Dizayn Pre-Insulated Pipes

Transkript

Dizayn Pre-Insulated Pipes
Palmiye Adalarý’na DÝZAYN imzasý
DÝZAYN at Palm Islands
Yüksek teknolojiye sahip ürünlerimizle dünya rekoru kýrarak
With our products, which are produced using high technology,
bir ilke daha imza atýyoruz. Birleþik Arap Emirlikleri’nde
we become a pioneer once again through breaking a world
inþa edilen The Palm’e Dizayn Grup markalý hijyenik su
record. We make the installation of Dizayn branded sanitary
borularý ve yerden ýsýtma borularý döþüyoruz.
pipes and under-floor heating pipes in The Palms that is
Türkiye’nin baþarýsý
Dünyanýn en çok büyük projesi The Palm’de Dizayn Grup
ürünlerinin tercih edilmiþ olmasýný ülkemiz adýna bir baþarý
sayýyoruz. Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Ýbrahim
Mirmahmutoðullarý konuya iliþkin görüþünü “Böyle önemli
bir projede tercih edilmemiz markamýzýn gücü, kalitemizin
yüksekliði ve ürün sorumluluk sigortamýzýn bulunmasý
sayesinde gerçekleþti. Dizayn Grup her yýl cirosunun %
being build in United Arab Emirates.
Success of Turkey
We percieve the involvement of Dizayn products in The Palmthe biggest project of the world, as a victory of Turkey. Our
Head of the Board of Directors expresses his opinions about
this matter as follows: “We have managed to be involved in
such an important project by means of the power of our
brand, our high quality and our Product Liability Insurance.
Dizayn Group each year allocates 4 % of its total revenues
4’ünü AR-GE’ye ayýrýyor. Deformasyona uðramayan, tonlarca
to R&D studies. We produce pipes that don’t deform or break
aðýrlýðýn altýnda kýrýlmayan borular üretiyoruz. Bu bizi
under tonnes of load. This fact has brought us to a level at
dünyada ayrýcalýklý, taklit edilen bir firma konumuna getirdi.”
which we become privilaged and become the one that is
þeklinde açýklýyor.
being imitated by others.”
‘Hedef hep daha iyisi’
2004 yýlýnda ayný bölgeye bu ve benzeri projeler için ihracata
baþladýk. 2008 yýlý sonuna kadar The Palm projesi için 810 milyon dolarlýk ihracat gerçekleþtirmeyi planlýyoruz.
Dizayn Grup’un birçok ülkede The Palm gibi projelerin
tedarikçisi olduðunu belirten Yönetim Kurulu Baþkaný Ýbrahim
Mirmahmutoðullarý, “Dizayn Grup’u dünyada aranan bir
marka haline getirmeyi amaçlýyoruz. Bu güne kadar ciddi
The Goal is Always to Achieve the Better
In year 2004 we have started exporting to the same region
for this and other similar projects. By the end of 2008 we
expect to make 8-10 Million Dollars of export for the The
Palm project. Head of the Board of Directors, Ýbrahim
Mirmahmutoðullarý, who mentions that Dizayn Group is the
supplier of many other similar projects around the world,
states: “We aim to make Dizayn Group the brand that is
looked for.Till now we have progressed seriously and currently
yol aldýk, daha iyisini yapmak için çalýþýyoruz” dedi.
we try to achive the better.”
Dünyanýn sekizinci harikasý The Palm 100 lüks otele, 5000
Eight Wonder of the World, The Palm, will be hosting 100
villaya, 4800 daireye, 200 dükkan ve restorana, parklara,
luxurous hotels, 5000 flats, 200 shops and restaurants, parks,
alýþveriþ merkezlerine ev sahipliði yapacak. Bu alanda
shopping centers. The visitors and everybody living on this
yaþayan, ziyaret eden herkes suyunu Dizayn Grup’un hijyenik
area will drink their water through Dizayn Group’s sanitary
borularýndan alacak, Dizayn Grup’un borularý ile ýsýnacak.
pipes and they will be warmed by Dizayn Group’s pipes.
Dizayn PE 100 Basýnçlý Temizsu Þebeke
Boru ve Ek Parçalarý
Dizayn PE 100 Pressure Pipes
& Fittings for Potable Water Distribution
Dizayn PE 100 Özellikleri:
Dizayn PE 100 Properties and Features:
Basýnç altýnda ek yerlerinden çýkma ve kopma
olmamasý sonucu kesin sýzdýrmazlýk.
Birden fazla baðlantý þeklinin olmasý (alýn kaynaðý,
elektrofüzyon kaynaðý, itme soket...)
Kanal dýþýnda birleþtirilebilme
Boru malzemesinin kimyasal direnci yüksektir,
korozyondan etkilenmez, çürümez ve aþýnmaz.
Þantiye dýþýndan daha az dolguya ihtiyaç duyulur,
daha az kazý olur.
Deniz, dere, nehir, göl ve bozuk zeminlerde, maden
alanlarý gibi toprak hareketleri olabilecek yerlerde
rahatlýkla kullanýlabilir.
Toprak hareketlerinden etkilenmez.
Ýç yüzeyi hidrolik pürüzsüzdür. Projelendirirken
kullanýlan boru çapý minimize edilir. Bu nedenle de
iþleme esnasýnda daha az elektrik enerjisi tüketilir,
iþletme giderleri azalýr.
Daha az dirsek gerektirir. Çünkü boru çapýnýn 20-35
katý radüsle dönüþ yapýlabilir.
Firesiz döþeme ve taþýma kolaylýlýðý saðlar.
Üretim tesisleri mobil hale getirilebilir.Önemli
projelerde yerinde üretim ile nakliyeden önemli
miktarda tasarruf edilebilir.
Asgari ömrü 50 yýldýr, doðada ise ancak 1000 yýlda
bozulur. Bakým gerektirmediðinden iþletme giderleri
çok düþüktür.
PE borularý döþemede dirsek, TE gibi yerlerde beton
kütle ihtiyacý yoktur.
Hafiftir, kolay ve çabuk döþenir. Ýnþaat sezonu kýsa
olan bölgelerde, yoðun trafikli yollarda büyük avantaj
saðlar.
Esnek bir yapýya sahiptir. Arazi þekillerine uyum saðlar.
Çatlama ve darbe direnci yüksektir.
Bünyesinde karbon siyahý (carbon black) bulunmasý
nedeniyle, güneþ ýþýnlarýndan etkilenmez. UV dayanýmý
yüksektir.
PN 2,5’den PN 32’ye kadar farklý basýnç sýnýflarýnda
üretilebilir.
Toprak içindeki aþýndýrýcý maddelerden etkilenmediði
için katodik koruma gibi döþeme esnasýnda tedbirler
almayý gerektirmez.
TS 418 pr EN 12201-2 ve DIN 8074 standartlarýna
uygun üretilmektedir.
Problem - free, perfected joining technology, by
means of welding techniques (Butt-welding, Electrofusion welding, socket welding etc.)
Availability of connection outside the trench total
resistance to acids, chemical abrasive media as well
as to corrosion
Lesser need for excavation and filling material in the
excavation area
Dizayn PE100 pipes can safely be used in the areas
where soil movements could be experienced (i.e.
close to mine, lake, and stream etc)
High flexibility and elastic behaviour towards seismic
movements, earthquakes and landslips
No pressure loss inside the tubes because of their
smooth and perfectly slippery inner wall surfaces.
Therefore inner diameters and working expenses
could be optimized
Lesser need for elbows, capable of accommodating
large radius bends (bending radius could be 20-35
times of pipe diameter)
Light weight and high flexibility granting a substantial
saving in the pipe handling and laying
Production plant could mobilized for the important
projects to minimize the transportation costs
50 years of service life. Decomposition in nature
could last up to 1000 years, lower maintenance
costs due to long service life
Non-corrosive
PE 100 is ductile and impact resistant, even at low
temperatures
PE 100 pipes do not require concrete blocks at places
like bends and tee separations
PE100 contains well dispersed, fine particle size
Carbon Black and stabilizers to ensure excellent UV
and weathering resistance and long-term stability
Production range changes from PN 2,5 up to PN 32
pressure rating.
No need to take precaution (like cathodic protection)
against corrosive mediums, which exist in soil
PE 100 pipes conform to Ts 418. prEN 12201-2 and
DIN 8074 standards.
Dizayn Korige Kanalizasyon
Boru ve Ek Parçalarý
Dizayn Corrugated Pipes
& Fittings
Dizayn PE/PP Korige Kanalizasyon Borusunun
Özellikleri:
Et kalýnlýðýný arttýrmak yerine sarýlan PE/PP profillerle çok
hafif borular elde etmek mümkündür. Bunun sonucunda
kolay ve çabuk döþenme özelliðine sahiptir. Özellikle uzun
projelerin kýsa dönemde tamamlanmasýnda, inþaat sezonu
kýsa olan bölgelerde ve yoðun trafikli yollarda büyük avantaj
saðlar.
Ýç cidar pürüzlülüðünün minimum olmasý sebebiyle beton
boruya göre bir alt çapý kullanmak mümkündür. Bu sayede
daha az kazý ve dolgu yapýlmaktadýr. Bu durum özellikle yer
altý su seviyesinin yüksek olduðu yerlerde ve palpinaj gibi
pahalý kazý iþlemlerinde daha da büyük avantajlar saðlar.
Saðlam ve esnek yapýdadýr. Arazi þekillerine kolay uyum
saðlar. Dizayn PE/PP malzeme darbe dayanýmý yüksek olduðu
için kýrýlmaz. Bu sayede hem döþeme esnasýnda hem de yer
hareketleri ve oturmalar esnasýnda zayiat oluþturmaz. Bu
da bakým ve onarým maliyetlerini minimize eder.
Dizayn PE/PP kimyasal dayanýmý yüksek bir malzeme olduðu
için aþýndýrýcý kimyasallarýn nakil edilmesi ve depolanmasý
için idealdir.
Toprak hareketlerinden etkilenmez.
Taþýnmasýnda ve döþenmesinde konvansiyonel sistemlere
göre çok daha hafif olduðundan araç kullaným maliyetleri
düþüktür.
Birden fazla baðlantý þeklinin olmasý (contalý, ekstrüzyon,
elektrofüzyon kaynaðý...) projelendirme kolaylýðý saðlar.
Dizayn Korige Borular hafif olmasýndan dolayý teleskopik
nakliyeye uygundur. Bu sayede ayný projede kullanýlan farklý
çaptaki borular iç içe konularak birim hacimde daha fazla
boru nakletmek mümkündür.
Bünyesinde karbon siyahý (karbon black) bulunmasý nedeniyle
güneþ ýþýnlarýndan etkilenmez. UV dayanýmý yüksektir.
Dizayn Korige, çok iyi kaynak özelliklerine sahip olduðundan
ek yerleri sýzdýrma yapmaz. Özellikle Sýzdýrmazlýk istenen
geçirimli topraklarda (su havzalarý yakýnlarý) Dizayn PE
malzeme üretim sonu kaynaklý birleþtirmeye de uygun
olduðundan kolaylýkla ve emniyetle kullanýlýr.
TS 12132, DIN 16961 ve EN 155 standartlarýna uygundur.
Korige kanalizasyon borularý, ideal bir kanalizasyon
sisteminden tüm beklentilerinizi karþýlayarak sizlere özlenen,
sýkýntýlý þehir içi tamiratlarýndan kurtulmuþ bir þehircilik
saðlar. Çevreye olan katkýlarý ve kirlenmeyi önleyici etkisi
de Dizayn Korige borularýnýn artýlarý arasýndadýr.
Specifications of Dizayn PE/PP
Corrugated Sewer Pipes:
With special corrugated structure, Corrugated
polyethylene pipe's light weight allows for significant
savings in labor and equipment and therefore this
provides fast and easy installations, especially for short
term projects.
The smooth inner wall of Dizayn Corrugated pipes
ensures optimum hydraulic flow. Therefore it can be
used instead of bigger diameter concrete pipe to
provide same flow.
Dizayn PE/PP Corrugated pipes are strong and durable,
respond to seismic or ground movements within its
elastic limit without any plastic deformation
High resistance to abrasion and impact, therefore less
maintenance and installation costs
Availability of more than one connection methods (i.e.
bell and spigot with rubber gasket connection, Electrofusion welding or extrusion welding) provides quick,
easy and leak-free joining in-situ.
Transport cost is minimized as the small diameter pipes
are inserted inside of bigger diameter pipes
Pipe material contains well dispersed, fine particle size
Carbon Black and stabilizers to ensure excellent UV
and weathering resistance and long-term stability
Excellent weldability of Dizayn Corrugated pipes makes
the network totally leak-free under various soil types
and conditions below the ground.
Dizayn Corrugated pipes are produced in conformance
to TS 12132, DIN 16961 and EN 155 standards.
Dizayn Corrugated Pipes & Fittings provide an ideal
light weight, cost effective, and trouble-free solution
to sewer and drainage systems. HD-PE is
environmentally friendly and chemically resistant
alternative to traditional pipe materials.
High-density polyethylene is one of the most
chemically inert of all plastics, and therefore is
extremely chemical and corrosion resistant. This
gives corrugated polyethylene pipe a significant longterm strength advantage over concrete and metal
pipe.
Dizayn Bölgesel Isýtma
ve Jeotermal Borularý
Dizayn Pre-Insulated Pipes
& Fittings for District Heating Neworks
Ýzolasyonlu Jeotermal Borularýn özellikleri:
Ýzolasyonu ve çelik boruyu korozif ortamlara, neme karþý
koruyan eksik birleþtirmeli bir kýlýf ile uzun servis ömrüne sahiptir.
Dýþ etkilere karþý izolasyon ömrü en az 30 yýldýr.
Uygulanan korona iþlemi sayesinde poliüretan kýlýf borudan
ayrýlmaz.
Uygulanan poliüretan, bu tip borular için özel üretilen EN 253
normuna uygun sertifika sahibi firmalardan alýnmaktadýr.
140°C sýcaklýða kadar uygulanabilir.
Ýç boru olarak çelik, bakýr, PP-R, PE-X kullanýlabilir. Talep
edilmesi durumunda boru içi kaplanmýþ olarak üretim
yapýlabilir.Dikiþli, dikiþsiz çelik kullanýlabilir.
Ýzolasyon malzemesi olarak kullanýlan rijit PUR köpük, çelik
borudaki ýsýl genleþme gerilmelerini karþýlamak için, toprakdýþ boru arasý sürtünme kuvvetlerini çelik boruya iletecek
özelliklere sahiptir.
Öngerilmeli sistemlerde kullanýlabilir, bu nedenle kompansatör
kullanmaya gerek kalmaz.
Her türlü izolasyonlu boru ek parçalarý mevcuttur.
Ek yerlerinde kullanýlan kayar kýlýf sistemi sayesinde kesin
sýzdýrmazlýk saðlanmýþtýr.
Çelik boru izolasyon öncesi mekanik olarak temizlenmektedir.Bu
nedenle boru üzerinde pas, yað gibi unsurlar bulunmamakta
ve iç boru dýþ yüzeyden korozyona maruz kalmamaktadýr.
Öngerilmeli sistemlerde L, Z, U bendler kullanýlmadýðýndan,
bu parçalarýn döþenmesi için kanalýn geniþletilmesine gerek
yoktur.
Ýzolasyon malzemesi içine önceden yerleþtirilmiþ izleme telleri
ve baðlantýlý cihazlarla çelik boru ve izolasyonun yýl boyunca
izlenmesi, herhangi bir noktada sýzýntý yerinin tespiti mümkündür.
Uluslararasý EN 253 standartlarýna uygun olarak üretilmektedir
ve uluslararasý sertifikalara sahiptir.
Bölgesel ýsýtma, jeotermal enerji uygulamalarýnda kojenerasyon
sistemlerinde üretilen atýk ýsýnýn transferinde kullanýlmaktadýr.
Dizayn Pre-Insulated Pipes Features:
Pre-Insulated pipes have very long service life because
of the seamless polyethylene
Jacket pipe which protects the pipe from the corrosive
media and humidity.
The service life of its insulation against external effects
is minimum 30 years.
With the application of special Corona process, there is
no risk of separation of Insulation layer (PUR foam) from
HD-PE Casing pipe
PUR insulation foam system is composed of certified
materials meets all requirements in EN 253 standard for
pre-insulated bounded pipe systems in district heating
networks.
Dizayn Pre-Insulated Pipes can be used in applications
up to 140 C
Internal carrier pipe can be selected as Steel, Cupper,
PP-R or PEX pipe. When necessary the internal surface
of the steel pipe can be epoxy coated Steel pipes could
be either longitudinally welded or seamless
The rigid PUR insulation foam used for insulation has a
characteristic of transferring the effects of the stress
formed as a result of expansion in the internal steel pipe
Pipes can be used in pre-loaded systems without any
need of compensator
Dizayn Pre-Insulated pipes and fitting are a complete
system with the availability of all the Pre-Insulated fittings
like bends, tee pieces, reducers etc
Sliding socket is used for connecting the pre-insulated
pipes. This sliding socket is a cheap, practical and
provides perfect leak proof connections
The internal steel pipe is cleaned very well before covering
with polyurethane. Therefore, the internal pipe is not
affected by corrosion from the external side.
For the installation of pre-insulated pipes, there is no
need for enlarging the trench.
By means of the detection wires inserted in the
polyurethane layer, any leakage and its position could
easily be detected.
Dizayn Pre-Insulated pipes can safely be used for regional
district heating, geo-thermal energy applications and in
co-generation systems for the purpose of transferring
extra released energy in the form of steam or heat

Benzer belgeler