MAX 48 - MAX 53

Transkript

MAX 48 - MAX 53
ZU
U
V
A
KIL
M
I
LAN ТАЦИИ
L
U
S‹ K ПЛУА
E
N
‹
AK О ЭКС
M
E
‹ÇM ЦИЯ П
B
Bù
M
‹
Î
К
Ç
R
У
ÚD
ТР
TR
С
A
Í
Н
T
И
ÎI
U
RUS
O
KP
D
O
ÁV
N
Z
C
8
4
X
Pubbl. 66060071M - Gen/2004 - GRAFITALIA - Printed in Italy
MA
53
X
MA
TR
G‹R‹fi
Çim biçme makinalar›n› do¤ru kullanmak ve kazalar› önlemek için nas›l çal›flt›¤›n› ve
bak›m›n›n nas›l yap›ld›¤›n› ö¤reten kullan›m k›lavuzunun tamam›n› dikkatle okumadan
cihaz›n›z› çal›flt›rmay›n.
NOT: Bu k›lavuzda hangi çizimlerin ve teknik özelliklerin bulunmas› gerekti¤i her
bir ülkenin kanunlar›na göre de¤iflebilece¤inden, imalatç› firma taraf›ndan
kullan›c›ya bildirilmeden de¤ifltirilebilir.
RUS
ВВЕДЕНИЕ
Для правильного и безопасного использования не начинайте работу не изучив
данную инструкцию по эксплуатации. Здесь Вы можете найти пояснения по работе
и советы по обслуживанию Вашей газонокосилки.
Примечание: Иллюстрации и описание в данном руководстве могут меняться
в зависимости от требований законов страны и вносятся без специального
предупреждения со стороны производителя.
CZ
ÚVOD
Pfied prvním pouÏitím sekaãky na trávu si pozornû pfieãtûte tento návod, abyste sekaãku
mohli správnû pouÏívat a zabránili tak moÏn˘m úrazÛm. V tomto návodû najdete
vysvûtlení funkce rÛzn˘ch ãásti stroje a pokyny k nutn˘m kontrolám a údrÏbû.
Pozn.: Ilustrace a popisy uvedené v tomto návodu nejsou pfiísnû závazné. V˘robce
si vyhrazuje právo na provádûní pfiípadn˘ch zmûn bez povinnosti aktualizace
tohoto návodu.
30
Türkçe
GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹
D‹KKAT: Kazalar› ve yaralanmalar› önlemek ve makinan›z› do¤ru
kullanmak için afla¤›da verilen bilgileri dikkatle okuyun.
1 - Makinan›n üzerindeki etiketleri dikkatle okuyun ve bunlarda yaz›lan
bilgileri uygulay›n.
2 - Çal›flma alan›n›zda insanlar›n ve hayvanlar›n bulunmas›na izin
vermeyin.
3 - Tecrübesiz, yafllar› küçük ya da güçsüz kiflilerin çim biçme
makinalar›n› kullanmalar›na izin vermeyin.
4 - Motor çal›fl›rken ellerinizi ya da ayaklar›n›z› makinan›n üstüne ya
da alt›na koymay›n.
5 - Daima güvenlik içinde çal›flman›z gerekti¤ini akl›n›zdan ç›karmay›n
ve ona göre giyinin.
6 - Taban› kaymayan ayakkab›lar giyin; sandalet giymeyin.
7 - Kullan›rken gözlük ya da gözlerinizi koruyucu bafll›klar kullan›n.
8 - Makinan›n nas›l kullan›ld›¤›n› iyice ö¤renin. Özellikle acil durum
karfl›s›nda nas›l durdurulaca¤›n› ö¤renin.
9 - Islak ve kaygan zeminlerde kesim yapmay›n: Sap›n› s›k›ca tutun.
Yürüyün; koflmay›n
10 - Yokufl afla¤› ya da yokufl yukar› kesim yapmay›n. Daima enlemesine
kesim yap›n.
11 - E¤er çok dik bir e¤im varsa kesim yapmay›n.
12 - Daima gün ›fl›¤›nda ya da çok kuvvetli ›fl›kta kesim yap›n.
13 - Egzos gaz›n›n birikerek yang›n ç›karabilece¤i yerlerde makinay›
b›rakmay›n.
14 - Arka reflektör daima yerinde olmal›d›r. Makinay› torbas›z
kullanmay›n.
15 - Bir fleye çarparsan›z makinay› durdurun ve bir hasar olup olmad›¤›na
bak›n. Varsa, tamir etmeden çal›flt›rmay›n.
16 - Çalıfltırırken çim biçme makinesini e¤meyin: açıkta kalan bıçak
çevreye zarar verebilir
17 - Motor çal›fl›rken makinan›n önünde durmay›n. Birisi aniden kazara
vitese takabilir.
18 - Yollardan geçerken motoru durdurun ve çim biçme makinas›, bir
kesim alan›ndan di¤er bir alana tafl›n›rken
19 - Makinan›n emniyetli oldu¤undan emin olmak için bütün vidalar›,
somunlar›, v.s. s›k›n.
20 - Güvenlik aksam›n›n çal›flt›¤›ndan ve do¤ru tak›ld›¤›ndan emin
olmadan makinay› çal›flt›rmay›n.
21 - Karbüratör haricinde motor al›fl›rken ayar yapmay›n.
22 - Çal›flan ya da motoru halen s›cak olan makinalara yak›t koymay›n.
23 - Makinay› b›rak›rken motorunun durdu¤undan ve kesici aksam›n
dönmedi¤inden emin olun.
24 - Makinay› saklamak üzere kald›rmadan önce so¤umas›n› bekleyin.
25 - Makinan›n sürat kolunu de¤ifltirmeyin ya da oynamay›n. Bir kazaya
neden olabilirsiniz.
26 - Benzin çok parlay›c› bir maddedir. Dikkatli olun.
27 - Kendinden itmeli makinalarda motoru çal›flt›rmadan önce makinay›
bofla al›n.
28 - Torbay› ç›kar›p boflaltma deli¤ini temizlerken motoru durdurun.
29 - Emniyeti devrede de¤ilken b›rak›yorsan›z, motoru durdurun ve düz
bir zemine koyun
30 - Yerel kanunlar bazı özel durumlarda operatörün yaflı ve makinenin
kullanımı ile ilgili kısıtlamalar getirebilir
31 - ‹flleticinin (operatör) kazalardan ve üçüncü kiflilere karfl› do¤acak
risklerden ya da mülkiyetlerinden sorumlu oldu¤unu unutmay›n›z
32 - Yak›t› özellikle bu ifl için kullan›lan kaplarda depolay›n›z
33 - Doldurma ifllemini özellikle aç›k havada yap›n ve bu s›rada sigara
içmeyiniz
34 - Yak›t›n taflmas› halinde çim biçme makinas›n› çal›flt›rmadan önce
en az 5 metre uza¤a götürün
35 - Kaplar›n ve deponun kapaklar›n› dikkatlice s›k›n›z
36 - Dengeyi korumak için hasarl› b›çaklar› (maden levhalar›) ya da
civatalar› birlikte de¤ifltiriniz
37 - E¤imler üzerine daima sabit bir konum belirleyiniz
38 - E¤imlerin yönünü de¤ifltirilirken ve çim biçme makinesini bir kesim
alanından di¤er bir alana taflınırken çok dikkatli olunuz
39 - Kullan›m talimatlar›nda anlat›ld›¤› flekilde ve ayaklarla b›çak (maden
levha) aras› mesafiyi iyi ayarlayarak motoru çal›flt›r›n›z
40 - Müteakip durumların ortaya çıkması halinde motoru durdurunuz ve
elektrik ba¤lantısını kesiniz: makine her yalnız bırakıldı¤ında, bıça¤ın
(maden plaka) temizlenmesinden ya da boflaltma iflleminden önce,
torba çıkarıldı¤ında, herhangi bir temizleme veya onarımdan önce,
çim biçme makinesi normalin dıflında bir sarsılma yapıyorsa (hemen
kontrol altına alınız) ve yabancı bir cisme çarptıktan sonra çim biçme
makinesinin hasar görüp görmedi¤ini kontrol ediniz ve kullanmadan
önce bakımını yapınız
41 - Yangın çıkma riskini azaltmak için motoru, yakıt deposu kısmını,
aküyü ve yakıt doldurma kısmını ottan, yapraklardan ve ya¤dan arı
ve temiz tutunuz
42 - Afl›nm›fl ve hasarl› k›s›mlar› de¤ifltiriniz
43 - Yak›t deposunun boflalt›lmas›n›n gerekti¤i hallerde ifllemi aç›k havada
yap›n›z.
44 - Çim biçme makinesini kullanırken, daima uzun pantolon giyin
45 - Motor çalıflırken veya sıcakken yakıt deposunun kapa¤ını kesinlikle
açmayın
46 - Kullanım öncesinde, daima görsel olarak bıça¤ı denetleyin, bıçak ve
kesim aygıtının eskimemifl ve hasar görmemifl olmasına dikkat edin
47 - Çim biçme makinesinin yönünü de¤ifltirirken veya kendinize do¤ru
çekerken çok ihtiyatlı davranın
48 - Debriyaj devredeyken çalıflmayı bafllatmayın
49 - Çim biçme makinesini motor çalıflırken kesinlikle kaldırmayınız
РУССКИЙ
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Для предупреждения несчастных случаев и повреждений
выполняйте нижеизложенные правила безопасности.
1 - Внимательно прочитайте все инструкции на табличках,
закрепленных на газонокосилке
2 - Не разрешайте детям и посторонним находиться в зоне работы
газонокосилки
3 - Не разрешайте пожилым людям или людям с нарушениями
органов движения использовать газонокосилку
4 - При работающем двигателе избегайте контактов рук или ног
с вращающимися частями косилки
5 - Всегда помните о правилах безопасности и специальной
одежде
6 - При использовании всегда используйте закрытую обувь, а не
сандалии или тапочки
7 - При работе всегда используйте защитные очки или защитные
экраны
8 - Перед использованием ознакомьтесь со всеми органами
управления и особенно обратите внимание на то, как
остановить косилку в случае опасной ситуации
9 - Не косите на влажных или скользких участках, тщательно
удерживайте ручки управления косилкой и идите за ней, ни в
коем случае не бегите
10 - Не косите в верх и вниз по склону, всегда только вдоль; если
склон крутой (более 18°), не косите такой склон
11 - Всегда косите днем или на хорошо освещенных пространствах
12 - Никогда не оставляйте косилку в местах, где могут
скапливаться выхлопные газы
13 - Перед началом работы всегда проверяйте правильность
установки задней крышки
14 - Никогда не используйте косилку без бункера для сбора травы
15 - При попадании посторонних предметов под нож
газонокосилки: остановите двигатель и проверьте возможные
повреждения, не запускайте повторно двигатель без
восстановления поврежденных частей
16 - Не наклоняйте газонокосилку при работающем двигателе,
нож может нанести повреждения
17 - Никогда не становитесь перед газонокосилкой с работающим
двигателем, кто-нибудь может случайно привести ее в
движение
18 - При пересечении дорожек, улиц всегда выключайте двигатель
19 - Проверяйте наличие и состояние всех частей крепежа
газонокосилки перед использованием
20 - Перед запуском двигателя проверьте состояние и правильную
установку защитных устройств
21 - Никогда не запускайте двигатель в закрытых помещениях
22 - При очистке опасных частей используйте защитные перчатки
23 - Никогда не производите регулировки (включая карбюратор)
при работающем двигателе
24 - Не производите дозаправку при работающем или горячем
двигателе
25 - При временном прекращении работы остановите двигатель и
убедитесь, что все вращающиеся части остановились
26 - Перед постановкой на хранение охладите двигатель
27 - Не изменяйте регулировки ручки управления оборотами
двигателя, это может привести к повреждениям и травмам
28 - Перед каждым запуском двигателя проверяйте уровень масла
в картере и уровень бензина в бензобаке
29 - Бензин является легковоспламеняющимся веществом, в связи
с этим производите заправку с осторожностью
30 - Если Вы запустили двигатель без бункера для сбора травы,
не стойте рядом с открытым выбрасывающим отверстием
31 - Если Вы оставляете газонокосилку без присмотра, остановите
двигатель, снимите высоковольтный провод со свечи
зажигания и поместите его на свободное место вдали от
свечи
32 - Никогда не прикасайтесь к горячим частям, таким как
глушитель, и вращающимся частям косилки
33 - Правила запрещают использовать газонокосилку в плохом
физическом состоянии
34 - Имейте в виду, что оператор или пользователь является
ответственным за возможные травмы и повреждения,
нанесенные другим людям или имуществу
35 - Бензин храните в специально предназначенных для этого
емкостях
36 - Производите заправку на свежем воздухе и не курите при
этом
37 - Если при заправке произошли протечки, перед запуском
переместите газонокосилку на 5 метров от места пролива
38 - Для предотвращения разбалансировки рабочего ножа
производите замену поврежденных ножей и болтов
своевременно
39 - Всегда сохраняйте устойчивую позицию
40 - Соблюдайте повышенную осторожность при изменении
направления движения, Вы можете поскользнуться
41 Чтобы ограничить опасность пожара, сохраняйте в чистоте
двигатель, глушитель, отсек аккумулятороной батареи, а
также место хранения топлива от травы, листьев, масла и
смазочных материалов.
42 Немедленно замените изношенные и поврежденные части
машины.
43 При необходимости опорожнения топливного бака,
выполните эту операцию на открытом воздухе.
44 При работе с газонокосилкой носите всегда длинные
брюки.
45 Не развинчивайте пробку топливного бака при
включенном или горячем двигателе.
46 Перед началом работы контролиуйте состояние ножа,
соответствующего крепежного болта и, вообще, всей
системы на отсутствие износа или повреждений.
47 Действуйте очень осмотрительно при изменении
направления работы или в случае притаскивания
газонокосилки к себе.
48 Не запускайте двигатель при включенном сцеплении.
49 Не поднимайте газонокосилку при включенном
двигателе.
31
âesky
BEZPEâNOSTNÍ P¤EDPISY
DodrÏujte bezpodmíneãnû následující rady, vyhnete se tak i velmi
váÏn˘m úrazÛm.
1 - Pozornû si pfieãtûte a dodrÏujte pokyny uvedené na ‰títcích
pfiipevnûn˘ch ke stroji.
2 - Pfiesvûdãete se, Ïe nikdo, zejména ne dûti, nestojí v pracovním
dosahu sekaãky.
3 - NepÛjãujte sekaãku osobám, které nemají odpovídající vûk, ani
zku‰enosti, ani potfiebnou fyzickou sílu.
4 - Je-li motor spu‰tûn˘, nepfiibliÏujte ruce ani nohy ke krytu noÏe.
5 - VÏdy myslete na svoji bezpeãnost, a proto se k práci vhodnû
oblékejte.
6 - VÏdy si obléknûte pevné boty, nikdy ne sandály.
7 - Pfied zaãátkem práce si vÏdy nasaìte ochranné br˘le nebo jinou
ochranu oãí.
8 - Seznamte se s tím, jak se sekaãka pouÏívá, s jejími ovladaãi a
také s tím, jak ji v pfiípadû nutnosti rychle vypnout.
9 - Nikdy sekaãku nepouÏívejte na vlhké trávû nebo na kluzkém
povrchu; drÏte pevnû drÏadlo; jdûte pomalu, nikdy nebûhejte.
10 - V kopcovitém terénu sekejte po vrstevnici, nikdy ne po spádnici;
nikdy nesekejte na pfiíli‰ prudk˘ch svazích.
11 - Sekejte pouze za denního svûtla nebo pfii silném umûlém osvûtlení.
12 - Nikdy nenechávejte sekaãku v místech, kde se mohou hromadit
v˘pary z paliva, které by mohly zpÛsobit poÏár.
13 - VÏdy zkontrolujte, zda je zadní deflektor správnû nasazen˘.
14 - Nikdy nepouÏívejte sekaãku bez sbûrného vaku.
15 - Narazíte-li na nûjak˘ pfiedmût, vypnûte motor a zkontrolujte
rozsah po‰kození sekaãky; nikdy nepokraãujte znovu v práci bez
opravy pfiípadného po‰kození.
16 - Pfii spu‰tûní sekaãku nenaklánûjte: nekryt˘ nÛÏ by mohl nûco
po‰kodit.
17 - Nikdy si nestoupejte pfied sekaãku, je-li motor zapnut˘ : nûkdo by
mohl omylem zapnout pojezd.
18 - Musíte-li pfiejít pfies pû‰inku, pfiíkop apod., nebo pfiená‰íte-li
sekaãku z jedné pracovní oblasti do druhé, vypnûte motor.
19 - VÏdy se pfiesvûdãete, zda jsou v‰echny matice a ‰rouby dobfie
utaÏené.
20 - Pfied pouÏitím sekaãky vÏdy zkontrolujte, zda jsou v‰echny
bezpeãnostní a ochranné prvky správnû namontované.
21 - Za chodu motor nikdy nesefiizujte, s v˘jimkou karburátoru.
22 - NedoplÀujte palivo s motorem v chodu, ani kdyÏ je motor je‰tû
tepl˘.
23 - Pfied opu‰tûním sekaãky vypnûte motor a pfiesvûdãete se, Ïe se
v‰echny pohyblivé souãásti zastavily.
24 - Pfied uloÏením sekaãky do uzavfieného prostoru nechte
vychladnout motor.
25 - Za Ïádn˘ch okolností nikdy neupravujte omezovaã rychlosti
motoru.
26 - Benzín je velmi hofilavá kapalina; vÏdy s ním manipulujte s co
nejvût‰í opatrností.
27 - JestliÏe zapnete motor bez nasazeného sbûrného vaku,
nepfiibliÏujte se k0016000vyhazovacímu otvoru.
28 - JestliÏe necháte sekaãku bez dozoru, vypnûte motor a sekaãku
32
postavte na rovné místo.
29 - Nikdy se nedot˘kejte pohybliv˘ch nebo hork˘ch ãástí, napfi. tlumiãe
v˘fuku motoru.
30 - Místní zákony mohou stanovit omezení pro vûk obsluhy sekaãky
a vymezit pro pouÏití sekaãky zvlá‰tní podmínky.
31 - Uvûdomte si, Ïe obsluha sekaãky je odpovûdná za úrazy osob a
po‰kození jejich majetku.
32 - Benzín skladujte v kanystrech speciálnû urãen˘ch k tomuto úãelu.
33 - DoplÀování paliva provádûjte v˘luãnû v otevfieném prostoru a
nekufite pfii nûm.
34 - JestliÏe pfii plnûní nádrÏky dojde k úniku paliva, pfieneste sekaãku
do vzdálenosti nejménû 5 metrÛ a teprve tam ji startujte.
35 - ¤ádnû utahujte uzávûry nádrÏky a kanystrÛ.
36 - Po‰kozené ‰rouby nebo noÏe vymûÀujte spoleãnû, abyste
neporu‰ili vyváÏení noÏe.
37 - Na svazích udrÏujte vÏdy stabilní polohu.
38 - Pfii zmûnû smûru ve svahu a pfii pfiepravû sekaãky z jednoho
sekacího místa na druhé buìte obzvlá‰tû opatrní.
39 - Motor zapínejte podle pokynÛ v návodu a s nohama v dostateãné
vzdálenosti od noÏe.
40 - Vypnûte motor a odpojte svíãku: pfii kaÏdém opu‰tûní sekaãky,
pfied ãi‰tûním prostoru noÏe nebo vyhazovacího otvoru, pfii
odstraÀování sbûrného vaku, pfied kaÏd˘m ãi‰tûním nebo opravou,
jestliÏe sekaãka zaãne neobvykle vibrovat (ihned zkontrolujte) a
po nárazu do cizího pfiedmûtu. Zkontrolujte, zda se sekaãka
nepo‰kodila a pfied dal‰ím pouÏitím ji opravte.
41 - Ke sníÏení rizika poÏáru udrÏujte v ãistotû a bez zbytkÛ trávy, listÛ,
tuku a oleje motor, tlumiã v˘fuku, prostor na baterii a místo
skladování paliva.
42 - Opotfiebované nebo po‰kozené díly vymûÀte.
43 - Musíte-li vylít palivo z nádrÏky, proveìte to v otevfieném prostoru.
44 - Pfii práci se sekaãkou si vÏdy obléknûte dlouhé kalhoty.
45 - Uzávûr nádrÏky na benzín nikdy neotvírejte, je-li motor je‰tû v
chodu, nebo je tepl˘.
46 - Pfied pouÏitím sekaãky si vÏdy prohlédnûte nÛÏ, ‰roub noÏe a celé
sekací zafiízení , zda není opotfiebované nebo po‰kozené.
47 - Buìte velmi opatrní pfii zmûnû smûru nebo pfii otáãení sekaãky
smûrem k sobû.
48 - Nikdy nestartujte sekaãku se zapnut˘m pojezdem.
49 - Nikdy sekaãku nezdvihejte, je-li motor v chodu.
33
34
35
36
TR
Ç‹M B‹ÇME MAK‹NALARININ PARÇALARI
1 - Gaz kolonu
2 - Friksiyon kolu
3 - Sap
4 - Çim torbasi
5 - Arka de¤ifltirici
6 - Dümen kolu yükseklik ayar›
RUS
7 - Kesim yüksekli¤i göstergesi
8 - Kesim yüksekli¤i ayarlay›c›
9 - Çal›flt›rma kolu
10 - Motor fren kolu
11 - Sürat Teli
CZ
SOUâÁSTI SEKAâKY
1 - Ovládání plynu
2 - Páka pojezdu
3 - ¤idítka
4 - Sbûrn˘ vak na trávu
5 - Zadní deflektor
6 - Regulace v˘‰ky fiidítek
7 - Ukazatel v˘‰ky sekání
8 - Regulace v˘‰ky sekání
9 - DrÏadlo startéru
10 - Páka brzdy motoru
11 - Ovladaã rychlosti pojezdu
ЧАСТИ ГАЗОНОКОСИЛКИ
1 - Акселератор (ручка газа)
2 - Ручка привода движения колес
3 - Ручка
4 - Бункер для сбора травы
5 - Задняя крышка
6 - Кнопка регулировки высоты
7 - Контроль высоты стрижки
8 - Регулировка высоты кошения
9 - Ручка стартера
10 - Ручка тормоза двигателя
11 - Контроль скорости
37
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 4
Türkçe
РУССКИЙ
âESKY
MONTAJ
ПЕРЕД ПУСКОМ В ХОД
P¤ED UVEDENÍM DO CHODU
Nota: Için motorlar›n›n kullan›m k›lavuzuna
bak›n.
Перед началом сборки и использования
газонокосилки внимательно прочитайте
эту инструкцию.
Poznámka: pokyny k0016000obsluze a
údrÏbû motoru naleznete v pfiiloÏené
pfiíruãce.
KOLUN SÖKÜLMES‹ (fiekil 1-2-3)
- Kolu, flekil 1’de gösterildi¤i flekilde kald›r›n.
Pozisyona getirdikten (B) ve kolun yüksekli¤ine
karar verdikten sonra, üç konumdan (C, fiekil
2) birini seçerek, tokmaklar› s›k›flt›r›n (A, fiekil
3).
УСТАНОВКА РУЧКИ (Рис. 1-2-3)
Поднимите ручку, как показано на рис. 1,
затяните крепежные барашки (А, Рис. 3)
после установки ручки (В), установите
высоту ручки. Выберите одно из трех
положений (С, рис. 2)
MONTÁÎ ¤IDÍTEK (obr. 1-2-3)
- Pfietoãte fiidítka dozadu jako na obr. 1 a
nasaìte ji otvory na svorníky v drÏácích. Po
umístûní fiidítek (B) a zvolení jedné
z0016000polohy v˘‰ky fiidítek (C, obr. 2)
nasaìte podloÏky a utáhnûte rÛÏice (A, obr.
3).
SAP YÜKSEKLIK AYARI (fiekil 3)
- Kollar› (A) gevfletin ve sap› kald›rarak ya da
indirerek yüksekli¤ini ayarlay›n.
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЧКИ (Рис. 3)
Отпустите барашки (А) и установите ручку в
удобное положение (В).
ÇIM TORBASI (fiekil 4-5)
- Torban›n çerçevesini (D) torbaya (E) geçirin
(fiekil 4).
- Torban›n (F) plastik kenar›n› tornavidayla
çerçeveye oturtun (fiekil 5).
ТРАВОСБОРНИК (Рис.4-5)
Вставьте раму (D) в травосборник (Е) как
показано на рис. 4
Установите
пластиковый
бордюр
травосборника (F) на раму при помощи
отвертки (рис. 5).
ÇIM TORBASININ YERLETIRILMESI (fiekil 6-7)
- Arka reflektörü (G) kald›r›n.
- ‹ki çengeli (H), deflektörün pimi (I) üzerine
dayay›n.
- Arka reflektörü indirin ve tamamiyle torban›n
üstüne
oturtun.
38
Fig. 3
УСТАНОВКА ТРАВОСБОРНИКА (Рис. 6-7)
Поднимите задний дефлектор (G).
Закрепите два крюка (Н) на ось дефлектора
(I).
Опустите задний дефлектор и убедитесь,
что он полностью покрывает верхнюю часть
травосборника.
V¯·KA ¤IDÍTEK (obr. 3)
- Uvolnûte rÛÏice (A) a pfiesuÀte ãepy na koncích
fiidítek do jiného otvoru v drÏácích (B).
SBùRN¯ VAK (obr. 4-5)
- Rám (D) nasuÀte do vaku (E) jako na obr. 4.
- Plastové okraje vaku (F) upevnûte k rámu
pomocí plochého nástroje nebo ‰roubováku.
(obr. 5).
UMÍSTùNÍ VAKU (obr. 6-7)
- Zdvihnûte deflektor (G).
- Na osu deflektoru (I) zaháknûte dva háãky
(H).
- Deflektor spusÈte a pfiesvûdãete se, Ïe úplnû
uzavírá horní ãást sbûrného vaku na trávu.
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7
39
Fig. 9 A
Fig. 9 B
Fig. 9 C
Fig. 10
Fig. 11
Türkçe
РУССКИЙ
âESKY
KULLANIMI
ЗАПУСК И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ГАЗОНОКОСИЛКИ
STARTOVÁNÍ
GÜVENLIK ÖNLEMLERI
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
BEZPEâNOSTNÍ P¤EDPISY
- Çal›flt›rmadan önce motoru kontrol edin. MOTOR
KULLANIM KILAVUZUNU okuyun.
- Motoru çimen yüksekli¤i fazla olmayan aç›kl›k bir
alanda çal›flt›r›n. Kesilecek alandan tafllar›, sopalar›,
kablolar›, v.s. temizleyin.
- Bu k›lavuzda yazan güvenlik önlemlerini okuyun.
- Egzos gazlar› oldukça zehirlidir. Motoru kapal› ya da
havas›z bir yerde çal›flt›rmay›n.
- Motoru çal›flt›rmadan önce b›ça¤›n serbest olup
olmad›¤›na bak›n.
- Depo vanas›n› aç›n. MOTOR KULLANIM
KILAVUZU’nu okuyun.
- Gaz Kolunu MAX’a getirin. (fiekil 9A-B-C).
- Ateflleme dü¤mesine (A) basarak karbüratörü
doldurun (fiekil 10).
- Daha sonra, yavaflça motor fren kolunu (C) sapa (B)
do¤ru çekin (fiekil 11).
- Проверьте двигатель перед началом работы. СМ.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ.
- Заводите двигатель на открытом воздухе, не в
высокой траве. Уберите все камни, палки, провода
и т.д. из рабочей зоны.
- Внимательно ознакомьтесь с мерами безопасности,
указанными в данном руководстве.
- Выхлопные газы являются высокотосичными;
никогда не заводите двигатель в закрытом или
плохо вентилируемом помещении.
- Перед запуском двигателя убедитесь, что нож
вращается легко.
- Откройте крышку бака: СМ. РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ.
- Убедитесь, сцепление отключено.
- Установите дроссельный рычаг в положение MAX
(Рис. 9 А-В-С).
- Заполните карбюратор, нажав праймер (А, Рис. 10).
Затем медленно потяните рычаг тормоза двигателя
(А) назад к ручке (В, Рис. 11).
MANUEL ÇALITIRMA (fiekil 12)
- Starter ipini yavaflça, bir dirençle karfl›lafl›ncaya
kadar çekin. Sonra h›zla çekin. ‹pi h›zla b›rakmay›n;
yavafl yavafl b›rak›n.
- Pfied spu‰tûním motoru zkontrolujte hladinu oleje v
motoru: VIZ NÁVOD K MOTORU
- Sekaãku startujte ve volném prostoru bez vysoké
trávy. Plochu, kterou chcete sekat, dobfie prohlédnûte
a odstraÀte v‰echny kameny, kosti, kusy dfieva apod.
- Pfieãtete si bezpeãnostní pfiedpisy uvedené v této v
pfiíruãce.
- V˘fukové plyny obsahují oxid uhelnat˘, kter˘ je velmi
jedovat˘; nikdy nezapínejte sekaãku v uzavfieném,
nebo ‰patnû vûtraném prostoru.
- Pfied spu‰tûním motoru zkontrolujte, zda není nÛÏ
zablokovan˘.
- Otevfiete palivov˘ kohoutek (je-li): VIZ NÁVOD K
MOTORU
- Pfiesvûdãete se, Ïe je pojezd vypnut˘.
- Páãku plynu dejte do polohy MAX (obr.9A-B-C).
- Opakovan˘m stiskem tlaãítka nastfiikovaãe (A, obr.
10) naplÀte karburátor. Páku brzdy motoru (C)
pfiitáhnûte k fiidítkÛm (B, obr.11).
РУЧНОЙ ЗАПУСК (Рис. 12)
- Медленно потяните ручку стартера, пока не
встретите сопротивление, затем резко дерните.
Не позволяйте ручке стартера слишком быстро
вернуться в обратное положение, а сделайте это
медленно.
ELEKTRIKLE ÇALIfiTIRMA (fiekil 14)
- Manuel olarak çal›flt›rd›ktan sonra makina yaklafl›k
15 dakika orta devirde çal›flt›r›l›r.
- Motoru çal›flt›rmak için anahtar› Pozisyon 1’e getirin.
Pilin ömrünü uzatmak istiyorsan›z, 5 saniyeden
fazla kullanmay›n. ‹kinci denemeye kalkmadan önce
10 saniye kadar bekleyin.
Motor çal›flt›ktan sonra gaz kolunu MAX ile MIN
aras›na getirin (fiekil 13A-B-C). Motoru bir kaç dakika
daha çal›flt›rarak ›s›nmas›n› sa¤lay›n.
МОДЕЛИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТАРТЕРОМ (Рис. 14)
- При первом пуске используйте устройство ручного
запуска и оставляйте двигатель в работе в течение
около 15 минут при среднем режиме оборотов.
- Переведите ключ в положение 1 для запуска
двигателя. Для обеспечения более длительного
срока службы аккумуляторной батареи держите
ключ в положении запуска в течение не менее 5-ти
секунд. Подождите по крайней мере 10 секунд
перед выполнением второй попытки запуска.
После запуска двигателя установите дроссельный
рычаг в положение между MAX И MIN (Рис. 13 А-В-С).
Дайте двигателю поработать несколько минут, чтобв
разогреться.
40
RUâNÍ STARTOVÁNÍ (obr. 12)
- Zatáhnûte pomalu za startovací lanko, aÏ ucítíte
odpor, a pak za nûj zatáhnûte energicky. DrÏadlo
startéru nikdy nepou‰tûjte, ale po celou dobu zpûtného
navíjení lanka ho drÏte. Startování v0016000pfiípadû
potfieby opakujte.
MODELY S ELEKTRICK¯M STARTÉREM (obr. 14)
- První nastartování proveìte ruãnû (viz v˘‰e) a nechte
bûÏet motor asi 15 minut na stfiední otáãky.
- VloÏte klíãek do spínaãe zapalování a motor nastartujte
pootoãením klíãku do polohy 1. Abyste prodlouÏili
Ïivotnost baterie, podrÏte klíã v0016000poloze 1 pouze
na 5 vtefiin a pfied dal‰ím spu‰tûním poãkejte nejménû
10 vtefiin.
Po spu‰tûní motoru dejte páãku plynu do polohy mezi
MAX a MIN (obr. 13A-B-C). V této poloze nechte
motor nûkolik minut bûÏet, aby se zahfiál.
Pfii startování teplého motoru nepouÏívejte nastfiikovaã.
Fig. 12
Fig. 13 A
Fig. 13 B
Fig. 13 C
Fig. 14
-
41
Fig. 16 A
Fig. 16 B
Türkçe
KES‹M
Fig. 16 C
Fig. 21 A
РУССКИЙ
ЗАПУСК И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ГАЗОНОКОСИЛКИ
Fig. 17
Fig. 18
âESKY
ZAPNUTÍ A ZASTAVENÍ MOTORU
KESIM
РАБОТА С ГАЗОНОКОСИЛКОЙ
SEâENÍ
- Gaz Kolunu MAX’e getirin. (fiekil 16A-B-C).
- Sürat kontrol kolunun M‹N’de olmas›
gerekir.(fiekil 17, model V).
- Daha sonra, yavaflça vites kolunu (A) sapa (B)
do¤ru çekin (fiekil 18).
- Установите дроссельный рычаг в
полодение MAX (Рис. 16 А-В-С).
- Проверьте, чтобы устройство контроля
скорости находилось в положении самой
медленной скорости (рис. 17) (мод. V).
- Затем медленно потяните рычаг сцепления
(А) назад к рукоятке (В, Рис. 18).
- Páãku plynu dejte do polohy MAX (obr.16AB-C).
- Pfiesvûdãete se, Ïe je ovladaã rychlosti pojezdu
v nejpomalej‰í poloze (obr. 17) (mod. V).
- Páku pojezdu (A) pfiitáhnûte k fiidítkÛm (B,
obr.18). Sekaãka se rozjede.
Sürati kolla ayarlay›n (fiekil 19) (model V).
Motoru durdurmadan önce sürat koluna
yavaa getirin (fiekil 17).
Sürat ayar kolu yaln›z makina hareket
halindeyken oynat›labilir.
KES‹M YÜKSEKL‹⁄‹ (Sekil 20)
Kesim yüksekli¤ini ayarlamak istedi¤inizde
motoru durdurun.
- Kolu (A) çevirerek makinan›z› yükseltin ya da
alçalt›n.
MOTORUN DURDURULMASI
- Makinay› bir kaç dakika rölantide çal›flt›r›n.
- Gaz kolunu MIN’a getirin. (fiekil 21 A-B-C).
- Yak›t Deposunun vanas›n› kapay›n (MOTOR
KULLANIM KILAVUZUNA BAKIN).
- Durdurmak için kolu (C) b›rak›n (fiekil 22).
42
Отрегулируйте переднюю скорость при
помощи рычага (Рис. 19) (мод. V).
Перед остановкой двигателя установите
рычаг в положение самой медленной
скорости (Рис. 17). Передвигайте рычаг
контроля скорости толко когда
газонокосилка находится в движении.
Posunutím ovladaãe rychlosti pojezdu z obr.
19 dopfiedu nebo dozadu sefiiìte rychlost
pohybu sekaãky (mod. V).
Pfied vypnutím sekaãky dejte ovladaã
rychlosti pojezdu do nejpomalej‰í polohy
(obr.17). Ovladaã se smí pouÏívat jen tehdy,
je-li sekaãka v pohybu.
V¯·KA SEKÁNÍ (obr.20)
ВЫСОТА СТРИЖКИ (РИС. 20)
Всегда останавливайте двигатель перед
регулировкой высоты стрижки.
- Поверните ручку (А), чтобы поднять или
опустить Вашу газонокосилку.
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
- Дайте двигателю поработать несколько
минут на холостом ходу.
- Установите дроссельный рычаг в
положение MIN (Рис. 21 А-В-С).
- Закройте пробку (СМ. РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ).
- Отпустите рычаг (С, Рис. 22).
Pfied sefiizováním v˘‰ky sekání vÏdy
vypnûte motor.
- Sekaãku zv˘‰íte nebo sníÏíte otáãením
knoflíku (A).
VYPNUTÍ MOTORU
- Motor nechte bûÏet na minimální otáãky asi 23 minuty.
- Páãku plynu dejte do polohy MIN (obr.21A-BC).
- Zavfiete palivov˘ ventil (je-li) (VIZ NÁVOD K
MOTORU).
- Uvolnûte páku brzdy motoru (C, obr. 22).
Fig. 19
Fig. 20
Fig. 21 B
Fig. 21 C
Fig. 22
43
Türkçe
KES‹M
DIKKAT:
- Torba delikse ya da çimenle doluysa makinan›z›
çal›flt›rmay›n.
- Torbay› ç›kartmadan önce motoru durdurun.
РУССКИЙ
ЗАПУСК И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КОСИЛКИ
âESKY
POUÎITÍ
ВНИМАНИЕ:
- Не используйте косилку с полным бункером
или без него.
- Всегда останавливайте двигатель перед
снятием бункера для сбора травы.
UPOZORNùNÍ!
- NepouÏívejte sekaãku, je-li tkanina sbûrného
vaku fiídká nebo zanesená trávou.
- Pfied vytaÏením sbûrného vaku vÏdy vypnûte
motor.
NOT:
- Çim çok uzunsa iki kesim yap›n. ‹lki maksimum
yükseklikte olsun; ikincisi de istenen yükseklikte
olsun.
- Çimi d›fltan içe do¤ru bir spiral fleklinde kesin.
-
-
-
44
ВНИМАНИЕ:
- Если трава слишком высокая:
1. установите максимальную высоту кошения,
2. установите желаемую высоту.
POZNÁMKA
- JestliÏe je tráva, kterou chcete posekat, pfiíli‰ vysoká,
postupujte ve dvou fázích: v první sekejte na
maximální v˘‰ku seãení, v druhé na poÏadovanou
v˘‰ku.
- Trávu sekejte do spirály, z vnûj‰ku smûrem dovnitfi.
TAINMASI MUHAFAZASI
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
P¤EPRAVA / SKLADOVÁNÍ
Makinan›z› tafl›rken sarsmay›n. Yak›t dökülürse
yang›n tehlikesi olabilir.
Yak›t deposunun kapama valfi kapal› olmal›d›r (Motor kullan›m k›lavuzuna bak›n).
Tafl›nma s›ras›nda saplar katlanabilir. Kolu b›rak›n
ve üst sap› katlay›n.
Kablolar›n s›k›flmas›n› ya da gerilmesini önleyin.
Torbay› ç›kar›n.
Kaportan›n alt›n› temizleyin.
Makinay› kontrol edin ve hava filtresini temizleyin.
Vidalar›, somunlar›, vs. s›k›flt›r›n.
Yak›t deposundaki yak›t›n tümünü boflalt›n.
Karbüratördeki yak›t› boflaltmak için makina durana
kadar çal›flt›r›n.
Paslanabilecek aksam› gresleyin ya da ya¤lay›n.
Bujiyi ç›kar›n. Silindire 5-10 cm3 kadar iyi ya¤ koyun.
Ya¤› silindirde ve valflerde (4 zamanl› motorlar için)
da¤›tmak için starter ipini çekerek motorun 4-5 kez
döndürün.
Bujiyi tak›n ama buji telini ba¤lamay›n.
Starter ipini yine direnle karfl›lafl›ncaya kadar çekin
ve b›rak›n.
Makinay› kuru ve beton zeminde b›rak›n. Rutubete
karfl› korumak için alt›na mukavva koyun.
ВНИМАНИЕ
- При транспортировке не переворачивайте
косилку, это может привести к проливу топлива
и вытеканию масла из картера двигателя.
- Убедитесь, что пробка топливного бака надежно
закрыта (смотрите паспорт двигателя).
- При траспортировке и хранении ручки
управления могут быть сложены; для этого
отверните барашки на ручке и корпусе косилки.
ВНИМАНИЕ: при складывании ручек не
пережмите тросы управления.
- Снимите бункер для сбора травы.
- Очистите от травы корпус косилки.
- Убедитесь, что косилка находится в рабочем
состоянии, и очистите воздушный фильтр.
- Тщательно проверьте крепление всех болтов и
гаек.
- Осушите топливный бак.
- Запустите двигатель для полной выработки
топлива.
- Чтобы предотвратить коррозию отдельных
частей косилки, смажьте их смазкой или маслом.
- Удалите свечу зажигания и влейте 5-10 гр.
чистого машинного масла.
- Прокрутите
двигатель
для
лучшего
распределения масла внутри двигателя и на
клапанах.
- Поместите высоковольтный провод вдали от
свечи зажигания.
- Потяните стартер.
- Храните косилку в сухом месте, защитите лезвие
и корпус от попадания влаги.
JestliÏe musíte sekaãku pfiepravovat,
nepfieklápûjte ji: mohlo by vytéct palivo nebo olej, a
mohl by vzniknout poÏár.
- Ovûfite si, Ïe je víãko nádrÏky dobfie zavfiené (viz
pokyny v pfiiloÏeném návodu k motoru).
- K usnadnûní pfiepravy a skladování je moÏné
fiidítka sklopit: uvolnûte hvûzdice a horní ãást fiidítek
sniÏte.
- Vyjmûte sbûrn˘ vak.
- Oãistûte dobfie spodní ãást krytu sekaãky. Pfiitom
naklápûjte sekaãku pouze dozadu na rukojeÈ tak,
aby motor byl svíãkou nahofie.
- Zkontrolujte dobr˘ stav sekaãky a vyãistûte
vzduchov˘ filtr atd.
- VÏdy se pfiesvûdãte, zda jsou v‰echny matice a
‰rouby dobfie utaÏené.
- Vyprázdnûte i karburátor tak, Ïe ponecháte motor
v chodu aÏ do úplného spotfiebování paliva.
- âásti, které by mohli rezivût, namaÏte tukem nebo
motorov˘m olejem.
- Vyjmûte svíãku a do otvoru válce nalijte asi 5 aÏ 10
cm3 ãistého motorového oleje.
- Asi 4x nebo 5x zatáhnûte za startovací lanko, aby
se olej dobfie dostal dovnitfi válce a k ventilÛm
(ãtyfitaktní motor).
- Svíãku namontujte zpût.
- Opût zatáhnûte za lanko, aÏ ucítíte odpor.Pak
uvolnûte drÏadlo startéru.
- Sekaãku ukládejte na suché místo, pokud moÏno s
betonovou podlahou. K ochranû pfied vlhkostí ji
mÛÏete poloÏit na prkna nebo na polici.
45
Türkçe
РУССКИЙ
âESKY
DEPODAN ÇIKARILMASI
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
P¤ED OPùTOVN¯M UVEDENÍM
SEKAâKY DO PROVOZU
Depodan çikarilmasi:
- Вытящите свечу зажигания и промойте в
чистом бензине.
Postupujte následujícím zpÛsobem:
- Vyjmûte svíãku a umyjte ji benzínem.
- Bujiyi ç›kar›n ve temiz benzinle temizleyin
- Вытрите ее насухо.
- Nechte ji uschnout.
- Kurutun.
- Fazla ya¤› atmak için starter kolunu bir kaç kez
çekin.
- Прокрутите стартер двигателя для
распределения масла внутри двигателя.
- Zatáhnûte nûkolikrát za spou‰tûcí lanko, aby
se odstranil nadbyteãn˘ olej.
- Установите свечу зажигания на место.
- Namontujte svíãku.
- Bujiyi tak›n.
- Смотрите пункт “Запуск двигателя”.
- Dále postupujte podle kapitoly "Startování".
- “Motorun çal›flt›r›lmas›” bölümüne bak›n.
BAKIM
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ÚDRÎBA
Makinan›zdan maksimum verim alabilmeniz
için afla¤›da belirtilen ayarlar› ve bak›m› yap›n.
Для долгого и качественного использования
Вашей косилки внимательно читайте
инструкцию по эксплуатации.
Chcete-li, aby vám sekaãka co nejdéle slouÏila
a zachovala si svoje nejlep‰í pracovní
vlastnosti, dodrÏujte peãlivû následující rady k
jejímu sefiizování a údrÏbû.
YALNIZ ORJINAL YEDEK PARÇALARI
KULLANIN.
Makinaniza bakim yapmadan once buji telini
ayirin. Motor ve Karbüratör konusunda motor
kullan›m k›lavuzuna bak›n.
KESICI AKSAMININ BAKIMI
B›çakla u¤rafl›rken dikkatli olun. Daima
koruyucu eldiven giyin.
- Her kesimden sonra makinay› iyice temizleyin.
- B›ça¤› bileyin.
- Keskin olmayan bir bݍak iyi kesim yapmaz.
Hasarl› ya da eski bir b›çak tehlikeli olabilir.
Deforme olmufl ya da bozulmufl bݍak
de¤ifltirilmelidir
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ
Внимание - Перед началом любых работ
по регулировке, обслуживанию или ремонту
косилки
всегда
отсоединяйте
высоковольтный провод от свечи зажигания.
Двигатель и карбюратор (смотрите
паспорт двигателя).
Pfied kaÏd˘m zásahem na sekaãce sejmûte
kabel ze svíãky.
Motor a karburátor: viz pfiiloÏen˘ návod k
motoru.
ÚDRÎBA SEKACÍHO ZA¤ÍZENÍ
ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЖУЩЕГО
ИНСТРУМЕНТА
Будьте осторожны при работе с лезвием.
Используйте защитные перчатки.
- Каждый раз после кошения тщательно
очищайте косилку.
- Лезвия должны быть острыми.
- Заточенное лезвие залог хорошей работы
косилки.
Внимание
Сломанный
или
поврежденный нож опасен, замените его.
46
POUÎÍVEJTE V¯HRADNù ORIGINÁLNÍ
NÁHRADNÍ DÍLY
S noÏi manipulujte vÏdy s co nejvût‰í
opatrností. Pfii práci vÏdy pouÏívejte ochranné
rukavice.
- Po kaÏdém pouÏití sekaãky vyãistûte její
spodní ãást od zbytkÛ trávy. Pfiitom naklápûjte
sekaãku pouze dozadu na rukojeÈ tak, aby
motor byl svíãkou nahofie.
- Ostfií noÏe udrÏujte vÏdy dobfie nabrou‰ené.
- S nenabrou‰en˘m ostfiím nebude sekaãka
dobfie sekat.
Deformovan˘ nebo po‰kozen˘ nÛÏ musíte
vymûnit.
47
Fig. 25
Fig. 24
Fig. 26
Fig. 27
Türkçe
РУССКИЙ
âESKY
BAKIM
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ÚDRÎBA
Yak›t vanas›n› kapat›n. Buji telini ay›r›n.
Çim biçme makinas›n› karbüratör üste gelecek
flekilde tutun.
Закройте топливный кран.
Отсоедините высоковольтный провод от
свечи зажигания.
Располагайте косилку карбюратором
кверху.
Zavfiete palivov˘ ventil (je-li).
Sejmûte kabel ze svíãky.
Sekaãku naklopte dozadu tak, aby motor byl
svíãkou nahofie.
BIÇAK (fiekil 24)
- Viday› (A) saatin tersi yönde çevirerek gevfletin.
- B›çak de¤ifltirmek için vidalar› (A) 40 Nm (4.0
Kgm) güçle s›k›n.
B›ça¤›n dengesini kontrol etmek için b›ça¤›n
deli¤inden yuvarlak e¤e geçirin. E¤e yatay olarak
duruyorsa dengeli, duram›yorsa dengesiz
demektir. A¤›r gelen taraf› törpüleyin (fiekil 25).
B›ça¤› bilerken ya da törpülerken orjinal kesim
aç›s›n› (C) muhafaza edin (fiekil 26). B›çak
de¤ifltirirken (B) yüzünün üste gelmesine dikkat
edin (fiekil 26).
PIL
Uzun süre kullan›mad›¤›nda pil zay›flayacak ve
flarj edilmesi gerekecektir.
- Pil kablolar›n› flarjöre (A) ba¤lay›n (fiekil 27).
- fiarjörü 230 V ç›k›fl›na ba¤lay›n (fiekil 28).
- fiarj süresi 24-36 saattir.
48
ЛЕЗВИЕ (Рис. 24)
- Открутите болт (А) против часовой стрелки.
- Болт крепления ножа (А) должен быть
затянут динамометрическим ключом с
усилием 40 Nm (4.0 kgm).
Для проверки балансировки ножа вставьте
в центральное отверстие ножа круглый
напильник и держите его горизонтально;
правильно сбалансированный нож будет
находиться в горизонтальном положении
(Рис. 25).
При заточке ножа соблюдайте оригинальный
угол резания (С, Рис. 26).
При установке ножа убедитесь, что он
находится лицом к верху (В, Рис. 26).
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Длительный простой косилки может быть
причиной
понижения
зарядки
аккумуляторной батареи. В этом случае
должна быть выполнена зарядка батареи
следующим образом:
- Подключите кабели батареи к кабелям
зарядного устройства (Рис. 27).
- Подключите зарядное устройство к
электрической сети напряжением 230 V (Рис.
28).
- Оставляйте батарею под зарядкой в
течение 24-36 часов.
NÒÎ (obr. 24)
- ·roub (A) uvolnûte smûrem doleva (levotoãiv˘
závit).
- Pfii dal‰í montáÏi noÏe utáhnûte ‰roub (A) na
40 Nm (4 kg/m).
Zkontrolujte dokonalé vyváÏení noÏe. VyváÏení
zkontrolujete tak, Ïe do stfiedního otvoru vloÏíte
kruhovou ocel. ZÛstane-li nÛÏ ve vodorovné
poloze, znamená to, Ïe je dobfie vyváÏen˘.
Není-li tomu tak, odlehãete tûωí stranu
upilováním nebo obrou‰ením (obr. 25).
NÛÏ nabruste pilováním nebo brou‰ením a
vÏdy dodrÏujte pÛvodní úhel ostfií (C, obr. 26).
Pfii dal‰í montáÏi noÏe zkontrolujte, zda je
lopatka noÏe (B, obr. 26) obrácená smûrem
vzhÛru.
AKUMULÁTOR
JestliÏe jste sekaãku po dlouhou dobu
nepouÏívali, mÛÏe se stát, Ïe akumulátor
nebude mít svÛj pln˘ v˘kon. V tom pfiípadû ho
dobijte.
- Kabely akumulátoru pfiipojte ke kabelÛm
nabíjeãky akumulátoru (A) (obr. 27).
- Nabíjeãku akumulátoru pfiipojte k zásuvce na
230 V (obr. 28).
- Nabíjecí doba je asi 24-36 hodin.
Fig. 28
49
Fig. 32
Türkçe
РУССКИЙ
âESKY
BAKIM
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ÚDRÎBA
DEBRIYAJ TELI AYARI (A, fiekil 32) (model V)
РЕГУЛИРОВКА ТРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ
(A, Рис. 32) (мод. V)
SE¤ÍZENÍ LANOVODU POJEZDU (A, obr.
32) (mod. V)
Отрегулируйте натяжение кабеля при
помощи гайки (Н).
- Napnutí lanovodu pojezdu sefiiìte maticí (H).
- Kablolar›n gerginli¤ini (H) somunuyla yap›n.
Gaz ayar› yapmak için motor kullan›m
k›lavuzuna bak›n.
ÇIM TORBASI
S›k s›k torbay› kontrol edin. Torbada delik
olmas›n ya da torba kaymas›n. Süzgeç t›kal›
olmas›n. T›kal›ysa dikkatle suyla y›kay›n ve
tekrar yerine takmadan önce iyice kurulay›n.
Hasarl› ya da t›kal› torbayla çal›fl›rsan›z torba
hiçbir zaman tamamiyle dolmaz. Islak torba
kullan›rsan›z, torba hemen t›kan›r.
50
Внимание - При регулировке троса газа
обращайтесь к паспорту двигателя.
ТРАВОСБОРНИК
Всегда
проверяйте
состояние
травосборника на наличие повреждений.
Если травосборник загрязнен, то промойте
его с помощью неагрессивных моющих
средств и просушите его, не надевая на
косилку. Мокрый травосборник при работе
быстро забьется травой и косилка не сможет
наполнять его до конца.
Pokyny k základnímu sefiízení lanovodu plynu
naleznete v pfiiloÏeném návodu k motoru.
SBùRN¯ VAK
âasto ovûfiujte, zda není sbûrn˘ vak ‰patnû
nasazen˘ nebo po‰kozen˘.
Kontrolujte, zda není tkanina sbûrného vaku
zanesená trávou; je-li tomu tak, omyjte vak
vodou a nechte ho pfied dal‰í montáÏí úplnû
vyschnout.
Kdybyste pracovali s po‰kozen˘m sbûrn˘m
vakem nebo zanesenou tkaninou, vak by se
nemohl úplnû naplnit.
Pfii práci s je‰tû vlhk˘m sbûrn˘m vakem by se
zase tkanina snadnûji zalepila.
51
TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MAX 48 PBX
MAX 48 PBQ
ATELEME / ШИРИНА КОШЕНИЯ
MAX 48 TH
MAX 48 TBXE
MAX 53 PBX
MAX 53 TBX
MAX 53 THX
MAX 53 TBXE
ELEKTRONIK /
H§EKTPIKH
KULLANIM KILAVUZU / СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
46 cm
MAX 53 VBX
KULLANIM KILAVUZU /
СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
51 cm
ÇEKIM / ВЫСОТА КОШЕНИЯ
ITIS / СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
FRENLI MOTOR / ТОРМОЗ ДВИГАТЕЛЯ
ITIS / СКОРОСТЬ
ÇEKIM / ВЫСОТА КОШЕНИЯ
VAR / ДА
V‹TES / ВЕС
1
SAYISI
3.5 Km / h
MIN 2.4 Km/h
MAX 5 Km/h
-----
YÜRÜME HIZI / ТИП ДВИГАТЕЛЯ 2900
-----
1
SAYISI
3.5 Km / h
MIN 2.4 Km/h
MAX 5 Km/h
MIN 25 mm - MAX 65 mm
KESME YÜKSEKL‹⁄‹ / РУЧНОЙ
60 l
ÇIM TORBASI DEPOSNUMHACMI / НЕСАМОХОДНАЯ
A⁄‹RL‹K / САМОХОДНАЯ
MAX 48 VBX
ELEKTRONIK /
H§EKTPIKH
KULLANIM KILAVUZU / СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
KESIM GENISIGIE / ТОРМОЗ ДВИГАТЕЛЯ
‹TMEL‹ KEND‹NDEN YÜRÜYEN /
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ
MAX 48 TBX
4 ZAMANLI / ТИП ЗАПУСКА - BQ = BRIGGS & STRATTON QUATTRO 45 - H = HONDA GCV 135 - BX = BRIGGS & STRATTON XM - HX = HONDA GCV 160-A2
MOTOR / ТИП ДВИГАТЕЛЯ
Türkçe / Русский
MAX 48 TBQ
33.6 Kg
34.5 Kg
36.1 Kg
37 Kg
35.7 Kg
38.5 Kg
38.5 Kg
35.5 Kg
38 Kg
36.9 Kg
39.5 Kg
39.5 Kg
MAX 48 PBQ
MAX 48 PBX
MAX 48 TBQ
MAX 48 TBX
MAX 48 TH
MAX 48 TBXE
MAX 48 VBX
MAX 53 PBX
MAX 53 TBX
MAX 53 THX
MAX 53 TBXE
MAX 53 VBX
TECHNICKÉ PARAMETRY
/ MOTOR
4
/ âesky
/ âTY¤TAKTNÍ - BQ = BRIGGS & STRATTON QUATTRO 45 - H = HONDA GCV 135 - BX= BRIGGS & STRATTON XM - HX = HONDA GCV 160-A2
/
ELEKTRICKÉ
/ RUâNÍ
/ STARTOVÁNÍ
46 cm
/ ·Í¤E SEKÁNÍ
/ TLAâENÍ-POJEZD
/ POJEZD
/ TLAâENÍ
/ POJEZD
/ TLAâENÍ
/ ANO
---
/ POâ. RYCHLOSTÍ
/ RYCHLOST POJEZDU 2900
/ RÒZN¯
1
---
MIN 2.4 Km/h
MAX 5 Km/h
3.5 Km / h
---
/ RÒZN¯
1
---
MIN 2.4 Km/h
MAX 5 Km/h
3.5 Km / h
MIN 25 mm - MAX 65 mm
/ REGULACE V¯·KY SEKÁNÍ
60 l
/ OBJEM VAKU
52
/ RUâNÍ
51 cm
/ BRZDA MOTORU
/ HMOTNOST
/
ELEKTRICKÉ
/ RUâNÍ
33.6 Kg
34.5 Kg
36.1 Kg
37 Kg
35.7 Kg
38.5 Kg
38.5 Kg
35.5 Kg
38 Kg
36.9 Kg
39.5 Kg
39.5 Kg
TR
RUS
CZ
SEMBOLLER VE ‹KAZ ‹fiARETLER‹
ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ И ЗНАКОВ БЕЗОПАСНОСТИ
VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ A BEZPEâNOSTNÍCH UPOZORNùNÍ
- S›rt atomizörünü kullanmadan önce kullan›m k›lavuzunu okuyun.
- Makinay› temizlemeden ya da tamir etmeden önce motoru durdurun ve buji
telini ay›r›n.
- Перед использованием внимательно читайте инструкцию по
безопасности.
- Перед началом обслуживания и чистки косилки остановите двигатель
и отсоедините высоковольтный провод свечи зажигания.
-
-
- Pfied prvním pouÏitím si pozornû pfieãtûte návod k pouÏití a údrÏbû této
sekaãky.
- Pfied kaÏd˘m ãi‰tûním nebo opravou vÏdy vypnûte motor a sejmûte kabel
ze svíãky.
- Motor çal›fl›rken ellerinizi ya da ayaklar›n›z› makinan›n üstüne ya da alt›na
koymay›n. D‹KKAT! - Motor kapat›ld›ktan sonra da b›çaklar birkaç saniye
boyunca hareket halinde kal›rlar.
- D‹KKAT! - Çal›flma s›ras›nda hiç kimsenin yaklaflmas›na izin vermeyin.
Saç›lan parçalara dikkat ediniz.
- Не позволяйте зрителям находиться в зоне работы. Будьте
осторожны с посторонними предметами.
- Во время работы не располагайте руки и ноги вблизи вращающихся
частей косилки.
Внимание! - После остановки двигателя лезвия еще вращаются
несколько секунд.
-
- UPOZORNùNÍ! - Nedovolte, aby se nûkdo bûhem práce ke stroji
pfiibliÏoval. Dávejte pozor na vystfielování pfiedmûtÛ.
- Je-li motor spu‰tûn˘, nepfiibliÏujte ruce ani nohy ke krytu noÏe.
UPOZORNùNÍ! - NÛÏ se po vypnutí motoru toãí je‰tû nûkolik vtefiin.
53
Türkçe
РУССКИЙ
âESKY
GARANT‹ SERT‹F‹KASI
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
ZÁRUâNÍ LIST
Bu makine, en modern üretim/imalat teknikleri kullanılarak
tasarlanıp gerçeklefltirildi. Üretici/‹malatçı firma, özel/hobi amaçlı
kullanımlar için, satınalma tarihinden sonra yirmidört aylık süreyle
kendi ürünleri için garanti vermektedir. Garanti süresi, profesyonel
kullanımlar durumunda altı ayla, kiralama durumunda ise üç
ayla sınırlandırılmıfltır.
Настоящая машина была разработана и изготовлена
использованием наиболее современных технологических
процессов. На выпускаемую им продукцию изготовитель
предоставляет гарантию на следующие сроки, начиная со дня
покупки: двадцать четыре месяца в случае частного или
любительского пользования; шесть месяцев в случае
профессионального пользования; три месяца, если машина дается
напрокат.
Tato sekaãka byla navrÏena a vyrobena v pomocí
nejmodernûj‰ích v˘robních technik. V˘robní podnik poskytuje
na vlastní v˘robky záruku dvacet ãtyfii (24) mûsíce od data
zakoupení k soukromému pouÏívání. Záruka je omezena na ‰est
(6) mûsícÛ v pfiípadû profesionálního vyuÏití a na tfii (3) mûsíce
v pfiípadû pronajímání.
GARANTI GENEL KOfiULLARI
1) Garanti, satınalma tarihinden itibaren geçerlilik kazanır.
‹malatçı firma; malzeme, iflçilik ve imalattan kaynaklanan
kusurlu parçaları, satıfl ve teknik destek a¤ı yoluyla de¤ifltirir.
Garanti, satılan üründen kaynaklanan kusurlara ve kusurların
sonuçlarına karflı satınalanı koruyan medeni kanundan
kaynaklanan hakları ortadan kaldırmaz.
2) Teknik personel, organizasyonel koflulların verdi¤i sınırlar
içersinde olabildi¤ince en kısa sürede destek sa¤layacaktır.
3) Garantide yer alan deste¤i talep etmek için, yetkili kifliye
satıcı tarafından damgalanmıfl sertifikayı ve de mali
açıdan zorunlu satınalma faturasını ya da satınalma
tarihini ispatlayan fifli göstermesi gereklidir.
4) Garanti afla¤ıda yer alan durumlarda ortadan kalkar:
- Bakım yapılmadı¤ının açıkça anlaflılması,
- Ürünün do¤ru olmayan ya da kurallara aykırı kullanımı,
- Makineye uygun olmayan ya¤ ya da yakıtın kullanımı,
- Orijinal olmayan yedek parça ya da aksesuarların kullanımı,
- Yetkili olmayan kifliler tarafından makineye müdahalelerde
bulunulması.
5) ‹malatçı flirket; tüketim malzemelerini ve de makinenin normal
iflletimi sonucunda de¤iflmesi gereken parçaları, garanti
kapsamının dıflında tutmaktadır.
6) Garanti, ürünün yenilefltirme ve iyilefltirme amacı ile yapılan
eklentilerini hariçte bıraktırmaktadır.
7) Garanti, garanti süresi boyunca gerekli olabilecek ayarlama
ve bakım ifllemlerini kapsamamaktadır.
8) Taflıma esnasında meydana gelecek hasarlar, garanti
kapsamındaki hakları taflımacıdan talep etmek için ivedilikle
bildirilmelidir.
9) Makineye kurulmufl olan baflka marka motorlar için (Briggs
ve Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, ve di¤erleri),
garanti; o motor imalatçıları tarafından verilir.
10) Garanti, uzun süreli kullanımdan kaynaklanan zorlamalı
süspansiyon ve makine arızalarının, do¤rudan ya da dolaylı
olarak, kiflilere ve eflyalara verdi¤i hasarları kapsamaz.
Общие гарантийные условия
1) Гарантия вступает в силу со дня покупки машины.
Изготовитель, через его торговую сеть и центры сервисного
обслуживания, обеспечивает безвозмездную замену
дефектных частей в результате некачественных материалов,
обработки и изготовления. Гарантия не лишает покупателя
предусмотренных гражданским кодексом правами в
отношении последствия дефектов или пороков проданного
товара.
2) Фирма, в пределах организационных надобностей, обеспечит
оказание помощи техническим персоналом в возможно
кратчайший срок.
3) При оформлении запроса на оказание гарантийной
технической помощи предъявить уполномоченному
персоналу надлежащим образом заполненное и
заштемпелеванное продавцом нижеприведенное
гарантийное обязательство, приложив к нему счетфактуру или кассовый чек, подтверждающие дату
приобретения.
4) Гарантия теряет силу в следующих случаях:
- явное невыполнение технического обслуживания;
- неправильное использование товара или нарушение его
конструкции;
- использование ненадлежащих смазочных материалов и
топлива;
- использование не поставляемых изготовителем запчастей
и принадлежностей;
- выполнение на машине работ не уполномоченным
персоналом.
5) Гарантия не распространяется на расходные материалы, а
также на части, подвергающиеся нормальному износу.
6) Из гарантии исключены любые работы, связанные с
усовершенствованием товара.
7) Гарантия не покрывает работы по наладке и техническому
обслуживанию, необходимость которых могла бы возникнуть
в течение гарантийного периода.
8) В случае выявления вызванных во время транспортировки
повреждений товара, об этом следует незамедлительно
уведомить перевозчика. Несоблюдение этого условия
приведет к выходу товара из гарантии.
9) Установленные на наших машинах двигатели других фирм
(Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda и т.д.)
покрываются гарантией соответсвующих изготовителей.
10) Гарантия не покрывает причиненный людям или предметам
прямой или косвенный ущерб в результате неисправности
машины или ее продолжительного принудительного простоя.
V‰eobecné záruãní podmínky
1) Záruka platí ode dne zakoupení v˘robku. V˘robní podnik
zdarma vymûÀuje prostfiednictvím obchodní a servisní sítû
vadné díly, jejichÏ vada byla zpÛsobena materiálem, v˘robou
nebo montáÏí. Záruka nezbavuje kupujícího zákonn˘ch
práv podle obãanského zákoníku, které se t˘kají dÛsledkÛ
vad zpÛsoben˘ch prodan˘m v˘robkem.
2) Techniãtí pracovníci provedou poÏadovan˘ zákrok co
nejdfiíve v rámci dan˘ch ãasov˘ch moÏností.
3) Pfii Ïádosti o opravu v záruce je nutné pfiedloÏit oprávnûnému
pracovníkovi níÏe uveden˘ záruãní list orazítkovan˘
prodejcem a úplnû vyplnûn˘, spolu s nákupní fakturou nebo
platn˘m dokladem o zakoupení s datem nákupu.
4) Záruka propadá v pfiípadû:
- zjevného zanedbání údrÏby,
- nevhodného pouÏívání v˘robku nebo jeho po‰kození,
- pouÏití nevhodn˘ch mazadel nebo paliv,
- pouÏití jin˘ch neÏ originálních náhradních dílÛ,
- zásahÛ provádûn˘ch neoprávnûn˘mi pracovníky.
5) Záruka se podle v˘robce nevztahuje na materiály, které se
opotfiebovávají, a na ãásti vystavené bûÏnému funkãnímu
opotfiebování.
6) Záruka se nevztahuje na zásahy t˘kající se modernizace a
vylep‰ování v˘robku.
7) Záruka se nevztahuje na sefiizování a údrÏbové práce, i
kdyÏ jsou provádûné v dobû záruky.
8) Pfiípadné ‰kody zpÛsobené pfii dopravû musí b˘t ihned
oznámeny dopravci, jinak záruka propadá.
9) Pro motory jin˘ch znaãek (Briggs & Stratton, Tecumseh,
Kawasaki , Honda, apod.) pouÏité v na‰ich strojích platí
záruka poskytnutá pfiíslu‰n˘mi v˘robci motoru.
10) Záruka se net˘ká pfiípadn˘ch ‰kod, pfiím˘ch ãi nepfiím˘ch,
zpÛsoben˘ch osobám nebo na vûcech poruchou stroje,
nebo vypl˘vajících z dlouhodobého nuceného odstavení
tohoto stroje.
"
MODEL - МОДЕЛЬ
TAR‹H - ДАТА
SERIAL No
СЕРИЯ №
BAY‹ - ДИЛЕР
- MODEL
SERIOVÉ â.
- ZAKOUPIL
54
"
SATIN ALAN BAY - КЕМ КУПЛЕНО
Göndermek için de¤ildir! Sadece teknik garanti için tüm nihai talepleri yollayınız.
Не присылать отдельно! Приложить к заявке на оказание гарантийной технической помощи.
- DATUM
Nezasílat! PfiiloÏte pouze pfii pfiípadném vyzvání záruãní opravnou.
- PRODEJCE
"
55
MOTOR
MOДEЛЬ ДBИГATEЛЯ
BASINÇ
ШИPИHA KOШEHИЯ
GÜÇ
YPOBEHЬ ШYMA
GARANT‹ ED‹LEN AKUST‹K GÜÇ DÜZEY‹
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ НЕ БОЛЕЕ
KESIM GENISIGIE
BИБPAЦИЯ
MOTOR
·Í¤E SEKÁNÍ
AKUSTICKÁ HLADINA HLUKU
ZARU âENÁ HLADINA AKUSTICKÉHO V¯KONU
ÚROVE≈ VIBRACÍ
cm
LpA - EN 836/A2
2000/14/EC
LWA - EN ISO 3744 - ISO 11094
EN 836/A2
46
86 dB(A)
96 dB(A)
4.8 m/s2
51
87 dB(A)
100 dB(A)
6.7 m/s2
Honda GCV 135
46
85 dB(A)
95 dB(A)
4.1 m/s2
Honda GCV 160-A2
51
86 dB(A)
99 dB(A)
6.7 m/s2
Briggs & Stratton QUATTRO 45
46
86 dB(A)
96 dB(A)
4.8 m/s2
Briggs & Stratton XM
TR
RUS
CZ
D‹KKAT! - Bu k›lavuz, daima makinan›n yan›nda bulundurulmal›d›r.
ВНИМАНИЕ! - Это руководство по эксплуатации должно оставаться у Вас на весь срок службы косилки.
UPOZORNùNÍ! - Tento návod ponechte u stroje po celou dobu jeho Ïivotnosti.
EMAK s.p.a. - Member of the YAMA group
42011 BAGNOLO IN PIANO (REGGIO EMILIA) ITALY
TEL. 0522 956611 - TELEFAX 0522 951555
EMAIL [email protected] INTERNET http://www.emak.it

Benzer belgeler

3)- 946 (45.6 cm

3)- 946 (45.6 cm Upozornûní: Pokud je správnû pouÏívána, je fietûzová pila rychl˘m pomocníkem a úãinn˘m nástrojem. Pokud je pouÏívána nesprávnû nebo bez správn˘ch pravidel bezpeãnosti, mÛÏe se stát nebezpeãn˘m nástr...

Detaylı