2010 `da ‹sk¸dar`a 28 milyon

Yorumlar

Transkript

2010 `da ‹sk¸dar`a 28 milyon
’
IOR
TIL
20.
sayfa
11.
[email protected]½
Ë3 2
#Ê1
d"1$32Ê9
Üsküdar
Üsküdar
Z
irveyi
orluyor
Ê[email protected]
LI?P?
ÊXKGPTC SPQ?B?IGÊJC CJCBGWC ?ÌI?LJ?P‡L‡LNCPDMPK?LQ
?P?ÌR‡PK?Q‡L?EÀPC¬QIÅB?P CJCBGWC ?ÌI?L‡+SQR?D?)?P?XGPTCLGLMPR?ɇMJBS
2
!"#$%&'(')#*+,-."*#(+!
"/.&"010)""!#!2!)!, *"34!"56 '##
()"!+SQR?D?)?P?
%(6"(+!")!, *"34!"56&)
!*"!"!('7#!#!893 :$#!2!('7#%-$1;3*( "&3$
"$7,/3 ;#(+!"4&#(&)"!"!"+:*," #2"
#, "#<#[email protected]?Ì?P‡J‡GIGLAG CJCBGWC ?ÌI?L‡=*#38)"("!,3*(3)
!,)""-123 * "#(+!2!+:*," #2"#, "
##('7#1-$0;*" "&3;#/#6&'(')"5", "##"
*,3)38
>("#"93 :$"'7#6","#*, !"2,"?&#
( !"#+:*," !"(' #()"!*,&)! !"!#56 #8
“
11.
sayfa
“
!""#$%
"!!
Üsküdar’ın sosyal paylaşım adresi: facebook.com/uskudarbld
7.
sayfa
“
Başkan her an karşınızda: twitter.com/uskudar.bel.tr
12.
sayfa
!
Üsküdar
Üsküdar P
R
O
J
E
L
E
R
w
w
w
.
u
s
k
u
d
a
r
.
b
e
l
.
t
r
"EKAR$ERESI
'ENEL'yR~N~×
“
METREUZUNLUÛUNDAKI"EKhR$ERESI³NDEGERlEKLE×TIRILECEKÌSLAH
lALÌ×MASÌMETREGENI×LIÛINDEVEMETREY~KSEKLIÛINDEKAPALÌ
KESITOLARAKGERlEKLE×TIRILECEK0ROJEMILYON4,³YEMALOLACAK
Ê1
d"1$32Ê9#
Üsküdar Belediye Başkanlığı adına İmtiyaz Sahibi Üsküdar Belediye Başkanı
Mustafa KARA
Genel Koordinatör
Sorumlu Yazıişleri Müdürü
Hakan EKMEN
Onur ARİFOĞLU
Fotoğraflar
İsa TERLİ - Kenan KOCA
Birol KAVDIR
øOHWLúLP 0(216) 531 30 00 *UDILN7DVDUÕP
%DVNÕ
-2
2011
!
ZZZXVNXGDUEHOWU
'# #( "&3 '(') #( ;"" )&2 A"56(;#&33""B ;"! 4!),!"&)"#!8C-
,373"323"#B ;"#54)! 4!), !$D1,5")2"#/.D,(' 2"#+! *54)8+!4!),!"-23 * "#&, &"(*8
A
!"# B ;"" # &33"#323
- #( + (" ! 4!),!" )
" , , 6" "&3 '(')
#()"!#*+&)$?
)"!77&3)43$ '##()
"!93 :$A,6(#()"!,
?*(7$ "+ #( )"! , #,$
'4'4,#()"!77"($(*7
#( )"! ' A& / ?"# #
()"!""E"F"
#!,! ! 9, G3 / F" 9'#'' ,,;"!!,!(A,6(;#(+!#!8
(!! *"3"#&#! 4!),!
,,6""#&*"3),(+" "&3'
(')#()"!98#*+&)$ "&3;
7,, /# !()3"#.%,(;
(!!,54)#"/ *"3"#D,
(;(!!,(+!"!&$&4*
, , ) (+," 6"" (+,#!!"!
6(#8
P
R
O
J
E
L
E
R
w
w
w
.
u
s
k
u
d
a
r
.
b
e
l
.
t
r
?*5, *" ! ;""! !5&
5 /" '# #( )"! 93 : $
'#;!" " &'(' !!"!!"#" &" *3)3"
/(*23"(2,3(2!)! ! !"#&'('7
#"C-,373"323"##""! !"!"(
)!1,(*";(,*2!"!:#8
! " #$" % & '
()*"+
%"
'
(
"% ,-+,
"+./" +
3 ( "% -4
56 " %,-
./"*(
"%+
%
-3
2011
F
E
N
L
E
R
Üsküdar
Belediyesi’nden
Üsküdar Belediyesi’nden
28 milyon 244 bin
"#$%&&
w
w
w
.
u
s
k
u
d
a
r
.
b
e
l
.
t
r
/''#*3 3"3(53"$#*2/(",7,"3"!#!
2!$"#23(3,3*",*#"&4"5,,!(
4!),!"!(''" '##( I")9'#''2'$(!
!"# '#;!".., "#6",(!!,54)#8(!!
&( '#;(+!"(!!,,!0,(*"DD&"%D*#38
Ü
'# !"!" (
),
"#!"!
" ' : /(
" )!( &
&4,# 5 *" (+!
J"$(*$#3/$3/$ : +,$ $ 3$ #*
257$ **#" (*" /&8K /
' (+!J" 4/#'7"
,$ + L ## / (*
#'7",$ 2,''
/ 7, &" /&8K
4!),!"! +*L"#
('',*"I")
9'#''2' 542,7 (! )
2!#4!),,7!8
ÊÌHM
-HSDKHÉH
[email protected]
ÊÌHM
-HSDKHÉH
[email protected]
ÊÌHM
-HSDKHÉH
[email protected]
eNALAN+~LT~R-ERKEZI
3ALACAK-H"ESTEKAR3ELAHATTIN0ÌNAR3KTA×DUVARYAPÌMÌ
-4
2011
Burhaniye Geçlik Merkezi
& / &
, 7
89 (
:!) ;5
<7
8(
;=+
"7
8(
;>"
F
E
N
L
E
R
“
2010 ‘da Üsküdar’a 28 milyon
!CÌBADEM-H%RKAN)CAKLÌ3K!SFALTYOLYAPÌMÌ
"EYLERBEYI-H!LI%RTAN3K"ETONPARKEYOLYAPÌMÌ
-IMAR3INAN-H:ENCILER3KMERDIVENYAPÌMÌ
+UZGUNCUK-HÚNCIaAYÌRLÌ3KTA×DUVARYAPÌMÌ
'~ZELTEPE-H%RDEMYOKU×UBETONPARKEYOLYAPÌMÌ
+~l~KSU-AH9ALNÌZ3ELVI#DPRESTIJYOLlALÌ×MASÌ
3ALACAK-H3ALACAKÚSKELE#DPARKEYOLYAPÌMÌ
+IRAZLÌTEPE-H/RHAN3EYFI/RHUN3KASFALTYOLYAPÌMÌ
w
w
w
.
u
s
k
u
d
a
r
.
b
e
l
.
t
r
"EYLERBEYI-H%SKIaÌNAR3K4RETUVARYAPÌMÌ
"ALABAN4EKKESI
!CÌBADEM$ERYA3OKAK4RETUVARYAPÌMÌ
-5
2011
S
O
S
Y
A
L
B
E
L
E
D
Y
E
C
L
K
w
w
w
.
u
s
k
u
d
a
r
.
b
e
l
.
t
r
Togem’in
Togem’in
büyük
'(2011’de 100 derslik
2,/>2,!!"D3>" 2,,/
+**,+ 7"#!"(! /+#,6"
E3&P3, (!"
,"
#*2";"!"!!,!2&)!
''97;"#54)8
'# #(
*+3, F
), 97 J
F
9K$1(!!"#"
&3 (" (4 +""
(4!"! 5#,$ /
"#)!" (), "
(' ,$*+3, #(
"!),/5),(!,$
* ( 5'/"" (* 3"$
,34/#')'",##
/ ,"/ # 2,
/2,,5'4'4
"4*3!"2,"
!#&33",,!(7
,/,(#/,#(*8
#!,, ("(
#!,(!*"!&
( 5" F
9$ 4!),
!"# 6"2" &33"#3
23 &65# "*33 *,
Ü
2011
" 3"#38F
9$ *"3
&( # 2 9
2, &'"( " ,
(! #:(*8 '#! (! /" 3",#!
!)(/5( 7&4
!), *" !("(
(4 +"#(#"
F
9$/7!!2!(+"
(* 3 5"4,7" /
"$ +*" *:,&
3 52"# 5"
##&''"(4!
"!)!("6",&,
7 " 5#8 F
9 (
! 4,!) *#323 2,)
#!,! #!" 3 ! / (#!,! * 5#"
"!,M/,72$)(
&!,!$(#!,/),
*"3 3"#2,#/#8
+,$/#)"))
,--,.
96.
Ü
/"F
9$5 '#
#( ;""5 (!
/" !!( %
(!! !"# &"
(!" 62"( *3 6" 2, 2"D1*36"
2, &,"# *+,
%# 57"*
33"3,2,"7,
)*
$+)
'# &"!
!7">2
, 53"),
" ' '$ N
J/3+ &
!), !K9*# !
,!/F),"!;"#
'4'"' * '#;!"
#!"! ', /3+;( &
7##3(3#38
,7# #: #'
7""" <'( 9*#
!), !;"#=
J '(K "&3 "#*
3 65 , *"
/ , "$ 3 /+;#" *3)" &"! 53"), " ' ' &$ C O !
!"#
7&*";#(+!"8
3 9*# !), !;"#
',7 '4'"''2' 5
&'(' & &)!(
,7!8
-6-
#!2! 4" *3 6" 2,
#/, #,(" 4*3
!" 2," /"$ F7
"*33 ?*L " (''
'2 *38 # *3 6"
2, #2$ # 5
"('"7
62, / 42!"#
4*3#)!! !7&3 3#*+567
Ü
'# #( / !&#, "
)&2($ 3"7# '' 97"#
<+ A*323"#/ !,!#!Q=
*"33& 2! 6() 54)#8
P3, 5'"'54)" 6()#!&#,
" #**! :!"#" + 4*323" )
/#/ 556 )2"#&5/
#8(# *"!!,!!" *3!"!/+"
#!#!8?*5,!" *"&6','"# ("'
7,3("7,/#82! 6()$ '#
#( /!&#, " )&2E3&
?7 5'"'$3"7#''97"#?*:8
"F'":!"#"/*"<5"2!)!
/5"=*"33 6()#/,#8
Üsküdar Belediyesi
)$5
2011 2011
) devam edecek
'##( ;""$EN !,C;#,7#!2!+***44/ "#
) 7/"#)4"#'7"#2/54"(!54)"9 #"#,
3 !;"!"(!!"###/,, +""!(*8
2
(!! 9 #"#,
3 !M?"#!)
,"!$ / )! !,!$
)4!!$ !! ""$ ,7 /
,7 6",$ / ,"!2!
JF *"3K&")!"##'7""
83 (5#9 #"#,3 !4"5'"'*
16#"8
'ElTIÛIMIZYÌLMAYÌSAYÌNDAGERlEKLE×TIRILENTyRENDE-ESLEK%DINDIRME+URSLAR̳NÌBA×ARÌYLA
TAMAMLAYANKURSIYER3OSYAL4ESISLERDED~ZENLENENTyRENLESERTIFIKALARÌNÌALMÌ×LARDÌ
(!!"# #'7""" 3 M
/ )! !,!$ 5*!!$
?"#!)/
,*, (*"
3323$ 4!!2!$ )4!!$
2 "" / A*3 !,!$ P
!,! / F'7 N7,"!2! / 3
:6' &")!"# (+!,!) / &3
3 #" ,73" *" 0% 3 (
:!"!)&3,(6"'"
#6",&#!,,!)#!8
'# #( $ '#;!" /
'#!!" " 6", *3"!"
#" & *" ) 72 467', &3,
*"3 3"#4*6",#!,!8
S
O
S
Y
A
L
B
E
L
E
D
Y
E
C
L
K
w
w
w
.
u
s
k
u
d
a
r
.
b
e
l
.
t
r
93 :;"!"56/5#2
" C E3& !"# '##( ;"D&"
-C-))&3,,!(&)/33
# &33"3"$ &)/33# &33""
!" D1 " ) ()#8 3
#6",# (! 8-% ) # ) &3
, !,!(&)33,(6"
"##8#542,7( '
# #( ;" ) &3, ,!(
&)/3"#"0)#67 6#)()#8
Üsküdar Belediyesi 9#$)#)$
Ü
'#;#*3"/*3("$,###33,37(!:62"(6"(! '##( :!"#"
/"2,# &3 !"!" D"#"&"6#",(&)#!862,/
#'7("#62"/"/*3:!"#"&""62"4" '##( :!"#"/".;2,# &3 !&3(!*+,180062"(#2!!8*+,,(*"-D0&"
D3!"#&3 / "(!"#*,'7 6#"8
-7
2011
S
O
S
Y
A
L
B
E
L
E
D
Y
E
C
L
K
w
w
w
.
u
s
k
u
d
a
r
.
b
e
l
.
t
r
95$5))6-$-)
-7$#
-7$#
«
* 2 3 , 3 " # "
6','" #
'#!
7,= *5
"!( " #" '# #( ;"" &3
,4 3,3) *#3
23 & / 7( *
, (*"3 4!),!"
', !7!( #/, #
(*8 & *, (*"3$
'#;##'"((567
" (" 4" &&
" " 7( #
( 5'""# ("
!"#*3"$7(*
, (*"3 # 564
#" '#!!"
"" 6' 5'""#
&"* 3"("!7&!
,( !!"! +(
)!(*8
'# #( &
("#" & / 7
( *, (*"! '#! 7, /
" #2 ("#" # *
, (*"!"4!),!"!
*) ('''2' ,'
#'' )&2 +
,!"# 7," 7,"
& ( 5 56')
!)/)"# &33"3(*8
3 ,4 '# #( )"! 93 :
$ ! "#
97! 9'#''2'
+ *" #(""
* ( "# &
(5)&24
!),!"!#2"##8
.URETTIN(AMAMCÌ!HMETdZEL%SAT+AlAR
VE ØAHMURAT 9ETIMAKMAN³DAN OLU×AN
"ELEDIYE 4AZIYE +OMISYONU eSK~DAR³DA
SESSIZLERINSESIOLMAYADEVAMEDIYOR
, *+"!( 93 :#!)!"#97
! 9'#''2' ;"
65 9'#' #!,!
!I"!,7$
#( )" #!,!!
!7 E"&&*23 /
>, 4$ 7( *
, (*" )"! 3"
,,! 97!
9'#''2'+ *"
!#!8
-USTAFA+ARA"ELEDIYEYETKILILERIOLARAKeSK~DARLÌLARÌNSONNEFESINEDEKYANLA
RÌNDAOLACAKLARÌNÌBUAMAlLA4AZIYE+OMISYONUKURDUKLARÌNÌVEBUKOMISYONUN
YAPTÌÛÌlALÌ×MALARLAeSK~DARHALKÌILEBELEDIYEARASÌNDAG~ZELBIRDUYGUKyPR~S~
KURDUÛUNUBELIRTTI
:;69)+))
$#'’::+
Üsküdar’da
<+5$;$.
Ü
2
- ! ?7
5 3"7
#''97;"#
#'7"""
9
, : *(;3 ", +*5
,!$ '#;#.5/;"#
*3(","62"")
(""#8
9,:
*(;3",:
!"# 54)" 9)!;"!*3,(!), !"#
*3>75/;"#"
#"3
3"&"*3"$"2
PS:*235/;"#"
-8
2011
"ELEDIYE"A×KANÌ-USTAFA+ARAeSK~DARDA
YENI DOÛAN BEBEKLERIN AILELERINI ZAMAN
ZAMANZIYARETEDEREKSÌKÌNTÌLARÌNÌDINLIYORVE
IHTIYAlLARÌKONUSUNDABILGIALÌYOR
N( $'4'"''2'#9
, : 5/;"#" 9'
,"#8
9, : *(;3 ", 5
"# 5/ 62" !
"3
,!$,),7"'
&' , )" *3" *
"3 #*#3" 7( ",!
/ 3"33,7 # ()!8
9, : *(;3 ", 5
"# '#;# &33"" .
5/;"#" 4" 62"
9)!;"!"&! !"!
(!(!*3#38
'##( 4*3(6"4!
#!2! ((!"! #( # '
#! 4*3!" 56"'" 7"!"
("!7,"#+*3,!)"!2!7",
!"#! 2!(*8
(!+(*4!" '#A*3
5 $,"$5"4$B($
475*,"$6" (:!$2"&,
/5
/4*3!"!"7!#!2!&6',
7"5"&42 +8"(!4"7!
"" A*3 L"# ! 542,7 5'"#
'#!4*3&33)38 '#;!"
"/4""5'7"""&5 '##( ;""4*3(6":(
""(#!2!L"#4"#&5'"/:
/"*,4"&6',&33"3(*8
'# #(
:!"#"((!"
"" 4*3
'# #( 5 /
/ '# #( ''
97;"#
' 7 *
#2!!!(*8
@&
=5$5#)
@&=5$5#)
=:&/;95(
>
):-7$-":*#&?
8#3*,3"!5"(!/!*23$ '##()"!93 :;(!,,!"#7(8F42,7(93 :;"!""#
"7(")!!*#7(&33""5"(!/!*23$
C%D(!!"#3 ;"#&)#!2! (! ' ""5'7
(!!"! '#;#54#2"$*(!##*,3)/,/(3)!, 2
"#!2!"!$I! !2!;"#"(3!4!",/(!"4!#!2!5'''""
#"#3"33,7"!&!!2!"!:#8
O
5"
!/
! * 2 3 $
"&3
'(') #( )"! # *+&) / '#
#
( )"! 93 : 3(3,
4"# 4!)!!
"!" !"! 47"
#
*+&);!"
)";# /
"!"!" "" 5#, $
93 : ;"!"
#,(!) !
/4/ "#
(4!" 5#
, *"3 3"#
# "" "
#" 7(# (
,,"3" 2
" 6(#8
'# #
( )"! 93 : 542
,7 ( 54)
#2 7(" #!"#" ;" #3
*,3"!;"!" 5
4)#2 #
7(" &'('
,333 #3(#3
23"3$ ! 3/
/,7" '
,7"/,,
7" 567&&2 *
#323"3:##
" &3"#" 6"
*#323 5& &3"
#" *"#*#3
,37*,37*,3
7)&2/3(3,
4"# 4!),(
#/, #
""!"!47#8
S
O
S
Y
A
L
B
E
L
E
D
Y
E
C
L
K
w
w
w
.
u
s
k
u
d
a
r
.
b
e
l
.
t
r
:IYARET SÌRASÌNDA eSK~DAR "ELEDIYE "A×KANÌ -USTAFA
+ARA /RDU +OMUTANÌ /RGENERAL (AYRI +ÌVRÌKOÛLU³NA
ÚSTANBUL -INYAT~RLERI VE eSK~DAR 4ARIHI KITAPLARÌNÌ AR
MAÛAN ETTI -USTAFA +ARA ZIYARET SONRASÌ /RGENERAL
+ÌVRÌKOÛLU³NUARACÌNAKADARUÛURLARKENZIYARETINDENDO
LAYÌKENDISINETE×EKK~RETTI
.#.))
.#.)) 7#
'# #( )"
#!,!! , '
,"$ " ," / 98
#F'4$.!?),&
5'"' ";# (!)( )"!
(;,,!"#"7
7("# &33"#38 )!
(!, '"7( " !"#
5'"#,#*"356')''"
( &#(" 4!),! 5 * # 56') !)/)"#
&33"3#38
Ü
-9
2011
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
K
T
A
N
I
T
I
M
I
w
w
w
.
u
s
k
u
d
a
r
.
b
e
l
.
t
r
:.$
---9B
#(7,""//,!&
,,!( ,*, (*"3"33,
/5)""**L(+#&5 (
2!"!',&,((,5),9'#''2';"'"
" 56/#8 G&"! ,"" 33, !$ (6
", $+:*," (!"!"(+!, !(7!!,$
/RHANa/,!+
3ALIH5:5.
2011
#/7$#
---9-
#(,7""/#!)&,&'"( "#
/, / 2!! & 4!), *,!"!" *3)
33, !"(6"5"7,"('''
, " 2,$ 33, + *""" ,
(4!"5#, " 2,$33,:
(""('''&, 4"5''#,
&))($&'*," $,*&(/,:3)$& !!
2!/! (&#(""(!*"(#+4$
,,##/8&8,7,"7,"!"#,"/5
&,3)!!, !4!),!"!*"*,$&
B
-10-
#*""!,/+*5,(4!"!,",/5'"
,,'#''2'"('''2'56/ !"##!8
)"#!,! !>,4;&2!*"&,",'
#''2'"'"A*(+,*3+$,'#''&'"
( "#,':,4!)"!(&1+
*"4!),#!8
#(#!)&, !"##/#2333)
*"&), """('''&
, 4"5*5"7 (*"354),/#
/,!"! 2,$$ 3$#*257$:*" 67)
,"(+,/:36#,"+,$
#(""$&",72$+ *"$62(,2$&"5'
/"2$+ *" / $&"&!,*"!,!$4
(!/7,!,7,!,!
&," 3"#323#27,57!
((+,$#)"#'7",$+ *"""
4!),!"!/+:*," !"!#",$, 5
),4"556#'2'#&3(53,$&
,33,4/33,#!)!"#"5"/!"$#
4"(!$#* (,$)/,/(7!),),
"" 2", ! '+ 7, 9 !;"!" 4!),
!5&+4*6",)('',56/#8
,(!/*+3,333)!"!"#(,7*
('''2'*5"7 (*"# #'7"$ "3
33,3"3" /,7"""#*3,#'
7""","#, " 2,#!83"3"&
"7 +"**&' ,"(*3# &3
3"3,#!8
)"#!,! !
"
,";&2!,'
#''2'"&)!"#
N73" &33", *3+
&,# )4$ ,,3$
,' :, 4!
)"! *, '7 *+
, DC- + *" 56
/(+,#!8
Üsküdar
Belediyesi’nden
Üsküdar Belediyesi’nden
>)A737?
'##( ;"" '#;#()("#!"!":(#", !,!($
#!"67")2 +* *"37,5#8
'#;#&*+"! " !"
#4* (!##!"!"&'7"
'##()"!93 :
;"!",!(7!""1
, &'(''2'"# #!" 67
+* *"3"#M*)3&"#!$ ++$((
/ #( & $ /& (*" , L$ + &"#$ *3#+ $#3,& 5&*37
#":7 +*""("! !$+ *"3$ 3"$&3*# !$#3)(!(*8
(! +* *"3"#"4*33#!"!"
#4:(#"&, "(6"*
$4"#4*3*(3"*# !"!"#&33"
#323 & ," ) "5 /"#)
!"("&,,!(67 +*
3(6" +*/3/#
*,+ &'"( "#7,/8
Ü
*"# # #!"#" *3)" #*
*$5'/"56/ $4*3&!,37,
"!$,756// +**!56
/(+8
S
A
L
I
K
L
I
Y
A
A
M
M
E
R
K
E
Z
w
w
w
.
s
k
u
d
a
r
.
b
e
l
.
t
r
-11
2011
S
P
O
R
w
w
w
.
u
s
k
u
d
a
r
.
b
e
l
.
t
r
$
V
,
'#;# %D 62, *3
3"# *3(" ()! %- &" 62
""" +*: * ",
! *" ! . ;# 54
)" :" (!),!"# CC-$CC0$
CCC$$/#*23,3
# '#;!" " !7! !$ " 5'4' '$ " #
("!! !/" !4(" +*3! 4
#8!),#&"27"" +*3
6#' '##()"!93 ::!"#"/#8
Ü
3" I +* *,+ 3&&
*"3;"#(+!"(!),#:""
DD1 +*3M '$5'4$#("!!!/+
(!!!4! !"#" '#;!""( *&,
4" &&( !( !( (!)!8 !),$
.8D818%8-808 !"!:#*3("!7/62
" !"# #3 373" ,$ , +"*)3 3$ 2!*+3!)J.5$
D5/562' + !K$#( !4,/ !
"!:"62"""!!,!(%V&((!
)!5*"##'7"""(#":7
'",'# *"3"#&"2
7"" +*3567,!"#()
' +*3"3"52"7"#!!8
-12
2011
#(
W;*+3,#+*
/F),?
2,
'#4 "#
*3!"#7
&#3(53
* (),$)
:," 7,&")!"#
W; '#
!),
eSK~DAR"ELEDIYE"A×KANÌ-USTAFA+ARAyD~LTy
RENINDEYAPTÌÛÌKONU×MADA"ELEDIYEOLARAKTEMEL
AMAlLARÌNÌNSPORUTABANAYAYMAKOLDUÛUNUBELIR
TEREKSPORUBIRYA×AMTARZÌOLARAKlOCUKLARÌMÌZÌN
HAYATÌNASOKMAKGEREKTIÛINISPORUNlOCUKLARÌNVE
GENlLERINHEMZIHINSELHEMDEBEDENSELOLARAKGE
LI×IMLERINDEyNEMLIBIRYERIOLDUÛUNUIFADEETTI'ER
lEKLE×TIRILENBUETKINLIKSONUNDABA×ARÌLÌOLANMINIK
SPORCULARÌNGyZETIMALTÌNDA4~RKSPORUNAKAZANDÌ
RÌLACAÛÌNÌNALTÌNÌlIZEN-USTAFA+ARA4~RKSPORU
NUNGELECEÛININByYLESINEBA×ARÌLÌMINIKSPORCULAR
SAYESINDEG~VENCEALTÌNDAOLDUÛUNUBELIRTTIØAM
PIYONASONUNDA-USTAFA+ARABEDENEÛITIMIyÛ
RETMENLERINEDEBIRERPLAKETVERDI
XN9
2002
2001
2
S
I9X9NE 9
S9
ERKEKLER
NG
8
NX9NN
"URHAN&ELEK3POR+OMPLEKSI+UBBE3ALONU³NDAGERlEKLE×TIRILENFINALE
LEDIYE"A×KANÌ-USTAFA+ARAÚL'ENlLIK3POR-~D~R9ARDÌMCÌSÌ!DN
TIZMÚL4EMSILCISIVEÚL+OORDINATyR~:EKI9ÌLDÌRÌMeSK~DARÚLlE-ILLI%
'~LÚLlE-ILLI%ÛITIM-~D~R9ARDÌMCÌSÌ3EYFETTIN$OÛANeSK~DARÚLlE3
G~VENeSK~DAR"ELEDIYESI3POR+UL~B~"A×KANÌ-ECITaETINKAYA³N
SI3ADÌK!LBAYRAKILEeSK~DAR"ELEDIYESI!TLETIZM4AKÌM̳NABUYÌLKATÌ
%RDOÛANKATÌLDÌ
“
E
”
!
S
P
O
R
w
w
w
.
u
s
k
u
d
a
r
.
b
e
l
.
t
r
'#
)"!2!;"!"
*3&"(,
*L ;;+ ,!"#
,>2,!!4"#
&33""62,
, +*3"3 /#,$
3 3"3 ,$
,3,$&"
2,#')'" #'7",)*#323
""!(*=
7,5
! *"34"#!8
000
,@',AB$CDFD#FBG
CCC
9NSN
9
CC0
CC-
PN
N9N
E
GGNXA
A
INA
9
X9GI>
SP>S
9
9N99
?
NN
9
F
II
A
>
ETKINLIÛINEeSK~DAR"E
AN+UZUÚSTANBUL!TLE
ÛITIM-~D~R~3AADETTIN
3POR-~D~R~.URANdZ
NCI$yNEM-ECLISeYE
LANMILLISPORCU-ERYEM
-13
2011
S
P
O
R
w
w
w
.
u
s
k
u
d
a
r
.
b
e
l
.
t
r
Üsküdar
Belediyesi
Üsküdar Belediyesi
#.$3)%&
&
'( 3'+ ! * 5 , (!)! 9 ";" : 4 "# (+!
#!8 F"4 $ 5"4 &("$ &'(' / &'(' &(" 5*
"#'(;""#2)"#-.3'+"D0 +*3"3"!!,!(54
)"(!),#%&",&("#$:# !,# '##
(+*;#",3&"*3"3'&','7'"#2 +*3!"#" !
A!+""$9(,
#*2" '4'"' !#(#!8'('&("#
'##( +*3'&'!,"##),+(*"3237"#!8
$
9)
Avrupa’da
>)##?%D
'##( +*3'&';"'"
+*3 3*"$
9)$/3+
7,2;""J
K=(!"=
""#&'('&:&" 4#8
E
(*+( !! 9(, #*
2" 7 (!)!2! * . () !"# /3+ E,
+(*"3 * # '7" 4
,( &)!"$ 7, !,!,!
7 &3 (! &)!"# !" +*3,3
73"/3+7,2:!"#"
(!" 4, $#&7
# C (!!"# '(;# !!" "
)!!+*3'&' 4" '#
#( ;""'7"#*+#!8
9
-14
2011
";# ),
+(*"323 7""
'
# #( * !,!$ )3& (!"
#"(;##'7""
" , !8 "7;# (+!
:"# !
(!"5"4&("/
!,! &'('
&(" / !,
!$ /3+ E,
+(*" 3'+ 3+
! * !),!;"#
'(;( , #
8 3'+ ! * 5;"# 54" (! :"
# !(! " 3'+
$ % E3&; (;"!"
"G*"""
# #'7"" /3+
E,+(*"3'+3+
! * !),!;"#
'(;( , #
8 3 (!),#
'(;( , " &'
(' &("# '
##( (!)8
F42,7 (! &'(' &
(" %1 ,# (
!)",,7,
3 $ /3+ E,
+(*"3 *3"$ '#
#( !, "#" !(!,!)!8
("! 5*# (!)"
!A!#/3+#6
#'"''2'"37",!)!8
!VRUPAØAMPIYONAS̳NDA"ARCELONA³DABINMETREDEALTÌNMADALYAKA
ZANAN!LEMITU"EKELE$EGFA°BENIMIlINlOKG~ZELGElTI³IN
DEAYNÌ×EKILDEOLMASÌNÌISTIYORUM!ÛUSTOSAYÌNDA$~NYAØAMPIYONA
SÌVAR(EDEFIMBURADADA×AMPIYONLUK±DIYEKONU×URKENBUYÌLeSK~
DAR"ELEDIYESI!TLETIZM4AKÌM̳NAKATÌLAN-ERYEM%RDOÛANILEDAHADA
G~lLENEN TAKÌMÌMÌZ !VRUPA ØAMPIYONLUÛU³NUN EN B~Y~K ADAYÌ DURU
MUNDUBULUNUYOR
-.9$#'
,,.))
,,.))
9
),7 / 9)!,!7!"
5':! 9, : *($ 6'
,'"'" -D8 (!#6"','"# ,7!
&)!"# "!#!8 '# #( /
'#49
2,9'#''2')
&27!""",+*5,!"
'#;# &33"" *33" 62
"$ 62," #
((!#!8
(!"!" & #6"," #
(&(;"#54"9
, : *(;3" #"
+! E2;"# &33
"" & &)!"# (
+!" +*5,M 3"!
, / &)
#!8 '' 4 '(
,"S2"$9,:
*(;3" (),!"#" "7 "" #!!#!2! 5'"'
"!8 ?*5, 9,
: *(;3" 33" I
/#3*3", !
*"#8
9 E,7 ", +*5,! "#
"( - ! ?7 5'"' 3"
7# '' 97;"# # & ",
5 #'7""#8 '# #( )" #!,! ! !7
E"&&*23;"3" (+!2! 4!!) *"3)
, !&)("+*5,#9"
*" ""#!"#")#" /
/37 #!*23 ," ( #!8 " (! 9, : 5 #
&'('&,7"#8
3.9)
=$)
A
K
Ü
L
T
Ü
R
S
A
N
A
T
w
w
w
.
u
s
k
u
d
a
r
.
b
e
l
.
t
r
"))
3"7# '' 9
7$ . ! ?
),& 5'"' ,"! ,'
72 " / +
2 (+!8 + E"
?"*23 6"'
'2'"# ,"
! ( ,'72
<A"5",=
* " $
9;(
#*
#3" ,'7 / 3"33,7
()!8 /3+ 45! ! *
&""+$&""" "&
( 45! !(#!8 ,"!;# # -8
('7(!!" *"!"#+4!"!
"$ (# 3"!" &3 +
W4"5; #! /#8 ! +!"#"
:! * 3 4!"" A"5$
67 ";# / ,"! (
!"#567#&45!(#!8A"5$N#$
&& / 33 )2"# 54
)" ,"!$9;(
#*#3" ,'7 / ,"!
#6","56'"* L()!8
'#’ya
::+&&&
9
(4)("!""/#";"!"333)5'"'*"15'"'(7#!2!'"'
<(= )"#" #*(! <( E= * &"" : ($ 6','"'"
.%;"!(!!"#3"7#''97;"#"!#!8 "&3''"9 3
33)"!/)"#"#*3;($"#*3" "!"2"$*"!" *3"!"!(+!!&
/!#5"$,/,"/#2&2!!2!"!"")/6)(7!/37'
";"*"3*#323: (;(!",+*5,!"#$'"')"(3#3"5'7
"$#*2 !"!""$,7,"(5,''2'('")/)2*"3!"#!8
-15
2011
M
A
H
A
L
L
E
-")):-7$)7
;),.)3
T
A
N
I
T
I
M
I
Ü
QIÅB?P‡[email protected]?LTC ÅWÅI?KJ‡A?L‡LCRP?D‡LB?
LGÌWCÌGJ?J?LJ?P‡[email protected]?P?I¬QI
J?P‡G[email protected]?P‡LB‡P?LK?F?JJC7?TSXRÅPI
+CFKCRIGD#PQMW
)GP?XJ‡RCNC
)ÅNJÅACT
[email protected]
w
w
w
.
u
s
k
u
d
a
r
.
b
e
l
.
t
r
+?F?JJCWCI?W‡RJ‡LÅ[email protected])
+?F?JJCWCI?W‡RJ‡F?LCQ?W‡Q‡D80C%
+?F?JJCLGLWÅXÀJÅKÅ0
+?F?JJCQ?IGLJCPGLGLQMQW?JBSPSKS#'7(#
[email protected]?L!?KGJCP97P,$"P,$78
&3&
P,$4*P,
[email protected]?L-ISJJ?PF793 :!")*33$
>7F( $ '#9!7 [email protected]?L)ÅJRÅP+CPICXJCPGI9 5
/
[email protected]?L.?PIJ?P
/"?!$)!&(!?!$
F'"#*2#3?!$F'"#*2#3?!$,?!$,?!$
,?!$?!"JE3 3:(7)K?!$!")?!
+?F?JJCBCIG&?QR?LCJCPTC1?ÉJ‡I-A?IJ?P‡A,!F67+?*"2$
I2!2!
-UHTAR"ILAL%2
3INOP "OYABAT DOÛUMLU OLAN -UHTAR
"ILAL %R ILKyÛRETIM OKULUNU "OYABAT³TA BI
TIRDIKTEN SONRA BASÌN SEKTyR~NDE lALÌ×MA
YA BA×LADÌ YÌLÌNDA EMEKLI OLAN -UH
TAR%RYÌLÌ-ARTAYÌSElIMLERINDE&ERAH
-AHALLESI-UHTARLÌÛÌNASElILDI%VLIVElO
CUKBABASÌOLANDyNEMDIR&ERAH-AHALLE
SI-UHTARÌOLARAKGyREVALMAKTADÌR
!KlAKOCA#AMI
dZEL'AY
-ERKEZ#AMIIIN×AATÌ
%RENLERPARKÌ
-16
2011
!LTÌNTA×0ARKÌ
)
$(
M
A
H
A
L
L
E
E
/
T
A
N
I
T
I
M
I
W‡J‡LB?ISPSJ?L$CP?F+?F?JJCQG
@GLCW?I‡LLÅDSQSTCGJCLGLCLEC
IÅB?P‡LEÀ[email protected]@CÉGIMLSKSLB?WCP?J‡WMP ÅWÅI?KJ‡A?2CNCQGLGQ‡L‡P
TC)‡Q‡IJ‡GJCIMKÌ[email protected]+?F?JJCQ‡L‡PJ?P‡GGLBC?L?A?B
w
w
w
.
u
s
k
u
d
a
r
.
b
e
l
.
t
r
)RMAKPARKÌ
YE,ISESI
Ú-+"+ÌZ,ISESI
4A×LÌBAYÌRPARKÌ
9ENI#AMII
'AZI-USTAFA!LTÌNTA×Úd/
-17
2011
S
T
E
V
E
M
A
H
A
L
L
E
Z
Y
A
R
E
T
L
E
R
w
w
w
.
u
s
k
u
d
a
r
.
b
e
l
.
t
r
5#'
5#'F '#
#()"!
93 : $ '#!!"
*3"!"!#",/
&3 *3"467',&3,#!"
&("#"45""#,
/ 7("! !7
'#''"#2("#"#
'#;!"#2)("#
(+!"I")
4!),!"!("#
#"(*8
O
3!" *, !"#"
6" (
! #6",#
0 7("#&33
"" #( )"!
93 : $ (!
!"!" &)!"#" &3 ("
*+,C,# ": / /$ 1. $ - #
7( 54
)#8 93 : ("! #6", 4"#$ '# #( 9
*"3;"# , :
2()!81
# /"#) 5" *3"!"!
#"#8
3#
6, 6" #6",#
*" * /""$
/"$ '""$
&($N(5"$F63
)2!$ 9/ F6 / *(
5 "# "( & ( 5
"93 :$ " *3"! / 46
7',(*!556
') !)/)"# &3
3"3" '# 5
""# 54)
" 4!), !"
# # &5 /#8 93 : (! ")
9'"# *, !&
( &"# """ 2'7"
",# &33"
, #+, #
("!!!,#("
") / 3 !"
, !5&*"3##
"!),"! (+!8 S(
" !"# )
" 93 : ;#"
() " &3"
!" !)!"#!!, !$ #3
!"!" *"3, !$ !"!" (", !$
4/# : / (*
#'7",$ ,7
$, *3"!$('
5, ! /
:*5&*"3# #&33"3#38
F" + /#
#2"##"
*" 467'" *3"
*"3 3"# 5
&5"#, + +" (+!!
"$ 54),
,','" *,("
3 3 # # "#"
( & 5 #6
"') /# 2
"!(*8
4OYGARSITESI
"ULGURLU!LIBEYSITESI
-18
2011
-AVIGyKSITESI
-").:,.liyor
").:,.
S
T
E
V
E
M
A
H
A
L
L
E
Z
Y
A
R
E
T
L
E
R
w
w
w
.
u
s
k
u
d
a
r
.
b
e
l
.
t
r
5YGARKENT
"A×KAN-USTAFA+ARAMA
HALLE GEZILERI SÌRASÌNDA ZA
MAN ZAMAN YOLDAN GElEN
ARAlLARÌDURDURARAK×IKAYET
LERIVEDILEKLERINIDINLIYOR
%LVANKENTSITESI
dÛRENCILERBA×KANÌZIYARETEDIYOR
'yKKU×AÛÌSITESI
-19
2011

Benzer belgeler

yarışma duyuruları

yarışma duyuruları ,OKDE il e CNii Okul NIMIUM

Detaylı