Oyun merakl›lar› için

Transkript

Oyun merakl›lar› için
CD Özgür Yazılımlar
LINUXnet CD3
Oyun merakl›lar› için
Birbirinden güzel ve e¤lenceli tam 101 ücretsiz
oyun ve Unreal 2004 demosu bu CD’de
inux kullan›c›lar› genellikle
çok fazla oyun
oynamazlar. Ancak
hepimizin zaman zaman da olsa
oyun oynamaya ihtiyac› var. Bu
özel CD’mizde Linux için
birbirinden farkl› toplam 101
adet ücretsiz oyunu inceledik
ve bir araya toplad›k. Ayr›ca
son zamanlar›n en popüler
L
oyunu olan Unreal Tournament
2004’ün deneme versiyonunu
da ekledik. CD’de yer alan
oyunlar› s›n›flara ay›rd›k.
Böylece seçim yaparken
zorlanmayacaks›n›z. Bu
oyunlar›n ço¤u basit olmas›na
ra¤men oldukça zevkli. Oyunlar
hakk›nda bilgi için web
sitelerine bakabilirsiniz.
Tam sürüm oyunlardan baz›lar›
3rd Person
BZFlag
Phobia III - Edge Of
Humanity 1.0
acm 5.0
AirTraffic 0.3.1
BFRIS 1.1.2 glibc
FPS
Arcade
3D Pong 0.4
Abuse-SDL 0.6.0
Missle Command
1.0.1
MotherOfAllGravity
Games
Oddspace
Penguin Command
1.6.1
Steroid 0.6
SuperTux
X-Bomber 0.8
Board
3Dc 0.8.1
Ace of Penguins 1.1
Aleph One/SDL
BZFlag 1.7e6
Crystal Space
Deathchase 3D
Doom Legacy 1.41
RTS
Copter Commander
Freeciv
HuntForGold
Simulation
Racing
Celestia
FACHODA Complex
FGKicker
Football Manager
Cosmos of Methos
Senken
Space Racer 0.2.4
Trophy 1.0.7
Sports
Role Playing
SpaceCup 0.3.1
XSkat 3.4
C'Nedra
Daimonin
Egoboo
EternalLands
Scorched3D
Turn Based
Strategy
Civil
QuantumStarSE
Battle for Wesnoth
‹lk kullanan siz olun!
Gelecek Bireysel Linux 3.0
En güncel Türkçe Linux sürümü
G
BL’nin bu sürümünde
uygulamalar›n seçimi
konusunda büyük bir baflar›
elde edilmifl. Her uygulamadan bol
olsun mant›¤› yerine sadece
gerekli ve kullan›fll› uygulamalar
seçilmifl. Böylece dosya boyutu
azalt›labilmifl. Masaüstü yöneticisi
olarak KDE 3.2.0 seçilmifl. KDE’nin
bu yeni versiyonunda neredeyse
tamamen Türkçelefltirilmifl daha
h›zl›, kullan›fll› ve fl›k bir masaüstü
bulunuyor. GBL görsellik aç›s›ndan
da son derece baflar›l›. Arka
planlarda genellikle gök mavisi
12 LINUXnet 2004
a¤›rl›kl› renklerle karfl›laflacaks›n›z.
Mozilla 1.4.1 taray›c›s› ile birlikte en
s›k kullan›lan Flash, Shockwave ve
Java gibi eklentiler de gelmekte.
Bu sürümde eski sürümde de
bulunan Synaptic paket
güncelleyicisi yer al›yor. Ancak bu
kez apt-get arac› tercih edilmemifl.
Gelecek Bireysel Linux 3.0, Türk
masaüstü kullan›c›lar›n›n ihtiyac›n›
yeterince karfl›layabilecek son
derece özenli haz›rlanm›fl bir
sürüm. Kurumsal kullan›c›lar için
ise Gelecek Kurumsal Linux’u
öneriyoruz.
www.LINUXnet.com.tr

Benzer belgeler

Points of presence

Points of presence MTCAG data center and NOC 2nd Floor floor 4, North room, Rack C5 NDK, Sita coloroom, Rack 20

Detaylı