2013HLT22-1 2013HLT22-1 - ATAUZEM

Transkript

2013HLT22-1 2013HLT22-1 - ATAUZEM
2013HLT22-1
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
A
HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI
YILSONU SINAVI
08 Haziran 2013, Cumartesi, Saat: 09.30 I. OTURUM
ADI SOYADI
: …………………………………………………………………………………..
T.C. KİMLİK NO. : ………………………………………………………………………………….
SALON NO.
: ………………………………………………………………………………….
SIRA NO.
: ………………………………………………………………………………….
2013HLT22-1
GENEL AÇIKLAMA
1. Soru kitapçığınızın türü A’dır. Kitapçık türünü
cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu
kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış
yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır.
2. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer
almaktadır:
Testin Adı
Hemşirelik Esasları
Hemşirelik Felsefesi ve Temel
Kavramlar
Hemşirelikte Eğitim
Temel Bilgi Teknolojileri
Biyoistatistik
Soru Sayısı
Sayfa No.
25
25
3
7
25
25
25
11
15
19
3. Toplam sınav süresi 150 dakikadır.
4. İstediğiniz
testin,
istediğiniz
sorusundan
cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap
kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme
işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan
işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir
kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama
alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde
yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya
mürekkepli kalem kullanmayınız.
6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi
ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru
cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve
üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir
soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru
yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı
üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en
doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru
bırakmamanız yararınıza olabilir.
10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak
kullanabilirsiniz.
11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın
arka kapağında belirtilmiştir.
Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının ATAUZEM’in yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.
2013HLT22-1
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR
2013HLT22-1
A
HEMŞİRELİK ESASLARI
DİKKAT


Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Hemşirelik Esasları Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. İntravenöz sıvı tedavisi uygulanan bir
hastada ani göğüs ağrısı, şok, ani şuur
kaybı, solgunluk, siyanoz ve hipotansiyon
gibi belirtiler aşağıdakilerden hangisini
düşündürür?
4. Nazogastrik kateterin uygulanması
sırasında dirençle karşılaşıldığında
aşağıdaki uygulamalardan hangisi
yapılmamalıdır?
A) Daha sert ve kalın kateter kullanılmalı
B) Diğer burun deliği seçilmeli
C) Kateter biraz geri çekilip döndürülerek
denenmeli
D) Kateter orogastrik yolla uygulanmalı
E) Daha deneyimli birinden yardım
istenmeli
A) Enfeksiyon
B) Pirojenik reaksiyon
C) Dolaşım yüklenmesi
D) Emboli
E) Tromboflebit
5. “Yüksek riskli davranışlar, yetersiz ya da
uygun olmayan destek sistemleri,
bedensel ve ruhsal hastalıklar, duyusal
fonksiyonların bozukluğu, tedavilerin yan
etkileri ve olumsuz çevre koşulları” hangi
hemşirelik tanısının etiyolojik
faktörleridir?
2. Tekerlekli sandalye ile hareket eden
bireylerde basınç yarası en sık aşağıdaki
bölgelerin hangisinde görülür?
A) Occiput bölgesi
B) Sakrum bölgesi
C) Topuklar
D) Trokhanterik bölgeler
E) Tuberositas ischii
A)
B)
C)
D)
E)
6. Aşağıdakilerden hangisi yüksek riskli gruba
göre dezenfeksiyon işlemi yapılan araç
gereçlerdendir?
3. İntramüsküler enjeksiyon
uygulamalarında kullanılan gluteus
medius ve gluteus minimus kasları
aşağıdaki bölgelerin hangisinde bulunur?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Dorsoglutel bölge
Ventrogluteal bölge
Rektus femoris bölgesi
Laterofemoral bölge
Deltoid bölge
HELİTAM-1
Travma riski
Gaz değişiminde bozulma
Etkisiz termoregülasyon
Aktivite intoleransı
Hepsi
3
Laringoskop
Laparaskop
Vajinal Spekülum
Gastroskop
Steteskop
Diğer sayfaya geçiniz 
A
7. Elin iç yüzünün yukarı bakacak şekilde
döndürülmesi hareketine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
11. Solunum hızının ve derinliğinin azalmasına
ne ad verilir?
Rotasyon
Pronasyon
Supinasyon
Eversiyon
Fleksiyon
A)
B)
C)
D)
E)
12. Aşağıdakilerden hangisi enteral ilaç
uygulama yoludur?
8. Aşağıdakilerden hangisi kan basıncının
yükselmesine neden olur?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Kardiyak outputun artması
Periferik vasküler direncin artması
Arter duvarının elastikiyetinin azalması
Kan volümünün artması
Hepsi
A)
B)
C)
D)
E)
Enfeksiyon
Deri bütünlüğünde bozulma
Fiziksel harekette bozulma
Hava yolu açıklığında yetersizlik
Hepsi
Sağlık Bakanı
Hemşire
Sağlıklı/ hasta birey
Hekim
Sağlık Teknisyeni
HELİTAM-1
İskelet ve kas sisteminde gevşeme
Kalp atım sayısında artma
Kan basıncında yükselme
Pupilla dilatasyonu
Kan glikoz düzeyinde artma
14. 1500 ml %5 dekstroz solüsyonu 12 saatte
verilmek isteniyor. Dakikadaki damla
sayısı yaklaşık kaç olmalıdır? (Damla
faktörü=20)
10. Aşağıdakilerden hangisi sağlık ekibinin
merkezinde yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
İntravenöz yol
Gastrostomi yolu
İntraarteriyel yol
İnhalasyon yolu
Hepsi
13. Aşağıdakilerden hangisi organizmanın
ağrıya verdiği fizyolojik tepkilerden biri
değildir?
9. Öksürme egzersizleri ve solunan havanın
nemlendirilmesi hangi hemşirelik tanısının
girişimlerindendir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bradipne
Hipoventilasyon
Biot solunum
Hipopne
Dispne
A)
B)
C)
D)
E)
4
42 damla
75 damla
125 damla
300 damla
2500 damla
Diğer sayfaya geçiniz 
A
15. Z tekniği hangi yol ile ilaç uygulanırken
kullanılır?
A)
B)
C)
D)
E)
19. İntravenöz girişim uygulanacak veni
dolgunlaştırmak için aşağıdakilerden
hangisinin yapılması uygun değildir?
Subkutan
İntrakutan
İntravenöz
İntramüsküler
İntrakardiyak
A) Kolun kalp seviyesinden yukarıda
tutulması
B) Venin distal ucundan proksimale doğru
sıvazlanması
C) Ven üzerine lokal sıcak uygulama
yapılması
D) Turnikenin arter dolaşımını
engellemeyecek şekilde uygulanması
E) Hastanın yumruğunu açıp kapatmasının
sağlanması
16. Aşağıdaki durumların hangisinde vücut
sıcaklığının rektal yolla ölçülmesi
uygundur?
A)
B)
C)
D)
E)
20. Aşağıdakilerden hangisi nosiseptörleri
duyarlı hale getiren biyokimyasal
mediatörlerdendir?
Yenidoğan döneminde
Rektum ameliyatı sonrasında
Kardiyak problemi olan hastalarda
Bilinçsiz hastalarda
Loğusalık döneminde
A)
B)
C)
D)
E)
17. Aşağıdakilerden hangisi bigemine nabzı
tanımlar?
21. Lavman uygulanan bireye sol lateral
pozisyon verilmesinin nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dakikadaki nabız sayısının 120’nin
üzerinde olması
B) Dakikadaki nabız sayısının 130’un
üzerinde olması
C) Dakikadaki nabız sayısının 60’ın altında
olması
D) Radyal ve apikal nabız arasında fark
olması
E) Nabzın her normal vuruşunun ardından
bir ekstra sistolün olması
A)
B)
C)
D)
Kalbe dönen kan miktarını artırmak
Distansiyonu önlemek
Sıvının kolona geçişini kolaylaştırmak
İşlem sırasında kan basıncının
düşmesini önlemek
E) Ağrıyı azaltmak
18. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda görülen
konstipasyon nedenlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
22. “Bağışıklama” enfeksiyon zincirinin hangi
halkasına yönelik bir uygulamadır?
Sindirim enzimlerinin azalması
Sfinkter kontrolünün kaybolması
Çiğneme ile ilgili sorunların gelişmesi
Peristaltik hareketlerin yavaşlaması
Hareketsizlik
HELİTAM-1
Histamin
Bradikinin
Prostaglandin
Potasyum
Hepsi
A)
B)
C)
D)
E)
5
Etken
Kaynak
Giriş yolu
Bulaşma yolu
Konakçı duyarlılığı
Diğer sayfaya geçiniz 
A
23. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü evre
basınç yarasının özelliğidir?
25. Aşağıdakilerden hangisi gavajla beslemeye
bağlı görülebilecek komplikasyonlardan
biri değildir?
A) Deride basmakla kaybolmayan
kızarıklık vardır
B) Epidermis veya dermisin üst tabakasını
etkileyen kısmi derinlikte doku kaybı
vardır
C) Deride sıyrılma ve su toplanması vardır
D) Epidermisten başlayıp üst fasiyaya
kadar uzanan tüm dokuları içeren tam
derinlikte doku kaybı vardır
E) Doku kaybı fasiyanın altına, kemik
dokuya, tendon ve eklem kapsülü gibi
destekleyici yapılara kadar ilerlemiştir
A)
B)
C)
D)
E)
Diyare
Distansiyon
Flebit
Travma
Hiperglisemi
24. Hastaya kan transfüzyonu ile birlikte
intravenöz yolla aşağıdaki solüsyonlardan
hangisi verilebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
% 5 Dextroz
Ringer Laktat
% 0.9 NaCl
Mannitol
İsolayt M
HELİTAM-1
6
Diğer sayfaya geçiniz 
A
HEMŞİRELİK FELSEFESİ ve TEMEL KAVRAMLAR
DİKKAT


Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramlar Testi için ayrılan
kısmına işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi Marjory
Gordon’un Modeli’nde yer alan temel
gereksinimlerdendir?
A)
B)
C)
D)
E)
4. Deneysel, eleştirisel ve gerçekçi olma ile
ilgili değer türü aşağıdakilerden
hangisidir?
Rol ve ilişki
Uyku ve istirahat
Aktivite ve egzersiz
Cinsellik ve üreme
Hepsi
A)
B)
C)
D)
E)
2. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik tanısı
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
5. Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde
ergonomik açıdan etkili olan risk
faktörlerindendir?
Anksiyete
Travma riski
Depresyon
Diyare
Sıvı volüm eksikliği
A)
B)
C)
D)
E)
3. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi sağlığı
“öznel ve nesnel sağlık olarak ikiye
ayırmakta; öznel sağlığı bireyin sağlığını
nasıl algıladığı, nesnel sağlığı ise fizik
muayene ve laboratuar testleri ile
tanımlanan sağlık” olarak tanımlamıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Kimyasal risk faktörleri
Fiziksel risk faktörleri
Biyolojik risk faktörleri
Mekanik risk faktörleri
Hepsi
6. Aşağıdaki iletişim şekillerinden hangisi
aynı düzeyde olan iki kişi arasındaki
iletişimi ifade eder?
A)
B)
C)
D)
E)
Florence Nightingale
Joyce Travelbee
Ida Jean Orlando
Abraham Maslow
Sister Callista Roy
HELİTAM-1
Kuramsal değerler
Politik değerler
Sosyal değerler
Ekonomik değerler
Estetik değerler
7
Çift yönlü iletişim
Simetrik iletişim
Tamamlayıcı iletişim
Tek yönlü iletişim
Hiyerarşik iletişim
Diğer sayfaya geçiniz 
A
7. Hemşirelik “insanın kendi bireysel
bakımını yapar hale gelinceye kadar ona
yardımcı olmak ve onun kendi bireysel
bakımını üstlenmesini sağlamaktır”
fikrinin savunan kuramcı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
11. Kliniğe yeni yatan hastanın fiziksel
muayenesinin yapılması hemşirelik
sürecinin hangi aşamasında yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
Virginia Henderson
Faye Abdellah
Florence Nightingale
Dorothea Orem
Ida Jean Orlando
8. Aşağıdakilerden hangisi insanın
değerliliğini ele alan felsefi akımdır?
A)
B)
C)
D)
E)
12. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası
alanda kullanılan bilgisayar destekli en
yaygın hasta kayıt sistemidir?
Hümanizm
Realizm
Natüralizm
Egzistansiyalizm
Pragmatizm
A)
B)
C)
D)
E)
9. Lawrence Kohlberg’in Ahlaki Gelişim
Kuramı’na göre aşağıdaki aşamalardan
hangisinde birey; eşitlik, adalet ve insan
haklarına dayalı kendine özgü ahlak
sistematiğini örgütleyebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Ceza ve itaat eğilimi
Kanun ve düzen eğilimi
Sosyal sözleşme eğilimi
Araçsal ilişkiler eğilimi
Evrensel ahlak ilkeleri eğilimi
Kültür
Toplum
Sınıf
Çevre
Evren
14. Aşağıdakilerden hangisi stresin yararlı
etkilerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
1.Düzey
2.Düzey
3.Düzey
4.Düzey
5.Düzey
HELİTAM-1
Problem merkezli tıbbi kayıt
Hemşirelik minimum veri seti
Bilgisayar destekli hasta bakım kayıtları
Problem merkezli tıbbi bilgi sistemi
Perioperatif hemşirelik veri seti
13. İnsanın duyu organları ve sinir sistemi yolu
ile içsel ve dışsal kaynaklardan sürekli
mesaj alış verişinde bulunduğu dinamik
ortama ne ad verilir?
10. Abraham Maslow’un Temel İnsan
Gereksinimleri Hiyerarşisi’nde emniyet ve
güvenlik gereksinimleri hangi düzeyde yer
alır?
A)
B)
C)
D)
E)
Değerlendirme
Planlama
Veri toplama
Tanılama
Uygulama
8
Bireyin savunma mekanizmasını uyarır
Problemlerle ilgili farkındalık sağlar
Bireyi harekete geçirir
Psikolojik dayanıklılığı azaltır
Hastalıkların habercisi olabilir
Diğer sayfaya geçiniz 
A
15. Aşağıdakilerden hangisi hasta – hemşire
iletişimini engelleyen faktörlerden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
18. Aşağıdakilerden hangisi “Meslek
üyelerinin işlevlerini kendilerinin özgürce
düzenlemesi ve kontrol etmesi” ifadesini
tanımlamaktadır?
Önyargı
İşbirliği
Geribildirim
Özgüven
Eleştirel düşünme
A)
B)
C)
D)
E)
16. Hastaya yatak banyosu verilirken hastanın
bilgilendirilmesi, hastadan izin istenmesi
aşağıdaki etik ilkelerden hangisine uygun
davranıldığını gösterir?
A)
B)
C)
D)
E)
19. Aşağıdaki değer türlerinin hangisinde
spiritüel (manevi) olarak birlik ve bütünlük
güdüsü söz konusudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Yararlılık
Güvenilirlik
Zarar vermeme
İnsan onuruna saygı
Doğruluk
17. Aşağıdakilerden hangisi ilk hemşirelik
örgütünü kurmuştur?
A)
B)
C)
D)
E)
Estetik değerler
Dini değerler
Sosyal değerler
Toplumsal değerler
Politik değerler
20. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “Bireyin
cinsiyetinden haberdar olması, duygu ve
davranışlarında cinsiyetine uygun
yönelmesidir” ifadesini tanımlar?
Phobe
Aesculapius
Hipokrat
Besim Ömer Akalın
Hygeia
HELİTAM-1
Mesleki değer
Mesleki sorumluluk
Mesleki bağımsızlık
Mesleki bilgi yükü
Mesleki otonomi
A)
B)
C)
D)
E)
9
Kendilik kavramı
Beden imajı
Cinsel kimlik
Cinsel olgunluk
Rol
Diğer sayfaya geçiniz 
A
21. Günlük Yaşam Aktiviteleri (GYA) Modeli
için aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
24. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel
karakteristik özelliklerinden biri değildir?
A) İletişim sürekli ve karşılıklıdır
B) İletişim sosyo-kültürel özelliklerden
etkilenir
C) İletişimde mesaj alış verişi için bilgi
birikimi gerekmez
D) İletişim sürecinde bireyler aldıkları
mesajlara yanıt verir
E) Geçmiş yaşantılar iletilen mesajı ve
alıcının yanıtını etkiler
A) GYA Modeli yalnızca sağlıklı bireylere
yönelik aktiviteleri kapsar
B) Modeldeki günlük yaşam aktiviteleri
birbirini etkilemez
C) GYA Modeli hemşirelik uygulamalarına
temel olan rahatlatma, koruma ve
bağımlı fonksiyonları temel alır
D) Yaşam modelini oluşturan unsurlar
günlük yaşam aktivitelerini etkilemez
E) GYA Modeli 21 yaşamsal aktiviteden
oluşur
22. Aşağıdakilerden hangisi Florence
Nightingale için doğru bir bilgidir?
25. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri
etkin kayıt ve raporun özelliklerindendir?
A) Florence Nightingale hemşirelikte insan
kavramını özellikle ele alan kuramcıdır
B) Florence Nightingale 12 Mayıs 1820
tarihinde Floransa’da doğmuştur
C) Florence Nightingale “Hemşireliğin Düşünsel Temelleri” adlı kitabın yazarıdır
D) Florence Nightingale’e göre sağlık
kültürel yönden desteklenmelidir
E) Florence Nightingale’e göre insan ve
çevre birbirinden bağımsızdır
I.
II.
III.
IV.
A)
B)
C)
D)
E)
Güncellik
Organizasyon
Kısalık
Yeterlilik/bütünlük
Yalnız I
Yalnız II
I-II-IV
I-II-III-IV
II-III-IV
23. Aşağıdakilerden hangisi holistik bakım
felsefesini yansıtır?
A) Hastalığa özel yaklaşım esastır
B) Bireylerin çevreleri bakım alanının
dışındadır
C) Bakım hekim liderliğinde yönetilir
D) Yalnızca hasta bireylerin bakımı söz
konusudur
E) Birey ailesi ve çevresi ile bir bütündür
HELİTAM-1
10
Diğer sayfaya geçiniz 
A
HEMŞİRELİKTE EĞİTİM
DİKKAT


Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Hemşirelikte Eğitim Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminin
temel amacıdır?
4. Eğitim yapan kişi aşağıdaki eğitim
yöntemlerinden hangisini uzun süre
kullanırsa grubun eğitim sürecine etkin
olarak katılımını sağlayamaz?
A) Bireylere bir konu hakkında bilgi
aktarmak
B) Bireylere planlı ve programlı bilgi
aktarmak
C) Bireylere olumlu davranış kazandırmak
D) Bireylerin eksik bilgilerini tamamlamak
E) Bireylerin yanlış bilgilerini düzeltmek
A)
B)
C)
D)
E)
2. Aşağıdakilerden hangisi bir davranışı
başlatan, açığa çıkartan ve yönlendiren
enerjidir?
A)
B)
C)
D)
E)
5. “İnsan onurunu koruma, bireylere,
değerlerine ve inançlarına saygı duyma”
aşağıdaki hemşirelik etik ilkelerinden
hangisidir?
Güdü
Güdüleme
İhtiyaç
Dürtü
Denge
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Sağlık İnanç Modeli
Transteoritik Model
İnanç İnceleme Modeli
Özbakım Modeli
Henderson Modeli
HELİTAM-1
Özgecilik
Eşitlik
Adalet
Yararlılık
Özerklik
6. Özellikle çocuk eğitiminde, psikomotor ve
duyuşsal davranışların kazandırılmasında
önemli olan öğrenme yaklaşımı
aşağıdakilerden hangisidir?
3. Bireylerin sağlık inançlarını etkileyen;
sosyo-kültürel özellikler, akraba ya da
komşu önerileri, geleneksel uygulamalar
ve dini inançlar gibi değişkenleri
sistematik olarak ele alıp değerlendiren
model aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Soru-cevap yöntemi
Demonstrasyon yöntemi
Anlatım yöntemi
Problem çözme yöntemi
Rol yapma yöntemi
11
Klasik koşullama kuramı
Edimsel koşullama kuramı
Sosyal öğrenme kuramı
Bilişsel öğrenme kuramı
Özbakım kuramı
Diğer sayfaya geçiniz 
A
7. Aşağıdakilerden hangisi psikomotor
becerilerin öğretilmesinde kullanılan en
yararlı araçtır?
A)
B)
C)
D)
E)
11. Verilen mesaj alıcının bilgi düzeyinin çok
üstünde ise aşağıdaki durumlardan
öncelikle hangisi oluşur?
Kitaplar
Filmler
Dergiler
Kitapçıklar
Broşürler
A)
B)
C)
D)
E)
8. İletişim sürecinin öğeleri “Kaynak-MesajKanal-Alıcı-Geribildirim” dir.
12. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi
andragojik eğitim yaklaşımının
öncüsüdür?
Bu süreçte yer alan “Alıcı” ögesinin
öğretim sürecindeki karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Eğitilen
Eğitici
Dönüt
Yöntem
İçerik
Bandura
Gardner
Guthrie
Skinner
Confucius
A)
B)
C)
D)
E)
10. Hastanın, kendi enjeksiyonunu uygulamak
için subkutan dokuya girdiğinde, enjektöre
kan gelmesi halinde başka bir bölgeye
geçmesi, aşağıdaki psikomotor öğrenme
basamaklarından hangisi ile açıklanır?
A)
B)
C)
D)
E)
Kabul aşaması
İnkar aşaması
Pazarlık aşaması
Öfke aşaması
Depresyon aşaması
14. Eğitimin program öğelerinden içerik
boyutunda aşağıdaki sorulardan hangisine
cevap aranmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
Kurulma
Algılama
Kılavuzla yapma
Duruma uydurma
Mekanizma
HELİTAM-1
Knowles
Bloom
Guthrie
Neuman
Pavlov
13. Sağlığını kaybeden ya da önemli bir
sorunla karşılaşan birey, sorun veya
hastalığın etkilerine uyum sağlarken inkar,
öfke, pazarlık, depresyon ve kabul olarak
sıralanan tepkiler gösterir. Sorun yaşayan
birey ya da hasta eğitimi için en uygun
aşama aşağıdakilerden hangisidir?
9. Yaparak öğrenmenin önemini vurgulayan
"duyarsam unuturum, görürsem
anımsarım, yaparsam öğrenirim” söylemi
aşağıdaki kuramcılardan hangisine aittir?
A)
B)
C)
D)
E)
Alıcı mesajı dinlemez
Alıcı mesajı uygulamaz
Alıcı mesajı yanlış uygular
Alıcı mesajı anlamaz
Alıcı mesaja inanmaz
12
Bireylere niçin öğretelim?
Hedefe ne kadar ulaşıldı?
Bireylere nasıl öğretelim?
Bireylere ne öğretelim?
Bireylere ne kadar öğretelim?
Diğer sayfaya geçiniz 
A
15. Aşağıdakilerden hangisi hizmet içi eğitimin
birey açısından sağladığı yararlardan
biridir?
18. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi insanı bir
makine, hastalığı makinenin bir
bölümündeki bozukluk olarak ele almıştır?
A) Kurumda sunulan hizmetin kalitesi
artar
B) Hatalı üretim azalır, verimlilik artar
C) Kurumun toplumdaki saygınlığı artar
D) Çalışanlar yükselme imkanı bulur
E) Üstlerin astlarını denetlemesi kolaylaşır
A)
B)
C)
D)
E)
19. İşe yeni giren ya da bölüm değiştiren
personele işe başlama öncesi veya işe
girilen ilk günlerde uygulanan ilk eğitimdir.
Bu eğitimde, işin gerektirdiği tutum ve
bilgilerin edinilmesi, düşünsel ve bedensel
becerilerin kazandırılması sağlanır.
16. Bir kişinin duygu ve düşüncelerinin
farkında olması, kendini tanıması, sahip
olduğu bilgi ve anlayışla çevresine uyum
sağlaması aşağıdaki zeka alanlarından
hangisinde yetenekli olduğunu gösterir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yukarıda özellikleri sıralanan sürekli
eğitim yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğacı zeka
Görsel zeka
İçsel zeka
Mantıksal zeka
Müziksel zeka
A)
B)
C)
D)
E)
Uzaktan eğitim
Yaygın eğitim
Örgün eğitim
Oryantasyon eğitimi
Hizmetiçi eğitim
20. Aşağıdakilerden hangisinde öğretim süreci
basamakları doğru olarak sıralanmıştır?
17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi formal
eğitimi tanımlamaktadır?
A) Tanı koyma – veri toplama – planlama
– uygulama – değerlendirme
B) Veri toplama – tanı koyma – planlama
– uygulama – değerlendirme
C) Planlama – uygulama – veri toplama –
tanı koyma – değerlendirme
D) Değerlendirme – veri toplama – tanı
koyma – planlama – uygulama
E) Veri toplama – tanı koyma –
değerlendirme – planlama – uygulama
A) İşe yeni giren bireylere, işe uyum için
verilen eğitim
B) Halen çalışan bireylere, işe yönelik
sistemli verilen eğitim
C) Belli hedef ve programları olmadan
gelişigüzel olan eğitim
D) İş değişikliği yapan bireylere işe uyum
için verilen eğitim
E) Belli hedef ve programlara bağlı
okullarda yapılan eğitim
HELİTAM-1
Cohen
Descartes
Gardner
Piaget
Neuman
13
Diğer sayfaya geçiniz 
A
21. Bloom’a göre insanın dünya ile etkileşimi
sonunda aşağıdaki alanlardan hangisinde
öğrenme olmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
23. Aşağıdakilerden hangisi demonstrasyon
(gösterim) yapılırken uyulması gereken
kurallardan biri değildir?
Bilişsel alan
Duyuşsal alan
Devinişsel alan
Zihinsel alan
Hepsi
A) Herkesin demonstrasyonu görebilmesi
sağlanmalı
B) Tüm basamaklar uygun sırada
gösterilmeli
C) Neler yapıldığı katılımcılara anlatılmalı
D) Demonstrasyona başlamadan önce
amaç açıklanmalı
E) Katılımcılar tarafından söylenen her şey
listelenmeli
22. İletişim becerileri çok güçlü ve iyi bir
eğitimci olan Levent hemşire, diyabetik
ayak bakımıyla ilgili eğitim vermeyi
planlamış ve dahiliye kliniğindeki tüm
hastaları (50 kişi) bu eğitime davet etmiştir.
Eğitimin ilerleyen zamanlarında diyabet
hastası olan kişiler (10 kişi) eğitime devam
ederken diyabet hastası olmayan kişilerin
(40 kişi) eğitimden sıkılarak eğitimi terk
ettiği gözlenmiştir.
24. Aşağıdakilerden hangisi uygun öğrenme
ortamı oluşturmada anahtar noktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
Eğitmenin şık ve temiz giyinmesi
Sandalye sayısının yeterli olması
Bireylerin değerlerine saygılı olunması
Sınıf ortamının ışık alması
Sınıf ortamının havadar olması
Yukarıda anlatılan olaya yetişkinin
aşağıdaki öğrenme özelliklerinden hangisi
neden olmuştur?
A) Yetişkinler grup etkileşiminde
bulunmaktan hoşlanmaz
B) Yetişkinler ihtiyaç duydukları konuları
öğrenmek ister
C) Yetişkinler öğrenme sürecine etkin
olarak katılmak ister
D) Yetişkinler ödül aldıkları sürece
öğrenmeye istek duyar
E) Yetişkinler kendilerine saygı
duyulmasını ister
HELİTAM-1
25. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik
mesleğinin ilk etik kodları olarak kabul
edilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
14
Hammurabi Yasaları
Dönemin ahlak kuralları
Florance Nightingale Andı
Hipokrat Andı
Dönemin din etiği ilkeleri
Diğer sayfaya geçiniz 
A
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
DİKKAT


Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Bilgi Teknolojileri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. .............internet üzerinden elektronik
mektup gönderme ve alma işlemlerinin
yapılmasını sağlar.
4. ..............araç çubuğu sayesinde Microsoft
Excel programının çeşitli komutlarına
şeritten bağımsız bir şekilde kolaylıkla
ulaşmak mümkündür.
Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
E-posta
Arama motorları
Haber grupları
Sosyal paylaşım siteleri
İnternet tarayıcıları
A)
B)
C)
D)
E)
2. Bir dosya veya klasörü geri dönüşüm
kutusuna göndermeden, bellekten
tamamen silmek için kullanılan tuş
kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ctr
Alt
Shift
Ctrl
Alt
+
+
+
+
+
Office düğmesi
Hızlı erişim
Durum
Başlık
Formül
5. Aşağıda Microsoft Excel çalışma sayfası
içerisine girilmiş değerlerin yer aldığı bir
ekran görüntüsü bulunmaktadır.
Delete
Delete
Delete
Backspace
Backspace
Yukarıdaki resimde verilen değerler göz
önüne alındığında
ORTALAMA(A1:A3;B1;B4)
3. Microsoft Word programında
oluşturulmuş bir metindeki boyut, renk ve
font gibi özellikleri başka bir metin üzerine
tek seferde uygulamak için kullanılan araç
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Formülünün sonucu aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Vurgu
Altı çizgili
Biçim boyacısı
Alt simge
Girinti
HELİTAM-1
15
3,75
3,8
4,0
4,6
5,0
Diğer sayfaya geçiniz 
A
6. Microsoft Word belgesinde aşağıdaki gibi
bir sayfa görüntüsü elde etmek için hangi
seçenek kullanılır?
9. “Verileri analiz etmek, karşılaştırmak ve
görsel bir biçimde sunmak için kullanılır.”
Yukarıda tanımı ve simgesi verilen aracın
ismi hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Kenar boşlukları
Yönlendirme
Sayfa boyutu
Sayfa kenarlıkları
Sütunlar
10. Aşağıdaki resimde verilen araçlar ile
yapılabilecek işlem hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?
7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
verilen terimler arasındaki ilişki
diğerlerinden farklıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
Word – Kelime İşlemci
Excel – Hesap Tablosu
PowerPoint – Sunum
Access – Veri Tabanı
Paint – Dikdörtgen
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Fare
CD/DVD
Yazıcı
Kulaklık
Klavye
12. Aşağıda verilen işlem – klavye kısayol tuşu
eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
Yukarıdaki resimde görülen nesnenin adı
nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Tablo
Grafik
Resim
WordArt
SmartArt
HELİTAM-1
Madde imi
Hizalama
Tablo
Girinti
Kenarlık
11. Aşağıdaki donanım birimlerinden hangisi
veri saklamak için kullanılır?
8. Aşağıdaki resimde Microsoft PowerPoint
programında slayta eklenen hiyerarşik bir
nesne görülmektedir.
A)
B)
C)
D)
E)
Metin kutusu
Küçük resim
Simge
Tablo
Grafik
16
Kopyala
Kes

Yapıştır 
Kaydet 
Aç

Ctrl + C
Ctrl + N
Ctrl + Y
Ctrl + K
Ctrl + A
Diğer sayfaya geçiniz 
A
13. Microsoft PowerPoint programında
gösterimi yapılan bir sunumun slaytları
arasındaki geçişi sağlamak için aşağıdaki
tuşlardan hangisi/ hangileri kullanılabilir?
I.
II.
III.
IV.
A)
B)
C)
D)
E)
16. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sonradan
oluşturulan bir Klasör içerisine
konulamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Enter tuşu
Boşluk tuşu
Esc tuşu
F5 tuşu
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
I, II ve IV
I, II, III ve IV
17.
14. Microsoft Word belgesinde satır ve
sütunlardan oluşan yapılara ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdaki biçimlendirmelerden hangisi
metin içerisinde kesinlikle
uygulanmamıştır?
Grafik
Organizasyon Şeması
WordArt
Tablo
SmartArt
A)
B)
C)
D)
E)
15. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
doğrudur?
A)
– Yüzey Grafiği
B)
– Pasta Grafiği
C)
– Halka Grafiği
D)
– Çizgi Grafiği
E)
– Sütun Grafiği
HELİTAM-1
C sürücüsü
Word belgesi
Resim dosyası
Metin belgesi
Alt klasör
Alt simge, üst simge
Paragraf
Köprü
Satır boşluğu
Girinti
18. Aşağıda verilen Microsoft Access
veritabanı öğelerinden hangisi ya da
hangilerinin işlevi doğru olarak verilmiştir?
I. Tablolar: Verilerin kaydedildiği yerdir.
II. Raporlar: Verilerin çıktısını almaya
imkân verir.
III. Sorgular: Veri girişini kolaylaştıran bir
arayüzdür.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
17
Diğer sayfaya geçiniz 
A
19. Microsoft Office Programları ile ilgili
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi veya
hangileri doğrudur?
23. Aşağıdaki resimde iki tablodan veriler
alınarak bir tabloda gösterilmesini
sağlamak için aşağıdakilerden hangisi
kullanılır?
I. Microsoft Word programı ile metin
tabanlı belgeler oluşturulur.
II. Microsoft Powerpoint programı ileri
matematiksel işlemlerin yapılmasına
olanak tanır.
III. Microsoft Access programı büyük
miktardaki verileri depolamak için
kullanılır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
A)
B)
C)
D)
E)
24. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi
Microsoft Word belgesine eklenen Dipnot
ve Sonnotlar için doğrudur?
20. Microsoft PowerPoint programında
hazırlanmış bir sunuyu slayt gösterisi
olarak görüntülemek için aşağıdaki
tuşlardan hangisi kullanılır?
A)
B)
C)
D)
E)
Tablo
Sorgu
Form
Rapor
Makro
A) Sonnotlar sayfa sonlarında yer alır
B) Dipnotlar belge sonlarında yer alır
C) Dipnotlar için el ile numara vermek
gerekir
D) Sonnotlar için el ile numara vermek
gerekir
E) Dipnotlar taşındığında numarası
otomatik güncellenir
F1 Tuşu
F2 Tuşu
F3 Tuşu
F4 Tuşu
F5 Tuşu
21. İçindekiler tablosunu otomatik olarak
oluşturmak için belge içerisinde aşağıdaki
işlemlerden hangisi yapılmış olmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
Başlık ekleme
Son not ekleme
Dipnot ekleme
Resim yazısı ekleme
Çapraz başvuru ekleme
22. Microsoft Excel’de istenilen şartlar
gerçekleştiğinde seçilen hücre ya da
hücrelerin biçimini otomatik olarak
ayarlamak için kullanılan araca ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
25. Microsoft Word programında kullanılan
“Ctrl + P” tuş kombinasyonun görevi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Tablo biçimlendirme
Otomatik tablo biçimi
Değer biçimlendirme
Koşullu biçimlendirme
Alan biçimlendirme
HELİTAM-1
18
Yazdırma seçeneklerini aç
Üst bilgi/alt bilgi ekle
Farklı kaydet
Filigran ekle
Tablo ekle
Diğer sayfaya geçiniz 
A
BİYOİSTATİSTİK
DİKKAT



Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Biyoistatistik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Bazı sorularla ilgili ihtiyaç duyacağınız istatistik tablolar bu testin sonunda yer almaktadır.
1. Harf notu, (A, B, C, D, F) ölçümünün ölçek
tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
4. İki sürekli değişkenden biri bağımlı, diğeri
bağımsız değişken olarak öngörülerek,
bağımlı değişkeni bağımsız değişkenin bir
fonksiyonu olarak açıklayan istatistik
tanımlamaya ne ad verilir?
Dereceleme
Adlandırma
Aralık
Oran
Özel ölçek
A)
B)
C)
D)
E)
2. Ekonomiye uygulanan istatistiğe ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
5. Gerçekten hasta olan bireylerin medikal
test tarafından hangi oranda tespit
edildiğini belirleyen oransal ölçü
aşağıdakilerden hangisidir?
Biyoekonomi
Kalitatif Ekonomi
Sosyo istatistik
Ekonometri
Biyoistatistik
A)
B)
C)
D)
E)
% 45
% 50
% 90
% 25
% 30
HELİTAM-1
Özgüllük (Specifity) Oranı
Pozitif Tanımlama Oranı
Negatif Tanımlama Oranı
Doğruluk Oranı (Tanı değeri)
Duyarlılık (Sensitivity) Oranı
6. Ortalaması 70, standart sapması 8 olan bir
not popülasyonunda 94 puan notu olan
bir öğrencinin standart z notu nedir?
3. Bölünmüş daire grafiğinde 90 derecelik açı
bütünün % kaçını temsil eder?
A)
B)
C)
D)
E)
Korelasyon
Eşleme
Regresyon
Binom
Uniform
A)
B)
C)
D)
E)
19
3
8
24
62
78
Diğer sayfaya geçiniz 
A
7. Zamana göre araştırmalarda “ne olacak”
sorusunun cevabı hangi araştırma
düzeninde aranır?
A)
B)
C)
D)
E)
11. Bir çalışmada ölçülen 26,361 sayısının tek
ondalıklı yuvarlaklaştırılmış şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
Kesitsel
İleriye yönelik
Geriye dönük
Anket
Sayım
A)
B)
C)
D)
E)
12. Populasyon birbirine yakın homojen alt
gruplardan oluşmuş ise hangi tip
örnekleme metodu kullanılır?
8. Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla Kan
Glikoz değerinin ölçek tipi ve değişken
tipidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Aralık - Kesikli değişken
Aralık - Sürekli değişken
Oran -Sürekli değişken
Oran - Kesikli değişken
Adlandırma -Kesikli değişken
A)
B)
C)
D)
E)
Aritmetik ortalama
Merkezi ortalama
Medyan
Mod
Kartil
A)
B)
C)
D)
E)
Analitik İstatistik
Şans İstatistiği
Küme İstatistiği
Deskriptif İstatistik
Tasviri İstatistik
HELİTAM-1
Sola çarpık bir dağılıştır
Sağa uzun kuyruklu bir dağılıştır
Simetrik bir dağılıştır
Yayvan bir dağılıştır
Şekilsizdir
14. Hipotez testlerinde test istatistiği (HD),
kritik tablo değerinden (CD) büyük ise H0
hipotezi hakkında aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
10. Örnekten elde edilen veriler üzerinden
yapılacak bazı tahmin ve analizlerle ilgili
prensipleri ortaya koyan istatistik dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Basit şans örneklemesi
Sistematik örnekleme
Tabakalı örnekleme
Küme örneklemesi
Çok kademeli şans örneklemesi
13. Ki–kare dağılışı için aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
9. Değişken nitelikli verilerde en fazla
tekrarlanan (frekansı en yüksek olan) veri
hangi istatistik ölçüdür?
A)
B)
C)
D)
E)
2,63
26,0
26,3
26,36
26,4
20
H0 hipotezi Kabul edilir
Konu Belirsizdir
H0 hipotezi Reddedilir
H1 hipotezi Reddedilir
H0 hipotezi Belirsizdir
Diğer sayfaya geçiniz 
A
15. 12 hastaya ait hemoglobin değerleri
aşağıda verilmiştir.
18. Nüfus yoğunluğu hesaplanırken nüfus
aşağıdaki hangi birime oranlanır?
Yİ = (6, 8, 3, 7, 6, 10, 4, 4, 8, 3, 4, 9)
A)
B)
C)
D)
E)
Yİ değişkeninin ortalaması aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
3
4
5
6
10
16. 12 hastaya ait hemoglobin değerleri
aşağıda verilmiştir.
19. Yıl ortası nüfusu 80 milyon (80 000 000)
olan bir ülkede bir yılda tüberkülozdan iki
bin (2000) kişi ölmüş ise bu hastalığın
Mortalite hızı nedir?
Yİ = (6, 8, 3, 7, 6, 10, 4, 4, 8, 3, 4, 9)
Yİ değişkeninin mod değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
3
4
5
6
10
Yİ = (6, 8, 3, 7, 6, 10, 4, 4, 8, 3, 4, 9)
Yİ değişkeninin değişim genişliği
aşağıdakilerden hangisidir?
3
4
5
7
10
HELİTAM-1
Yüzbinde 1
Yüzbinde 2,5
Yüzbinde 5
Yüzbinde 10
Yüzbinde 25
20. Bir medikal tanı testi 600 örnek üzerinde
denenmiştir. Gerçek 400 hastanın 300’üne
hasta tanısı, 100’üne ise hasta olduğu
halde sağlıklı tanısı konulmuştur. Gerçek
hasta olmayanların 150’sine sağlıklı tanısı,
50’sine ise hasta olmadığı halde hasta
tanısı konulmuştur. Bu testin % doğruluk
oranı nedir?
17. 12 hastaya ait hemoglobin değerleri
aşağıda verilmiştir.
A)
B)
C)
D)
E)
m2 yüzölçüm
km2 yüzölçüm
100 m2 yüzölçüm
1000 m2 yüzölçüm
10.000 m2 yüzölçüm
A)
B)
C)
D)
E)
21
% 50
% 58
% 75
% 80
% 90
Diğer sayfaya geçiniz 
A
21. Student t dağılışı için t tablosunda 18
serbestlik derecesinde dağılımın sağ
ucunda (tek yönde) %1’lik alanı sınırlayan
t değeri kaçtır?
A)
B)
C)
D)
E)
24. Biyoistatistik dersinden öğrencilerin not
ortalamasının 65 olup olmadığını test
etmek isteyen bir araştırıcı karşıt veya
alternatif hipotezi (H1) kurarken
aşağıdakilerden hangisini kullanır?
2,552
1,734
2,101
2,562
2,610
A)
B)
C)
D)
E)
22. Aşağıdakilerden hangisi istatistiğin
tanımlarından biri değildir?
H1: µ≠65
H1: µ<65
H0: µ≠65
H1: µ=65
H1: µ>65
25. İhtimal değeri 1 ise aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Bilimsel çalışmaların metodudur
B) Ekonomi, sağlık gibi konulardaki veri
yığınlarıdır
C) Örnek verilerden hesaplanan ölçülerdir
D) Eğitim, trafik, tarım gibi konulardaki
veri yığınlarıdır
E) Bilimsel çalışmalardaki harcamalardır
A)
B)
C)
D)
E)
Olayın 100 farklı sonucu vardır
Olay kesin gerçekleşir
Olay yinede gerçekleşmeyebilir
Olay kesin değildir
Hepsi doğrudur
23. Normal popülasyonda ortalamaya (μ) üç
standart sapma eklenip çıkarılınca elde
edilen sınırlar (μ ± 3σ) verilerin % kaçını
içine almaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
%65
%68
%75
%95
%99
HELİTAM-1
22
Diğer sayfaya geçiniz 
Z Tablosu P(z > z0) Z
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
0
0,5000
0,4602
0,4207
0,3821
0,3446
0,3085
0,2743
0,2420
0,2119
0,1841
0,1587
0,1357
0,1151
0,0968
0,0808
0,0668
0,0548
0,0446
0,0359
0,0287
0,0228
0,0179
0,0139
0,0107
0,0082
0,0062
0,0047
0,0035
0,0026
0,0019
0,0013
0,01
0,4960
0,4562
0,4168
0,3783
0,3409
0,3050
0,2709
0,2389
0,2090
0,1814
0,1562
0,1335
0,1131
0,0951
0,0793
0,0655
0,0537
0,0436
0,0351
0,0281
0,0222
0,0174
0,0136
0,0104
0,0080
0,0060
0,0045
0,0034
0,0025
0,0018
0,0013
0,02
0,4920
0,4522
0,4129
0,3745
0,3372
0,3015
0,2676
0,2358
0,2061
0,1788
0,1539
0,1314
0,1112
0,0934
0,0778
0,0643
0,0526
0,0427
0,0344
0,0274
0,0217
0,0170
0,0132
0,0102
0,0078
0,0059
0,0044
0,0033
0,0024
0,0018
0,0013
0,03
0,4880
0,4483
0,4090
0,3707
0,3336
0,2981
0,2643
0,2327
0,2033
0,1762
0,1515
0,1292
0,1093
0,0918
0,0764
0,0630
0,0516
0,0418
0,0336
0,0268
0,0212
0,0166
0,0129
0,0099
0,0075
0,0057
0,0043
0,0032
0,0023
0,0017
0,0012
0,04
0,4840
0,4443
0,4052
0,3669
0,3300
0,2946
0,2611
0,2296
0,2005
0,1736
0,1492
0,1271
0,1075
0,0901
0,0749
0,0618
0,0505
0,0409
0,0329
0,0262
0,0207
0,0162
0,0125
0,0096
0,0073
0,0055
0,0041
0,0031
0,0023
0,0016
0,0012
0,05
0,4801
0,4404
0,4013
0,3632
0,3264
0,2912
0,2578
0,2266
0,1977
0,1711
0,1469
0,1251
0,1056
0,0885
0,0735
0,0606
0,0495
0,0401
0,0322
0,0256
0,0202
0,0158
0,0122
0,0094
0,0071
0,0054
0,0040
0,0030
0,0022
0,0016
0,0011
0,06
0,4761
0,4364
0,3974
0,3594
0,3228
0,2877
0,2546
0,2236
0,1949
0,1685
0,1446
0,1230
0,1038
0,0869
0,0721
0,0594
0,0485
0,0392
0,0314
0,0250
0,0197
0,0154
0,0119
0,0091
0,0069
0,0052
0,0039
0,0029
0,0021
0,0015
0,0011
0,07
0,4721
0,4325
0,3936
0,3557
0,3192
0,2843
0,2514
0,2206
0,1922
0,1660
0,1423
0,1210
0,1020
0,0853
0,0708
0,0582
0,0475
0,0384
0,0307
0,0244
0,0192
0,0150
0,0116
0,0089
0,0068
0,0051
0,0038
0,0028
0,0021
0,0015
0,0011
t Tablosu
Tek yönlü test için önem seviyesi (α/2 ihtimal)
SD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
60
120
∞
0,25
0,50
1,000
0,816
0,765
0,741
0,727
0,718
0,711
0,706
0,703
0,700
0,697
0,695
0,694
0,692
0,691
0,690
0,689
0,688
0,688
0,687
0,686
0,686
0,685
0,685
0,684
0,684
0,684
0,683
0,683
0,683
0,681
0,679
0,677
0,674
0,10
0,005
0,001
İki yönlü test için önem seviyesi (α=ihtimal )
0,20
0,10
0,05
0,02
0,010
3,078
6,314
12,706
31,821
63,657
1,886
2,920
4,303
6,965
9,925
1,638
2,353
3,182
4,541
5,841
1,533
2,132
2,776
3,747
4,604
1,476
2,015
2,571
3,365
4,032
1,440
1,943
2,447
3,143
3,707
1,415
1,895
2,365
2,998
3,499
1,397
1,860
2,306
2,896
3,355
1,383
1,833
2,262
2,821
3,250
1,372
1,812
2,228
2,764
3,169
1,363
1,796
2,201
2,718
3,106
1,356
1,782
2,179
2,681
3,055
1,350
1,771
2,160
2,650
3,012
1,345
1,761
2,145
2,624
2,977
1,341
1,753
2,131
2,602
2,947
1,337
1,746
2,120
2,583
2,921
1,333
1,740
2,110
2,567
2,898
1,330
1,734
2,101
2,552
2,878
1,328
1,729
2,093
2,539
2,861
1,325
1,725
2,086
2,528
2,845
1,323
1,721
2,080
2,518
2,831
1,321
1,717
2,074
2,508
2,819
1,319
1,714
2,069
2,500
2,807
1,318
1,711
2,064
2,492
2,797
1,316
1,708
2,060
2,485
2,787
1,315
1,706
2,056
2,479
2,779
1,314
1,703
2,052
2,473
2,771
1,313
1,701
2,048
2,467
2,763
1,311
1,699
2,045
2,462
2,756
1,310
1,697
2,042
2,457
2,750
1,303
1,684
2,021
2,423
2,704
1,296
1,671
2,000
2,390
2,660
1,289
1,658
1,980
2,358
2,617
1,282
1,645
1,960
2,326
2,576
0,05
0,025
0,002
318,31
22,327
10,214
7,173
5,893
5,208
4,785
4,501
4,297
4,144
4,025
3,930
3,852
3,787
3,733
3,686
3,646
3,610
3,579
3,552
3,527
3,505
3,485
3,467
3,450
3,435
3,421
3,408
3,396
3,385
3,307
3,232
3,160
3,090
2013HLT22-1
0,01
0,08
0,4681
0,4286
0,3897
0,3520
0,3156
0,2810
0,2483
0,2177
0,1894
0,1635
0,1401
0,1190
0,1003
0,0838
0,0694
0,0571
0,0465
0,0375
0,0301
0,0239
0,0188
0,0146
0,0113
0,0087
0,0066
0,0049
0,0037
0,0027
0,0020
0,0014
0,0010
0,09
0,4641
0,4247
0,3859
0,3483
0,3121
0,2776
0,2451
0,2148
0,1867
0,1611
0,1379
0,1170
0,0985
0,0823
0,0681
0,0559
0,0455
0,0367
0,0294
0,0233
0,0183
0,0143
0,0110
0,0084
0,0064
0,0048
0,0036
0,0026
0,0019
0,0014
0,0010
A CEVAP ANAHTARI
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
FELSEFESİ ve
HEMŞİRELİKTE
ESASLARI
TEMEL
EĞİTİM
TEMEL BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ
BİYOİSTATİSTİK
KAVRAMLAR
1. D
2. E
3. B
4. A
5. A
6. B
7. C
8. E
9. D
10. C
11. B
12. B
13. A
14. A
15. D
16. D
17. E
18. B
19. A
20. E
21. C
22. E
23. D
24. C
25. C
1. E
2. C
3. B
4. A
5. E
6. B
7. D
8. A
9. E
10. B
11. C
12. A
13. D
14. D
15. A
16. D
17. A
18. E
19. B
20. C
21. C
22. B
23. E
24. C
25. D
1. C
2. A
3. A
4. C
5. E
6. B
7. B
8. A
9. E
10. D
11. D
12. A
13. A
14. D
15. D
16. C
17. E
18. B
19. D
20. B
21. E
22. B
23. E
24. C
25. C
1. A
2. C
3. C
4. B
5. C
6. D
7. E
8. E
9. E
10. B
11. B
12. A
13. C
14. D
15. D
16. A
17. A
18. C
19. D
20. E
21. A
22. D
23. B
24. E
25. A
1. A
2. D
3. D
4. C
5. E
6. A
7. B
8. C
9. D
10. A
11. E
12. E
13. B
14. C
15. D
16. B
17. D
18. B
19. B
20. C
21. A
22. E
23. E
24. A
25. B
A
SINAVDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR
Sınav süresince öğrencilerin görevlilerle konuşmaları ve soru
sormaları, görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle
konuşmaları yasaktır.
Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara
uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya sınav evrakı üzerinde
yapılan incelemeler sonucu toplu kopya yapıldığı tespit edildiği
takdirde, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından bu
salonda sınava giren öğrencilerin tümünün sınavları geçersiz sayılır.
Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak
zorundadır. Görevliler gerektiğinde öğrencilerin oturma yerlerini
değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav
kurallarına uyulmasına bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına
uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan
ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle
konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan zaman aralıkları
içinde salonu terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre
engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılır ve
sınavları geçersiz sayılır.
Sınav salonunda size verilen cevap kâğıdı üzerindeki T.C. Kimlik
Numarasının, Ad ve Soyadın size ait olup olmadığını mutlaka
kontrol ediniz. Cevap Kâğıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size
ait cevap kâğıdını alınız. Daha sonra Cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış
olan yerlere T.C. Kimlik Numaranızı ve Kitapçık Türünü mutlaka
kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız.
Kendisine ait olmayan cevap kâğıdını kullanan öğrencilerin sınavları
geçersiz sayılır.
Soru kitapçığı ile cevap kâğıdı üzerindeki doldurulması gereken
alanları doldurmayan öğrencilerin durumları Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi tarafından incelenerek karara bağlanacaktır.
Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak
işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır.
Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak
kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak
yasaktır.
Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap
kâğıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav
salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.
Sınav sırasında sigara içilmesi, öğrencilerin birbirlerinden kalem,
silgi vb. araç-gereç istemeleri veya alışverişinde bulunmaları
kesinlikle yasaktır.
Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde
program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren
hesap makineleri ile tablet vb. özel cihazlar kullanılamaz. Hesap
makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve
değiştirilmesi yasaktır.
Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı,
taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye
yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri
konusunda Sınav Giriş Belgelerinde uyarılmışlardır. Buna rağmen
yanlarında bu tür cihazları getirenlerin, bunları sınav sonrasında
almak üzere Salon Başkanına teslim etmeleri gerekir. Bu cihazları
sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları
kapalı olsa bile sınavları geçersiz sayılır. Bu cihazların
kaybolmasından veya zarar görmesinden Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi sorumlu olmayacaktır.
Öğrenciler ruhsatlı veya resmî amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav
binasına gelmemelidirler. Üzerlerinde silah bulunan öğrenciler
kesinlikle binaya sokulmayacak ve sınava alınmayacaktır. Bir
şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili
açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size "SINAV
BAŞLAMIŞTIR" denilmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon
görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak
nedeniyle sınavlarınız geçersiz sayılır.
Sınavınızda Başarılar Dileriz.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2013HLT22-1
2013HLT22-1
Biraz sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden
önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, Adınızı,
Soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı, salon numarasını ve sıra
numaranızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları
toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru
kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız
geçersiz sayılır.
CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru
kitapçıkları
üzerine
yapılan
işaretlemeler
kesinlikle
değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu
sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler
sınavınızın yanlış değerlendirilmesine sebep olur.
2013HLT22-1
Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 ve sınav süresinin son 10 dakikası
içerisinde, sınavlarını tamamlasalar bile öğrencilerin salondan
çıkmalarına izin verilmeyecektir.
Tükenmez veya dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
Kullanıldığı takdirde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

Benzer belgeler