Claude GODIN`in evsahipli$inde, 3

Transkript

Claude GODIN`in evsahipli$inde, 3
United Cities and Local Governments - Middle East and West Asia Section
t+-,1 +Jc a .h*3Yl dJ.ill
- 4ilr.ll cruJSrJl 3 6.si"Jl gull i-Ei.r
gj
Birlegmig Kentler ve YerelYtinetimler
-
Orta Doiu ve Batr Asya Biilge Tegkilatr
Tarih : 20 Mart 2013
Ref.
: UCLG-MEWA/2013-255
De$erli Uyemiz,
3. Akdeniz Yerel ve Bdlgesel Ydnetimleri Forumu, Provence Alps C6te d'Azur (PACA)
Bolge Konseyi Bagkanr Sn. Michel VAUZELLE ve Marsilya Belediye Bagkanr Sn. JeanClaude GODIN'in evsahipli$inde, 3-4 Nisan 2013 tarihlerinde Marsilya'da
duzenlenecektir. Forum'un ana temasr "Akdeniz'de Demokratik Ydnetigim" olarak
belirlenmigtir.
3. Akdeniz Yerel ve Bdlgesel Ydnetimleri Forumu, UCLG Akdeniz Komitesi tarafrndan
duzenlenmekte olup, Akdeniz'in ug kryrsrndan gelen yerel ve bolgesel yonetim
temsilcilerini biraraya getirecektir. Guglu bir katrlrmrn ve yo!un bir kargrlrklr bilgi
alrgveriginin sa$lanabilmesi igin, Genel Kurul oturumlarrnda ve Siyasi Konsey
toplantrlarrnda Fransrzca, ingilizce, Arapga ve Turkge dillerinde simultane geviri
saf lanacaktrr.
3. Akdeniz Yerel ve Bolgesel Yonetimleri Forumu, yerel yonetimlere siyasi bir soz hakkr
sunmayr ve ulusal ve uluslararasr kuruluglarla yaprlan muzakereler igin bir zemin
olugturmayr hedeflemektedir. Bu bakrmdan, Forum vesilesiyle, Akdeniz Yerel ve
Bolgesel Yonetimlerinin siyasi sahnede daimi olarak temsil edilebilmesi amacryla
2OL2'den bu yana olugturulmasr gundemde olan UCLG Akdeniz Komitesi Siyasi Konseyi
toplanacaktrr. Forum, aynca Akdeniz Komitesi Siyasi Konseyi'nin ilk mesajr olacak olan
Siyasi Bildirge vesilesiyle katrlrmcrlarrn, gdrug ve beklentilerini dile getirmelerine imkan
sa!layacaktrr.
Forum'da, aga!rda belirtilen 4 konuda galrgtaylar duzenlenecektir:
1. Desantralizasyon ve yerel kamu hizmetleri
2. Iyi yonetigim: Akdeniz'de genglerin iggucu piyasasrna katrlrmrnda belediyelere
dugen gdrevler nelerdir?
3.
' - 4.
Binyrl Kalkrnma Hedefleri, Surdurulebilir Kalkrnma Hedefleri
etkinli$i
Krizden sonra, yerel ve bolgesel yOnetimlerin rolleri
ve
yardrmlarrn
Bu galtgtaylarrn ardrndan, Akdeniz Enstitusu tarafrndan bir rapor yayrnlanacaktrr. Bu
raporun taslak dizinini ekte bulabilirsiniz. Rapor, Akdeniz Komitesi'ne, yenilikgi
politikalarrnr uygulamak ve ortak sorunlara g6zumler uiretmek igin bir teknik zemin
sunacaktrr.
YerebatanCaddesi No:2Sultanahmet34110 Istanbul,TURKEYTel: +902t2sLL 10 10Fax: +9OZI2 5190058
www.uclg-mewa.org - [email protected]
tJ
# t_G
:...:.
1
-
- Middle East and West Asia Section
t+*i +* 3 .L-3Yl dltll gj - 4rlsill crt-u5:Jl J irri.ll grdl i-rtsi..
Birlegmig Kentler ve YerelYdnetimler - Orta DoSu ve Batr Asya B6lge Tegkilatr
United Cities and Local Governments
Akdeniz Yerel ve Bolgesel Ydnetimler Forumu, yerel yonetimlerin seslerini
duyurabilmeleri igin 6nemli bir frrsat tegkil etti$inden, sizin de bu 6nemli etkinlile
katrlabilece!inizi igtenlikle umit ediyorum.
Provence Alps C6te d'Azur (PACA) Bolge Konseyi Bagkanr Sn. Michel VAUZELLE ve
Marsilya Belediye Bagkanr Sn. Jean-Claude GODIN'|n davet mektubu, Forum'un konsept
notlarr, taslak programr, taslak siyasi bildirge ve Forum raporunun dizini ekte
dikkatinize sunulmugtur.
Sizi, 3. Akdeniz Yerel ve Bolgesel Yonetimleri Forumu'nda aramrzda gdrmeyi diler,
saygrlar sunanm.
Mehmet DUMAN
UCLG-MEWA G
Sekreteri
Ekler:
r
.
.
.
.
.
Provence Alps COte dAzur (PACA) Bdlge Konseyi Bagkanr Sn. Michel VAUZELLE ve Marsilya Belediye
Bagkanr Sn. Jean-Claude GODIN'in davet mektubu
Forum'un konsept notlan
Taslak programr
Taslak siyasi bildirge
Forum raporunun dizini
Online kayrt igin gerekli link:
http ://www. pepss. com/gti/0300/cTI_30O_PACKAG E/3 1 1/i ndex392. ppe
Yerebatan Caddesi No:2 Sultanahmet 34110 Istanbul, TURKEYTeI: +90 2l25II 10 1O Fax: +90212 519 00 58
www.uclg-mewa.org - [email protected]
J--

Benzer belgeler

Friendship Agreement and Kocaeli Metropolitan Municipality, Turkey

Friendship Agreement and Kocaeli Metropolitan Municipality, Turkey programlari olu§turacak, birlikte gali^maya yonelik ozel yontemler geli§tirecek ve ortak etkinlikleri denetleyip degerlendirecek ikili gah^ma kurullari kurarlar. Kurul, uygun bir yerde yilda en az ...

Detaylı