Sistemleri

Yorumlar

Transkript

Sistemleri
KARADA⁄ ELEKTRON‹K ARAÇLAR
SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹.
Emniyet Evleri Mah. Yeniçeri Sk. No:17/1
4.Levent 34416 ‹stanbul / TÜRK‹YE
Tel: +90 (212) 280 27 81 (pbx)
+90 (212) 278 29 90
+90 (212) 264 52 91
+90 (212) 279 29 27
+90 (212) 284 31 08
+90 (212) 284 30 09
Fax:+90 (212) 270 03 22
+90 (212) 264 08 23
Web: www.karadag.com.tr
E-mail: [email protected]
TELEKOM ELEKTRON‹K KOLL. fiT‹.
Emniyet Evleri Mah. Yeniçeri Sk. No:17/1
4.Levent 34416 ‹stanbul / TÜRK‹YE
Tel: +90 (212) 280 27 81 (pbx)
+90 (212) 278 29 90
+90 (212) 264 52 91
+90 (212) 279 29 27
+90 (212) 284 31 08
+90 (212) 284 30 09
Fax:+90 (212) 270 03 22
+90 (212) 264 08 23
Web: www.karadag.com.tr
E-mail: [email protected]
EGE ELEKTRON‹K
EGE ELETRON‹K LAB.
Cumhuriyet Bulvar› No:185/1 D:1
Alsancak ‹zmir / TÜRK‹YE
Tel: +90 (232) 422 02 29
+90 (232) 421 92 37
Fax:+90 (232) 422 37 56
+90 (232) 421 59 67
Web: www.eel.com.tr
E-mail: [email protected]
editör: Nilay Karada¤
grafik&baski: macreklam
Karada¤ fiirketler
Grubu
Karada¤ fiirketler Grubu
30
’lu y›llar, Türkiye’nin ça¤dafllaflma yolunda at›l›mlar›n› bafllatt›¤› y›llard›r.
Günümüzde her geçen gün yeni geliflmelere sahne olan ‘elektronik dünyas›’ n›n imkanlar›n› dünyaca en
tan›nm›fl markalar ile müflterilerine sunan KARADA⁄ GRUBU’ nun geçmifli 30’lu y›llara kadar dayanmaktad›r.
1932 y›l›nda Adem Karada¤’›n Schaub (ITT-Schaub Lorenz) mümessilli¤iyle temelini att›¤›
KARADA⁄ ELEKTRON‹K, müflterilerine geliflen dünya teknolojilerini sunarken izledi¤i dürüst ve çal›flkan
hizmet anlay›fl›yla giderek güçlenmekte ve 1978 y›l›ndan itibaren, faaliyet alan›n› geniflleterek bünyesine
ekledi¤i dünyan›n en önemli markalar›n›n Türkiye distribütörlü¤ünü baflar› ile yürütmektedir.
1988’de TELEKOM kardefl flirketinin kurulufluyla ve 1997’de de EGE ELEKTRON‹K’ in Karada¤ Grubu Ege
fiubesi olarak faaliyete geçmesi ile daha da güçlenen KARADA⁄ GRUBU, 1932’den bu yana de¤iflmeyen
tutumu, birikimi ve deneyimiyle teknolojinin zirvesindeki ürün ve markalarla her gün kendini yenilemektedir.
KARADA⁄ GRUBU fi‹RKETLER‹ ARTIK B‹R TEKNO GROUP ÜYES‹D‹RLER.
Karada¤ Grubu
kendi hizmet flirketlerinin yan› s›ra
Türkiye çap›nda
yetkili bayi ve bölge ofisleriyle,
®
Kazakistan, Türkmenistan,
Rusya, Ukrayna,
Bulgaristan, Romanya,
Ürdün, Cezayir
ve Dubai’deki
çözüm ortaklar›yla da
yerinde ve h›zl› hizmeti
amaç edinmifltir.
Hizmet Yeterlilik Belgeli
Teknik Servis ve
Garanti Belgeli Ürünler
proje ve teknoloji
danıflmanlık grubu
Tekno Group
Nedir ?
Bina Elektroni¤i ve Zayıf akım sistemleri konusunda en modern ve geliflmifl ürün ve
hizmetleri sunabilmek için konusunun uzmanı firmaların biraraya gelerek oluflturdu¤u
bir teknoloji grubudur.
Günümüzün artan rekabet ortam›, piyasaların
globalleflme e¤ilimi ve müflterilerimizin, daha
iyi hizmet, daha modern ve aynı zamanda
ekonomik çözümler arayıflı, sektördeki ileri gelen
firmalar› güçbirli¤i ve ortak çalıflma arayıflına
itmifltir.
Hangi Konularda Hizmet Sunar
• Projelendirme,
• Danıflmanlık,
• fiartname ve yönetmelikler,
• Kontrolörlük,
• Malzeme sa¤lamak,
• Uygulama ve teknik servis hizmetleri,
• Taahhüt,
• Satıfl sonrası hizmetleri.
Genifl Hizmet Alan›
• Yangın algılama sistemleri
• Seslendirme ve anons sistemleri
• Uydu anten sistemi ve
kablolu TV sistemleri ve IPTV
• Hırsız alarm sistemleri
• Kartlı geçifl sistemleri
• Hotel TV cihazları
• Interaktif TV sistemleri
• Enformasyon display ve
yönlendirme sistemleri
• CCTV kapalı devre kamera
güvenlik sistemleri
• Bu sistemlerle ilgili TCP/IP altyapı
ve malzemeleri
• Intercom sistemleri
• Konferans sistemleri
• IP Telefon Santralları
Genifl Ürün yelpazesi
• Esser - Yangın Algılama Sistemleri
• Spectrex - Alev Dedektörleri
• SD3 - Gaz Dedektörleri
• GFE Global Fire Equipment - Yangın Algılama Sistemleri
• Honeywell - Güvenlik ve Kartlı Geçifl Sistemleri
• Maxxess - Kartlı Geçifl Sistemleri
• Korlta - Kartlı Geçifl Sistemleri
• Polytron - Uydu Anten Sistemleri
• Delta - Kablolu TV ve Uydu Amplileri
• Paso - Seslendirme ve Anons Sistemleri
• Paso - Konferans Sistemleri
• AV-Digital - Seslendirme ve Anons Sistemleri
• Proel - Seslendirme ve Anons Sistemleri
• Proel - Profesyonel Ses ve Görüntü Sistemleri
• Sanyo -CCTV
• Acti - IP / CCTV
• ION - CCTV Kayıt Cihazları
• Moser Baer - Saat Sistemleri
• Commtech Wirelless - Paging & Haberleflme Sistemleri
• VDA - Interaktif Hotel TV & IPTV Sistemleri
• Philips - Hotel TV
• LG - Hotel TV
• Samsung - Hotel TV
• ROTAL - Fiberoptic Alt Yapı Sistemleri
• Ritto - Video Intercom Sistemleri
• Aiphone - Video Intercom Sistemleri
• Ericsson - IP Telefon Sistemleri
• Multitech - Information Display Sistemleri
®
proje ve teknoloji
danıflmanlık grubu
Tekno Group
Tekno Group’un Müflterilerine sa¤lad›¤› avantajlar
• Uluslararası standardlarda proje, uygulama ve danıflmanlık.
• En modern teknoloji ve ürünlere ulaflabilmek .
• Genifl servis a¤ı ve kesintisiz hizmet.
• Güvenilirlik: TSE belgeli Teknik Servisler ve Sanayi Bakanlı¤ı onaylı ve Garanti Belgeli ürünler.
• Komple Çözümler - Tek kaynaktan.
• Entegre Sistem Çözümleri.
Yurt Çap›nda Hizmet A¤›
• ‹stanbul
• Ankara
• ‹zmir
• Mu¤la - Bodrum
• Antalya
• Konya
• Di¤er bölgeler
Uluslar Aras› Projeler
• Rusya
• Bulgaristan
• Romanya
• Azarbeycan
• Gürcistan
• Türkmenistan
• Kazakistan
• Tacikistan
• K›rg›zistan
• Libya
• Cezayir
• Irak
• Dubai
Entegre Sistemler
WINMAG Bina Yönetim Sistemi
entegre sistemler
ak›ll› yap›lar ve tesisler
Hizmet Alanlar›m›z
Güvenlik Sistemleri
Yang›n Uyar›
Sistemleri
Entegre Sistemler
Ak›ll› Yap›lar ve Tesisler
• Güvenlik ve H›rs›z Alarm Sistemleri
• CCTV Kapal› Devre Video Kamera Sistemleri
• Çevre Güvenlik Sistemleri
• Kartl› Girifl Sistemleri
• Bekçi Tur Sistemleri
• Otopark Sistemleri
• Metal Dedektörleri
• XRAY Cihazlar›
• Turnike Sistemleri
• Yang›n Alg›lama ve Alarm Sistemleri
• Gaz Alarm Sistemleri
• Alev Alg›lama Sistemleri
• Erken Duman Alg›lama Sistemleri
• Yang›n Durdurucu Malzemeler
• Merkezi Senkronize Saat Sistemleri
• Otomatik Kontrol Sistemleri
• Bina Otomasyon Sistemleri
• Otel Yönetim ve Otomasyon Sistemleri
Otomasyon
Seslendirme ve
Audio-Visual
Sistemleri
Telekomunikasyon
• Genel Seslendirme ve Anons Sistemleri
• Otomatik Adresli Yang›n Anons Sistemleri
• Konferans Salonu Sistemleri
• Simultane Tercüme Sistemleri
• Diskotek ve Sahne Ses Sistemleri
• Diskotek, Sahne, Stüdyo, Ifl›k ve Efekt Sistemleri
• Video Projeksiyon Sistemleri
• Audio-Visual Sistemleri
• Uydu Anten Sistemleri (SMATV)
• Kablolu TV Sistemleri ve Yay›n Merkezleri (Headend)
• Interaktiv Hotel TV Cihazlar›
• Telsiz Saha Ça¤r› Cihazlar› (Close Area Paging)
• Görüntülü / Görüntüsüz Kap› Konuflma Sistemleri
• Ofis ‹ntercom Sistemleri
IQ8Quad
Yang›n Alarm Sistemleri
Entegre Bina Yönetim Sistemleri
Yang›n Alarm Sistemlerinde üstün performans
Honeywell Grubu flirketlerinden ESSER, yang›n uyar›
sistemleri, dedektörleri, komple güvenlik sistemleri
tasar›m›, üretimi, da¤›t›m› siparifli, bak›m› konusunda
KARADA⁄ grubu firmalar›ndan Telekom’un temsilcili¤i
ile Türkiye de kullan›c›lar›na en geliflmifl teknolojiyi
sunuyor. Esser dünyaca tescillenmifl üstün teknoloji ve
kalitesi, rakipsiz sat›fl sonras› servis anlay›fl› ile
rakiplerinden üstün olman›n hakl› gururuna sahiptir.
Yeni teknolojilerin öncüsü Esser firmas› flimdiye dek
ancak 2 veya 3 farkl› alg›lama ve uyar› sistemi ile
(dedektör, flaflör, siren, hoparlör) gerçekleflen tüm
ifllemleri tek bir gövdeye entegre ederek daha fazla
ekonomi ve güvenlik sa¤layan dedektör serileri ve geliflmifl
alg›lama panellerini sizlere sunmaktad›r.
IQ8 Ak›ll› Dedektörler
WINMAG
WINMAG Entegre Bina Yönetim Sistemi
IQ8Quad
Yeni Dedektör Serisi IQ8Quad
4 Fonksiyon birarada
1. Alg›lama : Duman, Is›, Gaz veya hepsi bir arada
2. Ifl›kl› Uyar› : Entegre Flaflör
3. Siren
4. Anons
: Dijital kay›tl› sesli uyar› mesajlar›
Dikkat, Dikkat !
Is› Alg›lama
Tüm alg›lama teknikleri tek bir dedektörde,
•
•
•
•
Farkl› yo¤unluk seviyelerindeki dumanlar için çift optik alg›lay›c›.
Çok küçük ›s› de¤iflimlerini bile alg›layabilen termik alg›lama sistemi.
Kapsaml› ve a¤›r flartlarda hatal› alarm önleyici optik/termik alg›lay›c›.
Entegre edilmifl gaz sensörü.
Tüm ihtiyaçlar›n›z› tek bir gövdede üstün bir teknoloji ile karfl›layan
IQ8QUAD önceden programlanabilir farkl› dillerdeki uyar› ve yönlendirme
mesajlar›, 3 farkl› alg›lama fonksiyonunu tek gövdede kombine eden
üstün teknolojisi, en a¤›r flartlarda bile hatal› alarm vermeyi önleyen
kombine teyit sistemi, sesli ve ›fl›kl› sinyali ile kendi alan›nda tart›fl›lmaz
en üstün teknolojiye sahip üründür.
Sirenli Uyar›
Ifl›kl› Uyar›
Sesli Yönlendirme
1-Gaz Sensörü
2-Is› Sensörü
3-Optik Sensör
1
3
Art›k alg›lama ve uyar› ayn› cihazda!
Tek bir kablo üzerinden
hem duman alg›lama
hem anons yapmak mümkün
2
Spectrex
exproof
Alev ve Gaz Alg›lama Sistemleri
Spectrex exproof hava gaz alg›lama sistemleri;
100 metre ve daha üstü genifllikte uygulama
alanlar›nda gaz emisyonunu eflzamanl› görüntüleme
kapasitesi ve openpath spectroskopi özelli¤iyle
gaz ve petrol üretim tesislerinde özellikle de ‹ngiltere
ve Norveç petrol flirketlerince kullan›lmaktad›r.
• Uçak Hangarlar›
• Endüstriyel Tesisler
• Askeri Projeler
• Rafineriler
Ultraviyole Tip Alev Dedektörleri (SINGLE UV) (20/20U-UB)
Kapalı alan uygulamaları için idealdir. Organik ve inorganik alevleri algılar. 15 metre algılama kapasitesi ve
3 saniye tepki süresine sahiptir.
K›z›lötesi Tip Alev Dedektörleri (SINGLE IR) (20/20R)
IR tipi dedektörler, kızılötesi sensör ve optik filtresi içerir. CO2 emisyonunda maksimum hassaslık sa¤lar.
15 metre algılama kapasitesi ve maksimum 10 saniye algılama süresine sahiptir.
‹ki Tip Sensörlü Tip Alev Dedektörleri (UV/IR) (20/20L-LB-20/20F)
Hem iç hem dıfl ortamlarda kullanılabilir. UV ve IR olmak üzere iki tip algılama tipine sahiptir. Organik ve inorganik
alevleri algılar. 15 metre algılama kapasitesi ve 3 saniye tepki süresine sahiptir.
20/20F modeli; UV/IR tipi alev dedektörlerinin hızlı olanıdır. Tepki süresi 5 ms'yi geçmemektedir. Güneflin yaydı¤ı
radyasyondan, sıcak nesnelerden etkilenmez.
K›z›lötesi Üç Sensörlü Alev Dedektörleri (IR3) (20/20I-20/20XI-20/20SI-20/20FI)
Herhangi bir UV/IR veya IR tipi dedektörlerden 2-3 kat daha fazla algılama kapasitesine sahiptir. Tepki süresi
dedektör tipine göre 3 ile 5 saniye arası, algılama kapasitesi ise 40 ile 60 metre arasında de¤iflmektedir.
20/20 FI modeli; bu tip dedektörlerin daha hızlı tepki süresi olan versiyonudur. Bu tip dedektörde tepki süresi
0,2-1 saniye aralı¤ına kadar düflmektedir. Yüksek hassaslı¤a sahiptir ve yanlıfl alarmlara karflı daha duyarlıdır.
CCTV Alev Dedektörleri (CCTV-V‹DEO) (20/20CTIN & CTIP)
SharpEye CCTV alev dedektörü dahili 3 spektrumlu alev dedektörüdür. Renkli kameraya sahiptir. Kamera ile
çekim yaparken 100 metre, kamerasız 200 metre algılama kapasitesine, 5 saniye tepki süresine sahiptir.
Hidrojen TiP Alev Dedektörleri (20/20H-20/20MH-20/20SH)
Bu tip dedektörler hidrojen alevlerini algılaması için özel olarak üretilmifltir. Optik sensörler ve özel filtreler
sayesinde hidrojen algılamada çok iyi sonuçlar vermektedir.
Mini Tip Alev Dedektörleri (M Serisi)
UV, IR, UV/IR ve IR3 tipi dedektörlerin mini versiyonlarıdır. Daha ucuz çözüm istenen ve Exproof gerektirmeyen
yerlerde kullanılabilir.
digital
technology
Seslendirme ve Anons Sistemleri
• CE ve EN standartlar›na uyumlu
süpervize anons ve müzik sistemleri
• Yang›n ve Güvenlik sistemleriyle
entegrasyon için interface modülleri
(PA-EVAC12,PA-EVAC-24)
• IP Network üzerinden iletiflim
• S›n›rs›z Anons bölgesi kapasitesi
Kompakt Müzik Yay›n Sistemi
FM radyo, kaset teyp, anons girifli ve ç›k›fl
kuvvetlendiricisinden oluflan bu kompakt sistem,
bulundu¤u bölgede hem lokal müzik yay›n›, hem de
merkezden gelen çok say›da müzik kanal›n› yay›nlayabilir.
TV sisteminin kablolar›ndan yararlanarak da çal›flabilen
bu sistem için, müzik kayna¤›ndan ilave kablo çekmeye
gerek kalmamaktad›r.
Müzik Yay›n ve Anons Sistemleri
Otellerde ve büyük ifl merkezlerinde kullan›lan müzik ve
anons sistemleri, özel koflullara paralel olarak, çok de¤iflik
cihazlar›n kombinasyonundan oluflmaktad›r. PASO, gerek
standart ürünleri gerekse siparifl üzerine üretilen standart
d›fl› cihazlar›yla, her türlü ihtiyac› karfl›layacak çok say›da
seçene¤i biraraya getirmektedir.
Her Mekana ve Uygulamaya Elveriflli Hopörlör Serileri
Paso her mekana ve uygulamaya elveriflli genifl bir
hoparlör ürün yelpazesine sahiptir. En kritik akustik
uygulamalara uyumlu özel hoparlörlerden, en zorlay›c›
mimari tasar›mlara uyumlu hoparlörlere kadar her çeflit
ihtiyaca cevap verebilecek bir ürün paketi sunmaktad›r.
conference
aula system
Konferans ve Simultane Tercüme Sistemleri
• IP Tabanl› Müzik ve Anons sistemleri
• Network üzerinden Anons ve Müzik iletimi
• Konferans odalar› için otomasyon ve kumanda sistemleri
• Yang›n ve Güvenlik sistemleri ile direkt entegrasyon
Telsiz Mikrofon Sistemleri
Her türlü ihtiyac›n›za yönelik de¤iflik modellerdeki
profesyonel radyo mikrofon ve al›c›lar› ile PASO, sizlere
sa¤lad›¤› hareket özgürlü¤ü ile tüm sunumlar, canl›
müzik, spor karfl›laflmalar›, gösteriler için telsiz ses
iletiminde kusursuzlu¤u sunmaktad›r.
Konferans Sistemleri - AULA
Tüm Konferans organizasyonlar›n›n baflar›s›n› ve
anlafl›labilirlik oranlar›n› belirleyen bafll›ca unsurlardan
birisi, konuflmalar›n ve oylamalar›n iflleyiflindeki kusursuz
düzendir. Kusursuzlu¤u ilke edinmifl üstün dijital
teknolojisi, 1000 mikrofona kadar ulaflabilen kapasitesi,
kullan›m kolayl›¤› ile PASO “AULA” sistemi, tüm toplant›
ve konferanslar›n›z için en ideal çözümdür. Tüm bu üstün
teknoloji içeren, kusursuz özellikleri ile PASO, konferans
konsollar›ndan, özel dinleyici koltuklar›na kadar 3000
kifli kapasiteye kadar konferans salonlar›n›n tüm
donan›m›n› üretmektedir.
Konferans Sistemleri - Kürsüleri
Tam bir profesyonel sunum çözümü olarak SL1120 – B
serisi konferans kürsüleri her ortama uyum sa¤layacak
dekoratif ahflap görünümü, kablosuz mikrofon, dahili
ampflikatör, güçlü hoparlör, CD okuyucu, ses kaydedici
donan›m› ve her türlü istek, ihtiyaçlar›n›za cevap
verebilecek flekilde dizayn edilmifl geniflleyebilir yap›ya
sahiptir.
Stadyum Seslendirme Sistemleri
Konser Ses Sistemleri
access
control
Güvenlik Alarm ve Kartl› Geçifl Sistemleri
Dünyan›n önde gelen üreticileri HONEYWELL, Security ile Kartl› Geçifl Sistemleri
konusunda kendi bilgi birikimi ve temsilcisi oldu¤u dünya devi firmalar›n yüksek
teknolojisi ›fl›¤›nda size kusursuz bir hizmet sunmaktad›r.
Tüm beklentilerinize cevap verebilecek derecede geliflmifl, tüm girifl ve ç›k›fllar›n
kontrolünüz alt›nda olmas›n› sa¤layacak güvenli, kiflilere özel yetkilendirme
alanlar› ile esnek ve en ileri teknolojileri bünyesinde bar›nd›ran farkl› güvenlik
opsiyonlar› ile tüm projelerinizde size uygun çözümler.
Yüz tan›ma, kartl› geçifl, parmak izi tan›ma gibi birbirinden farkl› opsiyonlar
sunan genifl sistem olanaklar›n› mutlaka inceleyiniz.
CCTV Kapal› Devre Video Sistemleri
cctv
• Analog CCTV
• IP-CCTV
• Network Recorders
• Güvenlik Kamera Sistemleri
• MOBESE
• Plaka Okuma
• Video Hareket Alg›lama
• Multiplexerler
• Matrix Sistemleri
• Digital Kay›t Sistemleri
• Network Kay›t Cihazlar›
Geniflletilebilir yap›lar›, her türlü sisteme entegre etmeye müsait esnek
çal›flma koflullar›, yüksek hassasiyet gerektiren ortamlarda yüksek
çal›flma kapasitesi, çok zay›f ›fl›k flartlar›nda dahi kusursuz sonuçlar,
yüksek çözünürlük, ayd›nl›k ve net görüntüler elde eden CCTV KAPALI
DEVRE V‹DEO KAMERA S‹STEMLER‹ ile Karada¤ fiirketler Grubu
müflterilerinin ihtiyaçlar›n› en üst düzeyde karfl›layacak sistemler olan
multiplexer, matrixler, programlanabilen ak›ll› dijital kameralar› tüm üst
düzey bilgisayar sistemleri ile entegre kullanabilece¤iniz sistemleri
be¤eninize sunar.
Uydu TV Sistemleri
satellite
systems
• Kablolu TV - Cable TV
• Uydu TV, SMATV SATELL‹TE Master Antenna TV
• IPTV Network-TV
Tüm TV ve Uydu Kanallar›n› birlikte tek bir kablo üzerinde tafl›yabilen
Hybrid sistemler.
• SPM-1000 Digi ve TSM-1000 merkez üniteleri kombinasyonu
ile 80TV + 350 Uydu kanala kadar geniflleyebilen altyap›.
• Network kablosu üzerinden Uydu ve TV kanallar› yay›n›.
‹nteraktif servisler:
• PAY-TV
• VOD (Video on Demand),
• Information Channels.
SPM-1000 Digi ve SPM-MM4: Modulatör sistemi
• Tek ünitede 40 TV kanal›, 2 ünitenin birlefltirilmesi ile
max. 80 TV kanal› yay›n imkan›.
SPM-DVB10:
• Bir Cihaz ile 10 kanal uydu yay›n›
TSM-1000:
• Uydu Transponder Frekans konvertörü,
• 10 ayr› Uydu frekans›n› düzenleyebilir,
• 120 uydu kanal›na kadar ç›k›fl kapasiteli,
Her amaca uygun genifl bantl› ve geri dönüfllü
Uydu ve TV kuvvetlendirici çeflitleri
Hotel TV ve ‹nteraktif TV Sistemleri
TV
VDA’n›n yeni Hotel TV sistemi otel müflterisine büyük konfor
ve yenilikler, otel iflletmesine ise yönetimde büyük kolayl›k,
eleman say›s›ndan tasarruf, çabuk hizmet imkan› ve
kaçaklar›n önlenmesi gibi çok önemli avantajlar
sa¤lamaktad›r.
VDA sistemi, merkezi bilgisayara ba¤lanarak Welcome
Page, Pay-TV, Check-Out, Lisan vs. gibi özelliklerin direkt
otel bilgisayar›ndan da kumanda edilebilmesini mümkün
k›lar.
VDA Interaktif hotel TV sistemi personelin daha h›zl› ve
verimli çal›flmas›n› sa¤lar, minibar kaçaklar›n› önler,
Pay-TV, ‹nternet ve Oyun gibi servisleri ile otele ek gelirler
sa¤lar. Otel müflterisini oteldeki aktiviteler konusunda
yönlendirmeye yard›mc› olur.
VDA-OTEL TV sistemleri dünyaca tan›nm›fl büyük otellerde
kullan›lmaktad›r. Karada¤, Türkiye Temsilcili¤i ve Genel
Distribütörlü¤ünü üstlendi¤i bu ürünleri, yurt çap›ndaki
bayileri vas›tas› ile bütün Türkiye’ de hizmetinize
sunmaktad›r.
Bütün ürünlerde elektronik kilit tertibatl› program haf›zalar›,
ses üst limit s›n›rlamas›, amac› d›fl›nda kullanma ve h›rs›zl›¤a
karfl› emniyet tertibat› gibi özellikler standart olarak
bulunmaktad›r. Özellikle kolay tafl›nabilen ürünlerde
çal›nmaya karfl› mobilya ba¤lant›s›, banyo için ek hoparlör
ba¤lant› soketleri vard›r.
Hotel TV ve ‹nteraktif TV Sistemleri
TV
• Pay-TV
• Magazin
• IPTV / Network TV
• Internet Eriflimi
• E-mail
• Notebook Ba¤lant›s›
• VOD (video on demand)
• Hotel ‹nfo
• City Guide (fiehir Rehberi)
• S›n›rs›z Uydu ve TV Kanal› Kapasitesi
• ‹nteraktif Bilgisayar Oyunlar›
• Chat / Sohbet Odalar›
• Room Service (oda servisi)
• Kahvalt› ve Yemek Siparifli
• Menüler
• Welcome / Hoflgeldiniz Ekran›
• Mesajlar›n›z› TV’den Alabilmek
• Check Out
• Oda Hesab›
• 8 lisan
• Otel Bilgisayar Sistemi ile Entegrasyon
• Hotel TV ve ‹nteraktif TV Sistemleri
• IPTV
• Network TV
tek bir sistem ile komple çözüm
micromaster
Hotel Oda Otomasyonu Sistemleri
• Ifl›k Kontrolu
• Klima Kontrolu
• Energy Saver
• Kartl› Kap› Kilidi
• Yüksek Enerji Tasarrufu
micromaster
information
display system
Enformasyon Görüntüleme Sistemleri
• Konferans Bilgilendirme ve Yönlendirme Sistemleri
• Lobby Yönlendirme Ekranlar›
• Toplant› Odas› Önü Bilgi Ekranlar›
• Otelinizdeki toplantı salonlarının tanıtımının yapılmasında
• Lobby bölümünde müflterilerinizin daha profesyonel karfl›lanmasında
• Müflterilerinize daha hızlı ve daha görsel bilgi sunmanızda
• Otelinizi sıradan otellerden ayırarak farkedilmenizde
• Menülerinizin cezbedici ve görsel olarak önermenizde
• Otelinizin vizyonunu arttırabilece¤iniz bir information sistemi
olarak tanımlayabiliriz.
• Ramada Plaza ‹stanbul, ‹zmir Mövenpick, ‹stanbul Mövenpick ile
‹stanbul Hyatt Regency gerçeklefltirdi¤imiz projelerimizden baz›lar›d›r.
central
clock
systems
Merkezi Saat Sistemleri
Karada¤, Moser-Baer Mobatime merkezi senkronize saat sistemleri
ile Türkiye’de uydudan senkronizasyonlu merkezi saat sistemlerini,
büyük Kule saatlerinden, duvar saatlerine kadar her türlü saati
üreten Moser-Baer in yüksek teknolojisi ve elektronik alan›ndaki
kendi uzmanl›¤› ile kusursuz bir çal›flma ortam›n› yaratman›z için
her türlü donan›m› kullan›m›n›za sunmaktad›r.
Mobatime Saat senkronizasyon a¤lar› büyük binalar, okullar,
oteller, ifl merkezleri, fabrika ve hastaneler, k›saca bulundu¤unuz
her alanda en do¤ru ve en kesin bilgiye ihtiyaç duydu¤unuz her
yerde kusursuz dakikli¤i size sunmaktad›r. Mobatime merkezi
saat sistemleri sadece tali saatleri senkronize etmekle kalmay›p,
ayn› zamanda binadaki tüm di¤er elektronik saatlerin
senkronizasyonunu da yapabilmektedir.
Kullan›m alanlar›ndan sadece bir kaç›;
• ‹fl merkezleri
• Saat Kuleleri
• Elektrik Santralleri
• Okullar
• Oteller
• Hastaneler
• Fabrikalar
• Hava Limanlar›
• Tren Garlar›
• Uydudan Senkronizasyon
• Network Senkronizasyonu
• Bilgisayar Senkronizasyonu
• Makina Senkronizasyonu
• Senkronize Analog saat çeflitleri
• Senkronize Dijital saat çeflitleri
• Merkezi saat sistemleri
Paging (Ça¤r›) Sistemleri
paging
system
COMMTECH WIRELLESS, teknolojisi ve geliflmifl ürünleri ile Paging
(Ça¤r›) sistemlerinde, gereken kiflilere do¤ru zamanda ulaflman›z ve
ifllerinizin kusursuz süreklili¤ini sa¤laman›z için en geliflmifl teknolojiyi
sunmaktad›r.
COMMTECH WIRELLESS ça¤r› sistemi ak›ll›
binalar›n uyar› sistemlerinin vazgeçilmez
tamamlay›c›s›d›r.
• Yang›n alg›lama sistemleri
• Güvenlik alarm sistemleri
• Teknik alarm sistemleri (Bina Otomasyonu)
• Hastane hemflire ça¤r› sistemleri
• Pabx ve telefon santralleri ile entegre
edildi¤inde, COMMTECH WIRELLESS do¤ru
kiflilere gerekli alarm ve uyar›lar› gecikmeden
iletir.
intercom
door speaking systems
Intercom ve Kap› Konuflma Sistemleri
R‹TTO orta hacimli Intercom Sistemleri ve oldukça modern
dizayn edilmifl Kap› Konuflma Sistemleri ile bir çok
modern bina, iflyeri ve konutta insanlar›n tercihi olmaktad›r.
Sanayi Yat›r›m Bankas›, Karum Nurol ‹fl Merkezi
projelerinde, Rusya’da birçok toplu konut projesinde
R‹TTO sistemleri kullan›lm›flt›r.
CLARSON firmas› daha büyük kapasitelere hitap eden
profesyonel Intercom sistemleri üretti¤i için, daha çok
30 aboneyi geçen Intercom sistemi uygulamalar›nda
tercih edilmektedir.
CLARSON firmas› büyük Dijital Intercom Sistemleri, Vezne
Konuflma Sistemleri, Cezaevi Konuflma Sistemleri, Gifle
Intercom Sistemleri de üretmektedir. Esenbo¤a Hava
Liman› projesinde CLARSON sistemi kullan›lm›flt›r.
R‹TTO, CLARSON Intercom Sistemleri, tüm telefon
santralleri, anons sistemleri, güvenlik sistemleri ile entegre
edilebilmektedir.
referance
Referanslar›m›zdan baz›lar›
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Asya Kızılcahamam Termal Tatil Köyü
Barcelo Eresin Topkapı Otel
Batum Havalimanı
British American Tobacco Sigara Fabrikas›
Coca-Cola ‹zmir Fabrikası
Clup Ilıca Otel - Çeflme
Esenbo¤a Havalimanı
Eskiflehir NEO Alıflverifl Merkezi
Forum Bornova Alıflverifl Merkezi
Four Seasons Otel - Ortaköy
Hillside Su Otel
Hilton Otel - ‹zmir
Hyatt Regency Otel
IKEA ‹stanbul
John Hopkins Anadolu Sa¤lık Merkezi
Kasaba Evleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kayı Grubu Genel Merkez Binası
Kayseri Hilton Otel
Kayseri Stadyumu
Kent Hastanesi - ‹zmir
Koç Üniversitesi
Kremlin Otel
Kuyumcukent
Mövenpick Otel - ‹stanbul
Mövenpick Otel - ‹zmir
Radisson SAS Bosphorus Otel
Sofya Havalimanı
Sütlüce Kongre Merkezi
Swiss Otel - ‹zmir
TEB Operasyon Merkezi
Tekstilkent, Koza Plaza
Tiflis Havalimanı
Zirvekent Alıflverifl Merkezi - Ankara
®
Emniyet Evleri Mah. Yeniçeri Sk. No: 17/1 4.Levent 34416 ‹stanbul / TÜRK‹YE
Tel: +90 (212) 280 27 81 (pbx) - 278 29 90 - 264 52 91 - 279 29 27 - 284 31 08 - 284 30 09
Fax: +90 (212) 270 03 22 - 264 08 23
Web: www.karadag.com.tr • E-mail: [email protected]

Benzer belgeler