Kolay Kullanım Kılavuzu 051002

Transkript

Kolay Kullanım Kılavuzu 051002
ENDA ZEYBEK SERÝSÝ AC DRIVE
Kolay Kullaným Kýlavuzu
Özellikler
Ø Kopyalama ünitesi
Ø V/F veya vektör kontrol
Ø PID fonksiyon
Ø %150 baþlangýç kontrol torku
Ø Haberleþme kontrolü
Ø Built-in PLC fonksiyonu
Ø RS485
Ø PNP/NPN dijital giriþ
Ø RS232 (dönüþtürücü ile)
Ø PC (Windows)/PDA (WinCE) link fonksiyonu
Kurulum
Baþlamadan önce bu kolay kullaným kýlavuzunu dikkatle inceleyiniz. Güvenliðiniz için ürünü taþýrken, kurarken,iþletirken ve denetlerken dikkatli
olunmasý gerektiðini hatýrlatmak üzere, tehlike, ikaz ve notlar þeklinde uyarýlara yer verilmiþtir. Emniyetiniz açýsýndan tüm bu uyarýlar önceden
okunmalýdýr.
Boyutlar ve Aðýrlýk
Model
ZA0075BE
ZA0150BE
ZA0220BE
ZA0370BE
ZA0550BE
ZA0750BE
ZA1100BE
ZA1500BE
ZA1850BE
ZA2200BE
ZA3000BE
ZA3700BE
ZA4500BE
ZA5500BE
A (mm)
B (mm)
E (mm)
F (mm)
G (mm)
aðýrlýk (kg)
þekil no
163
150
78
90
147
141
7
1.2
1
187.1
170.5
114.6
128
148
142.1
7
1.8
1
260
244
173
186
195
188
5.6
2
360
340
10
245
265
247.5
15
3
C (mm)
D (mm)
553
530
10
210
269
303.6
33
4
653
630
10
250
308
308.6
50
4
4-O 5.5
12 cm
4-O 5.5
Zeybek
serisi
5 cm
12 cm
Montaj
yönü
5 cm
5 cm
Hava giriþi
Önden görünüþ
Yandan görünüþ
Cihazý dikey olarak yerleþtiriniz.
Koruma sýnýfýnýn yeterli olduðu yerlerde,
ýsýnýn yayýlmasýný saðlamak için cihazýn
üstündeki kapaðý çýkarýnýz.
Ýkaz
ØBu cihaz ile sadece uygun eðitime sahip ve bu
þekil 2
þekil 1
4-O 10
4-O 7.0
þekil 4
þekil 3
-1-
kolay kullaným kýlavuzunda bahsedilen tüm
güvenlik uyarýlarýný, çalýþtýrma kurallarýný ve
bakým yöntemlerini iyice anlamýþ personel
çalýþabilir.
ØHýz kontrol cihazý enerjilendiðinde güç
bileþenleri de enerjilenir. Bunlara kesinlikle
dokunulmamalýdýr. Hýz kontrol cihazý kapalý
tutulmalýdýr.
ØGenel olarak tesisat ve makinenin elektrikli
veya mekanik parçalarý üzerinde herhangi bir
iþlem yapýlmadan önce hýz kontrol cihazýnýn
güç baðlantýsý kesilmelidir.
ØZeybek' in enerjisi kesildikten sonra þarj
göstergesi kapalý konuma geçene kadar
elektronik kartlara ya da elektronik
komponentlere dokunmayýn.
ØElektriksel kurulum mevcut yönetmeliklere
uygun olarak (örneðin sigortalar, topraklama
baðlantýsý) gerçekleþtirilmelidir. Bu
dokümantasyon EMC standartlarýna uygun
(doðru ekranlama, uygun filtre ve kablolar gibi)
kurulum hakkýnda bilgi ihtiva etmektedir.
Teknik Özellikler
Model
Motor kapasitesi (kW)
Çýkýþ akýmý (A)
0075
0.75
2.3
Maksimum giriþ gerilimi
Maksimumu çýkýþ gerilimi
Giriþ akýmý (A)
Ýzin verilen anlýk
güç kesintisi (sn)
0150
1.5
3.8
0220
2.2
5.2
0370
3.7
8.8
4.2
5.6
7.3
11.6
1.0
1.0
2.0
2.0
3 Faz 380 ~ 480V model
ZA BE
0750
1100
1850
0550
1500
2200
15
11
18.5
22
5.5
7.5
13.0
17.5
25
48
32
40
Üç faz: 380~480V +%10 -%15, 50/60Hz ± %5
Üç faz 0~480V
56
48
17
23
31
38
2.0
2.0
2.0
Frekans kontrolü
Model
Genel kontrol
2.0
2.0
3700
4500
30
64
37
80
45
96
5500
55
128
75
92
112
142
2.0
2.0
2.0
2.0
IP20
Kutu
Koruma fonksiyonlarý
2.0
3000
Zeybek serisi
Kontrol modu
V/F veya vektör kontrol
Frekans aralýðý
0.1 ~ 650.0 Hz
Baþlangýç torku
%150/1 Hz (vektör kontrol)
Hýz kontrol aralýðý
1:50 (vektör kontrol)
Hýz kontrol duyarlýðý
±%0.5 (vektör kontrol)
Ayar çözünürlüðü
Dijital: 0.01 Hz; Analog: 0.06 Hz/60 Hz (10bit)
Hýz ayarý
Gösterge
butonlarý, tuþ takýmý üzerindeki potansiyometre veya harici giriþ ile yapýlabilir
4 hane 7 parçalý LED ve durum göstergesi; frekans, hýz, DC gerilim, çýkýþ gerilimi, akým, dönme yönü, hýz
kontrol parametreleri gibi deðerleri gösterir.
Harici sinyal giriþi
0-5V / 0-10V / 4-20mA / 5-0V / 10-0V / 20-4mA
Frekans sýnýrlama fonksiyonu
Alt ve üst frekans limitleri 3 farklý aþamada ayarlanýr
Taþýyýcý frekans
2~16 kHz
V/F patern
18 sabit patern, 1 programlanabilir patern
Hýzlanma/Yavaþlama zamaný
Ýki adýmlý Hýzlanma/Yavaþlama zamaný (0.1~ 3.600 sn) ve iki adýmlý S eðrisi
Çok fonksiyonlu analog çýkýþ
6 fonksiyon (Bakýnýz 8-00/8-01)
Çok fonksiyonlu dijital giriþ
30 fonksiyon (Bakýnýz 5-00~5-06)
Çok fonksiyonlu dijital çýkýþ
16 fonksiyon (Bakýnýz 8-02~8-03)
Dijital sinyal giriþleri
NPN/PNP
Haberleþme kontrolü
1. RS232 veya RS485
2. Sadece RS485 için birebir veya bire çoklu kontrol
3. Baud Rate/Stop bit/Parity ayarlanabilir
Frenleme torku
Yaklaþýk %20
Çalýþma sýcaklýðý
-10 ~ 50 °C
Saklama sýcaklýðý
-20 ~ 60 °C
Rutubet
0 - %95Rh (yoðunlaþma olmaksýzýn)
Vibrasyon direnci
1G (9.8 m/s²)
EMC
EN 61800-3 (filtre ile) standardýna uygunluk
Çevre koþullarý
EN 50178 standardýna uygunluk
Koruma seviyesi
IP 20
Onaylar
UL 508C
Aþýrý yük korumasý
Motoru ve hýz kontrol cihazýný (%150/1dak.) korumak için röle kullanýlýr.
Sigorta korumasý
Sigortanýn atmasýyla motor durur.
Aþýrý gerilim korumasý
400V serisi: DC gerilim>820V
Düþük gerilim korumasý
400V serisi: DC gerilim<380V
Anlýk güç kesintisinde restart
Anlýk güç kesintisinde (en fazla 2 sn' ye sürebilir) sonra spin start ile baþlatýlabilir.
Stall engelleme
Hýzlanýrken/Yavaþlarken/Normal çalýþmada Stall engelleme
Kýsa devre terminal çýkýþý
Elektronik devre korumasý
Topraklama korumasý
Elektronik devre korumasý
DÝðer fonksiyonlar
Soðutucu aþýrý ýsýnma korumasý, aþýrý tork algýlamasý, kontak hatasý kontrolü, parametre kilitleme, güç
verildikten sonra çalýþma ve hata giderme parametrelerinde sýnýrlama
Not: 100 Hz' in üstünde;panel üzerinden ayar çözünürlüðü 0.1 Hz ve PC veya PLC üzeirnden ayar çözünürlüðü 0.01 Hz'dir
-2-
Standart Baðlantýlar
Fren
direnci
DC
reaktör
Manyetik
kontaktör
(MC)
MCCB
P
P1
L1 (R)
L2 (S)
L3 (T)
AC
Güç
kaynaðý
L1 (L)
L2
L3 (N)
P1, BR
P1, P
T1
T2
T3
R2A
R2B
R1C
R1B
R1A
10V
AIN
BR
Endüktif motor
T1 (U)
Güç
giriþi
T2 (V)
T3 (W)
ON-OFF
400V: Özel topraklama
PE
MC
CON2
Boþalma emicisi
TM2
Ýleri/Geri veya Run/Stop
S1
Geri/Stop veya Geri/Ýleri
S2
RS485
RS232 (opsiyonel kart)
Hafýza kartý
Dijital
kontrol
paneli
S3
Hýz kontrolü
S4
Açýklama
Sembol
CON1
Güç kaynaðý baðlantýsý
Tek faz: L/N
Üç faz: L1/L2/L3
Fren direnci veya baðlantý terminali
DC reaktör baðlantý terminali
Motor çýkýþ terminalleri
Multi fonksiyonel terminal - NO
Ortak uç
Kontak kapasitesi
Normalde kapalý Multi fonksiyon-NO (250VAC/1A veya
Normalde açýk
30VDC/1A)
Potansiyometre için güç kaynaðý
Gerilim hýz referansý (Bakýnýz 5-06)
24V
PNP giriþte, S1~S5 (S6,S7) için ortak uç. .
COM
NPN giriþte, S1~S5 için ortak uç.
FM+
S1
S2
S3
S4
S5
S6/AV2
Pozitif analog çýkýþ (Bakýnýz 8-00)
S5
TM2
R1A
COM
NPN giriþ için ortak uç
PNP giriþ için ortak uç
Resetleme
+
Potansiyometre
R1B
24V
S6/
AV2
10V
R2A
AIN
_
R2B
COM
Frekans göstergesi
0 ~ 10VDC
Çok fonksiyonlu
çýkýþ terminalleri
250AC/1A (30VDC/1A)
R1C
+
FM+
_
COM
V
SW2
I konum: 0 ~ 20mA sinyal
V konum: 0 ~ 10V sinyal
SW1: NPN/PNP seçilebilir
SW2: AIN 0 ~ 10V/ 0 ~ 20mA seçilebilir
SW3: S6 0 ~ 10V/ 0 ~ 20mA seçilebilir
veya 2 ~ 10V/4 ~ 20mA
NPN
SW3
SW1
PNP
I
Model
0075
0150
0220
0370
0550
Multi fonksiyon giriþ terminalleri
(Bakýnýz 5-00~5-04)
PID giriþ terminalleri (Bakýnýz 5-05)
3 Faz 380 ~ 480V model
Z ABE
0750
1100
1850
1500
3000
2200
3700
4500
5500
Vida Sýkma Momenti
TM1 Terminali için nominal tork tablosu
0.3 kg-m
0.21 kg-m
0.08 kg-m
0.66 kg-m
Sigorta
%100 CONT çýkýþ akýmý (A)
Max. kk5 sigorta (A)
Max. CC veya T sigorta (A)
2.3
6
10
3.8
10
15
5.2
10
20
8.8
20
30
13
25
35
17.5
30
50
25
50
60
32
60
70
40
70
80
64
100
48
80
100
125
96
150
80
125
150
200
128
200
250
Kablo Kesitleri
Ana devre terminalleri
(TM1)
L1/L2/L3
T1/T2/T3
P/P1/BR
Sinyal terminalleri
(TM2) 1~16
Tel kesiti
2.0 mm²
Tel kesiti
3.5 mm²
Tel
kesiti
5.5 mm²
Tel kesiti
8 mm²
Tel
kesiti
14 mm²
Tel kesiti
22 mm²
Tel
Tel
kesiti
kesiti
38 mm² 60 mm²
Tel kesiti 0.75 mm² (# 18 AWG), Terminal vidasý M3
Not:
1. Bir sürücü birden fazla motoru sürmek üzere kullanýldýðýnda, ayný anda motorlarýn çekebileceði toplam akým hýz kontrol cihazýnýn verebileceði akýmdan
daha az olmalýdýr ve her motorun kendi termik rölesi olmalýdýr.
2. Motor ile hýz kontrol cihazý arasýna LC veya RC gibi kapasitif elemanlar ilave etmeyiniz.
Not:
Ürün Kodunun Açýklamasý
SW2/SW3
Seri
Z= Zeybek
Koruma sýnýfý
A: IP 00
B: IP 20
Güç aralýðý
Güç kaynaðý
0075: 0.75 kW
0150: 1.5 kW
0220: 2.2 kW
0370: 3.7 kW
0550: 5.5 kW
0750: 7.5 kW
1100: 11 kW
1500: 15 kW
1850: 18.5 kW
2200: 22 kW
3000: 30 kW
3700: 50 kW
4500: 60 kW
5500: 75 kW
-3-
BE: Üç fazlý 440V
v
I
v
I
Harici sinyal
0~10Vdc analog sinyal
0~20mA analog sinyal
Harici giriþ 1-06=0002 ayarlandýðýnda
geçerli
Harici sinyal
SW1
NPN giriþ
PNP giriþ (fabrika deðeri)
Parametre Ayarlarý
LED ýþýðý yanar
LED ýþýðý yanýp söner
Güç ON
Güç kaynaðý
gerilimi
5 sn sonra veya iþletim sinyali uygulandýðýnda veya
DSP tuþuna basýldýðýnda ekranda frekans görünür.
60.00
(a)
>
Hz/RPM
>
220u
<
2
3
4
5
(a)
RUN/STOP
Hz/RPM
60.00
(a) Frekans/Hýz/Hat hýzý
READ/
ENTER
(a)
6
DSP
>
>
FUN
FUN
READ/
ENTER
0-10 (b)
10-0
Parametre ayarý
0000
FUN
(c)
DSP
(b)
DSP
>
(c)
(b) Parametre grubu seçimi
>
READ/
ENTER
END
Tuþlarý ile deðer
arttýrýlýp azaltýlýr
DSP
220u
DSP
VOLT (d)
310u
VOLT (f)
DSP
StOP
DSP
(e)
03.1A
AMP(g)
Açýklama
Parametre grup no.
0
1
60.00
Hz/RPM
Zeybek Serisi Fonksiyon Listesi
Hýz kontrol cihazý çalýþma modu
Start/Stop ve frekans kontrol modu
Manuel/Otomatik Restart modu
Ýþletme parametreleri
Dijital ekran çalýþma parametreleri
Çok fonksiyonlu giriþ terminalleri (MFIT)
Tuþ takýmýndan Jog ve Preset (MFIT)
frekans ayarlamasý
7
Analog giriþi iþareti iþletimi
8
Çok fonksiyonlu çýkýþ röleleri ve çýkýþ iþareti
iþletimi
9
10
11
12
13
14
15
Hýz kontrol cihazý ve yük koruma modu
V/f Patern iþletim modu
PID iþletim modu
PID "Limitleri" ve "Out of Range" modu
Haberleþme modu
Motor Auto-Tuning parametreleri
Hýz kontrol cihazý durumu ve Reset fonksiyonu
(d) Çýkýþ gerilimi
(e) PLC konumunda
(f) DC gerilim
(g) Çýkýþ akýmý
0. Hýz kontrol cihazý çalýþma modu
Açýklama
Fonksiyon kod no
Ayarlar
0-00
Kontrol modu
0000: Vektör (genel amaçlý)
0001: Vektör (deðiþken tork)
0002: Volt/Hz (Parametre grubu 10)
0-01
0-02
0-03
0-04
0-05
Motor anma gerilimi (Vac)
Motor anma akýmý (Amp)
Motor anma gücü (kW)
Motor anma hýzý (RPM) x 100*7
Motor anma frekansý (Hz)
----------------
0-06
Motor Auto-Tuning parametresi
0-07
AC hat giriþ gerilimi (Vac)
0-08
Dil seçimi
Fabrika deðeri
Notlar
0000
*3
------
-----0000: Geçersiz
0001: Geçerli
440V Seri: 323.0~528.0
0000: Ýngilizce
0001: Almanca
0002: Fransýzca
0003: Ýtalyanca
0004: Ýspanyolca
*3*5
*3*5
*3*5
*3*5
*3*5
0000
*3
0000
Sadece LCD
gösterge için
Fabrika deðeri
Notlar
1. Start/Stop ve frekans kontrol modu
Fonksiyon kod no
Açýklama
1-00
Run komutu kaynaðý seçimi
1-01
Harici terminaller ile
Run/Stop-Ýleri/Geri iþletim modu
1-02
Geri dönüþ yasaðý seçimi
Ayarlar
0000: Tuþ takýmý aktif
0001: Harici kontrol terminali aktif
0002: Haberleþme portu aktif
0003: Built-in PLC aktif
0000: Ýleri/Stop-Geri/Stop
0001: Run/Stop-Ýleri/Geri
0002: 3-Telli kontrol modu-Run/Stop
0000: Geri komutu aktif
0001: Geri komutu pasif
Tuþ takýmý Stop tuþu
0000: Stop tuþu aktif
0001: Stop tuþu pasif
1-03
1-04
Start metodu seçimi
1-05
Stop metodu seçimi
1-06
Frekans komutu kaynaðý seçimi
1-07
Run modunda Yukarý/Aþaðý tuþlarý
ile iþletme
0000: Normal start
0001: Hýz arama aktif
0000: DC enjeksiyon fren ile yavaþlamalý Stop
0001: Serbest Stop
0000: Tuþ takýmý aktif
0001: Dijital operatördeki potansiyometre aktif
0002: Harici analog sinyal giriþi veya uzaktan potansiyometre
0003: MFIT (S1-S6) kullanarak Yukarý/Aþaðý frekans kontrolü
0004: Frekans haberleþme portu ile ayarlanýr
0005: S5 (enkoder giriþ terminali)'deki sinyalle frekans ayarý
0000: Frekans ayarlandýðýnda ENTER tuþuna basýlmalý
0001: Yukarý/Aþaðý tuþlarý ile frekans ayarlanýr
-4-
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
2. Manuel/Otomatik Restart modlarý
Açýklama
Fonksiyon kod no
Ayarlar
0000: Anlýk güç kaybý ve Restart pasif
0001: Anlýk güç kaybý ve Restart aktif
0002: CPU çalýþýrken anlýk güç kaybý ve Restart aktif
(DC gücün kapasitesine baðlý olarak)
Fabrika deðeri
0000
2-00
Anlýk güç kaybý ve Restart
2-01
2-05
Anlýk güç kaybý algýlama zamaný (sn) 0.0-2.0
Otomatik Restart gecikme
0.0-800.0
zamaný (sn)
Otomatik Restart tekrarý
0-10
0000: Hýz arama aktif
Otomatik Restart metodu
0001: Normal Start
Gücün geri gelmesinin ardýndan
0000: Güç gelir gelmez hýz kontrol cihazý çalýþýr
doðrudan çalýþma
0001: Güç gelir gelmez hýz kontrol cihazý çalýþmaz
2-06
Delay-On zamanlayýcý (sn)
0.0-300.0
0.0
2-07
Hata durumunda Reset modu ayarý
0000: Run komutu Off konumunda iken Reset aktif
0001: Run komutu On konumunda iken Reset aktif
0000
2-08
0000: Pasif
KEB fonksiyonu yavaþlama zamaný
0.1~25.0: KEB yavaþlama zamaný
2-02
2-03
2-04
Notlar
0.5
0.0
0
0000
0000
0.0
3. Ýþletme parametreleri
Açýklama
Fonksiyon kod no
Ayarlar
3-00
Frekans üst limiti (Hz)
0.01-650.0
3-01
3-02
3-03
Frekans alt limiti (Hz)
Ýlk hýzlanma zamaný (sn)
Ýlk yavaþlama zamaný (sn)
Ýlk hýzlanma/yavaþlama S eðrisi
zamaný (sn)
0.00-650.0
0.1-3600.0
0.1-3600.0
3-04
0.0-4.0
Fabrika deðeri
50.0
60.0
0.00
10.0
10.0
3-11
3-12
3-13
3-14
3-15
3-16
3-17
Parametre kilitleme seçimi
3-18
Kopyalama ünitesi
3-19
Fan kontrol
3-20
Enerji tasarrufu modu *1
3-21
3-22
Enerji tasarrufu kazancý (%) *1
Taþýyýcý frekans (kHz)
3-23
3-24
3-25
Travers çalýþmanýn merkez frekansý 5.00-100.00
(CF) (%)
Travers çalýþmanýn genliði (A) (%)
0.1-20.0
Travers çalýþmanýn düþmesi (%)
0.0-50.0
3-26
Travers çalýþmanýn hýzlanma süresi
0.5-60.0
(AT) (sn)
10.0
3-27
Travers çalýþmanýn yavaþlama
süresi (DT) (sn)
0.5-60.0
10.0
3-28
3-29
Travers artma (X) sapmasý (%)
Travers azalma (Y) sapmasý (%)
0.0-20.0
0.0-20.0
10.0
3-06
3-07
3-08
3-09
3-10
0.0-4.0
0.1-3600.0
0.1-3600.0
0.1-25.5
0.1-25.5
1.5
0.0-20.0
0.0-25.5
0.00-650.00
0.00-650.00
0.00-650.00
0.00-30.00
0000: Tüm fonksiyonlar aktif
0001: 6-00-6-08 hariç deðiþtirilemez
0002: Tüm fonksiyonlar 6-00-6-08 hariç deðiþtirilemez
0003: Tüm fonksiyonlar pasif
0000: Pasif
0001: Hýz kontrol cihazýndan kopyalama ünitesine
0002: Kopyalama ünitesinden hýz kontrol cihazýna
0003: Karþýlaþtýr
0000: Otomatik (sýcaklýða baðlý kalarak)
0001: Run modunda iken iþletme
0002: Her zaman aktif
0003: Her zaman pasif
0000: Pasif
0001: Ayarlanan frekansta MFIT ile kontrol edilir
5.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
Not: Enerji tasarrufu modu sadece V/f modunda (0-00=0002) geçerlidir.
-5-
*1
*1
0.2
10.0
10.0
0.5
0.5
0.1-10.0
0-100
2-16
*4
0.2
Ýkinci hýzlanma/yavaþlama S eðrisi
zamaný (sn)
Ýkinci hýzlanma zamaný (MFIT) (sn)
Ýkinci yavaþlama zamaný (MFIT) (sn)
Jog hýzlanma zamaný (MFIT) (sn)
Jog yavaþlama zamaný (MFIT) (sn)
DC enjeksiyon fren Start
frekansý (Hz)
DC enjeksiyon fren seviyesi (%)
DC enjeksiyon fren zamaný (sn)
Ýlk kayma frekansý (Hz)
Ýkinci kayma frekansý (Hz)
Üçüncü kayma frekansý (Hz)
Kayma frekansý band geniþliði (±Hz)
3-05
Notlar
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
0000
0000
0000
0000
*6
80
10
*6
20.00
10.0
0.0
10.0
4. Dijital ekran çalýþma parametreleri
Fonksiyon kod no
Açýklama
4-00
Motor akýmý gösterge seçimi
4-01
Motor gerilimi gösterge seçimi
4-02
DC Bus gerilimi gösterge seçimi
4-03
PLC durumu gösterge seçimi
4-04
Display ölçeklendirme
4-05
Display gösterim seçimi
4-06
PID geri besleme gösterge seçimi
Ayarlar
0000: Motor akýmýný gösterme
0001: Motor akýmýný göster
0000: Motor gerilimini gösterme
0001: Motor gerilimini göster
0000: Bus gerilimini gösterme
0001: Bus gerilimini göster
0000: PLC durumunu gösterme
0001: PLC durumunu göster
0-9999
0000: Çýkýþ frekansýný göster
0001: Hat hýzýný tamsayý göster (xxxx)
0002: Hat hýzýný virgülden sonra 1 hane göster (xxx.x)
0003: Hat hýzýný virgülden sonra 2 hane göster (xx.xx)
0004: Hat hýzýný virgülden sonra 3 hane göster (x.xxx)
0000: PID geri besleme gösterimi pasif
0001: PID geri besleme gösterimi aktif
Fabrika deðeri
Notlar
0000
*1
0000
*1
0000
*1
0000
*1
1800
*1
0000
*1
0000
*1
5. Çok fonksiyonlu giriþ terminalleri (MFIT)
Fonksiyon kod no
Açýklama
5-00
Çok fonksiyonlu giriþ terminali S1
5-01
Çok fonksiyonlu giriþ terminali S2
5-02
Çok fonksiyonlu giriþ terminali S3
5-03
Çok fonksiyonlu giriþ terminali S4
5-04
Çok fonksiyonlu giriþ terminali S5
5-05
Çok fonksiyonlu giriþ terminali S6
5-06
Çok fonksiyonlu giriþ terminali AIN
5-07
Çok fonksiyonlu giriþ terminali
S1-S6 sinyal deðiþikliði tarama
zamaný (msnx4)
Ayarlar
0000: Ýleri/Stop komutu *1
0001: Geri/Stop komutu *2
0002: Preset hýz 1 (6-02)
0003: Preset hýz 2 (6-03)
0004: Preset hýz 3 (6-05)*3
0005: Jog
0006: Hýzlanma/Yavaþlama 2
0007: Acil Stop A kontaðý
0008: Base-block
0009: Hýz arama
0010: Enerji tasarrufu
0011: Kontrol sinyal seçimi
0012: Haberleþme kontrol sinyal seçimi
0013: Hýzlanma/Yavaþlama pasif
0014: Yukarý komutu
0015: Aþaðý komutu
0016: Master/Auxiliary hýz
0017: PID fonksiyonu pasif
0018: Reset
0019: Enkoder giriþ terminali (terminal S5)
0020: PID geri besleme terminali AI2 (terminal S6)
0021: AI2 Bias sinyal 1 giriþ (terminal S6)
0022: AI2 Bias sinyal 2 giriþ (terminal S6)
0023: Analog giriþ (terminal AIN)
0024: PLC uygulamasý
0025: Travers çalýþma
0026: Travers çalýþma üst sapma
0027: Travers çalýþma alt sapma
0028: KEB fonksiyonu için güç kaynaðý algýlamasý
0029: Acil Stop B kontaðý
1-100
Fabrika deðeri
Notlar
0000
0001
0002
0003
0004
0018
0023
5
0000: MFIT'ler Yukarý/Aþaðý frekans kontrolü için
programlandýðýnda, hýz kontrol cihazýnýn durmasý durumunda
preset frekans deðeri deðiþmez ve Yukarý/Aþaðý fonksiyonu
pasif olur
0001: Yukarý/Aþaðý kullanýlabilir. Hýz kontrol cihazý
durduðunda Preset frekans deðeri 0 Hz' e Reset olur
5-08
MFIT kullanarak Stop modu
0002: MFIT'ler Yukarý/Aþaðý frekans kontrolü için
programlandýðýnda, hýz kontrol cihazýnýn durmasý durumunda
Preset frekans deðeri deðiþmez ve Yukarý/Aþaðý fonksiyonu
aktif olur
5-09
Yukarý/Aþaðý fonksiyonu (Hz)
0.00-5.00
5-10
Enkoder darbe oraný
0.001-9.999
5-11
Auxiliary frekans kaynaðý seçimi
0-4
Not: 1. 1-00=0001 fonksiyon ile Run/Stop'a anahtarlama
2. 1-01=0001 fonksiyon ile Ýleri/Geri anahtarlama
3. Preset hýz 3, S3 ve S4 terminallerinin aktivasyonu ile anahtarlama
0000
0.00
1.000
0
6. Tuþ Takýmýndan Jog ve Preset (MFIT) frekans ayarý
Fonksiyon kod no
6-00
6-01
6-02
6-03
6-04
6-05
6-06
6-07
6-08
Açýklama
Tuþ takýmý frekansý (Hz)
Jog frekansý (Hz)
Preset hýz 1 (Hz)
Preset hýz 2 (Hz)
Preset hýz 3 (Hz)
Preset hýz 4 (Hz)
Preset hýz 5 (Hz)
Preset hýz 6 (Hz)
Preset hýz 7 (Hz)
Ayarlar
0.00-650.00
0.00-650.00
0.00-650.00
0.00-650.00
0.00-650.00
0.00-650.00
0.00-650.00
0.00-650.00
0.00-650.00
-6-
Fabrika deðeri
5.00
2.00
5.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
Notlar
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
7. Analog giriþ iþareti iþletimi
Açýklama
Fonksiyon kod no
7-00
AIN kazanýcý (%)
7-01
AIN Bias (%)
7-02
AIN Bias seçimi
7-03
AIN eðimi
7-04
AIN sinyal deðiþimi tarama zamaný
(AIN, AI2) (msnx2)
AI2 kazanýcý (%) (S6)
7-05
Ayarlar
0-200
0-100
0000: Pozitif
0001: Negatif
0000: Pozitif
0001: Negatif
Fabrika deðeri
100
0
Notlar
*1
*1
0000
*1
0000
*1
1-100
50
0-200
100
*1
8. Çok fonksiyonlu çýkýþ röleleri ve çýkýþ iþareti iþletimi
Fonksiyon kod no
Açýklama
Ayarlar
0000: Çýkýþ frekansý
0001: Frekans set deðeri
0002: Çýkýþ gerilimi
0003: DC Bus gerilimi
0004: Motor akýmý
0005: PID geri besleme sinyali
0-200
0000: Run
0001: Frekansa ulaþýldý (frekans komutu) (set frekansý±8-05)
0002: Set frekansý (8-04±8-05)
0003: Frekans eþik seviyesi (>8-04)-frekansa ulaþýr
0004: Frekans eþik seviyesi (<8-04)-frekansa ulaþýr
0005: Aþýrý tork seviyesi
0006: Hata
0007: Otomatik Restart
0008: Anlýk AC güç kaybý
0009: Ani Stop modu
0010: Coast-to-Stop modu
0011: Motor aþýrý yük korumasý
0012: Hýz kontrol cihazý aþýrý yük kaybý
0013: PID geri besleme sinyal kaybý
0014: PLC iþletimi
0015: Güç On
8-00
Analog çýkýþ gerilim modu
(0-10Vdc, terminal FM+)
8-01
Analog çýkýþ kazancý (%)
8-02
R1 çýkýþ rölesi çalýþma modu
8-03
R2 çýkýþ rölesi çalýþma modu
8-04
Ýstenen azami frekans (Hz)
8-05
Azami frekans set deðerini algýlama
0.00-30.00
geniþliði (±Hz)
0.00-650.00
Fabrika deðeri
Notlar
0000
*1
100
*1
0006
0000
0.00
*1
2.00
*1
9. Hýz kontrol cihazý ve yük koruma modu
Fonksiyon kod no
9-00
9-01
9-02
9-03
9-04
9-05
9-06
9-07
9-08
9-09
9-10
9-11
9-12
9-13
9-14
9-15
Açýklama
Hýzlanma süresince Stall-engelleme
seçimi
Hýzlanma süresince Stall-engelleme
seviyesi (%)
Yavaþlama süresince
Stall-engelleme seçimi
Yavaþlama süresince
Stall-engelleme seviyesi (%)
Run modunda Stall-engelleme
seçimi
Run modunda Stall-engelleme
seviyesi (%)
Run modunda Stall-engelleme
yavaþlama zamaný seçimi
Stall-engelleme modunda
yavaþlama zamaný (sn)
Elektronik motor aþýrý yük koruma
iþletme modu
Ayarlar
0000: Aktif
0001: Pasif
Fabrika deðeri
0000
50-300
200
0000: Aktif
0001: Pasif
0000
50-300
200
0000: Aktif
0001: Pasif
0000
50-300
200
0000: 3-03 ile ayarlanan Stall-engelleme yavaþlama zamaný
0001: 9-07 ile ayarlanan Stall-engelleme yavaþlama zamaný
0000
0.1-3600.0
3.0
0000: Elektronik motor aþýrý yük korumasý aktif
0001: Elektronik motor aþýrý yük korumasý pasif
0000: Elektronik motor aþýrý yük korumasý Non-Inverter Duty
motor' a göre ayarlanmýþtýr
Motor tipi seçimi
0001: Elektronik motor aþýrý yük korumasý Inverter Duty
motor'a göre ayarlanmýþtýr
0000: Sabit tork (OL=%103) (%150 1 dakika için)
Motor aþýrý yük koruma eðrisi
0001: Deðiþken tork (OL=%113) (%123 1 dakika için)
seçimi
0000: Aþýrý yük korumasý aktivasyonundan sonra
Coast-to-Stop
Aþýrý yük korumasý aktivasyonundan 0001: Aþýrý yük korumasý aktivasyonundan sonra
sonra iþletim
hýz kontrol cihazý durmaz (OL1)
0000: Aþýrý tork iþletimi pasif
0001: Frekans set deðerinde ise aþýrý tork iþletimi aktif
Aþýrý tork algýlama seçimi
0002: Hýz kontrol cihazý çalýþma konumunda iken aþýrý tork
iþletimi
0000: Hýz kontrol cihazý aþýrý tork algýlamasýndan sonra
Aþýrý tork algýlamasýndan sonra
çalýþmaya devam eder
iþletim
0001: Aþýrý tork algýlamasýndan sonra Coast-to-Stop
Aþýrý tork algýlama seviyesi (%)
30-200
Aþýrý tork algýlama gecikme
0.0-25.0
zamaný (sn)
-7-
0000
0000
0000
0000
0000
0000
160
0.1
Notlar
10. Volt/Hz iþletim modu
Açýklama
Fonksiyon kod no
Ayarlar
10-0
Volt/Hz patern
10-1
Volt/Hz eðrisi ayarlamasý
(Tork boost) (%)
0-30.0
10-2
Boþta motor akýmý (Amp AC)
------
10-3
Motor kayma kompanzasyonu (%)
10-4
Maksimum frekans (Hz)
10-5
Maksimum frekans gerilim oraný (%) 0.0-100.0
10-6
Orta frekans (Hz)
0-18
Fabrika deðeri
0
9
Notlar
*4*6
0.0
*1*6
0.0-100.0
0.0
*1*6
0.20-650.0
50.00
60.00
*4*6
100.0
*6
0.10-650.00
25.00
30.00
*4*6
*5*6
10-7
Orta frekans gerilim oraný (%)
0.0-100.0
50.0
*6
10-8
Minimum frekans (Hz)
0.10-650.00
0.50/0.60
*6
10-9
Minimum frekans gerilim oraný (%)
0.0-100.0
1.0
*6
11. PID iþletme modu
Açýklama
Fonksiyon kod no
Ayarlar
0000: Pasif
0001: Bias D kontrollü
0002: Geri besleme D kontrollü
0003: Bias D tersine karakteristik kontrollü
0004: Geri besleme D tersine karakteristik kontrollü
0005: Frekans komutu+Bias D kontrol
0006: Frekans komutu+geri besleme D kontrol
0007: Frekans kontrol+Bias tersine D karakteristik kontrollü
0008: Frekans komutu+Geri besleme tersine D karakteristik
kontrollü
Fabrika deðeri
Notlar
11-0
Mod seçim
0000
11-1
Geri besleme kalibrasyon
kazancý(%)
0.00-10.00
1.00
*1
11-2
11-3
Oransal kazanç (%)
Ýntegral zamaný (sn)
0.0-10.0
0.0-100.0
1.0
10.0
*1
*1
11-4
Diferansiyel zamaný (sn)
0.00-10.00
0.00
*1
11-5
PID Offset
0000: Pozitif
0001: Negatif
0000
*1
11-6
PID Offset ayarý (%)
0-109
0
*1
11-7
Çýkýþ gecikme filtresi zamaný(sn)
0.0-2.5
0.0
*1
12. PID "Limits" ve "Out of Range" modu
Fonksiyon kod no
Açýklama
12-1
Ayarlar
0000: Pasif
0001: Aktif-geri besleme kaybý akabi hýz kontrol cihazý
Geri besleme kaybý algýlama seçimi çalýþmaya devam eder
0002: Aktif-geri besleme kaybý akabi hýz kontrol cihazý durur
Geri besleme kaybý algýlama
0-100
seviyesi (%)
12-2
Geri besleme kaybý algýlama
gecikmesi zamaný (sn)
12-3
Ýntegral deðeri için limit deðeri (%)
12-0
12-4
12-5
12-6
12-7
12-8
0.0-25.5
Fabrika deðeri
Notlar
0000
0
1.0
0-109
Ýntegral deðeri, geri besleme sinyali 0000: Pasif
istenen deðere eþit olduðunda sýfýra 0001: 1 sn
0030: 30 sn
atlar
Ýzin verilen hata deðeri
0-100
(birim) (1 birim=1/8192)
0000: 0~10V veya 0~20mA
PID geri besleme sinyali
0001: 2~10V veya 4~20mA
Uyuma fonksiyonu iþletim seviyesi 0.00-650.00
Uyuma fonksiyonu gecikme zamaný 0.0-25.5
100
*1
0000
0
0000
0.0
0.0
13. Haberleþme modu
Açýklama
Fonksiyon kod no
13-0
Haberleþme adresi
13-1
Baud Rate ayarý (bps)
13-2
Stop biti seçimi
13-3
Parity seçimi
13-4
Data format seçimi
Ayarlar
1-254
0000: 4800
0001: 9600
0002: 19200
0003: 38400
0000: 1 Stop biti
0002: 2 Stop biti
0000: No Parity
0001: Even Parity
0002: Odd Parity
0000: 8-Bit data
0001: 7-Bit data
-8-
Fabrika deðeri
1
Notlar
*2*3
0003
*2*3
0000
*2*3
0000
*2*3
0000
*2*3
14. Motor Auto-Tune parametreleri
Açýklama
Fonksiyon kod no
Fabrika deðeri
Ayarlar
Notlar
14-0
Stator direnci (ohm)
------
*3*5
14-1
Rotor direnci (ohm)
------
*3*5
14-2
Eþdeðer endüktans (mH)
------
*3*5
14-3
Manyetize akým (Amp AC)
------
*3*5
14-4
Kayýp ferrit kondüktans (gm)
------
*3*5
15. Hýz kontrol cihazý durumu ve Reset fonksiyonu
Açýklama
Fonksiyon kod no
15-0
Hýz kontrol cihazý beygir gücü
Fabrika deðeri
Ayarlar
Notlar
*3
15-1
15-2
15-3
Yazýlým versiyonu
Fault Jog (son 3 Fault)
Toplam çalýþma süresi (saat)
15-4
Toplam çalýþma süresi (saatx10000) 0-27
------
*3
15-5
Toplam çalýþma süresi seçimi
0000: Toplam enerjilenme süresi
0001: Toplam çalýþma süresi
0000
*3
15-6
Fabrika ayarlarýna geri dönme
1110: 50 Hz motor iþletimi için Reset
1111: 60 Hz motor iþletimi için Reset
1112: PLC programý Resetle
0000
*4
----------------
0-9999
*3
*3
*3
Not:
*1 Ýþletme sýrasýnda deðiþtirilebilir
*2 Haberleþme sýrasýnda deðiþtirilemez
*3 Fabrika parametrelerine geri dönüldüðünde bu parametreler deðiþtirilemez
*4 Parametre fabrika ayarlarýyla baðlantýlý
*5 Parametre, model deðiþikliði yapýldýðýnda farklýlaþacaktýr
*6 Sadece V/F modunda mevcuttur
Kontrol Modu Seçimi
Zeybek serisi üç kontrol modu sunar:
1. Genel vektör kontrol modu
2. VT (deðiþken tork) vektör kontrol modu
3.V/F kontrol modu
Kullanýcý ihtiyacýna göre dijital tuþ takýmýndan modlardan birini seçebilir. Hýz kontrol cihazý fabrika çýkýþý olarak genel vektör kontrol modu ayarlýdýr.
Kullaným öncesinde, kontrol modu seçimini ve kullanýlacak motorla ilgili parametreleri aþaðýdaki akýþ diyagramýna göre düzenleyiniz (Vektör kontrol modunu
içeren hýz kontrol cihazý ayný kapasitedeki, bir üst kapasitedeki ya da bir alt kapasitedeki motorlarý sürmek için kullanýlabilir).
Kontrol modu için
ayarlama prosedürü
Vektör kontrol
Kontrol modu
V/F kontrol
Kontrol modu seçimi 0-00=2
Aþaðýdaki parametreleri ayarlayýnýz:
V/F patern 10-0
Tork Boost 10-1
Motor yüksüz akýmý 10-2 (<=0-02)
Motor kaymasý 10-3
Maksimum çýkýþ frekansý 10-4
Maksimum çýkýþ gerilimi 10-5
Orta çýkýþ frekansý 10-6
Orta çýkýþ gerilimi 10-7
Minimum çýkýþ frekansý 10-8
Minimum çýkýþ gerilimi 10-9
Motor kapasitesi 0-02 (OL1 referans index)
Kontrol modu seçimi
0-00=0
0-00=1
Aþaðýdaki parametreleri
ayarlayýnýz:
Motor anma gerilimi 0-01
Motor anma akýmý 0-02
Motor anma gücü 0-03
Motor anma hýzý 0-04
Motor anma frekansý 0-05
Veya
Auto-Tuning seçimi (0-06=1)
Son
Not:
1. V/F kontrol modunu:
(a) Bir sürücü ile birden fazla motor sürmek istediðimizde
(b) Motorun plaka bilgileri bilinmediðinde veya özel bir motor kullanýldýðýnda
(c) Motor ve hýz kontrol cihazýnýn spesifikasyonlarý Sýnýf 1'den farklý ise
kullanýnýz.
2. Hýz kontrol cihazý birden fazla motoru sürmek için kullanýlýyorsa (yalnýzca V/F modu kullanýlabilir), aþaðýdaki kurallara baðlý kalarak motor parametrelerini
ayarlayýnýz.
(a) Akým için, bütün motorlarýn anma akým deðerlerini toplayýnýz.
(b) Diðer bilgiler için, V/F patern parametrelerini doðru giriniz (10-4~10-9).
3. Motorun plaka bilgileri mevcut deðilse, hýz kontrol cihazý kendi içerisinde standart bulunan motor parametrelerine göre ayarlar.
4. Cihazýn Auto-Tuning'e baþlayabilmesi için kontrol modunun vektör (0-00=0000 ya da 0-00=0001) olmasý gerekmektedir.
-9-
Hýz Arama Fonksiyonu
Start metodu seçimi (1-04) parametresi 0001 yapýldýðýnda Hýz Arama Fonksiyonu Aktif olur. Bu fonksiyonda hýz kontrol cihazý Restart olduðunda motor o
anki hýzýndan ayarlanan frekansa hýzlanýr.
Güç kaynaðý
Motor hýzý
Serbest duruþ
Hýz
arama
Hýz kontrol cihazý
çýkýþ frekansý
Hýzlanma Restart olur
Anlýk Güç Kaybý ve Restart
Gerilimin, þebeke arýzasý ya da yüklemeden dolayý, koruma geriliminin altýna düþmesi halinde hýz kontrol cihazý çýkýþ vermeyi hemen keser. 2-00=0001 iken,
güç kesintisi anlýk güç kaybý algýlama süresi (2-01)' den kýsa ise, hýz kontrol cihazý gücün geri gelmesinden 0.5 saniye sonra hýz arama fonksiyonunu
kullanarak Restart olur.
Ýkaz 1-00=0001, 2-04=0000, 2-00=0001 veya 0002 iken güç kesintisi uzun süreli olduðunda, can ve mal kaybýna sebebiyet vermemek için gücü
Off konumuna alýnýz.
Delay-On Zamanlayýcý
2-05=0000 iken, güç geldiðinde hýz kontrol cihazý Delay-On zamaný(2-06) sonra otomatik restart olur.
KEB Fonksiyonu
1. Ani güç kayýplarýnda motor serbest duruþ yapar. KEB fonksiyonu
motoru yavaþlatarak durdurmak için kullanýlýr.
2. Ani güç kayýplarýnda 2-08=0 DC gerilimi algýlar ve eðer DC gerilim;
440V sistem için 380V' un altýnda ise KEB fonksiyonu aktif olur.
3. 2-08=0 ve harici KEB algýlama sinyali yok iken, hýz kontrol cihazý 2-08'
de ayarlanan süre içerisinde yavaþlayarak motoru durdurur. Bu süre
içerisinde güç gelirse hýz kontrol cihazý, 2-00=1 veya 2 olsa bile çalýþmaz.
Run komutu ekrandaki görüntü gittikten sonra, güç kaynaðýnýn Off sonra
On konumuna alýnmasýyla verilir.
4. 2-08=0 ve çok fonksiyonlu giriþ terminalini anahtarlamak üzere harici
KEB algýlama sinyali var iken (5-00~5-06=28) anlýk güç kesintisi olursa hýz
kontrol cihazý 2-08' de ayarlanan süre içerisinde yavaþlayarak durur. Bu
süre içerisinde ekrandaki görüntü gitmeden önce güç gelirse hýz kontrol
cihazý, 2-00=0 olsa bile 3-02 ve ya 3-06' da ayarlanan sürede frekans
deðerine hýzlanýr.
Güç Off
Güç Off
Güç On
PN DC gerilim
PN DC gerilim
2-08=0 ve PN gerilimi
190V' un altýnda ise
KEB fonksiyonu çalýþýr.
0V
2-08=0 ve PN gerilimi
Güç Off
190V' un altýnda ise
KEB fonksiyonu çalýþýr.
Çýkýþ frekansý
T=0
0Hz
T=0
2-08' de ayarlanan yavaþlama zamaný
2-08' de ayarlanan yavaþlama zamaný
Travers Çalýþma Ýþletim Fonksiyonu
F
out
3-23 : Travers çalýþmanýn merkez frekansý (CF) (%): 5.00-100.00
3-24: Travers çalýþmanýn genliði (A) (%): 0.1-20.0
3,25: Travers çalýþmanýn düþmesi (%): 0.0-50.0
3-26: Travers çalýþmanýn hýzlanma süresi (AT) (sn): 0.5-60.0
3-27: Travers çalýþmanýn yavaþlama süresi (DT) (sn): 0.5-60.0
3-28: Travers artma (X) sapmasý (%): 0.0-20.0
3-29: Travers azalma (Y) sapmasý (%): 0.0-20.0
3-25
3-24
3-28
3-23
3-29
3-26
3-27
Zaman
Travers çalýþma, hýzlanma ve yavaþlama süreleri içerisinde, hýz kontrol cihazý çýkýþ frekansýna asýl iþletim frekansýnýn üçgen dalgalarýnýn ilave edilmesi
olarak tanýmlanýr. Travers çalýþma Run komutunun çalýþ ve (5-00~5-05=0025) olmasý durumunda On konumundadýr. Hýz kontrol cihazý çalýþýrken, hýz
kontrol cihazý çýkýþý merkez frekansa (3-23) ulaþtýðýnda travers çalýþma aktif duruma gelir. Merkez frekansa hýzlanma esnasýndaki hýzlanma zamaný,
(3-02/3-06)' da ayarlanan deðerlerdir. Travers çalýþma veya hýz kontrol cihazý Off konuma alýnýrsa, yavaþlama zamaný (3-03/3-07)' de ayarlanan deðerlerdir.
Bununla birlikte, travers çalýþma esnasýnda hýzlanma zamaný için; (3-26) ve yavaþlama zamaný için; (3-27) aktiftir.
- 10 -
LED' lerin Durumu:
Hz/RPM : Frekans ve hat hýzýný gösterir
Tuþlar:
RUN/STOP: Zeybek serisi Start/Stop iþletimi
Fun: Programlayýcý veya Run modunu gösterir
FWD/REV: Motorun dönüþ yönü seçilir
SEQ: 1-00=1/2 iken yanar
: Arttýrma/Azaltma tuþlarý
FRQ: 1-06=1/2/3/4 iken yanar
DSP/FUN: Parametre seçimi veya ekran deðeri
gösterim tuþu
FWD: Ýleri yön giriþ olduðunda yanar
/RESET: Sola kaydýrma ve Resetleme tuþu
REV: Geri yön giriþ olduðunda yanar
READ/ENTER: Fonksiyon ve set deðeri "Enter"
tuþu
VOLT: Çýkýþ gerilimi veya DC gerilim ekranda
göründüðünde yanar
FREQ.SET: 1-06=1 iken frekans komutu
AMP: Çýkýþ akýmý ekranda göründüðünde yanar
Stall-engelleme
1. Hýzlanma esnasýnda motora aþýrý yük
uygulandýðýna motorun durmasýnýn engellenmesidir.
Motor hýzlanmayý durdurur ve sabit frekansta iþletime
devam eder.
Öngörülen ayar oraný
Otomatik artan hýzlanma oraný
Çýkýþ frekansý
Sabit kalan azami akým
Motor RPM
Motor akýmý
2. Motor sabit hýzda çalýþýrken geçici yük
deðiþikliklerinde hýz kontrol cihazýnýn çýkýþ frekansý
azaltýlarak motorun durmasýnýn engellenmesidir. Hýz
kontrol cihazýnýn çýkýþ akýmý 9-05' te ayarlanan deðeri
aþtýðýnda yavaþlama iþlemi baþlar ve hýz kontrol
cihazýnýn çýkýþ akýmý 9-05' te ayarlanan deðerin altýna
inene kadar ayarlanan frekans deðerine hýzlanýr.
Çýkýþ frekansý
0 Hz
Yük
0
Çýkýþ frekansý
3. Hýzlanma esnasýnda aþýrý gerilim oluþmamasý için
ana devredeki DC gerilime göre hýzlanma zamanýný
otomatik olarak uzatýr.
Motor RPM
Sýnýrlanan
DC gerilim
DC gerilim
0V
V/F Paterni
V/F paternini aþaðýda belirtilen grafiklere göre ayarlayýnýz.
Genel
kullaným
Azalan
tork
Yüksek
torkla
Start
Sabit
tork
- 11 -
Volt/Hz Eðrisi ayarlamasý
Gerilim
Tork kompanzasyonu
Tork kompanzasyon fonksiyonu motor yükündeki artýþý algýlar ve
çýkýþ torkunu arttýrýr. Düþük hýzda veya baþlangýçtaki yetersiz torku
kompanze etmek amacýyla kullanýlýr.
Frekans
Hata Mesajlarý ve Yapýlmasý Gerekenler
Operatör tarafýndan düzeltilemeyen hatalar
Hata mesajý
CPF
Hata
Olasý nedeni
Çözüm
Program hatasý
Harici elektriksel gürültü
Elektriksel gürültüye sebep olan
manyetik kontaktörün, manyetik
bobinine paralel bir RC boþalma
emicisi baðlayýnýz.
Hatalý EEPROM
EEPROM' u yenisi ile deðiþtiriniz
EPR
EEPROM hatasý
-OV-
Durma süresince gerilim çok yüksek Algýlama devresi arýzalý
-LV-
Durma süresince gerilim çok düþük
1. Þebeke gerilimi çok düþük
2. Koruyucu direnç veya sigorta kullanýlmaz halde
3. Algýlama devresi arýzalý
1. Þebeke geriliminin doðru olup
olmadýðýný kontrol ediniz
2. Koruyucu direnç ya da sigortayý
deðiþtiriniz
3. Hýz kontrol cihazýný bakýma
gönderiniz
-OH-
Durma sýrasýnda hýz kontrol cihazý
aþýrý ýsýnmýþ
1. Kötü havalandýrma veya ortam sýcaklýðý çok yüksek
2. Algýlama devresi hatalý
1. Havalandýrma koþullarýný
iyileþtiriniz
2. Hýz kontrol cihazýný bakýma
gönderiniz
CTER
Akým algýlama sensörü hatasý
Akým sensörü arýzalý veya devre arýzalý
Hýz kontrol cihazýný bakýma
gönderiniz
Hýz kontrol cihazýný bakýma
gönderiniz
Operatör tarafýndan düzeltilebilen otomatik düzeltilemeyen hatalar
Hata mesajý
Hata
Olasý nedeni
Çözüm
OC
Durma sýrasýnda aþýrý akým
1. Algýlama devresi hatalý
2. CT iþareti kablosu hatalý baðlanmýþ
OL1
Motor aþýrý yük
1. Aðýr yük
2. 0-02, 9-08~11 hatalý ayarlanmýþ
OL2
Hýz kontrol cihazýna aþýrý yük
Aðýr yük
OL3
Aþýrý tork
1. 9-14, 9-15 hatalý ayarlanmýþ
2. Aðýr yük
LV-C
Ýþletme esnasýnda gerilim çok
düþük
1. Güç gerilimi çok düþük
2. Güç gerilimi geniþ aralýkta deðiþmekte
OH-C
Ýþletme esnasýnda aþýrý ýsý daðýlýmý
1. Aðýr yük
2. Kötü havalandýrma veya ortam sýcaklýðý çok yüksek
1. Þebeke ile motor arasýnda
elektriksel gürültü olup olmadýðýný
kontrol ediniz
2. Hýz kontrol cihazýný bakýma
gönderiniz
1. Motor kapasitesini arttýrýnýz
2. 0-02, 9-08~11' i uygun þekilde
yeniden ayarlayýnýz
Hýz kontrol cihazýnýn kapasitesini
arttýrýnýz
1. 9-14, 9-15' i yeniden ayarlayýnýz
2. Hýz kontrol cihazýnýn kapasitesini
arttýrýnýz
1. Þebekenin gerilimini iyileþtiriniz
ya da 2-01' in deðerini arttýrýnýz
2. Hýzlanma zamanýný arttýrýnýz
3. Güç giriþine reaktör ilave ediniz
4. Hýz kontrol cihazýnýn kapasitesini
arttýrýnýz
1. Yükü kontrol ediniz
2. Havalandýrma koþullarýný
iyileþtiriniz
3. Hýz kontrol cihazýnýn kapasitesini
arttýrýnýz
Operatör tarafýndan ve otomatik düzeltilebilen hatalar
Hata mesajý
Hata
Olasý nedeni
Çözüm
OC-S
Start esnasýnda aþýrý akým
1. Motor kýlýfý kýsa devre
2. Motor topraklamasý kýsa devre
3. IGBT modül arýzalý
1. Motoru kontrol ediniz
2. Baðlantýlarý kontrol ediniz
3. Transistör modülü yerleþtiriniz
OC-D
Yavaþlama sýrasýnda aþýrý akým
Yavaþlama süresi çok kýsa
Yavaþlama süresini uzatýnýz
OC-A
Hýzlanma sýrasýnda aþýrý akým
1. Hýzlanma zamaný çok kýsa
2. Motorun kapasitesi hýz kontrol cihazýnýn kapasitesinden
yüksek
3. Motorda rotor ve stator arasý kýsa devre
4. Motorda topraklama ve kablolama arasýnda kýsa devre
5. IGBT modül arýzalý
1. Hýzlanma süresini uzatýn
2. Hýz kontrol cihazý ile ayný
kapasiteli motor kullanýnýz
3. Motoru kontrol ediniz
4. Baðlantýlarý kontrol ediniz
5. IGBT modülü deðiþtiriniz
OC-C
Sabit hýzda aþýrý akým
1. Geçici yük deðiþikliði
2. Geçici güç deðiþikliði
1. Hýz kontrol cihazýnýn kapasitesini
arttýrýnýz
2. Auto-Tuning parametrelerini
yeniden ayarlayýnýz (0-06=1)
3. Yukarýdaki çözümlerden sonuç
alýnamazsa stator direncini (14-0)
azaltýn
- 12 -
OV-C
Err4
OVSP
Ýþletme/yavaþlama sýrasýnda gerilim 1. Yavaþlama süresi çok kýsa veya büyük ataletli yük
2. Þebeke gerilimi geniþ aralýkta deðiþmekte
çok yüksek
CPU' nun yanlýþ müdahalesi
Ýþletim esnasýnda aþýrý hýz
Harici elektriksel gürültü etkileþimi
1. Aþýrý yük veya hýz kontrol cihazý kapasitesi çok küçük
2. Motor vektör modunda deðil
3. Vektör modu iþletim esnasýnda kazanç çok büyük
4. Akým algýlama devresi hatasý
1. Yavaþlama zamanýný uzatýnýz
2. Frenleme direnci veya fren
modülü kullanýnýz
3. Güç giriþine reaktör ilave ediniz
4. Hýz kontrol cihazýnýn
kapasitesini arttýrýnýz
Birden fazla tekrarlarsa bakýma
gönderiniz
1. Hýzlanma/Yavaþlama
zamanlarýný arttýrýnýz (3-02/3-03)
2. Doðru motor parametreleri giriniz
3. Stator ve rotor kazançlarýný
deðiþtiriniz (14-0/14-1)
4. Hýz kontrol cihazýný bakýma
gönderiniz
Operatör tarafýndan ve otomatik düzeltilebilen hatalar
Hata mesajý
Hata
Olasý nedeni
Çözüm
OC-S
Start esnasýnda aþýrý akým
1. Motor kýlýfý kýsa devre
2. Motor topraklamasý kýsa devre
3. IGBT modül arýzalý
1. Motoru kontrol ediniz
2. Baðlantýlarý kontrol ediniz
3. Transistör modülü yerleþtiriniz
OC-D
Yavaþlama sýrasýnda aþýrý akým
Yavaþlama süresi çok kýsa
Yavaþlama süresini uzatýnýz
OC-A
Hýzlanma sýrasýnda aþýrý akým
1. Hýzlanma zamaný çok kýsa
2. Motorun kapasitesi hýz kontrol cihazýnýn kapasitesinden
yüksek
3. Motorda rotor ve stator arasý kýsa devre
4. Motorda topraklama ve kablolama arasýnda kýsa devre
5. IGBT modül arýzalý
1. Hýzlanma süresini uzatýn
2. Hýz kontrol cihazý ile ayný
kapasiteli motor kullanýnýz
3. Motoru kontrol ediniz
4. Baðlantýlarý kontrol ediniz
5. IGBT modülü deðiþtiriniz
OC-C
Sabit hýzda aþýrý akým
1. Geçici yük deðiþikliði
2. Geçici güç deðiþikliði
OV-C
Ýþletme/yavaþlama sýrasýnda gerilim 1. Yavaþlama süresi çok kýsa veya büyük ataletli yük
2. Þebeke gerilimi geniþ aralýkta deðiþmekte
çok yüksek
Err4
CPU' nun yanlýþ müdahalesi
Harici elektriksel gürültü etkileþimi
OVSP
Ýþletim esnasýnda aþýrý hýz
1. Aþýrý yük veya hýz kontrol cihazý kapasitesi çok küçük
2. Motor vektör modunda deðil
3. Vektör modu iþletim esnasýnda kazanç çok büyük
4. Akým algýlama devresi hatasý
1. Hýz kontrol cihazýnýn kapasitesini
arttýrýnýz
2. Auto-Tuning parametrelerini
yeniden ayarlayýnýz (0-06=1)
3. Yukarýdaki çözümlerden sonuç
alýnamazsa stator direncini (14-0)
azaltýn
1. Yavaþlama zamanýný uzatýnýz
2. Frenleme direnci veya fren
modülü kullanýnýz
3. Güç giriþine reaktör ilave ediniz
4. Hýz kontrol cihazýnýn
kapasitesini arttýrýnýz
Birden fazla tekrarlarsa bakýma
gönderiniz
1. Hýzlanma/Yavaþlama
zamanlarýný arttýrýnýz (3-02/3-03)
2. Doðru motor parametreleri giriniz
3. Stator ve rotor kazançlarýný
deðiþtiriniz (14-0/14-1)
4. Hýz kontrol cihazýný bakýma
gönderiniz
Özel þartlar
Hata mesajý
Hata
STP0
Sýfýr hýzda durma
Preset frekans deðeri<0.1 Hz olduðu zaman görülür
Olasý nedeni
STP1
Doðrudan çalýþmama hatasý
1. Eðer hýz kontrol cihazý harici terminal kontrol moduna (1-00=1) ayarlý ve doðrudan çalýþma
pasif konumda (2-04=0001) ise, güç verilip iþletim anahtarý On konumuna alýndýðýnda, hýz kontrol
Start olamaz ve STP1 mesajý yanýp söner
2. 2-04=0001 olduðunda doðrudan Start mümkündür
STP2
Tuþ takýmý acil durdurma
1. Eðer hýz kontrol cihazý harici terminal kontrol modunda (1-00=1) ayarlý ve Stop tuþu aktif
(1-03=0000) ise; Stop tuþuna basýldýðýnda hýz kontrol cihazý 1-05' te ayarlanan parametreye baðlý
olarak durur. Durduktan sonra STP2 mesajý yanýp söner. Ýþletim anahtarý ON konumuna alýnýp
daha sonra OFF konumuna alýnýrsa hýz kontrol cihazý yeniden Restart olur.
2. Eðer hýz kontrol cihazý haberleþme modunda ve Stop tuþu aktif (1-03=0000) ise; iþletim
esnasýnda Stop tuþuna basýldýðýnda hýz kontrol cihazý 1-05' te ayarlanan parametreye göre durur
ve daha sonra STP2 mesajý yanýp söner. Restart olabilmesi için PC' den önce Stop daha sonra da
Run komutunun hýz kontrol cihazýna verilmesi gerekir
3. 1-03=00001 olduðunda Stop tuþu acil Stop iþlemini gerçekleþtirmez
E.S.
Harici acil durdurma
Çok fonksiyonlu giriþ terminalinden harici acil Stop giriþine sinyal geldiðinde, hýz kontrol cihazý
durmak üzere yavaþlar ve E.S. mesajý yanýp söner
b.b.
Harici Base-blok
Çok fonksiyonlu giriþ terminali aracýlýðý ile Base-bloktan giriþ iþareti geldiðinde, hýz kontrol
cihazýnýn durmasýnýn hemen ardýndan b.b. mesajý yanýp söner
ATER
Auto-Tuning hatalarý
1. Auto-Tuning için motor veri hatalarý
2. Auto-Tuning esnasýnda hýz kontrol cihazýný derhal durdurun
PDER
PID geri besleme kaybý
PID geri besleme kaybý algýlandý
- 13 -
Ýþletim hatalarý
Hata mesajý
Hata
Olasý nedeni
Çözüm
LOC
Parametre ve frekansý tersine
çevirme engellenmiþ
1. 3-17>0000 olduðu halde frekans/parametre deðiþikliði
yapmayý denemek
2. 1-02=0001 iken tersine çalýþmayý denemek
1. 3-17=0000 ayarlayýnýz
2. 1-02=0000 ayarlayýnýz
Err1
Tuþ iþletme hatasý
1. 1-06>0 veya Preset hýzda çalýþýrken
veya
tuþlarýna
basmak
2. Ýþletme sýrasýnda deðiþtirme yapýlamayacak parametreleri
deðiþtirmek
veya
tuþlarý yalnýzca
1.
1-06=0 iken frekansý ayarlamak için
kullanýlýr
2. Durduktan sonra parametreyi
deðiþtiriniz
Err2
Parametre ayar hatasý
1. 3-01, 3-13±3-16 veya 3-14±3-16 veya 3-15±3-16
toplamlarýnýn deðer aralýklarý içindedir
2. 3-00<3-01
3. Auto-Tuning yaparken ayar hatasý
1. 3-13~3-15 veya 3-16 deðiþtiriniz
2. Auto-Tuning yaparken 3-00>3-01,
1-00=0, 1-06=0 ayarlayýnýz
Err5
Haberleþme sýrasýnda parametreye 1. Haberleþme sýrasýnda kontrol iþareti al komutu seçili deðil 1. Kontrol iþareti al komutunu
haberleþmeden önce gönderiniz
2. Haberleþme sýrasýnda 13-1~13-4' e müdahale edilmeye
müdahale edilmesine izin vermez
2. Haberleþmeden önce parametre
çalýþýlmýþ
ayarý yapýnýz
Err6
Haberleþme hatasý
1. Hatalý baðlantý
2. Haberleþme parametrelerinin hatalý girilmesi
3. Sum-Check hatasý
4. Yanlýþ haberleþme protokolü
1. Hardware' ive baðlantýlarý kontrol
ediniz
2. 13-1~13-4 parametrelerini
kontrol ediniz
Err7
Yanlýþ parametre ayarlarý
1. 15-0 veya 15-7' ye müdahale edilmeye çalýþýlmýþ
2. Gerilim ve akým algýlama devreleri normal çalýþmýyor
Hýz kontrol cihazý Reset
edilemiyorsa cihazý bakým için
gönderiniz
Err8
Fabrika ayarlarý hatasý
PLC çalýþýrken, fabrika ayarlarýný kullanýnýz
PLC durmadan önce fabrika
ayarlarýný uygulayýnýz
EPr1
Parametre ayar hatasý kopyalama
ünitesi arýzalý
1. Kopyalama ünitesini baðlamadan 3-18=1.2 ayarlayýnýz
2. Kopyalama ünitesi arýzalý
1. 3-18' i deðiþtiriniz
2. Kopyalama ünitesini deðiþtiriniz
EPr2
Parametreler eþleþtirilemiyor
Eþleþmeyen parametreleri doðrulamak için parametreleri hýz 1. Yeniden yaz
2. Kopyalama ünitesini deðiþtiriniz
kontrol cihazýna kopyalayýnýz
Zeybek 051001
- 14 -

Benzer belgeler

Kolay Kullanım Kılavuzu 051021 A4 Kağıt

Kolay Kullanım Kılavuzu 051021 A4 Kağıt tutulmalýdýr. ØGenel olarak tesisat ve makinenin elektrikli veya mekanik parçalarý üzerinde herhangi bir iþlem yapýlmadan önce hýz kontrol cihazýnýn güç baðlantýsý kesilmelidir. ØZeybek' in enerjis...

Detaylı