Ceia THS/21E-3F Multi Frekanslı Tünel Tipi Metal Dedektörü Teknik

Yorumlar

Transkript

Ceia THS/21E-3F Multi Frekanslı Tünel Tipi Metal Dedektörü Teknik
KALÝTE KONTROL ÝÇÝN MULTÝ - FREKANS
METAL DEDEKTÖRÜ
Paslanmaz çelik dahil, manyetik ve manyetik
olmayan tüm metallere karþý çok yüksek hassasiyet
Ürün etkisi deðiþimlerinde maksimum hassasiyet
için Multi-frekans teknolojisi
Ürün etkisinin otomatik takibi ve ürün öðrenme özelliði
HACCP kriterlerine tam uyum
Barkod okuyucu ile otomatik olarak da seçilebilen
250 deðiþik ürünün hafýzada saklayabilme
AISI 316L paslanmaz çelik gövde
Yüksek seviyede elektronik ve mekanik güvenilirlik
Kalite kontrol için Multi-frekans Metak Dedektörü
THS/3F Metal Dedektörü farklý iletkenlik karakteristiklerine sahip çoklu ürün hatlarý için tavsiye
edilmektedir. Bu koþullarda THS/3F yüksek dirençli paslanmaz çelik, manyetik ve manyetik
olmayan kirletici metallerin yüksek hassasiyetle denetimini saðlar. THS/3F’in otomatik frekans seçme
fonksiyonu ‘‘autolearn’’ evresinde ürün geçiþi sýrasýnda optimum frekansý seçmesini saðlar.
Otomatik takip fonksiyonu “Ürün Etkisi” manyetik sapmalarýný bertaraf eder. THS/3F dedektörlerinin
geniþ frekans aralýðý gerek yüksek gerekse alçak geçiþ hýzlarýnda maksimum hassasiyetle çalýþabilmeyi
saðlar. Antenden saðlanan sinyallerin Dijital Analizi (D.S.P) kullanýcýya, yüksek hassasiyet, parazitlere
karþý direnç ve operasyonel güvenlik saðlar.
THS/3F Metal Dedektörlerin Slim versiyonlarý (THS/SL-3F) ince yapýsýyla dar alanlarda ve hassas
tartým ve etiketleme makineleri gibi entegre sistemlerde kurulum imkaný saðlar.
THS yönetim yazýlýmý (opsiyonel) bütün denetim parametrelerini görme olanaðý saðlar; ayrýca, yapýlan
denetimler, periyodik kalibrasyonlar ve geçirilen farklý ürünlerle ilgili tüm istatistiki verileri de saðlayarak
izlenebilir verilere iliþkin ISO 9001 standartlarýnýn gereðini yerine getirir.
destekli dizayn
Metal dedektör sistemlerinin
mevcut gereksinimlerine uygunluk
Elektriksel güvenlik ve Elektromanyetik
Uyuma iliþkin EC yönetmelikleri ve
Uluslararasý Standartlara uygunluk