Slayt 1 - Tekirdağ Şube Müdürlüğü

Transkript

Slayt 1 - Tekirdağ Şube Müdürlüğü
TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ
ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
Hayvan Hakları Mevzuatı
[email protected]
5199 sayılı Hayvanları Koruma
Kanunu
1 Temmuz 2004
Ülkemizde hayvanların korunmasına dair düzenlenmiş ilk ve tek yasal
düzenlemedir.
Kanunun amacı:
Hayvanların,
•Rahat yaşamalarını,
•Ġyi ve uygun muamele edilmesini,
* Acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine
karşı en iyi şekilde korunmalarını,
*Her türlü mağduriyetlerinin
önlenmesini sağlamaktır.
Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak üzere
üç adet yönetmelik hazırlanmıştır:
Hayvanların Korunmasına
Dair Uygulama
Yönetmeliği
12.05.2006
Hayvan Deneyleri
Etik Kurullarının
Çalışma Usul ve
Esaslarına Dair
Yönetmelik
06.07.2006
Hayvanat Bahçelerinin
Kuruluşu Ġle Çalışma
Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik
11.08.2007
Bu Yönetmeliklere Göre;
Yasak Müdahaleler:
Kedi ve köpeklerin sahiplerince hayvanlarını yavrulatmak
isteyenler, doğacak yavruları belediyeye kayıt altına aldırmak
zorundadırlar.
( Uymayanlara hayvan başına 343 TL. para cezası verilir.)
Sahipsiz hayvanların korunması
Sahipsiz hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı
Zabıtası Kanununda öngörülen kuduz gibi tehlikeli
ve salgın hastalıklar dışında öldürülmeleri yasaktır.
( Uymayanlara hayvan başına 687 TL. para cezası verilir.)
Cerrahi müdahaleler
Hayvanlara tıbbî ve cerrahi
müdahaleler sadece veteriner
hekimler tarafından yapılır.
( Uymayanlara hayvan başına 229 TL. para cezası verilir.)
-
Ev ve süs hayvanının dış görünüşünü değiştirmeye
yönelik, tedavi amaçlı olmayan;
Kuyruk ve kulak kesilmesi, tırnak sökülmesi yasaktır.
Bir hayvana tıbbî amaçlar dışında hormon ve ilaç
vermek, çeşitli maddelerle doping yapmak yasaktır.
( Uymayanlara hayvan
başına 1.346 TL. para
cezası verilir.)
Hayvan deneyleri
Hayvanlar, bilimsel olmayan deneylerde
kullanılamazlar.
Hayvan deneyi yapan kurum ve kuruluşlarda
bu deneylerin yapılmasına kendi bünyelerinde
kurulmuş etik kurullar yoluyla izin verilir.
( Uymayanlara hayvan başına 343 TL. para cezası verilir.)
( Yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara 1.374 TL para cezası verilir.)
Hayvanların Ticareti
Hayvanlar satılırken; sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve
sağlık şartlarına uygun olması zorunludur.
Bir hayvan; acı, ıstırap ya da zarar görecek
şekilde,
film çekimi, gösteri, reklam
ve benzeri işler için kullanılamaz.
Hayvanların ticari amaçla film çekimi
ve reklam için kullanılmasına Ġl Çevre ve
Orman Müdürlüklerince izin verilir.
( Uymayanlara hayvan başına
1.145 TL. para cezası verilir.)
Hayvanların eğitimi
Hayvanlar, gücünü aşacak şekilde veya gereksiz acı
çekmesine neden olacak yöntemlerle eğitilemez.
Hayvanları başka
bir canlı
hayvanla dövüştürmek yasaktır.
Folklorik amaca yönelik, şiddet
içermeyen
geleneksel gösteriler,
Bakanlığın uygun görüşü alınarak il
hayvanları koruma kurullarından izin
alınmak suretiyle düzenlenebilir.
( Uymayanlara hayvan başına 1.717 TL.
para cezası verilir.)
Hayvanların kesimi
Hayvanların kesilmesi dini kuralların gerektirdiği özel koşullar
dikkate alınarak;
- Hayvanı korkutmadan, ürkütmeden,
- En az acı verecek şekilde,
- Hijyenik kurallara uyularak
- Usulüne uygun olarak bir anda yapılmalıdır.
Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları
üretmek; satışını ve reklamını yapmak, sergilemek ve hediye etmek
yasaktır.
( Uymayanlara hayvan başına 3.434 TL. para cezası verilir. )
Pitbull terrier
Dogo Argentino
Fila Brasileiro
Japanese tosa
American Staffordshire
Terrier
American Pit Bull
Terrier
Perro de Presa Canario
Cane corso
Staffordshire Bull Terrier
Bull terrier
Argentine Dogo
Tehlikeli hayvan
sahipleri bu
hayvanların; halka açık
yerlerde dolaştırılması
sırasında çevreye
vereceği zararı
önleyecek şekilde
mutlaka ağızlığını
takmakla ve
kontrolünde tasma ile
dolaştırmakla görevli
ve sorumludur.
Trafik kazaları
Bir hayvana çarpan ve ona zarar
veren sürücü, onu en yakın veteriner
hekim ya da tedavi ünitesine
götürmek veya götürülmesini
sağlamak zorundadır.
( Uymayanlara hayvan başına 343 TL. para cezası verilir.)
Ġl Hayvan Koruma Kurulu
Ġl hayvan koruma kurulu, her ilde valinin başkanlığında;
Büyükşehir belediyesi olan illerde, büyükşehir belediye başkanları,
Büyükşehire bağlı ilçe belediye başkanları,
Büyükşehir olmayan illerde belediye başkanları,
Ġl çevre ve orman müdürü,
Ġl tarım müdürü,
Ġl sağlık müdürü,
Ġl milli eğitim müdürü,
Ġl müftüsü,
Büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir belediyesi veteriner işleri müdürü,
Büyükşehir olmayan illerde ise il belediye veteriner işleri müdürü,
Veteriner fakülteleri olan yerlerde, fakülte temsilcisi,
Hayvanları koruma ile ilgili faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlardan valilik takdiri
ile seçilecek en çok iki temsilci,
Ġl veya bölge veteriner hekimler odasından bir temsilciden
oluşur.
Kurulun sekretarya hizmetleri il çevre ve orman müdürlüğü
tarafından yürütülür.
Hayvanları Koruma Kanunu’na Göre
Belediyelerin görev ve sorumlulukları
- Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki
Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla,
gerekli tedavilerinin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve
işaretlenmesini
müteakip
alındığı
ortama
bırakmakla,
geçici
bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan
koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,
Ek-2
SAHĠPSĠZ HAYVAN KAYIT DEFTERĠ
Yaşı
N
o
Hayv
anın
Türü
Irkı
S
ı
r
a
Cins
iyeti
Geldiği/
Da Alındığı
vra
Yerin
nış Adresi/
şek Sahibini
li
n Adı,
Adresi
Geçici
bakım
evine
Geldiğ
i Tarih
Yapılan
Tedavi
Gebelik
Durum
u
Kısırlaş
tırma
ve
İşaretle
me
Aşı İsmi
ve
Yapılma
Tarihi
Sahiplen
dirme
Tarihi
Alındığ
ı Yere
Bırakıl
dığı
Tarih
Ölüm
Nedeni
varsa
Otopsi
rapor
sonucu
Diğe
r
Husu
slar
- Geçici bakımevinde bulunan tüm hayvanların sahiplendirilmesi için
belediye ilân panoları ile belediyenin internet ortamı ve diğer tüm yayın
organlarında duyuru yapılmasıyla,
Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak
üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması,
işaretlenmesi
ve
kayıtlarının
tutulmasının
sağlanması,
kısırlaştırılması,
alındığı
ortama
geri
bırakılması
ve
sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine
gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma
görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin
koordinasyonunun sağlanmasıyla,
-
- Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan
lokanta, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi halinde
işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli
besin maddelerinin toplanmasıyla,
Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanunî istisnalar
ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali
olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında
insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit edeceğine
geçici bakımevi veteriner hekimince karar verilerek rapor tutulan
hayvanların en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan
yöntemlerle öldürülmesiyle,
-
Geçici bakımevlerinden kedi ve köpek almak isteyen kişi,
kurum ve kuruluşlar için Ek-4 deki Sahipsiz Hayvan Edinme
Formunu doldurmak, geçici bakımevi sorumlusu ya da sorumlu
veteriner hekimin de onayı ile sorumlu veteriner hekimce
düzenlenen sağlık karnesini vererek sahiplendirme yapılmasıyla,
-
Ek-4
SAHİPSİZ HAYVAN EDİNME FORMU
Sahipsiz hayvan edinmek isteyenin bilgileri :
Konut Bilgileri :
Adı soyadı
: …………………………
Apartman Dairesi (*) : ……
Yaşı
: …………….…………………… Müstakil
: ……
Mesleği
: ……………………………………
Çiftlik
: ……
Ġş – Ev Telefon no : …………………………………………………………………………...
Ġş - Ev Adresi
: …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Sahiplenme şartları: Sahipsiz hayvan edinmek isteyen kişi ya da kuruluş ona yasalar çerçevesinde uygun ortam ve
şekilde bakmayı taahhüt eder. Hayvanı sahiplendikten sonra ilgili belediyeye kaydını 7 gün içinde yaptırır. Taahhütün yerine
getirilmediği il müdürlüğünce tespit edildiğinde sahiplenme şartları ortadan kalkar, il müdürlüğünce hayvana el konulur ve
uygun bir yere gönderilmesi sağlanır. Sahiplenilen hayvan kaçtığında ya da kaybolduğunda hayvan sahibi tarafından 7 gün
içinde ilgili belediyeye ve hayvanın sahiplenildiği birime bildirilecektir. Sahiplenilen hayvanın ölmesi durumunda bir veteriner
hekim tarafından verilen ölüm raporu, hayvana ait bilgi ve belgeler ilgili belediyeye teslim edilecektir. Ayrıca hayvanın
sahiplenildiği birime de bilgi verilecektir.
Hayvana ait bilgiler :
Tür : ……………………………………………………………..
Irk
: ……………………………………………………………..
Eşkal : ……………………………………………………………..
Cinsiyet
: ……………………………………………………………..
Yaş : ……………………………………………………………..
Aşıları
: ……………………………………………………………..
Ġşaretleme /
mikroçip no : ..…………………………………………………………...
Diğer bilgiler
: …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Hayvanı Sahiplenen kişinin
Geçici bakımevi Sorumlusu
Sorumlu Veteriner Hekim
Adı soyadı
Adı - Soyadı
Adı - Soyadı
Diploma no
Tarih - İmza
Tarih - İmza
Tarih - İmza
Hayvanı sahiplenen kuruluşun adı
Yetkili - İmza
Geçici bakımevlerinde oluşan atık ve artıkların çevre ve
toplum sağlığına zarar vermesinin önlenmesiyle,
-
Geçici bakımevlerinde
engellenmesiyle,
-
ticarî
amaçla
hayvan
üretiminin
- Ev ve süs hayvanı ile kontrollü hayvan ve geçici bakımevlerinde
ölen hayvanların, belirlenecek yerlerdeki derin çukurlara gömülerek
üzeri sıkıştırılmış toprak ile kapatılması veya yakma ünitesinde
yakılmasıyla ve 16/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı -Hayvan Sağlığı ve
Zabıtası Kanununa göre enfeksiyon geçirmiş ve zoonoz hastalıktan
ölen hayvanların ise bünyesinde bulunan yakma fırınında yakılması
veya usulüne uygun olarak kireç ile gömülmesiyle,
- Ev ve süs hayvanını bulunduran hayvan sahiplerinin, ölümü ya
da hayvanına bakamayacak şekilde hastalanması durumunda;
hayvan sahiplerinin yakınları tarafından gerekçelerinin belediyeye
bildirilmesi halinde, belediye görevlilerince hayvanları geçici
bakımevlerine göndermek ya da sahiplendirmekle,
- Hayvan geçici bakımevinden ev ve süs hayvanı almak isteyen
kişilere, Ek-4 deki Sahipsiz Hayvan Edinme Formu doldurtularak;
hayvana ait bilgileri Ek-1 deki Sahipli Hayvan Kayıt Defterine
kaydetmekle,
- Ev ve süs hayvanları ve kontrollü hayvanların, Ek-1 deki Sahipli
Hayvan Kayıt Defterine kayıtlarının yapılmasıyla,
EK-1 Sahipli Hayvan Kayıt Defteri
Sıra
No
Hayvanın
Türü
Irkı
Cinsi
Yaşı Cinsiyeti
Sahibinin
Aşı türü,
Adı,
adı
Adresi
Yapılma
Tarihi
Kısırlaştırma
ve İşaretleme
Yapılan Gebelik
tedavi durumu
Sahiplendi
rilme
tarihi
- Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitimi organize
etmekle,
- Ev ve süs hayvanı satan işletme sahiplerine verilecek eğitimi
organize etmekle,
- Hayvanlarının bakımını ciddi şekilde ihmal ettiği ya da onlara
ağrı, acı veya zarar verdiği tespit edilenlerin, el konulan
hayvanlarının sahiplendirmesini ya da kontrol altına alınmasını
sağlamakla,
veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması,
kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması
ve
işaretlenmesi,
alındığı
ortama
geri
bırakılması,
sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla,
- Sahipsiz
ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır.
Kısırlaştırma;
Üremenin
önlenmesi,
Sakinleşme ve
Sağlıklı bir
sokak hayvanı
topluluğu
sağlar.
Mobil kısırlaştırma üniteleri
Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için özel ya da resmi
kurumlarca mobil araçlar oluşturulmaktadır.
Mobil araçlara Ġl Çevre ve Orman Müdürlüklerince izin
verilmektedir.
Bu araçlarda sokak hayvanları kısırlaştırılarak aşılanmakta ve
işaretlenmektedir.
Ġlimizde Hayvanlara Yönelik
Yaşanan Sorunlar
* Sokakta yaşayan hayvanların yaşam standartlarının düşük olması,
* Toplumun hayvan hakları, korunması, sevgisi, refahı ve konuyla ilgili mevzuat
hakkında bilinçsiz olması,
* Evcil hayvan sahipleri ile ilgili yeterli denetlemenin olmaması,
* Yabani hayvanlar ve koruma altındaki hayvanlar ile ilgili yeterli bilgiye sahip
olunmaması, yasak ve kontrolsüz avlanma,
* Nehir ve denizdeki kirlenmeden dolayı suda yaşayan canlıların yaşam alanlarının yok
olması,
* Ġlimizin yoğun yazlık konutları içermesi sebebiyle konut sahiplerinin yaz sonu
dönüşlerinde edindikleri evcil hayvanları terk etmesi,
* Hayvan sağlığı, refahı ve korunması için ilgili kurumlarca ayrılan kaynağın yetersiz
olması.
(Bu sorunların giderilmesi için Valiliğimizce “10 Yıllık Ġl Hayvanları Koruma ve Eylem
Planı” hazırlanmış olup, 08.07.2009 tarihli Ġl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında
planın uygulanmasına karar verilmiştir. Eylem planı Müdürlüğümüzce Ġlimizdeki tüm
Belediyelere gönderilmiş olup, Belediyelerin plan kararlarında yer alan görevlerini
yerine getirmesi beklenmektedir.)
BELEDĠYELERE YÖNELĠK SORUNLAR
* Talep halinde Bakanlığımızca kredi verilmesine rağmen bazı belediyeler sokak
hayvanlarının rehabilitasyonu için bakımevi yapmamaktadırlar,
* Topladıkları sokak hayvanlarını şehir dışına ya da ormanlık alana
bırakmaktadırlar.
* Sokak hayvanlarını itlaf etmektedirler.
* Kısırlaştırarak, aşıladıkları ve işaretledikleri sokak hayvanlarından iri
cüsseli, hasta, yavrulu olanları da barınaklarında bakmayıp alındıkları
ortama bırakmaktadırlar.
* Belediye yetkilileri bazen Ġl Hayvanları Koruma Kuruluna katılmamaktadır.
* Belediyeler planlı olarak çalışacak kısırlaştırma ekiplerini oluşturmamakta ve bu
çalışmalar süreklilik arz etmemektedir. (kısırlaştırma çalışmaları mobil
araçlarda ya da ihale yolu ile de çözümlenebilmektedir. )
* Bazı Belediyeler yapılan kısırlaştırma,aşılama,sahiplendirme çalışmalarına dair
bilgileri içerir 6 aylık izleme cetvelini Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne
göndermemekte veya “Ġlçemizde/Beldemizde sahipsiz hayvan bulunmamaktadır”
çalışmalardan kaçmaktadırlar.
Sokak Hayvanlarının Kontrol Altına Alınması Ġçin Yapılan Çalışmalar
Tekirdağ Ġli/……………Ġlçesi/…………………Beldesi Sokak Hayvanları Altı Aylık Ġzleme Cetveli
Sıra
No
Belediye
(Ġl / Ġlçe)
Bakımevi
kapasitesi
(hayvan
sayısı)
Bakımevinde
sahiplendirilen
hayvan sayısı
Kısırlaştırılan
hayvan sayısı
Dişi
Erkek
Aşılanan
hayvan sayısı
Kuduz
Karma
aşı
Belediye
sınırları
Alındığı
Ġşaretlenen
dahilindeki
ortama
hayvan
tahmini
bırakılan
sayısı
işaretlenmemi
hayvan sayısı
ş sokak
hayvanı sayısı
TOPLAM
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Belediyelerce (Ġl/Ġlçe) doldurulacak bu cetvel, altı aylık (Ocak - Haziran ve
Temmuz - Aralık) dönemler halinde Bakanlığımıza gönderilmektedir.
Teşekkürler

Benzer belgeler

5199 sayılı hayvanları koruma konunu ve ilgili yönetmelikler için

5199 sayılı hayvanları koruma konunu ve ilgili yönetmelikler için durumlarında izin verilebilir. Bir hayvana tıbbî amaçlar dışında, onun türüne ve etolojik özelliklerine aykırı hale getirecek şekilde ve dozda hormon ve ilaç vermek, çeşitli maddelerle doping yapma...

Detaylı