PSIR - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Transkript

PSIR - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
DERS BİLGİLERİ Ders
Türk Siyasal Hayatı (1980 sonrası)
Ön Koşul Dersleri
-
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
PSIR 342
6
3+0
3
5
Dersin
Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Dersin Amacı
Ders 1980’den günümüze Türk siyasal hayatına dair gelişme ve
tartışmaların kapsamlı bir biçimde ele alınmasını amaçlar
Ders, 12 Eylül’den günümüze kadarki süreçte aralarında sivil-asker
Dersin İçeriği
ilişkileri, neoliberal ekonomik politikalar, siyasal İslam, milliyetçilik,
Kürt sorunu, merkez çevre ilişkileri gibi ana başlıkları içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Siyaset Biliminin temel kavramları tanımlar ve
aralarında bağlantı kurar
Temel siyasal deyimleri ayırt eder
Siyasal gelişmeleri belirli ifade ve kavramlara göre
yorumlar
Temel ideolojik veya siyasal yaklaşımları ayırt eder
Siyasal gelişmeleri sınıflandırır
Dünyadaki bağlantısız gibi görünen gelişmeleri
ilişkilendirir
Siyasal önderlerin günlük konuşmalarını sorgular
Türkiye ve başka yerlerdeki belirli gelişmelerin
ardındaki nedenleri kavramaya, açıklamaya ve
aralarında bağlantı kurmaya başlar
Mevcut gelişmeleri daha iyi değerlendirir
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenim
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
1,3,4,14
1,2,3
A,B,C
1,2,3
A,B,C
1,2,3
A,B,C
1,2,3
A,B,C
1,2,3
A,B,C
1,2,3,14
1,2,3
A,B,C
1,2,3,7,14
1,2,3
A,B,C
1,2,3,14
1,2,3
A,B,C
1,2,3,7,14
1,2,3
A,B,C
1,2,3,14
1,2,7,14
1,2,3,14
1,2,14
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
2
3
4
5
6
7
Ön Hazırlık
Giriş
Merkez-Çevre Yaklaşımı
Mardin, Şerif. 1973.
”Center-Periphery
Relations: A Key to
Turkish Politics?”
Daedalus 102: 169190.
Güçlü Devlet Geleneği
Heper, Metin. 1985.
The State Tradition
in Turkey. North
Humberside: The
Eothen Press. (Ch.
1, ”Introduction”,
Ch. 4.,
”TheDevelopment of
Bureaucratic
Transcendentalism”)
1980 sonrası Neoliberal Politikalar
Modern Türkiye’de
Siyasi Düşünce,
Liberalizm, Cilt 7,
(İstanbul: İletişim,
2005)
1980 sonrası Neoliberal Politikalar II
Yalman, Galip.
2009. Transition to
Neoliberalism: The
Case of Turkey in
the 1980’s.
İstanbul: İstanbul
Bilgi University
Press.
Türkiye’de Siyasal İslam
Modern Türkiye'de
Siyasi Düşünce:
İslamcılık, Cilt 6
(Istanbul: İletişim,
2004)
Türkiye’de Siyasal İslam II
White, Jenny B.,
Islamic Mobilization
in Turkey: A Sudy in
Vernacular Politics,
Seattle and London:
University of
Washington Press,
2002.
8
9
10
Merkez Sol: CHP-SODEP-HP-SHP-CHP
Merkez Sağ: AP-ANAP-DYP
Sivil Toplum
11
Türkiye ve Avrupa Birliği
12
Adalet ve Kalkınma Partisi
İlter Turan, “Old
Soldiers Never Die:
The
Republican
People’s Party of
Turkey,”
South
European Society and
Politics, 11/3 (2006),
559-78.
Ümit Cizre, “From
Ruler to Pariah: The
Life and Times of the
True Path Party,” in
Rubin and Heper
(eds.)
Political
Parties in Turkey
(London: Frank Cass,
2002), 82-101.
Yael Navaro-Yashin,
“Uses and Abuses of
‘State
and
Civil
Society”
in
Contemporary
Turkey’,
New
Perspectives
on
Turkey, 18 (1998), 122.
Ayşe Güneş-Ayata,
“From
EuroSkepticism
to
Turkey-Skepticism:
Changing
Political
Attitudes
on
the
European Union in
Turkey,” Journal of
Southern Europe and
the
Balkans,
5/2
(2003), 205-22.
Şakir
Dinçşahin,
“Populist Politics
par
Excellence:
Justice
and
Development
Party,”
Working
Paper
Series,
Faculty
of
Economic
and
Administrative
Sciences, No: PS01
(March 2009).
13
Konu Tekrarı
KAYNAKLAR
Temel Kaynak
Feroz Ahmad, The Making of Modern Turkey (London and New York:
Routledge, 1993)
Diğer
Kaynaklar
-
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Kaynaklar kütüphanenin rezerv bölümünde bulunmaktadır
Ödevler
Sınavlar
Sınıfta yapılacaktır.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav / Son Sınav
1
30
Kısa Sınav
Ödev
Toplam
100
Finalin Başarıya Oranı
70
Dönem içi Çalışmaların Başarıya Oranı
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu
hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına
hâkim olduğunu gösterir.
X
2
Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve
işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları
kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.
3
İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları
anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası
bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.
4
Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi
yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini
geliştirir.
X
5
Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin
olduğunu gösterir.
X
6
Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde
bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin,
yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini
anladığını gösterebilir.
7
Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği
bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini
gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.
8
Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü
iletişim becerilerini kullanabilir.
X
9
Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek
düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip
olduğunu gösterebilir.
X
X
X
X
X
Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere
10 devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.
X
Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı
11 empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.
Sosyal
Bilimlerde
geçerliliği
ve
12 teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.
yaygın
kullanımı
olan
5
X
bilişim
Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi
13 içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir
X
ve olayları yorumlayabilir.
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.
X
Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını
15 bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik
X
Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların
evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve
16 küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini
anladığını gösterebilir. X
görevlerini anladığını gösterebilir.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
Ara Sınav
16
3
54
1
6
6
1
10
10
Kısa Sınav
Ödev
Final
Toplam İş Yükü
118
Toplam İş Yükü / 25 (s)
4,72
Dersin AKTS Kredisi
5

Benzer belgeler

SPRI 409 - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca)

SPRI 409 - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemi...

Detaylı

SPRI 102 - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca)

SPRI 102 - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemi...

Detaylı

ui-414 karşılaştırmalı siyasi sistemler

ui-414 karşılaştırmalı siyasi sistemler DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Detaylı