SFH 3317 ELEKTR‹KL‹ ODA ISITICISI KULLANMA

Yorumlar

Transkript

SFH 3317 ELEKTR‹KL‹ ODA ISITICISI KULLANMA
SFH 3317 ELEKTR‹KL‹ ODA ISITICISI
KULLANMA KILAVUZU
TR
Fan Heater
User Manual
EN
FR
DE
ES
RU
UA
AR
HR
RO
G‹R‹fi
De¤erli Müflterimiz,
S‹NBO Fanlı Isıtıcı ürünümüzü tercih etti¤inizden dolay› teflekkür ederiz. Cihaz›n›z modern
görünümlü kullan›m› kolay bir üründür.
Cihaz›n›zdan maksimum verimi almak ve güvenlikli kullan›m için lütfen afla¤›daki uyar›lar›
ve kullan›m kulavuzunu dikkatlice okuyunuz.
C‹HAZ YALNIZCA EV ‹Ç‹ KULLANIM ‹Ç‹N ÜRET‹LM‹fiT‹R.
Sayg›lar›m›zla,
Sinbo Küçük Ev Aletleri
SINBO SFH 3317
ELEKTR‹KL‹ ODA ISITICISI
KULLANIM KILAVUZU
Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye
sahip olmadan yada kendilerinin güvenli¤inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak
için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de¤ildir.
Children being supervised not to play with the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
-1-
ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
1. Fanl› ›s›t›c›y› kullanmadan önce tüm talimatlar› okuyun.
2. Fanl› ›s›t›c›y› sadece, ürünün üzerinde belirtilen voltajdaki bir tek faz prize sokun.
3. Cihaz çal›fl›r haldeyken evden ayr›lmay›n; anahtar›n Kapal›/OFF (0) konumda ve
termostat›n minimum düzeyde oldu¤undan emin olun. Her zaman cihaz›n fiflini çekin.
4. Fanl› ›s›t›c›y›, mobilya, minder, yatak tak›m›, ka¤›t, giysi, perde gibi kolay tutuflabilen
eflyalardan en az 100cm. uzakta tutun.
5. Kullanmad›¤›n›z zaman fanl› ›s›t›c›n›n fiflini mutlaka çekin.
6. Hava girifl ve ç›k›fllar›n›n serbest kalmas›n› sa¤lay›n; ›s›t›c›n›n önünden en az 1m ve
arkas›ndan 50cm.
7. Is›t›c›y› bir prizin hemen alt›na kurmay›n.
8. Hayvanlar›n veya çocuklar›n fanl› ›s›t›c›yla oynamas›na veya ›s›t›c›ya dokunmas›na izin
vermeyin.
Dikkat Edin! ‹flletim s›ras›nda hava ç›k›fllar› ›s›n›r.
9. Is›t›c›n›n üstünü örtmeyin. e¤er örterseniz, afl›r› ›s›nma riski oluflur.
10. Bu fanl› ›s›t›c›y›; banyo, dufl veya yüzme havuzu ortamlar›n›n yak›n›nda kullanmay›n.
11. Fanl› ›s›t›c›y›; patlay›c› gazl› odalarda veya yan›c› çözücüler, cila veya zamk kullan›l›rken
kullanmay›n.
12. E¤er güç kablosu hasar görürse, ürünü kullanmay› b›rak›n ve üretici firmayla irtibata
geçin.
13. Kablonun masa veya tezgah kenar›ndan sarkmas›na veya k›zg›n yüzeylere
de¤memesine özen gösteriniz.
14. Bu ›s›t›c› fan için herhangi bir bak›m ya da servis gerekmemektedir. Gerekli hallerde,
onar›mlar yetkili bir serviste yapt›r›lmal›d›r.
15. Fanl› ›s›t›c›y› temiz tutun. Elektrik flokuna, yang›na veya ›s›t›c›n›n zarar görmesine
neden olabilece¤i için herhangi bir havaland›rma veya hava ç›k›fl› aç›kl›klar›ndan içeri
yabanc› madde girmemesine dikkat edin.
16. Temizlemeden önce daima prizden çekiniz.
17. Muhafaza için kald›rmadan önce, ›s›t›c› fan›n elektrik ba¤lant›s›n› kesin. Bir süre oda
s›cakl›¤›na kadar so¤umaya b›rak›n, kabloyu sar›n ve ›s›t›c› fan› serin bir alanda muhafaza
edin.
TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
Güç kayna¤› voltaj: 230V ~ 50Hz
Güç tüketimi: 1000W - 2000W
Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen di¤er bas›l›
dökümanlarda beyan edilen de¤erler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortam›nda elde
edilen de¤erlerdir. Bu de¤erler, ürünün kullan›m ve ortam flartlar›na göre de¤iflebilir.
-2-
C‹HAZIN TANITIMI
1. S›cakl›k Ayar Dü¤mesi
1
4
2. Rezistans
2
3. Hava Ç›k›fl Kanallar›
3
4. Kademe Dü¤mesi
C‹HAZIN KULLANIMI
• Ba¤lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca¤ını Gösterir fiema ile Ba¤lantı veya Montajın
Kimin Tarafından Yapılaca¤ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler
Sa¤l›kl› Izgaran›z Nas›l Kullan›l›r:
C‹HAZIN KURULUMU
Bu cihaz kurulum gerektirmez, portatif bir cihaz olarak kullan›l›r. Portatif cihazlar,
banyoda kullan›m için uygun de¤ildir.
• Ba¤lant› veya montaj›n nas›l yap›laca¤›n› gösterir flema ile ba¤lant› veya montaj›n kimin
taraf›ndan yap›laca¤›na (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler.
Olas› bir ar›za durumunda cihaz›n içini açmay›n›z. En yak›n yetkili servise baflvurunuz.
• Fan› düz bir yüzeye yerlefltiriniz. Güç kablosunu prize tak›n›z.
• Fan› çal›flt›rmak için dü¤meyi aç›p, istenen s›cakl›k seviyesine ayarlay›n›z. Güç kademeli
bir kontrol dü¤mesi bulunmaktad›r, yüksek ›s›, düflük ›s›, serin.
• Bu ›s›t›c› fan yemek odas›, oturma odas›, yatak odas›, mutfak, ofis ve dershanelerde
kullan›m için idealdir.
UYARILAR
• Cihaz›; dufl, banyo küveti, lavabolar, yüzme havuzlar› vb. yak›n›nda kullanmay›n
banyodaki veya dufl alma yerindeki kifli taraf›ndan anahtarlara veya baflka kontrol
cihazlar›na dokunulamayacak biçimde, konumland›r›n›z.. Is›t›c›y› her zaman dikey bir
konumda kullan›n.
• Is›t›c›y› çamafl›rlar›n›z› kurutmak için kullanmay›n. Girifl ve ç›k›fl pencerelerini kesinlikle
kapamay›n (afl›r› ›s›nma tehlikesi).
• Is›t›c›; mobilyadan veya di¤er nesnelerden en az 50cm. uza¤a yerlefltirilmelidir.
• Cihaz› portatif flekilde kullan›rken; duvara, mobilyaya, perdeye vs. do¤ru yerlefltirmeyin.
• Cihaz, anahtarlar› ve di¤er kontrol dü¤meleri; banyo küveti veya dufl kullanan kiflilerin
ulaflamayaca¤› bir yere kurulmal›d›r.
• Besleme kablosunun de¤iflimi sadece üretici firma taraf›ndan yetkili bir personelin
sorumlulu¤una verilmelidir, çünkü bu, özel aletler gerektirir.
-3-
C‹HAZIN KULLANIMI
• Cihaz kesinlikle sabit bir güç noktas›n›n alt›na yerlefltirilmemelidir.
• Cihaz çal›fl›r durumdayken, beraberinde yang›n riskini tafl›yan afl›r› ›s›nma oluflumunu
önlemek için cihaz› hareket ettirmeyin.
• Cihaz› 4m2’den küçük odalarda kullanmay›n.
• Is›t›c›, kazara afl›r› ›s›nmaya karfl› ›s›t›c›y› kapatacak olan bir güvenlik ayg›t›yla donat›lm›flt›r
(örn; hava girifl ve ç›k›fl pencerelerinin kapanmas›, motorun yavafl dönmesi veya hiç
dönmemesi). S›f›rlamak için, fifli prizden birkaç dakika için ç›kar›n, afl›r› ›s›nma nedenini
ortadan kald›rd›ktan sonra cihaz›n fiflini tekrar tak›n.
• Afl›r› ›s›nmay› önlemek için ›s›t›c›n›n üzerini örtmeyiniz.
• Cihaz› prizin altlar›nda kullanmay›n›z.
• Is›t›c›n›n üzeri örtüldü¤ünde veya yanl›fl konumland›r›ld›¤›nda yang›n tehlikesi mevcut
oldu¤undan dolay› bu ›s›t›c›y›, otomatik olarak devreye sokan, programlay›c›, zamanlay›c›,
uzaktan kumandal› ayr› bir sistem veya baflka herhangi bir düzen ile birlikte kullanmay›n›z.
• Ön ve arka paneller hasara u¤ram›flsa ›s›t›c›y› kullanmay›n›z.
• Bu ›s›t›c›, oda s›cakl›¤›n› kontrol etmek için bir cihaz ile donat›lmamal›d›r. Sürekli olarak
kontrol sa¤lanmad›k ça, kendi odalar›ndan ayr›lamayan kifliler taraf›ndan kullan›lan
küçük odalarda bu ›s›t›c›y› kullanmay›n›z.
KULLANIM HATALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal›flt›r›n›z. Bulundu¤unuz yerin voltaj›n›n uygun olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Güç kablosunun ar›zalanmas› durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis
merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir. Ar›za durumunda cihaz›
kendiniz sökmeye kalk›flmay›n›z, bak›m merkezimiz ya da sat›fl sonras› hizmet merkezimiz
ile ba¤lant›ya geçiniz.
Cihaz› kendiniz onarmaya kalk›flmay›n›z. Meydana gelebilecek ar›zalardan firmam›z
kesinlikle sorumlu de¤ildir, ve cihaz›n›z garanti kapsam› d›fl›nda ifllem görecektir.
TAfiIMA VE NAKL‹YE ESNASINDA
• Ürünü düflürmeyiniz,
• Darbelere maruz kalmamas›n› sa¤lay›n›z,
• S›k›flmamas›n›, ezilmemesini sa¤lay›n›z,
• Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz.
• Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz.
ÇEVRE VE ‹NSAN SA⁄LI⁄I
Çevre korumas›na siz de katk›da bulunabilirsiniz!
Lütfen yerel düzenlemelere uymay› unutmay›n: Çal›flmayan
elektrikli cihazlar›, uygun elden ç›karma merkezlerine götürün.
Kullanım sırasında insan ve çevre sa¤lı¤ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum
söz konusu de¤ildir.
-4-
TEM‹ZL‹K VE BAKIM
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
• Temizlemeden önce ›s›t›c› fan› daima elektrik prizinden çekiniz.
• Fan›n yüzeyini s›v› sabun ve su ile nemlendirilmifl bir sünger veya yumuflak bir bezle
silerek temizleyin.
• Sert temizleyiciler, afl›nd›r›c› deterjanlar veya solventler kullanmay›n›z.
• Kullanmadan önce ›s›t›c› fan› kurulay›n.
• ‹çerisini temizlemek amac› ile kabini sökmeyiniz. Hava girifl ve ç›k›fllar›n› bu amaçla
üretilmifl temizleyicilerle temizleyiniz.
BAKIM
• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca¤ı Zaman
Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak›m gerektirmez.
Düzenli olarak temizli¤inin yapılmasında fayda vardır.
Kullan›m ömrü 10 y›ldır.
EEE Yönetmeli¤ine uygundur.
WEEE: Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüflümü olan parçalardan
olufltu¤u için çöpe at›lmamas› gerekmektedir. Lütfen, bu cihaz›n geri dönüflümünü
sa¤lamak için en yak›n toplama merkezine baflvurunuz.
-5-
ENGLISH
SINBO SFH 3317
HEATER FAN
INSTRUCTION MANUAL
IMPORTANT SAFEGUARDS
1. Read all the instructions before using the heater fan.
2. Plug the heater fan to only power outlet that has the same voltage with the voltage
that indicated on the rating plate on the heater fan .
3. Don ot leave home while the appliance is working, ensure that the switch is at the OFF
position and the thermostat is at the minimum level, Always unplug the appliance from
the power outlet when it is not in use..
4. Keep the heater fan at least 100 cm away from inflammable materials such as
,furnitures, cushions, bed clothings, papers, cloths, curtains etc..
5. Always unplug the appliance from the main outlet when it is not in use..
6. Ensure that the outlets are not obstructed by an substance, and allow an empty space
at least 1 m. ‹n front of the heater fan and 50cm at the backk side of the heater fan. .
7. Do not operate the heater right under a power outlet..
8. Do not allow children and your pets to play with the heater fan and touch to the heater
fan.
Pay attention that the outlets get hot while the appliance is operating..
9. Do not cover the heater fan with an material, if you do that it causes the risk of
overheating the aplliance..
10. Do not use this heater fan near the bathroms, shovers or swimming pools.
11. Do not use this heater fan in the rooms that contains explosive gasses and do not
use this heater fan while using inflammable solvents, polsihes and pastes.
12. ‹f power cord damaged, stop using the heater fan and contact with the supplier..
13. Ensure that the power cord is not hanging from the tables and counters and not
touching overheated surfaces..
14. There is no a need for maintanance and service of the heater fan. If it is necessary
it must be done by a qualified service agent..
15. Keep the heater fan clean. Ensure that no material is put into ventilation or into air
outlets to avoid risk of electric shock ,fire and damage of the appliance.
16. Unplug the appliance before cleaning.
17. Before storage, disconnect the heater fan from the main supply. Let it be cooled
down to the room temperature, wind the power cord and keep the appliance in a cool
area.
TECHINACAL SPECIFICATIONS
Power Supply Voltage: 230V ~ 50Hz
Power Consumption: 1000W - 2000W
-6-
PARTS OF APPLIANCE
1. Temperature Adjustment Knob
2. Resistance
3. Air outlets
1
4
2
3
4. Level Knob
INSTALLATION OF THE APPLIANCE
This appliance does not require an installation.it is used as portable. Portable devices
are not proper for using in the bathroom..
USING THE APPLIANCE
•Information with the images about the how the appliance is being installed and connected
.and who(consumer, qualified srvice agent) will install and connect the appliance
Do not open the appliance in case of malfunction. Contact with the colsest service agent.
• Place the fan on a stable palce. Plug the power cord in to power oullet..
• To operate the fan , turn on and adjust to the desirable temperature.There is a power
stage knob; high temoerature, low tempertaure and normal.
• This heater fan is ideal for use in dinning room, living room, bedroom, kitchen, Office
and classrooms.
WARNINGS
•Do not use this appliance near the shower, bath tube, sinks, swimming pools etc. And
place it as the person in the shower can not reach the swi›tches and other control devices.
Always use the appliance in it’s vertical position..
•Do not use the heater to dry up your clothes. Never close the entry and exit windows.
(overhetanig risk)
•Heater must be palaced at least 50cm. away from the furnitures.
• Do not place the heater as it direct to the walls , furnitures and curtains when you use
the appliance as a portable device..
•The heater must be placed as the person in the bath tub or shower can not reach the
switches and other knobs.
• Replacement of the power cord must be done from the supplier’s qualified person
hence it requrlies a specila equpmient. .
• The appilance must never be placed under a fixed power outlet.
• Do not move the appliance to avoid overheating which may causes a risk of fire while
it is working.
• Do not use appliance in the rooms that smaller than 4 m2.
-7-
WARNINGS
• Appliance is equiped with a device that automatically shut-of the appliance against the
accidentally overheated stuations(For example, close of air inlet and air outlet windows,
slow rotation of the motor or no rotation of the motor etc.). To reset the appliance unplug
the power cord from power outlet for a couple of minutes, after removing the cause for
overheating, plug the power cord again to the power outlet.
• To prevent averheating, do not cover the appliance..
• Do not use the appliance under the power outlets..
• Becaue covering the appliancewith a material or placing the appliance in a wrong way
causes the risks of ifre, do not use this appliance with a programmer, timer or another
system with a remote control or with another mechanism..
• ‹f the front and rear boards are damaged , do not use the heater.
• This appliance should not be equiped with a device that measures the room temperature,
• Unless a controling provided all the time , the appliance should not be in the small
rooms that are used by the people who does not leave the room often.
CLEANING AND MAINTANENCE
• The information related to the maintenance ,repairi and cleaning that the user can do
by himself/herself.
• Always unplug the power cord from the power outlet before starting to the cleaning..
• Clean the surfaces of the fan with a damp spunch which is dampen with water or a
liquid soap with the wiping movements..
• Do not use harsh cleaners, abrasive detergents or solvents
• Dry up the heater fan before starting to use.
• Do not uninstall the cabinet to clean the inside. Clean air inlets and outlets with the
cleaners thar are produced for that kind of cleaning.
MAINTANENCE
•The information about the maintenance periods and who will perform the maintenance
in case that a periodical cleaning necessary.
Appliance does not require a periodical maintenance. It is usefull to do periodical
cleanings.
WEEE: This device is made of recycling materials proper to WEEE directives and for this
reason it shall not be junked. Please, apply to the nearest waste collection center to
provide the recycling this device.
• Its physical life is 10 years.
EEE Regulation.
-8-
FRANÇAIS
SINBO SFH 3317 RADIATEUR SOUFFLANT
MODE D’EMPLOI
Consignes Importantes de Sécurité
1. Lire attentivement toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil.
2. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre
domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil.
3. Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché, assurez- vous que
l’interrupteur est toujours à la position Arrêt/ ‘OFF’ (0) et le thérmostat est au niveau
minumum. Débrancher toujours l’appareil lorsque vous n’utilisez pas.
4. Les matériaux combustibles tels que journaux, meubles, oreillers, literie, vêtements
et rideaux doivent être à une distance d’au moins 100 cm de l’appareil.
5. Débrancher la fiche de l’appareil de la prise de courant lorsque vous n’utilisez pas
l’appareil.
6. Il ne faut en aucune façon boucher les entrées et sorties d’air: une distance d’au
moins 1 m du devant de l’appareil et à au moins 50 cm de l’arrière de celui-ci.
7. Ne pas installer le radiateur tout au dessous d’une prise.
8. Ne pas laisser des enfants et des animaux jouer ou contacter le radiateur.Attention!
Les sorties d’air s’échauffent pendant le fonctionnement.
9. Ne mettre aucun objet sur le radiateur,sinon il pourrait être une risque de surchauffe.
10. Ne jamais utiliser le radiateur à proximité de douches, baignoires, lavabos, piscines,
etc
11. Ne jamais utiliser le radiateur dans un pièce où se trouvent le gaz explosif comme
le pétrole ou les substances solvants inflammables, les vernis ou les colles.
12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur,
son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout
danger.
13. Ne pas laisser pendre le câble d’alimentation sur le rebord d’une table ou d’un plan
de travail et veillez à ce qu’il n’entre pas en contact avec des surfaces chaudes
14. Le radiateur soufflant ne nécessite pas d’entretien ni de service.Le cas écheant,
toutes les réparations doivent être faites par un centre de service agrée
15. Garder le radiateur soufflant toujours propre. Pour éviter tout risque d’électrocution
ou d’incendie aucun objet ne doit être inséré dans les orifices d’entrée ou de sortie de
l’air
16. Débrancher l’appareil de la prise avant de le nettoyer.
17. Avant de ranger l’appareil, débrancher l’alimentation. Laisser le refroidir, enrouler
le cordon d’alimentation et concerver le radiareur dans un endroit frais.
-9-
PIÈCES DE L’APPAREIL
1
1. Bouton contrôle température
2. Résistence
4
2
3. Sorties d’air
3
4. Bouton commutateur
Installation de l’Appareil
Cet appareil ne nécessite pas d’installation, utilisé comme un appareil portatif.Les
appareils portables ne sont pas adaptés pour une utilisation dans la salle de bain.
Utilisation de l’Appareil
• Le Schéma pour le raccordement ou l’installation et Les Informations par qui le
raccordement et l’installaion se fait ( consommateur, service agrée )
Ne pas démonter l’appareil en cas d’un dysfonctionnement éventuel.Contacter le service
agrée.
* Placer le radiateur soufflant sur une place stable.Brancher le cordon d’alimentation
à la prise murale.
* Tourner le commutateur pour faire fonctionner l’appareil et régler le niveau de
température souhaitée.Il y a un bouton de contrôle de température : haute température,
basse température, cool.
* Ce radiateur soufflant est idéal pour une utilisation dans la salle à manger, aux salons,
aux chambres, à la cuisine ,aux bureaux et aux classes.
Avertissements
• Évitez d’utiliser le radiateur à proximité de douches, baignoires, lavabos, piscines, etc.
L’appareil doit être installé de sorte que ceux qui utilisent la baignoire ou la douche ne
puissent pas atteindre aux commutateurs et les autres commandes. Utilisez l’appareil
exclusivement en position verticale
• Évitez d’utiliser l’appareil pour sécher le linge. Évitez d’obstruer les grilles d’entrée
et de sortie de l’air (risque de surchauffe).
• Laissez toujours au moins 50 cm entre le devant de l’appareil et les meubles ou autres
objets.
• Ne pas placer l’appareil contre un mur, un meuble, des rideaux, etc. lorsque l’appareil
est utilisé en version portable
• L’appareil doit être installé de sorte que ceux qui utilisent la baignoire ou la douche
ne puissent pas atteindre aux commutateurs et les autres commandes.
• Le cordon d’alimentation doit être remplacé exclusivement par son fabricant et par un
électricien qualifié car d’un tel processus nécessite des outils spéciaux.
• Ne jamais placer l’appareil sous une prise de courant fixe.
• Ne pas déplacer l’appareil lorsqu’il est en marche, afin d’éviter le surchauffe avec le
risque d’incendie.
- 10 -
AVERTISSEMENTS
• N’utilisez pas cet appareil dans une pièce de moins de 4 m2.
L’Appareil est équipé d’un dispositif de sécurité contre le surchauffe accidentelle qui
arrête le radiateur soufflant.(ex.blocage des sorties et des entrées d’air, rotation lente
du moteur ou au cas de non rotation) Pour réinitialiser, débranchez la fiche de la prise
murale pendant quelques minutes, re-branchez la fiche après retirer la cause de
surchauffe
Ne pas couvrir l’appareil afin d’éviter la surchauffe.
Ne pas utiliser le radiateur soufflant sous une prise de courant.
Il y a un risque d’incendie lorsque le radiateur est couvert ou mal positionné, pour cette
raison ,ne pas utiliser ce radiateur avec d’autre dispositif ou de système de commande
à distance,de minuterie,de programmateur ou qui commute automatiquement.
Ne pas utiliser l’appareil si les panneaux avant et arrière sont endommagés.
Cet appareil ne doit pas être équipé par un dispositif pour contrôler la température
ambiante.Manque de surveillance en continu , ne pas utiliser ce radiateur dans des
petites chambres utilisées par des personnes qui ne peuvent pas les quitter.
Caractèristiques Téchniques
Tension : 230V ~ 50Hz
Puissance: 1000W - 2000W
Nettoyage et Entretien
• Les informations d’entretien, de réparation ou de nettoyage de l’appareil que le
consommateur pourraient faire
* Débranchez la fiche du radiateur soufflant de la prise murale avant le nettoyage
* Nettoyer la surface du radiateur avec un chiffon doux ou éponge humidifié par le savon
liquide et l’eau.
* Ne pas utiliser de nettoyants et de détergents abrasifs ou de solvants.
* Sécher le radiateur soufflant avant de l’utiliser.
* Ne pas démonter le corps de l’appareil afin de nettoyer l’intérieur.Nettoyer les sorties
et les entrées d’air par les produits destinés à ce type de nettoyage.
Entretien
• Au cas d’entretien périodique requis;les informations de l’entretien périodique : les
intervalles , qui va l’effectuer etc
L'appareil ne nécessite pas d’entretien périodique.
Nettoyer après chaque utilisation est bénéfique
- 11 -
DEUTSCH
SINBOSFH 3317 HEIZLÜFTER
BENUTZERHANDBUCH
Wichtige Sicherheitshinweise
1. Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung des Heizlüfters.
2. Schließen Sie den Heizlüfter nur an die auf dem Produkt angegebene EinphasenSpannungsversorgung an.
3. Verlassen Sie Ihr Haus nicht, während das Gerätläuft; vergewissern Sie sich dass der
Schalter auf Aus/OFF (0) Position und der Thermostatauf Minimum ist. Trennen Sie den
Netzstecker des Geräts immer ab.
4. Halten Sie den Heizlüfter mindestens 100 cm. entfernt von den Möbeln, Matratzen,
Bettwäsche, Papiere, Kleidungen, Vorhänge und anstandslos brennbare Gegenstände.
5. Trennen Sie den Netzstecker des Geräts immer abwenn es nicht in Betrieb ist.
6. Lassen Sie den Luftein- oder Auslass der immer frei; mindestens 1 m vorne und 50
cm hinten.
7. Installieren Sie den Heizlüfter nicht unmittelbar unterhalb einer Steckdose.
8. Lassen Sie die Tiere oder Kinder nicht mit dem Heizlüfter spielen oder berühren.
Vorsicht! Der Luftaustritt wird während des Betriebes sehr heiß.
9. Decken Sie den Heizlüfter niemals ab. Wenn Sie abdecken, Überhitzung Risiko tritt
auf.
10. Verwenden Sie diesenHeizlüfter nicht in der Nähe der Badezimmer, Dusche oder
Schwimmbad Umgebungen.
11. Verwenden Sie diesenHeizlüfter nicht in explosive Gas Zimmern oder während
brennbare Lösemittel, Lack oder Klebstoff verwendet wird.
12. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, hören Sie auf das Gerät zu benutzen und wenden
Sie sich an den Hersteller, um das Produkt einzusetzen.
13. Lassen Siedas Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen und halten Sie von heißen
Gegenständen und offenen Flammen fern.
14. Dieser Heizlüfter benötigt keine Wartung oder Service. Falls erforderlich,die
Reparaturen müssen durch einem autorisiertenDienst vorgenommen.
15. Halten Sie den Heizlüfter immer sauber. Stellen Sie sich sicher das keine Fremdstoffe
durch die Belüftung oder Luftauslasshinein treten da dies elektrischen Schlag, Feuer
oder Schäden an dem Heizlüfter führen können.
16. Trennen Sie immer von der Steckdose ab bevor Reinigung.
17. Bevor Sie das Gerät aufheben, trennen Sie den Heizlüfter vom Strom ab. Lassen Sie
das Gerät eine Weile, bis die Raumtemperatur abkühlen, wickeln Sie das Kabel und
bewahren Sie den Heizlüfter in einem kühlen Platz.
- 12 -
TEILE DES GERÄTS
1
1. Temperatur Einstellungsschalter
2. Widerstand
3. Luftauslasskanäle
4. Heizstufenschalter
4
2
3
Einrichtung des Geräts
Dieses Gerät benötigt keine Eirichtung, und wird als ein tragbaresGerät benutzt. Die
tragbare Geräte sind nicht geeignet für den Einsatz im Badezimmer.
Verwendung des Geräts
• Schema und Angaben zeigenwie und bei wem (Verbraucher, autorisierten Service) die
Verbindung oder Aufstellung ausgeführt wird.
Öffnen Sie das Gerätbei einem möglichen Defekt. Nehmen sie zu dem nächsten
autorisierten Dienst.
* Stellen Sie den Heizlüfter auf einer ebenen Fläche. Stecken Sie das Netzkabel in einer
Steckdose.
* Um den Heizlüfter zu bedienen, schalten Sie ihn ein, stellen Sie auf die gewünschte
Heizungsstufe.Das Gerät hat eine schrittweise Kontrolltaste, hohe Hitze, schwacher
Hitze, kühl.
* Dieser Heizlüfter ist ideal für den Einsatz im Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer,
Küche, Büro und in Klassenräume.
Warnungen
• Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Duschen, Badewannen, Waschbecken,
Schwimmbäder, usw. Stellen Sie es so dass jemand in der Dusche oder Badewanne die
Tasten oder Steuergeräte nicht berühren kann. Verwenden Sie den Heizlüfter immer
aufrecht.
• Verwenden Sie den Heizlüfter nicht für Ihre Wäsche zu trocken.Decken Sie die Luftein, und Auslass niemals ab. (Gefahr der Überhitzung).
• Der Heizlüfter muss mindestens 50 cm. entfernt von der Möbeln und andere Gegenstände
platziert werden.
• Als Sie das Gerät tragbarverwenden; Stellen Sie es nicht in der Richtung der Wand,
Möbeln, usw...
• Die Tasten und andere Bedientasten des Geräts, müssen an einem sicheren Ort
festgelegt werden, wo jemand in der Badewanne oder Dusche sie nicht erreichen kann.
• Der Kabelersatz sollte nur durch einemvom Herstellerautorisierten Fachmann
ausgeführt,da diese spezielle Werkzeugeerfordert.
• Das Gerät darf keinerlei unter einem festgelegten Netzpunkt gestellt werden.
• Bewegen Sie das Gerät nicht während es läuft, um eine Überhitzung die
zumBrandgefahrführtzu vermeiden.
- 13 -
WARNUNGEN
• Verwenden Sie das Gerätnicht in Zimmern kleiner als 4 m2.
Der Heizlüfter ist mit einem Sicherheitsgerät ausgestattet um das Gerät gegen
versehentliche Überhitzung ausschaltet (z. B. durch Abdeckung der Luftein- und
Auslassfenstern, langsame Rotation oder nicht laufen des Motors). Zum Zurücksetzen,
ziehen Sie den Stecker für ein paar Minuten ab, und dann verbinden Sie erneut nach dem
Sie die Ursache der Überhitzung entfernt haben.
Decken Sie den Heizlüfter nicht um die Überhitze zu verhindern.
Verwenden Sie das Gerät nicht unter Steckdosen.
Da beimAbdecken oder falsche Stellung des Heizlüfters Brandgefahrbesteht, sollte das
Gerät nicht mit einer externenZeitschaltuhr oder gesonderten Fernbedienungssystemein
separates System, oder nicht in Verbindung mit jedem anderen Layout betrieben werden.
Wenn die Vorder- und Rückseite beschädigt sind, verwenden Sie den Heizlüfter nicht.
DieserHeizlüfter soll nicht ist mit einer Vorrichtung ausgestattet, die die Raumtemperatur
messt. Verwenden Sie diesenHeizlüfter nicht ohne Aufsicht in den kleineren Zimmern
wo Menschen die ohne Kontrolle ihre Zimmer nicht verlassen können.
Technische Spezifikationen
Versorgungsspannung: 230V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1000W-2000W
Reinigung und Wartung
• Angaben über die Wartung, Reparatur oder Reinigung des Produktes die der Benutzer
selber machen kann:
* Ziehen Sie den Heizlüfter immer ab von der Steckdose vor der Reinigung.
* Reinigen Sie die Oberfläche des Heizlüfters mit einem Schwamm oder weichen Tuch
der mit Wasser und Flüssigseife gedämpft ist.
* Benutzen Sie keine rauen Reinigungsmittel, scheuernde Reinigungsmittel oder
Lösungsmittel.
* TrocknenSie den Heizlüfter bevor Sie ihn inbetriebnehmen.
* Nehmen Sie das Kabin für Reinigung nicht heraus Reinigen ‹se die Luftei-, und Auslässe
immer mit dafür entwickelte Reinigungsmittel.
Wartung
• Angaben über die regelmäßiger Wartung, von wem diese regelmäßig vorgenommen
werden
Das Gerät benötigt keine regelmäßige Wartung. Es gibt Vorteile für die regelmäßige
Reinigung.
- 14 -
ESPANOL
SINBO SFH 3317 CALENTADOR CON ASPIRADORA
MANUAL DEL USO
Avisos importantes de la Seguridad.
1. Leer las instrucciones antés de usar el calentador con aspiradora.
2. Enchufar el calentador con aspiradora solamente con el voltaje expresado sobre el
producto.
3. No marcharse de casa mientrás funcionaba el aparato; Estar Seguro que el interruptor
está en la posición ON/OFF (0) (Funcionado/apagado) y la termostata está en el nivel
mínimo. Siempre desenchufar el aparato.
4. Guardar 100 cms distancia entre el calentador con aspiradora y los muebles como
mueble, cojín, equipo de cama, papel, ropa y cortina que son facilmente flamables.
5. Deber desenchufar el calentador con aspiradora no está usado.
6. Suministrar la entradas y salidas de aire libres; minimo 1 mts adelante y 50 cms detras
del calentador.
7. No instalar el calentador debajo de un enchufe.
8. No permitir que los animales le toque el calentador con aspiradora o que los niños
jueguen con el calentador. ¡Cuídase! Las salidas de aire se calentan durante el
funcionamiento.
9. No cubrir el calentador con aspiradora. En caso de cubrir, se ocurrirá el riesgo de
calentar excesivo.
10. No usar esta calentador con aspiradora cerca del cuarto de baño ducha o piscina.
11. No usar este calentador mientrás Se usa disolventes flamables pegamento ú cera,
en habitaciones con gas explosivo.
12. En caso de ser dañado el cable de la energía, dejar a usar el producto y tener en
contacto con la empresa fabricante.
13. Esmerarse en que el cable no sea colgado del lado de la mesa o del mostrador o
tocar superficies calientes.
14. Este calentador con aspiradora no necesita algún mantenimiento ú servicio. En casos
de ser necesarios, las reparaciones deben ser hechos por un servicio autorizado.
15. mantener limpio el calentador con aspiradora. Debido a ser causado shock eléctrico,
incendio ú el calentador, tener cuidado para no entrar sustancias extranjeras en las
aberturas de aire libre.
16. Desenchufar siempre antés de limpiar el producto.
17. Antés de guardarlo, desconectar la conección eléctrico del calentador con aspiradora.
Dejar por un tiempo a enfriarse hasta la temperatura de habitación, enrollar el cable y
conservar el calentador con aspiradora en un lugar fresco.
- 15 -
PARTES DEL APARATO
1
1. Botón para el ajuste de la temperatura.
2. Resistencia.
4
2
3. Canales para la salida de aire.
4. Botón para el nivel.
3
Instalación del Aparato
Este aparato no necesita instalación. Se usa como un aparato portatil. Aparatos portáties
no son convenientes para usar en el cuarto de baño.
Uso Del Aparato:
* Los datos sobre el diagrame en que se expresa cómo se hará el montaje y la conección
y por parte de quién se hará la conección y el montaje (consumidor/a, Servicio autorizado).
No abrir la parte interior del aparato en caso de una avería posible. Consultar al servicio
autorizado más cerca.
* Colocar la aspiradora en un superficie plano. Enchufar el cable de la energía.
* Para funcionar la aspiradora, puslar al botón, ajustar al nivel deseado de la temperatura.
Se encuentra un botón grado de la energía; temperartura alta, temperatura baja, fresco.
* Este calentador con aspiradora es ideal para usar en los comedores, las salas de estar,
dormitorios, coscinas, oficinas y clases.
Avisos
. No usar el aparato cerca de duchas, bañeras, piscinas y asimilados. Posicionar el
enchufe en una forma que no se podrá tocar los interruptores ú otros aparatos de contral
por la persona en el lugar de duchar. Usar siempre el calentador en una posición vertical.
. No usar el calentador para secar su ropa. No cerrar definitivamente las ventanas de
entrada y salida. (peligro de calentarse excesivo).
. El calentador debe ser colocado mínimo 50 cms lejos de los muebles ú otras cosas.
. No colocar el aparato hacia la pared, el mueblo, la cortina y asimilados.
. El aparato, los interruptores y los otros botones para el control; deben instalar en un
lugar que no se podrán alcanzar las personas que usan la bañera o las que duchan.
. Solamente la empresa fabricante debe nombrar un personal autorizado para el recambio
del cable de la energía porque este proceso se necesita herramientas particulares.
. El aprato definitivamente no debe ser colocado debajo de un punto de energía fijo.
. No mover el aparato durante su funcionamiento por evitar el calentamiento excesivo
que tiene riesgo de incendio.
. No usar el aparato en las habitaciones menos de 4 m2 .
El calentador es equipado por un instrumento de la seguridad que apago el calentador
ante calentamiento excesivo accidental. ( por ejemplo: cierre de las ventanas de la
entrada y salida del aire, giro del motor despacio ú no giro del motor ).
- 16 -
AVISOS
Para modificar, desenchufar durante unos minutos, enchufar el aprato otra vez después
de eliminar las causas del clentamiento excesivo.
Para evitar el calentamiento excesivo, no cubrir el calentador.
No usar el aparato debajo de los enchufes.
No usar este calentador junto con un sistema separado que funciona automático, que
programa el calentador, que calcula, teledirigido por motivo de ser presente peligro de
incendio en caso de ser posicionado incorrecto ú ser cubierto el aparato.
No usar el calentador en caso de ser dañado los paneles delanteros y da atrás. Este
calentador no debe ser equipado con un aparato para controlar el tiempo.
No usar este calentador en las habitaciones menores usados por las personas que no
puedon irse de sus habitaciones al no obtener el control continuo.
Características técnicas
Voltaje de la Energía: 230V ~ 50Hz
Consumo de la Energía: 1000W - 2000W
Limpieza y mantenimiento
. Datos relacionados con el mantenimiento, reparación o limpieza del producto que se
podrán realizarse por el/la consumidor/a sí mismo/a.
*Desenchufar el calentador con aspiradora Siempre antés de limpiarlo.
* Limpiar el superficie de la aspiradora con un esponje o una tela suave mojado con
jabón líquido y agua.
*No usar limpiadores dunos, detergentes.
*Secar el calentador con la aspiradora antés de usarlo.
* No desmontar la cabina por motivo delimpiar la parte interna de la misma. Limpiar las
entrades del aire con las limpiadores fabricados por este motivo.
Mantenimiento
. En caso de ser necesitado mantenimiento periodico, los datos selecionados con el
mantenimiento periodico cuándo se realiza y por parte de quién se debe realizar con
intervalos.
El aparato no mantenimiento periodico. Será mejor se haría limpieza periodica.
- 17 -
- 18 -
1
2
3
- 19 -
4
- 20 -
No: 2-3317-17092012
- 21 -
- 22 -
1
2
3
- 23 -
4
- 24 -
- 25 -
2-3317-17092012
- 26 -
- 27 -
1
4
2
3
- 28 -
- 29 -
HRVATSKI
SINBO SFH 3317 GRIJALICA S VENTILATOROM
UPUTSTVO ZA UPORABU
Bitna sigurnosna upozorenja
1. Prije početka uporabe grijalice s ventilatorom pročitajte sve upute za uporabu.
2. Grijalicu s ventilatorom spojite samo na utičnicu čiji napon odgovara vrijednostima
napona naznačenim na proizvodu.
3. Ne odvajajte se od ured̄aja u stanju rada. Uvjerite se da se prekidač nalazi u poziciji
Isključeno/OFF (0) i da se termostat nalazi na postavci minimum. Kada napuštate vaš
dom uvijek izvucite utikač grijalice iz utičnice.
4. Grijalicu držite najmanje 100 cm udaljenu od namještaja, madraca, posteljine, papira,
odjeće, zavjesa i sličnih zapaljivih stvari.
5. Kada ne rabite obavezno izvucite utikač iz utičnice.
6. Omogućite da otvori za ulaz i izlaz zraka budu slobodni; Ispred grijalice treba da se
nalazi najmanje 1 m slobodnog prostora kao i 50 cm slobodnog prostora iza nje.
7. Grijalicu ne stavljajte odmah ispod utičnice.
8. Ne dozvolite djeci ili kućnim ljubimcima da dodiruju grijalicu ili da se igraju sa njom.
Pozor! Tijekom rada izlazi za zrak se zagrijavaju.
9. Ne prekrivajte površinu grijalice, ukoliko je prekrivena postoji rizik od pregrijavanja.
10. Ovu grijalicu s ventilatorom ne rabite u kupaonici, u blizini tuš kabine ili bazena.
11. Grijalicu ne rabite u prostorijama u kojima se nalaze eksplozivni gasovi ili zapaljiva
otapala; Ne rabite na mjestima na kojima se koriste lakovi ili ljepila.
12. Ne rabite aparat s oštećenim kabelom za napajanje i stupite u kontakt s proizvod̄ačem.
13. Pazite da kabel ne visi preko rubova stola ili radne površine i da ne dolazi u kontakt
s vrelim površinama.
14. Ova grijalica ne zahtjeva nikakvo održavanje ili servisiranje. Po potrebi pregled i
popravku vrši ovlašteni servisni centar.
15. Grijalicu održavajte u čistom stanju. Pazite da kroz otvore za ventilaciju ili otvore za
izlaz zraka ne ud̄e neki strani predmet koji može uzrokovati izbijanje strujnog udara,
požara ili oštećenja grijalice.
17. Prije odlaganja prekinite vezu s napajanjem. Sačekajte jedno vrijeme da se grijalica
ohladı, skupite kabel i grijalicu odložite na hladno mjesto.
DIJELOVI URED
–AJA
1. Gumb za podešavanje temperature
2. Grijač
3. Kanali za izlaz zraka
4. Gumb za stupnjeve
1
4
2
3
Instalacija ured̄aja
Ovaj ured̄aj ne zahtjeva instalaciju, koristi se kao prijenosni ured̄aj. U kupaonicama ne
treba rabiti ovu vrstu prijenosnih ured̄aja.
- 30 -
RUKOVANJE URED¯AJEM
• Slika prikaza načina spajanja i montiranja ured̄aja i informacije o tome ko i kako može
obaviti spajanje i montiranje ured̄aja(potrošač, ovlašteni servisni centar).
U slučaju kvara nipošto ne pokušavajte sami rasklopiti ured̄aj. Kontaktirajte najbliži
ovlašteni servisni centar.
* Grijalicu/ventilator postavite na ravnu površinu. Kabel za napajanje umetnite u utičnicu.
* Za pokretanje grijalice okrenite gumb za uključiti/isključiti i podesite željenu temperaturu.
Na grijalici se nalazi gumb za podešavanje stupnjeva topline, visoka temperatura, srednja
i niska temperatura, hladno.
* Ova grijalica/ventilator idealna je za uporabu u trpezariji, dnevnoj sobi, kuhinji, uredu
i učionicama.
Upozorenja
• Ured̄aj ne rabite u blizini tuš kabine, kade, umivaonika, bazena i sl. a ukoliko ga rabite
u kupaonici on mora biti smješten tako da osoba koja se tušira nije u mogućnosti da
dohvati kontrolne gumbove. Grijalicu uvijek rabite u okomitom položaju.
• Grijalicu ne rabite za sušenje rublja. Nipošto ne zatvarajte kanale za ulaz i izlaz zraka
(postoji opasnost od pregrijavanja).
• Grijalicu smjestite tako da bude udaljena najmanje 50 cm od namještaja ili nekih drugih
objekta.
• Ured̄aj ne stavljajte u blizini zavjesa, zida, namještaja i sl.
• Kod uporabe grijalice u kupaonici, ured̄aj postavite tako da bu bude daleko od osoba
koje se tuširaju ili kupaju.
• Oštećeni kabel za napajanje može da zamjeni samo ovlaštena osoba iz servisnog centra
jer je za to potreban specijalni alat.
• Grijalicu nipošto ne treba stavljati ispod fiksnog izvora za napajanje.
• Tijekom rada nipošto ne pomjerajte ured̄aj jer ćete na taj način izbjeći opasnost od
požara izazvanog usljed pregrijavanja grijalice.
• Grijalicu ne rabite u prostorijama manjim od 4m2.
Grijalica je opremljena sigurnosnim prekidačem koji automatski isključuje grijalicu u
slučaju da dod̄e do njenog prevrtanja. (npr; u slučaju zatvaranja otvora za ulaz i izlaz
zraka, sporog okretanja motora ili ne okretanja motora). Za resetiranje izvucite utikač
iz utičnice na par minuta a nakon otklanjanja uzroka pregrijavanja motora ponovno
umetnite utikač u utičnicu.
Grijalicu nipošto ne prekrivajte da ne bi došlo do pregrijavanja motora.
Ured̄aj ne rabite ispod utičnice za napajanje.
Ukoliko prekrijete površinu grijalice ili grijalicu stavite na pogrešno mjesto može doći
do izbijanja požara usljed pregrijavanja motora. Grijalicu ne rabite sa nekim posebnim
sustavom za pokretanje poput daljinskog upravljača, programera, timera i sl.
Ne rabite grijalicu sa oštećenim prednjim i stražnjim panelima.
Grijalicu ne treba opremati sa aparatom za kontrolu sobne temperature. Grijalicu ne
rabite u prostorijama u kojima borave osobe koje nisu u stanju da stalno kontroliraju
grijalicu, u sobama u kojima borave osobe koje ne mogu same da napuste prostoriju i
u jako malim prostorijama.
- 31 -
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Napajanje: 230V ~ 50Hz
Potrošnja: 1000W - 2000W
Čišćenje i Održavanje
• Podaci o održavanju, popravci i čišćenju proizvoda od strane korisnika
* Prije čišćenja grijalicu uvijek izvucite iz izvora za napajanje.
* Površinu grijalice očistite spužvom ili mekom krpom umučenom u tekući sapun i vodu.
* Ne rabite oštra sredstva za čišćenje, abrazivne deterdžente ili otapala.
* Prije uporabe posušite grijalicu.
* Ne uklanjajte rešetku grijalice kako bi očistili njenu unutarnjost. Otvore za izlaz i ulaz
zraka očistite uz pomoć sredstava za čišćenje koja se koriste u tu svrhu.
Održavanje
• Podaci o stanju koje zahtjeva periodično održavanje ured̄aja kao i ko može vršiti
održavanje ured̄aja.
Ured¯aj ne zahtjeva periodično održavanje. Korisno je ured̄aj redovno održavati u čistom
stanju.
- 32 -
ROMÂN
- 33 -
1
2
3
- 34 -
4
- 35 -
- 36 -
- G A R A N T ‹ fi A R T L A R I 1-) Garanti süresi,mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r.
2-) Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› Firmam›z›n garanti kapsam›ndad›r.
3-) Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Mal›n tamir süresi, 20 iflgününü geçemez. Bu süre mala iliflkin ar›zan›n
servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas› durumunda, mal›n sat›c›s›, bayii,
acentesi, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›-üreticisinden birine bildirim tarihinden
itibaren bafllar. Tüketicinin ar›za bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup
veya benzeri bir yolla yapmas› mümkündür. Ancak, uyuflmazl›k halinde ispat yükümlülü¤ü
tüketiciye aittir. Mal›n ar›zas›n›n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatç›üretici veya ithalatç›; mal›n tamiri tamamlan›ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka
bir mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r.
4-) Mal›n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar›ndan
dolay› ar›zalanmas› halinde, iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi
bir ad alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap›lacakt›r.
5-) Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men mal›n;
- Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kayd›yla, bir
y›l içerisinde en az dört defa veya imalatç›-üretici ve/veya ithalatç› taraf›ndan belirlenen
garanti süresi içerisinde alt› defa ar›zalanmas›n›n yan› s›ra, bu ar›zalar›n maldan
yararlanamamay› sürekli k›lmas›,
-Tamiri için gereken azami süresinin afl›lmas› ,
-Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›rayla
sat›c›s›, bayii, acentesi temsilcili¤i ithalatç›s› veya imalatç›-üreticisinden birisinin
düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirini mümkün bulunmad›¤›n›n belirlenmesi,
durumlar›nda tüketici mal›n ücretsiz de¤ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p oranda bedel
indirimi talep edebilir.
6-) Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan
ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için TC Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›
Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurabilir.
‹MALATÇI F‹RMA
DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER ‹NfiAAT SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi.
Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - ‹stanbul - Türkiye
Tel : (0212) 422 94 94 & Fax : (0212) 422 03 49
www.sinbo.com.tr - [email protected]
- 37 -
- SFH 3317 ELEKTR‹KL‹ ODA ISITICISI -GARANT‹ BELGES‹ Garanti Belge No : 105793
SSHY Belge No : 35274
‹MALATÇI F‹RMA
Ünvanı
Garanti Belge Onay Tarihi : 03/10/2011
SSHY Belge ‹zin Tarihi
: 04/04/2012
Tel.
: DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ.
‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi.
: Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avc›lar / ‹STANBUL
: 0212 422 94 94 & Fax: 0212 422 03 49
Yetkili Kifli
:
Ürünün Cinsi
Markası
Modeli
Alt Modeli
Bandrol ve Seri No
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi
Kullanım Ömrü
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Adresi
Yönetim Kurulu Baflkan›
ELEKTR‹KL‹ ODA ISITICISI
S‹NBO
SFH 3317
-
2 Yıldır
20 ‹fl Günü
Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 10 y›ld›r.
(Ürünün fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)
SATICI F‹RMA
Ünvanı
Adresi
Tel.Fax
Fatura Tarihi ve No
Teslim Tarihi ve Yeri
‹mza ve Kafle
:
:
:
:
:
:
Bu bölüm, ürünü sat›n ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› taraf›ndan imzalanacak ve kaflelenecektir.
Bu belgenin kullan›lmas›na; 4077 say›l› Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayan›larak yürürlü¤e konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslar›na Dair Yönetmelik uyar›nca, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlı¤ı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü
tarafından izin verilmifltir.
- 38 -
Made in Turkey
‹mal Y›l› : 2012
EEE Yönetmeli¤ine uygundur.

Benzer belgeler