EK - 4A - FSMVU | Abdülkadir ÖZCAN

Yorumlar

Transkript

EK - 4A - FSMVU | Abdülkadir ÖZCAN
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
VE
YAYIN LİSTESİ
1. Adı Soyadı
: Abdülkadir Özcan
İletişim Bilgileri
Adres
: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Telefon
: (0212) 521 81 00
Mail
:
2. Doğum - Tarihi
: 30.05.1948
3. Unvanı
: Prof. Dr.
4. Öğrenim Durumu
: Doktora
Derece
[email protected]
Üniversite
Alan
Yıl
Lisans
Yeniçağ Osmanlı Tarihi
İstanbul Üniversitesi
1972
Yüksek Lisans
Osmanlı Müesseseleri ve
Medeniyeti Tarihi
Kürsüsü
-
-
İstanbul Üniversitesi
1980
Doktora
5. Akademik Unvanlar:
Derece
Üniversite
Alan
Yıl
Osmanlı Müesseseleri ve
Medeniyeti Tarihi
Kürsüsü
İstanbul Üniversitesi
1983
Doçent
Yeniçağ Osmanlı Tarihi
Marmara Üniversitesi
1987
Profesör
Yeniçağ Osmanlı Tarihi
Mimar Sinan Üniversitesi
1993
Yardımcı Doçent
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:
6.1- Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri:
1-Hayrunnisa Alan, Osmanlı-Timurlu Münasebetleri, İstanbul 1992.
2-Mesut Aydıner, Mü’minzâde Ahmed Hasib, Ravzatü’l-küberâ, Tahlil ve
Metin, İstanbul 1995 (basıldı, Ankara 2003).
3-Zeynep Aycibin, Köprülüzâde Mustafa Paşa ve Dönemi, İstanbul 2001.
4-Ayşe Hande Can, Hacı Ali Efendi ve Târih-i Kameniçe’si, İstanbul 2003.
5-Hacer Bulgurcuoğlu, Deniz Tarihimizin Sembol Gemilerinden Mahmudiye, İstanbul
2004 (Efsane Gemi Mahmudiye Kalyonu adıyla kısmen basıldı, İstanbul 2006).
6-Melek Çoruhlu, Musaffa Mehemmed Efendi, Kıt’a min-Târih-i Sultan Mahmud-ı
Evvel, Tahlil ve Metin, İstanbul 2005.
7-Nermin Yıldırım, Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi ve Zafernâme’si, İstanbul
2005.
8-M. Ebrahim Esmail, Kâşifî’nin Gazânâme-i Rum Adlı Farsça Eseri,
Türkçe’ye Tercümesi ve Tahlili, İstanbul 2005.
9-Vural Genç, İdris-i Bitlisî, Heşt Behişt, Osman Gazi Dönemi, Tahlil ve
Tercüme, İstanbul 2007.
10-Rasim Ünlü, Tarihimizde Reşadiye ve Sultan Osman-ı Evvel Dretnotları,
İstanbul 2007.
11-Mustafa Öksüz, Şem’dânîzâde Fındıklılı Süleyman Efendi’nin Müri’ttevârîh Adlı Eserinin Basılmamış 180b–345a Arası Metninin Tahlil ve Tenkidi,
İstanbul 2009.
12-Soner Demirsoy, Kelâmî, Vekayi-i Ali Paşa, inceleme ve metin, İstanbul
2010 (İstanbul 2012’de yayımlandı).
13-Ebru Erdem, II. Mahmud’un Memleket Gezileriyle İlgili İki Eser:
Sefernâme-i Hayr ve Âyâtü’l-Hayr, İnceleme ve Metin, İstanbul 2011.
14-Sonya Dişçi, Mehmed Safiyüddin Bey’in Gazi Mihal Bey ve Evlâd ve
Ahfâdının Devlet-i Aliyye’ye Hidemât-ı Mesbûkaları Adlı Eseri: Tahlil ve Metin,
İstanbul 2011.
6.2- Tamamlanmış Doktora Tezleri:
1- Hayrunnisa Alan, Sultan Ebû Said Devri Timurlu Tarihi, İstanbul 1996.
2- Mesut Aydıner, Koca Ragıb Paşa ve Dönemi, İstanbul 2005.
3- Zeynep Aycibin, Kâtib Çelebi, Fezleke, Tahlil ve Metin, İstanbul 2007
(baskıda).
4- Muhammed İbrahim Yıldırım, İdrîs-i Bitlisî’nin Heşt Behişt’ine Göre
Fatih Sultan Mehmed ve Dönemi, İstanbul 2010 (Heşt Behişt VII. Ketîbe, Fatih Sultan
Mehmed Devri adıyla basıldı, Ankara 2013).
5- Cengiz Fedakar, Anapa Kalesi: Karadeniz’in Kuzeyinde Son Osmanlı
İstihkâmıı, İstanbul 2010 (İş Bankası yayınları arasında Kafkasya’da İmparatorluklar Savaşı
adıyla çıktı).
6- Reyhan Şahin, Özdemiroğlu Osman Paşa ve Faaliyetleri, İstanbul 2011 (baskıda).
7. Yayınlar:
7.1- Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
“Fatih’in Teşkilât Kanunnâmesi ve Nizâm-ı Âlem İçin Kardeş Katli Meselesi”, İ.Ü.
Ed. Fak. Tarih Dergisi (1981-1982), İstanbul 1982, sayı 33, s. 7-57.
“II. Abdülhamid’in Hususi Mektub ve Telgrafları”, Tarih Dergisi (1983-1984), sayı
34, s. 417-474 (İ. Şahin’le birlikte).
“Hâssa Ordusu’nun Temeli: Muallem Bostaniyân-ı Hâssa Ocağı, Kuruluşu ve
Teşkilatı”, Tarih Dergisi (1983-1984), sayı 34,s. 347-396.
“Tarih-i Osmanî Encümeni. Kuruluşu, Teşkilatı ve Faaliyetleri”, Târih-i Osmanî
Encümeni Mecmuası’na Önsöz ve Fihrist, İstanbul 1988, s. 1-29.
“Historiography in the Reign of Süleyman The Magnificent”, The Ottoman Empire in
the Reign of Süleyman The Magnificent, İstanbul 1988, s.167-222.
“Bahnames in Their Medico-Social Aspects”, Art and Andrology 6 an the occasian of
the 11. International Symposion of operative Andrology. Art and Andrology during the
Ottoman Empire (18 Mart 1992), s. 77-80.
“Kara Murad Paşa”, Türk Tarih Kurumu - Belleten (Ağustos 1999), Ankara 1999,
LXIII/237, s. 489-508;
“300. Yılında Karlofça Antlaşması”, Akademik Araştırmalar Dergisi (ŞubatTemmuz 2000) yıl: 2, sayı 4-5, s. 237-257.
“Osmanlı Tarih Edebiyatında Türlere Genel Bir Bakış”, Essays in honour of
Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 2006, s. 129-152.
“Evlâd-ı Fâtihân’ın Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye Ordusuna İlhakı İçin Yapılan
Çalışmalar”, Türklük Araştırmaları Dergisi, İstanbul 2008, sayı: 19, s. 235-246.
“Kâtip Çelebi’nin Eğitimi ve Ders Aldığı Hocalar”, Doğumunun 400. Yıl Dönümünde
Kâtip Çelebi (ed. Bekir Karlığa – Mustafa Kaçar), Ankara 2009, s. 381-385.
“İstanbul’un Eminönü Semti XVII. Yüzyılda mı İslâmlaştırıldı?”, Osmanlı
Araştırmaları (The Journal of Ottoman Studies), sayı: 37 (2011), s. 206-213.
“Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihlerine Genel Bir Bakış”, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve
Toplum Bilimleri Dergisi, sayı 1 (2013 Bahar), s. 271–293.
“II. Bayezid Devri Tarihçiliği ve İlk Standart Osmanlı Tarihleri, FSM İlmî
Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, sayı 2 (2013 Güz), s. 141–153.
7.2- Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan
bildiriler:
“II. Mahmud’un Yurt içi Gezileri”, Milletlerarası XI. Türk Tarih Kongresi (5-9 Eylül
1990 Ankara), Ankara 1994, s. 1599-1605 (s. 385’te harita var).
“Akşemseddin, Fatih ve Fetih”, Kuruluşunun 700. Yılında Bütün Yönleriyle Osmanlı
Devleti Uluslararası Kongresi (Konya, 7-9 Nisan 1999), Konya 2000, s. 245-250.
“Şeyhî’nin Vekāyiü’l-fudalâ’sının Bilim Tarihi Bakımından Önemi ve Değeri”,
Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi (12-15 Nisan 1999, İstanbul),
İstanbul 2001, 117-132.
“Osmanlı Devleti’nde Kolluk Hizmetleri ve Modern Anlamda İlk Karakol Teşkilatının
Kurulması”, Milletlerarası XIII. Türk Tarih Kongresi (Ankara, 4-8 Ekim 1999) Ankara 2002,
s. 1753-1760.
“Sultan Süleyman The Magnificent’s Vizier Sofu Mehmed Paşa and his Medrese in
Sofia”, International Symposium on Islamic Civilisation in the Balkans (Sofya, 21-23 April
2000), İstanbul 2002, s. 267-276.
“Viyana Bozgununun Maddi ve Manevi Sebepleri”, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Uluslararası Sempozyumu (Merzifon, 8 – 11 Haziran 2000), Ankara 2001, s. 229-239.
“Osmanlı Tarih Literatüründe Biyografi”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları IV,
Nazımdan Nesire Edebî Türler (Uluslararası Katılımlı Seminer, 25 Nisan 2008, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi), İstanbul 2009, s. 124-133.
7.3- Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
“Historiography in the Reign of Süleyman The Magnificent”, The Ottoman Empire in
the Reign of Süleyman The Magnificent, İstanbul 1988, s.167-222.
“Mimar Sinan’a Siparişte Bulunanlar”, Mimarbaşı Koca Sinan, Yaşadığı Çağ ve
Eserleri, İstanbul 1988, s. 131-145.
Mecdî Mehmed Efendi, Hadâiku’ş-Şakāik (Giriş ve indeks ile tıpkıbasım),
İstanbul 1989.
Nev`îzâde Atâî, Hadâiku’l-hakāik fî tekmileti’ş-Şakāik (hazırlayan. Giriş ve
indeks ile tıpkıbasım), İstanbul 1989.
Şeyhî Mehmed Efendi, Vekāyiü’l-fudalâ, I, İstanbul 1989 (Giriş ve indeks ile
tıpkıbasım), İstanbul 1989.
Şeyhî Mehmed Efendi, Vekāyiü’l-fudalâ, II-III (Giriş ve indeks ile
tıpkıbasım, İstanbul 1989.
Fındıklılı İsmet Efendi, Tekmiletü’ş-Şakāik fî Hakk-ı ehli’l-hakāik (Giriş ve indeks ile
tıpkıbasım), İstanbul 1989.
“II. Mahmud’un Memleket Gezileri”, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul
1991, s. 361-380.
“Tanzimat Döneminde Öğretmen Yetiştirme Meselesi”, 150. Yılında Tanzimat,
Ankara 1992, s.441-447.
“Osmanlı Siyasetnamelerinde Reâyâ Hukuku”, Türklerde İnsanî Değerler ve İnsan
Hakları, İstanbul 1992, II, 91-101.
Mühimme Defteri 90, İstanbul 1993 (komisyon).
3 Numaralı Mühimme Defteri, Ankara 1993 (komisyon).
Eyyubî Efendi Kanunnâmesi, İstanbul 1994.
“Osmanlı Askerî Teşkilâtı”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, İstanbul 1994, s.
337-370.
Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât, Tahlil ve Metin (Edisyon kritik),
Ankara 1995.
XV ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler (önsöz, açış konuşması, müzakereci,
oturum başkanı ve editör), İstanbul 1997.
Anonim Osmanlı Tarihi (Edisyon kritik), Ankara 2000.
“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İntikal Eden Askerî Kurumlar”, Prof. Dr. Mehmet
Saray’a Armağan – Türk Dünyasına Bakışlar, İstanbul 2003, s. 477-487.
“Osmanlı Ordusunda Sağlık Hizmetlerine Genel Bir Bakış (A General Overwiev 0f
health services in the Otoman army)”, Osmanlılarda Sağlık (Healt in The Ottomans),
İstanbul 2006, I, 99-110.
“Fatih Sultan Mehmed’in Kanunî Şahsiyeti ve Çıkardığı Kanunlar”, İslam
Öncesinden Çağdaş Türk Dünyasına – Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu’na
Armağan, İstanbul 2008, s. 373-381.
Fatih Sultan Mehmed, Kanunnâme-i Âl-i Osman (haz. Edisyon kritik), İstanbul
2003, 2007 ve 2013 (üç baskı).
“Dimitri Kantemir”, Zaman (International Newspaper Romania - Bükreş), 1-15
Kasım 2003, sayı: 197, s. 23.
“Askerî Teşkilât: Kara Kuvvetleri”, Fatih ve Dönemi” (ed. Necat Birinci), İstanbul
2004, s. 176-201.
“Military Organization: Land Forces”, Mehmed II and his Period, İstanbul 2004, s.
553-560.
“Organizacija Vojske Kod Osmanlija”, Historija Osmanske Države I Civilizacije”,
Sarajevo 2004, s. 411-497.
“Osmanlı Tarih Edebiyatında Türlere Genel Bir Bakış”, Essays in honour of
Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 2006, s. 129-152.
“Osmanlı Devleti’nin Askerî Yapısı”, Moskova 2006, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti
Tarihi (Rusça), Moskova 2006, s. 263-322.
Âsafî Dal Mehmed Çelebi, Şecâ’atnâme [haz. İnceleme (Türkçe ve İngilizce), indeks
ve tıpkıbasım], İstanbul 2007.
“Osmanlı Askerî Teşkilâtı”, Türkler ve Askerlik (ed. Süleyman Kızıltoprak),
İstanbul 2009, s. 239-312.
“en-Nazmu’l-askeriyyeti’l-Osmâniyye”, ed-Devletü’l-Osmâniyye Târîh ve
Hadâre, İstanbul 1999, I, 381-431.
“Ottoman military organization”, A Culturel Atlas of The Turkish World, The Ottoman
Period, II, 370-443.
“The Ottoman Military Establishment”, History of The Ottoman State, Society &
Civilisation, İstanbul 2001, I, 349-430.
“The Ottoman Military Organization”, Ottoman-Turk Civilisation, Ankara 2000, III,
719-726.
“The Military Structure of Ottoman Empire””, The Turks, Ankara 2002, III, 508-523.
“Organizacija Vojske Kod Osmanlija”, Historija Osmanske Države I Civilizacije”,
Sarajevo 2004, s. 411-497.
“Kanuni Sultan Süleyman Devri Tarih Yazıcılığı ve Literatürü”, Prof. Dr. Mübahat S.
Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul 2006, s. 113-154.
Feridun Ahmed Bey, Nüzhet-i Esrârü’l-ahyâr der-ahbâr-ı Sefer-i Sigetvar (haz.
Ahmet Arslantürk – Günhan Börekçi), redaksiyon ve kontrol: Abdülkadir Özcan, İstanbul
2012.
“Sıradışı Bir Derviş: Neyzen Tevfik Kolaylı ve Tarihe Düştüğü Notlar”, Osmanlı’nın
İzinde – Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı” (haz. Feridun M. Emecen, İshak Keskin, Ali
Ahmetbeyoğlu), İstanbul 2013, II, 357-388.
“Eyüp Sırtlarında Tarihî bir Mekân: İdrîs Köşkü Tepesi ve Sessiz Sakinleri”, Prof. Dr.
Erdoğan Merçil’e Armağan, İstanbul 2013, s. 378–381.
Târîh-i Râşid ve Zeyli, I-III (haz. Abdülkadir Özcan, Yunus Uğur, Baki Çakır, Ahmet
Zeki İzgöer; Önsöz ve Girişler A. Özcan), İstanbul 2013.
“Osmanlı edebiyatında zeyil geleneği”, Kitaplara Vakfedilen Bir Ömre Tuhfe: İsmail
E. Erünsal’ Armağan, İstanbul 2014, I-II, s. 831-850.
7.4- Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
“Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarında Hizmetçi Geçen Bir Hayır Kurumu: Müdafaa-i
Milliye Cemiyeti”, Doğumunun 100. Yılında Atatürk’e Armağan, İstanbul 1981, s.269-296.
Şehid Ali Paşa’ya İzâfe Edilen Talimatnameye Dair”, İ.Ü.E.F. Tarih Enstitüsü Dergisi
(TED) (1981-1982), sayı 12, s.191-202.
“Defterdar Sarı Mehmed Paşa’nın Malî Bazı Görüş ve Faaliyetleri”, Güneydoğu
Avrupa Araştırmaları Dergisi (1981-1982), sayı 10-11, s.239-248.
“Daltaban Mustafa Paşa”, İst. Üniv. Tarih Enstitüsü Dergisi (1983-1987) (TED), sayı
13, s. 299-334.
“Çeribaşılık Müessesesi”,Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Dergisi, İstanbul 1991, sayı 1, s. 196-203.
“II. Mahmud ve Reformları Hakkında Bazı Gözlemler”, Tarih İncelemeleri Dergisi,
İzmir 1995, X, 13-39.
“Melek İbrahim Paşa”, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, İstanbul
1998, sayı 12, s. 221-235.
“II. Mahmud ve Reformları Hakkında Bazı Gözlemler”, Tarih İncelemeleri
Dergisi, İzmir 1995, X, 13-39.
“Cülûs ve Cülûsla İlgili Meseleler”, Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Dergisi (Ocak 1995), sayı 2, s.163-184.
“Türk Devlet Geleneğinde Osmanlı’nın Yeri: Ülüş Sisteminden Hakimiyetin
Bölünmezliği İlkesine Geçiş ve Karşılaşılan Zorluklar”, İslâmî Araştırmalar, Ankara 1999,
XII/2, s. 113-115.
“Son Dönem Bazı Osmanlı Tarihlerinde ve Ders Kitaplarında Timur İmajı”, Prof. Dr.
İsmail Aka Armağanı, İzmir 1999, s. 61-70.
“İstanbul’un Fethinin Doğu ve Batı Dünyalarındaki Yankıları”, Süleyman Demirel
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (İsparta 1999), sy.
4, s. 99-104.
“Evlâd-ı Fâtihân’ın Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye Ordusuna İlhakı İçin Yapılan
Çalışmalar”, Türklük Araştırmaları Dergisi, İstanbul 2008, sayı: 19, s. 235-246.
“Eyyubî
Efendi
Kanunnâmesi
Hakkında
Yeni
Bir
Değerlendirme”,
İ.Ü.Ed.Fak.Tarih Dergisi (1995-2000), İstanbul 2000, sayı 36, s.423-425.
“Fatih Devri Tarih Yazıcılığı ve Literatürü”, Erciyes Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, İstanbul’un Fethinin 550. Yılı Özel Sayısı (2003/1), sy 14, s.
55-62.
7.5- Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler:
“Bostancıbaşıların Beledî Hizmetleri ve Bostancıbaşı Defterlerinin İstanbul’un
Toponimisi Bakımından Değeri”, Tarih Boyunca İstanbul Semineri (29 Mayıs-1Haziran
1988)-Bildiriler, İstanbul 1989, s. 31-38.
“II. Abdülhamid Devriyle İlgili Yeni Bir Kaynak: Mâbeyn Kâtiplerinden Mehmed
Tevfik Bey’in Hatıraları”, Sultan II. Abdülhamid ve Devri Semineri Bildiriler (27-29 Mayıs
1992, İstanbul 1994), 29-33.
“Türkler’de Gazâ Ruhu ve Bunun Osmanlılar’daki Tezahürü”, X. Osmanlı
Sempozyumu (Eylül 1996, Söğüt), İstanbul 1997, s. 9-14.
“Safranbolulu Üç Şahsiyet”, I. Ulusal Tarih İçinde Safranbolu Sempozyumu (4-6
Mayıs 1999, Safranbolu), Ankara 2003, s. 117-122.
“II. Abdülhamid Dönemi Eğitim ve Kültür Faaliyetleri”, Osmanlı Devleti’nin 700.
Kuruluş Yıldönümünde Sultan II. Abdülhamid Dönemi Paneli (II), İstanbul 2000, s. 51-58.
“Viyana Bozgununun Maddi ve Manevi Sebepleri”, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Uluslararası Sempozyumu, Ankara 2001, s. 229 – 239.
“Safranbolulu Üç Şahsiyet”, I. Ulusal Tarih İçinde Safranbolu Sempozyumu (4-6Mayıs 1999), Ankara 2003, s.117-122.
“Osmanlı Dönemi Maraş Ulemasından Birkaç İsim”, Birinci Kahramanmaraş
Sempozyumu (6-8 Mayıs 2004, Kahramanmaraş), İstanbul 2005, s. 25-28.
“Şakaik-ı Nu`mâniyye ve Osmanlı Biyografyacılığındaki Yeri”, Taşköprü’den
İstanbul’a. Osmanlı Bilim Tarihinde Taşköprülüzadeler Sempozyumu (13-14 Mayıs 2006),
Taşköprü, s. 99-107.
“Anadolu İsyanlarının Batı Ucu: Üsküdar”, Üsküdar Sempozyumu IV (3-5 Kasım
2006), İstanbul 2006 – Bildiriler), İstanbul 2007, II, 91-106.
“Değerlendirme Konuşması”, aynı eser, II, 677-678.
“Şakaik Tercümesi ve Zeyillerinde Sivas Uleması ve Meşayıhı”, Osmanlılar
Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri (21-25 Mayıs 2007), Sivas 2007, II, 1-10.
“Türkler’de Kut Geleneği ve Osmanlı Hanedanının Kuruluşu”, Osmanlı Devleti’nin
Kuruluş Meseleleri Sempozyumu, Bilecik 2011 (yayına hazırlayanlar: Azmi Özcan - Mehmet
Öz), s. 14-21.
“Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tenkitli Metin Neşri Çalışmaları ve Bazı
Teklifler”, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu –
Bildiriler (18-20 Mart 2010), Ankara 2011, s. 117-124.
“II. Abdülhamid Dönemi Tarihçiliği ve Literatürü”, Devr-i Hamid, Sultan II.
Abdülhamid”, Kayseri 2011, I, 113-125.
“Fethin Yankıları”, Aydos ve İstanbul’un Fethi Sempozyum Bildirileri, 28 Mayıs
2011”, (ed. Uğur Demir-Mehmet Mazak), İstanbul [2012], s. 109-122.
7.6- Diğer Yayınlar:
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tezleri, İstanbul 1984.
Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât (Olayların Özü) I, İstanbul 1977
(sadeleştirilmiş metin).
Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât (Olayların Özü) II, İstanbul 1977
(sadeleştirilmiş metin).
Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât (Olayların Özü) III, İstanbul 1979
(sadeleştirilmiş metin).
“Keçecizâde İzzet Molla ve II. Mahmud’a Bir Kasidesi”, Türk Dünyası Araştırmaları
(Aralık 1982) , sayı 21, s. 177-186.
“Osmanlıca Üzerine Burhan Bozgeyik’le Röportaj”, Uzmanların Gözüyle Osmanlıca,
İstanbul 1987,s. 49-51.
“Osmanoğulları Hakkında Bazı Varsayımlara Dair”, Türk Dünyası Araştırmaları
(Ağustos 1988), sayı 55,s. 201-226.
“Osmanlılarda Tarih Yazıcılığı”, İlim ve Sanat (Ağustos 1992), sayı 33, s.34-36.
“Osmanlılarda Askerî Teşkilât”, Osmanlı Ansiklopedisi (tematik), İstanbul 1993, IV,
2-145.
“Osmanlı Kanunnameleri”, aynı eser, İstanbul 1993, II, 20-21.
“Bir İstanbul Beyefendisi: Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu”, İlim ve Sanat (Temmuz 1993),
sayı 35-36, s. 82-84.
“Fatih’te Nizam-ı Âlem Düşüncesi”, Tarih ve Medeniyet (Mayıs l994), sayı 3, s. 1719.
“Osmanlılar’da Kandil Geceleri”, Tarih ve Medeniyet (Ağustos 1994), sayı 6, s. 45-46.
“Osmanlılar’ın Balkan Politikası”, Tarih ve Medeniyet (Kasım 1994), sayı 9,s. 47-48.
“Kanuni Döneminin Tarihleri: Süleymannâmeler”, Tarih ve Medeniyet (Nisan 1995),
sayı 14, s. 40-41.
“Fatih’in Askerî Dehası ve Fetih Politikası”, Tarih ve Medeniyet (Mayıs 1995), sayı
15, s. 24-27.
“Fatih Devri Kanunlaştırma Hareketleri”, İstanbul Armağanı, Fetih ve Fatih, İstanbul
1995, I, 153-160.
“Osmanlılar Ganimet İçin Savaşmadı” (röportaj), İslâm (Ocak 1996), sayı 149, s.2526.
“Osmanlı Kavramı Üzerine”, İzlenim (Temmuz-Ağustos 1996), sayı 35-36, s. 75-76.
“Tarih Boyunca Türklerde Ordu ve Politikaya Genel Bir Bakış”, İslâm (Ağustos
1996), sayı 156, s. 17-19.
“Osmanlı İmparatorluğu’nun Duraklama ve Gerilemesinin Sebepleri Hakkında Bazı
Tespitler ve Alınan Tedbirlere Genel Bir Bakış”, İlim ve Sanat (1997), sayı 44-45, s. 21-26.
“Hassa Ordusu’ndan Birinci Ordu’ya”, Tarih ve Medeniyet (Şubat 1998), yıl IV, sayı
47, s. 20-23.
“Osmanlı İmparatorluğu’nun Gerileme ve Duraklama Sebepleri”, Sağduyu (24-27
Mart 1999).
“Martin Luther Osmanlı adaletinin Almanya’ya gelmesini istemişti” (röportaj), Moral
Dünyası (Mart-Mayıs 1999), yıl 2, sayı 3, s. 12-14.
“Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Yıllarında Anadolu’da Faaliyet Gösteren Bir Kadın
Teşkilatı: Bâciyân-ı Rum”, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Şeyh Edebâli Hazretlerinin
Rolü, İstanbul 1999, s. 75-81.
“İsyan belirtisi göstermeyenin öldürülmesini İslâm hukukuyla bağdaştırmanın imkânı
yoktur” (Röportaj), Köprü (Ocak-Şubat-Mart 1999), nr. 65, s. 96-104.
“İstanbul Fethinin Sonuçları ve Dünyadaki Yankıları”, Yeni İpek Yolu / Konya Ticaret
Odası Dergisi (Aralık 1999), Konya 1999, II, 205-208.
“Fatih’in Teşkilât ve Teşrifat Kanunnâmesi Hakkında Şüpheler ve Bunların İzalesi”,
Sahn-ı Seman – Bilgi Dergisi (Mayıs Haziran Temmuz 2000) sayı 1, s. 29-30.
“Türklerde Gazâ Geleneği”, Ekrem Hakkı Ayverdi Hatıra Kitabı, İstanbul 1995, s.
362-368.
“Osmanlı Kavramı Üzerine”, İzlenim (Temmuz-Ağustos 1996), sayı 35-36, s. 75-76.
“Türk Siyasî ve Kültürel Hayatında Arnavut Asıllı Sadrazamlar”, Rumeli Kültürü
(Sonbahar 2002), sayı 3, s.29-35.
“Fatih’in Dünya Liderleriyle Mukayesesi”, Bilginler Konuşuyor, İstanbul 2003, s.
28-43.
“II. Abdülhamid Üzerine Röportaj”, XXI. Yüzyılda Sultan II. Abdülhamid’e Bakış (haz.
Mehmet Tosun), İstanbul 2003, s. 9-16.
“Fatih’in Dünya Liderleriyle Mukayesesi”, Bilginler Konuşuyor, İstanbul 2003, s. 2843;
“Osmanlı’da Devşirme (Kul) Gerçeği”, Zaman, 31 Aralık 2003.
“Askerî Teşkilât: Kara Kuvvetleri”, Fatih ve Dönemi” (ed. Necat Birinci), İstanbul
2004, s. 176-201.
“Osmanlı Ordusunda Sağlık Hizmetlerine Genel Bir Bakış (A General Overwiev 0f
health services in the Otoman army)”, Osmanlılarda Sağlık (Healt in The Ottomans),
İstanbul 2006, I, 99-110.
“Osmanlı Toplumunda Mehdîlik Hareketleri”, Yeni Ümit, yıl: 18, sayı: 75, İstanbul
2007, s. 62-66.
“Takdim”, Vak’anüvis Subhî Mehmed Efendi Tarihi, Sâmî e Şâkir Tarihleri ile
Birlikte (İnceleme ve Karşılaştırmalı Metin), haz. Mesut Aydıner, s.XXIX-XXX.
“Fatih Sultan Mehmed’in Kanunî Şahsiyeti ve Çıkardığı Kanunlar”, İslam
Öncesinden Çağdaş Türk Dünyasına-Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu’na Armağan,
İstanbul 2008, s. 373-381.
“Military Organization: Land Forces”, Mehmed II and his Period, İstanbul 2004, s.
553-560.
“Osmanlı Askerî Teşkilâtı”, Türkler ve Askerlik (ed. Süleyman Kızıltoprak),
İstanbul 2009, s. 239-312.
“Feridun Ahmed Bey: Hayatı, Eserleri ve Miftâh-ı Cennet’i”, Prof.Dr. Ramazan
Şeşen Armağanı, İstanbul 2005, s. 51-66.
“Osmanlı tarih edebiyatında biyografi türünün ortaya çıkışı ve gelişmesi”, Nazımdan
Nesire Edebî Türler, İstanbul 2009, s. 124-133.
“Mehmet Tosun’la II. Abdülhamid üzerine yapılan röportaj”, Osmanoğulları ve
Aydınların Anlatımıyla İmparatorluğun Yüzük Taşı II. Abdülhamid (haz. Mehmet Tosun),
İstanbul 2009, s. 1-10.
“Yeniçeri Ocağı ve Vak’a-i Hayriye”, II.Mahmud. Yeniden Yapılanma Sürecinde
İstanbul (İngilizce çevirisiyle birlikte), ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010, 86-101.
“II. Mahmud ve Kamuoyu”, aynı eser, s. 98-99.
“Devşirme Sistemi ve Bazı Tespitler”, Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı,
İstanbul 2011, s. 231-241.
“Fatihler Sarayda Yetişmez”(Röportaj), Moral Dünyası (Mayıs 2012), Sayı: 98, s. 810.
“Birilerinden özür mü diliyoruz yoksa?” (Röportaj), Derin Tarih (Haziran 2012), sayı
3, s. 48.
“Osmanlı’ya İkinci Baharını Yaşatan Sadrazam: Köprülüzâde Fazıl Ahmed Paşa”,
Derin Tarih (Haziran 2012), sayı 3, s. 90-95.
“Çobandan Devlet Adamı Yapan Teşkilât: Yeniçeri Ocağı”, Derin Tarih (Temmuz
2012), sayı 4, s. 72-77.
“Türkler Tarih Yazmaktan Çok Tarih Yapmışlardır” (söyleşi), Mostar aylık kültür ve
aktüalite Dergisi, (Temmuz 2012), sayı: 89, s. 56-61.
“Osmanlı’nın İlk İsyankâr Valisi: Canbirdi Gazalî” Derin Tarih (Ağustos 2012), sayı
5, s. 40-41.
“Anadolu’daki Teşkilâtlar”, Osmanlı Mecmuası (Ekim 2012), sayı:3, s. 36-38.
“Kanuni’nin Son Seferi: Sigetvar”, Derin Tarih (Aralık 2012), sayı 9, s. 36-39.
“İdris-i Bitlisi Köşkü (neden Pierre Loti)” Bitlisim (Mayıs 2012), sayı 2, s. 12-13.
“Zamanının Rüstem’i: Özdemiroğlu Osman Paşa”, Derin Tarih (Ocak 2013), sayı 10,
s. 90-95.
“Hakkı Yenmiş Bir Padişah”, Derin Tarih (Mart 2013), s. 40–45.
“Osmanlı Eyaletleri Nasıl Yönetmişti?” Derin Tarih (Mayıs 2013), sayı s. 84–89.
“Eyüp Sırtlarında Tarihî bir Mekân: İdrîs Köşkü Tepesi ve Sessiz Sakinleri”, Prof. Dr.
Erdoğan Merçil’e Armağan, İstanbul 2013, s. 378–381.
“Yavuz Sultan Selim’in Kürt Politikası”, Derin Tarih (Temmuz 2013), sayı 16, s. 5359.
“Yavuz Ömrünü İslâm Birliğine Adamıştı”, Derin Tarih (Eylül 2013), sayı 18, s. 76–
83.
“Osmanlı Padişahları Neden Hacca Gitmedi?”, Derin Tarih (Ekim 2013), sayı: 19, s.
34–43.
“Fetih ve ilhak arasındaki fark nedir?” Derin Tarih (Kasım 2013), sayı 20, s. 2.
“Osmanlı Padişahları Kardeşlerini Neden Öldürürlerdi?”, Derin Tarih (Ocak 2014,
sayı: 22, s. 70-83.
“Kardeş Katli Ne Kadar Meşrulaştırılabilir?”, Derin Tarih (Şubat 2014), sayı 23, s. 10.
“Piyer Loti Değil İdris Köşkü Tepesi”, Yedikıta (Şubat 2014, sayı 66, s. 14-19.
7.7- Ansiklopedi Maddeleri:
“Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi
(DİA), Örnek Fasikül, İstanbul l986, s. 79-80.
“Abdi”, DİA, İstanbul 1988, I, 73.
“Abdurrahman Abdi Paşa”, DİA, I,156.
“Abdurrahman Şeref”, DİA, I,175.
“Abdülkerim Nadir Paşa”, DİA, I, 253-254.
“Ahmed Câvid”, DİA, İstanbul 1989, II, 52-53.
“Ahmed Paşa”, DİA, II,111.
“Ahmed Paşa, Hâin”, DİA, II, 113.
“Ahmed Paşa, Küçük”, DİA, II, 113-114.
“Ahmed Refik Altınay”, DİA, II, 120-121.
“Ahmed Rifat Efendi, Yağlıkçızâde”, DİA, II, 130-131.
“Akıncı”, DİA, II, 249-250.
“Alâeddin Bey”, DİA, II, 320.
“Alemdar”, DİA, II, 363-364.
“Ali Çelebi, Hısım”, DİA, II, 385.
“Ali Paşa, Arabacı”, DİA, II, 42.
“Alkış”, DİA, II, 470-471.
“Altı Bölük”, DİA, II, 531.
“Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye”, DİA,İstanbul 1991, III, 457-458.
“Asesbaşı” DİA, III, 464.
“Âsım Efendi, Çelebizâde”, DİA, III, 477-478.
“Âşıkpaşazâde”, DİA, IV, 6-7.
“Atâ Bey, Mehmed”, DİA, IV, 34.
“Âteş-i Rûmî”, DİA, IV, 57.
“Atmacacıbaşı”, DİA, IV, 82.
“Ayyâr”, DİA, IV, 296.
“Bâb-ı Seraskerî”, DİA, IV, 364.
“Baba Cafer Zindanı”, DİA, IV, 366-367.
“Bâhnâme”, DİA, IV, 489-490;
“Baltacı”, DİA, V, İstanbul 1992, 34-35.
“Başı Bozuk”, DİA, V,130.
“Bayraktar”, DİA, V, 255.
“Baznâme”, DİA, V, 284-285.
“Bedergâh”, DİA, V, 302.
“Bende”, DİA, V, 431.
“Berdü’l-acûz”, DİA, V, 485-486.
“Beşir Ağa, Hacı”, DİA, V, 555.
“Beşir Ağa, Moralı”, DİA, V, 555-556.
“Bîbî”, DİA, İstanbul 1992, VI, 125.
“Binbaşı”, DİA, VI, 179-180.
“Biniş”, DİA, VI, 184-185.
“Bîrûn”, DİA, VI, 205.
“Boğaziçi” (düzenleme ve ikmal), DİA, VI, 251-262.
“Boğdan”, DİA, VI, 269-271.
“Bostancı”, DİA, VI, 308-309.
“Boynueğri Mehmed Paşa”, DİA, VI, 316-317.
“Böcekbaşı”, DİA, VI, 32.
“Bölük”, DİA, VI, 324-325.
“Buçuktepe Vak’ası”, DİA, VI, 343-344.
“Câm-ı Cem-âyîn”, DİA, İstanbul 1993, VII, 43.
“Câmeşûyân”, DİA, VII, 46.
“Casus” (Türk devletlerinde), DİA, VII, 166-169.
“Celâleddin Ağa, Mehmed”, DİA, VII, 246.
“Cemaleddin Mehmed, Karslızâde”, DİA, VII, 312-313.
“Cerbe”, DİA, VII, 391-39.
“Cerehor”,DİA, VII, 393.
“Cevad Paşa”, DİA, VII, 430-431.
“Cevâhirü’t-tevârîh”, DİA, VII, 434-435.
“Cülûs”, DİA, İstanbul 1993, VIII, 108-114.
“Çakırcıbaşı”, DİA, VIII, 189-190.
“Çarhacı”, DİA, VIII, 229-23.
“Çehrin Seferi”, DİA, VIII, 249-251.
“Çeribaşı”, DİA, VIII, 270-272.
“Çeşmîzâde Mustafa Reşid” (düzenleme ve ikmal), DİA, VIII, 289-290.
“Çıplak”, DİA, VIII, 303.
“Çorbacı”, DİA,VIII, 369-370.
“Çuhadar”, DİA, VIII, 381-382.
“Daltaban Mustafa Paşa”, DİA, VIII, 433-434.
“Davud Paşa Kışlası”, DİA, İstanbul 1994, IX, 40-42.
“Davud Paşa Sahrası”, DİA, IX, 44-45;
“Defterdar Sarı Mehmed Paşa”, DİA, IX, 98-100.
“Deli”, DİA, IX, 132-135.
“Dergâh-ı Âlî, DİA, IX, 174.
“Devşirme”, DİA, IX, 254-257.
“Dilsiz”, DİA, IX, 304-305.
“Doğancı”, DİA, IX, 487-489.
“Dukakinzâde Ahmed Paşa”, DİA, IX, 550-551.
“Düsturnâme-i Enverî”, DİA, İstanbul 1994, X, 49-50.
“Ebülfazl Mehmed Efendi”, DİA, X, 356-357.
“Edirne Vak’ası”, DİA, X, 445-446.
“Esâme”, DİA, İstanbul 1995, XI, 355-356.
“Eşik Ağası”, DİA, XI, 462-463.
“Eşkinci”, DİA, XI, 469-471.
“Eşkinci Ocağı”, DİA, XI, 471.
“Etmeydanı”, DİA, XI, 497-498.
“Ferâizîzâde Mehmed Said”, DİA, İstanbul 1995, XII, 366-367.
“Feridun Ahmed Bey”, DİA, XII, 396-397.
“Fezleke”(düzenleme ve ikmal), DİA, XII, 541-542.
“Fezleketü’t-tevârih”, DİA, XII, 542-544.
“Abdurrahman Şeref”, Yeni Türk İslâm Ansiklopedisi (Örnek Fasikül-Aralık 1995), s.
21-22.
“Doğancı”, aynı eser, s. 98-99.
“Gazi”, DİA, İstanbul 1996, XIII, 443-445.
“Gedikli”, DİA, XIII, 548-549.
“Gönüllü”, DİA, İstanbul 1996, XIV, 153-155.
“Gulâm” (Osmanlılarda), DİA, XIV, 184.
“Gurebâ Bölükleri”, DİA, XIV, 201-202.
“Güreş”, DİA, XIV, 317-320.
“Hac” (Osmanlı dönemi), DİA, XIV, 400-408.
“Hacı Ali Paşa”, DİA, XIV, 440.
“Hacı İlbey”, DİA, XIV, 482.
“Hacı İvaz Paşa”, DİA, XIV, 485-486.
“Hadım Hasan Paşa”, DİA, İstanbul 1997, XV, 5.
“Hadîkatü’l-vüzerâ”, DİA, XV, 22-23.
“Hafîd Efendi”, DİA, XV, 111-112.
“Hâlet Efendi”, DİA, XV, 249-251.
“Halil Paşa, Arnavut”, DİA, XV, 323-324.
“Harbiye”, DİA, İstanbul 1997, XVI, 115-119.
“Harbiye Nezareti”, DİA, XVI, 119-120.
“Haseki”, DİA, XVI, 368-369.
“Hassa”, DİA, XVI, 394-395.
“Hatun”, DİA, XVI, 499-500.
“Heşt Bihişt”, DİA, İstanbul 1998, XVII, 271-273.
“Hezarpâre Ahmed Paşa”, DİA, XVII, 301-302.
“Hoşkadem”, DİA, İstanbul 1998, XVIII, 249-250.
“Humbaracı Ahmed Paşa”, DİA, XVIII, 351-353.
“Hüseyin Efendi, Cinci Hoca”, DİA, XVIII, 541-543 II.
“Hüseyin Paşa, Ağa”, DİA, İstanbul 1999, XIX, 3-4.
“Hüsrev Paşa, Deli”, DİA, XIX, 40-41.
“Istabl”, DİA, XIX, 203-206.
“İâne”, DİA, XIX, 228-232.
“Abdi”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul 1999, I, 5.
“Abdurrahman Şeref”, aynı eser, I, 32-33.
“Ahmed Cavid”, aynı eser, I, 111-112.
“Ahmed Cevad Paşa”, aynı eser, I, 112-113.
“Ahmed Paşa (Dukakinzade)”, aynı eser, I, 143-144.
“Ahmed Paşa (Hezarpare)”, aynı eser, I, 147.
“Ali Çelebi (Hısım)”, aynı eser, I, 203.
“Ali Paşa (Arabacı)”, aynı eser, I, 222-223.
“Ali Paşa (Merzifonlu, Hacı)”, aynı eser, I, 228-229.
“Altınay, Ahmed Refik”, aynı eser, I, 240-241.
“Âşıkpaşazâde”, aynı eser, I, 261-262.
“Atâ Bey (Mehmed)”, aynı eser, I, 264-265.
“Fazlî”, aynı eser, I, 444.
“Hacı İlbey”, aynı eser, I, 502.
“Halil Paşa (Arnavut, Hacı)”, aynı eser, I, 518.
“Hasan Paşa (Hadım), aynı eser, I, 543-544.
“Hezarpâre Ahmed Paşa”, aynı eser, I, 147.
“İbrahim Paşa (Kabakulak)”, aynı eser, I, 635.
“İbrahim Paşa (Kara), aynı eser, I, 635-636.
“İdris-i Bitlisî”, aynı eser, I, 644-645.
“İsmet Efendi (Fındıklılı)”, aynı eser, I, 680.
“İzzet Mehmed Paşa (Safranbolulu)”, aynı eser, I, 689.
“Mehmed Cemaleddin (Karslızâde)”, aynı eser, II, 117-118.
“Mehmed Paşa (Boynueğri, Boynuyaralı)”, aynı eser, II, 155.
“Mehmed Paşa (Sarı, Defterdar), aynı eser, II, 166-167.
“Murad Paşa (Kara)”, aynı eser, II, 252-253.
“Mustafa Paşa (Daltaban)”, aynı eser, II, 309-310.
“Mustafa Reşid (Çeşmîzade)”, aynı eser, II, 318.
“İbrahim Paşa, Kabakulak”, DİA, İstanbul 2000, XXI, 328-329.
“İbrahim Paşa, Kara”, DİA, XXI, 329-330.
“İbrahim Paşa, Melek”, DİA, XXI, 335-337.
“İdris-i Bitlisî”, DİA, XXI, 485-488.
“İskender Paşa”, DİA, İstanbul 2000, XXII, 565-566.
“İsmet Efendi, Fındıklılı”, DİA, İstanbul 2001, XXIII, 139-140.
“İstanbul Ağası”, DİA, XXIII, 302-303.
“İvaz Efendi”, DİA, XXIII, 490.
“İzzet Mehmed Paşa”, DİA, XXIII, 560-561.
“Kapıcı”, DİA, İstanbul 2001, XXIV, 345-347.
“Kapıkulu”, DİA, XXIV, 347-349.
“Kara Murad Paşa”, DİA, XXIV, 363-365.
“Karakol”, DİA, XXIV, 430-431.
“Karakullukçu”, DİA, XXIV, 438-439.
“Karlofça Antlaşması”, DİA, XXIV, 504-507.
“Kemankeş Mustafa Paşa”, DİA, Ankara 2002, XXV, 48-50.
“Kılıç Alayı”, DİA, XXV, 408-410.
“Kızıl Ahmed Bey”, DİA, Ankara 2002, XXV, 543.
“Koca Hüseyin”, DİA, İstanbul 2002, XXVI, 130-131.
“Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa”, DİA, XXVI, 260-263.
“Köprülüzâde Fâzıl Mustafa Paşa”, DİA, XXVI, 263-265.
“Köprülüzâde Numan Paşa”, DİA, XXVI, 265-267.
“Kul”, DİA, XXVI, 348-350.
“Kuloğlu”, DİA, XXVI, 358-359.
“Kurçi”, DİA, XXVI, 441.
“Kütükoğlu, Bekir”, DİA, Ankara 2003, XXVII, 10.
“Lağımcı Ocağı”, DİA, XXVII, 49-50.
“Lala Şahin Paşa”, DİA, XXVII, 77-78.
“Lâle Devri”, DİA, XXVII, 81-84.
“Mahmud I”, DİA, XXVII, 348-352.
“Martolos”, DİA, Ankara 2003, XXVIII, 64-66.
“Mecdî, Mehmed”, DİA, XXVIII, 228-229.
“Mehmed IV”, DİA, XXVIII, 414-418.
“Mehmed Çelebi, Ramazanzâde”, DİA, XXVIII, 449-450.
“Mehmed Süreyya”, DİA, XXVIII, 527- 528.
“Mehmed Tevfik Bey”, DİA, XXVIII, 536-537.
“Merzifonlu Kara Mustafa Paşa”, DİA, Ankara 2004, XXIX, 246-249.
“Mì`râcü’z-zafer”, DİA, İstanbul 2005, XXX, 140-141.
“Molla Yegân”, DİA, XXX, 265-266.
“Murâdî”, DİA, İstanbul 2006, XXXI, 193-194.
“Mustafa II”, DİA, XXXI, 275-280.
“Mustafa Paşa, Zurnazen”, DİA, XXXI, 346-348.
“Münşeâtü’s-selâtîn”, DİA, İstanbul 2006, XXXII, 20-22.
“Neşrî”, DİA, İstanbul 2007, XXXIII, 20-22.
“Ordu”, DİA, XXXIII, 362-367.
“Oruç b. Âdil”, DİA, XXXIII, 425-426.
“Osmanlılar “ (Askerî Teşkilât), DİA, XXXIII, 509-512.
“Osmanzâde Ahmed Tâib”, DİA, İstanbul 2007, XXXIV, 2-4.
“Örfî Mahmud Ağa”, DİA, XXXIV, 94-96.
“Pasarofça Antlaşması”, DİA, XXXIV, 177-181.
“Paşa”, DİA, XXXIV, 182-183.
“Patrona İsyanı”, DİA, XXXIV, 189-192.
“Pencik”, DİA, XXXIV, 226-228.
“Redif”, DİA, XXXIV, 524-526;
“Rikâb”, DİA, İstanbul 2008, XXXV, 110-111.
“Rikâbdâr”, DİA, XXXV, 111-112.
“Sekbân”, DİA, İstanbul 2009, XXXVI, 327-328.
“Sekbân-ı Cedîd”, DİA, XXXVI, 328-329.
“Ser”, DİA, XXXVI, 539.
“Serdâr”, DİA, XXXVI, 551-552.
“Serdengeçti”, DİA, XXXVI, 554-555.
“Sergi”, DİA, XXXVI, 558-559.
“Serhad Kulu”, DİA, XXXVI, 560-561.
“Silâhdar Mehmed Ağa”, DİA, İstanbul 2009, XXXVII, 194-197.
“Silsiletü’l-Âsafiyye”, DİA, XXXVII, 207-208.
“Solakzâde Mehmed Hemdemî”, DİA, XXXVII, 370-372.
“Sübhatü’l-ahbâr”, DİA, İstanbul 2010, XXXVIII, 10-11.
“Süleyman II”, DİA, XXXVIII, 75-80.
“Şahincibaşı”, DİA, XXXVIII, 277-278.
“Şehid Ali Paşa”, DİA, XXXVIII, 433-434.
“eş-Şekāku’n-Nu`mâniyye”, DİA, XXXVIII, 485-486.
“Şeyhî Mehmed Efendi”, DİA, İstanbul 2010, XXXIX, 82-84.
“Şikâr Ağaları”, DİA, XXXIX, 161-162.
“Şükrî-i Bitlisî”, DİA, XXXIX, 254-256.
“Tabakāt” (Osmanlı Dönemi), DİA, XXXIX, 299-301.
“Tabakātü’l-Memâlik”, DİA, XXXIX, 301-303.
“Târih-i Osmânî Encümeni”, DİA, İstanbul 2011, LX, 83-86.
“Tekiner, Efdaleddin”, DİA, XL, 358-359.
“Tevârîh-i Âl-i Osman”, DİA, XL, 579-581.
“Abdullah Ağa”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (ÜMA), İstanbul 2012, s. 15.
“Abdullah b. Abdurrahman, Celvetî”, ÜMA, s. 15-16.
“Abdullah b. İbrahim, Rodosîzâde, Üsküdarî”, s. 16.
“Abdülaziz Efendi, Mektubîzâde”, ÜMA, s. 18.
“Abdülhay Efendi”, ÜMA, s. 25.
“Abdülmuhsin-i Üsküdarî”, ÜMA, s. 27.
“Ahîzâde Abdülhalim Efendi”, ÜMA, s. 33.
“Ahmed Efendi, Kadızâde, Tezkireci”, ÜMA, s. 35.
“Ahmed Resmî Efendi”, ÜMA, s. 40-41.
“Âkif Mehmed Bey”, ÜMA, s. 44.
“Ali Paşa, Damad, Şehid”, ÜMA, s. 48-49.
“Altunîzâde İsmail Zühdü Paşa”, ÜMA, s. 62-64.
“Âtıf Ahmed Efendi”, ÜMA, s. 77.
“Bediüzzaman Said Nursî”, ÜMA, s. 96-97.
“Behçet Mustafa Efendi”, ÜMA, s. 98.
“Behram Ağa, Kethüda”, ÜMA, s. 99.
“Bekayî Abdülbaki Efendi, Macuncuzâde”, ÜMA, s. 99.
“Beşir Ağa, Moralı”, ÜMA, s. 102-103.
“Beyâzîzâde Ahmed Efendi, ÜMA, s. 106.
“Bıyıklı Ali Paşa, Silahdar”, ÜMA, s. 106.
“Câfer Çelebi, Molla”, ÜMA, s. 117.
“Câfer Efendi”, ÜMA, s. 117-118.
“Davud Paşa, Küçük, Kara Nişancı”, ÜMA, s. 138.
“Derviş Paşa, ÜMA, s. 140-141.
“Dilaver Paşa”, ÜMA, s. 141.
“Ebü’l-Ulâ Mardin”, ÜMA, s. 149-150.
“Edib Mehmed Efendi”, ÜMA, s. 152.
“Enverî, Sadullah”, ÜMA, s. 155.
“Fatma Sultan”, ÜMA, s. 168.
“Fethi Ahmed Paşa”, ÜMA, s. 171-173.
“Göyünç, Nejat”, ÜMA, s. 183-184.
“Gülfem Hatun”, ÜMA, s. 187-188.
“Haffafzâde Mehmed Efendi”, ÜMA, s. 197.
“Hâfız Ahmed Paşa, Müezzinzâde”, ÜMA, s. 197.
“Hâkim Mehmed Efendi”, ÜMA, s. 198.
“Halil Hamid Paşa”, ÜMA, s. 198-199.
“Halil Paşa, Kayserili”, ÜMA, s. 199;
“Hamza Paşa, Nişancı”, ÜMA, s. 202;
“Hasan Paşa, Damad”, ÜMA, s. 203-204;
“Hâşimîzâde Seyyid Mehmed Efendi”, ÜMA, s. 211;
“Hekimoğlu Ali Paşa”, ÜMA, s. 212-213;
“Himmet Efendi”, ÜMA, s. 213;
“Humbaracı Ahmed Paşa”, ÜMA, s. 217-218;
“Hüseyin Efendi, Zor”, ÜMA, s. 220;
“İbrahim Edhem Paşa”, ÜMA, s. 224;
“İbrahim Hilmi Paşa”, ÜMA, s. 224;
“İsmail Galib Bey”, ÜMA, s. 225;
“İsmet Efendi, Fındıklılı”, ÜMA, s. 227-228;
“Karabacak Mehmed Efendi, Kadızâde”, ÜMA, s. 237;
“Kaymak Mustafa Paşa”, ÜMA, s. 241;
“Keçecizâde İzzet Molla”, ÜMA, s. 242;
“Kemaleddin Mehmed Efendi, Taşköprizâde”, ÜMA, s. 242;
“Konyalı, İbrahim Hakkı”, ÜMA, s. 247-248;
“Kösem Sultan”, ÜMA, s. 248-250;
“Mehmed b. Mustafa, Baldırzâde”, ÜMA, s. 256;
“Mehmed Ârif Ağa”, ÜMA, s. 256-257;
“Mehmed Paşa, El-Hâc”, ÜMA, s. 259;
“Mehmed Süreyya”, ÜMA, s. 265;
“Mihrimah Sultan”, , ÜMA, s. 273;
“Muazzez Sultan”, ÜMA, s. 275;
“Musa Paşa, Koca”, ÜMA, s. 275;
“Musahib Mustafa Paşa”, ÜMA, s. 276;
“Nakşıdil Sultan”, ÜMA, s. 288;
“Navekmisal Sultan”, ÜMA, s. 290;
“Nurbânû Sultan”, ÜMA, s. 294;
“Reîsületıbbâ Hasan Efendi”, ÜMA, s. 324;
“Rum Mehmed Paşa”, ÜMA, s. 325;
“Sadullah Paşa”, ÜMA, s. 327-328;
“Safiye Sultan, (ö. 1605)”, ÜMA, s. 331;
“Safiye Sultan” (ö. 1778), ÜMA, s. 331;
“Sarı Abdullah Efendi”, ÜMA, s. 336;
“Selâmi Ali Efendi”, ÜMA, s. 337;
“Selim Mehmed Efendi, Hoca”, ÜMA, s. 339;
“Sırrî İbrahim Efendi”, ÜMA, s. 342;
“Silahdar Yusuf Paşa”, ÜMA, s. 343;
“Sinan Paşa”, ÜMA, s. 343;
“Siyavuş Paşa, Kanijeli”, ÜMA, s. 343;
“Siyavuş Paşa”, ÜMA, s. 343-344;
“Solak Sinan”, ÜMA, s. 344;
“Sultanzâde Mehmed Paşa, Civan Kapıcıbaşı”, ÜMA, s. 344;
“Süleyman Paşa, Sarı”, ÜMA, s. 345;
“Süleyman Paşa”, ÜMA, s. 345;
“Şemsi Ahmed Paşa”, ÜMA, s. 350-351;
“Şerefeddin-i Kürdî”, ÜMA, s. 351;
“Şeyh Mustafa Efendi, Üsküdarî”, ÜMA, s. 353;
“Tarhuncu Ahmed Paşa”, ÜMA, s. 366;
“Topal Recep Paşa”, ÜMA, s. 368;
“Tunahan, Süleyman Hilmi”, ÜMA, s. 370-371;
“Vahyîzâde Mehmed Efendi”, ÜMA, s. 383;
“Veli Mehmed Paşa”, ÜMA, s. 384;
“Yusuf İzzeddin Efendi”, ÜMA, s. 388;
“Zâkirzâde Abdullah Efendi”, ÜMA, s. 391;
“Topal Osman Paşa”, DİA, İstanbul 2012, XLI, 244-246;
“Turnacıbaşı”, DİA, XLI, 428;
“Ulûfeciyan”, DİA, İstanbul 2012, XLII, 126-127;
“Vecîhî Hasan Efendi”, DİA, XLII, 587–588;
“Yerli Kulu”, DİA, İstanbul 2013, XLIII, 484–485;
“Zâbit”, DİA, İstanbul 2013, XLIV, 60-61;
“Zağarcıbaşı”, DİA, XLIV, 75-76;
“Zaptiye”, DİA, XLIV, 128-130;
“Zeyil”, DİA, XLIV, 345-348;
“Zihnî Mehmed Efendi”, DİA, XLIV, 408-409.
8. Projeler :
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Mevcut Mühimme Defterleri’nin neşri projesi (3 ve
90 numaralı defterlerinin yayını).
İslâm Araştırmaları Merkezi’nde İstanbul Kadı Sicilleri (Mahkeme Defterleri)’nin
neşri Projesi (Üsküdar Kazâsı14. Defterin kontrolü).
9. İdari Görevler:
Sıra
Görev
Görevin Başlama ve Bitiş tarihi
1
Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi bölüm başkanlığı
1988 – 1991
2
Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Dekan yardımcılığı
1988 -1991
3
Hoca Ahmed Yesevi Kazak – Türk
Üniversitesi, Türk Devletleri Tarihi Bölüm
başkanlığı
2000 – 2001
4
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi kurucu bölüm başkanlığı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Yönetim Kurulu üyeliği
2010 – 2011
5
2010 -
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri:
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu asli üyeliği (1996 2001 dönemi).
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu şeref üyeliği (2013 - )
11. Ödüller:
12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler:
Akademik Yıl
Dönem
2012-1013
3
Dersin Adı
Tarih Metodolojisi
Osmanlı Medeniyeti
Tarihi
2012-2013
5
Osmanlı Tarihi - I
2012-1013
6
Osmanlı Tarihi - II
2012 -2013
1
Tarih Araştırma Usulleri*
2012- 2013
2
Osmanlı Tarih Yazıcılığı*
Osmanlı Tarih Kaynakları
2012-2013
2
Üzerinde İncelemeler*
2013-1014
1
Osmanlı Siyasetnameleri*
2013-2014
2
Osmanlı Kanunnameleri*
* İşaretli dersler, lisansüstü derslerdir.
2012 - 2013
4
Haftalık Saati
Öğrenci
Teorik
Uygulama Sayısı
x
20-40
x
45
x
x
x
20
20
8-11
8-11
x
8-12
x
x
3
3

Benzer belgeler

kitap 11 indir

kitap 11  indir 1253 numaralı sayfanın tekrarı pdf’de atılacak FORMA HESABINA DAHİL DEĞİL

Detaylı