhangi bir ayarlama yapması gerekmemektedir.
2.Bulunması arzu edilmeyen unsurlar
Eğer madeni para arıyorsanız, bu durumda alüminyum folyo ve çiviler gibi unsurların elemine
edilmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda gömülü olan nesnelerin hedef ID değerini göreceksiniz; sesleri
dinleyin ve daha sonra neyi kazıp çıkarmak istediğinize karar verin veya DISCRIMINATION
özelliğini kullanarak istenmeyen materyallerin tespit edilmesini engelleyebilirsiniz.
3.Gömülü olan nesnelerin tespit edilmesi
Metal nesneler ekranda mevcut bulunan iki haneli bir rakamla belirlenmektedir. Bu skalanın
99 noktalı bir çözünürlüğü olup, bu skala farklı nesnelere ait nispi elektriksel iletkenliğin bir
göstergesidir. Yüksek rakamlar daha fazla iletken hedefleri gösterecektir. Genellikle daha
düĢük bir değere sahip olan demir nesneler söz konusu olduğunda ise ekranda daha küçük
sayılar görünecektir. Örneğin gümüĢ madeni paraların söz konusu olması halinde genellikle
ekranda daha yüksek rakamlar görünmektedir. Farklı nesneler farklı sesler
oluĢturabilmektedir.
4.Gömülü olan nesnelerin büyüklüğü ve derinliği
BeĢ haneli çubuk grafik toprağa gömülü olan bir nesnenin nispi derinliğini göstermektedir. Bu
çubuk grafik toprağa gömülü olan nesnenin nispi büyüklüğünü veya arama baĢlığına olan
uzaklığını gösterebilmektedir. Belirli bir nesne için ilgili nesne ile arama baĢlığı arasındaki
mesafe arttıkça daha fazla çubuk görünecektir. Daha doğru ve daha yüksek bir çözünürlük
elde edebilmek için Pinpoint (nokta tayini) modu kullanıldığında bir derinlik okuması
mümkündür. Metallerin tespit edilebilmesi için pinpoint modu arama baĢlığının hareket
halinde olmasını gerektirmemektedir. Arama bobini hedefin üzerinde hareketsiz Ģekilde
tutabilme özelliği gömülü bir objenin taslağının izlenmesine veya bu kullanım kılavuzunda
nokta tayini bölümünde belirtilen yöntemler kullanılarak objenin tam olarak bulunduğu yer
için nokta tayini yapılmasına yardımcı olmaktadır
SAYFA 9
METALĠ TESPĠT ETMENĠN TEMEL UNSURLARI
5.EMI (elektromanyetik parazitler)
Arama baĢlığı manyetik bir alan oluĢturmakta olup, daha sonra metal nesnelerin
mevcudiyetinden kaynaklanan manyetik alandaki değiĢiklikleri tespit etmektedir. Dedektörün
oluĢturduğu bu manyetik alan aynı zamanda diğer elektronik cihazların yol açtığı
elektromanyetik enerjiye karĢı hassastır. Örneğin cep telefonları, cep telefonu kuleleri, enerji
hatları, mikrodalga fırınları, aydınlatma fikstürleri, televizyonlar, bilgisayarlar, motorlar ve bu
gibi unsurların hepsi dedektörün metali tespit etmesi üzerine olumsuz bir etki oluĢturabilecek
olan elektromanyetik parazit dalgaları oluĢturmakta olup, herhangi bir metal mevcut
olmadığında biip sesi çıkmaktadır ve bu biip sesi bazen dengesiz bir Ģekilde çıkmaktadır.
SENSITIVITY (hassasiyet) kontrolü size bu manyetik alanın gücünü azaltma olanağını
sağlar. Böylece cihazın hassasiyeti elektromanyetik parazit kaynaklarına karĢı olan
azalmaktadır. Maksimum bir güçte çalıĢtırmak isteyebilirsiniz. Ancak elektromanyetik parazit
kaynaklarının mevcudiyeti bunu imkânsız bir hale getirebilecektir. Bu nedenle eğer arama
esnasında ―sahte‖ sinyallere rastlarsanız, bu durumda hassasiyeti azaltın.
KULAKLIK JAKI
Kulaklık jakını devreye geçirebilmek için sekmeye basın.
Bu dedektörde ¼‖ kulaklık jakı mevcut bulunmaktadır.
¼‖ lik stereo bir kulaklık mevcuttur.
Kulaklık jakı bağlandığında hoparlörün sesi artık çıkmayacaktır.
KULAKLIĞIN KULLANILMASI
Bir dedektörün kulaklıklarla kullanılması zayıf sinyallerin tespit edilmesini kolaylaĢtırmakta ve aynı
zamanda batarya (pil) ömrünü uzatmaktadır.
Kulaklığın kullanılması aynı zamanda çok daha belirgin olarak özellikle arama iĢlemi gürültülü bir
yerde yapılmadığında sesteki çok hassas değiĢiklikleri fark edebilmenizi sağlamaktadır. Güvenlik
nedeniyle kulaklıkları trafiğin olduğu bölgelerde veya diğer tehlike kaynaklarının mevcut olduğu
yerlerde kullanmayın. Kulaklıklar 3 metreden daha kısa olan kablolarla kullanılmamalıdır.
SAYFA 10
ÇALIġTIRMA VE KONTROLLER
CĠHAZI ÇALIġTIRMA
Güç düğmesine basın.
Dedektöre enerji gelecektir.
Geçici olarak dedektörün diskrimination (ayrım) modunda olduğunu gösteren ekrana bir ―d‖
iĢareti gelecektir.
Bütün hedefler tespit edilmektedir. Hareket gereklidir.
Fabrikanın hassasiyet ayarı 1-10 ıskalasına göre 7 değerindedir.
Fabrikanın ses ayarı 1-10 ıskalasına göre 7 değerindedir.
CĠHAZIN NASIL ÇALIġTIRILACAĞI
AÇMA KAPAMA DÜĞMESĠ
Ayarlamak istediğiniz MENU ‗yü seçmek için MENU tuĢuna basın.
PINPOINT MODUNU devreye geçirmek için PINPOINT tuĢuna basın ve basılı tutun.
Aktif menü unsurunun AYARLARINI DEĞĠġTĠRMEK için + veya – tuĢuna basın. Böylece
ekranın alt köĢesinde devreye giren aktif menü yanıp sönmeye baĢlayacaktır.
SAYFA 11
MENÜ SEÇĠMĠ
Cihazın çalıĢtırılması
Menü sistemini devreye sokabilmek için MENU tuĢuna basın: SENS, DISC veya VOL.
Ġlk baĢta menü sistemini devreye sokun. Böylece SENS (hassasiyet) menüsü ekranda
görünecektir.
Daha sonra menü arasında geçiĢ yapılır..
Ġlgili menü seçimine yönelik ayarları değiĢtirebilmek için + veya – tuĢlarına basın.
Arzu edilen ayara ulaĢtığınızda bu ayar ekranda iki haneli olarak gösterilmektedir.


Son + veya – tuĢuna bastıktan 4 saniye sonra menü ikonu artık devreden çıkacak olup,
son ekranda görünen ayar programlanacaktır.
Veya menü devreden çıkmadan önce menü tuĢuna yeniden basın ve diğer seçeceğiniz
menü unsuruna gidin. Böylece ekranda görünen son ayar programlanacaktır.
ÇalıĢtırma iĢlemi esnasında dilediğiniz herhangi bir anda menü tuĢuna basarak son menü
seçimini görebilirsiniz. Böylece ayarlanan son menü seçimi yeniden ekranda görünecektir.
Menü fonksiyonu aktif olduğunda LCD ekranında hedeflere yönelik olarak herhangi bir iĢaret
görülmeyecek olup, ancak hedef veya aĢırı yük sinyaline karĢı ses hedef sistemi çalıĢmaya
devam edecektir.
1.Sens (hassasiyet)
‗‘Sens‘‘ menü ikonunu görüntülemek için menü tuĢuna basın.
Ekranda ‗‘sens‘‘ ibaresi görüldüğünde hassasiyet düzeyini arttırmak veya azaltmak için +
veya – tuĢuna basın.
Maksimum hassasiyet ayarı 10‘dur.
Minimum hassasiyet ayarı 1‘dir.
Tespit edilen herhangi bir metal nesne olmadığında dedektörden geliĢi güzel ‗‘biip‘‘ sesi
geliyorsa, bu durumda hassasiyeti azaltın.
Arama baĢlığı bir manyetik alan oluĢturmakta olup, daha sonra metal mevcudiyetinden
kaynaklanan manyetik alandaki farklılıkları tespit etmektedir. dedektörün oluĢturduğu bu
manyetik alan aynı zamanda diğer elektronik cihazlardan kaynaklanan elektromanyetik
enerjiye karĢıda hassastır. Örneğin cep telefonları, cep telefonu kuleleri, enerji hatları,
mikrodalga fırınları, aydınlatma fikstürleri, televizyonlar, bilgisayarlar, motorlar ve bu gibi
unsurların hepsi dedektörün metali tespit etmesi üzerine olumsuz bir etki oluĢturabilecek olan
elektromanyetik parazit dalgaları oluĢturmakta olup, herhangi bir metal mevcut olmadığında
biip sesi çıkmaktadır ve bu biip sesi bazen dengesiz bir Ģekilde çıkmaktadır.
SAYFA 12
MENÜ SEÇĠMĠ
DEDEKTÖRÜN NE KADAR DERĠNDEKĠ NESNELERĠ ALGILAYACAĞI
Eurotek Pro Metal Dedektörü maksimum hassasiyet seviyesinde arama baĢlığından yaklaĢık
olarak 24 cm (9.5‖) mesafede olan madeni para büyüklüğündeki nesneleri tespit edecektir.
büyük metal nesneler 1 metreden daha fazla bir derinlikte tespit edilebilecektir. Metal
dedektörünüzün metal nesneleri tespit edebilme yeteneği doğrudan metal nesnenin
büyüklüğüyle ilgili olup, metal nesne büyüdükçe metal dedektörünüz ilgili bu büyük nesneyi
o kadar derinden tespit edebilecektir.
Hedefin belirlenmesinin doğruluğu aynı zamanda arama baĢlığı ile hedef arasındaki mesafe
ile de ilgilidir. 20 cm‘den (8‖) daha fazla olan bir mesafede hedef belirlemenin doğruluğu
azalmaya baĢlayacaktır.
2.DISC (diskriminasyon) (ayırım)
Eurotek Pro metal dedektörünüzdeki ayırım sistemi diğer metal dedektörlerindeki sistemlere
benzememektedir.
DISC menü ikonunun görüntülenmesini sağlamak için menü tuĢuna basın.
Her + veya – tuĢuna bastığınızda ekrandaki DISC ayarı birer birer değiĢecektir.
DISC ayarını hızlıca arttırmak veya azaltmak için + veya – tuĢuna basın ve basılı tutun.
1‘den 69‘a kadar olan hedef ID‘ler hedeften uzaklaĢtırılabilecektir. 70 ila 79 arasında olan
hedef ID‘ler ise elemine edilememekle birlikte kullanıcı bu aralıktaki tonları
değiĢtirebilmektedir.
DISC fonksiyonu konusunda daha ileri düzeyde bilgi edinebilmek için lütfen bu
elkitapçığının ―DISCRIMINATION‖ baĢlıklı bölümüne bakınız.
SAYFA 13
MENÜ SEÇĠMLERĠ
3.VOL (ses)
VOL menü ikonunu görüntülemek için menü tuĢuna basın.
Fabrika ses ayarı 7‘dir.
Hoparlör sesini arttırmak için + tuĢuna basın. Maksimum ses ayarı 20‘dir.
Hoparlör sesini azaltmak için – tuĢuna basın. Minimum ses ayarı 0 olup, 0 konumunda
herhangi bir ses duyulmamaktadır.
Ses 0‘a ayarlandığında hedef ID‘si, derinliği gösteren çubuk grafik ve demir göstergesi
normal olarak fonksiyon gösterecek olmakla birlikte hedefler tespit edildiğinde herhangi bir
ses çıkmayacaktır.
AĢırı yük sinyalinin söz konusu olması halinde ses 0‘a ayarlanmıĢ olsa bile aĢırı yük ses
sinyali her zaman çalıĢacaktır.
Eurotek Pro demir hedeflerin en küçüğüne bile son derece hassas olduğu için dedektörde
kullanıcının yorulmasını minimum kılabilmek amacıyla demir hedeflerin sesini azaltan bir
özellik bulunmaktadır.
Demir hedeflerin ses seviyesini kontrol edebilmek için 10 ila 20 aralığında olan ses ayarları
mevcuttur.
Sesi 10‘dan 20‘ye doğru arttırdıkça demirin çıkardığı sesler sessizden maksimum düzeye
doğru değiĢmektedir. DISC ayarına bağlı olmak üzere demir hedeflerin V.C.O tonlarına yol
açabileceğini unutmayınız. Böyle bir durumda demir aralığındaki V.C.O tonları (ID 1-40)
aynı zamanda aynı azalmıĢ olan ses seviyesinde olacaktır.
10-20 ses seviyesi ayarlarının her birinde demirli olmayan hedeflerin oluĢturduğu cevap
maksimum ses düzeyi olacaktır. Ses kontrolü, sadece hareketli hedef saptama iĢlemi için
geçerlidir.
Seste yapılan değiĢiklikler pinpoint mod sesini veya klavye sesini değiĢtirmemektedir.
Ses ayarları aĢağıdaki gibidir:
Ayar
1
2
3
4
5
Ses
Demirli Demirsiz
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
7
8
9
10
6
7
8
9
10
6
7
8
9
0
SAYFA 14
AYIRIM SĠSTEMĠ
Ayar
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ses
Demirli Demirsiz
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
6
10
7
10
8
10
9
10
10
Hedefin Tespit Edilmesi
Dedektörü toprağın üzerinde ileri geri doğru sallayın. Arama baĢlığını dedektörü ileriye doğru
sallıyorken yere paralel olarak tutun.
Hedefin saptanması için (Pinpoint modu hariç olmak üzere) arama baĢlığının hareket halinde
olması gerekmektedir.
Hedef-ID’si
Nesneler tespit edildiğinde dedektör bir ses çıkaracak ve ekranda iki haneli Hedef-ID‘si
(hedefin kimliği) görülecektir. Muhtemel hedef ID‘leri 1 ila 99 aralığında değiĢmektedir. Bu
rakam tespit edilen hedefin elektriksel iletkenliğini göstermekte olup, bu rakam büyüdükçe
tespit edilen hedefin o kadar yüksek düzeyde iletken olduğunu göstermektedir.
Ġki haneli rakam son tespit edilen nesnenin hedef ID‘sini göstermektedir. Eurotek Pro‘nun son
derece hızlı bir hedef cevabı söz konusu olup, çok yakın mesafede birbirinden farklı olan
nesneleri tespit edebilecek nitelikte bir cihazdır. Bu nedenle ekranda görülen hedef ID‘si siz
arama bobinini hareket ettiriyorken çok hızlı olarak değiĢebilecektir.
Hedef ID‘si ekranda görüldükten 3 saniye sonra hedef ID‘si artık zaman aĢımına uğrayacak
ve numara artık ekranda görünmeyecektir.
Bulgaristan 10 stoninkası, 1999
Bulgaristan 50 stoninkası, 19992007
Peter I, 705, GümüĢi, 0.25 gram
Mikhail Fedorovich, 1613-1645
50 kopeek Nikolay II, 1896, GümüĢ
5 kopeek Ekaterina II, 1781
2 kopeek Alexander I, 1816
10 sent Napolyon III (bronz, Fransa)
SAYFA 15
DĠSKRĠMĠNASYON (AYIRIM) SĠSTEMĠ
Hedef ID’si (devam ediyor)
Genel bir referans olarak hedefler aĢağıda belirtilen aralıklara tekabül etmekte olup, bunlar:
1-39:demir
42-48:folyo ve küçük altın parçacıkları
54-57:altın parçacıkları, altın yüzükler veya çoğunlukla altın ihtiva eden hedefler
87-89:yakın zamanlara ait madeni paralar
82-83:barkı madeni paralar
93-99:gümüĢ madeni paralar
Not: Çok geniĢ bir yelpazede birbirinden farklı metal türleri mevcut olup, bu metal türleri
ortaya çıkarılmadıkça hedefin tespit edilemeyeceğinden dolayı yukarıdaki tablo sadece
referans amacıyla verilmiĢ bulunmaktadır.
Yaygın metal hedeflere yönelik hedefin ID değerlerinin belirtildiği daha tam bir listeyi
bulabilmek için 18. sayfaya bakınız.
3-Ses Sistemi
Tespit edilen metalin tipine ve dedektörün DISC ayarına bağlı olmak üzere gömülü bir metal
nesnenin tespit edilmesi halinde aĢağıdaki seslere yönelik durumlardan herhangi birisi söz
konusu olacak olup, bunlar:
Ses yok: DISC fonksiyonu çalıĢıyorken metaller tespit etme sisteminden elemine
edilmektedir.
DüĢük ton: ID değeri 40‘dan daha az olan hedefler
V.C.O (ID değeri 40 ila 69 arasında olan hedefler)
-DISC ayarı daha büyük olduğunda veya hedef ID‘sine eĢit olduğunda ID değeri 70 ila 79
arasında olan hedefler
Yüksek ton:-ID değeri 80 veya daha yüksek olan bütün hedefler
- Eğer DISC ayarı hedef ID‘sinden daha düĢükse
ID değeri 70 ila 79 arasında olan bütün değerler
Kullanıcının DISC ayarını kullandığı yere bağlı olmak üzere belirli bir hedef farklı tonların
oluĢmasına yol açabilecektir.
SAYFA 16
DĠSKRĠMĠNASYON (AYIRIM) SĠSTEMĠ
Hedef ID‘si (devam ediyor)
Eurotek Pro dedektörünüzde bulunan ayırım sistemi diğer metal dedektörlerindeki sistemlere
benzememektedir.


Fabrika DISC ayarı 0 olup, dedektör açık konuma getirildiğinde bütün hedefler
saptanmaktadır. Eğer kullanıcı farklı DISC ayarları kullanırsa (bu hususa yönelik
olarak 21. sayfada bulunan ―hafıza fonksiyonu‖ baĢlıklı bölüme bakınız), bu durum
değiĢebilecektir.
DISC ayarı ayarlanmıĢ olduğundan dolayı ID değeri DISC değerine eĢit olan veya
DISC değerinden daha küçük olan hedefler tespit dıĢı kalacaktır. Birçok dedektörde
mevcut bulunan bu hedef eliminasyonu (hedefin saptama dıĢında bırakılması) hedef
ID‘si 69‘a kadar olan nesneler için söz konusudur.
DISC ayarının 69‘dan daha büyük olması halinde bu aralıktaki nesneler elemine
edilmemektedir. Ton yüksekten V.C.O‘ya gelecek Ģekilde değiĢmektedir. BU
ARALIKTA DISC DEĞERĠ DEĞĠġKEN SESĠ KESME NOKTASINA
GELMEKTEDĠR.
En yüksek DISC ayarı 79‘dur. Eğer DISC ayarı 79‘sa, bu takdirde:
-
Değeri 70‘den daha küçük olan bütün hedef ID‘leri tespit dıĢı bırakılmaktadır.
Değeri 70 ila 79 arasında olan bütün hedef ID‘lerinde VCO tonları oluĢmaktadır.
Değeri 79‘dan daha büyük olan bütün hedef ID‘lerinde yüksek bir ton oluĢmaktadır.


Eurotek metal dedektörünüzde bulunan hedef ID sistemi ve Audio-ID sistemi (ses-ID sistemi)
birbirinden bağımsız olarak çalıĢmaktadır. Tonların ve ID‘lerin tutarsız gibi görüldüğü
durumlar olabilecektir. örneğin çok derine gömülü olan bir hedef söz konusu olduğunda
düĢük bir ton oluĢabilmekle birlikte sinyal görsel ID sisteminin tespit edemeyeceği kadar
zayıf olabilecektir. böyle bir durumda dedektör bir ses çıkarsa bile görsel bir hedef ID‘ sini
kaydedemeyecektir.
¼ Stater altını, Fransa
2 Frank Morlon, Alüminyum
Orta çağa ait ikili sol
50 sent Chambre du Commerce
Ġkili Tournois, Bakır
Roma dönemine ait Nummus, bronz
Kelt Potini, karıĢık metal
Merovenj Triens, altın
SAYFA 17
DĠSKRĠMĠNASYON (AYIRIM) SĠSTEMĠ
AĢağıda DISC kontrolünün nasıl yapılacağı ve DeğiĢken Ton Noktasının nasıl kontrol
edileceği gösterilmiĢtir.
HEDEF ID‘SĠ
DISC eksi 40
TON YOK- ZAYIF TON
Dısc ayarı
VCO YÜKSEK TON
DeğiĢken ton noktası
< DISC: düĢük ton
>DISC:V.C.O
ÖRNEKLER:
DISC=0
DISC ayarı
YÜKSEK TON
V.C.O
DISC=30
DÜġÜK TON
DISC ayarı
V.C.O
DISC=50
DISC eksi 40
TON YOK
DISC ayarı
DÜġÜK TON V.C.O YÜKSEK TON
DISC=80
DISC eksi 40
TON YOK
DISC ayarı
DÜġÜK TON
YÜKSEK TON
YÜKSEK TON
SAYFA 18
DERĠNLĠK GÖSTERGESĠ
Diskriminasyon (ayırım) modunda her defasında nesne tespit edildiğinde hedef ID‘ sinin yanı
sıra bir çubuk grafiği görülmektedir.
Bu çubuk grafiği arama baĢlığından olan mesafenin grafiksel bir ifadesi olup, metal
büyüklüğünde olan nesneye göre ayarlanmaktadır.


Daha fazla çubuk sayısı nesnenin daha derinde olduğunu göstermektedir.
Daha az çubuk sayısı nesnenin daha sığ bir derinlikte olduğunu göstermektedir.
Metal büyüklüğünde olan nesneler için skala hassasiyet maksimum düzeyindeyken aĢağıdaki
gibidir:
Ekran:
Derinlik:
>20 cm
(8‖)*
15cm-20cm
(6‖-8‖)
10cm-15cm
(4‖-6‖)
6cm-10cm
(2.5‖-4‖)
<6cm
(2.5‖)**
*5 çubuk: Eğer nesne bir madeni paraysa, bu madeni para derine gömülü bir durumdadır.
Veya bu çok büyük ama çok derine gömülü olan nesneden gelen zayıf bir sinyalde
olabilecektir.
**1 çubuk: Eğer nesne bir madeni paraysa bu durumda bu madeni para sığ bir derinliktedir.
Veya bu daha derine gömülü olan büyük bir nesneyi gösterebilecektir.
Hedef ID madeni para referansı: aĢağıda bazı referans madeni paralara yönelik hedef ID‘ler
belirtilmiĢ bulunmaktadır:
Merovenj
Triens
(altın,
Fransa)
Polonya Zlotisi (Pre-WWII)
0.20 <l (1239 nikel)
Celtic
Potini
(bakır
+
kurĢun=diğer)
Polonya Zlotisi 0.50 PLN
Rus 50 kopeeki, 1980, Nikel,
D 24 mm
Rus Scale Peter I, 1705,
42
44-99
Rus Scale Mikhail Fedorovich, 1613- 65
1645, GümüĢ, 0.625 gr
Bulgar 5 stonikası (eski) (CuAINi)
68-73
52
Bulgar 1 levası
69-73
54-56
56
10 Euro sent:
1 Euro madeni para:
70-74
70-78
56-57
Orta çağa ait ikili sol madeni para 75
GümüĢ, 0.25 gr
Polonya Zlotisi IPLN
Amerikan nikeli
Polonya zlotisi PRL 100
(bakır-nikel)
Bulgar 1 stonikası, 1999
(CuAINi)
Bulgar 10 stonikası, 1999
Bulgar 50 stonikası, 1999,
2004, 2005, 2007
Roma Nummus (bronz)
Stater‘in ¼‘ü (altın, Fransa)
50
sent
Chambre
du
Commerce (Fransa)
Bulgar 2 stonikası, 1999
(CuaINi)
Polonya zlotisi 5PLN
2 Euro madeni para
56-57
56-57
58-59
(Fransa)
20 Euro sent:
50 Euro sent:
Ġkili Tournois (bakır, Fransa)
76-78
76-80
78
58-64
Ġngiliz 1 £
79-80
59-60
59-65
Polonya Zlotisi PRL.20 zl (alüminyum)
10 ct Napolyon III (bronz, Fransa)
80
80
60
60
60
Ġngiliz 2 £
2 Frank Morlon (alüminyum, Fransa)
Amerikan on senti
81
82
84-85
60-64
Polonya zlotisi (Pre-WWII) 2zl (1933
gümüĢ)
US kuarteri
Rus 50 kopeek Nikolay II, 1896, gümüĢ,
D 27 mm
Amerikan gümüĢ doları
Rus 2 kopeek, Alexander I, 1816, Bakır,
D 30 mm
Rus 1 rublesi Nikolay II, 1896, GümüĢ, D
34 mm
Rus, 5 kopeek, Ekaterina II, 1781, Bakır,
D 41 mm
86-87
61
62-66
Polonya zlotisi 0.05 PLN
Ġngiliz 20p
63-64
64-65
Polonya Zlotisi 2PLN
64-65
USSR, 5 kopeek,
Bronz, D 25 mm
1961, 65
88-90
93-94
94-95
94-95
98
99
SAYFA 19
MOD SEÇĠMĠ
DEMĠRĠN BELĠRLENMESĠ
Diskriminasyon (ayırım) modunda demirin belirlenmesi
Eurotek Pro dedektörü kullanıcının sadece demir nesneleri ayırt etmesine imkân sağlamamakta, aynı
zamanda söz konusu demir nesneleri büyüklük itibariyle ve sinyal güçlerine göre
sınıflandırabilmektedir. Demirli nesnelerin 1 ila 39 arasında bir hedef ID‘si olacaktır.
Bütün demirli nesneleri tespit dıĢında bırakabilmek için DISC‘ı 39‘a ayarlayın.
Alternatif olarak, kullanıcı, verilen hedef-ID‘deb daha az demirli objeleri ortadan kaldırabilir.
Örneğin, 15‘ten düĢük bir ID‘ye sahip demirli objenin kaldırılması için 14‘lük bir DISK ayarı seçin.
Eurotek Pro Demir Dedektörü, bu amaçla tasarlanmıĢtır. Demir ayrıt edilse dahi, dedektör kullanıcıya
demir varlığını gösterir. Hazine avcıları demiz hedefi sesi olmaksızın arama yapabilirler ve demirli
objelerin varlığı konusunda uyarılırlar.
10-20 aralığında olan ses ayarları kullanıcının demirli metalden gelen seslere olan cevabı
değiĢtirmesini sağlamaktadır.
Demir-göstergesi
Herhangi bir demirli nesne mevcut olduğunda IRON (demir) ikonu kısa bir süre için yanıp
sönmektedir.
Demir ikonu diskriminasyon ayarından bağımsız olarak yanıp sönecektir. Kullanıcı bu ikonu devre
dıĢı bırakabilecektir.
Hazine avcıları ileriye dönük hazine avcılığı siteleri olarak demit yüklü siteleri sıkça araĢtıracaktır.
Eurotek Pro DEMĠR GÖSTERGESĠ BU AMAÇ ĠÇĠN KULLANILIR.
Gösterge kullanıcının herhangi bir demir tespit aralığı dıĢında olsa bile demir mevcudiyeti konusunda
kullanıcıyı uyarmaktadır. Kalıntı arayanlar demirsiz olan hedefleri arayabileceklerdir.
PINPOINT MODU
PINPOINT moduna girebilmek için PINPOINT tuĢuna basın ve basılı tutun.
Ekranda geçici olarak ―PP‖ iĢareti görülecektir.
Pinpoint modunda:

Arama baĢlığının hareketi gerekmemektedir.
Arama baĢlığının tespit alanında herhangi bir metal nesne söz konusu olduğunda arama baĢlığı ister
hareket halinde olsun isterse hareketsiz olsun duyulabilir bir ses çıkacaktır.


Hedef ID‘si mümkün değildir.
Diskriminasyon mümkün değildir.
DISC ayarı her ne olursa olsun bütün metal nesneler tespit edilmektedir.

Ses geri beslemesi V.C.O‘dur.
DISC ayarı her ne olursa olsun bütün hedeflerde V.C.O sesi oluĢmaktadır.

Hedef derinliği ekranda gösterilmektedir.
Pinpoint (nokta tayini) tipik olarak daha önceden diskriminasyon modunda tespit edilen herhangi bir
nesnenin tam yerini kesin olarak belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.
Pinpoint modu aynı zamanda daha büyük nesnelerin yerinin belirlenmesi içinde faydalı olabilecektir.
Pinpoint modunda arama baĢlığının hareket etmesi gerekmediği için nesnenin etrafında çok küçük bir
hareket söz konusu olduğunda nesne tespit edilebilecektir. Cihazınız her ne kadar sürekli arama
modunda olarak tasarlanmamıĢ olsa da pinpoint kullanıcı bu özelliği arzu ettiğinde kullanılabilecektir.
SAYFA 20
MOD SEÇĠMĠ
Pinpoint Modu (devam ediyor)
Eğer dedektör sürekli olarak arama yapacaksa, bu durumda gerek zaman ve gerekse sıcaklık
değiĢtiğinde sinyallerde değiĢecektir. Bu değiĢme hassasiyetin artmasına veya azalmasına yol
açacaktır. DEDEKTÖR HĠÇBĠR HEDEFĠ TESPĠT EDEMEYĠP SESSĠZ KALANA
KADAR Birçok ekstrem durumda sinyal yukarı doğru yükselecektir.
Pinpoint Derinlik Göstergesi
Bu tuĢa basılı tutulduğunda iki haneli bir rakam hedefin derinliğini göstermektedir. Bu
derinlik göstergesi madeni para büyüklüğündeki bir nesneye ayarlanmıĢtır. Maksimum
derinlik okuması 25 cm veya 09 IN olup, elektriksel gürültü veya çok zayıf bir sinyalin olması
halinde ekranda görünebilecektir.
Derinlik göstergesi fonksiyonunun görülmesini sağlamak için arama baĢlığının üzerine bir
madeni para tutun ve daha sonra madeni parayı arama baĢlığından ileriye veya geriye doğru
hareket ettirin. Madeni parayı arama baĢlığına paralel bir Ģekilde tutun ve arama baĢlığından
olan mesafe değiĢtikçe derinlik göstergesindeki değiĢikliği gözleyin.
Pinpoint’in Yeniden Ayarlanması
Hedefin yerini daraltıyorken pinpoint modunu yeniden ayarlamak faydalıdır.
Dedektörü yeniden ayarlayabilmek için hızlıca düğmeye basın ve hemen bırakın.
Kullanıcı pinpoint tuĢuna bastığında ekranda geçici olarak ―t‖ iĢareti görülecektir. Bu ―t‖
iĢareti dedektörün gelen sinyal seviyesine göre yeniden ayarlama yaptığını göstermektedir.
Nokta Tayininin Nasıl Yapılacağı
Arama baĢlığını toprağın 2 ila 5 cm uzağında (1‖-2‖) tutun. Daha sonra pinpoint tuĢuna basın.
Arama baĢlığını hedeften yavaĢça hareket ettirin. Böylece dedektörden çıkan ses hedefin
yerini belirtecektir. Yan tarafa doğru gittikçe herhangi bir ses gelmeyecek olup, bu durumda
hedef sesin en zayıf olduğu yerde bölgenin ortasında konuĢlanmıĢ demektir. Eğer ses geniĢ bir
alanda yüksek bir ses ise, bu durumda gömülü olan nesne büyük bir nesnedir. Bu tür büyük
nesnelerin yerini tespit edebilmek için pinpoint özelliğini kullanın.
Hedef Alanının Daraltılması
Tespit aralığını daha da daraltabilmek için arama baĢlığının üzerinde (ama tam merkezde
değil) pinpoint tuĢuna hızlıca basın ve bırakın. Böylece arama baĢlığı hedefin tam üzerinde
olduğunda bir ses duyacaksınız. Bölgeyi daha da daraltmak için bu prosedürü tekrar ettirin.
Bu prosedürü her tekrar ettirdiğinizde tespit alanı daha da daralacaktır.
Nokta tayini yapan bir cihaz satın almanın düĢünülmesi
Herhangi bir nesneyi topraktan çıkarmak için eğildiğinizde, obje çevredeki toprak gibi
görünebileceğinden bu durumu sinir bozucu bulabilirsiniz. Nesneyi elinize aldığınızda metal
içerip içermediğini anlamak üzere nesnenin üzerinde bulunan toz arama baĢlığına geçirmeyi
gerekli bulabilirsiniz. Bunun en kolay yolu ise elde tutabileceğiniz bir nokta tayini cihazı
kullanmanızdır. Bu sondaya benzer bir cihaz olup, nokta tayinini daha da kolaylaĢtırmakta ve
kazacağınız çukurların büyüklüğünü minimum kılmaktadır. Teknetics, bu amaçla tasarlanmıĢ
sağlam ve uygun fiyatlı bir nokta tayini cihazı sunmaktadır.
SAYFA 21
CĠHAZIN DĠĞER ÖZELLĠKLERĠ
AĢırı yükle ilgili uyarılar
Son derece yüksek manyetik topraklarda herhangi bir metal nesne arama baĢlığına çok yakınsa, bu
durumda dedektör ―aĢırı yük‖ moduna girecek olup, böyle bir durumda ekranda ―—― iĢareti
görünecektir ve detektör orta tonda hızlı bir uyarı sesi yapacaktır. AĢırı yük dedektöre zarar
vermeyecek olmakla birlikte dedektör bu koĢullar altında sağlıklı çalıĢmayacaktır.
Arama baĢlığını farklı bir mesafede tespit yapmak üzere yükseltin veya farklı bir yere gidin.
Ölçü Birimi (U/M)
Pinpoint modunda derinlik göstergesi ya santimetre cinsinden (CM) yâda inç cinsinden (IN)
gösterecektir. Cihazınızın fabrika ayarı olan ölçü birimi santimetredir (CM).
Ölçü birimini değiĢtirmek için:
1.Dedektörü kapatın.
2.Pinpoint tuĢuna basın ve basılı tutun.
3……. TuĢuna basın.
Pinpoint tuĢuna basmaya devam edin.
4.CM ile IN arasında geçiĢ sağlayabilmek için hemen pinpoint tuĢuna yeniden basın ve basılı tutun.
5.Arzu edilen ölçü birimi ekranda görüldüğünde elinizi pinpoint tuĢundan çekin.
Böylece dedektör, kapatıldıktan sonra dahi arzu edilen ölçü birimi modunda çalıĢacaktır.
Ölçü birimini değiĢtirmek için yukarıda belirtilen prosedürü tekrar edin.
Hafıza
Mevcut ayarları kaydetmek için (SENS, DISC ve VOL):
1.Dedektörü açın.
2.Bütün arzu edilen ayarları seçin.
3.8 saniye boyunca MENU tuĢuna basın.
4.Ekranın alt tarafında üç menü seçimi gözüktüğünde elinizi MENU tuĢundan çekin.
Dedektörü gelecekte kullanım amacına yönelik olarak açık bir konumda bıraktığınızda programlanmıĢ
olan ayarlarınızla artık devam edeceksiniz.
Ayarların Sıfırlanması
Dedektör ayarlarının fabrika ayarlarına yeniden getirilmesi için aĢağıdakileri yapın:
1.Dedektörü kapatın.
2.MENU tuĢuna basın ve basılı tutun.
3……. TuĢuna basın.
4.Elinizi MENU tuĢundan çekin.
2 haneli rakam Yazılım Revizyon Numarası anlamına gelmektedir.
SAYFA 22
PROBLEMLERĠN GĠDERĠLMESĠ
PROBLEMLERĠN GĠDERĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN PRENSĠPLER
SEMPTOM
Dedektörden düzensiz
bir Ģekilde ‗‘biip‘‘ sesi
çıkıyor.





SEBEBĠ
Dedektörün iç mekânlarda
kullanılması;
Dedektörün güç hatlarının
yakınlarında kullanılması;
Birbirine
yakın
olacak
Ģekilde 2 dedektörün aynı
anda kullanılması;
Son derece oksitlenmiĢ
gömülü bir nesnenin olması;
Çevresel elektromanyetik
parazit
kaynaklarının
olması;





Sürekli düĢük tonda
veya sürekli tekrar
edici
tonlar
söz
konusu.
LCD ekranı tek bir
Hedef-ID‘sine
kilitlenmiyor
veya
dedektörden
çok




Bataryanın (pilin) Ģarjı
azalmıĢtır;
Hatalı bir batarya (pil)
kullanılmıĢtır.
Çoklu hedefler mevcut
olabilir.
Son derece oksitlenmiĢ bir
hedef söz konusu olabilir.




ÇÖZÜMÜ
Dedektörü sadece dıĢ
mekânda kullanın.
Enerji
hatlarından
uzağa gidin.
2
dedektörü
birbirinden
en
azından 6 metre (20‖)
uzakta olacak Ģekilde
çalıĢtırın.
Sadece
tekrar
edilebilir sinyaller söz
konusu
olduğunda
kazı iĢlemi yapın.
Ġstikrarsız sinyaller
durana
kadar
hassasiyeti azaltın.
Bataryayı
(pili)
değiĢtirin.
Sadece 9V Alkalin
batarya (pil) kullanın.
Arama baĢlığını farklı
açılarda
yavaĢça
hareket ettirin.
Hassasiyet
ayarını
sayıda ton çıkıyor.

Dedektöre
enerji
gelmiyor, ses yok.


Hassasiyet
ayarı
yüksektir.
Batarya (pil) zayıftır.
Kablo bağlı değildir.
azaltın.
çok


Bataryayı
yenileyin.
Bağlantıları
edin.
(pili)
kontrol
SAYFA 23
AKSESUARLAR
Teknetics® Ses Yalıtımlı (Keçe Ġle KaplanmıĢ) TaĢıma Torbası
Zikzaklı çift dikiĢli naylon bir yapıya sahip olup, ekstra bataryalar (piller) veya küçük
aksesuarlar için uygun bir fermuarlı cep bulunmaktadır-CBAG-T.
Teknetics® Kamuflaj Kesesi
Kamuflaj kesesinin içinde iki adet cep olup kemerde dâhildir-PCH-T.
Teknetics® Stereo Kulaklıkları
Teknetics® metal dedektörlerini gerçek stereo ile kullanın. ¼‖ stereo ve 1/8‖ priz
bulunmaktadır. ¼‖ ve 1/8‖ jaklarla bütün Teknetics® modellerinde uygundur-HEADT.
Kol Askısı
Dedektörünüzün kolunuzda uygun bir Ģekilde durmasını sağlamaktadır-2021112000
Teknetics® Nokta Tayin Edicisi
Gömülü olan metal nesnelerin tam yerini nokta tayini itibariyle tayin etmektedir. ses sinyali
göstergesi ve bir titreĢim cihazı mevcuttur. BaĢka herhangi bir unsur gerekmemektedir. 9
voltluk pillerle çalıĢmaktadır.
Batarya (pil)-nokta tayin edicisi
Kazı Küreği
Tek parçadan ibaret derinlik göstergesi olan paslanmaz bir çelikten imal edilmiĢtir.-KAZI
KÜREĞĠ-2
Altın Toplama
SertleĢtirilmiĢ çelik baĢlık 10‖ uzunluğunda olup, kenarı ise 3 1/4 ― geniĢliğindedir. Genel
uzunluk 19‖ olup sağlam fiberglastan yapılma bir kulpu ve kauçuktan yapılma bir el kavrama
yeri mevcuttur. Demir hedefleri ve manyetik kayaçları hızlı bir Ģekilde birbirinden ayırt
edebilmek için arama baĢlığının üzerine güçlü bir mıknatıs yerleĢtirilmiĢtir.
Lesche Bıçağı
Son derece kaliteli ısıyla sertleĢtirilmiĢ çelikten yapılmıĢtır. Kazı için son derece gerekli bir
alet olup, dayanıklıdır. 12 ― uzunluğundadır-LESCHE BIÇAĞI.
Eurotek® Pro T-Shirti
%100 pamuktan yapılmıĢ olup, üzerinde Eurotek® logosu bulunmaktadır. Büyüklükleri LG,
XL, XXL‘dir.-ETPSHIRT
Eurotek® Pro Beyzbol ġapkası
Tek bir büyüklükte imal edilmiĢ olup, her kafaya uyarlanabilecek Ģekilde tasarlanmıĢtır.ETPCAP
Yağmurluk
Yağmurlu hava koĢullarından koruyacak Ģekilde yapılmıĢtır-RAINCOV-ET
UzatılmıĢ Olan Alt Gövde
Boyu uzun olan kullanıcılar içindir-TUBE5X (görüntüsü mevcut değildir)
Arama baĢlıklarına ait aksesuar ve parçalar ve koruyucu örtüler
Arama baĢlığına
aksesuarın kodu
5COIL-TEK
8COIL-7TEK*
10COIL-TEK
10COILDD-TEK
11COIL-TEK**
iliĢkin Tanımlama
Koruyucu örtüye
kod
5‖DD 5COVER-CZ3
Arama
baĢlığı,
yuvarlak, kapalı
Arama baĢlığı, 8‖ Concentric
(konsantrik), açık
Arama baĢlığı, 10‖
Concentric (konsantrik), açık
Arama baĢlığı, 10‖ DD
Ellipse (elips), kapalı
Arama baĢlığı, 11‖ DD
Ellipse (elips), açık
*Dedektörle standarttır.
**Eurotekpro-11DD ile standarttır.
8COVER-7
F70COVER
2023190000
COVER-11DD
iliĢkin
SAYFA 24
DEFĠNE ARAYANLARIN UYMASI GEREKEN ETĠK KURALLAR








Her zaman arama yapmadan önce define arama konusundaki federal, eyalete ait,
ülkesel veya lokal kanunları inceleyin.
Özel mülkiyet hakkına saygı gösterin ve mülk sahibinin izni olmaksızın herhangi bir
özel mülkiyete girmeyin.
AçmıĢ olduğunuz bütün çukurları geri doldurun ve hiçbir zarara yol açmayın.
Sebep olduğunuz bütün çer-çöpü geri toplayın ve atın.
Doğal kaynakları, doğal yaĢama ait unsurları ve özel mülkiyeti koruyun.
Bütün define arayanlar için adeta bir elçi olarak davranın. Her zaman bilinçli ve nazik
bir Ģekilde davranın.
Asla tarihi öneme sahip ve arkeolojik hazineleri tahrip etmeyin.
Bütün define arayanlara örnek teĢkil edebilirsiniz. Bu nedenle baĢkalarına karĢı her
zaman kibar ve düĢünceli bir Ģekilde davranın.
2 YILLIK GARANTĠ
Eurotek® Pro metal dedektörü normal kullanım koĢulları altında satın alındığı tarihten
itibaren 5 yıl boyunca materyal ve iĢçilikle ilgili kusurlara karĢı garantilidir.
Ancak ürünün ihmal edilmesi, kazara zarar görmesi veya hatalı kullanımdan kaynaklanan
zararlar bu garanti kapsamında değildir. Dedektörün hatalı kullanıldığı konusundaki karar
yetkisi bütünüyle imalatçının takdirine bağlıdır.
Cihazla ilgili garanti koĢullarından yararlanabilmek için cihazı satın aldığınıza iliĢkin
belge (fatura) gerekmektedir.
Bu garanti kapsamındaki sorumluluk taktir bütünüyle bize ait olmak üzere sadece ilgili
ürünün yenilenmesi veya onarımı ile sınırlıdır. Metal dedektörünün tarafımıza
gönderilebilmesi için daha önceden gönderi maliyetlerinin ödenmiĢ olması gerekmektedir.
First Texas Products‘a gönderil ilecek GÖNDERĠLECEK olan gönderi maliyetleri
tüketicinin kendisi tarafından karĢılanacaktır.
Dedektörünüzü iade etmeden önce Ġade Yetkilendirme (RA) Numarası almak için lütfen ilk
olarak First Texas Products ile irtibata geçin. First Texas Products‘a ambalaj üzerindeki
referans numarasını bildirin ve dedektörünüzü 15 gün içerisinde aĢağıda belirtilen adrese
gönderin.
First Texas Products L.L.C.
1465-H Henry Brennan Dr.
El Paso, TX 79936
Phone: 915-633-8354
ABD DIġINDAKĠ KULLANICILAR ĠÇĠN UYARI
Bu garanti ülkeden ülkeye değiĢebilecektir. Bu nedenle garanti konusunda detaylı bilgiler
edinebilmek için distribütörünüzle irtibata geçin. Garanti Amerika‘ya ve Amerika‘dan
yapılacak olan gönderi giderlerini içermemektedir.
FCC‘nin 15.21 numaralı maddesi doğrultusunda cihazın üreticisi tarafından açık bir Ģekilde
onaylanmayan cihazda yapılan değiĢikliklerin söz konusu olması halinde, bu takdirde cihaz
sahiplerinin bu cihazı kullanma hakkı olmayabilecektir.
Bu cihaz FCC‘nin 15. maddesi, B alt fıkrası, 15.109. bölümü, B sınıfına uymaktadır.
Copyright© 2013 First Texas Products, LLC
Bu kullanım kılavuzundaki bütün haklar her ne Ģekilde olursa olsun bu kullanım kılavuzunun
çoğaltılması veya bu kullanım kılavuzuna ait herhangi bir bölümün çoğaltılması da dahil
olmak üzere saklı tutulmaktadır.
First Texas Products, LLC tarafından yayınlanmıĢtır.
ÇalıĢma halindeki ağırlığı: 1.077 kg (2lb 6oz), 11 DD baĢlığıyla: 1.19 kg (2lb 10oz)
TEKNETICS
1465-H Henry Brennan • El Paso, TX 79936 • (915) 633-8354
www.tekneticst2.com
METPRO
021
913
METPRO
021913

Benzer belgeler

İndir / Görüntüle

İndir / Görüntüle 3.Kazıp çıkarmadan önce gömülü bir nesnenin belirlenmesi. 4.Kazıp çıkarma iĢlemini kolaylaĢtırmak için toprağa gömülü olan nesnelerin büyüklüğünün ve derinliğinin tahmin edilmesi. 5.Diğer elektroni...

Detaylı