T r a n s M e s s e n g e r S M S A y a r l a r ı Trans Messenger Ayarları

Transkript

T r a n s M e s s e n g e r S M S A y a r l a r ı Trans Messenger Ayarları
T
r
a
n
s
Trans Messenger Ayarları
1)Trans-AMFUpcUyazılımınıUçalıştırınız.GerekliUbağlantılarıUyaptıktanUsonra
şekildeUgösterilenUkısmaUtıklayınız.
M
e
s
s
e
n
g
e
r
S
M
S
A
y
a
r
l
a
r
ı
2)USBUileUbağlanUseçeneğiniUseçip,BBağlanBUbutonunaUtıklayınız.
T
r
a
n
s
3)BağlanDseçeneğineDtıkladıktanDsonraDaçılanDpenceredeD"Port"Dkısmında
portDseçiminiziDyapıpDaşağıdakiD"Tamam"DseçeneğineDtıklayınız
M
e
s
s
e
n
g
e
r
S
M
S
A
y
a
r
l
a
r
ı
4)İşlemleriDgerçekleştirdiktenDsonraDcihazDüstündeDokunanDdeğerleri
PcDyazılımındaDgözlemleyiniz.DahaDsonraD"Program"DkısmınaDtıklayınız
T
r
a
n
s
M
e
s
s
e
n
g
e
r
S
M
S
51ProgramAkısmınaAtıkladıktanAsonraAaçılanApenceredenAjCihazA:Modem
KomutlarıjnıAtıklayınızü
61AçılanApenceredeAjCihazAKodujAkısmınaAisteğeAbağlıAolarakAjeneratöre
isimAverilebilirüÖrn:JenGFAvbüjSorumluASMSANojAkısmınaAmesajAgönderilecek
numarayıAgirinizüBuAayarlarıAyaptıktanAsonraAjCihazaAGönderjAseçeneğine
tıklayınızüCihazıAaçıpAkapatınızü
A
y
a
r
l
a
r
ı
Not:ModülünAüstüneAtakılacakAolanAsimAkarttaAPINAkoduAolmamalıdırüSimAkartın
mesajAmerkeziAnumarasıAgirilmişAolmasıAgerekmektedirüTransGAMFAüzerinde
TeknisyenABölümü>GenişlemeAModülleri>GSMAkısmındaAGSMAmodülüAAjaktifj
GeriAaramaAseçeneğiAjPasifjAveAjSmsjAseçeneğiAjAktifjAolmalıdırü