Door Closers

Yorumlar

Transkript

Door Closers
Mimari Ürün Katalo¤u
Architectural Guide
Tarih
History
Ingersoll Rand, 1905 y›l›nda Amerika Birleflik Devletleri'nde
Ingersoll-Sergeant Drill ve Rand Drill firmalar›n birleflmesi ile
kurulmufltur. Ancak, baz› Ingersoll Rand iflletmelerinin kuruluflu
1871'lere kadar gitmektedir. Tarih boyunca, Ingersoll Rand ürünleri
Panama Kanal›, Hoover Baraj› ve Rushmore Da¤› gibi projelerde
kullan›lm›flt›r. Ingersoll Rand, 135 senelik tarihi s›ras›nda global
endüstriyel ve ekonomik ilerlemelere önemli katk›da bulunmufltur.
Ingersoll Rand was formed in 1905 in the US when IngersollSergeant Drill Company and the Rand Drill Company merged.
However, the founding of some Ingersoll Rand businesses dates
back to 1871. Throughout history, Ingersoll Rand products were
used in projects like Panama Canal, Hoover Dam and Mount
Rushmore. Ingersoll Rand's 135-year-old heritage includes
significant contributions to global industrial and economic progress.
Bugün
Today
Ingersoll Rand, Güvenlik Teknolojileri, Endüstriyel Teknolojiler,
ve ‹klim Kontrol Teknolojileri sektörlerinde yenilikçi ve müflterilerine
kapsaml› çözümler sunan bir liderdir. Pazar pay› olarak dünyan›n
bir numaral› Club Car golf arabalar›, Thermo King t›r dorselerin
so¤utma sistemleri, Kuzey Amerika'da bir numaral› Schlage kilit
ve kap› h›rdavatlar› ve Ingersoll Rand hava kompresörleri ve haval›
el aletleri ile global liderli¤ini sürdürmektedir.
2006 y›l›nda 11.4 milyar dolar ciro elde eden Ingersoll Rand, 43
bin çal›flan› ve 93 üretim tesisiyle Kuzey Amerika, Avrupa, Latin
Amerika ve Asya'da faaliyet göstermektedir.
Ingersoll Rand Security Technologies, Türkiye
Ingersoll Rand, 1954 y›l›nda kurulmufl ve sektörün önde gelen
markalar›ndan ‹TO Kilit'in 2001 y›l›nda üretim tesislerinin, 2005
y›l›nda da ‹TO Kilit markas›n›n sat›n al›nmas› ile Ingersoll Rand
Security Technologies (Güvenlik Teknolojileri) sektöründe Türkiye'de
faaliyetlerini h›zla geniflletmifltir. Düzce'de bulunan fabrika,
Ingersoll Rand taraf›ndan 2006 y›l› bafl›nda "Mükemmel Üretim
Merkezi" olarak seçilmifltir.
Ürün Portföyü
Ingersoll Rand is a leading global innovator and solutions provider
for the major global markets of Security Technologies, Industrial
Technologies and Climate Control Technologies. Ingersoll Rand
is composed of market leading brands such as Club Car, Thermo
King and Ingersoll Rand, leading global providers of golf cars,
transport refrigeration and air compressors and air tools,
respectively and Schlage, a leading provider of locks and door
hardware in North America.
Ingersoll Rand's revenue was $11.4 billion in 2006. There are
43,000 employees and 93 manufacturing and assembly operations
in North America, Europe, Latin America and Asia.
Ingersoll Rand Security Technologies, Turkey
In 2001, Ingersoll Rand acquired the manufacturing plant of
‹TO Kilit, one of the leading brands in Turkey that was founded
in 1954. Ingersoll Rand Security Technologies further expanded
its operations in Turkey by acquiring the ‹TO Kilit brand in 2005,
and in the beginning of 2006, honored its manufacturing plant
in Düzce with the "Center of Excellence" title.
Product Portfolio
Ingersoll Rand Security Technologies, Türkiye, ‹TO Kilit'in mekanik
kilitler, silindirler ve asma kilitlerden oluflan klasik ürün portföyüne,
2002 y›l›ndan bu yana hastane kilitleri, elektronik kilitler,
elektromanyetik kilitler, panik ç›k›fl kilitleri, kap› hidrolikleri, rozetli
paslanmaz çelik ve antibakteriyel kap› kollar›, çekme kollar›,
mentefleler, yer tipi ve duvar tipi stoperler gibi kap› aksesuarlar›n›
da eklemifltir. Türkiye pazar›nda sunulan bu ürünler Briton, Cisa,
Glynn-Johnson, Ives, LCN, Locknetics, Normbau, Schlage ve Von
Duprin markalar›ndan oluflmaktad›r.
Since 2002, Ingersoll Rand Security Technologies, Turkey, has
expanded its product portfolio that had ‹TO Kilit products, such
as mechanical locks, cylinders, and pad locks, to include other
product groups. Hospital locks, electronic locks, electromagnetic
locks, panic exit devices, door closers, stainless steel and
antibacterial door levers, pull handles, hinges and door accessories
such as floor stops and wall stops were added to the product
range sold in Turkey. These products are sold under the Briton,
Cisa, Glynn-Johnson, Ives, LCN, Locknetics, Normbau, Schlage
and Von Duprin brands.
Emniyet ve Güvenlik Çözüm Orta¤›n›z
Your Security and Safety Solutions Partner
Projeniz, örne¤in yeni bir inflaat, evinizin güvenli¤i veya mevcut
otelinizin girifl kontrolünün daha güvenli olmas› olabilir. Projenizin
kapsam ve niteli¤i ne olursa olsun, ihtiyaçlar›n›za yönelik sizin
için özel tasarlanm›fl emniyet ve güvenlik ürünlerini içeren çözümler
sunuyoruz. Emniyet ve güvenlik ihtiyaçlar›n›z konusunda daha
fazla bilgi ve destek için lütfen bizimle temasa geçiniz.
Whether you need product specifications or products for your
new construction, protection of your new home or heightened
access control of your hotel, we can customize a security and
safety program to fit your exact needs. Please contact us for more
information on how we can help you with your security and safety
needs.
‹çerikler / Table of Contents
Kilitler / Locks
PX95/KP78+
Proximity Kart Okuyucu (Entegre Tufl Tak›ml›)
Proximity Reader with Keypad ..................................17
BRITON
PRO78+
5500 Serisi / 5500 Series
Entegre Kontrolörlü Tufl Tak›m›
Keypad with Built-in Controller .................................18
5520
Silindirli Kilit / Cylinder Sashlock.................................6
CT500
Kontrolör / Controller ..............................................18
5530
WC/Banyo Kilidi / Bathroom Lock ...............................6
7764
Kap› Konum Göstergeci / Door Position Switch ..........19
5510
Emniyet Kilidi / Cylinder Deadlock ..............................7
7766
Kap› Konum Göstergeci / Door Position Switch ..........19
5540
Dilli Kilit / Latch.........................................................7
5560
Panik Fonksiyonlu Kilit / Panic Exit Lock ......................7
5400 Serisi / 5400 Series
5420
Silindirli Kilit / Cylinder Sashlock.................................8
5430
WC/Banyo Kilidi / Bathroom Lock ...............................8
5410
Emniyet Kilidi / Cylinder Deadlock ..............................9
5440
Dilli Kilit / Latch.........................................................9
5470
Oda Kap›s› Kilidi / Interior Lock ..................................9
Biyometrik Girifl Kontrol Sistemleri /
Biometric Access Control Systems
RECOGNITION SYSTEMS
FingerKey TM DX
Biometric Fingerprint Reader ....................................22
HandKey® II
Silindirli Kilit / Cylinder Sashlock...............................10
1155
Silindirli Kilit / Cylinder Sashlock...............................10
155/R
Silindirli Kilit / Cylinder Sashlock...............................11
157
Makaral› Kilit / Roller Lock ........................................11
145/R
WC/Banyo Kilidi / Bathroom Lock .............................11
141/R
Oda Kap›s› Kilidi / Interior Lock ................................12
1161
Emniyet Kilidi / Cylinder Deadlock ............................12
SCHLAGE
F Serisi / F Series
Girifl Kontrol El Okuyucu /
Access Control Reader..............................................22
‹TO K‹L‹T
355/R
Parmakizi Okuyucu /
Konutlar için Topuzlu Kilitler / Residential Locks ........13
HandPunch® 4000
Çal›flan›n Zaman Çizelgelemesi Terminali /
Time and Attendance Terminal.................................23
Silindirler / Cylinders
‹TO K‹L‹T
154
Tek Tarafl› Silindir / Single Cylinder ..........................26
254
Çift Tarafl› Silindir / Double Cylinder .........................26
354
Tokmakl› Silindir / Cylinder with Knob ......................26
AL Serisi / AL Series Yüksek Yo¤unlukta Konut ve
Orta Yo¤unlukta Ticari Uygulamalar için
Kollu Silindirik Kilitler / Heavy Duty Residential and
Standard Duty Commercial Locks .............................13
L Serisi / L Series
AP3-S
Yüksek Yo¤unlukta Ticari Uygulamalar için
Topuzlu Kilitler / Heavy Duty Commercial Locks........13
Master Sistem / Master System
‹TO K‹L‹T
GLYNN-JOHNSON
HL6
Hastane Kilidi / Push / Pull Latch ..............................14
PL7 / PL8
Banyo WC Tipi Hastane Kilidi /
Privacy Function Push / Pull Latch ............................14
Elektronik Girifl Kontrol Sistemleri /
Electronic Access Control Systems
LOCKNETICS
40 MagForceTM
K›r›lmaya Dirençli Silindir / Snap Resistant Cylinder ...27
Yüksek Yo¤unlukta Ticari Uygulamalar için
Kollu Gömme Kilitler / Heavy Duty Mortise Locks.......13
D Serisi / D Series
CISA
Tek Bir Anahtarla Birden Fazla Kap›y› Açma Sistemi /
System of Controlling Multiple Doors with Only One Key..30
Kap› Kollar› / Door Levers
NORMBAU
EST Serisi / EST Series
EST 41
..............................................................................32
EST 21
..............................................................................33
EST 31
..............................................................................33
Elektromanyetik Kilit / Electromagnetic Lock .............16
72 MagForceTM
Elektromanyetik Kilit / Electromagnetic Lock .............16
GF3000
Gömme Elektromanyetik Kilit /
EST 51
..............................................................................34
Electromagnetic Shear Lock ....................................16
EST 61
..............................................................................34
KP79+
Tufl Tak›m› / Keypad ................................................17
CR90
Manyetik Kart Okuyucu (Entegre iButton Okuyucu)
Mag Card Reader with iButton Reader.......................17
Antibakteriyel Serisi / Antibacterial Series
Antibakteriyel 83
................................................................................35
‹çerikler / Table of Contents
Çekme Kollar› / Pull Handles
Programlanabilir Kilitler /
NORMBAU
Programmable Locks
22 Serisi / 22 Series ..............................................................................38
SCHLAGE
122 Serisi / 122 Series ...........................................................................38
Cobra
fiifreli Programlanabilir Kilit Sistemi /
King Cobra
fiifreli ve iButton Okuyuculu Programlanabilir
Programmable Keypad Locking System........................64
222 Serisi / 222 Series ...........................................................................39
Kilit Sistemi / Programmable Keypad Locking
Mentefleler / Hinges
King Cobra
IVES
1021B
System with iButton Reader.........................................64
Dar Tip fiifreli ve iButton Okuyuculu Programlanabilir
Kilit Sistemi / Narrow Stile Programmable Keypad
Yaprak Mentefle / Full Mortise Hinge ........................42
Locking System with iButton Reader.............................64
1020B
Yaprak Mentefle / Full Mortise Hinge ........................42
3PB1 4,5x4
Yaprak Mentefle / Full Mortise Hinge ........................42
5BB1 4,5x4,5
Yaprak Mentefle / Full Mortise Hinge ........................43
Aksesuarlar / Accessories
5BB1HW 4,5x4,5
Yaprak Mentefle / Full Mortise Hinge ........................43
IVES
Yer Tipi ve Duvar Tipi Stoperler /
Kap› Hidrolikleri / Door Closers
‹TO K‹L‹T
H 122
Floor Stops, Wall Stops and Bumpers ...........................................................66
Sürgüler / Flush Bolts .................................................................................67
Toz Almayan Sürgü Karfl›l›¤› / Dust Proof Strike ........................................67
..............................................................................46
CISA
Kap› Koruma Levhas› / Door Protection Plate ...............................................68
Kap› S›ralay›c›lar / Door Coordinators.........................................................68
2800 Serisi / 2800 Series .......................................................................47
BRITON
H›rdavat Setleri / Hardware Sets .........70-71
2000 Serisi / 2000 Series.......................................................................48
2100 Serisi / 2100 Series..................................................................49-50
996 Serisi / 996 Series ......................................................................51-52
Ürünler ve Uygunluk Belgeleri /
LCN
Products, Standards and Testing
3130 Serisi / 3130 Series..................................................................53-54
Panik Ç›k›fl Kilitleri / Panic Exit Devices
‹TO K‹L‹T
TS 179, EN 12209
Kilitler / Locks............................................................74
EN 1303
Silindirler / Cylinders .................................................74
EN 1906
Kap› Kollar› / Door Levers...........................................74
EN 1154
Kap› Hidrolikleri / Door Closers ..................................74
EN 1125
Panik Ç›k›fl Kilitleri / Panic Exit Devices .......................74
370 Serisi / 370 Series ......................................................................56-57
CISA
Sblock Serisi / Sblock Series .............................................................58-59
Otel Tipi Kartl› Kilitler /
Hotel Locking Systems
CISA
Maglock
Manyetik Kartl› Kilit Sistemi /
Smartlock
Smart Kartl› Kilit Sistemi /
Wave Mode
Proximity Kartl› Kilit Sistemi /
Magnetic Locking System ............................................62
Smart Card Locking System ........................................62
Proximity Card Locking System ...................................62
fiartname / Specifications.............................76-77
Kilitler / Locks
Briton, ‹TO Kilit, Schlage, Glynn-Johnson
Kilitler / Locks
BRITON 5500 SER‹S‹ / 5500 SERIES
Uygunluk Belgeleri
Standards & Testing
EN 12209
EN 12209
EN 1634 4 saat yang›n testi
240 saat tuzlu su sprey testi
4 hour fire test to EN 1634
240 hours salt spray test
Opsiyonlar
Options
R
S
SS
EPB
R
S
SS
EPB
Oval Ayna
Kare Ayna
Paslanmaz Çelik Ayna ve Karfl›l›k
Parlak Pirinç Ayna ve Karfl›l›k
Garanti: 5 Sene
Oval Forend Plate
Square Forend Plate
Stainless Steel Forend and Strike Plate
Polished Brass Forend and Strike plate
Guarantee: 5 Years
5
years
Fire Certificates
200.000 Cyctes
Guarantee
EN 12209
5520 / Silindirli Kilit / Cylinder Sashlock
Gövde
Ayna
Sürgü
Dil
Göbek Mesafesi
Merkez Ölçüsü
H›rdavat Seti
Siyah toz boyal› çelik
Paslanmaz çelik
Güçlendirilmifl krom kaplama çelik (Tek Turlu, 22 mm)
Güçlendirilmifl krom kaplama çelik
60 mm
72 mm
1, 4, 5, 8
Body
Forend Plate
Deadbolt
Latch
Backset
Lock center
Hardware Set
Black powder coated steel
Stainless steel
Chrome plated hardened steel (Single throw, 22 mm)
Chrome plated hardened steel
60 mm
72 mm
1, 4, 5, 8
5530 / WC / Banyo Kilidi / Bathroom Lock
Gövde
Ayna
Sürgü
Dil
Göbek Mesafesi
Merkez Ölçüsü
H›rdavat Seti
Siyah toz boyal› çelik
Paslanmaz çelik
Güçlendirilmifl krom kaplama çelik, (Tek Turlu, 10 mm)
Güçlendirilmifl krom kaplama çelik
60 mm
78 mm
3
Body
Forend Plate
Deadbolt
Latch
Backset
Lock center
Hardware Set
Black powder coated steel
Stainless steel
Chrome plated hardened steel (Single throw, 10 mm)
Chrome plated hardened steel
60 mm
78 mm
3
6
Kilitler / Locks
BRITON 5500 SER‹S‹ / 5500 SERIES
5510 / Emniyet Kilidi / Cylinder Deadlock
Gövde
Ayna
Sürgü
Göbek Mesafesi
H›rdavat Seti
Siyah toz boyal› çelik
Paslanmaz çelik
Güçlendirilmifl krom kaplama çelik (Tek Turlu, 22 mm)
60 mm
10, 13, 14
Body
Forend Plate
Deadbolt
Backset
Hardware Set
Black powder coated steel
Stainless steel
Chrome plated hardened steel (Single throw, 22 mm)
60 mm
10, 13, 14
5540 / Dilli Kilit / Latch
Gövde
Ayna
Dil
Göbek Mesafesi
H›rdavat Seti
Siyah toz boyal› çelik
Paslanmaz çelik
Güçlen dirilmifl krom kaplama çelik
60 mm
7
Body
Forend Plate
Latch
Backset
Hardware Set
Black powder coated steel
Stainless steel
Chrome plated hardened steel
60 mm
7
5560 / Panik Fonksiyonlu Kilit / Panic Exit Lock
Gövde
Ayna
Sürgü
Dil
Göbek Mesafesi
Merkez Ölçüsü
H›rdavat Seti
Siyah toz boyal› çelik
Paslanmaz çelik
Güçlendirilmifl krom kaplama çelik (Tek Turlu, 22 mm)
Güçlendirilmifl krom kaplama çelik
60 mm
72 mm
6
Body
Forend Plate
Deadbolt
Latch
Backset
Lock center
Hardware Set
Black powder coated steel
Stainless steel
Chrome plated hardened steel (Single throw, 22 mm)
Chrome plated hardened steel
60 mm
72 mm
6
7
Kilitler / Locks
BRITON 5400 SER‹S‹ / 5400 SERIES
Uygunluk Belgeleri
Standards & Testing
EN 12209
EN 12209
EN 1634 4 saat yang›n testi
96 saat tuzlu su sprey testi
4 hour fire test to EN 1634
96 hours salt spray test
Opsiyonlar
Options
R
S
SS
PS
R
S
SS
PS
Oval Ayna
Kare Ayna
Paslanmaz Çelik Ayna ve Karfl›l›k
Parlak Krom Ayna ve Karfl›l›k
Garanti: 5 Sene
Oval Forend Plate
Square Forend Plate
Stainless Steel Forend and Strike Plate
Polished Steel Forend and Strike plate
Guarantee: 5 Years
5
years
Fire Certificates
200.000 Cyctes
Guarantee
EN 12209
5420 / Silindirli Kilit / Cylinder Sashlock
Gövde
Ayna
Sürgü
Dil
Göbek Mesafesi
Merkez Ölçüsü
H›rdavat Seti
Gümüfl toz boyal› çelik
Paslanmaz çelik
Satine nikel kaplamal› zamak (‹ki Turlu, 20 mm)
Satine nikel kaplamal› zamak
60 mm
72 mm
1, 4, 5, 8
Body
Forend Plate
Deadbolt
Latch
Backset
Lock center
Hardware Set
Silver powder coated steel
Stainless steel
Satin nickel plated die cast zinc (Double throw, 20 mm)
Satin nickel plated die cast zinc
60 mm
72 mm
1, 4, 5, 8
5430 / WC / Banyo Kilidi / Bathroom Lock
Gövde
Ayna
Sürgü
Dil
Göbek Mesafesi
Merkez Ölçüsü
H›rdavat Seti
Gümüfl toz boyal› çelik
Paslanmaz çelik
Satine nikel kaplamal› zamak (Tek Turlu, 10 mm)
Satine nikel kaplamal› zamak
60 mm
78 mm
3
Body
Forend Plate
Deadbolt
Latch
Backset
Lock center
Hardware Set
Silver powder coated steel
Stainless steel
Satin nickel plated die cast zinc (Single throw, 10 mm)
Satine nickel plated die cast zinc
60 mm
78 mm
3
8
Kilitler / Locks
BRITON 5400 SER‹S‹ / 5400 SERIES
5410 / Emniyet Kilidi / Cylinder Deadlock
Gövde
Ayna
Sürgü
Göbek Mesafesi
H›rdavat Seti
Gümüfl toz boyal› çelik
Paslanmaz çelik
Satine nikel kaplamal› zamak (‹ki Turlu, 20 mm)
60 mm
10, 13, 14
Body
Forend Plate
Deadbolt
Backset
Hardware Set
Silver powder coated steel
Stainless steel
Satin nickel plated die cast zinc (Double throw, 20 mm)
60 mm
10, 13, 14
5440 / Dilli Kilit / Latch
Gövde
Ayna
Dil
Göbek Mesafesi
H›rdavat Seti
Gümüfl toz boyal› çelik
Paslanmaz çelik
Satine nikel kaplamal› zamak
60 mm
7
Body
Forend Plate
Latch
Backset
Hardware Set
Silver powder coated steel
Stainless steel
Satin nickel plated die cast zinc
60 mm
7
5470 / Oda Kap›s› Kilidi / Interior Lock
Gövde
Ayna
Sürgü
Dil
B/S
C/L
H›rdavat Seti
Gümüfl toz boyal› çelik
Paslanmaz çelik
Satine nikel kaplamal› zamak (‹ki Turlu, 20 mm)
Satine nikel kaplamal› zamak
60 mm
72 mm
2
Body
Forend Plate
Deadbolt
Latch
Backset
Lock center
Hardware Set
Silver powder painted steel case
Stainless steel
Satin nickel plated die cast zinc (Double throw, 20 mm)
Satine nickel plated die cast zinc
60 mm
72 mm
2
9
Kilitler / Locks
‹TO K‹L‹T
Uygunluk Belgeleri
Standards & Testing
TS179
TS179
Opsiyonlar
Options
Standart Ürün Kare Ayna
O
Oval Ayna
Standart Product Square Forend Plate
O
Oval Forend Plate
Standart Ürün Pirinç Kaplama
K
Nikel Kaplama
SN
Satine Nikel Kaplama
Standard Product Brass Plated
K
Nickel Plated
SN
Satin Nickel Plated
Garanti: 5 Sene
Guarantee: 5 Years
5
years
200.000 Cyctes
Guarantee
355 / R / Silindirli Kilit / Cylinder Sashlock
Gövde
Ayna
Sürgü
Dil
Göbek Mesafesi
Merkez Ölçüsü
H›rdavat Seti
Elektrostatik toz boyal› çelik
Pirinç kaplamal›, elektrostatik toz vernikli çelik
Pirinç (‹ki turlu, 20 mm)
Pirinç (MS 58)
55 mm
85 mm
1, 4, 5, 8
Body
Forend Plate
Deadbolt
Latch
Backset
Lock Center
Hardware Set
Electrostatic powder painted steel case
Brass plated steel, electrostatic powder varnished
Brass (Double throw, 20 mm)
Brass (MS 58)
55 mm
85 mm
1, 4, 5, 8
1155 / Silindirli Kilit / Cylinder Sashlock
Gövde
Ayna
Sürgü
Dil
Göbek Mesafesi
Merkez Ölçüsü
H›rdavat Seti
Elektrostatik toz boyal› çelik
Pirinç kaplamal›, elektrostatik toz vernikli çelik
Pirinç (‹ki turlu, 20 mm)
Pirinç (MS 58)
45 mm
85 mm
1, 4, 5, 8
Body
Forend Plate
Deadbolt
Latch
Backset
Lock Center
Hardware Set
Electrostatic powder painted steel case
Brass plated steel, electrostatic powder varnished
Brass (Double throw, 20 mm)
Brass (MS 58)
45 mm
85 mm
1, 4, 5, 8
10
Kilitler / Locks
‹TO K‹L‹T
155 / R / Silindirli Kilit / Cylinder Sashlock
Gövde
Ayna
Sürgü
Dil
Göbek Mesafesi
Merkez Ölçüsü
H›rdavat Seti
Elektrostatik toz boyal› çelik
Pirinç kaplamal›, elektrostatik toz vernikli çelik
Pirinç (‹ki turlu, 20 mm)
Pirinç (MS 58)
40 mm
85 mm
1, 2, 3
Body
Forend Plate
Deadbolt
Latch
Backset
Lock Center
Hardware Set
Electrostatic powder painted steel case
Brass plated steel, electrostatic powder varnished
Brass (Double throw, 20 mm)
Brass (MS 58)
40 mm
85 mm
1, 2, 3
157 / Makaral› Kilit / Roller Lock
Gövde
Ayna
Sürgü
Makara
Göbek mesafesi
Elektrostatik toz boyal› çelik
Pirinç kaplamal›, elektrostatik toz vernikli çelik
Pirinç (‹ki turlu, 20 mm)
Pirinç (MS 58), ayarlanabilir
40 mm
Body
Forend Plate
Deadbolt
Roller
Backset
Electrostatic powder painted steel case
Brass plated steel, electrostatic powder varnished
Brass (Double throw, 20 mm)
Brass (MS 58)
40 mm
145 / R / WC / Banyo Kilidi / Bathroom Lock
Gövde
Ayna
Sürgü
Dil
Göbek Mesafesi
Merkez Ölçüsü
H›rdavat Seti
Elektrostatik toz boyal› çelik
Pirinç kaplamal›, elektrostatik toz vernikli çelik
Zamak döküm, (‹ki turlu, 20 mm)
Zamak döküm
40 mm
90 mm
3
Body
Forend Plate
Deadbolt
Latch
Backset
Lock Center
Hardware Set
Electrostatic powder painted steel case
Brass plated steel, electrostatic powder varnished
Zinc alloy, (Double throw, 20 mm)
Zinc alloy
40 mm
90 mm
3
11
Kilitler / Locks
‹TO K‹L‹T
141 / R / Oda Kap›s› Kilidi / Interior Lock
Gövde
Ayna
Sürgü
Dil
Göbek Mesafesi
Merkez Ölçüsü
H›rdavat Seti
Elektrostatik toz boyal› çelik
Pirinç kaplamal›, elektrostatik toz vernikli çelik
Zamak döküm (‹ki turlu, 20 mm)
Zamak döküm
40 mm
90 mm
2
Body
Forend Plate
Deadbolt
Latch
Backset
Lock Center
Hardware Set
Electrostatic powder painted steel case
Brass plated steel, electrostatic powder varnished
Zinc alloy (Double throw, 20 mm)
Zinc alloy
40 mm
90 mm
2
1161 / Emniyet Kilidi / Cylinder Deadlock
Gövde
Ayna
Sürgü
Göbek Mesafesi
H›rdavat Seti
Elektrostatik toz boyal› çelik
Pirinç kaplamal›, elektrostatik toz vernikli çelik
Pirinç (‹ki turlu, 20 mm)
45 mm
10, 13, 14
Body
Forend Plate
Deadbolt
Backset
Hardware Set
Electrostatic powder painted steel case
Brass plated steel, electrostatic powder varnished
Brass (Double throw, 20 mm)
45 mm
10, 13, 14
12
Kilitler / Locks
SCHLAGE
F Serisi / F Series
Konutlar ‹çin Topuzlu Kilitler
Schlage F serisi konutlar için gelifltirilmifl uygun fonksiyonlara sahip topuzlu kilitler
içermektedir. Bu kilitler ANSI A156.2 Grade 2 standart sertifikalar›na sahiptir.
Backset 60 veya 70 mm olarak seçilebilmektedir. Ürünler konut uygulamalar› için
ömür boyu mekanik ve 10 sene renk garantisine sahiptir.
Residential Locks
Schlage F series offer a relevant range of cylindirical locks for residential applications.
The locks conform to ANSI A156.2 Grade 2 standards and are available in 60 or
70 mm backsets. F series has life time mechanical warranty and 10 year durable
finish warranty for residential applications.
AL Serisi / AL Series
Yüksek Yo¤unlukta Konut ve Orta Yo¤unlukta
Ticari Uygulamalar ‹çin Kollu Silindirik Kilitler
Schlage AL serisi yüksek yo¤unlukta konutlar ve orta yo¤unlukta ticari uygulamalar
için gelifltirilmifl genifl fonksiyonlara sahip kollu silindirik kilitler içermektedir.
Bu kilitler ANSI A156.2 Grade 2 standart sertifikalar›na sahiptir. Backset 60, 70, 95
veya 127 mm olarak seçilebilmektedir. Ürünler özürlü kiflilerin hayat›n› kolaylaflt›rmaya
yönelik Amerika'da yürürlükte olan ADA kanunlar›yla uyumludur.
Heavy Duty Residential and Standard Duty Commercial Locks
Schlage AL series offer a wide range of cylindirical locks for heavy duty residential
and standard duty commercial applications. The locks conform to ANSI A156.2
Grade 2 standards and are available in 60, 70, 95 or 127 mm backsets.
Products are in compliance with ADA (Americans with Disabilities Act).
L Serisi / L Series
Yüksek Yo¤unlukta Ticari Uygulamar ‹çin
Kollu Gömme Kilitler
Schlage L serisi en yüksek kalitede kilitlerin tercih edildi¤i, yüksek yo¤unlukta ticari
uygulamalar için gelifltirilmifl genifl fonksiyonlara sahip kollu gömme kilitleri
içermektedir. Bu kilitler ANSI A156.2 Grade 1 standart sertifikalar›na sahiptir. Backset
60, veya 70 mm olarak seçilebilmektedir. Ürünler özürlü kiflilerin hayat›n›
kolaylaflt›rmaya yönelik Amerika'da yürürlükte olan ADA kanunlar›yla uyumludur.
Heavy Duty Mortise Locks
Schlage L series offer a wide range of mortice locks for heavy duty commercial
applications where the finest in mortice locks are required. The locks conform to
ANSI A156.13 Grade 1 standards and are available in 70 mm backsets. Products
are in compliance with ADA (Americans with Disabilities Act) at lever models.
D Serisi / D Series
Yüksek Yo¤unlukta Ticari Uygulamalar ‹çin Topuzlu Kilitler
Schlage D serisi yüksek yo¤unlukta ticari uygulamalar için gelifltirilmifl genifl
fonksiyonlara sahip topuzlu kilitler içermektedir. Bu kilitler Ansi A 156.2 Grade 1
standart sertifikalar›na sahiptir. Backset 60, 70, 95 veya 127 mm olarak
seçilebilmektedir. Ürünler özürü kiflilerin hayat›n› kolaylaflt›rmaya yönelik Amerika'da
yürürlükte olan ADA kanunlar›yla uyumludur.
Heavy Duty Commercial Locks
Schlage D series offer a wide range of cylindrical locks for heavy duty commercial
applications both with knob and lever. The locks conform to ANSI A156.2 Grade 1
standards and are available in 60, 70, 95 or 127 mm backsets. Products are in
compliance with ADA (Americans with Disabilities Act) at lever models.
13
Kilitler / Locks
GLYNN-JOHNSON
HL6 / Hastane Kilidi / Push / Pull Latch
Hastane uygulamalar› için ideal çözüm.
Kap›n›n eller doluyken bile, basit bir itme veya çekme hareketiyle
aç›lmas›n› sa¤layan düflük aç›l› estetik tasar›m
Standart Özellikler
•70 mm göbek mesafesi ölçüsü
•UL/cUL sertifikal›, metal ve ahflap yang›n kap›lar› için
•Yönsüz ürün
•Alt› farkl› pozisyonda monte edilebilir
Kollar afla¤›
Kollar yukar›
Bir kol yukar›, bir kol afla¤› (itme veya çekme)
Kollar mentefleye do¤ru
Kollar kilide do¤ru
•Amerikan Özürlüler Yasas› (ADA) ile uyumlu
•Satine krom bitiflli
•Opsiyonel fonksiyon ve renk alternatifleri
An ideal solution for hospital applications.
The sleek design has a short throw angle, allowing the door to
be opened with an easy push or pull action, even when hands are not free.
Standart Features
•70 mm backset
•UL/cUL listed for use on all labeled doors of metal or wood construction.
•Non-handed
•Mounts in any of six positions
Handles down
Handles up
One handle up, one handle down (either push or pull)
Handles point away from latch
Handles point toward latch
•Meets the requirements of the Americans with Disabilities Act. (ADA)
•Satin chrome plated
•Optional function and finish alternatives
PL7 / PL8 / Banyo WC Tipi Hastane Kilidi / Privacy Function Push / Pull Latch
Hasta tuvalet ve banyo uygulamalar› için patentli tasar›m
Banyo WC fonksiyonlu eklenmifl HL6 kilidi
PL7: D›fla aç›lan kap›lar için, PL8: ‹çe aç›lan kap›lar için
Amerikan Özürlüler Yasas› (ADA) ile uyumlu
Patented design for restrooms or patient bathromms
Combines HL6 with added convenenince of privacy function
PL7 for pushside thumturn operation, PL8 for pullside thumb turn operation
Meets the requirements of the Americans with Disabilities Act. (ADA)
14
Elektronik Girifl
Kontrol Sistemleri /
Electronic Access
Control Systems
Locknetics
Elektromanyetik Kilitler / Electromagnetic Locks
LOCKNETICS
40 MagForce / Elektromanyetik Kilit / Electromagnetic Lock
TM
Standart Özellikler
Tek kanat için
Otomatik voltaj seçimi (12 veya 24 V)
Kilitlenme sensörü
Kap› durumu monitörü
Paslanmaz çelik gövde
270 kg tutma gücü
Farkl› montaj uygulamalar› için opsiyonel yard›mc› parçalar
Standart Features
Single lock
Automatic voltage selection (12 or 24V)
Magnetic bond sensor
Door status monitor
Stainless steel canister
270 kg holding force
Optional mounting brackets for different applications
72 MagForce / Elektromanyetik Kilit / Electromagnetic Lock
TM
Standart Özellikler
Çift kanat için
Otomatik voltaj seçimi (12 veya 24 V)
Kilitlenme sensörü
Kap› durumu monitörü
Paslanmaz çelik gövde
540 kg tutma gücü (kanat bafl›na)
Farkl› montaj uygulamalar› için opsiyonel yard›mc› parçalar
Standart Features
Double lock
Automatic voltage selection (12 or 24V)
Magnetic bond sensor
Door status monitor
Stainless steel canister
540 kg holding force (per leaf)
Optional mounting brackets for different applications
GF3000 / Gömme Elektromanyetik Kilit / Electromagnetic Shear Lock
Standart Özellikler
Mikroifllemci kontrollü
Entegre otomatik kilitleme dü¤mesi
6 mm'ye kadar kap›-kanat aras› boflluklar› kapatma özelli¤i
Otomatik voltaj seçimi (12 veya 24 V)
Düflük ak›m çekimi ve düflük çal›flma s›cakl›¤›
Ayarlanabilir aç›l›fl geciktirme (1-30 saniye aras›)
1360 kg tutma gücü
Farkl› montaj uygulamalar› için opsiyonel yard›mc› parçalar
Standart Features
Microprocessor controlled
Built-in auto relocking switch
Jump 6mm gap between door and frame
Automatic voltage selection (12 or 24V)
Low current draw and low operating temprature
Adjustable time delay, 1-30 seconds
1360 kg holding force
Optional mounting brackets for different applications
16
Tufl Tak›m› ve Okuyucular / Keypads and Readers
LOCKNETICS
KP79+ / Tufl Tak›m› / Keypad
Standart Özellikler
6 dü¤meli tufl tak›m›
LED göstergeli
Sa¤lam d›fl yap›
Lexan d›fl yap›, paslanmaz çelik dü¤meler
Genel kullan›m amaçl›
Standart Features
6-button keypad
LED indicators
Rugged construction
Lexan housing, stainless steel buttons
All purpose
CR90 / Manyetik Kart Okuyucu (Entegre iButton Okuyucu) /
Mag Card Reader with iButton Reader
Standart Özellikler
ABA Track 2 ve Track 3 standartlar›yla uyumlu
Maksimum okuma ve güvenilirlik için özel tasar›m
Lexan d›fl yap›
Genel kullan›m amaçl›
Standart Features
Fully compatible with ABA Track 2 or Track 3 standarts
Full -swipe design for maximum readability and relability
Lexan housing
All purpose
PX95/KP78+ / Proximity Kart Okuyucu (Entegre Tufl Tak›ml›) /
Proximity Reader with Keypad
Standart Özellikler
HID temelli proximity kartlar için
Mevcut HID sistemlerine entegre edilebilir
Plastik okuyucu, lexan tufltak›m› d›fl yap›s›
Genel kullan›m amaçl›
Standart Features
Works with HID based Prox Cards or KeyFobs
Readily integrates into existing HID systems
Plastic prox housing, lexan keypad housing
All purpose
17
Tufl Tak›m› ve Okuyucular / Keypads and Readers
LOCKNETICS
PRO78+ / Entegre Kontrolörlü Tufl Tak›m› /
Keypad with Built-in Controller
Standart Özellikler
120 kullan›c›ya kadar uygulamalar için
Entegre kontrolörlü
Tufl tak›m› ile programlama, kullan›c› ekleme ve silme
‹ç taraftan ç›k›fl› sa¤layacak cihaz için girifl kablosu yeri
Farkl› çal›flma modlar› (Normal kullan›m, kilit devre d›fl›, tüm flifreler geçersiz)
Olumsuz hava koflullar›na mukavim yap›s› ile d›fl uygulamar için uygun
Kablolu veya pilli
Standart Features
Supports up to 120 users
On-board contoller
Programmable at keypad- add and delete in seconds
Request to exit input
Multiple code functions (Normal, toggle, lockout)
Weather resistant for exterior applications
Hardwired or battery powered
CT500 / Kontrolör / Controller
Standart Özellikler
500 kullan›c›, 500 aktivite kay›t kapasitesi
2 ana röle, 1 alarm rölesi, 1 yard›mc› röle
Opsiyonel entegre güç kayna¤›
Standart Features
500 users, 500 event audit trails
2 Main-relays, 1 alarm relay, 1 auxilary relay
Optional power suplly
18
Manyetik Göstergeçler / Magnetic Switches
LOCKNETICS
7764 / Kap› Konum Göstergeci / Door Position Switch
Standart Özellikler
Gömme montaj
UL sertifikal›
Aluminyum, ahflap ve metal kap›lar için
Standart Features
Concealed mount
UL listed
Aluminum, wood and metal door applications
7766 / Kap› Konum Göstergeci / Door Position Switch
Standart Özellikler
Yüzey montaj
UL sertifikal›
Aluminyum, ahflap ve metal kap›lar için
Standart Features
Surface mount
UL listed
Aluminum, wood and metal door applications
19
Biyometrik Girifl
Kontrol Sistemleri /
Biometric Access
Control Systems
Recognition Systems
Biyometrik Girifl Kontrol Sistemleri / Biometric Access Control Systems
Recognition Systems
FingerKey™ DX / Parmakizi Okuyucu / Biometric Fingerprint Reader
Parmakizi okuyucular özellikle düflük kullan›m yo¤unlu¤u ve düflük kullan›c› olan girifl kontrol noktalar› için güvenli ve
ekonomik bir biyometrik çözümdür. Bu ürünler, bilgisayar odalar›, arflivler, laboratuvarlar ve benzeri kritik yerlere güvenli bir
flekilde ulafl›lmas› için ideal bir alternatif sa¤lar.
Fingerprint readers are a secure and lower cost biometric alternative for access control points that have minimal traffic flow and
small user populations. They are an ideal solution for securely gaining access to computer rooms, telco closets,
document control facilities, laboratories and other key or critical infrastructure points.
Standart Özellikler
•250 kullan›c›
Opsiyonel olarak 500 ve 2000 kullan›c›
•Estetik görünümlü tufl tak›ml› ve LCD'li terminal
•Karts›z sistemler için tufl tak›m› ile girifl
•Opsiyonel entegre kart okuyucu
•Bilgisayar olmaks›z›n okuyucular aras›nda network yapma imkan›
•Yaln›zca bina içi kulllan›mlar için
Standart Features
•250 users standard
500 and 2000 users optional
•Stylish, high quality terminal with keypad and LCD
•Keypad ID entry for systems without cards
•Optional integrated card readers
•Multiple reader networking without a computer
•Indoor applications only
HandKey® II / Girifl Kontrol El Okuyucu / Access Control Reader
HandKey II, 1 saniyeden daha k›sa sürede kullan›c›n›n el haritas›n› ç›karan ve daha önceden kaydedilmifl flablonla karfl›laflt›ran ileri el
geometrisi teknolojisini kullanmaktad›r. Her ürün ayn› zamanda kap› kilidini açmak ve alarm monitoru sa¤lamak için de
kullan›labilmektedir. Kart›n›z eliniz oldu¤u için, Handkey II sadece yetkisi olan kiflilerin, ilave bir anahtar veya karta ihtiyaç olmaks›z›n
güvenli bir flekilde girifl ç›k›fl›n› sa¤lamaktad›r.
The HandKey II utilizes field-proven hand geometry technology that maps and verifies the size and shape of a person's hand all in
less than one second. Each HandKey II is a complete door controller providing door lock operation, request for exit,
and alarm monitoring. Because your hand is your card, HandKey II allows access only to authorized people without the
hassles of a card or key.
Standart Özellikler
•512 kullan›c›
32,512 kullan›c›ya kadar yükseltme imkan›
•1 saniyeden az do¤rulama zaman›
•Kap› açma ve kontrolü
•Tek bafl›na veya networke ba¤l› olarak çal›flabilme
•Entegre duvara montaj tasar›m›
•Çal›flma s›cakl›¤› 0°C to 45°C
•Opsiyonel d›fl mekan versiyonu
Standart Features
•512 users standard
Internally expandable to 32,512
•Less than one second verification time
•Door operation and monitoring
•Stand alone or networked operation
•Integrated wall mount design
•Operating environment: 0°C to 45°C
•Outdoor version available
22
Biyometrik Girifl Kontrol Sistemleri / Biometric Access Control Systems
Recognition Systems
HandPunch® 4000 / Çal›flan›n Zaman Çizelgelemesi Terminali /
Time and Attendance Terminal
Handpunch 4000 tam fonksiyonlu bir çal›flan›n zaman çizelgelemesi terminalinin esnekli¤ini, mevcut en ileri biyometrik tan›ma
teknolojisyle bir araya getirmektedir. Bu ürün çal›flan›n kimli¤i belirlemek için el ölçü ve fleklini ölçmeye dayal› ileri el geometrisi
teknolojini kullanmaktad›r. Basit bir çal›flan›n zaman çizelgelemesi terminalinden öte, Handpunch 4000, sistemi ihtiyaçlar›n›za göre
düzenlemenizde büyük bir esneklik sa¤lar.
The HandPunch 4000 brings the flexibility of a full function time and attendance terminal together with the sophistication of the
most accurate identification technology available. The HandPunch 4000 uses the size and shape of your employee's hand to verify
their identity each time they punch. No fingerprints or palm prints are utilized. More than a simple time and attendance terminal,
the HandPunch 4000 lets you tailor the system to meet your precise needs.
Standart Özellikler
•530 kullan›c›
3,498 kullan›c›ya kadar yükseltme imkan›
•1 saniyeden az do¤rulama zaman›
•Tan›mlanabilir 10 adet bilgi alma ve gösterme alan›
•Kap› açma ve kontrolü
•Entegre barkod okuyucu
•Çal›flma s›cakl›¤› 0°C to 45°C
Standart Features
•530 users
Expandable to 3,498 users
•Less than one second verification time
•10 user definable programmable data management keys used
for collecting and/or displaying data as employees punch
•Provides the capability to unlock and monitor a door
•Built-in bar code reader
•Operating environment: 0°C to 45°C
23
Silindirler / Cylinders
‹TO Kilit, Cisa
Silindirler / Cylinders
‹TO K‹L‹T
Uygunluk Belgeleri
Standards & Testing
TS EN 1303
TS EN 1303
Opsiyonlar
Options
Standart Ürün Pirinç Kaplama
K
Nikel Kaplama
SN
Satine Nikel Kaplama
Standard Product Brass Plated
K
Nickel Plated
SN
Satin Nickel Plated
Garanti: 5 Sene
Guarantee: 5 Years
5
years
Guarantee
154 / Tek Tarafl› Silindir / Single Cylinder
Gövde
Anahtar
Kam
Yaylar
Pimler
Pirinç (MS 58) profil
3 adet, nikel kaplamal›
Sinter döküm
Fosfor bronz (Cu37Sn8)
Tek tarafta 6 adet sabit, 6 adet flifreli
Body
Keys
Cam
Springs
Pins
Brass profile (MS 58)
3 nickel plated brass
Sintered steel
Phosphorus bronze (Cu37Sn8)
6 fixed and 6 code pins together on one side
254 / Çift Tarafl› Silindir / Double Cylinder
Gövde
Anahtar
Kam
Yaylar
Pimler
Pirinç (MS 58) profil
3 adet, nikel kaplamal›
Sinter döküm
Fosfor bronz (Cu37Sn8)
12 adet sabit, 12 adet flifreli, pirinç (MS 58)
Body
Keys
Cam
Springs
Pins
Brass profile (MS 58)
3 nickel plated brass
Sintered steel
Phosphorus bronze (Cu37Sn8)
12 fixed and 12 code pins, brass profile (MS 58)
354 / Tokmakl› Silindir / Cylinder with Knob
Gövde
Anahtar
Kam
Yaylar
Pimler
Tokmak
Pirinç (MS 58) profil
3 adet, nikel kaplamal›
Sinter döküm
Fosfor bronz (Cu37Sn8)
12 adet sabit, 12 adet flifreli
Pirinç (MS 58)
Body
Keys
Cam
Springs
Pins
Knob
Brass profile (MS 58)
3 nickel plated brass
Sintered steel
Phosphorus bronze (Cu37Sn8)
12 fixed and 12 code pins, brass profile (MS 58)
Brass (MS 58)
26
Silindirler / Cylinders
CISA
Uygunluk Belgeleri
Standards & Testing
EN 1303
EN 1303
Opsiyonlar
Options
Standart Ürün: Nikel Kaplamal› Pirinç (renk kodu: 12)
Parlat›lm›fl Pirinç (renk kodu: 66)
Standard Product: Nickel Plated Sand Brass (finish: 12)
Polished Brass (finish: 66)
Garanti: 5 Sene
Guarantee: 5 Years
5
years
Guarantee
AP3-S / K›r›lmaya Dirençli Silindir / Snap Resistant Cylinder
Gövde
Anahtar
Kam
Yaylar
Pimler
Çelik yaprak demetli pirinç profil
3 adet, nikel gümüfl alafl›ml›
Sertlefltirilmifl çelik
Fosfor bronz ve çelik
12 pim (6+1 aktif, 5 pasif) anahtar difl açma sistemi
Body
Keys
Cam
Springs
Pins
Brass profile with steel segment pack
3 nickel silver alloy
Hardened steel
Phosphorus bronze and steel
12 pins (6+1 active, 5 passive) key bitting system
27
Master Sistem /
Master System
‹TO Kilit
Master Sistem / Master System
‹TO K‹L‹T
FAYDALAR
Master Sistem ile binan›zdaki kap›lar›n tek anahtarla aç›lmas›n› sa¤layabilirsiniz. Bu sistemde standart kap› anahtarlar› biribirlerini
açamazlar. Grup master anahtarlar› ise kendi gruplar›ndaki tüm kap›lar› açabilirler. Böylelikle iflletim ve anahtar yönetimi çok daha
kolaylafl›r ve acil durumlarda da kolayl›k sa¤lar. Örne¤in 30 farkl› otel odas›n›n temizli¤inden sorumlu görevliye 30 ayr› anahtar yerine
bir tek anahtar vermeniz yeterli olur.
BENEFITS
The Master System allows you to manage all doors in a building with only one key. With this system, regular door keys do not lock or
unlock each other. Group master keys can lock and unlock all doors within the group. This leads to an ease of building and key
management and provides convenience in emergency cases. For example a hotel room cleaning employee responsible for 30 rooms is
given only one key rather than 30 keys.
GRUPLAMA
Master Sistem için binan›zdaki kap›lar› istedi¤iniz master gruplar› alt›nda birlefltirmemiz gerekir.
GROUPING
The doors in your building must be categorized under groups in the Master System.
KAT/B‹NA BAZINDA GRUPLAMA
Gruplama kat veya bina baz›nda yap›labilir. Örne¤in binan›n 1, 2 ve 3 katlar›n›n her biri ayr› bir master grubu oluflturabilir.
FLOOR/BUILDING GROUPING
Grouping can be done on a floor or building basis. For example, floors 1, 2, and 3 can each be separate
master groups.
FONKS‹YON BAZINDA GRUPLAMA
Gruplama fonksiyon baz›nda da yap›labilir. Örne¤in bir hastanedeki poliklinik odalar›n›n tümü bir master grubu alt›nda toplanabilir.
FUNCTION GROUPING
Grouping can be also done on a function basis. For example, all rooms of a clinic for outpatients in a hospital can be categorized under
a master group.
BIRLEfi‹K GRUPLAMA
Gruplama kat ve fonksiyonun birleflimi halinde de yap›labilir. Örne¤in kap›lar kat baz›nda grupland›ktan sonra, her kattaki kap›lar
fonksiyon baz›nda da gruplanabilir.
COMBINATION GROUPING
A floor and funtion combination grouping can also be done. For example, after all doors are grouped on a floor basis, doors located
on all floors can be also grouped on a function basis.
EM
ST
T
MAS ER S‹
Ana Master Anahtar› / Grand Master Key
30
1. Kat Master Anahtar›
1st Floor Master Key
2. Kat Master Anahtar›
2nd Floor Master Key
3. Kat Master Anahtar›
3rd Floor Master Key
Kap› 1 / Door 1
Kap› 2 / Door 2
Kap› 3 / Door 3
.
.
.
Kap› 4 / Door 4
Kap› 5 / Door 5
Kap› 6 / Door 6
.
.
.
Kap› 7 / Door 7
Kap› 8 / Door 8
Kap› 9 / Door 9
.
.
.
Kap› Kollar› /
Door Levers
Normbau
Kap› Kollar› / Door Levers
NORMBAU
EN 1906 Avrupa Standard› / EN 1906 European Standard
3
7
-
0
0
2
0
8
3 Yo¤un Kullan›m Tipi Kol / High Frequency Use Door Lever
7 200.000 Aç›l›m ‹çin Test Edilmifl Ürün / Tested for 200.000 Opening Cycles
2 Yüksek Korozyon Mukavemeti / Moderate Corrosion Resistance
Uygunluk Belgeleri
Standards & Testing
EN 1906
EN 1906
Garanti: 2 Sene
Guarantee: 2 Years
2
years
200.000 Cyctes
Guarantee
EN 1906
EST 41 SER‹S‹ Yayl›, Rozetli Kol Seti / EST 41 SERIES Lever Set with Fixed Roses and Spring
Malzeme
Renk
* Kap› Kal›nl›¤›
Paslanmaz çelik (A2-AISI 304)
Satine paslanmaz çelik
35-45 mm
Material
Stainless steel (A2-AISI 304)
Finish
Satin stainless steel
* Door Thickness 35-45 mm
Ürün Kodu
Kilit Tipi / Kap› Tipi
H›rdavat Seti
EST 41 WC (EST.BZG 41.8/40.8 Münz)
EST 41 Silindirli (EST.ZG 41.8/40 PZ)
EST 41 Oda (EST.ZG 41.8/40 BBT)
EST 41 D›fl Kap› Sa¤ (EST.WG 41.8/40 PZ Right)
EST 41 D›fl Kap› Sol (EST.WG 41.8/40 PZ Left)
WC/Banyo
Silindirli Kilit
Oda Kap›s› Kilidi
D›fl Kap› (‹çeride kol, d›flar›da sabit topuz) Sa¤ Kap›
D›fl Kap› (‹çeride kol, d›flar›da sabit topuz) Sol Kap›
3
Product Code
Lock Type / Door Type
Hardware Set
EST 41 Bathroom (EST.BZG 41.8/40.8 Münz)
EST 41 Cylinder (EST.ZG 41.8/40 PZ)
EST 41 Interior (EST.ZG 41.8/40 BBT)
EST 41 External Door Right (EST.WG 41.8/40 PZ Right)
EST 41 External Door Left (EST.WG 41.8/40 PZ Left)
Bathroom
Cylinder Sashlock
Interior Lock
External Door (Lever inside, fixed knob outside) Right-handed door
External Door (Lever inside, fixed knob outside) Left-handed door
3
32
1, 4, 7, 8
2
5,6
5,6
1, 4, 7, 8
2
5,6
5,6
Kap› Kollar› / Door Levers
NORMBAU
EST 21 SER‹S‹ Yayl›, Rozetli Kol Seti / EST 21 SERIES Lever Set with Fixed Roses and Spring
Malzeme
Renk
* Kap› Kal›nl›¤›
Paslanmaz çelik (A2-AISI 304)
Satine paslanmaz çelik
35-45 mm
Material
Stainless steel (A2-AISI 304)
Finish
Satin stainless steel
* Door Thickness 35-45 mm
Ürün Kodu
Kilit Tipi / Kap› Tipi
H›rdavat Seti
EST
EST
EST
EST
EST
WC/Banyo
Silindirli Kilit
Oda Kap›s› Kilidi
D›fl Kap› (‹çeride kol, d›flar›da sabit topuz) Sa¤ Kap›
D›fl Kap› (‹çeride kol, d›flar›da sabit topuz) Sol Kap›
3
1, 4, 7, 8
2
5,6
5,6
Product Code
Lock Type / Door Type
Hardware Set
EST
EST
EST
EST
EST
Bathroom
Cylinder Sashlock
Interior Lock
External Door (Lever inside, fixed knob outside) Right-handed door
External Door (Lever inside, fixed knob outside) Left-handed door
3
1, 4, 7, 8
2
5,6
5,6
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
WC (EST.BZG 21.8/40.8 Münz)
Silindirli (EST.ZG 21.8/40 PZ)
Oda (EST.ZG 21.8/40 BBT)
D›fl Kap› Sa¤ (EST.WG 21.8/40 PZ Right)
D›fl Kap› Sol (EST.WG 21.8/40 PZ Left)
Bathroom (EST.BZG 21.8/40.8 Münz)
Cylinder (EST.ZG 21.8/40 PZ)
Interior (EST.ZG 21.8/40 BBT)
External Door Right (EST.WG 21.8/40 PZ Right)
External Door Left (EST.WG 21.8/40 PZ Left)
EST 31 SER‹S‹ Yayl›, Rozetli Kol Seti / EST 31 SERIES Lever Set with Fixed Roses and Spring
Malzeme
Renk
* Kap› Kal›nl›¤›
Paslanmaz çelik (A2-AISI 304)
Satine paslanmaz çelik
35-45 mm
Material
Stainless steel (A2-AISI 304)
Finish
Satin stainless steel
* Door Thickness 35-45 mm
Ürün Kodu
Kilit Tipi / Kap› Tipi
H›rdavat Seti
EST
EST
EST
EST
EST
WC/Banyo
Silindirli Kilit
Oda Kap›s› Kilidi
D›fl Kap› (‹çeride kol, d›flar›da sabit topuz) Sa¤ Kap›
D›fl Kap› (‹çeride kol, d›flar›da sabit topuz) Sol Kap›
3
1, 4, 7, 8
2
5,6
5,6
Product Code
Lock Type / Door Type
Hardware Set
EST
EST
EST
EST
EST
Bathroom
Cylinder Sashlock
Interior Lock
External Door (Lever inside, fixed knob outside) Right-handed door
External Door (Lever inside, fixed knob outside) Left-handed door
3
1, 4, 7, 8
2
5,6
5,6
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
WC (EST.BZG 31.8/40.8 Münz)
Silindirli (EST.ZG 31.8/40 PZ)
Oda (EST.ZG 31.8/40 BBT)
D›fl Kap› Sa¤ (EST.WG 31.8/40 PZ Right)
D›fl Kap› Sol (EST.WG 31.8/40 PZ Left)
Bathroom (EST.BZG 31.8/40.8 Münz)
Cylinder (EST.ZG 31.8/40 PZ)
Interior (EST.ZG 31.8/40 BBT)
External Door Right (EST.WG 31.8/40 PZ Right)
External Door Left (EST.WG 31.8/40 PZ Left)
33
Kap› Kollar› / Door Levers
NORMBAU
EST 51 SER‹S‹ Yayl›, Rozetli Kol Seti / EST 51 SERIES Lever Set with Fixed Roses and Spring
Malzeme
Renk
* Kap› Kal›nl›¤›
Paslanmaz çelik (A2-AISI 304)
Satine paslanmaz çelik
35-45 mm
Material
Stainless steel (A2-AISI 304)
Finish
Satin stainless steel
* Door Thickness 35-45 mm
Ürün Kodu
Kilit Tipi / Kap› Tipi
H›rdavat Seti
EST 51 WC (EST.BZG 51.8/40.8 Münz)
EST 51 Silindirli (EST.ZG 51.8/40 PZ)
EST 51 Oda (EST.ZG 51.8/40 BBT)
EST 51 D›fl Kap› Sa¤ (EST.WG 51.8/40 PZ Right)
EST 51 D›fl Kap› Sol (EST.WG 51.8/40 PZ Left)
WC/Banyo
Silindirli Kilit
Oda Kap›s› Kilidi
D›fl Kap› (‹çeride kol, d›flar›da sabit topuz) Sa¤ Kap›
D›fl Kap› (‹çeride kol, d›flar›da sabit topuz) Sol Kap›
3
Product Code
Lock Type / Door Type
Hardware Set
EST 51 Bathroom (EST.BZG 51.8/40.8 Münz)
EST 51 Cylinder (EST.ZG 51.8/40 PZ)
EST 51 Interior (EST.ZG 51.8/40 BBT)
EST 51 External Door Right (EST.WG 51.8/40 PZ Right)
EST 51 External Door Left (EST.WG 51.8/40 PZ Left)
Bathroom
Cylinder Sashlock
Interior Lock
External Door (Lever inside, fixed knob outside) Right-handed door
External Door (Lever inside, fixed knob outside) Left-handed door
3
1, 4, 7, 8
2
5,6
5,6
1, 4, 7, 8
2
5,6
5,6
EST 61 SER‹S‹ Yayl›, Rozetli Kol Seti / EST 61 SERIES Lever Set with Fixed Roses and Spring
Malzeme
Renk
* Kap› Kal›nl›¤›
Paslanmaz çelik (A2-AISI 304)
Satine paslanmaz çelik
35-45 mm
Material
Stainless steel (A2-AISI 304)
Finish
Satin stainless steel
* Door Thickness 35-45 mm
Ürün Kodu
Kilit Tipi / Kap› Tipi
H›rdavat Seti
EST
EST
EST
EST
EST
WC/Banyo
Silindirli Kilit
Oda Kap›s› Kilidi
D›fl Kap› (‹çeride kol, d›flar›da sabit topuz) Sa¤ Kap›
D›fl Kap› (‹çeride kol, d›flar›da sabit topuz) Sol Kap›
3
1, 4, 7, 8
2
5,6
5,6
Product Code
Lock Type / Door Type
Hardware Set
EST 61 Bathroom (EST.BZG 61.8/40.8 Münz)
EST 61 Cylinder (EST.ZG 61.8/40 PZ)
EST 61 Interior (EST.ZG 61.8/40 BBT)
EST 61 External Door Right (EST.WG 61.8/40 PZ Right)
EST 61 External Door Left (EST.WG 61.8/40 PZ Left)
Bathroom
Cylinder Sashlock
Interior Lock
External Door (Lever inside, fixed knob outside) Right-handed door
External Door (Lever inside, fixed knob outside) Left-handed door
3
34
61
61
61
61
61
WC (EST.BZG 61.8/40.8 Münz)
Silindirli (EST.ZG 61.8/40 PZ)
Oda (EST.ZG 61.8/40 BBT)
D›fl Kap› Sa¤ (EST.WG 61.8/40 PZ Right)
D›fl Kap› Sol (EST.WG 61.8/40 PZ Left)
1, 4, 7, 8
2
5,6
5,6
Kap› Kollar› / Door Levers
NORMBAU
ANT‹BAKTER‹YEL 83 SER‹S‹ Yayl›, Rozetli Kol Seti
ANTIBACTERIAL 83 SERIES Lever Set with Fixed Roses and Spring
**12 Bakteri ve 3 Mantar Türüne Karfl› Etkili ve Devaml› Koruma
Malzeme
Renk
* Kap› Kal›nl›¤›
Çelik üzerine özel antibakteriyel katk›l› polyamid 6 kaplama
Sar›, gri, mavi
38-52 mm
**Providing Effective and Durable Protection Against 12 Bacteria and 3 Fungi
Material
Steel coated with polyamid 6 that has antibacterial additive
Color
Yellow, gray, blue
* Door Thickness 38-52 mm
Ürün Kodu
Kilit Tipi / Kap› Tipi
H›rdavat Seti
AB 83 WC (BZG 83.20.8 Münz)
AB 83 Silindirli (ZG 83.20.8 PZ)
AB 83 Oda (ZG 83.20.8 BBT)
WC/Banyo
Silindirli Kilit
Oda Kap›s› Kilidi
3
Product Code
Lock Type / Door Type
Hardware Set
AB 83 Bathroom (BZG 83.20.8 Münz)
AB 83 Cylinder (ZG 83.20.8 PZ)
AB 83 Interior (ZG 83.20.8 BBT)
Bathroom
Cylinder Sashlock
Interior Lock
3
1, 4, 7, 8
2
1, 4, 7, 8
2
* Standart d›fl› kap› kal›nl›klar› için lütfen flirketimize dan›fl›n›z.
** Bakteri ve mantar bilgileri için lütfen flirketimize dan›fl›n›z.
* Please contact our office for other door thickness measurements.
** Please contact our office for bacteria and fungi details.
35
Çekme Kollar› /
Pull Handles
Normbau
Çekme Kollar› / Pull Handles
NORMBAU
Garanti: 2 Sene
Guarantee: 2 Years
2
years
Guarantee
22 SER‹S‹ Paslanmaz Çelik Çekme Kolu / 22 SERIES Stainless Steel Pull Handle
Malzeme
Renk
Paslanmaz Çelik (316, 1.4401 DIN 17440)
Satine Paslanmaz Çelik
ÖLÇÜLER
Çap (Ø)
Yükseklik
Ç›k›nt›
26-32 mm
200, 300 mm
85 mm
Material
Finish
Stainless Steel (316, 1.4401 DIN 17440)
Satin Stainless Steel
MEASUREMENTS
Diameter (Ø)
26-32 mm
Height
200, 300 mm
Distance to wall 85 mm
Ürün Kodu
Product Code
Çap Ölçüsü (Ø) mm
Diameter (Ø) mm
Yükseklik (mm)
Height (mm)
H›rdavat Seti
Hardware Set
NT.STG 22.26.200
26
200
9, 10, 14
NT.STG 22.26.300
26
300
9, 10, 14
NT.STG 22.32.200
32
200
9, 10, 14
NT.STG 22.32.300
32
300
9, 10, 14
122 SER‹S‹ Paslanmaz Çelik Çekme Kolu / 122 SERIES Stainless Steel Pull Handle
Malzeme
Renk
Paslanmaz Çelik (316, 1.4401 DIN 17440)
Satine Paslanmaz Çelik
ÖLÇÜLER
Çap (Ø)
Yükseklik
Ç›k›nt›
26 mm
350, 500 mm
85 mm
Material
Finish
Stainless Steel (316, 1.4401 DIN 17440)
Satin Stainless Steel
MEASUREMENTS
Diameter (Ø)
26 mm
Height
350, 500 mm
Distance to wall 85 mm
Ürün Kodu
Product Code
Çap Ölçüsü (Ø) mm
Diameter (Ø) mm
Yükseklik (mm)
Height (mm)
H›rdavat Seti
Hardware Set
NT.STG 122.26.350
26
350
9, 10, 14
NT.STG 122.26.500
26
500
9, 10, 14
38
Çekme Kollar› / Pull Handles
NORMBAU
222 SER‹S‹ Paslanmaz Çelik Çekme Kolu / 222 SERIES Stainless Steel Pull Handle
Malzeme
Renk
Paslanmaz Çelik (316, 1.4401 DIN 17440)
Satine Paslanmaz Çelik
ÖLÇÜLER
Çap (Ø)
Yükseklik
Ç›k›nt›
20 mm
200, 350 mm
64 mm
Material
Finish
Stainless Steel (316, 1.4401 DIN 17440)
Satin Stainless Steel
MEASUREMENTS
Diameter (Ø)
20 mm
Height
200, 350 mm
Distance to wall 64 mm
Ürün Kodu
Product Code
Çap Ölçüsü (Ø) mm
Diameter (Ø) mm
Yükseklik (mm)
Height (mm)
H›rdavat Seti
Hardware Set
NT.STG 222.20.200
20
200
9,10,14
NT.STG 222.20.350
20
350
9,10,14
39
Mentefleler / Hinges
Ives
Mentefleler / Hinges
IVES
1021B / Yaprak Mentefle / Full Mortise Hinge
Standart a¤›rl›k
Düflük
102x102 mm
2,38 mm
505 Ömür boyu garantili parlak pirinç
619 Satine nikel
Type
Frequency of use
Measurements
Thickness
Finishes
Standard weight
Low
102x102 mm
2,38 mm
505 Bright brass, lifetime guarantee
619 Satin nickel
2.38 mm
102 mm
Tipi
Kullan›m yo¤unlu¤u
Ölçüler
Kal›nl›k
Renk
25.4 mm
102 mm
24.6 mm
25.4 mm
15.8 mm
9.3 mm
19 mm
1020B / Yaprak Mentefle / Full Mortise Hinge
Standart a¤›rl›k
Düflük
102x102 mm
2,38 mm
505 Ömür boyu garantili parlak pirinç
619 Satine nikel
Type
Frequency of use
Measurements
Thickness
Finishes
Standard weight
Low
102x102 mm
2,38 mm
505 Bright brass, lifetime guarantee
619 Satin nickel
2.38 mm
102 mm
Tipi
Kullan›m yo¤unlu¤u
Ölçüler
Kal›nl›k
Renk
25.4 mm
102 mm
24.6 mm
25.4 mm
9.3 mm
19 mm
3PB1 4,5x4 / Yaprak Mentefle / Full Mortise Hinge
Tipi
Kullan›m Yo¤unlu¤u
Sertifika
Ölçüler
Kal›nl›k
Renk
Type
Frequency of Use
Certification
Measurements
Thickness
Finishes
Standart A¤›rl›k
Düflük
ANSI-A156.7
114x102 mm
3,40 mm
632 Parlak pirinç
630 Satine paslanmaz çelik
652 Satine krom
Standard weight
Low
ANSI-A156.7
114x102 mm
3,40 mm
632 Bright brass
630 Satin stainless steel
652 Satin chrome
29 mm
31 mm 114 mm
29 mm
9.5 mm
25 mm
102 mm
3.4 mm
42
Mentefleler / Hinges
IVES
5BB1 4,5x4,5 / Yaprak Mentefle / Full Mortise Hinge
Tipi
Kullan›m Yo¤unlu¤u
Sertifika
Ölçüler
Kal›nl›k
Rulman
Renk
Type
Frequency of Use
Certification
Measurements
Thickness
Ball bearing
Finishes
Standart A¤›rl›k
Normal
ANSI-A156.7
114x114 mm
3,40 mm
2 adet
632 Parlak pirinç
630 Satine paslanmaz çelik
652 Satine krom
Standard weight
Medium
ANSI-A156.7
114x114 mm
3,40 mm
2 pieces
632 Bright brass
630 Satin stainless steel
652 Satin chrome
29 mm
31 mm
114 mm
29 mm
9.5 mm
25 mm
114 mm
HINGE SWING
3.4 mm
5BB1HW 4,5x4,5 / Yaprak Mentefle / Full Mortise Hinge
Tipi
Kullan›m Yo¤unlu¤u
Sertifika
Ölçüler
Kal›nl›k
Rulman
Renk
Type
Frequency of Use
Certification
Measurements
Thickness
Ball bearing
Yüksek a¤›rl›k
Yüksek
ANSI-A156.7
114x114 mm
4,60 mm
4 adet
632 Parlak pirinç
630 Satine paslanmaz çelik
652 Satine krom
Heavy weight
High
ANSI-A156.7
114x114 mm
4,60 mm
4 pieces
632 Parlak pirinç
630 Satine paslanmaz çelik
652 Satine krom
29 mm
31 mm
114 mm
29 mm
16 mm
25 mm
4
114 mm
HINGE SWING
3.4 mm
43
Kap› Hidrolikleri /
Door Closers
‹TO Kilit, Cisa, Briton, LCN
Kap› Hidrolikleri / Door Closers
‹TO K‹L‹T
Garanti: 10 Sene
Guarantee: 10 Years
10
years
Guarantee
H122
Ürün Özellikleri
•2, 3, 4 numara kap› hidroli¤i
•Metal kapanma ve çarpma h›z› ayar valfleri
•Güçlendirilmifl çelik kol
•Bas›nçl› enjeksiyon alüminyum döküm gövde
•Sertlefltirilmifl ve tafllanm›fl çelik yatak mekanizmas›
o
o
•-15 C ile +40 C derece aras›nda güvenilir çal›flmay› sa¤layan yüksek kaliteli hidrolik s›v›s›
•Sa¤ ve sol aç›l›ml› kap›lara uygun tasar›m
Product Features
•2, 3, 4 power size
•Separate metal latch action and closing speed control valves
•Pressed strip steel armset
•Pressure die cast aluminum body
•Hardened and ground steel rack and pinion mechanism
o
o
•High quality hydraulic fluid ensures reliable operation in temperatures from -15 C to +40 C
•Non-handed
Hidrolik Gücü /
Closer Size
Maksimum
Maximum
Kanat A¤›rl›¤› / Door Weight
2
40kg
3
60kg
950 mm
•
4
80kg
1100 mm
•
Maksimum
Maximum
Kanat Geniflli¤i / Door Width
850 mm
Güç Ayarlama Yöntemi / Power Adjustment
Aç›lma Aç›s› / Angle of Opening
H122 / H122
•
fiablonla/Template
180°
Kapanma H›z Ayar› / Adjustable Closing Speed
Evet / Yes
Kilitlenme H›z Ayar› / Adjustable Latch Action
Evet / Yes
Ürün Montaj›
Hidrolik hem kap›ya ve hem de kasaya mont edilebilmektedir.
Ürün kutular›nda montaj k›lavuzu ve kap›ya montaj flablonu bulunmaktad›r
Renk Alternatifleri
Gümüfl Gri (SES), Kahverengi (BES), Alt›n Sar› (GES), Beyaz (NWH)
Installation
Closer can be fixed either on the door or on the transom.
Each unit is supplied with detailed installation instructions and fixing packs.
Finishes
Silver (SES), Brown (BES), Golden (GES), White (NWH)
46
Kap› Hidrolikleri / Door Closers
CISA 2800 SER‹S‹ / 2800 SERIES
Uygunluk Belgeleri
Standards & Testing
500.000 Aç›l›m
EN 1154
Ul Sertifikas›-EN 1634
500.000 Cycles
EN 1154
Ul Certificate-EN 1634
Garanti: 2 Sene
Guarantee: 2 Years
2
years
Fire Certificates
500.000 Cyctes
Guarantee
EN 1154
2800 SER‹S‹ Gömme Kap› Hidrolikleri / 2800 SERIES Transom Concealed Door Closers
Ürün Özellikleri
•Kasaya gömme
•2, 3, 4 numara kap› hidroli¤i
•Kapanma ve çarpma h›z› ayar valfleri
•Dökme demir gövde
•Çift ›s›l ifllem görmüfl çelik yatak mekanizmas›
•Üstün kaliteli silikon krom alafl›m› çelik yay
o
o
•-15 C ile + 40 C derece aras›nda güvenilir çal›flmay› sa¤layan yüksek kaliteli hidrolik s›v›s›
•Sa¤ ve sol aç›l›ml› kap›lara uygun tasar›m
•Opsiyonel kap›y› aç›k tutma kolu
•EN 1154 ve CE sertifikas›
•EN 1634 yang›n sertifikas›
Product Features
•Concealed closer in transom
•2,3,4 power size
•Separate latch action and closing speed control valves on the front face
•Cast iron body
•Double heat treated steel pinion
•High quality chrome silicon springs
o
o
•High quality hydraulic fluid ensures reliable operation in temperatures from - 15 C to +40 C
•Non-handed
•Optional hold open armset
•EN1154 and CE certificates
•EN 1634 fire certificate
Hidrolik Gücü /
Closer Size
Maksimum
Maximum
Kanat A¤›rl›¤› / Door Weight
Maksimum
Maximum
Kanat Geniflli¤i / Door Width
2803B.EL
2803B.SL
2
40kg
850 mm
•
•
3
60kg
950 mm
•
•
4
80kg
1100 mm
Güç Ayarlama Yöntemi / Power Adjustment
Aç›lma Aç›s› / Angle of Opening
•
•
Vidayla /
Vidayla /
Wind-through
Wind-through
130°
130°
Kapanma H›z› Ayar› / Adjustable Closing Speed
Evet / Yes
Evet / Yes
Kilitlenme H›z› Ayar› / Adjustable Latch Action
Evet / Yes
Evet / Yes
EN1154 Sertifikas› / EN1154 Certificate
Evet / Yes
Evet / Yes
EN 1634 Yang›n Sertifikas› / EN 1634 Fire Certificate
Evet / Yes
Evet / Yes
Ürün Montaj›
•Hidrolik kasaya gömme olarak monte edilmektedir
•Minimum kasa ölçüleri kal›nl›¤› 44 mm
•Minimum kanat geniflli¤i 660 mm
•Minimum üst serene geniflli¤i 102 mm
•Ürün kutular›nda montaj k›lavuzu ve kap›ya montaj flablonu bulunmaktad›r
Installation
•Closer is installed in the transom as concealed
•Minimum leaf thickness is 44 mm
•Minimum door width is 660 mm
•Minimum top rail height is 102 mm
•Each unit is supplied with detailed installation instructions and fixing packs
47
Kap› Hidrolikleri / Door Closers
BRITON 2000 SER‹S‹ / 2000 SERIES
Uygunluk Belgeleri
Standards & Testing
2.000.000 Aç›l›m
EN 1154
Yang›n sertifikas›
2.000.000 Cycles
EN 1154
Fire certificate
Garanti: 2 Sene
Guarantee: 2 Years
2
years
Fire Certificates
2.000.000 Cyctes
Guarantee
EN 1154
2000 SER‹S‹ / 2000 SERIES
Ürün Özellikleri
•2.000.000 aç›l›m› aflan ürün performans›
•Kendinden yap›flkanl› montaj flablonu
•Özel yüksek bas›nç koruma valfi
•Güçlendirilmifl çelik kol
•Özel ürün kapa¤›
•Özel rulmanl›,çelik yatak mekanizmas›
•Is›l ifllem görmüfl çelik piston
o
o
•-15 C ile + 40 C derece aras›nda güvenilir çal›flmay› sa¤layan yüksek kaliteli hidrolik s›v›s›
•Sa¤ ve sol aç›l›ml› kap›lara uygun tasar›m
•Opsiyonel kap›y› aç›k tutma kolu (H)
•Opsiyonel kayar kollu modeller
•EN 1634 yang›n sertifikas›
Product Features
•More than 2.000.000 opening cycles
•XactFit self adhesive template
•Special safety valve for excessive pressure
•Steel armset
•Special cover
•Precision needle roller bearings allied with heat treated steel rack and pinion mechanism
o
o
•High quality hydraulic fluid ensures reliable operation in temperatures from -15 C to + 40 C
•Non-handed
•Optional hold open armset (H)
•Optional track arm
•EN 1154 and CE certificates
•EN 1634 Fire certificate
Hidrolik Gücü Maksimum
Maximum
Maksimum
Maximum
/ Closer Size Kanat A¤›rl›¤› / Door Weight Kanat Geniflli¤i / Door Width
2
40kg
850 mm
3
60kg
950 mm
4
80kg
1100 mm
Güç ayarlama yöntemi / Power Adjustment
Aç›lma Aç›s› / Angle of Opening
2002
2003
2004
•
2002 T
2003 T
•
•
•
•
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
Güç / Fixed Güç / Fixed Güç / Fixed Güç / Fixed Güç / Fixed
180°
180°
180°
180°
180°
Kapanma H›z› Ayar› / Adjustable Closing Speed
Evet / Yes
Evet / Yes
Evet / Yes
Evet/ Yes
Evet / Yes
Kilitlenme H›z› Ayar› / Adjustable Latch Action
Evet / Yes
Evet / Yes
Evet / Yes
Evet / Yes
Evet / Yes
Kayar Kol / Track Arm
2.000.000 Aç›l›m Testi / 2.000.000 Cycle Test
EN 1154 Sertifikas› / EN1154 Certificate
Evet / Yes
EN 1634 Yang›n Sertifikas› / EN 1634 Fire Certificate
Ürün Montaj›
•Hidrolik hem kap›ya ve hem de kasaya monte edilebilmektedir
•Ürün kutular›nda montaj k›lavuzu ve kap›ya montaj flablonu bulunmaktad›r
Renk Alternatifleri
Toz Boya: Gümüfl Gri (SES), Alt›n Sar› (GES), Kahverengi (BES), özel renk seçenekleri
Metalik: Parlak Paslanmaz Çelik (PS), Mat Paslanmaz Çelik (SS), Parlak Pirinç (PB)
Installation
•Closer can be fixed either on the door or on the transom
•Each unit is supplied with detailed installation instructions and fixing packs
Finishes
Sprayed: Silver (SES), Golden (GES), Brown (BES), special colors
Metallic: Polished Stainless Steel (PS), Satin Stainless Steel (SS), Polished Brass (PB)
48
•
•
Evet / Yes
Evet / Yes
Evet / Yes
Evet / Yes
Evet / Yes
Evet / Yes
Evet / Yes
Evet / Yes
Evet / Yes
Evet / Yes
Evet / Yes
Kap› Hidrolikleri / Door Closers
BRITON 2100 SER‹S‹ / 2100 SERIES
Uygunluk Belgesi
Standards & Testing
3.000.000 Aç›l›m
EN 1154
Yang›n sertifikas›
3.000.000 Cycles
EN 1154
Fire certificate
Garanti: 2 Sene
Guarantee: 2 Years
2
years
Fire Certificates
3.000.000 Cyctes
Guarantee
EN 1154
2100 SER‹S‹ / 2100 SERIES
Ürün Özellikleri
•3.000.000 aç›l›m› aflan ürün performans›
•Kendinden yap›flkanl› montaj flablonu
•Dökme aluminyum gövde (2110, 2120) veya dökme demir gövde (2130)
•Özel yüksek bas›nç koruma valfi
•Güçlendirilmifl çelik kol
•Özel ürün kapa¤›
•Özel rulmanl›, çelik yatak mekanizmas›
•Is›l ifllem görmüfl çelik piston
o
o
•-15 C ile +40 C derece aras›nda güvenilir çal›flmay› sa¤layan yüksek kaliteli hidrolik s›v›s›
•Sa¤ ve sol aç›l›ml› kap›lara uygun tasar›m
•Opsiyonel kap›y› aç›k tutma kolu (H)
•Opsiyonel kayar kollu modeller
•Opsiyonel elektromanyetik aç›k tuma fonksiyonlu model (2130.B.TE)
•EN 1154 ve CE sertifikas›
•EN 1634 yang›n sertifikas›
Product Features
•More than 3.000.000 opening cycles
•Accufit installation system
•Cast alumimum body (2110, 2120) or cast iron body (2130)
•Special safety valve for excessive pressure
•Quick release steel armset
•Special cover
•Precision needle roller bearings allied with heat treated steel rack and pinion mechanism
•Double heat treated steel pinion
o
o
•High quality hydraulic fluid ensures reliable operation in temperatures from -15 C to + 40 C
•Non-handed
•Optinal hold open armset (H)
•Models with track arm
•Model with electromagnetic hold open (2130.B.TE)
•EN 1154 and CE certificates
•EN 1634 fire certificate
49
Kap› Hidrolikleri / Door Closers
BRITON 2100 SER‹S‹ / 2100 SERIES
Hidrolik Closer Maksimum
Maximum
Maksimum
Maximum
Gücü / Size
Kanat A¤›rl›¤› / Door Weight Kanat Geniflli¤i / Door Width
2110
2120B
2130B
2130BD
1
20kg
750 mm
2
40kg
850 mm
•
•
•
•
3
60kg
950 mm
•
•
•
•
4
80kg
1100 mm
•
•
5
100kg
1250 mm
6
120kg
1400 mm
Güç ayarlama yöntemi / Power Adjustment
Aç›lma Aç›s› / Angle of Opening
2110B.T
2130.B.T 2130.B.TE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
fiablonla / fiablonla / Vidayla / Vidayla / Sabit Güç / Vidayla / Vidayla /
Template Wind thru. Wind thru. Wind thru. Fixed
Wind thru. Wind thru.
180°
180°
180°
180°
180°
180°
110°
Kapanma H›z› Ayar› / Adjustable Closing Speed
Evet / Yes Evet / Yes Evet / Yes Evet / Yes Evet / Yes
Evet / Yes Evet / Yes
Kilitlenme H›z› Ayar› / Adjustable Latch Action
Evet / Yes Evet / Yes Evet / Yes Evet / Yes Evet / Yes
Evet / Yes Evet / Yes
Evet / Yes Evet / Yes Evet / Yes Evet / Yes
Evet / Yes Evet / Yes
Aç›l›fl Stoplama Ayar› / Adjustable Backcheck
Kapan›fl Geciktirme Ayar› / Adjustable Delayed Action
Evet / Yes
Kayar Kol / Track Arm
Evet / Yes
Evet / Yes Evet / Yes
Evet / Yes Evet / Yes Evet / Yes Evet / Yes Evet / Yes
Evet / Yes Evet / Yes
Elektromanyetik Aç›k Tutma / Electromagnetic Hold Open
EN 1154 Sertifikas› / EN 1154 Certificate
Evet / Yes
EN 1155 Sertifikas› / EN 1155 Certificate
EN 1634 Yang›n Sertifikas› / EN 1634 Fire Certificate
Evet / Yes
Evet / Yes Evet / Yes Evet / Yes
Evet / Yes
Evet / Yes Evet / Yes
Ürün Montaj›
Hidrolik hem kap›ya ve hem de kasaya mont edilebilmektedir.
Ürün kutular›nda montaj k›lavuzu ve kap›ya montaj flablonu bulunmaktad›r.
Elektrik Gereksinimi
24 V DC, 90 mA nominal
Yaln›zca elektromanyetik aç›k tutma özelli¤ine sahip olan 2130.B.TE modeli elektrik kullanmaktad›r.
Renk Alternatifleri
Toz Boya: Gümüfl Gri (SES), Alt›n Sar› (GES), Kahverengi (BES), özel renk seçenekleri
Metalik: Parlak Paslanmaz Çelik (PS), Mat Paslanmaz Çelik (SS), Parlak Krom (EPCS), Mat Krom (ESCS), Parlak Pirinç (PB),
Installation
Closer can be fixed either on the door or on the transom.
Each unit is supplied with detailed installation instructions and fixing packs.
Power Requirements
24 V DC, 90 mA nominal
Only 2130.B.TE which has a electromagnetic hold open feature model needs electricty.
Finishes
Sprayed: Silver (SES), Golden (GES), Brown (BES), special colors
Metallic: Polished Stainless Steel (PS), Satin Stainless Steel (SS), Polished Brass (PB)
50
Kap› Hidrolikleri / Door Closers
BRITON 996 SER‹S‹ / 996 SERIES
Uygunluk Belgeleri
Standards & Testing
500.000 Aç›l›m
EN 1155
Yang›n sertifikas›
500.000 Cycles
EN 1155
Fire certificate
Garanti: 2 Sene
Guarantee: 2 Years
2
years
Fire Certificates
500.000 Cyctes
Guarantee
EN 1154
996 SER‹S‹ Elektromanyetik Kap› Hidrolikleri / 996 SERIES Electromagnetic Door Closers
Ürün Özellikleri
•Elektromanyetik olarak kap›y› aç›k tutma özelli¤i
•Kap›y› aç›k tutma ve serbest hareket konumlar›
•Alarm sistemine entegre edilebilme
•Güçlendirilmifl çelik kol
•Özel ürün kapa¤›
•Özel rulmanl›, çelik yatak mekanizmas›
•Is›l ifllem görmüfl çelik piston
o
o
•-15 C ile +40 C derece aras›nda güvenilir çal›flmay› sa¤layan yüksek kaliteli hidrolik s›v›s›
•Sa¤ ve sol aç›l›ml› kap›lara uygun tasar›m
•EN 1155 sertifikas›
•EN 1634 yang›n sertifikas›
Product Features
•Electromagnetic hold open
•Hold-open and swing-free functions
•Can be integrated with the building fire alarm system
•Stylish flat form arm
•Special cover
•Precision needle roller bearings with heat treated steel rack and pinion mechanism
•Double heat treated steel pinion
o
o
•High quality hydraulic fluid ensures reliable operation in temperatures from -15 C to +40 C
•Non-handed
•EN 1155 certificate
•EN 1634 fire certificate
Hidrolik Closer
Maksimum
Gücü / Size
Kanat A¤›rl›¤› / Door Weight
3
Maximum
Maksimum
Maximum
Kanat Geniflli¤i / Door Width
60kg
930 mm
4
80kg
1030 mm
5
110kg
1130 mm
Güç ayarlama yöntemi / Power adjustment
9963
9964
9965
•
•
•
Sabit Güç / Fixed
Sabit Güç / Fixed
Sabit Güç / Fixed
Kapanma H›z› Ayar› / Adjustable Closing Speed
Evet / Yes
Evet / Yes
Evet / Yes
Kilitlenme H›z› Ayar› / Adjustable Latch Action
Evet / Yes
Evet / Yes
Evet / Yes
EN 1155 Sertifikas› / EN 1155 Certificate
Evet / Yes
Evet / Yes
Evet / Yes
EN 1164 Yang›n Sertifikas› / EN 1634 Fire Certificate
Evet / Yes
Evet / Yes
Evet / Yes
EN 1155 sertifikas› yang›n sertifikas›n› da kapsamaktad›r.
EN 1155 certificate includes fire tests.
51
Kap› Hidrolikleri / Door Closers
BRITON 996 SER‹S‹ / 996 SERIES
Ürün Montaj›
Standart olarak kap›ya monte edilmektedir. Kasaya monte edilecek ürünler ayr›ca talep edilmelidir.
Ürün kutular›nda montaj k›lavuzu ve kap›ya montaj flablonu bulunmaktad›r.
Elektrik Gereksinimi
24 V DC, 71 mA nominal
Renk Alternatifleri
Toz Boya: Gümüfl Gri (SES), Alt›n Sar› (GES), Kahverengi (BES), özel renk seçenekleri
Metalik: Parlak Paslanmaz Çelik (PS), Mat Paslanmaz Çelik (SS), Parlak Pirinç (PB)
Installation
Closer can be fixed on the door. Products to be installed on the transom should be requested separately.
Each unit is supplied with detailed installation instructions and fixing packs.
Power Requirements
24 V DC, 71 mA nominal
Finishes
Sprayed: Silver (SES), Golden (GES), Brown (BES), special colors
Metallic: Polished Stainless Steel (PS), Satin Stainless Steel (SS), Polished Brass (PB)
52
Kap› Hidrolikleri / Door Closers
LCN 3130 SER‹S‹ / 3130 SERIES
Uygunluk Belgeleri
Standards & Testing
2.000.000 Aç›l›m
UL/cUL Yang›n Sertifikas›
ANSI A.156.4
2.000.000 Cycles
UL/cUL Fire Certificate
ANSI A.156.4
Garanti: 2 Sene
Guarantee: 2 Years
2
years
Fire Certificates
2.000.000 Cyctes
Guarantee
3130 SER‹S‹ Gömme Kap› Hidrolikleri / 3130 SERIES Concealed Door Closer
Ürün Özellikleri
•Kanada gömme kap› hidroli¤i
•Sabit güçlü (2 veya 3 numara)
•Dökme demir gövde
•Güçlendirilmifl çelik kol
•Çift Is›l ‹fllem görmüfl çelik yatak mekanizmas›
•Üstün kaliteli silikon krom alafl›m› çelik yay
o
o
•-15 C ve +40 C derece aras›nda güvenilir çal›flmay› sa¤layan yüksek kaliteli hidrolik s›v›s›
•Sa¤ ve sol aç›l›ml› kap›lara uygun (Kap› yönü sa¤ veya sol olarak sipariflte belirtilmelidir)
•Opsiyonel kap›y› aç›k tutma kolu
•ANSI A.156.4 sertifikas›
•UL/cUL yang›n sertifikas›
Product Features
•Closer concealed in door leaf
•Fixed closer size (Size 2 or 3)
•Cast iron body
•Forged steel arms
•Double heat treated steel pinion
•High quality chrome silicon springs
o
o
•High quality hydraulic fluid ensures reliable operation in temperatures from -15 C to +40 C
•Handed for right or left swinging doors (Door hand must be specified when placing an order)
•Optional hold open armset
•ANSI A.156.4 certificate
•UL/cUL fire certificate
Hidrolik Gücü /
Closer Size
Maksimum
Maximum
Kanat A¤›rl›¤› / Door Weight
Maksimum
Maximum
Kanat Geniflli¤i / Door Width
2
40kg
850 mm
3
60kg
950 mm
Güç ayarlama yöntemi / Power adjustment
Aç›lma Aç›s› / Angle of Opening
3133
3134
•
•
Sabit Güç / Fixed
Sabit Güç / Fixed
140°
140°
Kapanma H›z› Ayar› / Adjustable Closing Speed
Evet / Yes
Evet / Yes
Kilitlenme H›z› Ayar› / Adjustable Latch Action
Evet / Yes
Evet / Yes
Aç›l›fl Stoplama Ayar› / Adjustable Back Check
Evet / Yes
Evet / Yes
ANSI A.156.4 / ANSI A.156.4
Evet / Yes
Evet / Yes
UL ve ULC Yang›n Sertifikas› / UL & ULC Fire Certificate
Evet / Yes
Evet / Yes
53
Kap› Hidrolikleri / Door Closers
LCN 3130 SER‹S‹ / 3130 SERIES
Ürün Montaj›
Hidrolik kap› kanad›na gömme olarak monte edilmektedir.
Minimum kanat kal›nl›¤› 44 mm, minimum kanat geniflli¤i 660 mm, minimum üst seren yüksekli¤i 102 mm'dir.
Ürün kutular›nda montaj k›lavuzu ve kap›ya montaj flablonu bulunmaktad›r.
Renk Alternatifleri
Toz Boya: Alüminyum (689), Koyu Bronz (695)
Metalik: Mat Krom (US26D), Parlak Krom (US26), Parlak Sar› (US3)
Sadece kol
Installation
Closer is concealed in door leaf.
Minimum leaf thickness is 44 mm, minimum door width is 660 mm, minimum top rail height is 102 mm.
Each unit is supplied with detailed installation instructions and fixing packs.
Finishes
Sprayed: Aluminium (689), Dark Bronze (695)
Metallic: Satin Chrome (US26D), Polished Chrome (US26), Polished Brass (US3)
Arm only
54
Panik Ç›k›fl Kilitleri /
Panic Exit Devices
‹TO Kilit, Cisa
Panik Ç›k›fl Kilitleri / Panic Exit Devices
‹TO 370 SER‹S‹ / 370 SERIES
Uygunluk Belgeleri
Standards & Testing
EN 1125
EN 1634 Yang›n Sertifikas›
600.000 Aç›l›m
EN 1125
EN 1634 Fire Certificate
600.000 Cycles
Garanti: 5 Sene
Guarantee: 5 Years
5
years
Fire Certificates
600.000 Cyctes
Guarantee
EN 1125
P 378E / Yan Kilitlemeli ‹tme Tipi Panikbar / Rim Panic Latch
Ürün Özellikleri
•Tek kap›lar ve çift kap›lar›n ilk aç›lan kanatlar› için
•Sa¤ ve sol aç›l›ml› kap›lara uygun tasar›m
•1300 mm x 2500 mm'lik kanatlarda kullan›ma uygun
•Opsiyonel ‹TO P1413 d›fl kol ünitesi
•EN 1125 Sertifikas›
•Yang›n Sertifikas›
Product Features
•For use on single doors or first opening leaf of rebated double doors
•Reversible handing
•For use on 1300 mm x 2500 mm doors
•Optional ‹TO P1413 ouside access device
•EN 1125 Certificate
•Fire Certificate
P376E / Alt Üst Kilitlemeli ‹tme Tipi Panikbar / Vertical Panic Bolt
Ürün Özellikleri
•Tek kap›lar ve çift kap›lar için
•Sa¤ ve sol aç›l›ml› kap›lara uygun tasar›m
•1300 mm x 2500 mm'lik kanatlarda kullan›ma uygun
•Opsiyonel ‹TO P1413 d›fl kol ünitesi
•EN 1125 Sertifikas›
•Yang›n Sertifikas›
Product Features
•For use on single or double doors
•Non-handed
•For use on 1300 mm x 2500 mm doors
•Optinal ‹TO P1413 outside access device
•EN 1125 Certificate
•Fire Certificate
P379E-N / Gömme Kilitli ‹tme Tipi Panikbar / Mortice Panic Night Latch
Ürün Özellikleri
•Tek kap›lar ve çift kap›lar›n ilk aç›lan kanatlar› için
•Sa¤ ve sol aç›l›ml› kap›lara uygun tasar›m
•1300 mm x 2500 mm'lik kanatlarda kullan›ma uygun
•Opsiyonel ‹TO P1413 d›fl kol ünitesi
•EN 1125 Sertifikas›
•Yang›n Sertifikas›
Product Features
•For use on single doors or first opening leaf of double doors
•Reversible handing
•For use on 1300 mm x 2500 mm doors
•Optinal ‹TO P1413 outside access device
•EN 1125 Certificate
•Fire Certificate
56
Panik Ç›k›fl Kilitleri / Panic Exit Devices
‹TO 370 SER‹S‹ / 370 SERIES
P377E / Binili Çift Kanatl› Kap›lar için Panikbar Seti / Panic Set for Rebated Double Doors
Ürün Özellikleri
•1 adet P378, 1 adet P376 ve özel karfl›l›ktan oluflan ürün seti
•Sa¤ ve sol aç›l›ml› kap›lara uygun tasar›m
•1300 mm x 2500 mm'lik kanatlarda kullan›ma uygun
•Opsiyonel ‹TO P1413 d›fl kol ünitesi
•EN 1125 Sertifikas›
•Yang›n Sertifikas›
Product Features
•Consists of 1 piece of P378, 1 piece of P376 and a special strike
•Reversible handing
•For use on 1300 mm x 2500 mm doors
•Optional ‹TO P1413 outside access device
•EN 1125 Certificate
•Fire Certificate
P1413E / D›fl Kol Ünitesi / Outside Access Device
Ürün Özellikleri
•376 serisinindeki panikbarlara uygun tasar›m
•D›fl etkilere dayan›kl› yap› ve toz boya
•Sa¤ ve sol aç›l›ml› kap›lara uygun tasar›m
•40-70 mm aras›ndaki kap›lar için uygun
•Kollu ve topuzlu modeller
Product Features
•Designed for use with 376 series panic exit hardware
•Superior durability against exterior conditions
•Reversible handing
•Convenient for 40-70 mm door thickness
•Lever or knob alternatives
P378E
•
Tek kanatl› kap›larda kullan›m / For use on single doors
Binisiz çift kanatl› kap›lar /
Double doors with plain meeting stiles
‹lk aç›lan kanat / First opening leaf
‹kinci aç›lan kanat / Second opening leaf
Binili çift kanatl› kap›lar /
Double doors with rebated meeting stiles
‹lk aç›lan kanat / First opening leaf
‹kinci aç›lan kanat / Second opening leaf
EN 1125 sertifikas› / EN 1125 certificate
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yönsüz ürün / Non-handed
De¤ifltirilebilir Yönlü ürün / Easy on-site handing
•
•
Gömme kilitli / Mortice panic night latch
Yang›n sertifikas› / Fire certificate
P379E-N P377E
•
•
Alt üst kilitleme / Vertical panic bolt
Yan kilitleme / Rim panic latch
P376E
•
•
•
•
•
•
•
•
Ürün Montaj›
Ahflap ve metal kap› montajlar› için uygun montaj malzemeleri içermektedir.
Ürün kutular›nda detayl› montaj k›lavuzu bulunmaktad›r.
Renk Alternatifleri
Toz Boya: Gümüfl Gri (SES), Alt›n Sar› (GES), özel renk seçenekleri
Metalik: Parlak Paslanmaz Çelik (PS), Mat Paslanmaz Çelik (SS), Parlak Pirinç (PB)
Installation
All exit devices are supplied with detailed installation instructions and self-tapping screws as
standard which are convenient for both metal and timber doors.
Finishes
Sprayed: Silver (SES), Golden (GES), special colors
Metallic: Polished Stainless Steel (PS), Satin Stainless Steel (SS), Polished Brass (PB)
57
Panik Ç›k›fl Kilitleri / Panic Exit Devices
CISA SBLOCK SER‹S‹ / SBLOCK SERIES
Uygunluk Belgeleri
Standards & Testing
EN 1125
EN 1634 Yang›n Sertifikas›
200.000 Aç›l›m
EN 1125
EN 1634 Fire Certificate
200.000 Cycles
Garanti: 2 Sene
Guarantee: 2 Years
2
years
Fire Certificates
200.000 Cyctes
Guarantee
EN 1125
59800/59800.FR / Yan Kilitlemeli Dokunma Tipi Panikbar / Rim Touchbar
Ürün Özellikleri
•Tek kap›lar ve binili çift kap›lar›n ilk aç›lan kanatlar› için
•Boyal› alüminyum dokunma çubu¤u, boyal› alüminyum alafl›m› kasa
•Sa¤ ve sol aç›l›ml› kap›lara uygun tasar›m
•1300 mm x 2500 mm'lik kanatlarda kullan›ma uygun
•Opsiyonel 07077.28 d›fl kol ünitesi
•EN 1125 Sertifikas›
•59800.FR modelinde yang›n sertifikas›
Product Features
•For use on single doors or first opening leaf of rebated double doors
•Painted aluminum touchbar and painted aluminum alloy casing
•Non-handed
•For use on 1300 mm x 2500 mm doors
•Optional 07077.28 outside access device
•EN 1125 Certificate
•Fire Certificate for 59800.FR model
59815/59815.FR / Alt Üst Kilitlemeli Dokunma Tipi Panikbar / Surface Vertical Rod Touchbar
Ürün Özellikleri
•Tek kap›lar ve çift kap›lar için
•Boyal› alüminyum dokunma çubu¤u, boyal› alüminyum alafl›m› kasa
•Sa¤ ve sol aç›l›ml› kap›lara uygun tasar›m
•1300 mm x 2500 mm'lik kanatlarda kullan›ma uygun
•Opsiyonel 07077.28 d›fl kol ünitesi
•EN 1125 Sertifikas›
•59815.FR modelinde yang›n sertifikas›
Product Features
•For use on single doors and double doors
•Painted aluminum touchbar and painted aluminum alloy casing
•Non-handed
•For use on 1300 mm x 2500 mm doors
•Optional 07077.28 outside access device
•EN 1125 Certificate
•Fire Certificate for 59815.FR model
07077.28 / D›fl Kol Ünitesi / Outside Access Device
Ürün Özellikleri
•Cisa Sblock panikbarlara uygun tasar›m
•D›fl etkilere dayan›kl› alüminyum alafl›m› ve siyah toz boya
•Sa¤ ve sol aç›l›ml› kap›lara uygun tasar›m
•Standart siyah renk, opsiyonel k›rm›z› ve gri renk alternatifleri
Product Features
•Designed for use with Cisa Sblock series panic exit hardware
•Superior durability against exterior conditions
•Non-handed
•Standard black painted, optional red, gray alternatives
58
Panik Ç›k›fl Kilitleri / Panic Exit Devices
CISA SBLOCK SER‹S‹ / SBLOCK SERIES
07077.48 / D›fl Kol Ünitesi / Outside Access Device
Ürün Özellikleri
•Cisa Sblock panikbarlara uygun tasar›m
•D›fl etkilere dayan›kl› alüminyum alafl›m› ve siyah toz boya
•Sa¤ ve sol aç›l›ml› kap›lara uygun tasar›m
•Standart siyah renk, opsiyonel k›rm›z› ve gri renk alternatifleri
Product Features
•Designed for use with Cisa Sblock series panic exit hardware
•Superior durability against exterior conditions
•Non-handed
•Standard black painted, optional red, gray alternatives
Tek Kanatl› Kap›larda Kullan›m /
For Use On Single Doors
Binisiz Çift
Double Doors
Kanatl› Kap›lar / with Plain Meeting Stiles
‹lk Aç›lan Kanat / First Opening Leaf
‹kinci Aç›lan Kanat / Second Opening Leaf
Binili Çift
Double Doors
Kanatl› Kap›lar / with Rebated Meeting Stiles
‹lk Aç›lan Kanat / First Opening Leaf
‹kinci Aç›lan Kanat / Second Opening Leaf
EN 1125 Sertifikas› / EN 1125 Certificate
59800
59800.FR
•
•
•
•
Yan Kilitleme / Rim Panic Latch
Yönsüz Ürün / Non-Handed
59815.FR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alt Üst Kilitleme / Vertical Panic Bolt
•
•
•
•
Yang›n Sertifikas› / Fire Certificate
59815
•
•
Ürün Montaj›
Ürün kutular›nda montaj malzemeleri ve detayl› montaj k›lavuzu bulunmaktad›r.
Renk Alternatifleri
Standart: Siyah kasa, k›rm›z› itme çubu¤u
Opsiyonel
Kasa: K›rm›z›, sar›, yeflil, beyaz, gri
‹tme Çubu¤u: Siyah, gri touch
Installation
All exit devices are supplied with detailed installation instructions and fixing material.
Finishes
Standard: Black casing, red touchbar
Optional
Casing: Red, yellow, green, white, gray
Bar: Black, gray
59
Otel Tipi Kartl› Kilitler /
Hotel Locking Systems
Cisa
Otel Tipi Kartl› Kilitler / Hotel Locking Systems
CISA
Maglock / Manyetik Kartl› Kilit Sistemi / Magnetic Locking System
Cisa Maglock, manyetik kart teknolojisini kullanan en etkin çözümlerden birisidir.
Dikey olarak konumland›r›lm›fl kendini temizleyen okuyucusu, toz birikimi ve di¤er
objelerin birikiminden kaynaklanabilecek olas› hasarlar› engellemektedir. Bu ürün
standart olarak 800 kap›ya kadar otel uygulamalar› için uygundur. 800'ün üzerindeki
uygulamlar için özel konfigürasyonlar talep üzerine yap›labilmektedir. Sistem PMS
ve POS uygulamalar›yla entegre edilebilmektedir. Kart üzerine otel logosu
bas›labilmektedir. Daha detayl› bilgi için lütfen ofisimizle kontak kurunuz.
Cisa Maglock, is one of the best solutions that use magnetic card technology. It
has a vertical auto-cleaning reader that prevents dust accumulation and damage
typically caused by insertion of coins, needles and other objects. Maglock can be
used in hotels that have up to 800 rooms or perimeter accesses properties.
Configurations for hotels over 800 access points are available on request. Integration
with PMS and POS applications are also possible. The cards can be personalized as
the hotel logo can be printed on the card upon request. For further information
please contact our office.
Smartlock / Smart Kartl› Kilit Sistemi / Smart Card Locking System
Cisa Smartlock kesinlikle kopyalanamayan 3DES kripto sistemli smartkart teknolojisi
sayesinde hem oteli hem de müflterilerini koruyan bir çözüm sunmaktad›r. Bu ürün
standart olarak 2400 kap›ya kadar otel uygulamalar› için uygundur. Bu rakam›n
üzerindeki uygulamlar için özel konfigürasyonlar talep üzerine yap›labilmektedir.
Sistem PMS ve POS uygulamalar›yla entegre edilebilmektedir. Kart üzerine otel logosu
bas›labilmektedir. Daha detayl› bilgi için lütfen ofisimizle kontak kurunuz.
Cisa Smartlock is a solution to protect both the hotel business and its guests. This
solution offers an exclusive card that can not be duplicated with 3DES crypto system.
Smartlock can be used in hotels that have up to 2,400 rooms or perimeter accesses
properties. Configurations for hotels over 2,400 access points are available on
request. Integration with PMS and POS applications are also possible. The cards
can be personalized as the hotel logo can be printed on the card upon request. For
further information please contact our office.
Wave Mode / Proximity Kartl› Kilit Sistemi / Proximity Card Locking System
Cisa Wavemode ileri teknoloji ve esteti¤i birlefltiren otel ve resortlara yönelik yeni
proximity kartl› kilit sistemidir. Kilidin elektronik ünitesi farkl› kol tipleriyle kullan›lmaya
uygundur. Dokunmadan çal›flmay› sa¤layan bu teknoloji hem müflterilere kullan›m
kolayl›¤› sunakta hem de d›fl ortam uygulamalar›nda do¤rudan hava flartlar›na maruz
kalmas› durumunda dahi kullan›labilmektedir. Kilit sadece kopyalanmas› mümkün
olmayan geçerli kartlar› tan›makta ve girifl izni vermektedir. Ayr›ca müflterinin içeride
oldu¤u ve kap›y› kitledi¤i d›flar›daki otel personeli taraf›ndan anlafl›labilmektedir.
Sistem PMS ve POS uygulamar›yla entegre edilebilmektedir. Kart üzerinde otel logosu
bas›labilmektedir. Daha detayl› bilgi için lütfen ofisimizle kontak kurunuz.
Wave mode is a new contactless lock for hotels and resorts, combining the most
advanced security performances with maximum attention to design. Wave mode
electronic unit is compatible with several types of handles. The contactless technology
(Wave) is the ideal solution for high demanding environments (resorts), able to
withstand direct exposure to any weather condition, and user friendly. The lock
recognizes and validates the original card only which cannot be duplicated. It also
indicates whether hotel guests are in their room enabling hotel staff to see this with
just a glance. Integration with PMS and POS applications are possible too. For further
information please contact our office.
62
Programlanabilir Kilitler /
Programmable Locks
Schlage
Programlanabilir Kilitler / Programmable Locks
SCHLAGE
Cobra / fiifreli Programlanabilir Kilit Sistemi /
Programmable Keypad Locking System
Product Features
•100 codes (99 user code + 1 programming code)
•4 “AA” batteries provide 80,000 cycles
•60 mm backset
•Reversible for right/left hand applications
•Accomodates door thickness: 38-51 mm
o
o
•Operates in extreme conditions from -29 C to +39 C
•12 months guarantee
85
165
85
183
46
85
165
20
85
183
Ürün Özellikleri
•100 flifreli (99 kullan›c› flifresi + 1 adet programlama flifresi)
•4 adet kalem pille 80,000 açma kapama performans›
•60 mm merkez ölçüsü
•Sa¤/sol dönüflümlü
•38-51 mm kal›nl›¤›nda kap›lar için
o
o
•-29 C ve +39 C derece aras›nda a¤›r çevre koflullar›nda çal›flabilir
•12 ay garanti
King Cobra / fiifreli ve iButton Okuyuculu Programlanabilir Kilit Sistemi /
Programmable Keypad Locking System with iButton Reader
86
165
85
44
183
Ürün Özellikleri
•120 flifreli (119 kullan›c› + 1 adet programlama flifresi)
•iButton okuyuculu
•4 adet kalem pille 80,000 açma kapama performans›
•60 mm merkez ölçüsü
•Sa¤/sol dönüflümlü
•38-51 mm kal›nl›¤›nda kap›lar için
o
o
•-29 C ve +39 C derece aras›nda a¤›r çevre koflullar›nda çal›flabilir
•12 ay garanti
Product Features
•120 codes (119 user + 1 programming code)
•iButton reader
•4 “AA” batteries provide 80,000 cycles
•60 mm backset
•Reversible for right/left hand applications
•Accomodates door thickness: 38-51 mm
o
o
•Operates in extreme conditions from -29 C to +39 C
•12 months guarantee
165
183
85
King Cobra / Dar Tip fiifreli ve iButton Okuyuculu Programlanabilir Kilit Sistemi /
Narrow Stile Programmable Keypad Locking System with iButton Reader
Product Features
•120 codes (119 user + 1 programming code)
•iButton reader
•4 “AA” batteries provide 40,000 cycles
•60 mm backset
•Reversible for right/left hand applications
•Accomodates door thickness: 44 mm
o
o
•Operates in extreme conditions from -29 C to +39 C
•12 months guarantee
64
356
Ürün Özellikleri
•120 flifreli (119 kullan›c› + 1 adet programlama flifresi)
•iButton okuyuculu
•4 adet kalem pille 40,000 açma kapama performans›
•60 mm merkez ölçüsü
•Sa¤/sol dönüflümlü
•44 mm kal›nl›¤›nda kap›lar için
o
o
•-29 C ve +39 C derece aras›nda a¤›r çevre koflullar›nda çal›flabilir
•12 ay garanti
43
49
134
95
Aksesuarlar /
Accessories
Ives
Aksesuarlar / Accessories
IVES
FS436 / Yer Tipi ve Duvar Tipi Stoperler / Floor Stops, Wall Stops and Bumpers
Renk
Parlak Pirinç (US3)
Satine Krom (US26D)
Finishes Bright Brass (US3)
Satin Chrome (US26D)
WS406CVX / Duvar Tipi Stoper / Wall Bumper
Renk
Parlak Pirinç (US3)
Satine Krom (US26D)
Satine Paslanmaz Çelik (US32D)
Finishes Bright Brass (US3)
Satin Chrome (US26D)
Satin Stainless Steel (US32D)
WS65 / Duvar Tipi Stoper / Wall Stop
Renk
Parlak Pirinç (US3)
Satine Alüminyum (US27)
Finishes: Bright Brass (US3)
Satin Aluminium (US27)
WS443 / Duvar Tipi Stoper / Wall Stop
Renk:
Parlak Pirinç (US3)
Satine Krom (US26D)
Finishes: Bright Brass (US3)
Satin Chrome (US26D)
66
Aksesuarlar / Accessories
IVES
266 / ‹tme Tip Gömme Sürgü / Manual Flush Bolt
Uzunluk
Genifllik
Derinlik
Renk
152 mm
19.0 mm
36 mm
Parlak Pirinç (B3)
Satine Krom (B26D)
Lengt
Width
Depth
Finishes
152 mm
19.0 mm
36 mm
Bright Brass (B3)
Satin Chrome (B26D)
FB31P / Otomatik Sürgü Seti- Metal Kap›lar (Üst ve Alt Sürgü) /
Automatic Flush Bolts - Metal Doors (Top and Bottom Bolts)
Uzunluk
Genifllik
Derinlik
Renk
171 mm
25 mm
51 mm
Parlak Pirinç (US3)
Satine Krom (US26D)
Satin Paslanmaz Çelik (US32D)
Length
Width
Depth
Finishes
171 mm
25 mm
51mm
Bright Brass (US3)
Satin Chrome (B26D)
Satin Stainless Steel (US32D)
FB41P / Otomatik Sürgü Seti- Ahflap Kap›lar (Üst ve Alt Sürgü) /
Automatic Flush Bolt- Wood Doors (Top and Bottom Bolts)
Uzunluk
Genifllik
Derinlik
Renk
216 mm
25 mm
51 mm
Parlak Prinç (US3)
Satine Paslanmaz Çelik (US32D)
Length
Width
Depth
Finishes
216 mm
25 mm
51 mm
Bright Brass (US3)
Satin Stainless Steel (US32D)
DP2 / Toz Almayan Sürgü Karfl›l›¤› / Dust Proof Strike
Renk
Parlak Pirinç (US3)
Satine Krom (US26D)
Finishes
Bright Brass (US3)
Satin Chrome (US26D)
67
Aksesuarlar / Accessories
IVES
8400 Serisi SS Levha AxBxC Paslanmaz Çelik Özel Ölçü Kap› Koruma Levhas› /
8400 Series Stainless Steel Door Protection Plate
A
B
C
Renk
Levha Kal›nl›¤›
Levha Geniflli¤i
Levha Yüksekli¤i
Parlak Paslanmaz Çelik (US32)
Satine Paslanmaz Çelik (US32D)
A
B
C
Finishes
Plate Thickness
Plate Width
Plate Height
Bright Stainless Steel (US32)
Satin Stainless Steel (US32D)
COR Serisi / Bar Tipi Kap› S›ralay›c› / Door Coordinators
Renk
Bar Uzunlular›
Opsiyonel Doldurma Barlar›
Finishes
Bar Lenght
Optional Filler Bars
Alüminyum (US28)
Satine Krom (US26D)
Siyah (315AN)
81cm, 106 cm, 132 cm, 152 cm, 182 cm
FL20 (50 cm), FL32 (80 cm)
Aluminum (US28)
Satin Chrome (US26D)
Black (315AN)
81cm, 106 cm, 132 cm, 152 cm, 182 cm
FL20 (50 cm), FL32 (80 cm)
COR9G / Düflme Tipi S›ralay›c› / Gravity Coordinator
Renk
Parlak Pirinç (US3)
Parlak Krom (US26)
Satine Krom (US26D)
Finishes
Bright Brass (US3)
Bright Chrome (US26)
Satin Chrome (US26D)
68
H›rdavat Setleri /
Hardware Sets
H›rdavat Setleri / Hardware Sets
No H›rdavat Seti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standart
Aç›klama
Kap› her iki taraftan kap› kolu ile aç›labilir.
Her iki taraftan da anahtarla kilitlenebilir.
Kap› kilitliyken yaln›zca anahtarla
aç›labilir.
‹ç Oda Kap›s›
Kap› her iki taraftan kap› kolu ile aç›labilir.
Her iki taraftan da anahtarla kilitlenebilir.
Kap› kilitliyken yaln›zca anahtarla
aç›labilir.
Konut iç oda kap›lar›
Oda Kap›s› Kilidi
x
Oda Kap›s›
Kolu
WC/Banyo
Kap› her iki taraftan kolla aç›labilir.
Yaln›zca içeriden rozet çevrilerek kap›
kilitlenebilir. D›fl taraftaki bofl dolu
göstergesi kap›n›n kilitli olup olmad›¤›n›
gösterir. Kap› kilitliyken bile tornovida
veya metal para ile d›flar›dan aç›labilir.
Banyo kap›lar›, WC kap›lar›
WC Kilidi
x
WC Kolu
Ofis
Kap› her iki taraftan kolla aç›labilir.
D›flar›dan anahtarla, içeriden silindir
tokma¤›n› çevirmek suretiyle kilitlenebilir.
Kap› kilitliyken d›flar›dan yaln›zca
anahtarla, içeridense silindir
tokma¤› çevrilerek aç›labilir.
Hasta muayene
odas› kap›lar›,
toplant› odas› kap›lar›,
ofis odas› kap›lar›
Silindirli Kilit
Tokmakl›
Silindir
Silindirli Kilit
Kap› Kolu
Depo
Kap› d›flar›dan sadece anahtarla,
içeriden kap› kolu ile aç›labilir.
D›flar›daki topuz sabit olup sadece
kap›y› çekmek için kullan›l›r. Her iki
taraftan anahtarla kilitlenebilir.
Depo kap›lar›,
konut d›fl kap›lar›
Silindirli Kilit
Çift Tarafl›
Silindir
Depo Kap› Kolu
Depo - Panik
Fonksiyonlu
Kap› d›flar›dan sadece anahtarla,
içeriden kolla aç›labilir. D›flar›daki topuz
sabit olup sadece kap›y› çekmek için
kullan›l›r. D›flar›dan anahtarla kilitlenip
aç›labilir. Kap› d›fltan kilitlendi¤inde bile
içeriden yaln›z kolla aç›labilir.
Depo kap›lar›
Panik Fonksiyonlu
Silindirli Kilit
Çift Tarafl›
Silindir
Depo Kap› Kolu
Geçifl
Kap› her iki taraftan kolla aç›labilir.
Kilitlenemez.
Koridor kap›lar›, serbest geçifl
kap›lar›, genel kullan›m kap›lar›
Dilli Kilit
S›n›f
Kap› her iki taraftan kolla aç›labilir.
D›flar›dan anahtarla kilitlenebilir,
içeriden kilitlenemez. Kap› kilitliyken
d›flar›dan yaln›zca anahtarla aç›labilir.
S›n›f kap›lar›
Silindirli Kilit
Geçifl Koridor
Çekme taraf›nda çekme kolu çekilerek
aç›l›r, itme taraf›nda levha vard›r.
Kilitlenmez. Bu kap›larda hidrolik
kullan›lmal›d›r.
Koridor kap›lar›,
Genel WC d›fl kap›lar›
Geçifl Koridor
Kilitli
Çekme taraf›nda çekme kolu çekilerek
aç›l›r, itme taraf›nda levha vard›r. ‹çeriden
ve d›flar›dan anahtarla kilitlenebilir.
Bu kap›larda hidrolik kullan›lmal›d›r.
Koridor kap›lar›,
Genel WC d›fl kap›lar›
Emniyet Kilidi
‹ç tarafta her zaman panikbara
dokunularak aç›labilir.
Acil Ç›k›fl Kap›s› D›flar›dan aç›lamaz. Kilitlenemez.
Acil ç›k›fl kap›lar›
Panikbar
x
‹ç tarafta her zaman panikbara
dokunularak, d›flar›dan kap› kolu ile
aç›labilir. ‹ç taraftan kilitlenemez.
D›flar›dan anahtarla kilitlenebilir. D›flar›dan
kilitlendi¤inde d›flar›dan girilemez.
Acil Ç›k›fl Kap›s› - D›fltan kilitlendi¤inde bile içeriden
D›fl Kol Üniteli
panikbar ile ç›k›labilir.
Acil ç›k›fl kap›lar›, acil
ç›k›fl hatt›nda bulunan
koridor kap›lar›
Panikbar
x
Elektrik panolar›,
di¤er tesisat kapaklar›
Emniyet Kilidi
Tek Tarafl›
Silindir
Sabit Topuz
Çift Tarafl›
Silindir
Çekme Kolu
(tak›m)
D›flar›dan sadece anahtarla aç›l›r ve
anahtarla kilitlenerek kapan›r.
‹ç k›s›mda h›rdavat yoktur.
Örnek Kullan›m Yerleri
Kilit
Silindir
Kap› Kolu
Genel amaç kap›lar
Silindirli Kilit
Çift Tarafl›
Silindir
Silindirli Kilit
Kap› Kolu
x
13
Kapak
14
Kap› her iki taraftan çekme kolu çekilerek
ve itilerek aç›l›r. ‹çeriden ve d›flar›dan
Geçifl Koridor anahtarla kilitlenebilir. Bu kap›larda
Çift Çekme Kollu hidrolik kullan›lmal›d›r.
Çift kanatl›
koridor kap›lar›
Emniyet Kilidi
‹ç tarafta her iki kanat da, her zaman
panikbara dokunularak aç›labilir.
D›flar›dan kap› kolu ile aç›labilir.
‹ç taraftan kilitlenemez. D›flar›dan
anahtarla kilitlenebilir. D›flar›dan
Acil Ç›k›fl Kap›s› - kilitlendi¤inde d›flar›dan girilemez.
Çift Kanat
D›fltan kilitlendi¤inde bile içeriden
panikbar ile ç›k›labilir.
D›fl Kol Ünitesi
Acil ç›k›fl kap›lar›, acil
ç›k›fl hatt›nda bulunan
koridor kap›lar›
Panikbar 2 adet
16
70
x
Tek Tarafl›
Silindir
Silindirli Kilit
Rozetsiz Kap› Kolu
Silindirli Kilit
Kap› Kolu
x
Çekme Kolu ve
‹tme Levhas›
Çift Tarafl›
Silindir
Çekme Kolu ve
‹tme Levhas›
x
x
D›fl Kol Ünitesi
D›fl Kol
Ünitesi
H›rdavat Setleri / Hardware Sets
No / Hardware Set
1
Standard
Description
Door opened from either side using door
lever. Door locked from either side with
a key and unlocked with a key only.
2
Interior Room
Door
Door opened from either side using door
lever. Door locked from either side with
a key and unlocked with a key only.
Residential interior doors
Interior Door Lock
x
Interior Door Lever
Bathroom
Door opened from either side using a
door lever. Door locked only by turning
the roses located on the inside.
Available/Occupied sign on the outside
of the door shows if the door is locked
or unlocked. In emergency, door is
unlocked from the outside using a
screwdriver or coin.
Bathroom doors
Bathroom Lock
x
Bathroom Door Lever
Office
Door is opened from either side with a
door lever. Door locked from the outside
with a key and locked with a cylinder
knob from the inside. Door unlocked
from the outside with a key only and
unlocked from the inside with a knob.
Patient room doors,
meeting room doors,
office doors
Cylinder Sashlock
Cylinder
with Knob
Cylinder Sashlock
Door Lever
Warehouse
Door opened with a key from the outside
and opened using a door lever from the
inside. Door knob on the outside is
used to pull the door only. Door locked
from either side with a key.
Warehouse doors,
residential entrance doors.
Cylinder Sashlock
Double
Cylinder
Warehouse Door Lever
Warehouse Panic Exit Lock
Door opened with a key from the outside
and opened using a door lever from the
inside. Door knob on the outside is used
to pull the door only. Door can be opened
with the door lever inside, even though
door is locked from the outside.
Warehouse doors
Panic Exit Lock
Double
Cylinder
Warehouse Door
Lever Set
Passage
Door opened from either side using a
door lever. Door can not be locked.
Corridor doors, passage doors with no
locking function, common room doors Latch
8
Classroom
Door opened from either side using a
door lever. Door can be locked from the
outside with a key, but can not be locked
from the inside. When door is locked, it
can be unlocked from the outside with
a key only.
Classroom doors
9
Door opened from the pull side using a
pull handle. There is a plate on the push
side. Door can not be locked. Door closer
Passage corridor must be used in this type of door.
Corridor doors,
bathroom entrance doors
Door opened from the pull side using a
pull handle. There is a plate on the push
side. Door can be locked from the
Passage Corridor
inside and outside with a key. Door closer
with Lock
must be used in this type of door.
Passage doors,
bathroom outside doors
Cylinder Sashlock
Emergency exit doors
Panic Bar
3
4
5
6
7
10
11
12
Emergency Exit
Door
Always opened from the inside by
touching the panic bar. Door can not be
locked from both the outside and inside,
and can not be opened from the outside.
Emergency Exit
Door - Outside
Access Device
Always opened by touching the panic
bar located on the inside, and using the
door lever on the outside. Door can not
be locked from the inside, but can be
locked with a key from the outside.When
door is locked from the outside, entrance
is prohibited from the outside and exit
is done from the inside with the touch
of the panic bar.
Door can only be opened and locked with
a key from the outside. There is no
hardware used on the inside.
13
Panel
14
Door is opened from either side by
pushing and pulling pull handles.
Passage Corridor - Door can be locked from both the inside
and outside. Door closer must be used
Double Pull
in these types of doors.
Handle
16
Emergency Exit
Door - Double
Leaf Outside
Access Device
Always opened by touching the panic bar
located inside of double leaf. Opened from
the outside with the door lever. Door can not
be locked from the inside, but can be locked
with a key from the outside.When door is
locked from the outside, entrance is prohibited
from the outside and exit is done from the
inside with the touch of the panic bar.
Applications
Lock
Cylinder
Shared facility entrances
Cylinder Sashlock
Double
Cylinder
x
Cylinder Sashlock
x
Single
Cylinder
x
Double
Cylinder
x
Door Lever
Cylinder Sashlock
Door Lever
Cylinder Sashlock
Door Lever without Roses
Cylinder Sashlock
Door Lever
Pull Handle and
Push Plate
Pull Handle and
Push Plate
x
Outside Access
Device
Emergency exit doors, corridor
doors located on the
emergency exit path
Panic Bar
Electric panels,
other installation panels
Cylinder Deadlock
Single
Cylinder
Fixed Door Knob
Double leaf corridor doors
Cylinder Deadlock
Double
Cylinder
Pull Handle
(set)
Emergency exit doors,
all corridor doors on the
emergency route
Panic Bar-2 pieces
x
x
Outside Access Device
71
Ürünler ve
Uygunluk Belgeleri /
Products,
Standards and Testing
Ürünler ve Uygunluk Belgeleri /
Products, Standards and Testing
Ürün Grubu
Product Group
Sertifika
Certification
Sertifika ‹çeri¤i ve Testler
Certification Contents and Tests
K‹L‹TLER
TS 179
Kilit dili için 200,000 aç›l›m testi
Kap› kolu göbe¤i için 300,000 aç›l›m testi
Korozyon dayan›m› testi
Muhtelif darbe dayan›m testleri
LOCKS
TS 179
200,000 latch opening performance test
300,000 door lever follower opening performance test
Corrosion resistance test
Various shock resistance tests
EN 12209
Yo¤un kullan›m kategorisinde kilit dili için 200,000 aç›l›m testi
Yo¤un kullan›m kategorisinde kol göbe¤i 200,000 aç›l›m testi
Yang›n kap›lar›nda kullan›ma uygunluk testi
Korozyon dayan›m› testi
Muhtelif darbe dayan›m testleri
EN 12209
200,000 latch opening performance test in the high frequency usage category
200,000 follower opening performance test in the high frequency usage category
Fire door applications test
Corrosion resistance test
Tamper resistance tests
S‹L‹ND‹RLER
EN 1303
Yo¤un kullan›m kategorisinde 100,000 adet aç›l›m testi
Emniyet testleri
Korozyon dayan›m› testi
CYLINDERS
EN 1303
100,000 opening performance test in the high frequency category
Safety tests
Corrosion resistance test
KAPI KOLLARI
EN 1906
Yo¤un kullan›m kategorisinde 200,000 adet aç›l›m testi
Korozyon dayan›m› testi
Yang›n kap›lar›nda kullan›ma uygunluk testi
Güvenlik testleri
DOOR LEVERS
EN 1906
200,000 opening performance test in the high frequency usage category
Corrosion resistance test
Fire door applications test
Safety tests
KAPI H‹DROL‹KLER‹
EN 1154
500,000 adet aç›l›m testi
Korozyon dayan›m› testi
Yang›n kap›lar›nda kullan›ma uygunluk testi
DOOR CLOSERS
EN 1154
500,000 opening performance test
Corrosion resistance test
Fire door applications test
PAN‹K ÇIKIfi K‹L‹TLER‹
EN 1125
Yo¤un kullan›m kategorisinde 200,000 adet aç›l›m testi
Korozyon dayan›m› testi
Yang›n kap›lar›nda kullan›ma uygunluk testi
PANIC EXIT DEVICES
EN 1125
200,000 opening performance test in the high frequency usage category
Corrosion resistance test
Fire door applications test
EN 12209, EN 1303, EN 1906, EN 1154, EN 1125 nolu standartlarda yukar›da belirtilen testler için farkl› kategoriler mevcuttur.
There are different categories available for the above EN 12209, EN 1303, EN 1906, EN 1154, EN 1125 standards.
74
fiartname /
Specifications
fiartname / Specifications
‹TO Kilit
K‹L‹TLER TS 179'a uygun, minimum 40 mm
göbek mesafeli, kol yata¤› rulmanl›,
pirinç dil ve sürgülü,
çelik aynal› kilit, ‹TO 115 / R
Briton 5400 Serisi
Briton 5500 Serisi
EN 12209'a uygun, minimum 60 mm göbek
mesafeli, yang›n kap›lar›nda kullan›ma
uygun, kol yata¤› rulmanl›, sertlefltrilmifl
zamak dilli ve sürgülü, paslanmaz çelik
aynal›, rozetli kol için rozet delikli kilit,
Briton 5420.60.S.SS
EN 12209'a uygun, minimum 60 mm göbek mesafeli,
yang›n kap›lar›nda kullan›ma uygun, fosfor bronz kol
yatakl›, paslanmaz çelik aynal›, çelik dil ve sürgülü,
rozetli kol için rozet delikli kilit, Briton 5520.60.S.SS
‹TO Kilit
Cisa
S‹L‹ND‹RLER
TS EN 1303'e uygun pirinç barel, minimum 12 pimli,
kullan›laca¤› kap› kal›nl›¤›na uygun boyda,
‹TO 254
EN 1303'e uygun pirinç barel, minimum 12 pimli, k›r›lma ve
delmeye karfl› çelik yaprak demeti ile güçlendirilmifl gövdeli
yüksek mukavemetli, kullan›laca¤› kap›ya uygun boyda,
Cisa AP3-S
Normbau Paslanmaz Çelik EST Serisi
Normbau Antibakteriyel 83 Serisi
KAPI KOLLARI
EN 1906 Kategori 3'e uygun, minimum 200.000 aç›l›m
performans›na sahip, yay destekli, yo¤un kullan›m tipi,
paslanmaz çelik rozetli kol, Normbau EST.ZG 41.8/40 PZ
EN 1906 Kategori 3'e uygun, minimum 200.000 aç›l›m
performans›na sahip yay destekli, yo¤un kullan›m tipi,
çelik üzerine antibakteriyel katk›l› naylon kapl›, bakteri ve
mantarlara karfl› sürekli koruma sa¤layan rozetli kol,
Normbau AB 83
‹TO H122
Briton 2000 Serisi
KAPI H‹DROL‹KLER‹
Kullan›laca¤› kap›ya uygun güçte, kapanma
ve çarpma h›zlar› için ayr› kontrol vidalar›na
sahip hidrolik, ‹TO H122/SES
EN 1154 uygun, yang›n sertifikal›, minimum 2.000.000
aç›l›m performans›na sahip, kapanma ve kilitleme h›zlar›
için ayr› kontrol vidalar›na sahip hidrolik. Kullan›laca¤›
kap›ya uygun güçte, Briton 2003.SES
Briton 2100 Serisi
LCN 3130 Serisi
EN 1154'e uygun, yang›n sertifikal›, minimum 3.000.000 aç›l›m
performans›na sahip, kapanma, çarpma h›zlar› ve aç›l›fl stoplama
için ayr› kontrol vidalar›na sahip hidrolik. Kullan›laca¤› kap›ya
uygun güçte, Briton 2130B.S.SES
ANSI A156.4'e uygun, yang›n sertifikal›, minimum 2.000.000 aç›l›m
performans›na sahip, kapanma ve kilitleme h›zlar› için ayr› kontrol
vidalar›na sahip kanada gömme hidrolik. Kullan›laca¤› kap›ya
uygun güçte, LCN 3133.STD 689
PAN‹K ÇIKIfi K‹L‹TLER‹
76
Briton 996 Serisi
Briton 2800
EN 1155'e uygun, yang›n sertifikal›, minimum 500.000 aç›l›m
performans›na sahip, kapanma ve kilitleme h›zlar› için ayr›
kontrol vidalar›na sahip yang›n alarm› ile entegre çal›flan
aç›k tutma kollu hidrolik. Kullan›laca¤› kap›ya uygun güçte,
Briton 9963.SES
EN 1154 uygun, yang›n sertifikal›, minimum 500.000 aç›l›m
performans›na sahip, kapanma ve kilitleme h›zlar› için ayr›
kontrol vidalar›na sahip kasaya gömme hidrolik. Kullan›laca¤›
kap›ya uygun güçte, Briton 2803B.EL
‹TO 370 Serisi
Cisa Sblock Serisi
EN 1125'e uygun, yang›n sertifikal›, minimum 200.000 aç›l›m
performans›na sahip, itme tipi panikbar, ‹TO P378E/R/SE
EN 1125'e uygun, yang›n sertifikal›, minimum 200.000 aç›l›m
performans›na sahip, yan kilitlemeli dokunma tipi panikbar,
Cisa 59800.FR
fiartname / Specifications
LOCKS
‹TO Kilit
Briton 5400 Series
Briton 5500 Series
Conforming to TS 179,
minimum 40 mm backset,
handle shaft with ball bearing,
brass latch and deadbolt,
steel forend plate, ‹TO 155/R
Conforming to EN 12209, minimum 60 mm
backset, certified for usage on fire doors,
handle shaft with ball bearing, hardened zinc
alloy latch and deadbolt, stainless steel forend
plate, holes for bolt through lever fixing,
Briton 5420.60.S.SS
Conforming to EN 12209, minimum 60 mm backset,
certified for usage on fire doors, phosphoric
bronze handle shaft, stainless steel forend plate,
steel latch and deadbolt, holes for bolt through lever fixing,
Briton 5520.60.S.SS
‹TO Kilit
Cisa
CYLINDERS
Brass cylinder conforming to TS EN 1303, minimum 12 pims,
suitable to door thickness, ‹TO 254
Brass profile cylinder conforming to EN 1303, minimum 12 pins,
snap and drill resistant with steel segment pack, suitable to
door thickness, Cisa AP3-S
Normbau Stainless Steel EST Series
Normbau Antibacterial 83 Series
DOOR LEVERS
Conforming to EN 1906 Category 3, minimum 200.000 opening
performance, supported with springs, high frequency use,
stainless steel door lever with roses, Normbau EST.ZG 41.8/40 PZ
Conforming to EN 1906 Category 3, minimum
200.000 opening performance, supported with springs,
antibacterial additive nylon coated steel, durable protection
against bacteria and fungi door lever with roses, Normbau AB 83
‹TO H122
Briton 2000 Series
DOOR CLOSERS
Power size suitable for door, adjustable latch action and
closing speed, ‹TO H122/SES
Conforming to EN 1154, certified for usage on fire doors,
minimum 2.000.000 opening performance test, adjustable
latch action and closing speed. Power size suitable for door,
Briton 2003.SES
Briton 2100 Series
LCN 3130 Series
Conforming to EN 1154, certified for usage on fire doors,
minimum 3.000.000 opening performance, adjustable latch
action and closing speed. Power size suitable for door,
Briton 2130B.S.SES
Conforming to ANSI A156.4, fire certificate, minimum 2.000.000
opening performance test, adjustable latch action and closing
speed, closer concealed in door leaf. Power size suitable for door,
LCN 3133.STD 689
Briton 996 Series
Briton 2800
Conforming to EN 1155, fire certificate, minimum 500.000
opening performance test, adjustable latch action and closing
speed, can be integrated with building alarm system,
hold open arm. Power size suitable for door, Briton 996.3.SES
Conforming to EN 1154, fire certificate, minimum 500.000
opening performance test, adjustable latch action and closing
speed, closer concealed in transom. Power size suitable for door,
Briton 2803B.EL
‹TO 370 Series
PANIC EXIT DEVICES
Conforming to EN 1125, cerfitied for usage on fire doors,
minimum 600.000 opening performance, rim panic latch,
‹TO P378E/R/SE
Cisa Sblock Series
Conforming to EN 1125, certified for usage on fire doors,
minimum 200.000 opening performance, rim touchbar,
Cisa 59800.FR
77
Ingersoll Rand'in Güvenlik Teknolojileri Sektörü, ürünleri ve hizmetleri ile emniyetli, güvenli ve üretken ortamlar
yaratan global bir liderdir. Bu sektörün önde gelen ürünleri elektronik ve biyometrik girifl kontrol sistemleri,
zaman ve girifl kontrol, çal›flan›n zaman çizelgelemesi sistemleri, mekanik kilitler, tafl›nabilir güvenlik ürünleri,
kap› hidrolikleri, acil ç›k›fl kilitleri ve panik barlar, mimari h›rdavat, çelik kap› ve kap› kasalar›, ve tüm global
güvenlik pazar› için di¤er teknolojik ürünler ve hizmetleri içerir.
Ingersoll Rand's Security Technologies Sector is a leading global provider of products and services that make
environments safe, secure and productive. The sector's market-leading products include electronic and biometric
access-control systems; time-and-attendance and personnel scheduling systems; mechanical locks; portable
security; door closers, exit devices, architectural hardware, and steel doors and frames; and other technologies
and services for global security markets.
www.ingersollrand.com
IR Emniyet ve Güvenlik Sistemleri San. A.fi.
Kay›flda¤› Cad. Karaman Çiftlik Yolu No: 45
Kar Plaza Kat: 12 34752 ‹çerenköy/‹stanbul/Turkey
Tel +90 (216) 5726351
Fax +90 (216) 5726349
[email protected]
©2007 Ingersoll-Rand Company
Form Kod: KA-0807-01

Benzer belgeler

biolegend.com

biolegend.com Spleen: CCL19, CCL21, CXCL13 Liver: CXCL13 CXCL17

Detaylı

ürün kataloğu • product catalogue

ürün kataloğu • product catalogue Banyo WC Tipi Hastane Kilidi / Privacy Function Push / Pull Latch ............................14

Detaylı