Analitik Kimya Bildiriler Kitabı /Abstract Book for Analytical Chemistry

Transkript

Analitik Kimya Bildiriler Kitabı /Abstract Book for Analytical Chemistry
Analitik Kimya Özet Kitabı
Abstract Book for Analytical Chemistry
İÇİNDEKİLER
Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Tasarımı ve Sentezi: Açil Azidler ve Aminoalkinlerin Metal Katalizörlerle Siklizasyonu ........................................................................................................................................... 2
Metin Balcı.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2
Design and Synthesis of New Heterocyclic Compounds: Acyl Azides and Metal-Catalyzed Cyclization of Aminoalkynes .......................................................................................................................................... 3
Metin Balcı.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3
Amin Boranlardan Hidrojen Üretimini Katalizleyen Geçiş Metal Nanokümeleri ................................................................................................................................................................................................ 4
Saim Özkâr.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4
Transition Metal Nanoparticles as Catalyst in Hydrogen Generation from Amine Boranes ................................................................................................................................................................................ 5
Saim Özkâr.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5
Türk Kimya Sanayi ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6
Timur Erk.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6
Turkish Chemical Industry............................................................................................................................................................................................................................................................................ 7
Timur Erk.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7
Bileşik Yarı İletkenlerin Atomik Boyut Kontrollü Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu .......................................................................................................................................................................... 8
Ümit Demir ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8
Atomic Size-Controlled Electrochemical Synthesis and Characterization of Compound Semiconductors ............................................................................................................................................................ 9
Ümit Demir ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9
Higher Education, Science and Technology: Imperatives for Socio-Economic Development............................................................................................................................................................................. 10
Atta-ur-Rahman* and Iqbal Choudhary........................................................................................................................................................................................................................................................ 10
Kayısıda Kükürt Dioksit (SO2 ) Sertifikalı Referans Malzemesi Üretimine Yönelik Çalışmalar............................................................................................................................................................................. 12
Alper İşleyen, Fatma Akçadağ, Betül Arı, Burcu Binici, F. Gonca Coşkun, Adnan Şimşek ..................................................................................................................................................................................... 12
Studies Towards the Production of a Certified Reference Material for Sulfur Dioxide (SO 2 ) in Apricot.............................................................................................................................................................. 13
Alper İşleyen, Fatma Akçadağ, Betül Arı, Burcu Binici, F. Gonca Coşkun, Adnan Şimşek ..................................................................................................................................................................................... 13
Ergene Havzası Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Örneklerindeki Arsenik İçeriklerinin GFAAS ve HGAAS Ile Tayini ............................................................................................................................................. 14
Ayça Karasakal 1, Gülay Şeren2 , Yıldız Kalebaşı2 .............................................................................................................................................................................................................................................. 14
Determination of Arsenic in Helianthus Annuus L. Growing in Ergene Region by GFAAS and HGAAS................................................................................................................................................................ 15
Ayça Karasakal 1, Gülay Şeren2 , Yıldız Kalebaşı2 .............................................................................................................................................................................................................................................. 15
Doku ve İdrar Örneklerinde Anti-Tiroidal İlaçların LC-MS/MS ile Hızlı Tayini İçin Metot Geliştirilmesi .............................................................................................................................................................. 16
Elmas Öktem Olgun, Öznur Karaoğlu, Muammer Kaplan ................................................................................................................................................................................................................................ 16
Development of a Rapid LC-MS/MS Method for the Determination of Thyreostatic Drugs in Urine ................................................................................................................................................................. 17
and Gland Tissue ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17
Elmas Öktem Olgun, Öznur Karaoğlu And Muammer Kaplan .......................................................................................................................................................................................................................... 17
Organik Maddelerin Karakterizasyonu: Organoklorlu Pestisitlerin Saflık Tayini ve İzlenebilirlik ....................................................................................................................................................................... 18
Hasibe Yılmaz, Simay Gündüz, Mine Bilsel, Gökhan Bilsel, Ahmet Ceyhan Gören .............................................................................................................................................................................................. 18
Characterization of Organic Compounds: Purity Determination of Organochlorine Pesticides and Traceability................................................................................................................................................. 19
Hasibe Yılmaz, Simay Gündüz, Mine Bilsel, Gökhan Bilsel, Ahmet Ceyhan Gören .............................................................................................................................................................................................. 19
Kızılötesi Spektroskopisi Kullanılarak Madeni Yağların Kantitatif İçeriklerinin Belirlenmesi için Çok Değişkenli Kalibrasyon Modelleri ............................................................................................................... 20
İrem Anıl 1, Ayşe Aybey2, Durmuş Özdemir1 ................................................................................................................................................................................................................................................... 20
Multivariate Calibration Models for the Quantitative Determination of Motor Oil Compositions by Using Infrared Spectroscopy ..................................................................................................................... 21
İrem Anıl 1, Ayşe Aybey2, Durmuş Özdemir1 ................................................................................................................................................................................................................................................... 21
Montmorillonit Üzerinde Tek Başına ve Yarışmalı Cu (II ), Cd ((II) ve Pb (II) Adsorpsiyonunun İncelenmesi ....................................................................................................................................................... 22
Jülide Hızal Yücesoy1 , Wolfgang Hoell 2, Reşat Apak 3...................................................................................................................................................................................................................................... 22
Investigation of Individual and Competitive Cu (II ), Cd ((II) and Pb (II) Adsorption onto Montmorillonite ........................................................................................................................................................ 23
Jülide Hızal Yücesoy1 , Wolfgang Hoell 2, Reşat Apak 3...................................................................................................................................................................................................................................... 23
Camsı Karbon Elektrot Yüzeyine Modifiye Edilmiş Grafen Varlığında Altın (III )’ ın Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi............................................................................................................................ 24
Melike Karakaya, Hüseyin Çelikkan .............................................................................................................................................................................................................................................................. 24
Electrochemical Behaviour of Gold (III) on the surface of GCE Modified with Graphene.................................................................................................................................................................................. 25
Melike Karakaya, Hüseyin Çelikkan .............................................................................................................................................................................................................................................................. 25
Kuru İncirde Aflatoksin Miktar Tayini İçin Sertifikalı Referans Malzeme Üretimi............................................................................................................................................................................................. 26
Nilgün Tokman 1, Hayrettin Özer2, Mine Bilsel 1, Müslüm Akgöz1 , Taner Gökçen1 , Tanıl Tarhan1 , Ahmet Ceyhan Gören1 ......................................................................................................................................... 26
Production of Certified Reference Material for Determination of Aflatoxin in Dried Fig .................................................................................................................................................................................. 27
Nilgün Tokman 1, Hayrettin Özer2, Mine Bilsel 1, Müslüm Akgöz1 , Taner Gökçen1 , Tanıl Tarhan1 , Ahmet Ceyhan Gören1 ......................................................................................................................................... 27
Süt ve Süt Ürünlerinde Başlıca Mineral Düzeylerinin İncelenmesi ................................................................................................................................................................................................................. 28
Oğuzhan Şenoğul, Hasan Zora, Gözde Türköz, Fahtih Bakırcı .......................................................................................................................................................................................................................... 28
Analysis of Major Mineral Levels in Milk and Milk Products.......................................................................................................................................................................................................................... 29
Oğuzhan Şenoğul, Hasan Zora, Gözde Türköz, Fahtih Bakırcı .......................................................................................................................................................................................................................... 29
Hayvan Yemlerinde Mineral Miktarı Tayini ve Laboratuvarlarda Uygulanabilirliği .......................................................................................................................................................................................... 30
Ömer Yaşarikiz1, Senem Coşkun 1, Fatma Köylüoğlu 1, Bekir Burak Katırcı 1, Aşkın Acay1 ....................................................................................................................................................................................... 30
Determination of Mineral in Animal Feed and Applicability of Laboratory ..................................................................................................................................................................................................... 31
Ömer Yaşarikiz1, Senem Coşkun 1, Fatma Köylüoğlu 1, Bekir Burak Katırcı 1, Aşkın Acay1 ....................................................................................................................................................................................... 31
Anjiyotensin Reseptör Antagonistlerinin (ARA II) pKa’larının Organik Çözücü-Su Ortamlarında Florimetrik Yöntemle Tayini ............................................................................................................................. 32
S. B. Gündüz 1 , T. Erşan 1 , Ş. Küçükkartallar1, S. A. Özkan 2 .............................................................................................................................................................................................................................. 32
pKa Determination of Angiotensin Receptor Antagonists (ARA II ) in Organic Solvent-Water Media by the Spectrofluorimetric Method............................................................................................................ 33
S. B. Gündüz 1 , T. Erşan 1 , Ş. Küçükkartallar1Error! Bookmark not defined. And S. A. Özkan 2.............................................................................................................................................................................................. 33
Uskumru Balığı Örneklerindeki Ağır Metal Tayini......................................................................................................................................................................................................................................... 34
Senem Coşkun1 , Ömer Yaşarikiz1 , Fatma Köylüoğlu 1, Bekir Burak Katırcı 1, Aşkın Acay1 ....................................................................................................................................................................................... 34
Determination of Heavy Metal in Samples of Mackerel................................................................................................................................................................................................................................ 35
Senem Coşkun1 , Ömer Yaşarikiz1 , Fatma Köylüoğlu 1, Bekir Burak Katırcı 1, Aşkın Acay1 ....................................................................................................................................................................................... 35
Birincil Seviye Referans Gaz Karışımlarının Hazırlanması ve Sertifikasyonu .................................................................................................................................................................................................... 36
Tanıl Tarhan ve Fatma Akçadağ................................................................................................................................................................................................................................................................... 36
Preparation and Certification of Primary Reference Gas Mixtures................................................................................................................................................................................................................. 37
Tanıl Tarhan and Fatma Akçadağ................................................................................................................................................................................................................................................................. 37
Türkiyede Yetişen Bazı Tahıl Çimlerinin Fenolik Bileşiklerinin LC-MS/MS ile Analizi, Antioksidan ve Serbest Radikal Süpürme Aktivitelerinin Belirlenmesi.................................................................................. 38
Tuğba Kardaş1, İnci Durucasu 1 ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 38
Analysis of Phenolic Compounds in Some Grain Grasses Grown in Turkey by Using LC-MS/MS, Determination of Antioksidant and Free Radical Scavenging Activities of These Samples ..................................... 39
Tuğba Kardaş1, İnci Durucasu 1 ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 39
Türkiyede Yetişen Bazı Tahıl Çimlerinin Ekstraktlarının Doğal Gıda Koruyucu Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması ...................................................................................................................................... 40
Tuğba Kardaş1, İnci Durucasu 1 ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 40
An Investigation on Usability of Extracts of Some Grain Grasses Grown in Turkey as Natural Food Protectives ................................................................................................................................................ 41
Tuğba Kardaş1, İnci Durucasu 1 ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 41
Farklı Zamanlarda Çimlendirilmiş Tahıl Örneklerinin HPLC İle Analizi, Antioksidan ve Serbest Radikal Süpürme Aktivitelerinin Belirlenmesi ...................................................................................................... 42
Tuğba Kardaş1, İnci Durucasu 1 ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 42
Analysis of Grain Samples Sprouted in Different Periods by Using HPLC Determination of Antioxidant and Free Radical Scavengin g Activities of These Samples......................................................................... 43
Tuğba Kardaş1, İnci Durucasu 1 ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 43
Güdümlü Tedavi için Küresel Olmayan Nanoparçacıkların Yapımı ve Uygulamaları......................................................................................................................................................................................... 44
Sevde Altuntaş1 , Fatih Büyükserin1 ,2 ............................................................................................................................................................................................................................................................ 44
Fabrication and Application of Nonspherical Nanoparticles for Targeted Therapy .......................................................................................................................................................................................... 45
Sevde Altuntaş1, Fatih Büyükserin1,2 .......................................................................................................................................................................................................................................................... 45
Tek Seferde ve Kolay Su Bazlı Monodispers PEGli Altın Nanonanoparçacık Sentezi......................................................................................................................................................................................... 46
Şevket Tolga Çamlı 1, Fatih Büyükserin2 , Cafer T. Yavuz3 , Mustafa Selman Yavuz4,5 ............................................................................................................................................................................................. 46
A Water-based Facile Synthesis of Monodisperse PEGylated Au Nanoparticles.............................................................................................................................................................................................. 48
Mustafa Selman Yavuz, 1,2* Sevket Tolga Camli, 3 Fatih Büyükserin, 4 and Cafer T. Yavuz 5 ................................................................................................................................................................................... 48
Using Simulated Spectra as a Means of Assessing Fourier Transform Analysis for the Purpose Of Background Removal and Noise Re duction in Auger Electron Spectroscopy ..................................................... 50
Besnik Poniku 1, Igor Belič1 , Monika Jenko 1.................................................................................................................................................................................................................................................... 50
Chemical Composition, Antibacterial Andantioxidant Activities of Black Cumin Volatile Oil Extracted by Steam Distillation Assisted by Microwaves Using the Cryogrinding ....................................................... 51
Farid Benkaci-Ali, Rym Akloul, Asma Boukenouche........................................................................................................................................................................................................................................ 51
Biyodizelde LC-MS IDMS ile Triolein Tayini .................................................................................................................................................................................................................................................. 52
Kevser Topal, Gökhan Bilsel, Ahmet Ceyhan Gören........................................................................................................................................................................................................................................ 52
BİOMONİTORİNG OF HEAVY M ETALS USİNG SOFT DRİNKS FROM M İSURATA CİTY-L İBYA.................................................................................................................................................................................................... 53
M. A. Elbagermi1 , H. G. M. Edwards 2 and A. I. Alajtal 1..................................................................................................................................................................................................................................... 53
Conversion of Waste PET into Important Chemicals Using Methanol in a Microwave Reactor ......................................................................................................................................................................... 54
Mohammad Nahid Siddiqui 1* and Halim Hamid Redhwi2 ................................................................................................................................................................................................................................ 54
Capillary Flow Probe NMR Coupled Techniques: State of the Art and Future Developments ........................................................................................................................................................................... 55
Ozan Gökay 1,2 , Klaus Albert 1 ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 55
Removal and Preconcentration of Chromium Species by Okra Leaves ........................................................................................................................................................................................................... 56
Saima Memon and Mazhar Iqbal Khaskheli................................................................................................................................................................................................................................................... 56
Synthesis of Unsaturated Ketones and Ketoethers....................................................................................................................................................................................................................................... 57
Seylan Ragimova1 , Sabir Mustafayev1 , Makruza Shatirova 2, Mamed Veliyev2.................................................................................................................................................................................................... 57
Işığa Duyarlı Kompozit Mikrokürecik Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Uygulamaları........................................................................................................................................................................ 60
Ali İmran Vaizoğullar 1 , Ahmet Balcı 1 ........................................................................................................................................................................................................................................................... 60
Composite Light Senstive Micro-Sphere Synthesis, Characterization and Photocatalytic Applications.............................................................................................................................................................. 61
Ali İmran Vaizoğullar 1 , Ahmet Balcı 1 ........................................................................................................................................................................................................................................................... 61
PAMAM Dendrimerlere Metal Bağlanımının Spektroskopik Tespiti ............................................................................................................................................................................................................... 62
Ali Serol Ertürk, Tezcan Paralı, Abdürrezzak Bozdoğan, Metin Tülü.................................................................................................................................................................................................................. 62
Spectroscopic Determination of Metal Binding to PAMAM Dendrimers ........................................................................................................................................................................................................ 63
Ali Serol Ertürk, Tezcan Paralı, Abdürrezzak Bozdoğan, Metin Tülü.................................................................................................................................................................................................................. 63
PAMAM Dendrimerlerin İlaç Salınım Sistemleri Uygulamaları....................................................................................................................................................................................................................... 64
Ali Serol Ertürk, Tezcan Paralı, Metin Tülü, Abdürrezzak Bozdoğan.................................................................................................................................................................................................................. 64
Drug Delivery System Applications of PAMAM Dendrimers.......................................................................................................................................................................................................................... 65
Ali Serol Ertürk, Tezcan Paralı, Metin Tülü, Abdürrezzak Bozdoğan.................................................................................................................................................................................................................. 65
DPPH Method ile Bitki Ekstraktlarında Toplam Antioksidan Aktivite Tayini.................................................................................................................................................................................................... 66
Ayça Karasakal 1 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 66
Determination of Total Antioxidantactivity in Plant Extracts by DPPH Method .............................................................................................................................................................................................. 67
Ayça Karasakal 1 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 67
Hipokloroz Asit Süpürme Aktivite Tayini için Resorsinol Probu Esaslı Spektroflorometrik Yöntem Geliştirilmesi ............................................................................................................................................... 68
Burcu Bekdeşer, Mustafa Özyürek, Kubilay Güçlü, Reşat Apak ........................................................................................................................................................................................................................ 68
Development of a Novel Spectrofluorometric Method for the Hypochlorous Acid Scavenging Activity Measurement with a Resorcinol Probe................................................................................................... 69
Burcu Bekdeşer, Mustafa Özyürek, Kubilay Güçlü, Reşat Apak ........................................................................................................................................................................................................................ 69
Çaydaki Kafeinin FT-IR Spektrometrisi ile Analizi.......................................................................................................................................................................................................................................... 70
Cemile Yerlikaya, Halil Dertli,Özgül Evranus .................................................................................................................................................................................................................................................. 70
Caffeine Analysis in Tea Plant by FT-IR Spectrometry................................................................................................................................................................................................................................... 71
Cemile Yerlikaya, Halil Dertli, Özgül Evranus ................................................................................................................................................................................................................................................. 71
Sefotaksim’in Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin DNA ile Etkileşimi ve DNA Bağlanma Sabitinin Hesaplanması................................................................................................................................................. 72
Derya Tarınç ve Ayşegül Gölcü..................................................................................................................................................................................................................................................................... 72
Interaction Some Transition Metal Complexes of Cefotaxime with DNA and Calculation of DNA -Binding Constant........................................................................................................................................... 73
Derya Tarınç and Ayşegül Gölcü .................................................................................................................................................................................................................................................................. 73
Pb2+ İyonunun Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Zenginleştirilerek AAS ile Tayini ve Analiz Koşullarının Deneysel Tasarım ile Optimizasyonu.............................................................................................. 74
Dilek Yıldız1, Mustafa Demir2 ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 74
Preconcentration by Cloud Point Extraction for Determination of Pb 2+ Ions and Optimization of Analysis Conditions with Experimental Design ................................................................................................ 75
Dilek Yıldız1, Mustafa Demir2 ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 75
Farklı Solvent Extraksiyon Metotları ile Jeolojik Örneklerde AAS Spektrometresi Kullanılarak Altın Analizi ...................................................................................................................................................... 76
Erdinç Karabacak1, Arzu Yavuz1 , Devrim Yüzer Demirhisar1 ............................................................................................................................................................................................................................. 76
Determination of Gold in Geological Samples by Two Different Solvent Extraction Methods Using AAS .......................................................................................................................................................... 77
Erdinç Karabacak1, Arzu Yavuz1 , Devrim Yüzer Demirhisar1 ............................................................................................................................................................................................................................. 77
Jeolojik Örneklerde Altının (Au) Farklı Çözme Metotları ve Spektroskopik Tekniklerle Tayin Edilmesi .............................................................................................................................................................. 78
Erdinç Karabacak1, Behiye Işık1 , Aydan Topal1 , Nilgün Oğuz1 , Polat Candan1,Arzu Yavuz1 , Devrim Yüzer Demirhisar1............................................................................................................................................. 78
Determination of Gold (Au) in Geological Samples by Using Different Digestion Techniques and Spectroscopic Methods ................................................................................................................................. 79
Erdinç Karabacak1, Behiye Işık1 , Aydan Topal1 , Nilgün Oğuz1 ,Polat Candan1 , Arzu Yavuz1 , Devrim Yüzer Demirhisar1............................................................................................................................................. 79
Polifenolik Bileşiklerin Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesinde Fiber Optik Sensör Esaslı CUPRAC Yönteminin Geliştirilme si..................................................................................................................... 80
Esin Kondakçı, Mustafa Bener, Mustafa Özyürek, Kubilay Güçlü, Reşat Apak.................................................................................................................................................................................................... 80
Development of the Fiber Optic Sensor- Based CUPRAC Assay for Determination of Antioxidant Capacity of Polyphenolic Compounds............................................................................................................. 81
Esin Kondakçı, Mustafa Bener, Mustafa Özyürek, Kubilay Güçlü, Reşat Apak.................................................................................................................................................................................................... 81
Fabrika Domates Atığından Üretilen Aktif Karbon ile Sulu Çözeltilerden Cu (II) Metalinin Adsorpsiyonu .......................................................................................................................................................... 82
Eylem Önal1 , Nurgül Özbay1 , Rahmiye Zerrin Yarbay Şahin 1, Adife Şeyda Yargıç 1............................................................................................................................................................................................... 82
Adsorption of Cu (II) From Aqueous Solutions Using Activated Carbon Prepared from Tomato Waste ............................................................................................................................................................. 83
Eylem Önal1 , Nurgül Özbay1 , Rahmiye Zerrin Yarbay Şahin 1, Adife Şeyda Yargıç 1............................................................................................................................................................................................... 83
Köyceğiz Gölü Sedimentinde Ağır Metal Fraksiyonlarının İncelenmesi........................................................................................................................................................................................................... 84
Feyyaz Keskin1 , Ahmet Demirak1, Yalçın Şahin1.............................................................................................................................................................................................................................................. 84
Investigation Chemical Fractions of Heavy Metals in the Sediment of Köyceğiz Lake ...................................................................................................................................................................................... 85
Feyyaz Keskin1 , Ahmet Demirak1, Yalçın Şahin1.............................................................................................................................................................................................................................................. 85
Biyolojik Örneklerde Peroksil Radikali Süpürme Aktivite Tayini için Spektroflorometrik Yöntem Geliştirilmesi ................................................................................................................................................. 86
Gülşah Kıbrıslıoğlu, Mustafa Özyürek, Kubilay Güçlü, Reşat Apak .................................................................................................................................................................................................................... 86
Spectrofluorometric Method for Determination of Peroxyl Radical Scavenging Activity of Biological Samples of Development......................................................................................................................... 87
Gülşah Kıbrıslıoğlu, Mustafa Özyürek, Kubilay Güçlü, Reşat Apak .................................................................................................................................................................................................................... 87
Endüstriyel Sularda Toprak Alkali Metal Sertliğinin Giderilmesi .................................................................................................................................................................................................................... 88
Gülten Çetin .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 88
The Removal of Hardness of the Earth Alkali Metal in Industrial Waters........................................................................................................................................................................................................ 89
Gülten Çetin .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 89
Seftazidim İlaç Etken Maddesinin Cu (II) İyonu ile Kompleksleşme Özelliği Kullanılarak Elektrokimyasal Tayini ................................................................................................................................................ 90
Harun Muslu, Ayşegül Gölcü ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 90
Electrochemical Determination of Ceftazidime Over the Interaction with Cu (II) Ion....................................................................................................................................................................................... 91
Harun Muslu, Ayşegül Gölcü ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 91
Amid-Silika Türevi Polar Faz Yeni Bir Kolon Dolgu Materyalinin Sentezi ve Çeşitli Polar Analitlerin Ayrılması ................................................................................................................................................... 92
Hayriye Aral1 , Tarık Aral 1, Berrin Ziyadanoğulları2 .......................................................................................................................................................................................................................................... 92
Synthesis of a New Polar Stationary Phase Derived from Amid-Silica and Separation of Polar Analytes........................................................................................................................................................... 93
Hayriye Aral1 , Tarık Aral 1, Berrin Ziyadanoğulları2 .......................................................................................................................................................................................................................................... 93
Farklı Polar Gruplar İçeren Amid Silika Kolon Dolgu materyallerinin Sentezi ve HPLC ile Nükleotidlerin Ayrılmasında Kullanılm ası .................................................................................................................... 94
Hayriye Aral1 , Tarık Aral 1, Saba Samatya 2, Berrin Ziyadanoğulları3 ................................................................................................................................................................................................................... 94
Synthesis of Amid Silica Stationary Phase Containing Different Polar Groups and Separation of Nucleotides by HPLC ...................................................................................................................................... 95
Hayriye Aral1 , Tarık Aral 1, Saba Samatya 2, Berrin Ziyadanoğulları3 ................................................................................................................................................................................................................... 95
Headspace Sampler GC/MSD Kullanılarak Bal’da Naftalin Tayini................................................................................................................................................................................................................... 96
İbrahim Kıvrak, Şeyda Kıvrak, Mansur Harmandar ......................................................................................................................................................................................................................................... 96
Detection of Naphthalene in Honey via Headspace Sampler GC/MSD ........................................................................................................................................................................................................... 97
İbrahim Kıvrak, Şeyda Kıvrak, Mansur Harmandar ......................................................................................................................................................................................................................................... 97
Suyun Elektrolizinden Hidrojen Gazı Üretimi için Yeni Bir Yöntem Geliştirilmesi............................................................................................................................................................................................. 98
İkbal Koyuncu 1, Enise Kahraman 1................................................................................................................................................................................................................................................................. 98
Development of a New Method for Hydrogen Gas Production from Electrolysis of Water .............................................................................................................................................................................. 99
İkbal Koyuncu 1, Enise Kahraman 1................................................................................................................................................................................................................................................................. 99
Nanotüp-Silika Hirbit Dolgu Materyali ile Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Polar Faz Sıvı Kromatografi ile Ayrılması ve Kantitatif Tayini .......................................................................................................... 100
Kadir Serdar Çelik, Hayriye Aral, Tarık Aral, Giray Topal................................................................................................................................................................................................................................ 100
Nanotube - Silica Hybrid Polar Phase Material and Plant Growth Regulators Separation and Quantitative Determination by Liquid Chromatogr aphy...................................................................................... 101
Kadir Serdar Çelik1, Hayriye Aral1 , Tarık Aral 1, Giray Topal1 ........................................................................................................................................................................................................................... 101
Silica Gel Tabanlı Yeni Bir Dolgu Maddesi ile Th (IV) ve Sm (V) in Önderiştirmesi ve Çözeltiden Ayrılmasında Kullanılması .............................................................................................................................. 102
Kadir Serdar Çelik1*, Hayriye Aral1 , Elif Varhan Oral 2, Berrin Ziyadanoğulları2 , Recep Ziyadanoğulları 3 ............................................................................................................................................................... 102
Pre-concentration of Th (IV) and Sm (V) by a New Silica Gel-based Filler and Its Use in Extraction ................................................................................................................................................................. 103
Kadir Serdar Çelik1*, Hayriye Aral1 , Elif Varhan Oral 2, Berrin Ziyadanoğulları2 , Recep Ziyadanoğulları 3 ............................................................................................................................................................... 103
Kurşun Elektrotun Sülfürik Asit Çözeltisinde Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi ............................................................................................................................................................................ 104
Koray B. Dönmez1 , Metin Gençten1 , Yücel Şahin1, Kadir Pekmez2, Ender Suvacı3 ............................................................................................................................................................................................. 104
Investigation of Electrochemical Behavior of the Lead Electrode in Sulfuric Acid Solutions ........................................................................................................................................................................... 105
Koray B. Dönmez1 , Metin Gençten1 , Yücel Şahin1, Kadir Pekmez2, Ender Suvacı3 ............................................................................................................................................................................................. 105
Bazı Taze ve Dondurulmuş Meyvelerin Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ......................................................................................................................................................... 106
Kubilay Güçlü, Mustafa Özyürek, Özge Özkars, Reşat Apak ........................................................................................................................................................................................................................... 106
The Comparative Investigation of the Antioxidant Capacities of Some Fresh and Frozen Fruits ..................................................................................................................................................................... 107
Kubilay Güçlü, Mustafa Özyürek, Özge Özkars, Reşat Apak ........................................................................................................................................................................................................................... 107
Alkollü İçeceklerde Glikoz Tayini için Kompozit Glikoz Biyosensörünün Geliştirilmesi ................................................................................................................................................................................... 108
Meliha Çubukçu1,2 , Yeliz Yavuz1, Ülkü Anık1................................................................................................................................................................................................................................................. 108
A Composite Glucose Biosensor for Glucose Detection in Alcoholic Beverages............................................................................................................................................................................................. 109
Meliha Çubukçu1,2 , Yeliz Yavuz1, Ülkü Anık1................................................................................................................................................................................................................................................. 109
Tek Kullanımlık Farklı Türde Yüzey Baskılı Elektrotlar ile Akışa Enjeksiyon Analiz Sistemi Kullanılarak NADH’nin Amperometrik Olarak Tayin Edilmesi ..................................................................................... 110
Melike Şahin1 , Erol Ayrancı1 ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 110
Amperometric Detection of NADH Using Flow-Injection Analysis System With Disposable Screen-Printed Electrodes of Different Types......................................................................................................... 111
Melike Şahin1 , Erol Ayrancı1 ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 111
Bazı Metal Alaşımlarının Elektrokimyasal Sentezi ve Lityum İyon Pil Anot Materyali Olarak Kullanılmalarının İncelenmesi ............................................................................................................................. 112
1
Muhammet Arpacık, 1 Mustafa Biçer, 1ilkay Şişman..................................................................................................................................................................................................................................... 112
Electrochemical Synthesis of Some Metal Alloys and Investigation of Using Them as a Lithium-Ion Battery Anode Material ........................................................................................................................... 113
1
Muhammet Arpacik, 1 Mustafa Biçer, 1ilkay Şişman..................................................................................................................................................................................................................................... 113
Üzümlerde Kullanılan Pestisit Kalıntı Miktarlarının Zamana ve Daldırma Çözeltisine Bağlı Değişimi ............................................................................................................................................................... 114
Mustafa Cittan, Ali Çelik, Kenan Dost, Mertcan Öksüz.................................................................................................................................................................................................................................. 114
Variation of Pesticide Residue Levels on Grapes Depending on Time and Immersing Solution....................................................................................................................................................................... 115
Mustafa Cittan, Ali Çelik, Kenan Dost, Mertcan Öksüz.................................................................................................................................................................................................................................. 115
Sefaperazon İlaç Etken Maddesinin ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin DNA ile Etkileşiminin İncelenmesi .................................................................................................................................................. 116
Mustafa Çeşme, Ayşegül Gölcü.................................................................................................................................................................................................................................................................. 116
Investigation of Interaction Between DNA and Cefoperazone, and Its Metal Complexes .............................................................................................................................................................................. 117
Mustafa Çeşme, Ayşegül Gölcü.................................................................................................................................................................................................................................................................. 117
Tiyollerin Hidroksil Radikali Süpürme Aktivitelerinin Ölçümü için Tereftalat Problu Yeni Bir Spektroskopik Sensör Geliştirilmesi..................................................................................................................... 118
Mustafa Özyürek, Burcu Bekdeşer, Kubilay Güçlü, Reşat Apak ...................................................................................................................................................................................................................... 118
Development of a Novel Spectroscopic Sensor for the Hydroxyl Radical Scavenging Activity Measurement of Thiols with a Terepht halate Probe ............................................................................................ 119
Mustafa Özyürek, Burcu Bekdeşer, Kubilay Güçlü, Reşat Apak ...................................................................................................................................................................................................................... 119
Elektrot Yüzeylerinin Modifikasyonu ve Biyolojik Uygulamalarının Araştırılması .......................................................................................................................................................................................... 120
Mutahire Tok1 , Esra Bilici1 , Yasemin Öztekin1,2, Zafer Yazıcıgil 1, Arunas Ramanavicius2,3 ................................................................................................................................................................................... 120
The Modification of Electrode Surfaces and Investigation of Their Biological Applications ............................................................................................................................................................................ 121
Mutahire Tok1 , Esra Bilici1 , Yasemin Öztekin1,2, Zafer Yazıcıgil 1, Arunas Ramanavicius2,3 ................................................................................................................................................................................... 121
Pt3Co Nano Elektrokatalizörünün Mikrodalga Destekli Sentezi ve Oksijen İndirgenmeTepkimesinin Sıcaklığa Bağlı Olarak Elektrokimyasal Karakterizasyonu ........................................................................... 122
Nihat Ege Şahin, Figen Kadırgan ................................................................................................................................................................................................................................................................ 122
Microwave Assisted Synthesis and Electrochemical Characterization of Temperature Dependence ORR Catalytic Activity on Pt3 Co Electrocatalyst.......................................................................................... 123
Nihat Ege Şahin1 Figen Kadırgan2 ................................................................................................................................................................................................................................................................ 123
PEM Yakıt Hücrelerine Yönelik Pt Sn Ni/C Nano Elektro katalizörlerinde Oksijen İndirgenmesinin Kinetik ve Mekanizmasının Elektrokimyasal Analizi...................................................................................... 124
Nihat Ege Şahin1 , Teko Napporn2 , Jean-Michel Leger2 , Figen Kadırgan3*......................................................................................................................................................................................................... 124
Electrochemical Analysis of the Kinetics and Mechanism of Oxygen Reduction on PtSnNi/C Nano Electrocatalysts for PEM Fuel Cells ............................................................................................................. 125
Nihat Ege Şahin1 ,Teko Napporn2,Jean-Michel Leger2 , Figen Kadırgan3* .......................................................................................................................................................................................................... 125
Tiyol Grubu Antioksidanlara Duyarlı Altın Nanoparçacık Esaslı Sensör Geliştirilmesi..................................................................................................................................................................................... 126
Nilay Güngör, Mustafa Özyürek, Kubilay Güçlü, Sefa Baki, Reşat Apak ........................................................................................................................................................................................................... 126
Development of Gold Nanoparticle Sensor Sensitive to Thiol Group Antioxidants ........................................................................................................................................................................................ 127
Nilay Güngör, Mustafa Özyürek, Kubilay Güçlü, Sefa Baki, Reşat Apak ........................................................................................................................................................................................................... 127
Şeker Pancarı Küspesinden Düşük Sıcaklıkta Elde Edilen Katı Ürün Kullanılarak Fenol Gideriminin Araştırılması ............................................................................................................................................. 128
Nurgül Özbay1 , Eylem Önal1 , Adife Şeyda Yargiç1 , Rahmiye Zerrin Yarbay Şahin 1............................................................................................................................................................................................. 128
Investigation of Phenol Removal Using Solid Product Produced from Sugar Beet Pulp at Low Temperature................................................................................................................................................... 129
Nurgül Özbay1 , Eylem Önal1 , Adife Şeyda Yargıç1 , Rahmiye Zerrin Yarbay Şahin 1............................................................................................................................................................................................. 129
Sulu Çözeltilerden Remazol Red Boyarmaddesinin Biyosorpsiyon Yöntemi ile Giderimi ................................................................................................................................................................................ 130
Nurgül Özbay1 , Fatih Gözükızıl2 , Erdal Eren3 ................................................................................................................................................................................................................................................ 130
Removal of Remazol Red Dye From Aqueous Solutions by Using Biosorption Method.................................................................................................................................................................................. 131
Nurgül Özbay1 , Fatih Gözükızıl2 , Erdal Eren3 ................................................................................................................................................................................................................................................ 131
Toplam Antioksidan Kapasite Tayini için Gümüş Nanoparçacık Esaslı Yöntem Geliştirilmesi.......................................................................................................................................................................... 132
Sefa Baki, Mustafa Özyürek, Kubilay Güçlü, Nilay Güngör, Reşat Apak ........................................................................................................................................................................................................... 132
Development of Silver Nanoparticle-Based Method for the Determination of Total Antioxidant Capacity...................................................................................................................................................... 133
Sefa Baki, Mustafa Özyürek, Kubilay Güçlü, Nilay Güngör, Reşat Apak ........................................................................................................................................................................................................... 133
Bizmut Film Elektrot (Bi-FE) kullanılarak Kare Dalga Voltammetrisi ile Portakal Örneklerinde Ağır Metal Tayini ............................................................................................................................................. 134
Sema Aslan1 , Ülkü Anık1............................................................................................................................................................................................................................................................................ 134
Determination Of Heavy Metal In Orange Samples By Using Bismuth Film Elektrot (Bi-FE) By Square Wave Voltammetry .............................................................................................................................. 135
Sema Aslan1 , Ülkü Anık1............................................................................................................................................................................................................................................................................ 135
MnO2 Modifiye GCPE ile Askorbik Asit Tayini ............................................................................................................................................................................................................................................. 136
Serdar Çevik1 , Oğuz Akpolat1 , Ülkü Anık1 .................................................................................................................................................................................................................................................... 136
Ascorbic Acid Detection with MnO2 Modified GCPE.................................................................................................................................................................................................................................... 137
Serdar Çevik1 , Oğuz Akpolat1 , Ülkü Anık1 .................................................................................................................................................................................................................................................... 137
Doğal Alünit’den Manyetik Adsorbana...................................................................................................................................................................................................................................................... 138
Sibel Tunalı Akar1 , Yasemin Yetimoglu Balk1 , Okan Tuna 1 ............................................................................................................................................................................................................................. 138
From Natural Alunite to Magnetic Adsorbent............................................................................................................................................................................................................................................ 139
Sibel Tunali Akar1 , Yasemin Yetimoglu Balk1 , Okan Tuna 1 ............................................................................................................................................................................................................................. 139
Sentetik Suların Renk Giderimi için Kalsine Montmorillonitten Hazırlanan Doğal Bir Adsorban ..................................................................................................................................................................... 140
Sibel Tunalı Akar1 , Yasemin Yetimoglu Balk1 , Pelin Zeybek1 , Sevin Surcan1...................................................................................................................................................................................................... 140
A Natural Adsorbent Prepared From Calcination of Montmorillonite For Decolorization of Synthetic Waters ................................................................................................................................................ 141
Sibel Tunalı Akar1 , Yasemin Yetimoğlu Balk1 , Pelin Zeybek1 , Sevin Surcan1...................................................................................................................................................................................................... 141
Bazı Gıdalarda Pestisit Kalıntı Düzeyinin Tespitinde, Hızlı ve Çoklu Kalıntı Analiz Yöntemlerinin Geliştirilmesi ................................................................................................................................................ 142
Şeyda Kıvrak, İbrahim Kıvrak, Mansur Harmandar ....................................................................................................................................................................................................................................... 142
Development of Rapid and Multi Residue Analysis for the Detection of Pesticide Residue Level Techniques for Foods ................................................................................................................................... 143
Şeyda Kıvrak, İbrahim Kıvrak, Mansur Harmandar ....................................................................................................................................................................................................................................... 143
UPLC-MS/MS Cihazı Kullanılarak Bal Numunelerinde Tetrasiklin ve Sülfonamid Gurubu Antibiyotik Kalıntılarının Tayini ................................................................................................................................ 144
Şeyda Kıvrak, İbrahim Kıvrak, Mansur Harmandar ....................................................................................................................................................................................................................................... 144
Detection of Tetracycline and Sulfonamide Group of Antibiotics Residue in Honey using UPLC-MS/MS......................................................................................................................................................... 145
Şeyda Kıvrak, İbrahim Kıvrak, Mansur Harmandar ....................................................................................................................................................................................................................................... 145
Konserve ve Taze Gıda Örneklerinde Ağır Metal Tayini: Anodik Sıyırma ve Atomik Absorbsiyon Spektroskopi Metodları................................................................................................................................ 146
Şeyma İrem Tatar1 , Neylan Dirilgen1........................................................................................................................................................................................................................................................... 146
Trace Metal Analysis in Canned and Fresh Food Samples by Anodic Stripping Voltammetry and Atomic Absorption Spectroscopy .................................................................................................................. 147
Şeyma İrem Tatar1 , Neylan Dirilgen1........................................................................................................................................................................................................................................................... 147
Modifiye Fındık Kabukları ve Metal (II) iyonları Adsorpsiyon Çalışmaları ..................................................................................................................................................................................................... 148
Türkan Altun1 , Erol Pehlivan1*.................................................................................................................................................................................................................................................................... 148
Modified Hazelnut Shells and Investigation of Adsorption of Metal (II) Ions ................................................................................................................................................................................................ 149
Türkan Altun, Erol Pehlivan*...................................................................................................................................................................................................................................................................... 149
Potansiyometrik Titrasyon Metoduyla Fused Yapıda Pirolidin Halkası Bulunduran Tiyohidantoin Türevi Bisiklik Halka Sistemlerinin İyonizasyon Sabitlerinin İncel enmesi......................................................... 150
Yahya Nural, 1Samet Belveren, 1 H. Ali Döndaş1,2 .......................................................................................................................................................................................................................................... 150
Investigation of Dissociation Constants of Some Fused Ring Bicyclic Thiohydantoin-Pyrrolidine Derivatives by Potentiometry........................................................................................................................ 151
Yahya Nural,1 Samet Belveren, 1 H. Ali Döndaş1,2 .......................................................................................................................................................................................................................................... 151
Köyceğiz Gölü Sedimentinde Fosfor Fraksiyonları ve Fosforun Göle Salınım Potansiyelinin Araştırılması........................................................................................................................................................ 152
Yalçın Şahin1, Ahmet Demirak1 , Feyyaz Keskin1............................................................................................................................................................................................................................................ 152
A Research on Phosphorus Fractions in Sediment of Lake Köyceğiz, and its Potential Release into Lake......................................................................................................................................................... 153
Yalçın Şahin1, Ahmet Demirak1 , Feyyaz Keskin1............................................................................................................................................................................................................................................ 153
Lanaset Kırmızısı G Tekstil Boyasının Sulu Ortamdan Elektrokimyasal Yöntemle Giderilmesi......................................................................................................................................................................... 154
Yavuz Sürme 1, Raşit Fikret Yılmaz, Kadriye Kayakırılmaz1 .............................................................................................................................................................................................................................. 154
Removal of Lanaset Red G Textile Dye from Aqueous Medium by Electrochemical Method .......................................................................................................................................................................... 155
Yavuz Sürme 1, Raşit Fikret Yılmaz, Kadriye Kayakırılmaz1 .............................................................................................................................................................................................................................. 155
Elektrokimyasal Metal Oksit Sentezi ......................................................................................................................................................................................................................................................... 156
Yeşim Hanedar1, Fatma Nişancı 1 , Tuba Öznülüer1, Ümit Demir1 .................................................................................................................................................................................................................... 156
Electrochemical Synthesis of Metal Oxide ................................................................................................................................................................................................................................................. 157
Yeşim Hanedar1, Fatma Nişancı 1 , Tuba Öznülüer1, Ümit Demir1 .................................................................................................................................................................................................................... 157
Moleküler Baskılanmış Polipirolle Modifiyeli İmpedimetrik Klorpirifos Sensörü ........................................................................................................................................................................................... 158
Zihni Onur Uygun, Yusuf Dilgin.................................................................................................................................................................................................................................................................. 158
Moleculary Imprinted Polypyrrole Modified Impedimetric Sensor For Chlorpyrifos Detection ...................................................................................................................................................................... 159
Zihni Onur Uygun, Yusuf Dilgin .................................................................................................................................................................................................................................................................. 159
Batı Raman Ve Garzan Sahasında İki Üretim Kuyusunda Oluşan Scale Nedenlerinin Araştırılması Ve Uygulanabilecek İnhibitörlerin Performans Testlerinin Karşılaştırılması ..................................................... 160
Beril Araç1 , Fahri Dikmen1 ,Serhan Tanrısınıbilir1 , Ender Taptık1 ,Hasan Kaya1 S. Esra Yıldırım1............................................................................................................................................................................ 160
Investigation of Scale Formation at Two Production Wells in West Raman and Garzan Area and Aplicable Inhibitors Performance Test Comparison........................................................................................ 161
Beril Araç1 , Fahri Dikmen1 , Serhan Tanrısınıbilir 1, Ender Taptık1, Hasan Kaya 1 ................................................................................................................................................................................................. 161
S. Esra Yıldırım1........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 161
4,4'-metilendianilin’in Susuz Ortamda Platin Elektrot Yüzeyine Modifiye Edilerek Elektrokimyasal ve Spektroelektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi.............................................................................. 162
Ayşen Demir Mülazımoğlu1 , Ecir Yılmaz1 Ve Bedrettin Mercimek1, 2 ............................................................................................................................................................................................................... 162
MABDAS’ın GC Yüzeyine Modifiye Edilerek Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi, Modifiye Elektrot’un Fenol Miktarının Kantitatif Tayininde Kullanılabilirliğinin Araştırılması...................................... 163
Ayşen Demir Mülazımoğlu1 , İbrahim Ender Mülazımoğlu 1 ve Bedrettin Mercimek1, 2....................................................................................................................................................................................... 163
Batı Raman ve Garzan Sahasında İki Üretim Kuyusunda Oluşan Scale Nedenlerinin Araştırılması ve .............................................................................................................................................................. 164
Anadolu Helichrysum Taksonları Flavonoid İçeriklerinin Çok Dedektörlü Eş-Zamanlı HPLC Analizi; Bölüm 1 Helichrysumaranarium (L.) Moench Alt türleri................................................................................ 164
Bintuğ Öztürk 1 , Leyla Bayram Kılınc 2 , Ulvi Zeybek 1 , Emrah Kılınc 3 ............................................................................................................................................................................................................... 164
Çay Paketleme İşletmelerinin Atıkları ile Sulardan Krom Giderilmesi........................................................................................................................................................................................................... 165
Burak Mungan1 ,Y. Volkan Arıncı 1, A. Nursen İpekoğlu1 ................................................................................................................................................................................................................................ 165
Siyah Çayların Organik Asit İçerikleri ve Antioksidan Kapasiteleri................................................................................................................................................................................................................ 166
Güler Çelik1 , Dilek Dülger2, Sibel Taşkesen, Yasemin Şahan2.......................................................................................................................................................................................................................... 166
Determination of Sulfite in Water and Dried Fruit Samples by Dispersive Liquid–Liquid Microextraction Combined with UV–Vis Fiber Optic Linear Array Spectrophotometry................................................... 167
Hayati Filik and Gamze Çetintaş................................................................................................................................................................................................................................................................. 167
Managing the Various Chemical Pollutants in the River Sateska Which Flows to Lake Ohrid ......................................................................................................................................................................... 168
Idriz Bilali1 , Besa Dalipi2 , Melika Semo Zace3 ............................................................................................................................................................................................................................................... 168
Farklı Optik Özellikli Demir Oksit Nanopartiküllerinin Hazırlanması ve Sensör Uygulamaları ......................................................................................................................................................................... 169
İbrahim Y. Erdoğan, Güllüzar Demir ........................................................................................................................................................................................................................................................... 169
-Fe 2 O3 ve  -Fe 2 O3 Nanopartiküllerinin Faz ve Boyut Değişimlerinin İncelenmesi ......................................................................................................................................................................................... 170
İbrahim Y. Erdoğan, Güllüzar Demir ........................................................................................................................................................................................................................................................... 170
N ve S Katkılandırması ile TiO2 ’in Fotokatalitik Aktivitesinin Artırılması ....................................................................................................................................................................................................... 171
Mehmet Keleş Önen, Ahmet Balcı ............................................................................................................................................................................................................................................................. 171
Organik Madde ( N-cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide) Katkılandırması ile TiO2’in Fotokatalitik Aktivitesinin Artırılması.................................................................................................................... 172
Mehmet Keleş Önen, Erdal Yıldırım, Ahmet Balcı......................................................................................................................................................................................................................................... 172
Ammonia Nitrogen Loads and Antropogenic Factor of the Water from Golema River and the Littoral of it’s Delta ......................................................................................................................................... 173
Melika Semo Zace, Nedim Ozdemır ........................................................................................................................................................................................................................................................... 173
Hidrür Oluşturma-Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrisi (Hg-AAS) İle Selenyum Tayini Ve Türlemesi......................................................................................................................................................... 174
Muhammet Karabaş1, İbrahim Kula 1 .......................................................................................................................................................................................................................................................... 174
Pb1-xSnxTe İnce Filmlerinin Elektrokimyasal Sentezi ve Yapısal ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi ................................................................................................................................................................ 175
1
Mustafa Biçer, 1 Muhammet Arpacık, 1Recep Ali Kumbasar, 1ilkay Şişman ..................................................................................................................................................................................................... 175
Investigation of Synthetic Copolymers Capable of Interacting with Double-Stranded DNA............................................................................................................................................................................ 176
Nadejda K. Davydova ,1 Olga E. Zaborina 1 and Kirill E. Zinoviev 2 ................................................................................................................................................................................................................... 176
Hayvansal Kökenli Gıdalarda Organoklorlu Pestisit ve Poliklorlu Bifenil Kalıntılarının Analizi ........................................................................................................................................................................ 177
Özün Görel Manav, Muammer Kaplan ....................................................................................................................................................................................................................................................... 177
Yeni Sentezlenen Kuarterner Amonyum Tuzlarının ve Modifikasyonlarıyla Hazırlanan Organokillerin Antimikrobiyal Aktiviteleri.................................................................................................................... 178
Serhat Uzan1, Sevilemen Tanrıkut1 , Haluk Aydın 2, Murat Kızıl 2, Halil Hoşgören 2 .............................................................................................................................................................................................. 178
Çağrılı Konuşmacılar
Invited Lecturers
1
Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Tasarımı ve Sentezi: Açil Azidler ve Aminoalkinlerin Metal Katalizörlerle
Siklizasyonu
Metin Balcı
Kimya Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06531 Ankara, Türkiye
Pirol, indol ve benzoazepinler doğal ürünlerin önemli bir kısmını içermekle birlikte geniş bir yelpazede
biyolojik aktivite göstermektedirler. Hedefimiz bu iskelet yapısına sahip bileşikleri, aromatik (benze n, pirol,
piridin, pirol, tiyofen, furan) bisaçil azidlerin Curtius düzenlenmesi sonucu oluşan bisizosiyanatların
intramoleküler siklizasyonu ile sentezlemektir. Diizosiyanatların sentezlenemediği durumlarda, aşağıdaki
şemada gösterildiği gibi, ilgili monoizosiyanatlar başlangıç bileşikleri olarak kullanıldı.
Bu yöntemin benzen ve diğer heterosiklik aromatik bileşiklere bağlı diasitlere uygulanması sonucunda yeni
bir dizi heterosiklik bileşiğin sentezi geliştirildi [1 -7].
Katalizli sikloizomerizasyon reaksiyonları çok çeşitli heterosiklik ve karbosiklik bileşiklerin sentezine
uygulanan ve ılımlı koşullarda gerçekleşen en önemli yöntemlerden biridir. Çalışmanın bu bölümünde, bu
yöntemin uygulanması ile elde edilen pirol-kondenze yeni heterosiklik bileşiklerin sentezi üzerinde
durulacaktır.
KAYNAKLAR
[1] Özcan, S., Şahin, E., Balcı, M. Tetrahedron Lett., 2007, 48, 2151-2154.
[2] Özcan, S., Balci, M. Tetrahedron, 2008, 64, 5531 -5540.
[3] Koza, G., Özcan, S., Şahin, E., Balci, M. Tetrahedron, 2009, 65, 5973 -5976.
[4] Dengiz, Ç., Özcan, S., Şahin, E., Balcı, M. Synthesis, 2010, 1365 -1370.
[5] Deliömeroglu, M. K., Özcan, S.; Balci, M. Arkivoc, 2010, 148 -160.
[6] Koza, G., Karahan, E., Balci, M. Helv. Chim. Acta, 2010, 93, 1698-1704.
[7] Özcan S, Çağatay D, Deliömeroğlu KM, Şahin E, Balci M. Tetrahedron Lett. 2011, 52, 1495 -1497.
2
Design and Synthesis of New Heterocyclic Compounds: Acyl Azides and Metal-Catalyzed Cyclization of
Aminoalkynes
Metin Balcı
Department of Chemistry, Middle East Technical University, 06531 Ankara, Turkey
Pyrroles, indoles, benzoazepines represent an important class of naturally occurring compounds that display
a wide range of biological activities. Our plan for the construction of the desired heterocyclic ring systems
involved an intramolecular cyclization reaction of the aromatic (benzene, furan, pyrrole, pyridine, thiophene
furan etc.) diisocyanates, which can be generated by Curtius reaction of the corresponding diazides. In cases,
where the synthesis of diisocyanates was filed, the corresoonding monoisocyanates were used as shown
below.
Application of this methodology to various diacids attached to benzene or heteroaromatic systems opened
up an entry to the synthesis of various new heterocycles with new skeletone [1 -7].
Catalyzed cycloisomerization reactions have also emerged as a powerful methods to construct a diverse
array of hetero- and carbocyclic motifs under generally mild conditions using straightforward procedures. In
this part we describe the synthesis of varios pyrrole -condenzed new heterocyclic compounds.
REFERENCES
[1] Özcan, S., Şahin, E., Balcı, M. Tetrahedron Lett., 2007, 48, 2151-2154.
[2] Özcan, S., Balci, M. Tetrahedron, 2008, 64, 5531 -5540.
[3] Koza, G., Özcan, S., Şahin, E., Balci, M. Tetrahedron, 2009, 65, 5973 -5976.
[4] Dengiz, Ç., Özcan, S., Şahin, E., Balcı, M. Synthesis, 2010, 1365 -1370.
[5] Deliömeroglu, M. K., Özcan, S.; Balci, M. Arkivoc, 2010, 148-160.
[6] Koza, G., Karahan, E., Balci, M. Helv. Chim. Acta, 2010, 93, 1698 -1704.
[7] Özcan S, Çağatay D, Deliömeroğlu K. M, Şahin E, Balci M. Tetrahedron Lett. 2011, 52, 1495 -1497.
3
Amin Boranlardan Hidrojen Üretimini Katalizleyen Geçiş Metal Nanokümeleri
Saim Özkâr
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, 06800 Ankara
Geleceğin hidrojen depolama malzemesi olarak değerlendirilen bor bileşikleri ile ilgili en önemli uygulama
sorunu, yakıt hücreleri için gerekli olan hidrojenin hızlı ve kontrollü üretimidir. Bor bileşiklerinden hidrojen
üretimi, katalitik solvoliz veya dehidrojenlenme ile gerçekleştirilebilir. Uygulamadaki kolaylığı nedeniyle, bu
tepkimelerde heterojen katalizörler yeğlenmektedir. Ancak heterojen katalizörün etkinliği, yüzey alanı ile
sınırlıdır. Çünkü metal atomlarının çok küçük bir kısmı yüzeydedir ve tep ken molekülleri ancak bunlara
ulaşılabilir. Yüzey alanını artırmanın etkin bir yolu, belirli boyutta metal nanokümelerinin katalizör olarak
kullanılmasıdır. Bu konuşmada, etkinliği yüksek ve uzun ömürlü geçiş metal (0) nanokümelerinin bor
bileşiklerinden hidrojen üretiminde katalizör olarak kullanımı anlatılacaktır.
Uygun bir metal bileşiğinin anyonik veya polimerik kararlılaştırıcı eşliğinde indirgenmesi ile oluşturulan bir
kaç nanometre boyutundaki geçiş metal (0) nanokümeleri, amin boranların hidrolizin de yüksek katalitik
etkinlik göstermektedir. PVP ile kararlılaştırılmış, sırasıyla 2.4 ± 1.2 ve 3.2 ± 0.5 nm büyüklüğündeki Ru (0) ve
Pd (0) nanokümeleri, amonyak boranın metanolizinde etkinliği yüksek katalizörlerdir. Amonyak boranın 25 ºC
deki metanolizinden hidrojen üretiminde Ru (0) nanokümeleri 25 saatte 71500 çevrim sağlarken, Pd (0)
nanokümeleri 27 saatte 23000 çevrim vermektedir. Oktanoat anyonu ile kararlılaştırılmış 1.9 ± 0.6 nm
büyüklüğündeki Rh (0) nanokümeleri amonyak boranın dehidrojenlenmesinde yüksek etkinlik gösterirken,
hekzanoat anyonu ile kararlılaştırılmış 2.1 ± 0.6 nm büyüklüğündeki Rh (0) nanokümeleri dimetilamin boranın
dehidrojenlenmesini katalizlemektedir. Hidrojenfosfat anyonu ile kararlılaştırılmış 2.9 ± 0.9 nm
büyüklüğündeki Ru (0) nanokümeleri dimetilamin boranın hidrolizinde oldukça yüksek etkinlik
göstermektedir: Oda sıcaklığında sağladığı başlangıç çevrim frekansı 500 h -1 ve toplam çevrim sayısı ise 11600
dür. [Rh (cod )Cl]2 bileşiğinin hidrazin boran ile indirgenmesinden elde edilen poliamino boranla
kararlılaştırılmış yeni tür Rh (0) nanokümeleri amonyak boranın 25 ºC deki hidrolizinde bilinen en etkin
katalizördür.
Bor bileşiklerinden hidrojen üretimindeki katalitik etkinlik, nanokümeler zeolitin düzenli ve küçük gözenekleri
içerisinde oluşturularak daha da artırılabilir. Zeolit Y’nin 1.3 nm çapındaki gözeneklerinde geçiş metal
iyonlarının indirgenmesi ile oluşturulan kobalt (0 ), nikel (0 ), rutenyum (0) ve rodyum (0) nano kümeleri, oda
sıcaklığında amonyak boranın hidrolizinde çok etkin katalizörlerdir. Etkinliği yüksek, uzun ömürlü katalizör
olarak geçiş metal (0) nanokümelerinin bor bileşiklerinin dehidrojenlenmesinde kullanılması, yakıt hücresi
uygulamalarında güvenli, hızlı ve kontrollü hidrojen sağlanması için değerlendirilmesi gereken bir seçenek
olarak görülmektedir.
4
Transition Metal Nanoparticles as Catalyst in Hydrogen Generation from Amine Boranes
Saim Özkâr
Department of Chemistry, Middle East Technical University, 06800 Ankara, Turkey
Boron based compounds have been considered as potential hydrogen storage materials, whereby the key
issue is the controllable and fast generation of clean hydrogen for fuel cell applications. The hydrogen
generation from such materials can be achieved by catalytic solvolysis or dehydrogenation. Heterogeneous
catalysts are preferentially used in these reactions for practical applications. However, the catalytic activity
in heterogeneous catalysis is restricted by surface area or, more specifically, by the fraction of catalytically
active sites on the catalyst surface which are available for the substrate molecules. An efficient way of
increasing the surface area is the use of nanoparticles with controllable size and size distribution. Here, it will
be presented that the transition metal (0) nanoparticles can be employed as highly active and long -lived
catalyst in hydrogen generation from the boron based hydrogen storage materials.
Transition metal (0) nanoparticles were prepared from reduction of the respective precursor metal salt in
the presence of anionic or polymeric stabilizer. All of the transition metal (0) nanoparticles prepared in
narrow size range of a few nanometers show very high catalytic activity in hydrogen generation from the
solvolysis of amine boranes at 25 ˚C. PVP-stabilized Ru (0) and Pd (0) nanoclusters with an average particle
size of 2.4 ± 1.2 and 3.2 ± 0.5 nm, respectively, are also highly active and long -lived catalyst in the
methanolysis of ammonia borane. Ru (0) nanoclusters provide 71 500 turnovers over 25 h while Pd (0)
nanoclusters provide 23 000 turnovers over 27 h in hydrogen generation from the methanolysis of ammonia
borane at 25 ˚C. Rh (0) nanoclusters of 1.9 ± 0.6 or 2.1 ± 0.6 nm size stabilized by tert-butylammonium
octanoate or dimethylammonium hexanoate are superb catalyst in dehydrogenation of ammonia-borane or
dimethylamine borane at 25 ˚C, respectively. Ru (0) nanoparticles of 2.9 ± 0.9 nm size stabilized by hydrogen
phosphate anion are highly active catalyst in the generation of 3.0 equivalent hydrogen per dimethylamine
borane through its hydrolysis providing an initial TOF value of 500 h -1 and exceptional catalytic lifetime (TTO
= 11 600) at 25 ˚C. A new type of supported Rh (0) nanoparticles were prepared from the hydrazine borane
reduction of [Rh (cod )Cl]2 within the framework of a polyaminoborane support and found to be the most
active supported catalyst in the hydrolysis of ammonia borane at 25 ˚C.
Further enhancement in catalytic activity of transition metal (0) nanoclusters in hydrogen generation from
boron based compounds could be achieved by preparing them within the highly ordered void spaces of
zeolite. Intrazeolite cobalt (0 ), nickel (0 ), ruthenium (0 ), and rhodium (0) nanoclusters, prepared from the
reduction of transition metal ions within the 1.3 nm size supercages of zeolite -Y, are very active catalyst in
hydrogen generation from the hydrolysis of ammonia-borane at room temperature. The use of transition
metal (0) nanoclusters as highly active and long-lived catalyst in hydrogen generation provides a safe way of
controllable and fast generation of clean hydrogen for fuel cell applications.
5
Türk Kimya Sanayi
Timur Erk
[email protected]
Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya -vernik, sentetik elyaf,
soda gibi çeşitli kimyasal hammadde ve tüketim ürünlerinin üretiminin gerçekleştirildiği tesislerden
oluşmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren firmalar ölçek ve sermaye kaynakları açısından farklılık
göstermektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların önemli bir kısmı küçük ve orta ölçekli işletmelerden
oluşmakla birlikte, büyük ölçekli firmalar ile çok uluslu şirketler de faaliyet göstermektedir.
Türk kimya sanayinin 2011 yılı TÜİK verilerine göre ithalatı 37,7 milyar ABD doları iken ihracatı 13 milyar ABD
doları olarak gerçekleşmiştir. Bu da Türk Kimya Sanayinin hammadde ve teknoloji bakımından dışa bağımlı
bir sektör olduğunu ve bu itibarla kimya sanayinde ithal ikamesi mahiyetinde yatırımlar yapılmasının
önümüzdeki yıllarda büyük önem taşıdığını göstermektedir.
Kimya sanayi, lojistik önemi açısından çoğunlukla ülkenin kıyı bölgelerinde lokalize olmuştur. Petrol ve petrol
ürünleri, deterjan, sabun, ilaç kimyasalları, boya gibi ürünleri üreten kimya firmalarının çoğu Marmara
Bölgesinin üç büyük sanayi ili olan İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da, Ege Bölgesinde İzmir’de yerleşim
gösterirken; gübre ve petrol ürünleri firmalarının çoğu Akdeniz Bölgesinde toplanmıştır. Ayrıca Akdeniz
Bölgesinde ana ham maddelerden olan soda, bikromat gibi önemli üretim merkezleri de bulunmaktadır.
Karadeniz Bölgesinde ise yine gübre fabrikaları göze çarpmaktadır.
Yapılacak sunumda, 61.Hükümetin 2023 hedefleri olan dünya ekonomisinde 10.cu sıraya yükselmek, 500
milyar dolar ihracat yapılabilmesi için kimya sanayinin hangi büyüklüklere ulaşması konusu irdelenecektir.
6
Turkish Chemical Industry
Timur Erk
[email protected]
Turkish chemical industry, mainly in the petrochemical, soaps, detergents, fertilizers, pesticides, paint,
varnish, synthetic fiber, such as soda ash is composed of a variety of chemical raw materials and consumer
goods production plants was carried out. Companies operating in the sector in terms of scale and capital
resources vary. An important part of the companies operating in the sector is composed of small and
medium-sized enterprises, the large-scale companies and multinationals operating.
According to data from TSI, the Turkish chemical industry imports 37.7 billion U.S. dollars in 2011, while
exports amounted to U.S. $ 13 billion. This is dependent on the Turkish chemical industry, a sector in terms
of raw materials and technology, and hence the nature of the chemical industry investment in import
substitution conduct shows of great importance in the coming years.
Chemical industry, in terms of the importance of logistics has been localized mainly in coastal areas of the
country. Petroleum and petroleum products, detergents, soaps, pharmaceutical chemicals, chemical
companies producing products such as paint most of the three major industrial city of Marmara, Istanbul,
Kocaeli and Sakarya, Izmir, in the Aegean region showing settlements, fertilizer and petroleum products,
many companies in the Mediterranean Region were collected. In addition, the main raw materials in the
Mediterranean Region soda, bichromate such as the production centers. Fertilizer factories in the Black Sea
region still outstanding.
During presentation, which performance must show the chemical industry in order to catch 61.Govennement
target’s which are being 10th economy in the world and having an export $ 500 billion in 2023, will be
discussed.
7
Bileşik Yarı İletkenlerin Atomik Boyut Kontrollü Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu
Ümit Demir
Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Bileşik yarı iletkenlerde optik, elektronik ve termoelektrik özellikler yarı iletken malzemenin boyutunun bir
fonksiyonu olup nanoboyutdaki özellikleri kuantum sınırlamadan dolayı yığın özelliklerinden oldukça farklıdır
[1]. Bu nedenle bileşik yarı iletken temelli malzemelerin boyut kontrollü sentez metotlarının geliştirilmesi için
yapılan araştırma sayısı son yıllarda oldukça artmıştır. Bu metotlar arasında, ucuzluk, uygulanabilirlik ve
kontrol edilebilirlik bakımından elektrokimyasal metotlar umut vadetmektedir. Ancak geleneksel
elektrokimyasal metotlar ile sentezlenen malzemeler, günümüz teknolojisinin gereksinimlerini karşılayacak
nitelikte görünmemektedir. Son zamanlarda grubumuz, çoğu bileşik yarı iletkenin yüksek kalitede ve istenilen
boyutta sentezlenmesine olanak sağlayan yeni bir elektrokimyasal metot geliştirmiştir[2,3].
Geliştirilen elektrokimyasal metot bileşik yarı iletkeni oluşturan türlerin aynı çözeltiden eş zamanlı olarak
potansiyel altı depozisyon (UPD) esasına dayanmaktadır. Bu metotta, bileşik yarı iletkeni oluşturan türlerden
birisi kompleksleştirilerek diğer türler ile reaksiyona girip çökelek oluşturmaması sağlanır. Bileşiği oluşturan
iki türün ortak UPD potansiyeli kullanılarak, çözelti ve potansiyel değiştirilmeden elektrot yüzeyinde atomlar
halinde elektrokimyasal depozisyon yapılır. Oldukça basit ve etkili olan bu yöntem ile yüksek derecede kristal
formda ve tercihli yönlenmiş, istenilen boyutlarda bileşik yarı iletkenler sentezlemek mümkün olmaktadır. Bu
metot, PbS, PbTe, ZnS, CdS, CdTe, Bi3 Te2 , Sb2 Te3 ve (Bi xSb1-x )2 Te3 gibi ikili ve üçlü kalkojenit türü birçok bileşik
yarı iletken sentezinde tarafımızdan başarılı bir şekilde uygulanmıştır [4 -6]. Sentezlenen malzemeler, X-ışını
kırınımı (XRD ), taramalı tünelleme mikroskop (STM ), atomik kuvvet mikroskop (AFM ), enerji d ağılımlı
spektroskopi (EDS ), X-ışını fotoelektron spektroskopi (XPS ), UV-Görünür-NIR absorpsiyon spektroskopi ve
Fourier transform infrared (FTIR) spektroskopi teknikleri ile karakterize edilmişlerdir.
Atomik boyut kontrollü bileşik yarı iletkenlerin sentezlenmesine imkân veren bu yeni elektrokimyasal teknik,
birkaç nanometre kalınlıkta ince filmlerin sentezlenmesinde, bazı çok kompleks sistemlerin bileşik yarı iletken
malzeme ile nanometre kalınlıkta kaplanmasında [7,8], ve lithografik olarak oluşturulan kalıpların içerisine,
istenilen boyutlarda ve bant enerji aralığına sahip malzemelerin elektrokimyasal olarak depozit edilmesinde
kullanılmaya başlanmıştır [9].
KAYNAKLAR
[1] Ronsencher, E., Fiore, A., Vinter, B., Berger, V. Bois, P., Nagle, J., Science 271, 168, 1996.
[2] Öznülüer, T., Erdoğan, İ., Şişman, İ., Demir, Ü. Chem. Mater., 17, 935, 2005.
[3] Alanyalıoğlu, M., Bayrakçeken, F., Demir, Ü. Electrochim. Acta 54 (26 ), 6554, 2009.
[4] Öznülüer, T., Erdoğan, I., Demir, Ü. Langmuir 22 (9 ), 4415, 2006.
[5] Şişman, İ., Alanyalıoğlu, M., Demir, Ü. J. Phys. Chem. C, 111 (6 ), 2670, 2007.
[6] Erdoğan. İY., Demir Ü. Electrochim. Acta 56, 2385, (2011 )
[7] Zhu, W., Liu, X., Liu, H., Tong, D., Yang, J.,Peng, J. J. Am. Chem. Soc., 132 (36 ), 12619, 2010.
[8] Gu, C., Xu, H., Park, M., Shannon, C. Langmuir 25, 410, 2009.
[9] Nişancı, FB., Demir,Ü. Langmuir 28 (22 ), 8571, 2012
8
Atomic Size-Controlled Electrochemical Synthesis and Characterization of Compound Semiconductors
Ümit Demir
Atatürk University Faculty of Sciences Department of Chemistry
Optical, electronic, and thermoelectric properties of compound semiconductors are a function of the size of
the nanostructured semiconductor and the bulk properties are quite different from the nano-scale
properties due to quantum confinement effect [1]. Therefore, the number of research for the development
of size-controlled synthesis methods of compound semiconductor -based materials has increased
considerably in recent years. Among these methods, electrochemical techniques are promising in terms of
feasibility, controllability and cheapness. Materials synthesized by conventional electrochemical methods,
however, do not seem to meet the requirements of today's technology. Our group has recently developed a
new electrochemical method which allows the synthesis of high quality compound semiconductor materials
with desired dimensions [2,3].
The developed electrochemical method is based on simultaneous underpotential deposition (UPD) of
precursors that make up the compound semiconductors from the same solution. In this method, one of the
species is converted to its complex form; therefore it does not react with the other species to form
precipitate in the same solution. Electrochemical deposition is carried out at the electrode surface by atomby-atom using the common UPD potential of both species without changing the solution and switching the
deposition potentials. The practical and size-controlled synthesis method allows the synthesis of compound
semiconducting materials with a preferentially oriented and highly crystalline form. This method has been
successfully applied for the fabrication of many binary and ternary chalcogenides such as PbS, PbTe, ZnS,
CdS, CdTe, Bi 3 Te2 , Sb2 Te3 and (Bi xSb1-x )2 Te 3 by our research group [4-6]. The synthesized materials were
characterized by X-ray diffraction (XRD ), scanning tunneling microscopy (STM ), atomic force microscopy
(AFM ), energy dispersive spectroscopy (EDS ), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS ), and UV-Visible-NIR
absorption spectroscopy, and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy techniques.
This new technique, that allows the atomic-size-controlled synthesis of compound semiconductor, has been
used to synthesize thin films in a few nanome ters thick, for coating of some very complex systems with
compound semiconductor material in nanometer scale [7,8], and for the electrochemical deposition of
materials with desired band gap and sizes into lithographically generated patterns [9] from the same
solution.
REFERENCES
[1] Ronsencher, E., Fiore, A., Vinter, B., Berger, V. Bois, P., Nagle, J., Science 271, 168, 1996.
[2] Öznülüer, T., Erdoğan, İ., Şişman, İ. Demir, Ü. Chem. Mater., 17, 935, 2005.
[3] Alanyalıoğlu, M., Bayrakçeken, F., Demir, Ü. Electrochim. Acta 54 (26 ), 6554, 2009.
[4] Öznülüer, T., Erdoğan, I., Demir, Ü. Langmuir 22 (9 ), 4415, 2006.
[5] Şişman, İ., Alanyalıoğlu, M., Demir, Ü. J. Phys. Chem. C, 111 (6 ), 2670, 2007.
[6] Erdoğan. İY., Demir Ü. Electrochim. Acta 56, 2385, (2011 )
[7] Zhu, W., Liu, X., Liu, H., Tong, D., Yang, J., Peng, J. J. Am. Chem. Soc., 132 (36 ), 12619, 2010.
[8] Gu, C., Xu, H., Park, M., Shannon, C. Langmuir 25, 410, 2009.
[9] Nişancı, FB., Demir,Ü. Langmuir 28 (22 ), 8571, 2012
9
Higher Education, Science and Technology: Imperatives for Socio-Economic Development
Atta-ur-Rahman* and Iqbal Choudhary
*
H. E. J. Research Institute of Chemistry, International Center for Chemical and Biological Sciences, University
of Karachi, Karachi 75270, Pakistan
After my appointment as Minister of Science & Technology in 2000 and later Federal Minister/Chairman
Higher Education Commission in 2002, I persuaded the government to give a 6000% increase in the budget
of science & technology and 2400% increase in the budget of higher education. This allowed us to launch
major self-funded programmes to uplift our universities, develop high level S&T manpower and focus on the
triple challenges of access, quality and relevance in higher education. Pakistan has made remarkable
progress during the period 2003-2010 in higher education which has directly impacted scientific research.
The increase in scientific research output is nothing short of spectacular—600 per cent increase in scientific
publications in international journals and a similar increase in citations in the same period, after decades of
stagnation. About 5,000 Ph.D. level scholarships were awarded for study in technologically advanced
countries (largest programme ever in the developing world) with about 10 million rupees being spent on
each student. Some 3,000 indigenous Ph.D. scholarships were also awarded. A Digital Library was
established in Pakistan which is regarded as one of the best digital libraries anywhere in the world : Every
student in every public sector university today has access to 45,000 textbooks and research monographs
from 220 international publishers as well as to 25,000 international research journals completely free of
charge. University enrolment has tripled—it had reached to only 270,000 during the 56-year period from
1947 to 2003 but in the subsequent seven-year period from 2004 to 2010, it increased to about 810,000.
There were only 59 universities and degree awarding institutes in the year 2001 in Pakist an. These grew to
137 such institutions by 2010. Pakistan has won four prestigious international awards in recognition of the
rapid transformation in the higher education sector [1].
We have investigated several hundred terrestrial and marine plants for th eir chemical and biological
significance and isolated and identified over 2000 compounds of which some 600 turned out to be new and
novel constituents with interesting biological activity profiles. In order to optimize the chances of finding
novel leads, extensive primary biological screenings and activity-guided fractionation and purification were
carried out. State-of-the-art spectroscopic techniques, especially modern multi -dimensional NMR
techniques, were utilized to elucidate the structures of bioactive natural molecules, rapidly and accurately. A
selection of these results illustrated by their potential application to treat diseases such as epilepsy will be
presented.
REFERENCES
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Higher_Education_Commission_of_Pakistan
10
Sözlü Sunumlar
Oral Presentations
11
AS-TR-001
Kayısıda Kükürt Dioksit (SO2 ) Sertifikalı Referans Malzemesi Üretimine Yönelik Çalışmalar
Alper İşleyen, Fatma Akçadağ, Betül Arı, Burcu Binici, F. Gonca Coşkun, Adnan Şimşek
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Kimya Grubu, Gebze, Kocaeli
Çalışmanın amacı ülkemizde ve dünyada gıda kontrol laboratuvarlarınca gerçekleştirilen SO2 tayinlerinin
güvenilir ve metrolojik olarak izlenebilir olmasını güvence altına alacak kayısıda SO 2 sertifikalı referans
malzemesinin üretilmesidir.
Sülfitleyici maddeler, gıdaların üretimi ve saklanması sırasında yükseltgenme, bakteri oluşumunu engelleme
ve enzimatik tepkimeleri kontrol altında tutmak amacı ile kullanılırlar [1,2]. SO 2 , sodyum, potasyum veya
kalsiyum sülfit, hidrojen sülfit, bisülfit ve metabisülfit sülfitleyici maddeler olarak bilinirler. Ülkemizin dünya
lideri olduğu kuru kayısı üretiminde SO2 özellikle ürünün dayanıklılığını arttırmak ve karakteristik altın sarısı
rengini korumak için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Sülfitlerin duyarlı kişilerde astım ve alerjik tepkimelere sebep olduğu belirlenmiş ve bunun üzerine g ıda
maddelerinde sülfit miktarı yasal sınırlamalara tabi tutulmuştur. Avrupa mevzuatı ve Türk gıda kodeksine
göre kuru kayısıda izin verilen SO2 sınır değeri 2000 mg/kg' dır. Kayısılar, geleneksel olarak güneşte
kurutulmadan önce, kapalı odalarda yakılan kükürt dumanına maruz bırakılmaktadır. Dumana maruz kalma
süresi, kayısının türü, olgunluğu, kurutma ve saklama şartları gibi faktörler kayısıda SO 2 tutulması ve
salınmasını etkilediğinden, bazı kayısılarda SO2 düzeyi yasal sınır değerin çok üzerinde olabilmektedir [3,4].
Sertifikalı referans malzemeler laboratuvarlarca gerçekleştirilen ölçümlerin kalitesinin güvence altına
alınması açısından çok önemlidirler.
Bu çalışmada kayısıda SO2 sertifikalı referans malzemesi üretimi süreçleri (planlama, fizibilite, ham maddenin
işlenmesi, paketlenmesi, saklanması, homojenlik, kısa ve uzun dönem kararlılık ve karakterizasyon
çalışmaları) ve bu süreçlerde elde edilen bulgular paylaşılacaktır.
Çalışmanın bir diğer faydası enstitümüzde geliştirilecek ve metrolojik olar ak izlenebilir olacak SO2 tayin
yöntemi sayesinde laboratuvarlarca yaygın olarak kullanılan diğer yöntemlerin güvenilirliğinin sınanabilecek
olması ve bu yöntemlerin izlenebilirlik zincirine bağlanabilecek olmasıdır.
KAYNAKLAR
[1] Pizzoferrato, L., Di Lullo, G., Quattrucci, E. Food Chem 63, 275-279, 1998.
[2] Fazio, T., Warner, C.R. Food Addit Contam 7,433 -454, 1990.
[3] McBean, D. McG., Johnson, A. A., Pitt, J. I. J Food Sci 29, 257 –265,1964.
[4] Stafford, A. E., Bolin H. R., J Food Sci 37, 941–943, 1972.
12
AS-EN-001
Studies Towards the Production of a Certified Reference Material for Sulfur Dioxide (SO 2 ) in Apricot
Alper İşleyen, Fatma Akçadağ, Betül Arı, Burcu Binici, F. Gonca Coşkun, Adnan Şimşek
TÜBİTAK National Metrology Institude (UME ), Chemistry Group, Gebze, Kocaeli
Aim of this study is to produce a SO2 in apricot certified reference material which will secure the quali ty and
metrological traceability of the SO2 analysis performed by the food control laboratories all over the world.
Sulfiting agents are generally used during production and storage of the food to prevent oxidation, bacteria
formation and to control enzyma tic reactions [1,2].
SO2 , sodium, potassium or calcium sulfite, hydrogen sulfite, bisulfite and metabisulfite are known as sulfiting
agents. Turkey is the leading producer of dried apricot in the world and SO 2 is widely used in our country to
increase the stability of the product and to keep the characteristic golden yellow color of the apricot.
Studies showed that sulfites are causing asthyma and allergic reactions in sensitive people and due to this
fact, the level of sulfites in food are limited with legal legislation. According to Europian legislation and
Turkish food codex, the allowed limit value for SO2 in dried apricot is 2000 mg/kg. Apricots are subjected to
sulfur fumes in closed rooms before traditionally dried under the sun. Different time of gas insertion, type of
apricots, maturity, drying and storage conditions affect the SO 2 absorption and desorption which results in
higher levels of SO2 than the legal limit value for some apricots [3,4].
Certified reference materials are very important to secure the quality of the measurements done by the
laboratories.
In this study, different stages of production of a SO 2 in apricot certified reference material (planning,
feasibility, processing of the raw material, packaging, storage, homogeneity, short a nd long term stability
and characterisation studies) and the results obtained up to date will be shared.
Another advantage of the study will be the metrologically traceable method developed in our institude can
be used to test the quality of the widely used methods by the laboratories and these methods can be linked
to the metrological traceability chain with our methodology.
REFERENCES
[1] Pizzoferrato, L., Di Lullo, G., Quattrucci, E. Food Chem 63, 275 -279, 1998.
[2] Fazio, T., Warner, C.R. Food Addit Contam 7,433-454, 1990.
[3] McBean, D. McG., Johnson, A. A., Pitt, J. I. J Food Sci 29, 257 –265,1964.
[4] Stafford, A. E., Bolin H. R., J Food Sci 37, 941–943, 1972.
13
AS-TR-002
Ergene Havzası Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Örneklerindeki Arsenik İçeriklerinin GFAAS ve HGAAS Ile
Tayini
Ayça Karasakal 1 , Gülay Şeren 2 , Yıldız Kalebaşı 2
1
Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya AD
2
Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya AD
Bu çalışmada daha önce ayçiçeği (Helianthus annuus L.) bitkisindeki arsenik içerikleri bakımından kapsamlı
bir çalışma bulunmayan Ergene Havzası bölgesinin incelenmesi planlanmıştır.
Bu amaçla ayçiçeği bitkisinin ekildiği tüm bölgeleri içerecek şekilde farklı özelliklere sahip istasyonlar
belirlendi. Bu istasyonlardan ayçiçeği (Helianthus annuus L.) ve toprak örnekleri paralel iki örnek şeklinde
alındı. Ağustos-Eylül 2010 ve Ağustos-Eylül 2011 dönemlerinde olma k üzere 2 yıllık süreçte, belirlenen 6
istasyondan toplam 18 örnekleme noktasından 216 adet çevre örneği (toprak, kök, bitki) toplandı. Örneklerin
çözeltiye alınması için kullanılan mikrodalga çözünürleştirme tekniğinde, homojenize edilen bitki, kök ve
toprak örneklerinden 0,5 g tartıldı. 6 mL HNO3 ve 2 mL H2O2 ilave edilerek çözünürleştirildi. Kapalı sistem
mikrodalga yöntemiyle yüksek sıcaklık ve yüksek basınçta çözünürleştirilen örneklerde, özellikle insan sağlığı
açısından büyük öneme sahip ve inorganik kirlilik açısından en önemli parametreyi oluşturan eser elementler
arasında yer alan arsenik analizleri Hidrür Oluşturmalı (HGAAS) ve Grafit Fırınlı (GFAAS) Atomik Absorpsiyon
Spektrometri ile yapıldı.
Çevre örneklerinin analizinde genel olarak kullanılan GFAAS tekniğinin, arsenik elementinin uçucu hidrürü
şeklinde matriksten ayrılarak atomlaştırıcıya ulaşması ve analiz süresi açısından daha kısa olması gibi önemli
avantajları olan HGAAS yöntemine tercih edilebilirliği araştırıldı. Örneklerin eser element ölçümleri Perkin
Elmer AAnalyst 800 model Atomik Absorpsiyon Spektrometri (AAS) ile yapıldı.
Çalışmamızda hem GFAAS hem de HGAAS ile elde edilen derişimleri toprak örnekleri için Toprak Kirliliği
Kontrol Yönetmeliğine göre belirtilen sınırların altındadır. Toprak örneklerinin As içerikleri 1.yıl için GFAAS ile
0.69±0.46 mg/kg ve HGAAS ile 0.65±0.34 mg/kg; 2.yıl için GFAAS ile 0.88±0.98 mg/kg ve HGAAS ile 0.89±0.38
mg/kg olarak bulundu. Bitki örneklerindeki As analizleri ile ilgili çalışmaların sonucunda kö kler için 1.yıl
GFAAS ile 0.77±0.45 mg/kg ve HGAAS ile 0.70±0.38 mg/kg ve 2.yıl GFAAS ile 0.81±0.82 mg/kg ve HGAAS ile
0.96±0.48 mg/kg değerleri bulundu. Aynı şekilde çekirdek örneklerindeki As sonuçları 1.yıl için GFAAS ile
0.73±0.37 mg/kg ve HGAAS ile 0.86±0.51 mg/kg ve 2.yıl için GFAAS ile 0.54±0.59 mg/kg ve HGAAS ile
0.89±0.43 mg/kg olarak bulundu. Bu sonuçların da literatür ile uyumlu olduğu görülmektedir[1, 2].
Çalışmanın istatiksel analizi, SPSS 10.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Toprakta ve ayç içek bitkisinin
köklerinde, As derişimleri arasında pozitif korelasyon gözlenmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Kacar B. ve İnal A., Bitki Analizleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008.
[2] Chaturvedi I., J. Central European Agric., 7, 31 -40, 2005.
14
AS-EN-002
Determination of Arsenic in Helianthus Annuus L. Growing in Ergene Region by GFAAS and HGAAS
Ayça Karasakal 1 , Gülay Şeren 2 , Yıldız Kalebaşı 2
1
Namik Kemal University, Faculty of ScienceandLetters, Department of Chemistry,Tekirdağ,Turkey
2
Trakya University, Faculty of ScienceandLetters, Department of Chemistry, Edirne, Turkey
In this study, the analysis of environmental samples was used in the Graphite Furnace Atomic Absorption
Spectrometry (GFAAS) and Hydride Generation Atomic absorption Spectrometry (HGAAS) technique.
Ergene Basin pollution, inorganic trace elements in the first place in terms of environmental pollution in
order to determine the parameters, representative samples were selected as possible characteristic regions.
For this purpose, August - September 2010 and August - September 2011 period, including a 2-year period,a
total of 18 samples points from the six stations, 216 environmental samples (soil, roots, plants) w ere
collected. These samples had been picked off in 2010 and 2011. Sampling, the attempt was made to
minimize the error by taking samples in parallel. Microwave and wet acid digestion were used for sun flower
and soil samples. For wet acid digestion of the dried and homogenized samples, 1 gram samples were
digested with concentrated HNO3 -concentrated HClO4 (6:2) mixture for plant and soil parts and for micro
wave digestion of the dried and homogenized samples, 0,5 gram samples were digested with concentrate d
HNO3 -concentrated H2 O2 (6:2) mixture for plant and soil parts. In the final solutions, the concentrations of
trace elements for soil and plant samples were determined by Perkin Elmer A Analyst 800 model, Atomic
Absorption Spectrometry (AAS ). The samples were analyzed with GFAAS and HGAAS methods. Mg/Pd
mixture was used in GFAAS Method as modifiers. In our study, both obtained by GFAAS and HGAAS As
concentrations found to be compatible with each other. The results are not significantly different between
the two methods by applying the method of comparison of averages proved to be no different. The results
of soil samples of first year were found 0.69±0.46 mg/kg by GFAAS and were found 0.65±0.34 mg/kg by
HGAAS. The results of plant samples of first year were found 0.77±0.45 mg/kg by GFAAS and were found
0.70±0.38 mg/kg by HGAAS. The results of sunflower seed samples of first year were found 0.73±0.37 mg/kg
by GFAAS and were found 0.86±0.51 mg/kg by HGAAS. The results of soil samples of second year were found
0.88±0.98 mg/kg by GFAAS and were found 0.89±0.38 mg/kg by HGAAS. The results of plant samples of
second year were found 0.81±0.82 mg/kg by GFAAS and were found 0.96±0.48 mg/kg by HGAAS. The results
of sunflower seed samples of second year were found 0.54±0.59 mg/kg by GFAAS and were found 0.89±0.43
mg/kg by HGAAS[1, 2]. In addition, the results obtained for soil samples, based on Soil Pollution Control
Regulations under the specified limits.
REFERENCES
[1] Kacar B. and İnal A., Bitki Analizleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008.
[2] Chaturvedi I., J. Central EuropeanAgric., 7, 31 -40, 2005.
15
AS-TR-003
Doku ve İdrar Örneklerinde Anti-Tiroidal İlaçların LC-MS/MS ile Hızlı Tayini İçin Metot Geliştirilmesi
Elmas Öktem Olgun, Öznur Karaoğlu, Muammer Kaplan
TÜBİTAK MAM, Gıda Enstitüsü P.K. 21, 41470 Gebze, Kocaeli
Bu çalışma ile Ulusal Kalıntı İzleme Programı kapsamında, büyükbaş hayvanlarda, izlenmesi planlanan anti tiroidal ilaç kalıntılarının analizleri için yeni ve hızlı bir analitik yöntem geliştirilmesi ve 2002/657/EC AB
direktifi [1] kriterlerine göre valide edilmesi amaçlanmıştır. Anti-tiroidal ilaçlar, triiyodotironin ve tiroksin
hormonlarının üretimini azaltarak tiroid bezi metabolizmasını yavaşlatan kimyasal maddelerdir. Bu özellikleri
nedeniyle illegal olarak hayvanları semirtmek amacıyla kullanılan bu ilaçlar et verimini artırmakla birlikte,
etin kalitesini bozmaktadırlar. Karsinojenik ve teratojenik özellikleri nedeniyle insan sağlığını tehdit eden bu
maddelerin gıda olarak tüketilen hayvanlarda kullanımı yasaklanmıştır.
Bu çalışmada, anti-tiroidal ilaç aktif maddelerin (2-Thiouracil (TU ), 6-Propyl-2-thiouracil (PTU ), 6-Methyl-2thiouracil (MTU) ve Tapazole (TAP) ) idrar ve tiroid bezi örneklerinde analizi için LC -MS/MS metodu
geliştirilmiş ve optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. Geliştirilen metotla denatürasyon ve SPE ile clean-up
işlemlerine gerek duyulmadan metanol ekstraksiyonu ile anti -tiroidal maddelerin analizi hızlı ve hassas olarak
gerçekleştirilmiştir.
Mevcut metotlarla karşılaştırıldığında, yeni geliştirilen metotla, üç kat daha fazla örne k çalışılabilmektedir.
Her iki matriks için optimize edilen metot için 5-40 ng/g konsantrasyon aralığında oluşturulan kalibrasyon
grafiğinde korelasyon 0,995 olarak elde edilmiştir. 10 ng/g konsantrasyonda kirletilmiş örneklerle yapılan
çalışmalarda tekrarlanabilirlik %RSD<15, tekrar üretilebilirlik %RSD<25 ve % 72-116 aralığında geri kazanımlar
elde edilmiştir.
Geliştirilen metot sayesinde şu ana kadar Türkiye’de denetimi yapılamayan ve gıda olarak tüketime sunulan
hayvanlarda kullanımı yasak olan anti-tiroidal ilaç kalıntılarının analizi olanaklı kılınmıştır.
KAYNAKLAR
[1] Commission Decision 2002/657/EC Implement Council Directive 96/23/EC on measures to monitor
certain substances and residues thereof in live animals and animal products.
16
AS-EN-003
Development of a Rapid LC-MS/MS Method for the Determination of Thyreostatic Drugs in Urine
and Gland Tissue
Elmas Öktem Olgun, Öznur Karaoğlu And Muammer Kaplan
TÜBİTAK MAM, Gıda Enstitüsü P.K. 21, 41470 Gebze, Kocaeli
Aim of this study was to develop a rapid method that will be used for the National Residue Monitoring
Programme for determination of thyreostatic drugs residues in bovine and validate according to EU directive
2002/657/EC. Thyreostatic drugs are the chemicals that disturb the normal metabolism of the thyroid gland
by inhibiting the production of the hormones triiodothyronine and thyroxine. The meat derived from the
treated animals is therefore a lower quality may contain residues harmful to human health. For this reason
the use of thyreostatic drugs for animal fattening purposes is banned.
In this study, an LC-MS/MS method was developed and optimized for simultaneous determination of anti thyroidal active substances, 2-Thiouracil (TU ), 6-Propyl-2-thiouracil (PTU ), 6-Methyl-2-thiouracil (MTU) and
Tapazole (TAP ), in urine and thyroid gland samples. Methanol extraction was used in the developed method
without the need for denaturation or SPE clean-up for rapid and accurate analysis of anti-thyroid substances.
The newly developed method achieved three -fold increase in sample throughput when compared with
existing methods. The method optimized for both urine and gland tissue matrices. Good linearity was
obtained over the concentration range of 5-40 ng/g with the correlation coefficient of 0.995. Acceptable
repeatability RSD% <15, reproducibility RSD%<25, and recoveries of 72-116% were obtained for the samples
spiked at 10 ng/g concentration level. Spiked recoveries ranged between 72 and 116% in the urine matrix.
The developed method will render possible determination of banned anti-thyroidal drug residues in bovine
which was not performed in Turkey so far.
REFERENCES
[1] Commission Decision 2002/657/EC Implement Council Directive 96/23/EC on measures to monitor
certain substances and residues thereof in live animals and animal products.
17
AS-TR-004
Organik Maddelerin Karakterizasyonu: Organoklorlu Pestisitlerin Saflık Tayini ve İzlenebilirlik
Hasibe Yılmaz, Simay Gündüz, Mine Bilsel, Gökhan Bilsel, Ahmet Ceyhan Gören
Kimya Grubu, Organik Laboratuvarı, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME ), Gebze, Türkiye
Hekzakloropentadien türevi olan aldrin, endosulfan ve endosulfan sülfat (Şekil 1) yaygın olarak kullanılan
organoklorlu pestisitler olmasına karşın toksikolojik ve ekotoksikolojik etkileri sebebiyle birçok ülkede
kullanımları yasaklanmıştır.
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
O
Cl
Cl
(a)
Cl
O
O
O
S
(b)
O
(c)
S
O
O
Şekil 1. Aldrin (a ), Endosulfan (b) ve Endosulfan sülfat (c )
Biyolojik birikim yapması ve degradasyona direnci nedeniyle, biyolojik ortamlarda, su ve toprak matrislerinde
eser miktarda bulunan bu pestisitlerin, bitki ve hayvanların gelişimini etkilediği, insan sağlığı ve çevre için
zararlı olduğu bilinmektedir. Bu zararları nedeniyle bir tarım ülkesi olan Türkiye’ de yeraltı sularında,
toprakta, bitki ve hayvanlarda pestisit kalıntılarının gıda ve çevre analiz laboratuvarlarında analiz edilmesi
önem taşımaktadır [1]. Bilindiği gibi, pestisitlerin tarım ürünlerinde bı raktığı kalıntılar, hem ülkelerin dış
ticaretleri, hem de insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından önem taşımaktadır. Uygulama anında yapılacak
araştırmalar ve alınacak önlemlerle bu kalıntıların insan ve çevreye zarar vermeyecek seviyelerde olmaları
kontrol edilebilir ve sağlanabilirse güvenli bir kullanım gerçekleştirilmiş olacaktır.
CCQM karşılaştırmaları kapsamında yapılan bu çalışmalarda karşılaştırma örneklerinin saflık değerinin kütle
kesri cinsinden (mg/g) raporlanması katılımcı laboratuvarlardan istenmiştir. CCQM karşılaştırmalarınınamacı,
Ulusal Metroloji Enstitülerinin, organik analizler için ölçüm kabiliyetlerini belirleyici unsurlardan olan organik
birincil kalibratörlerin kütle kesrini belirlemede kullandıkları yöntemlerin uygunluğunu gösterm ektir [2].
Karşılaştırma örneklerinin saflık tayinleri için, “Mass-Balance” ve qNMR teknikleri ile kütle kesri cinsinden
değerler hesaplanmış, belirsizlik bütçeleri hazırlanmıştır. QNMR deneylerinde iç standart olarak benzoik asit
(NIST 350b) kullanılarak saflık değeri hesaplanmış ve izlenebilirlik zinciri korunmuştur. GC-FID teknikleri ile
numunelerdeki safsızlıklar ve miktarları belirlenmiştir. Karl -Fischer yöntemi ile kulometrik olarak nem tayini
gerçekleştirilmiş ve termal gravimetrik analiz (TGA) ile su miktarı, uçucu organik bileşikler ve inorganik
safsızlıklar belirlenmiştir. Uçucu organik bileşikler TGA ve HS-GC/MS ile mukayese edilmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Kimya Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Tarım İlaçları Alt komisyonu Raporu, DPT: 2591. ÖİK: 603.
[2] Draft A Report: October 2010 CCQM-K55.b / CCQM-P117.b Aldrin.
18
AS-EN-004
Characterization of Organic Compounds: Purity Determination of Organochlorine Pesticides and
Traceability
Hasibe Yılmaz, Simay Gündüz, Mine Bilsel, Gökhan Bilsel, Ahmet Ceyhan Gören
Chemistry Group, Organic Chemistry Laboratory, TÜBİTAK National Metrology Institute (UME ), Gebze,
Turkey
Aldrin, endosulfan and endosulfan sulfate (Fig. 1) which is derivative hekzakloropentadien are widely used
as organochlorine pesticides but they are banned in many countries due to the toxicological and
ecotoxicological effects.
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
O
Cl
Cl
(a)
Cl
Cl
O
O
O
S
(b)
O
(c)
S
O
O
Figure 2. Aldrin (a ), Endosulfan (b) ve Endosulfan sülfate (c )
Due to the biological accumulation and resistance to degradation, trace amounts of these pesticides in
biological environments, water and soil matrices, influence the development of plants and animals. They are
also known to be harmful to human health and the environment. In Turkey which is an agricultural country,
the analysis of pesticide residues in the ground water, soil, plants and animals are very important in food and
environmental analysis laboratories [1]. The pesticides residues in agricultural products are very important
for both foreign trade and the health of human, animal and environmental health. If levels of these residues
are controlled and measures are taken immediately in application research, they cannot be harmful for
health of human and environment and they can be carried out in a safe use.
Participating laboratories were asked to reporting the terms of the purity value as the mass fraction (mg/g)
in the CCQM comparison. The purpose of CCQM comparisons is that the measurement capabilities of the
National Metrology Institutes in the organic analyzes are determined and the suitability of their methods for
the mass fraction of the primary calibrators are also determined[2].
For the determination of purity in comparison samples, purity values are determined by "Mass-Balance" and
qNMR techniques as mass fraction, uncertainty budgets were prepared. In qNMR experiments, benzoic acid
is used as internal standard (NIST 350b) and purity value is calculated and traceability chain is maintained.
Impurities in samples and their quantities were determined by using GC-FID and GC-ECD techniques as well
as volatile organic compounds were determined by HS-GC/MS. The moisture content of sample are
determined by Karl-Fischer method as coulometric. The amount of water, volatile organic compounds and
inorganic impurities in the samples are determined by thermal gravimetric analysis (TGA ). Volatile organic
compounds were compared with TGA and HS-GC/MS.
REFERENCES
[1] Chemical Industry Specialization Commission Report, Pesticides Sub-Committee Report, DPT: 2591. ÖİK:
603.
[2] Draft A Report: October 2010 CCQM-K55.b / CCQM-P117.b Aldrin.
19
AS-TR-005
Kızılötesi Spektroskopisi Kullanılarak Madeni Yağların Kantitatif İçeriklerinin Belirlenmesi için Çok
Değişkenli Kalibrasyon Modelleri
İrem Anıl 1 , Ayşe Aybey2 , Durmuş Özdemir 1
1
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi Kimya Bölümü, 35430 Gülbahçe -Urla, İZMİR
2
OPET FUCHS Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş, AOSB 10006 Sokak. No:12 Çiğli, İZMİR
Madeni yağ sektöründe üretim yapan işletmelerde farklı kullanım amaçlarına yönelik çok sayıda deği şik yağ
üretimi gerçekleştirilmektedir. Günümüzde rafinasyon sonucu elde edilen bazyağlarına eklenen performans
artırıcı katkılar, yağlayıcının performans seviyesini artırarak kullanıldığı ekipmanlarda bakım ömrünü uzatır ve
aşınmaya, oksidasyona, korozyon oluşumuna karşı daha çok direnç göstermelerini sağlar. Madeni yağların
anabileşenini oluşturan bazyağları hidrokarbonlardan oluşurken sözkonusu yağların esas karakteristiğini
belirleyen ekelenen katkılardır ve bunlar genellikle çinko, baryum, magnesyum ve kalsiyum gibi metal
iyonlarının oluşturduğu organik asitlerin tuzlarıdır [1]. Yağların kullanımı esnasında kullanım koşulları ve
süresine bağlı olarak oksidasyon ürünlerinin artması ve katkıların miktarlarının azalması gibi yağ
kompozisyonlarında bazı değişimler meydana gelmektedir. Bu değişimlerin zamanında tespiti ve gerekli
önlemlerin alınması için analitik yöntemlere ihtiyaç vardır. Yağ kalitesinin belirlenmesine yönelik çeşitli
fiziksel ve kimyasal testlerden oluşan bir çok standart metod olmakla bera ber, bu yöntemlerin hiçbiri tek
başına yağların kompozisyonunun tamamını tespit etme imkanı sunamamaktadır
Bu çalışmada, madeni yağların kantitatif olarak içeriklerinin belirlenmesi amacıyla Fourier dönüşümlü
kızılötesi spektroskopisine (FTIR) ve kemometri k çok değişkenli veri analizine dayalı hızlı ve uygulama
kolaylığı olan bir yöntem geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, işletmede yoğun olarak üretimi
gerçekleştirilen bazı ürün gamları belirlenerek bu ürünlere yönelik çoklu karışımlar hazırlanmış ve bu
örneklerin FTIR spektrumlar kaydedilmiştir. Elde edilen spektral veriler ile referans konsantrasyon değerleri
bir genetik algoritma temelli ters enküçük kareler (GILS )[2] metodu yardımı ile analizlenmiş ve kemometrik
çok değişkenli kalibrasyon modeli oluşturulmuştur. Geliştirlen modeller ile hesaplanan bileşen konsantrasyon
değerleri ile referans konsasntrasyon değerleri arasında % 99 oranında bir uyum olduğu görülmüştür. Sonuç
olarak, FTIR spektroskopisi ve çok değişkenli kalibrasyon ile madeni yağları n kompozisyonlarının kantitatif
olarak tayin edilebileceği tespit edilmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Borin, A., Poppi, R., Multivariate Quality Control of Lubricating Oils Using Fourier Transform Infrared
Spectroscopy, J. Braz. Chem. Soc., 15, 4, 570-576, 2004.
[2] Özdemir D. ve Öztürk B., Genetic Multivariate Calibration Methods for Near Infrared (NIR) Spectroscopic
Determination of Complex Mixtures. TUrk. J. Chem. 28, 497 -514, 2004.
20
AS-EN-005
Multivariate Calibration Models for the Quantitative Determination of Motor Oil Compositions by Using
Infrared Spectroscopy
İrem Anıl 1 , Ayşe Aybey2 , Durmuş Özdemir 1
1
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi Kimya Bölümü, 35430 Gülbahçe -Urla, İZMİR
2
OPET FUCHS Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş, AOSB 10006 Sokak. No:12 Çiğli, İZMİR
A large varieties of motor oils have been produced by the oil industries depending on the use such as cars
and trucks.Nowdays, performance enhancing additives in lubricating oils is comonly used to increase the
performance level of the motor oils. They are very important for protective maintenance and that
equipment life is prolonged when optimum levels of additives are maintained. In addition, additives are vital
for wearing out of the mechanical parts, corrosion, and oxidation. While the dominating components of the
motor oils are base oils which are simply different chain length hydrocarbons, the main characteristics of the
lubricating oils are actually determined by the additives and these additives are organic acid salts of metal
ions such as zinc, barium, magnesium and calcium [1]. There have been a number of changes in the
composition of motor oils depending on the time and using conditions like the decrease in the aditive
amounts and increase in the amount of oxidation products. There is an increasing demand for the
development of analytical methods for the rapid and accurate detection of these changes in lubricatin oil
compositions. Although there are many physical and chamical standard test methods for the determination
of oil quality, none of these methods alone can be used to determine the whole composition of motor oils.
The main objective of this work, is to develop a single anlytical method that is simple, rapid and acc urate for
the quantitative determination of lubricating oil compositions using Fourier transform infrared (FTIR)
spectroscopy combined with chemometric multivariate data analysis. For this study, a number of most
intensively produced motor ois are choosen in an industrial lubrication oil plant and then sythetic mixtures
of oil components were prepared in order to develop multivariate calibration models. The FTIR spectra of
these samples were recorded using a three reflection attanuated total reflectance (ATR) accessory. The
collected spectral data and the reference concentration values of the samples are then used in multivariate
calibration modelling step using a genetic algorithm based inverse leaast squares (GILS )[2] calibration
method. It was observed that the correlation coefficients between the reference concentration values and
the GILS predicted concentrations were around 99%. As a result, FTIR spectroscopy combined with
multivariate calibration could be a rapid method for the quaantitative determina tion of motor oil
compositions.
REFERENCES
[1] Borin, A., Poppi, R., Multivariate Quality Control of Lubricating Oils Using Fourier Transform Infrared
Spectroscopy, J. Braz. Chem. Soc., 15, 4, 570-576, 2004.
[2] Özdemir D. ve Öztürk B., Genetic Multivariate Calibration Methods for Near Infrared (NIR) Spectroscopic
Determination of Complex Mixtures. Turk. J. Chem. 28, 497-514, 2004.
21
AS-TR-006
Montmorillonit Üzerinde Tek Başına ve Yarışmalı Cu (II ), Cd ((II) ve Pb (II) Adsorpsiyonunun İncelenmesi
Jülide Hızal Yücesoy1 , Wolfgang Hoell 2 , Reşat Apak 3
1
2
Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü
Forschungszentrum Karlsruhe Institute for Technical Chemistry Section WGT P.O. Box 3640, D-76021
Karlsruhe, Almanya (anısına saygıyla)
3
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya ABD
Birçok endüstriyel prosesin atığı olan ağır metaller, biyobozunabilir olmamalarından da kaynaklanan
sebeplerle önce toprak ve su havzalarına oradan da mobilizasyonla besin zincirine katılmakta ve insan sağlığı
için tehlike oluşturmaktadır[1]. Ağır metallerin sulardan uzaklaştırılmasında ucuzluğu ve kolay
uygulanabilirliği sebebiyle sorpsiyon prosesi en çok kullanılan yöntemdir. Ağır metal adsorpsiyonu çeşitli
modeller kullanılarak açıklanmaktadır[2]. Özellikle kil kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalarda daha çok
Langmuir ve/veya Freundlich izotermleri veya BET izotermi kullanılır. Son dönemlerde, özellikle birden fazla
yüzey mevki içeren adsorbanların üzerindeki adsorpsiyonu açıklayabilmek için Çift Mevkili Modifiye Langmuir
İzotermi kullanılmaya başlanmıştır[3]. Birden fazla adsorptif iyonun bulunduğu durumlarda, bu iyonlar
mevcut sorpsiyon mevkileri için birbirleriyle yarışırlar.
Bu çalışmada Cu (II ), Cd (II) ve Pb (II) iyonlarının tek başlarına bulundukları çözeltide, Kale Maden -Çanakkale’
den temin edilen montmorillonit örneği üzerindeki adsorsiyonu Langmuir ve Freundlich; metal iyonlarının
birarada bulundukları karışım çözeltisindeki yarışmalı adsorpsiyonları ise Langmuir, Butler -Ockrent ve JainSnoeyink ikilileri tarafından geliştirilen Genişletilmiş Langmuir Modelleri kullanılarak açıklanmış ve
maksimum adsorpsiyon kapasiteleri hesaplanmıştır. Adsorbanın yüzey asitlik özellikleri, adsorpsiyonun pH’
ya bağımlılığı incelenmiş, ayrıca metal katyonlarının tek başlarına ve bir arada bulundukları çözeltil erdeki
adsorpsiyonuyla yüklenen adsorbanların SEM görüntüleri alınarak EDX elementel analiz sonuçları
değerlendirilmiştir.
Linearize Langmuir denklemiyle metal katyonlarının tek başlarına bulundukları çözeltideki maksimum
adsorpsiyon kapasitesi (Qmax) sıralaması Cu (II )>Cd (II )>Pb (II ); Genişletilmiş Langmuir Modeliyle karışım
halindeki metal iyonları için hesaplanan Qmax sıralaması Cu (II )>Pb (II )>Cd (II) şeklindedir. pH arttıkça metal
adsorpsiyonunun arttığı, metal iyonlarının tek başına bulunduğu çözeltilerde maksimum adsorpsiyona
ulaşılma pH aralığı 3>pH>7’ dir. Metal katyonlarının yarışmalı adsorpsiyonunda, özellikle artan pH ile birlikte,
metal iyonlarının tek başlarına bulundukları zamanki adsorpsiyonlarına kıyasla adsorpsiyonda düşme
gözlenmiştir. Düşük pH’ larda ise Cu (II) adsorpsiyonu artmış, Cd (II) adsorpsiyonu aynı kalmış, Pb (II)
adsorpsiyonu ise azalmıştır.
KAYNAKLAR
[1] Pablo L., Chávez M.L., Abatal M., Chemical Engineering Journal, 171, 1276 -1286, 2011.
[2] Wolfgang H. Höll, Fundamentals of Sorption Processes for Water Treatment, Forschungszentrum
Karlsruhe, Institute for Technical Chemistry, Section WGT, 19 -41.
[3] Hızal J., Apak R., Journal of Colloid Interface Sci., 295, 1 -13, 2006.
22
AS-EN-006
Investigation of Individual and Competitive Cu (II ), Cd ((II) and Pb (II) Adsorption onto Montmorillonite
Jülide Hızal Yücesoy1 , Wolfgang Hoell 2 , Reşat Apak 3
1
2
Yalova University, Engineering Faculty, Chemical Process Engineerin Dept.
Forschungszentrum Karlsruhe Institute for Technical Chemistry Section WGT P.O. Box 3640, D-76021
Karlsruhe, Germany
3
Istanbul University, Engineering Faculty, Chemistry Dept., Analytical Chemistry Division
Heavy metals, as being a waste of many industrial process, mix into soil and water basin, and then join food
chain by mobilizing. That’s why they are dangerous for human health[1]. Sorption is the most preferred
process for waste water treatment because of its cheapness and feasibility. The adsorption of heavy metals
has been explained by various models[2]. Langmuir and/or Freundlich isotherms or BET isotherms are
especially used in the studies performed by using clay as adso rbent. Recently, Double-Site Modified
Langmuir Model has been used to explain the adsorption onto adsorbents having multiple surface sites[3]. In
case of existence more than one adsorptive ions, these ions compete each other to replace available
sorption sites.
In this study, individual Cu (II ), Cd (II) and Pb (II) ions adsorptions onto montmorillonite were explained using
Langmuir and Freundlich models, and competitive Cu (II ), Cd (II) and Pb (II) ions adsorptions were explained
using Langmuir, Butler-Ockrent’s and Jain-Snoeyink’s Extended Langmuir Models. Montmorillonite was
received from Kalemaden Ceramic Factory at Çanakkale-Çan. Maximum adsorption capacity was calculated
for each systems. Surface acidity properties of adsorbent and pH dependency of heavy metal adsorptions
onto clay were investigated. And also SEM images and results of EDX elemental analysis of loaded
adsorbents were interpretted.
The maximum adsorption capacities (Qmax) calculated by Linearized Langmuir Equation for individual
adsorption can be ordered as Cu (II )>Cd (II )>Pb (II ), and the maximum adsorption capacities yielded from
Extended Langmuir Model for competitive adsorption can be ordered as Cu>Pb (II )>Cd (II ). It was observed
that heavy metal adsorption increases with increasing pH and achieves maximum at pH between 3 and 7 for
individual metal ion adsorption, and also observed that competitive heavy metal adsorp tion decreases
especially at higher pH’s in comparison with individual adsorption. Consequently, it is said that Cu (II)
adsorption increases at lower pH, Pb (II) adsorption decreases, and Cd (II) adsorption keeps constant atsame
pH interval.
REFERENCES
[1] Pablo L., Chávez M.L., Abatal M., Chemical Engineering Journal, 171, 1276 -1286, 2011.
[2]Wolfgang H. Höll, Fundamentals of Sorption Processes for Water Treatment, Forschungszentrum
Karlsruhe, Institute for Technical Chemistry, Section WGT, 19 -41.
[3] Hızal J., Apak R., Journal of Colloid Interface Sci., 295, 1 -13, 2006.
23
AS-TR-007
Camsı Karbon Elektrot Yüzeyine Modifiye Edilmiş Grafen Varlığında Altın (III )’ ın Elektrokimyasal
Davranışının İncelenmesi
Melike Karakaya, Hüseyin Çelikkan
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Ankara, 06500, Türkiye
[email protected]
Altın, ticari öneme sahip bir madendir. Altının, cevherinde 5 ppm seviyesinde bulunması dahi işlenmesi için
yeterli miktardır. Dolayısıyla eser miktardaki altının analitik olarak tayin edilmesi önem arz eder.
Altın analizinde bilinen en eski metot kupelasyon yöntemidir.Bu yöntemde,kurşun içinde tutulan altının
kütlesi 0,01 mg gibi çok düşük bir miktarda gravimetrik olarak tayin edilmelidir.Bu kadara küçük bir miktarın
ölçülmesinden gelen ölçüm hataları, kupelasyon yönteminin güvenilirliğini düşüren en önemli faktördür.
Altının aletli analiz metotlarıyla ölçümü amacıyla moleküler ve atomik spektrofotometrik yöntemler sıkça
başvurulan yöntemlerdir.Bu yöntemlerden moleküler spektroskopi yönteminde rhodomine B (1 ), ditizon (2)
ve 1-naftilamin (3) gibi kompleksleştiriciler varlığında Au (III) iyonunun kompleksleştirilmesi ve kompleksin
görünür bölgede verdiği adsorpsiyona bağlı olarak analiz edilmesi esasına dayanır. Diğer spektrofotometrik
yöntemlerde olduğu gibi Au için de diğer iyonlardan kaynaklanan girişim etkisi, spektrofotometri metodunun
seçiciliğini önemli ölçüde azaltır. Spektrofotometrik yöntemlerle yapılan altın tayininde tayin sınırı yaklaşık
100 ppm kadardır ki bu değer altının ticari olarak işlenmesi için sınır değerin çok üstündedir.
Grafen,analitik olarak daha çok elektroanalitik yöntemlerde yeni bir elektrot yüzeyi olarak araştırma konusu
olmaktadır. Elektrot yüzeyinin modifiye edilerek girişim yapan türün etkisinin ortadan kaldırılması kadar
elektrokimyasal reaksiyona ait pik akımını da artırdığından (4) biyosensörler için uygun bir elektrot
malzemesidir (5) .Ayrıca metalik nano parçacıklarla yüklenmiş grafen, me talik parçacıkların elektroanalitik
davranışlarından faydalanılması için de uygun bir platformdur (6 ).
Bu çalışmada, grafitten hazırlanan grafen oksitin indirgenmesi sonucu elde edilen grafen, damlatma
yöntemiyle camsı karbon elektrot yüzeyine uygulanmıştır. Bu sayede hazırlanan grafen ile modifiye edilmiş
elektrotta, altın iyonlarının potasyum nitrat çözeltisindeki elektrokimyasal davranışı incelenmiştir.
Grafen ile modifiye edilen elektrotlarda önbiriktirme ile yapılan anodik ve katodik sıyırma yöntemiyle altın
(III) için 10 -6 M – 10 -7 M tayin sınırında voltametrik analiz yapılmıştır.
KAYNAKLAR
[1] B.J. MacNulty, L.D. Woollard, Anal. Chim. Acta 13 (1955) 154.
[2] H.Fischer,Angew. Chem. 47 (1934) 685.
[3] M.Bobtelsky,J. Eisenstadter,Anal.Chim.Acta 16 (1957) 479.
[4] M.Zhou,Y.M.Zhai,S.J. Dong E.K. Wang,ACS Nano 4 (2010) 3959.
[5] S.J.Guo, Wen D, Zhai YM,S.J. Dong, E.K. Wang,ACS Nano 4 (2010) 3959.
[6] Y.M. Li, L.H. Tang, J.H.Li, Electrochem. Comm. 11 (2009) 846.
24
AS-EN-007
Electrochemical Behaviour of Gold (III) on the surface of GCE Modified with Graphene
Melike Karakaya, Hüseyin Çelikkan
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Ankara, 06500, Türkiye
[email protected]
In this study, we analyze the electrochemical behavior of gold, a mine with commercial value with a
minimum of 5 ppm requirement for processing, in graphene electrode surface which is a new venue of
research, using the methods of alternating current voltammetry (ACV ), differential pulse voltammetry (DPV
), as well as anodic and cathodic exfoliation. We determined the voltage intervals, solvent medium and
various interactions for the modified graphene electrode surface. In addition, after trying several techniques,
we have determined the most suitable way for preparing graphene electrode with NaBH 4 method and its
application to GCE surface. Under these parameters and appropriate conditions, we have developed
methods of alternating current voltammetry (ACV ), differential pulse voltammetry (DPV ), as well as anodic
and cathodic exfoliation voltammetry to detect gold on graphene electrode surfaces. We have validated the
techniques we have developed. The linear operating range is calcul ated as 10 -6 M – 10 -7 M. The necessary
appropriate conditions for deposition, values for detection limits, appropriate exfoliation techniques and
surface and complexing effects are determined. The results of the analysis are evaluated for both methods;
and the observability and threshold values are determined. By implementing these techniques under
specified conditions, we have obtained results that are stable, replicable, and with high degrees of validity
and accuracy. The methods that are developed in this study are statistically evaluated by examining the
parameters for precision, sensitivity, and selectivity; and no meaningful difference has been observed
between the results at 95% confidence level.
REFERENCES
[1] B.J. MacNulty, L.D. Woollard, Anal. Chim. Acta 13 (1955) 154.
[2] H.Fischer,Angew. Chem. 47 (1934) 685.
[3] M.Bobtelsky,J. Eisenstadter,Anal.Chim.Acta 16 (1957) 479.
[4] M.Zhou,Y.M.Zhai,S.J. Dong E.K. Wang,ACS Nano 4 (2010) 3959.
[5] S.J.Guo, Wen D, Zhai YM,S.J. Dong, E.K. Wang,ACS Nano 4 (2 010) 3959.
[6] Y.M. Li, L.H. Tang, J.H.Li, Electrochem. Comm. 11 (2009) 846.
25
AS-TR-008
Kuru İncirde Aflatoksin Miktar Tayini İçin Sertifikalı Referans Malzeme Üretimi
Nilgün Tokman1 , Hayrettin Özer2 , Mine Bilsel1 , Müslüm Akgöz1 , Taner Gökçen 1, Tanıl Tarhan1, Ahmet Ceyhan
Gören 1
1
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME ), Kimya Grubu, Referans Malzemeler Laboratuvarı, Gebze, Kocaeli
2
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM ), Gıda Enstitüsü, Gebze, Kocaeli
Gıdaların üretim sürecinden tüketim sürecine kadar, uygun üretim ve saklama koşulları sağlanamadığında
gıdalarda gelişen mikroorganizmalar tat ve bileşiminde istenmeyen bir takım değişiklere neden olmakla
birlikte mikotoksin olarak adlandırılan toksik ikincil metabolitleri de üretebilmektedirler. Mikotoksinlerin en
önemlilerinden olan Aflatoksinler (B 1 , B2, G1 ve G2 ), Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus ve Aspergillus
nomius gibi küfler tarafından üretilen kimyasallardır [1,2].
Aflatoksinler ile kontamine gıdalar, insanlar ve hayvanlar tarafından tüketildiklerinde hastalık veya ölümlere
yol açabilmektedir. Aflatoksinlerin ölümle sonuçlanan toksisitelerinin yanında kanserojen, mutajen, DNARNA ve protein sentezini engelleyici, anormal gelişimlere, deri lezyonlarına yol açıcı ve bağışıklık sistemini
bastırıcı zararlı etkileri de bulunmaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda aflat oksinlerce kontamine
gıdaların insanlarda özellikle karaciğer kanserine yol açtığı tespit edilmiştir. Ayrıca, bu zararlı metabolitlerin
düşük dozda sürekli alınması da insanlar üzerinde kronik sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu yüzden,
1987 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Aflatoksinler 1. grup kanserojen maddeler olarak
sınıflandırılmıştır. Bu tip bilimsel bulgular sonucunda aflatoksinler başta olmak üzere mikotoksinlerin
potansiyel bir tehdit olduğu görülmüş ve uluslararası standartlarda gıda güvenliği için mikotoksin düzeyleri
konusunda düzenlemelerin olması gerektiği ortaya konulmuştur.
Gıdalarda bulunabilen mikotoksinlerin maksimum limitleri hakkındaki düzenlemeler gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkeler arasında farklılıklar göstermekte ve bu farklılıklar da ülkeler arasında ticari anlaşmazlıklara neden
olabilmektedir. Özellikle gıda güvenliğini sağlamak amacıyla Avrupa Birliği (AB) komisyonu tarafından
mikotoksin düzenlemeleri neticesindemüdahaleler yapılmaktadır [1,2]. Bu limitlere bağlı olarak gıda
ürünlerinde mikotoksin tayinlerinin yüksek doğruluktave güvenilirlilikte yapılması, gerek g ıda güvenliği
açısından gerekse uluslararası ticaret açısından oldukça önemlidir. Doğru ve güvenilir ölçümler ise ancak
uygun metotların ve sertifikalı referans malzemelerin (SRM) kullanılması ile sağlanabilir.
Bu çalışmada, öncelikle kuru incirde 4 farklı Aflatoksin molekülünün (B1 , B2, G1 ve G2 ) tayin edilebilmesi için
uluslararası standart metot (AOAC Official Method no. 999.07) kullanılmış ve laboratuvarda metodun geçerli
kılınma çalışması yapılmıştır. Metodun geçerli kılınması aşamasında algılama sını rı, tayin sınırı, doğrusal
aralık, kesinlik (tekrarlanabilirlik, tekrar üretilebilirlik ), gerçeklik ve geri kazanım parametreleri tespit
edilmiştir. Laboratuarda geçerli kılınma çalışması tamamlanan metot SRM üretimi aşamasında kullanılacaktır.
SRM üretimi ve sertifikasyon işlemi planlama, fizibilite, homojenlik ve kararlılık testleri, karakterizasyon
aşamalarından oluşmaktadır. Bu çalışmada, SRM üretimi için planlama ve fizibilite çalışması yapılarak elde
edilen sonuçlar istatistiksel olarak değerlendiril miştir.
KAYNAKLAR
[1] Karaman, S., Acar, B. “Uluslararası Gıda Ürünleri Ticareti ve Aflatoksin Yasal Düzenlemeleri”, Doğuş
Dergisi, 7 (2 ), 190-197, 2006.
[2] Speijers, G.J.A., Speijers, M.H.M. “Combined Toxic Effects of Mycotoxins”, Toxicology Letters, 153, 91-98,
2004.
26
AS-EN-008
Production of Certified Reference Material for Determination of Aflatoxin in Dried Fig
Nilgün Tokman1 , Hayrettin Özer2 , Mine Bilsel1 , Müslüm Akgöz1 , Taner Gökçen 1, Tanıl Tarhan1, Ahmet Ceyhan
Gören 1
1
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME ), Kimya Grubu, Referans Malzemeler Laboratuvarı, Gebze, Kocaeli
2
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM ), Gıda Enstitüsü, Gebze, Kocaeli
If appropriate production and storage conditions are not supplied during the whole process starting from
production of a food to its consumption, micro-organisms growing in food can cause a number of
undesirable changes in flavor and composition of food. Some micro-organisms may produce mycotoxins
called as secondary metabolites. Aflatoxins (B 1 , B2 , G1 and G2 ), being most important of mycotoxins, are
chemicals produced by certain fungi such as Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus ve Aspergillus nomius
[1,2].
Consuming foods contaminated with Aflatoxins by humans and animals can cause severe diseases or ev en
death in some cases. Besides the fatal toxicity of Aflatoxins, they are also carcinogenic and mutagenic, cause
inhibition of DNA-RNA, protein synthesis, abnormal growing, and occurrence of skin lesions and suppression
of the immune system. Moreover, it is scientifically proven that Aflatoxins cause liver cancer in humans. As a
result, constant taking of of these metabolites at low doses can lead to chronic health problems in human
and animals. Therefore, in 1987, Aflatoxins classified as Group 1 carcinogenic substances by the World
Health Organisation (WHO ). Mycotoxins, particulary Aflatoxins, are considered to be potential threat for
health thus some regulations for food safety at international standards need to be taken.
Differences in the regulations of the maximum level limits of mycotoxins between developed and developing
countries cause commercial litigations. Especially, as a result of mycotoxin regulation, interventions has been
made by the European Union (EU) commission in order to ensure food safety [1,2]. Based on the regulation
limits, accurate and reliable determination of mycotoxins in food becomes very important for food safety
and international trade. Reliable and accurate measurements can only be ensured by applying of
appropriate methods and the use of certified reference materials (CRM ).
In this study, an international standard method (AOAC Official Method no. 999.07) was applied for
determination of 4 different Aflatoxin molecules (B 1 , B2 , G1 and G2) in dried fig. The method was validated by
investigating validation parameters, such as, limit of detection, limit of quantification, linear range, precision
(repeatability, reproducibility ), trueness and recovery. This validated method will be used for CRM
production process. Production and certification of CRM includes steps of planning, feasibility, homogeneity
and stability tests, characterization. This study presents statistical evaluation of the results obtained at the
planning and feasibility steps.
REFERENCES
[1] Karaman, S., Acar, B. “Uluslararası Gıda Ürünleri Ticareti ve Aflatoksin Yasal Düzenlemeleri”, Doğuş
Dergisi, 7 (2 ), 190-197, 2006.
[2] Speijers, G.J.A., Speijers, M.H.M. “Combined Toxic Effects of Mycotoxins”, Toxicology Letters, 153, 91-98,
2004.
27
AS-TR-009
Süt ve Süt Ürünlerinde Başlıca Mineral Düzeylerinin İncelenmesi
Oğuzhan Şenoğul, Hasan Zora, Gözde Türköz, Fahtih Bakırcı
Aybak Natura Gıda Analiz Laboratuarı
Süt ve süt ürünlerine özellikle kalsiyum ve fosfor başta olmak üzere bazı önemli mineraller, protein ve
riboflavin gibi bazı B grubu vitaminlerin kaynağı olarak bakıldığında halk sağlığı açısından önemli bir besin
grubu olduğu hemen anlaşılacaktır. Özellikle çocukluk, gebelik, emziklilik ve yaşlılık dönemlerinde kemik
sağlığı açısından önemi bilinen sütün obezite, kanser, hipertansiyon gibi kronik hastalıklarla ilişkisini gösteren
araştırmalar da mevcuttur ve bu yönde çalışmalarda ise artış gözlenmektedir [1].
Sodyum, Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum ve Fosfor içeren süt ve süt ürünlerinin laboratuar ortamında
homojenize edilerek numunenin Mikrodalga Yakma Ünitesinde yakılması sonucunda ICP Optik Emisyon
Spektrometre Sisteminde mineral içeriğinin tespit edilmesine ilişkin yöntem validasyonuna ait veriler LOD
(Tespit Limiti) değerleri, LOQ (Ölçüm Limiti) değerleri, tekrarlanabilirlik çalışmasındaki %RSD değerleri ve geri
kazanım değerleri hesaplanmış ayrıca 181 adet süt ve süt ürününde Kalsiyum, Sodyum ve Fosfor analizleri
sonuçları elde edilmiştir.
Yaptığımız çalışmada bu minarellerin sağlık açısından önemi ve önemli mineral kaynaklarından olan sütve süt
ürünlerinde bulunma miktarları incelenmiştir. Günlük mineral ihtiyacımızı yeterli düzeyde karşılamasından
dolayı sağlıklı ve dengeli beslenme açısından süt ve süt ürünlerinin öneminin büyük olduğu bilinmektedir.
Ülkemizde süt içme alışkanlığı yaygın değildir ve halen düzenli bir okul sütü programı uygulanmamaktadır. Bu
sebeple ülkemizde süt ve süt ürünleri tüketiminin yaygı nlaşması ve bu programlara ağırlık verilmesi gerektiği
düşünülmektedir.
KAYNAKLAR
[1] Unal, R., N., Besler, T., Beslenmede Sütün Önemi, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 727, 2008.
28
AS-EN-009
Analysis of Major Mineral Levels in Milk and Milk Products
Oğuzhan Şenoğul, Hasan Zora, Gözde Türköz, Fahtih Bakırcı
Aybak Natura Food Analysis Laboratory
Milk and milk products are an important food group for public health because of t heir contents especially
some important minerals such as Calcium and Phosphorus, Riboflavin, protein and some B group vitamins.
The importance of milk is known on bone health particularly during in childhood, pregnancy, lactation and
old age, also studies showing the relationship of milk with obesity, cancer, hypertension, chronic diseases
and studies in this direction has been increasing[1].
Milk and milk products containing Sodium, Calcium, Magnesium, Potassium and Phosphorus were
homogenized in laboratory and samples were burned in a microwave burning unit then detection was
performed using ICP Optical Emission Spectrometer System. Data for validation of the method were
respectively figured out as LOD (Limit of Detection) values, LOQ (limit of quantification) values, RSD% values
of repeatability and recovery values also Calcium, Sodium and Phosphorus analysis results have been
obtained for 181 units of milk and milk products.
In this study importance of these minerals with regards to human health and their occurrences in milk, one
of the most important mineral sources, has been evaluated. It is known that milk and milk products are very
important in terms of healthy and balanced diet because of their capacity of providing sufficient amount of
minerals daily. Drinking milk is not a common habit in our country and there is no regular school milk
program yet. For this reason it is concluded that milk and milk product consumption must become more
widespread and necessary importance should be given to these pr ograms.
REFERENCES
[1] Unal, R., N., Besler, T., Beslenmede Sütün Önemi, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 727, 2008.
29
AS-TR-010
Hayvan Yemlerinde Mineral Miktarı Tayini ve Laboratuvarlarda Uygulanabilirliği
Ömer Yaşarikiz1 , Senem Coşkun 1 , Fatma Köylüoğlu 1 , Bekir Burak Katırcı 1 , Aşkın Acay1
1
EDGE Gıda ve Yem Kontrol Laboratuvarı, İzmir/TÜRKİYE
Değişen dünya ekonomik koşulları hayvancılık sektöründeki rekabetin artmasına neden olmaktadır. Bunun
sonucu olarak toplam maliyetin %70-80’ini oluşturan hayvan yemi veriminin gözden geçirilmesi
gerekmektedir. Verimli bir hayvansal üretim için kaliteli beslemenin gerçekleştirilebilmesi gerekir. Bu da
ancak yemlerin niteliklerinin çok iyi bilinmesini zorunlu kılar.
Hayvan vücudunda bulunan birçok mineral, yaşamsal fonksiyonlarını normal bir şekilde geçirmeleri için
gereklidir. Yemler ana mineraller olan kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum ve sodyu m; eser elementler
olan demir, çinko, bakır, manganez ve molibden içerirler. Bazı mineraller, kronik hastalıklarda beklenen
önleyici ve tedavi edici etkileri nedeniyle fonksiyonel gıda bileşenleri olarak düşünülebilir . Bu nedenle vücuda
alınan gıdalarda bulunan minerallerin miktarları önemlidir ve olması gereken sınırın altında bulunmamaları
gerekmektedir[1].
Yem ve yem katkı maddelerinde tüketici sağlığının korunması, ürün kalitesinin arttırılması ve devamlılığının
sağlanması amacıyla modern tekniklerle hızlı ve doğru biçimde yapılan mineral analizlerine ihtiyaç
duyulmaktadır. Mikrodalga yakma yöntemi eser elementlerin belirlenmesi için hızlı ve etkin bir yöntemdir[2].
Bu çalışmada, mikro dalga (Berghoff Speedwave MWS-4) yakma yöntemi ile ICP-OES cihazı (Perkin ELMER
Optima 7000 DV) kullanılarak hayvan yemlerindeki mineral miktarı tayini ve laboratuvarlarda uygulanabilirliği
konusunda metot çalışması yapılmıştır. Mineral içermeyen yem örneğine standart eklenmesi ile çalışılmıştır.
Tespit limiti kalsiyum (Ca) için 6.57 ppm, sodyum (Na) için 2.70 ppm, magnezyum (Mg) için 3.10 ppm,
potasyum (K) için 5.63 ppm ve fosfor (P) için 2.69 ppm olup geri kazanım yüzdeleri; Ca için %92, Na için %98,
Mg için %109, K için %107, P için %104 olarak tespit edilmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Aziz A. Fallah, S. Siavash Saei-Dehkordi, Amin Nematollahi, Tina Jafari Comparative study of heavy metal
and trace element accumulation in edible tissues of farmed and wild rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss) using ICP-OES technique, Microchemical Journal 98 (2011) 275 –279.
[2] Kim-Yen Phan-Thien, Graeme C.. Wright, N. Alice Lee, Inductively coupled plasma -mass spectrometry
(ICP-MS) and -optical emission spectroscopy (ICP–OES) for determination of essential minerals in
closed acid digestates of peanuts (Arachis hypogaea L., Food Chemistry 134 (2012) 453 –460.
30
AS-EN-010
Determination of Mineral in Animal Feed and Applicability of Laboratory
Ömer Yaşarikiz1 , Senem Coşkun 1 , Fatma Köylüoğlu 1 , Bekir Burak Katırcı 1 , Aşkın Acay1
1
EDGE Food and Feed Control Laboratory, İzmir/TURKEY
Cause an increase in livestock competition in the changing global economic conditions. As a result, the total
cost of 70- 80% which feed efficiency of livestock have to be revised. The realization of high-quality feeding
must be for efficiently livestock production. This requires very good knowledge about the properties of feed.
Many minerals at animal body is necessary for living normal life function. Feed is contains the main minerals
calcium, phosphorus, magnesium, potassium and sodium; the trace minerals iron, zinc, copper, manganese,
and molybdenum. Some minerals, chronic diseases, preventive and therapeutic effects is expected to be
considered as a functional food ingredient. Therefore, the amount of minerals taken in foods into the body is
important and should not be in below the limit required.
The rapid and accurate analysis of minerals with modern techniques are needed for improving product
quality and continuity in feed and feed additives to consumer health protection. Microwave combustion
method for the determination of trace elements is fast and effective method.
In this study, studies on the method on determination of the mineral content at animal feeds and
applicability in laboratories performed by using micro-wave (Berghoff Speedwave MWS-4) combustion with
ICP-OES instrument (Perkin Elmer Optima 7000 DV ). Mineral-free feed sample was studied by standard
addition.
LOD (Limit of dedection) values were 6.57 ppm for calcium (Ca ), 2.70 ppm for sodium (Na ), 3.10 ppm for
magnesium (Mg ), 5.63 ppm for potassium (K) and 2.69 ppm for phosphorus (P ). The recovery percents were
found to be Ca 92%, Na 98%, Mg 109%, K 107%, P 104%.
REFERENCES
[1] Aziz A. Fallah, S. Siavash Saei-Dehkordi, Amin Nematollahi, Tina Jafari Comparative study of heavy metal
and trace element accumulation in edible tissues of farmed and wild rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss) using ICP-OES technique, Microchemical Journal 98 (2011) 275 –279.
[2] Kim-Yen Phan-Thien, Graeme C.. Wright, N. Alice Lee, Inductively coupled plasma -mass spectrometry
(ICP-MS) and -optical emission spectroscopy (ICP–OES) for determination of essential minerals in
closed acid digestates of peanuts (Arachis hypogaea L., Food Chemistry 134 (2012) 453 –460.
31
AS-TR-011
Anjiyotensin Reseptör Antagonistlerinin (ARA II) pKa’larının Organik Çözücü-Su Ortamlarında Florimetrik
Yöntemle Tayini
S. B. Gündüz 1 , T. Erşan 1 , Ş. Küçükkartallar 1 , S. A. Özkan 2
1
2
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, 42031, Kampüs -KONYA
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Bölümü, 06100, Tandoğan -ANKARA
Anjiyotensin II Reseptör Antagonistleri (ARA-II ), hipertansiyon ve kalp yetmezliği tedavisinde etkin
maddelerdir ve geleneksel anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhi bitörlerine alternatif olarak
düşünülmüştür. ARA II’lerin de kapsandığı fizyolojik mekanizmaların anlaşılmasını ve çalışmaları
kolaylaştırdığı için, bu hipertansif ilaçların asit-baz dengeleri hakkındaki bilgi, büyük bir farmakolojik öneme
sahiptir. Bu maddelerin rolü yüklerine bağlıdır ve yağda çözünürler. Bu ilaçların pKa değerleri, vücuda
absorpsiyon, dokuda dağılım ve eliminasyon gibi proseslerde, ilaç geçiren membranların kanalı için büyük bir
ilgiye sahiptir. Böylece, yapı ve farklı asit-baz türleri bilindikten sonra, ilaç dağılımı, absorpsiyon oranı,
dağılma profili ve atılım yüzdesi en iyi şekilde belirlenebilir [1]. Anjiyotensin II Reseptör Antagonistleri
amfoterik bileşiklerdir ve yapısal olarak bağlı bifenilkarboksilik asit kısmı içeren telmisarta n dışında, aynı
bifeniltetrazol kısmına sahiplerdir. Antihipertansif ilaçlar olarak ARA II’lerin iyonlaşma sabitlerinin birkaç
uygun yöntem ile tam olarak tayini, etki mekanizmalarının anlaşılmasında ve biyoyararlanabilirlikleri
açısından oldukça önemlidir.
Bu nedenle bu çalışmada öncelikle, ARA II bileşiklerinin (valsartan, losartan ve irbesartan) belirli yüzdedeki
asetonitril-su ortamlarında floresans özelliklerinin incelenmiştir. Daha sonra aynı ortamlarda ve en uygun
uyarma ve emisyon dalga boylarında florimetrik yöntemle bu maddelerin iyonlaşma sabitleri (pKa’ları ), her
bir çözücü ortamında pH-floresans şiddeti grafikleri çizilerek tayin edilmiştir. Florimetrik yöntemle elde
edilen veriler teorik verilerle, SPARC (online teorik pKa hesaplama programı) sonuçlarıyla ve literatür
verileriyle [1,2] karşılaştırılmıştır.
Tablo1. ARAII bileşiklerinin %10-40 asetonitril ortamlarında teorik ve deneysel iyonlaşma sabitleri.
BİLEŞİK ADI
LOSARTAN
VALSARTAN
SPARC
Ka 1
Ka 2
Ka 1
Ka 2
Ka 1
Ka 2
Ka 1
Ka 2
2.93
5.01
DENEYSEL pKa
Spektroflorimetrik
STAR (Spektrofotometrik )
3.77
5.05
Spektroflorimetrik
STAR (Spektrofotometrik )
Asetonitril Yüzdesi
%10 %20 %30 %40
3.37 3.35 3.28
5.01 5.90 4.25
7.99 7.13 7.92
2.92 2.98 2.52
4.95 4.90 5.05
3.46 5.28 4.17
5.82 6.93 5.53
3.20
5.73
8.09
2.50
5.22
3.53
5.87
KAYNAKLAR
[1] Cagigal, E., Gonza´lez, L., Alonso, R.M., Jime´nez, R.M., Journal of Pharmaceutical and Biomedical
Analysis, 26, 477–486, 2001.
[2] Barbosa, J., Barrón, D., Jiménez-Lozano, E., Sanz-Nebot, V., Analytica Chimica Acta, 437, 309–321, 2001.
32
AS-EN-011
pKa Determination of Angiotensin Receptor Antagonists (ARA II ) in Organic Solvent-Water Media by the
Spectrofluorimetric Method
S. B. Gündüz 1 , T. Erşan 1 , Ş. Küçükkartallar 1Error! Bookmark not defined. And S. A. Özkan 2
1
2
Selçuk University Faculty of Science, Department of Chemistry, 42031, Campus -Konya/TÜRKİYE
Ankara University Faculty of Pharmacy Department of Analytical Chemistry, 06100, Tandoğan- Ankara /
TÜRKİYE
Angiotensin II Receptor Antagonists (ARA-II) are effective substances in the treatment of hypertension and
cardiac insufficiency and are thought to be an alternative to conventional angiotensin converting enzyme
(ACE) inhibitors. The knowledge of acid–base equilibria of these antihypertensive drugs has a great
pharmacological importance, since it eases the study and understanding of the physiological mechanisms in
which the ARA IIs are involved. The role of these agents depends on their charge, and they are liposoluble.
The pKa values of these drugs is of great relevance for the membrane channels which allow drug passage in
the processes of body absorption, tissue distribution and elimination. So, knowing the structure and
different acid–base species, it is possible to determine the absorption rate, distri bution profile and excretion
percentage [1]. Angiotensin II Receptor Antagonists are amphoteric compounds and have the same
biphenyltetrazole binding apart from telmisartan which contains biphenylcarboxylic acid in structure. The
exact determination of the ionization constants of ARA IIs as antihypertensive drugs are extremely important
in understanding the action mechanisms and bioavailabilities.
For this reason primarily in this study, the fluorimetric properties of some ARA IIs (valsartan, candesartan
and losartan) were studied in certain percentages of acetonitrile -water mixtures. Then in the same media
and under the optimum excitation and emission wavelengths using fluorimetric method, the ionization
constants (pKa) were determined in every solvent media by obtaining pH-fluorescence intensity graphs. The
data obtained by the spectrofluorimetric method were compared with the theoretical data, results of
SPARC-online pKa calculated program and with the literature [1,2].
Table 1. Theoretical and experimental ionization constants of ARAII compounds in 10 -40% acetonitrile
media.
COMPUND
LOSARTAN
VALSARTAN
Ka 1
Ka 2
Ka 1
Ka 2
Ka 1
Ka 2
Ka 1
Ka 2
SPARC
EXPERIMENTAL pKa
2.93
5.01
Spectrofluorimetric
STAR (Spectrophotometric )
3.77
5.05
Spectrofluorimetric
STAR (Spectrophotometric )
Acetonitrile Percentage
%10 %20 %30 %40
3.37
3.35
3.28
5.01
5.90
4.25
7.99
7.13
7.92
2.92
2.98
2.52
4.95
4.90
5.05
3.46
5.28
4.17
5.82
6.93
5.53
3.20
5.73
8.09
2.50
5.22
3.53
5.87
REFERENCES
[1] Cagigal, E., González, L., Alonso, R.M., Jiménez, R.M., Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis,
26, 477–486, 2001. [2] Barbosa, J., Barrón, D., Jiménez-Lozano, E., Sanz-Nebot, V., Analytica Chimica
Acta, 437, 309–321, 2001.
[2] Barbosa, J., Barrón, D., Jiménez-Lozano, E., Sanz-Nebot, V., Analytica Chimica Acta, 437, 309–321, 2001
33
AS-TR-012
Uskumru Balığı Örneklerindeki Ağır Metal Tayini
Senem Coşkun 1 , Ömer Yaşarikiz1 , Fatma Köylüoğlu 1 , Bekir Burak Katırcı 1 , Aşkın Acay1
1
EDGE Gıda ve Yem Kontrol Laboratuvarı, İzmir/TÜRKİYE
Son yıllarda, su ekosistemindeki ağır metal düzeyleri madencilik, sanayi ve tarım faaliyetleri nedeniyle
artmıştır [1]. Ağır metaller, besin zincirine girip biriktiğinden dolayı, ekosistemde önemli kirleticiler olarak
kabul edilmektedirler [2]. Bununla birlikte su ortamındaki ağır metal seviyeleri; su kalitesi ve hayvan sağlığını
kontrol etmek için düzenli olarak izlenmelidir [1].
Balık, su içerisinde bulunan gıda maddelerinin son halkasıdır ve insanlar için önemli bir besin kaynağıdır [1].
Koroner kalp hastalığına, hipertansiyona ve kanser riskine karşı etkili olduğu için insan beslenmesinin önemli
bir parçasıdır [3]. Aynı zamanda suda bulunan toksik maddelere karşı (Pb,Cd, Hg) en hassas su
organizmalarından biri olarak kabul edilmektedir [2]. Suda bulunan ağır metaller insana gıda zinciri yoluyla
aktarılırlar. Bu nedenle, balıktaki ağır metal düzeyi nin belirlenmesi insan sağlığı açısından son derece
önemlidir [1].
Bu çalışmanın temel amacı, uskumru balığındaki ağır metal ve iz element seviyelerinin mikrodalga (Berghoff
Speedwave MWS-4) yakma yöntemi kullanılarak ICP-OES (Perkin ELMER optima 7000 DV) cihazı ile
belirlenmesidir. Civa tayini için hidrür sistemi kullanılmıştır. Tespit limiti kurşun (Pb) için 0.03 ppm, kadmiyum
(Cd) için 0.01 ppm, civa (Hg) için 0.003 ppm olup geri kazanım yüzdeleri; Pb için %91, Cd için %99 ve Hg için
%98 olarak tespit edilmiştir.
Çalışmada, ithal edilen 24 adet farklı uskumru balığı kullanılmıştır. Bulunan değerlerin yasal limitlere
uygunluğu incelenmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Kazim Uysal, Yılmaz Emre, Esengül Köse, The determination of heavy metal accumulation ratios in
muscle, skin and gills of some migratory fish species by inductively coupled plasma-optical emission
spectrometry (ICP-OES) in Beymelek Lagoon (Antalya/Turkey ), Microchemical Journal 90 (2008) 67–
70.
[2] Ivan Jaric, Zeljka Visnjic-Jeftic, Gorcin Cvijanovi, Zoran Gacic, Ljubinko Jovanovic, Stefan Skoric, Mirjana
Lenhardt, Determination of differential heavy metal and trace element accumulation in liver, gills,
intestine and muscle of sterlet (Acipenser ruthenus) from the Danube River in Serbia by ICP-OES,
Microchemical Journal 98 (2011) 77–81.
[3] Durali Mendil, Zafer Demircİ, Mustafa Tuzen, Mustafa Soylak, Seasonal investigation of trace element
contents in commercially valuable fish species from the Black sea, Turkey, Food and Chemical
Toxicology 48 (2010) 865–870.
34
AS-EN-012
Determination of Heavy Metal in Samples of Mackerel
1
Senem Coşkun , Ömer Yaşarikiz1 , Fatma Köylüoğlu 1 , Bekir Burak Katırcı 1 , Aşkın Acay1
1
EDGE Food and Feed Control Laboratory, İzmir/TURKEY
In recent decades, heavy metal levels in aquatic ecosystems have also increased due to mining, industrial
and agricultural activities [1]. Heavy metals are considered as critical contaminants of aquatic ecosystems,
due to their high potential to enter and accumulate in food chains [2]. Thus, in view of the quality of public
food supplies, their levels in aquatic environment s hould be monitored regularly to check water quality and
animal health [1].
Fish is the final chain of aquatic food and an important food source for human [1]. Fish are the major part of
the human diet because fish have low risk of coronary heart disease, hypertension and cancer [3]. Fish are
also considered as one of the most susceptible aquatic organisms to toxic substances (Pb,Cd, Hg) present in
water [2]. Therefore, heavy metals in aquatic environments are transferred through food chain into humans.
For this reason, determination of heavy metal levels of fish is extremely important for human health [1].
The main aim of this study is that mackerel fish to determine the levels of heavy metals and trace elements
by using multi-element ICP OES (Perkin ELMER optima 7000 DV) methods to analyze mackerel samples after
microwave (Berghoff Speedwave MWS-4) combustion method. Hydride systems have been used for the
determination of mercury. LOD (Limit of dedection) were 0.03 ppm for lead (Pb ), 0.01 ppm for cadmium
(Cd) and 0.003 ppm for mercury (Hg ). The recovery percents were found to be Pb 91%, Cd 99% and Hg 98%.
In the study, imported 24 pieces of different mackerel used. The values were compliance with legal limits.
REFERENCES
[1] Kazim Uysal, Yılmaz Emre, Esengül Köse, The determination of heavy metal accumulation ratios in
muscle, skin and gills of some migratory fish species by inductively coupled plasma-optical emission
spectrometry (ICP-OES) in Beymelek Lagoon (Antalya/Turkey ), Microchemical Journal 90 (2008) 67–
70.
[2] Ivan Jarić, Željka Višnjić-Jeftić, Gorčin Cvijanovi, Zoran Gačic, Ljubinko Jovanovic, Stefan Skoric, Mirjana
Lenhardt, Determination of differential heavy metal and trace element accumulation in liver, gills,
intestine and muscle of sterlet (Acipenser ruthenus) from the Danube River in Serbia by ICP-OES,
Microchemical Journal 98 (2011) 77–81.
[3] Durali Mendil, Zafer Demircİ, Mustafa Tuzen, Mustafa Soylak, Seasonal investigation of trace element
contents in commercially valuable fish species from the Black sea, Turkey, Food and Chemical
Toxicology 48 (2010) 865–870.
35
AS-TR-013
Birincil Seviye Referans Gaz Karışımlarının Hazırlanması ve Sertifikasyonu
Tanıl Tarhan ve Fatma Akçadağ
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME ), Kimya Grubu, Gaz Metrolojisi Laboratuvarı, Gebze, Kocaeli
Gaz Metroloji alanının temel amacı, endüstriyel kaynaklı gazlar, taşıt egzoz gazları ve atmosferdeki gaz
bileşenlerinin tanımlanması ve ölçülebilmesi için gerekli tekniklerin geliştirilmesi, incelenmesi ve uygulanması
ile yüksek kaliteli izlenebilir bir gaz ölçüm ağının oluşturulması ve bu şekilde endüstriyel, yasal ve bilimsel
faaliyetlerin doğru bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Gaz Metrolojisi kapsamında hazırlanan düşük
belirsizliğe sahip gaz standartları sağlık, çevre, güvenlik gibi konularda ihtiyaç duyulan ölçümlerde
izlenebilirliğin sağlanması ve korunmasına hizmet etmektedir. TÜBİTAK UME Gaz Metrolojisi Laboratuvarı’nın
ilk ve temel amacı ulusal birincil seviyede standart gaz karışımları hazırlamak, bunların muhafazasını
sağlamak ve izlenebilirlik zincirinin oluşturulması ve devamlılığı için gerekli faaliyetleri yerine getirmektedir.
Ulusal ve uluslararası düzeyde gaz metrolojisi alanına giren endüstriye l, yasal ve bilimsel faaliyetlerin doğru
ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri oluşturmak, destek sağlamak ve
gerekli çalışmaları yürütmek de öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu amaçla, 2011 yılı nda
TUBİTAK UME bünyesinde Gaz Metroloji Laboratuvarı kurulmuş ve birincil seviye gaz karışımları
hazırlanmaya başlanmıştır.
Gaz karışımlarının hazırlanması TS EN ISO 6142, sertifikasyonu ise TS EN ISO 6143 standartlarına göre
gerçekleştirilmektedir. Bu standartlar baz alınarak, ilk birincil seviye gaz karışımı olarak azot (N 2 ) gazı
içerisinde hacimce % 3’lük karbondioksit (CO2 ) gaz karışımı hazırlanmıştır. Gaz karışımının hazırlandığı 5 litre
hacimli alüminyum tüpün içerisi dolum öncesi turbomoleküler vaku m pompası ile 10 -6 mbar basınç
seviyesine kadar boşaltılmış, bunu takiben özel kabin içerisine yerleştirilmiş 1 mg hassasiyete sahip 10 kg’lık
terazi ile boş ağırlığı tartılmış, sonrasında gaz dolum istasyonunda CO 2 gazı tüpe doldurulmuş ve özel kabinde
boş referans tüp ile karşılaştırmalı olarak tartılarak eklenen miktar belirlenmiş, tüpün kalan kısmı yine dolum
istasyonunda N2 gazı ile doldurulup sonrasında aynı şekilde tartılarak gerçek miktar tespit edilmiştir.
Hazırlanan karışımın analizi TS EN ISO 6143 standardına uygun olarak, hacimce % 1, % 2,5, % 5, % 7,5 ve %
10’luk CO2 /N2 birincil seviye referans gaz karışımları kullanılarak GC-FID ile gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışma ile ülkemizde % 1’den daha düşük bir belirsizlikle ilk defa birincil seviye N2 gazı içerisinde CO2 gaz
karışımı hazırlanmış ve sertifikasyonu gerçekleştirilmiştir. 2011 yılı sonunda azot içerisinde karbondioksitin
ölçülmesi konusunda düzenlenen uluslararası EURAMET karşılaştırmasına ilk kez ka tılım sağlanmış ve başarılı
bir sonuç elde edilmiştir.
KAYNAKLAR
[1] TS EN ISO 6142 (2006) – “Gaz Analizleri – Kalibrasyon gaz karışımlarının hazırlanması - Gravimetrik
metot”.
[2] TS EN ISO 6143 (2006) – “Gaz Analizleri – Kalibrasyon gaz karışımlarının bileşiminin tayini ve kontrolü için
karşılaştırma yöntemleri”.
36
AS-EN-013
Preparation and Certification of Primary Reference Gas Mixtures
Tanıl Tarhan and Fatma Akçadağ
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME ), Kimya Grubu, Gaz Metrolojisi Laboratuvarı, Gebze, Kocaeli
Ultimate objectives of gas metrology can be given as identification, method development for analyses,
investigation and application of industrial gases, exhaust emission gases and atmosferic gas components as
well as establishing a traceability chain for gas measurements and providing support for scientific, legal and
industrial activities involving gas measurements. Primary gas standards with very low uncertainty values can
provide sustainable and traceable gas measurements required in the field of health, environment, safety,
etc. The principal objectives of TÜBİTAK UME Gas Metrology Laboratory are to prepare primary gas
standarts in national level, to establish traceability chain for gas measure ments and to perform related
activities for sustainable and reliable gas measurements in the country. Furthermore, it is aimed to
colaborate with related public and private institutions and to make the necessary actions for supporting
their activities in order to have reliable gas measurements in scientific, legal and industrial areas at national
and international level. Hence, the gas metrology laboratory in TÜBİTAK UME was established and studies on
gas mixture preaparation were initiated in 2011.
Gas mixtures are prepared and certified according to international guides TS EN ISO 6142 and TS EN ISO
6143, respectively. Based on these guides, 3 % (by volume) carbondioxide (CO 2 ) in nitrogen (N2 ) gas mixture
was prepared as the first primary gas mixture of TÜBİTAK UME. A five liters cylinder in which gases are filled
was first evacuated at a pressure level of 10 -6 mbar using a turbomolecular vacuum system. Then, the
cylinder was weighted in a special cylinder weighing system having 10 kg balance with 1 mg re solution. After
that, the cylinder was filled with known amount of CO 2 using a gas filling station and then weighed again ina
comparative way using an empty reference cylinder to determine the real amount of CO 2 added. Finally, the
cylinder was filled with rest gas, N2 and its amount was determined by following the same weighing
procudure. After the preparation of the primary gas mixture, it was analysed according to TS EN ISO 6143
using GC-FID instrument with 1, 2.5, 5, 7.5 and 10 % (by volume) CO 2 /N2 primary gas mixtures.
This paper describes the first study carried out in Turkey on preparation and certification of CO 2 /N2 primary
reference gas mixture having an uncertainty value lower than 1 %. In 2011, TÜBİTAK UME participated in
international EURAMET interlaboratory comparison on the measurement of CO 2 in N2 and obtained
succesful results.
REFERENCES
[1] TS EN ISO 6142 (2006) – “Gas Analysis - Preparation of calibration gas mixtures - Gravimetric method”.
[2] TS EN ISO 6143 (2006) – “Gas Analysis – Comparison methods for determining and checking the
composition of calibration gas mixtures”.
37
AS-TR-014
Türkiyede Yetişen Bazı Tahıl Çimlerinin Fenolik Bileşiklerinin LC-MS/MS ile Analizi, Antioksidan ve Serbest
Radikal Süpürme Aktivitelerinin Belirlenmesi
Tuğba Kardaş1 , İnci Durucasu 1
1
Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Muradiye Manisa,
Bu çalışmada Türkiye’de yetişen bazı tahıl çimlerinin fenolik bileşiklerinin lc-ms/ms ile analizi, antioksidan ve
serbest radikal süpürme aktivitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç ile değişik tahıl türleri
çimlendirilip, bu çimlerin farklı polaritelerdeki çözücülerle ekstraksiyonu yapılıp bu ekstraktların antioksidan
aktiviteleri ve bu çim ekstraktlarının fenolik antioksidan bileşik profili belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırmada 3 farklı tahıl çeşidi (Arpa; Hordeum vulgare L., Arpa-çavdar melezi; hordeum secale L, esmer
buğday; Triticum turgudim L., ) kullanılmıştır. Çimlendirme aşamasına kadar +4 °C de türlerine göre, farklı
polietilen vakum paketlerinde saklanmıştır. Tahıl çimlerinin fenolik antioksidan bileşikleri, LC -MS/MS
kullanılarak belirlenmiştir. Örneklerin antioksidan aktiviteleri, β-karoten/ linoleik asit yöntemi, DPPH radikal
süpürme yöntemiyle tespit edilmiştir ve ayrıca farklı tahıl çimi ekstraktlarının toplam fenolik ve toplam
flavonoit bileşik miktarlarıda UV cihazıyla spektrofometrik olarak tayin edilmiştir.
Örneklerdeki fenolik maddeler LC/MS-MS (kütle spektrumlu likit kromatografi) kullanılarak, gerekli
modifikasyonlar yapılarak analiz edilmiştir [1]. LC/MS-MS ile, esmer buğday, arpa ve arpa çavdar çimlerindeki
11 farklı bileşiğin analizi yapılmıştır ve örneklerin fenolik bileşik profilinde bu bileşiklerden 7 tanesi tespit
edilmiştir, bileşiklerin azalan sırası ise ferulik> şiringik> p-kumarik> vanilik> kafeik> gallik asit> oleuropein
olarak bulunmuştur. Ayrıca klorojenik asit, hidroksityrosol, luteolin ve apigenin bileşikleri de LC / MS-MS
kullanılarak tespit edildiştir.
Örneklerin antioksidan aktiviteleri, β-karoten/ linoleik asit yöntemiyle yapılıp, örneklerin antioksidan
aktivitesi hesaplanmıştır ve antioksidan aktivite azalan bir sıra ile esmer buğday, arpa, arpa -çavdar çimi
şeklinde bulunmuştur. Toplam fenolik madde miktarı gallik asit eşdeğeri cinsinden hesaplanmıştır. Esmer
buğdayın 1 gram su ekstraktındaki toplam fenolik madde miktarı 350 mg gallik asit eşdeğeri şeklinde
bulunmuştur. Tahıl çimlerinin su ve etanol ekstraktları nın DPPH radikal süpürme aktivitelerinin yüksek
olduğu tespit edilmiştir ve ayrıca farklı tahıl çimi ekstraktlarının toplam flavonoit bileşik miktarları da kateşin
eşdeğeri cinsinden hesaplanmıştır. Esmer buğday çiminin toplam flavonoit miktarının arpadan ve arpaçavdardan daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bulunan sonuçlar [2] ve[3] tarafından bildirilen sonuçlarla ile
uyum içindedir.
Araştırmada kullanılan 3 farklı tahıl türlerine ait bugüne kadar yapılmış LC -MS/MS çalışması
bulunmamaktadır ve bu çalışmada ilk defa uygulanmaktadır.
KAYNAKLAR
[1]Hung, P.V., Maeda, T.and Morita, N.,.Food Research International,42:185 -190, 2009
[2]Hatcher D.W. and Kruger J.E., Cereal Chemistry, 74:337 –343, 1997
[3]Mattila, J.,M. Pihlava and J. Hellstrom, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53: 8290–8295, 2005
38
AS-EN-014
Analysis of Phenolic Compounds in Some Grain Grasses Grown in Turkey by Using LC -MS/MS,
Determination of Antioksidant and Free Radical Scavenging Activities of These Samples
Tuğba Kardaş1 , İnci Durucasu 1
Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Muradiye, Manisa
In this study, it has been aimed analysis of phenolic compounds in some grain grasses grown in Turkey by
using LC-MS/MS and determination of antioxidant and free radical scavenging activities of these samples.
For this purpose, different grain species have germinated, these grasses have been extracted by using
different polarity solvents. Antioxidant activities and phenolic antioxidant profiles of these extracts have
been established
In this research, 3 different grain species have been used (barley; Hordeum vulgare L., hybrid of barley -rye;
Hordeum secale L.,esmer buğday, Triticum turgudim L.,) These grains have been kept in diff erent
polyethylene vacuum packages at + 4 0 C until germination step. Phenolic antioxidant compounds of grasses
have been determined by using LC-MS/MS. Antioxidant activities of these grasses have been established by
using β- carotene/linoleicacid method and DPPH. Radical scavenging method and also, total amount of
phenolic and flavonoid compounds of these extracts have been determined by using UV spectrophometer.
Phenolic compounds in these samples have been analysed by using LC -MS/MS (Liquid chromatograpy
combined to mass spectrometer) and it has been made necessary modifications in analysis [1]. By using LC MS/MS spectrometer, 11 different compounds in buckwheat grasses, barley and barley-rye grasses have
been determined. 7 compounds have been established on phenolic compound profiles of these samples.
Lessening order of these compounds has been found as ferulic acid > syringic acid > p -coumaric acid >
vanillic acid > caffeic acid > gallic acid > oleuropein. In addition, chlorogenic acid, hydroxytyrosol, lu teolin
andapigenin have been found in extracts by LC-MS/MS spectrometer.
Antioxidant activities of samples have been determined by using β - carotene/linoleic acid method and
antioxidant activities of samples have been calculated. Lessening order of activities of grasses has beenfound
as buckwheat > barley > barley-rye hybrid. Amount of total phenolic has been calculated as gallic acid
equivalent. Buckwheat has extracted by water and amount of total phenolic compound in 1 gram water
extract has been found as 350 miligram gallic acid equivalent. Grain grasses have been extracted by water
and ethanol, DPPH. Radical scavenging activities of these extracts have been found as high level. Also,
amount of total flavonoid compounds in different extracts has been calc ulated as catechin equivalent.
Amount of total flavonoid compound in buckwheat grass has been found higher than barley grasses and
barley-rye grasses. In this research, it has been seen that experimental results are fitted with literature
[2],[3].
Up to date, there is no any other study related to 3 different grain speciesused in this research and LC MS/MS technics for this grains has been carried out for the first time.
REFERENCES
[1] Hung, P.V., Maeda, T. and Morita N., Food Research International, 42: 18 5-190, 2009
[2] Hatcher, D.W. and Kruger J.E., Cereal Chemistry, 74: 337 -343, 1997
[3] Mattila, J., Pihlava and M., Hellstrom, J., Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53:8290- 8295,2005
39
AS-TR-015
Türkiyede Yetişen Bazı Tahıl Çimlerinin Ekstraktlarının Doğal Gıda Koruyucu Olarak Kullanılabilirliğinin
Araştırılması
Tuğba Kardaş1 , İnci Durucasu 1
1
Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Muradiye Manisa,
Bu çalışmada Türkiyede yetişen bazı tahıl çimlerinin fenolik bileşiklerinin lc-ms/ms ile analizi ve antioksidan
ve serbest radikal süpürme aktiviteleri belirlenmiştir. Analizler sonucunda tahıl çimlerinin fenolik asit ve
flavonoid içeriği yüksek bulunduğu için, doğal gıda koruyucu katkı maddesi olarak kullanımı amaçlanmıştır.
Araştırmada 3 farklı tahıl çeşidi (arpa, Hordeum vulgare L., arpa-çavdar melezi; Vulgare secale L, esmer
buğday; Triticum turgudim L., ) kullanılmıştır.
Bu çalışmada değişik tahıl türleri çimlendirilip, çimlerin su ekstraktının et ve et ürünlerinde uygulaması
yapılmıştır. Esmer buğday, arpa ve arpa çavdar çimlerinin pişmiş ve çiğ etlerdeki koruyuculuğunu incelenmesi
amacıyla -20 0C’ de 3 ay ve 4 0 C’ de 14 gün boyunca depolanmıştır. Koyun ve keçi eti köftelerinin kimyasal
özellikleri için Ph analizi, tiyobarbütirik asit tayini, peroksit sayısı duyusal özellikleri için renk değerleri, tat,
koku analizleri analitik olarak yapılmıştır.
En düşük tiyobarbütirik sayısı esmer, kırmızı ve beyaz buğday çimi ekstraktlarında belirlenmiş ve TBA sayısını
kontrole göre düşük çıkmıştır. Buna göre, araştırmada kullanılan tüm bitkisel ekstraktlar antioksidan özellik
göstermiş ve soğukta muhafaza süresince lipit oksidasyonunu önleme etkileri sırasıyla es mer buğday çimi >
beyaz buğday çimi > kırmızı buğday çimi> arpa > arpa -çavdar > kontrol şeklinde olmuştur.
En düşük peroksit sayısı esmer buğday çimi ekstraktında belirlenmiş ve arpa ile arpa-çavdar çimi ekstraktı
arasındaki fark önemli olmamıştır
Örneklerin antioksidan aktiviteleri, Renk analizi sonuçlarına göre esmer buğday çimi ekstraktının
dondurularak muhafaza edilen sığır köftelerinde metmiyoglobin olusumunu onleyerek renk ozelliklerini
önemli düzeyde koruduğunu gostermektedir. Muhafaza süresince tum grupların renk değerlerinde azalmalar
meydana gelmistir. Köftelerin pH değerleri depolamanın baslangıında diğer depolama sürelerinden daha
yüksek bulunmustur
Esmer buğday çiminin koruyuculuğunun arpadan, arpa-çavdardan daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bulunan
sonuçlar [1] [2] ve[3] tarafından bildirilen sonuçlarla ile uyum içindedir.
Araştırmada kullanılan 3 farklı tahıl türlerinin et ve ürünlerinde doğal gıda koruyucu katkı maddesi olarak
kullanımına ilişkin bugüne kadar yapılmış çalışma bulunmamaktadır ve bu çalışmada ilk defa
uygulanmaktadır.
KAYNAKLAR
[1] Conning DM., Phillips JC. (1986 ): Food and Chemical Toxicology, 24 (10/11 ), 1145-1148
[2] Huang D., Ou B., Prior, R. L. (2005 ). Journal of Agriculture and Food Chemistry, 53, 1841 –1856.
[3] Hung P. V., Maeda T., Morita N. (2009 ). Food Research International, 42, 185 –190
40
AS-EN-015
An Investigation on Usability of Extracts of Some Grain Grasses Grown in Turkey as Natural Food
Protectives
Tuğba Kardaş1 , İnci Durucasu 1
1
Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Muradiye, Manisa
In this study, phenolic compounds of some grain grasses grown in Turkey have been analysed by using LC MS/MS andantioxidant and free radical scavenging activities of these grains have been determined. In the
end of analysis, because of phenolic acid and flavonoid content of grain grasses a on high level, application
of these grasses as natural food additives have been aimed.
In this search, 5 different grain species (buckwheat; Triticum turgudim L., white wheat; Triticum aestivum
ssp. Vavilovi, red wheat; triticum aestivum ssp. Macha, barley, Hordeum vulgare L., hybrid of barley -rye;
Vulgare secale L.,) have been used.
Different grain species have germinated and water extracts of grasses have been applied to meat and meatproducts. In order to analyse of protection of grain grasses for cooked and raw meats, grasses of buckwheat,
grasses of white wheat, grasses of red wheat, grasses of barley and grasses of barley-rye have been added to
meats. These meats have been stored at -20 0 C and +4 0 C, for 3 months and 14 days, respectively. For
chemical properties of mutton and goat-meat meatballs, determination of thiobarbuturic acid and peroxide
index have been made, for sensuous properties of meat balls, color value, analysis of flavor and odour have
been made analytically.
Minimum value for barbuturic acid have been found on extracts of buckwheat, red wheat and white wheat
grasses and TBA value has been detected as low according to control. Therefore, all of extracts in this study
have shown antioxidant activity. Prevention effects of lipid oxidation during storage in cold have been found
grass of buckwheat > grass of white wheat > grass of redwheat > grass of bar ley > grass of barley-rye,
respectively.
Minimum value for peroxide index has been established in buckwheat grass extract and difference between
barley grass extract and barley-rye grass extract has not been distinguished.
Accordingly to results of color analysis, extract of buckwheat grass prevents formation of metmiyoglubin in
beef meatball kept in deep-freezer, there for ebeef significantly protects its color properties. Color values of
all groups has been reduced during conservation. On starting of storage, pH values of meatballs have been
found higher than other storage periods.
As a result, protection of buckwheat has been found higher than barley grass and also barley -rye grass. In
this study, experimental evidence are fitted with literatüre [1],[2 ],[3].
Up to date, there is no any other study about application on meat-products of 5 different grain species used
in this research as natural additives for food safety and this research has been carried out for the first time.
REFERENCES
[1]Conning D.M., Philips J.C. (1986 ): Food and Chemical Toxicology, 24 (10/11 ), 1145 -1148
[2] Huang D., Prior, R.L. (2005 ), Journal of Agriculture and Food Chemistry, 53,1841 -1856
[3] Hung P.V., Maeda T., Morita N. (2009 ), Food Research International, 42,185 -190
41
AS-TR-016
AS-TR-016
Farklı Zamanlarda Çimlendirilmiş Tahıl Örneklerinin HPLC İle Analizi, Antioksidan ve Serbest Radikal
Süpürme Aktivitelerinin Belirlenmesi
Tuğba Kardaş1 , İnci Durucasu 1
1
Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Muradiye, Manisa
Bu çalışmada Türkiyede yetişen bazı tahıl çimlerinin fenolik asit ve flavonoidlerinin hplc ile analizi ile
antioksidan ve serbest radikal süpürme aktivitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç için değişik tahıl
türleri 3 farklı zamanlarda 15, 30, 40 gün boyunca çimlendirilmiştir, bu çimlerin farklı polaritelerdeki
çözücülerle (etil asetat, etanol ve su) ekstraksiyonu yapılıp, bu ekstraktların antioksidan aktiviteleri ve bu çim
ekstraktlarının fenolik antioksidan bileşik profili belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırmada 5 farklı tahıl çeşidi (esmer buğday; Triticum turgudim L.,beyaz buğday; Triticum aestivum ssp.
vavilovi., kırmızı buğday; Triticum aestivum ssp. Macha., arpa; Hordeumvulgare L., Arpa -çavdar melezi;
Vulgaresecale L, ) kullanılmıştır. Tahıl çimlerinin fenolik antioksidan bileşikleri, hplc kullanılarak belirlenmiştir.
Örneklerin antioksidan aktiviteleri, β-karoten/ linoleik asit yöntemi, DPPH radikal süpürme yöntemiyle tespit
edilmiştir ve ayrıca farklı tahıl çimi ekstraktlarının toplam fenolik ve toplam flavonoit bileşik miktarlarıda UV
cihazıyla spektrofometrik olarak tayin edilmiştir [1].
Örneklerdeki fenolik maddeler hplc (yüksek basınçlı sıvı kromotografi) kullanılarak, gerekli modifikasyonlar
yapılarak analiz edilmiştir. Hplc ile, esmer kırmızı ve beyaz buğday ile arpa ve arpa çavdar çimlerinin
laboratuvar koşullarında elde edilen ekstraktlarında gallik asit, şiringik asit, p-hidroksibenzoik asit, kafeik asit,
benzoik asit, kuersetin, p-kumarik asit, ferulik asit ve ellagik asit gibi 10 farklı bileşiğin analizi yapılmıştır.
Bileşikler azalan sırası ile ferulik>şiringik>quercetin>p-kumarik>p-hidroksibenzoik asit>vanilik>kafeik>gallik
asit>ellagik asit olarak bulunmuştur.
Örneklerin antioksidan aktiviteleri, β-karoten/ linoleik asit yöntemiyle yapılıp, farklı zamanda çimlendirilmiş
örneklerin antioksidan aktivitesi hesaplanmıştır azalan bir sıra ile esmer> kırmızı > beyaz buğday> arpa> arpaçavdar çimi şeklinde bulunmuştur. En iyi antioksidan aktiviteyi 15 günlük çimler, en az antioksidan aktiviteyi
ise 40 günlük tahıl çimleri göstermiştir. Toplam fenolik madde miktarı gallik asit eşdeğeri cinsinden
hesaplanmıştır. 15 günde çimlenmiş Esmer buğdayın 1 gram su ekstraktındaki toplam fenolik madde miktarı
383.2 mg gallik asit eşdeğeri şeklinde bulunmuştur. Tahıl çimlerinin su ve etanol ekstraktlarının DPPH radikal
süpürme aktivitelerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir ve ayrıca farklı tahıl çimi ekstraktlarının toplam
flavonoit bileşik miktarları da kateşin eşdeğeri cinsinden hesaplanmıştır. Esmer buğday çiminin toplam
flavonoit miktarının diğer tahıl türlerinden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Belirlenen fenolik asit ve
flavonoid kompozisyonuna ilişkin elde ettiğimiz bulguların, literatür ile uyumlu olduğu görülmüştür [2], [3] .
Araştırmada kullanılan farklı zamanlarda çimlendirilmiş 5 farklı tahıl türlerine ait bugüne kadar yapılmış hplc
çalışması bulunmamaktadır ve bu çalışmada ilk defa uygulanmaktadır.
KAYNAKLAR
[1] Liyana-Pathirana C. M., Shahidi F. (2007 ). Journal of Cereal Science, 45, 238 –247
[2] Hatcher D.W. andKruger J.E.,Cereal Chemistry, 74:337 –343, 1997
[3] Ho C.T., Wang M., Wei G.J., Huang T.C., Huang MT., (2000 ): BioFactors, 13, 161-166
42
AS-EN-016
Analysis of Grain Samples Sprouted in Different Periods by Using HPLC Determination of Antioxidant and
Free Radical Scavenging Activities of These Samples.
Tuğba Kardaş1 , İnci Durucasu 1
1
Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Muradiye, Manisa
İn this study, it has been aimed analysis of some phenolic acids and flavonoids in some grain samples grown
in Turkey by using hplc and also determination of antioxidant and free radical scavenging act ivities of these
samples. For this purpose, different types of grain has been sprouted in 3 different periods which are 15, 30,
40 days. These sprouted grain samples have been extracted by using different polarity solvents (ethyl
acetate, ethanol and water ), it has been studied to determine antioxidant activities and phenolic antioxidant
compound profiles of these extracts.
In this research İt has been used 5 different cereals (buckwheat; Triticum turgidum L., white wheat; Triticum
aestivum ssp. Vavilovi, red wheat;; triticum aestivum ssp. Macha; barley; Hordeum vulgare L., hybrid of
barley-rye, Vulgare secale L.) phenolic antioxidant compounds of these grain samples have been determined
by using hplc. Antioxidant activities of these samples have been established by using β-carotene /linoleic
acid method and DPPH radical scavenging method and also, total amount of phenolic and flavonoid
compounds of these extracts have been determined by using UV spectrophotometer .
Phenolic compounds in these samples have been analysed by using hplc (high pressure liquid
chromotography )and it has been made necessary modifications in analysis. in laboratory conditions,
extracts of buckwheat grass, barley grass, barley-rye grass have been obtained and then 10 different
compounds like gallic acid, syringic acid, p- hydroxybenzoic acid, caffeic acid, benzoic acid,quercetin, p coumaric acid, ferulic acid and ellagic acid in these extracts have been analysed by using hplc. Lessening
order of these compounds has been found as ferulic acid> syringic acid>quercetin > p- coumaric acid> phydroxybenzoic acid >vanilic acid >caffeic acid>gallic acid>ellagic acid.
Antioxidant activities of samples have been done according to β-carotene /linoleic acid method. Antioxidant
activities of samples sprouted on different periots have been calculated, lessening order of activities of these
grasses has been found as buckwheat > red wheat> white wheat> barley> barley -rye hybrid. Grasses
sprouted in 15 days have shown highest antioxidant activity, however grasses sprouted in 40 days have
shown least antioxidant activity. Amount of total phenolic compound has been calculated as gallic acid
equivalent. Buckwheat sprouted in 15 days has extracted by water and amount of total phenolic compound
in this extract has been found as 383.2 miligram gallic acid equivalent. Grain grasses have been extracted by
water and ethanol, respectively. DPPH radical scavenging activities of these extracts have been found on
high level. Also, amount of total flavonoid compounds in different extracts has been calculated as catechin
equivalent. Amount of total flavonoid compounds in buckwheat grass has been found higher than other
grain varieties. In this research, it has been seen that experimental evidence related to phenolic acid and
flavonoid composition are fitted with literature.
Up to date, there is no any other hplc study relating to 5 different grain species used in this research and for
the first time, high pressure liquid chromotography of these grains has been carried out.
REFERENCES
[1] Liyana-Pathirana C. M., Shahidi F. (2007 ). Journal of Cereal Science, 45, 238 –247
[2] Hatcher D.W. and Kruger J.E.,Cereal Chemistry, 74:337 –343, 1997
[3] Ho C.T., Wang M., Wei G.J., Huang T.C., Huang MT., (2000 ): BioFactors, 13, 161-166
43
AS-TR-017
Güdümlü Tedavi için Küresel Olmayan Nanoparçacıkların Yapımı ve Uygulamaları
Sevde Altuntaş1 , Fatih Büyükserin 1 ,2
1
2
TOBB ETÜ Mikro ve Nanoteknoloji Enstitüsü,
Gazi Üniversitesi Nanotıp ve İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi
Küre, prizma ve çubuk gibi değişik şekillerdeki nanopartiküllerin biyosensör, biyo -ayırışım, ilaç taşınımı ve
görüntüleme sistemlerini barındıran pekçok biyoanalitik ve nanotıp uygulamada gittikçe daha sı k kullanılır
hale geldiğine tanık olmaktayız. Bu parçacıklar arasında nanoküreler, bu şeklin lipozom, polimer ve değişik
inorganik yapıtaşlarından kolayca elde edilebilmesinden ötürü en yaygın kullanılan sınıf olarak öne
çıkmaktadır[1]. Özellikle lipozomsu ve polimerik nanokürelerin pekçok tedavi uygulamasında sıklıkla
kullanımı, parçacık büyüklüğünün vücutta dolanım, dağılım ve atılımına etkisini gösteren pekçok in vivo
çalışmayı beraberinde getirmiştir. Bu çalışmalar nanopartikül büyüklüğünün rolüne ışık tutsa da, partikül
şeklinin biyolojik uygulamalardaki etkisi yeterince bilinmemektir. Son yıllarda yapılan çalışmalara bakıldığında
ise küresel olmayan parçacıkların küresel olanlara kıyasla daha etkin biyolojik özellikler (örn: kanda daha
uzun dolaşım süreleri) gösterdikleri dikkat çekmektedir[2].
Günümüz biyomedikal uygulamalarında bu tip küresel olmayan parçacıkların kısıtlı kullanımının arkasında
yatan ana sebep nanoparçacık şekli ve büyüklüğünü hassas bir şekilde kontrol edebilen verimli üretim
metodlarının bulunmamasıdır. Bu sorunlara çözüm olabilecek, anodize edilmiş aluminyum oksit (AAO)
yapılardan faydanıldığı değişik yöntemler mevcuttur[3,4]. Bu konuşmada, AAO yapılarını kalıp malzeme
olarak değerlendirip, yüzey sol-jel kimyası yardımıyla eş boyutlu silika nanotüplerinin üretilmesi
anlatılacaktır. Bu nanoyapılar, kontröl edilebilir boyutları, iç hacimleri ve yüzey kimyalarıyla güdümlenmiş
biyomolekül taşınımı için uygun partiküller olarak değerlendirilmektedir[3]. Üretilen nanotüplerin
yüzeylerinin hedefleyici biyomoleküllerle fonksiyonelliştirilmesi, içlerine terapötik ajanların yüklenmesi,
ortam pH sına göre bu ajan salınımının duyarlılığının kontrolü, ilgili karakterizasyonlara ek olarak
sunulacaktır. Ayrıca çok fonksiyonlu bu ajanların kanser ve sağlıklı hücre serilerine karşı gösterdikleri seçicilik
özelliklerinden ayrıntılı olarak bahsedilecektir.
KAYNAKLAR:
[1] L. E. Euliss, J. A. DuPont, et al., Chem. Soc. Rev., 35, 1095 -1104, 2006.
[2] Y. Geng, P. Dalhaimer, et al., Nature Nanotech., 2, 249 -255, 2007.
[3] F. Buyukserin, C. D. Medley, et al., Nanomedicine, 3, 283 -292, 2008.
[4] F. Buyukserin, M. Aryal, et al., Small, 5, 1632-1636, 2009.
44
AS-EN-017
Fabrication and Application of Nonspherical Nanoparticles for Targeted Therapy
Sevde Altuntaş1, Fatih Büyükserin1,2
1
2
TOBB ETU Micro and Nanotechnology Institute,
Gazi University Nanomedicine and Advanced Technologies Research and Application Center
Spherical, prismatic, and wire-shaped nanoparticles have been proposed for use in various biotechnological
applications including biosensing, bioseparations, and biomolecule delivery. Spherical nanoparticles,
however, are more widely used because this shape is easy to make, and spherical particles can be
synthesized from a diverse range of materials, such as liposomes, polymers, dendrimers and various
inorganic compounds. [1] Liposomal and polymeric nanospheres, in particular, are employed significantly for
therapeutic applications, which have motivated numerous studies on the effect of a parti cle’s size on its
clearance, circulation, and distribution in vivo. While these have led to insights into the role of particle size,
the effect of a particle’s shape on its biological properties remains largely unknown. Recent studies are
beginning to show the remarkably improved biological properties of non -spherical particles (such as
increased blood circulation time) over spherical counterparts. [2]
The major reason for the limited use of non-spherical particles in biomedical applications is the lack of
fabrication methods to simultaneously and precisely control the size and shape of nanoparticles. Certain
approaches which utilizes anodized aluminum oxide (AAO) structures can potentially resolve these problems
[3,4]. This talk will describe the use of AAO templates and surface sol-gel chemistry to fabricate
monodisperse silica nano test tubes. These nanostructures are potential candidates for biomolecule delivery
due to their controllable large inner volumes and chemically modifiable surfaces for special t argeting studies.
Here, in addition to the characterization data, functionalization of the fabricated tube surface with specific
biomolecules, doping the interior with therapeutic agents and the control of drug release as a function of pH
will be presented. Finally, the specificity of the multifunctional carriers to healthy and carcinoma breast cell
lines will be described.
REFERENCES
[1] L. E. Euliss, J. A. DuPont, et al., Chem. Soc. Rev., 35, 1095 -1104, 2006.
[2] Y. Geng, P. Dalhaimer, et al., Nature Nanotech., 2, 249-255, 2007.
[3] F. Buyukserin, C. D. Medley, et al., Nanomedicine, 3, 283 -292, 2008.
[4] F. Buyukserin, M. Aryal, et al., Small, 5, 1632-1636, 2009.
45
AS-TR-018
Tek Seferde ve Kolay Su Bazlı Monodispers PEGli Altın Nanonanoparçacık Sentezi
Şevket Tolga Çamlı 1 , Fatih Büyükserin 2 , Cafer T. Yavuz3 , Mustafa Selman Yavuz4,5
1
Nanotıp ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi, Gazi Üniversitesi, Ankara 06830, Türkiye; 2 Biyomedikal
Mühendisliği, TOBB Üniversitesi, Ankara 06560, Türkiye; 3 EEWS Bölümü, KAIST, Daejeon 305-701, Güney
Kore; 4 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Selçuk Üni versitesi, Konya 42075, Türkiye; 5 İleri Teknoloji
Araştırma ve Uygulama Merkezi, Selçuk Üniversitesi, Konya 42075, Türkiye
Metal nanokristaller arasında altın nanoparçacıklarına olan ilgi, altının eşsiz ve yaygın özelliklerinden dolayı
gün geçtikçe artmaktadır. Lokal yüzeysel plazmon resansının ayarlanabilirliği, altın yüzeylerinin modifiye
edilmesinin kolaylığı, kimyasal maddelere karşı yüksek direnci, ve biyouyumlu olması, altın nanoyapıların
birçok uygulamada özellikle ilaç salınımı, fototermal kanser t erapisi gibi biyolojik uygulamalarda
kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Altın nanoparçacık sentezlerinde birçok yaygın yöntemler
kullanılmaktadır. Bunlar arasından altın (III) iyonunun alkiltiyol (stabilizatör) ve faz transfer moleküllerinin
bulunduğu ortamda sodyum borohidrat (indirgeyici) eklenerek indirgenmesiyle nanometre boyutlarında altın
nanokürelerin sentezi en yaygın olanlardandır[1].
Bu araştırmada, poli (etilen glikol )etiletermetakrilat (PEGEEM) sulu çözeltisinin ısıtıldıktan sonra suda
çözülmüş altın tuzunun eklenmesiyle monodispers altın nanoyapıların sentezi sunulmaktadır[2]. Bu sentezde
PEGEEM, hem stabilizatör hemde indirgeyici molekül olarak görev yapmaktadır. Şekil 1’de 95 derecede sulu
ortamda 15 dakikada üretilen altın nanoyapıların geçirgen elektron mikroskopu (TEM) görüntüleri
gösterilmektedir.
Şekil 1. Altın nanoyapıların TEM görüntüleri
TEM görüntülerindeki altın nanoyapılar, 18 nm civarında monodispers küreye benzemektedirler. Dikkatli
bakıldığında bu yapıların çoklu-ikiz yapılar olduğu anlaşılmaktadır. XRD analizlerinde bu örneklerin tamamen
altın atomları içerdiği saptanmıştır. Altın nanoyapıların yüzeylerinin PEG molekülleri ile kaplanması biyolojik
uygulamalarda kullanılmasını sağlamakta ve normalde iki farklı aşamadan sonra üretilebilen PEG’li
nanoyapıların bu sentezle tek aşamada üretilmesi sağlanmıştır.
Sonuç olarak, altın nanoyapılar, sadece altın tuzu ile PEGEEM molekülünü sulu ortamda reaksiyonu
sonucunda kolaylıkla üretilmiştir. Sofistike sentezler içermemesi, tek aşam ada PEG molekülüyle altın
yüzeylerinin kaplanması ve ekstra stabilizatör veya indirgeyici moleküllere gerek duyulmaması sebebleriyle
bu sentez metodu, kolayca, çevreyle barışık ve başka metal nanoyapılar üretilebilmeyi olanak sağlamaktadır.
KAYNAKLAR
[1] Daniel, M. C.; Astruc, D. Chem. Rev., 2004, 104, 293 -346
[2] Yavuz, M. S.; Cheng, Y.; Chen, J.; Cobley, C. M., Zhang, Q.; Rycenga, M.; Xie, J.; Kim, C.; Song, K. H.;
Schwartz, A. G.; Wang, L. V.; Xia, Y. Nat. Mater., 2009, 8, 935 -939.
46
[3] Chen, J.; Wang, D.; Xi, J.; Au, L.; Siekkinen, A. R.; Warsen, A.; Li, Z.-Y.; Zhang, H.; Xia, Y.; Li, X. Nano Lett.,
2007, 7, 1318-1322.
[4] Brust, M.; Walker, M.; Bethell, D.; Schiffrin, D. J.; Whyman, R. J. Chem. Soc. Chem. Commun., 1994, 801 802
[5] Zhanga, G.; Yanga, Z.; Lua, W.; Zhanga, R.; Huanga, Q.; Tiana, M.; Lib, L.; Liangc, D.; Lia, C. Biomaterials,
2009, 30, 1928-1936.
[6] Furusho, H.; Kitano, K.; Hamaguchi, S.; Nagasaki, Y. Chem. Mater., 2009, 21, 3526 –3535.
[7] Bearinger, J. P.; Terrettaz, S.; Michel, R.; Tirelli, N.; Vogel, H.; Textor, M.; Hubbell, J. A. Nat. Mater., 2003,
2, 259.
[8] Prencipe, G.; Tabakman, S. M.; Welsher, K.; Liu, Z.; Goodwin, A. P.; Zhang, L.; Henry, J.; Dai, H. J. Am.
Chem. Soc., 2009, 131, 4783.
[9] Niidome, T.; Yamagata, M.; Okamoto, Y.; Akiyama, Y.; Takahashi, H.; Kawano, T.; Katayama, K.; Niidome,
Y. J. Control. Release, 2006, 114, 343-347.
47
AS-EN-018
A Water-based Facile Synthesis of Monodisperse PEGylated Au Nanoparticles
Mustafa Selman Yavuz, 1,2* Sevket Tolga Camli, 3 Fatih Büyükserin, 4 and Cafer T. Yavuz 5
1
Department of Metallurgical and Materials Engineering, Selcuk University, Konya 42075, Turkey 2Advanced
Technology Research and Application Center, Selcuk University, Konya 42075, Turkey 3 Nanomedicine and
Advanced Technologies Research Center, Gazi University, Ankara 06830, Turkey 4 Department of Biomedical
Engineering, TOBB University Econ. & Technol., Ankara 06560, Turkey 5 Graduate School of EEWS, KAIST,
Daejeon 305-701, Republic of Korea
Herein we describe a facile protocol for the synthesis of PEGylated Au nanoparticles by simply mixing
aqueous solutions of HAuCl4- and poly(ethylene glycol) ethyl ether methacrylate. This method has been
applied to generate uniform multiply-twinned Au nanostructures of ~18 nm in diameter with high yields.
Among the noble-metal nanocrystals, gold (Au) nanoparticles have been of considerable interest owing to
their unique properties and extensive applications [1]. The tunable localized surface plasmon resonance
(LSPR), the versatility for surface modification, excellent chemical stability, and biocompatibility associated
with Au nanocrystals have enabled a wide range of biological applications including drug delivery [2] and
photothermal cancer therapy [3]. Various routes based on reduction of AuIII salts have been developed. For
instance, Brust and co-workers developed a milestone protocol to synthesize Au colloids with relatively
narrow size distributions [4]. In their method, Au nanoparticles were obtained in aqueous solution by
reducing AuCl 4 - ions with strong reducing agent, sodium borohydrate (NaBH4), in the presence of
dodecanethiols (stabilizer) and tetraoctylammonium bromide (a phase transfer agent). As a stabilizer on the
nanoparticle surface, poly(ethylene glycol) (PEG) has been preferably and widely employed in biological
applications due to its biocompatibility [5], much lower toxicity as compared to its counterparts [6],
remarkably resistant to nonspecific protein adsorption [7], and prolonged in vivo circulation time in blood
[8]. Exchanging milder binding surfactants (e.g. citrate ions) on the pre-synthesized Au nanoparticles with
strong binding reagents (e.g. thiols and disulfides) terminated PEG is most common way to synthesize
PEGylated Au nanoparticles (PEG-AuNPs). For instance, Niidome et al. synthesized PEG-SH separately and
then mixed PEG-SH with the CTAB-coated Au nanorod solution to generate PEGylated Au nanorods [9].
Despite various literature procedures for the synthesis of PEG-AuNPs, more simple and versatile method,
which excludes sophisticated synthesis of PEG containing species and the usage of an extra reducin g agent,
is still an intriguing topic to explore. Here, we report a remarkably convenient and environmentally benign
protocol to prepare PEG-AuNPs in which poly(ethylene glycol) ethyl ether methacrylate (PEGEEM) is used as
both the reductant and stabilizer. Excluding the usage of extra reducing agents or multi -step polymer
synthesis makes this system an attractive route to synthesize PEG-AuNPs. Figure 1 shows a TEM images of
the Au nanocrystals synthesized from aqueous solutions of HAuCl 4 and poly(ethylene glycol) ethyl ether
methacrylate (PEGEEM) at 95 oC where PEGEEM served as an effective reductant and stabilizer.
Figure: TEM images of multiply-twinned Au nanoparticles synthesized in the presence of HAuCl4 - and
poly(ethylene glycol) ethyl ether methacrylate (PEGEEM).
Most of the Au nanocrystals in the sample are monodisperse in spherical shape with an average diameter of
~18 nm. TEM image of the Au nanoparticles reveals that each particle has a multiple twinned morphology.
Using energy-dispersive X-ray (EDX) spectroscopy, the elemental composition of the Au nanocrystals was
determined (not shown). The EDX spectrum indicates that the nanocrystals have elemental composition of
predominant Au component. Due to the exclusion of sophisticated synthesis of PEG containing stabilizers,
48
additional surfactants, or reducing agents, this method may provide a remarkably simple, versatile, and
environmentally benign protocol to prepare PEGylated noble metal nanocrystals.This work was supported by
Marie Curie International Reintegration Grant (PIRG-GA-2009-256514) under FP7 program from European
Union. The authors gratefully acknowledge Dr. Hakan Deniz and Dr. Mehmet Bayindir for their kind help
regarding EDX and electron microscopy studies at Bilkent University Insti tute of Materials Science and
Nanotechnology.
*Corresponding author: [email protected]
REFERENCES
[1] Daniel, M. C.; Astruc, D. Chem. Rev., 2004, 104, 293 -346
[2] Yavuz, M. S.; Cheng, Y.; Chen, J.; Cobley, C. M., Zhang, Q.; Rycenga, M.; Xie, J.; Kim, C.; Song, K. H.;
Schwartz, A. G.; Wang, L. V.; Xia, Y. Nat. Mater., 2009, 8, 935 -939.
[3] Chen, J.; Wang, D.; Xi, J.; Au, L.; Siekkinen, A. R.; Warsen, A.; Li, Z.-Y.; Zhang, H.; Xia, Y.; Li, X. Nano Lett.,
2007, 7, 1318-1322.
[4] Brust, M.; Walker, M.; Bethell, D.; Schiffrin, D. J.; Whyman, R. J. Chem. Soc. Chem. Commun., 1994, 801 802
[5] Zhanga, G.; Yanga, Z.; Lua, W.; Zhanga, R.; Huanga, Q.; Tiana, M.; Lib, L.; Liangc, D.; Lia, C. Biomaterials,
2009, 30, 1928-1936.
[6] Furusho, H.; Kitano, K.; Hamaguchi, S.; Nagasaki, Y. Chem. Mater., 2009, 21, 3526 –3535.
[7] Bearinger, J. P.; Terrettaz, S.; Michel, R.; Tirelli, N.; Vogel, H.; Textor, M.; Hubbell, J. A. Nat. Mater., 2003,
2, 259.
[8] Prencipe, G.; Tabakman, S. M.; Welsher, K.; Liu, Z.; Goodwin, A. P.; Zhang, L.; Henry, J.; Dai, H. J. Am.
Chem. Soc., 2009, 131, 4783.
[9] Niidome, T.; Yamagata, M.; Okamoto, Y.; Akiyama, Y.; Takahashi, H.; Kawano, T.; Katayama, K.; Niidome,
Y. J. Control. Release, 2006, 114, 343-347.
49
AS-EN-019
Using Simulated Spectra as a Means of Assessing Fourier Transform Analysis for the Purpose Of
Background Removal and Noise Reduction in Auger Electron Spectroscopy
Besnik Poniku 1 , Igor Belič 1 , Monika Jenko 1
1
ınstitute Of Metals And Technology, Ljubljana, Slovenia
Auger electron spectroscopy for almost the last 50 years [1, 2] has been used extensively and still continues
to be used today as an analytical technique for the chemical characterization of solid surfaces. As is the case
with most spectroscopic techniques, one important step for a successful analysis is the performance of the
measurement in the apparatus, while the other just as important one is the proper interpretation of the
resulting data.
Auger electron spectra are composed mainly of three characteristic features: the characteristic peaks of
elements, the background, and noise [3]. The main information comes from the peaks, while the background
and noise are regarded mostly as nuisance. Sometimes the background and noise need to be dealt with to
get any information at all from the spectra, but in the due process of background removal and noise
reduction inevitably we face the problem of the slight alteration of the original data, giving rise to
uncertainties in the obtained results. Our group has worked on constructing an Auger spectra simulator
where the information about the characteristic features was obtained from the experimentally measured
Auger spectra and different databases, whereas actual values of the background and noise (again within the
characteristics and limits observed in experimental spectra) were added randomly. The idea here was that
through the simulated spectra we would have the means to check the performance of background removal
and noise reduction tools, because even though randomly generated, the values of the background and
noise are known to us unlike in the experimental spectra, thus gi ving us the possibility to assess them before
and after data processing.
We have regarded Fourier transform analysis as a possible route to follow in order to deal with the two
aforementioned problems of background and noise, and we are assessing the ways Fourier analysis can be
adequately used in the case of Auger spectra for this purpose. The simulated spectra will be used as testing
ground to assess the applicability and the degree of accuracy of this method. Thus our work on building the
Auger spectra simulator will be described briefly, to continue then with the use of Fourier transform analysis
for background removal and noise reduction in Auger electron spectroscopy and the results we have
obtained so far.
All this work is aimed at a final goal of automating the Auger spectra qualitative and quantitative
interpretation, a process in which the program performing the task must be provided with “clear” enough
data with as low background and noise as possible to be able to produce meaningful results. We b elieve that
upon achievement of this goal this would greatly ease the way Auger analysis is performed, while increasing
the reliability of the obtained results at the same time.
REFERENCES
[1] Grant, J.T. Surface analysis with Auger electron spectroscopy. Applications of Surface Science, 13, 35-62,
1982.
[2] Brundle, C. R., Evans, C. A. Jr., and Wilson, S. (ed. ). Encyclopedia of Materials Characterization- Surfaces,
Interfaces, Thin Films: Auger Electron Spectroscopy, 310 -324, 1992. (Publisher: Butterworth –
Heinemann, Massachusetts ).
[3] Poniku, B., Belič, I., and Jenko, M. The modeling of Auger spectra. Materials and technology, 45, 39-46,
2011.
50
AS-EN-020
Chemical Composition, Antibacterial Andantioxidant Activities of Black Cumin Volatile Oil Extracted by
Steam Distillation Assisted by Microwaves Using the Cryogrinding
Farid Benkaci-Ali, Rym Akloul, Asma Boukenouche
University of Sciences and Technologies Houari Boumediène, Faculty of Chemistry, Laboratory of Organic
and Functional Analysis, U.S.T.H.B,B.P.32 ElAlia, Bâb Ezzouar, Algiers, Algeria;[email protected]
Edwin De Pauw, Jean François Focant
University of Liège,Laboratoire de Spectrométrie de Masse L.S.M, Allée du 6 Août, Bât B6c, 4000 Liège (SartTilman), Belgium
The volatile oils of Algerian Nigellasativa seeds, extracted by steam distillation assisted by microwave using
the cryogenic grinding (CG) were analyzed by GC, GC-MS. According to the data values reported in this study
the effect of cryogrinding on the chemical composition of the volatiles is important.
Monoterpenehydrocarbons (51.2-60.2%) were the main group of CG volatiles compared to SG (classical
grinding) volatiles (33.3-47.8% ).Whereas, the ketones for med the main proportion in SG volatiles (46.1 59.9%) followed by CG volatile oils (32.7-40.8% ).
Fortynine compounds were identified and s ignificant differences in quantities of the major constituents
were observed, mainly were thymoquinone (SG:42.3-56.1% and CG:28.1-36.0% ) p-cymene (SG:23.2-31.5%,
CG:33.0-38.0% ), dehydro-sabinaketone (SG:3.1-3.3%, GC:4.4-4.5% ), carvacrol (SG:1.3-1.4%, CG:0.4-1.1% )
andlongifolene (SG:1.5-2.1%, CG:1.3-1.7% respectively ).
Moreover, Nigella S. Volatile oils exhibited higher antibacterial and antifungal activities varying according to
technique extraction and grindingmode used, with a high effectiveness against Gram-positive bacteria with a
diameter of inhibition zones growth ranging from 9.5 to 35 mm and MIC and MBC values ranging from
(0.042–0.10 mg/ml) to (0.20–0.75mg/ml ),respectively.
On the other hand, theNigella sativa volatile oil was investigated for its antioxidant activities using four
different tests then compared with BHT. Results showed that Nigella S. volatile oil exhibit a good activity in
each antioxidant system with a special attention for β-carotene bleaching test (IC50:19to28μg/ml) and
reducing power (EC50:8to15μlg/ml ).
Keywords
Nigellasativa; Ranunculaceae; composition; Microwave; Steam-distillation; Cryogrinding; GC and GC-MS;
Antimicrobial activity; Antioxidant activity
51
AS-TR-021
Biyodizelde LC-MS IDMS ile Triolein Tayini
Kevser Topal, Gökhan Bilsel, Ahmet Ceyhan Gören
TÜBİTAK UME Organik Kimya Laboratuvarı, 41470, Kocaeli, Türkiye
Hızla tükenen, fosil yakıtlara (akaryakıt, kömür gibi) yeni ve yenilenebilir alternatif olan biyodizel kullanımı
günümüzde hızla artmaktadır. Bitkisel veya hayvansal yağların transesterifikasyonu sonucunda üretilen
biyodizel, gliserin, su ve gliseritler gibi yanma kalitesini düşüren yan ürünlerde içerir. Yakıtın kalitesi ile ilgili
parametrelerin yanı sıra üretim ve işleme sırasında oluşan ve yanma kalite sini düşürmesinin yanı sıra
motorda tortu ve birikmelere neden olan kirliliklerin sınırları ASTM D6751 [1] ve EN 14214 [2] gibi
standartlarda belirlenmiştir.
Trigiliseritlerin tayini için ASTM D6584 [3] ve EN 14105’de[4] gaz kromatografisine (GC-FID) dayalı standart
yöntemler tanımlamıştır. Bu yöntemlerle yapılan analizlerde sertifikalı referans malzemenin eksikliği nedeni
ile SI birimlerine izlenebilir ölçümlerin yapılamamaktadır. EURAMET-European Metrology Research
Programme (EMRP) ile desteklenen bir proje[5] kapsamında bu standart analiz yöntemlerinin geliştirilmesi,
alternatif analiz yöntemlerinin belirlenmesi ve sertifikalı referans malzeme üretimi için çalışmalar
sürdürülmektedir. TÜBİTAK UME’de bu proje’de aktif rol oynamaktadır. Çalışmamızda triolein tayini için LC MS tekniği kullanılarak bir IDMS yöntemi geliştirilmiş ve geçerli kılınmıştır. Yöntemde, enzim katalizörlüğünde
sentezlenmiş, izotop etiketli triolein iç standart olarak kullanılmıştır. LC-MS sonuçları aşağıda verilmiştir.
KAYNAKLAR
[1] ASTM D6551-Standard Specification for Biodiesel Fuel Blend Stock (B100) for Middle Distillate Fuels
[2] EN 14214: European quality Standard for automotive FAME
[3] EN 14105 - Fat and Oil derivatives – Fatty Acid Methyl Esters (FAME) – Determination of free and Total
glycerol and mono-, di-, triglyceride contents (Reference Method ),
[4] ASTM D 6584: Standard Test Method for Determination of Free and Total Glycerin in B-100 Biodiesel
Methyl Esters by Gas Chromatography,
[5] EMRP, ENG-09, Metrology for Biofuels,
[6]http://www.euramet.org/fileadmin/docs/EMRP/JRP/JRP_Summaries_2009/ENG09_Publishable_Summar
y_v3.pdf
TEŞEKKÜR
Bu çalışma, ENG09-Metrology for Biofuels projesi kapsamında desteklenmiştir.
52
AS-EN-022
BİOMONİTORİNG OF HEAVY M ETALS USİNG SOFT DRİNKS FROM M İSURATA CİTY-L İBYA.
M. A. Elbagermi 1 , H. G. M. Edwards 2 and A. I. Alajtal 1
1
Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Misurata., P. O. Box, 1338 Misurata, Libya
2
Raman Spectroscopy Group, University Analytical Centre, Division of Chemical and
Forensic Sciences, University of Bradford, West Yorkshire, BD71DP, UK
*Corresponding author:[email protected]
Some 50 canned soft drink specimens collected from supermarkets across several regions in Misurata -Libya
were analysed for Pb, Fe, Cu, Zn and Cd using atomic absorption spectrometry following digestion with an
HCl and HNO3 mixture (aquaregia) and H 2 O2
The mean levels (±SE) of lead, iron, copper, zinc, and cadmium were found to be 0.170±0.038 mg/kg,
0.436±0.333 mg/kg, 0.187±0.181 mg/kg, 1.300±0.751 mg/kg, and 0.006±0.0016 mg/kg, respectively, in the
soft drinks. Our data revealed that lead, iron, copper, zinc, and cadmium mean levels found in all soft drinks,
collected from several regions in Misurata-Libya, were within the Libyan National Centre for Standardization
and Metrology (LNCSM) values.
Keywords-Biomonitoring; heavymetals; Misurata/Libya, softdrinks, wetashing
53
AS-EN-023
Conversion of Waste PET into Important Chemicals Using Methanol in a Microwave Reactor
Mohammad Nahid Siddiqui 1* and Halim Hamid Redhwi 2
1
Chemistry and 2 Chemical Engineering Department, King Fahd University of Petroleum and Minerals,
Dhahran 31261, Saudi Arabia
*Email: [email protected]
Poly (ethylene terephthalate) (PET) is one of the versatile engineering plastics showing excellent thermal and
mechanical properties. PET recycling represents one of the most successful and widespread examples of
polymer recycling. In this study, the methanolytic depolymerization of poly (ethylene terephthalate) (PET)
taken from waste soft-drink bottles, under microwave irradiation, is proposed as a recycling method with
substantial energy saving. The reaction was carried out with methanol with and without the use of zinc
acetate as catalyst in a sealed microwave reactor in which the pressure and temperature were controlled
and recorded. Experiments under constant temperature or microwave power were carried out at several
time intervals. The main product dimethyl -terephthalate was analyzed and identified by FTIR and DSC
measurements. It was found that PET depolymerization, i s favoured by increasing temperature, time and
microwave power. High degrees of depolymerization were measured at temperatures near 180 oC and at
microwave power higher than 150 W. Most of the degradation was found to occur during the initial 5 to 10
min. Compared to conventional heating use of microwave irradiation during methanolysis of PET, certainly
results in shorter reaction times supporting thus the conclusion that this method is a very beneficial one for
the recycling of PET wastes. Methanolysis actually is the degradation of PET by methanol at high
temperatures and high pressures with main products dimethyl terephthalate (DMT) and EG, which are raw
materials necessary for the production of this polymer. The main advantage of this method is that an
installation of methanolysis can be located in the polymer production line, since the DMT produced has a
product quality identical to virgin DMT.
The financial support provided by King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST ), Riyadh, Saudi
Arabia through Project No. AR-27-101 for this work is gratefully acknowledged. The support from King Fahd
University of Petroleum and Minerals is sincerely appreciated.
Keywords: recycling; poly (ethylene terephthalate ); methanolysis; microwave irradiation
54
AS-EN-024
Capillary Flow Probe NMR Coupled Techniques: State of the Art and Future Developments
Ozan Gökay 1,2 , Klaus Albert 1
1
University of Tuebingen ,Institute of Organic Chemistry, 72076 Tuebingen, Germany
2
Group MG, Division: ANASYN Biotechnology & Research, 72070 Tuebingen, Germany
NMR spectroscopy is one of the most important and powerful instrumental analytical techniques for
structural elucidation of unknown small and large (complex) isolated and synthes ized compounds in organic
and inorganic chemistry. X-ray crystallography, neutron scattering and NMR spectroscopy are the only
suitable methods for three-dimensional structure determination at atomic resolution. Moreover, these
methods are complementary. However, by means of NMR spectroscopy reaction dynamics and interaction
processes can also be investigated. Unfortunately, this technique is very insensitive incomparison with other
spectrometric and spectroscopic methods. Mainly through the development of stronger magnets and more
sensitive solenoidal micro coil flow probes, this drawback is successfully counteracted[1]. Capillary NMR
(capNMR) spectroscopy increases the mass-based sensitivity of the NMR spectroscopic analysis up to 100 fold compared with conventional 5-mm NMR probes, and thus can be coupled on-and off-line with other
microseparation and detection techniques [2]. It offers not only a higher sensitivity, but in many cases
provides better quality spectra than traditional methods. Due to the immense number of compounds (e.g.of
natural product extracts and compound libraries) to be examined, single micro -flow probe NMR
spectroscopy will soon be far from being sufficiently effective as a screening method [3]. For this reason, an
inevitable trend towards microseparation-multiplemicro-flow probe NMR coupled techniques, which allow
simultaneous on-and off-line detection of several compounds, will occur. Here we describe the current
status and possible future developments of single and multiple capilla ry flow probe NMR spectroscopy and
its application as a high-through put tool for the analysis of a large number of mass -limited samples.
REFERENCES
[1] Albert, K., (Ed. ), On-Line LC-NMR and Related Techniques, 221-236, John Wiley and Sons LTD.,
Chichester, UK, 2002.
[2] Gökay, O., Kühner, D., Los, M., Götz, F., Bertsche, U., Albert, K., Analytical and Bioanalytical Chemistry,
398:5, 2039-2048, 2010.
[3] Wang, H., Ciobanu, L., Edison, A. S., Webb, A. G., Journal of Magnetic Resonance, 170, 206 –212, 2004.
55
AS-EN-025
Removal and Preconcentration of Chromium Species by Okra Leaves
Saima Memon and Mazhar Iqbal Khaskheli
Institute of Advance Research Studies in Chemical Sciences
University of Sindh, Jamshoro
e-mail: [email protected]
The present study demonstrates the efficiency of okra leaves for specicative removal of Cr (III) and Cr (VI).
The results demonstrate that adsorption of both species on okra leaves are pH dependent which makes it
possible for speciation studies. Adsorbed species were desorbed with HCl and NaOH. The experimental data
was examined by Langmuir, Freundlich and D-R Isotherm sequations. Cr (III) at pH-4 showed maximum
adsorption capacity (221.17mg/g) and Cr (VI) at pH-2 (81.94 mg/g). In order to further understand the
nature of adsorption, kinetic study was carried out. Data of both chromium species was found to follow
pseudo second order rate equation, Elovich equation, Morris-Weber equation and Richenberge quation. The
developed method was applied to real water samples (affected by industrial waste water ). Up to 92.15 % of
chromium metal was removed from the real water samples.
Keywords: Removal, Adsorption, Speciation, chromium
56
AS-EN-026
Synthesis of Unsaturated Ketones and Ketoethers
Seylan Ragimova 1 , Sabir Mustafayev1 , Makruza Shatirova 2 , Mamed Veliyev2
1
2
Azerbaijan State Oil Academy, AZ1010, Baku, Azadlyq. 20
Institute of Polymer Materials of Azerbaijan National Academy of Sciences, AZ5004, Sumgait, S.Vurgun Str.
124
E-mail: [email protected], [email protected]
A large chemical activity of the unsaturated ketones stipulated by a presence of the unsaturated bond and
carbonyl grouping favored wide application of these ketones in organic and petrochemical synthesis. In this
connection the unsaturated ketones prepared on the basis of carboxylic acids and acetylene compounds are
of definite interest. Continuing investigations in this direction [1,2], in this work the results of the
investigations of acylation of chloranhydrides of some individual cyclic carboxylic acids and oil naphthene
acids (isolated from oily fractions of Baku oils) with ethylene, acetylene, allyl chloride, propargyl chloride in
the presence of aluminum chloride which lead to the formation of the corresponding unsaturated ketones
are presented. It has been established that in interaction of vinyl ketones with the saturated or unsatuirated
alcohols the corresponding ketoethers with the yields of 75 -85% are formed.
The method of the synthesis of ketoethers on the basis of hydration reaction of acetylene esters of cyclic
series in the presence of mercury oxide and sulphuric acid (at 80-850С) with formation of the corresponding
ketoethers with the yields of 70-80% has been also developed. The synthesized unsaturated ketones and
ketoethers can be widely used in thin organic synthesis for preparation of practically useful and natural
compounds.
REFERENCES
[1] M.G.Veliyev, O.A.Sadigov, M.I.Shatirova, Kh.M.Alimardanov. // ZHOrKh, 2008, V.44, Vyp.9, P.1298 -1307
[2] S.N.Ragimova, S.A.Mustafayev, M.G.Veliyev, A.G.Guseinova // Azerbaijan Oil İndustry, 2009, №2, P.42-46
57
58
Poster Sunumları
Poster Presentations
59
AP-TR-001
Işığa Duyarlı Kompozit Mikrokürecik Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Uygulamaları
Ali İmran Vaizoğullar 1 , Ahmet Balcı 1
1
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Düzenli bir geometriye sahip mezo gözenekli materyallerin sentezi, bu malzemelerin katalizlemede,
adsorbsiyonda, ayırmada, medikal alanda ve nanoteknolojide kullanılabilirliğinden dolayı son yıllarda popüler
hale gelmiştir. Mikroyapılı maddelerdeki bu ilgi çekicilik onların optik, elektriksel, mekanik ve kimyasal
özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Böyle mikropartiküller, çok fazla enerji gereksinimi olmadan çevresel
kirleticilerin gideriminde büyük rol oynamaktadır. Böyle kirleticilerin gideriminde Ultrafiltrasyon,
Elektrokimyasal Arıtım, Adsorbsiyon gibi bazı teknikler var olsada bu yöntemlerde kullanılan malzemelerin
ikinci bir kirlilik oluşturmasından dolayı artık önemini kaybetmiştir.
Bu çalışmada Reverse-Süspansiyon ve Sol-Emülsiyon-Gel (Şekil 1) yöntemleri kullanılarak istenilen boyutta
mikropartiküller (SiO2, TiO2 , ZrO2 , CeO2) sentezlenmiştir. En optimum şartlarda partikül sentezlenmesi için,
karıştırma hızı ve süresi, kalsinasyon sıcaklığı, organik çözücüler, yüzey aktif madde, biyomateryaller,
başlangıç maddeleri değiştirilerek ve bu değişkenlerin konsantrasyonlarındaki faklılıklar dikkate alınmış ve
tanecik boyutuna, fotoaktivitesine etkisi takip edilmiştir. Sentezlenen partiküllerin mikro boyutta olması
kontrol edilebilir deneyler ile gerçekleştirilmiştir. Kolay ve ucuz olarak sentezlenen partiküllerin bir organik
kirleticiyi model alarak da fotoaktivitesinin ölçülmesi sağlanmıştır. Partiküllerin fotokimyasal aktivitesinin
belirlenmesi model kirleticinin absorbansındaki değişimi ile belirlenmiştir. Sentezlenen mikropartiküllerin
yapısının aydınlatılmasında ise XRD, SEM, TEM gibi görüntüleme teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen
bulgulardan pH nın artırılmasının partikül boyutunda artmaya sebep olmuştur. Karışt ırma süresinin
artırılması ise partükül boyutunu hidrolizi hızlandırdığı için azalmasına sebep olmuştur. Kullanılansurfaktan
miktarının ise partikül boyutunu bir noktadan sonra azalmasına sebep olmuştur. Bu partiküllerin hepsi mikro
yapıda küresel partiküldür.
Bununla beraber elde edilen malzemelerin kullanım alanlarının genişletilmesi için laboratuar ortamında
yapılan deneylerin verilerinin endüstriyel alanda uygulanabilirliği de ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Böylece
az bir maliyet ve fazla ekipman kullanılmadan daha da yaşanılabilir bir çevre meydana gelmiş olacaktır.
KAYNAKLAR
[1] S.-W. Kim, M. Kim, W.Y. Lee, T. Hyeon, J. Am. Chem. Soc. 124 (2002) 7642.
[2] A.-F. Mingotaud, S. Reculusa, C. Mingotaud, P. Keller, C. Sykes, E. Duguet, S. Ravaine, J. Mat er. Chem. 13
(2003) 1920.
60
AP-EN-001
Composite Light Senstive Micro-Sphere Synthesis, Characterization and Photocatalytic Applications
Ali İmran Vaizoğullar 1 , Ahmet Balcı 1
Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Muğla Sıtkı Koçman
Synthesis of meso-porous materials with a regular geometry, has become popular in recent years due to
catalyze these materials, adsorption, separating the medical field and availability, from nanotechnology.
Micro structure substances charm of this interest, due to the their optical, electrical, mechanical and
chemical properties. Such microparticles, without the need of a lot of energy plays a major role in the
removal of environmental pollutants. Ultrafiltration removal of such contaminants, Electrochemical
Treatment, Adsorption Although there are some techniques, such as pollution comprises a second due to
the materials used in these methods are now lost its importance.
In this study, reverse-suspension and sol-emulsion-gel methods, microparticles of the desired size (SiO2 , TiO2,
ZrO2 , CeO2 ) were synthesized. The optimum conditions for the synthesis of particles, mixing speed and
duration of the calcination temperature, organic solvents, surface active a gents, biomaterials, starting
materials was taken into consideration differences in concentration by changing the particle size of these
parameters, the effect was followed fotoaktivitesine. Experiments carried out with micro-size particles can
be controlled to be synthesized. Easy and cheap synthesized an organic pollutant particles were measured
by modeling the fotoaktivitesinin. Change in absorbance was determined by determining the activity of
photochemical pollutant particles in the model. Elucidation of the structure of microparticles synthesized in
the XRD, SEM, TEM imaging techniques are used. Increasing the particle size of the findings of the increase in
pH caused. Increasing mixing time has led to a decrease in the particle size to accelerate the hydrolysis. The
amount of surfactant used in the particle size resulted in a decrease after a certain point. Spherical particle,
all the micro-structure of these particles. However, the areas of use of materials obtained from the tests
carried out in the laboratory for expanding the applicability of data to reveal the industrial field were
studied. Thus, the use of more equipment at a cost and a more livable environment will have occurred.
61
AP-TR-002
PAMAM Dendrimerlere Metal Bağlanımının Spektroskopik Tespiti
Ali Serol Ertürk, Tezcan Paralı, Abdürrezzak Bozdoğan, Metin Tülü
Yıldız Tenik Üniversitesi FEF. Kimya Bolumu, Istanbul 34210, Turkiye
Polyamidoamin (PAMAM) dendrimerler 3 boyutlu, tekrarlanabilir dallara sahip, nanoparçacık sentezinde
şablon ve metal iyonlarına içten bağlanabilme avantajları sunan çok dallı yapılara sahip olan sentetik organik
moleküllerdir [1]. PAMAM dendrimerlerin tersiyer ve birincil aminleri Lewis bazlarıdır ve bir çok metale eş
zamanlı olarak bağlanabilirler. Diğer taraftan, dendrimerlerin birincil amin grupları, ortamın pH
karakteristiğine bağlı olarak her zaman metal bağlamayabilirler. Amin gruplarının protonlanma süresi (EOP)
metal bağlanma pH aralığınının dışındaysa veya bütün amin grupları protonlandıysa, birincil amin gruplar,
metal iyon koordinasyonu için uygun değildir [2]. Sıvı Faz Polimer Alıkonma (LPR) tekniği atomik absorpsiyon
spektroskopisi (AAS) kullanılarak metal iyon-polimer komplekslerinin saptanmasında etkin bir metot olarak
gösterilmiş [3,4] ve Diallo ve ark. Tarafından ultafiltasyon tekniği ile AAS’ yi birleştirerek G3 -G8 jenerasyon
PAMAM dendrimerlerin sulu çözeltilerdeki Cu (II) bağlama süresini (EOB) ölçmüşle rdir [5].
Bu çalışmada, farklı jenerasyon PAMAM tipi poli (oksipropilen) merkezli denrimerlerin sulu çözeltilerdeki
metal bağlama yetenekleri UV-VIS spektroskopisi kullanılarak belirlenmiştir. Proton ve metal iyon bağlama
ölçümleri, çözeltilerin pH’larının sulu çözeltilerdeki metal iyonlarının bağlanma süreleri üzerindeki etksini
değerlendirmek için alınmıştır. Bu sebepten dolayı, labaratuar deneyleri esnasında, farklı pH değerleri için
farklı denrimer metal oranı içeren çözeltiler üzerinde çalışılmıştır. Son olarak, denrimerlerin tersiyer ve
birincil amin gruplarının, dendrimerlerin metal bağlama yetenekleri üzerine olan etkisi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pamam Dendrimerler, Metal bağlama, Dendrimer kompleksleri
KAYNAKLAR:
[1] Zeng, F.; Zimmerman, S. C. Chem. Rev. 1997, 97, 1681−1712.
[2] Diallo, M. S.; Chritie, S.; Swaminathan, P.; Balogh, L.; Shi, X.; Um, W.; Papelis, L.; Goddard, W. A. III and
Johnson, J. H. Jr. Dendritic Chelating Agents 1. Cu (II) Binding to Ethylene Diamine Core Poly
(amidoamine) Dendrimers in Aqueous Solutions. Langmuir 2004, 20, 2640.
[3] Geckler, K.; Volcheck. Environ. Sci. Technol. 1996, 30, 7253. Tomalia, D. A.; Dvornic, P. In Polymeric
Materials Encyclopedia; Salamone, J. C., Ed.; CRC Press: Vol. 3, D -E, 1814.
[4] Tulu, M., Senel, M., Journal of Applied Polymer Science, 109, 2808-2814, 2008
[5] Diallo, M. S.; Shafagati, A.; Johnson, J. H.; Balogh, L.; Tomalia, D.; Goddard, W. A., III, Poly (amidoamine)
Dendrimers: A New Class of High Capacity Chelating Agents for Cu (II) Ion s, Environ. Sci. And
Technol., 1999, 33, 820.
62
AP-EN-002
Spectroscopic Determination of Metal Binding to PAMAM Dendrimers
Ali Serol Ertürk, Tezcan Paralı, Abdürrezzak Bozdoğan, Metin Tülü
Dept. of Chem. Yıldız Technical University, Istanbul 34210, Turkey
Polyamidoamine (PAMAM) dendrimers are three dimensional, repetitively branched synthetic organic
molecules with hyperbranched structure that allow them numerously advantages as a template for
nanoparticle synthesis and binding of metal ions within the interior [1]. The tertiary and primary amine
groups of large PAMAM dendrimers are Lewis bases that they can bind many metal ions simultaneously.
However, the amine groups do not always bind to metal ions because of the pH characteristic of the media.
When the extend of protonation (EOP) of amine groups is out of the pH range of metal binding or all amine
groups are protonated, they are not available for metal ion coordination[2]. Liquid phase polymer retention
(LPR) technique has been shown as efficient method [3,4] for the determination of metal ion -polymer
complexes with atomic absorption spectroscopy (AAS ), and Diallo et. all have measured the extend of
binding (EOB) of Cu (II) ions in aqueous solutions of generations G3 -G8 PAMAM dendrimers by combining
ultrafiltration technique with AAS [5].
In the present study, metal binding abilities of different generation PAMAM type poly (oxypropylene)
centered dendrimers in aqueous solutions were determined by UV-VIS spectroscopy as a new approach.
Bench scale measurements of proton and metal ion binding were used in order to asses the solution pH
effect on EOB of metal ions in aqueous solutions. For this reason; duri ng experiments, solutions having
different concentration of dendrimer to metal ratio for different pH values were used. Finally, the control
effect of EOP of tertiary and primary amine groups of dendrimers on the metal ions uptake ability of
dendrimers has been investigated.
Keywords: PAMAM Dendrimers, Metal binding, Dendrimer complexes,UV-VIS Spectroscopy
REFERENCES:
[1] Zeng, F.; Zimmerman, S. C. Chem. Rev. 1997, 97, 1681−1712.
[2] Diallo, M. S.; Chritie, S.; Swaminathan, P.; Balogh, L.; Shi, X.; Um, W.; Papelis, L.; Goddard, W. A. III and
Johnson, J. H. Jr. Dendritic Chelating Agents 1. Cu (II) Binding to Ethylene Diamine Core Poly
(amidoamine) Dendrimers in Aqueous Solutions. Langmuir 2004, 20, 2640.
[3] Geckler, K.; Volcheck. Environ. Sci. Technol. 1996 , 30, 7253. Tomalia, D. A.; Dvornic, P. In Polymeric
Materials Encyclopedia; Salamone, J. C., Ed.; CRC Press: Vol. 3, D -E, 1814.
[4] Tulu, M., Senel, M., Journal of Applied Polymer Science, 109, 2808-2814, 2008
[5] Diallo, M. S.; Shafagati, A.; Johnson, J. H.; Balogh, L.; Tomalia, D.; Goddard, W. A., III, Poly (amidoamine)
Dendrimers: A New Class of High Capacity Chelating Agents for Cu (II) Ions, Environ. Sci. And
Technol., 1999, 33, 820.
63
AP-TR-003
PAMAM Dendrimerlerin İlaç Salınım Sistemleri Uygulamaları
Ali Serol Ertürk, Tezcan Paralı, Metin Tülü, Abdürrezzak Bozdoğan
Yıldız Tenik Üniversitesi FEF. Kimya Bolumu, Istanbul 34210, Turkiye
Denrimerler yeni bir sınıf materyallerdirler. Dendrimerler üç boyutlu, mono dispersif çok dallı
makromoleküllerdir. Bu moleküllerin yapısının fziksel ve kimyasal özellikleri üzerinde büyük etkisi vardır.
Bunun sonucu olarak, dendrimerlerin benzersiz davranışları onları geniş a landa biyomedikal ve endüstiyel
uygulamalar için uygun hale getirmektedir. Dendrimerlerin yüzey gruplarının sayısı arttıkça, yoğun bir paket
halini alırlar ve starburst etkisi gösterirler [1]. Dendrimerlerin çözünürlüğü büyük ölçüde yüzey gruplarının
doğasından etkilenir. Hidrofobik uç gruplar ile sonlandırılmış dendrimerler apolar çözücülerde çözünürken,
hidrofolik uç grupları ile sonlandırılmış olanlar polar çözücülerde çözünürler. Ayrıca, dendrimerlerin benzersiz
küresel şekli ve iç boşluklu yapısı, dendrimerlerin misafir molekülleri makromoleküler iç boşluklarında
kapsüllemelerini mümkün hale getirmektedir. Bu sebeplerden dolayı, ilaç ve diğer tedavi ajanlarının hedefe
teslimi üzerine dendrimerlerin kullanılması ile ilgili girişimler yer almaktadır [2]. İlaç molekülleri
dendrimerlerin iç boşluklarına yüklenebilir yada yüzey gruplarına tutturulabilinirler. Suda çözünen
dendrimerler, antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahip olan küçük asidik hidrofobik molekülleri
bağlayabilir. Bunun sonucunda, denrimerlere bağlı substratlar hedef organizmaya ulaştırıldığında ve kontakt
haline gelindiğinde serbest bırakılabilinirler. Bu tarz dendrimer ilaç kompleksleri ilaç taşıma sistemleri olarak
göz önünde bulundurulmaktadırlar [3, 4].
Bu çalışmada, suda çözünen PAMAM tipi dendrimerlerin küçük asidik hidrofobik molekülleri bağlama
yetenekleri incelenmiştir. Bu dendrimerlerin ilaç yükleme ve salınım özellikleri, hidrofobların pH davranışları
açısından incelenmiş ve bu incelemeler farklı oranda substrat/dendrimer kompl eksleri üzerinde deneyler
gerçekleştirerek desteklenmiştir. Ayrıca, kararlı, su ile karışabilen ve dendrimerlerin iç temel tersiyer
nitrojenleri ile iyon çiftleri oluşturabilen hidrofoblar, UV-VIS spektroskopisi ile dendrimer ilaç sistemlerini
potansiyel ilaç salınım sistemleri olarak önermek için gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: PAMAM Dendrimerler, İlaç Taşıma, Dedrimer-ilaç Kompleksleri, UV-VIS Spektroskopisi
KAYNAKLAR:
[1] Tomalia, D.A., Baker, H., Dewald, J., Hall, M., Kallos, G., Martin, S., Roeck, J., Ryder, J., Smith, P. A New
Class of Polymers: Starbust-Dendritic Macromolecules, Polym. J. 1985, 17,117.
[2] Beezer, A.E, King, A. S. H., Martin, I. K., Mitchel, J. C., Twyman, L. J., Wainb, C. F. Dendrimers as potential
drug carriers; encapsulation of acidic hydrophobes within water soluble PAMAM derivatives.
Tetrahedron 59 (2003) 3873–3880
[3] Twyman, L.J., Beezer, A.E., Esfand, R., Hardy, M.J. & Mitchell, J.C. (1999) The synthesis of water soluble
dendrimers, and their application as possible drug delivery systems. Tetrahedron Lett. 40, 1743–
1746.
[4] Liu, M., Kono, K. & Fréchet, J.M.J. (2000) Water- soluble dendritic unimolecular micelles: Their potential
as drug delivery agents. J. Controlled Release 65, 121–131.
64
AP-EN-003
Drug Delivery System Applications of PAMAM Dendrimers
Ali Serol Ertürk, Tezcan Paralı, Metin Tülü, Abdürrezzak Bozdoğan
Dept. of Chem. Yıldız Technical University, Istanbul 34210, Turkey
Dendrimers are a new class of materials. They are three dimensional, mono dispersive hyperbranched
macromolecules. The structure of these materials has great impact on their physical and chemical
properties. Thus, their unique behaviors make them suitable for a wide range of biomedical and industrial
applications. Dendrimers become densely packed as they grown out to the periphery and show starburst
effect [1]. Solubility of dendrimers is greatly influenced by t he nature of surface groups. Dendrimers
terminated with hydrophobic end groups are soluble in non polar solvents, while dendrimers having
hydrophilic groups are soluble in polar solvents. Furthermore; dendrimers’ unique globular shape and the
presence of their internal cavities give them the possibility of encapsulating guest molecules in the
macromolecular interior. Because of these reasons, there are attempts to use dendrimers in the targeted
delivery of drugs and other therapeutic agents [2]. Drug molecules can be loaded the interior and attached
the surface groups of dendrimers. Water soluble dendrimers can bind small acidic hydrophobic molecules
having antifungal and antibacterial properties. Therefore, bound substrates can be released when they
delivered to the target organism while contacting. Such complexes of dendrimers with drugs can be
considered as drug delivery systems [3, 4].
In this study, water soluble PAMAM type dendrimers were investigated in terms of their binding ability of
small acidic hydrophobic molecules. Drug loading and releasing properties of these dendrimers were also
examined by the pH behavior of hydrophobes and supported by performing experiments with different ratio
of substrate/ dendrimer complexes. Moreover, stable and miscible ion pairs of hydrophobes with denrimers’
internal basic tertiary nitrogens were observed by UV-VIS spectroscopy in order to suggest these denrimerdrug systems as potential drug delivery systems.
Keywords: PAMAM Dendrimers, Drug Delivery, Dendrimer-drug Complexes, UV-VIS Spectroscopy
REFERENCES:
[1] Tomalia, D.A., Baker, H., Dewald, J., Hall, M., Kallos, G., Martin, S., Roeck, J., Ryder, J., Smith, P. A New
Class of Polymers: Starbust-Dendritic Macromolecules, Polym. J. 1985, 17,117.
[2] Beezer, A.E, King, A. S. H., Martin, I. K., Mitchel, J. C., Twyman, L. J., Wainb, C. F. Dendrimers as potential
drug carriers; encapsulation of acidic hydrophobes within water soluble PAMAM derivatives.
Tetrahedron 59 (2003) 3873–3880
[3] Twyman, L.J., Beezer, A.E., Esfand, R., Hardy, M.J. & Mitchell, J.C. (1999) The synthesis of water soluble
dendrimers, and their application as possible drug delivery systems. Tetrahedron Lett. 40, 1743–
1746.
[4] Liu, M., Kono, K. & Fréchet, J.M.J. (2000) Water- soluble dendritic unimolecular micelles: Their potential
as drug delivery agents. J. Controlled Release 65, 121–131.
65
AP-TR-004
DPPH Method ile Bitki Ekstraktlarında Toplam Antioksidan Aktivite Tayini
Ayça Karasakal 1
1
Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Anabilim Dalı
Bu çalışmada antioksidan aktivitelerin ölçülmesinde sıklıkla kullanılan 2 -2’ diphenyl picrylhydrazyl (DPPH)
radikal süpürücü aktivite yöntemini kullanarak Ocimum basilicum, Satureja hortensis, Anethum graveolens ve
Majorana hortensis bitkilerinde ve Fragaria vesca L. ve Rubus idaeus L bitkilerinin yapraklarında toplam
antioksidan aktivite tayini yapılmıştır.
Ocimum basilicum, Satureja hortensis, Anethum graveolens ve Majorana hortensis bitkilerinde DPPH radikal
süpürücü aktivitesi; DPPH içeren çözelti ile hidrojen atomu verme eğilimi olan bir molekülün (antioksidan )
çözeltisinin karıştırılmasının sonucu DPPH radikalinin indirgenmesine ve çözeltinin başlangıçta mor olan
renginin kaybolmasına dayanır. Mor renkli çözeltinin 520 nm civarındaki absorbansının azalması ölçülerek
reaksiyon takip edilir.Antioksidan aktivite başlangıçtaki DPPH derişiminin % 50’sinin harcanması için
harcanan antioksidan miktarını ifade eden IC 50 (etkin konsantrasyon) değeri ile verilir. [1].
Bu çalışmanın sonucunda Ocimum basilicum, Satureja hortensis, Anethum graveolens ve Majorana hortensis
bitkilerinde ve Fragaria vesca L. ve Rubus idaeus L bitkilerinin yapraklarında gallik asit eşdeğeri olarak toplam
antioksidan aktivitesi hesaplanmıştır.
KAYNAKLAR
[1] Brand-Williams, W., Cavalier,M.E. and Berset ,C., Food Science and Technology, 28, 25-30, 1995.
66
AP-EN-004
Determination of Total Antioxidantactivity in Plant Extracts by DPPH Method
Ayça Karasakal 1
1
Namik Kemal University, Faculty of ScienceandLetters, Department of Chemistry,Tekirdağ,Turkey
This study was investigated determination of total antioxidant activity of Ocimum basilicum,
Saturejahortensis, Anethumgraveolens Majoranahortensis, FragariavescaL. and RubusidaeusL. The DPPH
Method (2-2’ diphenylpicrylhydrazyl) was used to determine the free radical scavenging of each sample.
DPPH assay method is based on the reduction of methanolic solution of colored free radical DPPH by free
radical scavenger. The procedure involves measurement of decrease in absorbance of DPPH at its absorption
maxima of 520nm, which is proportional to concentration of free radical scavenger added to DPPH reagent
solution. The activity is expressed as effective concentration EC50.[1]
The total antioxidant activity of extracts of Ocimumbasilicum, Saturejahortensis, Anethumgraveolens
Majoranahortensis, FragariavescaL. and RubusidaeusL. was determined as gallic acid equivalent.
REFERENCES
[1] Brand-Williams, W.,Cavalier,M.E. andBerset ,C., FoodScienceandTechnology, 28, 25-30, 1995.
67
AP-TR-005
Hipokloroz Asit Süpürme Aktivite Tayini için Resorsinol Probu Esaslı Spektroflorometrik Yöntem
Geliştirilmesi
Burcu Bekdeşer, Mustafa Özyürek, Kubilay Güçlü, Reşat Apak
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Avcılar, 34320
İstanbul
Hipokloroz asit (HOCl) organizmanın savunmasıyla ilişkili olarak fizyolojik proseslerde yer alan ve radikal
olmayan önemli bir reaktif oksijen türüdür. Diğer reaktif oksijen türlerine (ROS) benzer şekilde HOCl üretimi
yeterince kontrol altında tutulmadığında antioksidan savunma sistemindeki azalmaya paralel olarak
organizmada olumsuz etkilere (inflamatuvar hastalıklar, ateroskleroz ve baz kanserlerin oluşumu vb.) neden
olmaktadır. Bu olumsuz etkiler esasen miyeloperoksidaz enzimi-kaynaklı aşırı HOCl’nin glutatyon ile tiyol
içeren peptidler ve proteinlerin sülfhidril gruplarına veya amino asitlerin amino gruplarına saldırısı
sonucunda oluşmaktadır [1]. Bu bağlamda HOCl süpürme aktivitesinin belirlenmesi biyoanalitik kimyanın
önemli bir meselesi olup bunun için çeşitli analitik yöntemler geliştirilmiştir. Fakat bu yöntemlerin herbirinin
kendilerine özgü çeşitli kısıtlamaları bulunmaktadır.
HOCl süpürme aktivite tayini için resorsinol (1,3-dihidroksi benzen) probu esaslı yeni bir florometrik yöntem
geliştirilmiştir. Resorsinol probu floresans özelliğe sahip bir probdur (λeks=276 nm, λem = 304 nm) [2].
Resorsinol probunun HOCl ile klorinasyon reaksiyonu sonucunda floresans intensitesinde azalma
görülmektedir. Bunun nedeni resorsinolün, floresan bir prob olmasına karşılık HOCl ile klorinasyon
reaksiyonu sonucunda oluşan klorlu türevlerinin (4-kloro resorsinol, 4,6-dikloro resorsinol vb.) floresans
özellik göstermemesidir. Böylelikle resorsinol probunun süpürücü varlığında ve yokluğunda ölçülen intensite
değerleri kullanılarak çalışılan amino asitler, tiyol tipi ve plazma antioksidanları ile gerçek örnekler (karaciğer
ve böbrek homojenizatları) için IC50 (%50 inhibe edici konsantrasyon) değerleri hesaplanmıştır. Referans
yöntem olarak literatürdeki yöntemler arasından Weiss ve diğerleri [3] tarafından geliştirilen KI/taurin
yöntemi seçilmiştir. Geliştirilen florometrik yöntem ile tiyol tipi antioksidanlar içerisinde en düşük IC50 değeri
sistein (9.27±0.88 μM ), en yüksek IC50 değeri ise lipoik asit (22.25±1.05 μM) için bulunmuştur. Benzer şekilde
KI/taurin yöntemiyle sistein ve lipoik asit için hesaplanan IC50 değeri sırasıyla 14.50±1.47, 23.11±3.30 μM
olarak hesaplanmıştır. Böbrek doku homojenizatlarının HOCl süpürme aktivitesi her iki yöntemle de karaciğer
doku homojenizatlarından yüksek bulunmuştur.
KAYNAKLAR
[1] Miyamoto, S., Martinez, G.R., Rettori, D., Augusto, O., Medeiros, M.H.G., Mascio, P.D., Proceedings of the
National Academy of Sciences, 103, 293-298, 2005.
[2] Pistonesi, M.F., Nezio, M.S.D., Centurion, M.E., Palomeque, M.E., Lısta, A.G., Band, B.S.F., Talanta, 69,
1265-1268, 2006.
[3] Weiss, S.J., Klein, R., Slıvka, A.,Wei, M., Journal of Clinical Investigation, 70, 598-607, 1982.
68
AP-EN-005
Development of a Novel Spectrofluorometric Method for the Hypochlorous Acid Scavenging Activity
Measurement with a Resorcinol Probe
Burcu Bekdeşer, Mustafa Özyürek, Kubilay Güçlü, Reşat Apak
Istanbul University, Engineering Faculty, Department of Chemistry, Division of Analytical Chemistry
Hypochlorous acid (HOCl) is an important reactive oxygen species (ROS ), non-radical, and taking part in
physiological processes concerned with the defense of the organism. When the production of HOCl is not
sufficiently controlled, this may give rise to adverse effects (i.e., atherosclerosis, chronic inflammation and
some cancers) in the organism parallel to a weakening of the antioxidant defense, similar to other ROS. In
this regard, the measurement of HOCl scavenging activity is an important issue of bioanalytical chemistry on
which various analytical procedures have been developed. Generally, although there are quite a number of
methods in literature for the determination of HOCl scavenging activity, all these methods suffer from
certain restrictions. For all these reasons, it is developed that novel method for the measurement of HOCl
scavenging activity applicable to various antioxidants and real samples need to be devised to eliminate the
aforementioned restrictions and to fill in this literature gap.
A new fluorometric HOCl scavenging activity assay is based on to resorcinol (1,3-dihydroxybenzene) probe
which is a fluorescent molecule (λex=276 nm, λem = 304 nm) [1]. The fluorescence intensity of resorcinol is
attenuated as a result of chlorination with HOCl. Resorcinol is fluorescent, but its chlorination products (4chloro resorcinol, 4,6-dichloro resorcinol) are not. With the aid of resorcinol fluorescence values recorded in
the presence and absence of scavengers, the IC50 (50% inhibitive concentration) of amino acids, thiol type
and plasma antioxidants and biological samples (liver and kidney homogenate) can be calculated. KI/taurine
method which was developed by Weiss et. al. [3] was chosen as the reference method. The lowest and the
highest IC50 values were found for cysteine (9.27±0.88 μM) and lipoic acid (22.25±1.05 μM) respectively by
fluorometric method in the thiol type antioxidants. Similarly, IC50 values were calculated as 14.50±1.47,
23.11±3.30 μM for cysteine and lipoic acid respectively by using KI/taurine method. HOCl scavenging activity
was higher in kidney homogenates than liver homogenates according to both of the methods.
REFERENCES
[1] Miyamoto, S., Martinez, G.R., Rettori, D., Augusto, O., Medeiros, M.H.G., Mascio, P.D., Proceedings of the
National Academy of Sciences, 103, 293-298, 2005.
[2] Pistonesi, M.F., Nezio, M.S.D., Centurion, M.E., Palomeque, M.E., Lısta, A.G., Band, B.S.F., Talanta, 69,
1265-1268, 2006.
[3] Weiss, S.J., Klein, R., Slıvka, A.,Wei, M., Journal of Clinical Investigation, 70, 598-607, 1982.
69
AP-TR-006
Çaydaki Kafeinin FT-IR Spektrometrisi ile Analizi
Cemile Yerlikaya, Halil Dertli,Özgül Evranus
İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Çay, Cammeliasinesis’ in yaprakları ile yaprak tomurcuklarından üretilen ticari bir üründür[1].Çay bitkisi Çin
kökenli olup, Çin’in güney kısımlarında, Hindistan, Tayland ve Vietnam’da çok miktarda yetişm ektedir.
Ülkemizde ilk çay yetiştirme denemeleri Bursa’da başlatılmış, fakat 1917 yılında Rize’de, Rusya’dan getirtilen
tohum ve fidanlarla ilk çay yetiştirme denemelerinden sonuç alınmıştır. Günümüzde Dünya çay üretiminin
%6 ’sı Türkiye’de gerçekleşmekte, Hindistan, Çin, SriLanka ve Rusya’dan sonra ülkemiz beşinci sırada yer
almaktadır. Başlangıçta şifa amaçlı içilen çay, giderek yaygınlaşmış ve gündelik içilen sosyal bir aktivite haline
gelmiştir[2].
Kafein; çay, kahve, kolacevizi, kakao tanelerinde bulunan bir alkaloiddir. Çayın kafein içeriği, çayın tipine göre
çeşitlilik göstersede, normal olarak azmiktarlarda teobromin ile birlikte, %1 -4 aralığında
değişmektedir[3].Merkezi sinir sistemi için güçlü bir uyarıcı olmasına rağmen, yüksek miktarlarda alınan
kafein gastroin testinal sistemde ciddi tahrişler ve istenmeyen pek çok etkiler meydana getirebilir. Kafein
tıpta, dolaşım ve teneffüs sistemini uyarıcı olarak, diüretiketkisi nedeni ile veserebrospinal basıncı azalttığı
gerekçesi ile başağrılarını geçirme için kullanılmaktadır. Koroner damarları genişletici etkisi nedeniyle kalp
hastalarının ilaçlarında da kullanılmaktadır. Kafein, son yıllarda tüketimi artan enerji içeceklerininde iki
anagirdisinden biri olmuştur[4]. Dolayısıyla, günlük hayatımızda yiyecek, içecek ve ilaçlar yoluyla aldığımız
kafeinin bu ürünlerdeki konsan trasyonlarının belirlenmesi önemli ve zorunlu bir hale gelmiştir. Kafein analizi
için çeşitli yöntemler uygulanmakta olup; bunlardan en yaygın olanları kromatografik ve spektrofotometrik
yöntemlerdir. Bu yöntemler kesin olmakla birlikte; pahalı, zaman harcayan ve numune hazırlığı gerektiren
yöntemlerdir[3]. Fourier Transform Infrared spektrometrisi (FT-IR) son yıllarda kafein analizi için
kullanılmaya başlanmış, basit ve hızlı yöntemler geliştirilmeye çalışılmıştır.
Bu çalışmanın amacı, FT-IR kullanılarak çay da doğrudan ve ekstraksiyon yoluyla elde edilen deminde kafein
analizi için hızlı, basit ve kesin bir analiz yöntemi geliştirmektir. Ticari kafein kullanılarak FT-IR grafiğinde en
yüksek iki pik olan 1699 cm -1 ve 1654.11 cm -1 pikleri ile standart grafiği ve kalibrasyon denklemleri
oluşturulmuş, numunelerin absorbans değerelerinden hareketle kafein konsantrasyonları hesaplanmıştır.
Analiz sonuçlarına göre, konsantrasyonu oldukça düşük olduğundan, ayrıca 1699 cm -1 ve 1654.11cm -1
piklerindeki genişlemeler ve dalga boyu değeri kayması nedeni ile toz çayda doğrudan kafein ölçümü çok
güvenilir sonuçlar vermemiştir. Dem numunelerinin analizi sonucunda piyasada yeralan çaylarda kafein
miktarları %1.7-6 aralığında bulunmuştur. FT-IR çay deminden kafein analizin de hızlı ve güvenilir bir yöntem
olarak kullanılabilir.
KAYNAKLAR
[1] Najafi, N.M., Hamid,A.S.veAfshin,R.K.MicrochemicalJournal,75,151 -158,2003.
[2] Gürü, M ve İçen, H.BioresourceTechnology,94,17-19,2004.
[3] Sather K.VeVernig T.Concordia College Journal of Analytical Chemistry, 2,84 -91,2011.
[4] Paradkar, M MveIrudayaraj,J.FoodChemistry,78,261 -266,2002.
70
AP-EN-006
Caffeine Analysis in Tea Plant by FT-IR Spectrometry
Cemile Yerlikaya, Halil Dertli, Özgül Evranus
İTÜ Chemical and Metallurgical Faculty, Chemical Engineering Department
Tea is a commercial product which is produced from leaves and buds of Cammelia sinesis plant [1]. Tea is
originated in China and now grown at large amounts in Southern part of China, India, Thailand and Vietnam.
The first tea growing studies were started in Bursa, but the first good results were being obtained in Rize by
using the seeds and seedlings which were imported from Russia in 1917. Turkey products the 6% of today’s
world tea and is at fifth rank after India, China, Sri Lanka and Russia. Tea was used for healing purpose at its
first grown, but now drinking tea is a common social activity as well as being many people’s main fluid intake
during a day [2].
Caffeine is an alkoloid found in tea, coffee, kola nuts, and cocoa. The caffeine content of tea varies with tea
type, but the normal value is between the range of 1% and 4% together with small amounts of the bromine
[3]. Although it is a powerful stimulant to the central nervous system, high amounts of caffeine can have
noticeable irritation of gastrointestinal tract as well as causing many more unwanted effects. Caffeine is used
in medicine as stimulator in circulatory and respiratory system and for its diuretic effects, reducing the
cerebrospinal pressure and headache. Caffeine is also one of two main constituents of energy drinks of
which its consumption has been increased at resent years [4]. Therefore, determination of caffeine that
people use in their daily life as food, drink and drug, is a very important chemical analysis. A great variety of
analytical techniques such as chromatography and spectrometry has been carried out for the determination
of caffeine in various samples. Most of these procedures give accurate results but they are expensive, time
consuming methods and require long sample preparation steps [3]. In recent years, Fourier Transform
Infrared spectrometry (FT-IR) is the method which has been used for developing simple and fast methods in
caffeine analysis.
The purpose of this study was to develop an easy, fast and precise method to analyse caffeine in tea leaves
directly and after extraction with hot water by using FT-IR. The highest characteristics bands in FT-IR spectra
of commercial caffeine, 1699 cm-1 and 1654.11 cm -1 were used to prepare calibration graphics and caffeine
concentrations of tea samples were calculated from their absorbance value by using the same bands.
According to the results, caffeine determination in tea leaves is not precise because of the low concentration
of caffeine in the plant. On the other hand, broadening and shiftining of two characteristic bands affect the
value of absorbance during the analysis . Tea samples extracted by hot water from tea leaves have the
caffeine concentrations between the values of 1.7-6%. FT-IR is a fast and precise method for the analysis of
caffeine concentration for extracted tea by using hot water.
REFERENCES
[1] Najafi, N.M., Hamid, A.S. and Afshin, R.K. Microchemical Journal, 75, 151 -158, 2003.
[2] Gürü, M. and İçen, H. Bioresource Technology, 94, 17 -19, 2004.
[3] Sather K. and Vernig T. Concordia College Journal of Analytical Chemistry, 2, 84 -91, 2011.
[4] Paradkar, M.M and Irudayaraj, J. Food Chemistry, 78, 261-266, 2002.
71
AP-TR-007
Sefotaksim’in Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin DNA ile Etkileşimi ve DNA Bağlanma Sabitinin
Hesaplanması
Derya Tarınç ve Ayşegül Gölcü
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 46100–Kahramanmaraş
Sefotaksim yarı sentetik bir ilaçtır (Şekil ). Genellikle geniş spektrumlu üçüncü kuşak sefalosporin grubu
antibiyotik olarak sınıflandırılır. En çok β-laktamlar ile hidrolizde yüksek kararlılıktadır. Gram negatif
bakterilere karşı birinci veya ikinci kuşak sefalosporinlerden daha etkilidir. Sefotaksim akciğer, cilt, kemik,
beyin, mide ve solunum sistemi enfeksiyonlarına neden olan bakterileri yok eder. Ameliyat öncesi, sonrası ve
ameliyat esnasında oluşan bakteriyel enfeksiyonları önleme ve tedavisinde kullanılır. Bakterinin hücre
duvarına etki ederek, bakteriyi zayıflatır ve öldürür.[1].
CH3
N
S
NH
N
H2N
O
S
O
N
O
CH3
O
O
O
HO
Şekil: Sefotaksimin kimyasal yapısı
Bu çalışmada sefalosporin grubu ilaç etken maddesi olan sefoktaksimin bazı geçiş metal (Cu (II ),Fe (III ),Pt (II)
) komplekslerinin ve ilaç etken maddesinin fish sperm DNA ile etkileşimleri spektroskopik (UV -Vis) ve
elektrokimyasal olarak incelenip, DNA’ya bağlanma sabitleri (K b) hesaplanmıştır[2].
Bu çalışma ile sefotaksimin ve bunun metal komplekslerinin DNA’ya bağlanması ve bağlanma mekanizmaları
incelenmiştir. Bunun için UV-Vis spektrofotometresi ve elektrokimyasal analizatörler kullanılmıştır[3].
KAYNAKLAR
[1] TarincD.,Dogan-TopalB.,DolazM.,GolcuA.,OzkanS.A.,Curr.Anal.Chem.6,316 -328, (2010 ).
[2] Demirezen, N., Tarinc, D., Polat, D., Cesme, M.,Golcu, A., Tumer, M. Spectrochimica Acta Part A:
Molecular and Biomolecular Spectroscopy, DOI:10.1016/j.saa.2012. 03.055,2012.
[3] PsomasG.,JournalofInorganicBiochemistry.102,1798 -1811, (2008 ).
72
AP-EN-007
Interaction Some Transition Metal Complexes of Cefotaxime with DNA and Calculation of DNA -Binding
Constant
Derya Tarınç and Ayşegül Gölcü
Kahramanmaras Sutcu Imam University, Faculty of Science and Arts, Department of Chemistry,
Kahramanmaras
Cefotaxime sodium (CFT) is a semi-synthetic drug and is generally classified as a third-generation broad
spectrum cephalosporin antibiotic for parenteral administration (Scheme ).It is highly stable in hydrolysis by
most β-lactamases and has a greate ractivity than first- or second-generation cephalosporins against gramnegative bacteria. It eliminates bacteria that cause many infe ctions, including lung, skin, bone, brain,
respiratory tract, sinuses, ears, joint, stomach, blood, gynecological, and urinary tract infections. It is used for
the treatment of or prevention from bacterial infections before, during, or after certain surgeries. It Works
by weakening and rupturing the cell wall and thereby killing the bacteria [1].
CH3
N
S
NH
N
H2N
O
S
O
N
O
CH3
O
O
O
HO
Scheme: Chemical structure of Cefotaxime.
In this study, some transition metal (Cu (II ),Fe (III ),Pt (II) ) complexes of cefotaximethatiscephalospor in drug
agent compound and interactions of drug agent compound with fishs perm DNA spectroscopy (UV-VIS) and
the electrochemically analyzed, and the DNA binding constants (Kb) was calculated [2].
The DNA binding and bonding mechanisms of Cefotaxime and its metal complexes examined with this study.
Therefore UV-Vis spectrometry and electrochemical analyzer was used [3].
REFERENCES
[1]TarincD.,Dogan-TopalB.,DolazM.,GolcuA.,OzkanS.A.,Curr.Anal.Chem.6,316 -328, (2010 )
[2] Demirezen, N., Tarinc, D., Polat, D., Cesme, M., Golcu, A., Tumer, M. Spectrochimica Acta Part A:
Molecular and Biomolecular Spectroscopy,DOI:10.1016/j.saa.2012.03.055,2012.
[3]PsomasG.,JournalofInorganicBiochemistry.102,1798 -1811, (2008 ).
73
AP-TR-008
Pb2+ İyonunun Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Zenginleştirilerek AAS ile Tayini ve Analiz Koşullarının
Deneysel Tasarım ile Optimizasyonu
Dilek Yıldız1 , Mustafa Demir 2
1
2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Bulutlanma noktası ekstraksiyonları diğer tekniklere göre daha basit, ucuz maliyetli, sıvı -sıvı
ekstraksiyonunda kullanılan organik çözücülere nazaran daha az toksik, kısa süreli, pratik ve oldukça etkili bir
ayırma ve zenginleştirme yöntemidir[1]. Bulutlanma noktası ekstraksiyonu, bulutlanma noktası denilen ve
yüzey aktif maddelerin sulu çözeltilerinin bulanık hale geçtiği başlangıç safhası ile başlar. Çözeltinin küçük
hacimli ve tamamen yüzey aktif maddeden oluşan zengin faz ile seyreltik sulu faz olarak iki kısmın
oluşmasıyla devam eder. Bu iki kısmın birbirinden ayrılmasıyla bir ayırma ve zenginleştirme yöntemi
gerçekleştirilmiş olur. Misellerle etkileşebilen türler, doğrudan veya bir ligand bağlandıktan sonra, sıcaklığın
artması sonucu oluşan yüzey aktif maddece zengin faz içerisine kolayca deriştirilebilirler[2].
Bu çalışmada, Pb 2+ iyonunun Atomik Absorpsiyon spektrometresiyle belirlenmesi öncesinde,
zenginleştirilmesi için bir Bulutlanma noktası ekstraksiyonu metodu geliştirildi. Misel ortam olarak noniyonik
yüzey aktif maddeler olan Tergitol 15-s-7 ve Tergitol 15-s-9 ve ligand olarak da 2-mercaptobenzothiazole
kullanıldı. Çevresel örneklerde Pb2+ iyonunun belirlenmesi için uygulanan bulutlanma noktası ekstraksiyonu
şartları Taguchi metodu ile optimize edildi. Yüzey aktif derişimi, ligand derişimi, pH, iyonik şiddet, denge
zamanı ve numune hacmi olmak üzere 6 ilgili değişkenin 5 farklı seviyesi seçilerek metal iyonlar ının
ekstraksiyon verimi üzerine etkisi araştırıldı ve optimize edildi.
Analitlerin geri kazanımı üzerine bazı alkali, toprak alkali ve bazı metal iyonlarının etkileri de incelendi. Elde
edilen optimum şartlar altında Pb2+ iyonları için geri kazanım Tergitol 15-s-7 kullanıldığı durumda % 95.88,
Tergitol 15-s-9 kullanıldığında ise % 84.80 bulundu. Pb 2+ iyonlarının tayininde metodun doğruluğunu
göstermek için sertifikalı referans madde (atık su çamuru-BCR 146-R) kullanıldı. Belirlenen değerlerin sertifika
değerleri ile uyumlu olduğu anlaşıldı. Önerilen ayırma ve zenginleştirme metodu nehir suyu örneklerine
uygulandı. Pb 2+ iyonları için sırasıyla gözlenebilme sınırı Tergitol 15-s-7 ile 22.50 ng mL -1 , Tergitol 15-s-9 için
ise 37.50 ng mL -1 olarak bulundu.
KAYNAKLAR
[1] Wade, L.G, Organic Chemistry, Whitman College. 1168 - 1169. New Jersey,2002.
[2] Çandır, S.. Sulu Ortamdaki Bazı Eser Metal İyonlarının AAS ile Tayinleri Öncesi Miseller Sistem
Ekstraksiyonu ile Zenginleştirilmesi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilim leri Enstitüsü, 2007.
74
AP-EN-008
Preconcentration by Cloud Point Extraction for Determination of Pb 2+ Ions and Optimization of Analysis
Conditions with Experimental Design
Dilek Yıldız1 , Mustafa Demir 2
1
2
Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Science, Chemistry Department, 48000, Muğla, Turkey
Adnan Menderes University, Faculty of Arts & Science, Chemistry Department, 09010, Aydın, Turkey
Cloud point extraction technique is simpler, lower-cost than other techniques, in comparison with liquidliquid extraction which requires large amount of organic solvents, it is less toxic, less time-consuming, more
practical and highly effective method for separation and preconcentration [1]. Cloud -point extraction (CPE)
procedure is based on separation of phases that occurs when a surfactant solution attains its cloud point
temperature. At this temperature, the original solution is separated into two phases, a surfactant rich phase,
which captures the metallic chelates into the micellar hydrophobic core, and another bulk aqueous phase,
which is discarded [2].
In this study, a cloud point extraction method for preconcentration of Pb 2+ ions has been developed prior to
their atomic absorption spectrometric determinations. Tergitol 15-s-7 and Tergitol 15-s-9 which are nonionic
surfactants were used as miceller media and 2-mercaptobenzothiazole was used as ligand. Taguchi Method
was applied to optimize cloud point extraction (CPE) conditions for Pb2+ ions determination in environmental
samples.
The effects of some alkaline, alkaline earth and some metal ions on the recoveries of analyte were also
examined. In order to validate the accuracy of the method for the determination of Pb 2+ ions, certified
reference material (sewage sludge-BCR 146-R) was used. It was understood that the determined values are
in good agreement with the certified values. Proposed separation and preconcentration method was applied
to river water samples. The method permitted to obtain a detection limit of Pb 2+ for Tergitol 15-s-7 and
Tergitol 15-s-9 were 22.50 ng mL -1 and 37.50 ng mL -1 , respectively.
REFERENCES
[1] Wade, L.G, Organic Chemistry, Whitman College. 1168 - 1169. New Jersey, 2002.
[2] Marcos A. Bezerra, Ana Rita A. Nogueira, Sherlan G. Lemos and Sergio L. C. Ferreira, Multivariate
Optimization of a Procedure for Cr and Co Ultratrace Determination in Vegetal Samples Using GF
AAS After cloud-Point Extraction Intern. J. Environ. Anal. Chem. 88, 2, 131 -140, 2008.
75
AP-TR-009
Farklı Solvent Extraksiyon Metotları ile Jeolojik Örneklerde AAS Spektrometresi Kullanılarak Altın Analizi
Erdinç Karabacak1 , Arzu Yavuz1 , Devrim Yüzer Demirhisar 1
1
MTA Genel Müdürlüğü ANKARA
Altın analizi sulu çözeltilerde bulunan Au (III) kompleksinin organik ekstraksiyonu tekniği ile deriştirilerek
Atomik Absorbsiyon Spektrometresi (AAS) ile yapılmaktadır [1,2].
Bu çalışmada jeolojik materyallerde ve Sertifikalı Referans Malzemelerde (SRM) iki farklı solvent extraksiyon
tekniği kullanılarak örneklere ön kavurma işlemi yapıldıktan sonra AAS ile altın analizi yapılmıştır. Örnekler
HBr ve Kral suyu çözme tekniği ile çözüldükten sonra Methyl-isobutyl ketone (MIBK) fazına alınarak analizi
yapılmıştır [3,4,5]. Jeolojik örneklerde bulunan altının sulu çözeltideki kloro ve bromo kompleksleri organik
faza (MİBK) fazına ekstrakte edilerek organik fazda bulunan altın içeriği AAS tekniği kullanılarak analiz
edilmiştir. MİBK suda az çözünür olması nedeni ile ve alevli sistemlerde alevde stabil davranması nedeni ile
tercih edilmektedir. Yapılan çalışmada doğruluk ve tekrarlanabilirlik % 95 Güven seviyesinde tespit edilmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Greaves, M.C. Nature, 199,552, 1963
[2] Raju Sunder, P. V. Journal of Scientific and Indst. Research, 65,65 -67,2006
[3] Groenewald, T. Anal. Chem, 41-8, 1012-1015, 1969
[4] Strelow, F. W. E., Feast, E. C., Mathews, P. M., Bothma, C. J. C., Va n, C. R. Anal. Chem., 38 1, 115–117,
1966
[5] Gatehouse B. M. Willis, J. B. Spectrochim. Acta, 17, 710, 1961
76
AP-EN-009
Determination of Gold in Geological Samples by Two Different Solvent Extraction Methods Using AAS
Erdinç Karabacak1 , Arzu Yavuz1 , Devrim Yüzer Demirhisar 1
1
MTA Genel Müdürlüğü ANKARA
The Gold content of aqueous solution has often been determined by the solvent extraction of gold as a gold
(III) complex ion followed by Atomic Absorption Spectrometry (AAS) [1,2].
In this sutudy, a method was described for the determination of Gold in geological samples. Two different
solvent extraction procedures were applied to geological samples and certified material (CRM) for the
determination of Gold. After roasting the samples the extraction procedures were studied. The extraction
methods were methyl-isobutlyl ketone (MIBK) solvent extraction and Aqua-Regia solvent extraction [3,4,5].
The Gold was extracted as either a chloro-or bromo-complex from the aqueous solution directly into MIBK
solution. The Gold content of organic phase was determined by AAS. MIBK is recommended as the suitable
organic solvent because of its very low solubility in water and it produces a satisfactory flame. The precision
and accuracy of the results were good and within 95% confidence level.
REFERENCES
[1] Greaves, M.C. Nature, 199,552, 1963
[2] Raju Sunder, P. V. Journal of Scientific and Indst. Research, 65,65 -67,2006
[3] Groenewald, T. Anal. Chem, 41-8, 1012-1015, 1969
[4] Strelow, F. W. E., Feast, E. C., Mathews, P. M., Bothma, C. J. C., Van, C. R. Anal. Chem., 38 1, 115–117,
1966
[5] Gatehouse B. M. Willis, J. B. Spectrochim. Acta, 17, 710, 1961
77
AP-TR-010
Jeolojik Örneklerde Altının (Au) Farklı Çözme Metotları ve Spektroskopik Tekniklerle Tayin Edilmesi
Erdinç Karabacak1 , Behiye Işık1 , Aydan Topal 1 , Nilgün Oğuz1 , Polat Candan 1 ,Arzu Yavuz1 , Devrim Yüzer
Demirhisar 1
1
MTA Genel Müdürlüğü ANKARA
Altın doğada genellikle saf veya elektrum denilen altın-gümüş alaşımı olarak, bazen de tellüridler halinde
bulunur. Bu nedenle altın analizleri öncesi uygulanan çözme teknikleri büyük önem kazanmıştır. Altın
elementi bulunduran jeolojik yapıların mineral yapısına bağlı olarak da bu çözme metotları çeşitlenmektedir
ve jeolojik örneklerde düşük konsantrasyon değerlerine sahip altının analizini gerçe kleştirmek için örneklerde
çeşitli ön deriştirme ve ayrıma teknikleri kullanılmaktadır [1, 2, 3]. Bununla birlikte, kullanılacak
spektroskopik tekniğin seçimi de, örneklerin içerisinde bulunan altın miktarının duyarlı, seçici ve güvenilir bir
şekilde tayini için önem taşımaktadır [4]. Atomik absorpsiyon spekrometresi (AAS ), İndüktif Eşleşmiş PlazmaOptik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES) ya da kütle spektroskopisi (ICP-MS) en sıklıkla kullanılan tekniklerdir.
Bu çalışmada jeolojik numunelerde ve sertifikalı referans malzemelerde bulunan altının tayini dört farklı
çözme metodu (Kral suyu, 700 oC de kavurma + kral suyu, mikrodalga çözme ve metil izobutil ketonla
ekstraksiyon) ve AAS, ICP-OES ve ICP-MS teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Greaves,M.C. Nature, 199,552, 1963
[2] Balcerzak, M. Analytical Scineces 18, 737-750, 2002
[3] Raju, S. P. V. Journal of Scientific & Research, 65,65 -67,2006
[4] Pyrzynska, K. Spectrochemica Acta Part B, 1316 -1322, 2005.
78
AP-EN-010
Determination of Gold (Au) in Geological Samples by Using Different Digestion Techniques and
Spectroscopic Methods
Erdinç Karabacak1 , Behiye Işık1 , Aydan Topal 1 , Nilgün Oğuz1 ,Polat Candan 1 , Arzu Yavuz1 , Devrim Yüzer
Demirhisar 1
1
General Directorate of Mineral Research and Exploration ANKARA
In nature gold occurs as native or refractory type and refractory gold is found in assosiation with sulphides
whereas native gold is associated with tellurides, silver, antimony and copper. For this reason, the digestion
methods applied before the gold analysis by spectroscopic techniques have received considerable
importance.Depending on the mineralogical structure of gold containing geological samples, these digestion
techniques vary and some preconcentration and seperation techniques may be required [1,2,3].
Furthermore, the choice of the analytical methodology and instrumentation is considerably important for
determination of gold in samples with satisfactory sensitivity, selectivity and reliability [4]. Atomic
absorption spectrometry (AAS ), inductively coupled plasma combined with emission spectrometry (ICP -OES)
or mass spectrometry (ICP-MS) are widely applied techniques.
In this study, four different digestion methods (aqua regia, roasting at 700 o C- aqua regia, microwave
digestion and methyl isobutyl ketone (MIBK) extraction) are applied for the determination of gold in
geological samples and standard reference material (SRM) followed by ICP -OES, ICP-MS and AAS
techniques.The data obtained by the different digestion methods and spectroscopic techniques are
compared favorably and tabulated.
REFERENCES
[1] Greaves,M.C. Nature, 199,552, 1963
[2] Balcerzak, M. Analytical Scineces 18, 737-750, 2002
[3] Raju, S. P. V. Journal of Scientific & Research, 65,65 -67,2006
[4] Pyrzynska, K. Spectrochemica Acta Part B, 1316 -1322, 2005.
79
AP-TR-011
Polifenolik Bileşiklerin Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesinde Fiber Optik Sensör Esaslı CUPRAC
Yönteminin Geliştirilmesi
Esin Kondakçı, Mustafa Bener, Mustafa Özyürek, Kubilay Güçlü, Reşat Apak
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı
Antioksidanlar oksidatif stres koşulları altında hücreleri ve diğer makro molekülleri ROS türlerinin saldırısına
karşı koruyan ve insan sağlığına faydalı olan bileşiklerdir. Organizmadaki antioksidan ve pro- oksidan
dengenin bozulması, Alzheimer ve Parkinson gibi çeşitli hastalıkları tetikleyen reaktif oksijen türlerinin (ROS)
oluşumuna neden olur. Oluşan reaktif türlerin birikimi canlı hücrelerdeki biyolojik makro moleküllerde (yağ
asidleri, lipidler, proteinler ve DNA) onarılamayan hasarlara sebep olurlar [1]. Bu çalışmada gıda örneklerinde
toplam antioksidan kapasite tayini için düşük maliyetli ve geniş kullanım alanı bulabilecek reflektans
ölçümüne dayanan sensör esaslı- spektrofotometrik yöntem (fiber optik sensör esaslı - CUPRAC (bakır (II)
iyonu indirgeme antioksidan kapasite) yöntemi) geliştirilmiştir. Kromojenik oksidasyon aracı olan bakır (II )neokuproin (Cu (II )- Nc) kompleksi katyon değiştirici polimerik bir membran olan nafyon film üzerinde
tutturulduktan sonra antioksidan varlığında redoks reaksiyonu sonucunda oluşan Cu (I ) - Nc kelatının
reflektans değerlerindeki değişmeler 530 nm’de ölçülmüştür.
Çeşitli antioksidan bileşiklerin (bazı flavonoidler, hidroksisinnamik ve hidroksibenzoik asitleri içeren gıda
polifenolleri) troloks eşdeğeri antioksidan kapasite (TEAC) değerleri reflektans ölçümüne dayanan fiber optik
sensör esaslı- CUPRAC yöntemi ile belirlenerek optik sensör esaslı - CUPRAC yöntemi [2] bulgularıyla
karşılaştırılmıştır. Önerilen yöntem için lineerlik, toplamsallık, kesinlik ve geri kazanım parametreleri test
edilerek yöntem validasyonu yapılmıştır. Standart antioksidan bileşikler için geliştirilen yöntem bunların
sentetik karışım çözeltilerine ve meyve suları gibi daha kompleks matrikslere uygulanmıştır.
Morin bileşiğinin molar absorplama katsayısı troloks, kuersetin, kateşin, rutin, kafeik asit ve fisetin
bileşiklerinden daha yüksek bulunmuştur. Morin bileşiğinin molar absorplama ka tsayısı, lineer doğru
denklemine göre 5.97 x 10 5 L mol-1 cm-1 iken Kubelka- munk doğru denklemine göre 2.96 x 10 5 L mol -1 cm1
’dir. Çalışılan bileşiklerin TEAC değerleri sırasıyla; morin > kuersetin > rutin > troloks > kafeik asit > fisetin >
kateşin şeklindedir.
KAYNAKLAR
[1] Halliwell, B., Archives of Biochemistry and Biophysics, 476, 107 -112, 2008.
[2] Bener, M., Özyürek, M., Güçlü, K., Apak, R., Analytical Chemistry, 82 (10 ), 4252-4258, 2010.
80
AP-EN-011
Development of the Fiber Optic Sensor- Based CUPRAC Assay for Determination of Antioxidant Capacity of
Polyphenolic Compounds
Esin Kondakçı, Mustafa Bener, Mustafa Özyürek, Kubilay Güçlü, Reşat Apak
Istanbul University Faculty of Engineering Department of Chemistry Division of Analytical Chemistry
Antioxidants are human health beneficial compounds that can protect cells and other macromolecules from
the damage of the reactive oxygen species (ROS) under oxidative stress conditions. The imbalance of
antioxidant and pro- oxidant in the organism causes ROS species which are induced to various diseases like
Alzheimer and Parkinson. Accumulation of reactive species causes irreversible damage on biological
macromolecules (e.g., fats, lipids, proteins, and DNA) [1]. In this study, a low - cost and widely applicable
sensor- based spectrophotometric method (fiber optic sensor- based ‘cupric reducing antioxidant capacity’
(CUPRAC) method) by measuring reflectance was developed for the total assay of antioxidants in foodstuffs.
The chromogenic oxidizing reagent, copper (II )- neocuproine (Cu (II )- Nc) complex, was immobilized onto a
cation- exchanger film of Nafion, and the reflectance changes associated with the formation of the highlycoloured Cu (I )- Nc chelate as a result of reaction with antioxidants was measured at 530 nm.
The trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) values of various antioxidants (dietary polyphenols
including flavonoids, hydroxycinnamic and hydroxybenzoic acids) using the fiber optic sensor- based CUPRAC
assay was compared to those of the optic sensor based - CUPRAC assay [2]. The proposed assay were
validated through linearity, additivity, precision and recovery. The test developed for single standard
compounds was applied to their synthetic mixtures, then to more complex matrixes.
Morin had higher molar absorption coefficient than trolox, quercetin, catechin, rutin, caffeic acid, and
fisetin. The molar absorption coefficients of morin were 5,97 x 105 L mol -1 cm-1 to linear equation while 2,96
x 10 5 L mol -1 cm-1 to Kubelka-munk equation. The TEAC values of antioxidants were morin > quercetin > rutin
> trolox > caffeic acid > fisetin > catechin, respectively.
REFERENCES
[1] Halliwell, B., Archives of Biochemistry and Biophysics, 476, 107 -112, 2008.
[2] Bener, M., Özyürek, M., Güçlü, K., Apak, R., Analytical Chemistry, 82 (10 ), 4252-4258, 2010.
81
AP-TR-012
Fabrika Domates Atığından Üretilen Aktif Karbon ile Sulu Çözeltilerden Cu (II) Metalinin Adsorpsiyonu
Eylem Önal 1 , Nurgül Özbay1 , Rahmiye Zerrin Yarbay Şahin 1 , Adife Şeyda Yargıç 1
1
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü
Çevre sularında zehirli özelliklere sahip ağır metallerin (kadmiyum, kurşun, arsenik, uranyum, demir, bakır,
çinko vb.) bulunması birçok yaşam türü için önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Bu sularda bulunan organik
kirleticilerin biyolojik olarak bozunarak zararsız hale getirilebilmesi olası iken, ağır metallerin bu yol ile
zararsız bileşimlere dönüşmesi söz konusu değildir. Bu özelliğinden dolayı ağır metal kirliliği içeren atık su,
insan ve çevre sağlığı için oldukça tehlikeli olmaktadır [1,2].
Aktif karbon adsorpsiyonda en sık kullanılan adsorbandır ve geniş yüzey alanına sahiptir. Toz ya da granüler
olarak kullanılan aktif karbon adsorpsiyonda oldukça etkin ve verimli olmasına karşın, rejenerasyonu zor ve
pahalıdır. Bu nedenle uzun süre etkin kalabilen ve ekonomik adsorbanlar araştırılmaktadır. Tarımsal
ürünlerden elde edilen aktif karbonların yüzey alanları yüksektir. Bu nedenle, tarımsal ürünler aktif karbon
üretiminde materyal olara k seçilmektedir [3].
Bu çalışmada, biyokütle olarak seçilen fabrika domates atıklarından farklı sıcaklıklarda (350°C, 450°C ve
550°C) üretilen aktif karbonlar kullanılarak Cu (II) iyonunun adsorpsiyon yöntemi ile giderimi incelenmiştir.
Çözelti pH'ının etkisini incelemek amacıyla 6 farklı pH aralığında (2-8) deneyler gerçekleştirilmiştir; en yüksek
Cu (II) giderimine pH 7'de ulaşılmıştır. En iyi adsorpsiyonun gerçekleştiği pH ortamında adsorban miktarının
etkisinin incelenmesi amacıyla adsorban miktarı 1-10 mg/L aralığında belirlenmiştir. 550°C'de elde edilen
aktif karbonun 4 g/L adsorban miktarında Cu (II) giderimi yaklaşık %99 olarak bulunmuştur. Başlangıç iyon
konsantrasyonu etkisi 25-125 mg/L aralığında incelenmiştir. En yüksek giderim 125 mg/L'de %99,9 olarak
elde edilmiştir. Adsorpsiyon kapasitesi değerleri incelendiğinde, adsorpsiyonun 120 dakikada dengeye
ulaştığı belirlenmiştir. 350, 450, 550°C'de sıcaklığın adsorpsiyon üzerine etkisi incelenmiştir. En yüksek Cu (II)
giderimi 550°C'de elde edilen aktif karbon kullanıldığında 40°C'de % 99,49 olarak bulunmuştur. Yapılan
kinetik çalışmalara göre, Cu (II) iyonunun adsorpsiyonu için yalancı ikinci mertebe kinetik modelinin uygunluk
gösterdiği belirlenmiştir. Cu (II) iyonunun aktif karbon üzerine adsorpsiyon izotermi incelendiğinde Langmuir
izotermine uyduğu görülmüştür.
Elementel analiz sonuçları incelendiğinde, hammaddeye göre 350, 450 ve 550°C'de elde edilen aktif
karbonların karbon içerikleri ve ısıl değerlerinde artış gözlenmiştir. Aktif karbonların FT-IR sonuçları
birbirlerine benzerlik göstermektedir; fakat hammaddeye göre kimyasal yapıda önemli değişiklikler olduğu
gözlenmiş, OH, CH 2 , C=O grupları olefinik yapıda azalma görülmüştür.
Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, adsorpsiyon yönteminde kullanılan fabrika domates atıklarının
adsorpsiyon kapasitesinin yüksek, kullanımının ise ekonomik ve kolay uygulanabilir bir yöntem olduğu
düşünülmüştür. Uygun koşullarda çalışıldığında fabrika domates atıklarının atık sulardan ağır metallerin
gideriminde etkili bir yöntem olarak kullanılabileceği belirlenmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Polat H. and Erdogan D. Journal of Hazardous Materials, 148, 267 –273, 2007.
[2] Wan Ngah W.S. and Hanafiah M.A.K.M. Bioresource Technology, 99, 3935 –3948, 2008.
[3] Hayashi J., Horikawa T., Muroyama K. and Gomes V.G. Mic. and Meso. Mat., 55, 63 -68, 2002.
82
AP-EN-012
Adsorption of Cu (II) From Aqueous Solutions Using Activated Carbon Prepared from Tomato Waste
Eylem Önal 1 , Nurgül Özbay1 , Rahmiye Zerrin Yarbay Şahin 1 , Adife Şeyda Yargıç 1
1
Bilecik Şeyh Edebali University, Faculty of Engineering, Chemical & Process Engineering Department
Presence of heavy metals with toxic properties like cadmium, lead, arsenic, uranium, iron, copper, zinc, etc.)
in environmental waters poses significant danger for many living species. While making organic pollutants in
waters harmless by biological degradation are possible, heavy metals are not possib le to convert into
harmless compounds. Because of this reason, wastewater including heavy metal is very dangerous for
human and envrionmental health [1,2].
Activated carbon is the most commonly used adsorbent and has large surface area. Although powder or
granular activated carbon is very effective and efficient for adsorption, its regeneration is difficult and
expensive. For this reason, long-lasting, effective and economical adsorbents are being investigated.
Activated carbons derived from agricultural products have high surface areas and are utilized as raw material
[3].
In this study, activated carbons produced from tomato plant wastes at different temperatures (350°C, 450°C
and 550°C) were examined by the method of adsorption for Cu (II) removal. In order to examine the effect
ofpH of solution, different pH in the range of 6 (2-8) were performed and the highest Cu (II) removal were
reached at pH 7. In order to evaluate the effect of the amount of adsorbent at optimum pH condition, the
adsorbent dosage is determined within 1-10 mg/L range. Cu (II) removal of 4 g activated carbon obtained at
550°C was found to be about 99%. Effect of initial ion concentration is examined within 25 to 125 mg/L
range. The highest removal was achieved as 99.9% for 125 mg/L adsorbent dosage. When adsorption
capacity values are examined, adsorption is found to have reached equilibrium at 120 minutes. The effect of
temperature to adsorption at 20, 30, 40°C was investigated. The highest Cu (II) removal was found at 40°C as
99.49% by using actived carbon obtained at 550°C. According to the kinetic studies, Cu (II) adsorption was
determined to comply with the pseudo-second order kinetic model and isotherm fits the Langmuir
adsorption isotherm.
When elemental analysis results are analyzed, the carbon contents and heat values for activated carbons
obtained at 350, 450 and 550°C were higher than the raw material. FT-IR results of the activated carbons are
similar to each other, but significant changes in chemical structure were observed when compared to raw
material and reduction in OH, CH 2 , C=O groups were determined.
According to data obtained, the tomato plant waste used for adsorption has a high adsorption capacity and
the use of it is considered to be economical and easy to apply. Under appropriate conditions, the removal of
heavy metals from waste water plant tomato wastes can be used as an effec tive method.
REFERENCES
[1] Polat H. and Erdogan D. Journal of Hazardous Materials, 148, 267 –273, 2007.
[2] Wan Ngah W.S. and Hanafiah M.A.K.M. Bioresource Technology, 99, 3935 –3948, 2008.
[3] Hayashi J., Horikawa T., Muroyama K. and Gomes V.G. Mic. and Me so. Mat., 55, 63-68, 2002.
83
AP-TR-013
Köyceğiz Gölü Sedimentinde Ağır Metal Fraksiyonlarının İncelenmesi
Feyyaz Keskin 1 , Ahmet Demirak1 , Yalçın Şahin 1
1
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Üç tarafı çevreleyen kıyı bölgeleri ve denizleri Türkiye’nin en değerli doğal ve ekonomik kaynaklarıdır[1].
Turizm, tarım, ve Dalyan balıkçılığı açısından Türkiye ekonomisine katkıları olan Köyceğiz-Dalyan Bölgesi özel
ve önemli bir ekosisteme sahip olmasından dolayı 12.06.1988 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Özel Çevre
Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilmiştir[2]. Ancak Köyceğiz Gölü ve Dalyan kanalları; alt yapının niteliksiz
olması, kışın kalitesiz yakıtın kullanılması, yazın bölgede yaşanan nüfus yoğunluğu, tarımsal faaliyetlerde
kullanılan gübreler ve tarımsal ilaçlar (pestisit, fungisit..vb ), kanallarda kapasitenin üzerinde tekne trafiğinin
olması ve bunların sintine sularını, kumanya atıklarını, motor yağlarını hiçbir önlem alm adan sucul ortama
vermeleri buradaki su kaynaklarının hızla kirlenmesine neden olmaktadır.
Kirletici unsurların sucul ekosisteme girmeleriyle birlikte meydana gelen problemlerden biri olan ağır metal
kirliliği son yıllarda dünya gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Sucul ekosistemlerde toplam ağır metal
konsantrasyonu ölçülerek, ağır metal kirliliği üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Fakat ölçülen toplam ağır
metal konsantrasyonu metallerin toksisitesi, biyokullanılabilirliği, potansiyel riskleri ve kaynakları hakkında
yeterince bilgi sağlamaz[3]. Bunların tespit edilebilmesi için ağır metallerin kimyasal fraksiyonlarının
incelenmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada, Köyceğiz Gölü’nde beş istasyon seçilmiş ve sediment örnekleri Kasım 2011 ve Ocak 2012
dönemlerinde olmak üzere iki kez Eckmann Kepçesiyle alınmıştır. Sediment örneklerinin fizikokimyasal
parametreleri ve Fe, Mn, Zn, Cu metallerinin kimyasal fraksiyonları incelenmiştir. Ağır metallerin kimyasal
fraksiyonlarına ayrılmasında Bureau Referans Komitesi (BCR) tarafından önerilen üç basamaklı ardışık
kimyasal ektraksiyon prosedürü uygulanmış ve metal konsantrasyonları ICP -AES ile analiz edilmiştir. Daha
sonra her bir metal için risk değerlendirme kodu (RAC) hesaplanarak, metallerin risk seviyeleri ortaya
konmuştur. Elde edilen sonuçlarda Mn hariç diğer metallerin genel olarak risk oluşturmadığı veya düşük risk
oluşturduğu, Mn’nin ise genel olarak aşırı derecede yüksek risk oluşturduğu tespit edilmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Yılmaz H.A., Gökova Körfezi Deniz ve Azmaklarının Askıda Katı Madde ve Sedimentinde Ağır Metal
İçeriğinin İncelenmesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı,
Yüksek Lisans Tezi, (2010 ).
[2] Resmi Gazete, 12.06.1988 tarih ve 88/13019 sayı, (1988 ).
[3] Seçkin G., Davutluoğlu O.I., Çağatayhan E.H., Yılmaz T., Sarı B., Heavy metal content and distribution in
surface sediments of the Seyhan River, Turkey, Journal of Environmental Management, 92, 2250 2259, (2011 ).
84
AP-EN-013
Investigation Chemical Fractions of Heavy Metals in the Sediment of Köyceğiz Lake
Feyyaz Keskin 1 , Ahmet Demirak1 , Yalçın Şahin 1
1
Muğla University Faculty of Science Department of Chemistry
The coastal areas and seas surrounding three sides of Turkey are its most valuable natural and economic
resources[1]. The Köyceğiz-Dalyan region was announced as a specially protected area by the Council of
Ministry on 12.08.1988 because it has a special and important ecosystem[2]. However, with contributions to
the economy of Turkey in terms of tourism, agriculture, and fishing in Dalyan, Köycegiz Lake and Dalyan
canals face such factors polluting their water resources rapidly as poor infrastructure, using poor quality fuel
in the winter, population density in the region in summer, fertilizers and pesticides used in agricultural
activities (pesticides and fungicides and so on ), too much boat traffic on the canals, and the release of their
bilge water, wastes of food packages, engine oils without taking any measures.
The heavy metal pollution that is one of the problems in the aquatic ecosystems has an important place on
the agenda of the world. Despite many studies on heavy metal pollution, the studies on heavy metal
fractions and the factors affecting this fractions is relatively low. The total concentration of heavy metal in
aquatic ecosystems is used as an index of global to evaluate heavy metal contamination. But it cannot
provide information about toxicity, bioavailability, resources and potential risks of the heavy metals [3]. The
cycle and chemical interactions of the heavy metals in aquatic ecosystems should be examined due to
identify them.
In this study, five stations were selected in Köyceğiz Lake. Sediment samples were taken three times with
Eckmann grab in November 2011, in January 2012. Physicochemical parameters of the sediment samples
and chemical fractions of Fe, Mn, Zn, Cu metals in the sediment were examined. The chemical fraction of the
heavy metals were separated by BCR (Community Bureau of Reference) sequential extraction procedure and
the concentrations of the metals were determined by ICP-AES (Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission
Spectrometry ). Then the risk assessment code for each metal (RAC) calculated and risk levels of metals were
determined by the risk assessment code. The results show that Mn has very high risk levels, the other metals
haven’t any risk levels or low risk levels.
REFERENCES
[1] Yılmaz H.A., Investigation of heavy metal content in the suspend solids and sediements of Gökova Gulf,
Sea and Azmaks, Muğla University Institute of Science and Technology Department of Chemistry, M.
Sc. Thesis, (2010 ).
[2] Official Gazette, dated 12.06.1988 and numbered 88/13019, (1988 ).
[3] Seçkin G., Davutluoğlu O.I., Çağatayhan E.H., Yılmaz T., Sarı B., Heavy metal content and distribution in
surface sediments of the Seyhan River, Turkey, Journal of Environmental Management, 92, 2250 2259, (2011 ).
85
AP-TR-014
Biyolojik Örneklerde Peroksil Radikali Süpürme Aktivite Tayini için Spektroflorometrik Yöntem
Geliştirilmesi
Gülşah Kıbrıslıoğlu, Mustafa Özyürek, Kubilay Güçlü, Reşat Apak
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Avcılar 34320
İstanbul
Serbest radikallerden biri olan peroksil radikali (•ROO) oldukça yıkıcı bir radikaldir. Yaygın olarak yiyeceklerde
ve biyolojik örneklerde bulunur. Lipit oksidasyonun zincir reaksiyonu boyunca açığa çıkarlar. Peroksil
radikalleri sağlık açısından zararlı etkilere sahip olup, yiyeceklerin kalitesini olumsuz anlamda etkiler[1].
Antioksidan bileşikleri serbest radikallerle reaksiyona girerek onlarla bağ kurup hücrelere zarar vermelerini
önleyen maddelerdir. Bu durumda antioksidanların peroksil radikali süpürme aktivitelerinin tayin edilmesi
sağlık açısından büyük önem kazanmaktadır.
Peroksil radikali genellikle, suda çözünebilen 2,2’-azobis (2-amido propan) hidroklorürün (AAPH) ve yağda
çözünen 2,2’-azobis (2,4-dimetil valeronitril) (AMVN )’in termal bozunması sonucu elde edilirler[2]. Yapılan
çalışmada tiyol tipi ve plasma tipi antioksidanların peroksil radikali süpürme aktivitelerinin belirlenmesi için
spektroflorometrik esaslı yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Denemelerde para amino benzoik asit (PABA) hedef
molekül/prob olarak kullanılmıştır. Prob ve peroksil radikali süpürücü bileşikleri içeren 37 0 C –inkübe
çözeltiler ½ saat süreyle AAPH’ ın termal bozunması sonucunda oluşan peroksil radikallerinin saldırısına
maruz bırakılmaktadır. Peroksil radikal süpürme aktivitesi •ROO süpürücü varlığında PABA’nın floresans
şiddetindeki azalma kullanılarak ölçülmüştür. PABA’ in e ksitasyon dalga boyu 262 nm, emisyon dalga boyu
337 nm’dir.
Deneyler sonucunda çalışılan antioksidanların %50 inhibe edici konsantrasyonu (IC 50 ) µm cinsinden
hesaplanmış ve en iyi aktivite gösterenler askorbik asit (IC 50=5.63 ), glutatyon (IC 50=6.52 ), bilirubin (IC50=6.23)
olarak bulunmuştur.
KAYNAKLAR
[1] Laguerre,M., Lecomte, J., Villeneuve, P. Progress in Lipid Research, 46, 244 -282, 2007.
[2] Magalhaes, L.M,. Segundo, M. A., Reis, S., Lima L.F.C. Analytica Chimica Acta, 613, 1 -19, 2008.
86
AP-EN-014
Spectrofluorometric Method for Determination of Peroxyl Radical Scavenging Activity of Biological
Samples of Development
Gülşah Kıbrıslıoğlu, Mustafa Özyürek, Kubilay Güçlü, Reşat Apak
Istanbul University, Faculty of Engineering ,Department of Chemistry ,Division of Analytical Chemistry,
Avcilar 34320 Istanbul
Peroxyl radical (•ROO) which is one of the free radicals, is a highly destructive radical. Peroxyl radicals (•ROO)
are commonly found in food and biological samples and they are formed during lipid oxidation chain
reactions. They have harmful effects on health and they are also associated to quality deterioration of foods
[1]. Antioxidants are compounds that prevent free radicals damage the cells by reactivy on each other of
bonding. İn this case, to determine of peroxyl radical scavenging activity of antioxidants increased in
importance.
The most frequently applied peroxyl radicals are generated by thermal decomposition of water-soluble
2,2’_-azobis (2-amidinopropane) dihydrochloride (AAPH) and the lipid -soluble 2,2’_-azobis (2,4dimethylvaleronitrile) (AMVN ) [2]. A novel spectrofloumetric based method has been developed for
determination of peroxyl radical scavenging activities of thiol and plasma type antioxidants. In this assay,
para amino benzoic acid (PABA) has been used as the target molecule/prob. Peroxyl radicals generated by
the thermal decomposition of AAPH the probe and the •ROO scavengers in 37 0 C –incubated solutions for ½
h. The peroxyl radical scavenging activity was measured using the decrease fluoresce nce intensity of PABA.
The excitation and emission wavelenghts of the PABA are 262 nm and 337 nm, respectively .
As a result of tests, %50 inhibitory concentration (IC 50 ) of studied antioxidants was calculated in micro molar
and ascorbic acid (IC 50=5.63 ), glutathione (IC 50 =6.52 ), bilirubin (IC 50 =6.23) were found to be the best
activities for •ROO radical scavenging.
REFERENCES
[1] Laguerre,M., Lecomte, J., Villeneuve, P. Progress in Lipid Research, 46, 244 -282, 2007.
[2] Magalhaes, L.M,. Segundo, M. A., Reis, S., Lima L.F.C. Analytica Chimica Acta, 613, 1 -19, 2008.
87
AP-TR-015
Endüstriyel Sularda Toprak Alkali Metal Sertliğinin Giderilmesi
Gülten Çetin
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Davutpaşa Kampüsü 34220 Esenler /İSTANBUL
Günümüzde doğal sulardan evsel ve endüstriyel alanlar için kullanım amaçlarına uygun nitelikte sular elde
etme ihtiyacı artmaktadır. Doğal sularda yüksek derişimlerde çözünmüş olarak bulunan anorganik tuzların
varlığı, suların; içme, sulama ve endüstriyel amaçlar için kullanımlarını elverişsiz hale getirmektedir.Bu
nedenle birçok endüstri dalında yer alan sanayi tesislerinde belirli sertlik derecesi kriterlerine sahip olan
suların elde edilmesi ve kullanılması öne mli uğraşı alanları içinde yer almaktadır.
İyon değiştirici reçineler; çeşitli endüstri dalları içinde yer alan ısıtma ve soğutma sistemlerinde problemlere
yol açan iyonik kirleticilerin uzaklaştırılması için yaygın kullanım ve uygulamalara sahiptir [1]. Polimerik
yapılardaki reçineler; sulu çözeltilerden katyonların uzaklaştırılması için çeşitli iyon değişim prosesleri [2,3,4]
ve endüstriyel atık su arıtma prosesleri için [5] kullanılmaktadır.
Bu çalışmanın içeriğinde; bir kuvvetli asidik katyon değiştirici reçine olan ’’Amberlite IR 120 ’’ reçinesi
kullanılarak, kalsiyum ve magnezyum iyonlarını içeren sentetik endüstriyel sularda kalıcı sertliğin oluşmasına
neden olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarının uzaklaştırılması ve kalsiyum ve magnezyum sertlik
düzeylerinin azaltılması amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak kalsiyum ve magnezyum sertliklerinin
giderilmesinde; pH, reçine miktarı, sentetik sert su çözeltileri ile reçine fazının temas süresi, reçinenin yer
aldığı reçine sepetinin sentetik sert su çözeltisi içindeki karıştırma hızı gibi optimum koşullar araştırılmış ve
elde edilen bulgular üniversitemiz Analitik Kimya Anabilim Dalı araştırma laboratuarı suyunun setliğinin
giderilmesi için uygulanmıştır.
KAYNAKLAR
[1] Desilva, F.J. Essentials of ion exchange, in: Proceedings of the 25th Annual WQA Conference, ’’Water
Quality Association’’, March 17, 1999.
[2] Maliou, E., Malamis, M., Sakellarides, P.O., Lead and cadmium removal by ion exchange, Water Sci.
Technol., 25, 133-138, 1992.
[3] Ahmed, S., Chughtai, S., Keane, A.M., The removal of cadmium and lead from aqueous solution by ion
exchange with NaY zeolite, Sep. Purif. Technol., 13, 57 -64,1998.
[4] Chen, J.P., Wang, L., Characterization of a Ca-alginate based ion exchange resin and its applications in
lead, cupper and zinc removal, Sep. Sci. Technol., 36, 3617 -3637,2001.
[5] Rengaraj, S., Moon,S., Kinetics of adsorption of Co (II) removal from water and wastewater by ion
exchange resins, Water Res.36, 1783-1793, 2002.
88
AP-EN-015
The Removal of Hardness of the Earth Alkali Metal in Industrial Waters
Gülten Çetin
Yıldız Technical University, Faculty of Art and Science, Department of Chemistry Campus of Davut pasa
34220 Esenler/İSTANBUL/TURKEY
Nowadays the necessity of the assuration of waters having appropriate characteristics for aims of usage
from natural waters has increased. The existence of soluble salts in natural waters with high concentration
has caused unsuitable usage of waters for drinking, watering and the purposes of industrial. Therefore the
obtaining and using of the waters having definite level of hardness has taken place inside of important
occupational area for industrial plants belonging to many industrial branches.
The ion Exchange resins have common usage and applications for heating and cooling systems [1] to remove
of ionic impurities. The polymeric resins have been used to be eliminated of cations from aqueous solutions
for various processes of ion exchange [2,3,4] and tre atment of industrial waste waters [5].
In this study the reducing of the calcium and magnesium hardnesses and removal of the seions causing
permanent hardness in synthetic industrial waters containing the ions of calcium and magnesium has been
intended by using the resin of Amberlite IR 120 as a strong acid cation Exchanger resin. The optimum
conditions for lessen of hardness of calcium and magnesium such as pH, amount of resin, contact time
between resin phase and solution of synthetic hard water, stirrer speed of the resin basket containing resin
in synthetic hard water solution has been searched and the data which is caught has been applied for
removal of hardness of water at research laboratory of the science branch of analytical chemistry in Yıldız
Technical University.
REFERENCES
[1] Desilva,F.J. Essentials of ionexchange, in: Proceedingsof the 25th Annual Conference,
’’WaterQualityAssociation’’,March 17, 1999.
[2}Maliou, E.,Malamis M., Sakellarides, P.O. WaterSci. Technol., 25, 133 -138, 1992.
[3] Ahmed, S.,Chughtai, S., Keane, A.M. Sep. Purif. Technol., 13, 57 -64, 1998.
[4] Chen, J.P.,Wang, L. Sep. Sci.Technol., 36, 3617 -3637, 2001.
[5] Rengaraj, S., Moon, S., WaterRes. 36, 1783-1793, 2002.
89
AP-TR-016
Seftazidim İlaç Etken Maddesinin Cu (II) İyonu ile Kompleksleşme Özelliği Kullanılarak Elektrokimyasal
Tayini
Harun Muslu, Ayşegül Gölcü
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Bu çalışmada Seftazidim ilaç etken maddesinin tayini için elektrokimyasal bir metot önerilmiştir. Seftazidim
ilaç etken maddesinin tek başına tayininin yanı sıra Cu (II) iyonu ile kompleksleştirerek tayini yapılmıştır.Cu
(II) iyonunun kompleksleşmesi hem katı kompleksinin sentezlenmesi ile hemde çözel ti ortamında
kompleksleşme reaksiyonun gerçekleştirilmesi ile yapılmıştır.
O
H3C
H3C
N
OH
O
S
NH
N
S
O
H2N
+
N
O
N
O
HO
CuCl2 2H2O
O
H3C
H3C
N
S
NH
N
H2N
OH
O
S
O
Cl
+
N
O
N
-
Cu
H2O
O
O
Cl
Şekil: Seftazidim’in Cu (II) İyonu ile Reaksiyonu
Elektro kimyasal analizi yapılan maddeler Camsı Karbon Elektrot (CKE) kullanılarak incelenmiştir. Bu analizler
sırasında Dönüşümlü Voltametri (DV ), Diferansiyel Puls Voltametrisi (DPV) ve Kare Dalga Voltametrisi (KDV)
kullanılmıştır. Bu çalışmalar yapılırken pH, tarama hızı, başlangıç potansiyeli gibi değişkenler incelenmiş ve
optimum koşullar sağlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Cu (II) iyonunun varlığında seftazidim etken
maddesi için daha keskin ve yüksek akım değerine sahip sinyaller elde edilmiştir. Bu sayede deseftazidim
etken maddesinin tayini için daha düşük konsan trasyonlara inilebilmiştir.
90
AP-EN-016
Electrochemical Determination of Ceftazidime Over the Interaction with Cu (II) Ion
Harun Muslu, Ayşegül Gölcü
Kahramanmaras Sütcü Imam University, Artand Science Faculty. Chemistry Department
In this study a new electrochemical method for the determination of Ceftazidime was proposed. Both
Ceftazidime and Ceftazidime-Cu (II) complex are determined. For the Cu (II) complex determination both
solid synthesized complex and in solution complex were determi ned by electrochemical methods.
O
H3C
H3C
N
OH
O
S
NH
N
S
O
H2N
+
N
O
N
O
HO
CuCl2 2H2O
O
H3C
H3C
N
S
NH
N
H2N
OH
O
S
O
Cl
+
N
O
N
-
Cu
H2O
O
O
Cl
Figure: The synthesis of solid complex of copper: CFT (1:1 )
The electrochemical behavior of this synthesized complex is studied over glassy carbon electrode in various
buffer solutions using cyclic, linear sweep, differential pulse (DP) and square wave (SW) voltammetric
techniques. CFT enrichment is observed over Cu (II) complex. The peak current and peak potential of the
complex depend on pH, initial potential, and scan rate. DP and SW voltamme tric techniques were used for
the determination of CFT-Cu (II) complex. By the help of Cu (II) ion, more sensitive results were obtained in
the determination of ceftazidime.
91
AP-TR-017
Amid-Silika Türevi Polar Faz Yeni Bir Kolon Dolgu Materyalinin Sentezi ve Çeşitli Polar Analitlerin Ayrılması
Hayriye Aral 1 , Tarık Aral 1 , Berrin Ziyadanoğulları 2
1
Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Batman
2
Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Diyarbakır
HPLC uygulamalarının farklı türlerinde farklı polarite ve fonksiyonel gruplara sahip kolon materyallerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Normal faz kromatografisinde genellikle polar yapıda, ters faz kromatografisinde ise
genellikle apolar yapıda kolon materyalleri kullanılmaktadır. Normal faz kromatografinin bir çesidi olan ve
son yıllarda gelişen hidrofilik etkileşim kromatografisinde (HILIC) de polar yapıda kolon materyalleri
kullanılmaktadır. Bu yöntemde, mobil fazda bulunan polar analitlerin yine polar bir katı destek yüzeyi ile
farklı derecede etkileşimi, analitlerin kolonu farklı sürelerde terk etmesine neden olmakta ve bu davranış
kromatografik ayırımı sağlamaktadır. Son yıllarda yüksek polariteli bileşiklerin ayrılmasına olan gereksinimin
artması HILIC’a olan ilgiyi arttırmış ve bu ilgi gittikçe büyümektedir. Özellikle amid bağlı silika kolonlar en
önemli HILIC tipi dolgu maddelerinden biridir. Ticari olarak mevcut olan Amid -80 HILIC tipi kolonlar peptidler,
monosakkaritler, aminoşekerler ve aminoasitler gibi polar moleküllerin başarılı bir şekilde ayrılmasına
rağmen bu tip kolonların geliştirilmesi ve farklı polar moleküllerin ayrılmasında kullanılmasına yönelik ilgi
gittikçe büyümektedir[1,2].Bu nedenle, bu çalışmada farklı polariteye sahip, amid ve amin gruplarını içeren
yeni bir dolgu maddesinin sentezlendi ve bitki büyüme hormonları, fenolik asitler, monosakkaritler gibi polar
bileşik gruplarından bir veya birkaçının ayrılmasındaki etkisi çalışı ldı.
Dolgu fazının sentezi için Valiin amino asiti 3,5-dinitrobenzoilklorür ile etkileştirilmesini takiben metanol ile
esterleştirilerek 3.5-dinitrobenzoilvalin metil ester hazırlandı. Öte yandan 1,4 -diaminoproan ile 3glisidiloksipropil silikajelin etkileştirilesinden elde edin amin ve amino alkol grupları içerek modifiyeli sika jel
hazırlandı. Hazırlanan bu modifiyeli silika jel ile 3.4 -dinitrobenzoilvalin metil esterin reaksiyonu ile
hedeflenen dolgu fazı (SP) elde edildi.
NO2
OMe
O Si
O
SiO2 OH
OH
O
O
N
H
N
H
H
N
NO2
O
NO2
OH
O
O Si
OMe
OH
O
O
N
H
N
H
H
N
NO2
O
SP
KAYNAKLAR
[1] D.S. Risley, W.Q. Yang, J.A. Peterson, J. Sep. Sci. 29 (2006) 256.
[2] T. Yoshida, J. Chromatogr. A 808 (1998) 105.
92
AP-EN-017
Synthesis of a New Polar Stationary Phase Derived from Amid-Silica and Separation of Polar Analytes
Hayriye Aral 1 , Tarık Aral 1 , Berrin Ziyadanoğulları 2
1
University of Batman, Faculty of Science and Art, Department of Chemistry, Batman
2
University of Dicle, Faculty of Science, Department of Chemistry, Diyarbakır
İt has been need stationary phases having different polarity and functional groups in different types of
applications of HPLC. Polar stationary phases are generally used in normal phase chromatograpy and Non Polar stationary phases are generally used in reverse phase chromatography. Polar stationary phases are
also used in HILIC a type of normal phase chromatograpy and developing in recent years. İn this method,
each of polar analytes in mobile phase interact with polar stationary phase in different de gree and this
causes that analytes leave from column in different time and this behavior provides chromatographic
separation. İn recent years, increasing the need for separation of highly polarity compounds has increased
interest to HILIC and this interest has been steadly growing. Especially, Silica columns linked-amid are one of
the most important HILIC type stationary phases. Although Amid -80 columns commercially available
separate polar compound such as peptides, monosaccarides and proteines, the interest for developed polar
stationary phase and used in separation of different polar compounds has been improving. [1,2].Thus, in this
study , A new stationary phase having different polarity, including amid and amine groups was synthesized
and studied its effect of separation of one or more polar compound groups such as plant growt hormones,
phenolic acids and monosaccarides.
For synthesis of stationary phase ,Valine amino acid was interacted with 3,5-dinitrobenzoilchlorür and then
esterificated with methanol and 3.5-dinitrobenzoilvaline methyl esther was prepared. On the other hand,
modified silicagel including amine and aminoalcohol groups was prepared by interacting with 1,4 diaminopropane and 3-glisidiloksipropil . Stationary phase was obtained by reaction of modified silicagel
with 3.5-dinitrobenzoilvaline methyl esther (SP).
NO2
OMe
O Si
O
SiO2 OH
OH
O
O
N
H
N
H
H
N
NO2
O
NO2
OH
O
O Si
OMe
OH
O
O
N
H
N
H
H
N
NO2
O
SP
REFERENCES
[1] D.S. Risley, W.Q. Yang, J.A. Peterson, J. Sep. Sci. 29 (2006) 256.
[2] T. Yoshida, J. Chromatogr. A 808 (1998) 105.
93
AP-TR-018
Farklı Polar Gruplar İçeren Amid Silika Kolon Dolgu materyallerinin Sentezi ve HPLC ile Nükleotidlerin
Ayrılmasında Kullanılması
Hayriye Aral 1 , Tarık Aral 1 , Saba Samatya 2 , Berrin Ziyadanoğulları 3
1
2
Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Batman
Siirt Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Siirt
3
Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Diyarbakır
Biyolojik aktif asidik ve bazik bileşikler, nükleotidler, amino asitler, peptitler, proteinler, monosakkaritler gibi
yüksek polariteye sahip bileşiklerin normal faz ve ters faz kolonlarla ayrılmasında büyük sorunlar
yaşanmaktadır. Bu tip yüksek polariteye sahip bileşiklerin ayrılması için yüksek polariteye sahip dolgu
maddeleri ile çalışılmalıdır. Bu nedenle hidrofilik etkileşim kromatografisi bu tür yüksek polariteye sahip
bileşiklerin ayrılmasında büyük önem taşımaktadır. Hidrofilik etkileşim kromatografisinde yürütücü faz olarak
sulu veya yüksek polariteye sahip organik solventler kullanılarak amin, amid, iyonik grup v.b polar bileşiklerle
modifiye olmuş silika jel sabit fazları üzerinde çeşitli polar bileşiklerin ayrılması sağlanır. Amin grubu içeren
kolonlar ticari olarak yaygınca kullanılmakta olup HILIC modunun en yaygın olarak kullanılan dolgu fazı
grubunu oluşturur.[1] Bununla beraber, amid tipi dolgu maddeleri de bu sınıfın en önemli dolgu
maddelerinden biridir. [2,3] Bu nedenle, bu çalışmada farklı polariteye sahip, amid ve amin gruplarını içeren
iki yeni dolgu maddesi sentezlendi ve nükleotid ve nükleositlerin ayrılmasındaki etkisi çalışılmaktadır.
Dolgu fazından ilki (SP1) 3,5-Dinitrobenzoilvalin’den, SP2 ise fenil alanin ve sikloheksiletilaminden yola
çıkılarak hazırlandı. SP1 SP2’ye daha uzun karbon zincirli olup daha çok apolar karakter taşımanın yanı sıra
daha fazla amin fonksiyonel grubu taşıması ve asidik aromatik halka taşıması bakımında da daha yüksek
polariteye sahiptir. Farklı polar ve apolar gruplar içeren bu iki dolgu fazı, ç ok sayıda bazik amin grubu içeren
nükleotid ve nükleositlerin ayrılmasındaki etkinlikleri çalışılmaya devem edilmektedir. Gelinen noktada her
iki kolon için de ilgi çekici sonuçlar elde edilmiştir.
NO2
O2N
H
N
O
O
N
H
N
H
O
Si
OH
O
SiO2
N
H
N
H
Si
SiO2
SP1
SP2
REFERANCE
[1] C.T. Mant, R.S. Hodges, J. Sep. Sci. 31 (2008) 1573 –1584.
[2] D.S. Risley, W.Q. Yang, J.A. Peterson, J. Sep. Sci. 29 (2006) 256.
[3] T. Yoshida, J. Chromatogr. A 808 (1998) 105.
94
AP-EN-018
Synthesis of Amid Silica Stationary Phase Containing Different Polar Groups and Separation of Nucleotides
by HPLC
Hayriye Aral 1 , Tarık Aral 1 , Saba Samatya 2 , Berrin Ziyadanoğulları 3
1
University of Batman, Faculty of Science and Art, Department of Chemistry, Batman
2
University of Siirt, Faculty of Engineering, Department of Chemistry Engineering, Siirt
3
University of Dicle, Faculty of Science, Department of Chemistry, Diyarbakır
There has been big problems in separation of highly polar compounds such as biologically active acidic and
basic compounds, nucleotides, peptides, proteins, monosaccarids. İt needs to be studied with polar
stationary phase for separation of these compounds. There for, HILIC is very important tool for separation of
highly polar compounds. İn HILIC, polar mobile phase and polar stationary phase derived from amine, amide,
diol, ciano and ionic group are used to separate many polar compounds. HILIC columns containi ng amino
group are widely used commercially and İt is mostly used stationary phase of HILIC mode.[1] İn Addition,
amid type stationary phases are one of the most important stationary phases of these classes, too[2,3]. So ,
İn this study, İt was synthesized two new stationary phases cointaining amide and amino groups having
different polarity and studied their effect of separating nucleotides and nucleosides.
SP1 was synthesized from 3,5-dinitrobenzoylvaline, SP2 was synthesized from phenylalanine and
cyclohexylethylamine. SP1 has a long hydrophobic chain and more apolar then SP2. SP1 also has more polar
groups such as amines and pi-acidic aromatic ring. These two stationary phase having different polar and
polar groups were used in separation of nucleotides a nd nucleosides.
NO2
O2N
H
N
O
O
N
H
N
H
O
Si
OH
O
SiO2
N
H
N
H
Si
SiO2
SP1
SP2
REFERANCE
[1] C.T. Mant, R.S. Hodges, J. Sep. Sci. 31 (2008) 1573 –1584.
[2]. D.S. Risley, W.Q. Yang, J.A. Peterson, J. Sep. Sci. 29 (2006) 256.
[3] T. Yoshida, J. Chromatogr. A 808 (1998) 105.
95
AP-TR-019
Headspace Sampler GC/MSD Kullanılarak Bal’da Naftalin Tayini
İbrahim Kıvrak, Şeyda Kıvrak, Mansur Harmandar
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Anabilim Dalı
Naftalin kapalı kimyasal formülü C 10H8 olan, aromatik bir hidrokarbondur. Beyaz pulcuklar biçiminde, billur
yapılı bir katıdır. Keskin ve kendine özgü bir kokusu vardır. Suda çözünmez, alkolde ise, ısıyla doğru orantılı
olarak artan bir yoğunlukta çözünür. Atmosfer ortamında kolaylıkla buharlaştığından haşere (böcek türleri)
ile mücadelede kullanılır. Güveleri uzaklaştırdığından dolayı yaygın olarak bal sağımından sonra bal
mumlarını korumak için kullanılır. Bu kullanım neticesinde de naftalin kullanılan mum ile üretilen ballarda
kalıntı sorunu ortaya çıkmaktadır.
Balda kalıntı olarak bulunan naftalinin GC/MSD ile tayininde, Headspace Sampler cihazı örnek hazırlama
ünitesi olarak kullanılır. Headspace Sampler ile balda bulunan naftalin, yüksek buhar basıncı ve dolayısıyla
kolay buhar fazına geçebilme özelliğinden faydalanılarak analiz edilir. Headspace viallerine tartılan numune
içerisindeki naftalin, cihazın Heated Zone kısmında vialin ısıtılması suretiyle gaz fazına geçirilir. Naftalin gaz
fazı bir transferline vasıtasıyla GC-MSD sistemine injekte edilerek tayin edilir.
Analiz edilecek numune analitik terazi ile 0.1 mg hassasiyet ile 5 g cam viallere tartılır. Kalibrasyon eğrisi
içinde ilgili viallere 30 ppb Naftalin D8 (5 ppb’lik Naftalin D8 standart çözeltisi) ve sırasıyla 0, 1, 5, 10 ve 30
ppb Naftalin standart çözeltisinden pipetlenir. Numunelere ise sadece 30 ppb Naftalin D8 (IS) standart
çözeltisinden pipetlenir. Alüminyum vial kapağının içerisine bir septum yerleştirilir. Kapak vialin ağzına
yerleştirilir. Crimper ile kapak sıkıştırılır. Headspace cihazına yerleştirilir.
Naftalin tayininde Agilent 7697A Headspace Sampler ve Agilent 7890 GC / 5975C MSD sistemi kullanılmıştır.
Sistemde 15m x 0.25 mm x 0.25 µm’lik HP-5 MS UI 5% Phenyl Methyl Siloxane kapilari kolon, Split/Splitless
İnlet 20:1 Split oranı ile kullanılmıştır. MSD ile SIM Modda Naftalin için 128.00, Naftalin -D8 için ise 136.00
iyonları taranmıştır. Analiz esnasında MS Source sıcaklığı 230 oC ve MS Quadrupole sıcaklığı 150 o C
kullanılmıştır.
KAYNAKLAR
[1] Chrisoula T., Anastasia Z., Andreas T., Determination of 1,2 dibromoethane, 1,4 -dichlorobenzene and
naphthalene residues in honey by gas chromatography–mass spectrometry using purge and trap
thermal desorption extraction. Journal of Chromatography A, 1083 146 –152, 2005.
[2] Bogdanov S., Kilchenmann V., Seiler K., Pfefferli H., Frey T., Roux B., Wenk P. and Noser J., Residues of
para-dichlorobenzene in honey and beeswax, Journal of Apicultural Research 43 (1 ): 14 –16, 2004.
96
AP-EN-019
Detection of Naphthalene in Honey via Headspace Sampler GC/MSD
İbrahim Kıvrak, Şeyda Kıvrak, Mansur Harmandar
Muğla Sıtkı Koçman University, Science Faculty Chemistry Department
Naphthalene is an aromatichydrocarbon with formulaC10 H8 . It is a white crystalline solidand it has a
characteristic strong odor. It is insoluble in water but it has increasing solubility in alcohol with heat. It is
easily vaporized in atmospheric pressure owing to this property it is widely used for insect. It is also used for
removing moth from honey waxes after honey harvest in order to protect waxes. After this usage there is a
residue complication in honey harvesting from those waxes.
Detection of naphthalene found as a residue in honey with GC/MSD headspac e sampler is used as sample
preparation unit. It is analyzed by the help of high vapor pressure of naphthalene and ease of vaporization
property. Naphthalene weighing in headspace vial is vaporized through heating vial in heat zone. It is
injected to GC-MSD system via transfer line for detection.
Sample, 5 g, is weighed to glass vial with 0.1 mg sensitivity by analytical balance. Naphthalene standard
solution, Naphthalene D8, is pipetted to vials as 0, 1, 5, 10 and 30 ppb for the calibration curve. Septum is
placed in aluminum vial cover and cover is placed on top off vial and clamped with crimper and put in head
space.
Agilent 7890 GC / 5975C MSD coupled with Agilent 7697A Headspace Sampler systems were used for the
detection of naphthalene. 15m x 0.25 mm x 0.25 µm’lik HP-5 MS UI 5% Phenyl Methyl Siloxane capillary
column was used with 20:1 split ration via Split/Splitlessinlet. In MSD and SIM mod 128.00 and 136.00 ions
were scannedfor Naphthalene and Naphthalene-D8 respectively. MS source temperature was 230 oC and MS
Quadrupole temperature was 150 oC.
REFERENCES
[1] Chrisoula T., Anastasia Z., Andreas T., Determination of 1,2dibromoethane, 1,4 -dichlorobenzene and
naphthalene residues in honey by gas chromatography–mass spectrometry using purge and trap
thermal desorption extraction. Journal of Chromatography A, 1083 146 –152, 2005.
[2] Bogdanov S., Kilchenmann V., Seiler K., Pfefferli H., Frey T., Roux B., Wenk P. andNoser J., Residues of
para-dichlorobenzene in honey and beeswax, Journal of Apicultural Research 43 (1 ): 14–16, 2004.
97
AP-TR-020
Suyun Elektrolizinden Hidrojen Gazı Üretimi için Yeni Bir Yöntem Geliştirilmesi
İkbal Koyuncu 1 , Enise Kahraman 1
1
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Hidrojen, doğal bir yakıt olmayıp, birincil enerji kaynaklarından yararlanarak üretilebilen, enerjinin
depolanmasını, taşınmasını ve istenilen türden bir enerjiye çevrilmesini sağlayan sentetik bir yakıttır.
Hidrojen bir enerji taşıyıcısı olarak avantajlarından en önemlisi toksik olmayan ve korozyona neden olmayan
bir element oluşudur. Bu yüzden hidrojenin kullanılması tehlikesiz ve çok basittir. Kirliliğe neden olmayan
hidrojen geri dönüşümünde su üreterek doğal çevrime girer.
Bu çalışmada, suyun elektrolizi için yeni bir metal oksit elektrot geliştirildi ve elektrolitik metal kaplama
olanakları araştırıldı. Bu amaçla; metalik zirkonyum özel koşullarda yüzey oksidasyonuna tabi tutularak üzeri
metal oksit ile kaplandı. Bu amaçla zirkonyum metali katot elektrodu olarak kullanıldı. Anot elektrot olarak
grafit çubuk kullanıldı. Elektrolite daldırılmış zirkonyum metaline alternative akım verildiğinde bu elektrot
metal/ metal oksit/ elektrolit yapısında bir diot davranışı gösterdi. Zirkonyum plakanın üzeri oksitlendiğinde
bir p tipi bir diyot gibi davranır. Bu sayede kuvvetli elektrolit çözeltilerinde alternatif akım kullanılarak su
elektroliz edildi ve yüksek verimde hidrojen gazı üretiledi. Bu nedenle elektrolite geçen akım doğru akım
oldu. Böylelikle karşısına konulan inert bir elektrot (örneğin grafit elektrot) ile çözeltideki iyonlar elementel
hale geçti. Bu sayede; örneğin kuvvetli elektrolit katılmış su, alternatif akımla elektroliz edilerek hidrojen gazı
üretildi. Yapılan çalışmalarda bu verim %99 akım verimine kadar çıkıldı. Isı problemi olmadığından bu
oluşturulan diot sisteminden çok yüksek akım geçirme olanağı vardır. Böylece çok kısa bir zaman diliminde
büyük miktarda hidrojen gazı üretildi.
Suyun elektrolizi, elektrik enerjisi yardımıyla suyun hidrojene ve oksijene ayrılması işlemidir. Genel olarak
suyun elektrolizi işleminde, asidik yada alkali bir çözeltinin elektrolizi ile hidrojen üretilir. Elektriksel
potansiyel uygulandığında, uygun bir elektrolit içeren elektroliz hücresinin elektrotlarınd a aşağıdaki
reaksiyonlar oluşur:
Katot reaksiyonu: 2H 2 O + 2e - →H2 (g) + 2OH- (ç)
Anot reaksiyonu: 2OH - (ç) → ½ O2 (g) +H2 O (s )
Tüm hücre reaksiyonu: H 2 0 (s) +elektrik enerjisi → H2 (g )+1/2 O2 (s )
Suyun elektrolizinde istenmeyen ürünlere sebep olabilecek yan reaksiyonlar yoktur. Bundan dolayı bu işlem
temizdir ve fazladan ayırma ya da saflaştırmaya gerek yoktur.
KAYNAKLAR
[1] Kotari, R., Buddhi, D., ve Sawhney, R.L., “Comparison of Environmental and Economic Aspects of Various
Hydrogen Production Methods”, 12,553-563, 2008.
[2] L. Jalowiecki-Duhamel *, H. Zarrou, A. D’Huysser, “Low temperature hydrogen production from methane
on cerium nickel- and zirconium-based oxyhydrides”, Catalysis Today, 138, 124 –129, (2008 ).
[3] Kargi F. *, Catalkaya E. C, Uzuncar S., “Hydrogen gas production from waste anaerobic sludge by
electrohydrolysis: Effects of applied DC voltage”, international journal of hydrogen energy, 36, 2049
-2056, (2011 ).
98
AP-EN-020
Development of a New Method for Hydrogen Gas Production from Electrolysis of Water
İkbal Koyuncu 1 , Enise Kahraman 1
1
Yıldız Technical University Department of Chemistry
Hydrogen fuel is not a natural fuel; it is a synthetic fuel which produced using primary energy sources,
energy storage, transportation and the desired kind of energy to be translated. The most important
advantage of hydrogen as an energy carrier element i s that non-toxic and non corrosive. This is why
hydrogen is not dangerous and very simple to use. Non-polluting hydrogen, producing water recycling into
the natural cycle. There are a variety of resources and technologies used in the production of hydrogen ,
natural gas, coal, gasoline, methanol, or biomass heat, bacteria and algae photosynthesis, sunlight,
electricity or hydrogen can be produced with a water break.
In this study, a metal oxide electrode for electrolysis of water has been tested. For this p urpose, metallic
zirconium subjected to surface oxidation special conditions and zirconium metal electrode was coated with
metal oxide has been used. Zirconium metal immersed in electrolyte, alternative power comes with this
electrode metal / metal oxide / electrolyte structure was showed the behavior of a diode. For this reason
,the current is DC that is the last current in passing through electrolyte. Thus, placed in front of an inert
electrode (e.g. graphite electrode) and the solution will become the el emental ions. In this way, for example,
participated in the strong electrolyte water, hydrogen gas been produced by alternative current electrolysis.
The preliminary studies, the yield increased to 99% current yield. There was not heat problem so it had been
reacted the opportunity to spend diode current system was too high. Thus, in a very short period of time,
produce a large amount of hydrogen gas.
This solution in water forms an electrolyte, allowing current to flow when a voltage is applied. The H + ions
move toward the cathode (negative electrode ), and the OH - ions move toward the anode (positive electrode
).
Cathode (reduction ): 2 H 2 O (l) + 2e − → H2 (g) + 2 OH- (aq )
Anode (oxidation ): 2 OH - (aq) → 1/2O2 (g) + H2 O (l) +2 e −
Combining either half reaction pair yields the same overall decomposition of water into oxygen and
hydrogen:
Overall reaction: 2 H 2 O (l) → 2 H2 (g) + O2 (g )
REFERENCES
[1] Kotari, R., Buddhi, D., ve Sawhney, R.L., “Comparison of Environmental and Economic Aspects of Various
Hydrogen Production Methods”, 12,553-563, 2008,
[2] L. Jalowiecki-Duhamel *, H. Zarrou, A. D’Huysser, “Low temperature hydrogen production from methane
on cerium nickel- and zirconium-based oxyhydrides”, Catalysis Today, 138, 124 –129, (2008 ),
[3] Kargi F. *, Catalkaya E. C, Uzuncar S., “Hydrogen gas production from waste anaerobic sludge by
electrohydrolysis: Effects of applied DC voltage”, international journal of hydrogen energy, 36, 2049
-2056, (2011 ).
99
AP-TR-021
Nanotüp-Silika Hirbit Dolgu Materyali ile Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Polar Faz Sıvı Kromatografi ile
Ayrılması ve Kantitatif Tayini
Kadir Serdar Çelik, Hayriye Aral, Tarık Aral, Giray Topal
1
University of Batman, Faculty of Scienceand Art, Department of Chemistry, Batman
Normal faz kromatografinin bir çeşidi olan ve son yıllar da gelişen hidrofilik etkileşim kromatografisinde
(HILIC) polar yapı da kolon materyalleri kullanılmaktadır. Bu yöntemde, mobil fazda bulunan polar analitlerin
yine polar bir katı destek yüzeyi ile farklı derecede etkileşimi, analitlerin kolonu farklı sürelerde terk etmesine
neden olmakta ve bu davranış kromatografik ayırımı sağlamaktadır. Son yıllar da polar bileşiklerin
ayrılmasına olan gereksinimin artması ile beraber HILIC’a olan ilgi de giderek artmaktadır [1]. Hidrofilik
etkileşim kromatografisinde yürütücü faz olarak sulu veya yüksek polariteye sahip organik solventler
kullanılarak amin, amid, iyonik grup v.b. Polar bileşiklerle modifiye olmuş silikajel sabit fazları üzerinde çeşitli
polar bileşiklerin ayrılması sağlanır [2].
Bu çalışmada modifiye olmuş tek duvarlı karbon nanotüp silikahibridi kolon dolgu materyali HPLC’de bitki
büyüme düzenleyicilerinin ayrılmasında ve kantitatif tayininde kullanıldı. Altı adet bitki büyüme
düzenleyicisinin kullanıldığı çalışmada çeşitli şartlara karşı optimizasyonlar çalışılarak kolon aktivitesi
tartışıldı. Devam etmekte olan çalışmamıza bitki büyüme düzenleyicilerinin doğal numuned en kantitatif
tayini çalışılmaktadır.
O
H
N
O
O Si
Si OMe
Si O Si
OMe
O
O
N
H
N
H N
H
H
N
H HN
O
N
O
O
O
O
O
N
NH H
H
N H
N
O
OMe
Si O Si
H
N
O
Si O
OMe
Si
SWCNT-Si
Nanotüp–Silika Hibrid Dolgu Materyali
KAYNAKLAR
[1].PavelJandera,AnalyticaChimicaActa ,692,1–25,2011.
[2].R.I.Chirita,C.West,A.L.Finaru,C.Elfakir,J.Chromatogr.A1217,3091–3104,2010.
100
AP-EN-021
Nanotube - Silica Hybrid Polar Phase Material and Plant Growth Regulators Separation and Quantitative
Determination by Liquid Chromatography
Kadir Serdar Çelik1 , Hayriye Aral 1 , Tarık Aral 1 , Giray Topal 1
1
University of Batman, Faculty of Science and Art, Department of Chemistry, Batman
Hydrophilic interaction chromatography (HILIC) is valuable alternative to reversed -phase liquid
chromatography separations of polar, weakly acidic or basic samples. In principle, this separation mode can
be characterized as normal-phase chromatography on polar columns in aqueous-organic mobile phases rich
in organic solvents (usually acetonitrile ). Highly organic HILIC mobile phases usually enhance ionization in
the electrospray ion source of a mass spectrometer, in comparison to mobile phases with higher
concentrations of water generally used in reversed-phase (RP) LC separations of polar or ionic compounds,
which is another reason for increasing popularity of this technique . [1]. Hydrophilic interaction
chromatography (HILIC) appears to be an interesting alternative for applications involving these types of
polar compounds. The HILIC applications have increased in number and diversity in the last decade. [2].
In this study, it has been prepared single-walled carbon nanotube-silica hybrid material and used as HPLC
column for separation and quantitative determination of plant growth regulators. Six plant growth
regulators was used as analytes. plant growth regula tor the activity of the column was studied working
against the optimizations by a variety of conditions.
O
H
N
O
O Si
Si OMe
Si O Si
OMe
O
O
N
H
N
H
H
N
H HN
O
N
O
O
O
O
N
H
O
N
NH H
H
N H
N
O
OMe
Si O Si
H
N
O
Si O
OMe
Si
SWCNT-Si
Nanotube - Silica Hybrid Material
REFERANCE
[1] Pavel Jandera, Analytica Chimica Acta, 692 (2011) 1 –25
[2] R.I. Chirita, C. West, A.L. Finaru, C. Elfakir, J. Chromatogr. A 1217 (2010) 3091–3104.
101
AP-TR-022
Silica Gel Tabanlı Yeni Bir Dolgu Maddesi ile Th (IV) ve Sm (V) in Önderiştirmesi ve Çözeltiden Ayrılmasında
Kullanılması
Kadir Serdar Çelik1*, Hayriye Aral 1 , Elif Varhan Oral 2 , Berrin Ziyadanoğulları 2 , Recep Ziyadanoğulları 3
1
Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Batman
2
Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 21280 Diyarbakır
3
Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Siirt
*[email protected]
Toryum, Samaryum ve diğer nadir toprak elementleri minerallerde ve atık sularda bir arada bulunurlar. Bu
yüzden toryumu ve samaryumu diğer nadir toprak elementlerinden ayırmak oldukça zor ve sınırlıdır. Bundan
dolayı bunların ayrılması ve saflaştırması için çeşitli teknikler geliştirilmektedir. Extraksiyon kromatografisi (1
), modifiye olmuş reçineler (2 ), bisorpsiyon ve farklı ads orbanlar (3) toryum iyonlarının ayrılması ve
önderiştirmesi için geniş çapta kullanılmaktadır.
Bu çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada Siklohegzadiamin ve salisilaldehitten yola
çıkılarak schiff bazı ligand sentezlenmiş ve bu ligandın sodyum borhidrür ile indirgenmesi sonucu bir daimin
molekülü elde edilmiştir. Diğer taraftan silica gel 3-kloropropiltrimetoksisilan bileşiği ile etkileştirilerek aktif
hale getirilmiştir. Aktif hale getirilen silica gel sentezlenen daimin molekülü ile etk ileştirilerek dolgu fazı
hazırlanmıştır (Şema 1) İkinci aşamada hazırlanan dolgu fazı Th (IV) ve Sm (V )’in ekstraksiyonu ve çözeltiden
ayrılmasında kullanılmıştır.
O
+
H2 N
NH 2
etanol
H
etanol
riflaks
N
NaBH 4
N
N
H
HO
OH
N
H
OH
HO
HO
+
CI
Cl
OH OHOH OHOHOH
silica gel
(SiO2)
toluen
+
5 gün riflaks
Si
MeO
OH OHOH O O OH
(MeO)3Si
silica gel
(SiO2)
toluen
5 gün riflaks
OMe
N
H
OH
N
HO
Si
HO
O
O
silica gel
(SiO2)
HO
HO
HO
KAYNAKLAR
[1]. R.Pilviö, M.Bickel, J.Alloys Compd, 271-273 (1998) 49-53
[2]. R.M.C.Sutton, S.J.Hill, P.Jones, A.Sanz-Medel, J.I.Garcia-Alonso, J.Chromatogr.A. 816 (1998) 286-291.
[3]. K.Hirose, E.Tanoue, Mar. Environ. Res. 51 (2001) 95 -112.
102
AP-EN-022
Pre-concentration of Th (IV) and Sm (V) by a New Silica Gel-based Filler and Its Use in Extraction
Kadir Serdar Çelik1*, Hayriye Aral 1 , Elif Varhan Oral 2 , Berrin Ziyadanoğulları 2 , Recep Ziyadanoğulları 3
1
University of Batman, Faculty of Science and Art, Department of Chemistry, Batman
2
University of Dicle, Faculty of Science, Department of Chemistry, 21280 Diyarbakır
3
University of Siirt, Rectorate, Siirt
Thorium, samarium and other rare earth elements are found together with minerals and waste waters. Thus,
separation of thorium and samarium from other rare earth elements is too difficult job. Therefore, a variety
of techniques have been developed for separation and purification of these metals. Extraction
chromatography is widely used for [1] modified resins, [2] biosorption and different adsorbe nts, [3]
separation and pre-concentration of thorium ions.
O
+
H2N
NH2
etanol
H
etanol
riflaks
N
NaBH4
N
N
H
HO
OH
N
H
OH
HO
HO
+
CI
Cl
OH OHOH OHOHOH
silica gel
(SiO2)
toluen
+
5 gün riflaks
Si
MeO
OH OHOH O O OH
(MeO)3Si
silica gel
(SiO2)
toluen
5 gün riflaks
OMe
N
H
OH
Scheme 1
N
HO
Si
HO
O
O
silica gel
(SiO2)
HO
HO
HO
This study was conducted in two steps. In the first stage, a Schiff base ligand was synthesized starting from
cyclohexadiamine and salicylaldehyde and a diamine molecule was obtained by the reduction of this ligand
with sodium borohydride On the other hand, silica gel was activated by reacting with 3 chloropropyltrimethoxysilane. Filling phase was prepared by reacting the activated silica gel with the
diamine molecule (Scheme 1 ). In the second stage, the filling phase was used in the extraction and
separation of Th (IV) and Sm (V) from solution
REFERENCES
[1]. R.Pilviö, M.Bickel, J.Alloys Compd, 271-273 (1998) 49-53
[2]. R.M.C.Sutton, S.J.Hill, P.Jones, A.Sanz-Medel, J.I.Garcia-Alonso, J.Chromatogr.A. 816 (1998) 286-291.
[3]. K.Hirose, E.Tanoue, Mar. Environ. Res. 51 (2001) 95 -112.
103
AP-TR-023
Kurşun Elektrotun Sülfürik Asit Çözeltisinde Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi
Koray B. Dönmez1 , Metin Gençten 1 , Yücel Şahin 1 , Kadir Pekmez2 , Ender Suvacı 3
1
2
3
Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, 26470, Eskişehir, TÜRKİYE
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, 06800, Ankara, TÜRKİYE
Anadolu Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 26470, Eskişehir, TÜRKİYE
Kurşun elektrot sülfürikasit çözeltisi içerisinde oldukça farklı indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları
göstermektedir [1]. Bu reaksiyonlar genel olarak kurşun asit akülerde şarj ve deşarj reaksiyonları olarak bilinir
[2, 3].
Bu çalışmada, farklı derişimlerde sülfürik asit içeren çözeltilerde kurşun elektrotun göstermiş olduğu
elektrokimyasal davranışlar incelenmiştir. Bu kapsamda kütlece %20, 25, 30, 35 ve 40'lık sülfürik asit
çözeltileri hazırlanmış ve bu çözeltiler içerisinde kurşun elektrot ile dönüşümlü voltametri (CV) ve
elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EIS) ölçümleri yapılmıştır. Dönüşümlü voltametri ile belirli gerilim
aralıklarında anodik ve katodik pik akımları incelenmiştir. Çözeltilerin elektrokimyasal empedans
spektrumları ile çözelti direnci (R s) ve yük transfer direnci (R ct) değerleri belirlenmiştir. Ayrıca kurşun
elektrotların morfolojik özellikleri SEM analizleri ile incelenmiştir.
Sonuç olarak sülfürikasit çözeltileri içerisinde pik akımları, pik redoks kapasitesileri, çözelti direnci ve yük
transfer direnci değerleri belirlenmiş ve çalışma elektrotu yüzeyinin dönüşümlü voltametri çalışması sırasında
değiştiği gözlenmiştir.
*Anadolu Üniversitesi ve Ericsson Türkiye ile birlikte yürütülen bu çalışma T.C.Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın 00897.STZ.2011-1proje kodlu SAN-TEZ projesi kapsamında desteklenmektedir.
KAYNAKLAR
[1] He Li,Heping Liu, Qianming Wang, Hongyu Chen, Anfu Ren, Jianqiang Hu, Electrochimica Acta 56 (2010)
663–666
[2] J. C. Hern´andez, M. L. Soria, M. Gonz´alez, E. Garc´ıa -Quismondo, A. Mu˜noz, F. Trinidad, Journal of
Power Sources 162 (2006) 851–863
[3] Zheng Tang, Jianming Wang, Xian-xian Mao, Haibo Shao, Quanqi Chena, Zhihua Xu, Jianqing Zhang,
Journal of Power Sources 168 (2007) 49–57
104
AP-EN-023
Investigation of Electrochemical Behavior of the Lead Electrode in Sulfuric Acid Solutions
Koray B. Dönmez1 , Metin Gençten 1 , Yücel Şahin 1 , Kadir Pekmez2 , Ender Suvacı 3
1
2
Anadolu University Science Faculty Department of Chemistry, 26470, Eskisehir
Hacettepe Universty Science Faculty Department of Chemistry, 06800, Ankara
3
Anadolu University, Materials Science and Engineering, 26470, Eskisehir
Lead electrode shows different oxidation and reduction reactions in sulphuric acid solution [1]. Generally,
most of these reactions are known as charge and discharge reactions in lead -acid batteries [2,3].
In this study, electrochemical behaviors of lead electrode in aqueous solutions with different concentration
of sulphuric acid were investigated. In this context, (w/w) 20, 25, 3 0, 35, 40 % of sulphuric acid solutions
were prepared and characterized with lead working electrode by cyclic voltammetric (CV) and
electrochemical impedance spectroscopic (EIS) methods. The peak current and redox capacitiy values of
anodic and cathodic peaks were investigated by cyclic voltammetry. In electrochemical impedance
spectroscopy, solution resistance (R s) and charge transfer resistance (R ct) values were measured. Besides,
morphological properties of the lead electrode were investigated with scanning electron microscope (SEM ).
As a result, peak currents, peak redox capaticies, R s and Rct values were determined in sulfuric acid solutions
and the change of surface morphology of the working electrode was obtained during cyclic voltammetry.
*This work was supported by SAN-TEZ program (Project Code: 00897. STZ. 2011-1 ) of T. C. Ministry of
Science, Industry and Technology, with Anadolu University and Ericsson Turkey.
REFERENCES
[1] He Li,Heping Liu, Qianming Wang, Hongyu Chen, Anfu Ren, Jianqiang Hu, Electrochimica Acta 56 (2010)
663–666
[2] J. C. Hern´andez, M. L. Soria, M. Gonz´alez, E. Garc´ıa -Quismondo, A. Mu˜noz, F. Trinidad, Journal of
Power Sources 162 (2006) 851–863
[3] Zheng Tang, Jianming Wang, Xian-xian Mao, Haibo Shao, Quanqi Chena, Zhihua Xu, Jianqing Zhang,
Journal of Power Sources 168 (2007) 49–57
105
AP-TR-024
Bazı Taze ve Dondurulmuş Meyvelerin Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Kubilay Güçlü, Mustafa Özyürek, Özge Özkars, Reşat Apak
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü,
Analitik Kimya Anabilim Dalı, Avcılar 34320 İstanbul
Genellikle hasat sonrası meyveler soğuk depolama yöntemi ile saklanmaktadır. An cak soğuk depolamada
meyvelerin toplam antioksidan madde içeriği depolama sıcaklığından önemli düzeyde etkilenmektedir.
Dondurarak kurutma tekniği çok düşük sıcaklıkta işlem gerçekleştirilerek yüksek kalitede kurutulmuş ürün
elde etmek için kullanılan bir yöntemdir. Suyun katı fazda üründen vakum yardımıyla uzaklaştırılması ürünün
dokusunu, şeklini korumakta ve hacim kaybı oluşmasına engel olmaktadır. Ayrıca mineral, vitamin hatta
lezzet ve aroma kayıpları da minimize edilmektedir. Bu çalışmada bazı taze meyvelerin (taze toplanmış çilek,
vişne ve karadut) ve toplam antioksidan madde içeriğini en iyi şekilde korunmasına imkan sağlayacak olan
dondurarak kurutma tekniğiyle dayanıklı hale getirilmesi sonucunda dondurularak kurutulmuş meyvelerin
(dondurularak saklanmış çilek, vişne ve karadut) toplam antioksidan kapasitelerinin belirlenmesi ve
antioksidan içeriklerine göre karşılaştırılması amaçlanmıştır.
CUPRAC ‘bakır (II) iyonu indirgeme antioksidan kapasite’ tayin yöntemi kullanılarak taze ve dondurulmuş
meyvelerin toplam antioksidan kapasiteleri tayin edilmiştir[1]. Bu kapsamda CUPRAC yöntemiyle elde edilen
sonuçlar, referans yöntemler olarak seçilen ABTS/persülfat ve DPPH yöntemlerinin bulgularıyla
kıyaslanmıştır. Çalışılan meyve örneklerinin ekstraktlarında C UPRAC yöntemi ile belirlenen toplam
antioksidan kapasite değerlerine göre sıralama yapıldığında taze karadut > taze çilek > taze vişne >
dondurulmuş çilek > dondurulmuş vişne > dondurulmuş karadut şeklinde bulunmuştur. Taze çilek
(0.316±0.0170 mmol troloks/g-kuru madde) ve taze vişne (0.150±0.0087 mmol troloks/g-kuru madde)
dondurulduktan sonra saklandığında antioksidan kapasitelerini nispeten muhafaza ederken (dondurulmuş
çilek: 0.312±0.0078 mmol troloks/g-kuru madde; dondurulmuş vişne: 0.126±0.0008 mmol troloks/g-kuru
madde ), taze karaduta (0.443±0.0046 mmol troloks/g-kuru madde) göre dondurulmuş karadut
(0.090±0.0030 mmol troloks/g-kuru madde) örneğinin antioksidan kapasitesinin oldukça azaldığı tespit
edilmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Apak, R., Güçlü, K., Özyürek, M. And Karademir, S.E. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52, 79707981, 2004.
106
AP-EN-024
The Comparative Investigation of the Antioxidant Capacities of Some Fresh and Frozen Fruits
Kubilay Güçlü, Mustafa Özyürek, Özge Özkars, Reşat Apak
İstanbul University, Faculty of Engineering, Department of Chemistry,
Analytical Chemistry Division, Avcılar 34320 İstanbul
Usually, fruits are stored with cold storage method after harvest. However, in cold storage, the total
antioxidant substance content of fruits is considerably affected by the storage temperature. The freeze
drying method is a way using to obtain product of high quality by performing process under very low
temperature. Removing water under vacuum in the solid phase protects the tissue and shape of the product
and impedes occurrence of any volume loss. Furthermore, mineral, vitamin, flavor and aroma losses are also
minimized. In this study, it is aimed to determine the total antioxidant capacities of fresh fruits (e.g., fresh
strawberry, cherry, black mulberry) which are dried with freeze method to enable preserving the antioxidant
content of some fresh fruits and so to make them resistant, and to compare them according to their
antioxidant contents.
Antioxidant capacities of the some fresh and frozen fruits were determined using CUPric Reducing
Antioxidant Capacity (CUPRAC) method[1]. In this regard, the results obtained with CUPRAC method, we re
compared with findings of reference methods such as ABTS/persulphate and DPPH. A comparison is made
between the total antioxidant capacities of the extracts of studied fruit samples that were determined by
CUPRAC method. The result of this comparison is fresh black mulberry > fresh strawberry > fresh cherry >
frozen strawberry > frozen cherry > frozen black mulberry. It was seen that while fresh strawberry
(0.316±0.0170 mmol trolox/g-dry matter) and fresh cherry (0.150±0.0087 mmol trolox/g-dry matter)
partially conserve their antioxidant capacities when they are freezed (frozen strawberry: 0.312±0.0078 mmol
trolox/g-dry matter; frozen cherry: 0.126±0.0008 mmol trolox/g-dry matter ), antioxidant capacity of the
frozen black mulberry (0.090±0.0030 mmol trolox/g-dry matter) has a huge decrease when compared to the
fresh black mulberry (0.443±0.0046 mmol trolox/g-dry matter) sample.
REFERENCES
[1] Apak, R., Güçlü, K., Özyürek, M. and Karademir, S.E. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52, 79707981, 2004.
107
AP-TR-025
Alkollü İçeceklerde Glikoz Tayini için Kompozit Glikoz Biyosensörünün Geliştirilmesi
Meliha Çubukçu 1,2 , Yeliz Yavuz1 , Ülkü Anık1
1
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü 48000 Kötekli/Muğla
2
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü 35100 Bornova/İzmir
Nanopartiküller, sahip oldukları önemli fiziksel özellikler ve çok küçük boyutları nedeniyle son yıllarda yaygın
şekilde kullanılmaktadır. Nanometre boyutundaki farklı nanopartiküllerin kontrol edilebilir elektronik ve
katalitik özellikleri bu partiküllerin elektrot fabrikasyonunda ve modifikasyonunda kullanılabilmesine olanak
sağlamıştır. Altın nanopartiküller (Au-np ), üzerlerine immobilize edilen proteinlerin biyolojik aktivitelerini
muhafaza etmelerine yardım eden bir çeşit nanomateryaldir. Büyük yüzey alanı ve gelişmiş elektronik
özellikleri sayesinde bu materyallerin biyosensör yapımında kullanımı son yıllarda artmıştır. Bunların dışında
Au-npler, elektrot yüzeyi ile yüzeye immobilize biyolojik materyaller arasında bir elektron ileten yol gibi
davranarak tepkimeye ilişkin elektron transferini kolaylaştırmaktadırlar [1].
Son yıllarda glikoz biyosensörü, diyabet hastalarının artmasıyla birlikte glikoz tayinin önemi nedeniyle büyük
ilgi çekmektedir. Glikoz elektrokimyasal biyosensörlerinin asıl amacı duyarlık, seçimlilik, yanıt zamanı, iyi
doğrusal aralık, kararlılık ve tekrarlanabilirlik gibi uygun nitelikleri ile yüksek performans sensörlerin
tasarlanmasına dayanmaktadır [2]. Bu amaçla, glikoz oksidaz (GOx) enziminin etkin immobilizasyonu
amperometrik biyosensörlerin başarılı uygulamaları için anahtar özelliklerden biridir.
Karbon elektrotları hızlı yanıt verebilmektedirler ve kolaylıkla farklı k onfigürasyon ve boyutlarda
oluşturulabilmektedirler. Camımsı karbon elektrot ve karbon pasta elektrot gibi çok çeşitli karbon elektrot
yapıları elektroanalitik uygulamalarda kullanım alanı bulmaktadır. Geliştirilen diğer alternatif karbon
elektrotlarından biri ise camımsı karbon mikropartikülün bir yağ bağlayıcı ile karıştırılmasıyla elde edilen
kompozit elektrot materyaline dayalı camımsı karbon pasta elektrottur (GCPE ). GCPE yüksek elektrokimyasal
reaktivite, düşük zemin akımı ile birlikte geniş çalışma aralığı gibi özellikler sunmaktadır ayrıca
ekonomiktirler, hazırlaması kolay, modifiye edilebilir ve yenilenebilirdir [3].
Bu çalışmada GCPE, Au-np ve GOx ile modifiye edilmiştir ve sonuç olarak glikoz tayini için uygun ve pratik bir
biyosensör elde edilmiştir. Deneysel parametrelerin optimizasyonundan sonra oluşturulan sistemin doğrusal
aralığı 50,0-1000,0 µM ve R2’si 0,9801 olarak bulunmuştur. Biyosensörün tekrarlanabilirliği (400 µM glikoz,
n=6 ), R.S.D. cinsinden %4.89 olarak hesaplanmıştır. Oluşturula n glikoz biyosensörü, standart katma
yönteminin kullanımıyla, örnek bozundurma basamağı uygulanmadan beyaz ve kırmızı şarap, fıçı bira ve
nane likörü örneğinde glikoz tayini için kullanılmıştır. Elde edilen geri kazanım değerleri göstermiştir ki
zahmetli örnek hazırlama prosedürüne ihtiyaç olmadan geliştirilen sistem gerçek örneklerde glikoz tayini
uygulanabilirdir.
KAYNAKLAR
[1] Çubukcu, M., “Nanokompozitler ve Elektrokimyasal Biyosensör Uygulamaları”, Y. Tezi, Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi, Muğla, 2008.
[2] Gopalan, A. I., Lee, K. P., Ragupathy, D., Lee, S. H., Lee, J. W. Biomaterials, 30, 5999 -6005, 2009.
[3] Wang, J., Anık-Kırgöz, Ü., Mo, J.-W., Lu, J., Kawde, A. N., Muck, A. Electrochemistry Commun., 3, 203 -208,
2001.
108
AP-EN-025
A Composite Glucose Biosensor for Glucose Detection in Alcoholic Beverages
Meliha Çubukçu 1,2 , Yeliz Yavuz1 , Ülkü Anık1
1
Mugla Sıtkı Koçman University, Faculty of Science, Department of Chemistry 48000 Kotekli/Mugla
2
Ege University, Faculty of Science, Department of Chemistry 35100 Bornova/İzmir
Nanoparticles (nps) are attracting considerable interest as viable biomedical materials and research into
them is growing due to their small sizes, unique physical and chemical properties. The controlled electronic
and catalytic properties of nanoparticles in nanoscale sizes can facilitate the usage of these nanoparticles in
construction and modification of electrodes. Gold nanoparticle (Au-np) is a kind of nanomaterial where it
can help proteins to retain their biological activity upon adsorption. Its large surface area and good
electronic properties and its utilization for the study of direct electron transfer of redox proteins increase its
usage in biosensor construction. Au-np catalyzes the enzymatic reaction by allowing direct electron transfer
between the electrode and enzyme active center by means of the conducting tunnels of gold nanocrystals
[1].
In the past two decades, glucose biosensors obtained great attention due to the significance in the detection
of glucose for the growing population of diabetic patients. The ultimate goal of the glucose electrochemical
biosensors lies on designing high performance sensor with appropriate characteristics such as sens itivity,
selectivity, response time, good linear concentration range, stability and reproducibility [2]. For this purpose,
the efficient immobilization of glucose oxidase (GOx) is one of the key features for the successful application
of amperometric biosensors.
Carbon electrodes are widely used in electroanalysis due to their low background current, wide potential
window, chemical inertness, low cost, and suitability for various sensing and detection applications. Several
forms of carbon are available which are suitable for electroanalytical applications. A new composite
electrode material based on mixing GC microparticles with an oil binder, an alternative carbon electrode, is
the glassy carbon paste electrodes (GCPE ). GCPEs thus offer high electrochemical reactivity, a wide potential
window with a low background current, and are inexpensive, easy to prepare, modify and renew [3].
In this study, a composite electrode was prepared by modifying glassy carbon micro particles with gold
nanoparticles and glucose oxidase enzyme for glucose detection. After the optimization of the system, the
biosensor was characterized for glucose. A linearity was obtained in the concentration range between 50.0
and 1000.0 µM with equation of y = 0.0015x + 0.2336 with the correlation coefficient of R 2 = 0.9801. R.S.D
value was calculated for 400 µM glucose (n=6) and found as 4.89%. LOD and LOQ values were also calculated
and revealed as 52.9 µM and 176.3 µM, respectively. The developed system was also applied for detection
of glucose in four types of alcoholic beverages including red and white wine, draft beer, and mint liqueur.
Obtained recovery values demonstrate that this system is applicable for glucose detection in real samples
without needing any laborious sample pretre atment procedures.
REFERENCES
[1]Çubukcu, M., “Nanocomposites and Applications of Electrochemical Biosensors ”, MSc Thesis, Mugla
University, Mugla, 2008.
[2] Gopalan, A. I., Lee, K. P., Ragupathy, D., Lee, S. H., Lee, J. W. Biomaterials, 30, 5999 -6005, 2009.
[3] Wang, J., Anık-Kırgöz, Ü., Mo, J.-W., Lu, J., Kawde, A. N., Muck, A. Electrochemistry Commun., 3, 203 -208,
2001.
109
AP-TR-026
Tek Kullanımlık Farklı Türde Yüzey Baskılı Elektrotlar ile Akışa Enjeksiyon Analiz Sistemi Kullanılarak
NADH’nin Amperometrik Olarak Tayin Edilmesi
Melike Şahin 1 , Erol Ayrancı 1
1
Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Dehidrojenaz enzimlerini temel alan biyosensörlerde analite karşı olan cevap incelenirken, NAD +’nın
indirgenme ve yükseltgenmesinin elektrokimyasal olarak takip edilmesi önemlidir [1]. Bu sebeple NADH’nin
elektrooksidasyonu amperometrik olarak incelenmiştir.
Bu çalışmada pH’sı 7.5 olan fosfat tamponu içerisinde 1.10 -6 – 1.10-4 M konsantrasyon aralığında hazırlanmış
olan NADH çözeltileri yüzey baskılı karbon elektrot (YBCE ), çok duvarlı karbon nanotüp ile modifiye edilmiş
yüzey baskılı karbon elektrot (MWCNT-YBE) ve Meldola Mavisi ile modifiye edilmiş yüzey baskılı karbon
elektrot (MM-YBE) kullanılarak akış hızı 2 ml/dk’ya ayarlanmış olan akışa enjeksiyon analiz sisteminde
amperometrik olarak analiz edilmiştir.
YBCE, MWCNT-YBE ve MM-YBE ile NADH analizi sonrasında kronoamperogramlardan elde edilen verilerden
yararlanılarak, ölçülen akıma karşı NADH konsantrasyonu grafikleri çizilmiş ve her bir elektrot türü için
gözlemlenebilme sınırı, tayin sınırı, korelasyon katsayısı ve hassasiyet hesaplanmıştır. Bu değerler Tablo1’de
verilmiştir.
Tablo 1. NADH analizi sonrası elde edilen analitiksel parametreler .
YBCE
MWCNT-YBE
MM-YBE
Gözlenebilme
sınırı
Tayin sınırı
Hassasiyet
1.245×10 -5 M
3.74×10 -5 M
1.58×10 -2 A.M-1
-6
1.28×10 M
-6
6.78×10 M
-6
3.84×10 M
-5
2.04×10 M
Korelasyon
katsayısı
Çalışma
Potansiyeli
0.9945
0.7 V vs. Ag
-2
-1
0.9994
0.7 V vs. Ag
-3
-1
0.9864
0.1 V vs. Ag
1.96×10 A.M
6.03×10 A.M
Akışa enjeksiyon analiz sistemi kullanılarak NADH’nin amperometrik tayininin, yüksek ölçüm hassasiyeti,
düşük gözlemlenebilme ve düşük tayin sınırı avantajları ile tek kullanımlık yüzey baskılı elektrotlar (YBE)
kullaılarak başarılı bir şekilde gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır. NADH tayini için kullanılan YBE türleri içinde
ölçüm hassasiyeti ve korelasyon katsayısının en yüksek, gözlemlenebilme ve tayin sınırının en düşük olduğu
elektrot türünün MWCNT-YBE olduğu Tablo 1’den anlaşılmaktadır. Bunun yanında NADH tayininde MM-YBE
kullanıldığında amperometrik çalışma potansiyeli 0.1 V olmaktadır. Bu da elektrot yapısında Meldola Mavisi
medyatörü bulunmasındandır. Çalışma potansiyelinin düşük olması, girişim yapabil ecek türlerin etkisini
azaltması nedeniyle tercih edilen bir durumdur. Her ne kadar hassasiyet, gözlemlenebilme ve tayin sınırı
parametreleri göz önüne alınarak yapılan değerlendirme, NADH analizi için incelenenler arasındaki en iyi
elektrot türünü MWCNT-YBE gibi gösterse de oldukça önemli diğer bir parametre olan çalışma potansiyelinin
düşük olması nedeniyle MM-YBE elektrodunun daha uygun elektrot türü olduğu sonucuna varılmıştır.
KAYNAKLAR
[1] Fanjul-Bolado P., Queipo P., Lamas -Ardisana P. J., Costa-Garcia A., Talanta, 74, 427-433, 2007.
110
AP-EN-026
Amperometric Detection of NADH Using Flow-Injection Analysis System With Disposable Screen-Printed
Electrodes of Different Types
Melike Şahin 1 , Erol Ayrancı 1
1
Akdeniz University, Faculty of Science, Department of Chemistry
It is important to follow electrochemically the oxidation and reduction of NAD +, while evaluating the
response for analyte in biosensors based on dehydrogenase enzymes [1]. For this purpose, electrooxidation
of NADH was investigated amperometrically.
In this study, NADH solutions prepared in the concentration range of 1.10 -6 – 1.10-4 M in phosphate buffer of
pH 7.5 were analysed amperometrically in a flow injection analysis system wit h flow rate adjusted to 2
ml/min using screen printed carbon electrode (SPCE ), screen printed carbon electrode modified with
multiwalled carbon nanotube (MWCNT-SPE) and screen printed carbon electrode modified with Meldola’s
Blue (MB-SPE ).
Using the data obtained from chronoamperograms recorded after the analysis of NADH with SPCE, MWCNTSPE and MB-SPE, the graphs of measured current against NADH concentration were drawn and limit of
detections (LOD ), limit of quantification (LOQ ), correlation coefficient (r) and sensitivity were calculated for
each electrode type. These values are given in table 1.
Table 1. Analytical parameters for analysis of NADH
LOD
LOQ
Sensitivity
r
Working potential
SPCE
1.245×10 -5 M
3.74×10 -5 M
1.58×10 -2 A.M-1
0.9945
0.7 V vs. Ag
MWCNT-SPE
1.28×10 -6 M
3.84×10 -6 M
1.96×10 -2 A.M-1
0.9994
0.7 V vs. Ag
MB-SPE
6.78×10 -6 M
2.04×10 -5 M
6.03×10 -3 A.M-1
0.9864
0.1 V vs. Ag
It is found that the amperometric detection of NADH using flow injection analysis system can be achieved
successfully with high sensitivity, low LOD and low LOQ advantages utilizing disposable screen -printed
electrodes (SPEs ). It is seen from table 1 that MWCNT-SPE has the highest sensitivity, the highest correlation
coefficient, the lowest LOD and the lowest LOQ among the SPE types. Beside these, when MB-SPE is used in
NADH analysis, the working potential is 0.1V. This is due to presence of Meldola’s Blue mediator in
electrode structure. Low working potential is preferable as it decreases the effect of interfering species.
Although the evaluation based on sensitivity, LOD and LOQ parameters shows that MWCNT-SPE is the best
electrode type for NADH analysis, it was concluded that MB-SPE is a more suitable electrode type due to its
low working potential which is another important parameter.
REFERENCES
[1] Fanjul-Bolado P., Queipo P., Lamas -Ardisana P. J., Costa-Garcia A., Talanta, 74, 427-433, 2007.
111
AP-TR-027
Bazı Metal Alaşımlarının Elektrokimyasal Sentezi ve Lityum İyon Pil Anot Materyali Olarak
Kullanılmalarının İncelenmesi
1
1
Muhammet Arpacık, 1 Mustafa Biçer, 1 ilkay Şişman
Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Lityum iyon piller, hem yüksek enerji yoğunluğuna hem de küçük boyutlara sahip olmaları sebebiyle
günümüzde portatif elektronik cihazlarda en çok tercih edilen pil türleridir [1]. Yüksek kapasite, güvenilirlik,
iletkenlik ve düşük elektrokimyasal potansiyel gibi özelliklere sahip olması sebebiyle lityum iyon pillerde anot
materyali olarak genellikle grafit kullanılmaktadır [2]. Ancak grafit anotlarda zamanla çeşitli güvenlik
problemleri ortaya çıkmaktadır [1]. Buna karşılık, Sn-Sb alaşımları grafite göre daha yüksek kapasite ve daha
pozitif uygulama voltajları ve bunun sonucu olarak minimum güvenlik problemleri oluşturmaktadır [3]. Öte
yandan nano yapılı elektrot materyallerinin söz konusu pillerde kullanılması halinde yapısal bozuklukların
azaldığı ve yüzey/hacim oranının doğal olarak artması sebebiyle pillerin şarj kapasitelerinin arttığı
belirlenmiştir [4].
Bu çalışmada mikro ve nano boyutlarda Sn-Sb bazlı materyallerin elektrokimyasal sentezi gerçekleştirilmiştir.
Elektrokimyasal teknikler, diğer tekniklere göre uygulama kolaylığı ve düşük maliyet gibi önemli avantajlara
sahiptir. Materyallerin sentezi için elektrodepozisyon metodu [5] kullanılmıştır. Sentez aşamasında
depozisyon süresi, çözelti kompozisyonu ve surfaktant kullanımı gibi çeşitli parametreler göz önünde
bulundurulmuştur. Söz konusu parametrelerin etkisi XRD, SEM, EDS, AFM ve TEM teknikleri ile incelenmiştir.
Örneğin, surfaktantlı ortamda elde edilen alaşımların, surfaktantsız ortamda elde edilenlere göre nano
boyutlarda olduğu tespit edilmiştir (Şekil 1 ). Ayrıca nano boyutlardaki materyallerin diğerlerine göre daha
yüksek şarj/deşarj kapasitesi gösterdiği belirlenmiştir.
(a)
(b)
Şekil-1. Surfaktantsız (a) ve surfaktantlı (b) ortamda elde edilen alaşımların SEM fotoğrafları
KAYNAKLAR
[1] Tarascon, J.M. and Armand, M., Nature, 414, 359 -367, 2001.
[2] Besenhard, J.O. (Ed. ), Handbook of Battery Materials, Wiley-VCH, New York, 1999.
[3] Pu, W.H., He, X.M., Ren, J.G., Wan, C.R. and Jiang, C.Y., Electrochimica Acta, 50, 4140-4145, 2005.
[4] Cui, L.F., Yang, Y., Hsu, C.M. and Cui, Y., Nano Letters, 9, 3370 -3374, 2009.
[5] Şişman, İ. and Biçer, M, Journal of Alloys and Compounds, 509, 1538 -1543, 2011.
112
AP-EN-027
Electrochemical Synthesis of Some Metal Alloys and Investigation of Using Them as a Lithium-Ion Battery
Anode Material
1
1
Muhammet Arpacik, 1 Mustafa Biçer, 1 ilkay Şişman
Sakarya University Science and Art Faculty Chemistry Department
Lithium ion batteries has become the most preferred cell types in portable electronic devices due to the
having high energy density and small size [1]. Graphite generally used as anode material in lithium ion
batteries due to the high capacity, reliabilit y, conductivity, and low electrochemichal potential [2].
Nevertheless, graphite makes some security problems in anodes in time [1]. Corresponding Sn-Sb alloys
make minimum security problems according to graphite, because of having higher capacity and more
positive application voltage [3]. On the other hand, using nano-structured electrode materials in these kinds
of batteries, it’s determined that reducing structural defects and increasing the capacity of the batteries
charge due to the naturally increasing surface /volume ratio [4].
In this study, Sn-Sb based materials were synthesized micro and nano sized by electrochemically.
Electrochemichal techniques has advantages as ease of application, and low cost according to other
techniques. Electrodeposition method [5] was used for the synthesis of materials. In synthesis, some kind of
parameters taken into consideration as deposition time, composition of solution, and using surfactant. The
effect of using surfactant is examined with XRD, SEM, EDS, AFM and TEM techniques. For example, the alloy
compounds synthesized with surfactant were determined nano sized according to the alloy compounds
synthesized without surfactant (Figure 1 ). Also, it’s determined that nano sized materials showed higher
charge/discharge capacity according to other materials.
(a)
(b)
Figure-1. SEM photographes of materials synthesized (a) Without surfactant (b) with surfactant.
RESOURCES
[1] Tarascon, J.M. and Armand, M., Nature, 414, 359-367, 2001.
[2] Besenhard, J.O. (Ed. ), Handbook of Battery Materials, Wiley-VCH, New York, 1999.
[3] Pu, W.H., He, X.M., Ren, J.G., Wan, C.R. and Jiang, C.Y., Electrochimica Acta, 50, 4140-4145, 2005.
[4] Cui, L.F., Yang, Y., Hsu, C.M. and Cui, Y., Nano Letters, 9, 3370-3374, 2009.
[5] Şişman, İ. and Biçer, M, Journal of Alloys and Compounds , 509, 1538-1543, 2011.
113
AP-TR-028
Üzümlerde Kullanılan Pestisit Kalıntı Miktarlarının Zamana ve Daldırma Çözeltisine Bağlı Değişimi
Mustafa Cittan, Ali Çelik, Kenan Dost, Mertcan Öksüz
Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı
Türkiye yaş ve kuru üzüm üreticiliğinde dünya pazarında önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de çekirdeksiz kuru
üzüm üretimi özellikle Manisa ve ilçelerinde yoğunlaşmıştır. Pestisit kalıntılarının gıdalarla uzun süre izin
verilen MRL değerinin üzerinde alınması, insanlarda kronik etkilerin ortaya çıkmasına ve ciddi sağlık
sorunlarına sebep olabilmektedir [1].
Bu çalışmada kullanılan yaş ve kuru üzüm örnekleri Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğünden
temin edilmiştir. Yaş ve kuru üzümdeki pestisit kalıntıları, kurutma öncesi uygulanan işleme [kurutma öncesi
K2 CO3 (%5a/a) çözeltisine daldırma yapıldıktan sonra güneş altında kurutma ve daldırma yapılmadan
kurutma] ve bekleme süresine bağlı olarak tayin edilmiştir. Üzümlerdeki pestisitlerin ekstraksiyonunda çoklu
pestisit kalıntı tayini amacıyla geliştirilen QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe) yöntemi
uygulanmış olup, pestisitlerin tayini gaz ve sıvı kromatografi cihazları ile gerçekleştirilmiştir.
Üzümlerde tayin edilen boscalid’in izin verilen limit değerinin (5mg/kg) [2] çok altında olduğu tespit
edilmiştir. Sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Hasattan sonra
(mg/ kg )
Hasadın 3. Günü
(mg/kg )
Hasadın 7.
Günü (mg/kg )
Hasadın 10.
Günü
(mg/kg )
Hasadın 6. Ayı
(mg/kg )
Daldırılmış
(Ort.), n=3
0.030±0.012
0.037±0.015
0.070±0.028
0.028±0.011
<LOD
Daldırılmamış
(Ort. ), n=3
0.016±0.006
0.030±0.012
0.060±0.024
0.062±0.025
0.013±0.005
Hasat zamanı, daldırılmış üzüm örneklerindeki boscalid miktarı daldırılmamış olanlara göre yüksek çıkmıştır.
Buna daldırma yapılan çözelti içerisinde söz konusu pestisitin zamanla birikmesinin neden olduğu
düşünülmektedir. Daldırılmış ve kurumaya bırakılmış üzüm örneklerinde 7. Güne kadar su kaybı nedeniyle
pestisit düzeyinde artma gözlenmiş olup, 10. Günde azalma ortaya çıkmış ve 6. Ayın sonunda boscalid’in
zamanla parçalanmasından dolayı yöntemin tespit ve belirtme sınırının altına düştüğü saptanmıştır.
Daldırılmamış üzüm örneklerinde ise; pestisit düzeyi 7. Güne kadar artarken daha sonra sabit kalmış ve 6.
Ayın sonunda miktarının önemli oranda azaldığı saptanmıştır.
KAYNAKLAR
[1] Sternberg, S. S., The carcinogenesis, mutagenesis and tetragenesis of insecticides: Review of studies in
animals and man, Pharmac. Ther., 6, 147 -166, 1979.
[2] Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği, Resmi Gazete, Ek2, Bölüm 2, 29
Aralık 2011.
114
AP-EN-028
Variation of Pesticide Residue Levels on Grapes Depending on Time and Immersing Solution
Mustafa Cittan, Ali Çelik, Kenan Dost, Mertcan Öksüz
Celal Bayar University Faculty of Science and Art, Analytical Chemistry Division
Turkey has an important role for production of grape and raisin in the world market. The production of seed
less raisins locates especially in Manisa and its districts in Turkey. Exposure to pesticides above allowable
MRL values on food for a long time can cause emergence of chronic effects and serious health problems in
humans [1].
The grape and raisin samples used in this study were obtained from Manisa Viticulture Research Station
Headship. Pesticide residues on grape and raisin were determined depending on the process before drying
[drying in the sun after immersion in K 2 CO3 (%5w/w) solution before drying and without immersion] and for
the future time. QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe) method that is developed for the
determination of multiple pesticide residues was applied for the extraction of pesticide residues in samples
and determination of pesticides was carried out with gas and liquid chromatogra phy.
Boscalid pesticide that determined in grape and raisin samples was as signed well below the permitted limit
value (5mg/kg) [2]. Results are given in the table below.
After Harvest
(mg/kg )
3 rd Day of Harvest
(mg/kg )
7 th Day of
Harvest
(mg/kg )
The 10 th Day of
Harvest (mg/kg )
6 th Month of
Harvest
(mg/kg )
Immersed
(average ),
n=3
0.030±0.012
0.037±0.015
0.070±0.028
0.028±0.011
<LOD
Un-immersed
(average ),
n=3
0.016±0.006
0.030±0.012
0.060±0.024
0.062±0.025
0.013±0.005
At harvest time, boscalid level in immersed grape samples were determined higher than those of not
immersed. The reason of being at higher level in immersed samples is thought to be the accumulation of
pesticide in immersing solution. An increase in the level of the pesticide was observed due to loss of water
until the seventh day in grape samples that immersed and left to dry, a reduction was emerged in the tenth
day and at the end of the six months, boscalid level decreases below the limit of detection and quantification
of the method due to the decomposition of boscalid in time. The pesticide level in un -immersed grape
samples increased until the seventh day, then remained constant and at the end of the sixth month a
significant decrease was observed.
REFERENCES
[1] Sternberg, S. S., The carcinogenesis, mutagenesis and tetragenesis of insecticides: Review of studies in
animals and man, Pharmac. Ther., 6, 147 -166, 1979.
[2] Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği, Resmi Gazete, Ek2, Bölüm2, 29
Aralık 2011.
115
AP-TR-029
Sefaperazon İlaç Etken Maddesinin ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin DNA ile Etkileşiminin İncelenmesi
Mustafa Çeşme, Ayşegül Gölcü
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Sefoperazon, antipsödomonal etkili bir sefalosporindir. Sulbaktam ile kombine preparatı olan sefoperazon sulbaktam ülkemizde yıllardır klinikte kullanılmaktadır. Sefoperazon/sulbaktam geniş spektrumlu bir
antibiyotik kombinasyonudur: Gram-pozitif aeroplar (Staphylococcus Aureus ve Staphylococcus epidermidis );
gram-negatif aeroplar (Haemophilus influenzae, Moraxel lacatarrhalis ), Enterobacteriaceae (Klebsiella
pneumoniae, Escherichia coli ); nonfermentatif çomaklar (Pseudomonas,Acinetobacter ), anaeroplar
(Bacteroides fragilis,Bacteroides spp.,Fusobacterium ve Peptostreptococcus spp. ) üzerine etkilidir.
Şekil: Sefaperazon’un Kimyasal Yapısı
Bu çalışmada sefperazon ilaç etken maddesinin ve bazı metal komplekslerinin DNA ile etkileşimi
elektrokimyasal ve spektroskopik yöntemlerle incelenmiştir. DNA ile etkileşimleri incelenirken DNA’ya
bağlanma mekanizmaları aydınlatılmıştır. Ayrıca saf ilaç etken maddesinin DNA etkisi ile metal
komplekslerininki karşılaştırılmış ve bu metallerin varlığında sefaperazonun DNA üzerine etkisi incelenmiştir.
Yapılan araştırmaların sonucunda kompleksleştirilen sefaperazonun DNA’ya daha etkili bir şekilde
bağlanabildiği kanıtlanmıştır
116
AP-EN-029
Investigation of Interaction Between DNA and Cefope razone, and Its Metal Complexes
Mustafa Çeşme, Ayşegül Gölcü
Kahramanmaras Sütcü Imam University, Art and Science Faculty, Chemistry Department
Cefoperazone is the member of Cefalophorine group antibiotics, havin g an antipsodomonal effect.
Cefoperazone and Sulbactam are widely used in our country over fifty years. Cefoperazone/Sulbactam is an
antibiotic combination, which has a wide antibacterial spectrum. They has a great effect on Gram -positive
aeropes, (Staphylococcus Aureus and Staphylococcus epidermidis) gram negative aeropes, (Haemophilus
influenzae, Moraxel lacatarrhalis) nonpermantive bacterias (Pseudomonas, Acinetobacter) and anaeropes
(Bacteroidesfragilis, Bacteroides spp.,Fusobacterium and Peptostreptococcus spp. ).
Figure: Chemical Structure of Cefoperazone
In this study, effect of cefoperazone and its metal complexes on DNA has been investigated by
electrochemical and spectrophotometric methods. When dealing with the interaction of these, DNA binding
mechanisms also investigated. In addition, effect on DNA of cefoperazone and its metal complexes were
compared to each other. And also effect of ceoperazone to the DNA in a metal medium were also
investigated. At the end of this study, cefoperazone metal complexes are more strongly binding to DNA and
more effective against bacterias.
117
AP-TR-030
Tiyollerin Hidroksil Radikali Süpürme Aktivitelerinin Ölçümü için Tereftalat Problu Yeni Bir Spektroskopik
Sensör Geliştirilmesi
Mustafa Özyürek, Burcu Bekdeşer, Kubilay Güçlü, Reşat Apak
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı,
Avcılar 34320 İstanbul
Tiyol grubu içeren bileşikler, kuvvetli antioksidanların önemli bir grubunu oluşturmaktadır. Tiyoller, bunların
aktif halleri olan sülfidril kalıntılarının (-SH) varlığıyla tanımlanmış organik sülfür türevleri sınıfıdır. Biyolojik
sistemlerde bulunan tiyoller antioksidan savunma sistemlerinin koordinasyonunda esas rolü oynaması dahil
olmak üzere sayısız fonksiyona sahiptir. Bu çalışmada tiyollerin hidroksil radikali süpürme (HRS)
aktivitelerinin ölçümünde tereftalat (TP) problu yeni bir spektroskopik sensör geliştirilerek valide edilmiştir.
CUPRAC (Cu (II) iyonu indirgeme antioksidan kapasite) yönteminin [1] kromojenik oksidasyon aracı olan Cu (II
)-Neokuproin (Cu (II )-Nc) kompleksi nafyon membranı üzerinde elektrostatik olarak tutturulup CUPRAC sensörü [2] tasarımlanmış ve sulu-alkollü çözelti ortamında geliştirilen spektrofotometrik HRS aktivite ölçüm
testi CUPRAC-sensörü ile bütünleştirilmiştir. Prob ve hidroksil radikali (•OH) süpürücü bileşikleri içeren 37° Cinkübe çözeltiler 1/2 saat süreyle hidrojen peroks it ile Fe (II )+EDTA eşdeğer karışımından oluşan •OH
saldırısına maruz bırakılmaktadır. HRS aktivite •OH-süpürücü varlığında ve radikal saldırısı sonucunda oluşan
hidroksillenmiş probun (hTP) CUPRAC absorbansındaki (Cu (II )-Nc kompleksi 450 nm’de maksimum ışık
soğurması gösteren Cu (I )-Nc kompleksine indirgenmektedir) azalmadan ölçülmektedir. Bu çalışmada, bazı
tiyollerin ikinci mertebeden HRS hızları yarışmalı kinetik yöntemiyle belirlenmiştir. Yeni geliştirilen bu
yöntemle bazı doku homojenizatlarının % süpürme etkileri belirlenerek sonuçlar referans yöntem olarak
seçilen TBARS (Tiyobarbitürik Asit Reaktif Maddeler) yöntemiyle [3] istatiksel olarak (ANOVA testi)
karşılaştırılmıştır. TBARS yönteminde HRS aktiviteleri ölçülemeyen serin ve albumin CUPRAC se nsörüyle
ölçülebilmiştir. Uygun koşullar altında, probun (TP) yaklaşık yarısı hTP’ye (2-hidroksitereftalat) dönüşmekte
ve bu ürünün monohidroksillenmiş ürün, TBARS testinin nihai ürünü spesifik olmayan malondialdehide göre
daha spesifik •OH belirteçidir.
KAYNAKLAR
[1] Apak, R., Güçlü, K., Özyürek, M. and Karademir, S.E. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52, 79707981, 2004.
[2] Bener, M., Özyürek, M., Güçlü, K. and Apak, R. Analytical Chemistry, 82, 4252 -4258, 2010.
[3] Soobrattee, M.A., Neergheen, V.S., Luximon-Ramma, A., Aruoma, O.I. and Bahorun, T. Mutation
Research, 579, 200-213, 2005.
118
AP-EN-030
Development of a Novel Spectroscopic Sensor for the Hydroxyl Radical Scavenging Activity Measurement
of Thiols with a Terephthalate Probe
Mustafa Özyürek, Burcu Bekdeşer, Kubilay Güçlü, Reşat Apak
Istanbul University, Faculty of Engineering, Department of Chemistry, Analytical Chemistry Division, Avcilar
34320 Istanbul
Thiol-type compounds (containing sulfur) are an important class of strong antioxidants. Thiols are a class of
organic sulfur derivatives characterized by the presence of sulfhydryl residues (-SH) at their active site. In
biological systems, thiols have numerous functions, including a central role in coordinating the antioxidant
defense network. In this work, a novel spectroscopic sensor was developed and validated for hydroxyl
radical scavenging (HRS) activity estimation of thiols using terephthalate (TP) as the probe. This sensor was
designed by electrostatic immobilization of the chromogenic oxidizing agent of the CUPric Reducing
Antioxidant Capacity (CUPRAC) method [1], Cu (II )-Neocuproine (Cu (II )-Nc) complex, on a Nafion
membrane, and the spectrophotometric assay developed in aqueous-alcoholic solutions was integrated to
the CUPRAC sensor [2]. Hydroxyl radicals (•OH) generated from an equivalent mixture of Fe (II )+EDTA with
hydrogen peroxide attacked both the probe and the •OH scavengers in 37 oC-incubated solutions for 1/2 h.
The HRS activity was measured using the decrease in CUPRAC absorbance –arising from the reduction of Cu
(II )-Nc reagent to the 450 nm absorbing Cu (I )-neocuproine chelate– of the hydroxylated probe (TP)
undergoing radical attack in the presence of •OH-scavengers. With the aid of competitive kinetic reaction,
the second-order rate constant of thiols were determined. In addition to thiols, tissue homogenates were
evaluated for their HRS activity using the CUPRAC sensor and compared statistically (ANOVA test) with the
reference TBARS (Thiobarbituric Acid Reactive Substances) test [3]. The CUPRAC sensor proved to be
efficient for serin and albumin, for which the TBARS assay test is basically nonresponsive. Un der optimal
conditions, about half of the probe (TP) was converted into 2 -hydroxyterephthalate (hTP ), and this
monohydroxylated product was more specific markers of •OH than the non-specific malondialdehyde endproduct of the TBARS test.
REFERENCES
[1] Apak, R., Güçlü, K., Özyürek, M. and Karademir, S.E. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52, 79707981, 2004.
[2] Bener, M., Özyürek, M., Güçlü, K. and Apak, R. Analytical Chemistry, 82, 4252 -4258, 2010.
[3] Soobrattee, M.A., Neergheen, V.S., Luximon-Ramma, A., Aruoma, O.I. and Bahorun, T. Mutation
Research, 579, 200-213, 2005.
119
AP-TR-031
Elektrot Yüzeylerinin Modifikasyonu ve Biyolojik Uygulamalarının Araştırılması
Mutahire Tok1 , Esra Bilici 1 , Yasemin Öztekin1,2 , Zafer Yazıcıgil 1 , Arunas Ramanavicius 2,3
1
2
3
Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Konya, Türkiye
Vilnius Üniversitesi, Kimya Fakültesi, NanoTechnas, Vilnius, Litvanya
Vilnius Üniversitesi, Kimya Fakültesi, Fizikokimya Bölümü, Vilnius, Litvanya
Son yıllarda bilim adamları nano teknikleri kullanarak nano ölçekli malzemeler üretmek ve bu malzemelerle
katı yüzeylerde film tabakaları oluşturabilmek için nanoteknoloji tabanlı çalışmalar üzerine yoğunlaşmışlardır.
Bu nedenle, yüzey kimyası; çeşitli amaçlar için kullanılabilecek farklı özelliklere sahip yeni yüzeylerin elde
edilmesine olanak sağlaması açısından önemi giderek artan bir araştırma alanı haline gelmiştir [1,2]. Özellikle
mikroelektrot yüzeylerinin elektrokimyasal yöntemler kullanılarak organik ya da inorganik moleküllerle
modifikasyonuna dayalı sensör tasarımı bu alanda yapılan çalışmalarda öne çıkmaktadır [3,4]. Sahip olduğu
kimyasal kararlılık, elektriksel iletkenlik ve düşük maliyet gibi özellikleri nedeniyle karbon elektrotlar
elektrokimyasal işlemlerde yaygın olarak tercih edilen çalışma elektrotlarıdır [2, 3].
Buradan yola çıkılarak yapılan bu çalışmada yeni yüzeyler hazırlanmış ve modifiye yüzeyler için uygulama
alanları araştırılmıştır. Elektrokimyasal çalışmalar üçlü elektrot sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu
amaçla, çalışma elektrodu olarak karbon elektrot, referans elektrot olarak susuz ortamlarda Ag/Ag + (10,0
mM AgNO3 ) ve sulu ortamlarda ise Ag/AgCl/KCl doy elektrotları, yardımcı elektrot olarak ise platin tel
kullanılmıştır. Bütün elektrokimyasal işlemlerden önce çözeltilerden saf argon gazı geçirilerek ortamdaki
çözünmüş oksijen uzaklaştırılmıştır [1, 4, 5]
Ekonomik kalkınmışlığımızın ve gelecek nesillerin refahının, nanobilim ve nanoteknolojide geleceğimiz seviye
ile doğrudan orantılı olacağı bilinmektedir. Bu düşünce ile elektronik, biyoelektronik ve nanobiyoteknolojinin
pek çok alanı ile entegre olan bu çalışmanın önemli gelişmelere ışık tutacağına inanılmaktadır.
KAYNAKLAR
[1] Oztekin, Y., Tok, M., Nalvuran, H., Kiyak, S., Gover, T., Yazicigil, Z., Ramanaviciene, A., Ramanavicius, A.,
Electrochimica Acta, 56, 387-395, 2010.
[2] Oztekin, Y., Ramanaviciene, A., Yazicigil, Z., Solak, A. O., Ramanavicius, A., Biosensors and Bioelectronics,
26, 2541-2546, 2011.
[3] Oztekin, Y., Krikstolaityte, V., Ramanaviciene, A., Yazicigil, Z., Ramanavicius, A., Biosensors and
Bioelectronics, 26, 267-270, 2010.
[4] Oztekin, Y., Ramanaviciene, A., Ramanavicius, A., Electroanalysis, 23, 701-709, 2011.
[5] Oztekin, Y., Yazicigil, Z., Ramanaviciene, A., Ramanavicius, A., Sensors and Actuators B-Chemical, 152, 3748, 2011.
120
AP-EN-031
The Modification of Electrode Surfaces and Investigation of Their Biological Applications
Mutahire Tok1 , Esra Bilici 1 , Yasemin Öztekin1,2 , Zafer Yazıcıgil 1 , Arunas Ramanavicius 2,3
1
Selcuk University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Konya, Turkey
2
3
Vilnius University, Faculty of Chemistry, NanoTechnas, Vilnius, Lithuania
Vilnius University, Faculty of Chemistry, Department of Physical Chemistry, Vilnius, Lithuania
In recent years, the scientists have interested in the studies based on nanotechnology for the production of
materials in nano-scale levels by the application of nanotechniques and the formation of the films on solid
surfaces by the usage of these materials. From the point of this view, surface science has become an
important research area because of its applications in the preparation of surfaces with different properties
which can be used for various aims [1, 2]. Especially, the sensor design which is based on the modification of
microelectrode surfaces with organic or inorganic molecules by electrochemical techniques becomes an
important topic among the studies performed in this area [3, 4]. The carbon electrodes are the type of
working electrodes which are generally used in electrochemical treatments because of their properties as
having chemical stability, electrical conductivity and low cost [2, 3]
In this study, performed according to these explanations, new surfaces were prepared an d application areas
for the modified surfaces were investigated. Electrochemical studies were performed using three-electrode
cell system. For this aim, the carbon electrode was used as a working electrode, platinum wire was used as a
counter electrode, Ag/Ag+ (10,0 mM AgNO3 ) was used as a reference electrode in aqueous media and
Ag/AgCl/KCl sat. was used as a reference electrode in non-aqueous media. Before all electrochemical
treatments, solutions were treated with argon gas in order to remove solved oxyge n in the media [1, 4, 5].
The economic growth and prosperity of future generations are known to be directly proportional with the
level that we reach in nanoscience and nanotechnology. From the point of this view, it is believed that this
study which is combined with many of the research areas of electronic, bioelectronic and nanobiotechnology
will irradiate important developments.
REFERENCES
[1] Oztekin, Y., Tok, M., Nalvuran, H., Kiyak, S., Gover, T., Yazicigil, Z., Ramanaviciene, A., Ramanavicius, A.,
Electrochimica Acta, 56, 387-395, 2010.
[2] Oztekin, Y., Ramanaviciene, A., Yazicigil, Z., Solak, A. O., Ramanavicius, A., Biosensors and Bioelectronics,
26, 2541-2546, 2011.
[3] Oztekin, Y., Krikstolaityte, V., Ramanaviciene, A., Yazicigil, Z., Ramanavicius, A., Biosensors and
Bioelectronics, 26, 267-270, 2010.
[4] Oztekin, Y., Ramanaviciene, A., Ramanavicius, A., Electroanalysis, 23, 701-709, 2011.
[5] Oztekin, Y., Yazicigil, Z., Ramanaviciene, A., Ramanavicius, A., Sensors and Actuators B-Chemical, 152, 3748, 2011.
121
AP-TR-032
Pt3 Co Nano Elektrokatalizörünün Mikrodalga Destekli Sentezi ve Oksijen İndirgenmeTepkimesinin Sıcaklığa
Bağlı Olarak Elektrokimyasal Karakterizasyonu
Nihat Ege Şahin, Figen Kadırgan
1
Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
2
Kimya Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 34840, Türkiye
Nano-boyutlu elektro katalizörler de oksijen indirgenme tepkimesine yönelik kinetik davranışların sıcaklığın
etkisi bakımından incelenmesi proton geçirimli membran yakıt hücresi teknolojisinin gelişimi açısından önem
taşımaktadır. Poliol sentez yöntemi Co gibi asal olmayan metalleri içeren yüksek yüze yalanına sahip bir çok
katalizörün hazırlanmasında uygulanmaktadır. Bu çalışmada Pt/C ve PtCo/C (3:1 atomik oran) elektro
katalizörleri mikrodalga destekli poliol yöntemiyle sentezlenmiştir. Elektro katalizörün aktivitesi yüksek verim
alabilmek için, gereken aktivasyon enerjisini düşüren ve reaksiyonu hızlandıran bir yoldur [1,2].
Elektrokimyasal çalışmalar sıca klığı kontrol etmek için su termostatlı ve üç bölmeli hücre içerisinde
gerçekleştirilmiştir. Oksijen indirgenme aktivitesini belirlemek için 298K, 303 Kand 313 Ksıcaklıkları
uygulanarak döner diskelektrot kullanılmıştır. Oksijen indirgenme reaksiyonu sırasında oluşan artık türlerin
olası kirliliklerinden kaçınmak için her denemede elektrot yeniden hazırlanarak kullanılmıştır. Oksijen
indirgenmesine ait elektrokimyasal sonuçlar PtCo/C katalizörünün Pt/C katalizörüne göre daha yüksek akım
yoğunluğuna sahip olduğunu göstermektedir. Katalizörüzerindeki oksijen indirgenme kinetik parametreleri
Koutecky–Levich analiz yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Yük transfer katsayısı, α, elektrot
reaksiyonlarının mekanizmasını aydınlatmaya olanak tanımaktadır. Aynı zamanda, değişim akım yoğunluğu,
j o , limit akım yoğunluğu, j lim , alınan verilen elektron sayısı, n ve Tafel eğimleride Koutecky-Levich yöntemiyle
belirlenmiştir. Tersinir oksijen elektrot potansiyelinde 298 -313 K sıcaklık aralığında değişim akım
yoğunluğunun artışı, görünür aktivasyon enerjisini belirlemek için kullanılmıştır [3 -5].
Elektrokatalizörlerin karakterizasyonu elektrokimyasal, spektroskopik ve mikroskopik yöntemlerle
gerçekleştirilmiştir. Elektrokimyasal aktif yüzey alanı ve elektro da ilişkin pürüzlü lük faktörü döngüsel
voltammetri ile aydınlatılmıştır. Katalizör yüzeylerinin morfolojik yapısı ve boyut dağılımı yüksek çözünürlüklü
geçirimli elektron mikroskobu ve X-ışınları difraktometresi analiz sonuçları kullanılarak tanımlanmıştır. Ayrıca
termal gravimetrik analiz yöntemiyle katalizörlerin toplam metal içeriği saptanmıştır.
KAYNAKLAR
[1] E.Lebegue,S.Baranton,C.Coutanceau,JournalofPowerSources,196,920 -927,2011.
[2] Lima,F.H.B.,Ticianelli,E.A.ElectrochimActa,vol49,4091 -4099,2004.
[3] Solorza-Feria,O.,Duron,S.,Int.J.HydrogenEnergy,27,451 -455,2002.
[4] Colmati,F.,Antolini,E.,Gonzalez,E.R.,ElectrochimicaActa,50,5496 -5503,2005.
[5] Dundar,F.,Smirnova,A.,Dong,X.,Ata,A.,Sammes,N.,JFuelCellScienceandTechnology,3,428 -433,2006.
122
AP-EN-032
Microwave Assisted Synthesis and Electrochemical Characterization of Temperature Dependence ORR
Catalytic Activity on Pt 3 Co Electrocatalyst
Nihat Ege Şahin 1 Figen Kadırgan2
1
Nanoscience and Nanoengineering Programme, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey
2
Chemistry Department, Istanbul Technical University, Istanbul, 34840, Turkey
Investigation of the temperature effect on the oxygen reduction reaction (ORR) kinetics at nano -sized
electrocatalysts, is of great importance in the advancement of the proton-exchange-membrane fuelcell
(PEMFC) technology. The polyol synthesis method has been applied to the preparation of numerous high
surface area catalysts including non-noble metal catalysts such as coba lt. In this work, Pt/C and Pt Co/C
(3:1atomic ratio) electrocatalysts were synthesized via microwave assisted polyol method. To have high
efficiencies, one of the key factor is the activity of the electrocatalysts, which lowers the activation energy
required and allows the reaction to proceed more quickly [1,2].
The electrochemical experiments were carried out in a water thermostated three -compartment cell for
temperature control. A rotating disk electrode (RDE) was used to determine the oxygen reduction ac tivityfor
applying a temperature at 298K, 303K and 313K. To avoid the possible contamination of the electrode from
ORR residues, a fresh electrode was used for each measurement. Electrochemical results of oxygen
reduction indicated higher current density for PtCo/C catalyst as compared to the Pt/C catalyst. KouteckyLevich model was used to access kinetic parameters of the oxygen reduction on catalysts. The charge
transfer coefficients, α, allows us to evaluate the mechanism of electrode reactions. Also, t he exchange
current density, j o, limiting current density, j lim, the number of exchanged electrons, n e, and Tafel slopes, b,
were estimated by using Koutecky-Levich analysis method. An increase of the exchange current density over
the temperature range of 298-313K, at the reversible oxygen electrode potential was used to determine the
apparent activation energy [3-5].
Characterization of the electrocatalysts was carried out by electrochemical, spectroscopic and microscopic
methods. Electrochemically active surface area and roughness factors were identified by the cycling
voltammograms. Morphological observation of catalysts surface and particle size distributions of the
electrocatalysts were calculated from high resolution-transmission electron microscopy (HR-TEM) and X-ray
diffraction (XRD) and thermal gravimetric analysis (TGA ).
REFERENCES
[1] Lebegue,E.,Baranton,S.,Coutanceau,C.JournalofPowerSources,196,920-927,2011.
[2] Lima,F.H.B.,Ticianelli,E.A.ElectrochimActa,vol49,4091-4099,2004.
[3] Solorza-Feria,O.,Duron,S.,Int.J.HydrogenEnergy,27,451-455,2002.
[4] Colmati,F.,Antolini,E.,Gonzalez,E.R.ElectrochimicaActa,50,5496-5503,2005.
[5] Dundar,F.,Smirnova,A.,Dong,X.,Ata,A.,Sammes,N.,JFuelCellScienceandTechnology,3,428-433,2006.
123
AP-TR-033
PEM Yakıt Hücrelerine Yönelik Pt Sn Ni/C Nano Elektro katalizörlerinde Oksijen İndirgenmesinin Kinetik ve
Mekanizmasının Elektrokimyasal Analizi
Nihat Ege Şahin 1 , Teko Napporn 2 , Jean-Michel Leger 2 , Figen Kadırgan3*
1
2
Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 34840, Türkiye
Equipeélectrocatalyse, Laboratoire de Catalyseen Chimie Organique (LACCO ), UMR6503CNRS, Poitiers
Üniversitesi, 4, rue Michel Brunet B27, F-86022 Poitiers Cedex, Fransa
3
Kimya Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 34840, Türkiye
Yakıt hücreleri günümüzde enerji sorunlarının çözümüne yönelik katkılarıyla, yüksek verimde temiz enerji
sağlamaktadır. Proton geçirimli yakıt hücreleri (PEMFCs) yüksek güç yoğunluğu, düşük çalışma sıcaklığı ve
çevre dostu teknolojiye sahip olması gibi avantajlara sahiptir [1].
Bu çalışmada, karbon destekli Pt ve PtSnNi (2:1:1atomikoranda) elektro katalizörler başlangıç tuzlarının
polihidroksilik alkol (poliol) içerisinde çözünmesiyle sentezlenmiştir. Oksijenin indirgenme kinetikleri ve H 2 O2
oluşumu farklı dönme hızlarında ve 0.1M HClO4 ortamında döner halka disk electrode (RRDE) kullanı larak
incelenmiştir. Oksijen indirgenmesi tepkimesi sırasında oluşan H 2 O2 miktarını gözlemlemek için, deneysel
çalışmalar camımsı carbon disk elektrot yüzeyinde 6µg katalizör inik miktarı ve Pt halka elektrodun
potansiyeli 1.2 V değerinde sabit tutulmasıyl a gerçekleştirilmiştir[2].
Şekil1.’deki sonuçlar PtSnNi/C elektro katalizörünün, Pt/C elektro katalizöründen daha yüksek katalitik
aktiviteye ve daha düşük H 2O2 oluşumuna sahip olduğunu göstermektedir. Deneysel verimlilik, N, halka (IR) ve
disk (ID) elektrotlarında oluşan akım miktarları oranıyla belirlenmiştir. N=- (IR) / (ID ).Sentezlenen elektro
katalizörlerin yapısal karakterizasyon çalışmaları yüksek çözünürlüklü geçirimli elektron mikroskobu (HR-TEM
), X-ışınları kırınımı (XRD) ve termal gravimetrik analiz (TGA) yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir.
Şekil1. Pt/C ve PtSnNi/C (2:1:1) katalizörlerinin oksijen indirgenmesine ilişkin 1600 rpm dönme hızında ve O 2
doyurulmuş 0.1M HClO4 ortamında kararlı durum polarizasyon eğrileri (a Disk akım yoğunluğu) ve( b Halka
akım yoğunluğu).
KAYNAKLAR
[1] Lima,F.H.B.,Ticianelli,E.A.ElectrochimicaActa,49,4091 -4099,2004.
[2] Anastasijevic,N.A.,Vesovic,V.,Adzic,R.R.J.Electroanal.Chem.,229,305 -316,1987.
124
AP-EN-033
Electrochemical Analysis of the Kinetics and Mechanism of Oxygen Reduction on PtSnNi/C Nano
Electrocatalysts for PEM Fuel Cells
Nihat Ege Şahin 1 ,Teko Napporn 2 ,Jean-Michel Leger 2 , Figen Kadırgan3*
1
Nanoscience and Nanoengineering Programme, Institu of Science and Technology, Istanbul Technical
University, Istanbul, 34840, Turkey
2
Equipeélectrocatalyse,Laboratoire de Catalyse en Chimie Organique (LACCO ), UMR6503CNRS, Université de
Poitiers, 4, rue Michel Brunet B27, F-86022 Poitiers Cedex France
3
Chemistry Department, Istanbul Technical University, Istanbul, 34840, Turkey
Fuelcells provide clean energy with high efficiency with the prom ise to solve energy problems. Proton
exchange membrane fuelcells (PEMFCs) take advantage of many aspects due to high power density, low temperature operation and environmentally friendly technology [1].
In this study, carbon supported Pt and PtSnNi (2:1:1a tomic ratio) catalysts were synthesized by dissolving the
precursor salts in a polyhyroxylic alcohol (polyol ).A rotating ring disk electrode (RRDE) was used to
determine the oxygen reduction kinetics and H 2 O2 formations at different rotation rates in 0.1M HClO4 .In
order to observe the formation of H 2 O2 during the reduction reaction, RRDE experiments were carried out
with a glassy carbon disc electrode loaded with 6µg catalyst ink, and ring platinum electrodepolarized at
1.2V vs RHE [2].
We can infer from the Figure1. That the PtSnNi/C electrocatalyst has higher catalytic activity and also lower
hydrogen peroxide yields than Pt/C. The collection efficiency (N) is determined from the ring (IR) and the disc
(ID) currents (in units of mA ), N=- (IR) / (ID ). The synthesized catalysts were characterized in terms of
structural morphology by high resolution transmission electron microscopy (HR -TEM ), X-ray diffraction
(XRD) and thermal gravimetric analysis (TGA ).
Figure1.Steady-state polarization curves related to ORR on Pt/C and PtSnNi/C (2:1:1) at 1600 rpm rotation
rate in O2 saturated 0.1M HClO4 a) Disk current density and b ) Ring current density.
REFERENCES
[1] Lima,F.H.B.,Ticianelli,E.A.ElectrochimicaActa,49,4091 -4099,2004.
[2] Anastasijevic,N.A.,Vesovic,V.,Adzic,R.R.J.Electroanal.Chem.,229,305 -316,1987.
125
AP-TR-034
Tiyol Grubu Antioksidanlara Duyarlı Altın Nanoparçacık Esaslı Sensör Geliştirilmesi
Nilay Güngör, Mustafa Özyürek, Kubilay Güçlü, Sefa Baki, Reşat Apak
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı
Bu çalışmadaki amacımız, üzerinde DTNB adsorplanmış Au -NP’ların (DTNP-Au-NP’lar) oluşturduğu sol
çözeltisi kullanarak ilk defa spektrofotometrik tiyol tayinini gerçekleştirmektir. Sülfhidril fonksiyonel grupları
(-SH) içeren, organik sülfür türevleri (merkaptanlar) sınıfı olan tiyol bileşikleri, hücreleri oksidatif hasara karşı
korumada önemli rol oynamaktadırlar [1].
Nanoparçacıklar (NP’lar) biyolojik makromoleküllerle boyutsal benzerlikleri ve boyuta-bağlı olağanüstü optik
ve elektronik özellikleri itibarıyla biyolojik tayinlerde kullanım açısından gittikçe daha çekici hale
gelmektedirler. Özellikle altın nanoparçacıklarının (Au-NP’lar) asosiyasyonu ve olası agregasyonu (yığışımı)
sonucunda oluşan renk değişimi, birbirinden farklı pek çok analitin basit, yüksek seçimli tayinine olanak
vermektedir. [2].
Ellman reaktifi olarak da bilinen DTNB (5,5’-ditiyo-bis- (2-nitrobenzoik asid) çözelti fazında serbest sülfhidril
gruplarının kantitatif belirlenmesinde kullanılan suda çözünür bir bileşiktir. DTNB’nin serbest sülfhidril
gruplarıyla reaksiyonu sonucunda bir disülfür ve 5-tiyo-2-nitrobenzoik asid (TNB) oluşmaktadır. Oluşan sarı
renkli ürün TNB, 412 nm’de ışık soğurma özelliğinden yararlanılarak ölçülmektedir [3]. Nano parçacık
yüzeyindeki kimyasal etkileşimlerin (yani Au-NP’ların yüzeyinde DTNB desorpsiyonu ile elele yürüyen tiyol
adsorpsiyonu, yüzey elektrostatik çift-tabakası değişen NP’ların agregasyonu ve desorbe olan DTNB ile
adsorplanan tiyoller arasındaki TNB kromoforu oluşturma tepkimesi olaylarının bütününün) hem soğurma
dalgaboyunu değiştirmesi (yani kırmızı ya da maviye kayma ), hem de çözelti fazındaki TNB sönüm katsayısını
çok daha arttırarak tayin duyarlılığını yükseltmesi beklenir. Önemli bir tiyol antioksidanı olan glutatyonun
önerilen DTNB-Au-NP ve orjinal DTNB yöntemlerine göre elde edilen CETC (sistein eşdeğeri tiyol içeriği)
değerleri sırasıyla 0.93 ve 0.94’tür. DTNB-Au-NP yöntemine göre sisteinin molar absorplama katsayısı ve
lineer olduğu aralık, sırasıyla ε = 1.49 x 10 4 L mol -1 cm-1 ve 0.62 – 29.00 µM’dır.
KAYNAKLAR
[1] Han, D., TrItschler, H.J., Packer, L., Biochem. Biophys. Res. Commun., 207, 258 -264, 1995.
[2] Sezgin, E., Karataş, Ö.F., Çam, D., Sur, İ., Sayın, İ., Avcı, E., Keseroğlu, K., Sülek, S., Çulha, M., J. Eng. Nat.
Sci., 26, 227-246, 2008.
[3] Hansen, R.E., Østergaard, H., Nørgaard, P., WInther, J.R., Analytical Biochemistry, 363, 77-82, 2007.
126
AP-EN-034
Development of Gold Nanoparticle Sensor Sensitive to Thiol Group Antioxidants
Nilay Güngör, Mustafa Özyürek, Kubilay Güçlü, Sefa Baki, Reşat Apak
Istanbul University, Faculty of Engineering, Department of Chemistry, Division of Analytical Chemistry
Our aim in this project is to enable thiol determination with a novel spectrophotometric me thod by
investigating the usage of DTNB-adsorbed Au-NPs (DTNB-Au-NPs) in a colloidal solution for thiol sensing.
Thiol-type compounds constituting a class of organic sulfur derivatives (mercaptans) having the sulfhydryl
functional groups (−SH) play a crucial role in protecting cells from oxidative damage [1].
Nanoparticles (NPs) are becoming increasingly attractive materials for bioassay because of their dimensional
similarities with biomacromolecules and because they have extraordinary size -dependent optical and
electronic properties. A feature that makes them particularly appealing is that color changes induced by
association and possible aggregation of gold nanoparticles (AuNPs) provide the basis for a simple, yet highly
selective approach to the analysis of a wide number of analytes [2].
DTNB (5,5’-dithio-bis- (2-nitrobenzoic acid ), also known as Ellman’s reagent, is a versatile water -soluble
compound for quantitating free sulfhydryl groups in solution. DTNB reacts with a free sulfhydryl group to
yield a disulfide and 5-thio-2-nitrobenzoic acid (TNB ), a measurable yellow-colored product at 412 nm [3].
The basic interactions on the Au-NP surface (i.e., thiol adsorption accompanying DTNB desorption, NP
aggregation resulting from the changes in the electrostatic double layer surrounding the particles, and the
possible redox reaction of desorbed DTNB with adsorbed thiols producing the TNB chromophore) are
expected to cause drastic changes in both the light absorption/fluorescence wavelength (i.e., red or blue
shifts) and in greatly increased extinction coefficient of TNB compared to that in the solution phase, thereby
enhancing detection sensitivity. CETC values of glutathione which are one of the most important thiol
antioxidant were 0.93 and 0.94, respectively, with respect to the DTNB-Au-NP and original DTNB methods.
The molar absorptivity and linear range of cysteine were ε = 1.49 x 10 4 L mol -1 cm-1 and 0.62 – 29.00 µM,
respectively, with respect to the DTNB-Au-NP mehod.
REFERENCES
[1] Han, D., TrItschler, H.J., Packer, L., Biochem. Biophys. Res. Commun., 207, 258 -264, 1995.
[2] Sezgin, E., Karataş, Ö.F., Çam, D., Sur, İ., Sayın, İ., Avcı, E., Keseroğlu, K., Sülek, S., Çulha, M., J. Eng. Nat.
Sci., 26, 227-246, 2008.
[3] Hansen, R.E., Østergaard, H., Nørgaard, P., WInther, J.R., Analytical Biochemistry, 363, 77 -82, 2007.
127
AP-TR-035
Şeker Pancarı Küspesinden Düşük Sıcaklıkta Elde Edilen Katı Ürün Kullanılarak Fenol Gideriminin
Araştırılması
Nurgül Özbay1 , Eylem Önal 1 , Adife Şeyda Yargiç 1 , Rahmiye Zerrin Yarbay Şahin 1
1
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü
Kimya ve petrokimya endüstrilerinin hızlı gelişimi sonucu fenolik bileşikler, boyarmaddeler ve ağır metaller
gibi çeşitli organik ve inorganik kimyasallar tarafından yüzey ve yer altı suları kirletilmektedir. Fenol ve
türevleri düşük konsantrasyonlarda dahi canlı organizmalar içi n toksik ve zararlı olduğundan dolayı zehirli
kirleticiler olarak düşünülmektedir [1,2]. Bu çalışmada, çevre kirlenmesi açısından önemli olan fenolün sulu
çözeltilerden adsorpsiyon yöntemi kullanılarak giderimi araştırılmıştır.
Çalışma kapsamında, adsorban olarak şeker pancarı küspesine 350 °C’de düşük sıcaklıkta karbonizasyon
işlemi uygulanarak katı ürün elde edilmiş ve fenol adsorpsiyonunda kullanılmıştır. Katı ürüne FT -IR ve
elementel analiz uygulanarak karakterize edilmiştir. Sulu çözeltilerden fenolün adsorpsiyon yöntemi ile
uzaklaştırılmasında pH, adsorban miktarı, konsantrasyon, sıcaklık ve bekleme sürelerinin etkileri araştırılmış
ve kinetik çalışmalar yapılmıştır.
Elementel analiz sonucuna göre ağırlıkça % 69,73 C içeren katı ürünün ısıl değeri Dulo ng Formülü ile
hesaplanmış ve 26,915 MJ/kg olarak bulunmuştur. 350 °C’de elde edilen katı ürünün FT-IR spektrumu
incelendiğinde, 3300 cm-1 civarında şiddeti düşük yayvan -OH- titreşim piki görülmüştür. Alifatik -CH3 ve -CH2
gruplarının simetrik ve asimetrik gerilim titreşimleri 3000-2800 cm-1 arasında gözlenmiştir. pH’ın adsorpsiyon
üzerine etkisi incelendiğinde en iyi giderim, % 42 olarak pH 8’de gerçekleşmiştir. Adsorban miktarı arttıkça
fenol giderimi azalmış ve 0,05 g adsorban miktarında maksimum giderim sağlanmıştır. Çözelti başlangıç
derişiminin etkisini incelemek amacı ile çözelti pH’ında çalışılmış ve 100 ppm’lik fenol çözeltisinde yaklaşık %
52 fenol giderimi sağlanmıştır. Bekleme süresi ve sıcaklık etkisi incelendiğinde 20 °C’de 120 dakikada
dengeye ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalara göre çizilen Langmuir ve Freundlich izotermleri incelendiğinde,
sonuçların Freundlich adsorpsiyon izotermine uyduğu; reaksiyon kinetiğinin ise sözde (yalancı) ikinci
dereceden reaksiyon modeline uygun olduğu belirlenmiştir.
Sonuç olarak, uygun koşullarda çalışıldığında şeker pancarı küspesinden 350 °C’de elde edilen katı ürünün,
sulu çözeltilerden fenol gideriminde etkin bir adsorban olarak kullanılabileceği tespit edilmiştir.
Ortadoğu’nun en büyük şeker pancarı üreticisi konumunda olan ülkemizde şeker endüstrisinin atığı olan
şeker pancarı küspesinin oldukça fazla olduğu düşünülürse, sulu çözeltilerden fenol gideriminin ucuz bir
şekilde gerçekleştirilebileceği açıktır.
KAYNAKLAR
[1] Senturk, H.B., Ozdes, D., Gundogdu, A., Duran, C. and Soylak, M. Journal of Hazardous Materials, 172,
353-362, 2009.
[2] Banat F.A., Al-Bashir V., Al-Asheh S. and Hayajneh O. Environ. Pollut., 107, 391 –398, 2000.
128
AP-EN-035
Investigation of Phenol Removal Using Solid Product Produced from Sugar Beet Pulp at Low Temperature
Nurgül Özbay1 , Eylem Önal 1 , Adife Şeyda Yargıç 1 , Rahmiye Zerrin Yarbay Şahin 1
1
Bilecik Şeyh Edebali University Engineering Faculty Chemical & Process Engineering Department
Surface and ground water are contaminated by organic and inorganic chemicals such as phenolic
compounds, dyes and heavy metals as a result of the rapid development of the chemical and petrochemical
industries. Phenol and its derivatives are considered to be toxic pollutants because they are toxic and
harmful to living organisms even at low concentrations [1,2]. In this study, the removal of phenol from
aqueous solutions which is important in terms of environmental pollution was investigated using adsorption
method.
Within this study, the solid product is obtained by applying the low-temperature carbonization process at
350 °C to sugar beet pulp as an adsorbent and is used for the adsorption of phenol. The solid product was
characterized by applying FT-IR and elemental analysis. pH, adsorbent dose, concentration, temperature and
contact time effects were investigated for removal of phenol from aqueous solutions by adsorption method
and kinetic studies were conducted.
According to the elemental analysis, calorific value of the solid product containing 69.73 wt. % C was
calculated by using Dulong Formula and was found as 26.915 MJ/kg. When FT-IR spectrum of the solid
product obtained at 350 °C was analyzed, broad -OH- vibration peak with low intensity was observed at 3300
cm-1 . Symmetric and asymmetric stretching bands at 3000-2800 cm-1 were assigned to aliphatic -CH3 and CH2 groups. Regarding the effect of pH on the adsorption, the best % phenol removal was obtained at pH 8
as 42 %. Phenol removal was decreased with increasing amount of adsorbent and the maximum removal
was found with 0.05 g adsorbent dosage. In order to investigate the effect of initial con centration of the
solution, 100 ppm phenol solution was used and approximately 52 % phenol removal was achieved with
solution pH. Regarding the effect of contact time and temperature, the equilibrium was reached after 120
minutes at 20 °C. When Langmuir and Freundlich isotherms plotted according to the studies were examined,
it is found that the Freundlich adsorption isotherm best fits the adsorption data and reaction kinetics was
determined to be appropriate to the pseudo-second-order reaction model.
As a result, the solid product obtained from sugar beet pulp at 350 °C can be used as an active adsorbent for
removal of phenol from aqueous solutions when attempting to suitable conditions. When considering sugar
beet pulp which is waste of sugar industry is quite a lot in our country that is the largest producer of sugar
beets in the Middle East, it is clear that removal of phenol from aqueous solutions can be carried out in a
cheap way.
REFERENCES
[1] Senturk, H.B., Ozdes, D., Gundogdu, A., Duran, C. and Soylak, M. Journal of Hazardous Materials, 172,
353-362, 2009.
[2] Banat F.A., Al-Bashir V., Al-Asheh S. and Hayajneh O. Environ. Pollut., 107, 391 –398, 2000.
129
AP-TR-036
Sulu Çözeltilerden Remazol Red Boyarmaddesinin Biyosorpsiyon Yöntemi ile Giderimi
Nurgül Özbay1 , Fatih Gözükızıl 2 , Erdal Eren 3
1
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü
2
3
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri M.Y.O. Tekstil Bölümü
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Dünyadaki nüfus artışına paralel olarak endüstrinin sürekli ve hızlı gelişmesi çevre kirliliği başta olmak üzere
birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Çevre kirliliği türlerinden birisi olan su kirliliği, akarsu ve nehirlerin
çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilerle bozulması olarak ifade edilmektedir. İçerdikleri çeşitli
kimyasallardan ve özellikle boyarmaddelerden dolayı tekstil atık sularının arıtılması zordur [1, 2]. iyolojik
adsorpsiyon (biyosorpsiyon ), ucuz adsorpsiyon materyallerinin kullanıldığı alternatif teknolojilerden biri
olup, sulu çözeltilerden boyar maddelerin uzaklaştırılmasında kullanılmakta dır. Ülkemizde yaklaşık yılda
843000 ton ayçiçeği üretilmekte olup, dünyanın 5. büyük ayçiçeği üreticisi durumundadır[3]. Yapılan bu
çalışmada, ayçiçeği pres küspesi kullanılarak sulu çözeltilerden reaktif grubu boyarmadde (Remazol red)
giderimi için, pH, adsorban miktarı, boyarmadde derişimi, sıcaklık, temas süresi ve elektrolit etkisi gibi
adsorpsiyona etki eden parametreler incelenmiş ve izotermleri çizilmiştir.
Bu çalışmada kullanılan ayçiçeği küspesi öncelikle havada kurutulmuş, öğütülmüş ve 0,85>D p>0,50 parçacık
boyutu elde etmek üzere elenmiştir. Hammaddenin ön analizi yapılmış, elementel analizi ve FT-IR spektrumu
alınmıştır. Biyosorpsiyon deneylerinde 1000mg/L lik Remazol Red stok çözeltisi hazırlanmıştır. pH etkisini
incelemek için yapılan deneyler pH 2-8 arasında çalışılmıştır. Uygun pH belirlendikten sonra deneyler
adsorban miktarı, bekleme süresi, başlangıç boyarmadde derişimi, sıcaklık–bekleme süresi etkisini incelemek
için tekrarlanmıştır. Çözeltideki boyar madde derişimi UV Spektrofotometresi (Perkin Elmer LAMBDA-25)
kullanılarak saptanmıştır.
Sulu çözeltilerden biyosorpsiyon yöntemi ile Remazol Red boyarmaddesinin giderimi sonuçlarına göre en iyi
giderim pH 2’de gerçekleşmiştir. Optimum adsorban miktarı 0,1 g/50 mL bekleme süresi 1 saat ve
boyarmadde derişimi 100mg/L, sıcaklık 20 oC olarak belirlenmiştir. Adsorsiyon verilerine göre çizilen
Langmuir ve Freundlich izotermleri incelendiğinde sonuçların Langmuir adsorpsiyon izotermine uygun olduğu
bulunmuştur. Langmuir adsorpsiyon kapasitesi (Q0 ) 39,84 mg/g olarak hesaplanmış, sıcaklık ve bekleme
süresi verilerine göre yüksek korelasyon değerleri bulunmuş, adsorpsiyonun ikinci dereceden kinetik modele
uyduğu görülmüştür.
Sonuç olarak, elde edilen kinetik ve izoterm verileri ayçiçeği küspesinin Remazol Red boyarmaddesinin sulu
çözeltilerden gideriminde iyi bir adsorban olarak kullanılabileceğini ve aktif karbon gibi pahalı adsorbanlara
alternatif olabileceğini göstermiştir.
Dipnot: Bu çalışma Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi birimi tarafından
desteklenmektedir.
KAYNAKLAR
[1] Santos, S.C.R., Boaventura, R.A.R. Applied Clay Science, 42, 137 –145, 2008.
[2] Kumari, K., Abraham, T.E., Bioresource Technology, 98, 1704 –1710, 2007.
[3] Süzer, S., T.C .Tarım ve Köy İşleri Baka nlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları Trakya
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ayçiçeği Yetiştiriciliği, 2011
130
AP-EN-036
Removal of Remazol Red Dye From Aqueous Solutions by Using Biosorption Method
Nurgül Özbay1 , Fatih Gözükızıl 2 , Erdal Eren 3
1
Bilecik Şeyh Edebali University Engineering Faculty Chemical & Process Engineering Department
2
3
Bilecik Şeyh Edebali University Pazaryeri Vocational School Textile Technology
Bilecik Şeyh Edebali University Faculty of Arts and Sciences Chemistry Department
In parallel with the increase in population in the world, the rapid development of the industry constantly
brings many problems, especially environmental pollution. Water pollution kind of environmental pollution
is expressed as streams and rivers are degraded by a variety of physical, chemical and biological effects.
Purification of textile waste water is difficult because of various chemicals and especially dyes contents [1,
2]. Biological adsorption (biosoprtion) is one of the alternative technology in which cheaper adsorption
materials are utilized and it is used for removal of dyes from aqueous solutions. Approximately 843 000
tonnes sunflower per year are produced in our country which is the 5th largest sunflower producer of the
world [3]. In this study, parameters such as pH, adsorbent dose, dye concentration, temperature, contact
time and the electrolyte effects were investigated for the removal of reactive dye (Remazo l Red) from
aqueous solutions using sunflower press cake and isotherms were drawn.
Sunflower cake used in this study was firstly air dried, milled and sieved to obtain a particle size of 0.85> Dp>
0.50. A preliminary analysis of the raw material was performed, elemental analysis and FT-IR spectra were
recorded. 1000 mg/L of Remazol Red stock solution was prepared for biosorption experiments. Experiments
were conducted to study the effect of pH in the range of 2 -8. After the proper pH was determined,
experiments were repeated in order to examine the effects of adsorbent dose, contact time, initial dye
concentration, and temperature-contact time. The concentration of dye in solution was determined by using
UV Spectrophotometer (Perkin Elmer LAMBDA-25 ).
According to the results of the removal of Remazol Red dye from aqueous solutions by biosorption method,
the best removal of dye was obtained with pH value of 2. The optimum adsorbent dose is 0.1 g/50 mL,
contact time is 1 hour, dye concentration is 100mg/L and temperature 20 °C, respectively. When Langmuir
and Freundlich isotherms plotted according to the adsorption data were examined, it is found that the
Langmuir adsorption isotherm best fits. Langmuir adsorption capacity (Q0 ) was calculated as 39.84 mg/g,
high correlation values were found according to the temperature and contact time results, the second-order
kinetic model of adsorption is appropriate.
As a result, the kinetic and the isotherm data showed that sunflower cake can be used as an adsorbent for
removal of Remazol Red dye from aqueous solutions and can be a possible alternative to expensive
adsorbents such as activated carbon.
Note: This study was supported by Bilecik Şeyh Edebali University Scientific Research Project Unit.
REFERENCES
[1] Santos, S.C.R., Boaventura, R.A.R. Applied Clay Science, 42, 137 –145, 2008.
[2] Kumari, K., Abraham, T.E., Bioresource Technology, 98, 1704 –1710, 2007.
[3] Süzer, S., T.C. Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Rural Affairs , General Directorate of
Agricultural Research Publications, Trakya Agr. Res. Inst., Sunflower Growing, 2011.
131
AP-TR-037
Toplam Antioksidan Kapasite Tayini için Gümüş Nanoparçacık Esaslı Yöntem Geliştirilmesi
Sefa Baki, Mustafa Özyürek, Kubilay Güçlü, Nilay Güngör, Reşat Apak
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı
Yapılan çalışmada öncelikli amaç, kararlı gümüş nanoparçacıklar (Ag-NPs) oluşturmak ve hazırlanan bu gümüş
nanoparçacıklar kullanılarak fenolik bileşikler öncelikli olmak üzere antioksidan bileşiklerin antioksidan
kapasite tayinini gerçekleştirmektir. Kolloidal parçacıklar, mikro ve nano yapıların oluşumu için önemli
başlangıç noktaları olarak ilgi çekmektedirler. Bunun nedeni düşük boyutları ve yüksek yüzey/hacim
oranlarıdır. Nanoparçacıklar, canlı sistemlerde kullanımlarının artması nedeniyle günümüzde oldukça yoğun
bir araştırma konusu olmuştur. Gümüş nanoparçacıklar (AgNPs) gibi metal nanomaddeler, optik ve
elektriksel özelliklere sahip olmaları nedeniyle analitik amaçlar için geniş uygulama alanları bulmaktadır [1].
Oksidatif hasar, radyasyon, kirlilik, sigara içmek gibi eksojen kaynaklı olabildiği gibi endojen kaynaklı serbest
radikallerdeki artıştan dolayı da gerçekleşebilir. Memeliler oksijenden yararlanabilmek ve onun kısmi
indirgenmiş türlerininin zararlı etkilerini en az indirgemek için karmaşık antioksidan stratejiler geliştirmiştir.
Peroksidasyon, serbest radikal ile başlayan bir zincir reaksiyonudur ve antioksidanlar peroksidasyonun hızını
ve kapsamını düşürürler [2].
Gümüş nanoparçacıklar (AgNPs ), Ag+’nın trisodyum sitratla Ag0 ’a indirgenmesiyle oluşturulur. İndirgeme
ajanı gibi davranan antioksidanın ilave edilmesiyle, gümüş iyonları gümüş nanoparçacıklarına indirgenir ve
gümüş nanoparçacığın karakteristik absorpsiyon spektrumu elde edilir. 30 dakika sonunda spektrofotometre
yardımı ile 423 nm’de ölçülen gümüş nanoparçacığın absorbans değerleri kaydedilerek, an tioksidan kapasite
tayini gerçekleştirilir.
Yapılan çalışma standart antioksidan bileşiklere, sentetik antioksidan karışımlarına ve gerçek örneklere (bitki
ekstreleri, meyve suları, yeşil çay vb.) uygulanarak toplam antioksidan kapasiteleri belirlenmiştir. Veriler
troloks eşdeğeri antioksidan kapasitesi (TEAC) cinsinden değerlendirildiğinde, en yüksek antioksidan
kapasiteyi pirogallol (TEAC=5.45) göstermiştir. Önerilen yöntem elma ve vişne suyu örneklerine
uygulandığında µM-troloks eşdeğeri cinsinden toplam antioksidan kapasiteler sırasıyla, 12.1 ve 38.5 olarak
bulunmuştur.
KAYNAKLAR
[1] Sileikaite, A., Prosycevas, I., Puiso, J., Juraitis, A., and Guobiene, A., Materials Science, 12 (4 ), 287 -291,
2006.
[2] Ghiselli, A., Serafini, M., Natella, F., Scaccini, C., Free Radical Biology & Medicine, 29 (11 ), 1106-1114,
2000.
132
AP-EN-037
Development of Silver Nanoparticle-Based Method for the Determination of Total Antioxidant Capacity
Sefa Baki, Mustafa Özyürek, Kubilay Güçlü, Nilay Güngör, Reşat Apak
Department of Chemistry Faculty of Engineering Division of Analytical Chemistry Istanbul University
Primary target of this study is creating stable silver nanoparticles (Ag-NPS) and using prepared silver
nanoparticles to realize the determination of antioxidant capacity of antioxidant compounds including
phenolic compounds. Colloidal particles are increasingly receiving attention as important starting points for
the generation of micro and nano structures. It comes from small sizes and high surface/volume ratio. Due
to the increased use of nanoparticles at living systems, they have been the subject of intense research.
Metal nanomaterials such as silver nanoparticles (AgNPs) have been found wide applicati ons for analytical
purposes owing to their unique optical and electric properties [1]. The increasing evidence that reactive
oxygen species (ROS) and oxidative damage is involved in several inflammatory and degenerative diseases
has recently stimulated much interest and concern. Oxidative damage can originate from an increase in free
radical production either by exogenous radicals such as radiation, pollution, and cigarette smoking, or by
endogenous sources. Mammals have evolved complex antioxidant strategi es to utilize oxygen and to
minimize the noxious effects of its partially reduced species. Peroxidation is a chain reaction with the chain
being carried by free radicals. Antioxidants reduce the rate and extent of peroxidation [2].
Silver nanoparticles are generated by reduction of Ag+ to Ag0 with trisodium citrate. Upon addition of
antioxidant, which acts as reducing agent, silver ions are reduced to silver nanoparticles and then the
absorbance characteristic of AgNps is observed. At the end of 30 minutes, AgNPs absorbance datas are
recorded at 423 nm with a spectrophotometer to perform the determination of antioxidant capacity.
The assay was applied to standard antioxidant compounds, synthetic antioxidant mixtures and real samples
(plant extracts, fruit juices, green tea, etc.) hence their total antioxidant capacities were determined. When
datas are evaluated in terms of trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC ), pyrogallol has the highest
antioxidant capacity (TEAC = 5.45 ). The proposed method is applied to samples of apple and cherry juice
and in terms of µM- trolox equivalent total antioxidant capacities were found, 12.1 and 38.5, respectively.
REFERENCES
[1] Sileikaite, A., Prosycevas, I., Puiso, J., Juraitis, A., and Guobiene, A., Materials Science, 12 (4 ), 287-291,
2006.
[2] Ghiselli, A., Serafini, M., Natella, F., Scaccini, C., Free Radical Biology & Medicine, 29 (11 ), 1106 -1114,
2000.
133
AP-TR-038
Bizmut Film Elektrot (Bi-FE) kullanılarak Kare Dalga Voltammetrisi ile Portakal Örneklerinde Ağır Metal
Tayini
Sema Aslan 1 , Ülkü Anık1
1)
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Muğla 48000, Türkiye
Email: [email protected]; [email protected]
Anodik sıyırma voltammetrisi eser element analiz teknikleri içerisinde oldukça güçlü bir yöntemdir [1].
Sıyırma işleminin başarılı olmasında uygun elektrodun seçimi ciddi rol oynamaktadır. Cıva-film elektrot (CFE)
geleneksel olarak yüksek duyarlık ve geri kazanılabilirlik açısından tercih edilmiştir. Ancak cıvanın zehirli
olması insanların bu elektroda alternatif kullanılabilecek elektrot materyalleri araştırmaya yöneltmiştir [1 -3].
Altın, karbon, indiyum gibi cıvasız elektrotlar araştırı lmış, fakat bu sıyırma elektrotlarından hiçbirinin
performansı CFE performansını gösterememiştir. Oldukça yakın bir zamanda, CFE'lara alternatif olarak
bizmut film elektrotlar (Bi-FE) geliştirilmiş ve camımsı karbon elektrot (GCE ), karbon pasta, kurşun ka lem,
bakır, karbon fiber, ve grafit epoksi kompozit elektrot gibi çeşitli karbon substratları üzerinde
oluşturulmuşlardır. Elektrokimyasal performans ve katodik çalışma aralığı açısından kıyaslandığında BiFE’lerin
CFE'lar ile benzer düzeyde performansa sahip oldukları görülmüştür [4]. Basit hazırlanma tekniğine sahip (in
situ ), yüksek duyarlık, belirgin ve düzgün sıyırma sinyali, komşu pikler arasında mükemmel çözünürlük
göstermesi gibi sayısız üstünlükleri Bi-FE kullanımını yaygınlaştırmaktadır. Ayrıca bi zmut oldukça düşük
zehirleme etkisi gösteren doğa dostu bir maddedir. Tüm bu nedenlerden ötürü, bu elektrodun çalışma
alanını genişletmek, gücünü ve sınırlarını öğrenmek için, farklı uygulamalarda Bi -FE'un elektroanalitik
davranışının incelenmesi gereklidir [5].
Bu çalışmada Bi-FE kullanılarak gerçek örneklerde ağır metal analizleri yapılmıştır. Yaş ve kuru yakma
işlemlerine [6, 7] tabi tutulmuş portakal örneklerinde sıyırma teknikleri kullanılarak kadmiyum (II) ve kurşun
(II) analizi gerçekleştirilmiştir. İyonlar GCE üzerinde Bi-Film oluşum esnasında negatif potansiyelde
önderiştirilmiş (in-situ) daha sonra pozitif yönde potansiyel uygulanarak anodik sıyırma işlemi uygulanmıştır.
Örnek içerisindeki ağır metallerin kantitatif analizi standart katma metodu il e yapılmıştır.
KAYNAKLAR
[1] Achterberg, E. P. and Braungradt, C., Analytica Chimica Acta, 400, 381-397, 1999.
[2] Taillefert, M., Luther, G.W. and Nuzzio, D.B., Electroanalysis, 12, 401-412, 2000.
[3] Wang,J. and Tian, B., Analytical Chemistry, 65, 1529-1532, 1993.
[4] Nolan, M.A., and Kounaves, S.P., Analytical Chemistry, 71, 3567-3573, 1999.
[5] Wang, J., Lu, J., Anik Kirgöz, Ü., Hocevar S. B. and Ogorevc, B., Analytica Chimica Acta, 434, 29-34, 2001.
[6] James A. McHard, J. A., Winefordner, J. D. and Ting, S-V., Journal of Agricultural and Food Chemistry, 24,
950-953, 1976.
[7] McHard, J. A., Winefordner, J. D. and Attaway, J. A., Journal of Agricultural and Food Chemistry, 24, 4145, 1976.
134
AP-EN-038
Determination Of Heavy Metal In Orange Samples By Using Bismuth Film Elektrot (Bi -FE) By Square Wave
Voltammetry
Sema Aslan 1 , Ülkü Anık1
1)
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Muğla 48000, Türkiye
Email: [email protected]; [email protected]
Anodic stripping voltammetry is a powerful electroanalytical technique for trace metal measurements [1]. A
proper choice of the working electrode is crucial for the success of the stripping operation. Mercury (film
and drop) electrodes have been traditionally used for achieving high sensitivity and reproducibility.
However, because of the toxicity of mercury, considerable efforts have been devoted to the investigation of
alternate electrode materials [1-3]. While a wide range of non-mercury electrodes, including gold, carbon, or
iridium, has been examined [4] the overall performance of these alternative stripping electrodes has not
approached that of mercury ones. Very recently, we demonstrated that bismuth film electrodes (on various
carbon substrates) offer high-quality stripping performance that compares favorably with that of mercury
electrodes [5].Several attractive properties of the bismuth coated electrode include the simple (in situ)
preparation, high sensitivity, well defined and undistorted stripping signal, and excellent resolution (of
neighboring peaks). Bismuth is also a more‘environmentally-friendly’ metal, with a very low toxicity. Owing
to the attractive behavior and properties of bismuth film electrodes, further studies are needed for
examining their scope, power and limitations.
İn this study we used Bi-FE for trace element analysis in real samples. Cadmium (II) and Lead (II) analysis
were carried out on dry ashed and wet digestioned oranges [6, 7] by stripping methods. The ions were
preconcentrated on Glassy Carbon Elektrode(GCE) during Bi-film formation (in situ) at negative potential,
then anodic stripping was made towards positive potential. Quantitative analysis of the heavy metals in
sample were carried out by standard addition method.
REFERENCES
[1] Achterberg, E. P. and Braungradt, C., Analytica Chimica Acta, 400, 381-397, 1999.
[2] Taillefert, M., Luther, G.W. and Nuzzio, D.B., Electroanalysis, 12, 401-412, 2000.
[3] Wang,J. and Tian, B., Analytical Chemistry, 65, 1529-1532, 1993.
[4] Nolan, M.A., and Kounaves, S.P., Analytical Chemistry, 71, 3567-3573, 1999.
[5] Wang, J., Lu, J., Anik Kirgöz, Ü., Hocevar S. B. and Ogorevc, B., Analytica Chimica Acta, 434, 29-34, 2001.
[6] James A. McHard, J. A., Winefordner, J. D. and Ting, S-V., Journal of Agricultural and Food Chemistry, 24,
950-953, 1976.
[7] McHard, J. A., Winefordner, J. D. and Attaway, J. A., Journal of Agricultural and Food Chemistry, 24, 4145, 1976.
135
AP-TR-039
MnO2 Modifiye GCPE ile Askorbik Asit Tayini
Serdar Çevik1 , Oğuz Akpolat 1 , Ülkü Anık1
1
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü 48000 Kötekli -Muğla
[email protected]
Elektroanalizlerde seçimilik ve duyarlığın arttırılması için elektrot modifikasyonu sıklıkla kullanılmaktadır.
Modifiye malzeme olarak son zamanlarda nanomateryaller tercih edilmektedir. Nanomateryaller, sahip
oldukları mükemmel manyetik, elektronik, optik ve kimyasal özelliklerinden dolayı, bilinen bileşiklerinden
farklı olarak etkin yüzey alanı, daha iyi kütle taşınımı ve katalitik e tkiler sağlamaktadır. Kullanılan
nanomateryaller arasında metal oksit nanopartiküller, sahip oldukları yarıiletken, pizoelektrik ve piroelektrik
özelliklerinden dolayı sensör, optik ve optoelektronik uygulamalarda çok fazla kullanılmaktadır. Bununla
birlikte metal oksit nanopartiküller büyük yüzey alanı, biyouyumluluk ve kimyasal kararlılık yanısıra, hızlı
elektron transferide sağlamaktadır [1-3]. Bu metal oksit nanopartiküller arasından, mangan (IV) oksit
nanopartiküller (MnO2 np) kataliz, iyon değişimi, moleküler adsorpsiyon ve özellikle enerji depolama
alanlarında kullanılmaktadır. Bunun dışında, bu nanomateryaller ekonomiktirler ve çevre dostu olarak
adlandırılabilirler. Ayrıca MnO2 np modifiye elektrotların H 2 O2 ‘ye karşı sadece katalitik yükseltgenme
yeteneği değil aynı zamanda katalitik indirgenmeye sahip olduğu gözlemlenmiş ve bu nedenle böyle
elektrotların son zamanlarda biyosensör yapımında kullanılm oranı artmıştır [4,5].
Deneysel çalışmalara ait sonuçların istatistiksel değerlendirilmesi ya parame trelerden birinin değiştirilip
diğerlerinin sabit tutulduğu deney modellerinde olduğu gibi sonuçların kabul edilebilirliğinin ANOVA gibi
istatistiksel yöntemlerle sınanması ya da tüm parametrelerin etkilerini aynı anda içeren deneysel tasarım
modelleriyle gerçekleştirilmesi yönündedir. Bu modeller tam faktöriyel gibi tarama ya da merkezi kompozit
tasarımı gibi optimizasyon esaslı olarak sınıflandırılmaktadır [6]. Bu çalışmade, MnO 2 np modifiye camımsı
karbon pasta elektrot (GCPE) kullanılarak meyve sularında askorbik asit (AA) tayini yapılmıştır. Deneysel
parametrelerden olan olan MnO2 np miktarı ve pH merkezi kompozit tasarım modeli kullanılarak optimize
edilmiştir. Daha sonra analitiksel karakteristikler incelenerek, geliştirilen elektrot meyve sularında A A
tayinine uyarlanmıştır.
KAYNAKLAR
[1] Katz, E., Willner, I. and Wang, J. Electroanalysis, 16, 19 -44, 2004.
[2] Welch, C. W. and Compton, R. G. Analytical And Bioanalytical Chemistry, 384, 601-619, 2006.
[3] Wang, J. Analyst, 130, 421–426, 2005.
[4] Yadav, P., Olsson T.O. and Jonnson M. Radiation Physics and Chemistry, 78, 939 -944, 2009.
[5] Bai Y., Du Y., Jing-Juan X. and Chen H. Electrochemistry Communicayions, 9, 2611 -2616, 2007.
[6] Demir C., Tokatlı, F., Ertaş, H., Özdemir, D., II. Kemometri Yaz Okulu Ders Notları, 58-65, 2009.
136
AP-EN-039
Ascorbic Acid Detection with MnO2 Modified GCPE
Serdar Çevik1 , Oğuz Akpolat 1 , Ülkü Anık1
1
Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Science, Chemistry Department, 48000 Kötekli -Muğla
[email protected]
Electrodes are usually modified for obtaining selectivity and higher sensitivity in electroanalytical
applications. Lately nanomaterials are preferred as modifiers. Nanomaterials provide effective surface area,
better mass transport and catalytical effect due to their unique magnetic, electronic and optic properties.
Among them, metal oxide nanoparticles possess semiconductive, piezoelectric and piroelectric properties
which enables them to be used in sensor, optic and optoelectronic applications Besides they have large
surface area, they are biocompatible, they are chemically stable and they provide faster electron transfer [1 3]. Manganese (IV) oxide nanoparticles (MnO2 np ), a kind of metallic nanoparticle, are used in catalytic, ion
exchange, molecular adsorption and especially energy storage areas. These nanoparticles are economic and
referred as environmentally friendly. Moreover, MnO2 np modifed electrodes shows catalytic oxidation and
reduction reactions towards H 2 O2. For this reason, these electrodes are extensively utilized in biosensor
fabrication [4,5].
Istatistical evaluation of the experimental results can be done either by using experimental models where
one of the parameters have been changed while others are kept constant and testing the results by
statistical methods like ANOVA or by using experimental design methods with the effects of all parameters
at the same time. The experimental designs can be classified as full factoriel scanning or central composite
design [6].
In this study, MnO2 np- modified glassy carbon paste electrode is used for ascorbic acid (AA) detection in
fruit juice samples. The experimental parameters like MnO 2 np amount and pH were optimized by using
modified full factorial design model. Then analytical characteristics were explored and developed electrode
was applied for AA detection in fruit juice samples.
REFERENCES
[1] Katz, E., Willner, I. and Wang, J. Electroanalysis, 16, 19 -44, 2004.
[2] Welch, C. W. and Compton, R. G. Analytical And Bioanalytical Chemistry, 384, 601-619, 2006.
[3] Wang, J. Analyst, 130, 421–426, 2005.
[4] Yadav, P., Olsson T.O. and Jonnson M. Radiation Physics and Chemistry, 78, 939 -944, 2009.
[5] Bai Y., Du Y., Jing-Juan X. and Chen H. Electrochemistry Communicayions, 9, 2611 -2616, 2007.
[6] Demir C., Tokatlı, F., Ertaş, H., Özdemir, D., II. Kemometri Yaz Okulu Ders Notları, 58 -65, 2009.
137
AP-TR-040
Doğal Alünit’den Manyetik Adsorbana
Sibel Tunalı Akar 1 , Yasemin Yetimoglu Balk1 , Okan Tuna 1
1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 26480 Eskişehir/Türkiye
Son yıllarda su kaynaklarındaki ağır metal kirliliği ciddi bir problemdir. Metal kirliliği içeren atık suların
yeterince arıtılmadan su ortamına verilmesi insanlar için önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle,
uygun arıtma yöntemleri ile atıksuların arıtımı çevre teknolojileri alanında önemli bir konu haline gelmiştir[1].
Geleneksel arıtma yöntemleri membran filtrasyonu, iyon değişimi, ozonlama, elektro koagülasyon,
oksidasyon/redüksiyon, adsorpsiyon vb. dır. Bu yöntemlerin bazıları ekonomik olarak ve uygulama yönünden
sınırlıdır. Bu yöntemler arasında adsorpsiyon atıksuların arıtımı için hızlı, ekonomik ve çevre dostu bir
teknolojidir. Bu konuda ucuz, yerel olarak ulaşılabilen ve etkili alternatif sorbentlerin geliştirilmesine olan ilgi
giderek artmaktadır. Alünit Kütahya’da bol miktarda bul unan bir mineraldir ve şap, alümina ve potasyum
sülfat üretiminde kullanılmaktadır. Literatürde alünit’in bazı boyalar ve fosfat anyonlarını adsorplama
yeteneği bildirilmiştir[2–6]. Bu çalışmalarda alünit doğal ve kalsine formlarda kullanılmıştır.
Bu çalışmanın amacı, sulu çözeltilerden kurşun (II) iyonlarının uzaklaştırılması için alünitten yeni bir sorbent
geliştirilmesidir. Bu amaçla, doğal alünit Mohan ve arkadaşları [7] tarafından açıklanan yönteme göre, demir
(II) sülfat ve demir (III) klorür ile muamele edilerek manyetik alünite dönüştürülmüştür. Hazırlanan manyetik
sorbentin kurşun (II) adsorpsiyon özellikleri kesikli sistemde incelenmiştir. Manyetik alünitin adsorpsiyon
kapasitesine başlangıç pH’nın etkisini incelemek amacıyla metal çözeltilerinin pH’ı 2,0’dan 5,5 e
değiştirilmiştir. En uygun pH 5,0 olarak bulunmuştur. Bu nedenle daha sonraki çalışmalar kurşun (II)
çözeltisinin orijinal pH (5,40) değerinde gerçekleştirilmiştir. Adsorban miktarının etkisi manyetik alünitin
miktarı 0,02 ve 0,12 g arasında değiştirilerek test edilmiştir. Sorbentin maksimum adsorpsiyon verimi 0,09 g
manyetik alünit ile yaklaşık %99 olarak elde edilmiştir. Aynı zamanda sıcaklık etkisi de araştırılmıştır. Temas
süresi deneysel verilerin kinetik modellemesi için değerlendir ilmiştir.
Bu sonuçlara göre manyetik alünit, sulu ortamdan kolayca ayrılması, hızlı kinetik ve yüksek adsorpsiyon
verimi avantajlarından dolayı kurşun (II) iyonlarının uzaklaştırılmasında etkili bir şekilde kullanılabilir.
KAYNAKLAR
[1] Akar, T., Divrikoğlu, M., Bioresource Technology, 101, 7271-7277, 2010.
[2] Özacar, M., Sengil, İ.A., Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 242, 105 -113,
2004.
[3] Özacar, M., Journal of Hazardous Materials, 137, 218-225, 2010.
[4] Tunali Akar, S., Tosun, I., Ozcan, A., Gedikbey, T., Desalination, 260, 107-113, 2010.
[5] Tunali, S., Ozcan, A.S., Ozcan, A., Gedikbey, T., Journal of Hazardous Materials, 135, 141-148, 2006.
[6] Özacar, M., Sengil, İ.A., Journal of Hazardous Materials, 98, 211-224, 2003.
[7] Mohan, D., Sarswat, A., Singh, V.K., Alexandre -Franco, V., Pittman Jr, C.U., Chemical Engineering Journal,
172, 1111-1125, 2011.
138
AP-EN-040
From Natural Alunite to Magnetic Adsorbent
Sibel Tunali Akar 1 , Yasemin Yetimoglu Balk1 , Okan Tuna 1
1
Eskisehir Osmangazi Unıversity, Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemistry, 26480
Eskisehir/Turkiye
Contamination of water sources with heavy metals is a serious problem in recent years. Discharge of metal
polluted wastewaters without adequate treatment into the aquatic environment can cause important health
risks for human. Therefore, the treatment of wastewaters by appropriate purification methods is important
topic in the field of enverimental technologies[1]. Traditional treatment methods are membrane filtration,
ion-exchange, ozonation, electrocoagulation, oxidation/reduction, adsorption etc. Some of these methods
are restricted by economical and application aspect. Among these methods adsorption is a rapid, economical
and ecofriendly technology for the treatment of wastewaters. For this concept, there is a growing interestto
develop cheap, locally available and effective alternative sorbents. Alunite is a mineral found abundant in
Kütahya and this has been used for the production of alum, alumina and potassium sulphate. Its adsorption
ability towards some dyes and phosphate anion is reported in the literature[2 -6]. In these reports alunite has
been used in natural and calcined forms.
The aim of this study was to develop a new sorbent prepared from alunite for the removal of lead (II) ions
from aqueous solutions. For this aim, natural alunite was converted into magnetic alunite by treating with
ferrous sulphate and ferric chloride according to method mentioned by Mohan et al[7]. Lead (II) adsorption
properties of the prepared magnetic sorbent were investigated in batch system. In order to study the effect
of initial pH on the adsorption capacity of magnetic alunite the pH of the metal solutions was changed from
2.0 to 5.5. The optimum pH was found to be 5.0. Therefore, further studies were carrie d out at original pH
value of the lead (II) solution (5.40 ). The effect of adsorbent dosage was tested with varying amounts of
magnetic alunite between 0.02 and 0.12 g. Maximum adsorption yield of the sorbent was obtained as about
99% with 0.09 g magnetic alunite. The temperature effect was also investigated. Contact time was evaluated
for the kinetic modeling of the experimental data.
According to these results, magnetic alunite can be effectively used for the removal of lead (II) ions with the
advantages of easy separation from liquid media, high adsorption yield and fast kinetics.
REFERENCES
[1] Akar, T., Divrikoğlu, M., Bioresource Technology, 101, 7271 -7277, 2010.
[2] Özacar, M., Sengil, İ.A., Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 242, 105-113,
2004.
[3] Özacar, M., Journal of Hazardous Materials, 137, 218-225, 2010.
[4] Tunali Akar, S., Tosun, I., Ozcan, A., Gedikbey, T., Desalination, 260, 107-113, 2010.
[5] Tunali, S., Ozcan, A.S., Ozcan, A., Gedikbey, T., Journal of Hazardous Materials, 135, 141-148, 2006.
[6] Özacar, M., Sengil, İ.A., Journal of Hazardous Materials, 98, 211-224, 2003.
[7] Mohan, D., Sarswat, A., Singh, V.K., Alexandre -Franco, V., Pittman Jr, C.U., Chemical Engineering Journal,
172, 1111-1125, 2011.
139
AP-TR-041
Sentetik Suların Renk Giderimi için Kalsine Montmorillonitten Hazırlanan Doğal Bir Adsorban
Sibel Tunalı Akar 1 , Yasemin Yetimoglu Balk1 , Pelin Zeybek1 , Sevin Surcan 1
1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 26480 Eskişehir/Türkiye
Boyalar tekstil atıksularındaki en etkili organik kirleticilerdir. Sulardaki organik boyaların varlığı su yun estetik
kalitesi üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir ve ışık geçirgenliğini azaltabilir. Bazıları kanserojen ve mutajenik
olabilir ve zehirli amin bileşikleri üretebilir[1]. Su kalitesini iyileştirmek amacıyla, boya içeren atık suların su
ortamına verilmeden önce etkili bir şekilde arıtılması gerekmektedir. Zeolitler, bitkisel sorbentler, killer gibi
çeşitli adsorbanlar boyar madde adsorpsiyonu için kullanılmaktadır. Adsorpsiyon yaygın olarak kullanılan
arıtım metotları arasında en ümit verici metottur[2 -3].
Killer etkili bir şekilde boyaları uzaklaştırmaktadır ve bu sorbentler genellikle kalsinasyon, çeşitli organik
bileşiklerle modifikasyon ve asit ve bazlarla aktivasyon işlemlerinden sonra kullanılmaktadır[4 -6].
Kalsinasyon, uygulama sırasında kimyasala ihtiyaç duyulmamasından dolayı, modifikasyon ya da
aktivasyondan daha ekonomiktir. Bu nedenle, bu çalışmada kalsine edilmiş montmorillonit kili, Rodamin -B
(Rh-B) boyasının giderilmesinde hedef sorbent olarak seçilmiştir. Rh -B ‘nin uzaklaştırılmasında kilin
adsorpsiyon özellikleri kalsinasyon sıcaklığı, başlangıç pH’ı, kil miktarı, sıcaklık ve temas süresinin fonksiyonu
olarak incelenmiştir. Rh-B’nin uzaklaştırılması için en etkili kalsine kili seçmek üzere kalsinasyon sıcaklığı 100900°C arasında değiştirilmiştir. Kalsine kil ile Rh-B içeren çözeltide etkili bir renk giderimi için 400°C yeterli
sıcaklık olarak bulunmuştur. Kil ile Rh-B adsorpsiyonu üzerine pH’ın etkisi 2,0 ve 8,0 pH aralığında incelenmiş
ve maksimum boya giderimi pH 2,0 de gözlenmiştir. Maksimum boya giderimini elde etmek için gerekli olan
kil miktarı optimize edilmiş ve 0,015 g optimum adsorban miktarı olarak seçilmiştir. Kinetik çalışmalar 10, 30
ve 50°C lerde olmak üzere farklı sıcaklıklarda ve 1-60 dakika zaman aralığında gerçekleştirilmiştir. Sıcaklık,
kalsine kilin adsorpsiyon kapasitesini önemli ölçüde etkilememiştir. Adsorpsiyon dengesi 10, 30 ve 50°C lerde
sırasıyla 40, 30 ve 15 dakika içinde kurulmuştur. Bu sonuçlar, artan sıcaklığın kalsine kil üzerine boya
adsorpsiyon hızını arttırdığını göstermiştir. Farklı sıcaklıklardaki kinetik veriler yalancı-birinci dereceden,
yalancı-ikinci dereceden ve tanecik içi difüzyon modelleri ile değerlendirilmiştir. İzoterm çalışmaları ise
30°C’de gerçekleştirilmiş ve Langmuir, Freundlich ve Dubinin-Radushkevich izoterm modelleri denge
verilerine uygulanmıştır.
Sonuç olarak, kalsine kil nispeten yüksek adsorpsiyon kapasitesi nedeniyle Rh-B uzaklaştırılması için doğal ve
ekonomik bir sorbent olarak cazip bir aday olabilir.
KAYNAKLAR
[1] Bakshi, D.K., Grupta, K.G., Sharma, P., World Journal of Microbiology and Biotechnology, 15, 507 -509,
1999.
[2] Akar,T., Celik, S., Tunali Akar, S., Chemical Engineering Journal, 160, 466-472, 2010.
[3] Akar, T., Ozcan, S.A., Tunali, S., Ozcan, A., Bioresource Technology, 99, 3057 -3065, 2008.
[4] Tunali Akar, S., Yetimoglu, Y., Gedikbey, T., Desalination, 244, 97-108, 2009.
[5] Tunali Akar, S., Uysal, R., Chemical Engineering Journal, 162, 591-598, 2010.
[6] Tunali Akar, S., Akar, T., Kaynak, Z., Anilan, B., Cabuk, A., Tabak, O., Demir, T.A. , Gedikbey, T.,
Hydrometallurgy, 97, 98-104, 2009.
140
AP-EN-041
A Natural Adsorbent Prepared From Calcination of Montmorillonite For Decolorization of Synthetic
Waters
Sibel Tunalı Akar 1 , Yasemin Yetimoğlu Balk1 , Pelin Zeybek1 , Sevin Surcan 1
1
Eskisehir Osmangazi Unıversity, Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemistry, 26480
Eskisehir/Turkiye
Dyes are the most effective organic pollutants in textile wastewaters. The presence of organic dyes in waters
can lead adverse effects on the aesthetic quality of water bodies and reduce sunlight penetration. Also some
of these may be carcinogenic or mutagenic and produce toxic amin compounds[1]. In order to improve
water quality there is need effective treatment of dye containing wastewaters before their discharge into
aquatic enviroment. Adsorption is most promising method among the commercial treatment m ethods[2,3].
Different adsorbent materials have been used for dye adsorption such as zeolites, plant based sorbent, clays
etc.
Clays are effectively removed dyes and these sorbent materials were generally used after calcination,
modification with various organic compounds and activation with acids and bases[4-6]. Calcination is more
economical than modification or activation due to no chemical consumption during the procedure.
Therefore, in this study calcined montmorillonite clay was chosen as target sorbent for the removal of model
dye, Rhodamine-B (Rh-B ). The adsorption characteristics of clay for removal of Rh -B were studied as
functions of calcination temperature, initial pH, clay dosage, temperature and contact time. Calcination
temperature was changed between 100-900 oC in order to select most effective calcined clay for the removal
of Rh-B. 400 oC was found enough temperature for effective decolorization of Rh-B containing solutions by
calcined clay. The effect of pH on the Rh-B adsorption by clay was investigated in the pH range of 2.0 and 8.0
and the maximum dye removal was observed at pH 2.0. The amount of clay was optimized to achieve
maximum removal of dye and 0.015 g was selected as optimum adsorbent amount. Kinetic studies were
conducted at different temperatures of 10, 30 and 50oC and 1-60 min of time interval. Temperature did not
significantly affect the adsorption capacity of calcined clay. The adsorption equilibrium was established
within 40, 30 and 15 min at 10, 30 and 50 oC, respectively. These results showed that increasing temperature
causes fast adsorption of dye onto calcined clay. Kinetic data at different temperatures were evaluated by
pseudo-first-order, pseudo-second-order and intrapartical diffusion models. Isotherm studies were
conducted at 30oC and Langmuir, Freundlich and Dubinin-Radushkevich isotherm models were applied to
equilibrium data.
Consequently, calcined clay can be an attractive candidate as a natural and economical sorbent for Rh -B
removal due to the relatively high ads orption capacity.
REFERENCES
[1] Bakshi, D.K., Grupta, K.G., Sharma, P., World Journal of Microbiology and Biotechnology, 15, 507 -509,
1999.
[2] Akar,T., Celik, S., Tunali Akar, S., Chemical Engineering Journal, 160, 466-472, 2010.
[3] Akar, T., Ozcan, S.A., Tunali, S., Ozcan, A., Bioresource Technology, 99, 3057 -3065, 2008.
[4] Tunali Akar, S., Yetimoglu, Y., Gedikbey, T., Desalination, 244, 97-108, 2009.
[5] Tunali Akar, S., Uysal, R., Chemical Engineering Journal, 162, 591-598, 2010.
[6] Tunali Akar, S., Akar, T., Kaynak, Z., Anilan, B., Cabuk, A., Tabak, O., Demir, T.A., Gedikbey, T.,
Hydrometallurgy, 97, 98-104, 2009.
141
AP-TR-042
Bazı Gıdalarda Pestisit Kalıntı Düzeyinin Tespitinde, Hızlı ve Çoklu Kalıntı Analiz Yöntemlerinin
Geliştirilmesi
Şeyda Kıvrak, İbrahim Kıvrak, Mansur Harmandar
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Anabilim Dalı
Tarımsal ürünleri, hastalık, zararlı ve yabancı otlardan korumak için kullanılan her türlü kimyasal bileşiğe
pestisit denilmektedir. Pestisit, herhangi bir istenmeyen canlının (pest) yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran
ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımı olarak bilinmektedir. Pestisitlerin kullan ımı çok
eski tarihlere dayanmaktadır.
Pestisitlerin çoğu zehirli kimyasal maddeler olduğu için insan ve hayvan sağlığı ile doğal dengeye zarar
verebilmekte ve çevre kirliliği problemleri yaratabilmektedir. Teknik tavsiye ve talimatlara uyulmadan
kullanılan pestisitler tüketime sunulan ürünler üzerinde kalıntı bırakmakta ve hem halkımızın sağlığı açısından
hem de ihraç ürünlerimizin kalitesi bakımından problemler oluşturabilmektedir. Farklı ekstraksiyon ve ölçme
metotları birçok gıda, sebze ve meyvede çoklu sınıftaki pestisitlerin tespiti için çeşitli bilim adamı tarafından
kullanılmaktadır. Herhangi bir metodolojiyi seçmek için ana kriter o analitik metodun hızlı, kolay, ucuz ve
farklı matrikslere uygulanabilir olmasıdır [1]. Son yıllarda gaz kromatografisi (GC ), gaz kromatografi kütle
spektrometrisi (GC-MS ), gaz kromatografi tandem kütle spektrometrisi (GC-MS/MS) ve sıvı kromatografi
tandem kütle spektrometrisinin (LC-MS/MS) yüksek ayırma gücü, seçiciliği ve tanımlama yeteneği nedeniyle
pestisitlerin tayini alanında efsanevi bir gelişme yapmıştır [2].
Sunulan bu çalışmada, 15 g gıda numunesi içinde 6 g susuz magnezyum sülfat ve 1.5 g sodyum asetat
bulunan tüpe tartıldı. Üzerine 15 ml %1’lik asetik asit içeren asetonitril eklendi ve hızlı bir şekilde 1 dakik a
boyunca çalkalandı. 5 dakika 4000 rpm’de santrifüj yapılarak üst fazın 4 ml’si içinde 600 mg susuz
magnezyum sülfat ve 200 mg matriks katı faz dispersiyon clean-up ajanı bulunan ayrı bir tüpe eklendi ve 5
dakika 4000 rpm’de santrifüj yapıldı. Santrifüj s onrası üst faz alınıp GC-MS/MS ve LC-MS/MS cihazları ile
analiz yapılmıştır.
Bu çalışma ile geliştirilen metot sayesinde çoklu kalıntı analiz yöntemlerinin tüm gıdalara uygulanmasındaki
güçlük ve sınırlamalar daha aza indirilmiş ve azaltılmıştır. Bu sayede ülkemizdeki gıda laboratuvarlarında da
kullanılmak üzere, çoklu ve hızlı kalıntı analiz metotlarının numune hazırlama-ekstraksiyon aşamalarının daha
fazla çeşitte gıda matriksine uygulanabilirliği sağlanmıştır.
KAYNAKLAR
[1] Lehotay S. J., Determination of Pesticide Residues in Foods by Acetonitrile Extraction and Partitioning
with Magnesium Sulfate: Collaborative Study, J. AOAC Int. 90, NO. 2, (2007 ).
[2] Lehotay S. J., Son K. A., Kwon H., Koesukwiwat U., Fu W., Mastovska K., Hoh E., Leepipatpiboon N.,
Journal of Chromatography A, Comparison of QuEChERS sample preparation methods for the
analysis of pesticide residues in fruits and vegetables, 1217, 2548–2560, (2010 ).
142
AP-EN-042
Development of Rapid and Multi Residue Analysis for the Detection of Pesticide Residue Level Techniques
for Foods
Şeyda Kıvrak, İbrahim Kıvrak, Mansur Harmandar
Muğla Sıtkı Koçman University, Science Faculty, Chemistry Department
Pesticides are chemical compounds intended for preventing crop from disease, weeds, plant pathogens.
Pesticides are known as substances or mixture of substances preventing, destroying, repelling or mitigating
any pest. Usage of pesticides goes back to old time.
Most of pesticides are poisonous and those are harmful for human and animal health and also nature and
cause environment pollution. Pesticides used without obeying technical suggestion and direction, cause
residue problemsin consumed products for public health and also quality of import products. Different
extraction techniques and quantification methods for the detection of multi residue pesticides in several
foods, vegetables and fruits are used by many scientists. Main criteria for selection of any method ar e a
rapid, easy, cheap and application of different matrix [1].Recently, owing to high separation efficiency,
selectivity and characterization capability of gas chromatography (GC ), gas chromatography mass
spectrometry (GC-MS ), tandem mass spectrometry (GC-MS/MS ), liquid chromatography tandem mass
spectrometry (LC-MS/MS) detection of pesticides makes legendary development[2].
In the presented study 15 g food sample was weighted to tube finding 6 g anhydrous magnesium sulfate and
1.5 g sodium acetate. Then 15 ml 1% acetic acid in acetonitrile was added and shaken vigorously for 1 min.,
centrifuged 4000 rpm for 5 min. and then 600 mg anhydrous magnesium sulfate and 200 mg matrix solid
phase dispersion clean up agent added to upper layer and centrifuged again 4000 rpm for 5 min., and then
upper layer was analized with GC-MS/MS and LC-MS/MS.
Difficulty and restriction in the application of multi residue analysis methods to foods can be minimized to
minor and reduced by help of this developed method in this study.Sample preparation and extraction
process of multi and fast residue analysis methods were provided for food analysis laboratories for
application of variety of foods
REFERENCES
[1] Lehotay S. J., Determination of Pesticide Residues in Foods by Acetonitrile Extraction and Partitioning
with Magnesium Sulfate: Collaborative Study, J. AOAC Int. 90, NO.2, (2007 ).
[2] Lehotay S. J., Son K. A., Kwon H., Koesukwiwat U., Fu W., Mastovska K., Hoh E., Leepip atpiboon N.,
Journal of Chromatography A, Comparison of QuEChERS sample preparation methods for the
analysis of pesticide residues in fruits and vegetables, 1217, 2548–2560, (2010 ).
143
AP-TR-043
UPLC-MS/MS Cihazı Kullanılarak Bal Numunelerinde Tetrasiklin ve Sülfonamid Gurubu Antibiyotik
Kalıntılarının Tayini
Şeyda Kıvrak, İbrahim Kıvrak, Mansur Harmandar
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Anabilim Dalı
Bal mükemmel görünümünün yanında içerisinde bulundurduğu vitaminler, enzimler, mineraller, aminoasitler
sayesinde zengin bir besin ve besleyici içeriği ile insanlık tarihinde çok önemli bir yere sahip en kıymetli
gıdalardan biridir. Balı şekerli ürünlerden ayıran en ön emli özelliği ise, doğal şekerleri içerisinde
bulundurmasıdır. Binlerce bitkinin ve çiçeğin besleyici değerlerini taşıyan bal bozulmayan yapısı nedeniyle
çok değerli bir besin olarak yüzyıllar boyu insanlık için doğal bir şifa kaynağı olmuştur [1].
1997 yılında arı hastalıklarına karşı kullanılan bir antibiyotikler olan Sulfonamide ve Tetrasiklinlerin balda
tespit edilmesinden sonra, kontaminasyon riski gündeme gelen bal, o tarihten itibaren komplike analizler
gerektiren bir ticari ürün haline gelmiştir. Dolayısıyla, günümüzde, arıcılıkta ilaç kullanımı, gerek tüketicilerin,
gerekse gıda kontrol otoritelerinin giderek daha fazla üzerinde durmaya başladıkları kritik bir konudur [3].
Geliştirilen UPLC-MS/MS metodu ile tüm bal numunelerinde, aynı anda Tetrasiklin gurubu antibiyotik
kalıntıları (Chlorotetracycline, Oxytetracycline, Tetracycline, Doxycycline ve epi bileşikleri) ile Sulfonamide
grubu antibiyotik kalıntılarının (Sulfacetamide, Sulfachloropyridazine, Sulfadiazine, Sulfabenzamide,
Sulfadimethoxine, Sulfadoxine, Sulfameter, Sulfamethazine (Sülfadimidin ), Sulfamethoxazole, Sulfanilamide,
Sulfathiazole, Sulfisoxazole) kantitatif tayini yapılabilmektedir.
Analizlerde cihaz olarak Waters Acquity Ultra Performance LC ve Xevo TQ-S MS/MS Sistemi kullanılmıştır.
Kolon olarak Waters C18 Acquity UPLC 1.7 µm 2.1 x 100 mm kolon ve mobil faz olarak %1’lik asetik asitli su
ve metanol kullanılmıştır [2]. Bal, önce şekerler ile Sulfonamide ve Tetrasiklinler arasında oluşan glikozid
bağlarının hidroliz edilebilmesi için oxalik asit ile 3 saat muamele edildi. Sonra hidroliz işlemi sonlandırılarak
0.2µm’den süzülüp cihaza injeksiyon yapıldı. Bu metot ile 3-4 saat içerisinde tüm ekstraksiyon ve injeksiyon
işlemleri tamamlanmakta ve tüm Sulfonamide ile Tetrasiklin kalıntılarının tespiti aynı anda yapılabilmektedir.
KAYNAKLAR
[1] Brodschneider, R., Crailsheim, K., Nutrition and health in honey bees, Apidologie 41 3, 278 -294, 2010.
[2] AOAC Official Method 920.180 “Honey (Liquid, Strained, or Comb) Preparation of Test Sample” AOAC
18th Ed. 2005.
[3] Filodda F., Kirsch R.,Smidt, J.,Tuchel P., “Use of antibiotics in the production of honey –Risks and
perspectives for the honey importers and honey indutry”, Preventing Residues in Honey.
APIMONDIA Symposium. 10–11. Oct. Celle. Germany. 2002.
144
AP-EN-043
Detection of Tetracycline and Sulfonamide Group of Antibiotics Residue in Honey using UPLC -MS/MS
Şeyda Kıvrak, İbrahim Kıvrak, Mansur Harmandar
Muğla Sıtkı Koçman University, Science Faculty, Chemistry Department
Honey besides its marvelous view has an important place in the history of humanbeing due to possessing
vitamins, enzymes, minerals, amino acids, it is a valuable food with a rich nutrition source and nutritive
ingredient. Most important distinctive feature of honey from other sugary product is that it has natural
sugars. Due to unspoiled structure of honey bearing nitrous value of hundreds of plants and flowers it very
valuable food and natural cure s ource for hundreds of years of humanity [1].
Sulfonamides and tetracyclines are antibiotics used for bee illnesses. They are detected in 1997 and after
this time it was very issue of contamination risk for honey and it became a commercial product requiring
complicated analysis. Hence nowadays drug use in apiculture is very critical subject of consumers and food
control authority [3].
All honey samples are analyzed with this developed method for the detection of Tetracycline group
antibiotics residue (Chlorotetracycline, Oxytetracycline, Tetracycline, Doxycycline andepicompounds) and
Sulfonamide group antibioticsresidue (Sulfacetamide, Sulfachloropyridazine, Sulfadiazine, Sulfabenzamide,
Sulfadimethoxine, Sulfadoxine, Sulfameter, Sulfamethazine (Sülfadimidin ), Sulfamethoxazole, Sulfanilamide,
Sulfathiazole, Sulfisoxazole )
WatersAcquity Ultra Performance LC andXevo TQ-S MS/MS System were used in the analysis.Waters C18
Acquity UPLC 1.7 µm 2.1 x 100 mm coloumn and mobile phase 1% acetic acids in water and meth anol were
used [2]. Firstly, honey was treated with oxalic acid for hydrolysis of glycoside bond for 3 hours. And then
hydrolysis was terminated and filtered from 0.2µm filter and injected to instrument.
REFERENCES
[1] Brodschneider, R., Crailsheim, K., Nutrition and health in honey bees, Apidologie41 3, 278 -294, 2010.
[2] AOAC Official Method 920.180 “Honey (Liquid, Strained, or Comb) Preparation of TestSample” AOAC
18th Ed. 2005.
[3]Filodda F., Kirsch R.,Smidt, J.,TuchelP., “Use of antibiotics in the production of honey–Risks and
perspectives for the honey importers and honey indutry”, Preventing Residues in Honey.
APIMONDIA Symposium.10–11. Oct. Celle. Germany. 2002.
145
AP-TR-044
Konserve ve Taze Gıda Örneklerinde Ağır Metal Tayini: Anodik Sıyırma ve Atomik Absorbsiyon
Spektroskopi Metodları
Şeyma İrem Tatar 1 , Neylan Dirilgen 1
Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Sağlığa faydalı besin kaynakları ağır metaller ile kirletilmiş ortamlardan geldiklerinde özelliklerini yitirirler.
Mangan, demir, bakır, çinko ve kobalt gibi bazı metaller düşük seviyelerde bulundukları takdirde canlılardaki
biyokimyasal aktivitelerin işleyişleri açısından önem taşırlar. Bu metallere belirli ölçülerin üzer inde maruz
kalınması ise zehirleyici etkileşimlere neden olur. Kurşun, civa, kadmiyum, ve arsenik gibi metaller ise her
koşulda zararlıdırlar. Balık ve balık ürünleri ihtiva ettikleri doymamış yağ asitlerinden dolayı sağlığa faydalı
önemli besi kaynaklarıdır. Konserve ton ve sardalye ise en çok tüketilen balık örneklerindendir [1].
Bu çalışmada, başta konserve balık örnekleri olmak üzere marketlerden alınan teneke ambalajlı çeşitli gıda
örneklerinde ve işlem görmemiş taze sebzelerde kurşun, kadmiyum, bakır ve çinko seviyeleri Diferansiyel
Puls Anodik Sıyırma ve Alevli Atomik Spektroskopi Metodları kullanılarak tespit edilmiştir. Örneklerde,
çözücü olarak nitrik asit ve nitrik asit, perklorik asit karışımları kullanılmıştır [2].
Anodik Sıyırma Metodunda damla yan civa elektrodu kullanılmıştır ve metod parametreleri, Diferansiyel Puls
uygulaması +50 mV ve 40 mili saniye, metal biriktirme potansiyel ve zamanı – 1300 mV ve 30-300 saniye
zaman aralığında (metal konsantrasyon seviyelerine bağlı olarak ), sıyırma pot ansiyeli -1200 ve -100 mV
aralığında olmak üzere ayarlanmıştır. Metallerin yarı-dalga potansiyelleri (E1/2 ): Zn: -1,05 V±0,02 V; Cd: -0,65
V± 0,02 V; Pb: -0,46 V± 0,02 V; Cu: -0,10 V ± 0,02 V olarak tespit edilmiştir. Alevli Atomik Spektroskopi
Metodunda asetilen ve hava karışımı kullanılmıştır. Zn 213,9 nm, Cd 228,8 nm, Pb 217 nm, ve Cu 324,7 nm
dalga boylarında incelenmiştir.
Bu çalışmada kullanılan gıda örneklerinde tespit edilen metal değerleri Avrupa gıda federasyonları tarafından
uygun görülen seviyeler ile karşılaştırılmıştır [3]. Literatür taraması, Türkiye için, balık ve çeşitli gıda
örneklerinde çinko, bakır, kurşun, kadmiyum ve arsenik seviye tayinlerinin yeterli sayıda olmadıklarını
göstermiştir.
KAYNAKLAR
[1 Storelli, M.; Barone, G.; Cuttone, G.; Giungato, D.; Garofalo, R. Occurrence of toxic metals (Hg, Cd, and Pb)
in fish and canned tuna: Public Health implications. Food Chem Toxicol. 48, 3167 -3170, 2010.
[2] Buldini, P.L.; Ricci, L.; Sharma J.L. Recent applications of sample preparation techniques in food analysis. J
Chromatogr A, 975, 47-70, 2002.
[3] Official journal of the European Uninon. Commission Regulation (EC) no.629/ 2008 setting maximum
levels for certain contaminants in foodstuffs. L173/6, 2008.
146
AP-EN-044
Trace Metal Analysis in Canned and Fresh Food Samples by Anodic Stripping Voltammetry and Atomic
Absorption Spectroscopy
Şeyma İrem Tatar 1 , Neylan Dirilgen 1
Bogazici University Chemistry Department Faculty of Art and Sciences
Heavy metal contamination of foods is a major concern because of the potential health risks. Trace amounts
of some metals such as manganese, iron, copper, zinc and cobalt are essential micronutirents and have a
variety of biochemical functions in all living organisms. These metal ions exist in our diet and they are
actually necessary for good health. However, above certain limits they may cause adverse effects. On the
other hand, metals such as lead, mercury, cadmium and arsenic are toxic even at very low l evels. A human
diet should satisfy the necessary energy and nutrient needs including polyunsaturated fatty acids, essential
amino acids, vitamins and fat. Fish contains all these substances, and most importantly its fatty acid content
is known to support good health. However, the benefits of fresh and canned fish consumption, especially
tuna and sardines, may be offset by the presence of toxic metals at levels exceeding the safety standards [1].
The objectives of this work is to determine the concentration levels of lead,cadmium, copper and zinc in
canned fish, canned vegetables and fish and fresh vegatable samples purchased from markets. The methods
of analysis are Anodic Stripping Voltammetry and Atomic Absorption Spectroscopy. Food samples are
digested in acid/acid mixtures (HNO3 / HNO3 + HClO4 ) until the organic material is completely destroyed [2].
The method parameters in Anodic Stripping Voltammtery are the following: Differential Pulse with +50 mV;
Electrolysis time, 30 to 300 s (depending on the concentrations) at –1300 mV with stirring and 10 s at –1300
mV without stirring; starting potential, –1200 mV, end potential, -100 mV; Sweep Rate, 60 mV/s. Half-wave
potentials (E1/2 ) are recorded as: Zn: -1.05 V±0.02 V; Cd: -0.65 V± 0.02 V; Pb: -0.46 V± 0.02 V; Cu: -0.10 V ±
0.02 V. Atomic Absorption Spectroscopic Methods of analysis are run at 213.9 nm, 228.8 nm, 217 nm, 324.7
nm, for Zn, Cd, Pb, and Cu, respectively under acetylene -air mixture flame.
Experimental results are compared with the levels established by the European Legislation to ascertain that
the metal concentrations are below the maximum levels [3]. The literature survey indicated that the
publications on the concentrations of trace elements such as zinc, copper, lead, cadmium, mercury, and
arsenic in fishery and vegetable products and the information about the dietary intakes of these elements in
Turkey are not sufficient.
REFERENCES
[1] Storelli, M.;Barone, G.; Cuttone, G.; Giungato, D.; Garofalo, R. Occurrence of toxic metals (Hg, Cd, and Pb)
in fish and canned tuna: Public Health implications. Food Chem Toxicol. 48, 3167 -3170, 2010.
[2] Buldini, P.L.; Ricci, L.; Sharma J.L. Recent applications of sample preparation techniques in food analysis. J
Chromatogr A, 975, 47-70, 2002.
[3] Official journal of the European Uninon. Commission Regulation (EC) no.629/ 2008 setting maximum
levels for certain contaminants in foodstuffs. L173/6, 2008.
147
AP-TR-045
Modifiye Fındık Kabukları ve Metal (II) iyonları Adsorpsiyon Çalışmaları
Türkan Altun 1 , Erol Pehlivan 1*
Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Bu çalışma ham fındıkkabukları (H-FK) ve sitrik asit modifiye edilmiş fındıkkabuklarını (SA-FK) biyosorbant
olarak kullanılarak sulu çözeltilerden Cd (II) ve Ni (II) iyonlarının sorpsiyonunu amaçlamaktadır.
Fındıkkabukları öğütülüp elenmiş ve sitrik asit ile modifiye edilmiştir. Katı biyosorbantların metal iyonları ile
etkileşimi kesikli kaplarda gerçekleştirilmiştir. Sitrik asit modifiye edilmiş kabuklar metal iyonlarını ayırmada
daha etkili bulunmuştur. Biyosorpsiyonu etkileyen çeşitli faktörler optimize edilmiştir. Her bir metal
iyonunun optimum sorplanma şartları belirlenmiştir. Metal-sorpsiyon işlemlerinde denge sorpsiyon izoterm
eğrileri, Freundlich ve Langmuir sorpsiyon izotermleri kullanılarak çizilmiş ve bu izotermlerden adsorpsiyon
parametreleri (k, n, As ve Kb ) hesaplanmıştır. Metal-biyosorbant denge çalışmalarında, başlangıç metal iyonu
konsantrasyonu, pH (1-9 ), adsorbant miktarı (0,1-1 g ve 0,02-0,2 g ), sıcaklık (20-65 oC) ve temas süresi (10240 dakika) faktörlerinin denge üzerine etkileri incelenmiştir. Sorpsiyon sonucunda çözeltilerde kalan metal
miktarı AAS cihazı kullanılarak ölçülmüştür. Artan pH, sıcaklık, ve HFK ve SA-FK biyosorbanlarının artan
miktarı ile Cd (II) ve Ni (II) metal iyonlarının biosorpsiyon yüzdesi artmaktadır. Kadmiyum ve nikel iyonları için
yüksek oranda metal tutma pH 6-8 aralığındadır. Optimum biyosorbant miktarı H-FK ile metal iyonlarının
biyosorpsiyonu için 0,5 g olarak bulunurken, SA-FK ile biyosorpsiyon için 0,1 g olarak bulunmuştur. Cd (II) ve
Ni (II) iyonlarının biyosorpsiyonunda optimum temas süresi H-FK için 120 dakika bulunurken, SA-FK için 60
dakika olarak bulunmuştur. Nikel için sorpsiyon kapasitesi, HFK ve SA-FK biyosorbanlarının sorpsiyon
kapasitesi sırasıyla 3,229 ve 9,687 mg/g olarak; kadmiyum için sorpsiyon kapasites i ise sırasıyla 7,908 ve
67,955 mg/g olarak bulunmuştur. Kadmiyum ve nikel metal iyonlarının biyosorpsiyonu için serbest enerji,
entropi ve entalpi değişimleri gibi termodinamik parametreler hesaplanmıştır. ΔG serbest enerji değişiminin
negatif olmuştur ve bu durum kadmiyum ve nikel iyonlarının biyosorpsiyonun kendiliğinden gerçekleştiğini
göstermektedir. Sonuç olarak ham fındıkkabukları ve sitrik asit modifiye edilmiş fındıkkabukları metal
iyonlarının biyosorpsiyonunda kullanılabilecek, maliyeti düşük olan biyosorbanlardır ve SA-FK’nun
biyosorplama kapasitesi ve özellikleri H-FK’nun özelliklerinden daha iyi olarak bulunmuştur.
148
AP-EN-045
Modified Hazelnut Shells and Investigation of Adsorption of Metal (II) Ions
Türkan Altun, Erol Pehlivan *
Department of Chemical Engineering, Selcuk University, Campus, 42079 Konya, Turkey
This study aims sorption of Cd (II) and Ni (II) ions from aqueous solution by using the raw hazelnut shells (RNS) and citric acid modified hazelnut shells (CA-NS) as biosorbent. Crushed and sieved hazelnut shells have
been modified with citric acid. Solid biosorbent interaction with metal ions was carried out in the batch
containers. The citric acid modified shells are effective for separation of the metal ions. Various factors that
affect the biosorption have been optimized. Optimum conditions for the sorption of each metal ion were
determined. In the metal-sorption processes, equilibrium sorption isotherm curves of sorption are drawn by
using Freundlich and Langmuir sorption isotherms and the parameters (k, n, A s and K b ) were calculated. In
the metal-biosorption equilibrium processes, the effects of the initial metal ion concentration, pH (1 -9 ), the
amount of adsorbent (0.1 to 1 g, and 0.02 to 0.2 g ), temperature (20-65 °C) and contact time (10-240
minutes) were investigated on the equilibrium. After the sorption process, the amount of metal remaining in
the solution was measured using AAS device. The percentage of biosorption of Cd (II) and Ni (II) metal ions
was seen to be increased with increasing pH, temperature, and the amount of the (R -NS) and the (CA-NS)
biosorbent. For cadmium and nickel ions, the highest rate of metal sorption level is between pH 6 -8 levels.
An optimum biosorbent amount for the related biosorption is found as 0.5 g for (R-NS ), 0.1 g for (CA-NS ).
The optimum contact time is 120 minutes for (R-NS) and 60 minutes for (CA-NS) for the biosorpsion of Cd (II)
and Ni (II) ions. The sorption capacity of (R-NS) and (CA-NS) biosorbent is 3.229 and 9.687 mg/g of nickel and
7.908 and 67.955 mg/g of cadmium respectively. For the biosorption of cadmium and nickel metal ions,
thermodynamic parameters such as free energy, entropy and enthalpy changes were calculated. Free energy
change ΔG is negative, and this shows the biosorption of cadmium and nickel ions was spontaneous process.
As a result, the raw hazelnuts and modified hazelnuts can be used as low cost biosorbents for the sorptionof
metal ions and the sorption capacity and some properties of (CA-NS) was found to be better than the (R-NS )
Keywords: Metal ions; Hazelnut shell; Citric acid modification; Adsorption
149
AP-TR-046
Potansiyometrik Titrasyon Metoduyla Fused Yapıda Pirolidin Halkası Bulunduran Tiyohidantoin Türevi
Bisiklik Halka Sistemlerinin İyonizasyon Sabitlerinin İncelenmesi
Yahya Nural, 1 Samet Belveren,1 H. Ali Döndaş1,2
1
2
Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Ab.D. Mersin
Mersin Üniversitesi, İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mersin
Bir maddenin fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesinde önemli bir yere sahip olan iyonizasyon sabitinin
(pKa veya pKb ), analiz metotlarının geliştirilmesinde optimum koşulların seçiminde, bir ilacın biyolojik sistem
içerisinde etki edeceği bölgeye taşınması, bölgedeki derişimi ve metabolizması hakkında da önemli bilgiler
verdiği literatürde yer almaktadır [1].
Hidantoinlerin kükürt analogları olan tiyohidantoinler, antimikrobiyal, hipolipidemik ve antiepileptik aktivite
gibi çeşitli biyolojik özellik gösteren bileşiklerin yapılarında bulunmaktadır [2]. Pirolidin halkasının da biyolojik
özellik gösteren bir çok bileşiğin yapısında yer aldığı bilinmektedir [3].
Bu çalışmada, pirolidin halkası ile 2-tiyohidantoin halkasını fused yapıda bulunduran bisiklik tiyohidantoin
türevi bileşiklerin susuz 2-propanolde hazırlanan çözeltilerinin, susuz 2 -propanolde hazırlanan
tetrabütilamonyum hidroksit (TBAH) bazına karşı potansiyometrik titrasyon metoduyla iyonizasyon sabitleri
belirlendi.
KAYNAKLAR
[1]. Takács-Novák, K., Box, K.J., Avdeef, A. International Journal of Pharmaceutics , 151, 235-248, 1997.;
Narin, I., Sarioglan, S., Anilanmert, B., Sari, H. J. Solution. Chem, 39, 1582-1588, 2010.; Akgün, H.,
Balkan, A., Bilgin, A.A., Çalış, Ü., Dalkara, S., Erdoğan, H., Erol, D.D., Ertan, M., Özkanlı, F., Palaska, E.,
Saraç, E., Şafak, C. Farmasötik Kimya 1. Cilt, 1. Baskı, Ankara : Irmak Matbaası, 2000.
[2]. Thanusu, J., Kanagarajan, V., Gopalakrishnan, M. Bioorg. Med. Chem. Lett., 20, 713 -717, 2010.; Wang,
Z.D., Sheikh, S.O., Zhang, Y. Molecules, 11, 739-750, 2006.; Marton, J., Enisz, J., Hosztafi, S., Timar,T.
J. Agrich. Food Chem, 41, 148-152, 1993.; Elwood, J.C., Richert, D.A., Westerfeld, W.W. Biochemical
Pharmacology, 21, 1127-1134, 1972.; Le Tiran, A., Stables, J.P., Kohn, H. Bioorg. Med. Chem., 9,
2693-2708, 2001.
[3]. Grigg, R. Chem Soc Rew, 16, 89-121, 1987.; N´ajera, C., Sansano J.M. Organic & Biomolecular Chemistry,
7, 4567-4581, 2009.; Johnson, J.H., Phillipson, D.W., Kahle, A.D. J Antibiot (Tokyo ), 42, 1184-1185,
1989.
150
AP-EN-046
Investigation of Dissociation Constants of Some Fused Ring Bicyclic Thiohydantoin-Pyrrolidine Derivatives
by Potentiometry
Yahya Nural,1 Samet Belveren,1 H. Ali Döndaş1,2
1
Mersin University, Faculty of Pharmacy, Department of Basic Pharmaceutical Sciences, Mersin
2
Advanced Technology Education, Research and Application Centre, Mersin
It has been reported that the dissociation constant (pKa or pKb) have an important role in determining the
physico-chemical properties as well as provide some important information about the selection of the
optimum conditions for the development of analysis methods, drug transportion, concentration in region
and metabolism in biological systems [1].
Thiohydantoins, sulfur analogues of hydantoins, are present in the structure of many bioactive compounds,
show antimicrobial, hypolipidemic and antiepileptic activities [2]. Pyrrolidine ring is also present in many
structures of biologically important compounds [3].
In this study, some bicyclic thiohydantoins, containing pyrrolidine ring fused to 2-thiohydantoin ring, were
titrated potentiometrically with tetrabutylammonium hydroxide (TBAH) in non-aqueous 2-propanol, and the
dissociation constant of the compounds were determined.
REFERENCES
[1]. Takács-Novák, K., Box, K.J., Avdeef, A. International Journal of Pharmaceutics , 151, 235-248, 1997.;
Narin, I., Sarioglan, S., Anilanmert, B., Sari, H. J. Solution. Chem, 39, 1582 -1588, 2010.; Akgün, H.,
Balkan, A., Bilgin, A.A., Çalış, Ü., Dalkara, S., Erdoğan, H., Erol, D.D., Ertan, M., Özkanlı, F., Palaska, E.,
Saraç, E., Şafak, C. Farmasötik Kimya 1. Cilt, 1. Baskı, Ankara: Irmak Matbaası, 2000.
[2]. Thanusu, J., Kanagarajan, V., Gopalakrishnan, M. Bioorg. Med. Chem. Lett., 20, 713 -717, 2010.; Wang,
Z.D., Sheikh, S.O., Zhang, Y. Molecules, 11, 739-750, 2006.; Marton, J., Enisz, J., Hosztafi, S., Timar,T.
J. Agrich. Food Chem, 41, 148-152, 1993.; Elwood, J.C., Richert, D.A., Westerfeld, W.W. Biochemical
Pharmacology, 21, 1127-1134, 1972.; Le Tiran, A., Stables, J.P., Kohn, H. Bioorg. Med. Chem., 9,
2693-2708, 2001.
[3]. Grigg, R. Chem Soc Rew, 16, 89-121, 1987.; N´ajera, C., Sansano J.M. Organic & Biomolecular Chemistry,
7, 4567-4581, 2009.; Johnson, J.H., Phillipson, D.W., Kahle, A.D. J Antibiot (Tokyo ), 42, 1184-1185,
1989.
151
AP-TR-047
Köyceğiz Gölü Sedimentinde Fosfor Fraksiyonları ve Fosforun Göle Salınım Potansiyelinin Araştırılması
Yalçın Şahin 1 , Ahmet Demirak1 , Feyyaz Keskin 1
1
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Türkiye’ de çevre sorunlarına karşı en duyarlı bölgeler, taşıdıkları önemli turistik potansiyelleriyle bilinen
bölgelerdir. Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı şeridinde yer alan irili ufaklı bir yığın il, ilçe ve beldeler de yapılan
turistik yatırımlar, nüfus artışı ve yapılaşma nedeniyle geleneksel özelliklerini hızla yitirmektedir. Bu bölgeler
herhangi bir kültürel ve toplumsal hazırlığa sahip olmaksızın, ekonomik güdülerin etkisiyle “belirsiz” bir alan
olarak adlandırılan turizmin kaderine terk etmektedirler. Buna bağlı olarak da Muğla ili kıyıları, bu
gelişmelerden en çok etkilenen ve büyük bir değişime uğrayan yöre olmuştur. Bu bağlamda 13 Kasım 1989
gün, 383 Sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan “Özel Çevre Koruma Bölgesi” kapsamına alı nan ilk
bölge olma özelliğini taşıyan Köyceğiz Gölü bu yönüyle de ayrı bir önem taşımaktadır [1].
Bu çalışma, Köyceğiz Gölü litoral sedimentte fosforun değişimi ile göle salınım potansiyelinin araştırılması
amacıyla Kasım 2011 – Mart 2012 tarihleri arasında yürütülmüştür. Gölde belirlenen üç istasyondan alınan
sediment, sediment gözenek suyu ve sediment üstü su örneklerinde toplam fosfor ve fosfor fraksiyonları
başta olmak üzere bazı fiziksel ve kimyasal ölçümler yapılmıştır. Sedimentten fosfor salınımı sed iment
gözenek suları ve sediment üstü göl sularına ilişkin toplam filtre edilebilir ortofosfat konsantrasyonları ile
sedimentin su içeriği ve sıcaklığa bağlı difüzyon katsayısı kullanılarak tahmin edilmiştir. Araştırma süresince
sedimentten fosfor salınımı -6.647 - 41.577 μg/m2 .gün arasında değişmiştir. Gölde tahmin edilen fosfor
salınım değerleri, sedimentin gölün besin düzeyindeki etki payının çok düşük olduğunu kantitatif olarak
ortaya koymuştur. Araştırma periyodunca sediment örneklerinde toplam fosfor (TP) konsantrasyonu 980.39
μg/gKA - 1990.81 μg/gKA arasında değişerek, gölün besin seviyesi ötrofik saptanmıştır. Sedimentten suya
fosfor salınımının engellenmesinde payı en fazla olan fosfor fraksiyonu organik bağlı fosfor (Org≈P)
fraksiyonu (% 90,20) ola rak belirlenmiş, bunu sırasıyla kalsiyuma bağlı fosfor (Ca≈P ), (% 9,06 ),
demir+alüminyuma bağlı fosfor (Fe+Al≈P ), (% 0,47) ve karbonata bağlı fosfor (CO 3 ≈P ), (% 0,27) fraksiyonları
izlemiştir.
Bu araştırma ile Köyceğiz Gölü’nde tüm göl alanı için, iç kaynaklı fosfor yükü 360.89 kg/yıl olarak tahmin
edilmiş ve gölün besin seviyesini koruyabilmesi için öncelikle dış kaynaklı fosfor yükünün azaltılması gerektiği
belirlenmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Özdemir, N. Köyceğiz Havzası’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı ile Çevresel Sorunları ve DALKO (Dalyan Su
Ürünleri Kooperatifi ), Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim
Dalı, 1998.
152
AP-EN-047
A Research on Phosphorus Fractions in Sediment of Lake Köyceğiz, and its Potential Release into Lake
Yalçın Şahin 1 , Ahmet Demirak1 , Feyyaz Keskin 1
1
Muğla University Faculty of Science Department of Chemistry
The most sensitive regions of Turkey for environmental problems are those known as having important
touristic potentials. Touristic investments done in a lot of cities, districts and towns on the shorelines of
Mediterranean and Aegean Regions lose their traditional qualities increasingly due to population growth and
structuring and these regions are left to the hands of tourism called as an “uncertain” area by the influence
of economical motives without having any cultural and social preparation. Thus, Muğla shoreline is the
region which is the most effected and mostly changed by them.. In this way, the basin is the first sample in
Turkey as a planned tourism progress directed by the State which is examined due to damages to natural
environment and ecological values. In this context, the region is included into the “Private Enviro nment
Protection Area (PEPA )” set by a decree law dated as 13 th November 1989 and numbered as 383 [1].
This study was conducted to find out the spatial patterns of the phosphorus in the sediment, and its
potential release into the Lake Köyceğiz between November 2011 and March 2012. Total phosphorus and
phosphorus fractions in the sediment, porewater and overlying water samples mainly taken from three
determined stations from the lake and additionally some chemical and physical measurements were done.
The amount of the released phosphorus was estimated by using total filterable orthophosphate (TFO)
concentrations related to sediment porewater and overlying water with the water content of the sediment
and the diffusion coefficient. During the research, sediment phosphorus release fluctuated between -6.647
μg/m2 .day-1 and 75.833 μg/m 2 .day-1. The estimated values of phosphorus release in the lake quantitatively
brought up that the effect of the sediment over the trophic level of the lake was very low. In the per iod of
the research, the total phosphorus (TP) concentrations of the sediment samples were changed between
980.39 μg/gDW (dry weight) - 1990.81 μg/gDW and the trophic level of the lake sediment was found to be
eutrophic.. Phosphorus fractions were examined in the sediment, highest fraction was organic bound
phosphorus fraction (Org≈P) (90.20 % ), this fraction was followed by calcium bound phosphorus fraction
(Ca≈P) (9.06 % ), iron+aluminium bound phosphorus fraction (Fe+Al≈P) (0.47 %) and carbonate bound
phosphorus fraction (CO3 ≈P) (0.27 %) respectively.
With this study the whole area of Lake Köyceğiz, the interior phosphorus load was estimated as 360.89
kg/year and it is determined that in order to protect the trophic level of the lake, priority the exter ior
phosphorus load should be lowered.
REFERENCES
[1] Ozdemir, N. Environmental Issues and DALKO (Cooperative Fisheries Dalyan) the Socio-Economic
Structure of Koycegiz Basin, Ph.D.Thesis, Ege University Institute of Science Department of Fisheries, 1998.
153
AP-TR-048
Lanaset Kırmızısı G Tekstil Boyasının Sulu Ortamdan Elektrokimyasal Yöntemle Giderilmesi
Yavuz Sürme 1 , Raşit Fikret Yılmaz, Kadriye Kayakırılmaz1
1
Niğde Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 51200, Niğde, TÜRKİYE
Boya, tekstil, kâğıt, ipek, kozmetik, ilâç ve plastik gibi birçok endüstride, ürünleri renklendirmek için boya ve
çok fazla miktarda su kullanılmaktadır. Bunun sonucu olarak çok önem li miktarlarda renklenmiş atık su
oluşmaktadır. Yapay boyalar suda çok iyi çözündükleri için suyu kirletmekte ve endüstriyel atık sularda sıkça
bulunmaktadırlar. Yapay boyalar; genellikle, dayanıklı ve biyolojik olarak bozunmaları zor olan, karmaşık
aromatik yapıdadırlar. Sentetik organik boyar maddeler, tekstil endüstrisi [1,2], deri endüstrisi [3], kâğıt
üretimi [4], gıda teknolojileri [5] ve tarımsal araştırmalar [6] gibi birçok güncel alanda yoğun bir şekilde
kullanılmaktadır.
Bu çalışmada bir azo boya r madde olan Lanaset kırmızısı G’nin (LRG) sulu ortamda grafit elektrotlar
kullanılarak elektrokimyasal yöntemle bozunması araştırılmıştır. Renksizleştirme sürecinde anot ve katot
olarak grafit elektrotlar kullanılmıştır. Sulu ortamda bulunan boya moleküllerinin derişimi spektrofotometrik
olarak UV/Görünür Bölge tekniği ile belirlenmiştir. İletkenliğin etkisi, pH ve elektroliz süresi gibi çalışma
parametreleri optimize edilmiştir. Elde edilen sonuçlar 50 mg/L boya çözeltisinin en uygun koşullar altına
yaklaşık % 94’ünün bozunduğunu göstermiştir. Optimize edilen koşullar, gerçek örnekler olan tekstil atık
suyu ve göl suyunda bulunan boya moleküllerinin bozunmasında başarıyla uygulanmıştır.
Lanaset Kırmızısı G tekstil boyasının kimyasal yapısı ile 492 nm dalga boyunda, 20 dakika elektroliz
sonrasında absorbansında meydana gelen değişiklikler Şekil 1’de verilmiştir. LRG’nin sulu ortamdan
giderilmesi üzerine pH’nın etkisi Şekil 2’de verilmiştir.
Şekil 1. Lanaset Kırmızısı G molekülünün kimyasal Şekil 2. pH’nın boya giderilmesine etkisi yapısı ve farklı
elektroliz süreleri sonrasında elde edilen UV-Vis spektrumları
KAYNAKLAR
[1] G.M. Walker, L.R. Weatherley, Sep. Sci. Technol. 35 (2000) 1329 –1341.
[2] S. Raghu, C. Ahmed Basha, J. Hazard. Mater. 149 (200 7) 324–330.
[3] R.A. Masoud, A.A. Haroun, N.H. El-Sayed, J. Appl. Polym. Sci. 101 (2006) 174–179.
[4] J. Liu, Paper Technol. 46 (2005) 31–36.
[5] S. Chaudhuri, K. Ray, U.R. Chaudhuri, R. Chakraborty, J. Food Sci. Technol. 41 (2004) 1 –8.
[6] R. Malik, D.S. Ramteke, S.R. Wate, Waste Manage. 27 (2007) 1129 –1138.
154
AP-EN-048
Removal of Lanaset Red G Textile Dye from Aqueous Medium by Electrochemical Method
Yavuz Sürme 1 , Raşit Fikret Yılmaz, Kadriye Kayakırılmaz1
1
Nigde University, Faculty of Art and Science, Department of Chemistry, 51200, Nigde, TURKEY
Dyes and high amounts of water are used to colourize the products in many industries such as dye, textile,
paper, silk, drug and plastic. A very huge amount of colourized water is consisting because of this reason.
Synthetic dyes contaminate the water because of their high solubility and the trace amounts of these are
commonly found in industrial waste waters. Synthetic dyes have aromatic structures that are usually stable
and resistant to biologically degradation. Synthetic organic dyes are densely used in textile [1,2], leather [3]
industries, paper production [4], food technologies [5] and agricultural researches [6].
In this study, degradation of Lanaset Red G, a kind of azo dye, has been studied with graphite electrodes in
aqueous solution with electrochemical method. Graphite electrodes were used as anode and cathode, for
the decolourization process. Concentration of dye molecules in aqueous solution was determined by
spectrophotometric UV/Vis technique. The operational parameters including initial pH, effect of the
conductivity, and time of electrolysis were optimized. The results indicated that for a solution of 50 mg/L
dye, almost 94% of dye removed under optimum conditions. The optimized conditions were successfully
applied to remove dye molecules in real textile effluent and lake waters.
The chemical structure of Lanaset Red G textile dye and absorbance behaviours at 492 nm wavelength, after
20 minutes of electrolysis are given in Fig. 1. Effect of pH on the removal of LRG in aqueous medium is given
in Fig. 2.
Figure 1. The chemical structure of LRG and Figure 2. Effect of pH on the removal of LRG UV-Vis spectra after
20 min. of electrolysis
REFERENCES
[1] G.M. Walker, L.R. Weatherley, Sep. Sci. Technol. 35 (2000) 1329 –1341.
[2] S. Raghu, C. Ahmed Basha, J. Hazard. Mater. 149 (2007) 324 –330.
[3] R.A. Masoud, A.A. Haroun, N.H. El-Sayed, J. Appl. Polym. Sci. 101 (2006) 174–179.
[4] J. Liu, Paper Technol. 46 (2005) 31–36.
[5] S. Chaudhuri, K. Ray, U.R. Chaudhuri, R. Chakraborty, J. Food Sci. Tech nol. 41 (2004) 1–8.
[6] R. Malik, D.S. Ramteke, S.R. Wate, Waste Manage. 27 (2007) 1129 –1138.
155
AP-TR-049
Elektrokimyasal Metal Oksit Sentezi
Yeşim Hanedar 1 , Fatma Nişancı 1 , Tuba Öznülüer 1 , Ümit Demir 1
1
Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Erzurum, 25240, Türkiye
Yenilenebilir ve kirletici olmayan enerji kaynaklarının üretiminde, güneş enerjisinin doğrudan elektrik
enerjisine dönüştürülmesi, bu asrın en önemli araştırma konularından birisidir. Güneş enerjisi fotovoltaik
hücreler kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülebilir, bir bataryada kimyasal enerji halinde depolanabilir
veya H2 O foto aktif elektrotlar kullanılarak fotoelektrokimyasal hücrelerde elektroliz ile H 2 ’e dönüştürülüp
bilinenen temiz enerji kaynağı olarak depolanabilir[1].
Bu çalışmada nanofilmlerin hazırlanmasında çalışma grubumuz tarafından son yıllarda geliştirilen ve oldukça
avantajlı ve kullanılışlı bir teknik olarak literatüre giren, UPD (potansiyelaltıdepozisyon) temeline dayanan
elektrokimyasal ko-depozisyon tekniği [2] ile Fe 2O3 ince filmler hazırlandı. Şekil.1’ de, 2,0mMFeCl 2 .5H2 O ve
2,1mMEDTA içeren çözeltide (pH: 4,0) Au (111) elektrot üzerinde alınan voltamogram gösterilmekte dir.
Sonuç olarak elektrokimyasal ko-depozisyon yöntemi ile büyütülen Fe 2O3 ince filmlerin kalitesi, morfolojik ve
optiksel özellikleri XRD, STM ve UV-VIS spektroskopi teknikleri kullanılarak incelendi.
A1*
1 mA
C1*
-500
-300
-100
100
Potansiyel (mV)
300
Şekil1. Fe +2 iyonunun UPD bölgesine ait voltamogramı.
KAYNAKLAR
[1] AllenJ. Bard, Marye Anne Fox, Artificial Photosynthesis: Solar Splitting of Water to Hydrogen and Oxygen,
Acc. Chem. Res., 28 (3 ),141–145, 1995.
[2] Öznülüer T, Erdoğan İ, Şişman İ, and Demir Ü, Electrochemical Atom-by-Atom Growthof PbSby Modified
ECALE method, Chemistry of Materials, 17 ,935, 2005.
156
AP-EN-049
Electrochemical Synthesis of Metal Oxide
Yeşim Hanedar 1 , Fatma Nişancı 1 , Tuba Öznülüer 1 , Ümit Demir 1
1
Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Erzurum, 25240, Türkiye
The production of renewable and non-polluting fuels by the direct conversion of solar energy into electrical
energy remains a fascinating challenge for this century. Solar energy can be transformed into electrical
energy by photovoltaic cell sand then stored as chemical energy in a battery or in the form of hydrogen
known as the cleanest energy source by electrolysis of water [1].
In this study, Fe 2 O3 thin films have been prepared with a new electrochemical process, based on co deposition from the same solution at the UPD of the precursors of the target compound which developed by
our research group recently. Figure1 shows a typical cyclic voltammogram the solu tion containing 2,0 mM
FeCl 2 .5H2 O and 2,1 mM EDTA at Au (111) electrode.
Consequently, quality, morphology and optical properties of Fe 2O3 thin films grown by electrochemical codeposition method were studied by using XRD, STM and UV-VIS spectroscopy techniques.
A1*
1 mA
C1*
-500
-300
-100
100
Potansiyel (mV)
300
Figure1. Cyclic voltammogram of 0,002 FeCl2 in the range of Fe UPD containing 0,0021M EDTA at Au (111)
electrode.
REFERENCES
[1] Allen J. Bard, Marye Anne Fox, Artificial Photosynthesis: Solar Splitting of Water to Hydrogen and Oxygen,
Acc. Chem. Res., 28 (3 ),141–145,1995.
[2] Öznülüer T, Erdoğan İ, Şişman İ, and Demir Ü, Electrochemical Atom-by-Atom Growth of PbS by Modified
ECALE method, Chemistry of Materials, 17, 935, 2005.
157
AP-TR-050
Moleküler Baskılanmış Polipirolle Modifiyeli İmpedimetrik Klorpirifos Sensörü
Zihni Onur Uygun, Yusuf Dilgin
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Klorpirifos (CPF) (IUPAC adı: O,O-diethyl O-3,5,6-trichloropyridin-2-yl phosphorothioate) sinir sistemi
üzerinde önemli bir görevi olan Asetilkolinesteraz enzimini inhibe eden Kristal yapılı bir pestisittir[1].
Klorpirifos organofosfat pestisitleri arasında tarımda, ev zararlılarının bertarafında en çok kullanılan geniş
spektrumlu bir organofosfat pestisitidir[2]. Bu maddenin aşırı kullanımı sonucunda toprakta, suda ve
gıdalarda birikmeye sebep olmaktadır. CPF toksik ve kronik olarak maruz kalınması sonucunda, sinirsel
aktivite üzerinde, hastalıkların gelişmesinde ve otoimmün hastalıkların gelişmesinde etkili dir. Bu yüzden, CPF
ve diğer pestisit türlerinin analizi çevre, gıdalar, insan sağlığı ve hayvancılık açısında önemlidir. Bu çalışmada
klorpirifos ile moleküler baskılanmış film elektrokimyasal olarak, kalem grafit elektrot yüzeyine döngüsel
voltammetri ile klorpirifos ve Pirol varlığında elektropolimerize edilmiştir. Geliştirilen yeni impedimetrik
modifiye elektrot, önemli bir pestisit türü olan klorpirifos tayininde kullanılmıştır. Klorpirifosun Polipirol (PPy)
film üzerine bağlanma performansı elektrokimyasal impedans spektroskopisi ile izlenmiştir. Modifiye edilen
elektrotun yüzeyi taramalı elektron mikroskopisi ile incelenmiştir. Elde edilen impedans sonuçlarına göre,
baskılanmış PPy modifiyeli kalem grafit elektrot yenilenebilirliği yüksek, tek kullanı mlılık, düşük maliyetli,
seçici ve duyarlı bir şekilde klorpirifos tayinine olanak sağlamıştır. Geliştirilen sensör deney koşullarında, 20 300 µg L -1 lineer ölçüm aralığı, 5 µg L -1 minimum ölçüm olanağı sunmuş ve başarılı bir şekilde örnek ölçümü
için uygulanmıştır.
KAYNAKLAR
[1] Alves, A.C.H., Goncalves, M.M.P.B., Bernardo, M.M.S., Mendes, B.S., 2011,. Sep. Sci. 34, 2475.
[2] Andersen, H.R., Vinggaard, A.M., Rasmussen, T.H., Gjermandsen, I.M., Bonefeld- Jorgensen, E.C., 2002.
179, 1–12.
[3] Gabaldon, J.A., Maquieira, A., Puchades, R., 2001, Talanta 71, 1001.
158
AP-EN-050
Moleculary Imprinted Polypyrrole Modified Impedimetric Sensor For Chlorpyrifos Detection
Zihni Onur Uygun, Yusuf Dilgin
Çanakkale Onsekiz Mart University,
Chlorpyrifos (CPF) is a crystalline organophosphate insecticide that inhibits acetylcholinesterase (AChE)
which is an enzyme that plays an important role in nervous system [1]. Among the organophosphate
pesticides, CPF is the most intensively used in agriculture, household a nd urban insecticide applications
because it is a broad spectrum, low-toxic organophosphate pesticide [2]. Extensive usage of this compound
leads to the accumulation of pesticide residues in soil, water and food. CPF is moderately toxic and chronic
exposure has been linked to neurological effects, developmental disorders, and autoimmune disorders.
Therefore, the determination of CPF like other organophosphate pesticides has gained a big importance for
environment, food, human health and zoology. In this study, CPF molecule was imprinted electrochemically
on pencil graphite electrode by using cyclic voltammetry in the presence of pyrrole. A chlorpyrifos (CPF)
templated molecularly imprinted (MIP) film is electrochemically synthesized on a pencil graphite elec trode
(PGE) using cyclic voltammetry (CV) to electropolymerize pyrrole in the presence of chlorpyrifos. The
fabricated modified electrode was used as a novel impedimetric sensor for the determination of an
important organophosphorus pesticide (OP ), Chlorpyrifos. The binding performance of chlorpyrifos to the
polypyrrole (PPy) film was examined by using electrochemical impedance spectroscopy (EIS ). The surface
morphology of the imprinted film was characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM ). The results,
which were obtained from impedance measurements showed that imprinted-PPy modified PGE gives
renewable, disposable, low cost, selective and sensitive electrochemical sensor for the determinati on of
Chlorpyrifos. Under experimental conditions, the proposed impedimetric sensor has a linear response range
of 20-300 µg L -1 with detection limit of 5.8 µg L -1 . Furthermore, the fabricated sensor was successfully applied
to determine chlorpyrifos in artificial samples.
REFERENCES
[1] Alves, A.C.H., Goncalves, M.M.P.B., Bernardo, M.M.S., Mendes, B.S., 2011,. Sep. Sci. 34, 2475.
[2] Andersen, H.R., Vinggaard, A.M., Rasmussen, T.H., Gjermandsen, I.M., Bonefeld - Jorgensen, E.C., 2002.
179, 1–12.
[3] Gabaldon, J.A., Maquieira, A., Puchades, R., 2001, Talanta 71, 1001.
159
AP-TR-051
Batı Raman Ve Garzan Sahasında İki Üretim Kuyusunda Oluşan Scale Nedenlerinin Araştırılması Ve
Uygulanabilecek İnhibitörlerin Performans Testlerinin Karşılaştırılması
Beril Araç 1 , Fahri Dikmen 1 ,Serhan Tanrısınıbilir 1 , Ender Taptık1 ,Hasan Kaya 1 S. Esra Yıldırım 1
1
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
Bu çalışmanın amacı Batman Bölgesi’nde bulunan iki üretim kuyusunda oluşan ve üretimin durmasına neden
olan scale’in oluşma nedenini belirleyebilmek, çözüm olarak düşünülen farklı etken maddelere sahip scale
inhibitörlerinin performans testlerini yaparak optimum inhibitör ve çalışma konsantrasyonunu bulmaktır.
Scale oluşumu üretim hatlarında ve kuyularda üretimin durmasına neden olabilmektedir. Üretimin durması
ekonomik açıdan kayıplara neden olduğu için işletmeler tarafından istenmeyen bir durumdur. Scal e
oluşumunun iki farklı nedeni vardır. Korozyon veya mineral çökelmeleri scale oluşumunun kaynağıdır.
Çalışma kapsamında Batman Bölgesinde bulunan iki üretim kuyusuna ait scale ve su numunelerinde eritiş,
ekstraksiyon, komple su[1], ICPOES cihazında eleme nt analizleri yapılmıştır. İnorganik kısmın asitte
çözünürlükleri G kuyusu için %76, R kuyusu tubinglerinden alınan 18. tubing için %65 ve 48. tubing için ise
%66 olarak hesaplanmış, ICPOES cihazı ile yapılan analizler sonucu, inorganik kısmın demir (Fe) d üzeyinin G
kuyusu tubing içi birikinti örneğinde yüksek olduğu (yaklaşık % 48 ), R kuyusu 18., 48. ve 68. tubinglerinden
alınan numunelerde ise kalsiyum miktarlarının sırası ile %27, % 21 ve % 23 olarak yüksek oldukları
belirlenmiştir[2].
Sonuç olarak G kuyusu tubing içi birikinti örneğinde ağırlıklı demir sülfür ve demir bileşiklerinden oluştuğu
düşünülen scale’in korozyon kaynaklı, R kuyusu 18., 48. ve 68. tubinglerinden alınan numunelerde kalsiyum
ve demir bileşikleri içeren scale’in mineral çökelmesi ve korozyon kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca scale
problemi için farklı etken maddeler içeren scale inhibitörlerinin performans testleri NACE TM 0374 -90
standardına göre laboratuvarda yapılmış ve etkinlikler karşılaştırılmıştır.
KAYNAKLAR
[1] API RP 45 “Recommended Practice for Analysis of Oilfield Waters”
[2] USEPA 200.7 “ Trace Elements in Water Solids and Biosolids by Inductively Coupled Plasma –Atomic
Emission Spectrometry”
160
AP-EN-051
Investigation of Scale Formation at Two Production Wells in West Raman and Garzan Area and Aplicable
Inhibitors Performance Test Comparison
Beril Araç1 , Fahri Dikmen 1 , Serhan T anrısınıbilir 1 , Ender T aptık 1 , Hasan Kaya1
S. Esra Yıldırım 1
1
T urkish Petroleum Corporation
The aim of this study is to determine the reason of scale formation which results well failure and testing
the performance of different scale inhibitors to find optimum inhibitor and its concentration.
Scale deposition may plug the tubing, surface or subsurface line and stop the production. This is undesired
situation for the companies due to economy. There are two factors which cause scaling; Corrosion and
Mineral precipitation.
In this study, extraction, fusion, complete water analysis and elemental analysis by ICP OES of scale and
water samples of two production wells in Batman Area were done. Inorganic part resolution in acid is 76 %
for G well and 65% for the sample which was taken from 18. tubing and 66 % for the sample which was
taken from 48.tubing of R well. High iron concentration (almost 48 %) was obtained at G well inner tubing
scale sample which was analyzed by ICP OES. However, analysis of 18., 48., and 68. tubing samples of R well
indicated high calcium as 27 %, 21%, 23 %, respectively.
As a result, presence of iron and its components in G well demonstrated that scale formation was due to
corrosion and in R well, because of the calcium and iron, scale could be occurred by both mineral
precipitation and corrosion. Also, the tests of the inhibitors were done with respect to NACE TM 0374-90
standard method and their effects on the scale deposition were compared.
REFERENCES
[1] API RP 45 “Recommended Practice for Analysis of Oilfield Waters”
[2] USEPA 200.7 “ Trace Elements in Water Solids and Biosolids by Inductively Coupled Plasma–Atomic
Emission Spectrometry”
161
AP-TR-052
4,4'-metilendianilin’in Susuz Ortamda Platin Elektrot Yüzeyine Modifiye Edilerek Elektrokimyasal ve
Spektroelektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi
Ayşen Demir Mülazımoğlu 1 , Ecir Yılmaz1 Ve Bedrettin Mercimek1, 2
1
Necmettin Erbakan Üniversitesi, A. K. Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü
Elektroanalitik teknikler ve bunun içerisinde özellikle de voltametrik teknikler son yıllarda hızlı bir gelişim
göstermiştir. Çok az madde sarfiyatı ve oldukça yüksek doğruluğa sahip bu tekniğin kullanımı her geçen gün
daha da yaygınlık kazanmaktadır. Elektrokimyasal metotlar, çıplak bir elektrot yüzeyinde substrat
moleküllerinin direkt olarak indirgenmesi veya yükseltgenmesi temel ine dayanır. Elektrot reaksiyonları
çoğunlukla büyük potansiyelle karşı karşıya kaldığı için bu metotlar analitik uygulamalar açısından pek de
uygun değildir. Bununla birlikte, bir redoks tür ile elektrot yüzeyi modifiye edilerek, analitik tayinlere uygun
geniş uygulama alanları ortaya çıkarılabilir [1]. Son yıllarda modifiye elektrotlar teknik uygulamalar açısından
önemli derecede artış göstermiştir [2-5 ].
Bu çalışmada, 4,4'-metilendianilin’in (MDA) elektrokimyasal ve spektroelektrokimyasal davranışları, susuz
ortamda platin (Pt) elektrot yüzeyine modifiye edildikten sonra elektrokimyasal olarak dönüşümlü voltametri
(CV ), diferansiyel puls voltametri (DPV) ve spektroelektrokimyasal olarak elektrokimyasal impedans
spektroskopi (EIS) teknikleri ile incelenmiştir. MDA’nın yüzey modifikasyonu, 1 mM çözeltisi 100 mM
tetrabütilamonyum tetrafloroborat destek elektroliti içerisinde (asetonitrilde hazırlanmış) hazırlanarak, 0.0
mV ile +1600 mV potansiyel aralığında, 100 mV s -1 tarama hızında ve 30 döngülü olarak CV tekniği ile
yapılmıştır [6]. Modifikasyon sonrası yüzey karakterizasyonları CV tekniği kullanılarak susuz ortamda 1 mM
ferrosen redoks prob çözeltisi ve sulu ortamda 1 mM Fe (CN ) 6 3- redoks prob çözeltisi ile incelenmiştir. DPV
deneyleri 0.0 mV ile +1000 mV potansiyel aralığında yapılmıştır.
Şekil 1. A) Pt yüzeyine MDA modifikasyonu, B) 100 mM NBu 4 BF4 ortamında çıplak Pt ve MDA/Pt yüzeylerinin
diferansiyel puls voltamogramları
KAYNAKLAR
[1] Özkan, E. ve Mülazımoğlu, İ. E. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 41 -55, 2007.
[2]Pournaghi-Azar M. H. and Nahalparvari H. Journal of Electroanalytical Chemistry, 583 (2 ), 307-317, 2005.
[3] Demir Mülazımoğlu, A., Mülazımoğlu, İ. E., Yılmaz, E. Reviews Analytical Chemistry,
DOI:10.1515/revac.2011.151.
[4] Mülazımoğlu, I. E., Demir Mülazımoğlu, A. and Yılmaz, E. Desalination, 268, 227 -232, 2011.
[5] Mülazımoğlu, İ. E. and Solak, A. O. Analytical Methods, 3, 2534 -2539, 2011.
[6] Demir Mülazımoğlu, A. and Yılmaz, E. Asian Journal of Chemistry, 24, xxx-xxx, 2012.
162
AP-TR-053
MABDAS’ın GC Yüzeyine Modifiye Edilerek Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi, Modifiye
Elektrot’un Fenol Miktarının Kantitatif Tayininde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Ayşen Demir Mülazımoğlu 1 , İbrahim Ender Mülazımoğlu 1 ve Bedrettin Mercimek1, 2
1
Necmettin Erbakan Üniversitesi, A. K. Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü
Zararlı etkilerinden dolayı fenolik bileşikler’in tayini, kimyasal çalışmalarda çok geniş bir yere sahiptir.
Günümüzde halen, kolorimetrik, UV-Vis ve farklı spektrofotometrik analizler için fenol ve fenol türevlerinin
farklı numunelerde tayini oldukça önemlidir [1, 2]. Çevresel numunelerdeki fenol tayinlerinin artması,
elektrokimyasal olarak fenol’ün kantitatif tayinini de artıran bir etken olmuştur [3, 4].
Bu çalışmada, 4-metil-1,2-fenilendiamin kullanılarak 4-metilaminobenzen diazonyum tuzu (MABDAS)
sentezlenmiş, susuz ortamda camsı karbon (GC) elektrot yüzeyine dönüşümlü voltametri (CV) tekniği ile
modifiye edildikten sonra elektrokimyasal ve spektroelektrokimyasal davranışları incelenmiştir. MABDAS’ın
yüzey modifikasyonu CV tekniği kullanılarak, 1 mM çözeltisi 100 mM tetrabütilamonyum tetrafloroborat
destek elektroliti içerisinde (asetonitrilde hazırlanmış) hazırlanarak, katodik tarama ile -100 mV ile -1300 mV
potansiyel aralığında, 100 mV s -1 tarama hızında ve 10 döngülü olarak yapılmıştır. Modifikasyon sonrası yüzey
karakterizasyonları, CV ve elektrokimyasal impedans spektroskopi (EIS) teknikleri ile incelenmiştir.
Çalışmanın ikinci aşamasında, modifiye GC elektrot’un fenolik bileşiklerin kant itatif tayinlerinde
kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla, farklı pH’lar da (pH 2, 4, 6, 8, 10 ve 12) 1 mM fenol çözeltileri,
Britton-Robinson (BR) tamponu içerisinde hazırlanmıştır. Modifiye yüzeye fenolün bağlanması 0.0 mV ile
+1100 mV potansiyel aralığında anodik tarama kullanılarak, 100 mV s-1 tarama hızında ve tek döngülü olarak
yapılmıştır. Bu çalışmada optimum pH, 10 olarak belirlenmiştir. Devam eden bu çalışmanın, sonraki
aşamasında doğal numunelerdeki (su, toprak, organik türler vb.) fenol’ ün kantitatif tayini yapılmaya
çalışılacaktır.
Şekil 1. A) GC yüzeyine MABDAS modifikasyonu, B) Farklı pH’larda fenol çözeltilerinin modifiye elektrot
yüzeyine bağlanması, C) Çıplak GC ve MABDAS modifiye GC yüzeyine pH 10’da hazırlanan fenol’ün
bağlanması.
KAYNAKLAR
[1] Hu, S., Xu, C., Wang, G. and Cui, D. Talanta, 54, 115 -123, 2001.
[2] Ni, Y., Wang, L. and Kokot, S. Analytica Chimica Acta, 431, 101 -113, 2001.
[3] Mülazımoğlu, I. E. and Yılmaz, E., Desalination, 256, 64-69, 2010.
[4] Mülazımoğlu, I. E., Demir Mülazımoğlu, A. and Yılmaz, E. Desalination, 268, 227 -232, 2011.
163
AP-TR-054
Batı Raman ve Garzan Sahasında İki Üretim Kuyusunda Oluşan Scale Nedenlerinin Araştırılması ve
Anadolu Helichrysum Taksonları Flavonoid İçeriklerinin Çok Dedektörlü Eş-Zamanlı HPLC Analizi; Bölüm 1
Helichrysumaranarium (L.) Moench Alt türleri
Bintuğ Öztürk 1 , Leyla Bayram Kılınc 2 , Ulvi Zeybek 1 , Emrah Kılınc 3
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 1 Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, 3 Analitik Kimya Anabilim Dalı 35100
Bornova İZMİR
2
KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eko Tekstil Laboratuvarı, Atatürk Org. San. Bölgesi 10038
Sokak No. 11,35680 Çiğli İZMİR
[email protected]
Türkiye Florasında Helichrysumaranarium(L.) Moench iki tanesi endemik olmak üzere üç alt türle temsil
edilmektedir. Bu alt türler; H.arenarium(L.) Moenchsubsp. Aucheri (Boiss) Davis & Kupicha (endemic ),
H.arenarium (L.) Moench sub sp. Erzincanicum Davis & Kupicha (endemic) ve H.arenarium (L.) Moench sub
sp. Rubicundum (C .Kohl) Davis & Kupicha) şeklindedir [1].
Bu çalışmanın amacı belirtilen H.arenarium alt türlerinde model olarak seçilen bir grup flavonoid bileşiğinin
HPLC analizinin yapılması ve ECD, DAD ve FLD dedektörlerinin performanslarının karşılaştırılmasıdır. Başarılı
bir şekilde ayrımı ve tayini yapılan ve model olarak seçilen biyoaktif flavonoid bileşikleri Helichrysin -A,
apigenin, luteolin, luteolin-4-glucoside, naringenin, quercetin, isoquercitrine ve quercetin-4-glucoside’ dir.
Belirtilen H. arenarium alt türlerine ait metanolik ekstrelerin HPLC analizleri izokratik koşullarda C18 (ODS)
analitik kolon ile, mobil faz olarak metanol ve 0.01 Mo -fosforikasit (pH7) (50:50,h/h) kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. HPLC analizlerinde kullanılan dedektörler değişken dalgaboylu UV-Vis (UVD) (maks:230
nm), floresans (FLD) (Eks: 250nm,Em:450nm ), programlanabilir elektrokimyasal (ECD) (E App :+1.30V,Ag/AgCl’e
karşı) ve Diyot Dizisi (DAD) detektörüdür.
Elde edilen bulgulara göre UVD ve DAD optimum kromatografik sonuçlara sahiptir. Alıkonma zamanları
standartlar baz alınarak saptanmış olup sırasıyla; Helichrysin-A (14,31dk ), Isoquercitrin (18,03dk ), Luteolin4-Glucoside (24,71dk ), Quercetin-4-Glucoside (29,30dk ), Quercetin (40,59dk ), Naringenin (44,55dk ),
Luteolin (49,41dk) ve Apigenin (77,49dk) şeklindedir. Metanolik ekstrelerde Helichrysin -Aveluteolin-4glycoside enyüksek, quercetin ve quercetin-4-glycoside ise en düşük düzeyde tespit edilmişdir (H.arenerium
sub sp. Erzincanicum hariç). Dedektör analitik yöntem geçerliliği (analitik yöntem validasyonu) bulguları ICH
kılavuzuna göre [2] tablolar halinde özetlenmiştir.
Sonuç olarak, belirtilen H.arenarium alt türlerine ait metanolik ekstrelerin HPLC analizleri için 3 farklı
dedektörün eş-zamanlı kullanıldığı bir HPLC yöntemi geliştirilerek analitik yöntem geçerliliği (analitik yöntem
validasyonu) bulguları elde edilmiştir. Elde edilen bulguların flavonoid tayinlerinde faklı dedektör kullanımını
düşünen araştırmacılara fikir verebileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: HPLC Analizi, UVD, FLD, ECD, Flavonoidler, Helichrysum
KAYNAKLAR
[1] Davis, P. H.,"Flora of Turkey and The East Aegean Islands", II, Edinburg, Edinburgh University Press, 1978,
p:355.
[2] ICHQ2 (R1) Guideline:Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology, 2005.
164
AP-TR-055
Çay Paketleme İşletmelerinin Atıkları ile Sulardan Krom Giderilmesi
Burak Mungan 1 ,Y. Volkan Arıncı 1 , A. Nursen İpekoğlu 1
1
İTÜ. Kimya Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Maslak- iSTANBUL
Ağır metaller, çevre ve sağlık açısından sebep oldukları zararlara rağmen teknolojik öze llikleri nedeniyle
endüstride yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Sulu ortamlarda seyreltik miktarlarda bulunmaları durumunda
bile çevreye ve canlıların sağlığına önemli ölçüde zarar vermektedirler.
Deri, tekstil, metal kaplama vb. pek çok alanda kullanılan krom ağır metallerden birisidir. Etkilerinin
azaltılabilmesi için de atık sulardan giderilmeleri gereklidir.
Bu çalışmada, çay ambalajlanmasının yapıldığı işletmelerin atıkları adsorban olarak kullanılarak atık sulardan
krom giderilmesine karıştırma süresi, başlangıç krom derişimi vb. değişkenlerin etkileri incelenmiştir. Elde
edilen deney sonuçları doğrultusunda karıştırma süresinin ve başlangıç çözelti konsantrasyonunun krom
giderimi üzerindeki etkileri irdelenerek, izotermler çıkartılmış, en uygun izote rm modeli ve optimum krom
giderim şartları tespit edilmeye çalışılmıştır.
Sonuç olarak; Langmuir ve Freundlich adsorpsiyon izoterm sabitlerinin değerleri ve lineer regresyon
katsayıları belirlenmiştir. İki izoterm modeli de kullanıma uygun olmakla birlikte , Langmuir izotermi lineer
regresyon katsayısının değerinin (R2=0,98 ), Freundlich regresyon katsayısının değerinden (R2=0,93) daha
yüksek olması, adsorpsiyonun Langmuir izotermine daha uygun olduğunu göstermektedir.
Langmuir ve Freundlich Adsorpsiyon İzoterm Sabitleri
Langmuir Adsorbsiyon izotermi
qmax (mg/g )
k (L/mg )
R2
200
501.8
0.98
n
Kf
R2
1.42
1.75
0.93
Freundlich Adsorpsiyon İzotermi
qmax: Maksimum adsorbsiyon kapasitesi (mg/g ),
n, Kf: Freundlich adsorbsiyon sabitleri
Sabit adsorban ve başlangıç konsan trasyonu değerlerinde gerçekleştirilen deneylerde, karıştırma süresindeki
artışın belirli bir noktaya kadar krom giderimini arttırdığı ve 30. Dakikadan sonra dengeye gelerek giderimin
sabitlendiği tespit edilmiştir.
Farklı başlangıç konsan trasyonlarında yapılan 30 dakikalık deneyler sonucunda konsan trasyon artışının
krom giderimini yüksek miktarda arttırdığı gözlenmiştir. Bu artış, yüksek iyon konsan trasyonunun katı ve sıvı
fazlar arasındaki kütle aktarımı sırasında karşılaşılan dirençlerin aşılmasında sürücü kuvvet olarak etki ediyor
olmasıyla açıklanabilir.
Yapılan deneyler sonucunda çay fabrikası atıklarının atık sulardan krom gideriminde yüksek verimle
kullanılabilecek, rekabet gücüne sahip, uygun bir adsorban olduğu ve bu yöntemin çay atıklarının
değerlendirilmesi çerçevesinde ele alındığında çevresel ve ekonomik açıdan faydalı bir seçenek sunduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
165
AP-TR-056
Siyah Çayların Organik Asit İçerikleri ve Antioksidan Kapasiteleri
Güler Çelik1 , Dilek Dülger 2 , Sibel Taşkesen, Yasemin Şahan 2
1
2
TÜBİTAK-Bursa Test ve Analiz Laboratuarı Merinos Kavşağı Bursa
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle Bursa
[email protected]
Çay, dünyada en fazla tüketilen içecekler arasında yer almaktadır. Farklı yöntemlerle üretilen çay, yeşil, siyah
ve oolong çayı olarak 3 ana kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar arasında ülkemizde ve dünyada en çok üretilen
ve tüketilen siyah çay olup Camellia sinensis yaprak ve tomurcuklarının tam olarak fermente edilerek
oksidasyona uğratılması ile üretilmektedir [1]. Çayın, içerdiği flavonoidler nede niyle yüksek antioksidan
özelliklere sahip olduğu belirtilmektedir. Flavonoidlerin hücreleri serbest radikal hasarlarından, C ve E
vitaminlerinden çok daha iyi koruduğu ifade edilmektedir [2]. Organik asitler, gıdanın son asitlik değerine
katkıda bulunmakta olup, ürünün aroması ve lezzeti ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Ayrıca bu asitler ürünün
antioksidan kapasitesine de katkıda bulunmaktadırlar. Üretim şekillerine göre çayın içerdiği antioksidan
kapasite ve organik asit içeriği değişmektedir. Buna ek o larak siyah çaylar farklı özelliklerine göre
gruplandırılmaktadır (Earl grey, Seylan, English breakfast vb. ). Bu çalışmada, piyasada satılan ve farklı
markalardan temin edilen beş farklı özellikteki poşet siyah çayların organik asit (okzalik, tartarik, L -askorbik,
astik ve sitrik asit) düzeyleri iyon kromatografisi kullanılarak tespit edilmiştir. Ayrıca toplam fenol içerikleri ve
ABTS ve CUPRAC yöntemleri ile antioksidan kapasiteleri belirlenmiştir. Analiz edilen tüm çayların farklı
organik asit düzeylerine ve antioksidan kapasiteye sahip olduğu gözlemlenmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Çelik, F. 2006. Çay (Camellia sinensis ); içeriği, Sağlık Üzerindeki Koruyucu Etkisi ve Önerilen Tüketimi.
Türkiye Klinikleri J Med Sci, 26, 642-648, 2006.
[2] Luczaj, W., Skrzydlewska , E.. Antioxidative properties of black tea. Preventive Medicine 40, 910 –
918,2005.
166
AP-EN-057
Determination of Sulfite in Water and Dried Fruit Samples by Dispersive Liquid –Liquid Microextraction
Combined with UV–Vis Fiber Optic Linear Array Spectrophotometry
Hayati Filik and Gamze Çetintaş
Faculty of Engineering, Department of Chemistry, Istanbul University, 34320 Avcılar Istanbul, Turkey
Sulfur-oxyanions play an important role in our nutrition and environment. Sulfurdioxide and sulfite salts are
currently used as additive in food, beverages, and pharmaceuticals to prevent oxidation, bacterial growth,
and to control enzymatic reactions during production and storage. Sulfites in various forms have been added
to foods for centuries. Generally, the use ofsulfites in normal or general conditions is not a problem for the
consumer. Nowadays, due to the reported harmful effects towards hypersensitive people, the sulfite
content in food and beverages have been strict ly limited in many countries [1-3]. Sulfites have been
associated with allergic reaction and food in tolerance symptoms. Therefore, the use of sensitive, selective,
fast, and low-cost methods for determining sulfite is an important aspect for food assuranc e and quality
control.
The objective of this study was to develop a method for the determination of trace amounts of sulfite in
water and food samples by using DLLME technique combined with fiber optic linear array
spectrophotometry. The proposed DLLME method was based on the reaction of o-phthaldialdehyde (OPA )sulfite-NH3 in alkaline solution. A simple and rapid dispersive liquid–liquidmicroextraction (DLLME) method
was applied to preconcentrate sulfite ions from aqueous samples as a prior step to its determination by fiber
optic-linear array detection spectrophotometry. The procedure is based on the color reaction of sulfite with
o-phthaldialdehyde (OPA) in the presence of ammonia to form iso indole and extraction of the formed iso
indole derivative using the DLLME technique. The conditions for the microextraction performance were
investigated and optimized. The calibration graph was linear in the range of 2 -100 μgL -1 with a detection limit
of 0.2 μgL -1. The relative Standard deviation for five replicate measurements of 10 and 50 μgL-1 of sulfite were
2.8 and 2.0 %, respectively. Under the optimized conditions, the enrichment factorof ~133 was obtained
from a sample volume of 10mL. The proposed method was successfully applied to the sulfite determination
in drinking water and in food samples [4].
We have proposed the use of fiberopticlinear array detection spectrophotometry as an alternative
determination method after DLLME and using this combination method for the preconcentration and
determination of sulfite. The DLLME method enables simple, precise, and fast determination of micro
amounts of sulfite. The preconcentration method was successfully applied for sulfite determination in water
and dried fruit (raisin and apricaot) samples with good accuracy and good reproducibility.
KAYNAKLAR
[1] Claudia,R.-C.,Francisco,J.-C.FoodChemistry,112,487–493,2009.
[2] Lawrence,J.F.,Chadha,R.K.JournaloftheAssociationofOfficialAnalyticalChemistry ,71,930–933,1988.
[3] Hassan,S.S.M.,Hamza,M.S.,Mohamed,A.H.K.AnalyticaChimicaActa,570,232 –239,2006.
[4] Filik,H.Çetintaş,G.FoodAnalyticalmethods,inpress.
167
AP-EN-058
Managing the Various Chemical Pollutants in the River Sateska Which Flows to Lake Ohrid
Idriz Bilali 1 , Besa Dalipi 2 , Melika Semo Zace 3
1
Institute of Chemistry, Faculty of Math-Natural Sciences, Ss. Cyril and Methodius University, Macedonia
e-mail: [email protected],
2
Department of Biology, Faculty of Math-Natural Sciences, Tetovo State University, Macedonia
e-mail: [email protected]
3
Institute of Hydrobiology, Ohrid, Macedonia
[email protected]
The anthropogenic influence, which is mostly present in special regions of the Lake Ohrid coast, contributes
to forming of so called hot points, where the quality state of the lake water is alarming. One such segment
creates also the river Sateska and the littoral part of its outlet in the lake.
The continuous pollution problem of river and lake water by nitrogen nutrients, phosphorus, and other
pollutants, represents the core research which took place throughout three seasons in 2008, i.e.: spring,
summer and autumn.
To determine the quality of water in the river Sateska as a result of pollutio n with different nutrients, we
analyze some chemical and physical parameters: NH 3, total nitrogen, NO2,-, NO3 -, total phosphorus, organic
matter, determination of free oxygen (O 2 ), the conductivity, temperature, pH value and alkalinity.
The gained values reflect the quality of water in the river Sateska and the degree of pollution. Through this
research, once we observe the degree of river pollution, we identify some measures which need to be
undertaken for reducing and preventing the pollution of that ri ver.
KEYWORDS: anthropogenic, pollutants, river Sateska, NH 3 , total nitrogen, NO2 ,-, NO3 -, total phosphorus,
organic matter, free oxygen (O2 ), the conductivity, temperature, pH value and alkalinity.
168
AP-TR-059
Farklı Optik Özellikli Demir Oksit Nanopartiküllerinin Hazırlanması ve Sensör Uygulamaları
İbrahim Y. Erdoğan, Güllüzar Demir
Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Bu çalışmada, materyali değiştirmeden faz ve boyut değişimi gerçekleştirerek hem bulk hallerinden hem de
birbirlerinden farklı optik özellikler sergileyen demir oksit nanopartikülleri hazırlanması hedeflendi. Ayrıca
hazırlanan bu demir oksit nanopartiküllerinin H 2 O2 hassasiyetinin incelenmesi amaçlandı.
Fe 2 O3 , yön bağımlı bir yapıya sahiptir ve büyüme yönü istenildiği şekilde sınırlandırılabilir. Burada, EDTA’nın
etkisiyle kalıp kullanılmadan yarıiletken nanopartiküllerin üretimi gerçekleştirildi. EDTA hem yüzey aktif
madde hem dağıtıcı (disperse edici) hem de bir oksidan (yükseltgeyici) olarak görev alır ve partiküllerin bir
araya gelmesini (agglomerasyonu) önleyerek yüksek yüzey alanına sahip Fe 2O3 nanopartiküllerinin oluşmasını
sağlar. -Fe 2O3 nanopartiküllerinden -Fe 2 O3 nanopartiküllerinin ısıl işlemle eldesi esnasında sıcaklık dereceli
olarak (5 C/dak) 700 C’ye çıkarılmalıdır. Böyle bir ısıtma işlemiyle faz geçişleri için kristal düzlemlerinin
dönüşümlerinin tamamlanması mümkün olmaktadır. Demirin oksidasyonu genelde baz ilavesiyle
gerçekleştirilir. Bu yöntemde ise demirin oksidasyonundan birinci derecede atmosferde bulunan oksijen,
ikinci derecede ise EDTA sorumludur.
 -Fe 2 O3 nanopartikülleri için 495 nm’de, -Fe 2 O3 nanopartikülleri için ise 550 nm’de pik maksimumuna sahip
PL spektrumları elde edilmiştir. Her iki demir oksit içinde PL spektrumlarına ait pikler, yığın materyallerin
karakteristik değerlerine göre maviye kayma gösterdi. Bu durum, elektronların hareket alanının her üç
boyutta da sınırlandırılmasının dolayısıyla da kuantum sınırlama etkisinin bir sonucudur [1]. Ayrıca, gözlenen
güçlü emisyon pikleri,  -Fe 2 O3 ve -Fe 2 O3 nanopartiküllerinin yüksek optiksel kaliteye sahip olduğunu
gösterir. -Fe 2 O3 partiküllerinin bant aralığı enerjisi 2,26 eV olup, bulk -Fe 2 O3’in bant aralığı enerjisine (2,1
eV) göre yaklaşık 0,16 eV daha yüksek enerjili bölgeye doğru kayma göstermiştir. Aynı şekilde,  -Fe 2 O3
partiküllerinin bant aralığı enerjisi 2,51 eV olup, bulk -Fe 2O3’in bant aralığı enerjisine (2,43 eV) göre yaklaşık
0,08 eV daha yüksek enerjili bölgeye doğru kayma göstermiştir. Fe2 O3 materyalini değiştirmeden sadece faz
değişimi gerçekleştirilerek hem yapısal hem de optiksel özellikler değiştirilebilir. Bu sonuçlar malzemelerin
bant aralığı enerjisinin direk olarak partikül boyutu ve kristal yönelimi gibi sınırlayıcı etkide bulunan
özelliklerle ilişkili olduğunu açık bir şekilde gösterir. -Fe 2 O3 ve  -Fe 2 O3 nanopartiküllerine ait EDS
spektrumlarının kalitatif ve kantitatif analizleri, yapıda Fe ve O’den başka bir safsızlık bulunmadığını ve
stokiyometrinin 2/3 (Fe/O) oranına sahip olduğunu gösterir. Çeşitli biyolojik ve kimyasal sistemlerde H 2 O2
varlığı önemli olup bu zararlı kimyasalın indirgenerek canlıların en önemli ihtiyaçlarından olan suya
dönüştürülmesi oldukça popüler bir araştırma sahasıdır [2]. Bu çalışmada, biz yarıiletken Fe 2 O3
nanopartiküllerinin hidrojen peroksitin saptanarak analizini gerçekleştirmek için uygun bir potansiyele sahip
olduğunu belirledik. Fe 2 O3 nanopartiküllerinin H 2 O2 indirgenmesini katalizlediği görüldü.
Sonuç olarak, Fe 2O3 nanopartikülleri, yüksek yüzey-hacim oranı ve yüksek katalitik özelliklerinden dolayı,
H2 O2 ’in saptanarak analizi için oldukça yüksek duyarlılığa sahip bir elektrokatalizör olarak önerilebilir.
Materyal değiştirilmeden nano boyutlarda faz değişimi gerçekleştirmek suretiyle farklı optiksel özelliklere
sahip malzemeler hazırlandı.
KAYNAKLAR
[1] Erdogan, I.Y., Demir, U. Journal of Electroanalytical Chemistry, 633, 253 -258, 2009.
[2] Hu, X., Yu, J.C., Gong, J., Li, Q., Li, G. Advanced Materials, 19, 2324–2329, 2007.
169
AP-TR-060
-Fe 2 O3 ve  -Fe 2 O3 Nanopartiküllerinin Faz ve Boyut Değişimlerinin İncelenmesi
İbrahim Y. Erdoğan, Güllüzar Demir
Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Bu çalışmanın amacı, Fe 2 O3 nanopartiküllerinin faz değişimlerinin ve bu esnada yapısal ve morfolojik
özelliklerinde meydana gelen değişimlerin incelenmesidir. Fe2 O3 dört kristal yapısına sahiptir [1]. Bununla
birlikte uygulama alanı bulanlar -Fe 2 O3 ve -Fe 2O3 kristal yapılarıdır [2]. Diğer kristal yapıları (-Fe 2 O3 ve Fe 2 O3 ) kararsız olduklarından uygulama alanı bulamazlar.
Nanopartiküller, geliştirdiğimiz basit, hızlı ve ekonomik bir kimyasal yöntem kullanılarak hazırlandı. Bu
yöntem sayesinde hem asidik ortamda demir iyonlarının direk oksidasyonu sağlanmış hem de bazik ortamda
elde edilen demir oksitlere göre çok daha saf demir oksit nanopartikülleri hazırlanmıştır.
Yapılan çalışmalarda, hem -Fe2O3 hem de -Fe 2O3 nanopartiküllerinin küresel yapıya ve tek tip homojen
boyutlara sahip olduğunu görülmüştür.  -Fe 2 O3 ’den -Fe 2 O3 ’e faz değişimi neticesinde tanecik boyutu
artmıştır. Hazırlanan  -Fe 2 O3 ve -Fe 2 O3 , birbirinden tamamen farklı kristal yapılarına yani, birbirinden
tamamen farklı difraksiyon desenlerine sahiptir. Hem -Fe 2 O3 nanopartiküllerinin hem de  -Fe 2 O3
nanopartiküllerinin difraksiyon desenleri saf faza sahiptir. Bu yöntem -Fe 2 O3 ve  -Fe 2 O3 partiküllerinin
tamamen saf ve homojen faz ile elde edilebilmesini sağlar. -Fe 2 O3 nanopartiküllerinin kristal düzlemleri
arasındaki mesafe -Fe 2O3 nanopartiküllerininkinden büyüktür. Bu durum -Fe 2 O3 partiküllerinin boyutunun
 -Fe 2 O3 partiküllerinin boyutundan daha büyük olduğunu gösterir. XRD sonuçlarından ve Scherrer
eşitliğinden yararlanılarak  -Fe 2 O3 nanopartiküllerinin boyutunun 9 nm, -Fe 2 O3 nanopartiküllerinin
boyutunun ise 12 nm olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar AFM verileri ile uyumludur. Hem XRD hem de AFM
verileri faz dönüşümü gerçekleştiğinde partikül boyutunun değiştiğini göstermektedir. FT-IR spektrumları, Fe 2 O3 ve -Fe 2O3 faz oluşumlarını doğrular. IR spektrumlarında gözlenen pikler Fe 2O3’deki karakteristik Fe-O
bağ gerilme titreşimine aittir. -Fe 2O3 -Fe 2 O3’e göre daha fazla titreşim bölgesine sahiptir.  -Fe 2 O3 faza ait
pikler, -Fe 2 O3 faza ait piklere göre daha yüksek enerjiye sahip bölgededirler. Bu durum, daha küçük partikül
boyutuna sahip olan  -Fe 2 O3 nanopartiküllerinin titreşmesi için daha yüksek enerjili IR ışınına ihtiyaç
duymasından kaynaklanır.  -Fe 2 O3 ve -Fe 2 O3 nanopartiküllerini hazırladığımız yöntem ile oldukça
stokiyometrik malzemeler hazırlanabilir. -Fe 2 O3 ve -Fe2 O3 nanopartiküllerine ait EDS spektrumları, yapıda
Fe ve O’den başka bir safsızlık bulunmadığını ve stokiyometrinin 2/3 (Fe/O) oranına sahip olduğunu gösterir.
Sonuç olarak, bu çalışma ile basit bir kimyasal metotla hazırlanan demir oksit nanopartiküllerinin faz
değişimleri incelenmiş ve faz değişimi esnasında partiküllerin morfolojilerinin, boyutlarının, kristal yapılarının
ve bileşimlerinin değişimi analiz edilmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Sakurai, S., Namai, A., Hashimoto, K., Ohkoshi, S. Journal of the American Chemical Society, 131, 18299–
18303, 2009.
[2] Apte, S.K., Naik, S.D., Sonawane, R.S., Kale, B.B., Journal of the American Ceramic Society, 90, 412–414,
2007.
170
AP-TR-061
N ve S Katkılandırması ile TiO2 ’in Fotokatalitik Aktivitesinin Artırılması
Mehmet Keleş Önen, Ahmet Balcı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimler Anabilim Dalı
Dünyadaki nüfus artışı, hızlı kentleşme, teknolojinin hızla ilerlemesi doğal kaynaklarımızı tehdit etmekte ve
çevre kirlenmesine neden olmaktadır. İnsanların çevrelerinde yarattığı zararlı ve rahatsız edici bu tür olumsuz
etkilerin tümü çevre kirliliğini oluşturur. Bu çalışmanın amacı çevrede giderek artan, ekosistem için tehdit
oluşturan ve ciddi çevre sorunlarına yol açan organik kirleticilerin yeni çevre dostu partiküller yardımıyla
giderimidir. Bu çalışmada anataz formundaki titanyum dioksit partikülleri sol jel yöntemi ile sentezle nmiş ve
organik bileşiklerin ışın etkisiyle bozundurulması amaçlanmıştır. Böylece çevresel açıdan zararlı bir kimyasal
kullanmadan ışınımdan faydalanarak organik maddelerin bozundurulması gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmada çıkış maddesi olarak bir metal alkoksid bileşiği olan Titanyum (IV) butoxide kullanılmıştır. TiO 2
partikülleri kükürt ve azot ile katkılandırılarak oda sıcaklığında sol jel yöntemiyle elde edilmiştir. Isıl
işlemlerden geçirilerek toz (kristal) formuna dönüştürülmüştür. Farklı oranlarda reaktifler kullanılarak farklı
kompozitler hazırlanmıştır.
Son aşamada elde edilen kompozit malzemelerin çevresel uygulaması gerçekleştirilmiştir. Model organik
madde olarak metil oranj, metilen mavisi seçilmiştir. Bu amaçla azot (N) ve kükürt (S) ile katkı landırılmış
halde elde edilen kompozit malzemeler, organik kirletici içeren çözelti ile birlikte reaktörde güneş ışığına ve
UV- ışınına maruz bırakılmıştır. Belirlenen süreler sonunda kalan organik madde miktarı spektrofotometrik
olarak ölçülmüştür. Elde edilen farklı TiO2 partiküllerinin organik maddeleri giderme kapasiteleri
karşılaştırılmıştır ve sonuç olarak katkılandırmanın aktiviteyi arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
KAYNAKLAR
[1]. Binary Metal Oxides: Enhancement of the Photocatalytic Activity of TiO2 Species, Journal of Physical
Chemistry, 92, 2, 438-440.
[2]. Burda, C., Lou, Y., Chen, X., Samia, A.C.S., Stout, J. ve Gole, J.L., (2003 ). Enhanced Nitrogen Doping in
TiO2, Nano Letters, 3, 8, 1049-1051
[3].Fujishima, A., Hashimoto, K. ve Watanabe, T., (1999 ). TiO2 Photocatalysis, Fundamentals and
Applications, BKC, Inc Publishers, Japan.
[4].Fujishima, A., Rao, T.N. ve Tryk, D.A., (2000b ). Titanium Dioxide Photocatalysis, Journal of
Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 1, 1-21.
171
AP-TR-062
Organik Madde ( N-cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide) Katkılandırması ile TiO2 ’in Fotokatalitik
Aktivitesinin Artırılması
Mehmet Keleş Önen, Erdal Yıldırım, Ahmet Balcı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimler Anabilim Dalı
Atık sulardaki organik kirletici maddelerin son yıllarda, titanyum dioksit (TiO2 ) gibi yarı iletkenlerle giderimi
(fotokatalitik aktivite özelliğinden dolayı) üzerine yoğun olarak çalışılmaktadır. Bu tür uygulamalar enerji
ihtiyacını güneşten karşılama şansının olmasının az alan ihtiyacı ve basitliği nedenleri ile gelecek vaad eden
çevresel uygulama seçenekleri olduğu düşünülmektedir. Özellikle yoğun güneş alan bölgelerimizde güneş
enerjisinden fayda sağlayan teknolojiler yaygınlaşmaktadır.
TiO2 , UV ışığı ile uyarıldığı zaman fotoaktif özellik gösteren ve organik grupları parçalayabilen yarıiletken bir
malzemedir. TiO2 , ışığa maruz bırakıldığında, suyun arıtılmasında, kendi kendini temizleyebilen,
buğulanmayan yüzeylerin elde edilmesinde, fotokimyasal olarak kanser tedavisi uygulamalarında, havanın
arındırılmasında kullanılabilir[1]. TiO2, anataz, rutil ve brukit olmak üzere üç farklı kristal yapıya sahiptir.
Birçok uygulamada TiO2 ’in anataz formu en iyi fotoaktivite özelliği göstermektedir[2].
Bu çalışmada, sol jel yöntemiyle elde edilecek anataz TiO2 kompozit malzemesi azot karbon ve bromür ile
katkılandırılarak görünür ışıkta fotokatalitik aktivitesinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. İkinci aşamada ise bu
özelliği geliştirilmiş malzemenin çevresel uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada hazırlanan malzemenin
atık sulardaki bazı seçilmiş bileşikleri (metil oranj, metilen mavisi) güneş ışığı ve Uv-ışık kullanarak giderimleri
karşılaştırmalı olarak incelenmiş. Azot karbon ve bromür gibi ametallerin fotokatalitik aktiviteyi arttığı
sonucuna varılmıştır.
KAYNAKLAR
[1] Wang, R., Hashimoto, K., Fujishima, A., Chikuni, M., Kojima, E., Kitamura, A., Shimohigoshi, M. ve
Watanabe, T., (1997 ). Light-Induced Amphiphilic Surfaces, Nature, 388, 431–432.
[2] Fujishima, A., Rao, T.N. ve Tryk, D.A., (2000a ). TiO 2 Photocatalysts and Diamond Electrodes,
Electrochimica Acta, 45, 28, 4683-4690.
172
AP-EN-063
Ammonia Nitrogen Loads and Antropogenic Factor of the Water from Golema River and the Littoral of it’s
Delta
Melika Semo Zace, Nedim Ozdemır
Hidrobiological Institute-Ohrid, Rebublic of Macedonia
Su Urunleri Fakultesi-Mugla,Turkey
[email protected]
Second-largest lake in the Republic of Macedonia is the Lake Prespa. The total surface of the lake is 313,6
squared kilometers, 190 km 2 of which belong to the Republic of Macedonia, 84,8 km 2 to the Republic of
Greece and 38,8 km 2 belong to the Republic of Albania.[3]
There is no surface connection between the Lake Prespa and Lake Ohrid, but the waters of Lake Prespa leaks
to the Lake Ohrid through an underground flow. That is why the goal for prevent ion of the Lake Prespa is
twofold, i.e. as a water ecosystem and as a source of water for the Lake Ohrid.
There are no underwater sources registered in the Lake Prespa, and even if they do exist their influence is
with no importance. This lake is usually supplied with water from surface inflows, the majority of which are
located in the Macedonian part. The most important tributary to the lake is the inflow of water from the
Golema River which is a valley river and flows from north. During the summer period the waters of this river
are used for irrigation of the apple plantations – famous for the Prespa region. As a result in the lower flow
of the river there is a minimal quantity of water – mainly communal and industrial waste water.
The quality of the water of Golema River and the littoral Golema (zone Asamati ), at the spot where the river
water flows into the lake is going to be presented through physical and chemical parameters.
The aim of this study is to present the quality of the water in the analyze d localities by tracking of the
biochemical consumption of oxygen, the consumption of KMnO 4 as well as the concentrations of the
ammonia nitrogen. The samples are collected with seasonal dynamic in the period winter 2007 – spring
2008.
For definition of the level of encumbrance of the water from the specific analyzed spots are used the OECD –
regulations and the Regulation of Waters of the Republic of Macedonia.
Keywords: Golema River, nutrient encumbrance, anthropogenic influence.
REFERENCES
[1] APHA-AWWA-WPCF., 1980: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. 15th. 1134pp.
Washington DC.
[2] Bether G. 1953: Hemisko ispitivanje voda -praktikum.
[3] Milorad Sibinovic: Prespa and Ohrid Lake, Skopje, Macedonia, 1987.
[4] Menzel, D., Corwin, N., 1965: The measurement of total phosphorus in seawater based on the liberation
of organically bound fractions by persulphate digestion. Limnol. Oceanogr. 10: 280 -282
[5] OECD., 1982: Eutrophication of waters. Monitoring, assessment and control.1 54 pp.
[6] Solarzano, L..,1969: Detemination of ammonia in natural waters by the phenolhypochlorite method.
Limnol. Oceanogr. 14: 799-801.
[7] Stricland ,H.D.J and T.R. Parsons 1972: A Practical handbook of Seawater Analysis 2 nd
[8] Decree for classification of waters in the Republic of Macedonia 18/99.
[9] Welch, P. S., 1948: Limnological Methods. Philadelphia, Blakinston Co., 381 pp.
[10] Wetzel, R. G., Likens, G., 1979: Limnological Analyses. W. B. Saunders Comp. Philadelphia, London,
Toronto. pp 357.
173
AP-TR-064
Hidrür Oluşturma-Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrisi (Hg-AAS) İle Selenyum Tayini Ve Türlemesi
Muhammet Karabaş1 , İbrahim Kula 1
1
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Bu çalışmada, Hidrür Oluşturma-Atomik Absorbsiyon Spektrofotometrisi (HG-AAS) ile çeşitli su örneklerinde
selenyum tayini yapılmıştır. HCl derişimi, NaBH 4 derişimi, NaOH derişimi, argon akış hızı ve atık akış hızı gibi
değişkenlerin en uygun değerleri deneyse l olarak saptanmıştır. Bu değişkenlerin en uygun değerleri
belirlendikten sonra toplam Se ve Se (IV) tayini için yöntemin doğrusal olduğu aralık belirlenmiştir. Yöntemin
Se tayini için 2-20 µg/L arasında doğrusallık gösterdiği deneysel olarak belirlenmişti r. Çalışmada doğruluk,
gözlenebilme sınırı (LOD ), tayin sınırı (LOQ) gibi analitik parametreler de belirlenmiştir. LOD ve LOQ değerleri
toplam Se ve Se (IV) için ayrı ayrı hesaplanıştır. Toplam Se için LOD ve LOQ değerleri sırasıyla 0,56 µg/L, 1,87
µg/L, Se (IV) için ise LOD ve LOQ değerleri sırasıyla 0,72 µg/L, 2,40 µg/L olarak bulunmuştur. Yöntemin
doğruluğunun tespiti için standart referans madde olarak NIST 1643e Trace Elements’in sulu çözeltisi
kullanılmıştır. Yöntem, Muğla yöresinin çeşitli bölgeleri nden alınan su numunelerine uygulanmıştır. Su
numunelerinde bulunan toplam Se ve Se (IV )’ün derişimi hazırlanan standart çözeltilerin kalibrasyon
grafiğinden yararlanılarak belirlenmiştir.
Sonuç olarak, HG-AAS’ de en uygun koşullar sağlandıktan sonra düşük maliyette ve yüksek duyarlılıkta
Muğla-Merkez’ de farklı yerlerden toplanan içme sularındaki selenyumun tayini ve türlemesi yapılmıştır.
KAYNAKLAR
Dedina, J., Tsalev, D.L. 1995. Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry. Willey, Chichester, 274310
174
AP-TR-065
Pb1-xSnxTe İnce Filmlerinin Elektrokimyasal Sentezi ve Yapısal ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi
1
Mustafa Biçer, 1 Muhammet Arpacık, 1 Recep Ali Kumbasar, 1 ilkay Şişman
1
Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Yarıiletkenler, optik bant aralığı enerjisi yaklaşık olarak 0–4 eV arasında değişen malzemeler olarak kabul
edilmektedir. Sn miktarı 0,32–0,65 arasında olan Pb1-xSnxTe üçlü yarıiletkeninin optik bant aralığı enerjisi,
neredeyse sıfıra yaklaşmaktadır [1]. Bu benzersiz özellik, IR detektörlerinde, lazer diyotlarında ve
termofotovoltaik enerji dönüştürücülerinde Pb 1-xSnxTe’ün kullanım alanı bulmasını sağlamaktadır. Ayrıca Pb 1xSn xTe, termoelektrik uygulamalar için uygun bir p-tipi materyal olarak kabul edilmektedir [2]. Termoelektrik
materyallerin ince film haline getirilmeleri durumunda performanslarında önemli artışların olduğu
bilinmektedir [3].
Bu çalışmada Pb1-xSnxTe’ün ince film şeklinde elektrokimyasal sentezi gerçekleştirilmiştir. Elektrokimyasal
teknikler, diğer tekniklere göre uygulama kolaylığı ve düşük maliyet gibi önemli avantajlara sahiptir. Filmlerin
sentezi için çok sıklıkla kullanılan elektrodepozisyon metodu [4,5] kullanılmıştır. Sentez aşamasında
depozisyon süresi, çözelti kompozisyonu ve surfaktant kullanımı gibi çeşitli parametreler göz önünde
bulundurulmuştur. Söz konusu parametrelerin, filmlerin yapısını ve optik özelliklerini değiştirdiği XRD, SEM,
EDS, AFM ve FT-IR Spektroskopisi teknikleri ile tespit edilmiştir. Örneğin, surfaktantsız ortamda filmlerin
dendrit şeklinde büyüdüğü gözlenirken (Şekil 1 ), surfaktantlı ortamda ise filmlerin daha küçük partiküllerden
ibaret olduğu görülmüştür.
(a)
(b)
Şekil-1. Pb1-xSnxTe dendritlerinin SEM (a) ve 5
KAYNAKLAR
[1] Arachchige, I.U. and Kanatzidis, M.G., Nano Letters, 9, 1583 -1587, 2009.
[2] Gelbstein, Y., Dashevsky, Z., Kreizman, R., George, Y., Gelbstein, M. and Dariel, M.P., Key Engineering
Materials, 336-338, 860-863, 2007.
[3] Zhu, W., Yang, J.Y., Gao, X.H., Bao, S.Q., Fan, X. A., Zhang, T.J. and Cui, K., Electrochimica Acta, 50, 4041 4047, 2005.
[4] Biçer, M., Köse, H. and Şişman, İ., Journal of Physical Chemistry C, 114, 8256–8263, 2010.
[5] Şişman, İ., and Öz, H., Electrochimica Acta, 56, 4889 -4894, 2011.
175
AP-EN-066
Investigation of Synthetic Copolymers Capable of Interacting with Double-Stranded DNA
Nadejda K. Davydova ,1 Olga E. Zaborina 1 and Kirill E. Zinoviev 2
1
A.N.Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia,
Institute for Microelectronics of Barcelona, (IMB-CNM, CSIC ), Barcelona, Spain
2
We have previously reported the synthesis of copolymers 1-3 capable of interacting with double-stranded
DNA and their investigation by atomic force microscopy [1-3]. Copolymer 1 is a copolymer of acrylamide and
N- (2-dimethylamino-propyl )-acrylamide. Copolymer 2 is a copolymer of acrylamide and N- (2dibenzylamino-ethyl )-acrylamide. Copolymer 3 is a copolymer of acrylamide and 1- (4-methylpiperazin-1-yl
)-propenone.
The aim of this work is the investigation of these copolymers. The synthesized copolymers 1 -3 was studied
by NMR, IR spectroscopy and gel permeation chromatography (GPC ). Molecular mass distribution of
copolymers synthesized by free-radical copolymerization has been evaluated by means of analytic GPC at
room temperature to the column of (10 × 400 mm) filled with a resin CL Sepharose 2B using a 0.2 M solution
of NaCl as eluent. The samples have a broad molecular mass distribution. All the copolymers contain
positively charged groups. It was shown that the investigated copolymers form various complexes with
negatively charged double-stranded DNA.
Acknowledgement
The work was supported by public contract with Ministry of Education and Science of Russian Federation.
REFERENCES
[1] N.K.Davydova, I.A.Ronova, K.E.Zinoviev. Synthesis of monomers for random copolymers capable to
interact with bio-macromolecules. IUPAC 9th International Conference on Advanced Polymers via
Macromolecular Engineering (APME 2011 ), Cappadocia – TURKEY. 5 th - 8 th September, 2011,
Program & Abstract Book, 147.
[2] N.K.Davydova, O.V.Sinitsyna, E.V.Kalinina, and K.E.Zinoviev. Synthesis and study of new copolymers
capable of forming molecular complexes with DNA. – 11 th European Symposium on Polymer Blends.
San Sebastian – Donostia, Spain, 25 th to 28 th March, 2012. - Book of Abstracts, 253.
[3] N.K. Davydova, O.V. Sinitsyna, and I.A. Ronova. Inve stigation of the interaction between synthetic
copolymers and DNA by Atomic force microscopy. - 7 th International Conference on Nanostructured
polymers and nanocomposites. April 24 - 27, 2012, Prague, Czech Republic. - Book of Abstracts, 281282
176
AP-TR-067
Hayvansal Kökenli Gıdalarda Organoklorlu Pestisit ve Poliklorlu Bifenil Kalıntılarının Analizi
Özün Görel Manav, Muammer Kaplan
TÜBİTAK MAM, Gıda Enstitüsü P.K. 21, 41470 Gebze, Kocaeli
Bu çalışma ile, hayvansal kökenli gıdalarda PCB ve OCP analizlerinde matriks kaynaklı girişimleri azaltmak için
etkin bir “clean-up” yöntemlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yağlarda çok çözünen ve zamanla biriken
organoklorlu pestisit ve poliklorlubifenil grubu kirleticilerin hayvansal kökenli gıda matrikslerinden
ekstraksiyonu oldukça zor ve zahmetlidir. Hidrojen bağı içeren polar gruplar, yüksek hidrokarbon içerikli,
moleküler ağırlığı yüksek ve uçuculuğu düşük uzun zincirli alkoller, asitler ve esterlerden ol uşan yağ
matriksinden kirliliklerin uzaklaştırılması analitik uygulamanın en önemli aşamasıdır. Yetersiz clean -up
işlemleri, GC sistemlerinin çok çabuk kirlenmesine ve hassasiyetinin azalmasına neden olmaktadır.
Bu çalışma, α, β ve √-HCH, heptaklor, aldrin, dieldrin, hekzaklorobenzen 4,4-DDT, 4,4-DDD, 4,4-DDE ve 2,4DDT, PCB 28, 30, 52, 101, 118, 153, 138 ve 180 bileşenleri ile gerçekleştirilmiştir. Dietil eter ekstraksiyonu ile
alabalık, peynir ve yumurta numunelerinden yağ elde edilerek “spiked” (10ng/g) örnekler hazırlanmıştır.
Matriks kaynaklı girişimlerin uzaklaştırılması için farklı miktar ve kombinasyonlarda alümina, silika jel ve
florisil içeren kolonlarla denemeler yapılmıştır. Kolondan toplanan eluat azot altında kuruluğa kadar
uçurulduktan sonra 1ml hekzanda çözülmüş GC-ECD ve GC-MS ile analiz edilmiştir. Uygulanan clean-up
işlemlerinin etkinliği, her iki dedektörden elde edilen sonuçlar kullanılarak, üç farklı matriks için
karşılaştırılmıştır. ECD ve MS dedektörlerle yapılan çalışmada en iyi tekr arlanabilirlik ve geri kazanım
sonuçları GC-MS ile yapılan analizlerde elde edilmiştir. Peynir ve alabalık için 8g alümina ve 10g silika
kolonlarla yapılan clean-up işleminde sırasıyla %92-120 ve %79-123 aralığındaki geri kazanımla en iyi sonucu
vermiştir. Yumurta için en iyi sonuç, 4g alümina ve 5g silika kolonla elde edilmiş ve bu çalışmada geri kazanım
%91-116 aralığında bulunmuştur. Özetle, yapılan çalışmada en iyi sonuçlar alümina ve silika adsorban
kombinasyonu ve MS dedektör kullanılarak elde edilmiştir. Uygulanan clean-up sayesinde cihaz ve analitik
ayrım kolonunun daha az kirlendiği saptanmıştır.
KAYNAKLAR
[1] Analytical Methods for Residue of Pesticides in Foodstuffs Submethod 5 and 6, 5th Edition,
Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs Rijswijk- Netherlands, 1988.
177
AP-TR-068
Yeni Sentezlenen Kuarterner Amonyum Tuzlarının ve Modifikasyonlarıyla Hazırlanan Organokillerin
Antimikrobiyal Aktiviteleri
Serhat Uzan 1 , Sevilemen Tanrıkut 1 , Haluk Aydın 2 , Murat Kızıl 2 , Halil Hoşgören 2
1
Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı
2
Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Kuarterner amonyum tuzlarını içeren katyonik yüzey aktif ajanlar yıllardan beri etkili antiseptik ve
dezenfektan olarak bilinen önemli biyositlerdir [1]. Kuarterner amonyum tuzları yüksek antimikrobiyal
aktivite gösteren fonksiyonel gruplara sahiptirler [2]. Na +-Montmorillonit (Na +-MMT) 2:1 oranında tabakalı
bir silikattır. Bir Na+-MMT birimi, iki silisyum tetrahedral tabakası arasında bir oktahedral alimunyum tabakası
olacak şekilde meydana gelmiştir [3]. Kil modifikasyonu genellikle organofilik katyonlarla iyon değişim
tepkimesiyle yapılır. Kuarterner amonyum tuzları katyonik adsorplananlar olup, organokil hazırlamada en çok
kullanılan organik bileşiklerdir. Bu bileşikler amonyak veya aminlerin tamal kil leşme tepkimesiyle
sentezlenirler [4].
Bu çalışmada ilkin, Na +-MMT’in modifikasyonu için tamal killeşme tepkimesiyle farklı ve kuarterner
amonyum tuzları N,N-dihegzil-N- (1-feniletil )-N-metil amonyum iyodür (QAS-1 ),N,N-dipentil-N- (1-feniletil )N-metil amonyumiyodür (QAS-2) ve N,N-di (3-metilbutil )-N- (1-feniletil )-N-metil amonyumiyodür (QAS-3)
sentezlendi. İkinci safhada ise, kuarterner amonyum tuzları (QAS-1,QAS-2veQAS-3) ile Na +-MMT den
organomontmorillonitler (OMMT-1,OMMT-2veOMMT-3) hazırlandı. Neticede, sentezlenen QAS-1,QAS-2 ve
QAS-3 ın ve bunlardan hazırlanan OMMT-1, OMMT-2 ve OMMT-3 invitro antimikrobiyal aktiviteleri,
Amerikan Tipi Kültür Kolleksiyonuna (Maryland, USA) ait: Escherichiacoli, Staphylococcusaureus,
Streptecocuspyogenes, Pseudomonasaeruginosa, Bacillussubtilis ve bir mantarolan Candida albicansa karşı
N.C.C.L.S (National Committe efor Clinical Laboratory Standarts) kurallarına göre disk difüzyon yöntemiyle
teste tabi tutuldu.
Yapılan testler sonucu, yeni sentezlenen saf kuarterner amonyum tuzları ve modifikasyonlarıyla hazırlanan
organokillerin seçilen mikroorganizmaların çoğuna karşı çok güçlü antimikrobiyal etki gösterdikleri görüldü.
KAYNAKLAR
[1] Gao, Y., and Cranston, R. Recent Advances in Antimicrobial Treatments of Textile, Text. Res. J., 78, 60–72,
2008.
[2] Greg, F., Oremusov, J., Remko, M., Gregan, J. And Mlynarcik, D. Stereoisomeric Effect on Antimicrobial
Activity of a Series of Quaternary Ammonium Salts, Il Farmaco, 53, 41 -48, 1998.
[3] Ahmadi, S. J., G’Sell, Huang, C., Ren, Y., Mohaddespour, N. A. And Hiver, J. M. Mechanical Properties of
NBR / Clay Nanocomposites by Using a Novel Testing System, Composit. Sci. Technol., 69, 2566 –
2572, 2009.
[4] Ray, S. S. And Bousmina, M. Biodegradable Polymers And Their Layered Silicat e Nanocomposites, Canada,
50, 962-1079, 2005.
178
A
A. Nurs en İpekoğlu · 165
A.IAl ajtal · 53
Abdürrezzak Bozdoğan · 62, 63, 64, 65
Adi fe Şeyda Ya rgıç · 82, 83, 128, 129
Adna n Şimşek · 12, 13
Ahmet Ba lcı · 60, 61, 171, 172
Ahmet Ceyhan Gören · 18, 19, 26, 27, 52
Ahmet Demirak · 84, 85, 152, 153
Al i Çelik · 114, 115
Al i İmran Vaizoğullar · 60, 61
Al i Serol Ertürk · 62, 63, 64, 65
Al per İşleyen · 12, 13
Aruna s Ramanavicius · 120, 121
Arzu Ya vuz · 76, 77, 78, 79
As ma Boukenouche · 51
Aşkın Aca y · 30, 31, 34, 35
Atta -ur-Rahman · 10
Ayça Ka ra sakal · 14, 15, 66, 67
Ayda n Topal · 78, 79
Ayşe Aybey · 20, 21
Ayşegül Gölcü · 72, 73, 90, 91, 116, 117
Ayşen Demir Mülazımoğlu · 162, 163
D
Derya Ta rınç · 72, 73
Devri m Yüzer Demirhisar · 76, 77, 78, 79
Di l ek Dülger · 166
Di l ek Yıldız · 74, 75
Durmuş Özdemir · 20, 21
E
Eci r Yıl maz · 162
El i f Varhan Oral · 102, 103
El ma s Öktem Ol gun · 16, 17
Emra h Kıl ınc · 164
Ender Suvacı · 104, 105
Ender Ta ptık · 160, 161
Eni s e Kahraman · 98, 99
Erda l Eren · 130, 131
Erda l Yıldırım · 172
Erdi nç Ka rabacak · 76, 77, 78, 79
Erol Ayra ncı · 110, 111
Erol Pehlivan · 148, 149
Es i n Kondakçı · 80, 81
Es ra Bilici · 120, 121
Eyl em Önal · 82, 83, 128, 129
B
Bedrettin Mercimek · 162, 163
Behi ye Işık · 78, 79
Beki r Burak Ka tırcı · 30, 31, 34, 35
Beri l Ara ç · 160, 161
Berri n Ziyadanoğulları · 92, 93, 94, 95, 102,
103
Bes a Dalipi · 168
Bes nik Poniku · 50
Betül Arı · 12, 13
Bi ntuğ Öztürk · 164
Bura k Mungan · 165
Burcu Bekdeşer · 68, 69, 118, 119
Burcu Bi nici · 12, 13
C
Ca fer T. Ya vuz · 46, 48
Cemi le Yerlikaya · 70, 71
F
F. Gonca Coşkun · 12, 13
Fa hri Dikmen · 160, 161
Fa htih Bakırcı · 28, 29
Fa ri d Benkaci-Ali · 51
Fa ti h Büyükserin · 44, 46, 48
Fa ti h Gözükızıl · 130, 131
Fa tma Akçadağ · 12, 13, 36, 37
Fa tma Köylüoğlu · 30, 31, 34, 35
Fa tma Nişancı · 156, 157
Feyya z Keskin · 84, 85, 152, 153
Fi gen Ka dırgan · 122, 123, 124, 125
G
Ga mze Çetintaş · 167
Gi ra y Topal · 100
Gökhan Bilsel · 18, 19, 52
Gözde Türköz · 28, 29
179
Gül ay Şeren · 14, 15
Gül er Çelik · 166
Gül lüzar Demir · 169, 170
Gül şah Kıbrıslıoğlu · 86, 87
Gül ten Çetin · 88, 89
H
H. Al i Döndaş · 150, 151
H.G.M.Edwa rds · 53
Ha l il Dertli · 70, 71
Ha l il Hoşgören · 178
Ha l im Hamid Redhwi · 54
Ha l uk Aydın · 178
Ha run Muslu · 90, 91
Ha s an Ka ya · 160, 161
Ha s an Zora · 28, 29
Ha s ibe Yılmaz · 18, 19
Ha ya ti Filik · 167
Ha yretti n Özer · 26, 27
Ha yri ye Aral · 92, 93, 94, 95, 100, 102, 103
Hüs eyi n Çelikkan · 24, 25
I
Idri z Bilali · 168
Igor Belič · 50
Iqbal Choudhary · 10
İ
İbra him Ender Mülazımoğlu · 163
İbra him Kıvra k · 96, 97, 142, 143, 144, 145
İbra him Kula · 174
İbra him Y. Erdoğan · 169, 170
İkbal Koyuncu · 98, 99
İl kay Şişman · 112, 113, 175
İnci Durucasu · 38, 39, 40, 41, 42, 43
İrem Anıl · 20, 21
J
Jea n-Michel Leger · 124, 125
Jül i de Hızal Yücesoy · 22, 23
K
Ka di r Pekmez · 104, 105
Ka di r Serdar Çelik · 100, 101, 102, 103
Ka dri ye Kaya kırılmaz · 154, 155
Kena n Dost · 114, 115
Kevs er Topal · 52
Ki ri ll E. Zi noviev · 176
Kl a us Albert · 55
Kora y B. Dönmez · 104, 105
Kubi lay Güçlü · 68, 69, 80, 81, 86, 87, 106,
107, 118, 119, 126, 127, 132, 133
L
Leyl a Bayram Kılınc · 164
M
M.A.El ba germi · 53
Ma kruza Shatirova · 57
Ma med Veliyev · 57
Ma ns ur Harmandar · 96, 97, 142, 143, 144,
145
Ma zha r Iqbal Khaskheli · 56
Mehmet Keleş Önen · 171, 172
Mel i ha Çubukçu · 108, 109
Mel i ka Semo Zace · 168, 173
Mel i ke Ka rakaya · 24, 25
Mel i ke Şahin · 110, 111
Mertca n Öksüz · 114, 115
Meti n Balcı · 2, 3
Meti n Gençten · 104, 105
Meti n Tülü · 62, 63, 64, 65
Mi ne Bilsel · 18, 19, 26, 27
Moha mmad Nahid Siddiqui · 54
Moni ka Jenko · 50
Mua mmer Ka plan · 16, 17, 177
Muha mmet Arpacık · 112, 113, 175
Muha mmet Ka rabaş · 174
Mura t Kızıl · 178
Mus ta fa Bener · 80, 81
Mus ta fa Biçer · 112, 113, 175
Mus ta fa Ci ttan · 114, 115
Mus ta fa Çeşme · 116, 117
Mus ta fa Demir · 74, 75
Mus ta fa Özyürek · 68, 69, 80, 81, 86, 87,
106, 107, 118, 119, 126, 127, 132, 133
180
Mus ta fa Selman Yavuz · 46, 48
Muta hire Tok · 120, 121
Müs l üm Akgöz · 26, 27
Rym Akl oul · 51
S
N
Na dejda K. Da vydova · 176
Nedi m Ozdemır · 173
Neyl a n Dirilgen · 146, 147
Ni ha t Ege Şahin · 122, 123, 124, 125
Ni l ay Güngör · 126, 127, 132, 133
Ni l gün Oğuz · 78, 79
Ni l gün Tokman · 26, 27
Nurgül Özbay · 82, 83, 128, 129, 130, 131
O
Oğuz Akpolat · 136, 137
Oğuzha n Şenoğul · 28, 29
Oka n Tuna · 138, 139
Ol ga E. Za borina · 176
Oza n Gökay · 55
Ö
Ömer Ya şarikiz · 30, 31, 34, 35
Özge Özka rs · 106, 107
Özgül Evra nus · 70, 71
Öznur Ka ra oğlu · 16, 17
Özün Görel Ma nav · 177
S. A. Özka n · 32, 33
S. B. Gündüz · 32, 33
S. Es ra Yıl dırım · 160, 161
Sa ba Samatya · 94, 95
Sa bir Mustafayev · 57
Sa i m Özkâr · 4, 5
Sa i ma Memon · 56
Sa met Belveren · 150, 151
Sefa Baki · 126, 127, 132, 133
Sema Aslan · 134, 135
Senem Coşkun · 30, 31, 34, 35
Serda r Çevik · 136, 137
Serha n Tanrısınıbilir · 160, 161
Serha t Uzan · 178
Sevde Al tuntaş · 44
Sevi lemen Ta nrıkut · 178
Sevi n Surcan · 140, 141
Sevket Tolga Ca mli · 48
Seyl an Ragimova · 57
Si bel Ta şkesen · 166
Si bel Tunalı Akar · 138, 139, 140, 141
Si ma y Gündüz · 18, 19
Ş
Ş. Küçükka rtallar · 32, 33
Şevket Tolga Ça mlı · 46
Şeyda Kıvra k · 96, 97, 142, 143, 144, 145
Şeyma İrem Tatar · 146, 147
P
Pel i n Zeybek · 140, 141
Pol a t Ca ndan · 78, 79
R
Ra hmiye Zerrin Yarbay Şahin · 82, 83, 128,
129
Ra şi t Fikret Yılmaz · 154, 155
Recep Ali Kumbasar · 175
Recep Ziyadanoğulları · 102, 103
Reşa t Apak · 22, 23, 68, 69, 80, 81, 86, 87,
106, 107, 118, 119, 126, 127, 132, 133
T
T. Erşa n · 32, 33
Ta ner Gökçen · 26, 27
Ta nıl Ta rhan · 26, 27, 36, 37
Ta rık Ara l · 92, 93, 94, 95, 100
Teko Na pporn · 124, 125
Tezca n Paralı · 62, 63, 64, 65
Ti mur Erk · 6, 7
Tuba Öznülüer · 156, 157
Tuğba Ka rdaş · 38, 39, 40, 41, 42, 43
Türka n Altun · 148, 149
181
U
Ul vi Zeybek · 164
Ü
Ül kü Anık · 108, 109, 134, 135, 136, 137
Ümi t Demir · 8, 9, 156, 157
W
Ya l çın Şahin · 84, 85, 152, 153
Ya s emin Öztekin · 120, 121
Ya s emin Şahan · 166
Ya s emin Yetimoglu Balk · 138, 139, 140,
141
Ya vuz Sürme · 154, 155
Yel iz Yavuz · 108, 109
Yeşi m Hanedar · 156, 157
Yıl dız Ka lebaşı · 14, 15
Yus uf Dilgin · 158, 159
Yücel Şahin · 104, 105
Z
Wol fgang Hoell · 22, 23
Za fer Ya zıcıgil · 120, 121
Zi hni Onur Uygun · 158, 159
Y
Y. Vol kan Arıncı · 165
Ya hya Nural · 150, 151
182