anatomi`de bazı önemli bilgiler

Transkript

anatomi`de bazı önemli bilgiler
BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER
1
ANATOMİ’DE BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER
1. Erkek urethrasının en geniş yeri, pars prostatica urethradır...
14. A. gastroomentalis dextra., a. gastroduodenalis’in dalıdır.
Erkek urethrasının en dar yeri ostium externum, ikinci en dar
yeri pars membranecea urethradır….
15.Omentum minus’u oluşturan ligamentler:
hepatogastricum ve Lig. hepatoduodenale’dir.
Glandula bulbourethralis pars spongiosa üretra’ya açılır.
16.Ductus parotideus, m. masseter’in yüzeyelinden geçip m.
buccinator’u delerek vestibulum oris’e açılır.
2. Funiculus spermaticus içinde bulunan anatomik oluşum:
Ductus deferens, a. testicularis, plexus pampiniformis (v.
testicularis), testiküler sinir pleksusu, lenf damarları ve
processus vaginalis kalıntıları spermatik kord içindedir.
3. A.renalis aorta abdominalis’ten L1- L2 vertebra corpusları
arasından ayrılır…A.suprarenalis inferior, a.renalis’ten
ayrılır…
Lig.
17.Lemniscus lateralis, hangi duyu ile ilgilidir: İŞİTME.
18.Ayak başparmağı ile ikinci parmağı arasında kalan derinin
duyusunu; n. fibularis (peroneus) profundus taşır.
4. Aorta abdominalis’in dalları;
- a.phrenica inferior
- truncus coeliacus
- a.suprarenalis media
- a.renalis
- a. testicularis/a. ovarica
- aa.lumbales
- a.mesenterica superior
- a.mesenterica inferior
- a.sacralis media
5. V.renalis sinistra, a.mesenterica superior’u arkasından
çaprazlar…
6. Ganglion trigeminale (impressio trigeminalis), temporal kemik
üzerinde oturur.
19: Ayak sırtı duyusu
7. Glandula lacrimalis frontal kemikteki fossa glandulae
lacrimalis’te oturur.
8. Articulatio radiocarpalis, ellipsoid tip eklemdir.
20.Bir hasta elinin 3. ve 4. parmaklarını arsına konan kağıdı
sıkıştıramıyorsa, bu hastada hangi sinir zedelenmiştir?
Nervus ulnaris
9. Labrumu olan 2 eklem
• Art. coxae
• Art. humeri
10.N. medianus, m. pronator teres’in iki başı arasından geçer.
21.Septum nasi osseum’un arka ve üst kısmını oluşturan yapı
aşağıdakilerden hangisidir? Etmoid
11. M. cremaster’i, m. obliquus internus abdominis’in lifleri
oluşturur.
22.A. epigastrica inf. a. iliaca ext.’nın dalıdır.
12.Hilum pulmonis dışında ana bronkustan ayrılan lobar bronkus:
Bronchus lobaris superior dexter’dir.
(Bronchus lobaris superior dexter a. pulmonalis dextra’nın üzerinde
yer aldığı için epiarteriyel bronkus adı verilir)
13. A. gastrica dextra, a. hepatica propria’nın dalıdır.
23.Aşağıdaki sinir yollarından hangisi medulla oblangatada
çaprazlaşır ve karşı tarafa geçerek medulla spinaliste
devam eder?
- Tractus corticospinalis
25.Vena jugularis interna aşağıdaki sinuslardan hangisinin
devamıdır? Sinus sigmoideus
26.M. stylopharyngeus’u n. glossopharyngeus (9. CN) uyarır.
24: Aorta abdominalisten çıkan ve V. Cava inferior’a dökelen damar yapıları (Lütfen karşılaştırınız)
www.tusdata.com
2
TUS KAMPI KAPANIŞ HEDİYESİ
27.Dilin 2/3 ön kısmının ağrı-ısı (genel duyu) duyusunu n. lingualis
alır.
28.Ganglion oticum fossa infratemporalis’te bulunan parotis bezinin
parasempatik ganglionudur. (n. glossopharyngeus’un)
29.V. retromandibularis’i yapan iki ven; v. temporalis superficialis
ve v. maxillaris’tir.
30.V. porta’yı yapan iki ven v. mesenterica superior ve v.
lienalis’tir.
31.Cartilago arythenoidea, cartilago cricoidea’nın üzerinde
oturur ve sesin oluşumundan sorumlu larynx kıkırdağıdır. Lig.
vestibulare ve lig. vocale arkada arytenoid kıkırdaklara önde
tiroid kıkırdağa tutunur.
32.Septum membranaceum, trigonum fibrosum dextrum, trigonum
fibrosum sinistrum, anulus fibrosus dexter, anulus fibrosus
sinister kalbin iskeletini oluşturan yapılardır.
33.A. basilaris cisterna pontis içindedir ve dalları:
1- A. inferior anterior cerebelli (AICA)
2- A. labrynthi (iç kulağı besler)
3- Aa. pontis
4- A. superior cerebelli
5- A. cerebri posterior’dur.
34.A. thyroidea inf., truncus thyrocervicalis’in dalıdır.
35.A. subclavia dextra truncus brachiocephalicus’un dalıdır.
36.M. serratus posterior inferior: Kaburgaları deprese ederek
ekspirasyona destek olur.
37.Mm. levatores costarum: Kaburgaları kaldırarak inspirasyona
destek olur.
38.M. deltoideus (orta lifleri): Omuz ekleminde kolun en kuvvetli
abduktorudur.
39.M. supraspinatus: Kolun ilk 15°’lik abduksiyonu, yani kolun
ilk kalkma hareketini başlatır.
40.M. teres minor: Kola omuz ekleminde en kuvvetli dış
rotasyon yaptıran kastir.
41.M. subscapularis: Rotatar cuff kaslarından tuberculum
minore yapışan tek kastır. (Diğerleri tuberculum major
humeride sonlanır.)
42.M. biceps brachii: Ön kola, dolayısıyla ele en kuvvetli
supinasyon yaptırır.
43.M. brachialis: Ön kolun en kuvvetli fleksor kasıdır.
44.M. coracobrachialis: Koltuk altına birsey sıkıştırmaya yarar. N.
musculocutaneus bu kası deler. Ön kol üzerinde etkisizdir.
45.M. triceps brachi: Ön kolun en kuvvetli ekstansor kasıdır.
46.M. pronator teres: N. medianus ön kola girerken bu kasım iki
başı arasından geçer.
47.M. pronator quadratus: Ön kola pronasyon hareketini
başlatan kastır.
48.M. palmaris longus: Karpal tunelden geçmeyen tek kastır.
Aponeurosis palmarise tutunarak sonlanır.
49.M. flexor digitorum profundus: Epicondilus medialisten
başlamaz. Distal falankslar üzerine sadece bu kas etkilidir.
50.M. brachioradiaiis: Ön kol arka grup kaslarından olup ve
siniri n. radialis olup on kola fleksiyon yaptiran tek kastır.
Aynca supinasyondaki kola pronasyon, pronasyondaki kola
supinasyon yaptırır.
51.M. supinator: N. radialis ön kola bu kası delerek girer. Ön kola
supinasyon yaptırır.
52.M. adductor pollicis: Baş parmak kaslarından olup n. ulnaris
tarafından innervasyon sağlanan tek kastır.
53.M. interossei dorsales: II., III., IV., parmaklara abduksiyon
yaptırır.
54.M. interossei palmares: II., IV., V. parmaklara adduksiyon ve
ekstansiyon yaptırır.
55.M. gluteus maximus: Uyluğun en kuvvetli ekstansor kasıdır.
Otururken kalkmada rol oynar.
56.M. gluteus medius: Uyluğun en kuvvetli abdüktor kasıdır.
Sinirinin felcinde Trendelenburg arazı görülür.
57.M. piriformis: Femurun torakanter major’unun en tepesine
yapışır.
58.M. quadratus femoris: Uyluğa dış rotasyon yaptırır.
59.M. iliopsoas: Uyluğun en kuvvetli fleksor kasıdır. Farklı
adlarla anılan iki basa sahiptir. (m. iliacus, m. psoas major)
Yatar pozisyondan oturur pozisyona geçmede etkilidir. Nervus
femoralis ile lamina musculorum içinden geçer.
60.M. sartorius: Hem uyluğa hemde bacağa fleksiyon
yaptırır. Uyluğa dış, bacağa iç rotasyon yaptırır.
61.M. quadriceps femoris:
Dört başlı kastır.
62.İçlerinden M. rectus femoris kası bacağa ekstansiyon ilave
olarak uyluğa fleksiyon yaptırır. Bacağın en kuvvetli ve tek
ekstensor kasıdır.
63.M. pectineus: Canalis femoralisin karın boşluğuna bakan
anulus
femoralisi
arkada
bu
yapı tarafından
sınırlandırılır.
64.M. adductor magnus: Uyluğun en kuvvetli adduktor kasıdır.
Aynı zamanda dış rotasyon yaptıran tek adduktor kastır.
www.tusdata.com
BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER
65.M. tibialis anterior: Ayağın en kuvvetli invertor (supinator)
kasıdır.
66.M. peroneus tertius: M. extansor digitorum longus’un bir
parçasıdır. Bacak ön kompartman kasları arasında yer alıp
ayağa dorsifleksiyon yaptırır.
67.M. peroneus longus: Ayağın en kuvvetli evertor (pronator)
kasıdır. Ayak kubbesinin çökmesini önler.
68.M. flexor hallucis longus: Bacak arka bölgesi derin kaslarının
en büyüğüdür.
69.M. tibialis posterior: Ayağın medial longitudinal kemerini
yukarıdan askıya alır. Ayak kubbesinin çökmesini önler.
70.M. orbicularis oculi: Göz kapaklarının sfinkter kasıdır.
71.M. corrugatorsupercilii: Kasları birbirine yaklaştırır. (kaş
çatan kas)
72.M. buccinator: Yanağın esas kasıdır. Üfleme, ıslık çalma,
emme gibi fonksiyonlar görür. Ductus parotideus tarafindan
delinir. “Üfletici kas” da denir.
73.M. pterygoideus lateralis: Çiğneme kaslarından çeneyi açan
tel kastır.
74.M. obliquus inferior: Zinn halkasın’dan başlamayan
(lakrimal kemikten başlar) gözü) hareket ettiren tek kastır.
Göze elevasyon, abduksiyon dışa rotasyon (ekstorsiyon)
yaptırır.
75.M. genioglossus: Dilin “güvenlik kası” olarak bilinir. Dili öne
çeker ve aşağıya bastırır.
76.M. bulbospongiosus: Miksiyonun son bölümünde kasılarak
üretra içinde kalan idrarı boşaltır. Vaginismus’tan sorumlu
esas kastır.
77.M. ischiocavernosis: Penisin ereksiyon durumunu devam
ettirir.
78.M. levator ani: Pelvis döşemesinin esas kasıdır.
79.M. cricothyroideus (m. anticus - TENSOR KAS): Plica
vocalisi uzatarak daraltan ve plicayi geren tek kastır. Ayrıca
n. laryngeus superior’dan innerve olur.
80.M. cricoarytenoideus posterior (m. posticus - ABDUKTOR
KAS): Rima glottidis’i (mizmar aralığı) genişleten tek kastır.
81.M. aryepiglotticus: M. arytenoideus obliquus’un devamı
şeklinde uzanan bu kas gırtlak girişini kapatır.
82.M. epicranius’un pars frontalisi: Yüzde «hayret ifadesi»
uyandıran kas
83.M. risorius: Gülmede rol aynayan kas (güldürücü kas)
84.M. trapezius: Sırttaki en yüzeysel kastır. “Barfiks kası” olarak
bilinir.
85.M. stapedius: orta kulakta bulunan ve insan vucudundaki
en küçük iskelet kasıdır. N. facialis tarafından inerve edilir.,
stapes kemikciğinin aşırı titremesini ve iç kulağın yüksek sesler
esnasında zedelenmesini önler. Paralizisinde “hiperakuzi”
görülür, stapez kemiği daha labil olur.
86.M. tensor tympani: Orta kulaktadır; n. trigeminus’un n.
mandibularis dalı tarafından inerve edilir, manibrium mallei’yi
mediale çekerek membran tympaniyi gerer.
87.M. dilatator pupillae: Göze “midriasis” yaptırır.
Sempatik inervasyona sahiptir.
88.M. sphinchter pupillae: Göze “myosis” yaptırır.
Parasempatik inervasyona sahiptir.
89. M. ciliaris: Akomodasyon kasıdır. Kontrakte olunca suspensor
ligamentler gevşer, lens küresel şekline döner, tersi durumda da
lens genişler, incelir. Parasempatik inervasyona sahiptir.
90. Müller Kası: Göz kapağını kaldırır; sempatik inervasyona
sahiptir. Göz kapağını kaldıran diğer bir kas olan m. levator
palpebrae superioris ise 3. kranial sinir tarafından inerve
edilir.
91. Brachial pleksus’un radix’inden ayrılan sinirler;
- N.dorsalis scapulae (m.levator scapulae, m.rhomboideus
major, m.rhomboideus minor)
- N.thoracicus longus (m.serratus anterior)
92. Kolunun ve ön kolunun fleksiyonu ile ön kolunun supinasyonu
önemli derecede azalmış bir kişide, n. musculocutaneus
zedelenmesi olduğu düşünülmelidir.
3
Çünkü, n.musculocutaneus zedelenmesinde m.
coracobrachialis, m. brachialis ve m. bicepsbrachii fonksiyon
dışı kalır. Ayrıca ön kolun lateral bölgesinin deri duyusu yok
olur.
93.Lig.cruciatum anterius ve lig.cruciatum posterius, aynı zamanda
art. genu’nun rotasyonuna engel olan ligamentlerdir. Bu
nedenle art.genu’da rotasyon travmasında bu ligamentler
kopar.
94.Fossa poplitea içinde n.tibialis, n.peroneus communis,
a.poplitea ve v.poplitea bulunur.
Fossa poplitea travmalarında, tibia kırıklarında veya
art genu’nun arkaya doğru lüksasyonlarında n.tibialis
zedelenebilir.
Bu durumda bacağın fleksiyonu ile ayağın plantar fleksiyonu
ve inversion hareketlerinde zayıflama görülür. Hasta ayak
parmakları üzerinde yükselemez. Ayağın plantar yüzünde
duyu kaybı meydana gelir.
95. Collum fibula kırıklarında n.peroneus communis zedelenmesi
olur. Bu durumda kişi ayağına dorsifleksiyon (ekstensiyon)
yaptıramaz ve kişide “düşük ayak” meydana gelir.
96. Bacağın üst lateralinin duyusunu; n.cutaneus surae lateralis
(n.peroneus communis)
Bacağın alt lateralinin duyusunu; n.peroneus superficialis
Bacağın arka üst tarafının duyusunu; n.cutaneus surae medialis
(n.tibialis)
Bacağın arka alt tarafının duyusunu; n.suralis
97. N.obturatorius, uyluğun medial tarafında oval bir bölgenin
duyusunu alır.
98.Ayağına dorsifleksiyon (ekstensiyon) yaptıramayan bir
kişide n.peroneus profundus (veya n.peroneus communis);
plantar fleksiyon (fleksiyon) yaptıramayan bir kişide n.tibialis
zedelenmesi vardır.
M.tibialis anterior ve m.tibialis posterior ayağa inversiyon;
M.peroneus longus, m.peroneus brevis ile m.peroneus tertius
ayağa eversiyon yaptırır.
99. Canalis opticus’tan n.opticus, a.ophtalmica ve a.v.centralis
retina geçer.
Fissura orbitalis superior’dan n.oculomotorius (III),
n.trochlearis (IV), n.trigeminus’un ophtalmic dalı, n.abducens
(VI) ve v.ophtalmica superior geçer.
Fissura orbitalis inferior’dan n.zygomaticus (n.maxillaris’in
dalı) geçer.
For.ovale fossa cranii media ile fossa infratemporalis’i birbirine
bağlar ve içinden n.mandibularis geçer.
For.rotundum fossa cranii media ile fossa pterygopalatina’yı
birbirine bağlar ve içinden n.maxillaris geçer.
For.spinosum’dan dura mater’i besleyen a.meningea media
(a.maksillaris) geçer.
For.jugulare’den; n.glossopharyngeus (IX), n.vagus (X),
n.accessorius (XI) geçerek fossa cranii posterior’u terk eder.
Sinus sigmoideus, for.jugulare’ye girerek v.jugularis interna
adını alır.
Sinus petrosus inferior, for.jugulare’ye girerek v.jugularis
interna’ya açılır.
For.magnum’dan medulla spinalis, a. vertebralis, n.
accessorius’un spinal parçası ile C1, C2, C3’ün meningeal
dalları geçer.
100. Mandibula’ya protrüzyon hareketini m.temporalis, retrüzyon
hareketini ise m.pterygoideus lateralis ve m.pterygoideus
medialis birlikte çalışarak yaptırırlar.
M.pterygoideus lateralis, ağzı açan tek çiğneme kasıdır.
Eğer mandibula sabit ise m.digastricus da ağzın açılmasına
yardımcı olur.
101.Fossa pterygopalatina tabanı yukarıda tepesi aşağıda, dört
duvarı olan, bir piramide benzeyen orbitanın arkasında bir
çukurdur.
Fossa pterygopalatina, foramen rotundum ile fossa
cranii media’ya, fissura orbitalis inferior ile orbita’ya,
www.tusdata.com
TUS KAMPI KAPANIŞ HEDİYESİ
4
foramen sphenopalatinum ile burun boşluğuna, fissura
pterygomaxillaris ile fossa infratemporalis’e for. palatinum
majus ve minus cavum oris’e açılır.
Fossa pterygopalatina içindeki oluşumlar
• A. maxillaris
• N. maxillaris
• Ganglion pterygopalatina
102.N.abducens’i zedelenmiş bir kişide medial strabismus (İç
şaşılık) gelişmiştir. Çünkü bu kişinin m.rectus lateralis’i
çalışamamaktadır.
103.Alt-lateral’e bakamayan bir kişinin m.obliquus superior’u
çalışamamaktadır. Bu kişide n.trochlearis felci oluşmuştur.
104.Lateral strabismus (dış şaşılık) görülen bir kişide
n.oculomotorius felci oluşmuştur.
105. M.tensor tympani;
• Kulak zarını gererek daha hassas duruma getirir
(hiperakuzi).
• N.mandibularis tarafından innerve edilir.
M.stapedius
Stapes’i fenestra vestibuli’den uzaklaştırarak titreşimin iç
kulağa daha az geçmesini sağlar (hipoakuzi). N.facialis
tarafından innerve edilir.
106. Atrium dextrum’da bulunan oluşumlar;
• Ostium sinus coronarius
• Crista terminalis
• Sinoatrial nodül (SA nodülü = Keith Flack nodülü)
• Mm. pectinati denilen kas kabarıntıları
• Atrioventricular nodül (AV nodülü = Ashoff -Tawara
nodülü)
• Fossa ovalis
Ventriculus dexter’de bulunan oluşumlar;
• Valva trunci pulmonalis
• Valva tricuspitalis
• Crista supraventricularis (m. papillaris m. papillaris
anterior, m. papillaris posterior ve m. papillaris septalis)
• Chorda tendinea
• Moderatör bant
• Trabeküla septomarginalis (moderatör bant + septum
interventriculare)
107. Larynx’in lenfatikleri
a- Plica vocalisin üstünde: nodi lymphatici cervicales
profundi’ye;
b- Plica vocalisin altında: Bir kısmı nodi lymphatici
prelaryngeales ve pretracheales’e drene olur. Geri
kalan kısmı nodi lymphatici cervicales profundi ve nodi
lymphatici supraclaviculares’e açılırlar.
Pahrynx’in lenfatikleri, nodi lymphatici cervicales
profundi’ye (Derin servikal lenf düğümlerine), pharyngeal
ve tracheal bölge lenflerine açılır.
108. Safra yolları intrahepatik ve ekstrahepatik safra yolları
olarak ikiye ayrılır;
İntrahepatik safra yolları;
• Hepatositlerinin hücre kenarları
• Safra kapillerleri
• Toplayıcı kanallar
• Ductuli interlobularis
110. Sağ böbreğin ön yüz komşulukları;
• Gl.suprarenalis
• Karaciğerin sağ lobu
• Colon ascendens
• Fleksura coli dekstra
• Duodenum’un II.parçası (pars descendens doudeni)
• Jejunum
Sol böbreğin ön yüz komşulukları
• Gl.suprarenalis
• Dalak
• Mide
• Corpus pancreaticus
• A.splenica ve dalları
• Fleksura coli sinistra
• Colon descendens’in başlangıcı
• Jejunum
111. Nefron;
• Malpigi cisimciği (Bowman kapsülü + glomerulus)
• Proximal tüp
• Kıvrıntılı kanallar
• Henle kulpu
• Distal tüp
• Toplayıcı kanallar
112.Plica umbilicalis lateralis içinde a.v.epigastrica inferior;
Plica umbilicalis medialis içinde oblitere a.umbilicalis
dekstra ve sinistra;
Plica umbilicalis mediana içinde oblitere chorda urachus
bulunur.
113.Meatus acusticus internus temporal kemikte bulunur.
İçinden; n. facialis, n. vestibulocochlearis, n. intermedius,
a.v. labyrinthi geçer. Bu deliğin tabanında gang. vestibulare
bulunmaktadır.
114. Radius’un distal ucu ile scaphoideum ve lunatum, ve bir
discus aracılığıyla ulna distal ucu ile triquetrum arasında
oluşan art. radiocarpalis elipsoid tipte bir eklemdir.
115.Fossa cubiti içerisinde, a. brachialis ve onun iki uç dalı
a. radialis ve a. ulnaris, n. medianus, n. radialis ve onun
derin dalı (n. interosseus posterior) ve m. biceps brachii’nin
tendonu bulunur.
116.Fovea radialis’i (Anatomik enfiye çukuru) 3 kasın tendonu
sınırlandırır;
- M. extensor pollicis longus
- M. extensor pollicis brevis
- M. abductor pollicis longus
Bu çukurun içerisinden a. radialis, yüzeyelinden v. cephalica
geçer ve tabanında scaphoideum ve trapezium bulunur.
117. Canalis adductorius m. sartorius’un altında (derininde) dır.
İçerisinde a. femoralis, v. femoralis ve n. saphenus ile n.
obturatorius’a ait lifler bulunur.
118. M. cricothyroideus’un siniri n. laryngeus sup., diğer larynx
kaslarının siniri ise n. laryngeus recurrens’dir.
119. Nodus sinuatrialis, crista terminalis’in üst ucunda
Nodus atrioventricularis, septum interatriale’de
Fasciculus atrioventricularis (His bandı), septum
interventriculare’nin membranöz parçası üzerindedir.
120. A. iliaca int.’nın ön kökünden çıkan 6 önemli dal vardır;
a) A. umbilicalis; a. vesicalis sup. dalını verir, distal parçası
lig. umbilicale mediale’yi oluşturur.
Ekstrahepatik safra yolları;
• Ductus hepaticus dexter ve sinister
• Ductus hepaticus communis
• Ductus choledochus
b) A. obturatoria; corona mortis’in yapısına katılır.
c) A. vesicalis inf.; kadınlardaki a. vaginalis’in karşılığıdır.
109. Truncus coeliacus’un dalları;
a.hepatica communis: İki dalı vardır. A.hepatica propria
ve a.gastroduodenalis. A.gastrica dekstra, hepatica
propria’nın dalıdır. A.gastroepiploica dekstra ve
a.pankreaticoduodenalis superior, a.gastroduodenalis’in
dallarıdır.
d) A. uterina; pelvis içerisinde üreteri önden çaprazlar.
-
a.lienalis (splenica): A.gastrica breves ve a.gastroepiploica
sinistra dallarını verir.
-
a.gastrica sinistra
121. Şuurlu proprioseptif, iki nokta ayrımı ve vibrasyon duyusunu
gövdenin alt kısmı ve alt ekstremitelerden fasciculus
gracilis, gövdenin üst kısmı ve üst ekstremitelerden
-
e) A. rectalis media
f) A. pudenda int.; a. rectalis inf.’u verir. Canalis pudendalis
(Alcock kanalı) de bulunan arterdir.
www.tusdata.com
BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER
5
fasciculus cuneatus taşır. Bu yolun 2. nöronunun uzantısına
lemniscus medialis denir.
122. Sinus cavernosus’a drene olan tek dural sinus sinus
sphenoparietalis’dir. Sinus cavernosus’un içinden; a. carotis
int. ve n. abducens (6), dış duvarından; n. oculomotorius (3),
n. trochlearis (4), n. ophtalmicus (5-1) ve n. maxillaris (5-2)
geçer.
123.N. facialis’in inerve ettiği kaslar; mimik kasları, m. digastricus’un
arka karnı, m. stylohyoideus, m. stapedius’tur.
129: Elin duyusu
124 : Dilin genel ve tat duyusunu alan sinirler
125. Fissura orbitalis superior’dan geçen oluşumlar:
- N.oculomotorius III.
- N.trochlearis IV.
- N.ophtalmicus V in I. dalı
- N.abducens VI.
129: Üst ekstrmitenin duyusu
- v.ophtalmica superior ve inferior geçer.
126.Art. carpometacarpopollicis: Birinci metacarpal kemiğin
eğer şeklindeki tabanı ile os trapezium arasında oluşan
cellar tip bir eklemdir. Bu eklemin hareketleri iki eksenlidir.
Flexion, ekstansiyon, abduksiyon, adduksiyon, rotasyon
hareketleri yapar.
127.M. supraspinatus kolun ilk 15 derecelik abduksiyonunu,
yani kolun ilk kalkma hareketini başlatır. Daha sonra M.
deltoideus’un kolun en kuvvetli abductorleri olan medial lifleri
90 dereceye kadar olan abduksiyonu sağlar. M. trapezius’un
üst lifleri ile birlikte M. serratus anterior çalışarak kolun 180
dereceye kadar olan abduksiyonu yapılır.
128.M. trapezius, N. accesoriusun spinal parçası ve C3 ile C4
spinal sinirler tarafından innerve edilir.
130.N. mandibularis’in inerve ettiği kaslar; çiğneme kasları, m.
digastricus’un ön karnı, m. mylohyoideus, m. tensor tympani,
m. tensor veli palatini
131.Sinus rectus’a açılan iki yapı, sinus sagittalis inf. ve v. magna
cerebri (Galen veni)
132. Fossa poplitea’da bulunan yapılar; a. poplitea, v. poplitea, n.
tibialis, n. fibularis commonis, v. saphena parva
133.V.azygos, T4 seviyesinde sağ radix pulmonis üzerinde bir
kavis yaparak v.cava superiora açılır.
134.A. subclavia’nın dalları
•
A. vertebralis
•
A. thoracica interna
•
Truncus thyrocervicalis
www.tusdata.com
TUS KAMPI KAPANIŞ HEDİYESİ
6
•
Truncus costocervicalis
•
A. dorsalis scapulae
141.Nervus opticus lezyonları
135.A. descendes genu a. femoralis’in dalıdır.
137.Canalis inguinalis
Ön duvar : Medialde m. obliquus externus abdominis’in
aponeurosis’i, lateralde m. obliquus internus
abdominis’in lifleri yapar.
•
Nervus opticuslardan biri kesilirse, o gözde körlük olur.
•
Tractus opticuslardan biri zedelenirse, homonimus
hemianopsi;
•
Chiasma opticum’un ortasında lezyon varsa, bitemporal
heteronimus hemianopsi;
•
Chiasma opticum’un laterallerinde lezyon varsa, binasal
heteronimus hemianopsi dediğimiz klinik tablolar ortaya
çıkar.
•
Radiatio optica’nın üst veya alt demetlerinden birisi
veya bir taraftaki primer görme merkezinde sulcus
calcarinus’un üstünde veya altında kalan kısımlardan
birinin zedelenmesi durumunda, lezyonun karşı tarafında
her iki göze ait görme alanında 1/4 alan körlüğü ortaya
çıkar (quadrantic anopsia).
Arka duvar: Fascia transversalis tarafından yapılır.
Üst duvar : M. obliquus internus abdominis ile m. transversus
abdominis’in alt kenarları oluşturur.
Alt duvar : Lig. inguinale ile medialde lig. lacunare yapar.
Canalis inguinalis’ten erkekte funiculus spermaticus,
n. ilioinguinalis ve n. genitofemoralis’in genital dalı,
kadında ise lig. teres uteri, n. ilioinguinalis ve n.
genitofemoralis’in genital dalı geçer.
142.Cornea refleksi: Cornea’ya yumuşak bir cisimle
dokunulduğunda, dokunma duyusunu n.ophtalmicus (Cranial
V’in ilk dalı) alır. N.ophtalmicus, aldığı dokunma duyusunu baş
ve boyun bölgesinin hafif dokunma duyusu ile ilgili nucleusu
olan ve ponsta yer alan nuc.principalis nervi trigemini’ye
taşır. Dokunma duyusu ile ilgili impulslar, buradan lemniscus
trigemini aracılığı ile thalmus’un VPL nucleusuna iletilirken,
aynı zamanda burada bulunan internöronlar aynı impulsları
Medial Longitudinal Fasciculus aracılığı ile n.facialis’in
m.orbicularis oculi’yi innerve eden nöronlarına da iletirler.
Görüldüğü gibi cornea refleksinin afferent kısmını
n.ophtalmicus (Cranial V), efferent kısmını da n.facialis
(Cranial VII) meydana getirir.
136: PLEXUS SACRALIS
138.Foramen
epiploicum’un
hepatoduodenale,
ön
duvarını
lig.
arka duvarını v. cava inferior,
alt duvarını duodenumun birinci parçası,
üst duvarını karaciğerin lobus caudatus’u yapar.
139. Sinus cavernosus: Sphenoid kemiğin corpus’unun her iki
yanında yer alır. A. carotis interna ile çevresindeki sempatik
sinir plexusu ve n. abducens (VI) bu sinüsün ortasından geçer.
N. oculomotorius (III), n. trochlearis (IV), n. ophthalmicus (V1)
ve n. maxillaris (V2) ise bu sinüsün lateral duvarında seyreder.
Sinus cavernosus, sinus petrosus superior aracılığıyla sinus
transversus’a, sinus petrosus inferior aracılığıyla v. jugularis
interna’ya drene olur.
140. Tractus spinothalamicus lateralis: Ağrı ve ısı duyuları ile
ilgilidir. 1. nöronları ganglion spinale’de bulunur. Bu nöronların
perifere giden aksonları deri, tendon kas ve eklemlerden ağrı
ve ısı duyularını alır. Nöronların santral uzantıları ise radix
posterior’dan geçerek medulla spinalis’e girer ve medulla
spinalis’e girdikleri seviyede, lamina I, IV, V’te bulunan
2. nöronlar ile sinaps yapar. Bu nöronların aksonları aynı
segment ve bir alt ile bir üst segment seviyesinde commissura
alba anterior’dan karşı tarafa geçer. Bu aksonlar, funiculus
lateralis’te tractus spinothalamicus lateralis’i oluşturur. Çok
az sayıda akson kendi tarafında ilerler. Beyin sapını geçtikten
sonra thalamus’un ventroposterolateral nucleus’unda bulunan
(VPL) 3. nöronlar ile sinaps yapar. Bu nöronların aksonları
gyrus postcentralis’te bulunan Brodmann’ın 3, 1, 2 nolu
sahalarında sonlanır.
www.tusdata.com
143: Willis Halkası
BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER
7
150: Ön kolun hareketleri
Hareket
144: Plexus Brachialis
145.M. tensor tympani: Orta kulağın ön duvarındaki semicanalis
musculi tensoris tympani içerisinde yer alır. Kasıldığı zaman
membrana tympaniyi gererek ses dalgalarına karşı hassasiyeti
artırır. Bu kas n. mandibularis tarafından inerve edilir.
M. stapedius: Arka duvardaki eminentia pyramidalis içerisinde
yer alır. Kasıldığı zaman stapesin tabanını fenestra vestibuli’den
uzaklaştırır. Bu kas n. facialis tarafından inerve edilir.
146. A. dorsalis pedis I. metatarsal aralıktan nabzı alınan arterdir
ve a. tibialis anterior’un dalıdır.
Esas Kas
Fleksiyon
M. brachialis
(n. musculocutaneus)
Supinasyon
M. supinator (n. radialis)
Pronasyon
M. pronator quadratus
(n. medianus)
Hız ve Güç Katan
M. brachioradialis
(n. radialis)
M. biceps brachii
(n. musculocutaneus)
M. pronator teres
(n. medianus
151. N. femoralis tarafından uyarılan kaslar
• M. sartorius
• M. iliacus
• M. quadriceps femoris
• M. pectineus (genellikle)
• M. articularis genus
u N. obturatorius tarafından uyarılan kaslar
• Uyluğun addüktör kasları
• M. obturatorius externus
152.Pes anserinusun yapısına katılanlar
• M. sartorius
• M. gracilis
• M. semitendinosus
153.Fetal Dolaşımla İlgili Bazı Yapılar Ve Kalıntıları
Ductus arteriosus àLig. arteriosum
Ductus venosus àLig. venosum
Foramen ovale àFossa ovalis
V. umbilicalis
àLig. teres hepatis
A. umbilicalis
àLig. umbilicalis medialis
147: Tuberculum Majus’a Tutunan Kaslar
148. M.rectus lateralis’in motor innervasyonu, N.abducens
tarafından yapılır…
154: Ayak ayak tabanının (plantar yüz) duyusu
149. N. pudendus ile a.v. pudenda interna, hem for. ischiadicum
majus’tan hem de for. ischiadicum minus’tan geçer.
155. Bunlara göre valva tricuspitalisin sesi sternumun sağından
5.intercostal aralıktan; valva mitralisin sesi sternumun 7-9 cm
solundan 5.intercostal aralıktan valva aortanın sesi sternumun
sağ tarafında 2.intercostal aralıktan valva trunci pulmonalisin
sesi sternumun sol tarafında 2.intercostal aralıktan dinlenir.
156.Karın ön duvarının arka yüzündeki plikalar;
•
Plica umbilicalis mediana; allantois’in kalıntısı olan
•
Plica umbilicalis medialis; a. umbilicalis’lerin kalıntısı
•
Plica umbilicalis lateralis; a.v. epigastrica inferior
urachus (lig. umbilicale medianum)’u içerir.
olan lig. umbilicale medialis’leri içerir.
bulunur.
157.Notokord’un yetişkin insanda iki embriyonik kalıntısı vardır;
1- Lig. apicis dentis
2- Nuc. pulposus
Testis ve overlere kılavuzluk yapan gubernaculum’un da 2
kalıntısı vardır;
1- Lig. teres uteri
2- Lig. ovarii proprium
158.FOSSA CUBITALİS
Sınırları
•
•
•
www.tusdata.com
Lateralde; m. brachioradialis
Medialde; m. pronator teres
Tabanı; humerus’un epikondüllerini birleştiren hayali
transvers çizgi
TUS KAMPI KAPANIŞ HEDİYESİ
8
163: Boyun Ön Ve Yan (Arka) Üçgenleri
Çatısı; deri, fasya ve aponeurosis bicipitalis (lacertus
fibrosus)
Çukurun döşemesini, dışta m. supinator, içte m. brachialis
yapar.
•
İçinde bulunan anatomik yapılar
• N. medianus
• A. brachialis ve uç dalları olan a. ulnaris ile a. radialis
• N. radialis ve derin dalı (n. interosseus posterior)
• M. biceps brachii’nin esas tendonu
• Nodi cubitales (nodi supratrochleares)
V. mediana cubiti ve n. cutaneus antebrachii medialis, fossanın
çatısından geçer.
N. ulnaris ve n. musculocutaneus’un fossa ile ilgisi yoktur.
159. KASLARI DELEN SİNİRLER
N. musculocutaneus
N. medianus
N. ulnaris
N. radialis’in r. profundus’u (PİN)
N. genitofemoralis
N. fibularis (peroneus) communis
à M. coracobrachialis’i deler
àM. pronator teres’i deler
àM. flexor carpi ulnaris’i deler
àM. supinator’u deler
àM. psoas major’u deler
àM. fibularis (peroneus)
• Yukarıda (taban); lig. inguinale
• Apeksi, lateral ve medial sınırını yapan kasların kesişme
noktası
• Döşemesi; dıştan-içe doğru; m. iliacus, m. psoas major,
m.pectineus ve m. adductor longus
• Çatısı; fascia lata ve deri
İçinde bulunan anatomik yapılar dıştan-içe doğru (NAVL);
• N. femoralis
• A. femoralis
• V. femoralis ve v. saphena magna’nın proksimal parçası
• Lenf damarları ve inguinal lenf düğümleri
161. M. gluteus medius’un fonksiyon kaybında, kişi etkilenen
taraf ekstremitesi üzerinde ayakta dururken, pelvis karşı
(desteklenmeyen) taraf üzerine düşer (Trendelenburg
belirtisi +). Bu durum kalça çıkığı, femur boynu kırıkları ve
coxa vara’da görülür.
162. KALÇA EKLEMİNDE UYLUĞA HAREKET YAPTIRAN
KASLAR
longus’u deler
160.TRiGONUM FEMORALE
Sınırları
♦ Fleksiyon; m. iliopsoas (en kuvvetlisi), m. tensor fasciae
latae
M. sartorius, m. pectineus, m. rectus femoris, m.
adductor longus ve diğer addüktör kaslar yardım eder.
♦ Ekstensiyon; m. gluteus maximus (en kuvvetlisi),
iskiyokrural kaslar (m. semitendinosus, m.
semimembranosus, m. biceps femoris) ve m. adductor
magnus
• İçte; m. adductor longus’un lateral kenarı
• Dışta; m. sartorius’un medial kenarı
♦ Abdüksiyon; m. gluteus medius (en kuvvetlisi) ve m.
gluteus minimus
M. tensor fasciae latae ve m. sartorius yardım eder. Uyluk
dış rotator kasları da fleksiyondaki uyluğa abdüksiyon
yaptırırlar.
♦ Addüksiyon; m. adductor magnus (en kuvvetlisi), m.
adductor longus, m. adductor brevis, m. gracilis ve m.
pectineus
M. obturatorius externus yardım eder.
♦ Dış rotasyon; m. quadratus femoris (en kuvvetlisi),
m. obturatorius internus, m. obturatorius externus, m.
gemellus superior ve inferior. Ekstensiyondaki uyluğa,
m. biceps femoris.
M. piriformis, m. gluteus maximus, m. iliopsoas ve m.
sartorius yardım eder.
♦ İç rotasyon; m. gluteus medius, m. gluteus minimus
ve m. tensor fasciae latae. Ekstensiyondaki uyluğa m.
semitendinosus ve m. semimembranosus.
www.tusdata.com
BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER
9
164. TENDO CALCANEUS (ACHILLES TENDONU)
M. gastrocnemius ve m. soleus’un sonuç tendonlarının birleşmesi
ile oluşur. Calcaneus’a tutunur. Yaklaşık 15 cm uzunluğunda
olan bu tendon, insan vücudunun en kuvvetli ve en kalın
tendonudur.
165. M. obliquus externus abdominis, gövdeyi karşı tarafa çeviren
kastır.
166. HESSELBACH ÜÇGENİ (TRiGONUM iNGUiNALE)
Direk inguinal hernilerin geliştiği bölgedir.
Sınırları
• Altta; lig. inguinale
• Dışta; a. epigastrica inferior
• İçte; m. rectus abdominis’in dış kenarı
172: Plexus lumbalis
173. Sinus maxillaris’in drenajı, ostiumlarının yüksek lokalizasyonu
nedeniyle fakirdir. Bu yüzden, infeksiyonları en çok görülen
paranazal sinüstür.
174. Hem Mediastinum Superius Hem De Mediastinum Anterius’ta
Bulunan Anatomik Yapı: Thymus
117: Tipik Vertebra
167. LINEA ARCUATA
Linea arcuata; symphysis pubica ile umbilicus arası orta noktada,
kılıfın arka yaprağını yapan oluşumların, fascia transversalis
hariç rektus kasının ön tarafına geçmesi ile oluşur. Bu nedenle
kılıfın arka yaprağını linea arcuata’nın altında, sadece fascia
transversalis yapar. A.v. epigastrica inferior’lar, linea arcuata’da
kılıf içine girerler.
168. CANALiS FEMORALiS
Femoral kılıf içindedir. Yaklaşık 1.25 cm uzunluğunda olan bu
potansiyel kanal, hiatus saphenus’a kadar uzanır. İçinde lenf
damarları ve anulus femoralis’e yakın bir tane derin inguinal
lenf düğümü (Rosenmüller yada Cloquet lenf düğümü) vardır.
Kanalın karın boşluğuna bakan proksimal ucuna anulus femoralis
denir.
Anulus femoralis’in sınırları
• Önde; ligamentum inguinale
• İçte; ligamentum lacunare
• Arkada; m. pectineus ve fasyası ile ligamentum
pectineum
• Dışta; v. femoralis
Funiculus spermaticus (kadınlarda lig. teres uteri), anulus’un
ön sınırının hemen üstündedir.
A.v. epigastrica inferior, anulus femoralis’in ön-dış kenarının
yakınından geçer.
169. CANALİS PUDENDALİS (ALCOCK KANALI)
Fossa ischioanalis’in dış duvarında fibröz bir tüneldir. M.
obturatorius internus üzerindedir. İçinden; a.v. pudenda
interna, n. pudendus ve n. obturatorius’un m. obturatorius
internus’a giden dalı geçer.
Hem Mediastinum Superius Hem De Mediastinum Medium’da
Bulunan Anatomik Yapılar: N. phrenicus’lar - V. cava
superior
Hem Mediastinum Superius Hem De Mediastinum
Posterius’ta Bulunan Anatomik Yapılar: Oesophagus Ductus thoracicus - N. vagus’lar
Hem Mediastinum Medium Hem De Mediastinum Posterius’ta
Bulunan Anatomik Yapı: V. azygos
175. N. oculomotorius, en çok a. communicans posterior’un
anevrizmasından etkilenir.
176. A. communicans anterior, sinir sisteminde anevrizmaların
en çok (%40 oranında) görüldüğü damardır.
177.Genel olarak, Willis halkasının ön parçasını oluşturan
damarların lezyonlarında; motor ve duyu kayıpları, arka
parçasını oluşturan damarların lezyonlarında; vertigo, ataksi
ve görme alanı kayıpları olur.
Berry anevrizması, Willis halkasındaki doğumsal, sakküler
anevrizmalardır.
Epidural hemoraji; en sık pariyetal yada temporal kemik
kırıklarında, a. meningea media’nın rüptürü sonucu olur.
Subdural hemoraji; yüzeyel beyin venlerini, dural sinüslere
birleştiren köprü venlerin (bridge venler) rüptürü sonucu olur.
Künt travmalarda görülür. Şiddetli travmatik beyin hasarı olan
hastalarda, en yaygın intrakraniyal lezyondur.
Subaraknoidal hemoraji; serebral arterlerin anevrizmalarının
(genellikle Berry anevrizması) rüptürü sonucu olur.
178. Aditus ad antrum orta kulağın arka duvarında, fenestra
vestibuli ve fenestra cochlea iç duvarında, östaki borusunun
açıklığı ön duvarında bulunur.
179. Radix mesenterii’nin önden çaprazladığı anatomik yapılar
• Duodenum’un horizontal parçası (inferior parçası,
üçüncü parçası)
170. Ayağın invertör kasları; m. tibialis anterior ve posterior’dur.
Ayağın evertör kasları; m. fibularis longus, brevis ve
tertius’tur.
171. Etmoidal sinüsler, orbita ve optik kanalla olan yakın
komşuluğu nedeniyle, enfeksiyonları orbita’ya en kolay
yayılan paranazal sinüslerdir. Özellikle arka grup etmoidal
sinüslerin infeksiyonları, optik nörite neden olabilir.
• Aorta abdominalis
• V. cava inferior
• Sağ ureter
• Sağ m. psoas major
Radix mesenterii sadece a.v. mesenterica superior’u arkasından
çaprazlar.
www.tusdata.com
10
TUS KAMPI KAPANIŞ HEDİYESİ
180. PSÖDOBULBAR PARALİZİ
Tr. corticonuclearis’in bilateral harabiyetinde olur.
• M. thyroarytenoideus’ un medial bölümü m. vocalis’ i
oluşturur.
• Gırtlağın girişini (aditus laryngis) kontrol eden kas:
M. aryepiglotticus (m. arytenoideus obliquus’un devamı
şeklinde uzanan bu kas gırtlak girişini kapatır).
Uygunsuz gülme va ağlamalarda karakterize, emosyonel
kontrolün kaybolduğu bir durumdur.
181. Nuc. subthalamicus lezyonunda hemiballismus (ani, istemdışı
çok şiddetli ekstremite hareketi) olur.
182. N. abducens (VI)
• En uzun subarakhnoidal seyirli kranyal sinirdir.
• Tümör,
• Anevrizma,
• KİBAS,
• Kafa travmasından en çok etkilenen kranyal sinirdir.
Lezyonunda;
• İçe şaşılık
• Horizontal diplopi
183.N. SURALİS
• N. tibialis’ten gelen n. cutaneus surae medialis ile n.
fibularis (peroneus) communis’ten gelen n. cutaneus
surae lateralis’in birleşmesi ile oluşur.
• Genellikle greft olarak kullanılan bu sinir, bacağın arka
yüzünde v. saphena parva ile birlikte seyreder.
• Bacağın 1/3 distalinin dış ve arka bölgesi, malleolus
lateralis ve ayağın lateral kenarının küçük parmağa kadar
deri duyusunu taşır.
188: Boyun Ön Ve Yan (Arka) Üçgeni
189.
Discus içeren eklemler
Sinovyal eklemler
- Art.Temporomandibula is
- Art. sternoclavicularis
- Art. acromioclavicularis
- Art. radioulnaris distalis
- Art. radiocarpalis
Meniscus
içeren
eklemler
* Art. genus
Labrum
içeren
eklemler
* Art. humeri
* Art. coxae
Kartilaginöz eklemler
- Symphysis pubica
- Symphysis intervertebralis
190.Trigonum caroticum’un sınırlarını yapan kaslar, m.
sternocleidomastoideus, m. digastricus’un arka karnı ve m.
omohyoideus’un üst karnıdır.
191.
Meatus
184: Alt ekstremitenin duyusu
Açılan kanal /
Paranazalsinus
Meatus nasi inferior Ductus nasolacrimalis
185. Lig. inguinaleden 2 bağ oluşur.
1. Lig. lacunare (Gimbernat)
2. Lig. reflexum (Colles)
Sinus frontalis, sinus maxillaris,
sinus ethmoidalis’ in ön ve orta
Meatus nasi medius grubu (cellulae ethmoidales anteriores ve medii)
186. Glandula pituitaria (hypophysis);
Üstte
: Diaphragma sellae
Yanda
: Sinus cavernosus
Önde
: Sinus sphenoidalis
Altta
: Sella turcica
Arkada
: Dorsum sellae ile komşudur.
187. GIRTLAK VE SES
Gırtlağın ses çıkarma ve sfinkterik fonksiyonlarının
gerçekleştirilmesini sağlayan kaslar iskelet kası karakterindedir.
Bu kaslar, n. vagus’un n. laryngeus recurrens dalı tarafından
innerve edilir (m. cricothyroideus’un n. laryngeus superior’un dış
dalı – r. externus tarafından innervasyonu istisna teşkil eder).
• Plica vocalis’i geren kas: M. cricothyroideus (m. anticus
-TENSOR KAS)
• Rima glottidis’i daraltan kaslar: M. cricoarytenoideus
lateralis, m. arytenoideus transversus ve obliquus, m.
cricothyroideus (ADDUKTOR KASLAR).
• Rima glottidis’i genişleten kas: M. cricoarytenoideus
posterior (m. posticus - ABDUKTOR KAS)
Meatus nasi
superior
Recessus
sphenoethmoidalis
Cellulae ethmoidales
posteriores
Sinus sphenoidalis
192.Diaphragma’daki açıklıklar: Diafragmada üç büyük açıklık
vardır.
Hiatus oesophageus, crus dextrum’un muskuler lifleri ile
sarılan bu açıklık, T 10 düzeyindedir. İçinden oesophagus,
truncus vagalis anterior ve posterior ile sol gastrik
damarların rr. oesophagei dalları geçer.
www.tusdata.com
• Foramen venae cavae, orta hattın sağında, centrum
tendineum’da T 8 düzeyinde yer alır. Bu açıklıktan
v.cava inferior (T 8 - 9 arası disk düzeyinde) ile sağ
n.phrenicus’un terminal dalları ve birkaç lenf damarı
geçer.

Benzer belgeler