Kullanma talimatı Primus 1058 Life

Yorumlar

Transkript

Kullanma talimatı Primus 1058 Life
Kullanma talimatı
Primus 1058 Life
Üretici:
Kaltenbach & Voigt GmbH
Bismarckring 39
D-88400 Biberach
www.kavo.com
Satış:
KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
D-88400 Biberach
Tel. +49 (0) 7351 56-0
Faks +49 (0) 7351 56-1488
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
İçindekiler
İçindekiler
1 Kullanıcıya Yönelik Uyarılar.............................................................................................................................. 6
1.1 Kullanıcıya Yönelik Talimat....................................................................................................................... 6
1.1.1 Kısaltmalar................................................................................................................................... 6
1.1.2 Semboller.................................................................................................................................... 6
1.1.3 Hedef Grubu................................................................................................................................ 6
1.2 Servis........................................................................................................................................................ 6
1.3 Garanti Koşulları....................................................................................................................................... 7
1.4 Taşınması ve Depolanması......................................................................................................................
1.4.1 Geçerli Güncel Ambalaj Düzenlemesi.........................................................................................
1.4.2 Nakliye Hasarları.........................................................................................................................
1.4.3 Ambalaj Üzerindeki Bilgiler: Depolanması ve Taşınması............................................................
7
7
7
8
2 Emniyet........................................................................................................................................................... 10
2.1 Emniyet Uyarılarının Tanımı...................................................................................................................
2.1.1 Uyarı sembolü...........................................................................................................................
2.1.2 Yapı...........................................................................................................................................
2.1.3 Tehlike Seviyelerinin Tanımı.....................................................................................................
10
10
10
10
2.2 Kullanım Amacı - Talimatlara Uygun Kullanım....................................................................................... 10
2.2.1 Genel Hususlar.......................................................................................................................... 10
2.2.2 Ürüne Özgü Bilgiler................................................................................................................... 13
2.3 Emniyet Uyarıları.................................................................................................................................... 14
2.3.1 Genel Hususlar.......................................................................................................................... 14
2.3.2 Ürüne Özgü Bilgiler................................................................................................................... 16
3 Ürün Tanıtımı.................................................................................................................................................. 19
3.1 Tedavi Ünitesi Modelleri......................................................................................................................... 19
3.1.1 KaVo Primus 1058 Life TM........................................................................................................ 19
3.1.2 KaVo Primus 1058 Life S.......................................................................................................... 19
3.1.3 KaVo Primus 1058 Life C.......................................................................................................... 20
3.1.4 Sağ Taraf Kurulum Yapı Setli KaVo Primus 1058 Life C.......................................................... 20
3.2 Standart ve COMPACTchair Hasta Koltuğu........................................................................................... 21
3.3 Hasta Üniteli Cihaz Gövdesi................................................................................................................... 22
3.4 Hekim Kontrol Paneli Modelleri............................................................................................................... 23
3.4.1 TM/C Masası............................................................................................................................. 23
3.4.2 S Masası.................................................................................................................................... 24
3.5 Asistan Kontrol Paneli Modelleri ............................................................................................................ 25
3.5.1 Standart Asistan Kontrol Paneli................................................................................................. 25
3.5.2 Sağ, Sol Asistan Kontrol Paneli (Opsiyonel, Sadece Standart Hasta Koltuğu İle Birlikte)........ 26
3.6 Üç Fonksiyonlu Piyasemen (3F Piyasemen).......................................................................................... 27
3.7 Çok Fonksiyonlu Piyasemen (MF Piyasemen)....................................................................................... 27
3.8 Negatoskop 1440 ve 5x5........................................................................................................................ 28
3.9 Kontrol Elemanları.................................................................................................................................. 28
3.9.1 Hekim Kontrol Panelleri ............................................................................................................ 28
3.9.2 Asistan Kontrol Paneli............................................................................................................... 29
3.9.3 Tuş Grupları............................................................................................................................... 29
3.9.4 Kontrol pedalı............................................................................................................................ 31
3.10 Güç ve Tip Levhaları............................................................................................................................... 32
3.10.1 Tip levhası 1440........................................................................................................................ 36
3 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
İçindekiler
3.11 Teknik Veriler.......................................................................................................................................... 36
3.12 KaVo servis masası 1568 (opsiyonel aksesuar)..................................................................................... 43
4 Kullanım.......................................................................................................................................................... 44
4.1 Cihazın Çalıştırılması ve Devre Dışı Bırakılması.................................................................................... 44
4.2 Hasta Koltuğunun Ayarlanması..............................................................................................................
4.2.1 Kol Dayanağının Ayarlanması (Opsiyonel)...............................................................................
4.2.2 Koltuk başlığının ayarlanması...................................................................................................
4.2.3 Hasta Koltuğunun Manuel Olarak Konumlandırılması..............................................................
4.2.4 Hasta Koltuğunun Otomatik Olarak Konumlandırılması............................................................
4.2.5 Emniyet kapatması....................................................................................................................
45
45
46
48
49
53
4.3 Hasta koltuğunun hareket ettirilmesi....................................................................................................... 56
4.4 Hekim kontrol panelinin hareket ettirilmesi............................................................................................. 56
4.4.1 Cart hekim kontrol panelinin hareket ettirilmesi......................................................................... 57
4.5 Hasta ünitesinin hareket ettirilmesi......................................................................................................... 58
4.5.1 Hasta ünitesinin elle döndürülmesi............................................................................................ 58
4.6 Asistan kontrol panelinin hareket ettirilmesi............................................................................................ 59
4.6.1 Standart Asistan Kontrol Panelinin Yüksekliğinin Ayarlanması................................................. 59
4.6.2 Sağ, sol (sol) asistan kontrol panelinin hareket ettirilmesi......................................................... 60
4.7 Fonksiyonların menü üzerinden kullanılması.......................................................................................... 62
4.7.1 Kullanıcı Menüsünün Kullanılması............................................................................................ 62
4.7.2 Standby menüsü........................................................................................................................ 66
4.7.3 MEMOspeed Menüsünün Kullanımı (Opsiyonel)...................................................................... 69
4.7.4 CONEXIOcom Kullanımı (Opsiyonel)........................................................................................ 75
4.8 Fonksiyonların Hekim veya Asistan Kontrol Paneli Üzerinden Kullanılması..........................................
4.8.1 Hijyen fonksiyonlarının kullanılması..........................................................................................
4.8.2 Aydınlatmanın ve Negatoskopun Kullanılması..........................................................................
4.8.3 Alarmın Kullanılması (Opsiyonel)..............................................................................................
4.8.4 Zamanlayıcının kullanılması......................................................................................................
4.8.5 Aletler İçin Ayarların Kaydedilmesi (MEMOspeed Olmadığı Zaman)........................................
76
76
78
78
78
79
4.9 Kontrol pedalının kullanılması................................................................................................................. 82
4.9.1 Genel fonksiyonlar..................................................................................................................... 82
4.9.2 Hasta koltuğunun kontrol pedalı ile konumlandırılması............................................................. 82
4.9.3 Hekimin seçilmesi...................................................................................................................... 82
4.9.4 Aletlerin çalıştırılması ve ayarlanması....................................................................................... 82
4.9.5 Soğutma durumunun ayarlanması............................................................................................ 83
4.9.6 Üfleme Havasının Etkinleştirilmesi............................................................................................ 83
4.9.7 Motorun sola doğru çalışmasının seçilmesi............................................................................... 83
4.9.8 Alet ışığının ayarlanması........................................................................................................... 83
4.9.9 CONEXIOcom'un Kullanılması (Ücretli Ek Opsiyon)................................................................. 84
4.10 Servis masası 1568 (opsiyonel aksesuar).............................................................................................. 84
5 DIN EN ISO 17664'e Uygun Hazırlama Yöntemleri........................................................................................ 86
6 Aksesuarlar ve Yapı Malzemeleri................................................................................................................... 87
6.1 Cihaz....................................................................................................................................................... 87
6.2 Hasta Koltuğu......................................................................................................................................... 87
6.3 Asistan Kontrol Paneli............................................................................................................................. 88
6.4 Hekim Kontrol Paneli.............................................................................................................................. 88
7 Emniyet Kontrolü - Kontrol Talimatı................................................................................................................ 89
4 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
İçindekiler
7.1 Giriş........................................................................................................................................................ 89
7.1.1 Genel Bilgiler............................................................................................................................. 89
7.1.2 Elektrikli Tıbbi Sistemler İçin Bilgiler.......................................................................................... 90
7.1.3 Emniyet Kontrolünün Yapı Parçaları......................................................................................... 91
7.1.4 Kontrol Zamanları...................................................................................................................... 91
7.1.5 IEC 62353 Standardı Uyarınca Kontrol Yöntemlerine İlişkin Bilgiler......................................... 91
7.1.6 Periyodik Kontrollere İlişkin Bilgiler............................................................................................ 91
7.2 Emniyet Kontrolü Talimatları................................................................................................................... 92
7.2.1 Cihazdaki Hazırlık Niteliğindeki İşlemler.................................................................................... 92
7.2.2 Görsel Kontrol (Gözle Kontrol Edilerek Denetim)...................................................................... 93
7.2.3 Emniyet tekniği ölçümü.............................................................................................................. 95
7.2.4 Çalışma Kontrolleri.................................................................................................................. 104
7.2.5 Değerlendirme ve Dokümantasyon ........................................................................................ 107
8 Ek - Ek Ölçüm Noktaları............................................................................................................................... 109
8.1 Koruyucu İletken Ölçümü İçin Ek SL X Tarama Noktaları.................................................................... 109
8.2 EGA/EPA Ölçümü İçin Ek AP X Ölçüm Noktaları................................................................................. 110
8.3 Ek ACP X bağlantı noktaları (ek toprak bağlantıları)............................................................................ 111
9 Arızaların Giderilmesi................................................................................................................................... 112
10 EN60601-1-2 Standardı Uyarınca Elektromanyetik Uyumluluğa İlişkin Bilgiler............................................ 116
10.1 Elektromanyetik Yayılım....................................................................................................................... 116
10.2 Elektromanyetik Bağışıklık.................................................................................................................... 116
10.3 Taşınabilir ve mobil yüksek frekanslı telekomünikasyon cihazları ile tedavi ünitesi arasında bırakılması
önerilen mesafeler................................................................................................................................ 117
10.4 Elektromanyetik Bağışıklık.................................................................................................................... 118
5 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
1 Kullanıcıya Yönelik Uyarılar | 1.1 Kullanıcıya Yönelik Talimat
1 Kullanıcıya Yönelik Uyarılar
1.1 Kullanıcıya Yönelik Talimat
Ön koşul
Bu kullanım kılavuzunu, hatalı kullanım şekillerini ve hasarları önlemek için ürünü ilk
defa kullanmadan önce okuyun.
1.1.1 Kısaltmalar
Kısalt‐ Açıklama
ma
GA
Kullanım kılavuzu
PA
Bakım kılavuzu
MA
Montaj kılavuzu
TA
Teknisyen kılavuzu
STK
Emniyet kontrolü
IEC
International Electrotechnical Commission
RA
Onarım kılavuzu
NRS
Ek donanım seti
EBS
Montaj seti
URS
Dönüştürme seti
BT
Birlikte verilen parçalar
EMV
Elektromanyetik Uyumluluk
VA
İşleme kılavuzu
1.1.2 Semboller
Bkz. "Emniyet/Uyarı sembolleri" bölümü
Kullanıcılar ve teknikerler için önemli bilgiler
93/42 sayılı Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca CE işareti
Eylem gereklidir
Elabeling işareti
1.1.3 Hedef Grubu
Bu kullanım kılavuzu, diş hekimleri ve muayenehane personeli için düzenlenmiştir.
1.2 Servis
6 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
1 Kullanıcıya Yönelik Uyarılar | 1.3 Garanti Koşulları
KaVo Teknik Servis:
+49 (0) 7351 56-1000
[email protected] veya [email protected]
Lütfen başvurularınızda ürünün seri numarasını belirtin!
Daha fazla bilgi: www.kavo.com
1.3 Garanti Koşulları
KaVo firması, kusursuz çalışma, hatasız malzeme veya işçilik için satın alma tarihin‐
den itibaren 12 aylık süre boyunca olan işlemler için son müşteriye yönelik olarak
aşağıdaki koşullarda geçerli olmak üzere ürün garantisi sunmaktadır:
Kusurlar veya eksik teslimat konusunda gerekçeli ve kabul edilebilir şikayetlerde,
KaVo ücretsiz bir yeni ürün teslim ederek veya hatalı ürünü onararak garanti hizmeti
sunmaktadır. Ne tür olursa olsun, bunun dışında kalan talepler, özellikle de tazminat
talepleri kabul edilmez. Bu husus, bir temerrüt halinde, açık bir kusur veya ihmal söz
konusu olduğunda, ancak zorunlu yasal talimatlar engel teşkil etmediği takdirde geçer‐
lidir.
KaVo firması, doğal aşınmadan, usulüne uygun olmayan kullanım şeklinden, usulüne
uygun olmayan temizlik ve bakım işlerinden, kullanım veya bağlantı talimatlarının dik‐
kate alınmamasından, kireçlenmeden veya korozyondan ve de işletme koşullarında
kabul edilmeyecek hava ve su beslemesindeki kirliliklerden ve de kimyasal veya elek‐
triksel etkilerden kaynaklanan arızalardan veya bu arızaların neden olduğu hasarlar‐
dan sorumlu tutulmaz.
Lambalar, cam malzemeler, lastik parçalar ve plastik malzemelerin renklerini koruması
durumları genel olarak garanti kapsamına girmez.
Arızaların veya bunların neden olduğu hasarların, ürüne müşteri veya üçüncü şahıslar
tarafından yapılan müdahalelerden veya değişikliklerden kaynaklandığı belirlendiği
takdirde, üretici firmanın tüm sorumlulukları ortadan kalkar.
Arızaların veya bunların neden olduğu hasarların, ürüne müşteri veya üçüncü şahıslar
tarafından yapılan müdahalelerden veya değişikliklerden kaynaklandığı belirlendiği
takdirde, üretici firmanın tüm sorumlulukları ortadan kalkar.
1.4 Taşınması ve Depolanması
1.4.1 Geçerli Güncel Ambalaj Düzenlemesi
Bilgi
Sadece Federal Almanya Cumhuriyeti için geçerlidir.
Satış ambalajlarını, geçerli ambalaj düzenlemesi uyarınca imha kuruluşlarına/geri dö‐
nüşüm kuruluşlarına vererek usulüne uygun bir şekilde imha edin. Bu sırada kapsamlı
geri alma sistemini dikkate alın. KaVo, bu bağlamda satış ambalajları için lisans almış‐
tır. Bulunduğunuz yerdeki imha sistemini dikkate alın.
1.4.2 Nakliye Hasarları
Almanya
Ürün teslimatında ambalajın dış kısmında bir hasar tespit edildiğinde, aşağıda belirti‐
len işlemler yapılmalıdır:
7 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
1 Kullanıcıya Yönelik Uyarılar | 1.4 Taşınması ve Depolanması
1. Alıcı, söz konusu kaybı, kusuru veya hasarı teslim alma tutanağına yazar. Bu tes‐
lim alma tutanağı, alıcı ve nakliye şirketinin çalışanı tarafından imzalanır.
2. Üründe ve ambalajda herhangi bir değişiklik yapmayın.
3. Ürünü kullanmayın.
4. Hasarları nakliye şirketine bildirin.
5. Hasarları KaVo firmasına bildirin.
6. Hasarlı ürünü, KaVo firmasına danışmadan önce kesinlikle geri göndermeyin.
7. İmzalanan alım tutanağını KaVo firmasına gönderin.
Ürün teslimatında ambalajın dış kısmında herhangi bir hasar tespit edilmemesi
rağmen ürün hasarlı olduğunda, aşağıda belirtilen işlemler yapılmalıdır:
1. Hasarları, mümkün olduğunda hemen, aksi takdirde en geç 7. günde nakliye şirke‐
tine bildirin.
2. Hasarları KaVo firmasına bildirin.
3. Üründe ve ambalajda herhangi bir değişiklik yapmayın.
4. Hasarlı ürünü kullanmayın.
Bilgi
Alıcı, yukarıda belirtilen talimatlar uyarınca sorumluluğunu yerine getirmediğinde,
söz konusu hasarın ürünün teslim alınmasından sonra oluştuğu kabul edilir (Alman
Nakliye Hizmetleri Genel Şartları 28. Maddesi uyarınca).
Almanya Haricindeki Ülkeler
Bilgi
KaVo, nakliye hasarları için sorumlu tutulmaz.
Gelen teslimat, alındıktan hemen sonra kontrol edilmelidir.
Ürün teslimatında ambalajın dış kısmında bir hasar tespit edildiğinde, aşağıda belirti‐
len işlemler yapılmalıdır:
1. Alıcı, söz konusu kaybı, kusuru veya hasarı teslim alma tutanağına yazar. Bu tes‐
lim alma tutanağı, alıcı ve nakliye şirketinin çalışanı tarafından imzalanır.
Alıcı, ancak böyle bir durum tutanağı oluşturulup imzalandığı takdirde nakliye şir‐
ketinden maddi tazminat talep edebilir.
2. Üründe ve ambalajda herhangi bir değişiklik yapmayın.
3. Ürünü kullanmayın.
Ürün teslimatında ambalajın dış kısmında herhangi bir hasar tespit edilmemesi
rağmen ürün hasarlı olduğunda, aşağıda belirtilen işlemler yapılmalıdır:
1. Hasarları, mümkün olduğunda hemen, aksi takdirde teslim alındıktan sonra en geç
7. günde nakliye şirketine bildirin.
2. Üründe ve ambalajda herhangi bir değişiklik yapmayın.
3. Hasarlı ürünü kullanmayın.
Bilgi
Alıcı, yukarıda belirtilen talimatlar uyarınca sorumluluğunu yerine getirmediğinde,
söz konusu hasarın ürünün teslim alınmasından sonra oluştuğu kabul edilir
(CMR Yasası, 5. Bölüm, 30. Maddesi uyarınca).
1.4.3 Ambalaj Üzerindeki Bilgiler: Depolanması ve Taşınması
Bilgi
Ürünü servis veya onarım için gönderme olasılığından dolayı ambalajı saklayın.
8 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
1 Kullanıcıya Yönelik Uyarılar | 1.4 Taşınması ve Depolanması
Ambalajın dış kısmında bulunan semboller, ürün ve depolama için geçerlidir ve
aşağıda belirtilen anlamlara sahiptir:
Dik konumda taşıyın; ok işaretleri yukarı bakmalıdır!
Darbelere karşı koruyun!
Islaklığa karşı koruyun!
Müsaade edilen üzerine bindirilebilir yük
Sıcaklık aralığı
Hava nem oranı
Hava basıncı
9 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
2 Emniyet | 2.1 Emniyet Uyarılarının Tanımı
2 Emniyet
2.1 Emniyet Uyarılarının Tanımı
2.1.1 Uyarı sembolü
Uyarı sembolü
2.1.2 Yapı
TEHLİKE
Giriş kısmı, tehlikenin türünü ve kaynağını anlatmaktadır.
Bu kısım, uyarının dikkate alınmaması halinde muhtemel sonuçları anlatmaktadır.
▶ Opsiyonel işlem adımı, tehlikelerin önlenmesi amacıyla alınması gereken tedbirle‐
ri içermektedir.
2.1.3 Tehlike Seviyelerinin Tanımı
Üç tehlike seviyesi ile birlikte burada belirtilen emniyet uyarıları, maddi hasarların ve
yaralanmaların meydana gelmesinin önlenmesine yardımcı olmaktadır.
DİKKAT
DİKKAT
Maddi hasarlara veya hafif ve orta derecede yaralanmalara yol açabilecek tehlikeli
durumlar konusunda uyarır.
UYARI
UYARI
Ağır veya ölümcül yaralanmalara yol açabilecek tehlikeli durumlar konusunda uyarır.
TEHLİKE
TEHLİKE
Doğrudan ağır veya ölümcül yaralanmalara yol açabilecek bir durum nedeniyle en üst
seviyede tehlike söz konusu olduğu konusunda uyarır.
2.2 Kullanım Amacı - Talimatlara Uygun Kullanım
2.2.1 Genel Hususlar
Kullanıcı, cihazı her defasında kullanmadan önce, cihazın emniyetli bir şekilde çalış‐
tığından ve düzgün durumda olduğundan emin olmalıdır.
KaVo Primus 1058 Life cihaz sistemi, ISO 6875 standardına uygun bir dental hasta
koltuğuna sahip ISO 7494 standardına uygun bir dental tedavi ünitesidir. Bu KaVo ürü‐
nü, sadece diş sağlığı ve tedavisi alanında kullanılması için uygundur ve sadece uz‐
man tıp personeli tarafından kullanılabilir. Kullanım amacı dışındaki her türlü kullanım
şekline müsaade edilmemektedir.
Talimatlara uygun kullanım, ayrıca kullanım kılavuzundaki tüm uyarıların ve bilgilerin
dikkate alınmasını ve de denetim ve bakım işlerine uyulmasını da kapsamaktadır.
10 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
2 Emniyet | 2.2 Kullanım Amacı - Talimatlara Uygun Kullanım
KaVo ürününün, öngörülen kullanım amacı doğrultusunda işletime alınması ve işletimi
için, tıbbi ürünleri konu alan ve kapsayan yönetmelikler ve/veya ulusal yasalar, ulusal
düzenlemeler ve teknik kurallar uygulanmalıdır ve yerine getirilmelidir.
KaVo firması tarafından teslim edilen bileşenlerin emniyeti, güvenilirliliği ve performan‐
sı için, ancak aşağıda belirtilen durumlarda sorumluluk kabul edilir:
▪ Montaj, eğitim, donanım ekleme, yeni ayarlar, değişiklikler veya onarımlar, KaVo
firması veya KaVo firmasının görevlendirdiği eğitilmiş tekniker veya yetkili servisle‐
rin personeli tarafından yapılmış olmalıdır.
▪ Cihaz, kullanım, bakım ve montaj kılavuzunda belirtilen şekilde çalıştırılmış ve kul‐
lanılmıştır.
▪ İşletmeci tarafından temin edilmiş bilgi teknolojisi bileşenleri, işbu kullanım kılavu‐
zunda belirtilen donanım ve yazılım için teknik gerekliliklere uygundur ve bu bile‐
şenler, geçerli tanımlarda öngörülen şekilde monte edilmiş ve ayarlanmıştır.
▪ Onarım işlerinde, IEC 62353 (DIN VDE 0751-1) sayılı "Tıbbi Elektrikli Cihazlar ve
Sistemler İşletime Alınmadan Önceki Periyodik Testler ve Testler - Genel Direktif‐
ler" standardının gereklilikleri eksiksiz olarak yerine getirilmiştir.
Kullanıcının yükümlüğü olduğu hususlar:
▪ Sadece hatasız çalışma gereçleri kullanmalıdır
▪ Kendisini, hastaları ve üçüncü şahısları tehlikelere karşı korumalıdır
▪ Üründen kaynaklanan kontaminasyonu önlemelidir
Kullanım sırasında, özellikle aşağıda belirtilen ulusal yasal yönetmelikler dikkate alın‐
malıdır:
▪ Tıbbi ürünlerin bağlanmasına ve işletime alınmasına ilişkin geçerli talimatlar.
▪ Geçerli İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği.
▪ Geçerli Kazaları Önleme Yönetmeliği.
KaVo ürününün güvenli çalışmasının ve işlevini sorunsuz yerine getirilmesini sürekli
devam ettirmek ve hasarların ve tehlikelerin önlenmesi için, bakımlar ve güvenlik tek‐
niği kontrolleri düzenli olarak uygulanmalıdır.
Kontrol ve bakım zamanları: Bakım uygulaması her yıl, güvenlik tekiği kontrolü (STK)
2 yılda bir yapılmalıdır. Kontrol eden yetkili, STK için gerektiğinde daha kısa zaman
aralıkları belirlemelidir.
KaVo ürününde onarım ve bakım uygulamaları ve STK kontrolü için yetkili kişiler:
▪ KaVo şubelerinde çalışan, gerekli ürün konusunda eğitilmiş teknikerler.
▪ KaVo tarafından özel olarak eğitilmiş yetkili KaVo satıcılarında görevli teknikerler.
Almanya'da işletmeciler, cihazlardan sorumlu kişiler ve kullanıcılar, cihazlarını MPG di‐
rektiflerini dikkate alarak çalıştırmaları ve kullanmaları ile yükümlüdürler.
Bakım hizmetleri, İşletmeci Düzenlemesi'nin (MPBetreiberV) 6. Maddesi'nce öngörü‐
len tüm kontrol ve test işlerini kapsamaktadır.
Bilgi
Ürünün kullanımına uzun süre ara verileceği zaman, ürün talimatlarda belirtilen şe‐
kilde temizlenmeli ve bakımını yapılmalıdır.
11 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
2 Emniyet | 2.2 Kullanım Amacı - Talimatlara Uygun Kullanım
Bilgi
KaVo firmasına ait MULTIflex rulmanları, güncel K/KL tipi motorlar ve de ultrasonik
Scaler hortumları, tedavi suyunun geri emilerek aletler üzerinden dental tedavi üni‐
tesine ulaşması önlenmesi amacıyla standart olarak bir koruma tertibatı ile donatıl‐
mıştır. Standart arabirimlerde başka üreticilere ait ürünler kullanıldığında, bu ürünle‐
rin uygun koruma tertibatları ile donatılmış olduğuna dikkat edilmelidir! Aksi takdir‐
de, bu ürünlerin kullanılmasına müsaade edilmez!
Elektromanyetik Uyumluluğa İlişkin Bilgiler
Bilgi
Elektrikli tıbbi cihazların elektromanyetik uyumluğuna ilişkin IEC 60601-1-2 (DIN EN
60601-1-2) standardı uyarınca dikkate alınması gereken hususlar:
• Elektrikli tıbbi cihazlar, elektromanyetik uyumluluğa ilişkin özel güvenlik tedbirleri‐
ne tabii tutulması gerekmekte ve KaVo montaj talimatında belirtilen şekilde işletime
alınmalıdır.
• Yüksek frekanslı iletişim aygıtları, elektrikli tıbbi cihazları olumsuz yönde etkileye‐
bilir.
Ayrıca bkz.:
2 10 EN60601-1-2 Standardı Uyarınca Elektromanyetik Uyumluluğa İlişkin Bilgiler,
Sayfa 116
Bilgi
KaVo firması tarafından teslim edilmemiş aksesuarların, hatların/kabloların ve diğer
bileşenlerin, IEC 60601-1-2 (DIN EN 60601-1-2) standardının EMC gerekliliklerine
uyumluluğuna ilişkin herhangi bir garanti verilmemektedir.
İmha
Bilgi
Meydana gelen atıkları, insanlar ve çevre için tehlike oluşturmayacak şekilde geri
dönüşüm veya imha kuruluşuna teslim edin ve bu sırada ulusal yönetmeliklere
uyun.
KaVo ürününün usulüne uygun olarak imha edilmesine ilişkin soruları, KaVo şubesi
memnuniyetle yanıtlayacaktır.
Elektronik sistem ve elektronik cihaz giderilmesi
Bilgi
Atık elektrikli ve elektronik cihazlara ilişkin 2012/19 sayılı AB yönetmeliği esas ala‐
rak, söz konusu yönetmeliğin bu ürünü için geçerli olduğunu ve ürünün Avrupa Bir‐
liği dahilinde özel imha işlemlerine tabii tutulması gerektiği konusunda dikkatinizi
çekmek istiyoruz.
Daha fazla bilgiyi www.kavo.com İnternet adresinden veya dental ürünler satış
mağazalarından edinebilirsiniz.
Nihai imha için:
Almanya'da
Elektrikli ve elektronik cihazı geri vermek için uygulamanız gereken adımlar:
12 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
2 Emniyet | 2.2 Kullanım Amacı - Talimatlara Uygun Kullanım
1. enretec GmbH firmasının www.enretec.de Web sayfasındaki eom menüsünde, bir
imha başvurusu için bir form mevcuttur. Bu imha başvurusunu bilgisayarınıza indi‐
rin veya doğrudan Online başvuru formunu doldurun.
2. Bu başvuru formunu doldurun ve formu enretec GmbH firmasına Online başvuru
aracılığıyla veya faks aracılığıyla (+49 (0) 3304 3919 590) gönderin.
Bir imha başvurusunda bulunmak ve sorularınız için başvurabileceğiniz alternatif
iletişim bilgileri:
Telefon: +49 (0) 3304 3919-500
E-Posta: [email protected] ve
iletişim adresi: enretec GmbH, Geschäftsbereich eomRECYCLING®
Kanalstraße 17
16727 Velten
3. Sabit bir yere monte edilmemiş cihaz, normal şartlarda gelip alınır.
Sabit bir yere monte edilmiş cihaz, kararlaştırılan bir zamanda iletişim adresinizde‐
ki kaldırım kenarından alınır.
Sökme, nakliye ve ambalaj masrafları, cihazın sahibi/kullanıcısı tarafından karşıla‐
nır.
Uluslararası
İmha konusuna ilişkin ülkeye özgü bilgileri dental ürünler satış mağazalarından edine‐
bilirsiniz.
2.2.2 Ürüne Özgü Bilgiler
Kullanım Amacı ve Hedef Grubu
KaVo Primus 1058 Life, diş sağlığı ve tedavisi alanında çocukların ve yetişkinlerin te‐
davi edilmesini sağlamaktadır.
KaVo Primus 1058 Life cihaz sistemi, ISO 6875 standardına uygun bir dental hasta
koltuğuna sahip ISO 7494 standardına uygun bir dental tedavi ünitesidir. KaVo üç
fonksiyonlu ve çok fonksiyonlu piyasemenler, EN 1639 standardına uygun dental alet‐
lerdir. Bu piyasemenler, diş hekiminin hastanın ağzında yaptığı işlemleri hava, su veya
sprey ile desteklemektedir. Çok fonksiyonlu piyasemen, ayrıca ışık ve ısıtılmış akışkan
sağlamaktadır. KaVo Negatoskop 1440/5x5, diş sağlığı ve tedavisi alanında röntgen
filmlerinin izlenmesi için tasarlanmıştır DIN 6856-3 standardının gerekliliklerine uygun‐
dur. Bu KaVo ürünleri, sadece diş sağlığı ve tedavisi alanında kullanılması için uygun‐
dur ve sadece uzman tıp personeli tarafından kullanılabilir.
Cihazların Bağlanması
Hasta iletişimi için KaVo firması tarafından kullanılmasına müsaade edilen aksesuar.
Sadece bu aksesuarı kullanın.
Aksesuar
Kullanım
Tanım
Malzeme numarası
Ekranlar
Ekran 19"
KaVo Screen HD
1.011.0302
Ekran 22"
KaVo Screen One
1.011.0300
Kameralar
İntraoral kamera
ERGOcam One 130 1.011.2130
ERGOcam One 160 1.011.2129
Ünite, aksesur ile
PC arasındaki kab‐
lolar
USB uzatma kablo‐ USB uzatma kablo‐ 1.004.6953
su - 5 metre
su 5m, 1:1 Hub
USB uzatma kablo‐ USB uzatma kablo‐ 1.011.3745
su - 10 metre
su 2x5m, 1:1 Hub
13 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
2 Emniyet | 2.3 Emniyet Uyarıları
Aksesuar
Kullanım
Tanım
Malzeme numarası
DisplayPort kablosu LTG Display Port
– 5 metre
5m Standart
1.011.3583
DisplayPort kablosu LTG Display Port
– 10 metre
10m Standart
1.011.0298
Bilgi
Sistemin USB arabirimine sadece KaVo firmasınca müsaade edilen bilgi teknolojisi
cihazları takılabilir.
Bilgi
Bir bilgi teknolojisi cihazı elektrikli tıbbi sisteme bağlanacağı zaman EN 60601-1
standardı dikkate alınmalıdır.
2.3 Emniyet Uyarıları
2.3.1 Genel Hususlar
Bilgi
Sistemin emniyetli ve güvenilir olması, ancak anlatılan yöntemlere uyulduğu sürece
mümkündür.
TEHLİKE
Patlama tehlikesi.
Ölüm tehlikesi.
▶ KaVo ürününün, patlama tehlikesi bulunan alanlara kurulması veya bu tür alanlar‐
da çalıştırılması kesinlikle yasaktır.
UYARI
Uygun olmayan çalışma koşulları.
Cihazın elektriksel güvenliğini olumsuz yönde etkilenebilir.
▶ "Teknik veriler" bölümünde belirtilen çalışma koşullarına mutlak şekilde uyulmalı‐
dır.
UYARI
Müsaade edilmeyen aksesuarların kullanılması veya üründe müsaade edilmeyen
değişikliklerin yapılması.
Kullanılmasına müsaade edilmeyen aksesuarlar ve/veya üründe müsaade edilmeyen
değişiklikler, tehlikelere ve/veya insanların yaralanmasına ve maddi hasarlara yol
açabilir.
▶ Sadece üretici firma tarafından ürün ile birlikte kombine edilmesine müsaade edil‐
miş veya standart arabirimlere (örneğin MULTIflex rulmanlar, INTRAmatic) sahip
aksesuar parçaları kullanılmalıdır.
▶ Cihazda, ancak ürün üreticisi yapılacak değişiklikleri onayladığı takdirde değişik‐
likler yapılmalıdır.
14 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
2 Emniyet | 2.3 Emniyet Uyarıları
UYARI
Hasarlı çalışma parçaları nedeniyle yaralanmalar veya hasarlar.
Çalışma parçaları hasarlı olduğunda, bu tür parçalar başka hasarlara veya insanların
yaralanmasına yol açabilir.
▶ Cihazı, elektrik hatlarını ve kullanılan aksesuarları, düzenli olarak muhtemel izo‐
lasyon hasarlarına yönelik kontrol edin ve gerektiğinde değiştirin.
▶ Çalışma parçaları hasarlı olduğunda: Çalışmaya devam etmeyin ve hasarı giderin
veya servis teknikerine başvurun!
UYARI
Ürünü usulüne uygun bir şekilde imha edin.
Enfeksiyon tehlikesi.
▶ Ürünü ve aksesuarları, imha etmeden önce uygun bir şekilde hazırlık işlemine ta‐
bii tutun veya gerektiğinde sterilize edin.
DİKKAT
Bakım tedbirlerine uyulmaması nedeniyle sağlık ve maddi hasar tehlikesi vardır.
Kullanıcı personelde ve hastalarda enfeksiyon tehlikesi vardır.
Üründe hasarlar.
▶ Bakım tedbirlerine uyulmalıdır.
DİKKAT
Usulüne uygun olmayan bakım ve temizlik nedeniyle zamanından önce aşınarak kul‐
lanılamaz hale gelmesi ve çalışma bozuklukları.
Kısalan ürün çalışma ömrü.
▶ Düzenli olarak usulüne uygun bir şekilde bakım ve temizlik işlemi yapın!
DİKKAT
Elektromanyetik alanlar nedeniyle riskler.
İnsan vücuduna yerleştirilmiş sistemlerin (örneğin kalp pili) çalışması, elektromanyetik
alanlar tarafından olumsuz yönde etkilenebilir.
▶ Tedaviye başlamadan önce hastalara, kalp pillerine veya başka sistemler taşıyıp
taşımadıklarını sorun!
DİKKAT
Elektromanyetik alanlar nedeniyle çalışma arızası.
Ürün, elektromanyetik alanlara ilişkin geçerli yönetmeliklere uygundur. Cihazlar ile
mobil telefonlar arasındaki karmaşık karşılıklı etkileri nedeniyle, çalışmakta olan bir
mobil telefon nedeniyle ürünün olumsuz yönde etkilenemeyeceği tamamen garanti
edilemez.
▶ Muayenehanede, klinikte veya laboratuarda mobil telefonlar kullanmayın!
▶ Örneğin veri bellekleri, işitme cihazları vb. gibi elektronik cihazlar,
tedavi ünitesinin işletimi sırasında bir kenara koyulmalıdır!
DİKKAT
Sıvılar nedeniyle hasar.
Her türlü sıvı artığı, döşeme ve gövde paçalarında leke bırakabilir veya hasara yol
açabilir.
▶ Sıvı artıklarını hemen çıkarın.
15 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
2 Emniyet | 2.3 Emniyet Uyarıları
Bilgi
Bakım işlemleri, işletmeci tarafından sadece cihazın kapalı olduğu ve hasta tedavi
uygulamasının yapılmadığı anlarda yapılmalıdır.
2.3.2 Ürüne Özgü Bilgiler
UYARI
Kullanılmayan aletler nedeniyle yaralanma tehlikesi veya enfeksiyon tehlikesi.
Aletlerin yanlış yerleştirilmesi, alet almak için alet tepsisine veya kontrol paneline uza‐
nılırken yaralanmalara ve kolda ve önkolda enfeksiyonlara yol açabilir. Hasta olan
hastalarda yüksek derecede enfeksiyon riski.
▶ Alet almak için alet tepsisine veya kontrol paneline uzanılırken, aletlerin yerleşim
düzenine dikkat edin.
UYARI
Aletlerden tedavi suyunun geri emilmesi nedeniyle sağlık sorunları.
Enfeksiyon tehlikesi.
Standart arabirimlerde, tedavi suyunun geri emilerek aletler üzerinden dental tedavi
ünitesine ulaşması önlenmesi amacıyla bir koruma tertibatı ile donatılmamış başka
üreticilere ait ürünler kullanılabilir.
▶ Standart arabirimlerde başka üreticilere ait ürünler kullanıldığında, bu ürünlerin
uygun koruma tertibatları ile donatılmış olduğuna dikkat edilmelidir!
▶ Koruma tertibatı ile donantılmamış ürünler kullanmayın.
DİKKAT
Dikleştirilmiş hasta koltuğuna oturma nedeniyle yaralanma tehlikesi.
▶ Dikleştirilmiş hasta koltuğunun başlık ucuna veya ayak ucuna oturmayın.
DİKKAT
Döndürme koluna yaslanmak nedeniyle yaralanma tehlikesi.
Döndürme koluna aşırı yük bindirilmesi, hasarlara ve hastanın veya kullanıcının yara‐
lanmasına yol açabilir.
▶ Döndürme koluna, yaylı kola ve hekim kontrol ünitesine kesinlikle yaslanmayın!
DİKKAT
Asılı duran aletler nedeniyle yaralanma tehlikesi (S masası).
Aletlerin keskin uçları hastaları yaralayabilir.
▶ Hekim kontrol ünitesi hareket ettirilirken, hiç kimsenin yaralanmamasına dikkat
edilmelidir.
▶ Hastalar ve tedavi eden personel, muhtemel yaralanma tehlikesi konusunda uya‐
rılmalıdır.
DİKKAT
Tedavi ünitesinin temizlenmesi sırasında yaralanma tehlikesi vardır.
Temizlik personelinin yetersiz bilgilendirilmesi ve tedavi ünitesinin tam olarak hazır
hale getirilmemesi, temizlik personelin yaralanmasına yol açabilir.
▶ Tedavi odalarında, sadece eğitimli uzman personelin ve bilgilendirilmiş temizlik
personelinin bulunmasına müsaade edin.
▶ Temizlik için koltuğu uygun pozisyona konumlandırın ve cihazı devre dışı bırakın.
16 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
2 Emniyet | 2.3 Emniyet Uyarıları
DİKKAT
Elektrik.
Elektrik çarpması.
▶ Harici bilgisayarın, hasta çevresinin dışına en düşük mesafe 1,5 m olacak şekilde
yerleştirin.
▶ Bilgisayarın ve bu bilgisayara bağlı cihazların bağlanmasında IEC 60601-1 /
60950 standartlarını dikkate alın.
DİKKAT
Elektrik
Tıbbi olmayan bir sistemin cihazın genel amaçlı USB arabirimine (eğer varsa) yanlış
bir şekilde bağlanmasından kaynaklanan elektrik çarpması.
▶ Bir bilgi teknolojisi cihazı tıbbi sisteme bağlanacağı zaman IEC 60601-1 standardı
dikkate alınmalıdır.
▶ Sadece ek güç kaynağı gerektirmeyen (elektriği USB üzerinden alan) USB cihaz‐
ları kullanın.
▶ Hekim kontrol panelinin USB arabirimine bağlanan uygulama parçaları, gerekli
izolasyona sahip olmalıdır.
▶ Uygulama parçaları için gerekli izolasyona sahip olmayıp elektrik enerjisini USB
üzerinden alan cihazlar, hastayla temas etmeyecek şekilde konumlandırılmalıdr.
▶ Uygulama parçaları için gerekli izolasyona sahip olmayıp elektrik enerjisini USB
üzerinden alan cihazlar ile hastaya aynı anda temas edilmemelidir.
DİKKAT
Mikrop nedeniyle sağlık sorunları.
Enfeksiyon tehlikesi.
▶ Çalışmaya başlamadan önce aletleri çıkarılmış su çıkış yerlerini çalkalayın.
▶ İlk kez işletime almadan önce ve belirli süreli çalışmama zamanlarından (hafta
sonları, resmi tatil günleri, tatil vs.) sonra, su ve hava hatlarını çalkalayın ve hava
tutarak kurutun.
▶ Opsiyonel: Yoğun dezenfeksiyon uygulayın (yapı seti mevcutsa).
▶ Ağız çalkalama bardağı doldurucusunu birkaç defa etkinleştirin.
DİKKAT
Başka üreticiye ait cihaz bağlantısı yapı seti (opsiyonel): Duran su nedeniyle retrog‐
rad kontaminasyon tehlikesi vardır.
Enfeksiyonlar.
Başka üreticiye ait cihaz bağlantısı yapı setine bir su tüketici cihaz bağlandığında, ci‐
hazda her zaman aşağıda belirtilen tedbirler alınmalıdır:
▶ Çalışmaya başlamadan önce aletleri (söz konusu olanları) çıkarılmış su çıkış yer‐
lerini çalkalayın.
▶ İlk kez işletime almadan önce ve belirli süreli çalışmama zamanlarından (hafta
sonları, resmi tatil günleri, tatil vs.) sonra, su ve hava hatlarını çalkalayın ve hava
tutarak kurutun.
▶ Su tüketici cihazın, su OXYGENAL 6 (%0,02'ye varan oranda) ile aşılandığından
dolayı H2O2 dayanımına dikkat edin.
DİKKAT
Hasta koltuğunda çok uzun süre kalınması.
Yatak yarası (dekubitus) oluşabilir.
▶ Uzun süreli tedavilerde, yatak yarasının oluşmamasına dikkat edilmelidir!
17 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
2 Emniyet | 2.3 Emniyet Uyarıları
DİKKAT
Hasta koltuğunun ve koltuk başlığının hareket ettirilmesi sırasında yaralanma tehlike‐
si.
Hastanın veya muayenehane personelinin saçları, hasta koltuğundaki koltuk başlığı
hareket ettirilirken sıkışabilir.
▶ Hasta koltuğunu ve de koltuk başlığını hareket ettirirken, hastanın ve muayeneha‐
ne personelinin saçlarına dikkat edin.
DİKKAT
Hastayı veya hasta koltuğunu hareket ettirme esnasında yaralanma tehlikesi.
Hasta veya muayenehane personeli sıkışabilir veya ezilebilir.
▶ Hekim kontrol paneli, asistan kontrol paneli, tedavi lambası, ekranlar vb. gibi tüm
hareketli parçaları, hastanın veya hasta koltuğunun hareketleri esnasında çarpış‐
ma bölgesinin dışında konumlandırın.
DİKKAT
Alet hortumları, çıkartmalar nedeniyle hasar görebilir.
Alet hortumları patlayabilir.
▶ Hortumlara çıkartma veya yapıştırma bandı yapıştırmayın.
18 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
3 Ürün Tanıtımı | 3.1 Tedavi Ünitesi Modelleri
3 Ürün Tanıtımı
3.1 Tedavi Ünitesi Modelleri
3.1.1 KaVo Primus 1058 Life TM
3.1.2 KaVo Primus 1058 Life S
19 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
3 Ürün Tanıtımı | 3.1 Tedavi Ünitesi Modelleri
3.1.3 KaVo Primus 1058 Life C
3.1.4 Sağ Taraf Kurulum Yapı Setli KaVo Primus 1058 Life C
20 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
3 Ürün Tanıtımı | 3.2 Standart ve COMPACTchair Hasta Koltuğu
3.2 Standart ve COMPACTchair Hasta Koltuğu
① Koltuk başlığı
② Koltuk sırtlığı
③ Koltuk kaidesi
④ Koltuk oturma yeri
⑤ Kol dayanağı (opsiyonel)
21 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
3 Ürün Tanıtımı | 3.3 Hasta Üniteli Cihaz Gövdesi
3.3 Hasta Üniteli Cihaz Gövdesi
① Hasta ünitesi
② Cihaz gövdesi
Cihaz gövdesinde merkezi kontrol sis‐
temi yer almaktadır.
③ Basınçlı su şişesi
(ek donanım)
④ Tükürük kasesi
⑤ Ağız çalkalama bardağı doldurucusu
⑥ Besleme elemanı
Kullanım yerindeki hazır elektrik, su,
basınçlı hava, atık su ve emme havası
bağlantısı
⑦ Kontrol pedalı
22 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
3 Ürün Tanıtımı | 3.4 Hekim Kontrol Paneli Modelleri
3.4 Hekim Kontrol Paneli Modelleri
3.4.1 TM/C Masası
① Tutma kolu
② Türbin (MULTIflex rulman)
③ INTRA LUX Motor KL 703 veya
INTRA LUX Motor KL 701
④ Ultrasonik Scaler
⑤ Üç fonksiyonlu piyasemen veya çok
fonksiyonlu piyasemen
⑥ ERGOcam One
⑦ Tepsi tutucusu
⑧ Kontrol paneli
23 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
3 Ürün Tanıtımı | 3.4 Hekim Kontrol Paneli Modelleri
3.4.2 S Masası
Bilgi
Tutucuların donatılması ve de aletlerin yerleşim düzeni, ihtiyaca göre değiştirilebilir
ve resimde gösterilenden farklı olabilir.
① Küçük negatoskop
② Üç fonksiyonlu piyasemen veya çok
fonksiyonlu piyasemen
③ Türbin (MULTIflex rulman)
④ INTRAlux Motor KL 703 LED veya IN‐
TRA LUX Motor KL 701
⑤ Ultrasonik Scaler
⑥ Kontrol paneli
24 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
3 Ürün Tanıtımı | 3.5 Asistan Kontrol Paneli Modelleri
3.5 Asistan Kontrol Paneli Modelleri
3.5.1 Standart Asistan Kontrol Paneli
① Üç fonksiyonlu veya çok fonksiyonlu
piyasemen
② Sprey sisi çekme aleti
③ Kontrol paneli
④ Tükürük emici
⑤ Satelec Mini LED
(polimerizasyon piyasemeni)
⑥ Asistan için tepsi tutucusu
25 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
3 Ürün Tanıtımı | 3.5 Asistan Kontrol Paneli Modelleri
3.5.2 Sağ, Sol Asistan Kontrol Paneli (Opsiyonel, Sadece Standart
Hasta Koltuğu İle Birlikte)
① Üç fonksiyonlu piyasemen
② Sprey sisi çekme aleti
③ Kontrol paneli
④ Tükürük emici
⑤ Satelec Mini LED
(polimerizasyon piyasemeni)
26 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
3 Ürün Tanıtımı | 3.6 Üç Fonksiyonlu Piyasemen (3F Piyasemen)
3.6 Üç Fonksiyonlu Piyasemen (3F Piyasemen)
① MF piyasemen
② Kavrama kovanı
③ Akışkan (hava/su) için tuşlar
④ Mavi işaret: Üç fonksiyonlu piyasemen
(3F piyasemen)
⑤ Kanüller
3.7 Çok Fonksiyonlu Piyasemen (MF Piyasemen)
① MF piyasemen
② Kavrama kovanı
③ Akışkan (hava/su) için tuşlar
④ Yaldız işaret: Çok fonksiyonlu piyase‐
men (MF piyasemen)
⑤ Kanüller
27 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
3 Ürün Tanıtımı | 3.8 Negatoskop 1440 ve 5x5
3.8 Negatoskop 1440 ve 5x5
Negatoskop 1440 ve 5x5
Bilgi
KaVo tipi negatoskoplar 1440 ve 5x5, DIN 6856-3 standardındaki tanımlama uyarın‐
ca Tip 1 radyolojik görüntüleme cihazlarıdır.
3.9 Kontrol Elemanları
3.9.1 Hekim Kontrol Panelleri
TM/C masası hekim kontrol paneli
A
Hasta koltuğu tuşları grubu
B
Menü seçimi tuşları grubu
(MEMOspeed opsiyonel)
C
Hijyen tuşları grubu
D
Zamanlayıcı tuşları grubu
E
Aletler tuşları grubu
F
Aydınlatma tuşları grubu
28 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
3 Ürün Tanıtımı | 3.9 Kontrol Elemanları
S masası hekim kontrol paneli
A
Menü seçimi tuşları grubu
(MEMOspeed opsiyonel)
B
Zamanlayıcı tuşları grubu
C
Aletler tuşları grubu
D
Hasta koltuğu tuşları grubu
E
Aydınlatma tuşları grubu
F
Hijyen tuşları grubu
3.9.2 Asistan Kontrol Paneli
A
Hijyen tuşları grubu
B
Aydınlatma tuşları grubu
C
Zamanlayıcı tuşları grubu
D
Hasta koltuğu tuşları grubu
3.9.3 Tuş Grupları
Hasta Koltuğu Tuşları Grubu
Asistan kontrol panelindeki tuşlar, iki farklı fonksiyona sahiptir ve bundan dolayı iki
farklı şekilde adlandırılmaktadır.
29 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
3 Ürün Tanıtımı | 3.9 Kontrol Elemanları
Asistan kontrol paneli tuşu
Hekim kontrol paneli tuşu
Tanım
"Koltuk Yukarı" tuşu
"AP 0" tuşu
(Otomatik pozisyon 0)
"Koltuk Aşağı" tuşu
"SP" tuşu
(Çalkalama pozisyonu)
"LP" tuşu
(Son pozisyon)
"AP" tuşu
(Otomatik pozisyonu etkin‐
leştirme)
"Koltuk Sırtlığı Aşağı" tuşu
"AP 1" tuşu
(Otomatik pozisyon 1)
"Koltuk Sırtlığı Yukarı" tuşu
"AP 2" tuşu
(Otomatik pozisyon 2)
"Kollaps pozisyonu" tuşu
Aydınlatma Tuşları Grubu
Tuş
Tanım
Kontrol paneli
"Tedavi Lambası" tuşu
Asistan kontrol paneli
"Negatoskop" tuşu
Hekim hontrol paneli
Tanım
Kontrol paneli
"Ağız Çalkalama Bardağı
Doldurucusu" tuşu
Hekim kontrol paneli ve
asistan kontrol paneli/
Hijyen Tuşları Grubu
Tuş
30 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
3 Ürün Tanıtımı | 3.9 Kontrol Elemanları
Tuş
Tanım
Kontrol paneli
"Tükürük Kasesi Çalkala‐
ması" tuşu
Hekim kontrol paneli ve
asistan kontrol paneli/
"Yoğun Dezenfeksiyon" tu‐ Asistan kontrol paneli/ (op‐
şu
siyonel)
"HYDROclean" tuşu
Asistan kontrol paneli/
Aletler/Zamanlayıcı Tuşları Grubu
Tuş
Tanım
Kontrol paneli
"Sprey Önseçimi" tuşu
Hekim hontrol paneli
"Motor Dönme Yönü" tuşu
Hekim kontrol paneli
"Zamanlayıcı" tuşu
Hekim kontrol paneli ve
asistan kontrol paneli/
Menü Tuşları Grubu
MEMOspeed olduğunda Standby menüsü MEMOspeed olmadan Standby menüsü
① Menü fonksiyonları için seçme tuşları
② Ekran göstergesi
3.9.4 Kontrol pedalı
Kontrol pedalındaki ayak düğmelerine iki fonksiyon atanmıştır. Ayak düğmelerinin
fonksiyonları, bir aletin tutucuda takılı veya tutucudan alınmış olmasına bağlıdır.
31 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
3 Ürün Tanıtımı | 3.10 Güç ve Tip Levhaları
Poz.
Tanım
Alet tutucuya yerleştiril‐ Alet tutucudan çıkarılmış
miş olduğunda fonksiyon olduğunda fonksiyon
①
"Sprey Önseçimi/AP"
ayak düğmesi
Hasta koltuğu otomatik
pozisyona götürülür.
②
Ayak şalteri
Emniyet kapatmasını et‐ Ayak düğmelerinin "Kol‐
kinleştirir.
tuk Hareketi" fonksiyonu
etkinleştirir.
③
"Üfleme Havası/AP"
ayak düğmesi
Hasta koltuğu otomatik
pozisyona götürülür.
④
"Sola Doğru Motor Çalış‐ Hasta koltuğunun pozis‐ Motor dönme yönünü se‐
ması" dörtlü tuş
yonunu değiştirir.
çer (INTRA LUX Motor
KL 701/703 veya COM‐
FORTdrive 200XD için).
⑤
"Aletler" kontrol pedalı
3.10 Güç ve Tip Levhaları
Güç levhaları
İç ve dış güç levhaları
32 / 122
Sprey önseçimini ayar‐
lar.
Üfleme havası önseçimi
(Chipblower) ayarlanır.
CONEXIOcom kurulu ol‐ Motoru çalıştırır ve
duğunda bir donmuş gö‐ aletlerin/ devir sayısını/
rüntü oluşturur.
çalışma yoğunluğunu
ayarlar.
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
3 Ürün Tanıtımı | 3.10 Güç ve Tip Levhaları
İç güç levhası montaj yeri
Dış güç levhası montaj yeri
SN
Seri numarası
Birlikte teslim edilen belgeleri dikkate alın
Kullanım kılavuzunu dikkate alın
Kullanım kılavuzuna uyun!
B tipi uygulama parçası
BF tipi uygulama parçası
33 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
3 Ürün Tanıtımı | 3.10 Güç ve Tip Levhaları
Çalışma modu:
Hasta koltuğu çalışma süresi: 25 saniye
Hasta koltuğu ara verme süresi: 400 saniye
(Müsaade edilen çalışma süreleri, diş hekimlerinin çalışma şekline uygun‐
dur.)
Akım sağlama değeri:
"?????" şebeke gerilimine bağlıdır ve T10H veya T6,3H uygulanır.
100 V~ ,110 V~, 120 V~, 130 V~ = T10H
220 V~ , 230 V~, 240 V~ = T6,3H
İmha bilgisi, ayrıca bkz.: Kullanım amacı - Talimatlara uygun kullanım
93/42 sayılı Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca CE işareti
VDE işareti
DVGW sertifikası
DVGW CERT Kayıt Numarası AS-0630BT0111
HIBC kodu
Elabeling işareti
Tip levhaları
Hekim kontrol paneli tip levhası ve işareti
Hekim kontrol panelindeki BF tipi uygulama parçalarının tip levhasının ve işaretinin takılı oldukları yerler
34 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
3 Ürün Tanıtımı | 3.10 Güç ve Tip Levhaları
Hekim kontrol paneli tip levhası ve işareti (örneğin TM masası) / BF tipi uygulama parçaları işareti
Tipler
Cihaz tipi
SN
Üretim yılı - Seri numarası
REF
Malzeme numarası
Üç fonksiyonlu piyasemenin ve çok fonksiyonlu piyasemenin işaretleri
ve adlandırmaları
Üreticinin firma logosu
SN
Seri numarası
93/42/EEC sayılı Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca CE işareti
135 oC'ye kadar sterilize edilebilir
WEEE 2002/96/AT Ek N Yönetmeliği uyarınca imha bilgisi
Kullanım kılavuzunu dikkate alın
35 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
3 Ürün Tanıtımı | 3.11 Teknik Veriler
Servis masası 1568 tip levhası
① Cihaz tipi
② Seri numarası
③ Malzeme numarası
3.10.1 Tip levhası 1440
1
3
2
4
7
9
8
5
6
Negatoskop 1440 tip levhası
① Cihaz tipi
② SN: Üretim yılı ve üretim ayı - Seri nu‐
marası
③ Malzeme numarası
④ Besleme gerilimi, frekans
⑤ Güç
⑥ İmha bilgisi
⑦ CE işareti
⑧ Seri numarası
⑨ Üretim yılı ve üretim ayı
3.11 Teknik Veriler
Delik delme şablonları ve kurulum planı
Kurulum planı (Mal. no. 3.002.4533)
2 sayfa sağlak, 2 sayfa solaklar için
COMPACTchair içeren kurulum planı
2 sayfa sağlak, 2 sayfa solaklar için
(Mal. no. 1.003.6767)
36 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
3 Ürün Tanıtımı | 3.11 Teknik Veriler
Elektrik
2
Elektrik besleme hattı
3 x 2,5 mm
Zemin üzerinde açıkta kalan uç
1 000 mm
Giriş gerilimleri
100/110/120/130/220/230/240 V AC
Frekans
50/60 Hz
Giriş gerilimi fabrika ayarı
bkz. Güç levhası
100 - 240 V gerilimde akım sarfiyatı
100 - 600 VA – Cihaz donanımına bağlı
olarak bu aralık dahilinde farklılıklar olabi‐
lir!
Kurulum yerindeki sigorta
Otomatik sigorta C 16 veya vidalanır si‐
gorta 10 A
Zemin üzerinde açıkta koruma iletkeni
Bkz. DIN VDE 0100-710, 1000 mm
Isıl iletkenlik değeri
360 ila 3240 kJ/saat arası
Isıl iletkenlik değeri
Ø 900 kJ/h
Onay işareti
CE / DVGW / VDE
Kontrol pedalı
IPX1: Damlayan suya karşı koruma
Üç fonksiyonlu piyasemen ve çok fonksiyonlu piyasemen
Bir iş gününe başlamadan ve her hasta tedavisi öncesinde, 20 - 30 saniye süreyle su
ve hava yollarını çalkalayın.
Su basıncı
1,5 ± 0,3 bar; Akış basıncı 4'lü manometre
Maks. su dinamik basıncı
2,5 ± 0,3 bar
Su akışı
80 ± 10 ml/dak
Hava basıncı
3,3 ± 0,1 bar; Akış basıncı 4'lü manometre
Maks. hava dinamik basıncı
4 + 0,5 bar
Hava geçişi
en az 16 Nl/min
Çalışma süresi (sadece çok fonksiyonlu
1 dakika
piyasemen)
Ara verme süresi (sadece çok fonksiyonlu 3 dakika
piyasemen)
37 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
3 Ürün Tanıtımı | 3.11 Teknik Veriler
Çok fonksiyonlu piyasemen elektrik değerleri
DIN EN 60601-1 standardı uyarınca koru‐ 24 V AC ± %10 (topraksız gerilim)
yucu toprak gerilimi:
Frekans
50/60 Hz
Kullanım tipi
BF
Su ısıtma gücü
Yaklaşık 90 W
Hava ısıtma gücü
Yaklaşık 20 W
Lamba gerilimi
En fazla 3,2 V ± 0,15 V
Yüksek basınçlı lambanın gücü
En fazla 2,5 W
Su beslemesi
Bilgi
Yüksek su sertliklerinde (12 °dH üzeri), iyon değiştirme yöntemi ile çalışan bir su
yumuşatma sistemi monte edilmelidir.
Çok düşük su sertliği (8,4 °dH altı), yosun oluşumu için elverişli bir ortam yaratabilir.
Bilgi
"Su girişi bloğu" yapı parçası, tedavi suyu ile kamusal şebeke suyu beslemesi ara‐
sında bir ayrım yapmamaktadır. Gerekli olduğunda geri akışın önlenmesine ilişkin
ulusal yönetmelikler dikkate alınmalı ve bunlara uyulmalıdır. Bu tür yönetmeliklerin
dikkate alınmaması durumunda üretici firma, tedavi suyunun kalitesi ve su şebeke‐
sine reenfeksiyon için herhangi bir garanti vermez.
Bilgi
KaVo firmasının dental ünitelerinde, "entegre su dezenfeksiyon sistemli DVGW su
bloğu" ile bağlantılı olarak bir su dezenfeksiyon sistemi mevcuttur. Tedavi suyu kali‐
tesinin muhafaza edilmesi için suya, kesintisiz olarak hijyenik bakımdan etkili, insan‐
lar için zararlı olmayacak miktarda OXYGENAL 6 maddesi eklenmektedir. Kullanım
şekli, tedavi ünitelerinin bakım kılavuzunda açıklanmıştır. Örneğin su taşıyan hatla‐
rın çalkalanması ve yoğun dezenfeksiyon gibi ek işlemler, üretici tarafından öngörü‐
len şekilde uygulanmalıdır.
UYARI
Ulusal yönetmeliklerin dikkate alınmaması nedeniyle enfeksiyonlar tehlikesi.
Tedavi suyunun veya şebeke suyunun kontaminasyonu.
▶ İnsanların kullandıkları suyun (içme suyu) kalitesine ilişkin ulusal yönetmelikler
(eğer varsa) dikkate alınmalı ve bunlara uyulmalıdır.
▶ Gerekli olduğunda geri akışın (tedavi ünitesinden kamusal su şebekesine su akı‐
şı) önlenmesine ilişkin ulusal yönetmelikler dikkate alınmalı ve bunlara uyulmalı‐
dır.
38 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
3 Ürün Tanıtımı | 3.11 Teknik Veriler
UYARI
Ek koruyucu tedbir alınmadan "kompakt su bloğu" kullanılması durumunda enfeksi‐
yon tehlikesi vardır.
Tedavi suyunun veya şebeke suyunun kontaminasyonu.
▶ "Kompakt su bloğu" yapı seti kullanıldığında, ünitenin içinde otomatik su dezen‐
feksiyonu fonksiyonu mevcut olmadığından dolayı ilgili koruyucu tedbirler alınma‐
lıdır. KaVo, KaVo OXYGENAL 6 (Mal. no. 0.489.3451) ile birlikte "entegre su de‐
zenfeksiyon sistemli DVGW su bloğu" yapı setinin kullanılmasını öneriyor.
▶ Su şişesi yapı seti kullanıldığında, teslimat kapsamındaki dozaj ünitesi (Mal. no.
1.002.0287) ile şişe her doldurulduğunda doğru miktarda KaVo OXYGENAL 6
(Mal. no. 0.489.3451) ekleyin. Doğru ekleme miktarını, su dezenfeksiyonuna iliş‐
kin dozaj ünitesinin kılavuzundan öğrenin.
DIN EN 1717 standardı uyarınca DVGW kapsamında olmayan her bir ünite, AA, AB
veya AD tipi bir otomatik sigorta ile donatılmış olmalıdır. (Su şişesi, DVGW sertifikası‐
na sahiptir, bkz. aşağıdaki liste.)
Su bağlantısının yapılması işleminde, hareketsiz hafif tuzlu hatlarının (binanın tesisa‐
tında da) oluşması önlenmelidir.
Daha fazla bilgi için bkz. www.dvgw.de
DIN EN 1717 standardına uygun serbest
Su bloğu DVGW, su şişesi DVGW, Kayıt
boşalma yeri - DVGW sertifikalı
No.: AS-0630BT0111
Su kalitesi
İçme suyu, Soğuk su bağlantısı
Su sertliği
1,5 - 2,14 mmol/litre ≙ 8,4 - 12 °dH
ph değeri
7,2 ,ila 7,8 arası
Kullanım yerinde su filtrasyonu
80 µm
Su bağlantısı
10 mm çapında pirinç konik ezilme rakor
bağlantısı 3/8"e sahip kullanım yerinde
hazır kapama vanası
Zemin üzerinde su bağlantısı
Valf açık olduğunda en az 50 mm, en faz‐
la 105 mm
Su giriş basıncı
2,0 ila 6,0 bar
Su giriş miktarı
4 litre/dak
Boşaltma bağlantısı çapı
40 mm
Zemin üzerinde boşaltma bağlantısı
20 mm
Boşaltma miktarı
Maks. 4 litre/dak
Su boşaltma borusunun eğimi
Cihazdan itibaren her bir metrede en az
10 mm
39 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
3 Ürün Tanıtımı | 3.11 Teknik Veriler
Hava beslemesi
UYARI
Dental hava kalitesine ilişkin ulusal yönetmeliklerin dikkate alınmaması nedeniyle teh‐
like.
Enfeksiyon tehlikesi.
▶ Dental havaya ilişkin ulusal yönetmelikler (eğer varsa) dikkate alınmalı ve bunlara
uyulmalıdır.
▶ İşletime alma öncesinde hava hattına hava vurun.
Hava giriş basıncı
5,2 ile 7 bar arası
Hava tüketimi
En fazla 80 Nl/dak
Basınç çiylenme noktası
< -30 ºC (Kuru hava sistemli kompresör)
Yağ miktarı
< 0,1 mg/m (yağsız kompresör)
Kirlenme
< 100 partikül/cm
Kullanım yerinde hava filtrasyonu
50 µm
Hava bağlantısı
10 mm çapında pirinç konik ezilme rakor
3
3
bağlantısı 3/8"e sahip kullanım yerinde
hazır kapama vanası
Zemin üzerindeki hava bağlantısı
Valf açık olduğunda en az 50 mm, en faz‐
la 105 mm
Emiş
Islak emişte cihaz girişindeki emme
Sprey sisi kanüllerindeki
emme havası miktarı
ıslak vakumlamada
kuru vakumlamada
Asgari V~250 Nl/dak
> 60 mbar
> 85 mbar
önerilen V~300 Nl/dak
> 80 mbar
> 120 mbar
Statik maksimum emme va‐ < 180 mbar
kum basıncı
< 180 mbar
Bilgi
Dinamik vakum basınç > 180 mbar olduğunda, ünite, bir vakum basınç ayar valfı ile
donatılmalıdır.
Emme bağlantısı çapı
40 mm
Zemin üzerindeki emme bağlantısı
20 mm
Değerler, KaVo ölçme seti (Mal. no. 0.411.8500) için geçerlidir.
Çalışma ortamı
UYARI
Uygun olmayan çalışma koşulları.
Cihazın elektriksel güvenliğini olumsuz yönde etkilenebilir.
▶ "Teknik veriler" bölümünde belirtilen çalışma koşullarına mutlak şekilde uyulmalı‐
dır.
40 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
3 Ürün Tanıtımı | 3.11 Teknik Veriler
Zeminin özelliği
Zemin yapısının kalitesi,
DIN 1055 Sayfa 3 standardına uygun ya‐
pılar için uygun olmalıdır ve DIN 18560 T
1 standardında öngörülen basınç mukave‐
metine sahip olmalıdır.
o
Ortam sıcaklığı
+10 ila +40 C
Bağıl hava nem oranı
%30 ila %75 arası
Hava basıncı
700 hPa - 1060 hPa
Çalışma yüksekliği
En fazla 3000 m
Maksimum yüklenme değerleri
Standart hasta koltuğunun maksimum
185 kg
hasta taşıma kapasitesi
COMPACTchair hasta koltuğunun maksi‐ 135 kg
mum hasta taşıma kapasitesi
Hekim kontrol paneli tepsisi - Serbest yük 2 kg
Asistan kontrol paneli tepsisi - Serbest yük 1 kg
Hekim kontrol paneli - Serbest yük
2 kg
Taşıma ve depolama koşulları
o
Ortam sıcaklığı
-20 ila +55 C
Bağıl hava nem oranı
%5 ila %95 arası, yoğuşma olmaz
Hava basıncı
700 ila 1 060 hPa arası
Ağırlık
Standart hasta koltuklu tedavi ünitesi
Brüt 279 kg, net 224 kg
Çelik yerleşim plakası ve hasta iletişimi
Brüt 344 kg, net 289 kg
dahil
COMPACTchair donanımlı tedavi ünitesi
Brüt 255 kg, net 200 kg
Çelik kurulum plakası ve hasta iletişimi da‐ Brüt 320 kg, net 265 kg
hil
Paket parçalarına ilişkin daha fazla bilgi için montaj kılavuzuna bakın
41 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
3 Ürün Tanıtımı | 3.11 Teknik Veriler
Negatoskop 1440
Giriş gerilimi
24 V AC
Frekans
50/60 Hertz
Akım sarfiyatı
Maks. 35 VA
Çalışma süresi
%100
Aydınlatma
2 adet Osram Lumilux de Luxe G5 Day‐
light L8W/954
Aydınlatma alanı ölçüleri
DIN 6856-3 uyarınca 300 mm x150 mm
Gövde ölçüleri
DIN 6856-3 uyarınca 340x216x48
Negatoskop 5x5
Giriş gerilimi
24 V AC
Frekans
50/60 Hertz
Akım sarfiyatı
Maks. 10 VA
Çalışma süresi
%100
Aydınlatma alanı ölçüleri
DIN 6856-3 uyarınca 50 mm x 50 mm
Gövde ölçüleri
DIN 6856-3 uyarınca 102x114x38
KaVoLUX 540 LED tedavi lambası
Ayrıca bkz.:
2 KaVoLUX 540 LED kullanım kılavuzu
42 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
3 Ürün Tanıtımı | 3.12 KaVo servis masası 1568 (opsiyonel aksesuar)
3.12 KaVo servis masası 1568 (opsiyonel aksesuar)
3
2
1
4
5
6
7
8
9
① Döndürme kolu
② Yaylı kol
③ Çevirmeli düğme (fren)
④ Çevirmeli düğme (kilit)
⑤ Servis masası
⑥ Kaymaz ped
⑦ Bardak tutucusu
⑧ Tutacak
⑨ Tip levhası
43 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.1 Cihazın Çalıştırılması ve Devre Dışı Bırakılması
4 Kullanım
4.1 Cihazın Çalıştırılması ve Devre Dışı Bırakılması
Bilgi
Cihazı, muayenehaneden çıkmadan önce her zaman devre dışı bırakın.
▶ Cihazı ana şalterden çalıştırın.
ð Hekim kontrol ünitesinin ekranında ①, varsayılan ana menü gösterilir.
ð Asistan kontrol panelinde yeşil "Cihaz Çalışıyor" LED'i ② yanar.
MEMOspeed olmadığında ana menü / MEMOspeed olduğunda ana menü / Asistan kontrol paneli
Bilgi
KaVoLUX 540 LED tedavi lambasını asistan kontrol panelindeki "Tedavi Lambası"
tuşuna basarak etkinleştirin. Tedavi lambası, ancak etkinleştirildikten sonra sensör
ve tedavi lambasının kontrol paneli üzerinden kullanılabilir.
44 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.2 Hasta Koltuğunun Ayarlanması
4.2 Hasta Koltuğunun Ayarlanması
4.2.1 Kol Dayanağının Ayarlanması (Opsiyonel)
Standart Hasta Koltuğu İçin Kol Dayanağı
Hastanın koltuğa daha kolay oturabilmesi için hasta koltuğunun kol dayanağı yukarı
kaldırılabilir.
DİKKAT
Koltuğun yukarı kaldırılması sırasında hasta ellerinin elverişsiz pozisyonları
Koltuk sırtlığı ile kol dayanağı arasında parmaklar için ezilme tehlikesi.
▶ Hastanın koltukta doğru oturmasına dikkat edin (özellikle de çocuklarda).
COMPACTchair hasta koltuğu için kol dayanağı
Hastanın koltuğa daha kolay oturabilmesi için hasta koltuğunun kol dayanağı öne
doğru döndürülebilir.
▶ Kol dayanağını öne doğru döndürün
▶ Akabinde kol dayanağını geri döndürün.
45 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.2 Hasta Koltuğunun Ayarlanması
4.2.2 Koltuk başlığının ayarlanması
2 eklemli koltuk başlığı çevirmeli düğmenin ayarlanması
DİKKAT
Koltuk başlığının ayarlanması.
Ensedeki kas yapısında zedelenmeler.
▶ Hastaları, koltuk başlığının ayarlanacağı konusunda uyarın.
▶ Hasta, koltuk başlığı ayarlanırken kafasını biraz yukarı kaldırmalıdır.
▶ Koltuk başlığını, hastanın boyuna uygun olarak içeri sürün veya dışarı çekin.
▶ Koltuk başlığını döndürmek için sıkıştırma düğmesini sola doğru çevirin, koltuk
başlığını istediğiniz pozisyona konuımlandırın ve koltuk başlığını sabitlemek için
sıkıştırma düğmesini tekrar sağa doğru çevirin.
▶ Koltuk başlığının döşemesini çıkarmak için cıvatayı ② çözün, döşemeyi ① hafif
yukarı doğru çekin ve ardından öne doğru çekerek çıkarın.
46 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.2 Hasta Koltuğunun Ayarlanması
2 Eklemli Koltuk Başlığı Basma Düğmesinin Ayarlanması (Opsiyonel)
DİKKAT
Koltuk başlığının ayarlanması.
Ensedeki kas yapısında zedelenmeler.
▶ Hastaları, koltuk başlığının ayarlanacağı konusunda uyarın.
▶ Hasta, koltuk başlığı ayarlanırken kafasını biraz yukarı kaldırmalıdır.
Koltuk başlığının dik uzunluğu ve eğimi ayarlanabilir.
▶ Kilitleme düğmesine basın ve koltuk başlığını hastanın boyuna uygun olarak içeri
sürün veya dışarı çekin.
Bilgi
Frenleme etkisi servis teknisyeni tarafından ayarlanabilir.
▶ Kilitleme düğmesine basın ve koltuk başlığını döndürerek istediğiniz pozisyona
getirin.
Koltuk başlığını tekrar geriye döndürme sırasında, A alanı ile kafa yastığı arasında
herhangi bir nesnenin bulunmamasına dikkat edin.
Kafa yastığının döndürülmesi
Koltuk başlığının yastığu döndürülebilir bir yastıktır. Bu kafa yastığı, örneğin çocukların
tedavisi sırasında daha iyi boyun desteği için döndürülebilir.
▶ Kafa yastığını düzgün bir şekilde çekip çıkarın ve 180o döndürün.
▶ Ardından kafa yastığını tekrar takın ve bastırın.
47 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.2 Hasta Koltuğunun Ayarlanması
4.2.3 Hasta Koltuğunun Manuel Olarak Konumlandırılması
DİKKAT
Aşırı yük veya dinamik yüklenme nedeniyle yaralanma tehlikesi.
Hasta koltuğu, aşırı yüklenme nedeniyle hasar görebilir.
▶ Hasta koltuğuna yüklenme sınırına (standart hasta koltuğu 185 kg / COMPACTc‐
hair hasta koltuğu 135 kg) kadar yük bindirin.
▶ Hasta koltuğuna dinamik olarak yüklenmeyin.
DİKKAT
Motor aracılığıyla koltuk hareketi
Hasta veya muayenehane personeli sıkışabilir veya ezilebilir.
▶ Hasta ve muayenehane personeli, hastanın pozisyonu değiştirilirken izlenmelidir.
DİKKAT
Hastayı veya hasta koltuğunu hareket ettirme esnasında yaralanma tehlikesi.
Hasta veya muayenehane personeli sıkışabilir veya ezilebilir.
▶ Hekim kontrol paneli, asistan kontrol paneli, tedavi lambası, ekranlar vb. gibi tüm
hareketli parçaları, hastanın veya hasta koltuğunun hareketleri esnasında çarpış‐
ma bölgesinin dışında konumlandırın.
Hekim veya Asistan Kontrol Paneli Aracılığıyla Koltuğun ve Koltuk
Sırtlığının Manuel Olarak Konumlandırılması
Aşağıda belirtien tuşlar aracılığıyla koltuk yüksekliği ve koltuk sırtlığının pozisyonu
ayarlanabilir:
Tuş
Hekim hontrol paneli
Tuş
Asistan kontrol paneli
Fonksiyon
Koltuk yukarı doğru hareket
eder.
Koltuk aşağı doğru hareket
eder.
Koltuk sırtlığı yukarı doğru
hareket eder.
Koltuk sırtlığı aşağı doğru
hareket eder.
▶ İlgili tuşa basın.
ð Koltuk veya koltuk sırtlığı, istediğiniz yöne doğru gider.
48 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.2 Hasta Koltuğunun Ayarlanması
Kontrol pedalı aracılığıyla koltuğun ve koltuk sırtlığının manuel olarak
konumlandırılması
Kontrol pedalının dörtlü şalteri, hasta koltuğunun manuel olarak konumlandırılması sı‐
rasında hekim kontrol panelindeki dörtlü tuş grubunun fonksiyonuna sahip olur.
Ön koşul
Tüm aletler tutucularda bulunuyor.
▶ Koltuk Yukarı: Kontrol pedalındaki dörtlü şalteri ① ile gösterilen yöne doğru kaydı‐
rın.
▶ Koltuk Aşağı: Kontrol pedalındaki dörtlü şalteri ③ ile gösterilen yöne doğru kaydı‐
rın.
▶ Koltuk Sırtlığı Yukarı: Kontrol pedalındaki dörtlü şalteri ② ile gösterilen yöne doğru
kaydırın.
▶ Koltuk Sırtlığı Aşağı: Kontrol pedalındaki dörtlü şalteri ④ ile gösterilen yöne doğru
kaydırın.
4.2.4 Hasta Koltuğunun Otomatik Olarak Konumlandırılması
DİKKAT
Aşırı yük veya dinamik yüklenme nedeniyle yaralanma tehlikesi.
Hasta koltuğu, aşırı yüklenme nedeniyle hasar görebilir.
▶ Hasta koltuğuna yüklenme sınırına (standart hasta koltuğu 185 kg / COMPACTc‐
hair hasta koltuğu 135 kg) kadar yük bindirin.
▶ Hasta koltuğuna dinamik olarak yüklenmeyin.
DİKKAT
Otomatik koltuk hareketi sırasında ezilme tehlikesi.
Hasta veya muayenehane personeli sıkışabilir.
▶ Hasta ve muayenehane personeli, her koltuk pozisyonu değiştirme işleminde iz‐
lenmelidir.
DİKKAT
Hastayı veya hasta koltuğunu hareket ettirme esnasında yaralanma tehlikesi.
Hasta veya muayenehane personeli sıkışabilir veya ezilebilir.
▶ Hekim kontrol paneli, asistan kontrol paneli, tedavi lambası, ekranlar vb. gibi tüm
hareketli parçaları, hastanın veya hasta koltuğunun hareketleri esnasında çarpış‐
ma bölgesinin dışında konumlandırın.
49 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.2 Hasta Koltuğunun Ayarlanması
Koltuk Pozisyonunun Kademesiz Ayarlanması
Koltuk Pozisyonlarının Kaydedilmesi
Koltuk pozisyonları, sadece tuşa basılarak tekrar uygulanabilecek şekilde kaydedilebi‐
lir. Koltuk, tuşa basıldığında kayıtlı pozisyona otomatik olarak gider ("Otomatik pozis‐
yon", kısca "AP").
Kontrol alanlarında dört koltuk pozisyonu kaydedilebilir. Bu dört pozisyondan ikisi kon‐
trol pedalı ile kaydedilmektedir.
Örneğin "AP 0" tuşu ile koltuğa oturma/koltuktan inme pozisyonunun ve "SP" tuşu ile
çalkalama pozisyonunun kaydedilmesi önerilir.
Hekim kontrol paneli ile otomatik pozisyonların etkinleştirilmesi
Aşağıda belirtilen tuşlar aracılığıyla, kayıtlı koltuk pozisyonları etkinleştirilebilir.
Tuş
Fonksiyon
Koltuk pozisyonuna gidilir.
SP tuşuna basılmadan önceki son pozisyona gidilir.
Otomatik pozisyon 0'a gidilir.
Otomatik pozisyon 1'e gidilir.
Otomatik pozisyon 2'ye gidilir.
Kollaps pozisyonuna gidilir.
▶ Herhangi bir tuşu basıp bırakın.
ð Koltuk, kayıtlı pozisyona otomatik olarak gider.
ð Kayıtlı pozisyona ulaşıldığında, tuştaki gösterge LED'i yanar.
Hekim kontrol paneli ile otomatik pozisyonların kaydedilmesi
Tuş işlevleri önerisi:
"SP" tuşu: Çalkalama pozisyonu
"AP 0" tuşu: Koltuğa oturma ve koltuktan inme pozisyonu
"AP 1" tuşu: Örneğin alt çene tedavisi için tedavi pozisyonu
"AP 2" tuşu: Örneğin üst çene tedavisi için tedavi pozisyonu
"Kollaps pozisyonu" tuşu: Kollaps pozisyonu
▶ Koltuğu istediğiniz pozisyona getirin.
▶ ;İsteğiniz koltuk pozisyonunu kaydetmek için, bir uyarı sesi verilinceye kadar "AP
0", "AP 1", "AP 2", "SP" veya "Kollaps Pozisyonu" tuşlarından birine basın.
ð Basılan tuşun gösterge LED'i yanar. Koltuk pozisyonu kaydedilmiştir.
50 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.2 Hasta Koltuğunun Ayarlanması
Son pozisyon
Koltuk, "LP" tuşuna basıldıktan sonra "SP" tuşuna basılmadan önceki pozisyona gider.
Bilgi
Cihaz devre dışı bırakıldığında bellek silinir. Cihaz tekrar çalıştırıldığında (örneğin
sabahları veya öğlen paydosundan sonra) koltuk, "LP" tuşuna basıldığında önceden
belirlenmiş şekilde hareket edememektedir.
Asistan kontrol paneli ile otomatik pozisyonların etkinleştirilmesi
▶ "AP" tuşunu basıp bırakın.
ð "AP 0", "AP 1", "AP 2", "SP" ve "LP" tuşlarının LED'leri, yaklaşık dört saniye yanıp
söner.
▶ Bu dört saniye içerisinde "AP 0", "AP 1", "AP 2", "SP" veya "LP" tuşlarından birini
basıp bırakın.
ð Koltuk, önceden seçilmiş otomatik pozisyona gider.
Asistan kontrol paneli ile otomatik pozisyonların kaydedilmesi
Bilgi
"LP" tuşunda "Son pozisyon" otomatik pozisyon kayıtlıdır. "LP" tuşuna basıldığında
koltuk, çalkalama pozisyonundan önce otomatik olarak son pozisyona geri döner.
"LP" tuşuna başka bir otomatik pozisyon atanamaz.
▶ Koltuğu istediğiniz koltuk pozisyonuna getirin.
▶ "AP" tuşunu basıp bırakın.
ð "AP 0", "AP 1", "AP 2", "SP" ve "LP" tuşlarının LED'leri, yaklaşık dört saniye yanıp
söner.
▶ Bu dört saniye içerisinde, bir uyarı sesi verilinceye kadar "AP 0", "AP 1", "AP 2",
"SP" veya "LP" tuşlarından birine basın.
ð Basılan tuşun gösterge LED'i yanar. Koltuk pozisyonu kaydedilmiştir.
Kontrol pedalı ile otomatik pozisyonların etkinleştirilmesi
Bilgi
Tutucudan bir alet alındığında, kontrol pedalının koltuk fonksiyonları engellenir. Bu
engelleme, ayak şalterine kısaca basılarak ortadan kaldırılabilir. Ardından fonksi‐
yonlar tekrar kullanıma açık olur.
51 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.2 Hasta Koltuğunun Ayarlanması
① "Sprey Önseçimi/AP" ayak düğmesi
② "Üfleme Havası/AP" ayak düğmesi
③ Kontrol pedalı
Koltuk pozisyonları iki ayak düğmesi ile etkinleştirilebilir; varsayılan ayar, aşağıda be‐
lirtilen şekildedir:
▪ "Sprey Önseçimi" ayak düğmesi: "LP" otomatik pozisyon (Son pozisyon)
▪ "Üfleme Havası" ayak düğmesi: "SP" otomatik pozisyon (çalkalama pozisyonu)
Alet tutucuya yerleştirildikten sonra koltuğun hareket ettirilmesi
▶ "SP" ayak düğmesine basın.
veya
▶ "LP" ayak düğmesine basın.
ð Koltuk, önceden seçilmiş otomatik pozisyona gider.
Alet tutucudan alındıktan sonra koltuğun hareket ettirilmesi
Bilgi
Tutucudan bir alet alındığında, kontrol pedalının koltuk fonksiyonları engellenir. Bu
engelleme, ayak şalterine kısaca basılarak ortadan kaldırılabilir. Ardından fonksi‐
yonlar tekrar kullanıma açık olur.
▶ Ayak şalterine basın ve ardından "Sprey Önseçimi" veya "Üfleme Havası" ayak
düğmesine basın.
ð Koltuk, önceden seçilmiş otomatik pozisyona gider.
52 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.2 Hasta Koltuğunun Ayarlanması
Kontrol pedalı ile otomatik pozisyonun kaydedilmesi
① "Sprey Önseçimi/AP" ayak düğmesi
② "Üfleme Havası/AP" ayak düğmesi
③ Kontrol pedalı
Koltuk pozisyonları iki ayak düğmesi ile kaydedilebilir; varsayılan ayar, aşağıda belirti‐
len şekildedir:
▪ "Sprey Önseçimi" ayak düğmesi: "LP" otomatik pozisyon (Son pozisyon)
▪ "Üfleme Havası" ayak düğmesi: "SP" otomatik pozisyon (çalkalama pozisyonu)
▶ Bir uyarı sesi verilinceye kadar kontrol pedalını ve "SP" ayak düğmesini basılı tu‐
tun ve aynı anda otomatik pozisyon için hekim veya asistan kontrol panelinde bu‐
lunan herhangi bir tuşa ("AP 0", "AP1", "AP2" veya "SP") basın.
ð Otomatik pozisyon, ayak düğmesinde kaydedilmiştir.
veya
▶ Bir uyarı sesi verilinceye kadar kontrol pedalını ve "LP" ayak düğmesini basılı tu‐
tun ve aynı anda otomatik pozisyon için hekim veya asistan kontrol panelinde bu‐
lunan herhangi bir tuşa ("AP 0", "AP1", "AP2" veya "SP") basın.
ð Otomatik pozisyon, ayak düğmesinde kaydedilmiştir.
4.2.5 Emniyet kapatması
Hasta koltuğunun hareket etmesi sırasında çarpışmaların önlenmesi amacıyla, hasta‐
ları ve muayenehane personeli yaralanmalara ve tedavi ünitesini hasarlara karşı koru‐
ması gereken emniyet kapatmaları mevcuttur.
DİKKAT
Asistan kontrol panelinde ve hasta koltuğunda maddi hasarlar.
Emniyet kapatmalarına rağmen asistan kontrol panelinin bazı pozisyonlarında hasta
koltuğu ile çarpışmalar meydana gelebilir.
▶ Asistan kontrol panelini, hasta koltuğunun hareket alanının dışında tutun.
▶ Koltuk hareketini her zaman gözetleyin.
53 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.2 Hasta Koltuğunun Ayarlanması
DİKKAT
Tedavi koltuğu nedeniyle ezilmeler.
Tedavi koltuğunun emniyet kapatması, ilgili bileşen yukarı kaldırıldığında etkinleştiril‐
mektedir. Hastanın vücut ağırlığına ve etki eden kol hareketlerine bağlı olarak, ilgili
objenin tetiklenmesi için gerekli kuvvetten daha yüksek kuvvetler etki edebilir.
▶ Koltuğun tüm hareketlerinde, tedavi personeli koltuğun hareket alanından çıkmalı‐
dır.
Tedavi ünitesinin aşağıda belirtilen yerlerinde emniyet kapatmaları mevcuttur:
Standart hasta koltuğunda emniyet kapatması
① Hasta ünitesi hasta koltuğunun üzeri‐ ② Asistan kontrol paneli
ne getirilmiştir
③ Koltuk sırtlığı
④ Kontrol pedalındaki ayak şalteri
⑤ Basmalı plaka
⑥ Koltuk oturma yeri
Poz.
No.
Tetiklenmiş emniyet ka‐ Asistan kontrol panelin‐
patması
deki LED
①
Hasta ünitesi hata kol‐
tuğun üzerine getirilmiştir
②
Asistan kontrol paneli
③
Koltuk sırtlığı
④
Kontrol pedalındaki ayak
şalteri
⑤
Basmalı plaka
⑥
Koltuk oturma yeri
54 / 122
Hekim kontrol panelinde‐
ki LED
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.2 Hasta Koltuğunun Ayarlanması
COMPACTchair hasta koltuğunda emniyet kapatması
① Hasta ünitesi hasta koltuğunun üzeri‐ ② Asistan kontrol paneli
ne getirilmiştir
③ Koltuk sırtlığı
④ Kontrol pedalındaki ayak şalteri
⑤ Koltuk oturma yeri taşıyıcısı / koltuk
minderi
⑥ Koltuk oturma yerinin bükülebilir par‐
çası
Poz.
No.
Tetiklenmiş emniyet ka‐ Asistan kontrol panelin‐
patması
deki LED
①
Hasta ünitesi hasta kol‐
tuğunun üzerine getiril‐
miştir
②
Asistan kontrol paneli
③
Koltuk sırtlığı
④
Kontrol pedalındaki ayak
şalteri
⑤
Koltuk oturma yeri taşıyı‐
cısı / koltuk minderi
⑥
Koltuk oturma yerinin bü‐
külebilir parçası
Hekim kontrol panelinde‐
ki LED
Emniyet kapatması, bir hareket açısı aşıldığında veya tedavi ünitesinin bir parçası her‐
hangi bir obje ile çarpıştığında devreye girer.
Emniyet kapatması bir insan veya bir obje tarafından devreye sokulduğunda, koltuğun
hareketi hemen durur.
Etkinleştirilmiş emniyet kapatması, hekim veya asistan kontrol panelindeki ilgili göster‐
ge yanıp sönerek gösterilir.
55 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.3 Hasta koltuğunun hareket ettirilmesi
Bilgi
Emniyet kapatması etkin durumdayken, koltuk pozisyonunun dörtlü tuşlar ile değişti‐
rilmesi mümkün değildir.
İstisna: "Hasta ünitesi" emniyet rölesi, sadece hasta koltuğunu yukarı ve aşağı ha‐
reketini durdurur. Koltuk sırtlığı yukarı ve aşağı doğru hareket ettirilebilir.
4.3 Hasta koltuğunun hareket ettirilmesi
Standart hasta koltuğu
COMPACTchair hasta koltuğu
4.4 Hekim kontrol panelinin hareket ettirilmesi
DİKKAT
Hekim kontrol paneline aşırı yüklenme nedeniyle hasarlar.
Aletlerin, aksesuarların vs. yerleştirilmesi nedeniyle müsaade edilen maksimum ağır‐
lığın 2 kilogramdan fazla aşılması hasarlara yol açabilir.
▶ Hekim kontrol paneline aşırı yüklenmeyin!
56 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.4 Hekim kontrol panelinin hareket ettirilmesi
DİKKAT
Hekim kontrol panelinin veya asistan kontrol panelinin hareketi nedeniyle yaralanma
tehlikesi.
Hasta veya muayenehane personeli yaralanabilir veya ezilebilir.
▶ Hekim kontrol paneli veya asistan kontrol paneli hareket ettirilirken hasta ve mua‐
yenehane personeli izlenmelidir.
Hekim kontrol panelinin dönme alanı dayanaklar ile sınırlandırılmıştır.
Bilgi
Hekim kontrol panelini alet hortumundan tutarak çekmeyin.
▶ Hekim kontrol panelinin yüksekliğini ayarlamak için sabitleme frenini çözün, yük‐
sekliği ayarlayın ve freni tekrar sıkın.
Hekim kontrol paneli TM
Hekim kontrol paneli S
4.4.1 Cart hekim kontrol panelinin hareket ettirilmesi
DİKKAT
Cart hareket etmesi ve aşırı yüklenmeye maruz kalması.
Cart hekim kontrol panelinin devrilme ve hasar göre tehlikesi vardır.
▶ Cart hekim kontrol panelini, kesintisiz düz bir zemin üzerinde kullanın.
▶ Cart hekim kontrol panelinin besleme hortumunun üzerinden geçmeyin.
▶ Zeminde herhangi bir engelin olmamasına dikkat edin.
▶ Hekim kontrol panelinin üzerine oturmayın veya tekerlekli ayağın üzerine çıkma‐
yın.
57 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.5 Hasta ünitesinin hareket ettirilmesi
Bilgi
Cart hekim kontrol panelinin hareket ettirilebileceği alan, Cart hekim kontrol paneli‐
nin cihaz gövdesine bağlı olduğu kabloların ve hortumların uzunluğu ile sınırlıdır.
Cart hekim kontrol panelini sadece bu alanda hareket ettirin.
▶ Cart hekim kontrol panelinin pozisyonunu değiştirmek için, Cart hekim kontrol pa‐
nelini tutamağından tutarak istediğiniz pozisyona götürün. Zeminde herhangi bir
engelin olmamasına dikkat edin.
Hekim kontrol panelinin üst parçası, dikey düzlemde 9 farklı kademede konumlandırı‐
labilir.
Bilgi
739 - 946
Hekim kontrol panelini tutma kolundan tutarak yukarı kaldırmayın. Tutma kolu, sa‐
dece hekim kontrol panelinin yatay konumlandırılmasını sağlar.
▶ Hekim kontrol panelinin üst parçasını yerine oturana kadar yukarı kaldırın.
▶ Kilidi tekrar çözmek için üst parçayı tamamen yukarı kaldırın ve ardından aşağı
hareket ettirin.
4.5 Hasta ünitesinin hareket ettirilmesi
4.5.1 Hasta ünitesinin elle döndürülmesi
Yaklaşık 250o döndürülebilir.
58 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.6 Asistan kontrol panelinin hareket ettirilmesi
DİKKAT
Sol taraftaki kol dayanağı, koltuğun hareket etmesi sırasında manuel olarak ayarlan‐
mış hasta ünitesi ile çarpışabilir.
Yaralanma tehlikesi.
▶ Her koltuk pozisyonu değiştirme işleminden (otomatik ve manuel) önce, manuel
olarak ayarlanmış hasta ünitesi bekleme pozisyonuna götürülmelidir.
Bilgi
Hasta ünitesi hata koltuğun üzerine getirilmiş olduğunda emniyet kapatması etkin‐
leştirilir.
4.6 Asistan kontrol panelinin hareket ettirilmesi
4.6.1 Standart Asistan Kontrol Panelinin Yüksekliğinin Ayarlanması
Asistan kontrol paneli, dikey düzlemde dört farklı seviyede konumlandırılabilir.
▶ Daha yüksek bir seviyeye getirmek için asistan kontrol panelini, yerine oturana ka‐
dar hafif yukarı doğru çekin.
▶ Daha alçak bir seviyeye ayarlamak için asistan kontrol panelini, kilit çözülene ka‐
dar sonuna kadar yukarı çekin ve ardından aşağı doğru hareket ettirin.
59 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.6 Asistan kontrol panelinin hareket ettirilmesi
Tepsi tutucusunun takılması
▶ Tepsi tutucusunu asistan kontrol paneline takın.
① Tepsi tutucusu
② Tutucu
Tepsinin ① tutucusu ② opsiyonel bir aksesuar parçasıdır.
4.6.2 Sağ, sol (sol) asistan kontrol panelinin hareket ettirilmesi
DİKKAT
Tedavi koltuğu nedeniyle ezilmeler.
Tedavi personeli sıkışabilir veya ezilebilir.
▶ Koltuğun tüm hareketlerinde, tedavi personeli koltuğun hareket alanından çıkmalı‐
dır.
DİKKAT
Aşırı yüklenme nedeniyle maddi hasar.
▶ Ayağınızı, dönme noktası ve/veya asistan kontrol panelinin enine kolun alanına
alanına koymayın.
60 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.6 Asistan kontrol panelinin hareket ettirilmesi
Sağ, sol (opsiyonel) asistan kontrol panelinin döne alanı
▶ Asistan kontrol panelini döndürmeden önce koltuk sırtlığını yukarı sürün.
▶ Asistan kontrol panelini dönme alanında istediğiniz pozisyona götürün.
Sağ, sol (opsiyonel) asistan kontrol panelinin yüksekliğinin ayarlanması
Bilgi
Asistan kontrol panelinin hareket ettirilmesi ve özellikle yüksekliğin ayarlanması sı‐
rasında tutucudan aletler düşebilir. Aletlerde maddi hasarların önlenmesi için, asis‐
tan kontrol panelinin hareket ettirilmesi sırasında yere herhangi bir aletin düşmeme‐
sine dikkat edilmelidir.
▶ Sıkıştırma vidasını çözün ve asistan kontrol panelini istediğiniz pozisyona getirin.
▶ Sıkıştırma vidasını tekrar sıkın.
61 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.7 Fonksiyonların menü üzerinden kullanılması
4.7 Fonksiyonların menü üzerinden kullanılması
4.7.1 Kullanıcı Menüsünün Kullanılması
Kullanıcı menüsünde, aşağıda belirtilen opsiyonlar görüntülenebilir:
Opsi‐
yon
Fonksiyon
Tanım
1
Firmware
Güncel Firmware sürümü görüntüle‐
nir.
2
Saat
Saat ayarlanır.
3
Tarih
Tarih ayarlanır.
4
Saat gösterge modu
Saat için gösterge modu ayarlanır:
▪ Sadece saat
▪ Saniye göstergesiz saat
5
Dil
Menü dili seçilir:
▪ Deutsch
▪ English
▪ Italiano
▪ Français
6
LCD
LCD ekranın kontrastı ayarlanır.
7
Lisanslar
Aktive edilmiş lisans göstergesi
Menüdeki fonksiyonlar, ekrandaki seçme tuşlarına (S1'den S4'e kadar) basılarak kulla‐
nılmaktadır.
MEMOspeed olduğunda / MEMOspeed olmadığında kullanıcı menüsü
▶ Kullanıcı menüsünü açmak için "Devam" (S4) tuşuna basın.
ð Kullanıcı menüsünde, kullanıcı tarafından ayarlanabilen ve değiştirilebilen opsi‐
yonlar ve parametreler gösterilmektedir.
▶ Sonraki opsiyona geçiş yapmak için "Devam" (S4) tuşuna basın.
62 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.7 Fonksiyonların menü üzerinden kullanılması
Opsiyon 1: Güncel Firmware Sürümünün Görüntülenmesi
Güncel Firmware sürümü gösterilir.
Opsiyon 2: Saatin Ayarlanması
▶ Saat ve dakika değerlerini değiştirmek için "SET" (S2) tuşuna basın.
ð Değiştirilecek değer yanıp söner.
▶ Yapılan seçimi kaydetmek için "Kaydet" (S4) tuşuna basın.
▶ İşaretlenen saati ayarlamak için "Değeri Yükselt" tuşuna veya "Değeri Azalt" tuşu‐
na basın.
▶ Saat ve dakika göstergesi arasında geçiş yapmak için "SS:MM" (S1) tuşuna ba‐
sın.
▶ Değerleri kaydetmek ve SET göstergesine geçmek için "Kaydet" (S4) tuşuna ba‐
sın.
63 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.7 Fonksiyonların menü üzerinden kullanılması
Opsiyon 3: Tarihin Ayarlanması
▶ Gün, ay ve yıl değerlerini değiştirmek için "SET" (S2) tuşuna basın.
ð Değiştirilecek değer yanıp söner.
▶ Yapılan seçimi kaydetmek için "Kaydet" (S1) tuşuna basın.
▶ İşaretlenen değeri ayarlamak için "Değeri Yükselt" tuşuna veya "Değeri Azalt" tu‐
şuna basın.
▶ Gün, ay ve yıl göstergesi arasında geçiş yapmak için "SS:MM" (S1) tuşuna basın.
▶ Değerleri kaydetmek ve SET göstergesine geçmek için "Kaydet" (S4) tuşuna ba‐
sın.
Opsiyon 4: Saat İçin Gösterge Modunun Ayarlanması
▶ Saat gösterge modunu ayarlamak için "Değeri Yükselt" tuşuna veya "Değeri Azalt"
tuşuna basın.
▶ Seçilebilen göstergeler:
- Sadece saat
- Saat (saniye göstergesiz)
64 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.7 Fonksiyonların menü üzerinden kullanılması
Opsiyon 5: Dilin Ayarlanması
▶ İstediğiniz menü dilini ayarlamak için "Değeri Yükselt" tuşuna veya "Değeri Azalt"
tuşuna basın. Seçilebilir diller: deutsch, english, italiano, francais.
▶ Değerleri kaydetmek için "Kaydet" (S1) tuşuna basın.
Opsiyon 6: Ekran Kontrastının Ayarlanması
▶ LCD ekranın kontrastını ayarlamak için "Değeri Yükselt" tuşuna veya "Değeri
Azalt" tuşuna basın.
▶ Değerleri kaydetmek için "Kaydet" (S1) tuşuna basın.
Opsiyon 7: Lisansların Görüntülenmesi
Aktive edilmiş lisanslar gösterilir:
▪ PLED: PiezoLED
▪ FCR: Kontrol pedalı
▪ BELL: Alarm
▪ MS: MEMOspeed
65 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.7 Fonksiyonların menü üzerinden kullanılması
4.7.2 Standby menüsü
Standart Ayar Olarak Standby Menüsü
Cihaz, Standby menüsünde başlatılır.
SadeceMEMOspeed Lisansı Mevcut Olduğu Zaman:
Alet menüsü ve hasta iletişim menüsü sonlandırıldıktan sonra cihaz otomatik olarak
Standby moduna geçiş yapar.
Fonksiyonun seçilmesi
Ekan, kumanda fonksiyonları sembolleri ile gösterge alanları içerir.
Her bir gösterge alanının altında, gösterilen kumanda fonksiyonunu seçmek için bir tuş
bulunur.
MEMOspeed olduğunda Standby menüsü MEMOspeed olmadan Standby menüsü
① Menü fonksiyonları için seçme tuşları
② Ekran göstergesi
Tedavi Eden Hekimin Seçilmesi
Standby menüsünde, 1. sembol ile güncel tedavi eden hekim gösterilir.
▶ Tedavi eden hekim 1'i veya tedavi eden hekim 2'yi seçmek için "S1" tuşuna basın.
Kademe Geçişine İzin Verilmesi (Sadece MEMOspeed)
Temel durumda kademe geçişi devre dışıdır.
Kademe geçişi sembolü, güncel tedavi eden diş hekimini gösterir.
66 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.7 Fonksiyonların menü üzerinden kullanılması
Bilgi
Kademe geçişi devre dışı olduğunda cihaz, E kademesinde gibi çalışır.
▶ Kademe geçişini sağlamak için, "Motor Dönme Yönü" tuşunu ve "Tükürük Kasesi
Çalkalaması" tuşunu basılı tutun ve bir uyarı sesi verilinceye kadar kontrol pedalı‐
na basın.
Kademe geçişi etkinleştirildikten sonra, kademe geçişi sembolü kademeyi (E, 1, 2 ve‐
ya 3 – örnekte kademe E seçilmiştir) gösterir. Ön seçimi yapılan tedavi eden diş heki‐
mi, kademe geçiş sembolünde artık sadece küçük olarak gösterilir.
Bilgi
Cihaz, kademe geçişinin güncellenmesini, güncel tedavi eden diş hekimi için otoma‐
tik olarak kaydeder.
Bilgi
Kademe geçişi, etkinleştirmede olduğu gibi aynı tuş kombinasyonu ile devre dışı bı‐
rakılır.
▶ Kademeyi seçmek için "Kademe Ön Seçimi Yap" tuşuna kısa süre basın.
Kademe Geçişi Devrede İken Diş Hekiminin Seçilmesi
▶ Diş hekimi 1'i veya diş hekimi 2'yi seçmek için "Kademe Önseçimi Yap" tuşunu
basılı tutun.
Standby Menüsündeki Durum Göstergesi
Durum bildirimi mevcut olduğunda, Standby menüsündeki "S2" ① seçme tuşunda bir
ünlem işareti gösterilir.
1
1
▶ Durum bildirimlerini görüntülemek için "S2" ① seçme tuşuna basın.
67 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.7 Fonksiyonların menü üzerinden kullanılması
▶ Birden fazla durum bildirimi arasında geçiş yapmak için "+" ② ve "-" ① seçme tuş‐
larına basın.
▶ Durum bildirimleri ekranından çıkmak için, "Tamam" ③ seçme tuşuna basın.
Durum göstergesindeki hata mesajları
Ayrıca bkz.:
2 9 Arızaların Giderilmesi, Sayfa 112
68 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.7 Fonksiyonların menü üzerinden kullanılması
4.7.3 MEMOspeed Menüsünün Kullanımı (Opsiyonel)
MEMOspeed menüsünde, aletlere özgü değerler gösterilir ve ayarlanır.
Ekrandaki gösterge, tutucudan alınan alete bağlıdır.
Aletlere özgü değerlerin kaydedilmesi için, iki diş hekimine (diş hekimi 1 ve diş hekimi
2) yönelik 3'er adet kayıt kademesi (1, 2, 3) mevcuttur.
Aletlere özgü ayarların kaydedilmesi
Aletler için aşağıda belirtilen ayar değerleri özel olarak kaydedilebilir:
Alet
Ayar değeri
Türbin
Devir sayısı aralığı (sadece kademe geçişinde)
Sprey önseçimi
Motor INTRA LUX KL
701/703,
COMFORTdrive
Devir sayısı aralığı (sadece kademe geçişinde)
Motor dönme yönü
Sprey önseçimi
Ultrasonik Scaler
Sprey açık/kapalı*
Yoğunluk (sadece kademe geçişinde)
Çok fonksiyonlu piyasemen Isıtıcı açma/kapama
* Sadece servis modunda uygun ayar yapıldığı zaman
Menüde Türbin Ayarlarının Değiştirilmesi
Bilgi
Aletin ambalajından çıkan kullanım, bakım ve montaj kılavuzunu dikkate alın.
Bilgi
E kademesinde devir sayısı, sadece kontrol pedalı ile ayarlanabilir.
E kademesinde devir sayısı kaydedilemez.
▶ Türbini tutucudan çıkarın.
▶ Kademeyi seçmek için "Kademe Önseçimi Yap" (S1) tuşuna kısa süre basın.
▶ Ayarları değiştirmek için "Kademe Önseçimi Yap" (S1) tuşuna 4 saniye basın.
ð Ekranda türbinin ayar menüsüne geçilir.
Minimum/maksimum devir sayısı için ayar menüsü
▶ Minimum ve maksimum devir sayısı ayar menüleri arasında geçiş yapmak için
"min/maks" (S4) tuşuna basın.
▶ Devir sayısını azaltmak için "Değeri Azalt" tuşuna basın.
veya
▶ Devir sayısını yükseltmek için "Değeri Yükselt" tuşuna basın.
ð Yoğunluk ekranda görüntülenir.
69 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.7 Fonksiyonların menü üzerinden kullanılması
▶ Değerleri kaydetmek için "Kaydet" tuşuna basın. Değerler, her bir değer ayarından
veya tüm değerler ayarlandıktan sonra kaydedilebilir.
ð Değerin kaydedildiği, bir uyarı sesi verilerek onaylanmaktadır.
ð "Ayarlar" menüsü kapatılır.
Soğutma Durumunun Ayarlanması
Ön koşul
Türbin için ayar menüsü seçilmiştir.
▶ "Sprey Önseçimi" tuşuna basın.
veya
M
▶ "Sprey Önseçimi" ayak düğmesine basın. (sadece kademe geçişinde)
T
ð Ayarlanan değerler, ayarlanmış bellek arayüzü ve ayarlanmış hekim arayüzü için
kaydedilmiştir.
Tuş
Fonksiyon
LED yanmıyor: Soğutma yok
Bir LED yanıyor: Sprey havası soğutma durumu
Her iki LED yanıyor: Sprey havası soğutma durumu
Menüde Motor Ayarlarının Değiştirilmesi
Bilgi
Aletin ambalajından çıkan kullanım, bakım ve montaj kılavuzunu dikkate alın.
Bilgi
Motorların çalışma şekli, 2 dakika çalışma süresi ve 5 dakika ara verme süresi şek‐
lindedir.
Bu çalışma şekli, motora olan mümkün sınır yüklenmeye karşılık gelmektedir (mak‐
simum devir sayısında tam yükte çalışma).
Standart tedavi sırasında saniye uzunluğunda impuls yüklenmeleri veya saniye ve‐
ya dakika uzunluğunda ara verme süreleri normaldir ve bu sırada normal şartlarda
mümkün maksimum motor akımına ulaşılmamaktadır. Bu çalışma, diş hekiminin
normal çalışma şeklidir.
▶ Motoru tutucudan çıkarın.
▶ Kademeyi seçmek için "Kademe Önseçimi Yap" (S1) tuşuna kısa süre basın.
▶ Ayarları değiştirmek için "Kademe Önseçimi Yap" (S1) tuşuna 4 saniye basın.
ð Ekranda motor ayar menüsüne geçilir.
70 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.7 Fonksiyonların menü üzerinden kullanılması
Devir Sayısının Ayarlanması
Bilgi
E kademesinde devir sayısı, sadece kontrol pedalı ile ayarlanabilir.
E kademesinde devir sayısı kaydedilemez.
Motor KL 701/KL 703
COMFORTdrive 200XD
Minimum
100 dak
30 000 dak-1
Maksimum
40 000 dak-1
-1
200 000 dak-1
Minimum/maksimum devir sayısı için ayar menüsü
▶ Minimum ve maksimum devir sayısı ayar menüleri arasında geçiş yapmak için
"min/maks" (S4) tuşuna basın.
▶ Devir sayısını azaltmak için "Değeri Azalt" tuşuna basın.
veya
▶ Devir sayısını yükseltmek için "Değeri Yükselt" tuşuna basın.
ð Devir sayısı ekranda görüntülenir.
▶ Değerleri kaydetmek için "Kaydet" tuşuna basın. Değerler, her bir değer ayarından
veya tüm değerler ayarlandıktan sonra kaydedilebilir.
ð Değerin kaydedildiği, bir uyarı sesi verilerek onaylanmaktadır.
ð "Ayarlar" menüsü kapatılır.
Soğutma durumunun ayarlanması
Ön koşul
Motor için ayar menüsü seçilmiştir.
▶ "Sprey Önseçimi" tuşuna basın.
veya
M
▶ "Sprey Önseçimi" ayak düğmesine basın.
T
ð Ayarlanan değerler, ayarlanmış bellek arayüzü ve ayarlanmış hekim arayüzü için
kaydedilmiştir.
Tuş
Fonksiyon
LED yanmıyor: Soğutma yok
71 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.7 Fonksiyonların menü üzerinden kullanılması
Tuş
Fonksiyon
Bir LED yanıyor: Sprey havası soğutma durumu
Her iki LED yanıyor: Sprey havası soğutma durumu
▶ Değerleri kaydetmek için "Kaydet" tuşuna basın. Değerler, her bir değer ayarından
veya tüm değerler ayarlandıktan sonra kaydedilebilir.
ð Değerin kaydedildiği, bir uyarı sesi verilerek onaylanmaktadır.
ð "Ayarlar" menüsü kapatılır.
Motor Dönme Yönünün Ayarlanması
Bilgi
Motor dönme yönü sadece motor çalışmadığında değiştirilebilir.
Ön koşul
Motor için ayar menüsü seçilmiştir.
▶ "Motor Dönme Yönü" tuşuna basın.
veya
M
▶ "Motor Dönme Yönü" ayak düğmesine basın.
T
ð Motor dönme yönü, dörtlü şaltere veya "Motor Dönme Yönü" tuşuna her defasında
basıldığında değiştirilir: Motorun sola doğru çalışması - Motorun sağa doğru çalış‐
ması.
ð Sola doğru motor çalışması ayarlandığında LED yanar.
▶ Değerleri kaydetmek için "Kaydet" tuşuna basın. Değerler, her bir değer ayarından
veya tüm değerler ayarlandıktan sonra kaydedilebilir.
ð Değerin kaydedildiği, bir uyarı sesi verilerek onaylanmaktadır.
ð "Ayarlar" menüsü kapatılır.
Menüde Ultrasonik Scaler PiezoLED'in Değiştirilmesi
Bilgi
Birlikte verilen "PiezoLED" kullanma kılavuzunu dikkate alın.
▶ PiezoLED'i tutucudan çıkarın.
▶ Kademeyi seçmek için "Kademe Önseçimi Yap" (S1) tuşuna kısa süre basın.
▶ Ayarları değiştirmek için "Kademe Önseçimi Yap" (S1) tuşuna 4 saniye basın.
ð Ekranda PiezoLED ayar menüsüne geçilir.
Yoğunluk Belirleme
Yoğunluk ayarı, 0,25'lik adımlar şeklinde yapılır; minimum değer 1.0'dır, maksimum
değer 10.0'dır.
72 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.7 Fonksiyonların menü üzerinden kullanılması
Minimum/maksimum yoğunluk için ayar menüsü
▶ Ayarlanmış çalışma modunda minimum ve maksimum yoğunluk ayar menüleri
arasında geçiş yapmak için "min/maks" (S4) tuşuna basın.
▶ Yoğunluğu azaltmak için "Değeri Azalt" tuşuna basın.
veya
▶ Yoğunluğu arttırmak için "Değeri Yükselt" tuşuna basın.
ð Yoğunluk ekranda görüntülenir.
Çalışma Modunun Belirlenmesi (Sadece PiezoLED)
Bilgi
Mod seçimi, tedavi yöntemi ve kullanılan uca bağlıdır. Bir çalışma modu seçimine
ilişkin bilgilerine, "PiezoLED" kullanım kılavuzunun "Çalışma modları P1 / P2 / P3
ve E" bölümünden ulaşabilirsiniz.
▶ PiezoLED'i tutucudan çıkarın.
▶ Çalışma modunu seçmek için "Mod" tuşuna basın.
P1 / P2 / P3 / E modları seçenekleri görünür.
Soğutma Durumunun Ayarlanması
Ön koşul
PiezoLED için ayar menüsü seçilmiştir.
▶ "Sprey Önseçimi" tuşuna basın.
veya
M
▶ "Sprey Önseçimi" ayak düğmesine basın.
T
Tuş
Fonksiyon
LED yanmıyor: Soğutma yok
73 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.7 Fonksiyonların menü üzerinden kullanılması
Tuş
Fonksiyon
Her iki LED yanıyor: Sprey havası soğutma durumu
▶ Değerleri kaydetmek için "Kaydet" tuşuna basın. Değerler, her bir değer ayarından
veya tüm değerler ayarlandıktan sonra kaydedilebilir.
ð Değerin kaydedildiği, bir uyarı sesi verilerek onaylanmaktadır.
ð "Ayarlar" menüsü kapatılır.
Menüde Çok Fonksiyonlu Piyasemen İçin Ayarların Değiştirilmesi
▶ Kademeyi seçmek için "Kademe ÖnSeçimi Yap" tuşuna kısa süre basın.
▶ Çok fonksiyonlu piyasemeni tutucudan çıkarın.
▶ Ayarları değiştirmek için "Kademe ÖnSeçimi Yap" tuşuna 4 saniye basın.
ð Ekranda çok fonksiyonlu piyasemen ayar menüsüne geçilir.
Hava/su ısıtıcısı ayarlama
Çok fonksiyonlu piyasemen için ayar menüsü
▶ "Hava/Su Isıtıcısı" tuşu ile ısıtıcıyı ayarlayın.
Sembol
Fonksiyon
Hava/su için ısıtıcı "Açık"
Hava/su için ısıtıcı "Kapalı"
▶ Değerleri kaydetmek için "Kaydet" tuşuna basın. Değerler, her bir değer ayarından
veya tüm değerler ayarlandıktan sonra kaydedilebilir.
ð Değerin kaydedildiği, bir uyarı sesi verilerek onaylanmaktadır.
ð "Ayarlar" menüsü kapatılır.
74 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.7 Fonksiyonların menü üzerinden kullanılması
4.7.4 CONEXIOcom Kullanımı (Opsiyonel)
Bilgi
CONEXIOcom menüsünün başlatılabilmesi için tüm aletler saklama yerinde takılı
olmalıdır.
Bilgi
Tüm CONEXIOcom fonksiyonları için dental ünite, bir "CONEXIO" KaVo yazılımı
kurulumuna bağlı olmalıdır.
CONEXIOcom menüsü, çekilen ve kaydedilen fotoğrafların ve videoların gösterim
kontrolünü sağlar. Fonksiyonların kullanılabilmesi için dental ünite, "CONEXIO" KaVo
yazılımının verilerine erişebilmelidir. Konfigürasyona ilişkin ayrıntılı bilgileri "CONE‐
XIO" kurulum kılavuzunda edinebilirsiniz.
CONEXIOcom Menüsünün Açılması
Mevcut fotoğrafları görüntülemek için kamerayı tutucusundan alın. Bunun için ilgili bil‐
gisayardan doğru hastayı seçin. Hastanın, yazarkasa muhasebe programınızdan CO‐
NEXIO'ya otomatik olarak aktarılması da mümkündür. Konfigürasyona ilişkin ayrıntılı
bilgileri "CONEXIO" kurulum kılavuzunda edinebilirsiniz.
Herhangi bir hasta seçili olmadığında, panodaki fotoğraflar görüntülenir. Pano boş ol‐
duğunda herhangi bir fotoğraf gösterilmez. Pano, hastanın ilgili bilgisayardan oturumu
kapatıldığında otomatik olarak silinir.
Fotoğraf veya video çekimi için CONEXIOcom menüsü, saklama yerinden bir cihaz
(DIAGNOcam U, ERGOcam One) alındığı anda otomartik olarak açılır.
CONEXIOcom'un sonlandırılması: Etkin cihaz saklama yerine yerleştirilir.
CONEXIOcom ekran göstergesi
No
Sembol
Ayar
1
-
Bilgi satırı
Bu satırda, elde edilen bilgilerin kaydedildiği etkin hasta
adı (CONEXIO menüsünde seçili olduğu takdirde) göste‐
rilir.
Herhangi bir hasta seçili olmadığında, fotoğraflar ve vi‐
deolar panodaki "unassigned Patient" klasörüne geçici
olarak kayedilir.
2
-
Bir cihaz etkin olduğunda, cihazın tipi gösterilir. Günü‐
müzde entegre edilmiş cihazlar:
DIAGNOcam U
ERGOcam One
3
Sonraki fotoğraf/video
Hastalar ile verimli bir şekilde iletişim kurabilmek için
münferit fotoğraflar doğrudan seçilebilir ve görüntülenebi‐
lir. Bunun için soldan sağa ve yukarıdan aşağı ilerleyen
döner sistem kullanılır.
75 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.8 Fonksiyonların Hekim veya Asistan Kontrol Paneli Üzerinden Kullanılması
No
Sembol
Ayar
4
Fotoğrafı/videoyu kaydet
Basıp bırakma - Seçili fotoğraf/video kaydedilir.
Basılı tutma - Tüm fotoğraflar/videolar panoya kaydedilir.
Herhangi bir hasta seçili olmadığında, fotoğraflar ve vi‐
deolar panoda kalır ve kalıcı olarak kaydedilemez. Bir
hasta seçildiğinde, panodaki geçici veriler silinir.
CONEXIO'da etkin bir hastanın oturumu kapatıldığında
(veya yeni hasta oturum açtığında), fotoğrafların silinmesi
veya kaydedilmesi için bir sorgu penceresi açılır. Fo‐
toğraflar silindikten sonra geri alınamazlar.
5
Fotoğrafı/videoyu sil
Basıp bırakma - Seçili fotoğraf/video silinir
Basılı tutma - Panoda kayıtlı tüm fotoğraflar/videolar sili‐
nir
6
Ekran göstergesi:
Bu tuş ekranın görünümünü değiştirir. Aşağıda belirtilen
ayarlar yapılabilir:
1/2/4/6'lı fotoğraf gösterimi.
Canlı görüntü, bölünmüş görünümde her zaman son fo‐
toğraf olarak gösterilir.
4.8 Fonksiyonların Hekim veya Asistan Kontrol Paneli Üzerinden
Kullanılması
4.8.1 Hijyen fonksiyonlarının kullanılması
Hijyen fonksiyonlarının kullanılması için mevcut tuşlar:
Tuş
Tanım
Fonksiyon
"Ağız Çalkalama Ağız çalkalama
Bardağı Dolduru‐ bardağı dolduru‐
cusu" tuşu
lur. Dolum süresi
ayarlanabilir
Kontrol paneli
Hekim kontrol pa‐
neli ve
asistan kontrol paneli/
"Tükürük Kasesi Tükürük kasesi
Hekim kontrol pa‐
Çalkalaması" tuşu çalkalanır. Çalka‐ neli ve
lama süresi ayar‐ asistan kontrol paneli/
lanabilir.
Çalkalama pozis‐
yonundan (SP) çı‐
kışta, tükürük ka‐
sesi çalkalama
özelliği tam çalka‐
lama süresiyle
devreye girer (bu
fonksiyon, servis
teknisyeni tarafın‐
dan etkinleştirile‐
bilir).
76 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.8 Fonksiyonların Hekim veya Asistan Kontrol Paneli Üzerinden Kullanılması
Tuş
Tanım
Fonksiyon
Kontrol paneli
"Yoğun Dezenfek‐ Yoğun dezenfek‐ Asistan kontrol paneli/
siyon" tuşu
siyon/yıkama
fonksiyonu
Ayrıca bkz.:
2 Bakım kılavu‐
zu
"HYDROclean" tu‐ HYDROclean
şu
Fonksiyonu
Asistan kontrol paneli/
Ayrıca bkz.:
2 Bakım kılavu‐
zu
"Ağız çalkalama bardağını doldurma" ve "Tükürük kasesini çalkalam" hijyen fonksiyın‐
ları için geçerli hususlar:
▶ Fonksiyonu etkinleştirmek için tuşa basın.
▶ Fonksiyonu durdurmak için tuşa tekrar basın.
Bilgi
Hazırlama yöntemleri bakım kılavuzundan öğrenilebilir.
Aşağıda belirtilen ayarlar değiştirilebilir:
▪ Ağız çalkalama bardağını doldurma süresi
▪ Tükürük kasesini çalkalama süresi
Ağız çalkalama bardağının doldurulması fonksiyonunun kullanılması
▶ Ağız çalkalama bardağını doldurma işlemini başlatmak için "Ağız Çalkalama Bar‐
dağı Doldurucusu" tuşuna basın.
ð Ağız çalkalama bardağının doldurulması fonksiyonu başlatılır ve kayıtlı süre sona
erdikten sonra durdurulur.
ð Standart değer = 5 sn.
ð Açma/kapama işletimi desteklenmiyor.
▶ Programlama modunu başlatmak için "Ağız Çalkalama Bardağı Doldurucusu" tu‐
şunu 4 saniyeden uzun süre basılı tutun.
Süreyi 200 ms'lik adımlar şeklinde ayarlayın. Asgari değer = 0,4 sn.
ð Tuş basılı tutulduğu sürece işlem süresi 200 ms'Lik adımlar şeklinde uzatılır ve bir
saniyelik zaman aralıkları ile sesli bir uyarı verilir.
ð Değer, tuş serbest bırakıldığında kaydedilir.
Tükürük kasesi çalkalanması fonksiyonunun kullanılması
▶ Tükürük kasesini çalkalama işlemini başlatmak için "Tükürük Kasesi Çalkalaması"
tuşuna basın.
ð Tükürük kasesi çalkalaması fonksiyonu başlatılır ve kayıtlı süre sona erdikten son‐
ra durdurulur.
ð Standart değer = 7 sn. Açma/kapama işletimi desteklenmiyor.
▶ Programlama modunu başlatmak için "Tükürük Kasesi Çalkalaması" tuşunu 4 sa‐
niyeden uzun süre basılı tutun.
Süreyi 200 ms'lik adımlar şeklinde ayarlayın. Asgari değer = 0,4 sn.
ð Tuş basılı tutulduğu sürece işlem süresi 200 ms'Lik adımlar şeklinde uzatılır ve bir
saniyelik zaman aralıkları ile sesli bir uyarı verilir.
77 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.8 Fonksiyonların Hekim veya Asistan Kontrol Paneli Üzerinden Kullanılması
ð Değer, tuş serbest bırakıldığında kaydedilir.
4.8.2 Aydınlatmanın ve Negatoskopun Kullanılması
Aydınlatma fonksiyonlarının kullanılması için mevcut tuşlar:
Tuş
Fonksiyon
Kontrol paneli
Tedavi lambası açılır/kapa‐ Asistan kontrol paneli
tılır.
Negatoskop (ek donanım) Hekim hontrol paneli
etkinleştirilir/devre dışı bıra‐
kılır.
Bilgi
KaVoLUX 540 LED tedavi lambasını asistan kontrol panelindeki "Tedavi Lambası"
tuşuna basarak etkinleştirin. Tedavi lambası, ancak etkinleştirildikten sonra sensör
ve tedavi lambasının kontrol paneli üzerinden kullanılabilir.
4.8.3 Alarmın Kullanılması (Opsiyonel)
▶ Alarm rölesini etkinleştirmek için "S3" tuşuna ("Alarm" fonksiyon tuşu) basın.
ð Alarm rölesi, tuş basılı tutulduğu sürece etkindir.
MEMOspeed olduğunda / MEMOspeed olmadığında "Alarm" fonksiyon tuşu
4.8.4 Zamanlayıcının kullanılması
▶ Zamanlayıcıyı başlatmak veya durdurmak için "Timer" tuşu basıp bırakın.
ð Zamanlayıcı çalıştığı sürece LED yanıp söner.
Ayarlanmış sürenin sona erdiği, ekranın sağ üst tarafında gösterilir.
Zamanlayıcı süresi sona erdiğinde bir sinyal sesi verilir.
MEMOspeed olduğunda / MEMOspeed olmadığında zamanlayıcı çalışması
78 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.8 Fonksiyonların Hekim veya Asistan Kontrol Paneli Üzerinden Kullanılması
Zamanlayıcının ayarlanması
Ön koşul
Standby menüsü seçilmiştir.
▶ Bir zamanlayıcı süresini ayarlamak için (örneğin Zamanlayıcı 1), sinyal sesi duyu‐
lana kadar "Timer" tuşuna basın.
ð Ekranda zamanlayıcı süresinin ayar menüsüne geçiş yapılır.
Tuş
Ayarlar
S1
Parametreler kaydedilir.
Programlama modu sonlandırılır.
S2
Değer düşürülür.
S3
Değer yükseltilir.
S4
Kronometre/zamanlayıcı fonksiyonu arasında geçiş yapılır. (Sayma yönü)
4.8.5 Aletler İçin Ayarların Kaydedilmesi (MEMOspeed Olmadığı
Zaman)
Aletler için aşağıda belirtilen ayar değerleri özel olarak kaydedilebilir:
Alet
Ayar değeri
Türbin
Devir sayısı
Sprey önseçimi
Motor INTRA LUX KL
701/703,
COMFORTdrive
Devir sayısı
Motor dönme yönü
Sprey önseçimi
Ultrasonik Scaler
Sprey açık/kapalı*
Yoğunluk
Çok fonksiyonlu parça
Isıtıcı açma/kapama
* Sadece servis modunda uygun ayar yapıldığı zaman
Türbinin Ayarlanması
Devir Sayısının Ayarlanması
▶ Türbini tutucudan çıkarın.
M
▶ Devir sayısını azaltmak veya yükseltmek için kontrol pedalını sola veya sağa
doğru kaydırın.
T
79 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.8 Fonksiyonların Hekim veya Asistan Kontrol Paneli Üzerinden Kullanılması
Bilgi
Devir sayısı ekranda gösterilmez ve kaydedilemez.
Minimum ve maksimum devir sayısı, kullanılan türbin tipine bağlıdır.
Soğutma Durumunun Ayarlanması
▶ Türbini tutucudan çıkarın.
▶ "Sprey Önseçimi" tuşuna basın.
veya
M
▶ "Sprey Önseçimi" ayak düğmesine basın.
T
Tuş
Fonksiyon
LED yanmıyor: Soğutma yok
Bir LED yanıyor: Sprey havası soğutma durumu
Her iki LED yanıyor: Sprey havası soğutma durumu
Soğutma durumunun kaydedilmesi
▶ Bir uyarı sesi verilinceye kadar "Kaydet" tuşunu (S1) tuşunu basıl tutun.
Motorun Ayarlanması
Bilgi
Devir sayısı ekranda gösterilmez ve kaydedilemez.
Minimum ve maksimum devir sayısı, kullanılan motora ve takılı piyasemen veya an‐
guldruvaya bağlıdır.
Devir sayısı ayarı ve sprey önseçimi ve de değerleri kaydetmek için türbinde uygula‐
nan işlemlerin aynısı uygulanır.
Ayrıca bkz.:
2 4.8.5.1 Türbinin ayarlanması, Sayfa 79
Motor Dönme Yönünün Ayarlanması
Bilgi
Motor dönme yönü sadece motor çalışmadığında değiştirilebilir.
▶ Motoru tutucudan çıkarın.
▶ "Motor Dönme Yönü" tuşuna basın.
veya
80 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.8 Fonksiyonların Hekim veya Asistan Kontrol Paneli Üzerinden Kullanılması
M
▶ "Motor Dönme Yönü" ayak düğmesine basın.
T
ð Motor dönme yönü, dörtlü şaltere veya "Motor Dönme Yönü" tuşuna her defasında
basıldığında değiştirilir: Motorun sola doğru çalışması - Motorun sağa doğru çalış‐
ması.
ð Sola doğru motor çalışması ayarlandığında LED yanar.
Motor dönme yönünü kaydedilmesi
▶ Bir uyarı sesi verilinceye kadar "Kaydet" tuşunu (S1) tuşunu basıl tutun.
PiezoLED ve PIEZOsoft Ultrasonik Scaler'in Ayarlanması
Yoğunluk, türbinin devir sayısı ayarlandığı gibi ayarlanır.
Ayrıca bkz.:
2 4.8.5.1 Türbinin ayarlanması, Sayfa 79
Çalışma Modunun Seçilmesi (Sadece PiezoLED)
Bilgi
Mod seçimi, tedavi yöntemi ve kullanılan uca bağlıdır. Bir çalışma modu seçimine
ilişkin bilgilerine, "PiezoLED" kullanım kılavuzunun "Çalışma modları P1 / P2 / P3
ve E" bölümünden ulaşabilirsiniz.
▶ PiezoLED'i tutucudan çıkarın.
▶ Çalışma modunu seçmek için "Mod" tuşuna basın.
P1 / P2 / P3 / E modları seçenekleri görünür.
Çok Fonksiyonlu Piyasemenin Ayarlanması
▶ Çok fonksiyonlu piyasemeni tutucudan çıkarın.
▶ "Hava/Su Isıtıcısı" tuşu ile ısıtıcıyı ayarlayın.
Sembol
Fonksiyon
Hava/su için ısıtıcı "Açık"
Hava/su için ısıtıcı "Kapalı"
Isıtma durumunun kaydedilmesi
▶ Bir uyarı sesi verilinceye kadar "Kaydet" tuşunu (S1) tuşunu basıl tutun.
81 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.9 Kontrol pedalının kullanılması
4.9 Kontrol pedalının kullanılması
4.9.1 Genel fonksiyonlar
Kontrol pedalındaki ayak düğmelerine iki fonksiyon atanmıştır. Kontrol pedalının fonk‐
siyonu, bir aletin tutucuda takılı veya tutucudan alınmış olmasına bağlıdır.
Ayrıca bkz.:
2 Kontrol pedalı
4.9.2 Hasta koltuğunun kontrol pedalı ile konumlandırılması
Ayrıca bkz.:
2 Hasta koltuğunun otomatik olarak konumlandırılması
2 Hasta koltuğunun dörtlü tuş grubu veya dörtlü şalter ile konumlandırılması
4.9.3 Hekimin seçilmesi
Ön koşul
Tüm aletler tutucularda bulunuyor.
▶ Kontrol pedalını basılı tutun ve ayak şalterine basın.
ð Diş hekimi arasında (diş hekimi 1 veya diş hekimi 2) ayar şalterine her basıldığın‐
da geçiş yapılır.
4.9.4 Aletlerin çalıştırılması ve ayarlanması
▶ Aleti (örneğin türbin, motor) tutucudan çıkarın.
ð Alet etkinleşmiştir.
▶ Kontrol pedalına basın.
ð Tutucudan alınan alet, ayarlanmış devir sayısı veya yoğunluk ile çalışır.
▶ Devir sayısını veya yoğunluğu kontrol pedalı ile değiştirin.
ð Pedalın sol son konumu, asgari devir sayısına/yoğunluğa karşılık gelmektedir.
ð Pedalın sağ son konumu, azami devir sayısına/yoğunluğa karşılık gelmektedir.
82 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.9 Kontrol pedalının kullanılması
4.9.5 Soğutma durumunun ayarlanması
▶ Aleti (örneğin türbin, motor) tutucudan çıkarın.
ð Alet etkinleşmiştir.
▶ "Sprey Önseçimi" ayak düğmesine basın.
ð Soğutma durumu, ayak düğmesine her basıldığında değiştirilmektedir: Sprey ha‐
vası - Sprey.
ð Soğutma durumu hekim kontrol panelinde gösterilmektedir.
4.9.6 Üfleme Havasının Etkinleştirilmesi
▶ Aleti (örneğin türbin, motor) tutucudan çıkarın.
ð Alet etkinleşmiştir.
▶ "Üfleme Havası" ayak düğmesine basın.
ð Ayak düğmesi basılı tutulduğu sürece, tutucudan alınan aletten üfleme havası çı‐
kar (PiezoLED'de değil).
4.9.7 Motorun sola doğru çalışmasının seçilmesi
▶ Motoru tutucudan çıkarın.
ð Alet etkinleşmiştir.
▶ Dörtlü şalteri yukarı doğru kaydırın.
ð Motor dönme yönü, dörtlü şaltere her defasında basıldığında değiştirilir: Motorun
sola doğru çalışması - Motorun sağa doğru çalışması.
ð Motor dönme yönü, hekim kontrol panelinde gösterilmektedir.
4.9.8 Alet ışığının ayarlanması
▶ Dörtlü şalteri sağa doğru kaydırın. (Spot lamba fonksiyonu)
ð Soğuk ışık "Açık".
83 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.10 Servis masası 1568 (opsiyonel aksesuar)
4.9.9 CONEXIOcom'un Kullanılması (Ücretli Ek Opsiyon)
No
Ayar
①
Ayak şalteri
Fotoğrafı/videoyu sil
Basıp bırakma - Seçili fotoğraf/video silinir
Basılı tutma - Panoda kayıtlı tüm fotoğraflar/videolar silinir
②
Önceki fotoğraf/video
Önceki fotoğrafı/videoyu seç
③
Sonraki fotoğraf/video
Sonraki fotoğrafı/videoyu seç
④
Ekran göstergesi
Gösterilen fotoğraf sayısı (Split View-Bölünmüş Ekran) azaltılır:
Canlı görüntü, Split View (Bölünmüş) görünümünde her zaman son fotoğraf
olarak gösterilir.
⑤
Ekran göstergesi
Gösterilen fotoğraf sayısı (Split View-Bölünmüş Ekran) artırılır:
Canlı görüntü, Split View (Bölünmüş) görünümünde her zaman son fotoğraf
olarak gösterilir
⑥
Capture Mode
Mevcut video çekimi ve fotoğraf çekimi modları arasında geçiş yapılır
⑦
Ekran göstergesi
Full Screen (Tam Ekran) ile normak görünüm arasında geçiş yapılır
⑧
Fotoğrafı/videoyu kaydet
Basıp bırakma - Canlı görüntü dondurulur
Basılı tutma - Canlı görüntü doğrudan kaydedilir.
Herhangi bir hasta seçili olmadığında, fotoğraflar otomatik olarak "unassig‐
ned Patient" klasörüne kayedilir.
Bilgi
Hasta seçilmediğinde, fotoğraflar "Swap Tray" içinde kalır ve kalıcı olarak kaydedil‐
mez. Bir hasta seçildiğinde, "Swap Tray" içindeki bu geçici veriler silinir. CONE‐
XIO'da etkin bir hastanın oturumu kapatıldığında (veya yeni hasta oturum açtığın‐
da), fotoğrafların silinmesi veya kaydedilmesi için bir sorgu penceresi açılır. Fo‐
toğraflar silindikten sonra geri alınamazlar.
4.10 Servis masası 1568 (opsiyonel aksesuar)
DİKKAT
Yüklenme değerlerinin aşılması.
Servis masası hasar görebilir.
▶ Maksimum yüklenme değerlerine uyun.
84 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
4 Kullanım | 4.10 Servis masası 1568 (opsiyonel aksesuar)
DİKKAT
Döndürme alanının aşılması.
Maddi hasar.
▶ Çevirmeli düğmenin 180° döndürme alanına uyun.
Servis masası 1568, çevirmeli düğme ① ile 4 kilit pozisyonunda kilitlenebilir. Daha
yüksek bir yüklenmeyi mümkün kılmak için sadece aşağı hareket engellenir.
Kilitlemesiz olarak servis masasına en fazla 2 kg yük bindirilebilir. Kilitleme ile maksi‐
mum 5 kg yüklenmeye müsaade edilir.
1
2
▶ Çevirmeli düğmeyi ①, servis masasını kilitlemek için saat ibresinin tersi yönünde
çevirin.
▶ Çevirmeli düğmeyi ①, servis masasının kilidini çözmek için saat ibresi yönünde
çevirin.
▶ Çevirmeli düğme ② ile dikey hareket için freni ayarlayın.
85 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
5 DIN EN ISO 17664'e Uygun Hazırlama Yöntemleri
5 DIN EN ISO 17664'e Uygun Hazırlama Yöntemleri
Bilgi
Hazırlama yöntemleri bakım kılavuzundan öğrenilebilir.
86 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
6 Aksesuarlar ve Yapı Malzemeleri | 6.1 Cihaz
6 Aksesuarlar ve Yapı Malzemeleri
6.1 Cihaz
Tanım
Tanım
Entegre su dezenfeksiyon sistemli DVGW su bloku
DVGW sertifikası ve dezenfeksiyon kabının elektronik
doluluk denetlemesi içerir.
Kompakt su bloku
DVGW sertifikası yok.
Su filtesi ve kapatma valfi içerir.
Kompakt su bloku ile DVGW su şişesi
DVGW sertifikası var.
Ağız çalkalama bardağı ve aletler için su şebekesinden
bağımsız su beslemesi için kullanılır, dezenfektanın su
şişesine manuel olarak dozajlanması için Oxygenal do‐
zajlama ünitesi içerir.
Çelik kurulum plakası
Sola veya sağa montaj için.
Başka üreticilere ait cihaz bağlantısı
Hızlı bağlantılar üzerinden Airflow gibi yabancı cihazla‐
rın bağlanması / beslenmesi için.
DÜRR CAS 1 amalgam ayırıcı
%95 üzeri ayırma oranına sahip, izin verilen amalgam
ayırma sistemleri.
Ayırma DÜRR CS1
Katı parça toplayıcılı ayırma.
Katı parça toplayıcı
Islak vakumlamada atık su katı parça toplayıcı.
Harici emme sistemi
Atık su ve ıslak emme havası merkezi olarak emilir.
Su püskürtme pompası
Tükürük emici için.
EDI / KaVoLUX 540 LED T / MAIA LED tedavi lambası Tedavi lambası.
Tepsi tutucusu
Küçük alet tableti içindir.
Sıcak su boyleri
Ağız çalkalama bardağı suyunun ısıtılmasını sağla‐
maktadır.
Vakum basınç regülatörü
Çok yüksek emme vakum basınçta emme havası için
bir regülatördür.
Alternatif tutucu
Tükürük emiciyi ve/veya sprey sisi emme sistemini
açar.
Yoğun Dezenfeksiyon
Sadece DVGW yapı seti ile birlikte.
Ekran destek kolu
Ekran destek kolu ya lamba takma çubuğu ya da Cen‐
to 1540 üzerine sabitlenir.
Ekran
KaVo Screen One ve KaVo Screen HD
Servis masası 1568
Cihaz gövdesine (shart versiyonu) mümkündür.
Servis masası için aksesuar:
▪ Negatoskop 1440
▪ Alet tableti
▪ Bardak tutucu
Negatoskop Röbi 1440
Lamba montaj çubuğuna monte edilir.
6.2 Hasta Koltuğu
Tanım
Tanım
Kol dayanağı
Hasta koltuğu, bir veya iki kol dayanağı ile donatılabilir.
2 eklemli koltuk başlığı çevirmeli düğmesi
Çevirmeli düğme üzerinden kullanın
2 eklemli koltuk başlığı basma düğmesi
Basma düğmesi üzerinden kullanım
87 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
6 Aksesuarlar ve Yapı Malzemeleri | 6.3 Asistan Kontrol Paneli
Tanım
Tanım
Progress koltuk sırtlığı
Diş hekimleri için doğru çalışma duruşu ve çocuk teda‐
vilerinde en uygun erişim
6.3 Asistan Kontrol Paneli
Tanım
Tanım
Satelec Mini LED
LED polimerizasyon lambası.
Üç fonksiyonlu piyasemen
Isıtmasız ve soğuk ışıksız, havalı ve sulu çok fonksi‐
yonlu piyasemen.
Çok fonksiyonlu piyasemen
Isıtmalı, soğuk ışıklı, havalı ve sulu çok fonksiyonlu pi‐
yasemen.
Su tahrikli tükürük emici
Su püskürtme pompalı.
İkinci tükürük emici
İkinci tükürük emici yapı seti, temel donanımda mevcut
olan süzgeç gövdesine takılır.
6.4 Hekim Kontrol Paneli
Tanım
Tanım
MULTIflex-LUX hortum
Türbinlerin ve SONICflex ünitesinin ve MULTIflex rul‐
mana uyumlu olan tüm aletlerin bağlantısı için kullanı‐
lır.
Motor hortumu, COMFORTbase 404L
COMFORTbase 404S
INTRA LUX Motor KL 701, Motor KL 703 LED, COM‐
FORTdrive 200XD bağlantısı için.
INTRA LUX Motor KL 703 LED yapı parçası
Kollektörsüz motor, ışıklı.
INTRA LUX Motor KL 701 yapı parçası
Kollektörsüz motor, ışıklı.
KaVo COMFORTdrive 200 XD
200.000 devir/dak.'ya kadar yüksek devir sayıları için
bir dental alettir. Sadece KaVo COMFORTbase rulma‐
nına takılabilmektedir.
Üç fonksiyonlu piyasemen
Isıtmasız ve soğuk ışıksız, havalı ve sulu çok fonksi‐
yonlu piyasemen.
"Ayakta" modeli de mevcuttur.
Çok fonksiyonlu piyasemen
Isıtmalı, soğuk ışıklı, havalı ve sulu çok fonksiyonlu pi‐
yasemen.
"Ayakta" modeli de mevcuttur.
PiezoLED
Scaler / Paro / Endo / Prep uçları ile diş taşının temiz‐
lenmesi için ışıksız piyasemen.
PIEZOsoft
Scaler uçları ile diş taşının temizlenmesi için piyase‐
men.
Negatoskop 5x5
5 x 5 cm röntgen filmi büyüklüğü için (hekim kontrol pa‐
nelinin sol veya sağ tarafına monte edilebilir).
Piyasemensiz aletler için sprey ısıtıcısı
Sprey suyu ısıtması için ısıtıcı.
Standart tepsi / ABD tepsisi / standart çift tepsi için tep‐ Standart tepsi, US tepsisi veya iki standart tepsi (hekim
si tutucusu
kontrol panelinin sol veya sağ tarafına monte edilebilir).
ERGOcam One
Belgeleme ve hasta iletişimi için intraoral kamera.
88 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
7 Emniyet Kontrolü - Kontrol Talimatı | 7.1 Giriş
7 Emniyet Kontrolü - Kontrol Talimatı
7.1 Giriş
7.1.1 Genel Bilgiler
Bilgi
Emniyet kontrolü, incelenmiş cihazlar için yeterli eğitime sahip bir veya daha fazla
elektronik uzmanı (IEC 61140 standardında tanımlandığı gibi) tarafından yapılabilir.
Bilgi
Bu kılavuzda anlatılan içerikler ve öngörülen kontroller için uluslararası IEC 62353
(DIN VDE 0751-1) standardı temel alınmıştır. Bu standart, IEC 60601-1 (DIN EN
60601-1) standardına uygun elektrikli tıbbi cihazların veya elektrikli tıbbi sistemlerin
kontrolleri için geçerlidir.
Bilgi
Tıbbi cihazların, tıbbi sistemlerin veya tıbbi cihazların veya sistemlerin parçalarının
emniyetli olup olmadığını değerlendirmek için, aşağıda belirtilen zamanlarda emni‐
yet kontrolü yapılmalıdır:
▶ İşletime alma öncesi
▶ Servis işleri sırasında
▶ Denetim ve bakım işleri sırasında
▶ Onarım işleri sonrası
▶ Periyodik kontroller ile birlikte
Bilgi
IEC 60601-1 (DIN EN 60601-1) standardına uygun yapılmamış cihazlarda bu ge‐
reklilikler, söz konusu cihazların üretimi için geçerli emniyet standartları dikkate alı‐
narak uygulanabilir.
Bilgi
KaVo dental ünite ile farklı üreticilere ait çok sayıda elektrikli cihazın veya sistem
şeklinde bütünleştirilmiş elektrikli cihazın bağlantısı olması halinde, emniyet kontro‐
lüne dahil edilecek tüm ürünlerin kullanım kılavuzlarındaki üretici bilgileri dikkate
alınmalıdır.
Bilgi
Kontrol edilecek cihazın emniyetini veya ölçüm sonuçlarını etkileyebilecek elektrikli
tıbbi cihazların aksesuarları da emniyet kontrollerine dahil edilmelidir.
Bilgi
Emniyet kontrollerine dahil edilen aksesuarların tüm kontrolleri belgelendirilmelidir.
Bilgi
Ayrıca, kontrol edilecek ilgili tüm ürünlerin kullanım kılavuzlarındaki üretici bilgileri
dikkate alınmalıdır.
89 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
7 Emniyet Kontrolü - Kontrol Talimatı | 7.1 Giriş
Bilgi
KaVo firması, elde edilen bulguların belgelendirilmesi ve tıbbi ürünün önemli temel
verilerinin kaydedilmesi için bir tıbbi ürünler defteri sunmaktadır. Bu tıbbi ürünler
defteri sadece Alman dilinde mevcuttur (Mal. no. 0.789.0480).
Bilgi
Aşağıda belirtilen kontroller ve ölçümler, örneğin bir tıbbi ürün defterinde belgelendi‐
rilmelidir. Dokümanın sonundaki kalıp formlarının kullanılması öneriliyor.
Bilgi
Üretici tarafından öngörülen kontrol işlemi sırasında mutlak şekilde uyulmalıdır!
7.1.2 Elektrikli Tıbbi Sistemler İçin Bilgiler
Bilgi
Bir elektrikli tıbbi sistem, aşağıda belirtilen şartları yerine getirmesi gereken çok sa‐
yıda cihazın kombinasyonudur (üretici tarafından belirlendiği şekilde):
▶ Kombine edilecek cihazlardan en az biri, bir elektrikli tıbbi cihaz olmalıdır.
▶ Bu cihazlar, bir fonksiyon bağlantısı üzerinden veya en azından bir grup priz
kullanılarak birbirine bağlı olmalıdır.
Bilgi
Elektrikli tıbbi sistemlerde, sistemi birleştiren sorumlu kişi, IEC 60601-1 (DIN EN
60601-1) standardınca öngörülen şekilde gerekli ölçüm verilerini ve yöntemlerini be‐
lirlemelidir.
Bilgi
Bir elektrikli tıbbi sisteminin, elektrik besleme şebekesine kendine ait bağlantısı olan
veya herhangi bir yardımcı araç kullanılmadan elektrik besleme şebekesine bağla‐
nabilen veya elektrik besleme şebekesinden ayrılabilir her bir cihazı, münferit olarak
kontrol edilmelidir. Bunun haricinde elektrikli tıbbi sistem, bazı cihazların "eskimesi"
sonucunda toplamda kabul edilemez değerlere yol açabilecek durumlarının önlen‐
mesi için bir bütün olarak kontrol edilmelidir.
Bilgi
Bir grup priz ile elektrik besleme şebekesine bağlanmış bir elektrikli tıbbi sistem,
kontroller sırasında münferit cihazların ele alındığı gibi ele alınmalıdır.
Bilgi
Elektrikli tıbbi sistem veya bu sistemin bir kısmı elektrik besleme şebekesine bir ya‐
lıtım transformatörü üzerinden bağlanmış olduğunda, bu transformatör de ölçümlere
dahil edilmelidir.
Bilgi
Birbiriyle veri hatları veya örneğin elektrik ileten tespitlemeler veya soğutma suyu
boruları gibi başka araçlar üzerinden birbirine bağlanmış birden fazla elektrikli tıbbi
cihaz içeren elektrikli tıbbi sistemlerde, her bir cihazdaki koruyucu iletken direnci
kontrol edilmelidir.
90 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
7 Emniyet Kontrolü - Kontrol Talimatı | 7.1 Giriş
Bilgi
Bir fonksiyon bağlantısı ile bir elektrikli tıbbi sisteme dahil olmuş münferit elektrikli
tıbbi cihazlar, teknik sebeplerden dolayı tek başlarına kontrol edilemediklerinde,
elektrikli tıbbi sistemin tamamı kontrol edilmelidir.
7.1.3 Emniyet Kontrolünün Yapı Parçaları
Görsel Kontrol
Tıbbi ürün ve aksesuar, emniyetli ve kullanıma uygun durumda olup olmadığı gözle
kontrol edilerek değerlendirilir.
Ölçümler
▪ IEC 62353 (DIN VDE 0751-1) standardı uyarınca koruyucu iletken direnci ölçümü
▪ IEC 62353 (DIN VDE 0751-1) standardı uyarınca cihaz kaçak akımı EGA ölçümü
▪ IEC 62353 (DIN VDE 0751-1) standardı uyarınca EPA kullanıcı parçasındaki ka‐
çak akımı ölçümü
Bilgi
IEC 62353 (DIN VDE 0751-1) standardı uyarınca izolasyon direnci ölçümü yapılma‐
lıdır. IEC 62353 (DIN VDE 0751-1) Ek C standardı tarafından öngörülen bir emniyet
test cihazı kullanıldığında, kaçak akımı ölçümü yapıldıktan sonra bu kontrole gerek
yoktur!
Çalışma Kontrolü
Tıbbi ürünün ve de tüm emniyet kapatmalarının çalışma kontrolü, birlikte verilen belge‐
ler/kullanım kılavuzu dikkate alınarak yapılmalıdır.
7.1.4 Kontrol Zamanları
▪ II a tipi cihazların (yüksek frekanslı cerrahi aletler hariç) kontrol zamanları her 2 yıl‐
da birdir
7.1.5 IEC 62353 Standardı Uyarınca Kontrol Yöntemlerine İlişkin Bilgiler
▪ Koruma sınıfı 1
▪ Tip BF
▪ Cihaz sabit bağlı / sınır değeri: SL < 0,3 Ω
▪ EGA uyarınca ölçüm / sınır değeri: < 10mA*
▪ EPA uyarınca ölçüm / sınır değeri: < 5mA
*EGA sınır değeri, tablo 2'deki 2. not dikkate alındığında, IEC 60601 (DIN EN 60601)
standardından değere karşılık gelmektedir.
7.1.6 Periyodik Kontrollere İlişkin Bilgiler
Bilgi
Bu kontrollerde elde edilen değerler, ölçüm yöntemleri ile birlikte belgelendirilmeli ve
değerlendirilmelidir. Ölçüm değerleri, öngörülen değerleri aşmamalıdır.
91 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
7 Emniyet Kontrolü - Kontrol Talimatı | 7.2 Emniyet Kontrolü Talimatları
Bilgi
Ölçüm değerleri sınır değerlerinden %10 kadar düşük olduğunda, önceki ölçümler
ile karşılaştırmalar yapılmalıdır. Değerlerin kötüleştiği tespit edildiğinde, kontrol za‐
man aralıkları kısaltılmalıdır!
7.2 Emniyet Kontrolü Talimatları
7.2.1 Cihazdaki Hazırlık Niteliğindeki İşlemler
UYARI
Elektrik akımı.
Elektrik çarpması nedeniyle ölüm veya vücut yaralanması.
▶ Bakım işlerinde, elektrik fişi prizden çekilmeli veya cihazın tüm kutupları şebeke
bağlantısında ayrılarak akımsız duruma getirilmelidir!
▶ Herhangi bir yapı değişikliğinden sonra, IEC 62353 (DIN VDE 0751-1) standardı
uyarınca elektroteknik emniyet kontrol edilmelidir.
▶ Bakım işlerinden önce ana şalteri kapalı duruma getirin.
▶ Ana şalter braketindeki tespit vidasını çözün.
▶ Kapağı ② yukarı doğru kaldırarak çıkarın.
▶ Arka kapağı ① alt taraftan çözün ve çıkarın.
▶ Dış panellerin tespit vidalarını (bkz.: ok işaretleri) çıkarın ve dış panelleri sökün.
92 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
7 Emniyet Kontrolü - Kontrol Talimatı | 7.2 Emniyet Kontrolü Talimatları
7.2.2 Görsel Kontrol (Gözle Kontrol Edilerek Denetim)
Öncelikle aşağıda belirtilen hususlar kontrol edilmelidir:
▪ Elektrikli tıbbi cihazın veya elektrikli tıbbi sistemin donanımı, yapılan son kontrol‐
den sonra değiştirildi mi?
▪ Yapılan muhtemel değişiklik belgelendirildi mi ve bu konuda tutanak tutuldu mu
(kontrol protokolü, STK)?
▪ Yetersiz emniyet belirtileri var mı?
Dışarıdan Ulaşılabilir Sigortaların Anma Değerleri Konusunda Kontrol
Edilmesi
▶ Ünitenin ana şalterindeki ana sigortanın ②, belirtilen anma değerlerine ① uygun
olup olmadığını kontrol edin.
Tıbbi Ürünün ve Aksesuarın Gözle Kontrol Edilmesi ve
Değerlendirilmesi
Aşağıda sunulan liste bir örnek teşkil etmektedir ve eksiksiz olduğu konusunda her‐
hangi bir garanti vermemektedir.
Kontrol edilmesi gereken hususlar:
▪ Cihazın sağlamlığı
▪ Dış panellerin ve gövde parçalarının hasarsızlığı (çatlaklar, kırık yerler)
▪ Hekim ve asistan tarafından taşıyıcı sistemlerin, tedavi lambasının ve ekranın
(frenler, yükseklik ayarı vs.) fonksiyonu
▪ Alet hortumlarının ve emme hortumlarının durumu
▪ Monte edilmiş tüm uygulama parçalarının durumu
▪ Kontrol tuş takımlarının durumu
▪ Ultrasonik scaler piyasemendeki uç yuvalarının dişlilerin durumu
▪ Tedavi lambasının durumu
▪ Cihaz gövdesinin sızdırmazlığı
▪ Kurulum yerindeki hazır elektrik şebekesi bağlantısının durumu
▪ Hava ve su bağlantısının durumu
▪ Kontrol camının ve ERGOcam kamerasının gövdesinin hasarsızlığı
93 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
7 Emniyet Kontrolü - Kontrol Talimatı | 7.2 Emniyet Kontrolü Talimatları
▪ Kullanılan su şişesinin son kullanım tarihinin geçmemiş olması
Emniyete İlişkin İşaretlerin Okunabilirliğinin ve Eksiksizliğinin Kontrol
Edilmesi
▶ Emniyete ilişkin tüm işaretlerin (levhalar ve etiketler) mevcut ve okunaklı olup ol‐
madığını kontrol edin.
▶ Tip levhasının ve seri numarası levhasının mevcut ve okunaklı olup olmadığını
kontrol edin.
25s
400s
Bulundukları yerler: Tip levhası, BF işareti ve "Kullanım kılavuzunu dikkate alın" uyarısı
Gerekli Belgelerin Mevcut Olup Olmadığının Kontrol Edilmesi
▶ Gerekli kullanım kılavuzlarının ve bakım kılavuzlarının muayenehanede mevcut
olup olmadığını kontrol edin.
Bilgi
Görsel kontrol kapsamında tespit edilen bulgular kontrol protokolüne yazılmalıdır.
Bu kusurların, tedavi ünitesinin emniyetli bir şekilde çalışmasını engelleyen türde
olup olmadığı değerlendirilmelidir. Tespit edilen bu bulgular, emniyet açısından bir
risk teşkil ettiğinde ve doğrudan giderilemediğinde, tedavi ünitesi emniyetli çalışma
durumu oluşturuluncaya kadar durdurulmalıdır.
94 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
7 Emniyet Kontrolü - Kontrol Talimatı | 7.2 Emniyet Kontrolü Talimatları
7.2.3 Emniyet tekniği ölçümü
UYARI
Kontrol sırasında dikkatsizlik nedeniyle insanlar için tehlike.
▶ Emniyet test cihazına bağlanmadan önce tedavi ünitesinin, kullanım yerindeki ha‐
zır elektrik şebekesi sigortası üzerinden elektrik şebekesinden bağlantısı kesilme‐
lidir.
▶ Tüm kontroller, kontrol personeli, hastalar veya başkaları için herhangi bir tehlike‐
ye yol açmayacak şekilde yapılmalıdır.
Bilgi
Emniyet test cihazı, IEC 62353 (DIN VDE 0751-1) standardının C ekinde anlatılan
gerekliliklere uygun olmalıdır.
Bilgi
Farklı bir şey belirtilmediği sürece, gerilim ve akım için belirtilen tüm değerler bir al‐
ternatif, doğru veya karışık gerilimin veya alternatif, doğru veya karışık akımın efek‐
tif değerleridir.
Bilgi
Veri hatları gibi bağlantı hatları ve topraklama iletkenleri, koruyucu iletken bağlantı‐
larını yanıltabilir. Bu tür ek, fakat istenmeden oluşturulmuş koruyucu iletken bağlan‐
tıları hatalı ölçümlere yol açabilir.
Bilgi
Örneğin elektrik bağlantı hatları, ölçüm hatları ve veri hatları gibi kablolar ve hatlar,
ölçüm işlemine olan etkileri en aza indirgenmiş olacak şekilde konumlandırılmış ol‐
malıdır.
Bilgi
Yardımcı ölçüm aracı olarak sipariş edilebilir ürün: KaVo ölçme hattı (Mal. no.
0.411.8811)
Kullanılan bir ölçme hattı ①, tedavi ünitesinin kullanım yerindeki elektrik şebekesi
bağlantısından ayrılmasını sağlar ve tedavi ünitesinin elektrik bağlantısını emniyet test
cihazına yapılmasını mümkün kılar. Böylece kurulum yerindeki elektrik şebekesi
bağlantı hattının akım iletkeninin ve nötr iletkeninin, elektrik şebekesi giriş devre kar‐
tından ayrılmasına gerek yoktur. Adaptör kablosu ②, KaVo ölçme hattı ile birlikte tes‐
lim edilir ve X2 bağlantı fişine sahip olmayan eski tedavi üniteleri için gereklidir.
95 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
7 Emniyet Kontrolü - Kontrol Talimatı | 7.2 Emniyet Kontrolü Talimatları
Emniyet Test Cihazının KaVo Ölçme Hatları Aracılığıyla Tedavi
Ünitesine Bağlanması
▶ Şebeke giriş devre kartı üzerindeki X2 soketini çıkarın ve KaVo ölçme hattının
(Mal. no. 0.411.8811) uygun X2 soketine takın.
▶ KaVo ölçme hattının ikinci X2 soketini şebeke devre kartına (X2) takın.
▶ KaVo ölçme hattının koruma kontağı soketini emniyet test cihazına takın.
Emniyet test cihazının KaVo ölçme hattı olmadan tedavi ünitesine
bağlanması.
▶ Kurulum yerindeki elektrik şebekesi bağlantı hattının akım iletkenini ve nötr iletke‐
nini gerilimsiz duruma getirin.
▶ X1.1 ve X1.2 bağlantı klemensindeki akım iletkenini (L) ve nört iletkeni (N) ayırın.
▶ Emniyet test cihazını, doğrudan X1.1 (L) ve X1.2 (N) bağlantı klemensine ve koru‐
yucu iletken klemensine (PE) bağlayın.
96 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
7 Emniyet Kontrolü - Kontrol Talimatı | 7.2 Emniyet Kontrolü Talimatları
Bilgi
Elektrikli tıbbi cihazın / elektrikli tıbbi sistemin ana şalteri, ölçüm işlemi boyunca açık
durumda olmalıdır.
Uygulama Parçalarının [AP] Emniyet Test Cihazına Bağlanması:
▶ ①'den ④'e kadar olan bağlantı yerlerini emniyet test cihazı ile birleştirin.
▶ Emniyet test cihazını, ek AP X ölçüm noktalarına bağlayın.
Bilgi
Ek AP X ölçüm noktaları, örneğin PIEZO ultrasonik scaler cihazlar vs. gibi ek dona‐
nımlarda dikkate alınmalıdır.
Ayrıca bkz.:
2 8 Ek - Ek Ölçüm Noktaları, Sayfa 109
Temas edilebilir İletken Parçaların [ACP] PE Klemensine Bağlanması
ACP = accesible conductive parts
ACP
ACP
Bilgi
Ek ACP X ölçüm noktaları, ek donanımlarda dikkate alınmalıdır.
97 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
7 Emniyet Kontrolü - Kontrol Talimatı | 7.2 Emniyet Kontrolü Talimatları
Ayrıca bkz.:
2 8 Ek - Ek Ölçüm Noktaları, Sayfa 109
Tedavi ünitesindeki ACP'ler
Primus 1058 Life tedavi ünitesinde, önemli tüm parçalar koruyucu iletken (PE) bağlan‐
tısına bağlanmış olduğundan ve kontrol işlemine dahil edildiğinde dolayı, ölçüm sıra‐
sında koruyucu iletken (PE) bağlantısına herhangi bir ACP bağlanmamalıdır.
Tedavi lambalarındaki ACP'ler
Tedavi lambalarında, önemli tüm parçalar koruyucu iletken (PE) bağlantısına bağlan‐
mış olduğundan ve kontrol işlemine dahil edildiğinde dolayı, ölçüm sırasında koruyucu
iletken (PE) bağlantısına herhangi bir ACP bağlanmamalıdır.
Koruyucu İletken Direncinin [SL] Ölçülmesi
Sınır değer
< 0,3 Ω (maksimum değer!)
Bilgi
Elektrik şebekesi bağlantı hattının ve özellikle elektrik şebekesi bağlantı hattının ko‐
ruyucu iletkenin sağlam ve hasarsız olduğundan emin olunmalıdır. Bu bağlantı hat‐
ları sabit olacak şekilde döşendiklerinden dolayı, değerlendirme ancak bir gözle
kontrol sonucunda yapılabilir. Muhtemel hasarların tespit edilmesi halinde, genel bil‐
gilerde sunulan talimatlar doğrultusunda davranılmalıdır.
Bilgi
Bu ölçüm işleminde, elektrik besleme şebekesinin koruyucu iletken bağlantılarının
direnci dikkate alınabilir.
Bilgi
Söz konusu olduğunda: Kullanım için hazır bulundurulan sökülebilir tüm elektrik şe‐
bekesi bağlantı hatları dikkate alınmalı ve ilgili SL ölçülmelidir.
Koruyucu iletken ölçümü
Aşağıda belirtilen cihaz kısımlarındaki koruyucu iletken direnci ölçülmelidir:
▪ Tedavi ünitesi
▪ Tedavi lambası
▪ Ek donanımlar
98 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
7 Emniyet Kontrolü - Kontrol Talimatı | 7.2 Emniyet Kontrolü Talimatları
Bilgi
SL X ölçüm noktaları, örneğin başka üreticilere ait cihaz bağlantısı, intraoral kame‐
ranın USB girişi gibi ek donanımlarda dikkate alınmalıdır.
Ayrıca bkz.:
2 8 Ek - Ek Ölçüm Noktaları, Sayfa 109
Tedavi Ünitesinin Kontrol Ucu İle Kontrol Edilmesi
Cihaz kaidesindeki ölçüm noktaları
① Ana şalterin tutucu sac plakası
③ Koruyucu iletken klemensi çevresi
99 / 122
② Ayak gövdesinin temel plakası
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
7 Emniyet Kontrolü - Kontrol Talimatı | 7.2 Emniyet Kontrolü Talimatları
Hasta Koltuğunun Kontrol Ucu ile Kontrol Edilmesi
1
2
3
① Koltuğun üst parçası
② Koltuk kaidesi temel plakası
③ Koltuk anahtarlama güç kaynağı
COMPACTchair ölçüm noktaları
① Ayak desteği
② Koltuk anahtarlama güç kaynağı
③ Koltuk temel plaka
100 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
7 Emniyet Kontrolü - Kontrol Talimatı | 7.2 Emniyet Kontrolü Talimatları
Kontrol Panellerinin Kontrol Ucu ile Kontrol Edilmesi
① Hekim kontrol paneli S: Masa alt par‐ ② Hekim kontrol paneli TM: Masa alt
çası
parçası
① Asistan kontrol paneli: Asistan kontrol ② Servis masası: Servis masasının alt
panelinin alt tarafında tespit cıvatası
tarafında tespit cıvatası
Tedavi Lambasının Kontrol Ucu İle Kontrol Edilmesi
KaVoLUX 540 LED T tedavi lambası
① Sökülmüş kavrama kovanında kavra‐
ma yuvasının tespit cıvatası
101 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
7 Emniyet Kontrolü - Kontrol Talimatı | 7.2 Emniyet Kontrolü Talimatları
EDI/MAIA tedavi lambası
EDI ve MAIA tedavi lambalarında, herhangi bir ölçüm noktasının kontrol edilmesine
gerek yoktur.
Monitörün Kontrol Ucu İle Kontrol Edilmesi
▶ Ölçüm noktasına ① kontrol ucuyla kontrol edin.
veya
▶ Ölçüm noktasına ② ekran kapağını kaldırdıktan sonra kontrol edin.
Ek Cihazların Koruyucu İletken Direncinin Ölçülmesi
Ayrıca bkz.:
2 8 Ek - Ek Ölçüm Noktaları, Sayfa 109
Yedek Cihaz Kaçak Akımının Ölçülmesi
Sınır değer
< 10 mA (maksimum değer!)
ACP
Koruma sınıfı 1
UYARI
Elektrik akımı.
Elektrik çarpması nedeniyle ölüm veya vücut yaralanması.
▶ Koruma sınıfı I'e dahil cihazlardaki kaçak akım ölçümlerini, ancak koruyucu ilet‐
ken kontrolünde herhangi bir kusur tespit edilmediğinde yapın.
102 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
7 Emniyet Kontrolü - Kontrol Talimatı | 7.2 Emniyet Kontrolü Talimatları
UYARI
Elektrik akımı.
Elektrik çarpması nedeniyle ölüm veya vücut yaralanması.
▶ Emniyet test cihazına bağlanmadan önce tedavi ünitesinin, kullanım yerindeki ha‐
zır elektrik şebekesi sigortası üzerinden elektrik şebekesinden bağlantısı kesilme‐
lidir.
Yedek Hasta Kaçak Akımının Ölçülmesi
Sınır değer
< 5 mA (maksimum değer)
ACP
Koruma sınıfı 1
UYARI
Elektrik akımı.
Elektrik çarpması nedeniyle ölüm veya vücut yaralanması.
▶ Koruma sınıfı I'e dahil cihazlardaki kaçak akım ölçümlerini, ancak koruyucu ilet‐
ken kontrolünde herhangi bir kusur tespit edilmediğinde yapın.
UYARI
Elektrik akımı.
Elektrik çarpması nedeniyle ölüm veya vücut yaralanması.
▶ Emniyet test cihazına bağlanmadan önce tedavi ünitesinin, kullanım yerindeki ha‐
zır elektrik şebekesi sigortası üzerinden elektrik şebekesinden bağlantısı kesilme‐
lidir.
Bilgi
Çok sayıda uygulama parçası barındıran elektrikli tıbbi cihazların kontrol işleminde,
bu cihazlar sırayla bağlanmalıdır. Ölçüm sonuçları, sınır değerler ile karşılaştırılarak
değerlendirilmelidir. Ölçüme dahil edilmeyen uygulama parçaları açık kalır.
Bilgi
Ek olarak B tipi uygulama parçalarının kaçak akımını ölçme işlemi, ancak üretici ta‐
rafından özellikle talep edildiğinde yapılmalıdır (bkz. birlikte teslim edilen belgeler).
Bilgi
B tipi uygulama parçalarında, normalde bağımsız bir ölçüm gerekmemektedir. Uy‐
gulama parçaları gövdeye bağlanmakta (bkz. Resim) ve gövdenin kaçak akımı ölçü‐
müne dahil edilmektedir; bu parçalarda müsaade edilen değerlerin aynıları geçerli‐
dir.
103 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
7 Emniyet Kontrolü - Kontrol Talimatı | 7.2 Emniyet Kontrolü Talimatları
7.2.4 Çalışma Kontrolleri
Tüm çalışma kontrollerinde yerine getirilmesi gereken koşullar:
▪ Tedavi ünitesinin temel fonksiyonları kusursuz çalışmalıdır.
▪ Tedavi ünitesi, kullanıma uygun bir durumda olmalıdır.
▪ Düzensizlikler, dengesizlikler, sesler, sürtünmeler vs. mevut olmamalıdır.
Aşağıda sunulan liste bir örnek teşkil etmektedir ve eksiksiz olduğu konusunda her‐
hangi bir garanti vermemektedir.
▪ Emniyet kapatmalarının çalışma kontrolü (bkz. aşağıdaki resim)
▪ Cihazın ana şalterinin çalışması
▪ Ekranların çalışması
▪ Hekim ve asistan kontrol panelindeki tutucu şalteri çalışma kontrolü
▪ 3F/MF piyasemen çalışma kontrolü - Kanüllerin sağlam oturması
▪ Tedavi lambası çalışma kontrolü
▪ Emme hortumları çalışma kontrolü
▪ Kontrol pedalı çalışma kontrolü
▪ Koltuğun çalışması:
- Tüm aksların hareket etmesi
- Sınır anahtarının kontrolü
▪ Çalışma kontrolü ...
Standart hasta koltuğu
Standart hasta koltuğunda emniyet kapatması
Poz.
No.
Tetiklenmiş emniyet ka‐ Asistan kontrol panelin‐
patması
deki LED
①
Hasta ünitesi hata kol‐
tuğun üzerine getirilmiştir
②
Asistan kontrol paneli
③
Koltuk sırtlığı
104 / 122
Hekim kontrol panelinde‐
ki LED
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
7 Emniyet Kontrolü - Kontrol Talimatı | 7.2 Emniyet Kontrolü Talimatları
Poz.
No.
Tetiklenmiş emniyet ka‐ Asistan kontrol panelin‐
patması
deki LED
④
Kontrol pedalındaki ayak
şalteri
⑤
Basmalı plaka
⑥
Koltuk oturma yeri
Hekim kontrol panelinde‐
ki LED
COMPACTchair hasta koltuğu
COMPACTchair hasta koltuğunda emniyet kapatması
Emniyet kapatması bir insan veya bir obje tarafından devreye sokulduğunda, koltuğun
hareketi hemen durur.
Etkinleştirilmiş emniyet kapatması, hekim veya asistan kontrol panelindeki ilgili göster‐
ge yanıp sönerek gösterilir.
Poz.
No.
Tetiklenmiş emniyet ka‐ Asistan kontrol panelin‐
patması
deki LED
①
Hasta ünitesi hasta kol‐
tuğunun üzerine getiril‐
miştir
②
Asistan kontrol paneli
③
Koltuk sırtlığı
④
Kontrol pedalındaki ayak
şalteri
105 / 122
Hekim kontrol panelinde‐
ki LED
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
7 Emniyet Kontrolü - Kontrol Talimatı | 7.2 Emniyet Kontrolü Talimatları
Poz.
No.
Tetiklenmiş emniyet ka‐ Asistan kontrol panelin‐
patması
deki LED
⑤
Koltuk oturma yeri taşıyı‐
cısı / koltuk minderi
⑥
Koltuk oturma yerinin bü‐
külebilir parçası
106 / 122
Hekim kontrol panelinde‐
ki LED
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
7 Emniyet Kontrolü - Kontrol Talimatı | 7.2 Emniyet Kontrolü Talimatları
7.2.5 Değerlendirme ve Dokümantasyon
Bilgi
Yapılan tüm kontroller, ayrıntılı bir şekilde belgelendirilmelidir. Bu belgeler, aşağıda
belirtilen bilgilerden en az birine sahip olmalıdır:
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
Kontrol kuruluşunun adı
Kontrol edenin adı/soyadı
Kontrol edilen cihazın adı (örneğin tip, seri numarası)
Kontroller ve ölçümler
Görsel kontrollerinin verileri, yapılış şekli ve ölçüm sonuçları
Ölçümlerin verileri, yapılış şekli ve ölçüm sonuçları
Çalışma kontrollerinin verileri, yapılış şekli ve ölçüm sonuçları
SN/test ekipmanı numarası ve kalibrasyon zamanı ile ölçme/test ekipmanı
Tamamlayıcı değerlendirme
Tarih ve kontrol edenin imzası
"Emniyet kontrolü" bölümünün sonunda, bir kontrol raporu örneği bulunmaktadır.
KaVo, bu kontrol raporu taslağının kullanılmasını öneriyor.
Bilgi
Bir kontrol, onarım veya ayar uygulamasından sonra, elektrikli tıbbi cihaz ve elek‐
trikli tıbbi sistem kullanılmadan önce bunların tekrar talimatlara uygun kullanım için
gerekli duruma getirilip getirilmediği kontrol edilmelidir.
Bilgi
Kontrol edilen elektrikli tıbbi cihaz veya elektrikli tıbbi sistem emniyetli olmadığında
(örneğin kontrollerde olumsuz sonuçların elde edilmesi), elektrikli tıbbi cihaz veya
elektrikli tıbbi sistem uygun bir şekilde işaretlenmeli ve elektrikli tıbbi cihazdan veya
elektrikli tıbbi sistemden kaynaklanan riskler yazılı olarak SORUMLU KURULUŞA
(normal şartlarda işletmecidir) bildirilmelidir. Bu işlem, hata sebebinin belirlenmesi
ve giderilmesi halinde gerekli değildir. Hata, buna rağmen protokole yazılmalıdır.
107 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
7 Emniyet Kontrolü - Kontrol Talimatı | 7.2 Emniyet Kontrolü Talimatları
108 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
8 Ek - Ek Ölçüm Noktaları | 8.1 Koruyucu İletken Ölçümü İçin Ek SL X Tarama Noktaları
8 Ek - Ek Ölçüm Noktaları
Bilgi
Burada belirtilmeyen aksesuarlar için, aksesuara ait kullanma kılavuzundaki bilgiler
dikkate alınmalıdır.
8.1 Koruyucu İletken Ölçümü İçin Ek SL X Tarama Noktaları
Başka üreticilere ait cihaz bağlantısı
▶ Kontrol ucunu, ortadaki kontağa ① yerleştirin.
109 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
8 Ek - Ek Ölçüm Noktaları | 8.2 EGA/EPA Ölçümü İçin Ek AP X Ölçüm Noktaları
Tedavi lambası tavan adaptörü yapı parçası
2
3
① Tavan adaptörünün temel plakası
② Koruyucu iletken bağlantısı çevresi
③ Koruyucu iletken klemensi çevresi
8.2 EGA/EPA Ölçümü İçin Ek AP X Ölçüm Noktaları
Kontrol ucu ile PIEZO Ultrasonik Scaler'in taranması
Bilgi
Ölçüm noktaları, aşağıda belirtilen ultrasonik scaler'lere bağlanmalıdır:
- PiezoLED Ultrasonik Scaler
110 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
8 Ek - Ek Ölçüm Noktaları | 8.3 Ek ACP X bağlantı noktaları (ek toprak bağlantıları)
1
Örnek olarak PiezoLED Ultrasonik Scaler'deki ölçüm noktasının gösterimi
① Ultrasonik Scaler piyasemendeki ul‐
trasonik scalet ucundaki kontrol ucu
Bilgi
EPA ölçümü sırasında, piyasemendeki şaltere basılmalıdır.
Bilgi
AP X ölçüm noktaları, örneğin başka üreticilere ait cihaz bağlantısı, kameranın mul‐
timedya sistemi vs. gibi ek donanımlarda dikkate alınmalıdır.
8.3 Ek ACP X bağlantı noktaları (ek toprak bağlantıları)
Bilgi
EGA ve EPA ölçümü için ACP ile koruyucu iletken klemensi (PE) arasında sabit bir
bağlantı oluşturulmalıdır. Bu bağlantı, örneğin ölçüm hattı ve bağlantı klemensleri ile
oluşturulabilir.
111 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
9 Arızaların Giderilmesi
9 Arızaların Giderilmesi
Bilgi
Münferit aletlerin (örneğin türbin, motor, kamera, Satelec Mini LED vs.) arızalanma‐
sı durumunda, aletlere ilişkin kullanım ve bakım kılavuzları dikkate alınmalıdır.
Arıza
Sebep
Hiçbir şey çalışmıyor.
Ana şalter kapalıdır.
Giderme
▶ Ana şalteri açık duruma getirin.
Ana sigorta, akım devresini ▶ Cihazı şebeke geriliminden ayırın.
kesmiştir.
▶ Ana sigortayı kontrol edin ve gerektiğinde değişti‐
rin.
Ana sigorta, hemen ana şalterin yanındadır.
▶ Bunun için bir tornavida ile bajonet kilidi açın ve
küçük sigortayı değiştirin. (220, 230, 240 V AC: T
6,3 H Mal. no. 0.223.2783); (100, 110, 120, 130 V
AC: T 10 H Mal. no. 1.007.2529).
▶ Ardından tornavida ile bajonet kilidi tekar kilitleyin.
Hasta koltuğu hareket et‐
Emniyet kapatması etkin‐
miyor.
leştirilmiştir.
▶ Emniyet kapatmasını kontrol edin ve kapatma se‐
bebini giderin.
(Kontrol panelindeki LED
yanıp söner.)
Ekranda gösterge yok.
▶ Cihazı devre dışı bırakın ve tekrar çalıştırın.
Bus/donanım hatası.
▶ Sorun devam ettiği takdirde, servis teknikerine baş‐
vurun.
Kontrol paneli çalışmıyor.
▶ Cihazı devre dışı bırakın ve tekrar çalıştırın.
Bus/donanım hatası.
▶ Sorun devam ettiği takdirde, servis teknikerine baş‐
vurun.
etkin.
▶ Çalışmaya devam etmeyin, servis teknikerine baş‐
vurun.
"AP1" tuşundaki LED titrer. Asistan kontrol paneli veri
▶ Teknikere başvurun.
Çok sayıda alet aynı anda Donanım hatası.
(Hekim kontrol paneli)
bağlantısı hatalıdır.
"AP2" tuşundaki LED titrer. Koltuk kumandasının veri
(Asistan kontrol paneli)
▶ Teknikere başvurun.
bağlantısı hatalıdır.
sesleri çıkıyor.
▶ Türbin rotorunu değiştirin.
Türbinin kullanım kılavuzunu dikkate alın.
Satelec Mini LED çalışmı‐ Ayrıca bkz. Satelec Mini
▶ Ayrıca bkz. Satelec Mini LED kullanım kılavuzu
Türbinden yüksek çalışma Türbin rotoru arızalıdır.
yor.
LED kullanım kılavuzu
Aletlerde soğuk ışık yok.
Alet üzerindeki yüksek ba‐
sınçlı lamba veya Multi
LED bozuktur.
▶ Yüksek basınçlı lambayı veya Multi LED'i değişti‐
rin.
Ayrıca bkz.:
2 Aletin kullanım kılavuzu
Çok fonksiyonlu piyase‐
Sprey ısıtıcısının ön seçimi ▶ Sprey ısıtıcısının ön seçimini yapın.
men çalışmıyor.
yapılmamıştır.
112 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
9 Arızaların Giderilmesi
Arıza
Sebep
Giderme
Çok fonksiyonlu piyase‐
Isıtma fonksiyonunun ön
mende soğuk ışık yok.
seçimi yapılmıştır.
▶ Isıtma fonksiyonu seçimini kaldırın (ve gerektiğin‐
den yeniden seçin).
Aletlerde sprey yok.
Sprey seçilmemiştir.
▶ Sprey seçin.
Aletlerdeki sprey ayarı için
▶ Aletlerdeki sprey ayarı için olan halkayı açın.
olan halka kapalıdır.
Aletlerdeki sprey yetersiz.
Sprey memeleri kirlenmiş‐
tir/kireçlenmiştir.
▶ Sprey memelerini, birlikte verilen alet kullanım kıla‐
vuzunda belirtilen şekilde temizleyin.
Aletlerde kaçak yerler var. MULTIflex rulmandaki, mo‐ ▶ O-ringleri değiştirin.
tor rulmanındaki, kavrama
kovanındaki veya üç fonk‐
siyonlu piyasemenin kanül‐
lerindeki O-ringler bozuk‐
tur.
PiezoLED veya PIEZOsoft PiezoLED'de veya PIEZO‐
çalışmıyor.
soft'ta titreşim yoktur.
Emme hortumları çekmi‐
Konik parçalardaki sürgü‐
yor.
ler kapalıdır.
Emme bağlantı elemanın‐
▶ Ayrıca bkz. PIEZOsoft/PiezoLED kullanım kılavuzu
▶ Sürgüleri açın.
▶ Süzgeçleri yenileyin.
daki süzgeçler tıkanmıştır.
Koltuk basmalı plakaya ba‐ ▶ Koltuk basmalı plakayı serbest bırakın.
sılmıştır.
Geri dönüş havası filtresin‐ MULTIflex rulmanındaki O- ▶ MULTIflex rulmanındaki tüm O-ringleri değiştirin.
de su var.
ringler bozuktur.
Melodi duyulur.
Amalgam ayırıcısı CAS 1
▶ Amalgam kabını değiştirin.
%95 doludur.
Amalgam ayırıcısı CAS 1
▶ Ayrıca bkz.: CAS 1 kullanım kılavuzu veya
arızalıdır.
▶ Servis teknikerine başvurun.
Uyarı sinyali on defa duyu‐ Oxygenal kabını aşırı dolu‐ ▶ Oxygenal kabını artık doldurmayın.
lur.
dur.
Uyarı sesi her 10 saniyede Oxygenal kabı boştur.
bir duyuluyor.
"Yoğun Dezenfeksiyon" tu‐
şundaki LED (yeşil) yanıp
▶ Oxygenal kabını doldurun.
Ayrıca bkz.:
2 Bakım kılavuzu
sönüyor. (Asistan kontrol
paneli) MEMOspeed me‐
nüsü bir hata gösteriyor.
113 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
9 Arızaların Giderilmesi
Arıza
Sebep
Giderme
"HYDROclean" üzerindeki Amalgam ayrıcısında so‐
▶ Teknikere başvurun.
LED (kırmızı) yanıp sönü‐
▶ Amalgam ayırıcısına ilişkin uyarıyı dikkate alın.
Ayrıca bkz.: Amalgam ayrıcısı kullanım kılavuzu
run.
yor.
Ayrıca bkz.:
2 Amalgam ayrıcısı kullanım kılavuzu
Kelebek vananın acil ka‐
▶ Teknikere başvurun.
patması ( sadece harici
emme sistemi takılmışsa)
ERGOcam çalışmıyor.
▶ Bilgisayarı açın.
Bilgisayar kapalıdır.
USB hat uzunluğu aşılmış‐ ▶ 10 metre hat uzunluğunun (Repeater ile 2 x 5 m
pasif) aşılmadığından emin olun.
tır.
Ünitenin multimedya me‐
Dental ünite ve muayene‐
nüsüne veri aktarımı yok.
hane ağı arasında ethernet
▶ Ağ yöneticisine bilgi verin.
bağlantısı yok veya hatalı.
Kamera görüntüsü, sadece Diğer cihazlarda elektrik
siyah/beyaz resimler gös‐
etkileri veya elektromanye‐
teriyor.
tik etkiler söz konusudur.
▶ CONEXIO PC'sini yeniden başlatın.
▶ Kamerayı tekrar tutucusuna yerleştirin ve yeniden
tutucusundan alın.
ye sokma düğmesine veya etkileri veya elektromanye‐
Kamera görüntüsü, devre‐ Diğer cihazlarda elektrik
kontrol pedalına basılma‐
tik etkiler söz konusudur.
masına rağmen donuyor.
Kamera görüntüsü, tekrar
canlı görüntü moduna geri
dönmüyor.
Kamera görüntüsü, devre‐ Diğer cihazlarda elektrik
▶ Yazılımı yeniden başlatın.
ye sokma düğmesine veya etkileri veya elektromanye‐
kontrol pedalına basılma‐
tik etkiler söz konusudur.
masına rağmen donuyor.
Kameranın tutucusundan
tekrar alınması sorunu gi‐
dermedi.
▶ Tedavi ünitesini ve CONEXIO PC'sini yeniden baş‐
latın.
ye sokma düğmesine veya etkileri veya elektromanye‐
Kamera görüntüsü, devre‐ Diğer cihazlarda elektrik
kontrol pedalına basılma‐
tik etkiler söz konusudur.
masına rağmen donuyor.
Monitör kapanıyor.
Bir saniyelik zaman aralık‐ Kaçak su şalteri dışarı ak‐
ları ile uyarı verilir.
mış su tespit eder.
▶ Suyu cihaz gövdesinden temizleyin. Gerektiğinde
kaçağın bir teknisyen tarafından giderilmesini
sağlayın.
114 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
9 Arızaların Giderilmesi
Arıza
Sebep
Giderme
Ekrandaki gösterge: ID 33 Bir CAN düğümü mevcut
▶ Teknikere başvurun.
değil veya dahili iletişim
hatalı.
▶ Su beslemesini açın.
Ekrandaki gösterge: ID 64 Su beslemesi kapalıdır.
Su sisteminde aşırı dere‐
▶ Teknikere başvurun.
cede sızdırma var.
Su sisteminde arıza var
Ekrandaki gösterge: ID 65 Kase emme fonksiyonunun ▶ Harici emme sistemini çalıştırın.
emniyet rölesine ulaşılmış‐ ▶ Kase valfını kontrol edin ve gerektiğinde temizle‐
yin.
tır.
Ekrandaki gösterge: ID 66 Amalgam ayrıcısında arıza ▶ Arızayı giderin.
Ayrıca bkz.:
2 Amalgam ayırıcı kullanım kılavuzu
▶ Oxygenal kabını doldurun.
Ekrandaki gösterge: ID 67 Oxygenal kabı boştur.
Ayrıca bkz.:
2 Bakım kılavuzu
▶ Servis yaptırılmalıdır.
Ekrandaki gösterge: ID 68 Servis talebi
▶ Teknikere başvurun.
Ekrandaki gösterge: ID 69 Yoğun dezenfeksiyon uy‐
gulanmalıdır.
▶ Yoğun dezenfeksiyon uygulayın.
Ayrıca bkz.:
2 Bakım kılavuzu
▶ Dekaseptol doldurun.
Ekrandaki gösterge: ID 70 Dekaseptol boş.
Ayrıca bkz.:
2 Bakım kılavuzu
▶ DEKASEPTOL şişesini takın.
Ekrandaki gösterge: ID 72 Dekaseptol şişesi.
Ayrıca bkz.:
2 Bakım kılavuzu
Ekrandaki gösterge: ID XX Söz konusu hata, bu bö‐
▶ Teknikere başvurun.
lümde anlatılmamaktadır.
Ekrandaki gösterge: CAN
Dahili iletişim hatalıdır.
▶ Cihazı devre dışı bırakın ve tekrar çalıştırın, gerek‐
tiğinde teknikere başvurun.
Cihaz fonksiyonu yok.
▶ Teknikere başvurun.
fail
Ekrandaki gösterge:
System State
115 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
10 EN60601-1-2 Standardı Uyarınca Elektromanyetik Uyumluluğa İlişkin Bilgiler | 10.1 Elektromanyetik Yayılım
10 EN60601-1-2 Standardı Uyarınca Elektromanyetik Uyumluluğa
İlişkin Bilgiler
10.1 Elektromanyetik Yayılım
Primus 1058 Life tedavi ünitesi, aşağıda belirtilen ortamlardan birinde çalıştırılması
için tasarlanmıştır. Primus 1058 Life tedavi ünitesinin müşterisi veya kullanıcısı, tedavi
ünitesini bu tür bir ortamda çalıştırıldığından emin olmalıdır.
Parazit yayılımı ölçümleri
Uyumluluk
Elektromanyetik ortam
prensipleri
CISPR 11 uyarınca yüksek frekans
yayılımları
Grup 1
Primus 1058 Life cihazı, yüksek fre‐
kanslı enerjiyi sadece dahili fonksi‐
yonu için kullanmaktadır. Bundan
dolayı yüksek frekans yayılımı ol‐
dukça azdır ve yakında bulunan
elektronik cihazların zarar görmesi
imkansızdır.
CISPR 11 uyarınca yüksek frekans
yayılımları
Sınıf B
Primus 1058 Life cihazı, yaşam ala‐
nındaki ve yaşam amaçlı binalara
da elektrik sağlayan kamusal elek‐
trik besleme şebekesine bağlı tüm
tesislerde kullanılmak için uygundur.
EN 61000 3-2 standardı uyarınca
Sınıf A
harmonik akım bozulmaları yayılımı
Primus 1058 Life cihazı, yaşam ala‐
nındaki ve yaşam amaçlı binalara
da elektrik sağlayan kamusal elek‐
trik besleme şebekesine bağlı tüm
tesislerde kullanılmak için uygundur.
EN 61000-3-3 standardı uyarınca
gerilim dalgalanmaları ve kırpışma
yayılımları
Primus 1058 Life cihazı, yaşam ala‐
nındaki ve yaşam amaçlı binalara
da elektrik sağlayan kamusal elek‐
trik besleme şebekesine bağlı tüm
tesislerde kullanılmak için uygundur.
Uyumlu
10.2 Elektromanyetik Bağışıklık
Primus 1058 Life tedavi ünitesi, aşağıda belirtilen ortamlardan birinde çalıştırılması
için tasarlanmıştır. Primus 1058 Life tedavi ünitesinin müşterisi veya kullanıcısı, tedavi
ünitesini bu tür bir ortamda çalıştırıldığından emin olmalıdır.
Bağışıklık testleri
EN 60601 test seviyesi
Uyumluluk seviyesi
Elektromanyetik ortam
prensipleri
EN 61000-4-2 standardı
uyarınca elektrostatik bo‐
şalma (ESD)
Temasla ± 6 kV
Havadan ± 8 kV
Temasla ± 2/4/6 kV
Havadan ± 2/4/8 kV
Zeminler, ahşap veya be‐
ton malzemeden yapılmış
ve seramik fayanslar ile
kaplanmış olmalıdır. Ze‐
minde sentetik malzeme
kullanılmış olması duru‐
munda, ortamdaki bağıl
hava nem oranı en az %30
olmalıdır.
EN 61000-4-4 standardı
uyarınca elektriksel hızlı
geçici rejim / patlama
Şebeke hatları için ± 2 kV Şebeke hatları için ± 2 kV
Giriş ve çıkış hatları için ±
1 kV
116 / 122
Besleme geriliminin kalite‐
si, tipik iş yeri veya
hastane ortamı için uygun
olmalıdır.
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
10 EN60601-1-2 Standardı Uyarınca Elektromanyetik Uyumluluğa İlişkin Bilgiler | 10.3 Taşınabilir ve mobil yüksek frekanslı
telekomünikasyon cihazları ile tedavi ünitesi arasında bırakılması önerilen mesafeler
Bağışıklık testleri
EN 60601 test seviyesi
Uyumluluk seviyesi
Elektromanyetik ortam
prensipleri
EN 61000-4-5 standardı
uyarınca ani gerilim yük‐
selmeleri (Surges)
± 1 kV simetrik gerilim
± 2 kV asimetrik gerilim
± 1 kV simetrik gerilim
± 2 kV asimetrik gerilim
Besleme geriliminin kalite‐
si, tipik iş yeri veya
hastane ortamı için uygun
olmalıdır.
EN 61000-4-11 standardı
uyarınca gerilim çukurları,
kısa kesintiler ve besleme
gerilimi değişimleri
< %5 UT
(>%95 gerilim çukuru)
½ periyot için
%40 UT
(%60 gerilim çukuru)
5 periyot için
%70 UT
(%30 gerilim çukuru)
25 periyot için
< %5 UT
(>%95 gerilim çukuru)
5 saniye için
(250 periyot)
< %5 UT
(>%95 gerilim çukuru)
½ periyot için
%40 UT
(%60 gerilim çukuru)
5 periyot için
%70 UT
(%30 gerilim çukuru)
25 periyot için
< %5 UT
(>%95 gerilim çukuru)
5 saniye için
(250 periyot)
Besleme geriliminin kalite‐
si, tipik iş yeri veya hasta‐
ne ortamı için uygun olma‐
lıdır. Primus 1058 Life te‐
davi ünitesinin kullanıcısı,
enerji beslemesindeki ke‐
sintilerde de tedavi ünitesi‐
nin çalışmaya devam et‐
mesini talep ettiğinde, Pri‐
mus 1058 Life tedavi ünite‐
si gerilimi bir kesintisiz güç
kaynağından veya bir akü‐
den alması önerilir.
EN 61000-4-8 standardı
uyarınca şebeke frekanslı
manyetik alan (50/60 Hz)
3 A/m
3 A/m
Şebeke frekansındaki
manyetik alanlar, iş yeri ve
hastane ortamında mevcut
tipik değerlere sahip olma‐
lıdır.
Not: UT, test seviyesi kullanılmadan önce şebekedeki alternatif gerilimdir.
10.3 Taşınabilir ve mobil yüksek frekanslı telekomünikasyon cihazları ile
tedavi ünitesi arasında bırakılması önerilen mesafeler
Primus 1058 Life tedavi cihazı, yüksek frekans girişimlerinin kontrol edildiği elektro‐
manyetik bir ortamda çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Primus 1058 Life tedavi ünitesi‐
nin müşterisi veya kullanıcısı, elektromanyetik bozulmaları, taşınabilir ve mobil yüksek
frekanslı telekomünikasyon cihazları (vericiler) ile Primus 1058 Life tedavi ünitesi ara‐
sında iletişim cihazının çıkış gücüne bağlı olarak aşağıda belirtilen asgari mesafeleri
bırakarak önleyebilir.
Verici frekansına bağlı bırakılması gereken mesafe:
Vericinin W olarak P anma Verici frekansına bağlı olarak gereken güvenli mesafe:
gücü
150 kHz ile 80 MHz arası 80 MHz ile 800 MHz arası 800 MHz ile 2,5 GHz arası
d=1,17 P
d=1,20 P
d=2,3 P
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,37
0,38
0,73
1
1,17
1,20
2,3
10
3,69
3,79
7,27
100
11,7
12
23
4-6: 3 Veff'e göre U1 = uyumluluk seviyesi
4-3: 3 Veff'e göre E1 = uyumluluk seviyesi
Faktör
[3,5/U1]
[12/E1]
[23/E1]
Yukarıdaki tablo maksimum anma gücü belirtilmemiş vericiler için, önerilen m birimin‐
deki (m) bırakılması gereken mesafe (d), ilişkin olduğu verici frekansı sütunundaki
denklem kullanılarak belirlenebilir; 'P', verici üreticisinin belirttiği vericinin Watt olarak
maksimum anma gücüdür.
NOT 1 80 MHz ve 800 MHz'de daha yüksek bir frekans aralığı geçerlidir.
117 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
10 EN60601-1-2 Standardı Uyarınca Elektromanyetik Uyumluluğa İlişkin Bilgiler | 10.4 Elektromanyetik Bağışıklık
NOT 2 Bu prensipler, her zaman her durum için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik
dalgaların yayılımı, binaların, objelerin ve insanların absorbsiyonları ve yansıtmaları
tarafından etkilenmektedir.
10.4 Elektromanyetik Bağışıklık
Primus 1058 Life tedavi ünitesi, aşağıda belirtilen ortamlardan birinde çalıştırılması
için tasarlanmıştır. Primus 1058 Life tedavi ünitesinin müşterisi veya kullanıcısı, tedavi
ünitesini bu tür bir ortamda çalıştırıldığından emin olmalıdır.
Bağışıklık testleri
EN 60601 test seviyesi Uyumluluk seviyesi
EN 61000-4-6 standardı
uyarınca iletilen bozul‐
malar
EN 61000-4-3 standardı
uyarınca radyasyon yo‐
luyla yayınlanan bozul‐
malar
3 Veff
3 Veff
150 kHz ile 80 MHz ara‐ 3 V/m
sı
ISM bantları dışındaa
3 V/m
80 MHz ile 2,5 GHz ara‐
sı
Elektromanyetik ortam prensipleri
Taşınabilir ve mobil radyo dalga ci‐
hazları ile hatları/kabloları dahilPri‐
mus 1058 Life tedavi ünitesi arasın‐
daki mesafe, verici frekansına ilişkin
denklem ile hesaplanmış bırakılma‐
sı önerilen mesafeden daha az ol‐
mamalıdır.
Bırakılması önerilen mesafe:
d = 1,17 P
80 MHz ile 800 MHz arası için d=
1,17 P
800 MHz ile 2,5 GHz arası için d=
2,33 P
'P', Verici üreticisinin belirttiği verici‐
nin Watt (W) olarak maksimum an‐
ma gücüdür ve 'd', metre (m) olarak
bırakılması önerilen mesafedir.
b
Sabit radyo dalga vericilerinin alan
kuvveti, kullanım yerindekic incele‐
meler sonucunda uyumluluk seviye‐
sinden daha düşük olmalıdır.
d
Gösterilen resimli işareti taşıyan ci‐
hazların bulunduğu ortamlarda bo‐
zulmalar mümkündür.
Not 1: 80 MHz ve 800 MHz'de daha yüksek bir frekans aralığı geçerlidir.
Not 2:r Bu prensipler, her zaman her durum için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik
dalgaların yayılımı, binaların, objelerin ve insanların absorbsiyon ve yansıtmaları tara‐
fından etkilenmektedir.
a
150 kHZ - 80 Mhz ISM frekans bantları (endüstriyel, bilimsel ve tıbbi uygulamalar
için), 6,765 MHz - 6,795 MHz; 13,553 MHz - 13,567 MHz; 26,957 MHz - 27,283 MHz
ve 40,66 MHz - 40,70 MHz'dir.
b
150 kHz - 80 MHz ISM frekans bantlarındaki ve 80 MHz - 2,5 GHz frekans aralığında‐
ki uyumluluk seviyeleri, yanlışlıkla hasta alanına getirilen mobil/taşınabilir iletişim ay‐
gıtlarının arızalara yol açma olasılığını azaltmak amacıyla belirlenmiştir. Bu nedenle,
bu frekans aralıklarında bırakılması önerilen mesafelerin hesaplanmasında ek 10/3
faktörü uygulanmaktadır.
c
Örneğin kablosuz telefonların ve telsizlerin baz istasyonları, amatör telsiz istasyonları,
AM ve FM radyo ve televizyon yayıncıları gibi sabit vericilerin alan kuvvetleri, teorik
olarak önceden tam olarak belirlenmesi mümkün değildir. Sabit vericiler bakımından
elektromanyetik ortamı belirlemek amacıyla, bulunulan yer hakkında bir inceleme ve
araştırma yapılmalıdır. Primus 1058 Life tedavi ünitesinin kullanıldığı yerde ölçülen
alan kuvveti, yukarıda belirtilen uyumluluk seviyesini aştığında, talimatlara uygun ça‐
lıştığından emin olmak için Primus 1058 Life tedavi cihazı izlenmelidir. Normal olma‐
118 / 122
Kullanma talimatı Primus 1058 Life
10 EN60601-1-2 Standardı Uyarınca Elektromanyetik Uyumluluğa İlişkin Bilgiler | 10.4 Elektromanyetik Bağışıklık
yan çalışma özellikleri tespit edildiğinde, örneğin değiştirilmiş ayarlar veya Primus
1058 Life tedavi ünitesi için farklı kullanım yeri gibi ek tedbirlerin alınması gerekli olabi‐
lir.
d
150 kHz - 80 MHz frekans aralığında alan kuvveti, 3Veff V/m değerinden az olmalıdır.
119 / 122
1.012.2278 · Fk · 20160425 - 3 · tr

Benzer belgeler