dalaman - RUNDAMENTAL

Transkript

dalaman - RUNDAMENTAL
.
NISAN APRIL 2016
MAYIS MAY 2016
SAYI ISSUE 24
DOĞASI, DENİZİ, YAZI VE KIŞI AYRI GÜZEL
AS BEAUTIFUL AS IT CAN BE WITH IT’S NATURE, SEA, SUMMER AND WINTER
dalaman
MAYIS MAY 2016
BAYRAKTAR, NAR GOURMET’NİN YENİ PROJELERİNİ ANLATTI
+ SAMİR
SAMIR BAYRAKTAR TELLS ABOUT NEW PROJECTS OF NAR GOURMET
TARİHİN PEŞİNDE İKİ EŞSİZ SEYAHAT YAZISI: PERU VE FİLİPİNLER
TWO UNIQUE TRAVELOGUE: PERU AND PHILIPPINES
Borajet’in hediyesidir.
Your complimentary copy.
˙
˙
˙IÇINDEKILER
CONTENTS
Konular
Features
68 Rundamental bu 80 Dalaman, Dalyan ve
56 Nar Gourmet Genel
Müdürü Samir Bayraktar,
kez Borajet sponsor Göcek’te unutulmaz bir
yeni projelerini anlatt .
deste iyle ko acak.
tatil için öneriler.
Samir Bayraktar, Nar
Rundamental will run
Tips for an amazing
Gourmet General Manager,
this time with the
holiday in Dalaman,
talks about latest projects. sponsorship of Borajet.
Dalyan and Göcek.
27
Good Food Society kurucusu
Levent Büyüku ur, Machu
Picchu’yu yazd .
Levent Büyükuğur, founder of
Good Food Society, writes about
Macchu Pichu.
4 BORAJET MAGAZINE MAYIS MAY 2016
olabileceğiniz bir ortam. Bizimle birlikte koşmaktan keyif
alacak, hede eri olan, disiplinli, motivasyon ve bilgiye
ihtiyaç duyan herkesle koşmak isteriz.
Grubunuza ilgiyi nas l buluyorsunuz? Kat l m geçen
y la göre ne düzeyde?
RUNDAMENTAL koşular haftada iki kez, hafta içi şehir ve
pazar günü orman koşusu olarak gerçekleşiyor. Koşulara
kat l m sistemini mail ile kay t almak suretiyle yap yoruz.
Koşu gününü ve konseptini duyurduktan sonra bize
mail atmalar n istiyoruz. Bunun başl ca sebebi, bilinçli
bir grup oluşturmak, bizimle koşanlar tan mak. Günün
sonunda, “Kimler bizimle koştu? Seviyesi neydi? Nas l
koştu? Kendisiyle ciddi düşünebilir miyiz?” gibi bilgileri
haf zada tutmak istiyoruz. Orman koşular için daha
önce en az 40 dk koşmuş olma özelliği ar yoruz çünkü
orman koşular m z en az 8 km mesafede gerçekleşiyor.
“Elementler” dediğimiz h z gruplar n oluşturduğumuzdan
beri kat l m daha da artt . Herkesin kendini rahat ettiği h z
grubunda koşma kri çok ilgi görüyor. Hem böylelikle de
kendinizi geliştirmek için daha uygun bir ortam oluşuyor.
“6 pace” h z grubuyla başlay p zaman içinde kendinize bir
yukar daki h z grubunu hede eyebilir ve h z n z art rmak
için motive olabilirsiniz.
Ko u düzenleyece iniz yer, mesafe, konsept ve isim
belirleme çal malar n nas l yürütüyorsunuz?
Çok eskiden beri sürekli koştuğumuz baz rotalar var.
Bunlar belli aral klarla tekrar ederek haftal k programa
dahil ediyoruz. Balat, Karaköy, Maçka, Şişhane,
Kad köy, Bebek, Tarabya s k koştuğumuz rotalar. Orman
koşular nda seçeneğimiz çok fazla değil ancak Belgrad
Orman ’nda Ayvat Bendi ve Geyik Yar şlar ’n n yap ld ğ
Geyik Parkuru, Fatih Orman en sevdiğimiz orman
rotalar m z.
Bu olu um epey vaktinizi al yor olmal . Her birinizin
de düzenli i lerde çal t n dü ünerek soruyorum,
zaman n z nas l düzenliyorsunuz?
Ekipteki herkesin belli görevleri var ancak her şeye
birlikte karar veriyoruz. Başlang çtan beri hangi gün ne
yapacağ m z belli. Bu yüzden sistem kusursuz işliyor.
Gün içinde çok çeşitli kirler ve projeler konuşuyoruz.
Kurulduktan çok k sa zaman içinde önemli markalarla
partnerlik yapmaya başlamam z, sorumluklar m z
biraz daha art rd . Adeta ajans gibi hareket edip her
konsepte uygun görsel duyuru dili vb gibi detaylar h zl ca
gerçekleştiriyoruz. Yönetim ekibi kendi aras nda çok
başar l bir proje iletişim aplikasyonu kullan yor. Geçtiğimiz
yedi ay boyunca tüm bu yap y oluşturma, organizasyonu
geliştirme, s k antrenman program , haftal k program
derken bir de web sitemiz olmas gerektiğini daha en
baştan beri biliyorduk ve 10 Mart 2016 tarihinde web
sitemizin lansman n yapt k. RUNDAMENTAL ayn
zamanda gerçek anlamda çok kullan şl bir web sitesi olan
tek koşu grubu da diyebiliriz. Koşu app’leri ile uyumlu
çal şan sistemimiz ile “En İyiler” sayfam z üzerinden
koşucular m z n haftal k, ayl k ve y ll k koşu istatistiklerine
de ulaşabiliyorsunuz. Bu web sitesi sayesinde
partnerlerimize de görünürlük sağlayabiliyoruz.
Metropollerde ya ayanlar n en büyük sorunu zaman.
ve bu tela içerisinde biraz da tembelle me arzusuyla
kendisini buna teslim etmek. Birço umuz spora
zaman bulam yoruz. Bu döngüyü k rmak için neler
öneriyorsunuz?
but the perception and message we create is “you must
develop yourself”. You have to participate in races and
test yourself. At the beginning we told people that they
should be able to run nonstop for at least 40 minutes to
run with us. But there are now people in our team who
ran for the rst time with us, developed themselves over
time, and now exercise without missing a single run. We
also have runners who run very well and who want to
constantly improve their ranking at the races in which
they compete.
As is the case with running, I think you have a much
more long-term target... Who do you aim to reach in
the upcoming period?
We always encourage each other to compete in races,
be there as a team, and improve ourselves. Recently,
we ran the Berlin Half Marathon as a team of 12.
With our team spirit and respect for each person, this
professional project backed by an amateur spirit go
very well. Things in Berlin went so smoothly and nicely
that everyone reached their goals and we really enjoyed
our trip. We never want to lose this spirit. We want
people to be sure about a few points when they join the
RUNDAMENTAL team. This is an environment where
you can obtain the right information and the necessary
motivation, and above all, where you can come together
with beautiful people. We want to run with anyone who
is going to enjoy running with us, has targets, is selfdisciplined, and needs motivation and information.
How much interest do you get? How does
participation compare to last year?
RUNDAMENTAL runs take place twice a week with
city runs on weekdays and forest runs on Sundays.
People can register to run with us via e-mail. We want
people to e-mail us after the running day and concept
are announced. The main reason for this is to create a
conscious team and get to know the people running
with us. At the end of the day, we want to remember the
details such as who ran with us, what his/her level was,
BORAJET MAGAZINE MAYIS MAY 2016 71
İlk başlad ğ m zda, herhalde bizim gibi başkalar yoktur
diye düşünüyorduk. Çünkü RUNDAMENTAL’da hemen
herkes haftal k koşu günlerimiz d ş nda da antrenmanlar
yap yor. Mutlaka haftada bir gün interval antrenman
yap yoruz. Dedik ki madem bir işe başlad k en iyi şekilde
yapal m. Yar m yamalak iş yaparak da kimseye örnek
olamay z. Çekirdek ekip 45-50 kişi kadar ve herkes koşuya
mutlaka çok severek zaman ay r yor. Koşunun en güzel
avantaj , yan nda koşu ayakkab n ve k yafetlerin olduğu
sürece istediğin zaman ve yerde yapabiliyor olman. Spor
salonlar nda koşmay b rak p sokaklara at ld ğ m zdan beri
şehrin her yerini kendimize koşu rotas haline getirdik.
Asl nda bakt ğ n zda günde 1 saatinizi ay racağ n z ama
karş l ğ n uzun y llar sağl kl bir beden ve zihin ile alacağ n z
çok hesapl bir spor.
Büyük rmalarla sponsorluk anla malar yla yola
ç kt n z çok güzel projeleriniz var. Yeni dönemde
kimlerle, neler yapacaks n z?
RUNDAMENTAL kurulduktan k sa bir zaman sonra PUMA
ile partnerlik anlaşmas yapt k. Bu anlaşma kapsam nda
markan n İstanbul’daki tek koşu grubuyuz. Sadece bir
sponsorluk anlaşmas ndan öte, tüm proejelerimizi birlikte
konuşuyor ve her iki taraf n da birbirine destek olduğu
bir çal şma şekli benimsiyoruz. Yine yak n bir zamanda
Garmin Türkiye ile bir işbirliğine başlad k. Her iki marka
da spor yapan ve koşan biri için çok değerli markalar
ve bu markalar İstanbul’da temsil eden tek grup olmak
gurur verici. Yine çok önemli bir sporcu markas olan
Oakley güneş gözlükleri ile yeni bir işbirliğine başlad k.
Özellikle koşucu modelleri ile bilinen kulakl k markas
Plantronics ile başlatt ğ mz partnerlik kapsam nda
koştuktan sonra kulland ğ n z aplikasyonla Twitter
üzerinden koşunuzu paylaşt ğ n zda otomatik olarak
sitenin “En İyiler” sayfas nda dereceye girip hediye
kulakl k kazanabiliyorsunuz. Zeplin Pub’larla yapt ğ m z
etkinliklerimiz de çok rağbet görüyor. Şu günlerde Bora Jet
ile başlayan yeni projemiz için çal ş yoruz ve şimdiden çok
heyecanl y z.
72 BORAJET MAGAZINE MAYIS MAY 2016
how he/she ran, and if we can take him/her seriously.
You must be able to run for at least 40 minutes
nonstop before going on our forest runs because
they are at least 8km long. Since we established our
“Elements” speed groups, we’ve seen participation
further increase. The idea of allowing people to run in
a speed group suited to them attracts great attention.
This also creates a more appropriate environment for
you to develop yourself. You can start with the “6
pace” speed group and over time aim for the next level
up. This can also motivate you to increase your speed.
How do you decide where to run, as well as the
distance, concept, and name?
There are some routes that we’ve been constantly
running for a very long time. We repeat them at certain
intervals and add them to our weekly schedule.
Balat, Karaköy, Maçka, i hane, Kad köy, Bebek, and
Tarabya are among them. We don’t have much choice
with forest runs but our favorites are Fatih Forest and
Geyik Track in Belgrad Forest holding Ayvat Bendi and
the Geyik Races.
Organizing this must take up a lot of your time. I’m
asking this considering that all of you are full-time
workers. How do you allocate your time?
Everyone has certain duties, but we decide everything
together. Right from the offset, we know what we’ll
do and on what day we’ll do it. That’s why the system
works perfectly. Over the course of a day we talk about
a wide range of ideas and projects. The fact that we
became partners of important brands shortly after we
set up the group has increased our responsibilities
a bit more. We act like an agency and quickly work
out details such as the marketing language suitable
for each concept. The management team uses a
very successful project communication app between
themselves. For the last seven months we’ve worked
to create this structure, develop this organization,
and prepare a strong exercise program and weekly
schedules. We always knew we
needed a website and on March
10, 2016 we launched it. We can
also say that RUNDAMENTAL is
the only running group with a very
practical website. Our system works
in harmony with running apps and
through this system you can view
our runners’ weekly, monthly, and
yearly running statistics on our page
“The Best”. We can also give our
partners publicitiy thanks to this
website.
The biggest problem for big city
dwellers is time, as well as the
fact that they give up in this busy
lifestyle somewhat due to a desire
to laze around. Many of us can’t
nd time for sports. What do you
suggest to break this cycle?
When we started out, we thought
there was probably no one like
us out there. Almost everyone in
RUNDAMENTAL does additional
exercise to our weekly running days.
We all do interval exercises once
a week. And as we started a new
thing, it had to be done in the best
way. We can’t become role models
for anyone by doing a botched
job. The core team includes 45-50
people and everyone is very happy
to dedicate their time to running.
The best thing about running is that
you can run wherever and whenever
you like, you just need your running
shoes and sports kit. Since the day
we left the gym for the streets, we
have incorporated every part of the
city into our running routes. In fact,
running is a very affordable sport,
which will take an hour in the day
but in return provides you with a
healthy body and mind for many
years.
You have some great projects
sponsored by big companies.
What are you doing and with
whom in the new season?
Shortly after setting up
RUNDAMENTAL, we signed a
partnership deal with PUMA.
Under this agreement, we became
the brand’s only running group
in Istanbul. It’s more than just a
sponsorship. We discuss all our
projects together and embrace a
working manner in which both sides
support each other. Recently, we
have started a collaboration with
Garmin Turkey. Both brands are very
valuable for people doing sports
and running and we are proud to
be the only group representing
these brands in Istanbul. We started
a new collaboration with Oakley
sunglasses, another very important
brand for sport enthusiasts. Under
the partnership we started with the
headphones brand Plantronics,
which is especially known for its
sports models, if you share your
run on Twitter through your chosen
app, you automatically rank on
the website’s “The Best” page and
have the chance to win a pair of
headphones. Our events carried out
in cooperation with Zeplin Pubs also
draw great interest. Lately, we’ve
been working on our new project
started with Bora Jet and we are
already very excited.
◗ “İstanbul Maratonu, İstanbul Yar
Maratonu’na kendi şehrimizde yap lan
en önemli organizasyonlar olmas
sebebi ile kat l yoruz. Grup olarak en
sevdiğimiz yar şlardan biri Belgrad
Orman ’nda yap lan Geyik Yar şlar .
Aram zda bu yar şlarda yaş kategorisi,
genel klasmanda ilk üçe giren epey
arkadaş m z oldu. Wings For Life
World Run ilk y l ndan beri sevdiğimiz
ve takip ettiğimiz bir yar ş. Nisanda
Berlin Yar Maratonu’nda koştuk. Bir
arkadaş m z Viyana Maratonu’nu,
bir başka arkadaş m z da Selanik’te
gerçekleşen Alexander The Great
Maratonu’nda 10K koşusu yapt .
Sonbahar gibi partnerimiz PUMA’n n
“Ignite İstanbul” yar ş nda ev sahipliği
yap p yar şacağ z.
◗ “We compete in the Istanbul Marathon
and Istanbul Half Marathon as they are
the most important events held in our
own city. The Geyik Races held three
times a year on Belgrad Forest is one
of our favorites. Many of our friends
have ranked top three in these races
under general classi cation and age
categories. We like the Wings For Life
World Run and have followed it since
its rst year. This year more of us will be
competing there as a group. Some of
our group ran the Berlin Half Marathon.
One of our friends ran the Vienna Marathon and another completed the 10km
Alexander The Great Marathon held in
Thessaloniki. Around fall, we will host
our partner PUMA’s “Ignite Istanbul”
race where we will also be running.
73