Teknik Şartname

Transkript

Teknik Şartname
ETİ MADEN İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞALGAZ TEMİNİ
TEKNİK ŞARTNAME
2016 YILI
DOĞALGAZ TEMİNİ
TEKNİK ŞARTNAME
ENERJİ ve OTOMASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Doküman No:
Sayfa No:
Tarih:
11.09.2015
Revizyon:
Doküman No:
Sayfa No:
Tarih:
11.09.2015
Revizyon:
DOĞALGAZ TEMİNİ
TEKNİK ŞARTNAME
ETİ MADEN İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İÇİNDEKİLER
1.
ŞARTNAMENİN KONUSU
2.
TANIMLAR
3.
DOĞAL GAZ KULLANILACAK TESİSLER
4.
GAZ ÇEKİŞ MİKTARI ve SÜRESİ
5.
DOĞAL GAZIN ÖZELLİKLERİ
6.
BİRİM ÇEVİRMELERİ, BİRİM FİYAT, FATURALANDIRMAYA ESAS
DOĞAL GAZ MİKTARI ve FİYAT FARKI
7.
AZAMİ GAZ ÇEKİŞ MİKTARLARI
8.
GARANTİ
9.
GAZ KALİTESİNİN İZLENMESİ
10.
DOĞAL GAZ TESLİM YERİ
11.
ÖLÇÜM
12.
TEKNİK SORUMLULUKLAR ve TEKNİK ÇALIŞMALAR
13.
STANDART VE YÖNETMELİKLER
14.
YETERLİK KRİTERLERİ
15.
BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEK İŞLER
16.
İŞ DENEYİM BELGESİ
17.
İŞİN SÜRESİ
Doküman No:
Sayfa No:
Tarih:
11.09.2015
Revizyon:
DOĞALGAZ TEMİNİ
TEKNİK ŞARTNAME
ETİ MADEN İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 1. ŞARTNAMENİN KONUSU
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı, Emet Bor İşletme Müdürlüğü, Kırka Bor
İşletme Müdürlüğü ve Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü tesislerinin
öncelikle proses amaçlı buhar üretiminde, bunun yanında elektrik üretimi ile İşletmenin diğer
ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak olan ve bu şartnamede özellikleri tarif edilen
196.857.080 Sm³ doğal gazın kesintisiz olarak temini işidir.
MADDE 2. TANIMLAR
Bu şartnamede;
İdare
:Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
İstekli
:Teklif verecek firmayı,
Yüklenici
:İhale üzerinde kalan ve İdare ile Sözleşme imzalayan firmayı,
Standart Metreküp (Sm³):1,01325 bar mutlak basınç ve 15ºC sıcaklıkta bir metre küp hacim
kaplayan doğal gaz miktarını,
Fiili üst ısıl değer: Doğal gazın ilgili tahakkuk dönemi içindeki her gün için tespit edilen üst
ısıl değerlerinin o tahakkuk dönemi için hesaplanan metreküp cinsinden hacimsel akış ağırlıklı
ortalamasını,
ifade eder.
MADDE 3. DOĞAL GAZ KULLANILACAK TESİSLER
İdarenin, Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet/KÜTAHYA tesisleri ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğü
Kırka-Seyitgazi/ESKİŞEHİR tesisleri ve Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü
Bandırma/BALIKESİR tesisleri.
3.1.İstasyon Basınç ve kapasiteleri
3.1.1. Emet Bor İşletme Müdürlüğü tesislerinde kullanılan gaz için, RMS-A tipi basınç
düşürme ve ölçüm istasyonuyla birlikte RMS-B1 ile RMS-B2 tipinde 2 adet basınç düşürme ve
ölçüm istasyonları bulunmakta olup, basınç düşürme ve ölçüm İstasyonları;
1 nolu RMS-A 58bar/15bar, 7.500 Sm3/h,
2 nolu RMS-B1 15bar/4bar, 4.000 Sm3/h,
3 nolu RMS-B2 15 bar/15 bar, 5.000 Sm3/h,
Doküman No:
Sayfa No:
Tarih:
11.09.2015
Revizyon:
DOĞALGAZ TEMİNİ
TEKNİK ŞARTNAME
ETİ MADEN İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3.1.2. Kırka Bor İşletme Müdürlüğü tesislerinde kullanılan gaz için, RMS-A tipinde 2 adet
basınç düşürme ve ölçüm istasyonu ile RMS-B tipinde 1 adet basınç düşürme ve ölçüm
istasyonları bulunmakta olup, basınç düşürme ve ölçüm İstasyonları;
1 nolu ETİ KIRKA BOR-2 RM/A 70bar/4bar, 30.000 Sm3/h,
2 nolu RMS-A 70bar/ 15bar, 15.000 Sm3/h,(ESGAZ tarafından, KIRKA MAH. İçin
kullanılmaktadır.)
3 nolu RMS-B 15 bar/4 bar, 15.000 Sm3/h, ,(ESGAZ tarafından, KIRKA MAH.
İçin kullanılmaktadır.)
3.1.3. Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünde kullanılan gaz için, 2 adet
RMS-B tipi basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bulunmakta olup, basınç düşürme ve ölçüm
istasyonları;
1 nolu RMS-B 19bar/4bar, 2.500 Sm3/h,
2 nolu RMS-B 19bar/4bar, 3.000 Sm3/h,
MADDE 4. GAZ ÇEKİŞ MİKTARI ve SÜRESİ
4.1. İdare’ye bağlı Emet Bor İşletme Müdürlüğü’nün 01 Ocak 2016 ve 31 Aralık 2016 tarihleri
arasındaki sözleşme dönemi için aylık doğal gaz çekişleri dağılımı aşağıdaki gibi olup,
sözleşme dönemi toplam doğal gaz çekiş miktarı (12 aylık) 56.332.800 Sm³’tür.
YIL
AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
2016 YILI
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
MİKTAR (Sm³)
4.820.400
4.352.400
4.820.400
4.698.000
4.854.000
4.398.000
4.700.400
4.854.000
4.698.000
4.815.600
4.506.000
4.815.600
56.332.800
Doküman No:
Sayfa No:
Tarih:
11.09.2015
Revizyon:
DOĞALGAZ TEMİNİ
TEKNİK ŞARTNAME
ETİ MADEN İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4.2. İdare’ye bağlı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü’nün 01 Ocak 2016 ve 31 Aralık 2016 tarihleri
arasındaki sözleşme dönemi için aylık doğal gaz çekişleri dağılımı aşağıdaki gibi olup,
sözleşme dönemi toplam doğal gaz çekiş miktarı (12 aylık) 135.000.000 Sm³’tür.
YIL
AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
2016 YILI
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
MİKTAR (Sm³)
13.165.900
11.621.700
12.055.800
11.799.000
11.635.000
11.364.700
3.886.000
11.635.300
11.750.900
12.080.000
KASIM
11.645.800
ARALIK
12.359.900
135.000.000
TOPLAM
Doküman No:
Sayfa No:
Tarih:
11.09.2015
Revizyon:
DOĞALGAZ TEMİNİ
TEKNİK ŞARTNAME
ETİ MADEN İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4.3. İdare’ye bağlı Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü’nün 01 Ocak 2016 ve
31 Aralık 2016 tarihleri arasındaki sözleşme dönemi için aylık doğal gaz çekişleri dağılımı
aşağıdaki gibi olup, sözleşme dönemi toplam doğal gaz çekiş miktarı (12aylık) 5.524.280
Sm³’tür.
YIL
2016 YILI
AYLAR
MİKTAR (Sm³)
OCAK
561.101
ŞUBAT
503.928
MART
578.701
NİSAN
559.171
MAYIS
576.301
HAZİRAN
490.296
TEMMUZ
166.875
AĞUSTOS
411.263
EYLÜL
360.271
EKİM
443.851
KASIM
428.671
ARALIK
443.851
TOPLAM
5.524.280
4.4. Yukardaki tablolarda her üç işletme için aylık olarak verilen gaz çekiş miktarları ortalama
değerleri ifade etmekte olup, bu miktarlar idare tarafından en çok ±%20 oranında
değiştirilebilir.
MADDE 5. DOĞAL GAZIN ÖZELLİKLERİ
5.1. Kimyasal Kompozisyon (Mol Yüzdesi Olarak)
Metan
(C1)
Min.
% 82
Etan
(C2)
Maks. % 12
Propan
(C3)
Maks. % 4
Bütan
(C4)
Maks. % 2,5
Pentan ve Diğer Ağır Hidrokarbonlar
(C5+) Maks. % 1
Karbondioksit
(CO2) Maks. % 3
Oksijen
(O2)
Maks. % 0,5
Azot
(N2)
Maks. % 5,8
Doküman No:
Sayfa No:
Tarih:
11.09.2015
Revizyon:
DOĞALGAZ TEMİNİ
TEKNİK ŞARTNAME
ETİ MADEN İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kükürt :
Hidrojen Sülfür
(H2S) Maks. 5,35 mg/m³
Merkaptan Kükürt
Maks. 16,07 mg/m³
Toplam Kükürt
Maks. 115,50 mg/m³
Üst Isıl Değer
Maks.
10.427 kcal/ m³
Min.
8.100 kcal/ m³
MADDE 6. BİRİM ÇEVİRMELERİ, BİRİM FİYAT, FATURALANDIRMAYA ESAS
DOĞAL GAZ MİKTARI ve FİYAT FARKI
6.1. Birim Çevirmeleri:
Doğal gaz miktarının enerji bazında hesaplanması için;
1 Kalori = 4,184 Joule (thermochemical calorie)
1 kWh = 3.600.000 Joule
kullanımıyla, 9.155 kcal/m³ üst ısıl değeri esas alınarak
1 m³ = 10,64 kWh
birim dönüşüm katsayıları kullanılacaktır.
6.2. Birim Fiyat:
İstekliler, teklif birim fiyatını enerji (kWh) ve 9.155 kcal/m³ üst ısıl değerini esas alarak hacim
(Sm3) bazında vereceklerdir.
Birim fiyatın (f) enerji bazından (TL/kWh) hacim bazına (TL/m3) çevrilmesinde doğal gazın
referans üst ısıl değeri olarak 9155 kcal/m3 esas alınır ve hacim bazındaki fiyat aşağıdaki
formüle göre hesaplanır.
fs = f X 10,64 kWh/ m3
Burada;
fs : 9155 kcal/ m3 üst ısıl değere baz perakende satış fiyatı (TL/m3),
f : Perakende satış fiyatıdır (TL/kWh).
Doküman No:
Sayfa No:
Tarih:
11.09.2015
Revizyon:
DOĞALGAZ TEMİNİ
TEKNİK ŞARTNAME
ETİ MADEN İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hesaplamalarda; kWh bazındaki fiyatlarda virgülden sonra sekiz hane, Sm3 bazındaki
fiyatlarda ise virgülden sonra altı hane dikkate alınacaktır. KWh için yuvarlama yapılırken
virgülden sonraki dokuzuncu hanedeki rakam beş ve üzeri ise sekizinci hanedeki rakam bir üst
değere yuvarlanır; beşin altında ise dikkate alınmaz. Metreküp (Sm3) bazındaki fiyatlar için
yuvarlama yapılırken virgülden sonraki yedinci hanedeki rakam beş ve üzeri ise altıncı
hanedeki rakam bir üst değere yuvarlanır; beşin altında ise dikkate alınmaz.
6.3. Faturalandırmaya Esas Doğal Gaz Miktarı:
Her tahakkuk dönemi için fiili üst ısıl değer düzeltmesi yapılarak faturalamaya esas alınacak
doğal gaz satış miktarı enerji (kWh) olarak belirlenecektir. Bu amaçla aşağıdaki formül
kullanılacaktır.
d
mf = md x ———————
860,42 kcal/kWh
Burada,
mf: Faturalandırmaya esas alınacak doğal gaz satış miktarı (kWh),
md: Düzeltilmiş hacmi (m3),
d: İlgili tahakkuk döneminin fiili üst ısıl değeridir (kcal/m3).
6.4. Fiyat Farkı:
Bu iş için fiyat farkı uygulanacaktır.
Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre yapılacaktır.
F=(M x B) x [(A2/A1)-1]
Fiyat farkı hesabında;
F: Fiyat farkı tutarını (TL),
M: Birim fiyat sözleşmelerde idareye teslim edilen mal kalemi miktarını; götürü bedel
sözleşmelerde ise toplam teslim yüzdesini,
B: Sözleşme fiyatını,
A1: Doğal gaz için, ihalenin yapıldığı aya ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre
Endeks Sonuçları Tablosunun 402 numaralı “Gaz Üretimi ve Dağıtımı” başlıklı
Sütununda ki sayıyı,
A2:Doğal gaz için, sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken tarihin içinde
bulunduğu aya ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan
2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları
Tablosunun 402 numaralı “Gaz Üretimi ve Dağıtımı” başlıklı sütunundaki sayıyı,
ifade eder.
Doküman No:
Sayfa No:
Tarih:
11.09.2015
Revizyon:
DOĞALGAZ TEMİNİ
TEKNİK ŞARTNAME
ETİ MADEN İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6.5.Yüklenici tarafından doğal gaz faturaları m³ ve kWh birimlerine göre düzenlenecektir.
6.6. Faturalama, 31.12.2002 tarih ve 24980 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren
“Doğal
Gazın
Faturalandırmaya
Esas
Satış
Miktarının
Tespiti
ve
Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Son Hali)” hükümleri çerçevesinde
yapılacaktır.
6.7. Teklif birim fiyatına; KDV hariç, vergiler, fon, sayaç kirası, kesintiler, ulaşım bedeli
(taşıma bedeli) v.b. giderler dahil olacaktır.
6.8. Kırka Bor İşletme Müdürlüğü, Emet Bor İşletme Müdürlüğü ve Bandırma Bor ve Asit
Fabrikaları İşletme Müdürlüğü tesislerinin faturalamaya esas olacak doğalgaz tüketim
değerinin tespiti amacıyla, doğal gaz sayaç değerleri, aylık periyotlarla İdarenin ve
yüklenicinin yetkili personeli tarafından okunacaktır. Sayaç okumaları, aylık tüketimin tespit
edilebilmesi için ilgili ayın son günü yapılacaktır. Okunan sayaç değerleri, yüklenici ve
İdarenin yetkili elemanları tarafından tutanak altına alınacaktır. Faturalandırma, okunan sayaç
değerleri doğrultusunda tüketilen doğalgaz miktarı üzerinden yapılacaktır. Bunun dışındaki
herhangi bir ödemeden idare sorumlu olmayacaktır.
6.9. Hesaplama sonucunun eksi çıkması halinde yükleniciden fiyat farkı kesintisi yapılacaktır.
Fiyat ayarlaması her ay periyodik olarak uygulanacaktır.
6.10. Zorunlu nedenler dışında hakedişlerin; uygulama ayını takip eden ay içerisinde ve
uygulama ayına ait fiyatlar belli olduktan sonra düzenlenmesi esastır. Uygulama ayına ait
fiyatlar belli olmadan hakedişin düzenlendiği hallerde fiyat farkı hesabı hakedişle birlikte
yapılmaz, uygulama ayına ait fiyatlar belli olduktan sonra ayrıca hesaplanır.
6.11. Doğal gaz alımı ihalesi kapsamında sözleşme bedeline ek olarak ödenecek ya da
sözleşme bedelinden kesilecek tutarlar, fiyat farkı olup yüklenici ile idare arasında imzalanan
sözleşme bedelini değiştirmez.
6.12.Doğal gaz alımı ihalesi kapsamında hesaplanan fiyat farkları, fiyat farkı ödenmesine konu
olabilecek tüm fiyat artışlarını kapsar. Ancak, Türk parasının yabancı para birimleri karşısında
değer kaybetmesi veya kazanması, yurt dışından temin edilen malın menşei ülkede fiyatının
değişmesi veya bu Esaslarda düzenlenmeyen benzeri diğer nedenlerle fiyat farkı hesaplanamaz.
6.13. Ücret, vergi ve sigorta artışlarından dolayı ayrıca fiyat farkı hesaplanmaz.
Doküman No:
Sayfa No:
Tarih:
11.09.2015
Revizyon:
DOĞALGAZ TEMİNİ
TEKNİK ŞARTNAME
ETİ MADEN İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 7. AZAMİ GAZ ÇEKİŞ MİKTARLARI
7.1. Kırka Bor İşletme Müdürlüğü için azami çekiş miktarları;
Saatlik (Sm³)
30.000
Günlük (Sm³)
720.000
Aylık (Sm³)
14.480.000
Yıllık (Sm³)
135.000.000
7.2. Emet Bor İşletme Müdürlüğü için azami çekiş miktarları;
BP Ölçüm Sistemi ELK. Ölçüm Sistemi
(1)
7.3.
(2)
Saatlik (Sm³)
3.000
3.500
Günlük (Sm³)
72.000
84.000
Aylık (Sm³)
2.232.000
2.622.000
Yıllık (Sm³)
26.280.000
30.052.800
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü için azami çekiş miktarları;
Saatlik (Sm³)
1061
Günlük (Sm³)
25.463
Aylık (Sm³)
636.571
Yıllık (Sm³)
5.524.280
Doküman No:
Sayfa No:
Tarih:
11.09.2015
Revizyon:
DOĞALGAZ TEMİNİ
TEKNİK ŞARTNAME
ETİ MADEN İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 8. GARANTİ
8.1.Yüklenici, Emet Bor İşletme Müdürlüğü, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ve Bandırma Bor
ve Asit Fabrikaları tesislerinin ihtiyacı olan ve bu teknik şartnamede özellikleri ve miktarı
tanımlanan doğalgazı, sözleşme süresi boyunca kesintisiz olarak sağlayacağını garanti
edecektir.
MADDE 9. GAZ KALİTESİNİN İZLENMESİ
9.1 Yüklenici her ay, o ay çekilen gazın faturaya esas aylık ortalama üst ısıl değerini fatura ile
birlikte gönderecektir. Gaz faturalarında EPDK mevzuatı gereğince bulunması gereken tüm
bilgiler bulunacaktır.
MADDE 10. DOĞAL GAZ TESLİM YERİ
10.1. Emet Bor İşletme Müdürlüğü, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ve Bandırma Bor ve Asit
Fabrikaları tesisleri için gazın mülkiyetinin ve riskinin İdare’ye geçtiği nokta, söz konusu
tesislerdeki birincil ölçüm istasyonu sayaç çıkışı olacaktır.
MADDE 11. ÖLÇÜM
11.1. 3.1.1-3.1.2-3.1.3 maddelerinde belirtilen noktalarda bulunan ölçü aletleri ve
analizörlerden alınan değerler gaz çekiş miktarının tespitinde baz alınacaktır.
11.2. Sayaçların herhangi bir nedenle devre dışı kalması durumunda, sayacın devre dışı
olduğu süredeki gaz tüketim miktarı, önceki takvim ayının üretim olan günlerinin tüketim
ortalaması dikkate alınarak hesaplanır ve faturalama buna göre yapılır. Ancak bir önceki takvim
ayında idarenin sıfır tüketim yaptığı gün/günler var ise, ortalama tüketim miktarı hesaplanırken
söz konusu günler dikkate alınmaz.
MADDE 12. TEKNİK SORUMLULUKLAR ve TEKNİK ÇALIŞMALAR
12.1. İdarenin tesisleri için cari sözleşme yılının bitim tarihi olan 31 Aralık 2015 tarih saat
24.00 ten itibaren, gaz arzının başlayacağı bu tarihte, hiçbir surette gecikme kabul
edilmeyeceği dikkate alınarak, yüklenici tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.
12.2. Gazın teslim sorumluluğu ve tüm teknik sorumluluk yükleniciye ait olup; ilgili kurum
ve kuruluşların birinci derece muhatabı yüklenici olacaktır.
Doküman No:
Sayfa No:
Tarih:
11.09.2015
Revizyon:
DOĞALGAZ TEMİNİ
TEKNİK ŞARTNAME
ETİ MADEN İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 13. STANDART VE YÖNETMELİKLER
13.1. Yüklenici doğal gaz piyasasına ilişkin Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Tüzük ve Kurul
kararlarına uymakla yükümlüdür.
MADDE 14. YETERLİK KRİTERLERİ
14.1. Emet Bor İşletme Müdürlüğü, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ve Bandırma Bor ve Asit
Fabrikaları İşletme Müdürlüğü tesisleri üretimlerinin büyük bir bölümü yurt dışına ihraç
edilmekte ve siparişleri genellikle bir yıl önceden alınmaktadır. İşletmelerimiz sipariş
taahhütlerini yerine getiremedikleri takdirde cezalı duruma düşmektedirler. Ayrıca tesislerin
proses yapısı gereği gaz arzının kesilmesi durumunda fabrikalarda üretim kaybı olmakta,
makine ve ekipmanlar zarar görmektedir. Bu nedenlerle üretimde sürekliliğin sağlanabilmesi
ve doğal gaz arzının kesintisiz olarak karşılanabilmesi için İstekliler;
14.1.1. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler ihale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilmesine ilişkin olarak; Yurt içinde
herhangi bir Üretim Şirketi, İthalat Şirketi, Dağıtım Şirketi veya Toptan Satış Şirketi ile
Doğalgaz Alım-Satım Sözleşmesi yapma serbestisine sahip gerçek ve tüzel kişiye ait
EPDK`dan alınmış Lisansını teklif eklerinde sunacaklardır.
14.1.2. Yeterlik Kriterleri ayrıca İdari Şartnamede verilmiştir.
MADDE 15. BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEK İŞLER
15.1 Serbest Piyasada Doğalgaz Satışı Yapmış Olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
MADDE 16. İŞ DENEYİM BELGESİ
16.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri
tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeyi teklifinde sunmak zorundadır.
MADDE 17. İŞİN SÜRESİ
17.1. İşin süresi bir yıl olup 31.12.2015 tarih saat 24.00 te başlar 31.12.2016 tarih saat 24.00 te
sona erer.