ı.hamur 100 gr., ı. hamur 61 gr. ve atık naylon torba/plastik satışı

Transkript

ı.hamur 100 gr., ı. hamur 61 gr. ve atık naylon torba/plastik satışı
I.HAMUR 100 GR., I. HAMUR 61 GR. VE ATIK NAYLON
TORBA/PLASTİK SATIŞI YAPILACAKTIR
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bağlı Ölçme,
Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığının yapmış olduğu, sınav hizmetlerinden çıkan
yaklaşık 300 ton I. Hamur Kağıt 100 Gr, 400 ton I. Hamur Kağıt 61 Gr. ve 100 ton Atık
Naylon Torba/Plastik malzemesi, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 30’uncu
maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ihale yolu ile satılacaktır.
1.İdarenin
a) Adresi
: Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Satın Alma Grup Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:98 3.Kat C
Blok Bakanlıklar/Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 312 4131883-312 4180470
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının
: http://dhgm.meb.gov.tr
görülebileceği internet adresi
2.İhale konusu işin;
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 300 ton I. Hamur Kağıt 100 Gr., 400 ton I. Hamur
Kağıt 61 Gr., 100 ton Atık Naylon Torba/Plastik
b) Teslim Yeri
: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Gölbaşı
Kampüsü Ballıkpınar Köyü Gölbaşı/ANKARA
c) İşin;
- Muhammen bedeli
: 206.666,00 TL
- Geçici teminat miktarı: 6.200,00 TL’den az olmayacaktır.
d) Süresi
: Sözleşme tarihinden başlamak üzere bir yıl.
3.İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Atatürk Bulvarı No:98 3. Kat C Blok Toplantı Salonu
Bakanlıklar/Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 04/02/2014-Saat:10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri ihale başvurusu kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik
posta adresi;
b)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir
Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter
tasdikli imza sirküleri,
d)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e)İdari Şartnamenin 8’inci maddesinin (a),(b),(c),(d) ve (e) bentlerinde sayılan durumlarda
olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
f)İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
g)İş deneyim belgesi, istekliler iş deneyimi olarak ihale konusu işin özelliği dikkate alınarak
istekli tarafından belirlenen bedelin (verilen toplam teklif tutarının) %20’sinden az
olmamak üzere ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki
işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edilmesi gerekir.
Bu ihalede benzer iş olarak firmaların alımını yaptıkları her türlü hurda kağıt, karton,
mukavva, plastik ve poşet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.
İstekliler iş deneyim belgesi olarak , özel sektörle düzenledikleri sözleşmelerini ya da
faturalarını iş deneyim belgesi olarak sunabileceklerdir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı (MEB
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası Ankara Başkent Şubesi nezdindeki
5495213-5011 nolu hesabına yatırılacak ve dekont ibraz edilecektir.) Milli Eğitim Bakanlığı
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Grup Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:98 3.
Kat C Blok Bakanlıklar/Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir.
6.2 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Satın Alma Grup Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:98 3 Kat C Blok
Bakanlıklar/Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

Benzer belgeler

1 ADET 8X2 VE 1 ADET 4x2 LASTİKLİ ŞASİ KAMYON ALIMI İŞİ

1 ADET 8X2 VE 1 ADET 4x2 LASTİKLİ ŞASİ KAMYON ALIMI İŞİ 5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1.İhale doküm...

Detaylı

8X2 LASTİKLİ ŞASİ KAMYON ALIMI İŞİ İZAYDAŞ İzmit Atık Ve

8X2 LASTİKLİ ŞASİ KAMYON ALIMI İŞİ İZAYDAŞ İzmit Atık Ve 5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1.İhale doküm...

Detaylı

i lan tarım işletmeleri genel müdürlüğü polatlı tarım

i lan tarım işletmeleri genel müdürlüğü polatlı tarım 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevl...

Detaylı

Yıldızeli Kalın Köyü İçmesuyu Tesisi ve Depo Bakım Onarım İlanı

Yıldızeli Kalın Köyü İçmesuyu Tesisi ve Depo Bakım Onarım İlanı 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale do...

Detaylı

için tıklayınız. - Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

için tıklayınız. - Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya...

Detaylı