2016 - nummer 25

Transkript

2016 - nummer 25
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 000
2015-51-4046
Kaashoek, P.M. • Journalistiek denken en doen
Journalistiek denken en doen : focus op data en content / Piet Kaashoek, Malou
Willemars. - Amsterdam : Boom, [2016]. - 200 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-895381-0-9
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 092.2
: 12 Communicatie
: III
: € 35.00
: € 42.59
Media doen er nog altijd toe. Bij plotselinge gebeurtenissen, bij een
aanslag of crash. Of bij nieuws dat iedereen aangaat, zoals publicaties over
sjoemelsoftware in de autobranche. Maar journalisten staan voor de uitdaging
hun rol in de samenleving opnieuw in te vullen om van toegevoegde waarde
te blijven. Dankzij online media is het bereik van de media veel groter
geworden. Het publiek is een factor van belang. Journalistiek denken en
doen gaat over de veranderingen in het journalistieke communicatieproces.
Hoe kunnen journalisten hun werk nu én in de toekomst doen? De auteurs
bespreken in het boek het informatieparadigma en laten lezers nadenken
over de manieren waarop ze zich tot hun publiek, hun informatie(bronnen),
hun collega's en hun platforms verhouden. Wat in de media komt moet
kwaliteit bezitten, betrouwbaar zijn en aansluiten bij het publiek. Journalistiek
denken en doen biedt naast theorie veel praktische tips, cases en opdrachten.
Op de bijbehorende website www.journalistiekdenkenendoen.nl vinden
studenten en docenten extra materiaal om mee te oefenen, zoals toetsen,
cases, instructievideo's en hulpprogramma's. Journalistiek denken en doen
is geschreven voor hbo- en wo-studenten journalistiek, communicatie en
media. Daarnaast is deze uitgave ook interessant voor mediaprofessionals.
Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
1
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 100
2016-02-5885
500 • 500 jaar Utopia
500 jaar Utopia / Michel Bronzwaer & Joost van der Net (red.). - [Nijmegen] : Valkhof
Pers, [2016]. - 145 pagina's ; 21 cm. - (Annalen van het Thijmgenootschap ; jaargang
104 (2016), aflevering 1). - ISSN van de serie: ISSN 0920-4040. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-5625-460-5
SISO
PIM
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 155.2
: 22 Schrijvers en Boeken
: € 15.95
: € 20.86
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 172
: 01 Geestelijk leven
: IV
: € 14.99
: € 21.59
Vijfhonderd jaar geleden publiceerde Thomas More (1478-1535) zijn Utopia.
Het werk, geschreven in de jaren 1515 en 1516, heeft een ongekend grote
invloed gehad, mede omdat More de fictieve staat 'Utopia' in zijn boek
voorstelt als een samenleving zonder privé-eigendom. Het boek Utopia kan
zonder twijfel gelezen worden als een felle aanklacht van Thomas More
tegen misstanden in het Engeland van zijn tijd. Op de vraag of More met
het eiland 'Utopia' een werkelijk te realiseren nieuwe samenlevingsvorm
heeft voorgesteld, zijn in de afgelopen vijfhonderd jaar zeer uiteenlopende
antwoorden geformuleerd. De teksten in dit boek beantwoorden deze vraag
niet. Zij zijn bedoeld om belangstellende hedendaagse lezers van de Utopia
te helpen bij het vormen van een eigen oordeel. Inigo Bocken, Donald Loose
en Rudi te Velde voeren met hun bijdragen de lezer binnen in de wereld van
Sir Thomas More. Donald Loose, Ad van Luyn en Joost van der Net verdiepen
de betekenis van de Utopia voor onze cultuur. De bijdragen in deze bundel
zijn de vrucht van studiebijeenkomsten die door Stichting Thomas More in de
afgelopen jaren aan de Utopia zijn gewijd. Naar uitgeversinformatie.
2016-19-5358
Eat • Eat, pray, love made me do it
Eat, pray, love made me do it : life journeys inspired by the bestselling memoir. London : Bloomsbury, 2016. - XIV, 220 pagina's ; 20 cm. - Omslag vermeldt: With an
introduction by Elizabeth Gilbert.
ISBN 978-1408881446
In the ten years since its electrifying debut, Elizabeth Gilbert's Eat Pray Love
has become a worldwide phenomenon, empowering millions of readers to
set out on paths they never thought possible. In this candid and captivating
collection, nearly fifty of those readers - as diverse in their experiences as
they are in age and background - share their stories. Eat Pray Love helped
one woman to embrace motherhood, another to come to terms with the
loss of her mother, and a third to find peace with not wanting to become
a mother at all. One writer finds new love overseas; another embraces his
sexual identity. The journeys they recount are transformative -sometimes
hilarious, sometimes heartbreaking, but always inspiring. Entertaining and
enlightening, Eat Pray Love Made Me Do It is a celebration for fans old and
new. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
2
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 200
2016-09-4529
Verlichter • Een verlichter in de ban: de controversiële lezing
van Johannes Stolk in 1794
Een verlichter in de ban: de controversiële lezing van Johannes Stolk in 1794 /
uitgegeven en toegelicht door Pieter van Wissing ; met medewerking van Tineke
Seebach en André Wolters van der Weij. - Hilversum : Verloren, 2016. - 88 pagina's :
illustraties ; 22 cm. - Met index, literatuuropgave.
ISBN 978-90-870457-9-1
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 258.1
: 27 Religie
: II
: € 10.00
: € 18.06
Vol revolutionair elan en aandoenlijke naïviteit hield de jonge Velpse predikant
Johannes Stolk (1761-1834) in maart 1794 een pleidooi voor onderwijs voor
de ‘gemene man’, dat wil zeggen het gewone (mannelijke deel van het)
volk. Zijn gehoor bestond uit leden van het illustere genootschap Prodesse
Conamur, voornamelijk regenten uit Arnhem en omgeving. Mogelijk dat
de verwachte komst van de Franse bevrijders hem inspireerde om ook
anderen aan de idealen van de Verlichting deel te laten nemen. Tot zijn
verbijstering werd hij enige dagen later verbannen uit stad en schependom
en uit Gelderland. Zelfs werd hij met zijn gezin weggejaagd uit andere
provincies en ten slotte als lid van Prodesse geroyeerd. Waarom werd
hij precies verbannen? Hoe verliep zijn leven daarna? De hier integraal
uitgegeven lezing en inleiding over de historische achtergronden van Pieter
van Wissing bieden een interessant inkijkje in een bijzondere geschiedenis.
Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
3
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie 300-330
2016-19-5357
Pearson, Helen • The life project
The life project : the extraordinary story of 70.000 ordinary lives / Helen Pearson. Berkeley, CA : Soft Skull Press, [2016]. - X, 399 pagina's ; 23 cm. - Soft Skull Press is
een imprint van Counterpoint Press. - Met literatuuropgave, index.
ISBN 978-1-59376-645-0
SISO
PIM
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 300.6
: 10 Mens en Maatschappij
: € 19.95
: € 25.57
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 305.8
: 12 Communicatie
: II
: € 49.95
: € 56.69
In March 1946, scientists began to track thousands of children born in one
cold week. No one imagined that this would become the longest-running
study of human development in the world, growing to encompass five
generations of children. Today, they are some of the best-studied people
on the planet, and the simple act of observing human life has changed
the way we are born, schooled, parent and die. This is the tale of these
studies and the remarkable discoveries that have come from them. Touching
people across the globe, they are one of the world’s best-kept secrets.
Naar uitgeversinformatie.
2016-06-2514
Michels, W.J. • Communicatie handboek
Communicatie handboek / Wil Michels. - Vijfde druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers,
[2016]. - 413 pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: Groningen : Wolters-Noordhoff,
2001. - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-01-86302-9
Communicatie Handboek leert studenten op welke manieren zij de
communicatie van een organisatie het beste vorm en inhoud kunnen geven.
Het boek biedt een beknopt en toch volledig overzicht van het vakgebied en
is zeer toegankelijk, mede dankzij het heldere taalgebruik. In dit handboek
komen onderwerpen als corporate, marketing- en interne communicatie
aan bod, maar studenten leren bijvoorbeeld ook hoe zij om kunnen
gaan met de pers. Speciale aandacht is er voor het communicatieplan,
communicatie bij veranderingen en social media. Communicatie Handboek
weet hierbij een hele sterke verbinding te leggen tussen theorie en
praktijk. Elk hoofdstuk sluit af met een samenvatting, een praktijkcase
en een begrippenlijst. Communicatie Handboek is met name geschikt
voor hbo-opleidingen in de richtingen marketing en communicatie, maar
kan eveneens uitstekend gebruikt worden voor opleidingen als Mediaen Entertainmentmanagement, Media, Informatie & Communicatie en
aanpalende opleidingen. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
4
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie 300-330
2016-07-3001
Wildeboer Schut, J.M. • Een lang tekort
Een lang tekort : langdurige armoede in Nederland / Jean Marie Wildeboer Schut, Stella
Hoff. - Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, 2016. - 80 pagina's : illustraties ;
24 cm. - (SCP-publicatie ; 2016-6). - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-377-0782-3
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 307.3
: 10 Mens en Maatschappij
: II
: € 12.00
: € 19.76
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 308.15
: 10 Mens en Maatschappij
: II
: € 16.50
: € 23.58
Door de economische recessie van de afgelopen jaren is de armoede in
Nederland flink toegenomen. Ook zijn er aanwijzingen dat er steeds meer
mensen zijn die ten minste drie jaar van een inkomen onder de armoedegrens
moeten leven. In dit onderzoek richten we ons op die langdurig arme
groep. Aan de orde komen vragen als: om hoeveel mensen gaat het? Is hun
aantal inderdaad gestegen en zo ja, gaat het dan om een structurele of
slechts tijdelijke stijging als gevolg van de crisis? Bij welke categorieën in de
bevolking concentreert de langdurige armoede zich? Zijn dat de klassieke
risicogroepen voor armoede, zoals uitkeringsontvangers, of komt het ook voor
bij groepen waar je het niet zou verwachten? Voor het onderzoek maakten we
gebruik van administratieve inkomensgegevens over de periode 1989-2013.
Naar uitgeversinformatie.
2016-14-3007
Kuyper, Lisette • LHBT-monitor 2016
LHBT-monitor 2016 : opvattingen over en ervaringen van lesbische, homoseksuele,
biseksuele en transgender personen / Lisette Kuyper. - Den Haag : Sociaal en Cultureel
Planbureau, mei 2016. - 105 pagina's : illustraties ; 24 cm. - (SCP-publicatie ; 2016-8).
- ISSN van de serie: ISSN 1568-1262. - Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het
Engels.
ISBN 978-90-377-0787-8
Dit rapport geeft de meest recente informatie over de houding van
de bevolking tegenover lesbische, homoseksuele, biseksuele en
transgender personen (LHBT's) en de maatschappelijke positie op basis
van grootschalige bevolkingsstudies. We analyseren de houding van de
bevolking in verschillende Europese landen en in Nederland en besteden
aandacht aan verschillende aspecten van de leefsituatie van LHB's, zoals
werksituatie, werkbeleving, leefstijl, veiligheidsbeleving en slachtofferschap
van geweld. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Directie
Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
5
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie 300-330
2016-19-5290
Bohnet, Iris • What works
What works : gender equality by design / Iris Bohnet. - Cambridge, Massachusetts :
The Belknap Press of Harvard University Press, 2016. - XI, 383 pagina's : illustraties ;
22 cm. - Met literatuuropgave, index.
ISBN 978-0-674-08903-7
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 315.1
: 10 Mens en Maatschappij
: II
: € 28.95
: € 32.78
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 323
: 10 Mens en Maatschappij
: II
: € 27.50
: € 35.51
Gender equality is a moral and a business imperative. But unconscious
bias holds us back, and de-biasing people’s minds has proven to be difficult
and expensive. Diversity training programs have had limited success, and
individual effort alone often invites backlash. Behavioral design offers a new
solution. By de-biasing organizations instead of individuals, we can make
smart changes that have big impacts. Presenting research-based solutions,
Iris Bohnet hands us the tools we need to move the needle in classrooms and
boardrooms, in hiring and promotion, benefiting businesses, governments,
and the lives of millions. What Works is built on new insights into the human
mind. It draws on data collected by companies, universities, and governments
in Australia, India, Norway, the United Kingdom, the United States, Zambia,
and other countries, often in randomized controlled trials. It points out
dozens of evidence-based interventions that could be adopted right now and
demonstrates how research is addressing gender bias, improving lives and
performance. What Works shows what more can be done—often at shockingly
low cost and surprisingly high speed. Naar uitgeversinformatie.
2016-03-0537
Spies, Henk • De jeugd maar geen toekomst?
De jeugd maar geen toekomst? : naar een effectieve aanpak van sociale uitsluiting /
Henk Spies, Suzanne Tan, Maarten Davelaar. - Amsterdam : Uitgeverij SWP, [2016]. 182 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-885067-3-4
Werkloosheid, schooluitval, schulden, criminaliteit, gezondheidsproblemen jongeren in achterstandswijken hebben vaak moeite aansluiting te vinden bij
de maatschappij. Dit boek beschrijft op confronterende wijze hun leefwereld.
Overheidsbeleid is niet erg effectief. De uitval is hoog en de beeldvorming
onder jongeren is negatief. De systeemwereld is niet alleen deel van de
oplossing, maar ook deel van het probleem. Dit boek introduceert een
andere manier van kijken waarmee leefwereld en systeemwereld dichter bij
elkaar gebracht kunnen worden. Aan de hand van verhalen van jongeren,
professionals en beleidsmakers maken de auteurs zichtbaar hoe sociale
in- en uitsluitingsprocessen werken. De verdeling van kansen, het leven in
achterstandswijken, het sociale netwerk van jongeren die er wonen, hun
zelfbeeld en competenties, en de kloof tussen papier en werkelijkheid. Het
laat ook zien hoe beleid effectiever kan worden, door voorzieningen beter aan
te sluiten bij het willen en kunnen van hun deelnemers. Hiervoor wordt een
model geïntroduceerd dat op basis van de praktijk ontwikkeld is. De jeugd
maar geen toekomst? is interessant voor iedereen die verschil wil maken in
het sociale domein: beleidsmakers, professionals, sociaal wetenschappers en
studenten. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
6
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie 300-330
2016-19-5384
Nesser, Petter • Islamist terrorism in Europe
Islamist terrorism in Europe : a history / Petter Nesser. - London : Hurst & Company,
2015. - XIV, 371 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met literatuuropgave, index.
ISBN 978-1-84904-405-9
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 330.91
: 10 Mens en Maatschappij
: II
: € 30.95
: € 38.77
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 331.15
: 10 Mens en Maatschappij
: II
: € 31.95
: € 35.19
The lethal attacks in Paris of January and November 2015 demonstrated
the threat posed by militant Islamist extremism in Europe. While the death
of Osama bin Laden and the advent of the ‘Arab Spring’ fed expectations
that international jihadism was a spent force, Europe is still facing an
increase in terrorist plotting. This has led to growing security concerns over
the fallout of the Syrian conflict, and the sizeable contingents of battlehardened European foreign fighters.This book provides a comprehensive
account of the rise of jihadist militancy in Europe and offers a detailed
background for understanding the current and future threat. Based on a
wide range of new primary sources, it traces the phenomenon back to
the late 1980s, and the formation of jihadist support networks in Europe
in the early 1990s. Combining analytical rigour with empirical richness,
the book offers a comprehensive account of patterns of terrorist cell
formation and plots between 1995 and 2015. In contrast to existing
research which has emphasized social explanations, failed immigration and
homegrown radicalism, this book highlights the transnational aspects. It
shows how jihadi terrorism in Europe is intrinsically linked to and reflects
the ideological agendas of armed organizations in conflict zones, and how
entrepreneurial jihad-veterans facilitate such transnationalization of militancy.
Naar uitgeversinformatie.
2016-19-5361
Newell, Waller R. • Tyrants
Tyrants : a history of power, injustice, and terror / Waller R. Newell. - New York,
NY : Cambridge University Press, 2016. - VII, 254 pagina's ; 24 cm. - Met index,
literatuuropgave.
ISBN 978-1107083059
The forces of freedom are challenged everywhere by a newly energized
spirit of tyranny, whether it is Jihadist terrorism, Putin's imperialism, or the
ambitions of China's dictatorship, writes Waller R. Newell in this engaging
exposé of a thousand dangers. We will see why tyranny is a permanent threat
by following its strange career from Homeric Bronze Age warriors, through
the empires of Alexander the Great and Rome, to the medieval struggle
between the City of God and the City of Man, leading to the state-building
despots of the Modern Age including the Tudors and 'enlightened despots'
such as Peter the Great. The book explores the psychology of tyranny from
Nero to Gaddafi, and how it changes with the Jacobin Terror into millenarian
revolution. Stimulating and enlightening, Tyrants: A History of Power, Injustice,
and Terror will appeal to anyone interested in the danger posed by tyranny
and terror in today's world. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
7
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie 300-330
2016-12-1347
Witte, Toby • Sociale dynamiek van de gemeentelijke politiek
Sociale dynamiek van de gemeentelijke politiek : samenspel tussen lokale overheid en
sociale professionals / Toby Witte. - Bussum : Coutinho, 2016. - 167 pagina's : figuren,
tabellen ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-469-0532-6
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 335
: 10 Mens en Maatschappij
: III
: € 19.50
: € 27.97
Sinds de transitie en transformatie bepaalt de gemeentelijke politiek
grotendeels de politieke en bestuurlijke kaders waarbinnen professionals in
zorg en welzijn werkzaam zijn. De uitkomsten van die besluitvorming zijn
echter niet in beton gegoten en bieden ruimte voor aanpassing. Daarvoor
is het wel essentieel dat professionals zicht hebben hoe beleidskaders tot
stand komen en weten hoe ze betrokken kunnen zijn bij die besluitvorming
en invloed kunnen uitoefenen op de vormgeving van gemeentelijk beleid.
Sociale dynamiek van de gemeentelijke politiek is een toegankelijk en
praktisch boek dat zicht geeft hoe het samenspel tussen lokale overheid en
sociale professionals vorm kan krijgen. Het boek richt zich op studenten van
studies in zorg en welzijn en studenten van bestuurskundige opleidingen en
kan gebruikt worden in een leerlijn rond politiek en beleid. De uitgave kan
ook ingezet worden voor cursussen gericht op de professionalisering van
ambtenaren binnen de gemeentelijke overheid en van (beleids)medewerkers
van non-profit organisaties. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
8
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie 340-380
2016-09-4897
Van Der Elst, Jacques • Lineair programmeren in de
bedrijfskunde
Lineair programmeren in de bedrijfskunde / Jacques Van Der Elst. - Anwerpen ;
Apeldoon : Garant, 2016. - 115 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-441-3381-3
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 340.6
: 11 Bedrijf en Beroep
: II
: € 19.00
: € 27.49
SISO
PIM
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 341.6
: 10 Mens en Maatschappij
: € 41.95
: € 43.21
In dit boek wordt de wiskundige techniek van het lineair programmeren zo
behandeld dat ook geïnteresseerden met een niet-wiskundige achtergrond
er terecht kunnen. Daardoor kan iedereen bedrijfskundige vraagstukken
oplossen waarbij hulpmiddelen van een onderneming op de meest optimale
manier moeten worden toegewezen. Voor meer complexe vraagstukken
wordt gebruik gemaakt van Oplosser in Excel. Deze tool wordt uitgebreid
toegelicht en toegepast. Het boek bestaat uit vijf hoofdstukken: de eerste
drie hoofdstukken bevatten die onderwerpen uit de algebra die vereist zijn
om het lineair programmeren te kunnen begrijpen. Het lineair programmeren
zelf komt aan bod in het vierde hoofdstuk. In het laatste hoofdstuk wordt
de toepassing van het lineair programmeren met Excel op bedrijfkundige
vraagstukken uitvoerig gedemonstreerd. In de bijlagen zijn vraagstukken
opgenomen om de opgedane kennis te toetsen. Naar uitgeversinformatie.
2016-19-4989
Trentmann, Frank • Empire of things
Empire of things : how we became a world of consumers, from the fifteenth century
to the twenty-first / Frank Trentmann. - First U.S. edition. - New York : Harper, [2016].
- XVI, 862 pagina's, 24 ongenummerde pagina's platen : illustraties ; 24 cm. - Harper
is een imprint van HarperCollinsPublishers. - Oorspronkelijke uitgave: London : Allen
Lane, 2016. - Met literatuuropgave, index.
ISBN 978-0-06-245632-8
What we consume has become a central—perhaps the central—feature
of modern life. Our economies live or die by spending, we increasingly
define ourselves by our possessions, and this ever-richer lifestyle has had
an extraordinary impact on our planet. How have we come to live with so
much stuff, and how has this changed the course of history? In Empire of
Things, Frank Trentmann unfolds the extraordinary story of our modern
material world, from Renaissance Italy and late Ming China to today’s global
economy. While consumption is often portrayed as a recent American export,
this monumental and richly detailed account shows that it is in fact a truly
international phenomenon with a much longer and more diverse history.
Trentmann traces the influence of trade and empire on tastes, as formerly
exotic goods like coffee, tobacco, Indian cotton and Chinese porcelain
conquered the world, and explores the growing demand for home furnishings,
fashionable clothes and convenience that transformed private and public
life. The nineteenth and twentieth centuries brought department stores,
credit cards and advertising, but also the rise of the ethical shopper, new
generational identities and, eventually, the resurgence of the Asian consumer.
Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
9
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie 340-380
2016-01-5551
Banken • Banken, buffers en belastingbetalers
Banken, buffers en belastingbetalers : een dialoog tussen wetenschappers en
bankiers / onder redactie van Robin Fransman & Rens van Tilburg ; interviews en
inleidingen: Robin Fransman, Rens van Tilburg ; concept: Edward Feitsma, Frank van
Moock. - [Amsterdam] : AUP, [2016]. - 117 pagina's ; 22 cm. - Met register.
ISBN 978-94-629-8248-2
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 345
: 10 Mens en Maatschappij
: III
: € 14.95
: € 22.26
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 346.2
: 10 Mens en Maatschappij
: II
: € 29.00
: € 36.93
Bij een hoorzitting in de Tweede Kamer op 21 november 2013 bleek dat
Bankiers en Economen fundamenteel van mening verschilden over de
vraag of de banken inmiddels veilig zijn. Op initiatief van Chris Buijink
en Harald Benink vond een serie diepgaande debatten plaats tussen
Bankiers en Economen. In dit boek blikken Bankiers en Economen terug op
deze discussie. Zijn ze dichter bij elkaar gekomen? Zijn de banken veilig?
Naar uitgeversinformatie.
2016-10-5051
Streek, Jan van de • Casui͏̈stiek vennootschapsbelasting
Casui͏̈stiek vennootschapsbelasting / J.L. van de Streek. - Vijfde druk. - Den Haag :
Boom juridisch, 2016. - 313 pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Boom fiscale casui͏̈stiek). Op omslag: Inclusief uitwerkingen. - 1e druk: Den Haag : Boom fiscale uitgevers, 2012.
ISBN 978-94-629-0218-3
De vennootschapsbelasting is de meest ingewikkelde belasting. Zo vormen
de renteaftrekbeperkingen een waar doolhof en strekt het regime voor
de deelnemingsvrijstelling zich uit over twaalf wetsartikelen. Het regime
voor de fiscale eenheid doet qua omvang en complexiteit hiervoor niet
onder. In Casuïstiek vennootschapsbelasting wordt aan de hand van
omvangrijk oefenmateriaal de heffing van vennootschapsbelasting inzichtelijk
gemaakt bij zowel het midden- en kleinbedrijf als bij multinationals. Het
oefenmateriaal heeft betrekking op de stand van de wetgeving per 1 maart
2016 en is voorzien van een uitgebreide richtlijn voor de beantwoording.
Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
10
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie 340-380
2016-18-4675
Piketty, Thomas • Chronicles
Chronicles : on our troubled times / Thomas Piketty ; translated from the French and
annotated by Seth Ackerman. - [Londen] : Viking, an imprint of Penguin Books, 2016.
- X, 181 pagina's ; 22 cm. - Gedeeltelijke vertaling van: Peut-on sauver l'Europe?. Viking is een imprint van Penguin Books. - Eerder verschenen onder de titel: Why save
the bankers?. - Eerder verschenen als columns in Libération. - Met index.
ISBN 978-0-241-23491-4
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 351
: 10 Mens en Maatschappij
: II
: € 20.99
: € 26.40
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 351.3
: 11 Bedrijf en Beroep
: III
: € 29.95
: € 35.00
With the same powerful evidence, and range of reference, as his global
bestseller Capital in the Twenty-First Century - and in columns of 700 words,
rather than 700 pages - Chronicles sets out Thomas Piketty's analysis of the
financial crisis, what has happened since and where we should go from here.
Tackling a wider range of subjects than in Capital, from productivity in Britain
to Barack Obama, it comprises the very best of his writing for Liberation
from the past ten years. Now, translated into English for the first time, it
will further cement Piketty's reputation as the world's leading thinker today.
Naar uitgeversinformatie.
2016-09-4197
Ester, Peter • Silicon Valley: planet startup
Silicon Valley: planet startup : disruptive innovation, passionate entrepreneurship
& high-tech startups / Peter Ester, Arne Maas. - Amsterdam : Amsterdam University
Press, [2016]. - 244 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Titelpagina vermeldt: Rotterdam
Business School, Research Center Entrepreneurship and Business Innovation. - Met
literatuuropgave.
ISBN 978-94-629-8280-2
For decades now, Silicon Valley has been the home of the future. It's the
birthplace of the world's most successful high-tech companies-including
Apple, Yahoo, Google, Facebook, Twitter, and many more. So what's the
secret? What is it about Silicon Valley that fosters entrepreneurship and
innovation? With Silicon Valley, Planet Startup, Peter Ester and Arne Maas
argue that the answer lies in Silicon Valley's culture-a corporate culture that
values risk-taking, creativity, invention, and sharing. Through extensive
interviews with Dutch entrepreneurs working in the area, Ester and Maas
show that Silicon Valley is above all a mind-set: a belief in thinking, with
passion and ambition, far beyond the here and now. Scholars and business
people and budding entrepreneurs alike are sure to find both inspiration and
illumination in the stories and analyses Ester and Maas have assembled here.
Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
11
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie 340-380
2016-17-4312
Grant, Adam • Originals
Originals : how non-conformists move the world / Adam Grant ; foreword by Sheryl
Sandberg. - New York : Viking, [2016]. - XII, 322 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met
literatuuropgave, index.
ISBN 978-0-399-56419-2
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 351.3
: 11 Bedrijf en Beroep
: II
: € 19.99
: € 25.60
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 366.41
: 11 Bedrijf en Beroep
: II
: € 22.95
: € 27.97
With Give and Take, Adam Grant not only introduced a landmark new
paradigm for success but also established himself as one of his generation’s
most compelling and provocative thought leaders. In Originals he again
addresses the challenge of improving the world, but now from the perspective
of becoming original: choosing to champion novel ideas and values that
go against the grain, battle conformity, and buck outdated traditions. How
can we originate new ideas, policies, and practices without risking it all?
Using surprising studies and stories spanning business, politics, sports,
and entertainment, Grant explores how to recognize a good idea, speak
up without getting silenced, build a coalition of allies, choose the right
time to act, and manage fear and doubt; how parents and teachers can
nurture originality in children; and how leaders can build cultures that
welcome dissent. Learn from an entrepreneur who pitches his start-ups by
highlighting the reasons not to invest, a woman at Apple who challenged
Steve Jobs from three levels below, an analyst who overturned the rule
of secrecy at the CIA, a billionaire financial wizard who fires employees
for failing to criticize him, and a TV executive who didn’t even work in
comedy but saved Seinfeld from the cutting-room floor. The payoff is a set of
groundbreaking insights about rejecting conformity and improving the status
quo. Naar uitgeversinformatie.
2016-19-5304
Finkelstein, Sydney • Superbosses
Superbosses : how exceptional leaders master the flow of talent / Sydney Finkelstein.
- [Londen] : Portfolio Penguin, 2016. - 261 pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave,
index.
ISBN 978-0-241-24544-6
Superbosses exist in nearly every industry, from the glamorous to the
mundane. They are defined by consistent success in their fields and their
approach to finding, nurturing and developing talent. If you study the top
fifty leaders in any field, as many as one-third will have once worked for a
superboss. After ten years of research and more than two hundred interviews
with superbosses including technology CEO Larry Ellison and fashion pioneer
Ralph Lauren, Finkelstein explores this previously unidentified phenomenon
- and shows how each of us can emulate their best tactics to create our own
powerful networks of extraordinary talent. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
12
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie 340-380
2016-08-3704
Claassen, Urjan • De toekomst van particulier advies
De toekomst van particulier advies / Urjan Claassen. - [Deventer] : Vakmedianet,
[2016]. - 281 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Ondertitel op omslag: gedegen
en betaalbaar adviseren van klein zakelijke en particuliere relaties. - Met
literatuuropgave.
ISBN 978-94-627-6094-3
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 366.9
: 11 Bedrijf en Beroep
: III
: € 29.50
: € 34.62
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 367.1
: 11 Bedrijf en Beroep
: III
: € 20.10
: € 29.48
Met 'De toekomst van particulier advies' biedt Urjan Claassen een
oplossing voor het tanende verdienmodel van adviseurs en financieel
dienstverleners, onder meer als gevolg van de digitale revolutie,
prijsdruk door overcapaciteit, toename van het aantal zzp'ers en het
provisieverbod. Dit boek biedt concrete handvatten voor het inrichten
van een toekomstbestendige adviespraktijk die rekening houdt met de
behoeftes én financiële mogelijkheden van klanten. Hierbij gaat hij ook in op
belangrijke maatschappelijke trends en uitdagingen zoals de noodzakelijke
toenemende zelfredzaamheid van burgers. Hierdoor neemt de behoefte aan
deskundige ondersteuning toe. Echter, het kostenplaatje van professioneel
advies vormt steeds vaker een barrière voor veel mensen waardoor advies
onbereikbaar wordt. Dit probleem heet 'de advieskloof' en vormt, tezamen
met het ontwikkelen van nieuwe en duurzame verdienmodellen, één van de
grootste uitdagingen voor de sector. Om deze uitdaging succesvol te kunnen
aangaan, worden in dit boek diverse relevante aandachtsgebieden behandeld
die nodig zijn voor het inrichten en besturen van een modern adviesbedrijf.
Naar uitgeversinformatie.
2016-10-5288
Lemstra, Boudewijn • Eerste hulp bij organisatievraagstukken
Eerste hulp bij organisatievraagstukken : de mogelijkheden van systemisch werken
in bedrijf en organisatie / Boudewijn Lemstra ; redactie: Janneke van Bemmel. [Rotterdam] : Bravenewbooks.nl, maart 2016. - 193 pagina's ; 22 cm
ISBN 978-94-02-12804-8
Eerste Hulp Bij Organisatievraagstukken: welke mogelijkheden biedt
systemisch werken bij het beantwoorden van jouw organisatievraagstuk. Je
kunt systemisch werken gebruiken als manager, consultant, projectleider,
advocaat of mediator, bij veranderingsprocessen, bij fusies, bij het
werken met teams, bij het inventariseren van een krachtenveld, in de
medezeggenschap, in de marketing, bij het ontwerpen van je logo, bij het
werken aan missie/visie/doelstellingen, in het onderwijs, in de politiek, bij
inter- en supervisie. Dit boek laat het grote aantal mogelijkheden zien van
systemisch werken in werksituaties en geeft aan wat de mogelijkheden zijn
van het gebruik daarbij van organisatieopstellingen. Hoe je ze kunt inzetten.
Wat het resultaat is. Dát het snel werkt. Dat het je soms totaal op een ander
been zet en er een antwoord op je vraagstuk blijkt te zijn waar jij nog nooit
aan hebt gedacht. Verrassend en inspirerend. Het eindigt met een uitleg over
systemisch werken en een uitgebreide literatuuropgave. Voor als je er meer
over wilt weten. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
13
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie 340-380
2016-08-4128
Dalen, Erik Jan van • Tactische en operationele
personeelsplanning
Tactische en operationele personeelsplanning : van werkaanbod tot roosters / Erik
Jan van Dalen en Jan de Leede. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet, 2016. - 198
pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-94-621-5321-9
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 367.2
: 11 Bedrijf en Beroep
: II
: € 39.95
: € 43.49
SISO
PIM
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 368.1
: 11 Bedrijf en Beroep
: € 29.00
: € 34.19
Winst en verlies worden bepaald door een doelmatige inzet van
personeel. Zeker in arbeidsintensieve organisaties. Slim omgaan met
personeelsformatie, werktijden en roosters is dan essentieel. Is het
mogelijk om af te stappen van de standaard achtuurdiensten? Hoe
organiseer je een goede personeelsformatie? Wat is een passende set van
flexibiliteitsmaatregelen? Deze thema's bevinden zich op het tactische niveau
van personeelsplanning. Daarnaast speelt het operationele roosterproces een
belangrijke rol: het ontwerpen, beheren en afsluiten van de dienstroosters.
Doelmatigheid, flexibiliteit en tegelijk robuustheid zijn hierbij kernwoorden,
ook als het gaat om zelfroosteren. Het boek Tactische en operationele
personeelsplanning beschrijft het gehele proces vanaf de klantvraag en
de formatieberekening tot en met het roosteren van de medewerkers.
Aan de hand van RACI-schema's tonen de auteurs de verdeling van
taken en verantwoordelijkheden per activiteit in dat proces. Daarmee
onderbouwen ze de stelling dat het hoger management zich intensiever moet
bezighouden met de personeelsplanning om de potentiële kostenbesparing
en gezondheidswinst te verzilveren. Het boek biedt tal van praktische
handvatten voor planners en roosteraars. Daarnaast is het boek bedoeld voor
HR-businesspartners, leidinggevenden, arbo-professionals en onderneming
sraadsleden, die werk willen maken van professionele personeelsplanning.
Naar uitgeversinformatie.
2016-10-5464
Ates, Kristine • De managementassistent en NLP
De managementassistent en NLP / Kristine Ates. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,
2016. - 93 pagina's : illustraties ; 25 cm. - (Secretaresse Assistent Wijzer. Wijzers.
Communiceren). - ISSN van de reeks: 1572-4921. - Omslag vermeldt: Management
support. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-94-621-5422-3
Je kunt alles bereiken als je leert hoe je je eigen invloed kunt inzetten.
Wanneer je je bewust bent van jezelf en inzicht hebt in de manier waarop
communicatiepatronen werken, kun je je communicatie en persoonlijke
effectiviteit optimaliseren. Je kunt flexibel met situaties omgaan en plezier
ervaren. In dit boek lees je hoe de NLP-methode je hierbij kan helpen. NLP
staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en geeft inzicht in hoe en
waarom mensen doen wat ze doen. Voor jou als managementassistent is
het handig om te weten hoe iemand anders in elkaar zit. Met dat inzicht
ben je beter in staat om aan te sluiten op die ander. Hierdoor verbetert
de samenwerking en kun je je gezamenlijke doelen makkelijker bereiken.
Veel leesplezier en wie weet ontmoet ik je op de 3-daagse training De
Management Assistent en NLP! Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
14
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie 340-380
2016-06-2491
Gruijters, J.C.M. • Financiële rekenkunde voor het HEO
Financiële rekenkunde voor het HEO : met toepassingen voor Excel en grafische
rekenmachines / J.C.M. Gruijters. - Zevende druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers,
[2016]. - 190 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Oorspronkelijke titel door P. Cardol, J.C.M.
Gruijters: Financie͏̈le rekenkunde voor het hoger economisch onderwijs : (inclusief
intresttafels). - Culemborg : Educaboek, 1989.
ISBN 978-90-01-86728-7
SISO
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 368.5
: II
: € 44.95
: € 51.98
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 369.1
: 11 Bedrijf en Beroep
: III
: € 20.95
: € 26.37
Na bestudering van dit boek is de student in staat zelfstandig berekeningen
te maken waarin interest wordt verrekend. Dit geldt zowel voor berekeningen
waarbij sprake is van een afzonderlijk kapitaal als voor berekeningen met
periodiek vervallende bedragen, zoals annuïteiten. Het boek begint met
een introductie van het rentebegrip, met een historisch overzicht over de
ontwikkeling van rente en een korte behandeling van enkelvoudige interest.
Hierna komen berekeningen met samengestelde interest uitgebreid aan de
orde, inclusief annuïteiten en het omzetten van schulden. Waardebepaling
van leningen of obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de
hoogte van de marktrente komt in het hoofdstuk ‘Rentabiliteitswaarde’
aan bod. Financiële rekenkunde voor het HEO kenmerkt zich vooral
door de presentatie van verschillende oplossingsstrategieën. De vele
competentiegerichte voorbeelden worden namelijk uitgewerkt met behulp
van een rekenmachine, de grafische rekenmachine en Excel, waardoor
studenten zelf hun oplossingsmethode kunnen kiezen. Nieuw in deze zevende
editie is investeringsselectie als toepassing. Verder is in deze uitgave een
aantal opgaven vanuit de adviesrol opgesteld. Financiële rekenkunde voor
het HEO richt zich op studenten van alle hbo-economieopleidingen, en
in het bijzonder van de opleidingen Bedrijfseconomie en Accountancy.
Naar uitgeversinformatie.
2016-17-4316
Priestley, Daniel • Oversubscribed
Oversubscribed : how to get people lining up to do business with you / Daniel Priestley.
- Chichester : Capstone, a Wiley Brand, 2015. - VIII, 214 pagina's : illustraties ; 22 cm
ISBN 978-0-85708-619-8
Have you ever queued for a restaurant? Pre-ordered something months in
advance? Fought for tickets that sell out in a day? Had a hairdresser with
a six-month waiting list? There are people who don't chase clients, clients
chase them. In a world of endless choices, why does this happen? Why do
people queue up? Why do they pay more? Why will they book months in
advance? Why are these people and products in such high demand? And
how can you get a slice of that action? In Oversubscribed, entrepreneur and
bestselling author Daniel Priestley explains why…and, most importantly, how.
This book is a recipe for ensuring demand outstrips supply for your product
or service, and you have scores of customers lining up to give you money.
Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
15
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie 340-380
2016-09-4599
ShoppingTomorrow • ShoppingTomorrow
ShoppingTomorrow : werk aan de (web)winkel! / eindredactie: Jorij Abraham, Corinne
Poort en Richard van Welie. - [Woerden] : BBP Media, [2016]. - 252 pagina's :
illustraties ; 21 cm. - Rugtitel: Werk aan de (web)winkel!.
ISBN 978-90-76051-41-3
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 372.61
: 11 Bedrijf en Beroep
: III
: € 17.50
: € 21.95
SISO
PIM
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 384
: 11 Bedrijf en Beroep
: € 19.50
: € 23.37
In 2013 hebben de experts van ShoppingTomorrow een stip aan de horizon
gezet door de consument van 2020 zo goed mogelijk in beeld te brengen.
Vervolgens hebben ruim 660 experts uit de retail-, reis- en financiële
sector in 2014 de weg hiernaartoe geplaveid. Het afgelopen jaar zijn de
expertgroepen aan de slag gegaan om gezamenlijk concrete vraagstukken
binnen het Nederlandse bedrijfsleven onder de loep te nemen. Werk aan
de (web)winkel! Het onderzoeks- en actieprogramma ShoppingTomorrow is
geïnitieerd door Thuiswinkel.org, de belangenvereniging voor webwinkels,
en wordt ondersteund door 24 branche- en belangenverenigingen, van de
ANVR (reizen) tot en met het Verbond van Verzekeraars. In 2015 hebben
400 experts verdeeld over 20 expertgroepen bluepapers opgeleverd
waarin zij antwoorden geven op actuele uitdagingen en vraagstukken.
Deze bluepapers zijn gebundeld in dit tweede ShoppingTomorrow-boek,
waarmee de organisatie Nederlandse bedrijven verder wil helpen door ze
praktische handvatten aan te reiken. Op deze manier verbeteren we de
concurrentiepositie van de Nederlandse retail en gaan we samen goed
voorbereid de toekomst tegemoet. Naar uitgeversinformatie.
2016-14-3076
Paulussen, Jan • Philips
Philips : familie van ondernemers / Jan Paulussen ; met medewerking van Marjan
Witteveen, Miriam Lengová en Frans Vos. - Zaltbommel : Kimabo, [2016]. - 135
pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-94-909200-9-8
Gerard en Anton Philips behoorden tot de grootste Nederlandse ondernemers
van de twintigste eeuw. De broers Philips waren afkomstig uit een familie van
doortastende Zaltbommelse ondernemers met veel ervaring in de nationale
en internationale handel. Al sinds het begin van de negentiende eeuw had
de familie Philips een scherp oog voor nieuwe ontwikkelingen, zakelijke
kansen werden met voortvarendheid benut. Bij het starten van nieuwe
ondernemingen werd keer op keer gebruikgemaakt van eerder opgebouwde
expertise en netwerken. Familieleden hielpen elkaar door zakelijke belangen
te combineren, kennis te delen en kapitaal ter beschikking te stellen. Tegen
die achtergrond vond in 1891 de oprichting plaats van de gloeilampenfabriek
in Eindhoven. Jan Paulussen, bedrijfshistoricus Philips, geeft in dit boek een
schets van het ondernemerschap van de familie Philips. Hij laat zien hoe
elementen van de familiecultuur vanuit Zaltbommel werden voortgezet in
Eindhoven. Ook na de beursgang van 1912 behield de N.V. Philips lange
tijd kenmerken van een familiebedrijf. Het is een bijzonder verhaal, rijk
geïllustreerd met unieke foto's onder andere afkomstig van de familie Philips
en uit het bedrijfsarchief van Philips. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
16
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie 390-398
2015-07-4416
Phillips, Charlotte • Familierecht
Familierecht / Mr. dr. Charlotte Phillips. - Eerste druk. - Groningen : Noordhoff
Uitgevers, [2016]. - 177 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met register.
ISBN 978-90-01-86236-7
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 397.1
: 10 Mens en Maatschappij
: II
: € 33.15
: € 40.84
SISO
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 397.5
: II
: € 43.95
: € 51.03
Dit boek geeft je inzicht in de vele kanten van het familierecht. Onderwerpen
als huwelijk en echtscheiding komen aan bod, maar ook minder bekende
onderwerpen, zoals nationale en interlandelijke adoptie, en het recht
op familie- en gezinsleven. Het familierecht is een behoorlijk complex
vakgebied. Dit boek legt je de vaak ingewikkelde theorie op een concrete en
duidelijke manier uit. Dit gebeurt aan de hand van recente voorbeelden uit de
rechtspraak. Zo krijg je een goed beeld van de praktijk van het familierecht.
Wat uitgebreid aan bod komt, is de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied
van kinderbeschermingsmaatregelen en moederschap. Elk hoofdstuk sluit
af met een casus en drie toepassingsvragen. Hiermee kun je zelfstandig je
kennis van de theorie toetsen. Naar uitgeversinformatie.
2016-06-2767
Phillips, Charlotte • Praktisch goederenrecht
Praktisch goederenrecht / mr. dr. Charlotte Phillips. - Derde druk. - Groningen/Houten :
Noordhoff Uitgevers, [2016]. - 213 pagina's : figuren ; 24 cm. - (Praktisch recht). - 1e
druk: 2009. - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-01-86281-7
Praktisch Goederenrecht informeert je over zowel de theorie als de
praktijk van het goederenrecht. Zeer toegankelijk dankzij de aansprekende
praktijkvoorbeelden en het heldere taalgebruik. In het eerste hoofdstuk
maak je kennis met de basisbegrippen van het goederenrecht en in de
hoofdstukken erna ga je dieper op het vakgebied in. Onderwerpen die
aan bod komen, zijn: absolute en relatieve rechten, eigendom, bezit en
houderschap, overdracht, derdenbescherming, recht van pand, recht
van hypotheek, en zekerheid en verhaal. Ieder hoofdstuk begint met
een openingscasus. Die casus vormt de rode draad voor de rest van het
hoofdstuk. Zo leer je een koppeling te maken tussen de theorie en de
praktijk van het goederenrecht. De overzichtelijke schema's, duidelijke
samenvattingen en aansprekende praktijkvoorbeelden in Praktisch
Goederenrecht helpen je de stof eigen te maken. Ook handig zijn de tussenen eindvragen waarmee je zelfstandig je kennis van de lesstof kunt toetsen.
Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
17
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie 390-398
2016-18-4689
Borger, Julian • The butcher's trail
The butcher's trail : how the search for Balkan war criminals became the world's most
successful manhunt / Julian Borger. - [2e oplage]. - New York : Other Press, [2016]. XXX, 400 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index.
ISBN 978-1-59051-605-8
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 398.22
: 10 Mens en Maatschappij
: II
: € 25.95
: € 30.38
The gripping, untold story of The International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia and how the perpetrators of Balkan war crimes were captured
by the most successful manhunt in history. Written with a thrilling narrative
pull, The Butcher’s Trail chronicles the pursuit and capture of the Balkan
war criminals indicted by the International Criminal Tribunal in The Hague.
Borger recounts how Radovan Karadži? and Ratko Mladi?—both now on
trial in The Hague—were finally tracked down, and describes the intrigue
behind the arrest of Slobodan Milosevic, the Yugoslav president who became
the first head of state to stand before an international tribunal for crimes
perpetrated in a time of war. Based on interviews with former special forces
soldiers, intelligence officials, and investigators from a dozen countries—most
speaking about their involvement for the first time—this book reconstructs
a fourteen-year manhunt carried out almost entirely in secret. Indicting the
worst war criminals that Europe had known since the Nazi era, the ICTY
ultimately accounted for all 161 suspects on its wanted list, a feat never
before achieved in political and military history. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
18
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie 410-420
2016-08-3840
Saint Germain(Meester) • Saint Germain on advanced alchemy
Saint Germain on advanced alchemy : heartstreaming in the Aquarian age, volume
1 / Saint Germain [gechanneld door] David Christopher Lewis. - Livingston, Montana :
Meru Press®, [2015]. - XXII, 333 pagina's : illustraties ; 22 cm
ISBN 978-0-9818863-5-0
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 423
: 01 Geestelijk leven
: III
: € 26.36
: € 35.68
Saint Germain has been called the Wonderman of Europe, the Master
Alchemist, the Avatar of Aquarius and the God of Love to the Earth. He comes
today to initiate spiritual aspirants into the deeper mysteries of divine truth
through up-to-date teachings on advanced alchemy. This book is for those
who would know the eternal flame of love and master the science of inner
being to bring about a world of freedom, enlightenment, peace and prosperity.
Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
19
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie 430-490
2015-43-2930
Muis, Lisanne • De startende leraar in het basisonderwijs
De startende leraar in het basisonderwijs : voel jij je competent? / Lisanne Muis.
- [Plaats van uitgave niet vastgesteld] : [uitgever niet vastgesteld], [2013]. - 121
pagina's : illustraties ; 30 cm. - Titel van omslag. - Titel van het onderzoek was: Goede
leraren zijn de sleutel tot succes voor passend onderwijs. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-94-631-8944-6
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 481.7
: 05 Opvoeding en Onderwijs
: III
: € 26.50
: € 34.57
‘Goede leraren zijn de sleutel tot succes voor passend onderwijs’. Zo luidt
de titel van dit onderzoek. Acht de startende leraar zich bekwaam in het
geven van onderwijs aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, oftewel
zorgleerlingen? Dit onderzoek heeft plaatsgevonden binnen het kader van
de minor SEN (Special Educational Needs) én binnen het beleid van passend
onderwijs. Ook is het onderzoek gericht op de professionaliteit van de leraar
om eventuele relaties tussen de kennis, scholing en ervaring en aan de
andere kant de begeleiding weer te geven. Dit onderzoek is een verdieping,
maar ook een handreiking voor het geven van onderwijs aan klassen met
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Ik hoop dat dit voor de lezers,
pabostudenten en leraren in het basisonderwijs een inspiratiebron mag en
kan zijn. Voel jij je SEN competent? Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
20
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 500
2016-12-1039
Schep, Tijmen • Design my privacy
Design my privacy / Tijmen Schep ; redactie Marc Stumpel, Leonieke van Dipten,
Miriam Rasch ; eindredactie Marianne Janssen. - Amsterdam : BIS Publishers, [2016].
- 157 pagina's : illustraties ; 17 cm. - Ondertitel op omslag: 8 principes voor beter
privacy design. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-6369-447-0
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 520.7
: 14 Computers
: III
: € 12.00
: € 18.06
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 528.52
: 14 Computers
: II
: € 31.95
: € 35.19
Onze privacy staat onder druk. Het lijkt soms alsof de computer precies
weet wat onze wensen zijn of waarnaar we op zoek zijn. We klikken,
liken en appen er ijverig op los. Het internet weet precies wie we zijn en
biedt ons allerhande gratis informatie. Maar achter de slimme producten
en diensten zitten overheden en grote multinationals die ons gedrag
vastleggen en onze persoonlijke gegevens verzamelen. Deze publicatie
wil designers ertoe aanzetten te gaan ontwerpen voor privacy issues. De
techniek achter de slimme producten en systemen is zo complex, dat het
voor de consument moeilijk te begrijpen is wat de gevolgen zijn voor het
alledaagse leven. Designers moeten gaan meedenken over transparantie en
toegankelijkheid in het ontwerp van privacygevoelige producten en diensten.
Naar uitgeversinformatie.
2016-19-5302
Kent, Peter • SEO for dummies®
SEO for dummies® / by Peter Kent. - 6th edition. - Hoboken, New Jersey : For
Dummies®, A Wiley Brand, [2016]. - XVI, 426 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met
index.
ISBN 978-1119129554
Search engines are like shark-infested waters-most websites get swallowed
up in them. Luckily, this book is your survival guide, arming you with the SEO
smarts and know-how to get your website seen and trafficked by the masses.
Packed with tips, tricks, and little-known secrets, it’ll have your website sailing
past the competition in no time! Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
21
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 500
2016-19-5008
Rublack, Ulinka • The astronomer & the witch
The astronomer & the witch : Johannes Kepler's fight for his mother / Ulinka Rublack.
- Oxford : Oxford University Press, [2016]. - XXXII, 359 pagina's : illustraties, kaarten ;
25 cm. - Met literatuuropgave, index.
ISBN 978-0-19-873677-6
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 551.2
: 13 Wetenschap en Techniek
: II
: € 30.95
: € 34.39
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 552.4
: 13 Wetenschap en Techniek
: II
: € 22.95
: € 27.97
Johannes Kepler (1571-1630) was one of the most admired astronomers
who ever lived and a key figure in the scientific revolution. A defender of
Copernicus´s sun-centred universe, he famously discovered that planets
move in ellipses, and defined the three laws of planetary motion. Perhaps less
well known is that in 1615, when Kepler was at the height of his career, his
widowed mother Katharina was accused of witchcraft. The proceedings led
to a criminal trial that lasted six years, with Kepler conducting his mother's
defence. In The Astronomer and the Witch, Ulinka Rublack pieces together
the tale of this extraordinary episode in Kepler's life, one which takes us to
the heart of his changing world. First and foremost an intense family drama,
the story brings to life the world of a small Lutheran community in the centre
of Europe at a time of deep religious and political turmoil - a century after
the Reformation, and on the threshold of the Thirty Years' War. Kepler's
defence of his mother also offers us a fascinating glimpse into the great
astronomer's world view, on the cusp between Reformation and scientific
revolution. While advancing rational explanations for the phenomena which
his mother's accusers attributed to witchcraft, Kepler nevertheless did not call
into question the existence of magic and witches. On the contrary, he clearly
believed in them. Naar uitgeversinformatie.
2016-18-4690
Levenson, Thomas • The hunt for vulcan
The hunt for vulcan : how Albert Einstein destroyed a planet and deciphered the
universe / Thomas Levenson. - New York : Head of Zeus, 2015. - XV, 229 pagina's :
illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave, index.
ISBN 978-1-78497-397-1
In 1859, the brilliant scientist Urbain LeVerrier discovered that the planet
Mercury has a wobble, that its orbit shifts over time. His explanation was
that there had to be an unseen planet circling even closer to the sun. He
called the planet Vulcan. Supported by the theories of Sir Isaac Newton,
the finest astronomers of their generation began to seek out Vulcan and at
least a dozen reports of discovery were filed. There was only one problem.
Vulcan does not exist – and was never there. The real explanation was only
revealed when a young Albert Einstein came up with a theory of gravity that
also happened to prove that Mercury's orbit could indeed be explained - not
by Newton's theories but by Einstein's own theory of general relativity. The
Hunt for Vulcan is a scientific detective tale at the intersection of theory,
measurement, and belief; and a reflection on a bizarre period in which the
power of conformity led very smart people to literally see a planet that wasn't
there. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
22
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 500
2016-13-1970
Hove, E.M. van • Biologie voor het MLO
Biologie voor het MLO / E.M. van Hove, H.C. de Rijk. - Zesde druk. - Utrecht : Syntax
Media, [2016]. - XV, 383 pagina's : illustraties ; 25 cm. - (Heron reeks). - 1e druk door
A.G.M. Bekers, E.M. van Hove, H.C. de Rijk: Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 1995. Met register.
ISBN 978-94-917641-3-4
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 570.1
: 16 Natuur en Milieu
: II
: € 55.00
: € 61.46
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 574
: 16 Natuur en Milieu
: II
: € 30.99
: € 34.42
Dit boek bevat de basiskennis van het vak biologie voor het Middelbaar
Laboratorium Onderwijs. In deze nieuwe druk zijn twee nieuwe hoofdstukken
over immunologie en moleculaire biologie opgenomen en er zijn illustraties
in full colour toegevoegd. Elke paragraaf bevat opdrachten, waarvan
de antwoorden op de bij het boek behorende website te vinden zijn.
Naar uitgeversinformatie.
2016-19-5296
Evolution • Evolution
Evolution : the whole story / general editor Steve Parker ; foreword by Alice Roberts. London : Thames & Hudson, 2015. - 576 pagina's : illustraties ; 25 cm. - (Whole story).
- Met index.
ISBN 978-0-500-29173-3
Each chapter of this accessible and lavishly illustrated book takes a major
living group and presents thematic essays discussing the evolution of
particular subgroups as they appeared on Earth with reference to detailed
comparative anatomy, evolutionary legacies, and the breakthrough theories
of eminent scientists. Accompanying the essays are amazing photographic
features that investigate the characteristics of individual organisms in detail:
in some, remarkable fossils, assembled skeletons, and lifelike reconstructions
are presented and analyzed; while in others, living species are depicted and
compared in detail to their direct ancestors, creatures that may have lived
millions of years ago. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
23
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 600-610
2015-50-3849
Burgt, Marieke van der • Inleiding in de gezondheidszorg
Inleiding in de gezondheidszorg / M. van der Burgt, E. van Mechelen-Gevers ; cartoons:
Mirjam Vissers. - Derde, herziene druk. - Houten : Bohn Stafleu van Loghum, 2016.
- XII, 224 pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Basiswerk AG). - 1e druk: 2007. - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-368-0977-1
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 601.51
: 02 Lichaam en Gezondheid
: II
: € 39.99
: € 47.30
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 606.6
: 02 Lichaam en Gezondheid
: II
: € 23.95
: € 32.16
Bepaalt de zorgverzekeraar welke medicijnen een patiënt krijgt? Hoe zit
het nu met het eigen risico? Bestaat het persoonsgebonden budget nog?
En waarom is het zo moeilijk om de kosten van de zorg in de hand te
houden? Deze derde, herziene druk van Inleiding in de gezondheidszorg
geeft antwoord op deze en vele andere vragen. Naast een beschrijving van
verschillende soorten zorg en de taken van zorgverleners, komen allerlei
onderwerpen aan bod. Van preventie en voorlichting tot patiëntenrechten,
financiering van de zorg, gezondheidsbeleid en -wetgeving. Omdat de zorg
continu in beweging blijft - ook na de invoering van de Zorgverzekeringswet
en het toelaten van meer marktwerking - zijn in deze druk recente
veranderingen toegevoegd, zoals de afschaffing van de AWBZ en de invoering
van de Wet langdurige zorg. Zo krijgt de lezer een volledig en actueel
beeld van de gezondheidszorg. Inleiding in de gezondheidszorg is een
up-to-date leerboek voor dokters-, apothekers- en tandartsassistenten
in opleiding. Daarnaast is het een bruikbaar naslagwerk in de praktijk.
Naar uitgeversinformatie.
2016-02-0257
Kortmann, Frank • Culturele competenties in psychiatrie en
psychologie
Culturele competenties in psychiatrie en psychologie : theorie en praktijk / Frank
Kortmann. - Assen : Koninklijke Van Gorcum, 2016. - X, 141 pagina's : illustraties ; 25
cm. - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-232-5463-8
De psychiatrie en psychologie ondergaan in hoog tempo een aantal
fundamentele veranderingen. De vakken worden steeds meer evidence based
en vertaald in behandelprotocollen en richtlijnen. Patiënten raken steeds
beter geïnformeerd en worden mondiger. Zij vragen niet zo zeer om een
geprotocolleerde behandeling, maar om 'zorg op maat': een behandeling die
is afgestemd op hun persoonlijke omstandigheden, opvattingen en waarden.
Daar komt bij dat de Nederlandse samenleving steeds meer multicultureel
wordt. Dit vraagt van psychiaters en psychologen dat zij 'zorg op maat'
bieden die is afgestemd op de vraag van patiënten uit allerlei culturen en
subculturen. 'Culturele competenties in psychiatrie en psychologie' richt
zich op hoe dit in de praktijk te realiseren. Zijn voorganger: 'Transculturele
psychiatrie. Van praktijk naar theorie' vond zijn weg in verschillende
universitaire, hbo- en postdoctorale opleidingen in Nederland en België. In
deze opvolger is het theoretische deel teruggebracht tot de essentie, zodat
het beter inspeelt op de behoefte van de student. Ook is er meer aandacht
voor de aansluiting op de praktijk, onder andere in de vorm van concrete
culturele competenties. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
24
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 600-610
2015-28-0724
Bastiaensen, Petra • De Kleine Gids hechting en trauma
De Kleine Gids hechting en trauma / tekst: Petra Bastiaensen. - [Deventer] : Wolters
Kluwer, [2016]. - XIV, 207 pagina's : illustraties ; 21 cm. - (De kleine gids ...). Ondertitel op omslag: moeilijke zaken makkelijk uitgelegd. - Met literatuuropgave,
register.
ISBN 978-90-13-13303-5
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 607.25
: 02 Lichaam en Gezondheid
: III
: € 27.50
: € 32.92
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 613.6
: 02 Lichaam en Gezondheid
: III
: € 66.90
: € 69.52
Deze Kleine Gids geeft uitleg over de begrippen hechting en trauma en
gaat in op de aanpak van problemen op dit gebied. Achtereenvolgens
komen de diagnostiek, de aanpak in het dagelijks leven, de aanpak op
school en de inzet van extra hulp aan bod. De beschreven informatie is
een bundeling van wetenschappelijke kennis, professionele vaardigheden
en praktijkervaring. Een kind dat opgroeit in een onveilige situatie of
ingrijpende gebeurtenissen meemaakt, kijkt op een andere manier naar
de wereld. Gevoelens van angst, stress en negatieve verwachtingen over
zichzelf en anderen domineren. Daarnaast bepalen ze de omgang met
volwassenen en leeftijdgenoten. Dit is de kern van problemen op het gebied
van gehechtheid en trauma. Deze worden beschreven in de Kleine Gids
Hechting en Trauma. Met aandacht voor wat bewezen werkzaam is, biedt
deze Kleine Gids u handvatten om aan herstel te werken en deze kinderen
een positief perspectief te bieden. De hoofdstukken zijn voorzien van talloze
praktijkvoorbeelden vanuit jeugdzorgaanbieder Juzt. De Kleine Gids Hechting
en Trauma toont u een realistisch, toegankelijk en hoopvol beeld van het
werken met deze kinderen en hun gezinnen. Moeilijke zaken, makkelijk
uitgelegd. Naar uitgeversinformatie.
2016-05-1801
Heyster, Hans • Psychologie voor kinderverpleegkundigen
Psychologie voor kinderverpleegkundigen / Hans Heyster, Henk Verheijen. - Zesde
(ongewijzigde) druk. - Houten : Bohn Staffleu van Loghum, 2016. - 279 pagina's :
illustraties ; 24 cm. - 1e druk: Lochem : De Tijdstroom, 1991. - Met literatuuropgave,
register.
ISBN 978-90-368-1262-7
Het beroep van kinderverpleegkundige stelt specifieke eisen aan je vakkennis.
Je moet niet alleen op de hoogte zijn van het medisch/verpleegkundig
handelen, ook kennis van de psychologische ontwikkeling van kinderen
is onontbeerlijk. Een goede begeleiding van een kind in het ziekenhuis
draagt ertoe bij dat negatieve gevolgen van een opname voor een kind
voorkomen, of in ieder geval beperkt worden. Deze druk is geheel aangepast
aan de actuele ontwikkelingen binnen de kinderverpleegkunde. Het
geeft (toekomstige) kinderverpleegkundigen inzicht in de kinder- en
jeugdpsychologie die nodig is voor een optimale begeleiding van jonge
patiënten. De opzet is driedelig. Het eerste deel beschrijft de algemene
en psychologische ontwikkeling van het kind gedurende de verschillende
leeftijdsfasen. Daarna komt de professionele begeleiding van het opgenomen
kind door de kinderverpleegkundige aan de orde. Het derde deel behandelt
een aantal specifieke thema's, zoals allochtone kinderen, heimwee, angst en
spelsituaties. Ook communicatie tussen verpleegkundige, kind en ouders,
zoals bijvoorbeeld het 'slecht-nieuws gesprek' wordt hier besproken. Bij elk
hoofdstuk zijn leerdoelen geformuleerd. De vele casussen maken de praktijk
helder. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
25
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 620
2016-17-4319
Vogler, Pen • Tea with Jane Austen
Tea with Jane Austen : recipes inspired by her novels and letters / Pen Vogler. London : Cico Books, 2016. - 64 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave,
index.
ISBN 978-1-78249-342-6
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 629.2
: 03 Eten en Drinken
: IV
: € 15.95
: € 22.36
SISO
PIM
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 629.6
: 03 Eten en Drinken
: € 12.95
: € 18.74
Inspired by the novels and letters of Jane Austen, this collection of cakes,
bakes, and pastries is based on authentic recipes from the Recency era, which
have been fully updated for modern-day cooks. In Jane Austen's day, tea
and cakes were usually served after dinner, or to evening guests, but these
rolls, buns, tarts, and biscuits will be equally welcome at breakfast, with midmorning coffee, or for an English afternoon tea. Recipes featured in the book
include: English Muffins, based on the muffins served with after-dinner tea
in "Pride and Prejudice"; Buttered Apple Tart as offered by Mr. Woodhouse to
Miss Bates in "Emma"; and Jumbles, inspired by the cookies enjoyed by Fanny
in "Mansfield Park". From Plum Cake and Gingerbread to Ratafia Cakes and
Sally Lunns "Tea with Jane Austen" has all the recipes you need to create the
finest tea time treats, and the original recipes are given alongside, so you can
compare them and appreciate modern time-savers such as dried yeast, and
electric mixers all the more! Naar uitgeversinformatie.
2014-43-5903
Hele • De hele wereld op je bord
De hele wereld op je bord : samen koken en samen eten tijdens het Nationaal
Integratiediner / tekst Hanny ter Doest. - [Almelo] : Nationaal Integratiediner, [2015]. 119 pagina's : foto's ; 21 cm
ISBN 978-90-75979-00-8
Nationaal Integratiediner is een kleinschalig diner waarbij collega’s zelf koken
en elkaar beter leren kennen. Lekker eten is de basis, maar de achterliggende
gedachte is veel groter. Verschillen tussen mensen leiden tot nieuwe inzichten
en ideeën. Nieuwe ideeën leiden tot verbeteringen. Daar heeft iedereen
baat bij. Het Nationaal Integratiediner wil onze maatschappij beter maken.
Niet polariseren, maar samenwerken. In dit kookboek vind je foto, verhalen
en recepten van allerlei Nederlanders uit diverse bedrijven en organisaties.
Het laat ook zien hoe de Nederlandse Keuken er in de toekomst uit zal
zien. Immers, heel veel gerechten die nu alledaags zijn, zijn ooit van buiten
gekomen: macaroni, pizza, nasi goreng, wraps etc. Het idee van het Nationaal
Integratiediner is ontstaan bij schoonmaakbedrijf Asito. Asito heeft meer
dan 90 nationaliteiten in dienst. Elke dag weer laten zij zien gezamenlijk een
topprestatie te kunnen leveren, ondanks alle verschillen tussen deze mensen.
Ondanks, of juist dankzij? Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
26
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 630
2016-03-0461
Smekens, Claude • A timeless passion for flowers
A timeless passion for flowers / fotografie Claude Smekens ; teksten Patrick van
Orsouw ; Engelse vertaling Heidi Steffes ; eindredactie Katrien Van Moerbeke. Oostkamp : Stichting Kunstboek, [2015]. - 159 pagina's : foto's ; 34 cm. - Teksten in
het Engels en Nederlands.
ISBN 978-90-5856-534-1
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 637.9
: 08 Hobby's
: IV
: € 59.90
: € 51.95
Met de natuur als uitgangspunt streeft team Oogenlust al 35 jaar lang naar
opwindende bloemencombinaties en verrassende interieurontwerpen. Het
hele spectrum van emoties wordt vakkundig vertaald in sfeervolle ontwerpen
die de zintuigen prikkelen en bijzondere momenten en evenementen
onvergetelijk maken. Passie voor de natuur en de seizoenen is hun creatieve
drijfveer. Oog voor detail is hun kracht. De schoonheid van plantaardige
materialen blijft een onuitputtelijke bron van inspiratie. Maar het is vooral
hun hartstochtelijke liefde voor het bloemenambacht die Oogenlust maakt
wat het is: onderscheidend in originaliteit en kwaliteit. Oogenlust beleef je.
Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
27
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 640-690
2016-10-5050
Hartsuijker, Coenraad • Mechanica
Mechanica / Coenraad Hartsuijker. - [Amsterdam] : Academic Service, [2016].
- VIII, 365 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Deel 2: Spanningen, vervormingen,
verplaatsingen / Coenraad Hartsuijker. - Oorspronkelijke uitgave: Schoonhoven :
Academic Service, 2001. - Met register.
ISBN 978-90-5875-436-3
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 642.3
: 13 Wetenschap en Techniek
: II
: € 59.95
: € 66.13
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 684.8
: 22 Schrijvers en Boeken
: III
: € 24.95
: € 27.23
Dit boek biedt een grondige behandeling van het gedrag van staven en
constructies voor wat betreft spanningen, vervormingen en verplaatsingen.
Na een bespreking van materiaalgedrag en doorsnedegrootheden wordt
het gedrag van achtereenvolgens op buiging en extensie belaste staven,
op wringing belaste staven en tenslotte vakwerkconstructies toegelicht.
Uitgebreid wordt ingegaan op de knooppuntverplaatsingen in vakwerken
op basis van berekening van de lengteverandering van de staven. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van een grafische aanpak met behulp van een Williotdiagram. Het op juiste wijze toepassen van mechanica is een vaardigheid
die men vooral opdoet door uitgebreide oefening. Hiertoe biedt dit boek een
zeer groot aantal uitgewerkte voorbeelden en vraagstukken, die zodanig zijn
gestructureerd dat het doorwerken ervan resulteert in kennismaking met alle
aspecten van dit vakgebied. De bijbehorende opgaven zijn beschikbaar via
www.academicservice.nl. Naar uitgeversinformatie.
2016-16-4086
Schriks, Chris • Frederik Muller
Frederik Muller : baanbreker in de wereld van het boek : 1817-1881 / Chris Schriks. Zutphen : WalburgPers, [2016]. - 208 pagina's ; 23 cm. - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-624-9137-3
'Applaus had geklonken voor de man die tijdens zijn jeugd in de vroege
ochtenduren tegenover zijn vader zat, zijn huiswerk maakte en na de
avondmaaltijd, gebogen over een boek, hem nog een poos gezelschap
hield. Toen nog een jongen die door herhaalde 'gevaarlijke ziekten' werd
geteisterd en behept was met een spraakgebrek. (...)' Enkele regels uit de
biografische schets van Frederik Muller (1817-1881) na diens dood. Aan
de hand van bronnen uit de Bibliotheek van het Boekenvak beschrijft Chris
Schriks wie Frederik Muller nu eigenlijk was en wat hij heeft betekend voor
het boekenvak, maar ook daarbuiten. Hoe zijn relatie was met zijn ouders
en familie. Hoe zijn jeugdjaren waren. Hoe hij in het boekenvak terechtkwam
en hoe hij zich daar gedroeg. Hoe hij opereerde als koopman, antiquaar,
veilinghouder, verzamelaar en samensteller van catalogi. Wie zijn relaties
waren in het buitenland. Hoe hij uitgever werd, welke boeken hij uitgaf en hoe
zijn bibliotheek uitgroeide tot een collectie die internationaal faam verwierf.
Als 'gebildeter Mensch' zette Frederik Muller de mens op een te hoge sokkel.
Met brede gebaren, als dirigent uit de 'Sturm und Drang'-periode of als solist
in een negentiende-eeuwse opera, trachtte hij zijn toehoorders te bekeren.
Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
28
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 700-770
2014-02-2341
Kok, Annemarie • Kunstkritiek in een tijd van vervagende
grenzen, 1989-2015
Kunstkritiek in een tijd van vervagende grenzen, 1989-2015 : over engagement,
design en commercie / Annemarie Kok ; redactie Peter de Ruiter (hoofdredactie) en
Jonneke Jobse ; eind- en beeldredactie Hans Ebbink. - Rotterdam : nai010 uitgevers,
[2016]. - 279 pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 ; 8e
deel). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-620-8133-8
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 700.6
: 21 Beeldende kunst
: III
: € 34.95
: € 39.24
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 700.6
: 21 Beeldende kunst
: II
: € 17.50
: € 24.43
In 1989 viel de Berlijnse muur, werd het World Wide Web geboren maar
vonden er ook belangrijke ontwikkelingen in de kunstwereld plaats. Hoe
positioneert de Nederlandse kunstcriticus zich in een (kunst)wereld die
bepaald wordt door toenemende mondialisering,oprukkend marktdenken
en nieuwe mediatechnologieën? En hoe reageert hij op een beeldendekunstpraktijk die steeds complexer wordt? Kunstkritiek in een tijd van
vervagende grenzen bundelt een dertigtal prikkelende artikelen van auteurs
als Jeroen Boomgaard, Max Bruinsma, Hans den Hartog Jager, Sven Lütticken,
Domeniek Ruyters, Riki Simons, Sandra Smallenburg, Anna Tilroe, Janneke
Wesseling en Camiel van Winkel. Ze geven inzicht in het kunstkritische debat
dat in de jaren 1989-2015 is gevoerd over het nieuwe engagement in de
beeldende kunst, de grensvervaging tussen kunst en design en de greep van
het grote geld. Naar uitgeversinformatie.
2015-43-3440
Niesten, Christianne • De mythe van de hedendaagsheid
De mythe van de hedendaagsheid : de rol van traditie / Christianne Niesten, Marinke
Marcelis, Huib Fens (red.). - Eerste druk. - Leuven ; Den Haag : Acco, 2015. - 111
pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Cahier voor kunst en kunstonderwijs). - Tekst in het
Nederlands of Engels.
ISBN 978-94-629-2248-8
Een kunstenaar moet hedendaags zijn, wil hij serieus genomen worden. Maar
waar komt die verheerlijking van het hedendaagse vandaan? Hoe relevant
is hedendaagsheid in de kunst en het kunstonderwijs eigenlijk? Dit boek
gaat vanuit diverse perspectieven dieper in op het thema hedendaagsheid.
Wat maakt het hedendaagse nu zo belangrijk dat haar schijn een haast
mythologiserend karakter krijgt? De mythe van de hedendaagsheid is
het eerste deel in de nieuwe reeks ‘Cahier voor Kunst en Kunstonderwijs’.
Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
29
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 700-770
2014-02-2342
Rijnders, Mieke • Realisme in Nederland, 1925-1945
Realisme in Nederland, 1925-1945 : critici kiezen positie / Mieke Rijnders ; redactie
Peter de Ruiter (hoofdredactie) en Jonneke Jobse ; eind- en beeldredactie Hans
Ebbink. - Rotterdam : nai010 uitgevers, [2016]. - 295 pagina's : illustraties ; 24 cm. (Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 ; 7e deel). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-620-8134-5
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 700.6
: 21 Beeldende kunst
: II
: € 34.95
: € 39.24
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 718.9
: 21 Beeldende kunst
: III
: € 30.99
: € 34.42
Omstreeks 1925 begroetten kunstcritici het nieuwe realisme in de
schilderkunst als een welkome koerswijziging van het internationale
modernisme naar een heroriëntatie op de nationale schilderkunstige
traditie. Hiermee baanden zij ongewild het pad voor de kunstopvatting
van hun nationaal-socialistische collega’s. Realisme in Nederland.
Kunstkritische posities 1925-1945 onderzoekt wat de karakteristieken
van het nieuwe realisme waren en wie het zo succesvol maakten.
Naar uitgeversinformatie.
2016-19-5274
Zeiger, Mimi • Tiny houses in cities
Tiny houses in cities / Mimi Zeiger. - New York : Rizzoli, 2016. - 207 pagina's : foto's ;
18 cm. - Titel in feite: Tiny houses in the city.
ISBN 978-0-8478-4822-5
Tiny Houses in the City features an international collection of more than thirty
homes that exemplify compact living at its best. The houses, apartments, and
multifamily buildings and developments included make great architecture
out of challenging locations and narrow sites. Focusing on dwelling spaces
all under 1,000 square feet, Tiny Houses in the City illustrates strategies
for building tiny in urban areas that include urban infill, adaptive reuse,
transforming and flexible living spaces, and micro-unit buildings. The projects
range from a 344-square-foot studio apartment in Hong Kong with movable
walls, transformable furniture, and hidden storage that can be configured into
twenty-four unique scenarios in a single space, to a townhouse-like London
residence built in an old alley between two stately homes. Many of the
residences chronicled in Tiny Houses in the City are indeed unique in design,
but their economical size and ingenious interior spaces are the epitome of
practicality and illustrate an acute understanding of compact living and its
potential for the urban realm. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
30
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 700-770
2015-21-1372
Girot, Christophe • The course of landscape architecture
The course of landscape architecture : a history of our designs on the natural world,
from prehistory to the present / Christophe Girot. - London : Thames & Hudson, 2016. 352 pagina's : illustraties ; 31 cm. - Met literatuuropgave, index.
ISBN 978-0-500-34297-8
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 719.6
: 21 Beeldende kunst
: II
: € 65.95
: € 62.46
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 736.9
: 21 Beeldende kunst
: III
: € 24.95
: € 27.23
A masterful and hugely ambitious new interpretation of human intervention
on the landscape, from ancient times to the present. In many ways the history
of civilization is a history of our relationship with nature and landscape.
Christophe Girot chronicles this intimate connection, drawing on all aspects
of mankind’s creativity and ingenuity, and bringing together the key stories
that have shaped our manmade landscapes. Starting from the need to clear
land for cultivation and to enclose space for protection – the forest clearing
and the walled garden – there emerges a vital and multifaceted narrative that
describes our cultural relationship to, and dependence on, the landscape,
right up to the present day. Organized chronologically, each chapter includes
a thematic essay that ties together the central developments and a case
study illustrated with specially commissioned photographs and meticulously
detailed 3D re-creations showing the featured site in its original context.
Naar uitgeversinformatie.
2016-11-0645
Wokkel • Wokkel
Wokkel : twisted into form / medewerkers aan deze publicatie: Drs. Annabelle Birnie,
Drs. Harry Tupan, Drs. Rosalie van Deursen, Nico en Riekje van Breemen-Wit ;
vertaling: Sara van Otterloo-Butler, English language editing. - Zwolle : W Books,
[2016]. - 96 pagina's : illustraties ; 29 cm. - Tekst in het Nederlands en Engels.
ISBN 978-94-625-8153-1
‘Hoofdregel nummer één voor een kunstenaar is overal lak aan hebben,’
zegt Wokkel Kok (Emmen, 1972) in zijn boek Wokkel: Twisted into Form. Die
overtuiging is ook te bespeuren in zijn werk, dat zich qua onderwerp op de
ogenschijnlijke tegenstelling tussen natuurgeweld en schoonheid begeeft en
technisch gezien te herkennen is aan de brutaliteit van grote schildergebaren.
In het werk van Wokkel is het neo-expressionisme van de Neue Wilden te
bespeuren, maar ook Anselm Kiefer, Armando en de geest van Kafka. Het zijn
unheimische en gezwollen werken. Maar door dat alles heen zie je toch vooral
Wokkel Kok. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
31
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 700-770
2016-18-4686
Noon, Patrick • Delacroix and the rise of modern art
Delacroix and the rise of modern art / Patrick Noon and Christopher Riopelle. - London :
National Gallery Company, 2015. - 272 pagina's : illustraties ; 29 cm. - Uitgave in
samenwerking met het Minneapolis Institute of Art. - Uitgave ter gelegenheid van
de gelijknamige tentoonstelling in het Minneapolis Institute of Art, 18 oktober 2015
- 10 januari 2016 en The National Gallery, Londen 17 februari - 22 mei 2016. - Met
literatuuropgave, index.
ISBN 978-1-85709-575-3
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: Frankrijk 737.6
: 21 Beeldende kunst
: II
: € 52.95
: € 52.03
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: België 737.8
: 21 Beeldende kunst
: III
: € 49.50
: € 44.60
Eugène Delacroix (1789–1863), a dominant figure in 19th-century French
art, was a complex and contradictory painter whose legacy is deep and
enduring. This important, beautifully illustrated book considers Delacroix
in his own time, alongside contemporaries such as Courbet, Fromentin,
and the poet Charles Baudelaire, as well as his significant influence on
successive generations of artists. Delacroix’s paintings and his posthumously
published Journals laid crucial groundwork for immediate successors including
Cézanne, Degas, Manet, Monet, and Renoir. Later admirers including Seurat,
Gauguin, Moreau, Redon, Van Gogh, and Matisse renewed the obsession with
his work. Through essays and catalogue entries, the authors demonstrate
how Delacroix became mentor and archetype to younger generations who
sought direction for their own creative experiments, and found inspiration in
Delacroix’s brilliant use of color, audacious technique, and rebellious nature.
Naar uitgeversinformatie.
2016-02-5869
Van de Velde, Rinus • Rinus Van de Velde
Rinus Van de Velde / met tekstbijdragen van Philippe Van Cauteren & Ann Hoste ;
vertaling: Michael Lomax. - [Veurne] : Hannibal, [2016]. - 1 band (ongepagineerd) :
illustraties ; 40 cm. - Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling "Rinus Van de
Velde - Donogoo Tonka" in het S.M.A.K., Gent van 5/3/2016 - 5/6/2016. - Teksten in het
Engels en Nederlands.
ISBN 978-94-920816-0-5
Rinus Van de Velde (1983), een van de meest spraakmakende hedendaagse
kunstenaars, maakte voor zijn nieuwe expo in het Gentse S.M.A.K. een reeks
van negen reusachtige nieuwe werken, geïnspireerd door het boek Donogoo
Tonka van de Franse schrijver Jules Romains. Rinus Van de Velde tekent
zichzelf als acteur in een ingebeelde kunstenaarsbiografie. Hij construeert
die op basis van gevonden foto's of foto's van door hem geënsceneerde
taferelen. Daarin meet de kunstenaar zich de identiteit aan van diverse
personages. Teksten bij de grote, gedetailleerde beelden bieden context.
De tekeningen zien er virtuoos, direct en licht uit, maar al snel ontdek je
onderliggende lagen: scherpe ironie, doorgedreven onderzoek, visuele
intelligentie, vrije verbeelding en een grote gevoeligheid. Van de Velde tekent
steevast met houtskool. Zo kan hij snel en in een consequente stijl werken
en komt het documentaire karakter van zijn oeuvre het best tot uiting. In
dit boek op groot formaat ziet u zowel het eindresultaat, de zwart-witte
tekeningen, als de kleurrijke decors die Van de Velde eerst bouwt en waarnaar
zijn werken zijn gemaakt. Met tekstbijdragen door Philippe Van Cauteren en
Ann Hoste (S.M.A.K.). Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
32
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 700-770
2015-21-1296
Stiles, Kristine • Paul McCarthy
Paul McCarthy / Kristine Stiles, Ralph Rugoff. Massimiliano Gioni, Robert Storr. - Second
edition, revies and expanded. - London : Phaidon, 2016. - 238 pagina's : illustraties ;
30 cm. - 1e druk: 1996. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-0-7148-6893-6
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: Verenigde Staten 737.8
: 21 Beeldende kunst
: II
: € 59.95
: € 57.65
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 739.9
: 21 Beeldende kunst
: III
: € 29.99
: € 30.79
Los-Angeles-based artist Paul McCarthy (b.1945) creates Disneyesque
installations, sculptures of animal/vegetable/human hybrids and slapstick
performances in a purge of a national subconscious. The psycho-sexual
desires and anxieties induced by the media and the built environment of
contemporary America emerge in his collisions of plastic prosthetic limbs
and condiments that stand in for bodily fluids. These works have been
variously deployed: through live actions, often documented on video,
and more recently in outsized figures and artificial rural environments,
combined in overtly sexual ways. McCarthy's work echoes that of European
artists such as Joseph Beuys or the Viennese Aktionistes, but gives 'action
art' a postmodern twist. This is the first comprehensive survey of over
twenty years of work by a profoundly influential artist whose work is in the
collections of the world's most important museums. The book also includes
interviews and previously unpublished notes and poems towards sculptures,
performances and videos. Finally renewed art critic and historian Robert Storr
investigates how McCarthy's work has evolved over the past two decades.
Naar uitgeversinformatie.
2016-10-5085
Let • Let her be free
Let her be free : ICY and SOT, stencil artists from Iran 2006-2015 / foreword by Jess
X. Chen ; afterword by Steven P. Harrington & Jaime Rojo. - Amsterdam : Lebowski,
[2016]. - 247 pagina's : illuatraties ; 26 cm
ISBN 978-90-488-2801-2
Icy (born 1985) and Sot (born 1991) are refuge stencil artists from Tabriz,
Iran, currently residing in Brooklyn, New York. Since 2006, the two brothers
have contributed to Iranian and international urban art culture through their
striking stencil work that depicting human rights, ecological justice, social
and political issues. Their work appears on walls and galleries throughout
the Iran, USA, Germany, China, Norway, and globally.They transcend their
histories of artistic and political censorship by using public art to envision
a world freed from borders, war and gun violence. Let Her Be Free offers a
striking retrospective of their art and covers nearly a decade of their career
with more than 200 full colour pictures. With a special introduction by Jess X.
Chen and an afterword by Jaime Rojo and Steven P. Harrington, founders of
Brooklyn Street Art. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
33
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 700-770
2016-21-0322
Keuken, Johan van der • Wij zijn 17
Wij zijn 17 / photography and lay-out: Johan van der Keuken ; introduction: S.
Carmiggelt ; translation: Michael Gibbs (Dutch-English), Naoki Matsuyama (EnglishJapanese) ; text editing (English): Dorine Duyster. - Sixth edition. - Tokyo : Foci Press,
2015. - 64 ongenummerde pagina's : foto's ; 24 cm. - Inleiding in het Japans en Engels.
- Hernieuwde uitgave van de eerste druk: Bussum : Van Dishoeck, 1955.
ISBN 978-4990717391
SISO
PIM
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 761.2
: 21 Beeldende kunst
: € 27.00
: € 31.22
SISO
PIM
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 761.2
: 21 Beeldende kunst
: € 27.00
: € 31.22
Johan van der Keuken’s career as a documentary film-maker, author, and
photographer spanned four decades, until his passing in 2001. Based in
Amsterdam, he addressed many topics in his work. First published in 1955,
‘Wij Zijn 17’ is a book of photos of his friends and classmates, taken by him
when he was seventeen. These portraits of post-war Dutch teenagers address
the intangible theme of youth in a touching and personal way. The sixth
edition of the book (Japanese/English) has been produced in Japan on Vent
Nouveau Paper (Takeo), printed in duo tone (digital imaging Harold Strak)
by Tosho Printing. The reprint of the book, an initiative of Yusuke Nakajima
(POST/limArt co., ltd) has been published by Foci Press supported by Van
Zoetendaal. Limited availabillity. Naar uitgeversinformatie.
2016-21-0323
Keuken, Johan van der • Les Copains
Les Copains / Johan van der Keuken ; texte rédaction: Dorine Duyster, Noshka van der
Lely ; traduction: Patrice Pinguet (néerlandais-français), Andrew May (Dutch-English),
Naoki Matsuyama (English-Japanese). - Tokyo : Foci Press, 2015. - 63 pagina's : foto's ;
24 cm. - Uitgave ter begeleiding van de Japanse editie van het boek 'Wij zijn 17',
de zesde vreemdtalige editie van het eerste fotoboek van Johan van der Keuken. Nawoord in het Frans, Japans en Engels.
ISBN 978-4990717384
On the occasion of the publication of the Japanese edition of Van der Keuken’s
‘Wij zijn 17’, ‘Les Copains’ has been published, which contains prints of the
uncropped negatives used in ‘Wij zijn 17’, and a number of photographs
which were never published before. The book offers a broader view of Van
der Keuken’s subjects and setting, Amsterdam in the fifties. Among the
photographs one can find portraits of Ed van der Elsken, Remco Campert and
Cees Nooteboom. The book (Japanese/English/French) has been produced in
Japan on Vent Nouveau Paper (Takeo), printed in duo tone (digital imaging
Harold Strak) by Tosho Printing. Published by Foci Press in collaboration with
Van Zoetendaal. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
34
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 700-770
2016-19-4993
Whealon, Timothy • In pursuit of beauty
In pursuit of beauty : the interiors of Timothy Whealon / [Timothy Whealon ; cowritten
by Dan Shaw]. - New York : Rizzoli, 2015. - 223 pagina's : foto's ; 31 cm
ISBN 978-0-8478-4600-9
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 774.4
: 06 Huis en Tuin
: III
: € 52.99
: € 52.06
SISO
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 775.2
: III
: € 30.00
: € 33.63
An appealing approach to creating elegant, worldly interiors that are rooted in
the comforts of home. ?Interior designer Timothy Whealon is beloved for his
accessible style, his seamless blend of classic and modern influences, and his
skillful use of artwork and antiques, thanks to an extensive knowledge of fine
and decorative arts. Whealon’s design philosophy finds its roots in classicism;
however, he approaches each project with a fresh, twenty-first-century eye
that makes it both modern and timeless. He doesn’t believe in interiors that
look “decorated,” as if everything has been done at once. Rather, he layers
items from different periods and cultures, artfully mixing the pristine and the
patinated. This book is the first to showcase Whealon’s interiors, from an airy
New York penthouse to a gracious Mediterranean-style villa to a casual beach
cottage. Whether urban or rural, grand or intimate, each project exhibits
classicism alongside comfort, careful attention to detail, and undeniable
appeal. Many of the projects included have been newly photographed
for this book, and each is a testament to Whealon’s exquisite taste and
understanding of how people live today. Naar uitgeversinformatie.
2016-21-0321
Smit, Carolein • L'amour fou
L'amour fou / Carolein Smit ; texts: Frits Achten, Aernout Hagen ; translation: Donald
Mader. - Zussen : Carolein Smit, [2016]. - 201 pagina's : illustraties ; 30 cm
ISBN 978-90-824212-0-0
Carolein Smit’s world is that of the grotesque, imperfect, suffering, and
maligned. Her ceramic works are exuberant in their figuration and vivid
colours, and portray frequently recurring themes in art history, combined
with a scientific fascination that is nothing short of macabre. Flayed and
broken figures, their muscles glistening and bones protruding, stand and
stare defiantly. Wild, hair-covered men strike ithyphallic poses, their bestial
attributes invoking an unrestrained, savage nature. Women couple with
skeletons and animals, while symbols of power and religion bejewel the
seemingly omnipresent decay. With texts by Frits Achten and Aenout Hagen.
Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
35
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 780-790
2016-21-0009
Capella, Massimiliano • Maria Callas
Maria Callas : the exhibition / Massimiliano Capella ; traduzione Cristina Popple. [Milaan] : SilvanaEditoriale, [2016]. - 67 pagina's, 188 ongenummerde pagina's :
illustraties ; 28 cm. - Uitgave ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in
het AMO - Palazzo Forti, Verona 11 maart - 18 september 2016. - Teksten in het Engels
en Italiaans.
ISBN 978-8836633623
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 785.41
: 24 Muziek
: III
: € 35.96
: € 40.10
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 785.73
: 24 Muziek
: IV
: € 15.95
: € 20.86
Maria Callas is brought back to life in this unprecedented sequence of
photographs (1942- 1974) and period newspapers (1947-1960) from her
personal collection, organized in albums that fully express her taste and
choices. The images and the articles preserved by Callas are often enhanced
by autograph annotations revealing the names of the people portrayed
alongside her on special occasions or simply in moments of her everyday life.
This volume is thus an ideal album of the Divina’s memories, fully respecting
the order and the themes she favored, highlighting the sacrality of personal
objects, her career, and her unbridled passion for fashion and elegance.
Naar uitgeversinformatie.
2016-10-5580
Rübsamen, Bernhard • David Bowie on stage in Holland
David Bowie on stage in Holland : the Dutch concerts 1987 - 1997 / pictured by
Bernhard Rübsamen. - Soesterberg : Aspekt, [2016]. - 72 ongenummerde pagina's :
foto's ; 20 cm
ISBN 978-94-615-3962-5
Over the years following this unique mini-concert, I frequently have had
the chance to photograph David Bowie at various locations and venues.
On 7 December, 2015 I saw David Bowie at what we know now was his last
public appearance; the Lazarus musical premiere in New York. Although I did
not know him personally, he was a constant source of musical inspiration
and pleasure for me. In this book, which is a tribute to the singer who has
inspired me over the years, there are pictures of the following tours: "The
Glass Spider", "Sound and Vision", "Tin Machine", "It's My Life", "Outside",
Outside Summer Festivals, and finally the "Earthling Tour". It spans a decade
of concerts which took place from 1987 - 1997 in the Netherlands. These
photos of David Bowie mark the beginning, and also the breakthrough, of my
career as a professional photographer. I am delighted to share these photos
with you and I hope you will enjoy them as much as I do. To have been able to
attend his concerts and photograph him was a feast. He is no more and that's
very sad. But his music lives on forever! Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
36
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 780-790
2015-46-5579
Verstraten, Peter • Humour and irony in Dutch post-war fiction
film
Humour and irony in Dutch post-war fiction film / Peter Verstraten. - [Amsterdam] :
Amsterdam University Press, [2016]. - 410 pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Framing
film). - Uitgave in samenwerking met EYE Filmmuseum. - ISSN van de serie: ISSN
2352-5576. - Op omslag: Eye Film Institute Netherlands. - Met literatuuropgave,
filmografie, index.
ISBN 978-90-896494-3-0
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 798.3
: 23 Theater en Film
: II
: € 99.00
: € 95.95
Dutch cinema, when discussed, is typically treated only in terms of pre-war
films or documentaries, leaving post-war fictional film largely understudied.
At the same time, a "Hollandse school," a term first coined in the 1980s, has
developed through deadpan, ironic films like those of director and actor Alex
van Warmerdam. Using seminal theories on humour and comedy, this book
explores a number of Dutch films using the notion of categories, such as lowclass comedies, neurotic romances, deliberate camp, and grotesque satire.
With its original approach, this study makes surprising connections between
Dutch films from various decades. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
37
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 800
2016-07-3688
Wightwick, Jane • Mastering Arabic 2
Mastering Arabic 2 / Jane Wightwick & Mahmoud Gaafar. - London : Palgrave Macmillan
Education, 2009. - XII, 299 pagina's : illustraties ; 26 cm + 2 cd's + bijlage. - (Palgrave
master series). - Boek, 2 cd's en bijlage (track listing) in opbergdoos.
ISBN 978-0-230-22086-7
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: Arabisch 837.1
: 12 Communicatie
: II
: € 51.95
: € 51.23
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: Engels 853.6
: 22 Schrijvers en Boeken
: II
: € 31.95
: € 35.19
Mastering Arabic 2 is a modern, engaging, intermediate Arabic course
offering lively diologues, varied texts and excercises, and fascinating
cultural insights. The course follows on from the best-selling Mastering
Arabic 1 but is suitable for any learner with some prior knowledge of Arabic.
Naar uitgeversinformatie.
2016-18-4680
Shakespeare • The Shakespeare circle
The Shakespeare circle : an alternative biography / edited by Paul Edmondson and
Stanley Wells. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - IX, 358 pagina's :
illustraties ; 23 cm. - Met index.
ISBN 978-1107699090
This original and enlightening book casts fresh light on Shakespeare by
examining the lives of his relatives, friends, fellow-actors, collaborators
and patrons both in their own right and in relation to his life. Well-known
figures such as Richard Burbage, Ben Jonson and Thomas Middleton are
freshly considered; little-known but relevant lives are brought to the fore, and
revisionist views are expressed on such matters as Shakespeare's wealth,
his family and personal relationships, and his social status. Written by a
distinguished team, including some of the foremost biographers, writers and
Shakespeare scholars of today, this enthralling volume forms an original
contribution to Shakespearian biography and Elizabethan and Jacobean
social history. It will interest anyone looking to learn something new about
the dramatist and the times in which he lived. A supplementary website
offers imagined first-person audio accounts from the featured subjects.
Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
38
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 800
2016-21-0021
Forsyth, Frederick • The outsider
The outsider : my life in intrigue / Frederick Forsyth. - London : Corgi Books, 2016. 367 pagina's, 16 ongenummerde pagina's platen : foto's ; 20 cm. - Oorspronkelijke
uitgave: Londen : Bantam Press, 2015.
ISBN 978-0-552-17170-0
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: Engels 855.6
: 22 Schrijvers en Boeken
: III
: € 13.50
: € 20.40
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: Engels 875
: 26 Gedichten en Versjes
: II
: € 25.95
: € 30.38
At eighteen, Forsyth was the youngest pilot to qualify with the RAF. At twentyfive, he was stationed in East Berlin as a journalist during the Cold War. Before
he turned thirty, he was in Africa controversially covering the bloodiest civil
war in living memory. Three years later, broke and out of work, he wrote
his game-changing first novel, The Day of the Jackal. He never looked back.
Forsyth has seen some of the most exhilarating moments of the last century
from the inside, travelling the world, once or twice on her majesty’s secret
service. He’s been shot at, he’s been arrested, he’s even been seduced by an
undercover agent. But all the while he felt he was an outsider. This is his story.
Naar uitgeversinformatie.
2016-07-3185
Thomas, Dylan • The collected poems of Dylan Thomas: the
centenary edition
The collected poems of Dylan Thomas: the centenary edition / edited and annotated
by John Goodby. - London : Weidenfeld & Nicolson, [2016]. - LVIII, 440 pagina's ; 24 cm.
- Oorspronkelijke uitgave: 2014.
ISBN 978-1-78022-723-8
Like Shakespeare and Joyce before him, Dylan Thomas expanded our sense
of what the English language can do. Rhythmically forceful yet subtly musical
and full of memorable lines, his poems are anthology favourites; his 'play
for voices' Under Milk Wood a modern classic. Much loved by The Beatles
and Bob Dylan, he is a cultural icon and continues to inspire artists today.
This new edition, released to commemorate the centenary of Thomas's birth,
collects more of his poems together in a single volume than ever before.
With recently discovered material and accessible critique from Dylan Thomas
expert John Goodby, it looks at Thomas's body of work in a fresh light, taking
us to the beating heart of his poetry. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
39
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 900-940
2016-19-4985
Explorations • Explorations in history and globalization
Explorations in history and globalization / edited by Cátia Antunes and Karwan FatahBlack. - London : Routledge, 2016. - XIX, 258 pagina's : illustraties, kaarten ; 24 cm. Met literatuuropgave, index.
ISBN 978-1138639607
SISO
PIM
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 901
: 20 Geschiedenis
: € 37.95
: € 45.37
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 903.9
: 20 Geschiedenis
: II
: € 28.95
: € 36.88
Considering the ways in which the ‘global turn’ is changing the theory and
practice of historical disciplines, Explorations in History and Globalization
engages with the concept and methodology of globalization, challenging
traditional divisions of space and time to offer a range of perspectives on how
globalization has affected social, economic, political and cultural history. Each
chapter covers a specific theme, discussing how globalization has shaped
these themes and how they have contributed to globalization throughout
history. Including topics such as ecological exchanges, trade, exchanges of
knowledge, migration, empire and urbanization, this volume both explains
historical trajectories through a global analytical framework and provides
tools that students can employ when posing their own research questions
about historical globalization. Containing suggestions for further reading
and guidance on the ways in which primary source material can be used as
a basis for global historical studies, this is the ideal volume for all students
interested in the global exchanges between people throughout history.
Naar uitgeversinformatie.
2016-19-5364
Chalcraft, John • Popular politics in the making of the modern
Middle East
Popular politics in the making of the modern Middle East / John Chalcraft. - Cambrige :
Cambridge University Press, 2016. - XVII, 594 pagina's : kaarten ; 23 cm. - Met index,
literatuuropgave.
ISBN 978-0-521-18942-2
The waves of protest ignited by the self-immolation of Muhammad Bouazizi in
Tunisia in late 2010 highlighted for an international audience the importance
of contentious politics in the Middle East and North Africa. John Chalcraft's
ground-breaking account of popular protest emphasizes the revolutionary
modern history of the entire region. Challenging top-down views of Middle
Eastern politics, he looks at how commoners, subjects and citizens have long
mobilised in defiance of authorities. Chalcraft takes examples from a wide
variety of protest movements from Morocco to Iran. He forges a new narrative
of change over time, creating a truly comparative framework rooted in the
dynamics of hegemonic contestation. Beginning with movements under the
Ottomans, which challenged corruption and oppression under the banners of
religion, justice, rights and custom, this book goes on to discuss the impact of
constitutional movements, armed struggles, nationalism and independence,
revolution and Islamism. A work of unprecedented range and depth, this
volume will be welcomed by undergraduates and graduates studying protest
in the region and beyond. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
40
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 900-940
2016-20-5516
Kosters, Bas • I want it to be soft
I want it to be soft : the journey of Bas Kosters / compilation and editing Bas Koster,
Glamcult Studio, Museum Arnhem ; authors Bas Kosters, Joost van Bellen, Georgette
Koning, Wibo Kosters, Piet Paris, Diane Pernet, Aynouk Tan, Elfie Tromp, Angelique
Westerhof ; translations Stef Osadzinski, Mark Poysden, Glamcult Studio. - [Arnhem] :
Museum Arnhem, [2016]. - 191 pagina's : illustraties ; 31 cm. - Uitgave bij de
gelijknamige tentoonstelling in Museum Arnhem, van 14 mei tot 4 september 2016. Tekst in het Engels en Nederlands.
ISBN 978-90-72861-57-3
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 907.2
: 04 Uiterlijk
: III
: € 24.95
: € 29.58
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 907.3
: 04 Uiterlijk
: IV
: € 59.99
: € 57.67
Bas Kosters is widely known as the Netherlands' most distinctive designer.
He exposes societal and social issues like no one else in the world of Dutch
fashion. Kosters creates a universe where clothing, installations, drawings,
illustrations, textile art, soft sculptures, and videos enter into a dialogue with
each other. 'I want to be soft' reveals Kosters' universe of thirteen years in
fashion and design: a colourful total work of art that originates in his heartfelt
responses to the world around us. Besides many images, this book also
contains essays by several authors who share their views on Bas Kosters and
his oeuvre. Naar uitgeversinformatie.
2016-14-2964
Muir, Robin • Vogue 100
Vogue 100 : a century of style / Robin Muir. - London : National Portrait Gallery, [2016].
- 303 pagina's : foto's ; 32 cm. - Catalogus ter gelegenheid van de gelijknamige
tentoonstelling in Londen, the National Portrait Gallery, van 24 juni tot 30 oktober
2016. - Met index.
ISBN 978-1-85514-561-0
In more than 2,000 issues, British Vogue magazine has acted as a cultural
barometer, putting fashion in the context of the larger world in which
we live – how we dress, how we entertain, what we eat, listen to, watch,
who leads us, excites us and inspires us. The century’s most talented
photographers, illustrators and artists have contributed to it. In Lee Miller it
had, unexpectedly, its own war photographer; in Norman Parkinson, Cecil
Beaton, David Bailey, Snowdon and Mario Testino the greatest portrait and
fashion photographers of their generation; and in Beaton and Irving Penn
two giants of twentieth-century photography. Decade by decade, Vogue 100:
A Century of Style celebrates the greatest moments in fashion, beauty and
portrait photography. Illustrated throughout with well-known images, as well
as the less familiar and recently rediscovered, the book focuses on the faces
that shaped the cultural landscape: from Matisse to Bacon, Freud and Hirst,
from Dietrich to Paltrow, from Fred Astaire to David Beckham, from Lady
Diana Cooper to Lady Diana Spencer. It features the fashion designers who
defined the century – Dior, Galliano, Balenciaga, Saint Laurent, McQueen
– and explores more broadly the changing form of the twentieth-century
woman. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
41
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 900-940
2016-17-4304
Rottman, Gordon L. • Victory 1945: western allied troops in
Northwest Europe
Victory 1945: western allied troops in Northwest Europe / Gordon L. Rottman ;
illustrated by Peter Dennis ; editor: Martin Windrow ; index by Rob Munro. - Oxford :
Osprey Publishing, 2015. - 64 pagina's : illustraties ; 25 cm. - (Elite ; 209). - Met index,
literatuuropgave.
ISBN 978-1472809476
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: 928.2
: 20 Geschiedenis
: III
: € 18.95
: € 24.77
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: Egypte 945.7
: 20 Geschiedenis
: II
: € 24.95
: € 29.58
Even when Western Allied troops gained a foothold in Normandy, World
War II in Europe was far from over. The route to Germany's interior and the
Nazis final surrender was long, arduous and blood-stained. The Wehrmacht's
stubborn resistance and the shocking losses suffered by US, British, Canadian
and ‘Free European' troops meant that the Allies had to adapt and refine
small-unit tactics, battle-drills, and their use of weapons and munitions.
The troops who finally met up with the Red Army in Germany were a very
different fighting force to the one that struggled up the beaches of northern
France. This book offers a comprehensive guide to the late-war Allied troops,
exploring their uniforms, equipment, organization and tactics. Detailed
description and accurate colour pictures illustrate the means by which the
Allied troops on the ground evolved to the point of winning the war on the
Western Front. Naar uitgeversinformatie.
2016-10-5386
Shenker, Jack • The Egyptians
The Egyptians : a radical story / Jack Shenker. - [Londen] : Allen Lane, an imprint of
Penguin Books, 2016. - 528 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave,
index.
ISBN 978-1-84614-632-9
In early 2011, Cairo's Tahrir Square briefly commanded the attention of
the world. Half a decade later, the international media has largely moved
on from Egypt's explosive cycles of revolution and counter-revolution but the Arab World's most populous nation remains as volatile as ever,
its turmoil intimately bound up with forms of authoritarian power and
grassroots resistance that stretch right across the globe. In The Egyptians:
A Radical Story, Jack Shenker uncovers the roots of the uprising that
succeeded in toppling Hosni Mubarak, one of the Middle East's most
entrenched dictators, and explores a country now divided between two
irreconcilable political orders. Challenging conventional analyses that depict
contemporary Egypt as a battle between Islamists and secular forces, The
Egyptians illuminates other, far more important fault lines: the far-flung
communities waging war against transnational corporations, the men and
women fighting to subvert long-established gender norms, the workers
dramatically seizing control of their own factories, and the cultural producers
(novelists, graffiti artists and illicit bedroom DJs) appropriating public space in
defiance of their repressive and increasingly violent western-backed regime.
Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
42
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 900-940
2016-21-0023
Weir, Alison • The lost Tudor princess
The lost Tudor princess : a life of Margaret Douglas, Countess of Lennox / Alison
Weir. - London : Vintage, 2016. - 542 pagina's, 16 ongenummerde pagina's platen :
illustraties, kaarten ; 20 cm. - Oorspronkelijke uitgave: London : Jonathan Cape, 2015.
ISBN 978-0-09-954646-7
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: Groot-Brittannie͏̈ 946.2
: 20 Geschiedenis
: II
: € 16.95
: € 23.16
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: Rusland 947.6
: 20 Geschiedenis
: II
: € 37.95
: € 40.00
Royal Tudor blood ran in her veins. Some thought Margaret Douglas, Countess
of Lennox, should be queen of England. She ranked high at the court of her
uncle, Henry VIII, and was lady of honour to five of his wives. Beautiful and
tempestuous, she created scandal - twice - by falling in love with unsuitable
men. Throughout her life her dynastic ties to two crowns proved hazardous.
A born political intriguer, she was imprisoned in the Tower of London three
times, once under sentence of death. Her husband and son were brutally
murdered, she warred with two queens, and proved instrumental in securing
the Stuart succession to the throne of England for her grandson. Alison Weir
brings Margaret Douglas's captivating character out of the shadows for the
first time. Naar uitgeversinformatie.
2016-18-4663
Rubenstein, Joshua • The last days of Stalin
The last days of Stalin / Joshua Rubenstein. - New Haven : Yale University Press,
[2016]. - X, 271 pagina's, 16 ongenummerde pagina's foto's : foto's ; 24 cm. - Met
literatuuropgave, index.
ISBN 978-0-300-19222-3
Joshua Rubenstein’s riveting account takes us back to the second half of 1952
when no one could foresee an end to Joseph Stalin’s murderous regime. He
was poised to challenge the newly elected U.S. President Dwight Eisenhower
with armed force, and was also broadening a vicious campaign against Soviet
Jews. Stalin’s sudden collapse and death in March 1953 was as dramatic and
mysterious as his life. It is no overstatement to say that his passing marked
a major turning point in the twentieth century. The Last Days of Stalin is
an engaging, briskly told account of the dictator’s final active months, the
vigil at his deathbed, and the unfolding of Soviet and international events
in the months after his death. Rubenstein throws fresh light on the devious
plotting of Beria, Malenkov, Khrushchev, and others “comrades-in-arms”
who well understood the significance of the dictator’s impending demise; the
witness-documented events of his death as compared to official published
versions; Stalin’s rumored plans to forcibly exile Soviet Jews; the responses
of Eisenhower and Secretary of State John Foster Dulles to the Kremlin’s
conciliatory gestures after Stalin’s death; and the momentous repercussions
after Stalin’s regime of terror was cut short. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
43
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 950-990
2016-21-0276
McNaughtan, Hugh • Australia
Australia : top sights, authentic experiences / this edition written and researched
by Hugh McNaughtan, Kate Armstrong, Brett Atkinson, Carolyn Bain, Celeste Brash,
Peter Dragicevich, Anthony Ham, Paul Harding, Alan Murphy, Miriam Raphael,
Charles Rawlings-Way, Benedict Walker, Steve Waters, Meg Worby. - 1st edition. Carlton, Victoria : Lonely Planet, May 2016. - 324 pagina's : illustraties, kaarten,
plattegronden ; 20 cm. - (Lonely Planet's best of). - Met index. - Sydney city map.
ISBN 978-1-74321-403-9
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: Australie͏̈ 993
: 18 Landen en Volken
: II
: € 25.95
: € 30.38
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: Duitsland 993
: 18 Landen en Volken
: II
: € 25.95
: € 30.38
Lonely Planet’s Best of Australia is your passport to the most relevant, up-todate advice on what to see and skip, and what hidden discoveries await you.
Catch an aria at the Sydney Opera House, snorkel the dazzling Great Barrier
Reef, learn to surf in Byron Bay or Bondi, spot crocs in Kakadu National Park,
or visit Uluru, the cultural and geographical heart of Oz; all with your trusted
travel companion. Discover the best of Australia and begin your journey now!
Naar uitgeversinformatie.
2016-21-0281
Di Duca, Marc • Germany
Germany : top sights, authentic experiences / this edition written and researched by
Marc Di Duca, Kerry Christiani, Catherine Le Nevez, Tom Masters, Andrea SchultePeevers, Ryan Ver Berkmoes and Benedict Walker. - 1st edition. - Carlton, Victoria :
Lonely Planet, May 2016. - 324 pagina's : illustraties, kaarten, plattegronden ; 20 cm. (Lonely Planet's best of). - Met index. - Berlin city map.
ISBN 978-1-74321-407-7
Lonely Planet’s Best of Germany is your passport to the most relevant, upto-date advice on what to see and skip, and what hidden discoveries await
you. See storybook castles arise from the Bavarian forest, raise a stein to an
oompah band in a Munich beer garden, and take in the vibrant Berlin arts
scene; all with your trusted travel companion. Discover the best of Germany
and begin your journey now! Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
44
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 950-990
2016-21-0278
Wilson, Neil • Ireland
Ireland : top sights, authentic experiences / this edition written and researched by Neil
Wilson, Fionn Davenport, Damian Harper, Catherine Le Nevez, Ryan Ver Berkmoes. 1st edition. - Carlton, Victoria : Lonely Planet, May 2016. - 324 pagina's : illustraties,
kaarten, plattegronden ; 20 cm. - (Lonely Planet's best of). - Met index. - Dublin city
map.
ISBN 978-1-74321-868-6
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: Ierland 993
: 18 Landen en Volken
: II
: € 25.95
: € 30.38
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: Italie͏̈ 993
: 18 Landen en Volken
: II
: € 25.95
: € 30.38
Lonely Planet’s Best of Ireland is your passport to the most relevant, upto-date advice on what to see and skip, and what hidden discoveries await
you. Slurp oysters and clap your hands to spirited fiddle music in a lively
Galway pub, explore medieval castles in Dublin and beyond, or set off
amid vibrant green hills toward Atlantic coastal trails; all with your trusted
travel companion. Discover the best of Ireland and begin your journey now!
Naar uitgeversinformatie.
2016-21-0279
Garwood, Duncan • Italy
Italy : top sights, authentic experiences / this edition written and researched by
Duncan Garwood, Abigail Blasi, Cristian Bonetto, Kerry Christiani, Gregor Clark, Belinda
Dixon, Paula Hardy, Brendan Sainsbury, Donna Wheeler and Nicola Williams. - 1st
edition. - Carlton, Victoria : Lonely Planet, May 2016. - 356 pagina's : illustraties,
kaarten, plattegronden ; 20 cm. - (Lonely Planet's best of). - Met index. - Rome city
map.
ISBN 978-1-74321-865-5
Lonely Planet’s Best of Italy is your passport to the most relevant, up-todate advice on what to see and skip, and what hidden discoveries await you.
Take in a gondolier’s sweet song while gliding past Venetian palaces, sample
olives and wines as you traverse Tuscany’s storybook hills, or be humbled
amid thousands of years of Roman history and art; all with your trusted
travel companion. Discover the best of Italy and begin your journey now!
Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
45
Plusaanbod 2016 - 25
Non-Fictie - 950-990
2016-21-0284
Zimmerman, Karla • USA
USA : top sights, authentic experiences / this edition written and researched by Karla
Zimmerman, Amy C Balfour, Sandra Bao, Sara Benson, Adam Karlin, Becky Ohlsen,
Zora O'Neill, Kevin Raub, Brendan Sainsbury, Regis St Louis, Ryan Ver Berkmoes, Mara
Vorhees, Greg Ward. - 1st edition. - Carlton, Victoria : Lonely Planet, May 2016. - 388
pagina's : illustraties, kaarten, plattegronden ; 20 cm. - (Lonely Planet's best of). - Met
index. - New York City city map.
ISBN 978-1-74321-866-2
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: Verenigde Staten 993
: 18 Landen en Volken
: II
: € 25.95
: € 30.38
Lonely Planet’s Best of USA is your passport to the most relevant, up-todate advice on what to see and skip, and what hidden discoveries await you.
Be awed by the Grand Canyon, revel in the glitz and glamour of New York
City, or eat your way through the diverse cuisines of New Orleans; all with
your trusted travel companion. Discover the best of the USA and begin your
journey now! Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
46
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-11-0716
Aktaş, Cihan • Kızım olsan bilirdin
Kızım olsan bilirdin : öykü / Cihan Aktaş. - İstanbul : İZ Yayıncılık, [2015]. - 142
pagina's ; 21 cm. - (İz Yayıncılık ; 887. Sanat edebiyat dizisi ; 208)
ISBN 978-6053260950
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 18.00
Bibliotheekprijs : € 27.40
Kizim Olsan Bilirdin, Cihan Aktas'in, aileler, dagilmalar, kaybetmeler, gecmis
guzellikler, hatirlamalar, geri gelmeyecek olana yapilan huzunlu yolculuklar
ve elbette hatirlayamamak hakkinda incelikle kurdugu oykulerinden olusan
bir kitap. Oykulerde aile buyuklerinin Alzheimer'a dusmus akillarinin
hatirlayamadiklari, evlatlarin gormezden gelmelerinin karsisina cikan duvara
donusuyor. Kaybolanin, yitirilenin ardindan okura dusen agir bir huzun oluyor.
Unutmanin yasamamis olmak anlami tasiyip tasimayacagini sorgulayan yazar,
akil ile kalp arasindaki baga dikkat cekiyor Naar uitgeversinformatie.
2016-03-0434
Ars, Aytaç • Defo
Defo / Aytaç Ars. - 1. baskı. - İstanbul : İthaki, Mayıs 2014. - 334 pagina's ; 21 cm. (İthaki Yayınları ; 933)
ISBN 978-6053753797
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 18.00
Bibliotheekprijs : € 27.40
Geen uitgeversinformatie beschikbaar.
©2016 NBD Biblion
47
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-11-0756
Ashley, Katie • Sana ihtiyacım var
Sana ihtiyacım var / Katie Ashley ; çeviren: Derya Engin ; editör: Elçin Kazancı ;
redaksiyon: Canan Hatiboğlu. - 1. Baskı. - İstanbul : Novella, Kasım 2015. - 352
pagina's ; 21 cm. - Vertaling van: The proposition. - CreateSpace, 2012EPN:
1121505295 A 20-05-16.
ISBN 978-6053488330
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 21.00
Bibliotheekprijs : € 30.37
Emma, nisanlisini ve annesini kaybetmesinin ardindan kendisini ölesiye
yalniz hissetmektedir. Vücut saati de artik çocuk yapmasini söylemeye
baslayinca Emma onu dinlemeye karar verir, ama bir sorun vardir: Ortada
bu is için bir aday bile yoktur. Ve en umutsuz aninda karsisina Aidan çikar.
Ama Aidan çocuk yapmak isteyecegi son kisidir çünkü o çapkin, baglanma
sorunlari olan, uçari biridir. Birbirlerini taniyip önyargilarini astiktan sonra,
Emma ve Aidan kendilerinin de nereye gidecegini bilemedikleri, atesli,
heyecanli, tutku dolu bir yola girerler. Yolun sonuysa simdilik puslar ardindadir.
Naar uitgeversinformatie.
2016-11-0773
Ataşçı, Abdullah • Bırı̂ındar
Bırı̂ındar / Abdullah Ataşçı. - İstanbul : Everest, Ekim 2015. - 203 pagina's ; 20 cm. (Everest ; 1453. Türkçe Edebiyat ; 542)
ISBN 978-6051419268
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 18.00
Bibliotheekprijs : € 27.40
Dagda Duman Yeri Yok yazarindan yeni bir roman. Birîndar, anlaticilarinin
konustugu dil ile "birîndar" kelimesinin ait oldugu dil arasinda gerilimli bir
hattin romani. Bu defa dagda duman yeri var. Hatta dumanin kendisi de.
Birîndar duydugumuz ama bilmedigimiz bir yerlerden sesleniyor. Derin
koyaklarin, genis vadilerin, korkutucu uçurumlarin oldugu daglardan el
aliyor. Bilmedigimiz yerlerden seslendigi yetmiyor, bir de tanidigimiz ama
bilmedigimiz insanlardan bahsediyor. Asker askere benzemiyor, gerilla
gerillaya benzemiyor. Hepsi, hep birlikte "insan"a benziyor. Erdemleri ve
zaaflariyla, o "insan" cumhuriyetine. Abdullah Atasçi, sahici bir kalem, hakiki
bir kamerayla zorluga bakiyor. Bakarken davet de ediyor. "Gelin..." diyerek.
Kelimelerin edebiyata yaptigi sey büyük bir seydir. Edebiyatin da insanlara
yaptigi, keza. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
48
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-12-0920
Atasoy, Sevil • Acayip işler
Acayip işler / Sevil Atasoy. - 1. baskı. - İstanbul : DK Doğan Kitap, Kasım 2015. 198 pagina's ; 23 cm. - Op omslag: Polisiye / İnceleme. - Met literatuuropgaveEPN:
1124533699 A 03-06-16.
ISBN 978-6050930405
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 18.00
Bibliotheekprijs : € 27.40
"Acayip, ama gerçek. Çünkü gerçek her zaman acayiptir. Kurgudan daha
acayip." George Gordon Byron Adli Bilimler Uzmani Sevil Atasoy bu kez
acayip islerin pesine düsüyor... Inanci ugruna masum kadinlari bogan insaat
ustasi, namus için üç kizini öldüren milyoner isadami, arkadasinin cesedini
köpeklere yediren yakisikli genç, bebekleri öldüren güzel hemsire gibi acayip
katiller... Otlarin arasina düsmüs pul büyüklügündeki cam parçasi, otomobilin
filtresine takilip kalan çekirge ya da yirmi bes yil sonra bulunan tirnak gibi
acayip kanitlar...Gördügünü hatirlamayan, baskasi sanan ve bir gördügünü
bir daha unutmayan acayip taniklar... Mumyalar ve kemiklerle dolu acayip
olay yerleri... Sevil Atasoy'un deyimiyle "Okuyacaklarinizin bir bölümü,
'keske olmasaydi', bir bölümü ise, 'iyi ki oldu' diyeceginiz acayiplikler."
Hazirsaniz, karanlik ve ürküten bir dünyanin kapilari sizin için aralaniyor...
Naar uitgeversinformatie.
2016-03-0604
Atıcı, Selvi • Kimliksiz
Kimliksiz : bir Kayıp Şehir romanı / Selvi Atıcı. - 1. Baskı. - İstanbul : müptela, Eylül
2014. - 510 pagina's ; 21 cm
ISBN 978-6059021067
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 20.00
Bibliotheekprijs : € 29.57
Geen uitgeversinformatie beschikbaar.
©2016 NBD Biblion
49
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-06-2099
Aysu, Osman • Vahşi tutku
Vahşi tutku / Osman Aysu ; editör: Necdet Akkan. - İstanbul : Ephesus® Yayınları, 2015.
- 495 pagina's ; 22 cm
ISBN 978-6055358877
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 23.00
Bibliotheekprijs : € 32.36
Geen uitgeversinformatie beschikbaar.
2016-11-0776
Aysu, Osman • Kanlı rüya
Kanlı rüya / Osman Aysu ; editör: Necdet Akkan. - İstanbul : Ephesus® Yayınları, 2015. 457 pagina's ; 22 cm
ISBN 978-6059232012
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 22.00
Bibliotheekprijs : € 31.36
Bir mimarlik bürosunun patronu olan Tamer, görünürde çalisanlari ile birlikte
ve sira disi olmayan bir ortamda islerini yürütmektedir. Oysa bu madalyonun
görünen yüzüdür. Büroda çalisan kizlarin yakisikli ve kendileri ile aralarinda
daima mesafe birakan, bekâr ama ketum bir kisilik sergileyen patronlarina
olan ilgisi birbirleriyle yaptiklari sohbetlerde kendini göstermektedir. Ayni
duygularla iç içe olan fakat bunu dillendirmeyip ancak hayallerinde yasatan
Aylin ise çok zarif, çok hos ve güzel bir kizdir. Aylin'in bu farkliligini bir süre
sonra fark eden Tamer'in, Aylin'e duygusal bakis açisiyla yaklasmasi ve
karsilik bulmasi ile her sey degismeye baslar. Bu degisim geriye dönük
kanli ve devam eden seri cinayet olaylarinin ortaya çikmasi ile bambaska
bir hal alir. Basta aldatilmak ve bilinmeyenler karsisinda bocalayan Aylin'in
Tamer'le olan iliskisi içini kemiren süpheyle devam ederken, Tamer kimsenin
bilmedigi ve bazi seyleri kimselere açiklayamamanin ruhsal depresyonunu
yasamaktadir. Fakat Tamer'in bu ruhsal sarsintiyi yasamasinin ana nedeni
Aylin'dir... Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
50
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-12-0923
Azevedo, Francisco • Palma'nın pirinci
Palma'nın pirinci / Francisco Azevedo ; çeviri: Kübra Tekneci ; editör: Enis Köksaldı. - 1.
baskı. - İstanbul : Kafka®, Ekim 2015. - 391 pagina's ; 21 cm. - Vertaling van: O Arroz
de Palma. - Rio de Janeiro : Editora Record, 2008.
ISBN 978-6054820221
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: turk
: III
: € 20.00
: € 29.38
Palma'nin Pirinci, José Custódio ve Maria Romana'nin mutlu bir gelecek icin
ciktiklari arayisla baslayan buyuleyici bir aile destani. Yeni evli bir cift olarak
yirminci yuzyilin basinda Brezilya'ya goc eden José ve Maria, yanlarinda ozel
bir hediye de tasimaktadir. Ciftin buyuk ogullari Antonio ise bundan yuz yil
sonra, kendisi de coktan buyukbaba olmus yasli bir adam olarak, annesiyle
babasinin yuzuncu evlilik yildonumlerini kutlamak icin verecegi yemegin
hazirliklarini yaparken, hem kendisinin hem de annesiyle babasinin, halasinin,
kardeslerinin, cocuklarinin, yegenlerinin ve torunlarinin hayatlarina geri
donup tekrar bakmaktadir. Yasli Antonio'nun ailesini digerlerinden ayiran sey,
mutluluk icin gizli bir malzemeye sahip olmasidir: evlendikleri gun annesiyle
babasina verilen sihirli pirinc cuvali. Buyusu ates ve zaman kadar eski olan
bu pirincin yardimiyla, Antonio'nun ailesi hayatin en zorlu donemlerini
atlatabilmistir. Lirik bir dille yazilan Palma'nin Pirinci, insan ruhunun kirilgan
ama yine de guclu dogasini gozler onune serdigi gibi, muhtac oldugumuz
zamanlarda sevdiklerimizin sagladigi teselliyi de buyuk bir icgoruyle
yakalamayi basariyor. (Tanitim Bulteninden) Naar uitgeversinformatie.
2016-11-0419
Barker, Dawn • Kırık dökük
Kırık dökük / Dawn Barker ; çeviren Öznur Özkaya ; redaksiyon Merve Süzer. - 1. Baskı.
- İstanbul : Yabancı, Ocak 2016. - 405 pagina's ; 21 cm. - Vertaling van: Fractured. Sydney NSW : Hachette Australia, ©2013EPN: 1124534407 A 03-06-16.
ISBN 978-6055016661
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 21.00
Bibliotheekprijs : € 30.37
Bu etkileyici ve duygusal çikis romani sadece psikolojik bir gerilim olmakla
kalmiyor, ayni zamanda yeni anne olmus bir kadinin en büyük korkusunu
tüylerinizi ürpertecek bir gerçeklikle gözler önüne seriyor. Tony endiseliydi. Esi
Anna yeni dogan bebekleriyle pek basa çikamiyordu. Anna bir bebek sahibi
olmayi öyle çok istiyordu ki, Jack dogdugunda, hastaneden eve bir aile olarak
dönmek ikisini de çok mutlu etmisti. Tüm bunlarin sadece alti hafta önce
olduguna inanmak zordu. Fakat Anna o zamandan beri kendisi gibi degildi. Bir
an aglarken bir sonraki anda fazlasiyla iyimser bir hal aliyordu. Tony bunun
yeni dogan bir bebekle basa çikmaya çalisirken normal oldugunu, Anna'nin
bu yeni duruma alismaya çalistigini düsünmüstü. Kendisi isiyle mesguldü ve
zamanla her seyin düzelecegine emindi. Fakat isler hiç de öyle olmadi. Simdi
Anna ve Jack kayipti. Ve Tony bir seylerin fazlasiyla yanlis oldugunu nihayet
fark ediyordu... Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
51
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-11-0429
Bilgen, Bige • Çıǧ gibi
Çıǧ gibi / Bige Bilgen ; editör: Can Güçlü. - Birinci basım. - İstanbul : Feniks, Kasım
2015. - 206 pagina's ; 21 cm. - (Feniks Kitap ; 56. Roman ; 51)
ISBN 978-6054726578
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 18.00
Bibliotheekprijs : € 27.40
Babasi, Cüneyt henüz küçük bir çocukken terk etmistir annesini ve onu.
"Sevmiyorum, sevemiyorum," demistir ve çikmistir yasamlarindan. Annesinin
ölümünden sonra da asla tam anlamiyla baba-ogul gibi olmamislardir
Cüneyt'le. Simdi Cüneyt, yasamini birlestirmek istedigi kadini bulmus, evlilik
düsleri kurmaktadir.Tek bir pürüz vardir: Nisanlisi Semra, Cüneyt'in babasiyla
tanismak istemektedir. Cüneyt ve babasi, Semra'nin sevecen ve yapici dogasi
sayesinde kisa süre içinde iliskilerini yeniden kurmaya baslayacak ve aile
olma yoluna girecektir. Ancak rastlantilar ve bu üç insanin siradisi noktalarda
çakisan yazgilari, önlerine tüm planlarinin ve niyetlerinin disinda bir gelecek
sunacaktir. Birbirlerini yeni kesfetmisçesine seven aile üyeleri, bu gelecege
hazir midir? Naar uitgeversinformatie.
2016-11-0715
Bodrožić, Ivana • Hiçbir yer oteli
Hiçbir yer oteli : roman / Ivana Bodrožić ; Hırvatça aslından çeviren Zeljka Milanko. 1. basım. - İstanbul : Aylak Adam, Kasım 2015. - 144 pagina's ; 20 cm. - Vertaling van:
Hotel Zagorje. - Wenen : Paul Zsolnay Verlag, 2010EPN: 1124535527 A 03-06-16.
ISBN 978-6059115735
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 19.00
Bibliotheekprijs : € 28.39
Savasin orta yerinde umudunu kaybetmeyen dokuz yasinda bir kiz. Annesi ve
agabeyiyle alti yil boyunca dokuz metre kare bir odada yasayip anavatanini
ve babasini kaybetmenin guclukleriyle mucadele ediyor. Hirvatistan'in ic
savasla taninmaz hale gelmis Vukovar kentinde, ozel hayatlarin siyasetle nasil
kusatildigini, savasin nasil olaganlastigini anlatiyor Ivana Bodro?i?. "Dairenin
acik pencereleri, dayanilmaz bir yaz ogleden sonrasi, Vuka Nehri'ndeki
delirmis kurbagalar... Iki koltugun arasindan gecip sarki soylu?yorum: Kim
soyler, kim soyler, Sirbistan ku?cu?ktu?r sarkisini. Babam gazetesini kapatiyor
ve bana donuyor, gerildigini hissediyorum" Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
52
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-03-0427
Çelebi, Nurgül • Aşka dokunmak
Aşka dokunmak / Nurgül Çelebi. - 1. baskı. - İstanbul : müptela, Şubat 2015. - 283
pagina's ; 21 cm. - Met literatuuropgaveEPN: 1120644992 A 10-05-16.
ISBN 978-6059021173
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 18.00
Bibliotheekprijs : € 27.40
Geen uitgeversinformatie beschikbaar.
2016-06-2101
Coben, Harlan • Şantaj
Şantaj : her günah bırakır / Harlan Coben ; çeviren: Cumhur Mısırlıoğlu ; editör: Elçin
Kazancı. - 1. baskı. - İstanbul : Marti, Şubat 2015. - 528 pagina's ; 21 cm. - Vertaling
van: The innocent. - Londen : Orion, 2005.
ISBN 978-6053485612
Genre
: turkth
Winkelprijs
: € 19.00
Bibliotheekprijs : € 28.39
Geen uitgeversinformatie beschikbaar.
©2016 NBD Biblion
53
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-05-1957
Erdem, Nehir • Deli Divane
Deli Divane / Nehir Erdem. - 2. Baskı. - İstanbul : müptela, Mart 2015. - 406 pagina's ;
21 cm. - (Nehir serisi)
ISBN 978-6059021197
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 19.00
Bibliotheekprijs : € 28.39
Geen uitgeversinformatie beschikbaar.
2016-06-2078
Erdem, Tuncer • Uzak kış, kayıp güz
Uzak kış, kayıp güz : roman / Tuncer Erdem ; kitap editörü: Murat Yalçın. - 1. baskı. İstanbul : YKY, Eylül 2015. - 189 pagina's : illustraties ; 21 cm. - (Yapı Kredi Yayınları ;
4450. Edebiyat ; 1265). - CD's bij werkboek.
ISBN 978-975-08-3385-4
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 18.00
Bibliotheekprijs : € 27.40
Geen uitgeversinformatie beschikbaar.
©2016 NBD Biblion
54
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-11-0728
Ertem, Sadri • Kaybolan adam
Kaybolan adam : seçilmiş öyküler / Sadri Ertem ; hazırlayan: Adnan Özyalçıner. - Birinci
basım. - İstanbul : Evrensel Basım Yayın, Ekim 2015. - 216 pagina's ; 20 cm. - (Evrensel
Basım Yayın ; 652)
ISBN 978-6053313670
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 20.00
Bibliotheekprijs : € 29.38
Sadri Ertem'in öykülerinde mizahla gerçeklik iç içe geçer. Bürokratik iliskilerle
toplumsal çeliskilerin dogasinda var olan saçmalikla mizah duygusunu hemen
her öyküsünde bulabilirsiniz. Onun öyküleri, okundugunda buruk bir aci,
bir yürek sizisi duymaniza neden olacagi gibi, biyik altindan da güldürüp
düsündürtecektir sizi. Naar uitgeversinformatie.
2016-06-2075
Genç, Nihat • İslamcı erol nasıl çıldırdı?
İslamcı erol nasıl çıldırdı? : roman / Nihat Genç ; editör Nazlı Berivan Ak. - 1. baskı. Ankara : APRIL, Eylül 2015. - 173 pagina's ; 21 cm. - (Yayın ; no: 149)
ISBN 978-6055162580
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 18.00
Bibliotheekprijs : € 27.40
Geen uitgeversinformatie beschikbaar.
©2016 NBD Biblion
55
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-06-2093
Gerritsen, Tess • Sona kalan
Sona kalan / Tess Gerritsen ; çeviren: Bahar Yaldız Çelik ; editör: Gamze Büyükkaya ;
redaksiyon: Işıl Kocaoğlan. - İstanbul : Martı, Haziran 2015. - 477 pagina's ; 21 cm. Vertaling van: Last to die. - Londen : Bantam Books, 2013.
ISBN 978-6053482413
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: turkth
: III
: € 21.00
: € 30.37
Geen uitgeversinformatie beschikbaar.
2016-12-0922
Girgiç, Orhan • Radyocu
Radyocu / Orhan Girgiç ; editör: Nil Yüzbaşıoğlu. - İstanbul : Boyut, Kasım 2015. - 240
pagina's ; 21 cm
ISBN 978-975-23-1166-4
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 18.00
Bibliotheekprijs : € 27.40
"Insanlarin köse bucak sakladiklari sirlari çogaldikça, yalnizlik duvarlari
da ayni hizla yükselmiyor mu?" Medyanin taninmis isimlerinden Orhan
Girgiç'in ikinci romani Radyocu'nun kahramani Naci Bakirtan, Yalniz Kalpler
Treni adini verdigi programinda dinleyicilerine iste böyle sesleniyor. Sonra
da ekliyor: "Herkes bu trenin yolcusu sayilmaz mi bir bakima? Kimi birkaç
durak için biniyor, kimi nereden bindi ne zaman inecek hiç belli degil."
Ama isin gerçegi su ki, asil yalniz adam kendisidir aslinda. Uzun yillardir
sürdürdügü mesleginde içine sinecek basariyi bir türlü yakalayamamistir...
Umutsuz aski Adalet'le tuhaf bir iliski yasamaktadir... Ve cani gibi sevdigi
annesiyle paylastigi evine, konuk akinlari yüzünden yatmadan yatmaya
ancak ugrayabilmektedir. Naci Bakirtan, 12 Mart darbesinden sonra
karanliklara gömülen baskentin caddelerinde, sokaklarinda kendisi için
bir çikis yolu arayarak dolasirken bambaska bir maceraya sürüklenir.
Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
56
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-11-0767
Güç, Turhan • Fırtınada iki kelebek
Fırtınada iki kelebek / Turhan Güç ; editör: Orhan Suveren. - İstanbul : Ozan Yayıncılık
Ltd., 2015. - 256 pagina's ; 20 cm
ISBN 978-6054723935
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 18.00
Bibliotheekprijs : € 27.40
Istanbul medyasindan bir gazeteci, Bandirma'da yerel 'Hakikat Gazetesi'nin'
sahibi olan dayisini ziyarete gelir. Sohbet sirasinda dayisina Erdek
yakinlarindaki 'Kyzikos Antik kalintilari'ni gezmek istedigini söyler. Dayisi,
bu konudaki uzmanin o sirada kentte avukatlik yapmakta olan yakin dostu,
Muhsin Bey oldugunu söyler ve hakkinda kisa bir bilgi verdikten sonra
yegenini Muhsin Bey'in bürosuna gönderir. Ama gazetecinin dayisinin Muhsin
Bey'le ilgili anlattiklari öylesine ilginçtir ki onunla ilgili ayrintilari ögrenmek,
antik kent gezisinden daha heyecanlidir. Gazeteci; Muhsin Bey ile olan
arkadasligini ilerletir ve ondan bu kitaba konu olan hikayenin ayrintilarini
ögrenme firsati bulur. Naar uitgeversinformatie.
2016-12-0915
Güçlü, Şafak • Karabasan
Karabasan : onlar pusuda uyumanızı bekliyor!.. / Şafak Güçlü ; editör Ayşegül A.
Şahin. - İstanbul : HİÇ Yayınları, Ekim 2015. - 265 pagina's ; 21 cm. - Roman korkuEPN:
1124534040 A 03-06-16.
ISBN 978-6058479975
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 20.00
Bibliotheekprijs : € 29.38
Geen uitgeversinformatie beschikbaar.
©2016 NBD Biblion
57
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-12-0924
Güçoburlar • Güçoburlar
Güçoburlar / derleyenler Kutlukhan Kutlu, Aslı Tohumcu. - 1. baskı. - İstanbul : DK
Doğan Kitap, Kasım 2015. - 175 pagina's ; 20 cm. - Op omslag: Edebiyat / Öykü.
ISBN 978-6050930412
Genre
: turkvh
Winkelprijs
: € 18.00
Bibliotheekprijs : € 27.40
Gucoburlar... Tahakkum arzusunun, despotlugun ve diktatorlugun
farkli cehreleri... 15 yazardan 15 oyku... "... kitleleri kendi suretinde
bicimlendirmeye, kendi hamuruyla yogurmaya calisan kisi, tarih icinde farkli
cehrelere sahip olsa da, nihayetinde hep ayni pozu veriyor, benzer hasletler
sergiliyor. Iste bu kitap, o farkli cehreleri ve benzer hasletleri, farkli bakis
acilarindan resmetmeye yonelik bir cabanin urunu." (Tanitim Bulteninden)
Naar uitgeversinformatie.
2016-11-0421
Hudson, W.H. • Eflâtun diyar
Eflâtun diyar : roman / William Henry Hudson ; İngilizce aslından çeviren Güneş
Demirel. - 1. basım. - İstanbul : Aylak Adam, Şubat 2015. - 301 pagina's ; 20
cm. - (Aylak Adam ; 69. Roman ; 25). - Vertaling van: The purple land. - 1904. Oorspronkelijke titel: The purple land that England lost. - 1885EPN: 1124537066 A
03-06-16.
ISBN 978-6059115087
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 20.00
Bibliotheekprijs : € 29.38
Eflâtun Diyar, Ingiliz Richard Lamb'in karisini baskent Montevideo'da birakarak
ekmek parasi ugruna yollara düsmesinin ve Uruguay'da insanoglunun hem
vahsiligine hem de iyilikseverligine birinci elden tanik olusunun hikâyesidir.
Virginia Woolf'un da en sevdigi yazarlardan olan W. H. Hudson, Eflâtun
Diyar'da yalnizca dogayi degil, insanlik hallerini betimlerken de ustaligini
konusturur ve bizleri acimasiz ama bir o kadar da mutlu bir dünyada
maceraya çikartir. "Hepimiz yanlis bir sekilde, bos yere mutlulugun pesinden kosuyoruz. Bir zamanlar mutluluga sahiptik fakat onu hor gördük;
zira doganin bütün çocuklarina bahsettigi yalnizca eski ve geleneksel bir
mutluluktu. Bizlerse, Bacon ya da baska bir hayalperestin bulacagimizi
garanti ettigi daha büyük bir mutlulugu bulmak ugruna, saf mutluluktan
uzaklastik. Oysa yalnizca dogayi fethetmemiz, sirlarini ögrenmemiz ve onu
sadik kölemiz haline getirmemiz gerekiyordu; iste o zaman dünya cennet
haline gelirdi, bütün erkekler ve kadinlar da Âdem ve Havva'ya dönüsürlerdi."
Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
58
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-11-0717
Hussain, Fawaz • Mezopotamya'nın kumları
Mezopotamya'nın kumları / Fawaz Hussain ; Fransızca'dan çeviren Nillgün Diner. Birinci basım. - İstanbul : Ayrıntı, Kasım 2015. - 238 pagina's ; 20 cm. - (Ayrıntı ; 942.
Sarı Kitaplar Dizisi ; 6). - Vertaling van: Les sables de Mésopotamie. - Parijs : Éditions
du Rocher, 2007EPN: 1124535985 A 03-06-16.
ISBN 978-6053140481
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 18.00
Bibliotheekprijs : € 27.40
Cocukluk yillariyla romanina baslayan yazar, bu metninde Amûdê sehrini bir
karakter olarak kurgulayip, sehrin atmosferini olay orgusu icinde islemektedir.
Bu sehir atmosferinde, tarihi durum okuyucuya yansitilirken Amûdê
sinemasinin yakilmasi, oldurulen cocuklar ve viraneye donen Cezîre'nin
oykusu akici bir dille anlatilmaktadir: Ancak bir kez bizim tarafa gectiler
mi, sigirciklarin bir kismi ya sobaya ya da sislere gecirilip firina girerdi.
Kuslarin gubreyle kamufle ettigimiz metal tuzaklara ya da sogut agacindan
yapilan buyuk sepetlerin icine girmelerine yardimci olduk, sonra da sopanin
ucuna bagli ipi uzaktan cekerek hapsolmalarini saglardik. Yazar pek cok
farkli karakterin gozuyle anlatir olaylari. Anlaticinin, delileri birkac sozle
akillandirmakla unlu buyukannesi gibi karakterleri ustaca konusturmasi
dikkat cekici. Bir donem anlatisi olarak da okunabilecek roman, ic ice gecmis
olaylar zinciri ve karakter tiplemeleriyle edebi bir solen niteligi tasimaktadir.
Naar uitgeversinformatie.
2016-11-0416
İplikçi, Müge • Babamın ardından
Babamın ardından / Müge İplikçi ; editör: Çiğdem Uğurlu. - İstanbul : Everest, Kasım
2015. - 214 pagina's ; 20 cm. - (Everest ; 1463. Türkçe Edebiyat ; 546)
ISBN 978-6051419367
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 19.00
Bibliotheekprijs : € 28.39
Ülker'in, kaybettikten sonra hayalinde gökyüzüne yerlestirip yildizlara emanet
ettigi babasini, yani Ömer'i özleyisini; annesini, kardesini, alev saçli Mary
Sunset'i, oyunlarin gözdesi o kadini, yani Pullu'yu ve ailesini kaplayan sis
rengi bulutlarin arasindan siyrilip bir dünya kurma gayretini, yazarin ustaca
kurgulayip derinlikli bir dille kaleme aldigi romanindan okumak, gerçek bir
edebiyat söleni. Savas borusunu öttürdü, biz öldük, onlar yasadi. Savasin
adini koyanlar yasadi. Savasmayanlar yasadi. Savasi bilmeyenler; bilmeden
cepheyi sevenler yasadi. Evsizligin ne demek oldugunu bilmeyenler, yasadi.
Göçün ne demek oldugunu bilmeyenler, yasadi. Savasi eski, ecnebi bir film
gibi izleyenler, yasadi. Biz, biz sadece öldük. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
59
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-12-0914
Karapınar, Berrin • Beni özle olur mu?
Beni özle olur mu? / Berrin Karapınar ; editör: Can Kara. - 1. Baskı. - İstanbul : müptela,
Ekim 2015. - 207 pagina's ; 22 cm. - (Ses Serisi ; 1)
ISBN 978-6059021425
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 19.00
Bibliotheekprijs : € 28.39
Yazar Berrin Karapinar'in Ses adli üçlemesinin ilk kitabi "Beni Özle Olur mu?"
askin dokunmaya ihtiyaci olup olmadigini soruyor.Yillarca sadece bir ses
olarak pesinden gelen Cihan'in, Firuze'nin hayatinda gittikçe daha çok yer
kaplayan varligi yavas yavas görünür olmaya basliyor. Cihan ete kemige
büründügünde neler oldugu ise yazarin esprili ve keyifli anlatimiyla aktariliyor.
Fantazyaya göz kirpan bu romantik hikâye, tuhaf çiftimizin eglenceli ve
neredeyse polisiye maceralari ile keyifli bir okuma ve okur gülümsemesi vaat
ediyor. Naar uitgeversinformatie.
2016-11-0745
Kaşıkçıoğlu, Erdem • üç altın gün
üç altın gün : her yerde ölüm vardı / Erdem Kaşıkçıoğlu. - Birinci baskı. - İstanbul :
Belge Yayınları, Kasım 2015. - 348 pagina's ; 21 cm. - (Belge Yayınları ; 793.
Marenostrum Dizisi)
ISBN 978-975-344-657-0
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 20.00
Bibliotheekprijs : € 29.38
''Gece oldugunda ise bütün isyanlarini, öfkelerini, özlemlerini bu karanliga
gömüyorlardi. Bu yabanci topraklarda ölebilecekleri, mezarlarinin burada
olacagi, cenazelerinin bile artik yurda dönemeyecegi gerçegi buz gibi
dikiliyordu karsilarina. Gündüz birbirleriyle yaptiklari sohbetlerde savas
kahramanligi, zafer ve sehitlik mertebesi üzerine söylenen sözler yalandi. Asil
olan gecenin karanliginda, yakin bir zamanda hatta belki yarin ölebilecekleri
düsüncesiyle yasadiklari o derin, keskin ve yikici korkuydu.''Üç Altin Gün,
çok uzakta kalmis, unutulmus, unutturulmus bir savasi okura hatirlatmak
istiyor. Köylerini ilk defa terk eden gençlerin, savas yolundaki saskin, ürkek
ve dehsetli günlerinin anlatildigi bir öykü. Anadolu'dan kopartilan, uluslararasi
çikar çevrelerinin hesaplarindan habersiz gençlerin yasadigi kisisel yikimlara
odaklanan bir yüzlesme bu kitap. Belgelerden, tanikliklardan yola çikan
ama insana dokunmaktan korkmayan Erdem Kasikçioglu, Kore Savasi
özelinde savaslarin korkunç yüzünü, sert ve yalin bir dille okura sunuyor.
Istatistiklerde kaybolan, okul görmemis, kimisi Türkçe bile bilmeyen yoksul
Anadolu çocuklari için yaktigi kisisel agiti okurla bulusturarak büyütüyor. Üç
Altin Gün, Kore Savasi ile ilgili ertelenmis hakiki bir itiraf, bir hesap sorma...
Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
60
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-03-0425
Kaygusuz, Sema • Yere düşen dualar
Yere düşen dualar / Sema Kaygusuz. - Yedinci Basım. - İstanbul : metis, Mart 2014. 300 pagina's ; 20 cm. - (Metis edebiyat. Roman). - 1e druk: İstanbul : Doğan Kitap,
2006EPN: 1120633109 A 10-05-16.
ISBN 978-975-342-953-5
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 21.00
Bibliotheekprijs : € 30.37
Geen uitgeversinformatie beschikbaar.
2016-11-0414
Kopan, Yekta • Aşk mutfaǧından yalnızlık tarifleri
Aşk mutfaǧından yalnızlık tarifleri : öykü / Yekta Kopan. - 12. basım. - İstanbul : Can,
Mart 2015. - 156 pagina's ; 20 cm. - Vertaling. - 1e druk: 2001EPN: 1124534709 A
03-06-16.
ISBN 978-975-07-2527-2
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 18.00
Bibliotheekprijs : € 27.40
Ilk öykü kitabi olan Fildisi Karasi ile çok olumlu tepkiler alan Yekta Kopan,
duru, abartisiz, akici dili, yasamin içinden seçilmis, sasirtici ayrintilarla
zenginlestirilmis konulariyla; hüzün ve duygusallikla mizah ve ironiyi dengede
tutmayi basaran kurgulariyla, Türk edebiyati içinde kedine özgü yolunu
bulmus görünüyor. Olayin ön planda tutuldugu öyküleri, titizlikle islenmis,
fazlaliklardan arindirimlis, çok yönlü, çok boyutlu karakterlerle donatilis,
'insan olan' türlü seyle bezenmis. Gerçekçi bir anlatim içinde hayalgücüne
de çok yer vermesi, Yekta Kopan'in öykülerinin öne çikan özelliklerinden.
'Yasam kurgulanmalidir' diyor Yekta Kopan ve insanlik durumlarindan beslenen
öyküler yaziyor. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
61
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-11-0774
Korat, Gürsel • Rüya körü
Rüya körü : roman / Gürsel Korat ; kitap editörü: Devrim Çakır. - YKY'de 1. baskı.
- İstanbul : YKY, Eylül 2015. - 218 pagina's ; 21 cm. - (Yapı Kredi Yayınları ; 4491.
Edebiyat ; 1271). - Oorspronkelijke uitgave: Istanbul : İletişim Yayınları, 2010EPN:
112453749X A 03-06-16.
ISBN 978-975-08-3391-5
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 19.00
Bibliotheekprijs : € 28.39
Zamanin sahibi yok... Geçmis, gelecek ve simdi'ye dair bir roman: Rüya
Körü Yine Dog?du Tanyildizi (2014) ve Zaman Yeli (2015) adli romanlari da
YKY'den çikan Gürsel Korat'in kendine özgü dilinden yeni bir roman: Rüya
Körü... Sürekli yok olmaya mahkûm bir simdi'nin çemberinde, biri gelecekle,
digeri geçmisle sinanan iki adam... Hassas ve kirilgan ruhundan azap
yelegini bir türlü çikaramayan umutsuz âsik Stefanos ile tutkusu, cazibesi ve
kudretiyle kaderinin sinirlarini zorlayan Andronikos: Biri rüyalarinda gelecekte
yasanacaklari görüyor, digeri geçmiste olup bitenleri... Hirsin, öfkenin, taht ve
ask kavgalarinin arasinda birbirlerine yaklastikça bütünlenen zaman, ikisini
de kendi yoluna sürüklüyor. Bizans'in ve Selçuklu'nun los koridorlarinda, eski
Anadolu'nun rüzgârli ovalarinda dolasan Gürsel Korat'tan, geçmisi ve gelecegi
kirilgan bir simdiki zamanda bulusturan, rüyayi gerçege, gerçegi rüyaya
dönüstüren bir roman... Gürsel Korat, "edebi yapitlarinda ölüm, aci, tutku,
ask, din, metafizik, yoksulluk, esitlik, korku, saplanti gibi konulara ve klasik
edebiyatlara özgü trajik unsurlara, modern sonrasi dönemin egilimleriyle
yaklasir; ayrica zaman kavramini irdeler. Deyim yerindeyse "açiklayan" ve
"anlatan" bir edebi yapi kurmakla ilgilenmez, o daha çok "yeniden kuran" bir
izlegin pesindedir." Naar uitgeversinformatie.
2016-12-0921
Kutlu, Mustafa • Hesap günü
Hesap günü / Mustafa Kutlu. - 1. Baskı. - İstanbul : Dergâh Yayınları, Kasım 2015. - 157
pagina's ; 21 cm. - (Türk edebiyatı ; 52. Hikâye. Mustafa Kutlu Serisi ; 35). - Ondertitel
op omslag: "Hikâye"EPN: 1124535268 A 03-06-16.
ISBN 978-9759956660
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 18.00
Bibliotheekprijs : € 27.40
Mustafa Kutlu'nun Hesap Günü adli hikayesi tipik bir Mustafa Kutlu hikayesi
aslinda. Yani yazarin okurlari için bilindik bir yola sahip. Kutlu, hikayelerinin
genel özelligi olan sohbet eder gibi anlatim, adeta tek oturumluk okumalar
burada da var. Hesap Günü bir 'hesap günü' hikayesi ayni zamanda.
Vefat etmis olan Bedir beyin, tabutun içindeyken görüp duymasi üzerine
kurgulanmis bir sohbet hikayesi gibi. Baska bazi eserlerinde oldugu gibi
yine zaman kavraminin delik desik edildigini görüyoruz. Yani, yasa ve yillara
çok takilmamak gerekiyor. Yine çogunlukla Bedir'in anlattigini sandigimiz
hikayede anlatici olarak bazen bizzat yazar da katiliyor. Hesap Günü'nün ana
fikri Kur'an-i Kerim'de birkaç farkli ayette geçen 'dünya hayati bir oyundan,
oyalanmadan, eglenceden ibarettir' cümlesine dayaniyor. Bedir gelgitler
yasayan ilginç bir adam olarak bu dünya hayatinin bir oyalanma oldugunu
bize göstermis oluyor. Kutlu zaman zaman 'Biz Türklerin iki özelligi vardir.
Pratik ve pragmatik olmak. O sebeple bizden filozof çikmaz, aksiyon adami
çikar.' gibi çarpici tespitlerini de yazdiklarinin içine yerlestirmeyi ihmal
etmiyor. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
62
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-11-0738
Maḥfūẓ, Naǧīb • Yağmurda aşk
Yağmurda aşk : roman / Necib Mahfuz ; çeviren: Ayça Çınaroğlu ; editör: Alkım Özalp.
- Birinci basım. - İstanbul : Kırmızıkedi, Aralık 2015. - 152 pagina's ; 20 cm. - (Kırmızı
Kedi Yayınevi ; 534. Çağdaş Klasikler ; 24). - Vertaling van: a[-Hubb taht al-matar. - [alQāhira] : Maktabat Miṣr, 1973EPN: 1124536507 A 03-06-16.
ISBN 978-6059799706
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 18.00
Bibliotheekprijs : € 27.40
Yagmurda Ask, 1967 yilinda gerçeklesen Alti Gün Savasi sonrasindaki Kahire'yi
ve baslarindan geçen felaketlerin ardindan kendi yollarini çizmeye çalisan
farkli karakterleri anlatiyor. Savasta kaybedilenlerin yani sira insanlarin
zaaflari ve kendi yarattiklari trajediler, basedilmesi gereken acilari gün yüzüne
çikarirken ülkede vatanseverlikten fuhusa kadar her konuya karsi duyulan
hassasiyet, "yeni" ile "eski"nin ahlaki degerler çerçevesinde çatismasina ve
gelecekle ilgili süphelere neden oluyor. Yagmurda Ask'ta toplumsal ikilemlerin
yasandigi bu ortamda, ask acisi çeken unutulmaz karakterlerin mutlulugu
ve aski aramasina ve yeni baslangiçlara yelken açmalarina sahit olacaksiniz.
Naar uitgeversinformatie.
2016-11-0408
Mantel, Hilary • Gazza sokağında sekiz ay
Gazza sokağında sekiz ay / Hilary Mantel ; çeviren Müge Çavdar ; kitap editörü Berna
Kılınçer. - 1. Basım. - İstanbul : Alfa®|Edebiyat, Ocak 2016. - 383 pagina's ; 20 cm.
- (Alfa ; 2908. Edebiyat ; 186). - Vertaling van: Eight months on Ghazzah Street. Londen : Viking, 1988.
ISBN 978-6051712314
Genre
: turkps
Winkelprijs
: € 20.00
Bibliotheekprijs : € 29.38
Bir haritaci olan Frances Shore esinin isi nedeniyle onunla birlikte Suudi
Arabistan'a gelir. Ingiliz çift Gazza Sokaginda firmanin onlar için tuttugu
daireye yerlesir. Ama Krallik kadinlarin ev hapsinde tutuldugu, kapali kapilarin
arkasinda rüsvetle idare edilen, çalisan yabancilarin içki ve paradan baska bir
sey düsünmedigi karanlik bir labirenttir. Yabanci, baskici Müslüman kültüre
uyum saglamaya çalisan Frances hapsoldugu dairede giderek kimligini, kadin
benligini yitirirken, üst kattaki bos daireden duydugu sesler yasamini bir anda
altüst edecek bir siddet ve felaket firtinasini beraberinde getirir."Frances
sehrin dis görünüsüne bakiyordu hep, oysa insanin kendi kafasinda insa
ettigi içsel sehir daha önemlidir. Orasi, olasiliklarin mabedinin bilginiz
disinda yükseldigi yerdir; üstelik planlamacilarin kontrolüne de tabi degildir."
Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
63
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-11-0405
Miller, Raine • Değerli şeyler
Değerli şeyler / Raine Miller ; çeviren Tuba Özkat ; redaksiyon Merve Süzer. - İstanbul :
Yabancı, Şubat 2016. - 341 pagina's ; 21 cm. - (Blackstone Serisi ; 4. Kitap). - Vertaling
van: Rare and precious things. - CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014. (The Blackstone Affair ; Book 4)EPN: 1123986673 A 27-05-16.
ISBN 978-6055016746
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 21.00
Bibliotheekprijs : € 30.37
Birbirini tamamlayan bir çift. Sahip olduklari sevginin ne kadar degerli
oldugunu anlayan bir kari-koca. Huzura varmak için en karanlik korkularla
yüzlesmeye hazir iki âsik. "Sana havaya ihtiyaç duyar gibi ihtiyaç duyuyorum.
Sen benim havamsin, Brynne."New York Times Bestseller Blackstone serisinin
dördüncü kitabinda Ethan ve Brynne, zor elde ettikleri asklari için savasmak
ve mutluluklarini korumak üzere geri dönüyor...Italyan sahilindeki rüya gibi
balayilarindan dönen Blackstone ailesi, degerli bebeklerinin dogumu ve yeni
bir ev kurmak için hazirliklara baslamisti. Ancak geçmisten gelen bir hayalet
iliskilerinin temelini sarsacak, böylece her sey birbirine girecekti. Ethan ve
Brynne birbirleri için her zamankinden daha fazla savasmak zorundaydi.
Naar uitgeversinformatie.
2016-11-0762
Nesbø, Jo • Kardan adam
Kardan adam / Jo Nesbo ; çeviren: Can Yapalak. - 1. baskı. - İstanbul : Doğan
Kitap, Ekim 2015. - 503 pagina's ; 21 cm. - Vertaling van: The snowman. - 2010. Oorspronkelijke titel: Snømannen. - Oslo : Aschehoug, ©2007. - Vertaald uit het Engels
naar het oorspronkelijke Noors.
ISBN 978-6050930115
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: turkth
: III
: € 23.00
: € 32.36
Yilin ilk kari yagmistir. Jonas gece yarisi uyandiginda annesini evde
bulamaz. Ondan geriye sadece bir iz kalmistir: Bahçede kendiliginden
belirmis bir kardan adamin boynuna sarili duran pembe bir atki. Jonas'in
annesine hediye ettigi atki...Dedektif Harry Hole kayip kadinla kendisine
ulasan imzasiz mektubun arasinda bir baglanti oldugundan süphelenir. Ilk
arastirmanin sonucunda son on yilda on bir kadinin, yilin ilk kari yagdiginda
kayboldugu ortaya çikar. Cesetleri yok eden katilin aklinda korkunç bir plan
vardir. Ve bu planda Harry Hole'a dehset verici bir basrol öngörülmüstür.
Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
64
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-06-2082
Nevill, Adam • Ritüel
Ritüel / Adam Nevill ; İngilizceden çeviren: Osman Bulut ; editör: Ömer Çiftci. - 1.
Baskı. - İstanbul : Pegasus Yayınları, Eylül 2015. - 407 pagina's ; 21 cm. - (Pegasus
Yayınları ; 1171. Bestseller Roman ; 522). - CD's bij werkboek. - Vertaling van: The
ritual. - Londen : Pan Books, 2011.
ISBN 978-6053436713
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: turkgr
: III
: € 21.00
: € 30.37
Geen uitgeversinformatie beschikbaar.
2016-03-0417
Öğüt, Gündüz • Nehrin iki yakası
Nehrin iki yakası : roman / Gündüz Öğüt ; illustrasyonlar: Remzi San. - 1. Baskı. Istanbul : yitiK ülkE yaYınLArı, Nisan 2015. - 300 pagina's : illustraties ; 20 cm. Omslagtitel: VPB almanak 2016 deel I. - Met register.
ISBN 978-6054841721
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 19.00
Bibliotheekprijs : € 28.39
Geen uitgeversinformatie beschikbaar.
©2016 NBD Biblion
65
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-05-1633
Okyay, Cem • Kapı
Kapı : roman / Cem Okyay. - Birinci Basım. - İstanbul : Kırmızıkedi, Mayıs 2014. - 390
pagina's ; 20 cm. - (Kırmızı Kedi Yayınevi ; 318. Türk Edebiyatı ; 64)
ISBN 978-6054927340
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 19.00
Bibliotheekprijs : € 28.39
Geen uitgeversinformatie beschikbaar.
2016-04-0886
Önder, Nilüfer • Tanrım beni görünür kıl
Tanrım beni görünür kıl / Nilüfer Önder. - 1. baskı. - İstanbul : Potkal Kitap, Haziran
2015. - 320 pagina's ; 20 cm. - (Potkal Kitap Yayınları ; 32)
ISBN 978-6054841912
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 19.00
Bibliotheekprijs : € 28.39
Geen uitgeversinformatie beschikbaar.
©2016 NBD Biblion
66
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-11-0412
Özakman, Kerem • Bir eylem gecesi
Bir eylem gecesi : öyküler / Kerem Özakman. - Birinci basım. - Ankara : Bilgi Yayınevi,
Ekim 2015. - 153 pagina's ; 20 cm
ISBN 978-975-22-0599-4
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 18.00
Bibliotheekprijs : € 27.40
Sevgili okur, Annem Turkiye'nin en iyi tiyatro cevirmenlerindendi. Babam
ise bu ulkenin yetistirdigi en iyi tiyatro yazarlarindan biriydi. Ancak ozellikle
cumhuriyet tarihimizi anlatan belgesel romanlari ile ulkenin kalbine taht
kurdu. Onlar bu hayattan cekilip giderken bizlere cok degerli iki miras
biraktilar; piril piril, aydinlik, tertemiz bir soyadi ve yazma egilimi. Bu egilimin
sonucu yazdigim siirlerim ilk iki kitabimda yer aldi. Elinizde tuttugunuz oyku
kitabim ise ucuncu calismam. Ne anlattin bu oykulerde derseniz; bizi biz
yapan vicdani degerleri, guclu kisilik ozellikleri, iyi niyetleri ama ayni zamanda
zaaflari, kontrol edilemeyen ofkeleri, takintilari, oc alma duygulari ile insani
anlatmaya calistim. Duygular, siirsel betimlemeler, kara mizah ve sasirtici
surprizli finaller. Ben yazarken cok keyif aldim, umarim siz de okurken ayni
keyfi alirsiniz. -Kerem Ozakman Naar uitgeversinformatie.
2016-11-0727
Özpetek, Ferzan • Sen benim hayatımsın
Sen benim hayatımsın : roman / Ferzan Özpetek ; İtalyanca aslından ceviren Şemsa
Gezgin. - 2. basım. - İstanbul : Can, Aralık 2015. - 237 pagina's ; 20 cm. - Vertaling van:
Sei la mia vita. - Milaan : Mondadori Libri S.p.A., ©2015EPN: 1124537589 A 03-06-16. 1. basım: 2015.
ISBN 978-975-07-2773-3
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 19.00
Bibliotheekprijs : € 28.39
Hayatin tüm renklerine tutkuyla bagli, hepsi bir digerinin öyküsüyle beslenen
ilginç karakterler: aktör olmak isteyen bir santral operatörü, narsist bir
trans, yildizlarin ihanetine ugramis bir kasiyer, kleptoman bir prens...
Aski ve dostlugu tüm benlikleriyle olumlayan bu kahramanlarin sevgisiyle
sarmalanmis ünlü bir yönetmen... Her engelle daha büyüyen, çilginca bir
ask... ve Roma... Ferzan Özpetek'ten gerçek sevginin gücüne dair, sahici bir
kadere baskaldiri romani. Çünkü sadece çilgincasina âsik olanlar, bir insani
sevmenin ne demek oldugunu bilir. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
67
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-11-0407
Puzo, Mario • Baba
Baba / Mario Puzo ; çeviren Zeynep Umuroğlu Çetinol. - !#Birinci basım. - İstanbul :
E Yayınları, 2015. - 542 pagina's ; 20 cm. - Vertaling van: The godfather. - New York :
Putnam, 1969. - Oorspronkelijke uitgave, vertaald door Özoy Süsoy: 1995.
ISBN 978-975-390-343-1
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: turk
: III
: € 23.00
: € 32.36
Siddet dolu, kati, kirilan ama bükülmeyen bir 'gelenek'. Gerekirse kanla
korunan alternatif bir 'ahlak'. Bir 'jest' olarak ölünen ve öldürülen, stilize bir
'savas'. Hatirlanacak ve unutulacak ne çok sey var... Soluk kesici bir roman,
soluk kesici bir film. Naar uitgeversinformatie.
2016-03-0433
Şatana, Nazan Şara • Ayasofya'da gece buluşması
Ayasofya'da gece buluşması : o gece Ayasofya'dan sesler geliyordu... : "Bizans
İmperatoru I. Justinianus, eserini bir de benden dinle!" / Nazan Şara Şatana ; editör:
Devrim Yalkut. - İstanbul : Destek Yayınları, Eylül 2015. - 317 pagina's ; 21 cm. (Destek Yayınları ; 591. Edebiyat ; 227)
ISBN 978-6053110224
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 19.00
Bibliotheekprijs : € 28.39
Geen uitgeversinformatie beschikbaar.
©2016 NBD Biblion
68
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-03-0432
Snow, Emily • Medcezir
Medcezir / Emily Snow ; çeviren: Gülfem Çırak ; editör: Elçin Kazancı. - 1. Baskı. İstanbul : Novella, Ocak 2015. - 304 pagina's ; 21 cm. - Vertaling van: Tidal. - 2012EPN:
1120640741 A 10-05-16.
ISBN 978-6053485513
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 19.00
Bibliotheekprijs : € 28.39
Geen uitgeversinformatie beschikbaar.
2016-11-0723
Swanson, Peter • Öldürmeye değer kişiler
Öldürmeye değer kişiler / Peter Swanson ; Türkçesi Esat Ören. - 1. basım. - İstanbul :
Altın Kitaplar, Aralık 2015. - 295 pagina's ; 22 cm. - Vertaling van: The kind worth
killing. - Londen : Faber & Faber, 2015.
ISBN 978-975-21-2074-7
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bibliotheekprijs
: turkth
: III
: € 18.00
: € 27.40
Lily Kintner Heathrow Havalimani, bekleme salonunun barinda Ted
Severson'la tanisir. Içilen martinilerin sayisi arttikça aralarindaki samimiyet de
artar. Bu iki yabanci kendileriyle ilgili en mahrem sirlari birbirlerine anlatirlar.
Ted, karisi Miranda'nin kendisini bir hafta önce aldattigini ögrendigini söyler.
Belki de en basindan beri birbirlerine uygun degildirler. Sohbet ilerledikçe Ted
yari saka karisinin ihaneti yüzünden onu öldürmek istedigini açiklar. Bu sok
edici itiraf karsisinda Lily, ona bu konuda yardim edebilecegini söyleyerek
isi içinden çikilmaz bir hale sokar. Ne de olsa herkes bir gün ölecektir,
birkaç çürük elmayi zamanindan önce topraga göndermenin ne sakincasi
olabilir ki? Bir anda bu ikili kendilerini ölümcül bir kedi-fare oyununun
içinde bulurlar; her sey bittiginde yalnizca bir kisi hayatta kalabilecektir.
Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
69
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-11-0417
Turan, Ozan • Hayatta olmaz
Hayatta olmaz / Ozan Turan. - 1. baskı. - İstanbul : Hayykitap, Aralık 2015. - 160
pagina's ; 21 cm. - (Hayykitap ; 328. Edebiyat ; 22)
ISBN 978-6059841344
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 18.00
Bibliotheekprijs : € 27.40
"Bu dünyada üzüntüyü, derdi kederi tadan her insan sanslidir. Dönüp arkana
baktiginda hiç kötü bir seyle karsilasmadiysan ya cesaretin yoktur ya da bir
fanusun içinde yasamissindir."Liseden beri arkadas olan, üniversite mezunu
iki ahbap çavus. Küçük bir evde yasiyorlar. Issizler, parasizlar ve yirtmak için
proje üstüne proje gelistiriyorlar. Ama mutluluk, onlari sokakta karsilastigi
akrabasindan kaçan ergen gibi görmezden geliyor! Deftere yazdirabildikleri
son bakkal isyan ediyor; son bes ayda kalkistiklari besinci is olan tavuk döner
isi de batiyor. Artik Guinness yetkililerinin telefonlarina çikacak yüzleri de
kalmiyor! Cenk'in kiz arkadasi var ama kontör bakiyesi 0,57 kurus oldugu
için, ancak o aradiginda konusabiliyorlar. Kizin babasinin gözü mühendis
Kemal'i damat yapmakta. Atilgan ise yarin yokmus, dünü de unutmus gibi
yasiyor. Çalismak istiyor ama, içsel yolculuk hesabi, çekyatinda uyuyarak
bol bol benligini dinlendiriyor. Ozan Turan'in ikinci kitabi Hayatta Olmaz!
Hayykitap tarafindan yayimlandi. Kitap, hüzün dozu da olan, mizahla iç içe
geçmis bir hikâyeyi anlatiyor. Yazarin su sözü kitabin ana temasini ortaya
koyuyor: "Her sey güzel olacaksa kötüye ne olacak, ona da firsat vermeliyiz."
Naar uitgeversinformatie.
2016-04-0890
Türkkan, Tuğrul • Arjantin rüyası
Arjantin rüyası / Tuğrul Türkkan. - 1. Basım. - İstanbul : Alfa®, Mayıs 2015. - 413
pagina's ; 20 cm. - (Alfa ; 2774. Roman ; 134)
ISBN 978-6051710785
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 19.00
Bibliotheekprijs : € 28.39
Geen uitgeversinformatie beschikbaar.
©2016 NBD Biblion
70
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-11-0732
Ümit, Ahmet • Elveda güzel vatanım
Elveda güzel vatanım / Ahmet Ümit ; editör: Mehmet Said Aydın. - 1. basım. - İstanbul :
Everest, Aralık 2015. - 557 pagina's : illustratie ; 23 cm. - (Everest ; 1474. Türkçe
Edebiyat ; 550). - Met literatuuropgaveEPN: 1123719462 A 25-05-16.
ISBN 978-6051419480
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 22.00
Bibliotheekprijs : € 31.36
1926 yilinin o hüzünlü sonbahari. Osmanli Imparatorlugu yikilmis, genç
cumhuriyet ayaklarinin üzerinde durmaya çalisiyor. O büyük altüst olusun
içinde bir adam: Sehsuvar Sami... Bir zamanlarin Ittihat ve Terakki fedaisi,
simdilerin yorgun komitacisi. Sehsuvar Sami'nin etrafinda dönen amansiz
bir entrika. Bir yanda kaybettigi ama hiçbir zaman yüreginden çikartamadigi
sevgilisi Ester, öte yanda yasanilan tarihsel bozgun... Kaybedilen bir ülke,
kaybedilen bir sehir, kaybedilen bir hayat. Ve aklinda hep ayni soru: Devlet
mi kutsaldir, yoksa insan mi? "Ölüm, sehirlerimizi kaybetmekle baslar." Kim
söylemisti bu cümleyi hatirlamiyorum, ne yazik ki dogru... Dogru, lakin eksik.
Ölüm, sehirlerimizi kaybetmekle baslar, vatanimizi kaybetmekle neticelenir.
Sahi nedir vatan? Bir toprak parçasi mi, uçsuz bucaksiz denizler, derin
göller, yalçin daglar, verimli ovalar, yemyesil ormanlar, kalabalik sehirler,
tenha köyler mi? Hayir, bütün bunlarin ötesinde bir anlam tasir vatan. Ne
sadece toprak parçasi, ne su havzalari, ne agaç silsilesi... Annemizin sefkati,
babamizin saçlarina düsen ak, ilk askimiz, dogan çocugumuz, dedelerimizin
mezarlaridir vatan... Vatani olmayan insanin hayati da olmaz. Evet, bir
vakitler zihnim, kalbim bu fikirlerle doluydu. Simdi? Simdi bilmiyorum...
Naar uitgeversinformatie.
2015-43-2963
Van Gasse, Lies • Nel
Nel : een zot geweld / Lies Van Gasse & Peter Theunynck. - Amsterdam :
Wereldbibliotheek, [2016]. - 218 pagina's : illustraties ; 30 cm. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-284-2661-0
Niveau/leeftijd : III
Winkelprijs
: € 29.99
Bibliotheekprijs : € 30.79
Lies Van Gasse en Peter Theunynck werden gegrepen door het levensverhaal
van Nel, de vrouw van de bekende Vlaamse schilder Rik Wouters (1882-1916),
en maakten er deze schitterende graphic novel over. Nel, de dochter van
een postbode uit Koekelberg bij Brussel, wil iets maken van haar leven. Ze
is gebiologeerd door de wereld van schilders en beeldhouwers, daar loopt
ze Rik Wouters tegen het lijf. Rik is een jonge, talentvolle kunstenaar en Nel
wordt zijn model, zijn muze en zijn vrouw. Via hem wil ze onsterfelijk worden
en daar heeft ze alles voor over. Maar dan slaat het noodlot toe: de Eerste
Wereldoorlog breekt uit en soldaat Wouters belandt als krijgsgevangene in
Kamp Zeist in Nederland. Daar blijkt al snel dat hij kanker heeft. Rik sterft in
een ziekenhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam. Nel is nauwelijks dertig
en toch is haar leven al voorbij. Nu de ogen van haar magiër gedoofd zijn,
bestaat ze niet meer. De dichter Peter Theunynck laat Nel zelf haar tragische
leven vertellen in een beeldrijke, beklijvende taal. Dichter en kunstenaar Lies
van Gasse brengt het verhaal in beeld. Dat levert op elke bladzijde vuurwerk
op. Naar uitgeversinformatie.
©2016 NBD Biblion
71
Plusaanbod 2016 - 25
Fictie
2016-03-0436
Yurdakul, Doğan • Manşeti yıkın!
Manşeti yıkın! / Doğan Yurdakul. - 1. baskı. - İstanbul : DK Doğan Kitap, Haziran 2014. 331 pagina's ; 21 cm
ISBN 978-6050921076
Genre
: turk
Winkelprijs
: € 19.00
Bibliotheekprijs : € 28.39
Geen uitgeversinformatie beschikbaar.
©2016 NBD Biblion
72

Benzer belgeler