Dökümanı indirmek için tıklayın.

Transkript

Dökümanı indirmek için tıklayın.
T.C.
FIRAT L,NiVERSiTEsi HAsTANESi
DONER SERtvtAYE iqLETME BiRiMi
ELAZIG
TEKLiF ISIEME FORI]IU
lstem No
Talep Eden Blrrm
18012046
i24880:46′ 287
l GENEL CERRAHI KLIN101
Frrd'. iJ, vLrsitesl-Hastanesiihtiyacr malzertle/hizrncl satllr aIn;cali,r. iiyattcL!if i,jagrdr belirtilen tarih
__
ve saatl€ Dtiner Sermay€ Satn alma Birimine bizzat, faks veya posta ile testimini ;ica ederim. 1- [4alzeme/h 2mellesliminin kaQ giinde yaprlacaornrn belirlilme si zoru n ludu r Belirlilmemesidururnunda siparis lerihinden it baren
teslim silresi 10 giin olarak kabul edilecektir. T€slimaiia gecrkme durum!nda gecrlen her giin iEin fatuia tJtannrn (Kov harig)
0,001 (Bindebrrr) oranrnda geotme cezas hesaplanaraI rahakkuk ulerilden \esttecekrtr
2' Teklif opsiyonu en az 20 giin olma[ ve i]riln marlasr, belrtilecek v,. teklif fiyatafl KDV hariQ verilecektir Aetirtrhemesi
durumund6 KDV dahil kabul edileceklir. Aynca idarenin 6ngbrdU00 Frllar dr$rnda firma laratrndan 6deme giinii vb. lalepte.i
lekliflerinde belirlselerdahi dikkate alnmayacakirr.
3- Mal teslimi haslane ambanna veya idarenin gdslereceoi yere teslim edileceklir. Teslimat yerine kadar tum giderler sanclya
aitlir.
4- Trbb malzeme haricindeki oriinlerde TSE markasraranan malzemelerTSE belgeliolacaktrr
5. Teklif mehubunda silrnli ve kazrnlr yaprlmayacaktrr. Son teklif verme larih ve saatinden sonra gelen leklmer
deoerlendinlmeyecek olup, ancak idare ge.ek gdrd0gil takdirde bu sLircyi uzatabrlrr
6- Firma alacaklannr sadece banka ve finans kurumlanna harcama yetkilisinin (BaShekimlik ltlakamr) izni ile devir ve temlik
yapabilir. (3 $ahrslar ve firmalara temlik izniverilmemekledir.)Temlik tjncosiuygunluk yazrsr aI nacaklr.
7- Trbbr malzeme ila9 ve kit almlannda Saglrk Bakanhgrnrn TITUBB kayrdr gereken Ur0nlerin Xay[h olmasr halinde atrm
yaprlacakrrr Urunun imalatgr veya rlhalalgrsr olmadrEr durumlarda ilgili satcrnrn bayi olduguna dair TiTUBB kayrt ve brldirimi
aranacaktrr. Tekrf mektubunda IJBB kodu ve aynca llrmanrn KIK de kaydr olacaktrr UBB kodu veSUT kodu gereken Urunlerin
kodunun belirlilmemesi ile KIK kaydr olmayan frmalarrn teklifi degerlendirmeye alnmayacaklrr. Sosya Gilvenlik Kurumu negalif
listesinde bulunan lrbbi malz€meler alrnfiayacak, ahnsa dahi negatf lisleden gkmadrkea lalura bedeli iidenmeyecektir. KIK
kaydrn n yaprlrnarnas ve kaydrn grincellenrnemesi malzeme a|ndrktan sonra malzemenin negatif lisleye dilgmesi gibi malzeme
kaynakk kuruma ait sGK kesnti tutarlarr ve kurum zararlannrn tamamr ilgili firma tarafrndan kar$rlanacaktrr.
8- SaOtrk UygLrlama Teblioinde yer alan trbbi malzemeler igin sUT kodu, Tebliode yer almayan malzeme olmasr durumunda bu
durum teklif mektubunda belirtileceklir.
m- Firm,
iarafrnd6n siparig edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafrndan kanun geregi ilgili mercilere
brldirim yaprlarak, firma idar€nin belrleyec€oi sore igensinde dolrudan temin almlarrna iltirak edemeyeceHir.
1l- Teknik Sartnamede demrrba cihazmalzeme a|mrna ait garanti ijngdrulmesi durumunda teslimatla banka teminat mektubu
ve recek yada nakii tizerinden %3 (Falura bedol (.lzerinden KDV Harig) leminat kesinlisi yaprlacaktrr.
12- SrparS sonrasr leslim yaprlan meuhizmet ahmlannrn ddemeye esas evraklannrn tanzimine milleakip Saymanlrk kay(lanna
alrndrOr tanhlen itibaren 210 . gUnde 0denecektir. Satrnalma binminin siparr$ine mUtakip teslimat yapllacaktrr
´
Son Tettm Tanh a Sa“
PROF D
:1均
χ201い
Y LD R!M
KOM
│し
MAI.zEME,/HIZMET LISTESI
Srra N Malzeme Kodu
Malz€me Cingl
1
15003030217588
2
15003030217626
3
150030399`00353
SERBEST ARTKiiLASYONLU
ENOOSXOPIK LINEER KESICI
STAPLLER6OI\'INI
ENDOSKOPIK LINEER(ESICI
STAPLER KARTU$U 6OMM
STANOART DOKU
ENDOSKOPIK LINEERXESICI
STAPLER KARTUSU 6OMM
KALIN OOKU
NOT: TEKNIK 9ARTNAIVE
Agrklama Miktafl Birimi
0424 233 35 55
ADET
53 0
ADET
30 0
ADET
Fiyat
KDV oranr",t
EfiEDIR
Adres: F`rat unⅣ ersles Hastanes Dlner Semaye,etme MI● ullo0
T● 1:
30
Birim
FaX: 04242339040
HAZARV.0.3860437404
EPOSTA
r
[email protected] ral.edu.
Sayfa l
SERBEST ARTiKULASYONLU ENDOSKOPIK LINEER KESICI STAPLER
6O
IVIM
1
2
3
Drsposable olmalld rr
Stefll orlrnal ambalailrda olmalrdrr
Endoskoprk ve agrk cerrah amelryallarda aynr anda hem kesme herrr altl
srra lilanyum zrmba atma rSi yapabrlmelrdir
Endoskopik lineer kesicinin olugturdugu zrmba hatlr uzun u0u 60mrn kesr
uzunlugu 57 mm olmalrdrr
5. Endoskopik lineer kesicinin $aftr 360" rotasyon sa0lamalrdrr.
6. Endoskopik lineer kesicinin Saftr gapr 12 mm olma|drr.
7. Endoskopik lineer kesicinin laftrn uzunluou 34 cm olmalrdrr
8. Endoskopik lineer kesrcinrn distal gene aCrklr0r dokulafl kolaylrkla
maniprlle edilebilmesi igrn distalde 22 mm . proksimalde Eene a9rkl 0 8
mm olmalrd rr
9. Endoskopik lineer kesici rotasyon baSIr0r kendinize dogru Qekilerek
staplerin artikillasyon noktasr serbestleltinlir Bu serbestleglirme ile
stapleflnanvilr bir organa veya balrn duvanna, veya bagka blr aLet tle
dayandrfllarak istenildi0i gekilde 45 dereceye kadar artrkulasyon sa0lanr
10 Endoskopik lrneer kesicinin iki kolundan ilki dokuyu tesprl edip gerekllse
yeniden pozisyon la nd rrma saolayan. di0en de aleti ateilemeye yarayan
dzellkte oln'ralrdrr
1'1 Endoskopik lineer kesici UQ agamada 60mm zrmba ve kesi hattrnr
lamamlamalr, dordiinctl ve son agamada btgaot tik pozrsyonuna geri
getrrerek i$lemi sonlandrrmalafl dtr. iglemtn sonunda staplefl n arkasrnda
bulunan dri0me yardrmryla staplerin genelefl agrlmalldlr
12. Endoskopik lineer kesrcrde tum aqamalarln tama m lanmas lsta pler
!zerindeki indikalorden ve anvil uzerindekr btgak a0zt gostergesrnden
izlenebilmelidir.
13 Endoskopik lineer kesici rstenildi0indeiizerindekr buton sayesinde brgak
ydnii de0igtirilerek brQak gen gekilebilmelidir.
l4.Endoskoprk lineer slapler tilm fonksiyonla tek elle kullantma uygun
olmalrdrr.
15 Endoskopik lineer kesici en az onrki kez ateileme yapabilmeIdrr
16 Endoskopik lineer kesici goklu aleFlemelerde staplel keskrnli0ini
srirdurebrlmesi iEin C geklrnde AlSl420 cerrahi paslanmaz gelik brQa0a
sahip olmalrdrr.
17. Endoskoprk lineer kesici stapler doku ilzerinde eqrt kompresyon sa0lamasr
ve d0zgun B formasyonu oluqlurabilmesi iSin 3 nokta konlrol sistemi
bulunma{rdlr.
18. Endoskopik lineer kesici stapler genelerin yeterli kompresyonu olultura
bilmesi ve istenmeyen doku kaymalaflnln dnlenmesr igin gUQli.l yekpare
anvil yaprsrna sahip olmaIdrr.
19. Endoskopik lineer kesici vaskilter, normal, orta/kalln, kalln ve ekstra kalrn
doku kartuglalla uyumlu olmalldrr.
4
20 Endoskop k llneer kesicrstaplerin tunr kartugla 12 mm trokar e
kulanrma uygun olmal drr
,1 Fndoskoprk lrneer k-osicrr n bo9 ve yar ateslenmrs karllrs le Ea :: i,- il
engelleyen brr emniyet ki it mekan zrnasr olmalrdrr
22 Urunun uzelrnde rmalatgr f rma tarairnda onaylr Turkge kullan n'r k ,r'r(:/- .l
bulunmalrdrr
23 Uriln Ulusal Bilgi Bankasrna kayrtlr olmalrdrr
`
。
rdPJI「 湿
路
ENDOSKOP:K LINEER KESICISTAPLER KARTU§ U60MM― STANDART
DOKU
1
2
3
4
5.
Disposableolmalrdrr.
Steril orijinal ambalajrnda olmaltdrr.
Endoskopik ame iyatlarda aynr anda hen] kesme, hem altt slra t(anyum
z mba atma 9i yapabilrneldlr
Endoskop k lrneer kesic kartLrgunun oluglurdu0u z rnba hatt uzunlugu 60
mm, kesi uzunlu0u 57 mm olmalrdrr
Endoskopik lineer kesici kartusunundaki kapalr zLmba yilksekligi 1.5 mm
olmalrd rr.
Endoskopik lineer kesici kartugunundakl zrmba enr 3mm bacak uzunlu0u
3 5mm olmalrdlr
7. Endoskopik lineer kesici kartusunundaki zrmba teli gapr 0.2mm olmalrdrr
8. Endoskopik lineer kesici kartuqununda zrrnba lel1 88 adet olmalldrr.
Endoskopik lineer kesici kartugunun ameliyat esnaslnda kartgtklt0a neden
olmamasr igin renk kodu bulunmalldlr.
'10. Endoskopik lineer kesici karlugu zrmba koruma ktnt , ztmbalat,amba
sr.iriicLlleri ve kartug govdesi olmak uzere dbrt ktslmdan olugrnalldlr.
11 . Minimal invasiv uygulamalarda ku llan rlabrlmes i iErn 12mm'lik trokar ile
kullanrma uygun olmalrdlr.
12. Endoskopik lineer kesrci ka(ugu z nbalan diizgiln B formasyonLl
olusturabilmesi iQin trtanyum alalrmdan iirelilmig olmalLdrr.
13. Urrln0n 0zerinde imalatgr filnta lalafrnda onayll Tiirkqe kullanrrn klavuzLan
bulunmalrdrr.
14. Uriln Ulusal Bilgi Bankasrna kayrllr olmalrdrr.
6.
I
4響
c::;:;
L礁
卜
'■
ENDOSKOPiI( LiNEER KES|CI STAPLER I(ARTL]SU 60
1
2
3
4
5
I!1N]
.
KALIN DOI(U
ilt<rosab e olmal dtr
Sler I orlinal anrbalajrnda olmalrdrr
Endoskopik amelryallarda aynr anda lrenr kesnre. hem alt stra trtanyLrn'l
zrmba atnra r9r yapabrlmelidir
Endoskoprk Ineer kesici karlugunun olugturdu0u zrmba haltr uzunlUgu 60
mn]. kesi uzunluou 57 mm olma|drr
Endoskopik lineer kesrci kadugunundakr kapalr zrmba yuksek i0r 2 0 mnr
olma lrd rr.
Endoskopik lrneer kesici karlugunundaki zrmba eni 3mm, bacak uzunlu0u
7
4 1mm olmalrdrr
8
Endoskopik lineer kesici kartugunundaki zrmba teli qapr 0 2mm olmalrdrr
Endoskopik lineer kesici kartulununda zlmba teli BB adet olmalrdrr
Endoskopik lineel kesici kartusUnun ameliyat esnasrnda kang'klr0a neden
olmamasr igin renk kodu bulunmalrdrr
'10. Endoskopik lineer kesici kartusu zrmba koruma krnr zrmbalar.zrmba
,
sdrLlculeri ve karlug govdesi olmak uzere dort krsrmdan olugmaltdll
11. tulrnrmal invasiv uygulamalarda kullarlriirbiIlcsi igin 12mnr'llk trokar rle
kullanrma uygun olmahdrr.
'12. Endoskopik lineer kesici kartugu zrmbalarr drizgr.ln B formasyonu
olusturabilmesi igrn tilanyum alagrmdan uretilmii o ma rdrr
13 Urunun uzerinde imalatgr firma tarafrnda onaylr Tirrkge kullanrm klavuzla
bulunmalrdrr
14 Urun Ulusal Bilgi Bankasrna kayrtlr olmalrdrr.
9

Benzer belgeler

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. 2 Teklif opsiyonu en az 20 gun olmal ve 0r0n markasr, belirtilec€k ve teklf fiyatlan KDV harig verileceklir. Belnilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Aynca idarenin 6ng6rd06u tartlar drg...

Detaylı

押慌響誅躙 :Ⅷ漑:渇猾扉 駆岡躙 l職鼎響鞭

押慌響誅躙 :Ⅷ漑:渇猾扉 駆岡躙 l職鼎響鞭 2- Teklif opsiyonu en az 20 gon olmal ve uriin markasr, belirtilecek ve teklif fiyatlan KDV harig verilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Aynca idarenin 6n96rdug0 9arfla...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. yaprlacaklrr. UrunUn imalatgr veye ilhalalgsr olmadrgr durumlerda ilgili sallcrnrn bayi olduguna dair TITUBB kaylt ve bildirimi aranacaktrr Teklif mektubunda UBB kodu ve eync€ fimanrn KIK de taydr ...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. 2, Teklit opsiyonu en az 20 gijn olmalr ve Jriln markasr. be rrlilecek ye leklf fiyallan KOV harig veflleceklir Eelirllmemesl durumunda KDV dahil kabul edileceklir. Ayfica idarenin ongordijqu taril...

Detaylı

盤 一

盤 一 2- Teklif opsiyonu en e. 20 gon olmalr ve Urun mad€sr, belirtilecek ve teklif fiyaflan KDv harig veril€cektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayflca idarenin 0ngdd0g0 iar{ar ...

Detaylı

Ko :TeklrMchbu TAsNABILIR OTOSKOP

Ko   :TeklrMchbu TAsNABILIR OTOSKOP STAPLER KARTU$U 6OMM STANOART DOKU ENDOSKOPIK LINEERXESICI STAPLER KARTUSU 6OMM KALIN OOKU

Detaylı

t. Dijital Kamera sistemi asaBrdaki ozelliklerde olmalldrr: a` Kamera

t. Dijital Kamera sistemi asaBrdaki ozelliklerde olmalldrr: a` Kamera 16 Endoskopik lineer kesici goklu aleFlemelerde staplel keskrnli0ini srirdurebrlmesi iEin C geklrnde AlSl420 cerrahi paslanmaz gelik brQa0a sahip olmalrdrr. 17. Endoskoprk lineer kesici stapler dok...

Detaylı