Kamuda Hakediş Ödemelerinde Vergi ve SGK Borcunun Olması

Transkript

Kamuda Hakediş Ödemelerinde Vergi ve SGK Borcunun Olması
T.C.
ELAZIĞ VALİLİĞİ
DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜ
5018 SAYILI KAMU MALİ KONTROL
YASASINA DÂHİL HARCAMA BİRİMLERİNİN,
4734 SAYILI KAMU İHALE YASASI KAPSAMINDA
BULUNAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE
YAPILACAK HAKEDİŞ ÖDEMELERİNDE,6183
SAYILI YASANIN 22/A MADDESİNE GÖRE
ZORUNLU OLARAK İSTEDİKLERİ “BORCU
YOKTUR” YAZILARININ, EVDO (YBS) VE KBSSGB
SİSTEMLERİNDE
BİLGİ
PAYLAŞIMI
YAPILMASI
SONUCU,
ANILAN
YAZININ
İSTENMEMESİNE İLİŞKİN PROJE SUNUMU:
HAZIRLAYAN:
Güngör DÖNMEZ
VERGİ DAİRESİ MÜDÜR YARDIMCISI
PROJE DANIŞMANI :
Erdoğan YILDIRANER
ELAZIĞ DEFTERDARI
EYLÜL-2013-ELAZIĞ
1
5018 SAYILI KAMU MALİ KONTROL YASASINA DÂHİL HARCAMA
BİRİMLERİNİN, 4734 SAYILI KAMU İHALE YASASI KAPSAMINDA BULUNAN
GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE YAPILACAK HAKEDİŞ ÖDEMELERİNDE, 6183
SAYILI YASANIN 22/A MADDESİNE GÖRE ZORUNLU OLARAK İSTEDİKLERİ
“BORCU
YOKTUR”
YAZILARININ,
EVDO
(YBS)
VE
KBS-SGB
SİSTEMLERİNDE BİLGİ PAYLAŞIMI YAPILMASI SONUCU, ANILAN YAZININ
İSTENMEMESİNE İLİŞKİN PROJE SUNUMU:
I-KONUYA İLİŞKİN UYGULANMAKTA OLAN MEVZUAT HÜKMLERİ:
Bilindiği üzere, 6183 sayılı yasanın 22/A maddesinde amme alacağı ödenmeden
yapılmayacak işlemler ve işlem yapanların sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler
mevcuttur.
Anılan yasal mevzuatta özetle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında
bulunan kurumların bu Kanun kapsamında hak sahiplerine yapacakları ödemeler ile
kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları,
teşvikler ve destekler nedeniyle yapılacak ödemelerde
vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeyi aramadan ödeme/işlemleri yapan kurum ve
kuruluşlara, borçlunun bağlı bulunduğu takibe salahiyetli tahsil dairesince idari para cezası
tatbik edilir hükmü yer almaktadır.
1.2). 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi ile madde kapsamına girecek amme
alacaklarını tür, tutar ve işlemler itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk
getirilen işlemlerde hangi hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağını belirlemeye Maliye
Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
Maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden “vadesi geçmiş borç” olarak
değerlendirilmek üzere madde kapsamına giren amme alacakları;
I.3).) Tür olarak; yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel
iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin
tevkifatlar ve geçici vergiler ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam
ve faizleri,
Tutar olarak; kapsama giren amme alacaklarının toplam 1.000,- lirayı aşan
tutarı, şeklinde belirlenmiştir.
2
Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve
kuruluşlarca yapılacak ödeme/işlemler sırasında, tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden
kapsama giren alacak türlerinin toplam tutarının 1.000,- lirayı aşmaması halinde, borcun
bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödeme/işlemler yapılacaktır.
Bu belgeler tanzim edildiği tarihten itibaren 15 gün süre ile geçerli kabul
edilecektir.
Gelir İdaresi Başkanlığınca söz konusu belgelerin elektronik ortamda verilmesi ve
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda verilen belgenin teyidinin elektronik
ortamda yapılabilmesi halinde de aynı esaslar geçerli olacaktır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların bu Kanun kapsamında
hak sahiplerine yapacakları ödemeler:
a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, bazı kamu idarelerinin her türlü kaynaktan
karşılanan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde uygulanacak esas ve usulleri
düzenleyen kanundur. 4734 sayılı Kanun kapsamında olan idareler Kanunun 2 nci
maddesinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve
belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde
faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç) ve tüzel kişiler.
- Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi
teşebbüsleri.
- Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu
görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim
kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.
- Yukarıda belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı
sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketler.
- Yapım ihalelerine münhasır olmak üzere, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar.
b) Kamu İhale Kanunu kapsamında ödeme yapacak olan ve (a) bölümünde belirtilen
kurum ve kuruluşlar, hak sahiplerine ödeme yapmadan önce vadesi geçmiş borç durumunu
gösterir belge arayacaklar, bu tebliğ ile belirlenen tutarın üzerinde vadesi geçmiş borç
3
bulunması halinde ödeme yapmayacaklardır. Ancak, borçlunun tahsil dairesine olan
borçlarını ödemesi veya sair sebeplerle, ihale nedeniyle kendisine yapılması gereken
ödemenin yapılmasını engelleyen durumun kalkması üzerine, yeni alacağı belgeye göre
ihaleyi yapan kurum ve kuruluşların gerekli ödemeyi hak sahibine yapabilecekleri tabiidir.
I.4.). (Seri A Sıra No:3 Tahsilat Genel Tebliği ile eklenen cümle) Vadesi geçmiş
borç durumunu gösterir belgenin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
kapsamına giren kurumların muhasebe birimlerince, diğer kurumların ödemeyi yapacak
birimlerince aranılması gerekmektedir.
Madde kapsamında zorunluluk getirilen bu tür ödemeleri bankalar aracılığı ile yapan
kurumlar, bu tutarları ilgilisine ödenmek üzere bankaya göndermeden önce yukarıdaki
belgeyi arayacaklardır.
İlgililere, tahsil dairesince düzenlenen vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgede
belirtilen borç tutarının üzerinde ödeme yapılması gereken hallerde, borçlunun da talebi
alınmak suretiyle borç tutarı kadar kısım ilgili tahsil dairelerine, bakiyesi de borçluya
ödenebilecektir. Ayrıca, borç tutarının yapılacak ödemeden yüksek veya buna eşit olduğu
durumlarda
da
borçlunun
talebi
üzerine
ödenecek
tutar
ilgili
tahsil
dairesine
aktarılabilecektir.
Borçlunun talebi üzerine kesinti yapan kurum;
- Genel bütçe kapsamında bir kamu idaresi ise muhasebe işlem fişinin düzenlendiği
tarihte,
- Genel bütçe kapsamı dışında bir idare ise kesilen tutarın tahsil dairesi hesaplarına
yatırıldığı tarihte,
ödeme yapılmış sayılacağından, ödeme tarihine kadar geçen süre için amme alacağına 6183
sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı hesaplanacaktır.
I.5). Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeyi aramadan bu Tebliğ ile zorunluluk
getirilen ödeme/işlemleri yapan kurum ve kuruluşlara, borçlunun bağlı bulunduğu takibe
selahiyetli tahsil dairesince, iki bin lira idari para cezası
tatbik edilecektir. Bu madde hükmüne göre verilen idari para cezasının, ilgilisine tebliğ
tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir.
4
İdari para cezasına karşı tebliğ tarihini takip eden otuz gün içinde idare mahkemesinde
dava açılması mümkündür. Bu idari para cezaları hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
hükümleri uygulanacaktır.
I.6.).Konuya ilişkin, 11 Eylül 2013 tarih ve 28762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5)’de yeni düzenlemeler öngörülmüştür.
I.6.1). 492 sayılı Kanuna mevzu maden arama ruhsatnamesinin verilmesi, bu
ruhsatnamelerin birleştirilmesi, devir ve intikalleri veya maden işletme ruhsatnamesinin
verilmesi, bu ruhsatnamelerin birleştirilmesi, süresinin uzatılması, devir ve intikalleri ya da
işletme izninin verilmesi sırasında işlemi yapan kamu kurum ve kuruluşları bu belgeleri
vermeden önce vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arayacaklardır. Bu Tebliğ ile
belirlenen tutarın üzerinde vadesi geçmiş borç bulunması halinde talep edilen ruhsatname
verilmeyecektir.
Ancak, borçlunun tahsil dairesine olan borçlarını ödemesi veya sair sebeplerle, ruhsatın
verilmesini engelleyen durumun kalkması üzerine, yeni alacağı belgeye göre ruhsatı verecek
kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli işlem yapılabilecektir.”
I.6.2). 492 sayılı Kanunun, “VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve
ruhsatnamelerden alınacak harçlar” bölümünün 16 numaralı alt bölümüne konu, silah taşıma
ve bulundurma vesikaları ile yivsiz tüfek ruhsatnameleri talepleri üzerine yapılacak işlemler
sırasında, vesika/ruhsatı veren kamu kurum ve kuruluşları bu belgeleri vermeden önce vadesi
geçmiş borç durumunu gösterir belge arayacaklar, bu Tebliğ ile belirlenen tutarın üzerinde
vadesi geçmiş borç bulunması halinde talep edilen vesika/ruhsatı vermeyeceklerdir.
Ancak, borçlunun tahsil dairesine olan borçlarını ödemesi veya sair sebeplerle, belgenin
verilmesini engelleyen durumun kalkması üzerine, yeni alacağı belgeye göre belgeyi verecek
kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli işlem yapılabilecektir.”
I.6.3) Birinci Kısım İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak
İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı alt bölümünün (5) numaralı bölümü
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
I.6.4.) Bu Tebliğ ile zorunluluk getirilen vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeyi
aramadan ödeme/işlemleri yapan kurum ve kuruluşlara, borçlunun bağlı bulunduğu takibe
5
salahiyetli tahsil dairesince idari para cezası tatbik edilecektir. Bu cezalar hakkında 5326
sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
2008 yılında 6183 sayılı Kanuna eklenen 22/A maddesinde idari para cezası tutarı
2.000,- lira olarak belirlenmiştir. 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesi
gereğince, özel kanunlarında maktu olarak belirlenen idari para cezalarının her yıl 213 sayılı
Kanunun mükerrer 298 inci maddesine göre belirlenen yeniden değerleme oranına göre
arttırılması gerektiğinden, bu madde uyarınca verilecek idari para cezaları yıllar itibarıyla
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Yıllar
İdari Para Cezası Tutarı (Lira)
2008
2.000,-
2009
2.240,-
2010
2.289,-
2011
2.465,-
2012
2.717,-
2013
2.928,-
Buna göre, bu Tebliğ ile zorunluluk getirilen vadesi geçmiş borç durumunu gösterir
belgeyi aramadan ödeme/işlemleri yapan kurum ve kuruluşlara, her bir ödeme/işlem için ayrı
ayrı olmak üzere belgenin aranılması gereken yılda uygulanacak olan idari para cezası tutarı
esas alınarak idari para cezası verilecektir.
Bu madde hükmüne göre verilen idari para cezasının, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren
bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir.
İdari para cezasına karşı tebliğ tarihini takip eden otuz gün içinde idare mahkemesinde
dava açılması mümkündür.”
II-
MEVCUT
UYGULAMANIN
YOL
AÇABİLECEĞİ
SIKINTILAR
(SİSTEMİN ZAYIF TARAFLARI):
5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu Kapsamına giren kurumların muhasebe
birimleri KBS üzerinde hak ediş ödemeleri yaparken 4734 sayılı Kamu İhalesi Kanunu
kapsamına giren kuruluşlar, (Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli
idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar,
6
birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç) ve
tüzel kişiler.
- Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi
teşebbüsleri.
- Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu
görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim
kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.
- Yukarıda belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı
sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik,
işletme ve şirketler.
- Yapım ihalelerine münhasır olmak üzere, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki
bankalar.)
hak ediş ödemesi yapılan şahıslardan, vadesi geçmiş borcu yoktur yazısı istemektedir. Bu
durumda sistemin zayıf tarafları aşağıda belirtilmiştir.
II.1-Hak sahibi kurumlar istihkaklarını almakta prosedür gereği gecikmektedir. Bu
durumda reel sektör finansman sıkıntısı çekmekte ve tasarrufa bağlı yatırım döngüsü
gecikmektedir. Bunun sonucu olarak piyasalar eksik istihdam şeklinde bir seyir
İzlemektedirler. Dolayısıyla ihracat artışından tutunda milli gelirin düşüş göstermesine
kadar makro ekonomik bir çarpan etkisi gösterdiğini söylemek abartılı bir bakış açısı
olmayacaktır. Zira hem özel sektörün alacağı hem de kamu sektörünün (merkezi yönetim
Bütçesinin) alacağı sürüncemede kalmaktadır. Bu süreçte gerek özel sektörün gerekse kamu
sektörünün likiditesi (sıcak para girişi) engellenmiş olmaktadır.
II.2-İşlemin bir tarafı olan hak ediş sahipleri, bürokratik uygulamalar ile
karşılaşmaktadır. Dolayısıyla gereksiz zaman ve kırtasiye masrafları ile beklemenin verdiği
görünmez sosyolojik ve psikolojik maliyet unsurları ile karşı karşıya kalınmaktadır.
II.3-Uygulamada
borcu
yoktur
yazılarının
sistemin
otomatik
stabilazör
mekanizmalarının zayıf olması sonucu kimi zaman sehven yanlış bilgiler verilebileceği gibi
Diğer taraftan borcu yoktur yazılarının geçerlilik sürelerinin 15 gün olması nedeniyle de kişi
7
ve kurumların akabinde tahakkuk edecek borçlarının yetkili idarelerce de tahsili engellenmiş
olmaktadır.
II.4-Borcu yoktur yazısına ilişkin taleplerinin sonuçlandırılması için ilgili
kurumlar ciddi bir emek yoğun iş yükü ile karşılaşmaktadırlar. Bu projenin
uygulanması sonucu kurumlar ciddi bir emek yoğun işgücü tasarrufunu da
gerçekleştirmiş olacaklardır.
III-
MEVCUT
UYGULAMANIN
YOL
AÇABİLECEĞİ
SIKINTILARI
(SİSTEMİN ZAYIF TARAFLARINI) GİDERMEK İÇİN TARAFIMZCA YAPILAN
ÖNERİLER:
II-1) Öneriye İlişkin Anahtar Kavramlar:
Gönderme Emri: Muhasebe birimleri tarafından Banka nezdindeki hesaplarından
ödeme yapılacak kişilerin hesaplarına aktarılacak tutarlara ilişkin bilgileri gösteren talimatı,
Güvenli Elektronik İmza: 15.1.2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda
tanımlanan güvenli elektronik imzayı,
IBAN: Uluslararası banka hesap numarasını,
Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS): Bakanlık ve Banka tarafından kamu
ödemelerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan bilişim sistemini,
KBS: Bakanlıkça işletilen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemini,
KBS-KEÖS: Bakanlıkça işletilen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde
yer alan ve gönderme emirlerinin elektronik ortamda Bankaya aktarılmasını sağlayan
uygulamayı,
VEDOP: Gelir İdaresi Başkanlığı otomasyon sistemlerini
8
Muhasebe Birimi: Müsteşarlık muhasebe birimleri hariç olmak üzere genel bütçeli
idarelerin muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimini,
Nakit talep ve tahsisleri hesabı
(1)
Muhasebe
birimlerince
yapılacak
ödemelere
ilişkin
nakit
ihtiyacının
belirlenebilmesi ve Müsteşarlıkça karşılanabilmesi amacıyla, Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Bakanlığa verilen yetki
çerçevesinde açılan 325- Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı kullanılır.
(2) İlgili mevzuatı uyarınca belirli bir sürede veya günde ödenmesi zorunlu olan
vadeye bağlı ödemeler, cari veya sermaye nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı
amacıyla karşılıksız olarak yapılan transfer ödemeleri ile bunlar dışında kalan diğer ödemeler
için bu hesabın ilgili yardımcı hesap kodları kullanılır.
(3) Yapılacak ödemelerin yardımcı hesap kodları ile ilişkilendirilmesi Müsteşarlığın
görüşü alınarak Bakanlıkça yapılır ve KBS’de tanımlanır.
(Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ödeme ve tahsilât işlemlerinin elektronik
ortamda gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar 08.06.2011 tarih ve 279968 sayılı Resmi
Gazete)
IV-2)
5018
SAYILI
YASA
KAPSAMINDAKİ
KAMU
KURUM
VE
KURULUŞLARINDAN HAKEDİŞİ BULUNAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN
BORCU YOKTUR YAZISI İSTENİLMEMESİNE İLİŞKİN ÖNERİ:
5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Yasası kapsamındaki kamu kurum ve
kuruluşlarının muhasebe birimleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında
bulunan kurumların bu Kanun kapsamında hak sahiplerine yapacakları ödemeler
ilişkin gönderme emri düzenlerken 325 nakit talep ve tahsisler hesabını KBS sisteminde
kullandıkları sırada, KBS sistemi üzerinden otomatik olarak hak ediş sahibi gerçek ve
tüzel kişilerin Gelir idaresi Başkanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ve vb.
kamu kurumlarına varsa borçları sistem üzerinden bir menüde otomatik olarak
9
gösterilecek ve adı geçen gerçek ve tüzel kişilerin kamuya olan vadesi geçmiş vergi,
resim, harç, sosyal güvenlik pirimi, adli ve idari para cezalarında muacceliyet arz
edenler otomatik tevkifat sonucu alacaklı kamu idarelerinin hesaplarına aktarılacaktır.
Bu uygulama sonucu gerçek ve tüzel kişilerden, 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol
Yasası kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe birimleri, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan kurumların bu Kanun kapsamında hak
sahiplerine yapacakları ödemeler ilişkin gönderme emri düzenlemeden önce borcu
yoktur yazısı istemeyeceklerdir.
VI-ÖNERİYE İLİŞKİN UYGULAMALI ÖRNEK:
ABC Ltd. Şti.de Elazığ Defterdarlığı, Gelir Müdürlüğü 100.000,00TL muhtelif
mal satın almıştır. Kesintilerden sonra kalan tutarın ilgili firmaya ödenebilmesi için
nakit talebinde bulunmuştur.
Yukarıdaki örneğin Merkezi Yönetim Muhasebe yönetmeliğine göre çözümü
aşağıda yer almaktadır. Bu işlemde 6183 sayılı yasanın 22/a maddesi kapsamında
borcu yoktur yazısı talep edilmesine gerek kalmayacaktır. Zira Önerimize göre KBSKEÖS: Bakanlıkça işletilen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde yer alan ve
gönderme emirlerinin elektronik ortamda Bankaya aktarılması esnasında 5018 sayılı Kamu
Mali Kontrol Kanunu Kapsamındaki idarelere vergi, resim, harç, idari para cezaları vs.
vadesi geçmiş borcu olan gerçek ve tüzel kişilerin borç miktarı KBS sisteminde izlenebilecek
ve varsa vadesi geçmiş kamu alacakları sistem üzerinde ilgili kurum adına emanete alınıp,
akabinde ilgili kurumun hesabına aktarılacaktır.
150 İlk Madde Ve Malzeme Hs
100.000,00
325 Nakit Talep ve Tahsisler Hs
99.051,00
600 Gelirler Hs (Damga Vergisi 100.000*9,49 %09,49)
830 Bütçe Gideri
949,00
100.000,00
10
835 Gider Yansıtma Hs
805 Gelir Yansıtma Hs
100.000.00
949,00
800 Bütçe Gelirleri Hs
949,00
“Nakde dayalı ödeme (tek hazine cari hesabı) sisteminde muhasebe birimleri nakit
ihtiyaçlarını 325 Nakit Talep ve Tahsisler Hesabına kaydederek muhasebeleştireceklerdir.
325 Nakit Talep ve Tahsisler Hesabına kaydedilen nakit ihtiyaçları say2000i saymanlık
otomasyon sistemi uygulama yazılımı vasıtasıyla Hazine İç ödemeler Muhasebe Birimine
iletilecek, Hazine de say2000i saymanlık otomasyon sisteminden aldığı nakit ihtiyaçlarını
nakit programı dâhilinde Merkez Bankasındaki hesabından ilgili muhasebe birimlerinin
banka hesabına aktaracaktır. Muhasebe birimleri de banka hesaplarında mevcut nakit kadar
gönderme emri düzenleyerek hak sahiplerine ödeme yapacaklardır. Merkezi Yönetim
Muhasebesi 5.Baskı 2012 M. Dişli, B.Aydın, M. İpek Sayfa 349)
Örneğimize göre, ABC Ltd. Şti. firmasına ödeme yapılırken say2000i üzerinde
gönderme emri düzenlenmektedir. Bu esnada varsayalım ABC işletmesinin mükellefiyeti
bulunan Harput Vergi Dairesi Müdürlüğüne 0010 Vergi Tür kodunda vadesi geçmiş
20.000,00.TL Kurumlar Vergisi Borcu bulunsun. Bu durumun tespiti, KBS ve EVDO (YBS)
sistemleri üzerinde bilgi paylaşımı ile mümkün olacaktır.
Bu defa ABC Ldt. Şti. firmasına yapılacak ödemeden evvel vadesi geçmiş bulunan
kurumlar vergisi emanete alınacaktır.
325 Nakit Talep ve Tahsisler Hs
103 Verilen Çekler ve Gönderme emirleri Hs.
79.051,00
79.051,00
11
Emanet hesabına alınan ABC Ldt. Şti. firmasının kurumlar vergisi borcu akabinde
alacaklı bulunan Harput Vergi Dairesi Müdürlüğünün hesabına ilgili saymanlıkça
aktarılacaktır.
333 Emanetler Hs
20.000,00
511 Muhasebe birimleri Arası işlemler Hesabı
20.000,00
Harput Vergi Dairesi Müdürlüğünün muhasebe işlem kaydı
511 Muhasebe birimleri Arası işlemler Hesabı
20.000,00
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hs
805 Gelir Yansıtma Hs.
20.000,00
20.000,00
800 Bütçe Geliri Hs
20.000,00
Örneklerden de anlaşılacağı üzere, Borcu Yoktur Yazısı istenmeksizin KBS ve EVDO
(YBS) sistemleri üzerinde bilgi paylaşımı ile vadesi geçmiş kamu alacakları 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan kurumların bu Kanun kapsamında hak sahiplerine
yapacakları
ödemeler
esnasında
kesinti
yapılarak
ilgili
kurumların
hesaplarına
aktarılabilmektedir. Bunun için gerekli olan koşul yukarıda da ifade edildiği üzere 5018
sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu Kapsamındaki idarelere vergi, resim, harç, idari para
cezaları vs. vadesi geçmiş borcu olan gerçek ve tüzel kişilerin borç miktarı KBS sisteminde
izlenebilmesine ilişkin veri paylaşım sisteminin ilgili idarelerce kullanılmasına ilişkin yasal
mevzuat düzenlemesinin hayata geçirilmesidir.
12
ÖNERİLEN SİSTEMİN İŞ AKIŞ ŞEMASI
4734 Sayılı Kamu İhalesi Kanunu kapsamına giren kuruluşlar, 6183 sayılı
yasanın 22/A maddesininse göre; hak ediş ödemelerini almadan önce vadesi geçmiş
borçlarına ilişkin, (Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim
ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin
tevkifatlar ve geçici vergiler ile bu vergi türlerine ait vergi zıyaı cezaları, gecikme zam
ve faizleri, toplam 1.000,- lirayı aşan tutarlar için geçerlidir.) Vergi Borcu Yoktur
Yazıları istenilmeyecektir.
5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu Kapsamına giren kurumların
muhasebe birimleri (Döner Sermayeli İşletmeler Dâhil) KBS-SGB üzerinde hak ediş
ödemeleri yaparken, 325 nakit talep ve tahsisler hesabını KBS-SGB sistemlerinde
kullandıkları sırada, sistemi üzerinden otomatik olarak hak ediş sahibi gerçek ve tüzel
kişilerin
kamuya
olan
vadesi
geçmiş
borçları,
takibe
selahiyetli,
kumu
kurumlarının(Gelir idaresi Başkanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve vb.
kuruluşlar) sistemindeki konuya ilişkin bilgilerin paylaşımı sonucu, sistem üzerinden
bir menüde hakediş sahibi firmaların vadesi geçmiş vergi borçları otomatik olarak
gösterilecek ve adı geçen gerçek ve tüzel kişilerin kamuya olan vadesi geçmiş vergi,
resim, harç, sosyal güvenlik pirimi vs. KBS-SGB sistemleri üzerinde yapılan otomatik
tevkifat sonucu emanete alınıp, akabinde alacaklı kamu idarelerinin hesaplarına
aktarılacaktır.
13
V-III SONUÇ:
Bilindiği üzere, gelişmekte olan ülkelerin öncelikli hedefleri arasında tasarruf stokunu
arttırıp, biriken sermayeyi, sektörel yatırımlara dönüştürmek, tam istihdamı gerçekleştirmek,
dengeli bir büyüme süreciyle birlikte fiyat istikrarını sağlamak yaşamsal bir önem arz
etmektedir.
Bu anlamda yatırıma dayalı üretim sürecini desteklemek adına, piyasalara işlerlik
kazandırmak, haksız rekabeti önlemek, yatırımcı firmaların önlerindeki bürokratik engelleri
kaldırmak önde gelen tedbirlerdir.
Bu konuda 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna tabi kurum ve kuruluşların anılan yasa
kapsamında gerçekleştirdikleri mal ve hizmet teslimlerinde, 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol
Kanunu, kapsamındaki merkezi ve taşra muhasebe birimlerinden hak ediş ödemelerini
alırken, 6183 sayılı yasanın 22/A maddesine göre ilgili kişi ve kurumlardan vadesi geçmiş
vergi borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur Yazısı” talep edilmektedir. Gelir İdaresi
Başkanlığı, Dilekçematik programında, internet üzerinde veya yazılı (manuel) olarak ta
borcu yoktur yazıları mükellefin hesabı bulunan alacaklı tahsil dairelerinden talep
edilmektedir. Bu durumda firmalar bir dizi bürokratik uygulamalar ile karşılaşmakta ve
alacakları gecikmektedir. Aynı zamanda borcu yoktur yazılarının cevaplandırılması kamu
idaresine ciddi bir iş külfeti getirmektedir.
Bu itibarla, hak edişi bulunan firmaların kamu kurum ve kuruluşlarına olan vadesi
geçmiş vergi ve benzeri kamu alacakları, ödemeyi yapan kurumun sistemi ile alacaklı kamu
kurumunun sistemi üzerinde gerçekleştirilecek bir veri paylaşım sonucu; borç yoksa
ödemenin bekletilmeksizin yapılması, vadesi geçmiş borç varsa, ilgili kamu kurumunun
alacağını tahsil etmek için hak ediş üzerinde yapılan tevkifat emanet hesabına alınıp,
akabinde ilgili kamu kurumu hesabına aktarılması sağlanacaktır.
Böylelikle, kişi ve kurumların hak edişleri zamanında gerçekleşecektir. Diğer taraftan
alacaklı kamu idarelerinin alacakları da sürüncemede bırakılmaksızın tahsil edilmesi
14
sağlanmış olacaktır. Ayrıca borcu yoktur yazılarının sistemde cevaplandırılması için
harcanan emekten sağlanan tasarrufta başka alanlara yönlendirilmiş olacaktır.
KAYNAKÇA:
1-6183
SAYILI
AMME
ALACAKLARI
TAHSİLİ
USULÜNDE
KANUN
VE
UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
2-4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
3-5018 SAYILI KAMU MALİ KNTROL KANUNU
4-MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBESİ 5, (2012 BASKI) M.DİŞLİ, B.AYDIN,
M.İPEK SAYFA349
15

Benzer belgeler

KREDİ KARTI İLE ÖDEME - İnternet Vergi Dairesi

KREDİ KARTI İLE ÖDEME - İnternet Vergi Dairesi sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler. - Yapım ihalelerine münhasır olmak üzere, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar. b)...

Detaylı