Tehlikeli Maddeler Rehberi

Transkript

Tehlikeli Maddeler Rehberi
Uzman Bilgileri
K
E
Tehlikeli Maddeler Rehberi
Ö
N
R
Yanıcılar
Versiyon 1.0
Yanıcı Maddelerin
Saklanması için
Nihai Rehber
1
N
R
K
E
Ö
Yanıcı maddelerin kullanımı ve saklanması konusundaki bilinçsizlik, bir çok
alanda insanlar ve çalışma alanları için
büyük risk oluşturmaktadır.
Sascha Kunkel - Global Satış Müdürü
GİRİŞ
K
E
Bu rehber asecos Tehlikeli Maddeler serisinin ilk baskısıdır. Birçok
kaynaktan toplanan bilgiler ve kendi deneyimimiz ile, mümkün olan
en güvenli çalışma ortamını yaratmaya yardımcı olması amacıyla bu
literatür oluşturulmuştur. Bu baskı özellikle yanıcı maddelerin saklanması konusuna odaklanmaktadır. Gelecekte Tehlikeli Maddeler serisinde,
korozif malzemelerin uzmanlığı, gaz silindirlerinin muhafazası ve daha
birçok konu yer alacaktır.
N
R
Bütün Tehlikeli Maddeler serileri belirli aralıklarla gözden geçirilecek ve
güncellenecektir. Sizlerden gelecek geri bildirimler, fikirler ve eleştiriler
bizi mutlu etmekle birlikte, dökümanımızı endüstride çok geçerli bir
döküman haline getirmeye yardım edecektir. Konu ile ilgili academy@
asecos.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Uluslararası geçerli olan bir standart bulamadığımız zaman Alman
standartlarına atıfta bulunacağız. Bizimle irtibat kurmadan önce, yerel
kanunlarınızı kontrol etmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Şüpheniz
olduğunda, ülkenizde bulunan bayi ya da çalışanımız ile irtibat kurunuz.
Eğer yerel bir kanun ya da yönetmelik mevcut değil ise Alman yönetmeliklerinin size en iyi uygulama örneklerini sağlayabileceğini garanti
ediyoruz.
Ö
İlerleyen bölümlerde kolay anlaşılır şekilde aşağıdaki konulardan bahsedilecektir:
Tehlikeli madde terimleri ve tanımları
Tehlikeli maddelerin saklanması/depolanması
Yangına dayanıklı güvenli saklama dolaplarında, yanıcı sıvıların depolanması
N
R
K
E
Ö
4
İÇİNDEKİLER
1 TEHLİKELİ MADDELER / TERİMLER VE TANIMLAR
................................
7
1.1 Neler tehlikeli maddeler sınıfındadır? .................................................................................................................
8
1.2 Tehlikeli maddeler nasıl tanımlanır? ....................................................................................................................
10
1.3 Yanıcı sıvıların sınıflandırılması, terimler ve tanımlar ......................................................................................
12
1.4 Çalışanların korunması için alınacak önlemler .................................................................................................
16
1.5 Hatalı depolamanın sonuçları ................................................................................................................................
19
2 TEHLİKELİ MADDELERİN SAKLANMASI
K
E
....................................................................
23
2.1 Genel - Terimler ve Açıklamalar ............................................................................................................................
24
- Saklama çeşitleri ......................................................................................................................................................
24
- Birlikte depolama ....................................................................................................................................................
27
N
R
- Boş saklama alanlarının kullanımı .....................................................................................................................
31
2.2 Tehlikeli maddelerin saklanması konusundaki temel yükümlülükler - miktardan bağımsız olarak
32
2.3 Saklama odalarının kurulumu için gereksinimler ............................................................................................
35
DAYANIKLI GÜVENLİ SAKLAMA
3 YANGINA
DOLAPLARINDA YANICI SIVILARIN DEPOLANMASI
Ö
...............................
41
3.1 Güvenli saklama dolaplarının tipleri .....................................................................................................................
42
44
- Güvenli saklama dolaplarının karşılaştırılması ............................................................................................... 3.2 Yangına dayanıklılık dereceli, güvenli saklama dolaplarının EN 14470-1‘e göre belirlenmiş
güvenlik özellikleri ......................................................................................................................................................
52
3.3 Yangına dayanıklılık dereceli, güvenli saklama dolaplarının avantajları ...................................................
54
3.4 Yangına dayanıklılık dereceli, güvenli saklama dolaplarının gereksinimleri ...........................................
60
3.5 Güvenli saklama dolaplarının çeşitleri ................................................................................................................
66
3.6 Güvenli saklama dolaplarının teknik havalandırması ....................................................................................
72
3.7 Özel ihtiyaca yönelik çözümler .............................................................................................................................
74
3.8 Sonuç .............................................................................................................................................................................
76
4 Asecos hakkında
.................................................................................................................................................
79
5
HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR
Tehlikeli maddeler kullanılırken değişik tehlikeler oluşabilir. Çoğu sanayi ve laboratuvarda tehlikeli ve yanıcı
maddelerin kullanımı günlük rutin içerisindedir ve kaçınılamaz. Fakat sıklıkla unutulan şudur ki, bu maddelerin
yanlış muhafaza edilmesi insanları, çevreyi ve yapıları tehlikeye atar.
•
•
•
•
Yangın ve patlamalar
Toprak, yer altı ve yer üstü sularının kirlenmesi
Çalışmaz durumdaki iş yerleri
İnsan hayatının tehlikeye atılması
K
E
Bu nedenle tehlikeli maddeler hemen hemen her endüstri kolu ve laboratuvar için çok ciddiye alınması gereken bir konudur.
N
R
Uygun kullanımın dışında, sağlığı tehdit eden bu maddelerin saklama koşullarına da mutlaka uymak gerekmektedir.
Tehlikeli maddelerin kullanılmasına dair yasal mevzuat;
• Uluslararası yasa ve yönetmeliklerde (örn: GHS - Global Harmonized System = Küresel Uyum sistemi)
• Direktif ve yönergelerde (örn: Avrupa Birliği)
• Ülkelerin kendi yasa ve kurallarında
belirlenmiştir.
Ö
Ülkenizdeki tehlikeli maddelerin kullanımı hakkındaki mevzuat ve yönetmelikten haberdar
mısınız?
Bu kuralları ihtiyacınız olduğu zaman ve/veya yerde kullanıyor musunuz?
Hali hazırda en yüksek koruma seviyeli, en uygun saklama sistemini kullanıyor musunuz?
Eğer bütün sorulara “EVET” cevabını verdiyseniz, gerçekten GÜVENDESİNİZDİR!
6
K
E
N
R
TEHLİKELİ MADDELER
Terimler ve Tanımlar
Ö
7
1
TEHLİKELİ MADDELER
1.1 NELER TEHLIKELI MADDELER SINIFINDADIR?
Tehlikeli maddeler aşağıdaki özelliklere sahip maddelerdir:
Çok Zehirli
Çok Yanıcı
Zehirli
Yanıcı
Sağlığa zararlı
Kanserojen
Korozif
Reprotoksik
Tahriş edici
Mutajenik
K
E
N
R
Hassaslaştırıcı
Çevreye zararlı
Oksitleyici
Kullanırken tehlikeli maddeler salanlar
Patlayıcı
Kronik riskliler
Aşırı Yanıcı
Ö
Yukarıdaki terimler şu şekilde açıklanabilir:
ÇOK ZEHİRLİ
ZEHİRLİ
8
Çok az miktarıyla bile geçici veya ölümle sonuçlanabilecek kalıcı hasarlara yol açabilecek
maddeler. (Örn: Hidrojen siyanür, fosgen)
Az miktarıyla bile geçici veya ölümle sonuçlanabilecek kalıcı hasarlara yol açabilecek
maddeler. (Örn: Metanol, klor)
SAĞLIĞA ZARARLI
Geçici veya ölümle sonuçlanabilecek kalıcı hasarlara yol açabilecek maddeler. (Örn: Glikol,
iyot)
KOROZİF
Doku ve deriyi yok eden maddeler (Örn: %25 ve üzeri hidroklorik asit, %2 ve üzeri
sodyum hidroksit)
TAHRİŞ EDİCİ
Vücuda temasında inflamasyon oluşturan maddeler (örn: %10-25 arası hidroklorik asit,
%0,5-2 arası sodyum hidroksit)
TEHLİKELİ MADDELER
HASSASLAŞTIRICI
Solunum veya cilde teması ile aşırı hassas reaksiyonlar oluşturan maddelerdir. (Örn: Kobalt,
nikel, diizosiyonatlar)
OKSİTLEYİCİ
Hava ile teması olmaksızın yanabilen maddelerdir. (Örn: sodyum klorat, sodyum peroksit,
%70 ve üstü nitrik asit)
PATLAYICI
Isı, sürtünme, darbe, ilk alev gibi etkilerle patlayan maddeler. (Örn:nitrogliserin, dinamit,
TNT)
AŞIRI YANICI
Buharı hava ile potansiyel patlayıcı karışımlar oluşturan maddeler. (Alev kaynağı varlığında
tehlikeli olanlar) Parlama noktası 0C‘nin altında ve kaynama noktası 35C‘nin altında olan
maddeler. (Örn: Asetilen, hidrojen, dietil eter)
ÇOK YANICI
Buharı hava ile potansiyel patlayıcı karışımlar oluşturan maddeler. (Alev kaynağı varlığında
tehlikeli olanlar) Parlama noktası 21C‘nin altında olan maddeler. (Örn: aseton, petrol)
YANICI
Buharı hava ile potansiyel patlayıcı karışımlar oluşturan maddeler. (Alev kaynağı varlığında
tehlikeli olanlar) Parlama noktası 21C ve 35C arasında olan maddeler. (Örn: Stiren,
terebentin yağı)
KANSEROJEN
Vüvut hücrelerine kanserojen etki yaratan maddelerdir. (Örn: Asbest, benzen)
REPROTOKSİK
Kalıtımsal olmayan ancak dişi veya erkek üreme hücrelerine zarar veren maddelerdir. (Örn:
benzo(a)piren, 2-etoksi etanol)
MUTAJENİK
ÇEVREYE ZARARLI
1
K
E
Ö
N
R
Kalıtımsal olarak genetik zararlar yaratan maddelerdir. (Örn: akrilamit, dietil sülfat, etilen
oksit)
Hayvanlara, bitkilere, mikroorganizmalara, iklime, havaya, suya, toprağa zarar veren
maddelerdir. (Örn: Dizel yakıt, civa, diklorofloro etan)
Maddelerin üretimi ve kullanımı sırasında da tehlikeli maddeler ortaya çıkıp, ortama yayılabilir. (Örn:
Kaynak elektrodu)
Diğer kronik zararlı maddeler, uzun süreli kullanımlarda ve maruz kalınan durumlarda, belirli zararlar
verebilir.
9
www.asecos.com.tr
asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau
K
E
N
R
asecos Ltd.
Safety and Environmental Protection
c/o Park Associates
Gretton House, Waterside Court
Third Avenue, Centrum 100
Burton-upon-Trent, Staffordshire
GB-DE14 2WQ
Phone+44 (0) 7880 435 436
Fax +49 (0) 6051 922010
[email protected]
asecos S.L.
Seguridad y Protección del Medio Ambiente
CIM Vallès, Sector C, Nave 8, Despachos 1 y 2
ES-08130 Santa Perpètua de Mogoda
asecos Sarl
Sécurité et protection de l’environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz
asecos bv
Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden
Phone +33 387 78 62 80
Fax +33 387 78 43 19
[email protected]
Phone +31 172 50 64 76
Fax +31 172 50 65 41
[email protected]
Diğer ülkeler için iletişim:
asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau
Phone +49 60 51 92 20–0
Fax +49 60 51 92 20–10
[email protected]
Ö
Phone +34 902 300 385
Fax +34 902 300 395
[email protected]
Phone +49 60 51 92 20–0
Fax +49 60 51 92 20–10
[email protected]
© asecos GmbH 03/2016 Baskı hatalarından dolayı hiç bir sorumluluk kabul edilmez.
Bu broşürde verilen bilgiler derlenmiş ve bizim bildiğimiz kadarıyla bizim tarafımızdan kontrol edilmiştir.
Ancak, bizim herhangi bir hata ve sonuçları için herhangi bir sorumluluk kabul etmediğimizi lütfen unutmayın.
Mevcut devlet mevzuatına uyulması zorunludur. Diğer ülke mevzuatları bilgi niteliğindedir.
Kaynaklar: EN 14470-1, TRGS 510, TRGS 800, TRBS 2152/TRGS720, German Act on Protection Against Hazardous Substances (ChemG), GefStoffV, GGVSEB, GHS/CLP
Resimler: Fotolia LLC, WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG, asecos GmbH, Wesemann International GmbH