Slayt 1 - Netlog Lojistik

Transkript

Slayt 1 - Netlog Lojistik
1
BÖLÜM 1
BÖLÜM 2
BÖLÜM 3
GRUP HAKKINDA
POLAR EXPRESS HAKKINDA
BİLGİ VE TECRÜBEMİZ
•
VAROLMA SEBEBĠMĠZ
•
NETLOG LOJĠSTĠK GRUBU HAKKINDA
•
GELĠR DAĞILIMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TÜRKĠYE’DEKĠ GRUP DEPOLARI
•
GRUP FĠLO ALTYAPISI
•
GRUP YAPISI
•
ANA HĠZMET ALANLARI
POLARXP HAKKINDA
POLARXP MĠSYON & VĠZYON
POLARXP NE YAPAR?
FARKIMIZ
ANA ÇÖZÜMLERĠMĠZ
• Soğuk Network
• Zincir Market sistem
• Cross-Dock Yönetimi
• Mikro Dağıtım
• Mikro Dağıtım / ATP
• Ġade Lojistik Yönetimi
• Uluslararası TaĢıma
• Komple Tedarik Zinciri Yönetimi
DERECE TAKĠP SĠSTEMLERĠ
DEPO ALTYAPIMIZ
ARAÇ ALTYAPIMIZ
IT ALTYAPIMIZ
ÖRNEK ÇÖZÜMLER
• Bel Karper
• Metro / Real Hiper Marketleri
• Danone
• Mövenpick / Nestle
• Wild
• BTT
•
REFERANSLARIMIZ
2
•
VAROLMA SEBEBĠMĠZ
•
NETLOG LOJĠSTĠK GRUBU HAKKINDA
•
GELĠR DAĞILIMI
•
TÜRKĠYE’DEKĠ GRUP DEPOLARI
•
GRUP FĠLO ALTYAPISI
•
GRUP YAPISI
•
ANA HĠZMET ALANLARI
3
VAROLMA SEBEBĠMĠZ
Hizmet sağladığı coğrafyada yenilikçi
entegre lojistik hizmetler sunarak,
ürün dolaşımını yöneten, ticaretini yapan
ve müşterilerine katma değer yaratan
lider bir Türk şirketi olmak.
Müşteriler Ġçin:
Hizmet verdiği coğrafyada NETLOG müĢterisinin baĢarısını sağlamak, ticaretini arttıracak çözümler sunmak ve avantajlar yaratmak.
Ġnsanlık Ġçin:
Hizmet verdiği coğrafyada yatırım yapmak ve istihdam yaratmak, sosyal aktivitelere katkıda bulunarak yaĢam koĢullarını iyileĢtirmek.
Çalışanları Ġçin:
ÇalıĢanlarının eğitimlerle kendilerini geliĢtirmelerine ortam yaratan ve çalıĢanlarıyla büyüyen, güvenilir ve süreklilik arzeden bir Ģirket yapısı
oluĢturmak.
Çevre ve Doğa Ġçin:
Teknolojinin insanlığa sunduğu en yeni ve çevreci imkanları her zaman öncelikli kullanarak gelecek nesiller için yaĢanabilir bir dünya bırakmak.
4
NETLOG LOJĠSTĠK GRUBU HAKKINDA
Yıllık Büyüme
(Ciro)
FORTUNE 500 yazısı
gelecek
Netlog Lojistik Grubu Hakkında
 Uluslararası taĢımada Türkiye’nin 1 numarası
 Tekstil lojistiğinde ilk 3
 Türkiye’nin 1 numaralı hızlı tüketim malları
lojistik firması
 Türkiye’nin 1 numaralı sıvı gıda taĢıma firması
 Zincir mağaza dağıtımlarında Türkiye’nin 1
numarası
 Türkiye’nin lider iade lojistik firması
 Türkiye’nin 1 numaralı depolama Ģirketi,
 Türkiye’nin 1 numaralı lojistik araç filosu sahibi,
 Türkiye’nin 1 numaralı soğuk zincir lojistik
firması,
 Türkiye’nin tek soğuk taĢıma ağı sahibi
 Türkiye’nin en büyük frigo araç filo sahibi
 Türkiyenin en büyük konteyner forwarding
Ģirketi.
Yıllık Büyüme
(Ġstihdam)
5
GELĠR DAĞILIMI
6
TÜRKĠYE’DEKĠ GRUP DEPOLARI
7
GRUP FĠLO ALTYAPISI
8
GRUP YAPISI
9
ANA HĠZMET ALANLARI
Türkiye’nin En Büyük
Ululsararası
TaĢımacılık ġirketi
Türkiye’nin En Büyük
Gıda Lojistik ġirketi
Satınalma & Tedarik
Zinciri Yönetim
Çözümleri
Türkiye’nin En Büyük
Konteyner TaĢımacılık
ġirketi
Riskli Bölgeler Ġçin
Özel Lojistik
Çözümleri
Türkiye’nin En Büyük
Soğuk Zincir
Lojistik ġirketi
Gıda DıĢı Lojistik
Çözümlerinde Öncü
Lojistik ġirketi
Türkiye’nin Öncü
Sebze ve Meyve
Tedarik Firması
Ticari Operasyonel
Araç Kiralamada
Öncü
10
•
•
•
•
POLARXP HAKKINDA
POLARXP MĠSYON & VĠZYON
POLARXP NE YAPAR?
FARKIMIZ
ANA ÇÖZÜMLERĠMĠZ
• Soğuk Network
• Zincir Market sistem
• Cross-Dock Yönetimi
• Mikro Dağıtım
• Mikro Dağıtım / ATP
• Ġade Lojistik Yöetimi
• Uluslararası TaĢıma
• Komple Tedarik Zinciri Yönetimi
11
POLARXP Hakkında
Türkçe manası Kutup Ekspres olan
Polar Express, kısaca PolarXP, 2009
senesinde Netlog Lojistik Grubu’nun,
Nedlloyd Road Cargo İstanbul şirketi
bünyesinde başlatılan bir servistir.
PolarXP, Serin, Soğuk ve Donuk
taşınması gereken gıda ürünleri için
Türkiye’de soğuk zincir lojistik
sistemini kurmuş en kapsamlı ve
büyük markadır.
Logomuza soğuk kutup havasının en
kuvvetli canlısı olan kutup ayısını
koyarak, ülkemizde sunduğumuz bu
servisin en kuvvetlisi olarak yola
çıktığımızı göstermek istedik.
12
POLARXP MĠSYON & VĠZYON
Tüm gıda sektörüne, ısı kontrollü
depolama,
çözümlerini,
taşıma
sağlıklı
ve
ve
dağıtım
güvenli
olarak sunmak.
Türkiye ve hizmet verdiği tüm ülkelerde, ısı
kontrollü gıda depolama, taşıma ve dağıtım
faaliyetleri yürüten, kullandığı teknolojiler ile,
kaliteli, güvenilir ve karlı çözüm ortaklığı sunan,
aranan ve tercih edilen, lider lojistik servis
sağlayıcısı olmak.
13
POLARXP NE YAPAR?
PolarXP Serin, Soğuk ve Donuk taşınması gereken gıda ürünlerini ölçüsü, adedi ve hacmi ne olursa
olsun Türkiye’nin 81 ‘iline taşınması gereken ısı derecesinde taşır.
PolarXP Serin, Soğuk ve Donuk depolanması gereken gıda ürünlerini gıda depolama sertifikalı 16
adet deposunda en yüksek hijyen standartlarında depolayarak üreticilere maliyet avantajı
sağlayan depolama hizmetleri sunar.
PolarXP Serin, Soğuk ve Donuk taşınması gereken gıda ürünlerini ölçüsü, adedi ve hacmi ne olursa
olsun Dünyanın her ülke ve şehrinden Türkiye’ye sağlıklı olarak taşınmasını organize
eder, gümrüklemesini yapar ve nihai tüketiciye kadar olan tüm lojistik süreci ürünün tutulması
gereken ısı derecesinde tutarak yönetir.
PolarXP Serin, Soğuk veya Donuk mal üretmek isteyen firmalara ürünlerini müşterilerine
sattıktan sonra rahatça ulaştırabilecekleri lojistik platformu yaratmıştır. PolarXP bu
firmaların büyümesine ve bunlar gibi firmaların oluşmasına yardımcı olur.
14
FARKIMIZ > ÜRETĠMDEN TÜKETĠME SOĞUK ZĠNCĠR LOJĠSTĠK
PolarXP, kardeĢ Ģirketi Ġntercombi
Uluslararası
taĢımacılığın
altyapısıyla,
Dünyanın her
köĢesinden Türkiye’ye ürünlerin
doğru soğuklukta getirilmesini
organize etmektedir. PolarXP
uluslararası
soğuk
zincir
taĢımalarında
karayolu,
hava
kargo
ve
konteyner
taĢımacılığında lider bir firmadır.
PolarXP , Ġstanbul da bulunan çok
az sayıdaki soğuk gümrüklü
depolardan birine sahiptir. Halkalı
Gümrüğüne bağlı PolarXP/Özgür
Antrepo, 500 m2’lik 2 soğuk oda
ve 700 m2’lik 2 donuk odaya
sahiptir. Buraya indirilen ürünlerin
tüm
gümrükleme,
tarım
ve
veteriner gibi izinlerinin alınması
PolarXP tarafından yapılmaktadır.
Türkiye’nin en iddialı soğuk zincir
lojistik depoları PolarXP’nin dir.
Türkiyenin 14 ġehrinde 16 depo
ve 45.000 m2 / 360.000m3 /
50.000 palet kapasiteli depolarıyla
PolarXP
ülkemizin
önder
doğuk/donuk/serin
depolama
firmasıdır.
PolarXP’nin Tüm
depoları en üst düzeyde kontrol
sistemleriyle donatılmıĢtır.
Türkiye’nin soğuk zincir lojistiği
için kurulmuk en büyük, kapsamlı
ve tek gerçek dağıtım ağı
PolarXP’nindir.
PolarXP
Türkiyenin 81 iline hacim ne olursa
olsun dağıtım hizmeti sunabilen
tek firmadır.
15
ANA ÇÖZÜMLERĠMĠZ > Soğuk Network
Dağıtım ağını 16 adet soğuk deposu ve 300'ün üzerinde soğuk araç filosuyla destekleyen PolarXP, soğuk
zincir lojistiğindeki en büyük yapıyı kurmuştur.
Türkiye'nin Soğuk Zincire Yönelik ilk planlı dağıtım ağı PolarXP tarafından kuruldu. 81 il'e öz mal araçlarıyla aynı kalite standartlarını
koruyarak dağıtım hizmeti sunan PolarXP, müĢterilerine düzenli çıkıĢ günlerini garantilemektedir.
16
ANA ÇÖZÜMLERĠMĠZ > Zincir Market Sistem
Zincir Marketlere
Ürün Satanlar İçin
PolarXP, Türkiye'de bulunan tüm Zincir Marketlere, Yerel Zincirlere ve Key
Accountlara dağıtım yapmaktadır. Ürünlerini bu satıĢ noktalarına
ulaĢtırmak isteyen firmalar PolarXP Zincir Market Sistemini kullanarak
dağıtım maliyetlerini düĢürebilir, ürünlerini güvenli bir Ģekilde Zincir
Marketlere ulaĢtırabilirler
Gereksiz Km'nin Yapılmasını
Engeller, Ekipman Maliyetini DüĢürür;
Konsolidasyondan Kaynaklı Maliyet
Avantajı Sağlar;
Yükün Süratli Teslimini Sağlar;
Düzgün Bilgi AkıĢı Sağlar;
Zincir Marketler İçin
PolarXP, Zincir Marketler adına tüm platform yönetimini kendi
depolarında yapmaktadır. Zincir Marketler PolarXP depolama ve
dağıtım altyapısını kullanarak, Soğuk Zincir Lojistik Sistemini
kurabilirler. PolarXP IT Sisteminin direk Zincir Market IS sistemiyle
bütünleĢerek çalıĢtığı bu sistemde mağaza sipariĢleri PolarXP
platformuna düĢer ve burada günlük hazırlanarak direk mağazaya
teslimata çıkar. Bu sistem bir ileri safhaya götürülerek, ürün
tedarikçisinin depoya ne kadar ürün tedarik etmesi gerektiğine kadar
detaylı çalıĢabilmektedir.
Bu Ģekilde ürünlerin elleçlenmesi ve iĢin planlanması PolarXP
deposunda yapılır, mağazalar mümkün olan en az hasarla, en süratli
Ģekilde mal kabulü yapabilirler.
17
ANA ÇÖZÜMLERĠMĠZ > Cross-Dock Yönetimi
PolarXP, üretim tesisinde yer sıkıntısı olan firmalardan ürünün
tamamını dökme veya paletli olarak, alıcı ayrıştırılması
yapılmadan alıp, depolarında müşteri, boşaltma adresi veya satış
noktasına göre ayırarak hatlara göre diğer müşteri mallarıyla
dağıtım araç organizasyonunu yapmaktadır.
Müşteri 10 şehire göndereceği 5 Aracın tamamınının
taşıma parasını ödemek yerine PolarXP'ye araçta
kapladığı yer kadar ücret ödeyecek ve ürünleri PolarXP
güvencesinde en süratli şekilde müşterisine ulaştırmış
olacaktır.
18
ANA ÇÖZÜMLERĠMĠZ > Mikro Dağıtım
PolarXP, Türkiye’nin nüfusunun %65’ine ulaşan
Mikro Dağıtım Sistemini kurmuştur. Çok yakında bu
hizmetini tüm Türkiye'ye verecek yapıya ulaşacaktır.
Tüm
PolarXP
araç
Sertifikalıdır. Türkiye’ninde
filosu
ATP
çok yeni imzaladığı
«Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığı ve
Taşımalarında Özel Araçların Kullanımı Antlaşması»
‘nın yürürlüğe girmesiyle başlayacak kontrollerle
Soğuk Zincir Lojistiği ciddi önem kazanacaktır.
PolarXP, 2011 itibariyle 16 deposunun bulunduğu ve bu şehirlere
yakın sınır 35 il'de Soğuk Mikro Dağıtım hizmeti sunmaktadır. Mikro
dağıtım hizmeti, Bayiler, Key Accountlar, Zincir, Yerel ve Bölgesel
marketler
haricinde
kalan
bakkal,
dükkan
ve
benzin
istasyonu
dağıtımlarını kapsamaktadır. Orta vadede PolarXP, Mikro Dağıtım
hizmetini tüm Türkiye'ye de verecek sistemi kuracaktır.
19
ANA ÇÖZÜMLERĠMĠZ > Taşıma Çözümleri / ATP Sertifikasyonu
ATP Konvansyonu Nedir?
ATP Sertifikasyonu Nedir?
PolarXP’de ATP
Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası
ATP Konvansiyonu gereği bozulabilir ürünlerin
Türkiye 10 Mayıs 2012 tarihi itibariyle ATP
TaĢımacılığı
taĢınmasında
Konvansyonuna taraf olmuĢtur. PolarXP filosunun
Araçların
ve
AntlaĢması,
Özel
aracın
geçerli
bir
ATP
orijinal
sertifikasına sahip olması Ģarttır. Bu belge,
tamamı
adıyla “The Agreement on the International
aracın bozulabilir gıdaları taĢımaya uygun ATP
oluĢmaktadır.
Carriage of Perishable Foodstuff and on the
Standartlarında olduğunu ispatlamaktadır ve
PolarXP filosunun önemi ortaya çıkacak ve
Special Equipment to be used for such
mutlaka araçta bulunmalıdır. ATP sertifikasyonu
müĢterilerinin
kullanılan
aracın
Kontrollerin yürürlüğe girmesiyle Türkiyede insan
muhafaza
edilebilmesi
Carriage”
Kullanımı
TaĢımalarında
dir. AntlaĢma
Fransızca
harfleri olan ATP olarak da bilinmektedir.
baĢ
ürünü
doğru
için
standartları sağladığını belgeler.
derecede
gerekli
olan
ATP
iĢleri
araçlardan
sertifikasyonlu
Kontrollerin
devreye
aksamadan
girmesiyle
yürüyecektir.
sağlığına daha önem veren bir gıda taĢıma
sektörü oluĢacaktır.
20
ANA ÇÖZÜMLERĠMĠZ > Ġade Lojistik Yönetimi
Türkiye'de İade ya da diğer adıyla Ters
Lojistik dendiğinde, lojistik firmaları konuyu
çok
basite
indirgeyerek
yaklaşmaktadır.
Ülkemizde daha tam anlamda yapılmayan bu
işin öncüsü olmak için ilk adımı atan NETLOG,
bu işi yönetmek üzere özel iade lojistik ekibi
kurmuştur.
Ġade Lojistiğinin öneminin farkında olan NETLOG, Türkiye'nin 81 iline dağıtım gücünü de arkasına alarak, Türkiye'nin dev gıda firmalarının
iade ürünlerini kurmuĢ olduğu 100 araçlık filoyla ve iade toplama için özel eğitilmiĢ ekipleriyle toplamaktadır. Netlog, Ġçi boĢ, yenmiĢ ürünlerin
dahi iade edildiğini gördüğü yapıya düzen getirmiĢtir. Toplanan ürünler iade ürünler için belirlenmiĢ bir depoda toplanarak, 2.-3. kalite ürün
sınıfına çekilerek tekrar satıĢa hazır hale getirilmekte veya imha edilmektedir.
21
ANA ÇÖZÜMLERĠMĠZ > Uluslararası Taşıma
PolarXP, kardeş şirketi İntercombi Uluslararası
taşımacılığın altyapısıyla, Dünyanın her köşesinden
Türkiye’ye ürünlerin doğru soğuklukta getirilmesini
organize etmektedir.
PolarXP
uluslararası
soğuk
zincir
taşımalarında karayolu, hava kargo ve
konteyner taşımacılığında lider bir firmadır.
22
ANA ÇÖZÜMLERĠMĠZ > Komple Tedarik Zinciri Yönetimi
Türkiye'nin Lider Lojistik grubu NETLOG bünyesinde bulunan PolarXP, ülkedeki soğuk
zincir ve ısı kontrollü lojistik altyapısındaki eksikliğin giderilmesi amacıyla kurulmuştur.
Soğuk Gıda Tedarik Zinciri Yönetimi için gereken tüm hizmetleri tek çatı altında toplayan PolarXP, Dünya'nın veya Türkiye'nin neresinde olursa
olsun, üretim hattından çıkan bir ürünün, nihayi müĢterisine ulaĢıncaya kadar olan tüm süreci yönetmektedir. Firma yönetimlerine çeĢitli satıĢ ve
performans raporlarını da sunan PolarXP, lojistik sektöründeki en iddialı bilgi sistemlerinden birine sahiptir.
23
•
•
•
•
DERECE TAKĠP SĠSTEMLERĠ
DEPO ALTYAPIMIZ
ARAÇ ALTYAPIMIZ
IT ALTYAPIMIZ
ÖRNEK ÇÖZÜMLER
• Bel Karper
• Metro / Real Hiper Marketleri
• Danone
• Mövenpick / Nestle
• Wild
• BTT
•
REFERANSLARIMIZ
24
DERECE TAKĠP SĠSTEMLERĠ
PolarXP, Isı derecesindeki değiĢikliklerden
dolayı, insan sağlığına zararlı olacağına
inandığı ürünleri depolarına almamaktadır.
Depolarda mal alım kontrol süreci ürünü
getiren
aracın
depoya
yanaĢıp
kapaklarının açılmasıyla baĢlar. TaĢıma
süresince tutulan dereceler ayrı bir
prosedürdür
ve
depo
mal
alım
prosedüründen
farklı
çalıĢmaktadır.
Kapakları açılan aracın içerisindeki ürünler
lazer ısı kontrol silahlarıyla ölçülür. Ürün,
kabul
görebilecek
derece
sınırları
içerisindeyse mal boĢaltılmaya baĢlanır.
Ürün olması gereken ısı derecesinde
değilse boĢaltma durdurulur, gönderici ve
nakliyeciye
bilgi
verilir.
Ürünün
derecesindeki değiĢiklik insan sağlığına
zarar vermeyecek durumda ise ve müĢteri
onayı varsa mal raporlu olarak depoya
alınır.
Ürünler PolarXP sisteminde tanımlı olarak,
stoklama alanında yerlerini aldıktan sonra,
PolarXP'nin SAP'de yazılmış üstün bilgi
sistemi tarafında yönetilir. Sistem ürünleri
hafızasına yazılmıĢ özelliklerine göre adresler,
hareket ettirir ve stoklar. Aynı sistem PolarXP
depolarındaki ısı sensörlerini de takip edip, ısı
derecelerindeki uygunsuzlukları yetkililere
alarm Ģeklinde bildirir. Tüm PolarXP depoları
24 saat boyunca merkezi takip birimi
tarafından kontrol altında tutulur.
Depolardan çıkacak ürünler PolarXP sistemi
tarafından depo çalıĢanlarına düĢen emirlerle,
ilk önce ısı derecelerine göre ara depolara
alınırlar. Ara Depolarda çıkıĢ sayım iĢlemleri
yapıldıktan sonra yine ısı derecesi önceden
ayarlanmıĢ
araçlara
yüklenirler.
Mal
çıkıĢlarında PolarXP rampa kontrolörleri,
rampaya yanaĢan aracın, istenilen ısı
derecesine ulaĢmıĢ bir araç olup olmadığını
kontrol eder. Uygunluğa göre aracı yükler veya
araç istenilen Isı derecesine gelene kadar
bekletir.
Depo Yönetim Sistemleri: AXATA
Araç/Filo Takip Sistemleri: SATKO/EUTELTRACS
Araç Ġçi Isı kontrol Takip Sistemleri: ARVENTO CRM: SAP
Yük Takip Sistemleri: NETĠNFO
25
DEPO ALTYAPIMIZ
Üzerinde PolarXP logosu olan tüm depolarda değişik
ısı ihtiyacına cevap verebilecek özel soğuk odalar
mevcuttur. Ürünün doğru derecede saklanması hem
ürünün tadını tutması, bol vitaminli ve sağlıklı olması
için hem de ömrünün daha uzun olması için önemlidir.
PolarXP Dünya'nın ve Türkiye'nin birçok yerinden gelen
soğuk, donuk veya oda derecesinde tutulması gereken
ürünlere ev sahipliği yapmaktadır. Bugün evlerde veya
HORECA'larda (Otel, Restoran, Kafe) tüketilen, soslardan
yumurtaya, yoğurttan dondurmaya, sebze ve meyveden
salama birçok tanınmıĢ marka PolarXP garantisiyle
depolanmaktadır.
26
ARAÇ ALTYAPIMIZ
En yaĢlısı 2009 model araçlarıyla Türkiye'nin
en büyük soğuk dağıtım ağının sahibi olan
PolarXP, birden fazla dereceyi aynı araçta
taĢıyabilen çok odalı araçlarıyla da fark
yaratmaktadır. Araç yüklemelerinde mümkün
olan en yüksek verimliliği yakalayarak
müĢterilerine avantaj yaratmak için devamlı
yatırım yapan PolarXP soğuk ve genel kargoyu
aynı çekiciyle çekerek araç güzergah
maliyetlerini en düĢük seviyelere çekmektedir.
Yaz aylarında yaşanan yük artışlarını
kontrollü bir şekilde PolarXP'ye çalışan
adapte filolarla müşterilerine yansıtmadan
çözebilen PolarXP, senenin 12 ayı aynı
transit süre ve bulunabilirlik garantisini
vermektedir.
27
IT ALTYAPIMIZ
Bilgi Sistemleri
Bilgi Güvenliği
BiliĢim sektöründe dünyaca ünlü yazılımları kullanan Netlog,
1.000’lerce cihazlık elektronik bir ağı yönetmektedir. SAP/ERP,
SAP Finans ve MS Dynamics, bu komplex yapıyı yönetmekte
kullanılan baĢlıca yazılımlardır.
Netlog, Altyapı ve bilgi güvenliğinin sürekliliği için gerekli tüm
prosedürleri uygular. DıĢarıdan gelecek yazılımsal tehtitlerden
korunmak amacıyla en geliĢmiĢ yazılımları kullanır. Yangın, sel,
deprem gibi doğal afetlerin olduğu durumlarda sistemlerini
kesintisiz çalıĢtırabilmek için de Türkiye genelinde 3 adet backup merkezi bulunmaktadır.
28
ÖRNEK ÇÖZÜMLER > BEL KARPER
BEL KARPER > Tam Tedarik Zinciri Yönetimi
BEL KARPER hakkında
Dünyada
30'dan
fazla
ülkede
bulabileceğiniz
Bel
markalarının
başarısı,
sağlıklı
ve
eğlenceli
olmalarının yanı sıra lezzetli ve
paylaşması keyifli olmalarına dayanır.
Dünya çapında 27 peynir üretim tesisi
ve 31 ofisinde 12,000 üzerinde
çalışanıyla, Bel'in uluslararası ve yerel
markaları 120'den fazla ülkede varlık
göstermektedir.
Müşteri İhtiyacı
PolarXP Çözümü
Dünya’nın en büyük peynir üreticilerinden
olan
Bel
Group,
standartlarına
Türkiye’de
uyacak
bir
kalite
firma
arayıĢındaydı. Firma Fabrikasında depolama
alanı çok az olduğundan üretilen ürünü
depolama ve sevk etme sıkıntısı yaĢıyordu.
Bunun
güvenilir
dıĢında
bir
doğru
parsiyel
ısı
derecesinde
dağıtım
Ģirketiyle
çalıĢmadığından ürünlerinin tüm Türkiye’ye
ulaĢmasında problemler yaĢıyordu.
PolarXP, Bel Karper ürünlerinin tamamını
üretim sonrasında devir alarak, depolamak
için kendi depolarına çekerek müĢterinin yer
problemini çözmüĢtür. Ayrıca direk satılan
ürünlerin fabrikadan PolarXP depolarına
alınmadan
müĢteri
sevkiyatını
gerçekleĢtirerek müĢterisine maliyet avantajı
yaratmıĢtır. Bel Karper firmasının devamlı
olarak PolarXP depolarında 300 palet döner
stoğu bulunmaktadır. Bu ürünlerde PolarXP
depolarından PolarXP araçlarıyla tüm
Türkiye’ye dağıtılmaktadır.
29
ÖRNEK ÇÖZÜMLER > METRO / REAL Hiper Marketleri
METRO / REAL> Platform Yönetimi-Yurt İçi Taşıma
METRO GROUP hakkında
Dünyada 33 ülkede 280.000 personeli
ile faaliyet gösterem Metro Group zincir
marketleri 20.000 çeşit gıda ürününü
toptancı
üstü
satış
mantığıyla
perakende ve ev dışı kanallarına
satmaktadır. Sektöründe Dünya’nın 4.
büyük marketler grubudur. Türkiye’de
Metro C&C ve Real markalarıyla
toplam
36
mağaza
ile
hizmet
vermektedir
Müşteri İhtiyacı
PolarXP Çözümü
Dünya’nın en perakende zincirlerinden olan
Metro Group, Türkiye’de donuk/soğuk zincir
ürünlerini tek merkezde toplayarak kalite
standartlarına uyacak kontrol sürecinden
sonra mağazalarına konsilide halde sevkiyat
yapabilecek bir firma arayıĢındaydı. Tüm
tedarikçilerinin
avantajı
mağazalarına
sağlayarak
derecesinde
hızlı
ulaĢımını
ve
maliyet
doğru
yapacak
ısı
lojistik
PolarXP, Tuzla platformunda Metro Group
kalite denetçileriyle Metro Group kalite
standartlarında ortaklaĢa tedarikçi mal
kabulü gerçekleĢtirmektedir. Aylık 250.000
koli ürün elleçlenerek mağaza bazında
konsilide edilerek çift rejimli ve ısı kontrollü
PolarXP araçlarıyla tüm Metro Group
mağazalarına günlük olarak dağıtılmaktadır.
PolarXP depolarında 200 palet döner stoğu
bulunmaktadır.
partner arayıĢındaydı.
30
ÖRNEK ÇÖZÜMLER > DANONE
DANONE> Mikro Dağıtım Hizmetleri
DANONE hakkında
DANONE dünyada 5 kıtada 120'dan
fazla ülkede 160 fabrika ve 80.000
çalışanı ile faaliyet göstermektedir.
Danone Türkiye süt ve su grubunda 7
fabrika
ile
hizmet
vermektedir.
Sağlıklı
ürünler
üretmek
ana
felsefesidir.
Müşteri İhtiyacı
Dünya’nın en büyük su ve süt ürünleri
üreticilerinden olan Danone, Türkiye’de
kalite standartlarına uyacak bir firma
arayıĢındaydı.
Firma
Fabrikasından
distribütör noktalarına ve zincir mağaza
depolarına doğru ısı derecesinde düzgün bir
parsiyel dağıtım Ģirketiyle çalıĢmadığından
ürünlerinin tüm Türkiyeye ulaĢmasında
problemler yaĢıyordu. Aynı zamanda zincir
mağaza dağıtımlarında maliyet avantajı
oluĢturacak yeni projeler arayıĢındaydı.
PolarXP Çözümü
PolarXP, Ankara’da Danone ürünlerinin
tamamını depodan devir alarak, müĢteri
sevkiyatını gerçekleĢtirmekte ve müĢterisine
maliyet avantajı yaratmaktadır. Danone
firmasının zincir mağaza dağıtımlarında 3PL
olarak iĢ ortaklığına girilerek bu ürünlerde
PolarXP depolarından PolarXP araçlarıyla
Ankara’daki tüm zincir mağazalara, rafa
yerleĢtirmeye kadar dağıtımını yapmaktadır.
PolarXP, Türkiye’de Danone süt ürünlerinin
tamamının
distribütör
dağıtım
organizasyonunun yapmaktadır.
31
ÖRNEK ÇÖZÜMLER > MÖVENPICK / NESTLE
MÖVENPICK> Tam Tedarik Zinciri Yönetimi
MÖVENPICK hakkında
Nestle firmasının dünyadaki gücü
altında
Türkiye’de
pazarladığı
Mövenpick
dondurma
grubu
premium kategorisinde tüketicinin
güvendiği ve tercih ettiği bir
üründür.
Müşteri İhtiyacı
PolarXP Çözümü
Mövenpick ürünlerinin Ġsviçre fabrikasndan
alınarak
donuk
araçlarla
Türkiye’ye
nakledilmesi, Türkiye’de gümrükleme ve
Antrepo hizmetleri, donuk depolanması ve
fatura kesimi dahil lojistik hizmetleri verilerek
distribütörlerine donuk ortamda sevkiyatını
gerçekleĢtirecek
entegre
lojistik
hizmeti
verebilecek lojistik firması arayıĢındaydı.
PolarXP, Nestle ürünlerini Ġsviçrede bulunan
üretim noktasından alarak Türkiye’ye donuk
taĢımaya uygun araçlarla getirmektedir.
Türkiye’ye giriĢ yapan ürünler PolarXP ısı
kontrollü Ambarlı Antreposuna indirilerek
gümrüklenmekte ve ülkeye giriĢ için gerekli
etiketleme
operasyonu
yapılmaktadır.
Gümrüğü bitmiĢ ürünler serbest depolama
için PolarXP genel depolarına çekilmektedir.
Nestle firmasının devamlı olarak PolarXP
depolarında 200 palet döner stoğu
bulunmaktadır. PolarXP bu ürünlerin Nestle
distribütörlerine dağıtımınıda yapmaktadır.
32
ÖRNEK ÇÖZÜMLER > WILD
WILD> Tam Tedarik Zinciri Yönetimi
WILD hakkında
Dünyada 100'dan fazla ülkede
bulabileceğiniz Wild, yiyecek ve
içecek endüstrisi için doğal
tatlandırıcı maddesi üretmektedir.
Wild Gıda, alkolsüz içecekler için
temel katkı hammadesi üretiminde
80 yıllık bir geçmişe sahiptir.
Müşteri İhtiyacı
Dünya’nın
en
köklü
hammadde
üreticilerinden olan WILD, Türkiye’de kalite
standartlarına uyacak bir lojistik firması
arayıĢındaydı. Firma, Almanya fabrikalarında
üretilen ürünlerin Türkiye’ye sevkiyatı,
depolaması ve yurt içinde dağıtımı için
problemlerini çözecek bir firma arayıĢına
girmiĢti.
Bunun
dıĢında
doğru
ısı
derecesinde düzgün bir parsiyel dağıtım
Ģirketiyle çalıĢmadığından ürünlerinin tüm
Türkiye’ye
ulaĢmasında
problemler
yaĢıyordu.
PolarXP Çözümü
PolarXP, WILD ürünlerini Almanya üretim
fabrikalarından alarak Türkiye’ye sevki,
Antrepo hizmetleri akabinde depolamak için
kendi depolarına çekerek etiketlemesi dahil
müĢterinin
tüm
lojistik
ihtiyaçlarını
çözmüĢtür. WILD firmasının devamlı olarak
PolarXP depolarında 600 palet döner stoğu
bulunmaktadır. Bu ürünlerde PolarXP
depolarından etiketleme, fatura kesim
hizmetleri de verilerek PolarXP araçlarıyla
tüm Türkiye’ye dağıtılmaktadır.
33
ÖRNEK ÇÖZÜMLER > BTT
BTT> Tam Tedarik Zinciri Yönetimi
BTT hakkında
Ülker Grubunun toptan üstü
market zinciridir. Türkiye
genelinde 60 ilde 123 mağaza
ile hizmet vererek Türkiyede
konusunda liderlerden’dir.
Müşteri İhtiyacı
PolarXP Çözümü
.
Türkiye’de
soğuk zincir ürünlerini tek merkezde
toplayarak kalite standartlarına uyacak kontrol
.
PolarXP, Tuzla platformunda BTT kalite
denetçileriyle
BTT
standartlarında
kalite
sürecinden sonra mağazalarına konsilide halde
ortaklaĢa
sevkiyat yapabilecek bir firma arayıĢındaydı.
gerçekleĢtirmektedir. Aylık 50.000 koli ürün
Tüm
elleçlenerek
tedarikçilerinin
avantajı
sağlayarak
derecesinde
ulaĢımını
partner arayıĢındaydı.
mağazalarına
hızlı
ve
yapacak
maliyet
mağaza
mal
bazında
kabulü
konsilide
ısı
edilmiĢ ürünleri, çift rejimli ve ısı kontrollü
lojistik
PolarXP araçlarıyla tüm BTT mağazalarına
doğru
bir
tedarikçi
günlük olarak dağıtılmaktadır.
34
REFERANSLARIMIZ
35

Benzer belgeler

Slayt 1 - Netlog Lojistik Grubu

Slayt 1 - Netlog Lojistik Grubu Hizmet verdiği coğrafyada NETLOG müĢterisinin baĢarısını sağlamak, ticaretini arttıracak çözümler sunmak ve avantajlar yaratmak.

Detaylı