Telemecanique Atv31 montaj kılavuzu Türkçe

Yorumlar

Transkript

Telemecanique Atv31 montaj kılavuzu Türkçe
efesotomasyon - telemecanique inverter
Montaj K›lavuzu / ‹çindekiler
H›z kontrol cihaz› referanslar› ____________________________________________________________________________________ 2
Montaj ______________________________________________________________________________________________________ 4
Ba¤lant›lar___________________________________________________________________________________________________ 8
1
efesotomasyon - telemecanique inverter
H›z kontrol cihaz› referanslar›
Monofaze besleme gerilimi: 200…240 V 50/60 Hz
Trifaze motor 200…240 V
Motor
Plakada
gösterilen güç
(1)
kW/HP
0.18/0.25
0.37/0.5
0.55/0.75
0.75/1
1.1/1.5
1.5/2
2.2/3
Besleme kayna¤› (girifl)
Maks. hat
Maks.
ak›m› (2)
muhtemel
hat ak›m›
200 V’ta
240 V’ta
Isc
A
A
kA
3.0
2.5
1
5.3
4.4
1
6.8
5.8
1
8.9
7.5
1
12.1
10.2
1
15.8
13.3
1
21.9
18.4
1
Görünen
güç
kVA
0.6
1.0
1.4
1.8
2.4
3.2
4.4
Maks.
kalk›fl
ak›m›
(3)
A
10
10
10
10
19
19
19
H›z kontrol cihaz› (ç›k›fl)
Nominal
Maks.
Nominal
ak›m In
geçici ak›m yükte
(1)
(1) (4)
harcanan
güç
A
A
W
1.5
2.3
24
3.3
5.0
41
3.7
5.6
46
4.8/4.2 (6) 7.2
60
6.9
10.4
74
8.0
12.0
90
11.0
16.5
123
Altivar 31
Referans
(5)
Maks.
kalk›fl
ak›m›
(3)
A
10
10
10
10
10
10
10
19
19
23
23
93
93
H›z kontrol cihaz› (ç›k›fl)
Nominal
Maks.
Nominal
ak›m In
geçici ak›m yükte
(1)
(1) (4)
harcanan
güç
A
A
W
1.5
2.3
23
3.3
5.0
38
3.7
5.6
43
4.8
7.2
55
6.9
10.4
71
8.0
12.0
86
11.0
16.5
114
13.7
20.6
146
17.5
26.3
180
27.5
41.3
292
33.0
49.5
388
54.0
81.0
477
66.0
99.0
628
Altivar 31
Referans
(5)
ATV31H018M2
ATV31H037M2
ATV31H055M2
ATV31H075M2
ATV31HU11M2
ATV31HU15M2
ATV31HU22M2
Trifaze besleme gerilimi: 200…240 V 50/60 Hz
Trifaze motor 200…240 V
Motor
Plakada
gösterilen güç
(1)
kW/HP
0.18/0.25
0.37/0.5
0.55/0.75
0.75/1
1.1/1.5
1.5/2
2.2/3
3/3
4/5
5.5/7.5
7.5/10
11/15
15/20
Besleme kayna¤› (girifl)
Maks.
Maks.
hat ak›m› (2)
muhtemel
hat ak›m›
200 V’ta
240 V’ta
Isc
A
A
kA
2.1
1.9
5
3.8
3.3
5
4.9
4.2
5
6.4
5.6
5
8.5
7.4
5
11.1
9.6
5
14.9
13.0
5
19.1
16.6
5
24.2
21.1
5
36.8
32.0
22
46.8
40.9
22
63.5
55.6
22
82.1
71.9
22
Görünen
güç
kVA
0.7
1.3
1.7
2.2
3.0
3.8
5.2
6.6
8.4
12.8
16.2
22.0
28.5
ATV31H018M3X
ATV31H037M3X
ATV31H055M3X
ATV31H075M3X
ATV31HU11M3X
ATV31HU15M3X
ATV31HU22M3X
ATV31HU30M3X
ATV31HU40M3X
ATV31HU55M3X
ATV31HU75M3X
ATV31HD11M3X
ATV31HD15M3X
(1) Bu güç ve ak›m de¤erleri, sürekli çal›flmada 50°C maksimum ortam s›cakl›¤› ve 4 kHz anahtarlama frekans› için verilmifltir. Anahtarlama
frekans› 2 , 16 kHz aras› ayarlanabilir.
4 kHz’in üzerinde, s›cakl›kta afl›r› bir art›fl olmas› durumunda h›z kontrol cihaz› anahtarlama frekans›n› düflürür. S›cakl›k art›fl›, güç
modülünde bulunan bir PTC alg›lay›c› ile kontrol edilir. Ancak, 4 kHz’in üzerinde sürekli çal›flma yap›lmas› gerekirse, h›z kontrol cihaz›
nominal ak›m› düflürülmelidir.
De¤er kayb› e¤rileri, sayfa 6’da anahtarlama frekans›, ortam s›cakl›¤› ve montaj koflullar›n›n fonksiyonu olarak verilmifltir.
(2) "Maks. muhtemel k›sa devre hat ak›m›" olarak gösterilen besleme kayna¤›ndaki ak›m.
(3) Maks. gerilim (240 V + %10) için güç verme s›ras›ndaki tepe ak›m›.
(4) 60 saniye için.
(5) Dahili terminale sahip ancak kontrol birimi bulunmayan bir h›z kontrol cihaz›na iliflkin referans. Kontrol potansiyometresi ve RUN/STOP
butonlar› olan bir h›z kontrol cihaz› için, referans›n sonuna bir A harfi ekleyin: ATV31H018M2A.
(6) 220 V’ta 4.8 A / 208 V’ta 4.6 A / 230 ve 240 V’ta 4.2 A.
2
efesotomasyon - telemecanique inverter
H›z kontrol cihaz› referanslar›
Trifaze besleme gerilimi: 380…500 V 50/60 Hz
Trifaze motor 380…500 V
Motor
Plakada
gösterilen güç
(1)
kW/HP
0.37/0.5
0.55/0.75
0.75/1
1.1/1.5
1.5/2
2.2/3
3/3
4/5
5.5/7.5
7.5/10
11/15
15/20
Besleme kayna¤› (girifl)
Maks. besleme
Maks.
kayna¤› (2)
muhtemel
hat ak›m›
380 V’ta
500 V’ta
Isc
A
A
kA
2.2
1.7
5
2.8
2.2
5
3.6
2.7
5
4.9
3.7
5
6.4
4.8
5
8.9
6.7
5
10.9
8.3
5
13.9
10.6
5
21.9
16.5
22
27.7
21.0
22
37.2
28.4
22
48.2
36.8
22
Görünen
güç
kVA
1.5
1.8
2.4
3.2
4.2
5.9
7.1
9.2
15.0
18.0
25.0
32.0
Maks.
kalk›fl
ak›m›
(3)
A
10
10
10
10
10
10
10
10
30
30
97
97
H›z kontrol cihaz› (ç›k›fl)
Nominal
Maks.
Nominal
ak›m In
geçici ak›m yükte
(1)
(1) (4)
harcanan
güç
A
A
W
1.5
2.3
32
1.9
2.9
37
2.3
3.5
41
3.0
4.5
48
4.1
6.2
61
5.5
8.3
79
7.1
10.7
125
9.5
14.3
150
14.3
21.5
232
17.0
25.5
269
27.7
41.6
397
33.0
49.5
492
Altivar 31
Referans
(5)
Maks.
kalk›fl
ak›m›
(3)
A
12
12
12
12
36
36
117
117
H›z kontrol cihaz› (ç›k›fl)
Nominal
Maks.
Nominal
ak›m In
geçici ak›m yükte
(1)
(1) (4)
harcanan
güç
A
A
W
1.7
2.6
36
2.7
4.1
48
3.9
5.9
62
6.1
9.2
94
9.0
13.5
133
11.0
16.5
165
17.0
25.5
257
22.0
33.0
335
Altivar 31
Referans
ATV31H037N4
ATV31H055N4
ATV31H075N4
ATV31HU11N4
ATV31HU15N4
ATV31HU22N4
ATV31HU30N4
ATV31HU40N4
ATV31HU55N4
ATV31HU75N4
ATV31HD11N4
ATV31HD15N4
Trifaze besleme gerilimi: 525…600 V 50/60 Hz
Trifaze motor 525…600 V
Motor
Plakada
gösterilen güç
(1)
kW/HP
0.75/1
1.5/2
2.2/3
4/5
5.5/7.5
7.5/10
11/15
15/20
Besleme kayna¤› (girifl)
Maks. hat
Maks.
ak›m› (2)
muhtemel
hat ak›m›
525 V’ta
600 V’ta
Isc
A
A
kA
2.8
2.4
5
4.8
4.2
5
6.4
5.6
5
10.7
9.3
5
16.2
14.1
22
21.3
18.5
22
27.8
24.4
22
36.4
31.8
22
Görünen
güç
kVA
2.5
4.4
5.8
9.7
15.0
19.0
25.0
33.0
ATV31H075S6X
ATV31HU15S6X
ATV31HU22S6X
ATV31HU40S6X
ATV31HU55S6X
ATV31HU75S6X
ATV31HD11S6X
ATV31HD15S6X
(1) Bu güç ve ak›m de¤erleri, sürekli çal›flmada 50°C maksimum ortam s›cakl›¤› ve 4 kHz anahtarlama frekans› için verilmifltir. Anahtarlama
frekans› 2-16 kHz aras› ayarlanabilir.
4 kHz’in üzerinde, s›cakl›kta afl›r› bir art›fl olmas› durumunda h›z kontrol cihaz› anahtarlama frekans›n› düflürür. S›cakl›k art›fl›, güç
modülünde bulunan bir PTC alg›lay›c› ile kontrol edilir. Ancak, 4 kHz’in üzerinde sürekli çal›flma yap›lmas› gerekirse, h›z kontrol cihaz›
nominal ak›m› düflürülmelidir.
De¤er kayb› e¤rileri, sayfa 6’da anahtarlama frekans›, ortam s›cakl›¤› ve montaj koflullar›n›n fonksiyonu olarak verilmifltir.
(2) "Maks. muhtemel k›sa devre hat ak›m›" olarak gösterilen besleme kayna¤›ndaki ak›m.
(3) Maks. gerilim (500 V + %10, 600 V + %10) için güç verme s›ras›ndaki tepe ak›m›.
(4) 60 saniye için.
(5) Dahili terminale sahip ancak kontrol birimi bulunmayan bir h›z kontrol cihaz›na iliflkin referans. Kontrol potansiyometresi ve RUN/STOP
butonlar› olan bir h›z kontrol cihaz› iiçin, referans›n sonuna bir A harfi ekleyin: ATV31H037N4A.
3
efesotomasyon - telemecanique inverter
Montaj
Boyutlar ve a¤›rl›klar
b
H
h
2Ø
c
=
G
=
a
ATV31
H018M3X, H037M3X
H055M3X, H075M3X
H018M2, H037M2
H055M2, H075M2
HU11M3X, HU15M3X
HU11M2, HU15M2,
HU22M3X,
H037N4, H055N4, H075N4,
HU11N4,HU15N4,
H075S6X, HU15S6X
Boy 1
Boy 2
Boy 3
Boy 4
Boy 5
Boy 6
a
mm
72
72
72
72
105
105
b
mm
145
145
145
145
143
143
c (1)
mm
120
130
130
140
130
150
H
mm
121.5±1
121.5±1
121.5±1
121.5±1
121.5±1
121.5±1
Ø
mm
2x5
2x5
2x5
2x5
2x5
2x5
Vida
tipi
M4
M4
M4
M4
M4
M4
A¤›rl›k
kg
0.9
0.9
1.05
1.05
1.25
1.35
H
b
c
hr
mm
5
5
5
5
5
5
h
4Ø
G
mm
60±1
60±1
60±1
60±1
93±1
93±1
=
G
=
a
ATV31
HU22M2, HU30M3X, HU40M3X,
HU22N4, HU30N4, HU40N4,
HU22S6X, HU40S6X
HU55M3X, HU75M3X,
HU55N4, HU75N4,
HU55S6X, HU75S6X
HD11M3X, HD15M3X,
HD11N4, HD15N4,
HD11S6X, HD15S6X
Boy 7
a
mm
140
b
mm
184
c (1)
mm
150
G
mm
126±1
hr
mm
6.5
H
mm
157±1
Ø
mm
4x5
Vida
tipi
M4
A¤›rl›k
kg
2.35
Boy 8
180
232
170
160±1
5
210±1
4x5
M4
4.70
Boy 9
245
330
190
225±1
7
295±1
4x6
M5
9.0
(1) A serisindeki h›z kontrol cihazlar› için, potansiyometre butonu için 8 mm ekleyin.
4
efesotomasyon - telemecanique inverter
Montaj
≥ 50 mm
Montaj ve s›cakl›k koflullar›
Cihaz› ± 10° dikey olarak yerlefltirin.
Is›t›c› cihazlar›n›n yak›n›na yerlefltirmeyin.
So¤utma amac›yla, havan›n afla¤›dan yukar›ya sirküle edebilece¤i kadar yeterli bofl yer b›rakt›¤›n›zdan emin olun.
Cihaz›n önündeki boflluk. Minimum 10 mm.
≥ 50 mm
IP 20 koruma s›n›f›n›n yeterli oldu¤u yerlerde, h›z kontrol cihaz›n›n üstündeki koruyucu kapa¤›n, afla¤›da
gösterilen flekilde ç›kar›lmas›n› öneririz.
Koruyucu kapa¤›n ç›kar›lmas›
Örnek ATV31HU11M3X
3 tip ba¤lant› yap›labilir:
A tipi montaj: Bofl alan yanlardan u 50 mm, koruyucu kapak tak›l› olarak.
u 50 mm
u 50 mm
B tipi montaj: Yan yana monte edilmifl h›z kontrol cihazlar›, koruyucu kapak ç›kar›lm›fl olarak (koruma s›n›f› IP 20 olur)
C tipi montaj: Bofl alan yanlardan u 50 mm, koruyucu kapak ç›kar›lm›fl olarak (koruma s›n›f› IP 20 olur)
u 50 mm
u 50 mm
5
efesotomasyon - telemecanique inverter
Montaj
S›cakl›k, anahtarlama frekans› ve montaj tipinin bir fonksiyonu olarak, h›z kontrol cihaz› ak›m› (In) için de¤er kayb› e¤rileri.
I/In
In = % 100
-%5
- % 10
% 90
- % 10
- % 15
- % 20
% 80
40˚C A, B ve C montaj tipi
- % 25
- % 25
- % 30
% 70
50˚C C montaj tipi
- % 35
- % 35
- % 40
% 60
50˚C A ve B montaj tipi
- % 45
- % 50
% 50
60˚C C montaj tipi
- % 55
% 40
- % 65
60˚C A ve B montaj tipi
% 30
Anahtarlama frekans›
4 kHz
8 kHz
12 kHz
16 kHz
Ara s›cakl›klar (örne¤in 55˚C) için, 2 e¤ri aras›nda enterpolasyon yap›n.
H›z kontrol cihazlar›n› pano içine monte edecekseniz, her bir h›z kontrol cihaz› için afla¤›daki tablolarda
verilen de¤erlere eflit bir hava ak›fl› sa¤lamal›s›n›z.
ATV31
H018M2, H037M2, H055M2,
H018M3X, H037M3X, H055M3X,
H037N4, H055N4, H075N4, HU11N4
H075S6X, HU15S6X
H075M2, HU11M2, HU15M2
H075M3X, HU11M3X, HU15M3X
HU15N4, HU22N4
HU22S6X, HU40S6X
HU22M2,
HU22M3X, HU30M3X, HU40M3X
HU30N4, HU40N4
HU55S6X, HU75S6X
HU55M3X
HU55N4, HU75N4
HD11S6X
HU75M3X, HD11M3X,
HD11N4, HD15N4
HD15S6X
HD15M3X
6
Ak›fl m3/saat
18
33
93
102
168
216
efesotomasyon - telemecanique inverter
Montaj
Elektromanyetik uyumluluk
EMC montaj plakas›: H›z kontrol cihaz›yla birlikte verilir
EMC efl potansiyellik montaj plakas›n›, verilen 2 viday› kullanarak ATV 31 so¤utma blo¤undaki deliklere sabitleyin, afla¤›daki çizimlere
bak›n›z.
Boy 1 - 4
Boy 5 -6
Boy 7
Boy 9
2
49
2
48
50
2
Boy 8
75
2
75
2
Verilen vidalar:
EMC k›skaçlar›n› sabitlemek için 4 adet M4 vida (k›skaçlar
verilmemifltir)
Topraklama için 1 adet M5 vida
ATV31
H018M3X, H037M3X
H055M3X, H075M3X
Boy 1
Boy 2
H018M2, H037M2
H055M2, H075M2
Boy 3
Boy 4
HU11M3X, HU15M3X
HU11M2, HU15M2, HU22M3X,
H037N4, H055N4, H075N4, HU11N4, HU15N4,
H075S6X, HU15S6X
Boy 5
Boy 6
ATV31
HU22M2, HU30M3X, HU40M3X,
HU22N4, HU30N4, HU40N4,
HU22S6X, HU40S6X
HU55M3X, HU75M3X,
HU55N4, HU75N4,
HU55S6X, HU75S6X
HD11M3X, HD15M3X,
HD11N4, HD15N4,
HD11S6X, HD15S6X
Boy 7
Boy 8
Boy 9
7
efesotomasyon - telemecanique inverter
Ba¤lant›lar
Klemenslere eriflim
Klemenslere eriflim için, kapa¤› afla¤›daki örnekte gösterilen flekilde aç›n.
Örnek ATV31HU11M2
Güç klemensleri
Kumanda klemenslerini ba¤lamadan önce güç klemenslerini ba¤lay›n.
Güç klemensinin özellikleri
Altivar ATV 31
Maksimum ba¤lant› kapasitesi
AWG
mm2
AWG 14
2.5
H018M2, H037M2, H055M2, H075M2,
H018M3X, H037M3X, H055M3X, H075M3X, HU11M3X, HU15M3X
HU11M2, HU15M2, HU22M2,
AWG 10
HU22M3X, HU30M3X, HU40M3X,
H037N4, H055N4, H075N4, HU11N4,HU15N4, HU22N4, HU30N4, HU40N4
H075S6X, HU15S6X, HU22S6X, HU40S6X
HU55M3X, HU75M3X,
AWG 6
HU55N4, HU75N4,
HU55S6X, HU75S6X
HD11M3X, HD15M3X,
AWG 3
HD11N4, HD15N4,
HD11S6X, HD15S6X
t
R/L1
S/L2
R/L1
S/L2
T/L3
PO
PA/+
PB
PC/U/T1
V/T2
W/T3
1.2
16
2.2
25
4
Fonksiyon
Toprak klemensi
Güç kayna¤›
Altivar ATV 31
Tüm güç de¤erleri
ATV31ppppM2
DC bara (+) kutup
Frenleme direncine giden ç›k›fl (+ kutup)
Frenleme direncine giden ç›k›fl
DC bara (-) kutup
Motora giden ç›k›fllar
ATV31ppppM3X
ATV31ppppN4
ATV31ppppS6X
Tüm güç de¤erleri
Tüm güç de¤erleri
Tüm güç de¤erleri
Tüm güç de¤erleri
Tüm güç de¤erleri
PO ve PA/+ aras›ndaki ortak uç ba¤lant›s›n› kesinlikle kesmeyin.
8
0.8
5
Güç klemensinin fonksiyonlar›
Klemens
S›kma momenti
Nm
efesotomasyon - telemecanique inverter
Ba¤lant›lar
Güç klemenslerinin yerleflimi
ATV 31H018M3X, H037M3X, H055M3X, H075M3X
ATV 31H018M2, H037M2, H055M2, H075M2
R/L1 S/L2
R/L1 S/L2 T/L3
P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3
ATV 31HU11M3X, HU15M3X, HU22M3X, HU30M3X, HU40M3X,
H037N4, H055N4, H075N4, HU11N4, HU15N4, HU22N4,
HU30N4, HU40N4, H075S6X, HU15S6X, HU22S6X,
HU40S6X
P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3
ATV 31HU11M2, HU15M2, HU22M2
R/L1 S/L2 T/L3
R/L1 S/L2
P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3
P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3
ATV 31HU55M3X, HU75M3X, HU55N4, HU75N4, HU55S6X, HU75S6X
R/L1 S/L2 T/L3 P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3
ATV 31HD11M3X, HD15M3X, HD11N4, HD15N4, HD11S6X, HD15S6X
R/L1 S/L2 T/L3 P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3
9
efesotomasyon - telemecanique inverter
Ba¤lant›lar
- Maksimum ba¤lant› kapasitesi: 2.5 mm2 - AWG 14
- Maks. s›kma momenti: 0.6 Nm
10
RJ45
R1B
R1C
R2A
R2C
LI4
LI5
LI6
CLI
24V
LI1
LI2
LI3
R1A
AOC
AOV
AI3
AI2
RJ45
konnektör
COM
Source
CLI
SINK
AI1
COM
Lojik girifl seçim
anahtar›
10V
Kumanda klemensleri
Kumanda
klemensleri
efesotomasyon - telemecanique inverter
Ba¤lant›lar
Kumanda klemensleri
Kumanda klemenslerinin yerleflimi, karakteristikleri ve fonksiyonlar›
Klemens
R1A
R1B
R1C
R2A
R2C
Fonksiyon
R1 programlanabilir rölesinin ortak uç
K/A konta¤› (R1C)
COM
AI1
Analog I/O ortak uç
Analog gerilim girifli
10 V
AI2
R2 programlanabilir rölesinin N/A
konta¤›
Elektriksel özellikler
• Min. anahtarlama kapasitesi: 5 V c için10 mA
• Dirençli yükte maks. anahtarlama kapasitesi (cos ϕ = 1 ve L/R = 0 ms):
250 V a ve 30 V c için 5 A
• Endüktif yükte maks. anahtarlama kapasitesi (cos ϕ = 0.4 ve L/R = 7 ms):
250 V a ve 30 V c için 1.5 A
• Örnekleme süresi 8 ms
• Kullan›m ömrü: maks. anahtarlama gücünde 100.000 çal›flma
min. anahtarlama gücünde 1.000.000 çal›flma
0V
Analog girifl 0 + 10 V (maks. güvenli gerilim 30 V)
• Empedans 30 kΩ
• Çözünürlük 0.01 V, 10-bit dönüfltürücü
• Do¤ruluk ± %4.3, do¤rusall›k ± %0.2, maks. de¤ere göre
• Örnekleme süresi 8 ms
• Maks. 100 m. ekranl› kablo ile çal›flma
Ayar noktas› potansiyometresi için 10 V +10 V (+ %8 - 0), 10 mA maks., k›sa devre ve afl›r› yük korumal›.
güç kayna¤›
1 - 10 kΩ
Analog gerilim girifli
‹ki kutuplu analog girifl 0 ± 10 V (maks. güvenli gerilim ± 30 V)
AI2 üzerindeki + ve - kutuplu gerilim, ayar noktas›n›n yönünü ve bu nedenle çal›flma
yönünü etkiler.
• Empedans 30 kΩ
• Çözünürlük 0.01 V, 10-bit + iflaret dönüfltürücü
• Do¤ruluk ± %4.3, do¤rusall›k ± %0.2, maks. de¤ere göre
• Örnekleme süresi 8 ms
• Maks. 100 m. ekranl› kablo ile çal›flma.
AI3
Analog ak›m girifli
COM
AOV
AOC
Analog I/O ortak uç
AOV analog gerilim ç›k›fl›
veya
AOV Analog ak›m ç›k›fl›
veya
AOV lojik gerilim ç›k›fl›,
AOV veya AOC atanabilir
(ikisi birlikte atanamaz)
24 V
Lojik girifl güç kayna¤›
LI1
LI2
LI3
Lojik girifller
LI4
LI5
LI6
Lojik girifller
CLI
Lojik girifl ortak uç
Analog girifl X - Y mA. X ve Y, 0-20 mA aras› programlanabilir
• Empedans 250 Ω
• Çözünürlük 0.02 mA, 10-bit dönüfltürücü
• Do¤ruluk ± % 4.3, do¤rusall›k ± %0.2, maks. de¤ere göre
• Örnekleme süresi 8 ms
0V
Analog girifl 0 - 10 V, min. yük empedans› 470 Ω
veya
Analog ç›k›fl X - Y mA. X ve Y, 0-20 mA aras› programlanabilir
maks. yük empedans› 800 Ω
• Çözünürlük 8 bit (1)
• Do¤ruluk ± %1 (1)
• Do¤rusall›k ± %0.2 (1)
• Örnekleme süresi 8 ms
Bu analog ç›k›fl, AOC üzerinde 24 V lojik ç›k›fl olarak konfigüre edilebilir, min. yük
empedans› 1.2 kΩ.
(1) Dijital/analog dönüfltürücü karakteristikleri
+ 24 V, k›sa devre ve afl›r› yük korumal›, min. 19 V, maks. 30 V, maks. mevcut kullan›c›
ak›m› 100 mA
Programlanabilir lojik girifller
• + 24 V güç kayna¤› (maks. 30 V)
• Empedans 3.5 kΩ
• < 5 ise durum 0, > 11 V ise durum 1 (LI ve CLI aras›ndaki gerilim fark›)
• Örnekleme süresi 4 ms
Programlanabilir lojik girfller
• + 24 V güç kayna¤› (maks. 30 V)
• Empedans 3.5 kΩ
• < 5 V ise durum 0, > 11 V ise durum 1 (LI ve CLI aras›ndaki gerilim fark›)
• Örnekleme süresi 4 ms
Bkz. sayfa 12.
11
efesotomasyon - telemecanique inverter
Ba¤lant›lar
Fabrika ayarlar›na göre ba¤lant› flemas›
ATV31ppppM2
Monofaze güç kayna¤›
S / L2
R / L1
(1)
ATV31ppppM3X/N4/S6X
Trifaze güç kayna¤›
Analog ç›k›fl›n bir lojik ç›k›fl
olarak kullan›lmas›
(1)
Referans
potansiyometresi
M
3a
Kullan›l›yorsa,
frenleme direnci
X - Y mA
0 ± 10 V
A0C
COM
AOC
AOV
24V
LI6
AI2
LI5
LI3
COM
AI3
LI2
AI1
LI4
LI1
+10
CLI
PC / -
R2C
R2A
PB
R1B
PA / +
R1C
P0
R1A
T / L3
W / T3
W1
V / T2
V1
U1
U / T1
S / L2
R / L1
(2)
24 V röle
veya
24 V PLC girifl
veya
LED
(1) fiok bobini, kullan›l›yorsa (monofaze veya trifaze)
(2) Hata röle kontaklar›, h›z kontrol cihaz› durumunun uzaktan gösterilmesi için
Not: H›z kontrol cihaz› yak›n›nda bulunan veya ayn› devreye ba¤lanan tüm endüktif devrelere (röleler, kontaktörler, solenoid valfler, v.b.)
giriflim bast›r›c›lar monte edin.
‹lgili komponentlerin seçilmesi:
Lütfen katalo¤a bak›n›z.
Lojik girifl anahtar›
Bu anahtar, lojik girifl ortak ucunu, 0 V, 24 V veya "serbest" olarak atar.
0V
CLI 0V’ta (fabrika ayar›)
SOURCE
CLI
LI1
LIx
CLI "serbest"
CLI
CLI
LI1
LIx
24V
CLI 24V’ta
SINK
CLI
12
LI1
LIx
efesotomasyon - telemecanique inverter
Ba¤lant›lar
Önerilen devre flemalar›na iliflkin örnekler
Gerilimsiz kontaklar›n kullan›lmas›
• Anahtar "Source" konumunda
(ATV31ppppA d›fl›ndaki tipler için ATV31 fabrika ayar›)
• Anahtar "Sink" konumunda
(ATV31ppppA için fabrika ayar›)
0V
24V
LI1
24V
LI1
COM
PLC transistör ç›k›fllar›n›n kullan›lmas›
• Anahtar CLI konumunda
COM
CLI
• Anahtar CLI konumunda
LI1
COM
CLI
0V
PLC
LI1
24V
0V
PLC
24V
Ba¤lant› önerileri
Güç
Yüksek kaçak ak›mlarla (3.5 mA’in üzerinde) ilgili mevzuat hükümlerine uyum sa¤lamak amac›yla h›z kontrol cihaz›n›n topraklanmas›
gerekir.
Montaj standartlar› uyar›nca bir "kaçak ak›m cihaz›" yoluyla flebeke taraf› koruma sa¤lanmas› gerekti¤inde, monofaze h›z kontrol cihazlar›
için A tipi bir cihaz ve trifaze h›z kontrol cihazlar› için B tipi bir cihaz kullan›lmal›d›r. Afla¤›dakileri içeren uygun modeli seçin:
• HF ak›m filtreleme
• Enerjilendirme s›ras›nda kaçak kapasitanstan gelen yükten kaynaklanan açmay› önleyen bir zaman gecikmesi. 30 mA cihazlarda zaman
gecikmesi kullan›lmaz. Bu durumda, bir Merlin Gerin ürünü olan, istenmeyen açmalara karfl› daha hassas SI serisi toprak kaçak ak›m›
cihazlar› kullan›lmal›d›r.
Tesisatta birden fazla h›z kontrol cihaz› bulunuyorsa, bir h›z kontrol cihaz› için bir "kaçak ak›m cihaz›" kullan›lmal›d›r.
Düflük seviyeli tesisatlarda (detektörler, PLC’ler, ölçüm aletleri, video, telefon) güç kablolar›n› devrelerden ayr› tutun.
H›z kontrol cihaz› ile motor aras›nda 50 m’den uzunkablo kullan›yorsan›z, ç›k›fl filtreleri ekleyin (lütfen katalo¤a bak›n›z).
Kumanda
Kumanda devrelerini güç kablolar›ndan ayr› tutun. Kontrol ve h›z referans devreleri için, ekran› her iki uçtan topra¤a ba¤lamak için 25-50
mm aras› ad›ml›, ekranl› bükümlü kablo kullan›lmas› önerilir.
13
efesotomasyon - telemecanique inverter
Ba¤lant›lar
Bir IT sisteminde kullan›lmas›
IT sistemi: Yal›t›ml› veya empedans toprakl› nötr.
Do¤rusal olmayan yüklere uyumlu bir kal›c› yal›t›m izleme cihaz› kullan›n (örne¤in, Merlin Gerin XM200 tipi).
ATV 31pppM2 ve N4 h›z kontrol cihazlar›nda dahili RFI filtreler bulunur: Bu filtreler, bir IT sisteminde çal›flmak istendi¤inde, afla¤›daki gibi
topraktan izole edilerek etkisiz hale getirilmelidir:
ATV31H018M2 - U22M2 ve ATV31H037N4 - U40N4:
Toprak klemensinin sol taraf›nda bulunan jumperi afla¤›da gösterilen flekilde yukar› do¤ru çekin.
Normal
(filtre ba¤l›)
IT sistem
(filtre ba¤l› de¤il)
ATV31HU55N4 - D15N4:
Güç klemenslerinin sol üst köflesinde bulunan kabloyu sa¤a ilerletin (örnek ATV31HU55N4):
IT sistem
(filtre ba¤l› de¤il)
Normal
(filtre ba¤l›)
(fabrika ayar›)
14
efesotomasyon - telemecanique inverter
Ba¤lant›lar
Elektromanyetik uyumluluk
Genel kurallar
• H›z kontrol cihaz›, motor ve kablo ekran›n›n topraklar›, "yüksek frekans" efl potansiyeline sahip olmal›d›r.
7) her iki ucunda, ekran› 360°’de topraklanm›fl
• Motor kablolar›n›n 6, (varsa) fren direnci kablosunun 8 ve kumanda sinyal kablolar›n›n (7
ekranl› kablo kullan›n›z.
• Güç besleme (flebeke beslemesi) kablolar›yla motor kablosu aras›nda maksimum bir mesafe olmas›n› sa¤lay›n.
Montaj flemalar› (örnekler)
Boy 1 - 7
Boy 8
Boy 9
2
2
2
3
3
5
1
8
4
4
3
1
1
8
8
5
7
4
6
6
6
5
7
7
Boy 1
Boy 2
Boy 3
Boy 4
Boy 5
Boy 6
ATV31 H018M3X, H055M3X, H018M2, H055M2, HU11M3X, HU11M2, HU15M2
H037M3X H075M3X H037M2 H075M2 HU15M3X HU22M3X
H037N4, H055N4,
H075N4, HU11N4,
HU15N4
H075S6X, HU15S6X
Boy 7
HU22M2
HU30M3X, HU40M3X
HU22N4, HU30N4,
HU40N4
HU22S6X, HU40S6X
Boy 8
HU55M3X,
HU75M3X
HU55N4,
HU75N4
HU55S6X,
HU75S6X
Boy 9
HD11M3X,
HD15M3X
HD11N4,
HD15N4
HD11S6X,
HD15S6X
1 H›z kontrol cihaz› ile birlikte verilen çelik toprakl› plaka, çizimde gösterilen flekilde monte edilecektir.
2 Altivar 31
3 Ekrans›z besleme kayna¤› kablolar›
4 Röle kontaklar› için ekrans›z kablolar
5 6, 7 ve 8 numaral› kablolar›n ekran›n›n topraklama ve sabitlemesini mümkün oldu¤unca h›z kontrol cihaz›na yak›n yap›n:
- Kablo ekran›n› soyun.
- Ekran›n soyulmufl k›s›mlar›n› metal plaka 1’e sabitlemek için uygun boyutlardaki paslanmaz çelik kablo k›skaçlar›n› kullan›n.
‹yi bir temas sa¤lamak için ekran, metal plakaya s›k› bir flekilde sabitlenmelidir.
6 Motor ba¤lant›s› için ekranl› kablo, ekran her iki uçtan topra¤a ba¤lanm›flt›r.
Ekranlama kesikli olmamal›d›r ve ara klemensler, EMC ekranl› metal kutular içinde olmal›d›r.
0.18 - 1.5 kW h›z kontrol cihazlar› için, anahtarlama frekans› 12 kHz’den yüksekse, düflük do¤rusal kapasitansa sahip kablolar kullan›n:
maks. 130 pF (pikoFarad)/metre.
7 Kumanda/sinyal sistemin ba¤lant›s› için ekranl› kablo.
Birçok iletken kullan›lmas› gereken uygulamalar için küçük kesitler (0.5 mm2) kullan›n.
Ekranlama, her iki uçtan topraklanmal›d›r. Ekranlama kesikli olmamal›d›r ve ara klemensler, EMC ekranl› metal kutular içinde olmal›d›r.
8 Frenleme direnci (varsa) için ekranl› kablo
Ekranlama kesikli olmamal›d›r ve ara klemensler EMC ekranl› metal kutular içinde olmal›d›r.
Not:
• ‹lave bir girifl filtresi kullan›l›rsa, filtre h›z kontrol cihaz›n›n alt›na monte edilir ve ekrans›z bir kablo arac›l›¤›yla do¤rudan flebekeye
ba¤lan›r. H›z kontrol cihaz› üzerindeki 3 numaral› ba¤lant›, filtre ç›k›fl kablosu arac›l›¤›yla yap›l›r.
• H›z kontrol cihaz›, motor ve kablo ekranlar› aras›nda HF efl potansiyelli topraklaman›n yap›lmas›, her bir cihaz›n ilgili klemenslerindeki
PE (yeflil-sar›) iletken koruma ba¤lant›s›n›n yap›lmas› ihtiyac›n› ortadan kald›rmaz.
15

Benzer belgeler