dili.tMi `oU"3 - antalya - elmalı ilçe millî eğitim müdürlüğü

Transkript

dili.tMi `oU"3 - antalya - elmalı ilçe millî eğitim müdürlüğü
T.C
ELMALl KAYMAKAMLlGI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
i l/O 6/2 O13
Sayı
:54988019/310/1931
Konu
:Zeynep Cumali Öykü Yanşması
MÜDÜRLÜGÜNE
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Zeynep Cumali Öykü Yarışması" konulu
04/06/2013 tarihli ve 1230609 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
ülent GÖKÇE
Müdüra.
Şube Müdürü
DAGITIM:
Ortaokul Müdürlüklerine
Elmalı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Hükümet Konağı Zemin Kat
Telefon: (O 242) 618 i i 01- i116
Faks
: (O 242) 618 49 88
E-posta: [email protected]
Elektronik Ağı:elrnali.mcb.goY.tr
Şube Müdürü
A)Tıntılı Bilgi İçin İrtibat:
dili.tMi
WMmL
'oU"3
www.egojtimedestek.meb,gav.l"
www.he.ydikiZlarClkula.arg
--------------------------------------------T.C.
ANTALY A VALİLiGi
iı Milli Eğitim Müdürlüğü
04/06/2013
•
Sayı ; 13566974/821.05/1230609
Konu: Zeynep Cumali Öykü Yarışması.
"
.
........ iLÇE MİLLİ EGİTiM MÜDÜRLÜGÜNE
ANTALYA
İstanbul'da faaliyet gösteren Günışığı Kitaphğı tarafından ülke genelinde
resmi özel tüm 0ı1aokulların 6, 7, 8. Sımf öğrencilerine yönelik "Zeynep Cumali Oykü
Yarışması" düzenlendiğine dair Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğünün 30/05/2013 tarih ve ı J 62498 sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.
Söz konusu yarışmanın ilçeniz ortaokullanna duyurulması ve katılmak isteyenlerin
eserlerini 07 Mayıs 2014 ,arihine kadar yarışma şartnamesinde belirtilen adrese göndermeleri
hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederinı.
Ahmet Sezai İRTEM
Müdür a.
Müdür Yardımcısı
EKLER:
1- Yazı ve Ekleri (7 Sayfa)
DAGITIM:
19 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne
GüveNLi ELEKTRONIK iMf;ALI
ASLI iLE AYNıDıR
c ~ , af. '2/\ (,1
~.f-ır? •• I •• s'.. ; w. ~ •. ".,
Oği!7:iR
~eltflJr
Bu belge.
5070 sayılı Elektronik
irrza
Evrnk teyidi http://evraksorgu.mcb.go,,.Ir
Kanununun
adresinden
5 inci maddesi
gereğince
ea25-b6 7r-39h9-9d
güvenli
17~c830
elektronik
imza
Ayrıntılı bilgi için F.YÜKSEL Şube Müdürü
Soğııksu MIl. J l<ımieliye Cd. 07030 Muratpaşa/ANTALYA
Elı:ktl'onik Ağ: www.antalya.lllcb.go\..tr
Tel: (O 242)238
c-po:;ta:
Faks: (O 242)238
[email protected]
ilc iınzalnnmışllf
kodu ile yapılabilir.
60 00
6ı i
ı
. .,
"
T.C.
MiLLI EGiTiM BAKANLlGl
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
30/0512013
Sayı: 88013337/821.05/ll62498
Konu: Zeynep Cumali Öykü Yarışması
................. vALiLiGİNE
(ii Milli Eğitim Müdürlüğü)
ilgi
Güııışığı Kitaplığl'nll1 20 Mayıs 2013 tarihli yazısı.
İstanbul'da bulunan GÜIllŞığlKitap!ığı 2013-2014 öğretim yılında olmak üzere, tüm
resmi ve özelortaokul 6, 7, 8. sınıf öğrencilerine yönelik, "Zeynep Cumali Öykü Yarışması"
düzenlemek istediklerine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, duyurusu ve denetimi il milli eğitim
müdüdükleri tarafıııdan gerçekleştirilmek üzere söz konusu etkinliğin düzenlenmesi uygun
görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mustafa KOÇ
Bakan a.
Genel Müdür
EK : i 19iyazı ve ekleri (7 sayfa)
DAGITIM:
Gereği:
B Planı
Günışığı Kitaplığı
Bu belge. 5070 sayılı Elektronik im,,'! Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronikimza ile iın7..alanmışur
E.vnık .ı~yidilıtlp:flevr~.k~~gu.ıtleb:gDv.tr'i\dresindcn a2db-c93d~3?~.4~.a~.~r-89f2
kodu ilc yapılabili~.
Konya Yolun',Okullar/ANKARA
Elektronik Ağ: www.ıncb.go ••.tr
........ @nıcb.go\'.tr
Ayrıntılı bilgi için: Yaşar ŞAHiN (Öğretmen)
Tel: (O 312) 2969440
Faks: (O3 i2) 2238736
20. Mayı5.2013
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
GMK Bulvan no:109
D6570 Maltepe ANKARA
~:
2013.2014 öğretim yılı ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik öykü yarışması
(Zeynep cemali Öykü Yarışması)
Geçtiğimiz yıl genel müdürlüğünüzün B.08.0.YET.O.06.0().OG-SZ1.05/8Zı.OS/175440 sayı.
20/11/2012 tarihli yazısıyla uygunluk verilmiş olan yarışmamızin 2013-2014 öğretim yılında
düzenlemecek olan dördüncüsünün
şattnamesi ekle takdim edilmektedir.
17 yıldır TOrk ve dünya edeblyatından çocuklar ve gençler Için kitaplar yayımlamakta olan
yayınevimiz bu yanşmayı çocukları duygu, düşOnce ve giizlemlerinl yazarak ifade etmeye
özendirmek; zengın ve doğru Tilı1<çekullanımının yerleşmesine katkı sağlamak; çocukların
öğrenim yaşamınıyaratıcı uygulam.larl. zenginleştirmek ve geleceğin yazarlarının
yetişmesine öncülük etmek amacıyla 2009 yılında kaybettiğimi: çocuk ecteblyatının usta
yazan Zeynep Cemali a",sına düzenlemekıedır.
Yarışma takvimi ve yarışmayı. ilgili tüm delayları içeren şartnameye ek olarak seçici kurul
üyelerinin
ôzgeçmışlerl de ekte takdim edılmelttedir.
2013.2014 ö!retim yılında ortaokul 6. 7 ve 8, sının okuyacak öğrencilerin katılımına açık
olacak yanşmammn ülke genelinde tOm devlet ve oze! ilköğretim okullarına duyurulması
hususunda gereğini arı ederiz.
Ekler:
W\Nw.guf1if,igikiıapligi
l'Vanşm, Şarlnamesi (3 sayfa)
2-$eçki Kurul Üyelerinin özgeçmi~lerl (1 sayfa)
3-Önceki yılın yarışmasına ilişkin uygunluk yazısı (1 s.yfa)
com
ı .OO.2'2~1~"
n F +im21Z217911ol
A ProfiD PW!ıl, (;emıııI6fıhir SOfı;.2(.128 BSMte1t2yek6y ~
hwıbul. Tüı1Il)'t
Olr'I't' ••.•w~.2' b" "'.o-ııw •••.•p,R ••
ı.ı:<J $ll ••.•.•
,"""" •.
E:~~(lIJ;iQlkl~1.UJın
~._.>~,
..
ZEYNEP CEMALI ÖVKO YARIŞMASI20U SEçlcl KURUL OVEURININ OZGE(MIŞI.ERI
Adnan Blnyaıar
(Yom,)
Edebiy"tımızı.
çok Ildon. U$la yazan Dicle Köy Enstttüsü'nden mezun bir etitimci. Vurtiçinde ve
yurtdışında ögretmenl.rin
egitim iiçin birçok önemlı proje yürüttU. Orhan KemalRoman Ödülü (2OOS,
Ölümün Gölgesi Yok} ve Sedat Simavi Edebiyat ÖdUIO (1010, Toplum ve Edebiya(ı gibi birçok önemli
IldOlün sahibi.
UoyIaRuhon Okyav (Yazgr)
1952'de Kırklareli, Alpu"u'da doğdu. Istanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık fakOltes;'nden mezun
oldu. Aynı fakültede Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstlıü.ü'nde kent koruma projelerinde çalıştı;
yüksek li&<lns eğitimini deayn, konuda tamamladı. ilk öyku kitabı Gölgesi Gürün (ZOOO}ardından,
GaıjantefJ~Sanburfa arasındaki Birecik Barajı'nın suları athnda kalan kövlerin dramtnın anlatıldıjı
Fıro!'a Karışan öykUter (2001) ,dı, kitabın koordinasyonunu üstlendi. Çok sayıda seçkiye katılan
Oky'yın öykü kttapları Geyikli Orman (2003) ve Çilesine Aş.k (2010) yalın diliyle dikkati çektl. Vazar,
2006 y,lınd. Türk edebiyatından on dokuz öykü,ün;;n Almanc.'ya çe""[email protected].
Is\.ılnbu!'un semt tarihleri kapsamında. Yeşilk"y, Bızım Köyden Tten!er Geçer (2012) .adlı kitapta
çocukluk a"ılarını anlattı. Son ol.r.k Günışıjı Kilaplrtr'n,n "Köprü Mapı.'"
dizisi için leylek Huvada
(2012} adlı çocuk tomanını yazan Okyay. ıstanbul'da Y.ııyor, bir kıı, var.
M.vıseı Vener
(Ytut1r)
1984'le Ege Üniversitesi DiŞHekjmli~1 fakültesinden mezun oldu, Şiir, öykü, m.sal, tiyatro oyunu,
roman türlerinde pek çok e,e"erdl.
2007'den bu yana Cumhuriyet gazetesi kitap ekinde ço""k
kitapla" hakkında tan,t,m ve eleştiri ya "ları yazmaya devam ediyor. Edebıyatçıl.r Deroeıi, Vazarlar
sendikası, Dil Derne~i, P.E.N Vazarlar Derne~l, Oyun Yazarla".e Çevlrmenlerl Dern.ıl. Çocu~ ve
Gençlik Yayınları Demeği'nin üyesidir. Öykü, mas.1 ve şiirieri i1leöjretim ders kttaplarında yer alıyor,
yabancı dlUere çevriliyor.
sedaISever(Akadenı~yenl
Ankara Üniversitesi EAltlm Bilimleri Fakültesi'nde Türkçe, lürk Dili Ye Edebiyatı ~retımi,
Çocuk
Edebiyatı, Çocuk Edebiyab Ö~reıımi dersleri veriyor. KUrduju ve başkanııgını yürüttiljü Ankara
Oniversltesi Çocuk ve Gençlik Edebiyat, Uygulama Araıtırma Merkezi (ÇOGEM), Ekim avında
ütünclisil gerçekleşen UlusalÇocuk ve G~nçlik Edebiyatı Sempozyumu'nu dürenliyar. Çocuk ve
Edebiyat, Etkinliklerle Tü,.çe Oğretimi, Ilköğ,etimde Çocuk Edebiyatı, Okulbnc"i Çocuk Edebiyatı,
Türkçe Sözlü ve Yazılı Anl.tım, Türkçe Öğretimi 'Türkçe ve £1"'1 Oğretmenleri Içın', Tiirl<çe Oğretimi ve
Tam Öhrenme ve GÜ2eı J(anu~maVE'Ya,zma ~ibjı çaAdaş etilim biUmi için ~ok önemli knaplar yazdı,
yayın aı h ltzırl.a d i.
Mur.n 8ı:ykan (Gün'1,ğ, Kitapiığı Yo)"n Yönetmeni)
GOnlı'~ı KitaplrMnın kurucularından ve yayın yönetmeni; arkeaiaji doktora" •• hibi, mimar. Bugüne
dek ç_tda, çocuk ve gençlik edebiyatın •• önemli vüzlerce k~.bının y.n, sıra 2010 Memel Fuat
Yayıncıirk Ödülü'Yle taçl.n.n "Köprü Kitaplar" dl,lslnl ve günümüzün 31 önemli vazannın am, şiir ve
öykülerinden
oluşan 15 adlı s.-e-çkigibi ozr;:ün projeleri vayın& haıırladı.
•
!
i i
ii
i
i
1
i
i ,
i
i
GDnlJOl> ~ııop4IAı
lEYNEF CEMALI ÖYKO VAAIŞMMI2014
ŞARlNAMESI
Atıl
Zeynep
Cemall Öykü ViJrı$m i1!.1
DOZENlEYEN KURUM
GünlŞ!!l Kitapııı! (TOrk \'I!' dünya webiyatından çocuklar ve gençler ıçın çaAdai kitap~ar yayımlaya" uzman mıneovi}
KONUSU
ÇocYK edebiyatımızın
usta YUiln Ze-vnep Cema(j'ı\ln ôy1<ülerinde ve romanlarında sıklıkla i~l'l!dj~1"'Umutu 2014"'11" ana
teması olarak be-lirlenm~ştlr. Öykülerin bu afla temada, Zeynep cemall'nln Ba/li Cöl"!'kKofertrya~} kjtabınd~ geç~
cümleden esInlenerek kalem.£>alınma!>ı önerilmektedir:
Belki yıllardır lık bı
şu
aü/ümstdL
10110
ÖykO Ya"şmaSl
AMACı
Yiln$ma, ülkemitln bugün en çok okunan Ç(lcuk ktta"bı yazarları arasında ~r alan ve çccuk ede:bivaltfr'uta' uSlalaril yateljan
bır dil ve anlatılTl z.enılnliiı htan öykücü Ztynep Cem"Wnln anısmı vaşatank,. ~Otukları duygu, dı:işü-nceVI!' göz~mleıini
yazarak ilade etrnE.'Veazendimek; zengın ve d~ru rOrllçe kullanımının yerltoşmeslne katkı salı' mak.; çc.euklann öğrenim
yaşamını '(aran:.ı uygulamalaf1Ôlı zensinleştirrnek ve Belecet1n vaz:arlarıml'l yetl~meslne öncülük .etmek amacıyla
düzenlenmiştir.
HEDEF ~ITLE
Türkiye genelinde (üm 6, 7 ve S. sınıf öırenc.iler",.
ZAMANI
Aşatıd3 belirtilen ~abhm koşullarına uygu" oli9ırak yapılacak başvurular 1 MaY'S ıoıC r&rihine kadar kabul edUetek, ödOl
töreni ıoı/' yılı ekim-Kasım aylarında düzenı.tnecekZeynep (tmoll Edıo!biyat Günü kapsamında Istanburda yapılacaktır.
KATILIM
1.
KOşULLARI
Yarı~mayil Türkiye 8€"nellndetüm \Ik~retlm Imrumlarının 2013-2014 öAretim yılında 6, 7 ve 8. sınıflarda okuya"
ölreflclleorinln katılım hak", vardır.
B'" ö~ren,i y.lnıı.<:3 1 [b"l Ö1'kOykyaTlşmayo.atll.bııır.
i, Metin, öykü tOrUne U'(8Ufloıatak ~ıılmillıdlf,
4. Öykü Til<k9t dilinde yaZllm,lIdır.
S. 'Öykü A4 t>oyut\.lndi'ı dosya kUıdıml, tertih.en bilgisayarda 12 puntc "Times N~w Roman'"
ı.
yazı kanlıcteliylf!' va da
okunakit el yazısıyili Y1l:1llmaiıdır,
6.
Öy1<ü,dı ve Ö1'kiiyö y,ı.an ~r.n,inin
7.
öyKürıtJn uzunh.lilUl'lün 1.5 satır anl\~''ljla, Ikıııı A4
.dı öykOnlln b.şında belirtilmelidir.
8.
öykOnün tek {ll kop".. gönde~I"""i
9.
Yarıvnay~ son başliUru tarihi" Mayıs 2014'tur.
sayfadan
iii::,
dört (.)
A4 .;avfad,m
fattı olmaması önerilir.
yeıedidir.
10. Gönderileve\( öykününı en arka sıyfaSlnda, öArendnln ve Türkçe öJretmenınin aşat1daki bilgileri yer almalıdır:
Oğrendnin
Adı ve soyadı
OOlum tarihi
Cinsiveli
Okulunun adı
Sınıfı ve numara51
Okul adresl ve teıeion numarası
YatJl! ise kaldı~ı ~rdun
atlresi ve telefonu
ev .adresi
Telefonu
2eynep Cemali Öykü Y.(lırlşmasl'n2
Türkçe öjretmeJiinin
Adı ve sovadı
cep telefonu
E.posta adresi (varsal
dahaönce
katıldı mı? Katıldıysa ViII.
,
•
au
ll. Başvıırulann şilrtnanıeye uy8unl ••.• G(Jnış~1 kltapltiı raporlarleri tarafından denettenır.
U. Şartnameye uygun oliuak ve zamanLoda tEslim edilen tum aday öykülerı seçici kurul tartifından
deierleııdiri1et:ek;
birioclllk, lkinciUk ve OçOndJlüj:e dejer görüıen öAreneil(!(Eı v-E"~ıgl6 öjrP.tmenine ödülleri
istanbul'da diJıenleneuıködül
töreninde veriletekttr. ilk
derecenin yanı Sıfa seçld kurul lJViUn gördüğü
6ykOlere öZel ödüller verebfllr.
n. Y.rışmllıyo;. gönd~rilen övlı:üleorin telif hakiaTlflın süresiz, bedelsız ve ko~ui5U.ı:olarak Günışıiı Kitaphll'l'I.a geçmi~
olduAunu, .,.a"~may[l kaıılanlar kabul ve beyan edefler. Dolayısıyla GUnı~ğl KıtaplıAı. yatışmaya katıliın öyküler
Ozerınde sılreslı laı;arrJf yetkisine sahiptir, Ayrıca yarışmaya katılan öytülerin m\ll')afazası da süresiz ve k.D~uI!ll,jz
olarak Gtınışığ.ı Kitaplığı'na art olup, yaniMiJV" Icatıfanlar tarafından 8!ri iıtenemeyecektlr.
14. Önceki yıllarda Zevn~
ÖVkU Yarıtmaa'na katılarak dereceve girmIş öJrenciler, farklı bir öyküyle de olsa,
uç
cem,.!
yarl~maYB tekrar katılamazlar.
15. Yifl$mava kilitılan 6vkDlerln daha önce düzerılenen benzer yarış.mal.uda dereceye sirmemlş olması, Dilşka51
tarafından V,jzdrrıamı~ olması, kısmen ya da tamamen başka bır metindtn kOPY3tdimemi~ ve daha önce
herhangI biryerde "ayınlanmamış. ı;ı,lmiı1$1 gerekmenfldır.
16. 'tarışmayil katıliln ôyküler üZf!rindt seçld kunıl tarafından gerek görülcWIU talıcdlrdeeditörlük ç.ah.şması
yapılabilir, fnla sayıdil noktillama ve yaıım hatası.ıçeren öyküler deatrlendlrme dışıblfakılabillr.
17, Günışıiı 'Kitaplığı'na son başv"tU tarıhınden sonra ulaşan öVkWer ı:tete,lendlrm~e- :alınmayacalctır.
IlAŞVURUNUN YAPILACAGı YiR
Ba~vurul.r Gli.,111> _'1"',
Profll. Pl•••• Cemal Slıhlr $Ok.u./1Jl Bl M•• ldlyek&f 301387 Istanbuı.dr •• ' •• kapalı mf
içinde posta/kargo
yoluyıa sönc-erilebilece-ai gibi; [email protected]ıne
e-Ilosta ekindf de
gondetlleblllr. GOnı,ljl K~"llAı'n. son ballllJ'll !arllılndon sonra .I'ıon ballllJ",lar deilerlondi,m&ve alınmaya.aktır.
P-om"argo Ila yaIHlacak balvLlNlar
Aşııiıdakl örrıeğe uygun olarak nazırıanmış bl, zarf içine. arkasında
katılım kO$ullarınm 10. m~ddesindebellrtiıoen ~Om
bilgilerin yer aldı~ı öykü metni konularak gönderilmelidir.
Glınderen
{8apron.ı sahibi öAr~ncınin
:adı, soyadı, posta adresI)
GDNI~I
KITAPUCI
ZEYNEP CEMAli Öv«O VARlJMI\51
Pnıfl1. ,,, •• Comoı salılr $01<. 16118 B3
MJl(ld1veköy
34387
ISTANBUL
E"post:! Ile ya"II~'" bmurnlar
Van~maVa ebrıderl1ecek oykü .tio( \lzaMıh .'word" dosyası formatında, ~oflU böl{lmUnde "'Zeynep Cemall öykO Yarış.ması'"
ibaresi yer alan bir e-pos.ta ekinde varl!ma@gunh;~gildtapUgl.com adr~ine gönderitmelidir, E--pOS-t3yla yapılan
b.aşvunılarda d-'l, ~atıhm koş-ulbır.nın 10. maddesinde> bellrtU~m tüm bilsller' yer almalıdır,
Yan~ma ko.şullcHlYlôt118111
bilıi alma); V~d~ başlIUrulan" ulaşıp ulaşmadılını
Kltaplılılvia aş.a~ıdakj tel.for'l V! e-posta ad,esinden 1Ie:t1Glmkurabilirler,
kontrol etrrı.k ıçın başvuru
Caniın Topalol'u
(021Z)21299n
r -posla :
Y"rI<m.flIBunl.lglidUfl' •••.• O•••
postadaki gedkmeie-r ,13 di teknık aksaldtklar nf!<ıenl)'le zamanında ulaımayan
~hJplerl,
GOnışıil
başvurulardaR GQnı~llı ,cnaplıA'
SOTl,lmlu
ilgili Kişi:
Ttı:
dotil<lir.