15 º İs 15º - Notre Dame de Sion

Transkript

15 º İs 15º - Notre Dame de Sion
i va l   i n
Mai-Mayıs
n
t
ph
on
co
te
TÜ
bul
at
ion
a l  d e
 T h É Â t r e
en 
  ly c é
fra
n
E
İY
K
R
IE
2015
a
is
st
rn
chantait
Le muezzin
minaret
En haut d’un
re
long du Bospho
Et tout le
d’or
déjà des rêves
Je faisais
belle
la vie était
ul
rappelle
A Istanb
ul, je me le
C’est à Istanb pris
fut
Que mon cœur
de l’Asie
èges
Par les sortil
dans la foule
Je l’ai suivi
d’Istanbul
le beau ciel
Un soir sous
d’
fe
15 /1 9
e 
1 5º 
ntinople
c’est Consta
ul Istanbul
Istanbul, Istanb Constantinople
ul,
rir
C’est à Istanb
pour y découv
allée un jour
toujours
Que je suis
que l’on attend
amour
grand
Le
l’Europe
n’est plus
Istanbul ce
ntinople
ul ou Consta
C’est à Istanb
qui flânait
trouvé un soir
nbul
Que je l’ai
la foule d’Ista
Au milieu de
U
Q
R
–
TU
EGRO
NTEN
ca , MO
Podgori
DAĞ
KARA
E
KİY
R
–
TÜ
MACAR
İSTAN
al
İv
ok
sa
ry
–
R
U
SS
IE
o 
eb
R
U
SY
A
 İs
ta
15
º
Ch
fe
st
İ
Pecs –
HONGRIE
l
bu
an
İst
UIE
Q
R
TU
at
ir
m
İz
n
b ul
 u
lu s
a
l a r a r a s ı or t
a
ad
Can
il –
öğ
İm
ret
 fr
a
zc
nsı
aT
İy
r
KANADA
gueu
Lon
İsta
nb
ul
–
TU
RQ
UIE
TÜ
RK
İY
E
Lycée Notre Dame d
e Sion
Cumhuriyet Caddesi
127
Harbiye 34373 İstanb
ul
Tel : (0212) 219 16
97
www.nds.k12.tr
Dob
ro
dos
li
!
Iste
n ho
zott
!
en
v
en
Bi
!
ue
t'
lova
oja
P
o
obr
D
·nI
·z !
HoŞ geldI
3
!
15º
 f e
i
st
ona
va
l internati
i
d
Vendre
5
15-0
Cuma
l de
Âtre lycéen
 fr
 Th É
a
ncophone d’istanbul
tre Dame de Sion
Lycée Français No
on Fransız Lisesi
Notre Dame de Si
S’embrasent
Yanıyorlar
Mise e
n scèn
e - S
ahnele
Fabie
yen
nne A
ltınok
Nom de l’auteur - Yazar
Luc Tartar
da,
avlusun
Okul
öptü
,
n
ü
ı
g
y
u
’
B
Latifa
ve
ur du
n
ençler
ns la co
Jonatha
cük, g
hui, da
assé
ü
zi
p
d’
br
i
ö
ur
m
em
i
jo
p
u
e
b
a
Au
h
ve
e
olarak,
Jonathan
us troubl
şadığı
kinler
a
ş
Lycée,
no
y
i
t
n
er
e
i
y
r
is
e
l
ce ba
.. Le
Sevgili
a bir
Latifa et
adultes.
sarstı …
atımızd
os et
aşk hay
par les
m
ı
r
cu
ı
tous, ad
d
vé
l
yı
...
foudre
ent de
yarattı
coup de
tremblem
deprem
crée un
ux
re
.
ou
am
es..
ns nos vi
terre da
İs
tanbu
l – TU
RQ
Acteurs - Oyuncular
UIE T
ÜRK
Şebnem
ADIYAMAN,
Sahra
ARCA,
Mine
ATALAY,
Ayşesu BAKIRTAŞ, Ata EFES, Beril GÜNDÜZ, Nehir HATİPOĞLU,
Egemen İŞCAN, Irmak NACAK, Doğa SELVİ, İdil SEVİMLİTÜRK,
Deniz ŞAKRAKER , Derin ŞENGİRAY, Sıla TUNCER
4
İYE
nbu
l
l  ulu s
ar a
r a s ı o r taö ğ r e
tİm
 fr a
va
1 5º   İ sta
n s ı z c a T İyat r o   f e
İ
st
Drôle de vie
de tous les jours
·R GarI·p
Mis
BI
e en
scèn
e
Günlük Hayat
Mil
i
Nom de l’auteur - Yazar
lİ
5
5
Vendre
di
15-05
Cuma
-
S
ca N ahnel
eyen
IKIC
Patrick DE BOUTER
Dix jeunes qu
i se promènen
t dans
la rue et qu
i font partie
d’une
drôle de vi
e. Des situ
ations
quotidiennes
qui vont vous
faire
rire. Des re
lations amou
reuses,
des
disputes
entre
amis,
des rencontr
es, des re
gards
perdus,
des
conversation
incompréhens
s
ibles etc...
Vous
allez sûreme
nt vous retr
ouver
dans
ces
petits
sketches
spontanés. Ch
acun entre vo
us a
eu une telle
situation de
vie.
Sokakta dola
şan ve gari
p bir
hayat süren
on genç. Si
zleri
güldürecek
günlük haya
t durumları. Aşk
ilişkileri,
arkadaş kavgalar
ı, karşılaş
malar,
kaybolmuş ba
kışlar, anla
şılamayan konuşm
alar, vb. Bu
kısa
doğaçlama
skeçlerde
mutlaka
kendinizi
de
bulacaksınız
Herbiriniz,
.
hayatınızda
bu tür
bir durumu
yaşamışsınız
dır.
Acteurs - Oyuncular
Tana BULATOVIC, Tijana BURZANOVIC, Armin CATOVIC,
Nikica DJURANOVIC, Nevena DJURICKOVIC, Matija MILJANIC,
Filip MISUROVIC, Petar SCEPANOVIC, Stasa SCEPANOVIC,
Ljubica VUKASINOVIC
Ğ
RADA
O KA
R
G
E
TEN
MON
rica ,
o
g
d
o
P
« CLUB CREATIF CA
FE EUROPE”
5
15º
 f e
st
ona
va
l internati
l de
 Th
ÉÂtre lycéen 
fra
ncophone d’istanbul
i
di
Vendre
15-05
Cuma
Spectacle
professionnel
Lon
gue
Profesyonel
gösteri
uil
–C
an
ad
a
F r ee
KANADA
« L’esclavage es
test-ce l’ordre na il un phénomène socio-histor
turel ? » Aristot
ique éphémère
e
ou
“Kölelik geçici
sosyal-tarihsel
bir olgu mu, yo
midir?” Aristo
ksa doğal bir dü
zen
Mon histoire commen
ce aujourd’hui.
Des esclaves fuient.
Benim öyküm bugü
n başlıyor.
Dans une mégapole.
Ba
zı köleler kaçıyor.
Des esclaves songent
à s’évader. Isolés
Bir megapoldeyiz.
,
Ba
captifs; entourés de diminués, tenus düşünüyor. Yalnı zı köleler kaçmayı
z bırakılmış, küçülm
bruits étrangers, de
üş,
sons méconnus à pa
esir tutulan, yabanc
rt
ı
décollent et atterriss ceux d’avions qui olarak havalanan gürültülerle, düzenli
en
LENA, CHEYANNE, KA t régulièrement, dışında bilinmey ve konan uçaklar
en seslerle çevrili ola
TOU, ED et les autres
n
apprivoisent chacun
leur environnement LENA, ŞEYAN, KATU, ED ve diğerleri, he
hostile pour mieux fui
r
bir
i
ke
nd
ilerine düşman olan
r.
ortamlarını
Ils communiquent
da
ha
iyi
ka
çabilmek için evcilleş
à
tiriyorlar.
corps percutés. Seule l’aide de leurs Çarpışan bedenle
riyle iletişim kuruyo
la
lib
er
té
rendra Bu insan
rlar.
à nouveau la parole
kaçakçılığı mağdurla
à ces survivants de
rını sadece
trafic humain.
özgürlük yeniden
konuşabilir hâle
Tous les perso
getirebilecektir.
nnages ont ét
é Tüm karakter
développés à parti
ler ge
r d’
Les événements se histoires vraies. geliştirilmiştir. Ol rçek hikâyelerden
sont déroulés près
aylar yakınımda
ya
ou loin de moi. Ains
i, toute coïncidence da benden uzak gerçekleşti. Böyle
ce,
n’est pas le fruit du
he
rh
an
gi
bi
r
te
sadüf, tesadüf deği
hasard.
ldir.
6
nbu
l
l  ulu s
ar a
r a s ı o r taö ğ r e
tİm
Estéthique Estetik Musique corporelle, vidéo,
marionnette
Beden müziği, video, kukla
Mise en scène, rythme et idée
originale
Sahneleme, ritim ve orijinal fikir
Carol Jones
Scénario Senaryo
Carol Jones, kolektif
Dialogues Diyalog
Carol Jones (Olivier Allorent)
 fr a
va
1 5º   İ sta
n s ı z c a T İyat r o   f e
İ
st
Direction technique Teknik Yönetmenlik
Jeanne Fortin
Direction de production
Yapım Yönetmenliği
Le Zèbre
Direction technique NDL
Teknik Yönetmenlik NDL
Philippe Lemay
Acteurs Oyuncular
Carl Archambault
Charles (alias Chip), Monsieur, Natasha, un enfant
Şarl (Alias Chip), Mösyö, Nataşa, bir erkek çocuk
Consultant à la mise en scène
Sahneleme danışmanı
Florence Blain Mbaye
Assistance à mise en scène
Sahneleme asistanı
Marie-Adeline Choquet
Philippe Cyr
Jérôme Mouflin
Environnement sonore et musical
Ses ve müzik
Jean-Frédéric Messier
Costumes et conception des
marionnettes
Kukla kostüm ve tasarımı
Ariane Genet de Miomandre
Éclairages, vidéo, scénographie
Aydınlatma, video, sahne hazırlama
Jonathan Barro
lİ
Katou, Natasha, une enfant
Katu, Nataşa, bir kız çocuk
Sylvie, Lena, Madame, Natasha, une enfant
Silvi, Lena, Madam, Nataşa, bir kız çocuk
Carol Jones
Cheyanne, Natasha, une enfant
Şeyan, Nataşa, bir kız çocuk
Philippe Meunier
Ed, Natasha, un enfant
Ed, Nataşa, bir erkek çocuk
Carol Jones
Voix off Dış ses
7
15º
 f e
l
ona
va
l internati
i
st
8
Samedi
16-05
esi
Cumart
de T
tre lycée
n f
h ÉÂ
ranco
phone d’istanbul
TÜRKİYE
İstanbul – TURQUIE
Lycée Saint-Benoît
Saint-Benoît Fransız Lis
esi
rveille
itième Me
La Hu
·
· · ·
SekIzIncI HarIka Mise en scène
Nom de l’auteur - Yazar
- Sahneleyen
Uğur AKTAŞ
Uğur AKTAŞ
disposés
personnages
Sept
les autres
les uns derrière
Sept Dogmes
représentent les
masque des
le
s
sou
x
Principau
du Monde.
Sept Merveilles
il y en a
Mais en plus,
rianne) qui
(Ma
me
tiè
Hui
une
les idées
tes
tou
est contre
xploiter
d’e
but
ayant pour
priver de
les gens et de les
Sera-t-elle
leur Liberté...
d’atteindre
e
abl
cap
vraiment
restera-tOu
son but ?
, un rêve
elle une utopie
s la mémoire
irréalisable dan
sait ?...
Qui
.
?..
des gens
Acteurs - Oyuncular
na sıralanmış
Birbirinin arkası
yanın Yedi
Dün
er,
akt
kar
yedi
Yedi Ana
e
iyl
kes
mas
Harikası
etmektedir.
Dogma’yı temsil
de Sekizinci
Fakat ayrıca bir
o ise in;
dır
var
ne)
Marian
ve onları
eyi
ürm
sanları söm
mahrum bıraközgürlüklerinden
tüm fikirlere
mayı amaçlayan
ulaşacına
Ama
..
ır.
karşıd
insansa
Yok
ir?
mid
bilecek
bir ütopya,
ların hafızasında
bir hayal
gerçekleştirilemez
r?... Kim
ktı
aca
kal
mı
olarak
bilir?...
Ateş Can ATEŞ, Efe AYANOĞLU, Bengisu AYDEMİR , Murat
Bİrİm, Kirkor DABANYAN, Uğur DEMİRTAŞ, Selcen GÖZLER ,
Zeynep GÜNEYSU, Selim HELVACI, Berkay HEPER , Ecem HONDOR ,
Gaye KORGÜL, Novran KÜÇÜKATEŞ, Bihter NEYMEN, Şan OKAN,
Yeşim ÖZDEMİR , Fatih SALİHOĞULLARI, Devrim SARIÇİÇEK,
Ömer SEFER , Dila SÜTBEYAZ, Can ŞARMAN, Deniz ŞENÇALIŞ,
Deniz TAN, Şiva YILDIRIM,Yaren YILDIZ, Kağan YURTTAŞ
8
nbu
l
l  ulu s
ar a
r a s ı o r taö ğ r e
tİm
 fr a
va
1 5º   İ sta
n s ı z c a T İyat r o   f e
İ
st
lİ
9
Samedi
16-05
Cumart
esi
ELL E étai
e fo
BI·r Varmı t un·
Ş, BIr Yois...
kmuŞ...
Nom de l’
Banu GÜRAN
auteur - Yaz
ar
hneleyen
Mise en scène - Sa
Six f
Banu GÜRAN
emmes
s’amuse
un bar
n
t
. Mais
dans
on s’a
qu’elle
Altı k
perçoit
adın b
s
sont
ir bar
heureus
eğlenm
e
da
xagérém
ektedi
es
e
nt
et
r.
Sont-el
F
a
e
kat mu
uphoriq
le vrai
t
ues.
lulukl
ment he
Peuvent
arının
abartm
ureuses
alı ol
-elles
?
duğu g
oser d
vérité
G
e
r
örülür
ç
e
kten m
ire la
?
.
u
tlu mu
Gerçeğ
durlar
i söyl
?
emeye
edebil
cesare
irler
t
mi?
Acteurs - Oyuncular
Elif BAYSAK, Elif HOŞCOŞKUN, Melissa ÖZBAYRAKÇI,
Doğukan PİRA, Ece TUĞLU, Deniz YEREBAKAN, İlayda YILMAZ
r
İzmi
–T
UIE
URQ
KİYE
TÜR
d'Izmir
Lycée Américain
an Lisesi
ik
er
Am
r
mi
İz
el
Öz
9
15º
 f e
Samedi
16-05
esi
Cumart
ÉÂtre lycéen 
fra
e Th
nc ophone d’ist anbul
al d
n
o
va l
 inte rnati
i
st
10
Derrière cette porte...
Bu Kapının Ardında...
ar
auteur - Yaz
Nom de l’ço
is
an
Thierry Fr
Gymnasium №5
Mise en scène - Sahneleyen
Oxana Pestova
Autant dire
les choses cl
airement , la
Açıkça
söylemek
jeune Naïs
gerekirse,
se
laisse
genç Naïs ke
marcher
ndisini ezdi
dessus
riyor
et
ceux qui vien
ve onun dinl
nent lui pour
enme gününü
rir
mahson jour de re
vetmeye gele
nler bunu bi
pos le savent
liyor
et
en profitent.
ve bundan ya
rarlanıyor.
Irritées par
Torunlarının
mücadelesizliğ
l’absence de
ine
combativité
kızan
üç
de leur desc
ninesi,
Naïs’e
endante, les tr
özel... bir
ders vermek
ois aïeules
üzere
de
Naïs revienne
öbür dünyadan
nt de l’Au-d
gelirler.
elà
pour lui donn
er une leçon.
..
particulière.
Che
bok
Acteurs - Oyuncular
sary
–R
USS
IE
RUS
Maria ANTONOVA, Nikita BELOVOSCHEV, Alexandra DOUBININA,
Maria IGNATIEVA, Sophia KOULIKOVA, Tatiana KRASNOVA,
Andrey NIKOLAEV, Gusel ORLOVA, Alissa OULISSOVA
10
YA
nbu
l
l  ulu s
ar a
r a s ı o r taö ğ r e
tİm
 fr a
va
1 5º   İ sta
n s ı z c a T İyat r o   f e
İ
st
İstanb
lİ
11
Samedi
16-05
Cumart
esi
ul – T
URQU
IE TÜ
RKİY
E
Université Galatasaray
Galatasaray Üniversitesi
JE T’EMBRASSE, MOı NON PLUS!.
..
SenI· Öpüyorum. Ama O Ben DeḠI· ·
lIm!...
Nom de l’auteur - Yazar
Création collective de L’atelier théâtre francophone
de l’Université Galatasaray
Galatasaray Üniversitesi Frankofon Tiyatro
Atölyesi'nin Ortak Çalışması
Mise en scèn
e - Sahnel
eyen
Ayşe Garcin
k, öpüşüp
aşmak, öpme
Sevmek, yakl
,
sarılmak,
er
is
k,
ba
me
üş
approcher,
klaşmak, öp
ko
sarılmak,
r,
,
Aimer, s‘
se
ek
bi
ücük verm
bicoter,
okşamak, öp
kucaklamak,
er,
bécoter,
ss
,
re
ak
ca
nm
ku
r,
do
câline
hafifçe
vıldamak,
bisouter,
lacer,
rtünmek, cı
baiser, en
ürpermek, sü
dokunmak,
r,
k,
donner un
ne
ma
on
al
is
a
brasser, fr
lları arasın
ko
ha asla
da
ns
r
effleurer, em
da
er
nlar bi
ouler, serr
sevmek... Bu
...
frôler, rouc
r
me
ai
?
r,
mı
touche
olmayacak
ses bras,
?
Plus jamais
Acteurs - Oyuncular
Hafsa Afailal, Marion Barsacq, Barbara Bourreau,
Simon Bosio, Seda Kabİl, Ecmel Aysu Sürmen
11
15º
 f e
st
12
i
va
l internat
he
Dimanc
5
17-0
Pazar
al
ion
de T
h ÉÂ
tre lycéen
 fr
ancophone d’istanbul
TOC TOC
Nom de l’auteur - Yazar
D’après la pièce de Laurent Baffie
Laurent Baffie’nin Oyunundan
eyen
e - Sahnel
Mise en scèn
MOULEA U
A
H
Gabrielle C
OL &
Sebahat ER
Des p
atient
s att
TOC se
eints
retrou
de
vent d
salle
TOC
hastal
ans la
d’atte
ığına
n
te du
d’un c
hastal
yakala
cabine
élèbre
ar, uç
nmış
t
ağı ge
psychi
l’avio
r
u
h
ç kala
atre d
d
n a p
o
k
t
n bir
o
ont
runun
ris du
Ils dé
s
inin b
muayen
retard
cident
ekleme
ehane.
de men
thérap
salonu
aradad
ie de
nda, b
er une
ırlar.
groupe
ir
Grup
yapmay
…
terapi
a kara
si
r veri
rler..
.
İYE
ÜRK
UIE T
URQ
ul – T
İstanb
Acteurs - Oyuncular
Zühre Duru BEKLER , Deniz BÜCKÜN, Sebahat ENGİN,
Fadime ÖLKER , Eda ÖREN, Ezgi ÖZYILKAN, Atakan SEN,
Sıla ÜNSAL
Lycée Galata
saray
Galatasaray
Lisesi
12
nbu
l
l  ulu s
ar a
r a s ı o r taö ğ r e
tİm
 fr a
va
1 5º   İ sta
n s ı z c a T İyat r o   f e
İ
st
lİ
13
13
Dimanc
he
17-05
Pazar
İYE
ÜRK
UIE T
URQ
ul – T
İstanb
el
nt Mich
ais Sai
ç
n
si
a
e
r
s
F
i
L
Lycée
ransız
ichel F
Saint M
Les Méfaits du tabac...
Tütünün Zararları...
n
eleye
Sahn
e
n
en scè
Mise
rhunöz
Nom de l’auteur - Yazar
D’après Anton Tchekhov
Anton Tchekhov’un Oyunundan
Un homme d’une cinquantaine
d’années doit faire une conférence à la demande de sa femme
sur les méfaits du tabac,
dans un cercle de province.
Il n’est, en fait, pas question de tabac, mais plutôt des
lamentations de l’homme que sa
femme tyrannise depuis 33 ans.
uO
Bens
Elli yaşlarında bir adamın,
üzerine,
talebi
karısının
bir taşra ortamında, tütünün
bir
konusunda
zararları
konferans vermesi gerekir.
Aslında konu tütün değil,
33 yıldır karısından zulüm
gören adamın yakınmalarıdır.
Acteurs - Oyuncular
Hazal HALAY, Bahattin Can ŞEHİRLİ
13
15º
 f e
st
14
i
va
l internat
he
Dimanc
5
17-0
Pazar
al
ion
de T
h ÉÂ
tre lycéen
 fr
ancophone d’istanbul
Hugo Sy·stem ·
Hugo SIstemI
teur - Yazar
Nom de l’au
ugo
or H
D’après Vict
undan
’nun Oyun
Victor Hugo
Vous ne compreniez point,
mère, la politique.
Monsieur Napoléon, c’est
son
nom authentique,
Est pauvre, et même prince
;
il aime les palais ;
Il lui convient d’avoir des
chevaux, des valets,
De l’argent pour son jeu,
sa
table, son alcôve,
Ses chasses ; par la même
occasion, il sauve
La famille, l’église et la
société ;
Mise
Fran en scène
çois
Baril - Sah
neley
& Ez
en
gi Düzenl
İ
Anne, siz politikayı hiç
anlamıyordunuz.
Napolyon, onun gerçek adıd
Fakirdir, ama aynı zamanda
prenstir; sarayları seve
r.
Atlarının, hizmetkârlarının
ır.
oyunu, sofrası, yüklüğü,
avlanması için
parasının olmasından
hoşlanır. Aynı zamanda
aileyi, kiliseyi ve topl
umu
da kurtarır;
ve
l
bu
an
İst
–
E
UI
Q
R
TU
YE
Kİ
R
TÜ
ti
is Pierre Lo
Lycée França
Lisesi
z
sı
an
Fr
ti
Pierre Lo
Acteurs - Oyuncular
Ömer AKKÖSEOĞLU, Kaan Yannick AKKUŞ, Ezgi Su AYAK,
Adèle BABIN, Alp BATUK, Berfin BERBER , Theo BUYURGAN, Berkay
CERAY, Kaan CUMALIOĞLU, Cem DIĞIŞ, Mina FARCHY-SOYER ,
Mustafa GÜMÜŞKAYA, Derin GÜVENÇ, Pelin İNCE, Deniz IRA,
Louise Emmanuelle JUNG, Defne KARUL, Victoria MALAURY,
Juliette MERPILLAT, Kenan OKUMUŞ, Piya ÖZÇELİK, Lucie ROUXEL,
Aras SELAHİYE, Cansu SÖNMEZ, Sinan ŞENKÜR , Cem TAYLAN,
Celine TOPSAKAL, Albina TOUMARKINE, Yasemin YAZICI
14
nbu
l
l  ulu s
ar a
r a s ı o r taö ğ r e
tİm
 fr a
va
1 5º   İ sta
n s ı z c a T İyat r o   f e
İ
st
lİ
15
15
Lundi
18-05
Pazart
esi
İstanbul –
TURQUIE
TÜRKİYE
Lycée
frança
i
s Sai
Saintnt-Jos
Joseph
eph
Fransı
z Lise
si
LE Voyageur sans bagage (Adaptation)
Bagajsız Yolcu (Eseri·ni·n Uyarlaması)
- Yazar
Mise en scène - Sahneleyen
Savaşı sonunda
Gaston, 1. Dünya
hâlde
kaybetmiş
hafızasını
bahçıvan
ede
tan
has
Bir
r.
bulunu
hayat
bir
Huzurlu
olur.
yan
ara
onu
ak
Anc
sürmektedir.
Özellikle de
aileler vardır.
karşılaştırma
Renaud ailesi. Bir
ailesi
’un
ton
Gas
yapılır.
aile,
bu
en
sür
ri
olduğunu ile
ındaki hâlini
onun ergenlik çağ
ilde tasvir
korkunç bir şek
çok saf ve
ton
Gas
a
eder; oys
bir
açlı
amb
Dol
yumuşaktır.
aileye Gaston
geçmişi olan bu
r?
ne tepki verecekti
Acteurs - Oyuncular
Mert AÇІKALІN, Ekinsu AKYÜREK, Onat AVCІ, Іşıl BAKAN,
Melis ÇALHAN, Buse DEĞİRMERCİ, Renin EKE, İrem GÜL,
Emir
GÜLÇÜR ,
Sezgi
KOCAGÖZ,
Kubilay
ÖĞÜTÇÜ,
Aslı Şen ÖZÇELİK, Ebru SEYHAN, Ekin ZORER
15
15
Régie son et lumière - Ses ve ışık
vé amnésique
Gaston est retrou
1ère Guerre
la
à la fin de
le
devient
Il
mondiale.
hôpital. Il
n
d’u
ier
din
jar
ille. Mais
mène une vie tranqu
réclament.
le
des familles
ille Renaud.
Notamment la fam
a lieu. La
Une confrontation
de Gaston
ée
sum
pré
famille
terrifiant
it
tra
dresse un por
qu’il aurait
de l’adolescent
et si doux.
été, lui si naïf
t-il réagir
vaton
Gas
t
Commen
e au passé
ill
fam
face à cette
tortueux ?
Nilüfer KІR , Gizem ÖZEVİN
Les élèves du club de théâtre français
ouilh
l’auteur
Nom nddee la pièce de JeanuyAanrlama
et leur professeure Delphine Gastrin.
o
nden
Fransızca Tiyatro Kulübü Öğrencileri Adaptati
’un eseri
Anouilh
n
a
e
J
ve Öğretmenleri Delphine Gastrin
15º
 f e
st
16
i
va
l internat
Lundi
18-05
esi
Pazart
al
ion
de T
Lyc
ée
h ÉÂ
tre lycéen
Leő
wey
Le Passeur
I·nsan Kaçakçısı
Klá
ra
 fr
ancophone d’istanbul
Lis
esi
zar
passeur
uteur - Ya
Nom de l’rèas le roman de Lois Lowryda: nLe bir uyarlama
d’ap
manın
la troupe ,
Kaçakçısı ro
’nin İnsan
Lois Lowry
Mise en scène - Sahneleyen
Vatai Éva
Nous sommes dans
un monde sans
Anısız bir dünyad
souvenir. Une seu
ayız. Sadece
le personne
bir kişi toplumun
a le droit de con
hafızasını
naître la
bilmek hakkına sah
mémoire de la com
ip olup tüm
munauté : il
anılar
ona
lui sera transm
aktarılacaktır.
is tous les
O bu anılarla ne
souvenirs. Qu’en
yapar?
fait-il ?
Geç
miş
imizi güzelleştire
Tenons-nous à gar
n ve
der tout ce
zehirleyen her şey
qui embellit et
i muhafaza
empoisonne
etmek istiyor muy
notre passé ?
uz?
Anıların yasak
Vivrons-nous fac
olduğu bir
ilement dans
top
lum
da kolayca yaşaya
une société où les
bilecek
souvenirs
miyiz?
seront interdits ?
Acteurs - Oyuncular
Noémi ARACS, Vera BRUN, Noémi DÖMÉNY, Dalma KOVÁCS,
Kamilla KŐHALMI, Gergő KŐRÖSI, Ráka MIHÁCSI, Babett PÉRI,
Ramóna SÜMEGI
Pecs –
HONGR
IE MA
CAR
16
İSTAN
nbu
l
l  ulu s
ar a
r a s ı o r taö ğ r e
tİm
 fr a
va
1 5º   İ sta
n s ı z c a T İyat r o   f e
Je suis Nazım
Ben Nazım
İ
st
lİ
17
17
Lundi
18-05
Pazart
esi
rie
ché
Pul isesi
e
nt ız L
Sai
s
is e Fran
a
ç
n
i
a
r
fr lché
Mise en scène - Sahneleyen
ée
Lyc nte Pu
i
Arzu Bigat (assistée de Julian Baillargues
Sa
Julian Baillargues ‘ın asistanlığıyla)
Nom de l’auteur
- Yazar
adapté de Nazım
Hİkmet Nazım Hİk
met ’ten
TÜRKİYE
İstanbul – TURQUIE
uyarlama
Panel de la poésie
engagée de
Nazım Hikmet ...
Nazım
Hikmet'in
toplumsal
içerikli şiirleri
paneli...
Acteurs - Oyuncular
İrem AKALTIN, Ayşe AKIN, Ayşe ATALAY, İlayda ESENLER ,
Aslı ERDEM, Cem GÜRBEY, Atahan KULAKSIZOĞLU, Ayşenur
MÜSLÜMANOĞLU, Bahar ÖZDEMİR , Canberk SAĞLAM,
Mert SAĞOL, Ece SEZER , Alara TANFER , İlayda YAVUZ
17
15º
 f e
st
18
i
va
l internat
Lundi
18-05
esi
Pazart
al
ion
de T
h ÉÂ
tre lycéen
 fr
ancophone d’istanbul
Mertcan İlg
İn
Batterie DavBul
Alper Selç
İs
uk İmren
Clavier Klavye
Voix Vokal
Cem Şahİn
İYE
RK
IE TÜ
RQU
l – TU
tanbu
Guitare élec
Elektro Gitar tr&o & Voix
Geri vokal
Can Kurtbİl
Basse Bas gita
r
Can Bayrak
Concert
Konser
The Marvİn band
Le groupe se constitue dès 2008 à
l’initiative du chanteur Can Bayrak et
du guitariste Cem Şahin. Au début de
leur histoire, leur projet acoustique
ne porte même pas de nom ! Il trouve
néanmoins rapidement sa forme
actuelle : ils sont 5 et adoptent le nom
de « Marvin Band ».
Le groupe fait ses gammes sous sa
forme acoustique dans les bars puis
se produit sur des scènes privées. Il
devient rapidement un des groupes
préférés du public stambouliote. A
eux cinq, ils nous offrent un concert
où se mêlent Rock’n roll classique et
pop actuel.
2015 verra la sortie de leur premier
CD avec des titres originaux.
18
Temeli 2008 yılına dayanan grup,
Can Bayrak (vokal) ve Cem Şahin (gitar)
tarafından isimsiz bir akustik proje olarak
munu
başlayarak kısa sürede oluşu​
tına
forma
»
tamamlar ve « Marvin Band
atar.
ını
adım
sına
dünya
girerek eğlence
Marvin adını a​lan grup, hem akustik hem
de beş kişiden oluşan « band » formatı ile
kuruluşundan bu yana birçok organizasyon
/ bar programlarında yer alarak kurumsal
pazarda, özel organizasyonlarda, özel
partilerde ve eğlence mekânlarında tercih
edilen gruplardan biri olur.
Zaman içinde çeşitli müzisyenler ile çalışan
bu beş kişilik grup, dinamik ve eski-yeni
dönem rock’n roll & dans şarkılarından
oluşan repertuvarı ile performanslarına
devam etmektedir.
2015 yılında kendi parçalarından oluşan ilk
CD ‘leri satışa çıkacaktır
nbu
l
l  ulu s
ar a
r a s ı o r taö ğ r e
Con
ce
Kon rt
ser
tİm
 fr a
va
1 5º   İ sta
n s ı z c a T İyat r o   f e
İ
st
lİ
19
19Mardi
GEEV
A FL
Ozan C
Voix V an
okal
19-05
Salı
AVA
Naz U
Voix V ğurlu
okal
Ayb
Bassears Gülümse
Ba
r
Berkin s gitar
Batter Özbatı
ie
r
Can A Davul
r
soy
Clavie
rK
Ömer lavye
Guitar K aya
eG
Yılmaz itar
Tromp can Er
sayın
ett
Can Ö e Trompet
Saxop zger
hone
Saksaf
on
İst
an
bu
l–
TU
RQ
UI
E
TÜ
https://soundcloud .com/geevaflava
19
19
RK
İYE
15º
 f e
st
i
va
l internat
al
ion
de T
h ÉÂ
tre lycéen
 fr
ancophone d’istanbul
Notes not
nbu
l
l  ulu s
ar a
r a s ı o r taö ğ r e
tİm
 fr a
va
1 5º   İ sta
n s ı z c a T İyat r o   f e
Notes not
21
İ
st
lİ
15º
 f e
st
i
va
l internat
redi
Vend
5
15-0
m
Cu a
al
ion
de T
h ÉÂ
tre lycéen
 fr
ancophone d’istanbul
Programme
Program
Açılış
si
Ouverture
Sion – Lise
tre Dame de
No
e
e
iy
cé
rk
Ly
uie Tü
bul – Turq
16:00
İstan
16:30
d
Point chau
17:10
Söyleşi
pe
f café Euro
Club créati
dağ
ra
Ka
o
gr
né
– Monté
Podgorica
17:40
d Söyleşi
şam yemeği
Point chau
lararası ak
ional Ulus
at
eri rn
te
in
r
esyonel göst
18:40 dîne
sionnel Prof
tacle profes
ec
Sp
da
»
na
ee
Ka
« Fr
– Canada
Longueuil
19:40
ş
nı
tés Kapa
des activi
20:40 Fin
18:10
Samedi
16-05
Cumartesi 09:00
10:00
10:30
10:50
11:20
12:00
12:30
13:30
Lycée - Sa
int Benoit
– Lisesi
İstanbu
Point chau
d
l – Turqui
e Türkiye
Söyleşi
Lycée Amér
icain
Point chau
d
Amer
ikan Lisesi
İzmir – Tu
rquie Türk
iye
Söyleşi
Gymnasium
№5
Cheboksary
– Russie R
usya
Point chau
d Söyleşi
déjeuner Öğ
le yemeği
ATELIER ATÖL
YE
Goûter İkin
ci Kahvaltı
sı
17:30
Lycée - Sa
int Benoit
– Lisesi
İstanbul –
Turquie Tü
18:30 Fin
rkiye
des activi
tés Kapanı
ş
16:30
Merci à...
Arnaud , Pauline , Mayda , Christine , Tahsin , Eric, Guillaume ,
Pierre-Yves, Günce , Simon , Barbara, Çisil , Nadir, Merve ,
Aylin , Ece , Ezgi , Türev, Melissa, Yenak , Nicolas, Lora, Melis
...tous les lycées participants, les staffs, les journalistes, les
blogueurs, les photographes, les hébergeurs, les traducteurs,
les correcteurs, tout le personnel de Nds
..katılımcı okullar, görevli öğrenciler, gazeteciler, blog
yazarları , fotoğrafçılar, evlerinde konuk kabul edenler,
çevirmenler, editörler ve NDS'nin tüm personeli
Hepinize içten teşekkürler..
nbu
l
l  ulu s
ar a
r a s ı o r taö ğ r e
tİm
 fr a
va
1 5º   İ sta
n s ı z c a T İyat r o   f e
İ
st
ATELIER ATÖLYE
09:00
yemeği
déjeuner Öğle
sesi
tasaray – Li
Lycée - Gala
12:00
rquie Türkiye
İstanbul – Tu
13:00
Dimanche
17-05
Pazar
Söyleşi
Point chaud
sesi
t Michel – Li
cé
Ly e - Sain
Türkiye
14:00
rquie
İstanbul – Tu
14:30
Point chaud
15:00
15:30
16:00
rquie Türkiye
İstanbul – Tu
na
Sıcak sıcağı
Point chaud
ş
vités Kapanı
Fin des acti
17:45
09:30
12:30
13:00
13:40
14:10
14:45
15:15
15:45
16:15
17:15
18:00
09:00
12:00
13:00
13:45
Söyleşi
rcussion
ATELIER Body Pe
YE
ÖL
er
AT
Goût
tısı
İkindi kahval
sesi
re Loti – Li
Lycée - Pier
17:15
Lund
i
18-0
5
Paza
rtes
i
lİ
Croisière (&
déjeuner)
Retour à ND
S
Lycée - Sa
int
Point chau
d
Boğaz Turu
(& Öğle yeme
ği)
NDS’ye dönü
ş
Joseph
– Lisesi
İstanbul –
Turquie Tü
rkiye
Söyleşi
Lycée - Le
őwey Klára
- Lisesi
Pecs –
Point chau
d
Hongrie M
acaristan
Söyleşi
Lycée - Sa
inte Pulché
rie
– Lisesi
İstanbul –
Turquie Tü
rkiye
Point chau
d Söyleşi
Dîner Akşa
m yemeği
The Marvİn
band
Concert İstanbul –
Konser
Turquie Tü
rkiye
Fin des ac
tivités
Kapanış
YE
ATELIER ATÖL
e
grande sall
rs dans la
des Atelie
on
mu
ti
nu
ta
su
en
Prés
şması
Atölye çalı
panış
Clôture Ka
A
GEEVA FLAV
Konser
Concert -
rkiye
Turquie Tü
İstanbul –
tivités
Fin des ac
s
s activité
Kapanış de
23
Mardi
19-05
Salı
Istanbul
Canan Erçetin
ople
Constantin
nbul c’est
tanbul Ista
Is
,
ul
le
nb
Ista
nstantinop
rir
tanbul, Co
ur y découv
C’est à Is
un jour po
e
lé
al
is
toujours
nd
te
at
Que je su
on
our que l’
Le grand am
l’Europe
n’est plus
Istanbul ce
tantinople
ns
Co
tanbul ou
nait
C’est à Is
soir qui flâ
trouvé un
ai
l’
ul
je
nb
e
ta
Qu
e d’Is
de la foul
Au milieu
chantait
Le muezzin
un minaret
En haut d’
sphore
long du Bo
Et tout le
ves d’or
rê
s
déjà de
Je faisais
t belle
la vie étai
elle
A Istanbul
me le rapp
je
,
ul
tanb
C’est à Is
is
pr
ur fut
Que mon cœ
l’Asie
rtilèges de
Canan
Par les so
foule
la
ns
da
i
iv
ul
nb
ta
Is
d’
Je l’ai su
ciel
us le beau
Un soir so
ntinople
est Consta
ople
Istanbul c’
Constantin
ou
d’Allah
ul
nb
ta
au paradis
e
vé
C’est à Is
ri
ar
jà
dé
is
voya
Que je me
tend là-bas
Qui vous at
us l’Europe
ce n’est pl
ople
Oh Istanbul
Constantin
tanbul ou
C’est à Is
me faufilant
en
is
ha
proc
ul
Que je m’ap
e d’Istanb
de la foul
Au milieu
comment
Je n’savais
sentiments
s
me
re
ui
Trad
il me dit
”
t
an
ri
t de Paris!
Mais en
arrive droi
j’
,
us
“Comme vo
tantinople
c’est Cons
le
Oh Istanbul
nstantinop
Co
ou
tanbul
n
ai
C’est à Is
tr
le
ons pris
Que nous av
s
mène à Pari
ra
us
no
i
Qu
foule
la
de
et
uit
Loin du br
tanbul
Is
d’
r
de rêve
C’est bon
ople
Constantin
porte,
Istanbul ou
bon, à sa
si
,
là
est
cher
r
er
eu
ch
nh
bo
le
Le
aller
inutile d’
mbouctou
To
C’est bien
ou
ul
ou Istanb
us
Ie ne sais
près de vo
est la tout
L’amour il
Istanbul
Istanbul,
e de poème
in
Pas la pe
rité
deux la vé
Entre nous
ler
al
en
s’
us
Ne peut pl
tins
tous les ma
Amour rêvé
bien
is
su
je
i
Avec to
İn
Erçet

Benzer belgeler

Untitled - Notre Dame de Sion

Untitled - Notre Dame de Sion Les événements se histoires vraies. geliştirilmiştir. Ol rçek hikâyelerden

Detaylı