MD Mizah

Transkript

MD Mizah
MD MİZAH BÜLTENİ
Sayfa
T.C. Ziraat Bankası Müfettişleri Derneği Mizah Bülteni
Genel Denetim
Kitlesi
Esprileri anlayamazsanız
endişe etmeyin
Dikkat!
Ateş Serbest
Esprilerin tamamı
belden yukarı olsa da
ne olur ne olmaz
Bize Her Yer
Ziraat
e-M LA
BANKAMIZIN 148. YILI KUTLU OLSUN
MD Mizah
Ocak 2012
3. Sayı
DOĞAN GÖRÜNÜMLÜ CĠVCĠV
Ocak 2012 / 3. Sayı
Sayfa 1
MD MİZAH BÜLTENİ
Saygıdeğer Üstatlarımız ve MüfettiĢ ArkadaĢlarımız,
2012 yılını karĢıladığımız bu güzel kıĢ günlerinde, içinizi ısıtması
temennisi ile 3. sayımızı siz değerli üyelerimizin beğenisine sunma
mutluluğunu yaĢamaktayız.
Her ne kadar iĢ yoğunluğu nedeniyle yayım faaliyetlerimiz ağır aksak
ilerlemekte ise de elimizden gelen tüm çabayı sarf ettiğimizden Ģüphe
duymamanızı ümit eder, sağlık ve esenlikler dileriz.
Bu sayıda:
Müfettişin Turne Macerası
2
Müfettiş Yardımcısının Turne
Macerası
2
Yeni Teftiş Sistemi İnsani
Yardım Paketi
3
Müfettiş Yardımcısı Seti
3
Kısa Kısa Haberler
4
Röportaj
5
Modern Alternatif Dağıtım
Kanalları
6
Karikatür Köşesi
7-8
Şaşı Bak Şaşır
9
Dernek Faaliyetleri
10
Ocak 2012 / 3. Sayı
Saygılarımızla,
e-mola ekibi
Sayfa 2
MD MİZAH BÜLTENİ
MÜFETTĠġĠN TURNE MACERASI
ĠSAġAHAN KUM
Geçen hafta Ġstanbul'da bir taksi
Ģoförüyle aramızda geçen komik
bir diyaloğu paylaĢmak istedim:
Cuma akĢamı Akif Benk ve Mustafa Yıldırım Üstatlarla Akif Üstadın
arabasıyla Ġstanbul'dan Ankara'ya
gideceğiz. Üstatlar beni Kartal
köprüsünden alacaklar. Soğanlık misafirhanesinden taksiyle Kartal köprüsüne gidiyorum.
Taksi Ģöfürü: Abi Kartal köprüsüne niye gidiyorsun, otobüse mi bineceksin?
- Sayılır. Arkadaşlar bekliyor, Ankara'ya gideceğiz arabayla.
Taksi Ģöfürü: Abi ara arkadaĢını gelmiyorum de, birlikte gideriz, km'si 2,5 TL'den yaklaĢık 1.200
TL tutar.
- Sağ olasın ben Kartal köprüsünde ineyim (gülüyorum).
Taksi Ģöfürü: Abi kusura bakma (bozuluyor) gülüyorsun ama ben sorarım böyle, müĢteriye seçenek
sunuyorum. Bu da bir hizmet. Taksiyle Ģehirlerarası yolculuk yapanlar var. Otobüsten iyi, taksiyle
rahat rahat gidersin.
- Şimdiki otobüsler senin taksinden çok daha rahatlar biliyorsun.
Taksi Ģöfürü: Koltuğu rahatsa n'olmuĢ abi, onlarda da benim muhabbetim yok.
- (Gülüyorum) Peki kabul eden oldu mu; yani İstanbul’dan Ankara’ya götürdüğün yolcu oldu mu hiç?
Taksi Ģöfürü: Son 7-8 yıldır olmadı ama BEN ġANSIMI DENĠYORUM BÖYLE.
MÜFETTĠġ YARDIMCISININ TURNE MACERASI
Pazartesi günü, teftiĢte bulunduğu Karaburun/Ġzmir ġubesi’nden hareket yazısı giren
MüfettiĢ Yardımcısı X’ten, Cuma gününe kadar haber alınamadı. Sevenlerinin yüreğine su
serpen haber, MüfettiĢ Yardımcısının Çanakkale ġubesi’nin
teftiĢine baĢlama yazısı girmesiyle geldi. Oldukça dinlenmiĢ
ve keyifli olduğu görülen X’in,
TeftiĢ Ġzahnamesinde bulunan
mutad vasıtayı kendince yorumlayarak kiraladığı bir tekneyle Ege Denizi’ne açıldığı, birkaç Yunan adası
gezdikten sonra Çanakkale’ye vardığı öğrenildi. Akıllara “bunu tahakkuk ettirebilecek mi?” sorusunu
getiren X’in “Haberli teftiĢ iyi oldu, lojmanı temizlemiĢler” yorumu Kuruldaki geleceği hakkında çeĢitli
spekülasyonlara yol açtı.
Ocak 2012 / 3. Sayı
MD MİZAH BÜLTENİ
Sayfa 3
YARDIM KURULUġLARINDAN MÜFETTĠġLERĠMĠZE
DESTEK
Yeni teftiĢ sistemine geçtiğimiz bu
günlerde iĢ temposunun
yanında
bir de yeni sisteme adapte olmaya
çalıĢan MüfettiĢlerimizin imdadına
yardım kuruluĢları yetiĢti!
Yeni teftiĢ sistemiyle kolaylaĢan
birçok iĢin yanı sıra yeni bir sisteme alıĢmak ve hakkıyla anlamak
ayrı bir mesai ve bu mesaide yorgun
düĢen MüfettiĢlerimiz artık yalnız
değiller. Ülkemizin güzide yardım kuruluĢları MüfettiĢlerimize yardım için kolları sıvadı ve bir dizi uygulama, makale ve oyun bulunan insani yardım paketini tüm MüfettiĢlerimize gönderdi…
Ġçinde “Hızlı Tıklama”, “Yorulmadan Copy/Paste”, “Geç rapor baĢlatanlar için kriz yönetimi”, “Fihristte
Kayboldum”, “Aaah nerde o eski TeftiĢler”, Mühür ve kaĢeyi özleyenler için de “Mühür ve KaĢe Vurma
Oyunu” gibi birçok faydalı ve yardımcı unsur var.
MüfettiĢ Yardımcılarından Erdi Yola: “Çok memnunuz, Allah razı olsun ama devamı gelmeli; mesela
muavinler olarak rapora ulaĢmak için üstadın sicil numarasını giriyoruz, 3-5 defa unutmamız sorun olmuyor ama sonraki unutmalarımız sırasında çok mağdur oluyoruz. Üstadın sicil numarasını unutmama
üzerine de bir hafıza güçlendirici eğitim olmalı” dedi.
e-mola ekibi: “Biz ona kısa ve pratik bir çözüm bulduk Erdiciğim. Adına da not alma diyoruz. Basitçe
Ģöyle iĢliyor: Ġlgili üstadın sicilini kaybetmeyeceğin herhangi bir yere not alıyorsun.
E-MOLA’DAN DEV HĠZMET:
MÜFETTĠġ YARDIMCISI SETĠ
Güncel Mevzuat (Bireysel ve Ticari hariç olup, belirtilenler ekstra ücrete tabidir.)
2011 Yeterlik Sınav Soruları (Bu konuda yardımlarını esirgemeyen Tetkik MüfettiĢleri X ve Y’ye
teĢekkürü borç biliriz; ancak, bu sınava yetiĢtiremedik, bi dahakine artık.)
Nezaret Üstadına Nezaret Raporu Beğendirme Püf Noktaları
Refakat Değerlendirme Formları (Refakat Üstadlarının imzaları sorununu henüz biz de halledemedik,
ümidimiz ilerleyen sayılarda…)
Henüz 1 yılını doldurmadığından izin hakkı olmayan kurul üyeleri için BaĢkanlık’tan izin koparma
teknikleri.
Ġade olunan TeftiĢ ve SoruĢturma Raporları (Zaten MüfettiĢ bir Ģeyin nasıl yapılması gerektiğini değil
nasıl yapılmaması gerektiğini bilen kiĢi olduğundan bu konudaki MüfettiĢ Yardımcısı eğitimlerine
özellikle önem veriyoruz.)
Ocak 2012 / 3. Sayı
MD MİZAH BÜLTENİ
Sayfa 4
KISA KISA KISA… HABERLER (!)
KeĢan Müftüsü'nü protesto etmek Ġçin Taksim
Meydanı’nda toplanan
bir grup "Hepimiz Noel
Babayız" sloganları eĢliğinde yürüyüĢ yaptı.
Tüm çağrılara rağmen
dağılmayan gruba müdahale eden emniyet güçleri, grup baĢkanı Y. Yolcu
(bkz. üstteki resim) baĢta
olmak üzere noel baba kıyafetli toplam 8 göstericiyi göz altına aldı. ġahıslar, emniyetteki
ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar.
İstanbul’da piyasaya sahte Amerikan Doları sürmeye çalışan bir çete çökertildi. İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’nden yapılan
açıklamada çete üyeleriyle birlikte çok sayıda
sahte 100 dolarlık banknotun ele geçirildiği bildirildi. Ele geçen banknotların üzerinde ise
çete lideri M.C.AĞA’nın
fotoğrafının olması, görenlere “Bu kadar da ego olmaz!” dedirtti.
Ocak 2012 / 3. Sayı
MD MİZAH BÜLTENİ
Sayfa 5
RÖPORTAJ
Borsada Umduğunu Bulamayan
Yusuf, Yatırımlarını Sinema
Endüstrisine Yönelttiğini Açıkladı.
Cüneyt ARKIN’ın Dünyayı Kurtaran
Adam filminin Amerika Birleşik Devletleri’nde yakaladığı başarıdan ilham aldığını belirten Yusuf (sağda ortada), sinema serüvenini ilk kez e-mola okuyucuları için anlattı.
Ağırlıklı olarak MüfettiĢlerden oluĢan
okurlarımız öncelikle sinema filmi
çekecek parayı nerden bulduğunuzu
merak ediyor.
Çakma film endüstrisinin en iyi yanlarından biri sıfır maliyet felsefesiyle çalıĢıyor olması. Sonuçta Hollywood filmlerinin çakmalarını çekiyorsunuz. Kafayı
kullanıp çoğu sahneyi orijinal filmden
araklama Ģansınız var. Bu sektörde bir
dijital kamera ve birkaç hevesli arkadaĢla neler baĢarabileceğinizi bilseniz ĢaĢarsınız. Örneğin, çocuğun doğumundan
önce bir dijital kamera almıĢtım. Filmleri
çekerken onu kullandım. Bütün filmlerde
hem yapımcılık, hem yönetmenlik hem
kameramanlık yaptım. Hatta Karayip
Korsanlarının çakmasında Kaptan Jack
Sparrow rolünü bizzat kendim oynadım.
Çakma Star Wars’da Anakin Skywolker
rolü karĢılığında montaj falan iĢlerini Ġsa
halletti. Bir taĢla iki kuĢ vurmuĢ oldum.
Ġsa’nın o göbekle Anakin Skywolker’ı
değil de; örneğin Obi Van Kenobi’nin
yaĢlı halini oynaması daha iyi olmaz
mıydı diye sormadan edemiyoruz.
Dediğim gibi bizim sektörde sıfır maliyet felsefesi var. Bazen felsefenizden
ödün vermemek için zor kararlar vermek
zorunda kalabiliyorsunuz. Ġsa’ya Anakin
rolünü vermem de böyle bir karardı.
Diğer taraftan, Ġsa’nın canlandırdığı
göbekli Anakin karakteri, filme çakma
filmlere özgü bir komedi unsuru kattı.
Ocak 2012 / 3. Sayı
Sayfa 6
MD MİZAH BÜLTENİ
MODERN ALTERNATĠF DAĞITIM KANALLARI
Acun Ilıcalı’nın yarıĢma programlarından kazandığı paralar ile banka
satın alacağı söylenmekte. Ġddialara göre Hamdi Bey’i de Banka Genel Müdürlüğü’ne getireceği söylenen Acun’un bankası için kullanmayı düĢündüğü ATM cihazlarının prototiplerinin dahi sipariĢ verildiği bilgisi edinildi. ĠDDĠALI BĠR SEÇĠM. BAKALIM BDDK NE DĠYECEK.
{
BUNA YORUM YAPMAK,
YARATICILIĞA SAYGISIZLIK OLACAĞINDAN,
S ES S ĠZ KA LMA HAK K IM IZ I
KULLANIYORUZ...
Ocak 2012 / 3. Sayı
MD MİZAH BÜLTENİ
Sayfa 7
KARĠKATÜR KÖġESĠ
Ocak 2012 / 3. Sayı
MD MİZAH BÜLTENİ
Sayfa 8
KARĠKATÜR KÖġESĠ
Ocak 2012 / 3. Sayı
MD MİZAH BÜLTENİ
Sayfa 9
ġAġI BAK ġAġIR
GERİ ÇEKİLME; Bu metotta önce resme iyice yaklaşın. Gözlerinizi burnunuzun ucuna odaklayın ve resimden yavaş yavaş uzaklaşın. 10-20 cm. uzaklaştığınızda hafiften bir derinlik yakalayacaksınız. Bundan sonra o derinliğe odakladığınızda kendinizi resmin o üç boyutlu dünyası içinde bulacaksınız...
YANSIMAYI KULLANMA; Bu metot uygulama açısından en kolay metotlardan biridir. Resme bakarken
ekranın ardında oluşan yansımanıza odaklanın. Bir süre sonra kendi görüntünüze odaklanırken resim
içindeki derinliği de yakalayacaksınız. Bundan sonra o derinliğe odakladığınızda kendinizi resmin o üç boyutlu dünyası içinde bulacaksınız...
Ocak 2012 / 3. Sayı
Sayfa 10
MD MİZAH BÜLTENİ
MÜFETTĠġLER DERNEĞĠ RESĠM SERGĠSĠ
09 OCAK — 20 OCAK TARĠHLERĠ ARASI MĠTHATPAġA SANAT GALERĠSĠNDEYĠZ
Dernek Yönetimi
72 aydır görev merkezine dönemeyen Ziraat Bankası
MüfettiĢi turnede yaptığı resimlerle ilk sergisini açtı.
Resimlerde ortaya konulan farklı anlatım üslubu
sanatseverlerin ilgisini çekerken MüfettiĢin programındaki
Ģubelerde gergin bir bekleyiĢe neden oldu.
Kamil ÖNDER (Başkan)
Yaşar YOLCU
Vehbi Bahadır YALÇIN
Melih TARHAN
Sezgin KARBUZ
Mustafa Can AĞANER
İlknur TEREYAĞOĞLU (Yedek Üye)
İsmail YILMAZ (Yedek Üye)
İsaşahan KUM (Yedek Üye)
Ferhat Fahri HAMEŞ (Yedek Üye)
Dernek Denetim Kurulu
Fatma Gülşah KAHRAMAN
Murat AYDEMİR
Ferhat ERDOĞAN
Onur Kurulu
Atilla MERMER
Mehmet ERTÜRKMEN
Ali KIRBAŞ
e-mola Ekibi
Çağrı KARDEŞ
Ferhat Fahri HAMEŞ
Furkan ÇALIŞKAN
İsaşahan KUM
Murat AYDEMİR
Katkıda Bulunanlar
Aytekin GÜZELİŞ
Cihan ÖZTÜRK
Enis BAL
İlhan YENİAYDIN
Muharrem ÖZEK
Mustafa Can AĞANER
Ş. Çağrı GÜLŞEN
Volkan IŞIKHAN
Yaşar YOLCU
Yusuf Selçuk ŞİMŞEK
Ocak 2012 / 3. Sayı

Benzer belgeler

MD Mizah

MD Mizah ġAġI BAK ġAġIR

Detaylı