PDF Katalog: Beyoğlu Projeleri

Yorumlar

Transkript

PDF Katalog: Beyoğlu Projeleri
1
Si s ka İn ş a a t Ta a h h ü t M i m a r lı k ve M ü h e n d i s li k A Ş › S i s k a C o n st r u ct i o n C o n t ra ct i n g Arch i te ct u re E n gi n e e r i n g I n c.
İ s t a n b u l 2 0 1 3
2
3
4
5
Mimarlık mirasının değerini bilmek
Appreciating the architectural heritage
Siska, restorasyon deneyimini 15
yıl önce, dünyaca ünlü Osmanlı
Mimarı Alexandre Vallaury’nin
eseri, sonraki adıyla Demirbank
binasıyla başlattı. Bu adımı,
Beyoğlu’nun göz bebeği binalarının restorasyon ve yeniden
işlevlendirme projeleri izledi.
Onlarca yapı, Siska mimarları,
mühendisleri, usta ve işçilerinin
elinde yeniden hayat buldu.
A. Sinan Kasımoğlu
Siska AŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Siska AŞ Chairman of the Board
Beyoğlu yapılarındaki deneyimimiz, bugün bu bölgedeki restorasyon ve dönüştürme uygulamalarında uzman bir kuruluş olmamızı
sağladı. Bu başarıda, günümüzün
saygın mimarlarıyla birlikte çalışmanın rolü büyüktür.
Tarihin bize miras bıraktığı bu
nadide eserleri titizlikle onarırken
işimizi sevgi ve özenle yapıyoruz.
Beyoğlu yapıları profesyonel bir
iş olmanın ötesinde, bize kendi
evimizi yapıyor olmanın heyecanı
ve mutluluğunu yaşatan amatör bir
ruhu da canlandırdı.
Geçmişle gelecek arasında kritik
bir rol üstlenirken, sahip olduğu
mirasın kıymetini bilen işverenlerimizin beklentilerini anlıyoruz.
Bir yandan Beyoğlu’nun altın çağının değerlerini yeniden var eden
uygulamalara imza atıyor, diğer
yandan binaların günümüzün ihtiyaçlarını ve deprem güvenliğini
karşılayacak özelliklere kavuşturulması için en yüksek teknolojiyi
kullanıyoruz.
Beyoğlu binaları yaşasın, geçmişte
bıraktıkları iz, geleceği de umutlandıran bir güç olsun.
6
Siska started its restoration experiences 15 years ago with world famous Ottoman architect Alexandre
Vallaury’s creation, later known as
Demirbank building. This step was followed by restoring and refunctioning
of Beyoğlu’s precious buildings. Tens
of structures came to life with in the
hands of Siska architects, engineers,
craftsmen and workers. Our experience in Beyoğlu structures
made us an expert firm in the restoring and transformation application
in this area nowadays. Working with
respectable architects of our time, pays
a great role in this success. We do our jobs with love and care
while repairing those precious buildings which history bequeathed us.
Besides being a professional job,
Beyoğlu buildings aroused an amateur
spirit in us which makes us feel the
excitement and happiness of making
our own homes. While taking a critical part between
the past and the future, we understand the expectations of our employers who know the value of the legacy
they have. We recreate the values of
Beyoğlu’s golden age, on the other
hand we use the highest possible
technology to give our buildings the
aspects to meet today’s needs and
earthquake safety. Let the buildings of Beyoğlu live, and
the marks they have left in the past
be the strength that gives hope to the
future.
7
Beyoğlu Yapıları
Beyoğlu Buildings
Beyoğlu, Türkiye’de modernleşmenin kentsel ve mimari yansımalarının belirgin olduğu bir bölgedir.
Beş asır boyunca nüfus, yaşam
tarzı, sosyal-kültürel özellikleriyle
değişime damgasını vurmuş bir
semttir.
Aşağı kesimde liman mahallesi
Galata, yüksekte ise üzüm bağları
ve kırlarla kaplı bu bölgenin kaderi 16. yüzyıldan itibaren elçiliklerin gelmesiyle değişti. Beyoğlu’na
gelişme dinamiğini veren yabancılar kendi yaşam tarzlarını da
getirerek yeni bir atmosfer yarattı
ve çevrelerini etkiledi.
Yunanca “Pera”, “karşı yaka”,
“öte” anlamına gelen bu semte
Türkler “Beyoğlu” demiştir.
Ceneviz kolonisi Galata, daha çok
limanla ilişkili iş merkezi, yukarısı
Pera ise, elçilikler ve buna paralel
konut bölgesi olarak gelişti.
Sanayi çağında gümrük kapısı
görevi gören bölge, aynı zamanda
batının modern hayatının pek çok
yeniliğinin ülkeye girerek yayıldığı
bir kapı görevi gördü.
19. yüzyıl Beyoğlu için dönüm
noktası oldu. 1839 Tanzimat
Fermanı’yla levanten, gayrimüslim ve azınlık nüfusuyla
birikte artan yabancı etkisinin
odak noktası Beyoğlu oldu.1830
ve 1871 yangınları semti kasıp
kavurdu. Binlerce bina harap
oldu. Boşalan arsalar ve caddeler
üzerinde kârgir binalar yükseldi.
Bugünkü Beyoğlu büyük ölçüde,
1871 büyük yangını sonrasında
şekillenmiştir.
Osmanlı veya yabancı usta ve
mimarların inşa ettiği bu yapılar,
yeni bir konut tipinin ortaya
çıkmasını sağlamışlardır. 19.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren
İstanbul’da diğer mahallelerde de
yaygınlaşmaya başlayan bu konut8
lar kadastral planlarda “appartments” olarak kaydedilmiştir.
Kayıtlarda bu yapıların çoğunun
mimarları, ilk sahipleri, yapım
tarihleri ve mimari projeleri hakkındaki bilgiler yetersizdir. Ancak
20. yüzyılın değişen olayları içinde
binaların sahiplerinin ve içindeki
yaşayış biçiminin değişmesiyle
birçoğunun işlevi değişmiş, iç
özellikleri kaybolmuştur.
Beyoğlu binaları aynı zamanda
yakın dönem tarihine de ışık tutmaktadır. 20. yüzyılın çalkantılı
olayları içinde yer alan pek çok
tarihi yapının, mimarları, sahipleri ve çevresinde gelişen dramatik
olaylar, siyasi ve toplumsal tarihi
de aydınlatmaktadır.
Günümüz Beyoğlu’su, Türk ve
yabancı yatırımcıların ilgisini
çekmiş, iki asır önceye uzanan
mimarlık mirasının kullanılarak
yaşatılması, yeniden işlevlendirilerek korunması anlayışıyla
geleceğe uzanıyor.
Siska AŞ, dünyaca ünlü mimarlar Vallaury’ler, Tedeschi’ler,
Leoni’lerin en önemli eserlerini;
Beyoğlu kimliğine damgasını
vurmuş tarihi yapıları, Deustsche
Bank’ları, Crédit Général Ottoman’ları, Selimbey, Siniossoglou,
Corpi Apartmanlarını restore
etmekten, günümüz ihtiyaçlarına
uyarlayarak geleceğe aktarılmasına katkı sunmaktan kıvanç duyar.
Beyoğlu is an area in which the urban
and architectural reflections of modernity are significant. It is a neighborhood that has put its signature into
change for five centuries with its population, life style and social-cultural
aspects. The lower part of the area was the
harbor district and the upper sides
were covered in vines and grass. The
destiny of the region changed in nth
century when the embassies started
to came. The foreigners gave Beyoğlu
the dynamism of change, created a
new atmosphere and affected their
surroundings by bringing in their own
life styles. In Greek the neighbor hood is called
“Pera” which means “the other
side”, “far away”. The Turks called it
Beyoğlu. The Genoese colony Galata
prospered as a business districted due
to the harbor and the upper side Pera
prospered as a residential area due to
embassies. During the industry age,
the area served as a customs gate from
which many of the daily innovations
of the west entered the country and
spread out. nth century was a turning point for
Beyoğlu. It became the focus point of
the rising effect of foreigners due to
the minority population, Levantines,
non-Muslims and 1839 Imperial Edict
of Reorganization. The fires in 1830
and 1871 overwhelmed the neighborhood. Thousands of buildings were
demolished. Stone and brick buildings
were raised above the emptied fields
and streets. The Beyoğlu present today
has mostly shaped after the great fire
in 1871. buildings became popular in other
regions of Istanbul in the second half
of nth century and were called “apartments” in cadastral plans. In registries the information on
the architects, first owners, date of
build and architectural projects are
inadequate. Nevertheless, during the
altering conditions of the 20th century
the residents and life styles in the
apartments were changed so that they
lost their primary functions and inner
properties. The buildings of Beyoğlu also put
a light to the early history. The
architects, owners of the historical
buildings and the dramatic events surrounding them enlighten the political
and social history. The Beyoğlu present today, arouse
attention in both Turkish and foreign
investors. It reaches into the future
with its architectural heritage of two
hundred years kept alive, used and
protected by refunctioning Siska AŞ. is proud to restore the most
important masterpieces of world
famous architects Vallaury, Tedeschi, Leoni, the historical buildings
of Beyoğlu, Deustsche Bank, Crédit
Général Ottoman, Selimbey, Siniossoglou, Corpi Apartments and contribute in the transference of them to
the future by renovating them for the
needs of the modern age. Those structures were built by Ottoman or foreign craftsmen and architects. They provided for a new type
of residence to emerge. Those kind of
9
Geçmişle geleceğin yükünü
birlikte taşımak
Loading the responsibility of both
the past and the future
Bir yapı inşa etmenin en keyifli
tarafı, yapının kendi hayatınızı
aşan süreler boyunca yaşayacağını
bilmektir. Geleceğe kalacak bu
eseri, torunlarınız, torunlarınızın
torunları ve hatta onların torunları bile görebilir. Yarattığınız son
derece somut, elle tutulur, uzun
ömürlü, maddi bir sonuçtur.
Esin Eştürk
Mimar
Siska AŞ Restorasyon ve Dönüştürme
Projeleri Sorumlusu
Restoration and Transformation
Projects Supervisor
Bir de hikâyesi olan tarihi bir
yapıyı yeniden işlevlendirip, inşa
ederken aldığınız sorumluluğu
düşünün. Geçmişin ve geleceğin
yükünü birlikte taşımak...
Tarihi olan bir yapının birikimleri
ve bir kimliği vardır. Restorasyon
uygulamalarının, yeniden projelendirmelerin, yeni yapılara göre
çok daha zor olmasının sebebi
bu kimliktir. Çünkü yapı, yaşına,
ruhuna, geçmişine saygısızlık edilmesini, varlığının yok sayılmasını
kabul etmez.
Beyoğlu bölgesindeki restorasyon
projelerinde, inşaat sürecinin
tüm zorluklarına, bir de akan
günlük sosyal hayatın dolaşımına
zarar vermeden, adeta varlığınızı
hissettirmeden özel bir süreci
yürütme güçlüğü eklenir. Gelişmiş
inşaat teknolojileri bu bölgelerde
birden bire değerini yitiriverir.
Çünkü tarihsel doku ve akan hayat
bu teknolojileri sahaya getirmenize, kullanabilmenize izin vermez.
Belli bir noktadan sonra elinizde
en önemli değer olarak insan gücü
kalır.
Bugüne kadar olan tecrübelerimden şunu söyleyebilirim;
projelerin uygulama sürecinde işin
matematiği ve sürecin uygulama
adımları benzer olsa da her proje
aslında son derece kendine özgü
10
bir enerji taşıyor. Her süreçte değişen işverenlerle, değişen mimari
yaklaşımlarla, değişen hedefler ve
hassasiyetlerle, sizin tavrınız ve
duruşunuz da değişiyor.
İyi çıkarılmış bir işin sırrı işvereni
ve mimari grubu iyi anlayarak hedefleri belirlemek, projeye ayrılan
süre ve bütçeye göre öncelikler
doğrultusunda doğru bir yönetim
programı oluşturmakta yatıyor.
Süreç başladığında yüklenici
olarak işin gereğini yerine getirme
sorumluluğu artık sadece size
kalıyor.
Bana göre bir projeyi layıkıyla sonuçlandırmak demek, hedeflenen
sürelerde ve maliyetlerde kalarak
yüksek ürün kalitesini yakalamak
demektir. Bu ticari bir yaklaşım
olmaktan çok, önce kişinin kendisine, sonra işine ve işverenine, en
önemlisi de milli değerlere duyulan saygının bir göstergesidir.
Siska ailesi olarak, İstanbul’un
gelişen ve değişen yüzünde yer
aldığımız her proje, bizim için
yeni bir tecrübe ve birikim oldu.
Her seferinde daha iyisini hedefleyerek ve hep öz eleştiri yaparak
geldiğimiz bu noktada, arkamıza
dönüp baktık. Hatırı sayılır sayıda
nitelikli projeye imza atmış olmamız, kendi gelişim sürecimizin ve
amatör ruhumuzu hiç kaybetmeden kazandığımız profesyonelliğin
göstergesi oldu. Hayatın bize
sunduğu bu şansı değerlendirebilmiş olmamızı, tecrübelerimizin
yarattığı heyecana, firmamızın
genç, dinamik ve öğrenmeye açık
yüzüne borçluyuz.
The most joyful part of building a
structure is to know that the building
will live more than your own life span.
Your children, grand children and even
their children can see those structures
that will last for the future. What you
create is a very concrete, solid, durable, earthly outcome. On top of that, imagine the responsibility you are taking while renovating
a historical building that has a story.
Loading the responsibility of both the
past and the future... A historical building has a background
and a personality. The reason why the
restoration applications and replanning are harder than the ones for the
new buildings is that personality.
Because the structure won’t accept
disrespect to its age, soul, past and the
denial of its presence. In the restoration projects in Beyoğlu,
the struggles of the construction process are accompanied by the struggle
to carry on a special process without
disturbing the daily social life and
making yourself merely invisible. The
high end construction technologies
suddenly lose their values in this area
because the historical texture and
the flow of the life won’t let you carry
those technologies to the field, let
alone use them. After a certain point
you are left out with man power as
your most important resource. Based on my experiences up until
today, I can say that although the
mathematics of the job during the applications of the projects and the steps
of the applications are similar, every
project have a very unique energy of
their own. Your attitude and standing
also change with altering aims and
sensibilities, changing employers and
architectural approaches in each time
course. The key to a well done job is to
understand the employer and the
architectural group, to set aims and to
cerate an accurate administration plan
due to the priorities like budget and
due dates. After the initiation of the
process, the responsibility of carrying
the job properly is solely on you as the
contractor. According to myself, to end a project
thoroughly means, reaching a high
product quality by staying in the time
and budget restrictions. This is more
than a commercial approach, but a
sign of the respect shown to one’s self,
job, employer and most importantly to
the national values. As the Siska family, each and every
project that we took part in the improving and altering face of Istanbul,
was a new experience and accumulation for us. In this point, which we
reached by aiming for better and selfcrticising each time, we looked back.
Our signatures in considerably many
prestigious projects became a sign
for our own development process and
our professionalism which we gained
by never losing the amateur spirit.
We owe the fact that we were able to
pursue the chances life presented us, to
the excitement our experiences create in us, and our firm’s face which is
young, dynamic and eager to learn 11
Restorasyon ve yeniden işlevlendirme
Restoration and refunctioning
Restorasyon kelimenin tam anlamıyla tamirattır, bizim işlerimiz restorasyondan öte yeniden işlevlendirme kavramıyla açıklanabilir. Bu
nüans önemli, projelerde restorasyon ve yeniden işlevlendirme tanımı
yapılır. Restorasyon daha dar bir
etkinlik alanı olarak orijinali tekrar
var etmekle ilgilidir. Oysa yeniden
işlevlendirme binanın bazı yerlerini
değiştirme üzerine kurulu bir yaklaşımı içeriyor. Bizim binalarımızda
yaptığımız iş bu, yoksa yapılan iş
sadece zanaate indirgenmiş olur.
Han Tümertekin
Y. Mimar
M. Architect
O zaman şu soru ortaya çıkıyor;
Binanın neresi orijinal haliyle korunur, neresi dönüştürülür ve yeniden
işlevlendirilir? Bu proje aşamasında
Anıtlar Kurulu’yla yapılan tartışmalar sonucunda belirleniyor. Burada
inşaat şirketinin önemi, korunacak
ya da orijinal haline dönüştürelecek
olan binadaki hassasiyet, dikkat ve
özen ile öte yandan hayatın getirdiği
yeni ihtiyaçları karşılamak üzere,
müdahale edilecek bölümlerdeki
yeni teknolojilerin uygulanması
arasındaki ilişkide ortaya çıkıyor.
Bu operayonun iki yönü var; birincisi inşaatçı bu özene sahip olmalı,
ikincisi son teknolojik yenilikleri
uygulayabilmeli. Bunlar çelişen
şeyler. Restorasyon dünyasında
“merhamet raspası” diye bir deyim
var, koruma açısından bu yapılar
son derece merhametli bir yaklaşım
gerektiriyor. Öte yandan binayı
ayakta tutarken yerin altına bir
kaç kat girmek gibi fazlasıyla kaba
inşaat eylemleri içeriyor. Bu ikisini
bünyesinde barındırmak bir haslet.
Kaba işi yapanlar hızlı ve verimli
şekilde yıkıp döken, beton atanlar.
Restorasyondan gelenler ise hiçbir
şeye dokunmayıp elinde fırça ile
iğne ile kuyu kazanlar. Bizim
yaptığımız opersayonların temel
özelliği ikisinin aynı yerde varolması
ve bünyenin iki çok farklı davranışı
yerine getirmesidir. Siska’yı ayrıştıran özellik bu. Bu iki ucu bünyesinde
barındırıyor. Siska bu alandaki en iyi
firmalardan biri olarak tanınmasıyla
12
birlikte asıl özelliği budur. Hemen
tüm projelerimizde bu tanım
geçerlidir.
Yeniden işlevlendirme nereden
çıkıyor? 19. yüzyıl sonundan bugüne
gelen değerleri koruyup yaşatmak,
günümüzdeki ihtiyaçların karşılanmasıyla çatışıyor. Benim eğilimim
her zaman mümkün olduğunca her
binaya analitik ve mesafeli yaklaşmak. Romantizm ve duygusallığı bir
kenara bırakarak korunmaya veya
yeniden var etmeye değer orijinalite
nedir? Bunu çok iyi anlamak, öte
yandan da yeni işlevin binaya uyarlanması için gerekecek minimum
müdahaleyi yapmak.
Mimarın, yaratıcı aktör egosunun
binayla hesaplaşması bakımından
minimum tanımı önemli. Binayla
didişmek, inatlaşmak yerine, en
uzak duran mimarlardan biriyim,
varsa benim başarım buradadır. Sabırlıyım, anlamak ve dinlemekle çok
ilgiliyim. Böyle bir yapı bulduğumda
“Ben buna ne yaparım?” yerine,
“Elimde ne var?” sorusunu anlamak
isterim. Elimde olanı anladığımda
harekete geçerim.
Bu tür yapılardaki müdahalelerde
bana şu soruluyor: “Bu kadar sınırlamalarda çok zorlandınız mı?” Bana
göre boş bir arsa ile arasında bir fark
yok. Boş bir arsada da kısıtlayan pek
çok şey olabilir. Ben sınırlamalar
içinde yaratıcı olan biriyim. Bu tür
yapıların pek çok mimarlar için
problem olan varolma halleri benim
için avantaj.
İşin başlangıç aşamasında binanın
soyulması, zaman içindeki müdahalelerin ayıklanması işleri var. Bu
inşaat şirketini doğrudan ilgilendiriyor. Bu aşamada “merhamet raspası” dediğimiz özenle çalışılmalı. Yeni
işlevle birleştirilmede egoyu baskı
altına almalı ölçülü davranmalı.
Oradaki işbirliğinin önemli noktası
sabrı ve duraklamaları tolore etmeli.
Siska ile çalışmanın avantajı bu,
beni dinleme ve bekleme lüksünü
sağlıyor. Bu da benim için ayrıcalıklı
bir durum.
Restoration literally means repairing, our job can be defined more with
the term refunctioning rather than
restoring. This nuance is important,
in projects restoring and refunctioning are defined. Restoration has a
more limited area and is relevant with
recreating what is already present.
On the other hand, refunctioning has
an approach based on changing some
aspects of the building. This is what
we do with our buildings, if not the job
will be came down only to craft. Then here comes this question: Which
part of the building is preserved as
original, which part is transformed
and refunctioned? This is determined
by the discussions done with The
Council of Monuments. This also
brings out the relation between the
importance of the building company,
the precision, care and caution in the
structure which will be preserved or
transformed to the original, and applying new technologies to the parts
being interfered in order to respond to
the needs of modern life. There are two sides to this operation,
the first one is the constructor must
have this care, secondly must be able
to apply the latest technological innovations. These to are contradictory.
In the restoration world there is a
saying “mercy scraper”, those structures need a very mercifully approach
in protection vise. Also, really heavy
construction works are included like
going several floors underground while
the building is still standing. It is a
trait to have those two together at the
same time.. The ones doing the heavy construction
are the ones who demolish fast and
efficiently, who lay concrete. The ones
coming from the restoration are the
ones who don’t touch anything and
attempt to do the impossible with
their brushes. The basic aspect to our
operation is the presence of the two
together and having those two very
different acts done together. This is
what makes Siska unique. It has those
two distinctions both. Siska is known
as one of the best companies a that
field and this is its best quality. This
definition is accurate for almost all of
our projects. Where does refunctioning come from?
Preserving and keeping alive the
values that reached today from the
nth century are controversial with
keeping up with the needs of today.
My leaning is always to approach each
building analytically and cautiously if
possible. What is the originality worth
preserving and recreating if we leave
romanticism and emotions aside? It
is important to understand this well
and also do the minimum interventions to apply the new functions to the
building. empty field. I am someone who can be
creative in restrictions. The state of
the presence of these buildings can be
a problem for many architects but it is
an advantage for me. Tearing down the building and cleaning the interventions done before is
at the beginning of the job. This is
a direct concern of the construction
firm. In this stage the work must be
done with the care we call “the mercy
scraper”. Moderation is the key to
repress the ego when combining the
new functions. The importance in the
collaboration must tolerate the patience and pauses. This is the advantage of working with Siska, it gives
met he luxury to wait and listen. This
is a privileged situation for me.
The minimum definition of the architect is important in relevance to his
reckoning with his creator ego and
the building. Instead of arguing and
obstinating with the building, I am
one of the architects who keep the
most distance, if there is any this is
where my success comes from. I am
patient, I am interested in listening and understanding. When I find
such a building I want to understand
the question “What do I have here?”
instead of “What can I do to that?”.
When I understand what I have, then I
make my move. The question coming up in the interventions to these kind of buildings is:
“Did this much restriction give you
a hard time?” I don’t see a difference
with an empty field and this. There
can also be many restrictions in an
13
Beyoğlu’nun tarihi binaları nasıl yaşar?
How could the historical buildings of Beyoğlu live?
Binaları yaşatan her zaman
insanlardır. Tutarlı bir tarihi bina
koruma anlayışı bu insan odağını
içermeli. Beyoğlu bölgesinde,
İstanbul’un binlerce yıllık tarihini
solurken, sosyal yaşamın içinde
olmak, kentin kozmopolit havasının merkezinde, toplu ulaşımın
desteğiyle yaşamak isteyenler için
özel projeler geliştirdik.
Sarp Tiryakioğlu
Yatırımcı
Investor
14
Bu projeler gerçek İstanbul yaşam
tecrübesini, tamamen yenilenmiş,
deprem güçlendirmesi yapılmış,
güvenlik sistemleriyle donatılmış
ve profesyonel olarak yönetilen
tarihi İstanbul binalarında, standart kalite sürekliliği ile sunuyor.
What makes a building live is always
the people. A consistent understanding
of preservation of the historical buildings must comprise this human focus.
In the Beyoğlu region, while breathing
in the thousands years old history of
Istanbul, we developed special projects
for the ones who wanted to be in the
social life, and live in the center of the
city with public transport support.
Those projects present the real Istanbul life experience in the fully
renewed, reinforced, secure and professionally administered Istanbul
buildings with consistency in quality.
Kiralama rayiçlerinin makul
düzeyde tutulduğu bu modelin
Beyoğlu tarihi binalarının yaşamasına büyük katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Kentsel
doku olarak baktığınızda, konut,
alışveriş ve kültürel mekanlarının
iç içe bulunduğu alanlarda şehir
yaşar. Turist de belli alanlarda
tanımlanmış steril bölgelere değil,
yaşayan şehire ilgi gösterir.
I believe that this model, in which the
rent fees are held in reasonable ranges,
contribute greatly in the survival of
Beyoğlu’s historical buildings. When
we look at the urban texture, the city
lives in the areas where residents meet
shopping and cultural sites. Tourists
are also attracted to the cities which
are alive, not sterilized and defined in
significant areas.
Beyoğlu’nun dönüşümü sadece
oteller ve alış veriş yapıları üzerinden olmamalı. Bu ciddi bir tehdit.
Diğer yandan spekülatif rakamların öne çıkması, Beyoğlu tarihi
yapılarının geleceği açısından
bir diğer tehdit. Yatırımcılar için
ancak finansman yükü taşınabilir yatırımlar mantıklı sonuçlar
veriyor. Binaların al-sat şeklinde
yatırım yapılmadan elden ele geçmesi, spekülatif kazancın ötesinde
bölgeye değer katmayacaktır.
Yatırımcıların, tarihi binaları
yenileyerek yarattıkları katma
değer üzerinden makul bedellerle
kiralamaları sağlıklı bir dönüşümü
sürdürebilir kılar.
Beyoğlu’s transformation must not
only be upon hotels and shopping
malls. This is a serious threat. On
the other hand, the upcoming of
speculative numbers is also a threat
to Beyoğlu’s historical structures. For
investors, only financially available
investments give reasonable outcomes.
The passing of the buildings into other
hands by the buy-sell model won’t
bring any value to the area other than
speculative incomes. The investors can
renew and rent the buildings according
to the value they have added to them
and this can make a healthy transformation possible.
15
21
19
20
Taksim
rı
şı Bulva
Tarlaba
18
17
.
al C
kl
İsti
15
13
10
9
Meşrutiye
t C.
12
11
İstikla
l C.
14
16
8
6
5
7
lec
Lü
Ba
nk
ala
r
1
C.
2
16
3
4
.
kC
de
n
ihe
1-Demirbank-Societte Ottoman Bank de Change
2-Eski Postahan
3-Sümerbank Binası
4-Cemaat Han
5-Selimbey Apartmanları
6-Alman Okulu
7-Lüleci Hendek 54 (Aslan Han)
8-Bilsar Aparmanı
9-Trel Apartmanları-Mir Binası
10-Hasan Açıkel Apartmanı
11-Pozitif-Babylon Lounge
12-Arghan Oteli
13-Söktaş Apartmanı
14-Corpi Apartmanları
15-Siniosoğlu Apartmanı-SALT Beyoğlu
16-Süngü Apartmanı
17-Bailo Oteli
18-Hasanbey Apartmanları
19-Caba Oteli
20 Tarlabaşı Dönüşüm Projesi
21-Larespark Otel
17
Lüleci Hendek 54 (Aslan Han)
NOA Galata Üçlemesi’nin en
eski binası olan Lüleci Hendek
1910-13 yılları arasında konut
olarak inşa edilmiştir. Mimarisi,
konumu, kütlesi ve kondisyonu
açısından bu üçlünün en gösterişli binasıdır. Düzgün planlı bina
tamamen yığma tekniğiyle inşa
edilmiş, her katında 2, toplamda
14 daire bulunmaktadır. Putrel
volta döşemeli binada daireler 140
ile 180 m2 arasındadır. Ön cephesi
muhteşem deniz manzaralı, alt
kat daireleri ise bahçelidir.
Elif Özdemir
Mimar
Architect
Lüleci Hendek binasında, kat yükseklikleri ve cephe aynen korunarak güçlendirme ve yenileme yapıldı. Yapıya, günümüzün konfor
koşulları dikkate alınarak özgün
detay, kaliteli malzeme ve incelikli
işçilikle yeniden hayat kazandırıldı. 100 yıllık yapıda minimum
müdahale ile çelikle güçlendirme
yapıldı. Taşıyıcı beden duvarları
güçlendirildi. Döşemelerdeki yıpranmış putrellere takviye yapıldı.
Su, ses ve ısı yalıtımı sağlamak
için binayı ağırlaştırmayacak
malzeme ve detaylar kullanıldı.
Kat arası döşemelerde ponza taşı
ile cüruf dolgu yapıldı. Aydınlık
boşluklarından birine cam cepheli
asansör yerleşirildi.
Tüm zemin döşemeleri geniş
masif meşe, tüm kapı süpürgelik
ve doğramaları yapının dönemsel karekteri ile uyumlu özgün
detaylar ile üretildi. Binanın kat
yüksekliğine uygun olarak yüksek
süpürgelik kullanıldı. Girişteki
mermer merdiven ve devamındaki
dökme mozaikten yapılmış ana
merdiven tamir edilerek korundu.
Tüm ıslak hacimlerde ve mutfaklarda, günün konfor şartları ve
talepleri dikkate alınarak özgün
malzeme seçimleriyle çözümler
yaratıldı.
18
Arka cepheye yangın merdiveni
ilave edildi. Çatı katında çatı
konstrüksiyonu masif ahşap ile
yenilendi ve açıkta bırakılarak
görsel bir zenginlik yaratıldı.
Binanın demir ana giriş kapısı
ve ahşap iç rüzgarlık kapısının
onarım ve temizlik çalışması
Siska’nın en çok uğraştığı konular
arasındaydı. Tüm, giriş, koridor ve
daire içi aydınlatma armatürleri
özel olarak tasarlandı. Mevlut
Akyıldız’ın resimlediği masif
ahşap posta kutuları ve asansör
holündeki ahşap duvar panosu
yapının özgün kimliğine uygun
tasarımlar olarak projede yer
aldı. Arka bahçedeki metal bahçe
duvarı Eralp Akyol’un tasarlayıp
geliştirdiği özgün bir çalışma
olarak sokağı zenginleştirdi.
Binanın cephesinde yılların
oluşturduğu yapısal ve yüzeysel
sorunlar ciddiyetle ele alındı.
Yüzey temizliği ve onarımı yapıldı.
Cephede, tüm detayları ortaya çıkarabilecek, olabildiğince
pürüzsüz bir doku oluşturulması
amaçlandı. Cephe karekterini ve
süslemeleri gösteren, binanın
yenilendiğini hissettiren, çevre ile
tezat oluşturmayacak açık tonlar
tercih edildi.
Galata bölgesinde kendisinden
sonra yapılan pek çok restorasyon
çalışmasına örnek olan Lüleci
Hendek özverili bir ekip çalışması oldu. Yapım süresince; proje
geliştiricisi Galata AŞ ortağı Sarp
Tiryakioğlu ve şantiyeyi takip
eden Gonca Karaboran, Siska
şantiye sorumlusu Esin Eştürk’ün
katkıları büyük oldu.
19
Lüleci Hendek 54 (Aslan Han)
Lüleci Hnedek is the oldest building of
the NOA Galata Trio and was built as
a residence in the years 1910-1913.
ıts architecture, location, mass and
condition makes it the most flamboyant of the three. The well planned
building is completely built by masonry technique and has 2 flats in each
floor making 14 flats in total. The flats
in the joist floor arched buildings are
140 to 180 m2. The front facade has a
gorgeous sea view and the ground floor
has gardens.
In the Lüleci Hendek Building the
height of the floors and the facade are
preserved completely, reinforced and
renewed. The building is brought back
to life with unique details, quality
equipment and meticulous craftsmanship. Steel reinforcement is done with
minimum intervention to the 100
year old structure. The load bearing
walls are reinforced. The deformed
joists in the upholstery were fortified.
For the water, sound and heat isolations equipments that won’t make
the building heavier were used. In the
joists between the floors pumice stone
is used to make cinder patch. A glass
facade elevator is placed in to a bright
opening.
All the flooring is solid oak, all of
the doors, baseboards and joinery
are produced with unique details in
accordance to the character of the
building. High baseboards are used
in convenience with the height of the
apartments. The marble stairway at
the entrance and the main terrazzo
stairway following it are fixed and preserved. Solutions are created in all wet
areas and kitchens due to the modern
needs and comfort reservations, using
unique equipments.
20
A fire escape is added to the rear
facade. The roof construction is renovated with solid wood in the addict,
and left open for visual richness.
The iron main entrance door and the
inner wood windbreak door’s cleaning and fixing were among the most
challenging subjects for Siska. All the
lighting luminaries for the entrance,
corridors and apartments are designed
specially. The solid wood post boxes
painted by Mevlüt Akyıldız and the
wooden panel on the wall of the elevator hallway were in the projects as
designs appropriate for the unique
character of the building. The metal
garden wall at the backyard enriched
the alley as a unique work of art designed and developed by Eralp Akyol.
The structural and shallow problems
that have occurred on the facade of
the building in years were handled
with seriousness. The surface cleaning
and fixing were done. It was aimed to
create a smooth surface to show all
the details. Lighter colors which won’t
seem in contrast with the surroundings and will show the characteristics
of the facade and the embellishments
on it, while giving the feeling of renovation, were selected.
Lüleci Hendek, an example for most
of the restoration projects in Galata
afterwards, was a self devoting team
work. The contributions of project
developer Galat AŞ associate Sarp
Tiryakioğlu, Siska construction site
coordinator Esin Eştürk and Gonca
Karaboran who kept track of the construction site were great.
21
22
23
Lülec i H end ek 5 4
Yeri - Location: G a l a ta
Yap ı m Y ı l ı - C onstruc ti on Date: 2 0 0 8
İ nş a at A l a nı - A rea: 2 , 5 0 0 m 2
Mi m a rı - A rc hi tec t: El i f Ö zd em i r- P l an A Mi m arl ı k
Şa nti ye Şefi - C onstruc ti on Sup ervi s or: Es i n Eştürk
24
25
Societte Ottoman Bank de Change-Demirbank
Karaköy’de Bankalar Caddesi’nde 19. yüzyıl mimarisinin gözde
binalarından Societte Ottoman
binası, Siska’nın restorasyon
deneyiminde, ilk eser olmakla ayrı
bir yer tutar. Kaynaklarda 1880‘li
yıllarda inşa edilen binanın ünlü
mimar Alexander Vallaury’nin
eseri olduğu belirtilir. Neoklasik
üslupta inşa edilen yapı, bir dönem İngiliz Konsoslosluğu olarak
kullanılmış, 1959‘dan itibaren
Demirbank’ın sahibi olduğu bina
bu adla anılmıştır.
Günümüze sağlam olarak ulaşan
yapının dış cephe temizliği yapılarak, içi tarihi işlevine paralel
olarak yenilenmiştir. Demirbank
Karaköy Şubesi olarak yenilenen
binanın dış cephesi, yüzeyindeki
sıva kumlama tekniğiyle temizlenerek, orijinal taş yüzeyi ortaya
çıkarılmıştır. Bina çelik konstrüksiyon sistemiyle güçlendirilmiştir.
Binanın içinde tavan süslemeleri
orijinaline uygun olarak yenilendi,
dekorasyonda tarihi kişiliğine
uygun olarak ahşap ağırlıklı
uygulamalara gidildi. Zemini ise
mermerle kaplanarak, teknik
altyapı işleri tamamlanmıştır.
The outstanding building of
the 19th century architecture, the
Societte Ottoman Bank in the Bankers
Street in Karaköy has a special place
as being the first in Siska’s restoration
experiences. It is said that the building
was built by famous architect Alexander Vallaury in1880s. The structure
has a neoclassic aspect. It has been
used as British consulate and was
owned by Demirbank since 1959. The building has reached today
intact. The outer facade is cleaned,
the indoors are renovated in parallel
with its historical character. The
building is renewed as Demirbank’s Karaköy branch. The outer
facade was cleaned by plaster sanding
technique and the original stone
surface came to light. The building is
reinforced by steel reconstruction system. The inner ceiling embellishments
are renewed according to the original
ones, woodwork is mostly used in decoration to reflect the historical character of the building. The floor is covered
with marble and the infrastructure
work is completed. D e m i r b a n k K a ra köy Ş u b e s i
D e m i r b a n k K a ra kö u Bra n ch
Ye r i -Location: K a ra köy
Ya p ı m Y ı lı -C o n st r u ct i o n D a te : 1 9 9 8
İ n ş a a t Ala n ı -Are a : 2 , 0 0 m 2
M i m a r ı -Arch i te ct : S i s k a AŞ
Ş a n t i ye Ş e f i -C o n st r u ct i o n S u p e r v i s o r :
26
Ay s u n Ak y ü z
27
BİLSAR Binası
BİLSAR Building
Bilsar ana merkez binası
Beyoğlu'nun Tünel bölgesindedir.
Ön cephesi tarihi Tünel meydanına, arka cephesi Haliç'e bakan Bilsar binası, Art Nouveau tarzında
19. yüzyıl konut binasıdır.
Bilsar headquarters building is at the
Tunnel region of Beyoğlu. Its front
facade looks at the Tunnel square, rear
facade looks at theGoldenhorn. It is a
residential building in 19th century Art
Nouveau style. Ağa Han ödüllü mimar Han
Tümertekin tarafından renove
edilmiştir. Her katı ayrı apartman
dairesi olarak planıp yapılan Bilsar Binası, 98 metre parsel genişliği olan çift cepheli bitişik nizam
bir binadır. Cephesi korunarak
içi yenilenmiştir. Her katı ayrı
ayrı kullanılmak üzere yapılan bir
binayı, tümü tek bir şirketin kullanımına sunulacak şekilde yeniden
düzenlenmiş ve yeni işlevlere göre
mekan kurgusu yapılmıştır.
It has been renovated by Han Tümertekin, an Ağa Han award winning
architect. Each of its floors were
designed to be separate flat. It is a
double facade attached building with
98 meters of lot width. Its facade is
preserved and the interior is renewed.
The building, in which all the floors
were meant to have separate usage, is
renovated so that the whole building
can be used by one company. A new
setting is planned according to the
new functions. Binada finansal ve operasyonel
departmanların yanı sıra showroomlar ve giriş katında sanat ve
performans sergilerine ev sahipliği yapan Bilsar Kültür Merkezi
bulunmaktadır.
Besides the financial and operational departments, there are also
showrooms present. Bilsar Cultural
Center, in which art and performance
exhibitions are held, is on the ground
floor of the BilsarBuilding. Bi ls a r Bi n a s ı
Bi ls a r He a d q u a r te rs
Ye r i -L o ca t i o n : Tü n e l
Ya p ı m Y ı lı -C o n st r u ct i o n D a te : 2 0 0 3
İ n ş a a t Ala n ı -Are a : 3 , 5 0 0 m 2
M i m a r -Arch i te ct : Ha n Tü m e r te k i n
Ş a n t i ye Ş e f i -C o n st r u ct i o n S u p e r v i s o r :
Ta r k a n Bi lge
28
29
30
31
MIR Binası
MIR Building
Şişhane’de Tünel Meydanı’ndaki
19. yüzyıl neoklasik üsluptaki
MİR Binası günümüze hasarsız
olarak iyi durumda gelmiştir.
Konut olarak inşa edilmiştir.1890
tarihli yapının cephesi tüm orijinal bezemeleriyle korundu, içi ise
yenilendi. Arkasındaki binayla birleştirildi. Önceki işlevine paralel
olarak daireler şeklinde işlevlendirilen yapının mekanı günümüz
ihtiyaçlarına göre kurgulandı.
Büyük daireler küçültüldü.
The 19th century neoclassic MİR Building in Tunnel square, Şişhane has reached today in a good
condition without a damage. It was
built as a residential building. The
facade of the 1890 dated historical
building is preserved with all of its
original adornments, its inside is
renewed. It is joined with the building
behind it. The building was functioned
as separate flats according to its
primary function. It is replanned due
to modern needs and large flats are
scaled down. M i r Bi n a s ı -M i r Bu i ld i n g
Ye r i -L o ca t i o n : Tü n e l
Ya p ı m Y ı lı -C o n st r u ct i o n D a te : 2 0 1 0
İ n ş a a t Ala n ı -Are a : 2 , 5 0 0 m 2
M i m a r ı -Arch i te ct : Ha n Tü m e r te k i n
Şantiye Şefi-Construction Supervisor:
Fu lya Y ı ld ı r ı m -Hü s ey i n Ü lke r
32
33
Hasan Açıkel Apartmanı
Hasan Açıkel Apartment
Hasan A ç ıkel A p ar tmanı-
Şişhane’de Meşrutiyet
Caddesi’nde yakın dönem konut
binası, güçlendirilerek, iş yerine
dönüştürüldü. Çalışma kapsamında, binanın dış duvarları askıya
alındı, yol kotunda kuyu temel
yapılarak içi betonarme olarak
yeniden inşa edildi, ince işleri
yapıldı.
Alman Okulu
German School
The early age residential building on
the Meşrutiyet Street, in Şişhane,
is reinforced and transformed to an
office building. In the project, the outer
walls were suspended, well foundation
was done at the road level, the inside
was built as reinforced concrete and
the craftsmanship was completed. Tünel’de, 1896 yılında konsolosluk okulu olarak inşa edilen
Alman Okulu’nun A ve B Blok
bölümlerinde güçlendirme ve ince
işleri yapıldı. Çalışma kapsamında
bir bodrum kat inildi, temel oluşturularak perde kolon inşaatları
yapıldı.
The A and B blocks of the GermanSchool, built as a consulate in 1896 in
the Tunnel region, are reinforced and
the craftsmanship is done. One basement floor was created in the project
and the foundation was done with the
curtain colon structures. Hasan A ç ıkel A p ar tment
Ye ri- Location: Tünel
Ya pım Yıl ı- Constr uc tion Date: 2010
İ n şaat A l anı- A rea: 1,50 0m 2
M i mar ı- A rc hitec t: Siska AŞ
Şantiye Şefi-Construction Supervisor:
Hüseyin Ü l ker
Alm a n O k u lu -G e r m a n S ch o o l
Ye r i -L o ca t i o n : Tü n e l
Ya p ı m Y ı lı -C o n st r u ct i o n D a te : 2 0 0 8
İ n ş a a t Ala n ı -Are a : 2 , 0 0 0 m 2
S ta t i k P ro j e -S ta t i c P ro j e ct : C e la l E rd e m
Ş a n t i ye Ş e f i -C o n st r u ct i o n S u p e r v i s o r :
Hü s ey i n Ü lke r
34
35
Selimbey Apartmanı
Selimbey Apartment
Sel i m b ey Ap a r t m a n ı
Sel i m b ey Ap a r t m e n t
Yeri - Lo ca t i o n -: G a la ta
Galata Kulesi’ne komşu ikiz bina
1895-1905 tarihleri arasında yapıldı. 19. yüzyılın tipik neoklasik
özelliklerini taşıyan yapı, konut ve
misafirhane olarak tasarlanıp inşa
edildi. Birbirinden bağımsız bölümler halinde olan yapı, binanın
tümünün bir arada kullanıldığı
mekan kurgusuna kavuşturuldu.
Yakın dönemde avize atölyeleri
tarafından hor kullanıldığından
günümüze hasarlı olarak ulaşan
yapıların onarımı yapılarak,
orijinal olmayan müdahaleler
temizlendi. Adeta santim santim
çalışılarak binanın içi ve arka
yarısı yıkıldı, güçlendirme yapıldı.
Bina iç duvarlarıyla döşemeleri
betonarme olarak inşa edildi. Bina
cephesi, mermer rölyefleri ve metal kapısı temizlenerek korundu.
Şehrin bu bölgesinde çok az
rastlanan yeşil alan yaratmak için
her katta bir oda iptal edilerek,
binanın arka tarafında 20 metre
yüksekliğinde düşey bir bahçe
alanı yaratıldı.
Böylece binanın arka tarafında yeşile bakan bir cephe oluşturuldu.
36
The twin building next to Galata Tower was built between 1895-1905. It
has the classical aspects of 19th century neoclassicism. The building
was designed as a guesthouse and
residence. The structure which had
individual units was redesigned to
have a unity in which the building can
be used as a whole. Ya p ı m Y ı lı -C o n st r u ct i o n D a te : 2 0 0 8
İnş a a t Ala n ı -Are a : 1 , 0 0 0 m 2
Mi m a r ı -Arch i te ct : Ha n Tü m e r te k i n
Şa nti ye Ş e f i -C o n st r u ct i o n S u p e r v i s o r :
Es i n E şt ü r k -E m re S u s a m
The structures, which were damaged
due to the rough usage of chandelier ateliers, are repaired, all the
unoriginal additions are cleaned. With
a meticulous work, the inside and
back of the building are torn down
for reinforcements. The inner walls
and upholstery are built as reinforced
concrete. The facade of the building,
the marble relief and metal door are
cleaned to be preserved. To create the rare green area in this
part of the city, each floor is scaled
down a room and a vertical 20 meter
high garden is created at the back of
the building so that the building now
has a green rear facade. 37
38
39
Arghan Otel
Arghan Hotel
Asmalımescit’teki tarihi yapının
restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları yapıldı. Cephe
ve dış duvarların askıya alınarak
korunduğu binada, güçlendirme
çalışmaları kapsamında, keson
kuyu açılarak radye temel yapıldı,
eski kiriş ve kolonlar kırılarak
yeni kolon, kiriş ve perde döşeme
inşa edildi. Binanın kaba ve ince
inşaat işleri tamamlandı.
Caba Otel
Caba Hotel
The restoration and the refunctioning of the historical building in
Asmalımescit are completed. The facade and the outer walls of the building were suspended and persevered.
The reinforcement process included
caisson well and raft foundation. Old
girders and colons were demolished,
new girders, colons and curtain upholstery were built. The rough construction and craftsmanship of the building
were completed. Tarlabaşı’nda ikinci derece tescilli
bina restorasyon ve yenileme çalışmalarının ardından otel olarak
hizmete girecek. Projede bina
askıya alınarak, iki kat bodrum
inildi. Binanın iç ve dış duvarları
betonarme ile güçlendirildi.
The second degree registered building
in Tarlabaşı will be open as a hotel
after the restoration and renewal
process. On the project, the building
has been suspended and two basement floors were created. The inner
and outer walls are reinforced with
concrete. Arghan Oteli
Arghan Hotel
Yeri-Location: Asmalımescit
Alanı: 1,400 m 2
Mimarı-Architect: Siska AŞ
Yapım Tarihi-Date: 2011
Şantiye Şefi-Construction Supervisor:
Hüseyin Ülker-Emre Susam
Caba Otel
Yeri-Location: Tarlabaşı
Alanı: 1,400 m2
Mimarı-Architect: Budova Mimarlık
Başlama Tarihi-Start Date: 2011
Şantiye Şefi-Construction Supervisor:
Hüseyin Ülker-Tansu Işık
40
41
Larespark Plaza Otel
Larespark Plaza Hotel
Taksim’in dokusunu yansıtan öz-
The rough construction and crafts-
gün mimarisiyle beş yıldızlı Larez
manship of the five star Lare Park
Park Plaza Otel’in kaba inşaatı ve
Plaza Hotel, which reflects the texture
dekorasyonu sekiz ay gibi kısa bir
of Taksim with its unique architec-
sürede tamamlandı. Proje dahilin-
ture, was completed in a short period
de delux odalar, süitler, 250 kişiye
of time of eight months. The project in-
kadar toplantılar için on salon,
cluded the construction and decoration
iki restoran, bar, kapalı yüzme
of deluxe rooms, suits, ten convention
havuzu, fitness center, jakuzi,
halls of 250 people, two restaurants,
sauna ve Türk hamamının yapımı
bar, indoors swimming pool, fitness
ve dekorasyon işleri tamamlandı.
center, jacuzzi, sauna, Turkish bath. La resp ar k Hotel
Ye ri- Location: Tak sim
Ya pım Yıl ı- Constr uc tion Date: 1997
İ n şaat A l anı- A rea: 12,5 00m 2
M i mar - A rc hitec t: Sisk a AŞ
Şantiye Şefi-Construction Supervisor:
M urat Kayaoğ l u
42
43
Babylon Lounge ve Pozitif Ofis
Pozitif Office and Babylon Lounge
Babylon müzik kulübü,
Asmalımescit’in 1990‘lı yıllardaki gelişiminde özel bir yer tutar.
Pozitif şirketinin yönetim ofislerini
de barındıran bina, tarihi çevre ile
duyarlı bir iletişim kurar. Giriş katındaki Babylon Lounge, iç mekan
tasarımındaki rafine yaklaşımı ile
gün içinde hem ziyaretçilere hem de
Pozitif çalışanlarına yemek yerken
iyi müzik dinleme olanağı sağlar.
Aydan Volkan-Selim Cengiç
Mimar
Architect
Aynı mekan akşam saatlerinde ışık tasarımında yaratılan
farklılıklar ile Babylon ile entegre canlı performanslara ev sahipliği
yapmaktadır. Birinci katta, özel
davetler ya da toplantılara hizmet
eden çok amaçlı alan, diğer dört
katta ise Pozitif’in yönetim ofisleri yer almaktadır.
Hem Babylon'da hem Babylon
Lounge'da var olan eski mekanın
kaba dokusuna fazla müdahalede
bulunmadan ışık ve yeni malzemelerle mekansal düzenlemeler
getirilmiş ve Pozitif'in dinamik
kurumsal yapısına uygun esnek
mekanlar yaratılmıştır. Babylon music club has a special place
in the development ofAsmalımescit in
the 1990s. The building includes the
administration offices of the Pozitif company. It has a sensitive
relationship with the outer world. the
Babylon lounge on the entrance floor
gives its visitors and the employees
of Pozitif an opportunity to listen to
music while dining all day long, with
its refined aspects in indoor design.
The same place hosts live performances, in integration with Babylon, with
changing lighting designs. On the first
floor private events or meetings can be
held in the multipurpose area, the
other four floors include the offices
of Pozitif. Flexible areas in cohesion with Pozitif ’s dynamic structure are created by
using new lighting designs and
equipment without making drastic
changes in the rough texture of both
Babylon and Babylon lounge.
Pozi t i f Bi n a s ı -Ba b y lo n L o u n ge
Pozi t i f Bu i ld i n g a n d Ba b y lo n L o u n ge
Yeri - Lo ca t i o n : Beyo ğlu
Ya p ı m Ta r i h i -C o n st r u ct i o n D a te : 2 0 0 7
İnş a a t Ala n ı -Are a : 1 . 0 0 0 m ²
Mi m a r -Arch i te ct : Ay d a n Vo lk a n -S e li m C e n gi ç
Şa nti ye Ş e f i -C o n st r u ct i o n S u p e r v i s o r :S e d a Bi n gü l
Fotoğra f -P h o to gra p h : C e m a l E m d e m
44
45
Süngü Apartmanı
Süngü Apartment
46
Cihangir İtalyan Yokuşu’nda,
adını bulunduğu sokaktan alan
apartman, her birinden fitness
center’a ulaşılan, 2 ofis ve 21
daireden oluşmaktadır. Binanın
girişi, kök meşe parkeden yapılan
mobilyalar, parçalı boy aynalar,
cam filmi, İstanbul silueti ve gizli
ışıklarla dekore edilerek davetkar
bir görünüme kavuşturuldu.
The building takes its name from the
Dairelerde, masif bambu parke
kaplamalar, İtalyan Spagnol açık
mutfak ürünleri, Siemens ankastre cihazlar kullanıldı. Binanın,
muhteşem deniz manzaralı arka
cephesine alüminyum sürgülü
doğramalar ve kumandalı roller
pancurlar takıldı. Ön cephede
sokağın sıcaklığını yansıtan, masif
Iroko kayar kepenk kullanıldı.
In the flats solid bamboo flooring, Ital-
alley it is on in the CihangirItalian
Ramp. It is composed of 2 offices and
21 flats from which the fitness center
can be accessed. An inviting look is
given to the entrance hall by using root
oak parquet furniture, parted mirrors,
glass film, the silhouette of Istanbul
and hidden lighting. ian Spagnol open kitchen units, Siemens embedded equipment are used.
Sliding aluminum joinery andremoted roller shutters are installed to the
rear facade with the amazing sea view.
On the front facade solid Iroko rolling
shutters are used in order to reflect the
warm spirit of the alley. 47
S ü n gü Ap a r t m a n ı
S ü n gü Ap a r t m e n t
Ye r i -L o ca t i o n : C i h a n gi r
Ya p ı m Y ı lı -C o n st r u ct i o n D a te : 2 0 0 6
İ n ş a a t Ala n ı -Are a : 2 , 5 0 0 m 2
M i m a r ı -Arch i te ct :
C e m Yü ce l-C e m K o ca cı k ı o ğlu
Şantiye Şefi-Construction Supervisor:
E s i n E şt ü r k
48
49
Söktaş Binası
Söktaş Building
Asmalımescit’teki Söktaş Tekstil
Binası, Showroom ve yönetim
merkezi olarak kullanılmaktadır.
19. yüzyıl sonunda konut binası
apartman olarak inşa edilmiştir.
Binanın cephesi korunarak yeniden işlevlendirildi.
The Söktaş Textile Building
Zemin altına inilerek binanın ön
girişiyle arka bahçesi birleştirildi.
Arka bahçede amfi düzenlemesi
yapılarak sosyal kültürel etkinlik
alanı yaratıldı. Arka bahçede ayrıca, işverenin önerisiyle Söke’den
getirilen yüz yaşında bir zeytin
ağacı dikildi.
refunctioned. Günümüz imar mevzuatının
gereklerinden yangın güvenliği açısında yangın merdiveni
eklendi. Arka cepheye anıtsal bir
görünüm kazandıran yangın merdiveni, bu yapıya özgü tasarlanan
şık bir mimari öğe olarak dikkati
çekmektedir. Binanın giriş kapısı
orijinal haliyle korunan yapı
birimlerinden biridir.
Binanın iç mermer merdiveni,
koridor tarafında geniş bir mekan
yaratılmak istenmesi üzerine binanın yeni dolaşım planına uygun
olarak yeniden kurgulandı. Maharet isteyen bu çalışma sırasında,
zigzak çizen mermer merdivenin
ikinci kolu sökülüp yeniden örülerek düz hale getirildi.
50
in Asmalımescit is used as administration office and showroom. The
structure was built as a residential
building during 19th century. The
facade of the building is preserved and
The garden and the front entrance of
the building are combined by going
underground. An amphitheater is designed in the garden to create a social
cultural activity area. A hundred years
old olive tree from Söke is planted in
the garden as a recommendation from
the employer. A fire escape is added due to the current zoning legislation. The fire escape
gave the rear facade a monumental
view and is lit with a unique decoration. The entrance door of the building
is kept as original. The inner marble stairway is redesigned according to the new plans in
order to create a wide area in the aisle
part. During the challenging process,
the second part of the shaped stairway
is torn apart and rebuilt. 51
S ök taş B inası
S ök taş B uil d ing
Ye ri- Location: A smal ımescit
Ya pım Yıl ı- Constr uc tion Date: 2007
İ n şaat A l anı- A rea: 120 0 m 2
M i mar - A rc hitec t: Han Tümertekin
Şantiye Şefi-Construction Supervisor:
Ta rk an B il g e
52
53
Hasanbey Apartmanı
Hasanbey Apartment
1880’li yılların ikinci yarısında inşa edildiği tahmin edilen
yapının sahibi köklü bir Emevi
ailesidir. Bina 1950’lilere kadar
konut olarak kullanılmış, İstiklal
Caddesi’nin genel yapısının değişmeye başlamasıyla alt katı dükkan
işlevine dönüştürülmüştür. 2000’li
yıllara doğru bina konut özelliğini
tümüyle yitirmiştir. Hollandalı
bir yatırım firması olan Vastned
Emlak Yatırım tarafından 2011‘de
satın alınan bina, restorasyon ve
renovasyon sürecine girmiştir.
Hasan Bey Apartmanı üç ayrı
bloktan oluşmaktadır. Güçlendirme projesinde binaların bodrum
ve zemin katlarda birleştirilmesi
öngörülmüştür. Kuyu temel tekniği ile 2,5m, 6 m ve 18,5 m kuyu
derinliklerine inilerek bodrum
katlar oluşturulmuş, binanın
ana taşıyıcı duvarlarının yeni
yapılan radye temelle bağlantısı
sağlanmıştır. Genellikle Beyoğlu
bölgesindeki tarihi eser güçlendirmelerindeki uygulamalardan
farklı olarak, yeni oluşturulan
betonarme sistemle çekirdek bölgesinde tutulması sağlanmıştır.
54
The owner of the building built probably in the second half of 1880s is a
rooted Umayyad family. The building
was used as a resident until1950s, the
ground floor was turned into as store
due to the changes in Istiklal Avenue.
In 2000s the building lost its residential aspect completely. Vastned Retail,
a Dutch investment firm bought the
building in 2011 and started the
restoring and renovation process. Hasan Bey Apartment is composed
of three buildings. With the reinforcement project, the ground and
basement floors of the buildings were
foreseen to be combined. With well
foundation technique 2.5m, 6m and
18,5m deep wells were built to make
basement floors and the main load
bearing walls were combined with the
newly built raft foundation. Different
from the most reinforcements in the
Beyoğlu region, the new reinforced
concrete system was meant to hold the
core region. 55
H asanbey Apart manı
H asanbey ’s Appartem ent
Yeri-L ocat ion: Beyoğlu
Yapım Yılı-Const ruct i on Date: 2 0 1 3
İnşaat Alanı-Area: 27 0 0 m 2 p t
Mimar-Architect :
AKC Mimarlık-Arz u Kökha n C a nd aş
Şantiye Şefi-Construction Supervisor:
Bülent Cumur
56
57
Bailo Otel
Bailo Hotel
Esra Güray
Yüksek Mimar
Master Architect
Esra Kazmirci
İç Mimar
Interior Architect
Bailo Otel, bulunduğu çevre, tarihi
doku ve bölgenin mimari özellikleri göz önünde tutularak tasarlanmış yeni bir projedir.
Bailo Hotel is a new project designed
Amacımız, Siska ile birlikte sanki
daha önceden bu yapının aynen bu
şekilde var olduğu hissini verecek
şekilde çevreye uyumlu olmasını,
mümkün olduğu kadar da tozlu
bir geçmişten arınan, bir tarihi
yapı restorasyonu gibi, bittiği
zamanda klas bir şekilde öne çıkmasını arzu ettik.
Our aim with Siska is to make the
Unutulan söve işçilikleri ile Beyoğlu ve çevresinde gördüğümüz,
özellikle balkon korkuluklarında
kullanılan estetiği, günümüz teknolojisi ve malzemeleriyle tekrar
vurgulamak istedik.
We wanted to emphasize the forgotten
7 katlı, 14 odalı Bailo Otel, şehrin
hızlı temposuna uyum sağlayacak
fonksiyonellikte ve çağdaşlıkta
tasarlandı. İç mekan anlayışında
da sakin, uyumlu, eski binalarda
görmeye alıştığımız, ancak yavaş
yavaş unutulan malzeme ve işçilikleri öne çıkarmak istedik.
regarding its surrounding area,
historical texture and architectural
aspects of the region. building in harmony with its surroundings, creating the feeling that
this structure was already present in
this condition. Also we wanted it to
stand out, when it is completed, just
like a restored historical building purified from a dusty past. jamb work, especially the esthetics
in the balcony parapets that we see
around Beyoğlu, by using modern day
technologies and equipment. Bailo Hotel has 7 floors and 14 rooms.
It has been designed by a functionality
and modernity that will suit the high
pace of the city. The interior design is
meant for the calm, unified equipment
and handiwork of the old buildings,
which are being forgotten slowly, to
stand out. Bailo Otel
Bailo Hotel
Yeri-Location: Beyoğlu
Yapım Yılı-Construction Date: 2013
İnşaat Alanı-Area: m 2
Mimar-Architect:
Yüksek Mimar Esra Güray
İç Mimar Esra Kazmirci
Şantiye Şefi-Construction Supervisor:
Yusuf Hamdanoğulları
58
59
Sümerbank Binası
Sümerbank Building
Karaköy Bankalar Caddesi’nde
1880'li yıllarda Credit General Ottoman (İtibar-ı Umumi
Bankası)‘nın kullandığı bina,
bankanın 1899 yılında tasviye
edilmesinden sonra, Anadolu
Demiryolu Şirketi tarafından
kullanılmaya başlanmış. 1910’da
ise Deustsche Bank aynı binada
faaliyete geçmiştir.
Bankalar Caddesi’nin en değerli
binalarından olan Tarihi Sümerbank Binası, İstanbul doğumlu
İtalyan Mimar Antoine Tedeschi
tarafından 1867 yılında neo-Rönesans üslupta inşa edilmiştir.
Cumhuriyet döneminde bu iki
kurumdan boşalan binaya 1933
yılında kurulan Sümerbank
yerleşmiş ve günümüze kadar
korumuştur. Bina 2010’da Yılmaz
Ulusoy Holding tarafından satın
alınarak restorasyon ve yenileme
çalışmaları yapılmıştır.
Sümerbank binası uygulaması,
işyeri olarak tasarlanıp yapılmış
bir binanın, ayrı bağımsız birimler
haline dönüştürülerek yeniden işlevlendirilmesi bakımından diğer
projelerden ayrılır. İşhanı olarak
inşa edilen bina yenilenen mekan
kurgusuyla otele dönüştürülmüştür. Binada orijinal özelliklere
sadık kalınarak oda ve banyo gibi
yeni bölmeler eklenmiştir. Binanın cephesi temizlenerek korunmuş, güçlendirme yapılmıştır.
Sümerbank binası, aynı yatırımcı
tarafından alınan bitişiğindeki
Cemaat Han’la birleştirilmiştir.
60
The building was used by
the Credit General Ottoman
(İtibar-ı UmumiBank) in the 1880s.
after the liquidation of the bank in
1899, the building was started to be
used Anatolian Railway Compnay. In
1910 Deustsche Bank started to function in the same building. The historical Sümerbank building,
one of the most valuable ones in
the Bankalar Avenue, was built by
the Istanbul born Italian Architect
Antoine Tedeschi in 1867 in the neo
Renaissance manner. In the times of the republic Sümerbank was settled in to the building and
preserved it up until today. In 2010
the building was bought by Yılmaz Ulusoy and the restoration-renewal
process was done. The Sümerbank Building project, is
different from the other ones because
it includes the refunctioning of a
building in separate units which was
primarily designed as a commercial
building.
The structure built as an office building is transformed into a hotel with a
new setting plan. rooms, bathrooms
were added while the original aspects
were preserved. The facade of the
building is cleaned and preserved,
reinforcement is done. Sümerbank Building is combined
with the Cemaat Han next door, also
bought by the same investor. 61
S ü m e r b a n k Bi n a s ı
S u m e r b a n k Bu i ld i n g
Ye r -L o ca t i o n : K a ra köy
M i m a r ı -Arch i te ct : Ha n Tü m e r te k i n
Ba ş la m a Ta r i h i -S ta r t D a te : 2 0 1 1
Ala n ı -Are a : 4 2 4 4 m 2
Şantiye Şefi-Construction Supervisor:
Ba h a d ı r D o ğa n
62
63
Corpera Oteli
Corpera Hotel
Cemaat Han
Cemaat Han
Cemaat Han
Yer-Location: Karaköy
Tipik 19. yüzyıl yapısı olan Cema-
Cemaat Han was built as a office
at Han, işhanı olarak inşa edilmiş
building in 19th century and had the
ve günümüze kadar aynı işlevini
same function up until today. In this
Mimarı-Architect: Han Tümertekin
koruyarak gelmiştir. Bu projede
Başlama Tarihi-Start Date: 2011
de bütün olarak kullanılmak üzere
Alanı-Area: 3000 m 2
tasarlanmış yapı, konaklama işle-
Şantiye Şefi-Construction Supervisor:
Tansu Işık
vine uygun olarak bölümlenerek
yeniden işlevlendirilmiştir.
used as a whole and refunctioned in
parts according to residential aspects. It is combined with the adjacent Sümerbank Building, and also be-
birleştirilen yapı, orijinal özellik-
ing reinforced according to its original
lerine bağlı kalınarak güçlendiril-
aspects. The rough construction and
mekte, kaba ve ince inşaat işleri
the craftsmanship is being completed
maktadır. Binanın cephesi temizlenerek korunmuş, iç duvarlar ve
döşemeler betonarme olarak inşa
edilmiştir.
Yer- L o ca t i o n : Te p e b a ş ı
Mi m a r ı -Arch i te ct :
B a ş l a m a Ta r i h i -S ta r t D a te : 2 0 1 3
A l anı -Are a : 9 0 0 0 m 2
Şantiye Şefi-Construction Supervisor:
B a had ı r D o ğa n
Bitişiğindeki Sümerbank binasıyla
anahtar teslim olarak tamamlan-
64
project the structure is designed to be
C orp e ra O te li
a turnkey project. The facade of the
building is cleaned and preserved
while the interior walls and flooring
were built as reinforced concrete. Palazzo Corpi 1873'te İtalyan
mimar Giacomo Leoni tarafından dönemin armatörlerinden
Ignazzio Corpi için konut olarak
tasarlanmıştır. İstanbul Amerikan Başkonsolosluğu 1937-2003
yılları arasında bu binada faaliyet
göstermiştir.
Bina klasik bir dış görünüme,
freskler ve resimlerle bezenmiş
geniş merdiven hollerine sahiptir.
Yüksek tavanlı Büyük Salon'da
Diana, Neptune, Muses, Graces,
ve Bacchantes gibi mitolojik
kahramanların tasvirleri yer alır.
Mekanlarda klasik bir dekorasyon
hakimdir.
Plazzo Corpi was designed in 1873
by Italian architect Giacomo Leonias
a resident for Ignazzio Corpi, one of
the ship owners of his time. Istanbul
American Consulate General has
functioned in this building during
1937-2003. Proje kapsamında ana bina olan Palazzo Corpi'nin yanı sıra, Annex ve
Chancery binaları bulunmaktadır.
The building has a classical outer view
and wide stairway halls with frescos
and paintings. In the Grand Hall
with high ceilings, there are portraits
of mythological characters such as
Diana, Neptune, Muses, Graces,
and Bacchantes. There is a classical
decoration aspect indoors. The project
also includes Annex and Chancery
buildings with the Plazzo Corpi. Proje kapsamında ilk etapta
Annex ve Chancery binalarının
restorasyon ve yenileme çalışmaları yapılacaktır.
The restoration and renewal of the
Annex and Chancery buildings will be
held first in this project. 65
Tarlabaşı Yenileme Projesi
Tarlabaşı Renovation Project
Tarlabaşı, 16. yüzyıldan itibaren
ülkeler arasında elçilik bulundurulması uygulaması sonucunda,
Beyoğlu’na yerleşen sefaretlerde
çalışan üst düzey yöneticilerin ve
Beyoğlu’nda yaşayan levantenlerin işyeri ve konutlarında çalışanların konut alanı olarak kurulmuştur. Bu binaların mimarisi Cadde-i
Kebir (İstiklal Caddesi)‘deki
konutların küçük birer kopyası
gibidir. Onlarla yarışmayan alt
gelir grubunun küçük, iddiasız
yaşama alanıdır.
Hasan Kıvırcık
Mimar
Architect
Bölge zamanla geçici barınma
mekanı olmuş, büyük kısmı terk
edilmiş, pek çok olumsuzluk ve
imkansızlık içinde çöküntü mekanı olarak yaşamayan bir bölge
haline gelmiştir.
Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm
uygulaması kapsamında yer alan
proje, tarihçiler, sanat tarihçileri, mimarlar ve restoratörlerin
katıldığı, bilim kurulunun görev
yaptığı aylar süren atölye çalışmaları sonucunda oluşturuldu.
Projede, dönemin özelliklerini
taşıyan tarihi binalar, Koruma
Kurulu kararları doğrultusunda
korumaya alınmıştır.
66
Hence the 16th century countries had
embassies from the foreign lands.
That was when Levantines and the
executives of the embassies settled in
Beyoğlu. Tarlabaşı was then founded as
the residential area for the house and
office employees of those. The architecture of the buildings in this area is like
a small copy of the ones on Istiklal Avenue. It is the humble, little residential
area of the ones with limited income
who can’t compete with them. The area became a temporary living
region in time, most part of it was
abandoned and it became a lifeless
place with many negatives and impossibilities. The project included in Tarlabaşı Urban Transformation applications,
was planned with months of atelier
work of a science council composed of
historians, art historians, architects, restorators. In the project, the
historical buildings with the aspects of
the time period are protected according to the regulations of the Preservation Board. Projenin yenilikçi bir anlayışla
koruma-kullanma dengesini
yeni yorumlanan bina yüzey ve
planlarıyla destekleyerek tesçilli
yapıların bütün dünyada bugün
yapıldığı gibi “kullanılır” rahat bir
mekan organizasyonuna dönüşmesi önemsenmiştir.
It is important to transform the registered buildings to a useful comfortable
location organization, as it is done
in the entire world today. The project
has an innovating understanding of
using-preserving balance and supports
this with newly interpreted building
surfaces and plans. Toplam 9 adadan oluşan bülgede
ilk aşamada 360, 385 ve 386
adalarda yıkım yapıldı. Siska
restorasyon ve yenileme alanındaki deneyimiyle bu adalardaki
tesçilli binaları ayakta tutma,
ayağa kaldırma işini yürütmektedir. Beyoğlu yapıları konusunda
tecrübesi olan güvenilir bir firma
olduğu için tercih edildi.
In the region of 9 blocks the demolishing is first done in 360, 385, 386.
blocks. Siska carries out the job to
raise and sustain the registered buildings in the region with its experience
in the restoration and renovation.
It has been chose for it is a trustable
firm with experience about Beyoğlu
buildings. 67
Ta r la b a ş ı Ye n i le m e P ro j e s i
Ta r la b a ş ı Re n ova t i o n P ro j e ct
Ye r -L o ca t i o n : Ta r la b a ş ı -Beyo ğlu
Ba ş la m a Ta r i h i -S ta r t D a te : 2 0 1 1
M i m a r -Arch i te ct : Ha s a n K ı v ı rcı k
Şantiye Şefi-Construction Supervisor:
L eve n t Ö n e l
68
69
Eski Postahan
Eski Postahan
70
Galata’nın tarihi dokusu içindeki
Eski Postahan is a unique structure
özgün yapılardan biri olan Eski
in the historical texture of Galata. It
Postahan geçmişte postahane ve
was used as an office building and a
iş hanı olarak kullanılmıştır. 1890
post office in history. The building is
tarihli yapı günümüze özelliklerini
dated back to 1890 and has preserved
büyük ölçüde koruyarak gele-
most of its aspects up until today. The
bilmiştir. Yeniden işyeri olarak
building was again functioned as an
işlevlendirilen yapının yıkılna
office building, the demolished parts
kısımları betonarme inşa edilmiş,
were built as reinforced concrete and
duvarları güçlendirilmiştir. Son
the walls were reinforced. The last
kat tabliyesi ve çatısı yıkılarak
floor deck and the roof are demolished
mimari dokuya uygun olarak volta
and rebuilt in brick arch floor, more
döşeme şeklinde yeniden yapıl-
appropriate to the architectural
mıştır. Binanın mobilyaları dahil
texture. All the handy work, including
tüm ince işleri tamamlanmıştır.
the furniture, is completed. 71
Eski Postahan
Eski Postahan
Yer-Location: Galata
İnşaat Alanı-Area: 900 m 2
Mimarı-Arshitect: MGT Mimarlık
Yapım Tarihi-Construction Date: 2010
Şantiye Şefi-Construction Supervisor:
Tansu Işık
72
73
74
75
Siniossoglou Apartmanı-SALT Beyoğlu
Siniossoglou Apartment-SALT Beyoğlu
Orijinal adı “Siniossoglou Apartmanı” olan İstiklal Caddesi’ndeki
altı katlı SALT Beyoğlu binası, 1850-1860 yılları arasında 19.
yüzyıl mimari üslubunda inşa
edildi. Özgün işlevinin cadde
seviyesinde ticaret, üstündeki
katlarda konut olduğu anlaşılan
kagir yapı, Beyoğlu’nun konut alanı olarak kullanılmasının azaldığı
1950’lerden itibaren ticaret, politika, sanat gibi çeşitli alanlarda
hizmet verdi.
Bina özgün yapı elemanları
korunarak güçlendirildi, gereken
yere gerektiği kadar müdahale
edilerek ve günümüzün yapım
teknolojilerinden destek alınarak,
yeni işlevine uygun bir yapıya
kavuşturuldu. Binanın bütünündeki mimari düşünce, çok sayıda
insanın yatay ve düşey dolaşımı
üzerine temellendirildi. Gün boyunca önünden ortalama 1 milyon
kişinin geçtiği bina, olabildiğince
çok ziyaretçinin, neredeyse farkında olmadan içeriye girmesini
sağlayacak yapıda kurgulandı.
Bu nedenle, tüm cephe bir geçiş
arayüzü olarak tasarlandı. Yoğun
insan trafiğini karşılayacak niteliklere sahip giriş katı, caddenin
ve kamusal mekanın devam ettiği
bir alan olarak düşünüldü. Binadaki salonlar, aynı anda farklı sergilerin gerçekleştirilmesine olanak
tanıyor. Ço kamaçlı mekanların
yer aldığı bina, gelişmiş teknolojik
altyapısıyla dikkat çekiyor.
Girişteki katındaki forumda ziyaretçileri, Aydınlatma tasarımcısı
Jan Van Lierde’nin bir instalasyonu karşılıyor.
76
The six floor SALT Beyoğlu building, originally named “Siniossoglou
Apartment”, was built between the
years 1850-1860 with 19thcentury
architectural aspects in Istiklal Avenue. It is understood that the function
of the masonry building was to be a
resident in upper floors and a store in
the ground level. When the residential
aspects of Beyoğlu started to decay,
it served in a wide range of areas
like merchandise, politics, and arts
from 1950s up until today. The building is reinforced by preserving the original structural elements.
An appropriate structure is created
for the new function of the building by
doing minimum interventions to the
areas in need and by the help of the
modern construction technologies. The
architectural idea behind the whole of
the building was based on the vertical
and horizontal movement of many
people. The building has approximately 1 million passersby daily and
is designed to welcome the maximum
number of visitors, almost without
them noticing that they go in. Because
of that the entire facade is designed
as a transition interface. The ground
floor has the qualities to overcome the
intense visitor traffic and is thought to
be an area of continuation of the street
and the public site. The showrooms in
the building give room for different
exhibits take place at the same time.
The building has multipurpose areas
and has an improved technological
infrastructure. In the entrance floor the visitors are
welcomed by an installation by the
illumination artist Jan Van Lierde. 77
Beyoğlu’nun levantenlerinden
Siniosoglou Ailesi’nin 1905‘e tarihlenen konut ve işyeri binasının
restorasyon ve dönüştürme işi
2010’da başlayıp bir yılda tamamlanarak kültür merkezi olarak
hizmete açıldı.
1500m2 alana oturan iki bloktan
oluşan yapıda dış duvarlar korunurken bütün bina 600 tonluk
çelik konstrüksiyonla güçlendirilmiştir. Bina askıya alınarak 12
metre derinde kuyulama yöntemi
ile hafredilmiş ve binaya biri teknik hacimler olmak üzere iki kat
kazandırılmıştır.
Batı cephesi İstiklal Caddesi’ne
bakan, günümüze en üst kattaki
taş cumbası yıkılmış olarak ulaşan
yapının, 1912 tarihli fotoğraflarına dayanarak aslına uygun, masif
Kandıra taşı ile cumba imalatı
günümüz taş ustalarının zanaat
yetenekleri ile tekrar yapılmıştır.
Genel olarak cephe taş restorasyonunda en geleneksel restorasyon
yöntemleri kullanılmıştır. Taş
yüzeyinde yenilik amaçlanmamış,
mevcut halin ömrünü uzatarak
ancak dokusunda bir değişme
olmaksızın koruma hedeflenmiştir. Orijinal taşlardaki renk
farklılıkları bu anlayışla ortadan
kaldırılmaya çalışılmamıştır.
Kimyasal temizleme yöntemleri
öncelikli olarak kullanılmış son
katmanlarda çok düşük basınçlarla mikro kumlama uygulaması
yapılmıştır.
78
The restoration and transformation
of the 1905 dated residential and
commercial building owned by the
levantines of Beyoğlu, theSiniossoglou Family, has started in 2010 and
was finished in one year. The building
was opened as a culture center. The structure composes of two complexes in a 1500m2 area. The outer
walls are preserved while the entire
building is reinforced with steal construction. The building was suspended
and excavated 12 meters deep by welling so that it has two more floors one
being for the technical equipment. The west facade of the building looks
at the Istiklal avenue and it reached
today without its stone bay window
at the top floor. The reproduction
of the bay window is done according to the 1912 dated photos with
solid Kandıra stone by the talents of
the stone craftsmen of In general the most traditional restoration techniques are used in stone
facade restoration. Innovation was
not aimed for the stone surface but
preservation for a longer life without
any change in the texture was. This is
why the color differences in the original stones were not changed. Chemical
cleaning techniques were primarily
used and low pressure micro sanding
was used in the last layers. Horasan sıvalı yüzeylerde
raspalama yapılmış ve o dönem
yöntemleri düşünülerek sıva harç
karışımları denenmiş ve en doğru
olduğu düşünülen formüllerdeki
oranlarla harçlar yapılmıştır.
Brick dust mortar surfaces were
scraped and mortar mixtures were
tried taking the techniques of the time
in to consideration. The mortars were
made by the most proper formulas. İç mekan tavanlarda kalem işi
süslemeler ortaya çıkarılmış,
mekanik ve elektrik aksam kalem
işi süslemelerden uzaklaştırılarak
çözülmüştür. Yarı geçirgen metal
asma tavanlar 1900’lü yıllardan
kalan kalem işi süslemelerin
varlığını hissettirmesine imkan
vermiştir.
The embellishments are brought to
life in indoor ceilings, the mechanic
and electrical components were taken
away from the hand carved embellishments. Semi permeable metallic
suspended ceilings gave opportunity to
the hand carved embellishments from
the 1900sto show. 79
Siniossoglou Apartmanı-SALT Beyoğlu
Siniossoglou Apartmanı-SALT Beyoğlu
Yeri-Location: Beyoğlu
Yapım Yılı-Construction Date: 2011
İnşaat Alanı-Area: 5,000m 2
Mimar-Architect: Han Tümertekin
Şantiye Şefi-Construction Supervisor:
Esin Eştürk-Yusuf Hamdanoğulları
80
81
Beyoğlu Yapıları Mekanik Altyapı İşleri
Beyoğlu Buildings Mechanical Infrastructure Works Siska, tüm Beyoğlu projelerinin
teknik alt yapı hizmetlerini de
sağlamıştır. Tarihi binalardaki
mekanik uygulamalar, mekansal
özelliklere uygun olarak başarıyla
yerine getirilmesi gereken önemli
işlerden biridir.
Siska provided infrastructure services
in all of the Beyoğlu projects. The mechanical applications in the historical
buildings are one of the important jobs
to be done successful according to the
aspects of the structures. Beyoğlu binalarında sıhhi tesisat,
ısıtma tesisatı, yerden ısıtma
uygulamaları, havalandırma
sistemleri, yangın tesisatları ve
diğer endüstriyel uygulamalar en
yeni teknolojiyle tamamlanmıştır.
Aydınlatma işlerinde ise ödüllü
aydınlatma tasarımcısı Jan Van
Lierde ile birlikte çalışıldı.
The sanitation system, heating, floor
heating, air conditioning systems, fire
safety equipment and all the other
industrial applications in Beyoğlu
Buildings are completed by using the
newest technologies. Award winning
illumination artist Jan Van Lierde is
collaborated for the lighting works. Teknik ve mimari ihtiyaçları tam
olarak karşılayan mekanik tesisat
sistemleri, güvenilir, ekonomik,
çevreyle dengeli biçimde ve
mahalin konfor seviyesini sürekli
üst düzeyde tutarak kullanıcılara
sunulmasını amaçlar.
The mechanical installments are
meant to serve all the technical are
architectural needs while providing
a maximum comfort level with safe,
economical and environment friendly
properties. Burada temel ilke, uygulamaları
yapıların mimari düzenini ve tarihi özelliklerini bozmadan, yerine
getirmektir. Binalara değer katan
teknolojilerin uygulanmasında,
mühendisliğin yenilikçi ve yaratıcı
fikir ve yöntemleriyle hareket
edilmesi başarının ana etmenidir.
82
The main principle is to apply those
without disturbing the architectural
layouts and historical properties of
the structures. In the application of
the enriching technologies, the main
essence of success is to act according to
the innovating and creative ideas and
methods of engineering.
83
Beylerbeyi Gazhanesi
Mülkiyeliler Birliği Sosyal Tesisleri
İstanbul'un tarihi yapılarından
biri olan Beylerbeyi Sarayı Gazhanesi, Kuzguncuk Nakkaştepe'de
Boğaziçi'ne açılan vadide yer
almaktadır. Mülkiyeliler Birliği’ne
tahsis edilen endüstriyel mirasının seçkin bir örneği olan
Beylerbeyi Sarayı Gazhanesi'ni
restore edilerek sosyal tesise
dönüştürmüştür.
Gazhane binası 1862 yılında Beylerbeyi Sarayı'nın aydınlatılması
ve ısıtılması için "Gas De France"
Şirketi'nce inşa edilmiştir. Daha
sonra Kuzguncuk semtine de hizmet vermeye başlayan Gazhane,
semte elektrik gelmesiyle 1940 yılında hizmetini durdurmuştur. 78
yıl kesintisiz hizmet veren tesisin
metal bölümleri sökülerek, Kadıköy Gazhanesi'ne taşınmış, geriye
sadece taş duvarlar kalmıştır.
Tarihi Beylerbeyi Gazhanesi'nin
ana ve yardımcı binalarının zamana direnebilen taş duvarları ile
havuzları, Anıtlar Yüksek Kurulu
tarafından, Beylerbeyi Sarayı'nın
müştemilatı olarak değerlendirilmiş ve birinci sınıf tarihi eser
olarak kayda alınmıştır.
Mevcut yapının temelleri ve
duvarlarının restorasyonuyla
ortaya çıkacak kapalı alanlarda,
konferans salonu, sergi ve seminer salonları, kitaplık, açık alanda
ise spor ve rekreasyon bölümleri
planlanmıştır. Yapıların büyük
ölçüde yıkık ve tahrip edilmiş
olması, mevcut duvarların taş
işçiliğiyle onarılarak korunması
ve yapı grubunun özgün temelleri üstünde gerçekleştirilecek
özenli bir restorasyonu gerekli
kılmıştır. Ayakta kalmış duvarlar
olduğu gibi korunmuş, yapılan
tamamlama işlemlerinde sonradan eklenen bölümlerin özgün
yapıdan ayrılabilmesini sağlamak
üzere, yeni malzeme ve teknikler
kullanılmıştır. Bu şekilde eski ve
yeni, bir zaman boyutu olarak da
sergilenmektedir.
Yapının tuğla hatıllı duvarlarının
taş örgüsü korunurken, gazometre kuleleri de özgün biçimine
uygun, ancak bu kez çelik-cam
karışımı olarak güncel teknolojiyle
uygulanmıştır.
Beylerbeyi Gazhanesi
Mülkiyeliler Birliği Sosyal Tesisleri
Beylerbeyi Gashouse
Mülkiyeliler Birliği Social Facility Yeri-Location: Kuzguncuk
Yapım Yılı-Construction Date: 2001
İnşaat Alanı-Area: 2,500m 2
Mimar-Architect: Gökhan Avcıoğlu
Şantiye Şefi-Construction Supervisor:
Taylan Can
84
85
Beylerbeyi Gashouse
Mülkiyeliler Birliği Social Facility Beylerbeyi Palaca Gashouse is one of
the historical buildings of Istanbul.
It is placed on the valley in Kuzguncuk Nakkaştepe, right next to
the Bosphorus. The unique example
of the industrial heritage is assigned
to the Mülkiyeliler Birliği. It has been
transformed to a social facility while
being restored. The gashouse building was built by
the “Gas de France” company for the
lighting and heating of the Beylerbeyi palace. Then it has also served
to the Kuzguncuk neighborhood. The
service has been cut after electricity
reached the area in 1940. The facility
has served for 78 years without any
interruption. The metal parts of it were
transferred to Kadıköy Gashouse and
only the stone walls were left. The time enduring stone walls of the
main and side buildings of theBeylerbeyi Gashouse, as well as the pools,
were considered as thecurtilage of the
palace by the Council of Monuments
and registered as a first degree historical artifact. 86
The indoor areas are planned as conference room, exhibition and seminar
rooms, library while the outdoors is
planned for sports and recreation
areas after the restoration of the foundation and the walls of the building.
The mainly demolished and worn off
condition of the structure units have
made a caring restoration necessary.
The already present walls are fixed
with stone work and preserved. The
standing walls are preserved, new
equipment and techniques are used
in order to separate the newly added
parts from the original building. With
this, old and new are also presented as
a dimension of time. The stone network of the brick walls
of the structure is preserved while the
gamester towers were redesigned according to their original structures but
this time by steel-glass mixtures using
current technologies. 87
Kurumsal Değerlerimiz
Corportate Values
Nitelik:
İyi tasarımları, seçkin lokasyonlarda, kaliteli
uygulamalara dönüştürürüz.
Dürüstlük:
İş planını belirlenen kalitede, takvimde ve ekonomik
koşullarda yerine getiririz.
Süreklilik:
Gelenek, deneyim, bilgi, teknoloji ve zamanı etkin ve
doğru kullanarak hizmet anlayışımızı geliştiririz.
Yenilikçilik:
Bilgi çağının gerektirdiği yeni teknik ve yöntemleri
uygularız.
Yaratıcılık:
Dünyayı değiştiren fikir, tasarım ve uygulamaların
gelişmesine fırsat sunarız.
Doğal ve kültürel mirasa saygı:
Uygulamalarımızda doğal ve kültürel mirasın
korunmasına özen gösterir, deneyimlerimizle mimarlık
mirasının yaşatılmasına katkı sunarız.
Mutlu insan:
Üretim faaliyetlerimizin ana amacı başarılı, kaliteli,
paylaşılan, pozitif yaşam alanları yaratmaktır.
İş güvenliği:
Çalışanlarımızın can güvenliği en ön sırada gelir; gerekli
altyapı ve eğitim donanımı işimizin ayrılmaz parçasıdır.
88
Beyoğlu İş Bitirme Listesi-Devam Eden İşler
Beyoğlu Projects Completion and in Progress
Quality:
We convert suitable designs in to qualified applications on
premium locations.
Honesty:
We complete the business plan with certain quality, time
and financial planning.
Persistence:
We develop our service by using tradition, experience,
knowledge, technology and time in an effective and a right
way.
Innovativeness:
We apply all the technic and methods being required by the
age of knowledge.
Creativity:
We give chance to the development of new ideas, designs and
applications which would change the world.
Respect to the cultural and natural heritage:
We care for the preservation of the natural and cultural
heritage with our executions while we contribute to the
maintenance of architectural culture with our experience.
Happy people:
The main aim of our productive activity is to create
successful, qualified, shared, positive living areas.
Workplace Safety:
The life safety of our employees is the most important
priority for us; required substructure and educational
implementation are inseparable parts of our job.
Bina
Proje
İşveren
Employer
Yeri
Location
İnşaat Alanı Mimarı
Area
Architect
1
Demirbank
Karaköy Şb.
Demirbank
Karaköy
2000 m2
Siska AŞ
1998
Aysun Akyüz
2
Eski Postahan
Galata
900 m2
MGT Mimarlık
2010
Tansu Işık
3
Yılmaz Ulusoy
Sümerbank Binası
Holding
Karaköy
4244 m2
Han Tümertekin
2011
Bahadır Doğan
4
Cemaat Han
Yılmaz Ulusoy
Holding
Karaköy
3650 m2
Han Tümertekin
2011
Tansu Işık
5
Selimbey
Apartmanı
Ezcacıbaşı Holding Galata
1000 m2
Han Tümertekin
2008
Esin Eştürk
Emre Susam
6
Alman Okulu
Deutsche Schule
Tünel
2000 m2
Celal Erdem
2008
Hüseyin Ülker
7
Lülecihendek 54
Galata AŞ
Galata
2500 m2
Plan A
Elif Özdemir
2008
Esin Eştürk
8
Bilsar Binası
Bilsar Tekstil
Tünel
3500 m2
Han Tümertekin
2003
Tarkan Bilge
9
Mir Binası
Murat Öztürk
Tünel
2500 m2
Han Tümertekin
2010
Hüseyin Ülker
10
Hasan Açıkel Ap.
Hasan Açıkel
Tünel
1500 m2
Siska AŞ
2010
Hüseyin Ülker
11
Babylon-Pozitif
Binası
Pozitif AŞ
Asmalımescit
700 m2
Aydan Volkan
2007
Seda Bingül
12
Arghan Otel
Metin Arghan
Asmalımescit
1400 m2
Siska AŞ
2011
Hüseyin Ülker
Emre Susam
13
Söktaş Binası
Söktaş
Asmalımescit
1200 m2
Han Tümertekin
2007
Tarkan Bilge
14
Corpera Otel
Bilgili Grubu
Tepebaşı
12500 m2
Nokta-To Design
2013
Bahadır Doğan
15
Siniossoglou
Apartmanı
Garanti Bankası
AŞ
İstiklal
Caddesi
5000 m2
Han Tümertekin
2011
Esin Eştürk
Y. Hamdanoğulları
16
Süngü Apartmanı
Galata AŞ
Cihangir
2500 m2
Cem Yücel
Cem Kocacıklıoğlu
2006
Esin Eştürk
17
Bailo Otel
Balio Otel
Taksim
1200 m2
Esra Güray
Esra Kazmirci
2013
Y. Hamdanoğulları
18
Hasanbey
Apartmanı
Vastned Emlak AŞ
Taksim
2700 m2
AKC Mimarlık
Arzu K. Candaş
2011
Bülent Cumur
19
Caba Otel
Caba Turizm
Tarlabaşı
1400 m2
Budova
Mimarlık
2011
Hüseyin Ülker
Tansu Işık
20
Tarlabaşı
Dönüştürme Projesi
GAP İnşaat AŞ
Tarlabaşı
360-385Hasan Kıvırcık
386 Adalar
2011
Levent Önel
21
Larespark Otel
Park Holding
Taksim
12500 m2
Siska AŞ
1997
Murat Kayaoğlu
22
Beylerbeyi
Gazhanesi
Mülkiyeliler Birliği Kuzguncuk
2500 m2
Gökhan Avcıoğlu
2001
Taylan Can
No.
Yapım Yılı Şantiye Şefi
Con. Date Con. Supervisor
89
S is k a İnş aat Taa h h ü t
Mim arl ık ve M ü h e n d i sl i k AŞ
Si ska Construct i o n C o nt rac t i ng
Archi tec ture Eng i neer i ng Inc .
De re boyu Cad. Ça y ı r Sok. N o. 1 4
Or taköy 34347 İ sta nbul
Te l: (0212) 288 4 1 5 1
Faks: (0212) 28 8 4 1 7 7
[email protected] siska.com. tr
www.sisk a.co m . t r
Ya pım: Grafik ar
90
91
92

Benzer belgeler