Untitled - Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası

Transkript

Untitled - Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
ÖNSÖZ
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odas› Geleneksel II.
‹ndirimli Al›veri Günleri Kampanyas› Çorlu'da i
dünyas›n›n ve tüketicinin kazanmas›n› sa¤lamak, ticareti
canland›rmak, piyasaya hareketlilik kazand›rmak,
bölgemizde yaayanlara ve bölgemizde kazananlara
ortak faydalar sa¤lamak amac›yla düzenlenmitir.
Çorlu'da birlik ve beraberli¤imizin göstergesi olacak
"‹ndirimli Al›veri Günleri" kampanyam›z›n amac›;
Çorlu'da öncelikle, ticari yaam› hareketlendirmek,
halk›m›z›n ve ticaret erbab›m›z›n ‹ndirimli Al›veri
Günlerinde bulumas›n› sa¤lamak, Çorlu Kurum ve
Kurulular›n›n, Sivil Toplum Örgütlerinin, Üyelerimizin
ve halk›m›z›n ortak amaçta birlik ve beraberlik içinde
oldu¤unu bölgemiz kapsam›nda idrakini sa¤lamakt›r.
Kampanyam›z ile; Çorlulu tüketiciyi al›verie sevk
Enis SÜLÜN
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odas›
Yönetim Kurulu Bakan›
etmenin yan› s›ra bölge halk›n›n da Çorlumuzdan
al›veri yapmas› hedefledik. Kampanyam›z süresince
tüketicilerimiz, daha uygun koullarda al›veri yaparak,
dolay›s›yla alacaklar› mal ve hizmetleri mevcut fiyatlardan
daha ucuza al›rken, esnaf ve ticaret erbab›m›z ilerinde hareketlilik yaayacaklard›r. Böylelikle,
kentimiz ekonomisi canlanacak, Çorlu'muza ekonomik ve sosyal dinamizm gelecektir. Çorlu TSO
olarak, Çorlu'da kazananlar›n ve Çorlu'da yaayanlar›n k›saca bizlerin; toplum ve i dünyas› olarak
hep birlikte kazanmas›n› amaçlad›k. Kampanya çal›malar›m›z, Odam›z personelinin esnaf ve
ticaret erbab›m›z› birebir ziyaretleriyle balam›t›r. Ziyaretlerde; Odam›z personeli kampanya
hakk›nda bilgiler vererek, üyelerimize kampanya ile ilgili anket yapm›lard›r.
Çorlu TSO Geleneksel II. ‹ndirimli Al›veri Günleri kampanyam›za destek veren, tüm kurum
ve kurululara, sivil toplum örgütlerine, üyelerimize, esnaf›m›za, ticaret erbab›m›za ve halk›m›za
teekkür eder; hay›rl› iler dilerim.
Sayg›lar›mla,
Enis SÜLÜN
Çorlu TSO Bakan›
ÇORLU TSO GELENEKSEL II. ‹ND‹R‹ML‹ ALIVER‹ GÜNLER‹ KAMPANYASI’NA KATILAN ÜYELER‹M‹Z
‹ndirim Oranlar›
4M Karadeniz Teknik
Adres: Readiye Mah. inasi Kurun Cad. 1. Sk.Day›o¤lu Apt. No:8/B
Çorlu/Tekirda¤ GSM: 0535 243 43 50
Beyaz eya tamiri
%15, klima sat››nda
%10, hava perdesi
sat› %10, Ankastre
ocak-f›r›n
davlumbaz %8
Abant Su (Gümüçay Pen ube)
Özel
Adres: Muhittin Mah. Adnan Kahveci Cad. Akemler Apt. No: 28 Çorlu/Tekirda¤
‹ndirimler
Tel: 0282 651 69 42
Uygulanacakt›r
Ahenk Konuma Merkezi - Kekemelodi
%10
Adres: eyhsinan Mah. Atatürk Bulvar› Fatma Bulut ‹ Merkezi Daire: 7 (Kiler
Market Yan›) Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 654 25 79 Web Adres: www.kekemelodi.com
Akan G›da Sanayi
%10
Adres: Muhittin Mah. Gölcük Meydan› No:25 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 48 27
Akçalardo¤an Mad. ‹n.
Adres:Hatip Mah. Tahtal› Camii Sk. No:3/A Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 45 88
AKÇAYLAR LPG
AKIN AV‹ZE
AKKURT HAFR‹YAT
Nalburiye
K›sm›nda
%10
Akçaylar LPG
Adres: Kemalettin Mah. Boyac›lar Sk. No:17/B Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 10 43
%10
Akdeniz Emlak K›rtasiye
Adres: Camiatik Mah. Hüsmen Kalfa Sk. Avukatlar ‹ Mrk. No:6 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 41 00
%10
Ak›n Avize
Adres: Readiye Mah. . Te¤men Yavuzer Cad. No:46/B Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 84 70
% 20
Ak›n K›rtasiye
Adres: eyhsinan Mah. Güney Cad. No:49 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 94 70 GSM: 0532 360 13 28
%10
Akkurt Hafriyat
Adres: Nusratiye Mah. Mavilibahçe 2. Sk. No:46 Çorlu/Tekirda¤
GSM: 0533 737 01 19
AKS Madencilik
Adres: H›d›ra¤a Mah. Fidanl›k Sk. No:70 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 74 65 GSM: 0532 311 96 72
Aksiyon Biliim
Adres: Omurtak Cad. Galip Cem ‹ Mrk. Kat:1 No:22 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 23 93 Fax: 0282 650 26 97
Aksiyon Mühendislik
Adres: Cemaliye Mah. Kömürpazar› Cad. No:32 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 40 53 Web Adres: www.aksiyonmuhendislik.net
Akta Evden Eve Nakliyat
Adres: Kemalettin Mah. K›rkova Cad. ad›rvan Sk. No:26/A Akta Apt.
Çorlu/Tekirda¤ Tel & Fax: 0282 654 89 80
Özel
‹ndirimler
Uygulanacakt›r
Milten ‹nci
Kömüründe
%8
Belirli
ürünlerde
%10
Konutsal
Hidroforlarda
%15
%5
Aktuna Ahap
Adres: inasi Kurun Cad. No:33/A Çorlu/Tekirda¤
%50
Tel: 0282 651 72 28 Web Adres: www.aktunaahsap.com
Okul k›rtasiyesi
Albayrak K›rtasiye - Tülay Müsget
ALBAYRAK KIRTAS‹YE Adres: Readiye Mah. Mand›rac› Cad. No:44/F Çorlu/Tekirda¤
ve çanta %20,
Ofis k›rtasiyesi
TÜLAY MÜSGET
Tel: 0282 654 45 45 Fax: 0282 652 32 35
%15
Alboy Teknik H›rdavat
DeWalt
Adres: Cemaliye Mah. Fatih Cad. No:4 Çorlu/Tekirda¤
ürünlerinde
Tel: 0282 654 17 36 GSM: 0552 545 17 37 Web Adres: www.alboyhirdavat.com
%10
Aleyna Oto Müzik&Görüntü Sistemleri
Adres: Hatip Mah. ‹stasyon Cad. No:92 (Otogar Kar›s›) Çorlu/Tekirda¤
Tel: 282 650 27 84
%10
ÇORLU TSO GELENEKSEL II. ‹ND‹R‹ML‹ ALIVER‹ GÜNLER‹ KAMPANYASI’NA KATILAN ÜYELER‹M‹Z
‹ndirim Oranlar›
ANIL HALI
Alt›n Piliç
Adres: Çoban Çeme Mah. Eski Tekirda¤ Cad. Yeni Türk
Apt. No: 45/B Çorlu / Tekirda¤ Tel: 0282 650 00 48
Et
ürünlerinde
%15
Alt›noklava Yufkac›s›
Adres: Readiye Mah. inasi Kurun Cad. 11 Sk. No:4 Çorlu/Tekirda¤
GSM: 0507 464 67 72
Yufkalarda
%20
Altun Haz›r Yemek G›da Sanayi
Adres: Omurtak Mah. Asfaltboyu Küme Evler No: 29 (Levi's Yan›) Çorlu
/Tekirda¤ GSM: 0532 266 93 65
Özel
‹ndirimler
Uygulanacakt›r
An›l Hal›
Adres: eyhsinan Mah. ehit Te¤men Yavuzer Cad. Demirci Apt. No:34
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 651 18 54
% 25
An›l Mobilya
Adres: Readiye Mah. ehit Te¤men Yavuzer Cad. (Karakol Caddesi) No:29
Çorlu/Tekirda¤ Tel & Fax: 0282 652 56 26
%20
An›llar Bas›n ve Ka¤›tç›l›k A..
Adet: eyhsinan Mah. Kumyol Cad. No:54 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 12 91 GSM: 0532 323 64 71 Web Adres: www.corlugazetesi.com.tr
%10
Arda Restoran
Adres: Kazimiye Mah. Emlak Konutlar› Arda Sosyal Tesisleri No:1-25 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 675 50 13 Fax: 0282 673 50 12 Web Adres: www.ardarestoran.com
% 20
Ar›can G›da ve Zeytincilik
Adres: eyhsinan Mah. ehit Nedret Çal›kan Sk. Çal›kan Apt. B2 Çorlu/
Tekirda¤ Tel: 0282 651 59 56
% 30
Art› Teknik
Adres: Saray Cad. No:60 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 21 22 Fax: 282 652 11 35 Web Adresi: www.teknikarti.com
% 20
Asil Hal›
Adres: Omurtak Cad. ‹stanbul K›sm› No:23/1 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 27 59
% 15
Aslan Elektrik Ayd›nlatma
Adres: Readiye Mah. Atatürk Bulvar› No:48/A Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 24 14
Aslan Mücevherat
Adres: Salih Omurtak Cad. No:135 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 24 24
Asl› Kitap K›rtasiye
Adres: Cumhuriyet Bulvar› Zafer Mah. Armada City Mimart Çar› T1 No:10
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 290 13 40
Aszade Pastanesi
Adres: Kazimiye Mah. Omurtak Cad. No:68/B Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 55 40 Fax: 0282 654 55 41 Web Adres: www.aszade.com
Ataberk H›rdavat
Adres: Muhittin Mah. Fikir Sk. Ay Apt. No:17 Zemin Kat Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 650 19 51
Ataman Hotel
Adres: eyhsinan Mah. Kantarc› Sk. No:1 Çorlu/Tekirda¤
Gsm: 0532 767 45 09 Fax: 0282 651 54 76
% 20
%30 ve
Saatlerde 2.
Üründe %50
% 15
% 10
% 10
% 10
Ataser Tekstil
Adres: Muhittin Mah. Çetin Emeç Bulvar› No:20 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 41 91
% 25
Ataen Elektronik
Adres: eyhsinan Mah. Omurtak Cad. Vak›f ‹ Merkezi Zemin Kat No:9
Çorlu/Tekirda¤ Tel & Fax: 0282 654 10 13
% 20
ÇORLU TSO GELENEKSEL II. ‹ND‹R‹ML‹ ALIVER‹ GÜNLER‹ KAMPANYASI’NA KATILAN ÜYELER‹M‹Z
‹ndirim Oranlar›
Atikup Dü¤ün Salonu
Adres: Omurtak Cad. Edirne K›sm› No:175/A Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 29 36 Web Adres: www.atikupdugunsalonu.com
Atmacalar G›da
Adres: Belediye Hali No:7 G›da Toptanc›lar› Sitesi No:9-10 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 41 24 Web Adres: www.atmacalar.com.tr
% 10
Özel ‹ndirimler
Uygulanacakt›r
Av Market
Belirli Ürün
Gruplar›nda
Adres: Readiye Mah. Yunus Emre Cad. No: 44/3 Çorlu / Tekirda¤
%20
Tel: 0282 654 58 43
Avrupa Bask› Merkezi
Adres: eyhsinan Mah. Kocaa¤a Sk. Bayol ‹ Merkezi No: 3-12 Çorlu/Tekirda¤
% 10
Tel & Fax: 0282 654 10 10 Gsm: 0544 241 69 15
Avrupa Teknik
Adres: Cemaliye Mah. Saray Cad. No:55 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 70 67
AYKE T‹CARET
Ay Bulut ‹ Elbiseleri
Adres: H›d›ra¤a Mahallesi Gazi Çeme Sk. Borsa Meydan› No: 17/A
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 653 2016 Web Adres: www.bulutiselbiseleri.com
% 10
Ayd›n Dekorasyon
Adres: eyhsinan Mah. Arpal›k 1 Sk. Demirkurt Apt. No: 38 Çorlu /Tekirda¤
Tel: 0282 652 84 33 GSM: 0532 654 75 49
%10
Ayd›n Temizlik Malzemeleri
Adres: eyhsinan Mah. ehit ‹rfan Atasayar Sk. No:12 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 88 26
%6
Ayd›nlar Sebze Meyve
Adres: H›d›ra¤a Mah. Belediye Sebze ve Meyve Hali No:9-10 Çorlu/Tekirda¤
%10
Tel: 0282 651 21 69 Web Adres: www.aydinlarsebzemeyve.com.tr
Ayke Ticaret
Aksesuar
Adres: Muhittin Mah. . Te¤men Yavuzer Cad. (Belediye ‹lave ‹ Merkezi)
Çeitlerinde
No:6 Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 654 93 92
%10
AY-SA Mekanik
Adres: eyhsinan Mah. K›l›ç Sk. Koç Apt. No: 30/3 (‹mam Hatip Kar›s›)
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 654 48 32 Web Adres: www.aysamekanik.com
BARAN AYAKKABI
Anahtar, Kale kilit,
Nal’da %12 - Terazi,
Pprc Makine,
Kurun’da %10
Aytu¤ ‹naat
Adres: Nusratiye Mah. Alipaa Meydan› No:22 Çorlu/Tekirda¤
Tel & Fax: 0282 651 48 54
Bade Dekorasyon
Adres: eyhsinan Mah. ehit ‹rfan Atasayar Sk. Ulusen Apt. No:40
Çorlu/Tekirda¤ GSM: 0533 363 64 09 Web Adres: www.badedekorasyon.com
Bambi Ayakkab›
Adres: Orion AVM No: 46-47 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 673 61 62
Baran Ayakkab›
Adres: Mand›rac› Cad. No:35/C Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 30 53
Baar Export
Adres: eyhsinan Mah. Kumyol Cad. No:50/B (Hismar Market Kar›s›)
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 654 03 17
Baar› Is›
Adres: Readiye Mah. Atatürk Bulvar› 1. Sk. No:5 Elibol Apt. Dük:1
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 654 01 08
Batik
Adres: Orion AVM No: 29/41 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 673 55 12 - 17
%15
%5
Çat› tadilatlar› ve
yenileme ileri
(Çelik kiremit
çat›) %10
%30 - %50 %70e varan
indirimler
Kredi Kart›na
%10 , Nakitte
%20 ‹ndirim
Nakit fiyat›na
kredi kart›na
2 taksit
%10
%30 - %60
aras› indirim
ÇORLU TSO GELENEKSEL II. ‹ND‹R‹ML‹ ALIVER‹ GÜNLER‹ KAMPANYASI’NA KATILAN ÜYELER‹M‹Z
Batticafe Ayegül
Adres: Muhittin Mah. Adnan Kahveci Cad. 3. Sk No:25/B (Çorlu ifa Hastanesi
Arkas› 2. Aral›k) Çorlu/Tekirda¤ GSM: 0541 579 54 24
Web Adres: www.dogumgunukurabiyeleri.com
BAYINDIR A⁄AÇ PEN
Bay›nd›r A¤aç Pen
Adres: Sa¤l›k Mah. Girii E-5 Karayolu Üzeri No:2 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 686 18 26
‹ndirim Oranlar›
%10
Pein Fiyat›na
Vadeli Sat›
Uygulanacakt›r
Banyo dolaplar›,
Belen Yap›
dukabin,
Adres: eyhsinan Mah. Eski Tekirda¤ Cad. Özdemir Apt. No:6/A Çorlu/Tekirda¤
vitrifiye
Tel & Fax: 0282 652 79 96
çeitlerinde %10
Belinda Mobilya
Adres: Kemalettin Mah. Yel De¤irmeni Sk. No:24 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 24 74 Web Adres: www.belindamobilya.com
%20
Berkak›n Tar›m Ürünleri Zirai Aletler
Adres: eyhsinan Mah. Anadolu Cad. No: 21/A (Tekirda¤ Yolu Üzeri, Belediye
Kültür Merkezi Kar›s›) Çorlu/Tekirda¤ Web Adres: www.akin-tarim.com
%10
Kamera
Beta Biliim & Güvenlik
Adres: Readiye Mah. Mand›rac› Cad. ehit T. Ero¤lu Sk. No:2/A Çorlu/Tekirda¤ Sistemleri %30,
Alarm Sistemleri
Tel: 0282 652 23 82 Web Adres: www.betabilisim.com.tr
%10
B›c›b›c› Oto
Adres: Sa¤l›k Mah. Minibüs Dura¤› Alt› 2. Sk. No:2 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 686 59 55
Bih-Ser Tar›m Makinalar›
Adres: Eski Sanayi Sitesi Endüstri Meslek Lisesi Kar›s› No: 42 Çorlu /
Tekirda¤ Tel: 0282 654 47 46 Web Adres: www.bihser.com
BÜRA MUTFAK
Bilal Makine
Adres: eyhsinan Mah. Derinyol Sk. No:24/C Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 650 10 17 GSM: 0533 388 99 90
Biser Oto Y›kama
Adres: Kazimiye Mah. Omurtak Cad. ehitlik Yan› No:6 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 57 78 Web Adres: www.biserotokuafor.com
Bormal› Otel
Adres: Camiatik Mah. Omurtak Cad. U¤ur Mumcu Park› Yan› No:1
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 652 53 77 - 652 38 81 - 651 48 63
British Line
Adres: Omurtak Cad. Ar›lar ‹ Merkezi Kat: 4-5 (Subay Orduevi Kar›s›) Çorlu
/ Tekirda¤ Tel: 0282 653 81 91 Web Adres: www.britishline.com.tr
BSR Elektronik
Adres: Cemaliye Mah. Dr. Tekin Gürman Sok. Vatan ‹ Merkezi No: 6/C
(Cumhuriyet Meydan› Vatan Hastanesi Arkas›) Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 79 99 Web Adres: www.televizyontamirservisi.net
Bu¤ra Yap› Malzemeleri
Adres: Ali Osman Çelebi Bulvar› BP Benzin ‹stasyonu Yan› Tekirda¤ Yolu
Üzeri Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 653 06 44
Burak Kuyumculuk
Adres: Orion AVM Zemin Kat No: 28 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 673 66 33
Buse Çiçekçilik
Adres: Kazimiye Mah. Omurtak Cad. No:35/2 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 650 24 24
Büra Mutfak
Adres: Readiye Mah. inasi Kurun Cad. No: 32 Çorlu / Tekirda¤
Tel: 0282 650 15 07
Cad› Cafe
Adres: Belediye Dü¤ün Salonu Aral›¤› No: 2 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 1539
‹nce Akü
%10
%2
Diki
makinelerinde
%15
% 15
% 20
% 20
%20
%15
P›rlanta-Elmas
%25 , 14 Ayar
grup tak› %10,
saatlerde %10
% 10
%15
% 10
ÇORLU TSO GELENEKSEL II. ‹ND‹R‹ML‹ ALIVER‹ GÜNLER‹ KAMPANYASI’NA KATILAN ÜYELER‹M‹Z
‹ndirim Oranlar›
Cemse Ayakkab›
Adres: Cumhuriyet Meydan› Belediye Alt› No:5 Çorlu/Tekirda¤
Tel & Fax: 0282 654 42 52
%10
Centone
Adres: Kumyol Cad. Heykel Meydan› No: 2 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 12 67 Web Adres: www.stylecizgi.com
% 50
Cet Turizm Ta›mac›l›k
Adres: Readiye Mah. Atatürk Bulvar› No:97/B Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 42 55 Fax: 0282 654 42 66
Ch›t›r Chicken & Koyu Kahve
Adres: Hürriyet Mah. Çaml›bel Cad. Vizyon 1 Konutlar› B Blok Dükkan 3
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 290 60 60
%5
Fried Chicken
menülerinde %10
(paket serviste
geçerli de¤ildir)
Chi Ayakkab›
%50'ye varan
Adres: Readiye Mah. Selim Kahya Sk. ‹canlar Aral›¤› Bim Market Kar›s› indirim, 1 alana
1 bedava
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 653 06 42
Chocolate Station Cafe
%10
Adres: Kazimiye Mah. ehitlik Yan› No:6 Carrefour Expres Ma¤azas›
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 650 30 50
Cihan Sürücü Kursu
Kurs
Adres: Cumhuriyet Meydan› Galip Cem ‹ Merkezi Kat:6 No:49 Çorlu/Tekirda¤ Ücretlerinde
%5
Tel: 0282 651 12 63 GSM: 0534 878 00 22
Cimcime Pilates
Adres: Muhittin Mah. Ba¤lariçi 3. Sk. No:20 (Çorda Yan›) Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 650 09 08
Ça¤ Mühendislik
Adres: Yeni Sanayi Sitesi 1362 Ada No:6 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 673 54 12 Web Adres: www.cagmakina.com.tr
Pilates %15, Power
Plate ve Miha
Bodytec'te Özel
‹ndirimler, 12 seans
alana 3 seans
ücretsiz
‹malatta
%10
Ça¤ Pen
Adres: Camiatik Mah Fatih Sk. No:9/A (Avukatlar ‹ Merkezi Yan›) Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 42 58
%10
Ça¤atay Elektrik
Adres: Zafer Mah. Yeni Sanayi Sitesi 1367 Ada 010 A blok No:3 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 25 37 Web Adres: www.cagatayelektrik.com
Viko anahtar-priz
grubu %47, özcan
avize gruplar› %30,
Kablo gruplar›nda
%43, sigortalarda
%55 iskonto
Ça¤da Döeme
Adres: Readiye Mah. Yunus Emre Cad. No:41 Çorlu/Tekirda¤
%10
Tel: 0282 652 46 03
Ça¤da Mutfak Banyo
%10
Adres: Readiye Mah. (9. Sk.) ht. Ahmet Çeleko¤lu Sk. No: 13
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 651 73 01
Çankaya ‹letiim
Telefon
aksesuarlar›nda
Adres: Sa¤l›k Mah. 4. Sk. No:5 Çorlu/Tekirda¤
%10
GSM: 0531 373 49 49
Çelebio¤lu Cam
% 20
Adres: eyhsinan Mah. Bulvar Yolu Edirne K›sm› Senihatun Apt. No:18
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 651 85 36 Web Adres: www.celebioglucam.com.tr
Ǜnar Et
% 10
Adres: Readiye Mah. inasi Kurun Cad. No:56 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 78 78
Çorlu Çiçekçilik
Adres: Readiye Mah. Mand›rac› Cad. No:45/C Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 88 12
Çorlu Dondurmam
Adres: eyhsinan Mah. . ‹rfan Atasayar Sk. No: 40 Çorlu/Tekirda¤
GSM: 0506 513 46 69
% 15
Dondurma
ve Tatl›
Çeitlerinde
%10
ÇORLU TSO GELENEKSEL II. ‹ND‹R‹ML‹ ALIVER‹ GÜNLER‹ KAMPANYASI’NA KATILAN ÜYELER‹M‹Z
‹ndirim Oranlar›
Çorlu Du
Adres: Readiye Mah. Atatürk Bulvar› No:75 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 66 11
Çorlu Kebap Evi
Adres: Çobançeme Mah. Mustafa Kemal Cad. No:8 (Varna Cafe Yan›)
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 653 93 93
Çorlu Küresel So¤utma
Adres: eyhsinan mah. Eski San. Sitesi Eski Tekirda¤ Cad. No:31 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 650 26 47 Web Adres: www.kureselsogutma.com
DA⁄LAR KÖMÜR
MURAT DA⁄LAR
Çorlu Lezzet Çiçekleri - Bonny Food
Adres: Muhittin Mah. Nak› Sk. ‹bilir Apt. No:7 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 59 11 Web Adres: www.bonnyfood.com
Çorlu Organik Ürünler
Adres: H›d›ra¤a Mah. Belediye Hali No:16/4 Çorlu/Tekirda¤
Tel & Fax: 0282 652 90 44 Web Adres: www.corluorganik.com
Çözüm Biliim
Adres: Readiye Mah. Mustafa kemal Cad. No:61 Çorlu/Tekirda¤
Tel & Fax: 0282 652 73 72
Çözüm Paketleme
Adres: Muhittin Mah. Çetin Emeç Bulvar› No:40/C Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 51 72
D&R
Adres: Orion AVM Üst Kat No:85/B Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 673 51 11
Da¤lar Kömür - Murat Da¤lar
Adres: Camiatik Mah. Tahtal› Cami Sk. No: 10 Çorlu / Tekirda¤
GSM: 0532 281 22 32
Damak Tabldot
Adres: eyhsinan Mah. Karagözler Sk. No:3 Çorlu/Tekirda¤
Tel & Fax: 0282 651 26 96
Danshane Gösteri ve Sahne Sanatlar› Akademisi
Adres: Muhittin Mah. Nak› Sk. No:7/1 (Sal› Pazar› Mevkii) Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 650 00 07 Web Adres: www.danshaneakademi.com
Data-Net Bilgisayar
Adres: Readiye Mah. Mand›rac› Cad. No:28/C Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 19 01 Fax: 0282 654 07 64 Web Adres: www.datanetbilgisayar.com
Decorium
Adres: Avantaj AVM Çerkezköy Yolu Üzeri 5. Km No:11 - 12 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 676 44 79
De¤iim Dersanesi
Adres: Kazimiye Mah. Barbaros Cad. Akgün Villalar› No:7 - 43 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 59 00 Web Adres: www.degisimdersanesi.com
Derde Deva ifa Evi
Adres: Readiye Mah. inasi Kurun Cad.No:52/3 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 80 08 Web Adres: www.derdedevasifaevi.com
Dereo¤lu Sürücü ve ‹ Makinalar› Operatörlük Kursu
Adres: eyhsinan Mah. Atatürk Bulvar› No:64/C Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 27 09 GSM: 0532 384 89 25 Web Adres: www.dereoglu.com.tr
Derman Baharat - Merkez
Adres: eyhsinan Mah. Kocaa¤a Sk. Çorlu ‹ Merkezi No:18/D Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 650 06 07
Derman Baharat - ube
Adres: Kumyol Cad. Aslan Sk. ‹canlar Çar›s› No:3 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 70 53
DERYA T‹CARET
Duakabin ve
teknelerde %10
indirim
% 10
‹nverter
Kontrollü Chiller
Gruplar›nda
%20, Samsung
Klimalarda %5
% 20
%5
%5
% 20
Kitap ve
oyunlarda %40,
%70 ve %80e
varan indirimler
Özel
‹ndirimler
Uygulanacakt›r
% 10
% 20
Ticari
Yaz›l›mlarda
%10
% 10
Özel
derslerde %10
indirim
%5
% 25
% 15
% 15
Derya Ticaret
Adres: H›d›ra¤a Mah. Mezbahane Sk. No:17 Hal No:2 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 42 10
Özel
‹ndirimler
Uygulanacakt›r
Desa
Adres: Orion AVM Omurtak Cad. Muhittin Mah. No:9 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 673 53 14
Sezon sonu
ürünlerde
%20 - %50
aras› indirim
Devon Ofis Sistemleri
Adres: Omurtak Cad. No: 108/1 Çorlu / Tekirda¤
Tel: 0282 650 01 91
% 15
ÇORLU TSO GELENEKSEL II. ‹ND‹R‹ML‹ ALIVER‹ GÜNLER‹ KAMPANYASI’NA KATILAN ÜYELER‹M‹Z
‹ndirim Oranlar›
Dilara Tekstil
Adres: Alipaa Mah. S. Omurtak Cad. No:9/105 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 673 46 37
DilkoFen Dershaneleri
Adres: Omurtak Cad. No:121 Dilkofen Dershanesi Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 48 17
Dinamik Elektrik & Makine
Adres: eyhsinan Mah. Kumyol Cad. Dokuzlar Pasaj› No:6 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 55 99
Divan Mobilya
Adres: Muhittin Mah. Omurtak Cad. No: 77/A (Eski ‹tfaiye Kar›s›)
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 654 30 81 Web Adres: www.mobilyaburadan.com
Do¤a Özel E¤itim ve Rehabilitasyon Merkezi
Adres: Kazimiye Mah. Barbaros 4. Sk. No:5 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 33 86
DO⁄AN BABA
EKMEK FIRINI
Do¤an Baba Ekmek F›r›n›
Adres: Readiye Mah. inasi Kurun Cad. No: 18 Çorlu / Tekirda¤
Tel: 0282 652 36 54
% 50
% 50
Otomatik
kap›larda
%15
% 20
% 50
Özel
‹ndirimler
Uygulanacakt›r
Do¤an Ticaret
Boya
Adres: Eski Sanayi Çar›s› No:10 Çorlu/Tekirda¤
ürünlerinde
%20
Tel & Fax: 0282 651 15 92
Do¤anay G›da Pastac›l›k Ürünleri
Nakitte
Adres: Kemalettin Mah. Fabrika Sk. No:18 Çorlu/Tekirda¤
% 15
Tel: 0282 654 95 00 - 654 96 00 Web Adres: www.doganaygida.com
Do¤u Medikal
Tekerlekli
Adres: Omurtak Cad. ‹stanbul K›sm› No: 118/A P›nar Apt. Zemin Kat (Devlet Sandalyelerde
Hastanesi Kar›s›) Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 651 02 04
%5
Doruk Bilgisayar Sistemleri
Adres: Kemalettin Mah. Yelde¤irmeni Sk. Dimitoka Apt. No: 9/1 Çorlu/Tekirda¤
% 10
Tel: 0282 654 55 57
Perde %5, Duvar
DSD Home
ka¤›d› %10, Anahtar
Adres: Kumyol Cad. Hanife efik ‹.Ö.O. Kar›s› No:64 Çorlu/Tekirda¤
teslim tadilat
ilerinde %10
Tel: 0282 653 99 80 Web Adres: www.dsdhomeyapi.com
DTY Mühendislik
%5
Adres: eyhsinan Mah. Derinyol Sk. Akbay Apt. No:20/4 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 81 80 Web Adres: www.dtymuhendislik.com
Duru Çerçeve
Adres: eyhsinan Mah. Hac› Salih Sk. No:19/C Çorlu/Tekirda¤
% 20
Tel: 0282 651 17 10 Web Adres: www.durucerceve.com
Dünya Döner
Adres: inasi Kurun Cad. No:51/A (ok Market Kar›s›) Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 14 77
Et
ürünlerinde
%10
Düzgün Yal›t›m Malzemeleri
Polisan ve
Adres: Readiye Mah. Yunus Emre Cad. No:58/A Çorlu/Tekirda¤
düfa boyalarda
Tel: 0282 652 02 37 Web Adres: www.duzgunyalitim.com
%10
Ebru Kuaför Salonu
Saç
Adres: eyhsinan Mah. ehit Te¤men Yavuzer Cad. Eski Sanat Okulu Aral›¤› boyamada
EBRU KUAFÖR SALONU
Yavuzer Apt. Kat:1 No:1 Çorlu/Tekirda¤ GSM: 0537 364 33 65
%15
ECODRY
Adres: Esentepe Mah. Adnan Do¤u Cad. Ergene Vadisi F Ticari Blok No:6
% 10
Çorlu/Tekirda¤ Tel & Fax: 0282 673 73 71 Web Adres: www.ecodrycorlu.com
Efkan Elektronik
Elektronik
Adres: Atatürk Bulvar Cad. Ece Akvaryum Yan› Yeniçiftlik M.Ere¤lisi/Tekirda¤ cihazlarda
GSM: 0545 597 71 20
%10
EGEM
% 10
Adres: Kemalettin Mah. Omurtak Cad. No:182/1 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 29 45
ÇORLU TSO GELENEKSEL II. ‹ND‹R‹ML‹ ALIVER‹ GÜNLER‹ KAMPANYASI’NA KATILAN ÜYELER‹M‹Z
‹ndirim Oranlar›
Ekin Matbaac›l›k
Adres: eyhsinan Mah. Arpal›k 2. Sk. 2. Aral›k No:7 Çorlu/Tekirda¤
% 10
Tel: 0282 652 89 61 Web Adres: www.ekinmatbaacilik.com
Ekinci Oto Y›kama
Adres: Piri Reis Cad. Kipa Kar›s› Garanti Bankas› Aral›¤› Çorlu/Tekirda¤
% 50
GSM: 0532 617 93 15
Ekol Büro Mobilyalar›
Adres: Kazimiye Mah. A›k Veysel Sk. Çal›k Apt. No:15/B (ifa Hastanesi
% 25
kar›s›) Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 654 66 90 Faks: 0282 654 68 90
Web Adres: www.ekolburo.net
Elçin Gümü
Çanta ve
Adres: Readiye Mah. inasi Kurun Cad. (Havuzlar Yolu) 62A Çorlu/Tekirda¤ Saatte %10,
Gümüte %5
Tel: 0282 652 48 38
Elif Mobilya
Adres: Readiye Mah. Atatürk Bulvar› No:16 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 07 08
% 10
Yatak odas› ve
Eliza Mobilya
dü¤ün
Adres: Kemalettin Mah. Boyac›lar Sk. No:16 Çorlu/Tekirda¤
paketinde %10
Tel: 0282 654 31 38
Avizelerde
Eltek Elektrik
%20, Anahtar
Adres: Hürriyet Mah. Çaml›bel Cad. Vizyon Konutlar› 3B/2 Çorlu/Tekirda¤ Priz Serilerinde
Tel: 0282 673 18 58 Web Adres: www.eltekltd.com
%30
Elvina Mefruat
Adres: Muhittin Mah. ehit Te¤men Yavuzer Cad. No:26 Karakol Sk. (Bim
%40
Yan›) Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 653 83 10
Emir Tar›m
% 10
Adres: Hatip Mah. Gülendam Sk. No: 2/A Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 91 00 Web Adres: www.emirziraat.com
Emre Optik
Adres: Cumhuriyet Meydan› No:6 Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 651 26 88
% 30
Fax: 0282 654 32 56
Eras Asansör
Tüm
Adres: Bulvaryolu Fatma Bulut ‹ Merkezi No:64 kat:1 Çorlu/Tekirda¤
ilemlerde
%5
Tel: 0282 654 62 66 Web Adres: www.erasasansor.com.tr
Eraslan Asansör
Adres: Nusratiye Mah. Erdal ‹nönü Cad. Y›lmaz Apt. 1/B (Çorlu Kapal› Spor
%5
Salonu Arkas›) Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 652 87 82 GSM: 0534 480 17 92
Web Adres: www.eraslanasansor.com
Erce ‹ Elbiseleri
Nakitte
Adres: eyhsinan Mah. ehit Seyhan Y›lmaz Sk. No:23/D Çorlu/Tekirda¤
%5
Tel: 0282 654 24 84
Erçililer Vinç Forklift
Özel
Adres: Merkez:Eski Sanayi Çar›s› No: 52 Çorlu /Tekirda¤ Tel: 0282 651 22 56 Garaj:
‹ndirimler
Çerkezköy Yolu 3. Km Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 676 47 46 Web Adres: www.ercililervinc.com Uygulanacakt›r
Erdem Bebe
Adres: ‹canlar Çar›s› Al›veri Merkezi Üst Kat No:76 Çorlu/Tekirda¤
%5
Tel: 0282 652 61 79
Sezon
Erdemler Ayakkab›
Ürünlerinde
Adres: Readiye Mah. Mand›rac› Cad. No: 28/C Çorlu/Tekirda¤
%15, Yazl›k
Tel: 0282 651 99 50
Ürünlerde %50
Ergene Endüstriyel
Adres: Saray Cad. Saray ‹han› No:58/A Çorlu/Tekirda¤
% 10
Tel: 0282 651 24 41 - 0282 652 66 97 Web Adres: www.ergeneendustriyel.com
Cep
Ergül ‹letiim
telefonlar›nda
Adres: Hac› Salih Sk. Gürgün ‹ Merkezi No:5 Çorlu/Tekirda¤
%20,
Tel: 0282 654 57 44
Aksesuarda %15
Erimi Otomatik anz›man Hastanesi
Otomatik
anz›man
Adres: Yani Sanayi Sitesi Zefer Mahallesi 2A 9. Blok No:23 Çorlu/Tekirda¤
bak›m %10
Tel: 0282 673 30 29 Web Adres: www.otomatikvitesci.com
ÇORLU TSO GELENEKSEL II. ‹ND‹R‹ML‹ ALIVER‹ GÜNLER‹ KAMPANYASI’NA KATILAN ÜYELER‹M‹Z
‹ndirim Oranlar›
Erkan Patates So¤an Toptanc›l›¤›
Adres: Belediye Hali No:8 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 58 08 Fax: 0282 654 40 34
Erkoç S›hhi Tesisat ve ‹naat Malzemeleri
Adres: Readiye Mah. Yunus Emre Cad. No:26/5 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 50 86 Web Adres: www.erkocpazarlama.com
Ersoy Sigorta
Adres: Muhittin Mah. Arslan Sk. Kurt Mustafa Ç›kmaz› No:1 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 27 51 Web Adres: www.ersoysigorta.com
Ersöz Ticaret
Adres: Saray Cad. No:58 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 650 03 54 Web Adres: www.ersozticaret.com
Essa Group
Adres: eyhsinan Mah. Atatürk Bulvar› No:137/B Çorlu/Tekirda¤
Tel & Fax: 0282 650 07 99 Web Adres: www.essagroup.com.tr
Ethem Kuyumculuk
Adres: Cumhuriyet Meydan› No:3 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 94 24 Fax: 0282 651 14 72
ET-SA G›da
Adres: eyhsinan Mah. Omurtak Cad. Edirne K›sm› 195 C Çorlu/Tekirda¤
GSM: 0543 863 87 71
Ev Güzellik Merkezi
EV GÜZELL‹K MERKEZ‹ Adres: Kazimiye Mah. Omurtak Cad. No:90/A Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 22 73
ET-SA GIDA
Faust Kitabevi
Adres: Kumyol Cad. Hanc›lar Çar›s› Kap› 6 No:3A Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 650 00 16
Ferah Elektrik
Adres: eyhsinan Mah. Atatürk Bulvar› No:12/B Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 89 77
F›rat Boru
Adres: eyhsinan Mah. Atatürk Bulvar› Güngör Apt. No:70/B Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 04 00
Fitness Park Spor Salonu
Adres: Readiye Mah. Yunus Emre Cad. 3. Sk. Atiye Han›m Apt. No:23
Çorlu/Tekirda¤ GSM: 0536 475 59 59
Fuat Ekinci Rent A Car
Adres: Muhittin Mah. Omurtak Cad. Tütün Sk. Yavuz Apt. No:47 D:2
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 673 38 22 Web Adres: www.ekinciotokiralama.com
Furkan Otogaz Dönüüm Sistemleri
Adres: Yeni Sanayi Sitesi Zafer Mah. ehit Yüzba› Yücel Kenter Cad. 2-A
Blok No:3 Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 673 53 03 Web Adres: www.furkanlpg.net
G.T.M. Limited irketi
Adres: Muhittin Mah. Mand›rac› Cad. No:7 (Türbe Yan›) Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 69 48
Gazio¤lu Ticaret Sebze Meyve Toptanc›l›¤›
Adres: Sebze Meyve Hali No:1 Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 652 46 48
Faks: 0282 650 05 51
Gelecek Biliim
Adres: eyhsinan Mah. Kumyol Cad. No:47/B Çorlu/Tekirda¤
Tel & Fax: 0282 653 53 13 Web Adres: www.gelecekbilisim.com.tr
Gennet Promoter Bilgisayar
Adres: Kazimiye Mah. Bahçelievler 2. Sk. 5. Aral›k Arac› Apt. No:3 D:3 Çorlu/
Tekirda¤ Tel: 0282 650 24 99 Web Adres: www.gennet.com.tr
Gez-‹n Ayakkab› & Çanta
Adres: Readiye Mah. Gölcük Meydan› No:44/1 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 20 51 Web Adres: www. gez-inayakkabi.com.tr
%5
%10 - %15
Özel
‹ndirimler
Uygulanacakt›r
‹zelta el
aletlerinde %40,
Makita elektrikli
aletlerde %25
indirim
%8
P›rlanta
ve elmas
ürünlerde %50
Et g›dada
%5
% 10
% 20
Ürün Çeidine
Göre %50'ye
Varan ‹ndirim
% 40
3 ayl›k üyeli¤e
1 ayl›k üyelik
bedava
% 25
% 10
Perakende
Sat›larda
%15
% 10
% 10
Teknik serviste
%30, Web
tasar›mda
%10 indirim
% 15
ÇORLU TSO GELENEKSEL II. ‹ND‹R‹ML‹ ALIVER‹ GÜNLER‹ KAMPANYASI’NA KATILAN ÜYELER‹M‹Z
‹ndirim Oranlar›
Yeni sezon
Giovane Gentile
%20 , Sezon
Adres: Çorlu Çerkezköy Yolu Üzeri Avantaj Fabrika Ma¤azalar› Çar›s› No:8/26
sonu
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 676 41 95 Web Adres: www.giovanegentile.com ürünlerde %50
Bisiklet, akülü
Gold Net Biliim
arabalarda %50,
Adres: Muhittin Mah. Çorlu Belediye Saray› Zemin Kat No:10 Çorlu/Tekirda¤ Notebooklarda
%18
Tel: 0282 651 68 39 Fax: 0282 651 78 96 Web Adres: www.goldnet.com.tr
Gökkua¤› ‹ Makineleri Operatörlük Kursu
Adres: eyhsinan Mah. Kumyol Cad. Çukurçeme Sk. No:14 Çorlu/Tekirda¤
% 30
Tel: 0282 652 70 70 Web Adres: www.gokkusagimtsk.com
Gökkua¤› Sürücü Kursu
Adres: eyhsinan Mah. Kumyol Cad. Çukurçeme Sk. No:14 Çorlu/Tekirda¤
% 30
Tel: 0282 652 70 70 Web Adres: www.gokkusagimtsk.com
Gözde Ofis Büro Mobilyalar›
Adres: Muhittin Mah. Kumyol Cad. No:61/B Çorlu/Tekirda¤
% 15
Tel: 0282 651 19 26 Fax: 0282 653 16 93 Gsm: 0533 453 71 58
Web Adres: www.gozdeofis.com
Gözlüks Optik
güne
gözlüklerinde
Adres: Kazimiye Mah. Omurtak Cad. No:128 Çorlu/Tekirda¤
%50
Tel: 0282 654 57 45
Green Ofis Mobilyalar›
Adres: Muhittin Mah. Çetin Emeç Bulvar› No:18 Ery›ld›z Apt. Dükkan No:2 Çorlu/Tekirda¤
% 45
Tel: 0282 654 03 26 Fax: 0282 654 03 49 Web Adres: www.greenofismobilyalari.com
Gülnihal Pastanesi
Adres: eyhsinan Mah. ehit Te¤men Yavuzer Cad. (Belediye ‹lave ‹ Merkezi)
% 10
No:12/D Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 653 23 25
Gümüçay Pen
Adres: Readiye Mah. Atatürk Bulvar› Yap› Kredi Bankas› Kar›s› S›var Apt.
%5
No: 20 Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 650 00 19 Web Adres: www.gumuscaypen.com
Günal Dayan›kl› Tüketim
Adres: Karakol Kar›s› ehit Te¤men Yavuzer Cad. Arca ‹ Merkezi No:11
%5
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 652 10 63
Gündüz Hal› Dekorasyon (Saray Hal›) - Merkez
% 10
Adres: ehit Te¤men Yavuzer Cad No:48/B Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 654 90 29
Fax: 0282 654 90 30 Web Adres: www.gunduzhali.com
Gündüz Hal› Dekorasyon (Saray Hal›) - ube
Adres: Esentepe Mah. Emlak Konutlar› Uygarl›k Cad. No:1 Çorlu (‹stanbul Cad.)
% 10
Tel: 0282 673 22 77 Fax: 0282 673 33 22 Web Adres: www.gunduzhali.com
Güral Porselen
Yemek
Adres: Muhittin Mah. Yeni Ba¤lar ‹stanbul K›sm› No:31 Çorlu/Tekirda¤
Tak›mlar›nda
%20
Tel: 0282 651 03 41 Web Adres: www.trakyaguralporselen.com
Oto Anahtarlar›nda
Hakan Anahtar
(‹mmobilizer)
Adres: Readiye Mah. inasi Kurun Cad. 5. Sk. No:2/A Çorlu/ Tekirda¤
ve Çilingir
hizmetlerinde %20
Tel: 0535 623 88 62
Hami Elektronik - Siemens
Özel iskontolu
fiyatlar ve pein
Adres: Kazimiye Mah. Omurtak Cad. ‹stanbul K›sm› Ergör Apt. No:36/B
fiyat›na taksit
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 673 17 00
Hayat Ortopedi
Adres: Omurtak Cad. No:129/A Çorlu/Tekirda¤
% 20
Tel: 0282 652 47 62
Hayat Reklam
% 25
Adres: eyhsinan Mah. Kumyol Cad. No:88/2 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 92 62 Web Adres: www.hayat-reklam.com
Hidrak Yang›n Söndürme Cihazlar›
Adres: Yeni Sanayi Sitesi Acenta D Blok No: 13 (Ç›rakl›k E¤itim Merkezi Kar›s›)
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 673 28 52 Web Adres: www.hidrakyangin.com
% 10
Hocao¤lu Otomotiv
Adres: Eski Sanayi Çar›s› 1. Cad. No:10 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 47 03 Web Adres: www.hocaogluboya.com
% 15
ÇORLU TSO GELENEKSEL II. ‹ND‹R‹ML‹ ALIVER‹ GÜNLER‹ KAMPANYASI’NA KATILAN ÜYELER‹M‹Z
‹ndirim Oranlar›
‹skonto olan
Hocao¤lu Otomotiv - ube
ürünlerde %20,
Adres: Yeni Sanayi Sitesi Acenta A Blok No:14 Çorlu/Tekirda¤
Muhtelif
ürünlerde %25
Tel: 0282 673 29 17 Web Adres: www.hocaogluboya.com
Hüda ‹ç Giyim
Bay ve Bayan
‹ç Giyimde
Adres: Kemallettin Mah. Gür ‹ Merkezi No:180/209 Çorlu/Tekirda¤
%50
indirim
GSM: 0543 959 17 43
Sezon
Hypnose Butik
ürünlerinde %10
Adres: Readiye Mah. Kumyol Cad. 13/B Çorlu/Tekirda¤
yazl›k ürünlerde
Tel: 0282 654 89 44
%20
I›k Dijital Foto¤rafç›l›k
Toplu dijital
foto¤raf
Adres: eyhsinan Mah. Belediye ‹lave ‹ merk. Alt› Belediye Dü¤ün Salonu
bas›m›nda %5
Girii Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 652 52 22 GSM: 0543 638 08 61
I›k Matbaac›l›k
% 25
Adres: Muhittin Mah. ehit Te¤men Yavuzer Cad. No:40/A Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 38 13 Web Adres: www.isikmatbaa.com.tr
‹da Bilgisayar
%8
Adres: Readiye Mah. Atatürk Bulvar› Y›ld›r›m Apt. No:73/B Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 22 94
‹deal Biliim
Adres: Kazimiye Mah. Omurtak Cad. Meneke Sk. No:17/A Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 650 15 25 Fax: 0282 650 22 50 Web Adres: www.idealfiyat.net
‹GEM Emlak
Adres:eyhsinan Mah. Kocaa¤a Sk. Bayol ‹ Merkezi Zemin Kat No:24
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 654 17 22 Web Adres: www.igememlak.com
100TL ve üzeri
%10 indirim
% 10
‹lgi Outlet Ma¤azalar› - Merkez
% 30
Adres: Kumyol Cad. No:51/1 Çorlu (Hismar Market Kar›s›) Çorlu/Tekirda¤
Tel : 0282 654 36 60 Fax: 0282 651 47 40 Web Adres: www.ilgikonfeksiyon.com.tr
‹lgi Outlet Ma¤azalar› - ube
Adres: ‹canlar Çar›s› Arkas› No:35 Çorlu/Tekirda¤
% 30
Tel: 0282 654 36 60 Fax: 0282 651 47 40 Web Adres: www.ilgikonfeksiyon.com.tr
‹lk Sinyal Sürücü Kursu
Adres: eyhsinan Mah. Kumyol Cad. Çukurçeme Sk. No: 5 Çorlu/Tekirda¤
% 30
Tel: 0282 653 86 43 Web Adres: www.corlusinyal.com
Katalog ve
‹mge Yap› Dizayn
Seri Sonu
Adres: Readiye Mah. Atatürk Bulvar› No:73/B Çorlu/Tekirda¤
Ürünlerde %10
Tel: 0282 654 00 34
‹nan Çeyiz Dünyas›
% 15
Adres: Readiye Mah. Mand›rac› Cad. Adal› Apt. No:39 D:1
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 651 53 34
‹ntegral Endüstri
Adres: Sa¤l›k Mah. E-5 Üzeri Stad Sk. No:2 Çorlu/Tekirda¤
%5
Tel: 0282 686 77 30 Web Adres: www.integralendustri.com
‹stanbul Ayakkab› Market
Adres: Readiye Mah. Eski Tekirda¤ Cad. Mehmet A¤a Sk. Japon Pazar›
% 25
Yan› No:2/B Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 653 36 45
‹stanbul K›rtasiye
Okul
Adres: Muhittin Mah. . Arman Galata Sk. F.Bora Apt. 12/3 Çorlu/Tekirda¤
Çantalar›nda
%10
Tel: 0282 654 24 76
50TL'ye
‹bilenler Kasap
kadar %10,
50TL ve üzeri
Adres: Hürriyet Mah.Çaml›bel Cad.Vizyon Konut B Blok No:17/2 E
al›verilerde
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 651 36 66
%20
‹xir Spor Merkezi
Adres: Muhittin Mah. Çetin Emeç Cad. Canku Apt. No:17/2 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 15 50
‹z Optik
Adres: Orion AVM No:27 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 673 23 42
% 10
%20 ile %70
aras› indirim
ÇORLU TSO GELENEKSEL II. ‹ND‹R‹ML‹ ALIVER‹ GÜNLER‹ KAMPANYASI’NA KATILAN ÜYELER‹M‹Z
‹ndirim Oranlar›
Kombi ve
Jantes Mühendislik
Ekipmanlar›
Adres: eyhsinan Mah. Atatürk Bulvar› . Er Seyhan Y›lmaz Sk. Mrk. Pasaj› Perakende
No:22/C Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 653 45 24 Web Adres: www.jantes.com.tr
%15
Kaan Pazarlama - Merkez
Mobilya %10,
Adres: Omurtak Cad. Heykel Meydan› No:176/A Çorlu/Tekirda¤
Beyaz Eya %5
Tel: 0282 654 88 66
Kaan Pazarlama - ube 1
Mobilya %10,
Adres: Orion AVM Giri Kat Çorlu/Tekirda¤
Beyaz Eya %5
Tel: 0282 673 52 50
Kaan Pazarlama - ube 2
Adres: ehit Te¤men Yavuzer Cad. Karakol Kar›s› Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 55 33
KARBEYAZ GEL‹NL‹K
Mobilya %10,
Beyaz Eya %5
Kaan Pazarlama - ube 3
Mobilya %10,
Adres: Atatürk Bulvar› Ender Apt. No:14 (Atatürk ‹.Ö.O. Yan›) Çorlu/Tekirda¤ Beyaz Eya %5
Tel: 0282 651 42 66
Kaan Pazarlama - ube 4
Mobilya %10,
Adres: eyhsinan Mah. Atatürk Bulvar› No:88 Çorlu/Tekirda¤
Beyaz Eya %5
Tel: 0282 654 20 52
Kredi Kart›
Kafkas Mobilya Saray›
Al›verilerinde
Adres: Readiye Mah. ehit Te¤men Yavuzer Cad. No:17 Çorlu/Tekirda¤
%20-%30-%40'a
varan indirimler
Tel: 0282 652 85 87
Kar Mobilya
Ankastre
Adres: Readiye Mah. Mand›rac› Cad. No:4/B Çorlu/Tekirda¤
tekli grubunda
Tel: 0282 654 76 18 Web Adres: www.karticaret.com
%20
Karagözler Tesisat ve Yap› Malzemeleri
%5
Adres: H›d›ra¤a Mah. Gaziçeme Sk. No:15/B Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 22 41 Fax: 0282 651 22 82
Karamel Cafe - Aydan Ayd›n
‹nternet
Üzerinden
Adres: eyhsinan Mah. Hülya Sk. No:20/B (Adliye Kar›s›) Çorlu/Tekirda¤
%10 ‹ndirim
Tel: 0282 651 69 90
Karbeyaz Gelinlik
Toptan Belirli
Adres: Readiye Mah. Mand›rac› Cad. No:19 Çorlu/Tekirda¤
Ürünlerde %10
Tel: 0282 260 29 97
Kardelen Çiçekçilik
% 10
Adres: Muhittin Mah. Küçük Eyüp Sk. Atakol Apt. Alt› No:13/B Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 35 86
Karde Mobilya
Adres: . Te¤men Yavuzer Cad. No:33/A Çorlu/Tekirda¤
% 10
Tel: 0282 651 87 10
Kardeler Parke Yap› Malzemeleri
Pein parke
sat› ve
Adres: Nusratiye Mah. Yelde¤irmeni Sk. No:35 Çorlu/Tekirda¤
montajda
%8
GSM: 0542 809 94 66
Kariyer E¤itim Merkezi
Tüm e¤itim
Adres: Cemaliye Mah. Omurtak Cad. Arif Küçükayman ‹ Merkezi Kat:1 No:6 gruplar›nda
%25
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 650 30 59 Web Adres: www.kariyeregitimmerkezi.net
Kaya Kardeler G›da
% 14
Adres: Eski Tekirda¤ Cad. Yunus Emre Sk. No:1/A Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 65 25
Kaya Kardeler Kundura
Adres: Omurtak Cad. Vak›f ‹han› 5/11 Çorlu/Tekirda¤
% 20
Tel: 0282 654 42 01
Kedi Müzik Ses I›k Sistemleri
Adres: Cemaliye Mah. Salih Omurtak Cad. Do¤anlar ‹ Merkezi No:212 Z5
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 654 00 46
% 15
Kenan Ticaret
Adres: Readiye Mah. inasi Kurun Cad. No:74 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 65 05
% 10
ÇORLU TSO GELENEKSEL II. ‹ND‹R‹ML‹ ALIVER‹ GÜNLER‹ KAMPANYASI’NA KATILAN ÜYELER‹M‹Z
‹ndirim Oranlar›
Kent Dekorasyon
Adres: eyhsinan Mah. Çukur Çeme Sk. No:2 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 76 66
Kent Hal›c›l›k
Adres: Atatürk Bulvar› No:56/7 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 25 62 Fax: 0282 652 52 49
Kervan
Adres: Orion AVM B-07/08/09 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 673 44 96
% 15
% 30-50
aras›
% 20
Belirli
Kervanc› AVM
ürünlerde
Adres: Sa¤l›k Mah. E-5 Karayolu Üzeri No:59 Çorlu/Tekirda¤
% 20
Tel: 0282 686 29 38
K›rcal› Yap›
Seramik Ürünlerde
%35, Vitrifiye
Adres: Muhittin Mah. Çetin Emeç Blv. No:12 Çorlu/Tekirda¤
Ürünlerde
%25
Tel: 0282 651 50 00 Web Adres: www.kircaliyapi.com
K›smetim Ofset Matbaac›l›k
Adres: eyhsinan Mah. Bulvar Cad. No:15 Çorlu/Tekirda¤
% 20
Tel: 0282 651 16 17
Kids Marka Park
Adres: Readiye Mah. Mand›rac› Cad. Kurt Mustafa Sk. No:16 (‹canlar Çar› Yan
% 20
Aral›¤›) Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 652 95 02 Web Adres: www.kidsmarkapark.com
Klas Foto¤raf
Çocuk Foto¤raf
Adres: Olimpia ‹ Merkezi No:28 (Orion Kar›s›) Çorlu/Tekirda¤
Çekimlerinde
Tel: 0282 673 14 00 Web Adres: www.klasfotograf.com
%10
Koçak Hal›c›l›k
Adres: Atatürk Bulvar› Yolu No:47 Çorlu/Tekirda¤
% 10
Tel: 0282 654 17 17
Koçda¤lar Hal›
% 70
Adres: Yeiltepe Mah. Edirne Cad. No:42 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 361 35 44
Koko Süs
Adres: Omurtak Cad. Edirne K›sm› No:175/A Çorlu/Tekirda¤
% 10
Tel: 0282 651 31 58 Web Adres: www.kokossus.com
Kopuz Teknoloji
Aksesuarlarda
Adres: Kazimiye Mah. Omurtak Cad. Ar›lar ‹ Merkezi No:208/A Çorlu/Tekirda¤
%20
Tel: 0282 654 69 18 Web Adres: www.albenitak.com
Köem Et Tavuk Pazar›
% 10
Adres: Muhittin mah. inasi Kurun Cad. No:71 Çorlu/Tekirda¤
GSM: 0543 976 86 13
Köem Lokantas›
Adres: Kemalettin Mah. Omurtak Cad. Ar›lar ‹ Merkezi No:7 Çorlu/Tekirda¤
% 10
Tel: 0282 654 81 45
Kumpiristan
Kumpir alana
Adres: Orion AVM No:57 Çorlu/Tekirda¤
kola bedava
Tel: 0282 673 36 04
Kuakkaya Elektrik Mühendislik
Led
Adres: Muhittin Mah. Ba¤lariçi 3. Sk. No:61/2 Çorlu/Tekirda¤
ürünlerde
%50
Tel: 0282 654 62 61
Kuzey Çiçek Evi
Adres: Muhittin Mah. Omurtak Cad. Vak›f ‹ Han› B/2 Çorlu/Tekirda¤
% 20
Tel: 0282 651 55 00 Web Adres: www.kuzeycicekevi.com
Kuzey Mangal Sanat›
Adres: Hürriyet Mah. Çaml›bel Cad. K›l›ço¤lu Dan› Vizyon Konutlar› No:4 B/6
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 290 2020 Web Adres: www.kuzeymangalsanati.com
% 10
Küçük Tekstil
Adres: eyhsinan Mah. Derinyol Sk. Demiryol Apt. No:11/1 Çorlu/Tekirda¤
GSM: 0544 230 61 34
% 15
ÇORLU TSO GELENEKSEL II. ‹ND‹R‹ML‹ ALIVER‹ GÜNLER‹ KAMPANYASI’NA KATILAN ÜYELER‹M‹Z
‹ndirim Oranlar›
La' Moja Butik
Adres: Kazimiye Mah. Omurtak Cad. Baaran Apt. No:96 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 45 65
LEZZET LOKANTASI
Lezzet Lokantas›
Adres: eyhsinan Mah. Küçük Eyüp Sk. No:4 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 36 50
%25
(Yeni Sezon
Ürünlerde Geçerli
De¤ildir)
% 10
Lider Çat› ve ‹zolasyon
Adres: Vatan Cad. Arzu Sitesi No:1 Yeniçiftlik/Tekirda¤
Tel: 0282 624 95 51 Web Adres: www.lidercativeizolasyon.com
%5
LK&JNS DEW
Adres: Readiye Mah. Omurtak Cad. No:117 Çorlu/Tekirda¤
Tel & Fax: 0282 651 81 75
%5
Lonca ‹ Güvenli¤i
Adres: H›d›ra¤a Mah. Gazi Çeme Sk. No:5/A Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 66 37 Web Adres: www.f-lonca.com.tr
London Dil Kursu
Adres: Omurtak Cad. No:63 Manolya Apt. Kat:1 D:2 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 11 12 Web Adres: www.londondil.com
Mand›ra Tavukçuluk
Adres: Readiye Mah. inasi Kurun Cad. No:82 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 99 54
Mates Elektrik Elektronik
Adres: eyhsinan Mah. Güney Cad. Derinyol 1. Sk. No:15/2 Çorlu/Tekirda¤
Tel & Fax: 0282 654 07 54
Mavi Jeans
Adres: Orion AVM No:39-40 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 673 41 34
Melisa Perdecilik
Adres: eyhsinan Mah. Güney Cad. Akp›nar Apt. No:21 Çorlu
Tel: 0282 651 56 92
Mimoza Ayakkab›c›l›k
Adres: Çerkezköy Yolu Üzeri Yulafl› Köyü Mevkii Avantaj AVM No:34
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 676 46 97
Moda Hayat
Adres: ‹canlar Çar›s› No:16 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 80 79
Modro Yap› Ahap Dekorasyon
Adres: Kazimiye Mah.Dumlup›nar Cad. Olimpia ‹ Merkezi No:45 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 673 55 28 Fax: 0282 673 55 29 Web Adres: www.modroyapi.com
Murat Elektronik Oto Müzik Sistemleri
Adres: Hatip Mah. Omurtak Cad. No:88 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 20 81
Murat Endüstriyel
Adres: Muhittin Mah. inasi Kurun Cad. Koza Apt. Alt› No:5/2 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 650 14 47 Web Adres: www.muratendustriyel.com
Mutlu Çifci Mimarl›k Hizmetleri
Adres: Kemalettin Mah. Omurtak Cad. Galip Cem ‹ Merkezi No:1 Kat:5/46
Çorlu/Tekirda¤ Tel & Fax: 0282 650 19 57
My Style
Adres: Muhittin Mah. inasi Kurun Cad. No:51/2 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 26 04
‹ güvenli¤i ve
i elbiseleri
%20
% 20
%5
% 10 -% 20
aras›
2 pantolon
100tl ,
2 gömlek 79,99 tl
%5
Sezon sonu
ürünlerde %25
% 20
%5
park
sensörlerinde
%20
% 10
%5
Yazl›k ürünlerde
%30, Eofman
Tak›m› %15,
Kotlarda %25
Naim Abi Sa¤l›k Kabini
Adres: eyhsinan Mah. Hülya Sk. No:11/A Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 19 15 GSM: 0532 276 75 07
% 60
Namaz Manav
Adres: eyhsinan Mah. ht. T¤m. ‹rfan Atasayar Sk. Keskol Apt.
(A-101 Kar›s›) No:36/4 Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 654 49 59
% 15
ÇORLU TSO GELENEKSEL II. ‹ND‹R‹ML‹ ALIVER‹ GÜNLER‹ KAMPANYASI’NA KATILAN ÜYELER‹M‹Z
‹ndirim Oranlar›
Nasyonel Endüstriyel Mutfak
Çay Makinalar›
Adres: Readiye Mah. Atatürk Bulvar› ‹stanbul K›sm› Ali R›za Bahçivan Apt. No:79/A Ürünlerinde
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 654 72 72 Web Adres: www.nasyonelmutfak.com
%15
K›sa kollu penyeler
Nazl› Giyim
ve gömlekler
Adres: eyhsinan Mah. Güney Cad. R›dvan Bey Apt. No:23 Çorlu/Tekirda¤ %20-%30, Yazl›k
ürünler %30-%40
Tel: 0282 653 17 11
Nime Çat›
Adres: Camiatik Mah. Borsa Meydan› Han Arka Sk. No:17/A Çorlu/Tekirda¤
%5
Tel: 0282 654 56 61 Fax: 0282 654 56 62 Web Adres: www.nimecati.com.tr
Nugabest - Termal Masaj Yataklar›
Adres: Readiye Mah. Yunus Emre Cad. No:33 Çorlu/Tekirda¤
Tel & Fax: 0282 652 31 66
Nuh Beybi
Adres: Readiye Mah. Kumyol Cad. No:31/C Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 41 81
Nur Restaurant - Adem Kölemen
Adres: eyhsinan Mah. Kantarc› Sk. No:10 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 88 48
Odak Büfe
Adres: . Te¤men Yavuzer Cad. Atbul Apt. No:27/E Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 25 38
Office And Office
Adres: eyhsinan Mah. Kocaa¤a Sk. No:15/A Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 80 77 Fax: 0282 654 38 04
Oktay Perde
Adres: Muhittin Mah. ehit Te¤men Yavuzer Cad. No:40/D Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 51 36 Web Adres: www.oktayperde.com
Ortaklar Tekstil
Adres: Kazimiye Mah. Omurtak Cad. ‹stanbul K›sm› No:128/B Çorlu
Tel: 0282 651 71 42
Öküz Kültür Cafe Bar
Adres: Kazimiye Mah. Meneke Sk. No:6 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 90 91
Ölçü Mutfak
Adres: Kazimiye Mah. ehitlik Yan› No:6 Çorlu Carrefour Expres Ma¤azas›
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 653 31 31 Web Adres: www.olcumutfak.net
Ölçü Yap› Dekorasyon
Adres: Muhittin Mah. Erkol Apt. Çetin Emeç Cad. No:3 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 282 650 30 70 Fax: 0282 650 30 60
Ömür Teknik
Adres: Readiye Mah. Atatürk 2. Sk No:3-5 Dükkan:1 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 53 57
Öz Akkurt Hafriyat
ÖZ AKKURT HAFR‹YAT Adres: Cemaliye Mah. Eski Hükümet Cad. Dr. Erduran ‹ Merkezi No:18/16
Çorlu/Tekirda¤ GSM: 0533 627 41 47
Öz Berat Oto
Adres: Yeni Sanayi Sitesi ht. Yzb. Yücel Kentel Cad. 2. Sk. A3 A Blok No:8
Çorlu/Tekirda¤ GSM: 0536 389 43 54
Özbereket
Adres: Tekirda¤ Çorlu Top. Sitesi A Blok No:2-3 Türkgücü Köyü Yolu
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 685 46 92
% 10
% 10
%5
Tavuk Döner &
Ayran 2 TL
‹çilikte %20
% 30
Yeni sezon
ürünler hariç
%15
% 30
Franke marka
ürünler hariç
%30
% 30
Kombi
bak›mlar›nda
%5, içilikte %5
Özel
‹ndirimler
Uygulanacakt›r
%5
Tekel, kontör ve
eker hariç tüm
ürünlerde %2
Özcanlar Yap› Malzemeleri
Adres: Hatip Mah. Ali Osman Çelebi Bulvar› No:50 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 32 23 Web Adres: www.ozcanlar-yapi.com
Belirli
Ürünlerde
%45-%50
indirim
Özel BC ‹ngiliz Kültürü Dil Okulu
Adres: Atatürk Heykel Meydan› Kar›s› Can Foto¤rafç›l›k Yan› Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 10 36 Web Adres: www.bcbritishculture.com.tr
2 kur alana
1 kur
bedava
ÇORLU TSO GELENEKSEL II. ‹ND‹R‹ML‹ ALIVER‹ GÜNLER‹ KAMPANYASI’NA KATILAN ÜYELER‹M‹Z
‹ndirim Oranlar›
Özel Çorlu Motorlu Ta›t Sürücüleri Kursu
Adres: Readiye Mah. Kumyol Cad. Aslan Sk. ‹canlar Çar›s› A Blok Kat:2 D:8
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 652 67 66
Özel ‹nci Deniz M.T. Sürücü Kursu
Adres: Readiye Mah. Kumyol Cad. No:18 Kat:1-2-3 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 77 78 Fax: 0282 652 70 53
Özel Pera Dil Akademisi
Adres: Readiye Mah. Kumyol Cad. No:29 Akdo¤an Apt. Kat:1 Daire:2 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 29 29 Web Adres:www.peradilakademisi.com.tr
Özgün Hotel
Adres: Kazimiye Mah. Meneke Sk. No:4 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 72 74 Web Adres: www.çorluhotelözgün.com
Özgür Giyim
Adres: Muhittin Mah. Arslan Sk. No:21 ‹canlar Çar›s› Kar›s› Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 32 15 - 0282 654 67 05
Öztat Köftecisi
Adres: Cemaliye Mah. Fatih Cad. No:4/B Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 17 89
Öztürk Kardeler - Do¤a arküteri Manav 1
Adres: Muhittin Mah. Ahmet Pritina Cad. Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 60 58
Öztürk Kardeler - Do¤a arküteri Manav 2
Adres: Emlak Konutlar› Ergene Vadisi Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 673 35 38
Papatya Marketleri
Adres: Çorlu G›da Sitesi Türkgücü Köyü 1. Km No:28 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 685 44 24
Penti
Adres: Orion AVM Zemin Kat No:16 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 673 39 01
Perdev
Adres: Readiye Mah. ehit Te¤men Yavuzer Cad. No:27 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 650 10 34
Pierre Cardin
Adres: Orion AVM No:21 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 673 45 46
Pim Mühendislik
Adres: eyhsinan Mah. Kocaa¤a Sk. Bayol ‹ Merkezi K:2/83 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 97 27
Polatlar Ayakkab›
Adres: Readiye Mah. Mand›rac› Cad. No:34/A Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 27 07
Popo SRC Kursu
Adres: Kazimiye Mah. A›k Veysel Sk. Erdem 2 Apt. No:25/10 (ifa Hastanesi
Kar›s›) Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 650 29 09 GSM: 0544 375 0 375
Raster
Adres: Muhittin Mah. Tütün Sk. Turquaz Apt. No:22/1 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 16 80
Reha Pastanesi
Adres: Readiye Mah. inasi Kurun Cad. Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 74 58
Reklamsan Tabela
Adres: eyhsinan Mah. Kumyol Cad. Ptt Kargo Kar›s› No:108 Çorlu/Tekirda¤
Gsm: 0530 935 75 13
Rodin Hills
Adres: Muhittin Mah. Aslan Sk. No:10/A Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 44 48 Web Adres: www.rodinhills.com.tr
S.S. 17 Nolu Çorlu Güven
Adres: eyhsinan Mah. Avukatlar ‹ Merkezi Kat:1 No:29 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 00 38
%20 - %30
aras›
% 15
% 25
% 10
% 10
%5
Toptan ve
perakende
sat›ta %10
Toptan ve
perakende
sat›ta %10
Özel
ürünlerde
%5
‹ç giyim ve ev
giyim ürünlerinde
3 al 2 öde
% 20
Sezon ba›nda
sezon sonu
fiyatlar, sezon
sonu ürünlerde
% 50’ye varan
indirim
% 10
% 70
% 15
%15 full otomatik
okey masas›,
%10 süper full
otomatik okey masas›
S›f›r nolu pasta,
ekler pasta ve
tulumbada %30
% 20
Yeni sezon
ürünler hariç
%50'ye varan
indirimler
Özel Tur ve
Gezilerde
%10
ÇORLU TSO GELENEKSEL II. ‹ND‹R‹ML‹ ALIVER‹ GÜNLER‹ KAMPANYASI’NA KATILAN ÜYELER‹M‹Z
‹ndirim Oranlar›
Sad›ko¤ullar› G›da
Adres: eyhsinan Mah. Ferhat Kalfa Sk. Hakk› Karaka Apt No:8 Hanife efik
‹lkö¤retim Okulu Kar›s› Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 654 17 66
Sa¤lam ‹naat Yap› Malzemeleri Uygulama
Adres: Readiye Mah. Atatürk Bulvar› ener Apt. No:20/B Çorlu/Tekirda¤
Ali I›k GSM: 0532 100 87 50 Basri Kansu GSM: 0542 450 82 52
Saya ‹ç Mimarl›k
Adres: Readiye Mah.inasi Kurun Cad. No:78/A Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 650 15 00 Fax: 0282 650 15 27
Sedef Matbaac›l›k
Adres: eyhsinan Mah. Hac› Salih Sk. No: 17/B Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 91 15 Web Adres: www.sedefmatbaa.com.tr
Belirli
Ürünlerde
%10-%15
indirim
‹ç Dekorasyon,
D› Cephe,
Mantolamada %10
Mutfaklarda
%15
Belirli Ürünlerde
%10 indirim
Sedir Uzunköprü Köfte - Çorba Salonu
%10
Adres: eyhsinan Mah. Atatürk Bulvar› No:131/A Çorlu/Tekirda¤
%20 (ö¤renci)
Tel: 0282 654 99 59
Abiye,
Selcan Modaevi
nianl›klarda ve
gelinliklerde
Adres: Kazimiye Mah. Omurtak Cad. Gündo¤du Apt. Kat:1 D:4 (Heykel Kar›s› Garanti
%50'ye varan
Bankas› Üzeri) Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 652 03 51 Web Adresi: www.selcanmodaevi.com
indirim
Selçuklu Ayakkab›
Adres: eyhsinan Mahallesi ehit Te¤men Yavuzer Cad. Belediye ‹lave ‹han›
%10
Zemin Kat No:13 Çorlu/Tekirda¤ Tel&Fax: 0282 652 2599
SEZER
MARKET
Serbestler Mobilya - Merkez
Adres: Saray cad. No:41 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 29 64 Web Adres: www.serbestlerofis.com
Serbestler Mobilya - ube
Adres: Kazimiye Mah. ifa Sk. No:17/O Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 33 50 Fax: 0282 651 33 51 Web Adres: www.serbestlerofis.com
Sergör Hal›
Adres: Atatürk Bulvar› ehit Te¤men Yavuzer Cad. No:43/1 (Kiler Yan›)
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 650 16 76
Ser-Pa Hal› Mobilya - Merkez
Adres: Muhittin Mah. . T¤m. Yavuzer Cad. No:24 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 46 12
Ser-Pa Hal› Mobilya - ube
Adres: Muhittin Mah. inasi Kurun Cad. No:93 A-B Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 07 44
Sev-Al Ofis Mobilyalar›
Adres: eyhsinan Mah. Kantarc› Sk. No:23/24 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 15 56
Sezer Market
Adres: Nusratiye Mah. Alipaa Cad. No:23 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 17 56
Sezgi Empati E¤itim
Adres: Kumyol Cad. Haim Sürel ‹ Merkezi Kat:4 No:45 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 75 79 Web Adres: www.sezgiempati.com
Siam E¤itim Hizmetleri
Adres: eyhsinan Mah. Ruenler Sk. No:22/A Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 48 46 Web Adres: www.siam.com.tr
Sistem Biliim Teknolojileri
Adres: Readiye Mah. ht. Pilot Ula Türk Cad. Dobrucal› Apt. 11/B
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 654 30 30
Siyah Beyaz Cafe
Adres: Omurtak Cad. Erdo¤an Er Erdal Pasaj› No:190 K: 4 (Evkur Yan›) Çorlu
/ Tekirda¤ Tel: 0282 652 17 06 Web Adres: www.siyahbeyazcafecorlu.com
Sormageç Sürücü Kursu
Adres: Polis karakolu kar›s› Arca ‹ Merkezi Kat:4 No:49-50 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 94 26 - 0282 653 94 27 Web Adres: www.sormagec.com
Ofis ‹le ‹lgili
Ürünlerde
%30
%10
% 30
% 15
% 15
% 10
Nakit 100TL G›da
Al›veriinde %5
%5
SRC
E¤itimlerinde
%10 indirim
Bilgisayar,
Notebook,
Tablet %7,
Güvenlik
Sistemleri %10
% 10
% 10
ÇORLU TSO GELENEKSEL II. ‹ND‹R‹ML‹ ALIVER‹ GÜNLER‹ KAMPANYASI’NA KATILAN ÜYELER‹M‹Z
‹ndirim Oranlar›
Pijama ve iç
Suwen ‹ç Giyim
giyimde %50,
Bikinilerde %70'e
Adres: Orion AVM Üst kat No:76 Çorlu/Tekirda¤
varan indirim
Tel: 0282 673 52 74
Sülün Sürücü Kursu
Kurs
Ücretlerinde
Adres: Do¤anlar ‹ Merkezi Kat:4 Çorlu/Tekirda¤
%15
Tel: 0282 651 63 63 Fax: 0282 652 77 66 Web Adres: www.sulunsurucukursu.com
ark Hal› Evi - Hakan Y›ld›z
Adres: Readiye Mah. Kumyol Cad. No:13/C Çorlu/Tekirda¤
% 25
Tel & Fax: 0282 651 50 01
ener Otomotiv (Birlik Kaporta Boya)
Adres: Zafer Mah. Yeni Sanayi Sitesi 02 Blok No:7 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 673 27 59
engünler
Adres: Yeni Sanayi Sitesi 2. Etap A5 A Blok No:11 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 655 52 95
›k Avize
Adres: Omurtak Cad. ‹stanbul Yolu Üzeri No:72/B Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 30 45 Fax: 0282 654 30 46
imek Seramik Merkezi
Adres: Muhittin Mah. Çetin Emeç Bulvar› No:36 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 54 25 Fax: 0282 654 54 25 Web Adres: www.simsekyapi.com.tr
imekler ‹letiim
Adres: Omurtak Cad. Megalit ‹ Merkezi No:30 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 650 22 82
ubat Yap› Malzemeleri
Adres: Muhittin Mah. Dr. Nusret Fiek Sk. Özgürler Apt. No:6 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 62 00
T4 Mühendislik
Adres: Readiye Mah. Mand›rac› Cad. No:18 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 27 37 Web Adres: www.t4muhendislik.com
Tabeland
Adres: Muhittin Mah. Omurtak Cad. Yeni Sanayi Sitesi 9. Blok No:2
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 673 72 26 Web Adres: www.tabeland.com.tr
Taksim Çi¤köfte
Adres: Readiye Mah. Mustafa Kemal Cad. No:5 Çorlu/Tekirda¤
GSM: 0536 847 38 12
Taksim Çi¤köfte
Adres: eyhsinan Mah. Atatürk Bulvar› No:64/2 Çorlu/Tekirda¤
GSM: 0543 548 70 20
Tarihi Lale F›r›n
Adres: Readiye Mah. Yunus Emre Cad. No:14 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 29 93
Tarkan Ticaret
Adres: H›d›ra¤a Mah. Gazi Çeme Sk. No:15/C Borsa Meydan› Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 650 13 15 - 650 13 32 Fax: 0282 650 13 93 Web Adres www.tarkanboya.com
Tekin Otomotiv
Adres: Zafer Mah. .Yzb. Yücel Kenter Cad. 2A 05 Blok No:10 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 673 13 73 Web Adres: www.tekinotomotiv.com.tr
Teknik Dizel
Adres: Yeni Sanayi Sitesi 5/A Blok No:16 - 17 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 673 30 27 Web Adres: www.teknikdizel.net
Teknik Is›
Adres: Readiye Mah. Atatürk Bulvar› Bezgin Apt. No:22/B Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 11 64
Teknokar
Adres: Yeni Sanayi Sitesi A5A Blok No: 5 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 673 48 35 Web Adres: www.teknokar.com.tr
Liste Fiyat›
Üzerinden
%35
Tamirde
%5
% 15
% 10
2GB haf›za
kartlar›nda
%10
%5
%5
% 20
Çi¤köfte dürüm
& ayran
2,5 TL
Dürüm &
Ayran
3TL
Po¤aça, simit,
açma 50 kuru,
Di¤er ürünlerde
%5-%10 indirim
%5
‹çilikte %20,
parçada %10
%5
%5
Kompresör
Sat› ve
Servisinde %1
ÇORLU TSO GELENEKSEL II. ‹ND‹R‹ML‹ ALIVER‹ GÜNLER‹ KAMPANYASI’NA KATILAN ÜYELER‹M‹Z
‹ndirim Oranlar›
Teknotek Store - Gümü Elektronik
Adres: eyhsinan Mah. Omurtak Cad. Vak›f ‹ Han› 5/2 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 08 10
Telefoncu Murat
Adres: Muhittin Mah. Belediye Saray› Alt› No:18/A Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 650 20 01
TermoPet
Adres: Derea¤z› Mah. Kargaburnu Mevkii Askeri Kamp Yan›
Marmara Ere¤lisi/Tekirda¤ Tel: 0282 584 31 74
%5
Aksesuar
ürünlerinde
%25
Motorinde
%10
Tez Mühendislik
Kombilerde
liste fiyat›ndan
Adres: eyhsinan Mah. Güney Cad. No:7/A Çorlu/Tekirda¤
%10 indirim
Tel: 0282 653 22 60 Web Adres: www.tezmuhendislik.com
Tiamo
Adres: Kazimiye Mah. Dumlup›nar Cad. No: 1 Olimpia ‹ Merkezi B Blok K: 5 D: 20
% 25
(Orion AVM Kar›s›) Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 725 18 92 Web Adres: www.tiamo.com.tr
Ya¤ bak›m,
Tolga Otomotiv Full Servis
Adres: Yeni Sanayi Sitesi MA Blok No:10 (Armada City Kar›s›) Çorlu/Tekirda¤ kur ya¤lama,
fren ayar›
Tel: 0282 673 75 31 GSM: 0531 958 02 10
%15
Tolga Otomotiv Yedek Parça
Filtre Bak›m
Setlerinde
Adres: Yeni Sanayi Sitesi Acentalar Cad. D Blok No:5 Çorlu/Tekirda¤
%15
Tel: 0282 673 10 04 GSM: 0532 745 01 06
Toptan Temizlik
Topak Temizlik
Malzemelerinde
Adres: Readiye Mah. Gölcük Mey. Aral›¤› No:8 Çorlu/Tekirda¤
%5
Tel: 0282 651 93 88 Web Adres: www.topaktemizlik.com
Trakya Parke
%5
Adres: Readiye Mah. Atatürk Bulvar› Türko¤lu Apt. No: 50 (Atatürk ‹.Ö.O.
Kar›s›) Tel: 0282 654 65 64
Trakya Psikoteknik
Adres: Cemaliye Mah. Dr. Sabri Bey Sk. Kurtulmaz Apt. No:3 Çorlu/Tekirda¤
% 10
Tel: 0282 651 51 01
Trakya Restaurant
Adres: Cumhuriyet Meydan› No:5 Çorlu/Tekirda¤
%5
Tel: 0282 651 28 27
Tu¤ra Araç Kiralama - Emlak Müavirli¤i
Adres: Muhittin Mah. Çetin Emeç Bulvar› Özçelik Apt. B/26 Çorlu/Tekirda¤
% 10
Tel: 0282 651 25 73 Fax: 0282 651 75 23 Web Adres: www.corlutugraemlak.com
Turuncu Ofis
Adres: Kazimiye Mah. Barbaros Cad. Tellio¤lu Plaza Kat:5 Çorlu/Tekirda¤
% 10
Tel:0282 651 30 30 Web Adres: www.turuncuofis.com
Turuncu Ofis Proje
Adres: Muhittin Mah. E-5 Karayolu Üzeri Tek Trafo Kar›s› ‹stanbul Ç›k›› ‹lpa Tesisleri No:23
% 10
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 673 42 10 Fax: 0282 673 42 10 Web Adres: www.turuncuofis.com
TÜLAY B‹LG‹Ç ALAN
PS‹KOLOJ‹K DANIMA
MERKEZ‹
Tülay Bilgiç Alan Psikolojik Dan›ma Merkezi
Adres: Vak›f i Merkezi K:5 D:513 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 10 20
Uçan Balon Çocuk Oyun Alan›
Adres: Muhittin Mah. Omurtak Cad. Kipa AVM No:107 Çorlu/ Tekirda¤
GSM: 0534 413 58 22
Ufuk Ofset
Adres: eyhsinan Mah. Kumyol Cad. No:90/A Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 20 19 Fax: 0282 653 80 43
% 20
3 jeton
5 lira
% 15
U¤ur Dershaneleri
Adres: Muhittin Mah. Omurtak Cad. R›za Güleryüz ‹ Merkezi No:39 Kat:1
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 651 33 13 - 12 Web Adres: www.ugurdershanesi.com.tr
% 10
U¤ur Perde
Adres: ehit Te¤men Yavuzer Cad. No:38-B Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 650 11 44
% 30
ÇORLU TSO GELENEKSEL II. ‹ND‹R‹ML‹ ALIVER‹ GÜNLER‹ KAMPANYASI’NA KATILAN ÜYELER‹M‹Z
‹ndirim Oranlar›
UMUT
BAKL‹YAT
U¤uray Yap›
Adres: Fatih Cad. No:10 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 40 92 Fax: 0282 651 59 28
Umut Bakliyat
Adres: Readiye Mah. Yunus Emre Cad. Ustek Apt. No:16/A Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 87 47
% 10
20 liral›k
al›verie
%15 indirim
Umut Emlak
Kiralamada
Adres: Readiye Mah. ehit Te¤men Yavuzer Cad. Taymaz Bedestan No:9/17
%10
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 652 12 37
Uras Sürücü Kursu
% 20
Adres:K›l›ço¤lu Dan› Towers B Blok Kat:8 No:51 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 70 26 Web Adres: www.urassurucukursu.com
Uzunköprü Restaurant
Adres: eyhsinan Mah. Tekirda¤ Cad. No:33 (Eski Sanayii Erçili Vinç Kar›s›)
%3
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 653 98 84 GSM: 0546 212 50 68
Ünsal Nalbur
Bataryalarda
%40, Boyalarda
Adres: Nusratiye Mah. Boyac›lar Sk. No:15 Çorlu/Tekirda¤
%10
Tel: 0282 652 61 76
Vatan Medikal
Adres: Kazimiye Mah. Narçiçe¤i Sk. Do¤an Apt. No:22/3 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 00 62
Veysel Y›ld›r›m Kerestecilik
Adres: Hatip Mah. Hac›hamam Sk. No:13 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 81 30 - 31 Web Adres: www.veyselyildirim.com
Vi Tasar›m Bask› Merkezi
Adres: eyhsinan Mah. Kocaa¤a Sk. Bayol ‹ Merkezi No:45 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 650 25 00 Web Adres: www.vitasarim.com
Vilmar Teknolojik Tesisat
Adres: eyhsinan Mah. Derinyol Sk. No:23/C Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 65 69 - 56 Fax: 0282 653 65 86 Web Adres: www.vilmar.com.tr
Vip Dizayn ‹MÇ
Adres: eyhsinan Mah. Hallaço¤lu Sk. No:2 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 84 48 Web Adres: www.facebook.com/corlu.imc
Viva Ajans - Ajans Press
Adres: Omurtak Cad. Kantarc› Sk. No:11/C Akbank Aral›¤› Çorlu TSO Yan›
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 654 40 44
Tüm
ürünlerde
%10, tekerlekli
sandalye
grubu %15
Vodafone (Zeynep ‹letiim)
Adres: Omurtak Cad. No: 194 (Megalit Yan›) Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 650 29 50
Volfer Oto&Hal› Y›kama
Adres: Muhittin Mah. Fikir Sk. Aral›¤› No:14 Çorlu/Tekirda¤
GSM: 0544 809 96 95
Aksesuar
Çeitlerinde
%10
Vom Kalorifer & ‹naat
Adres: eyhsinan Mah. Atatürk Bulvar› No:113/A Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 24 58 - 654 10 78
Web Adres: www.vomkalorifer.com.tr - www.vomgrup.com
Yadigar Kaleli
Adres: Esentepe Mah. Dumlup›nar Cad. Olimpia ‹ Merkezi No:46
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 673 31 41 Web Adres: www.yadigarkaleli.com.tr
Ya¤›zcan ‹letiim
Adres: Omurtak Cad. Vak›f ‹ Merkezi No:6/7 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 82 88 Web Adres: www.yagizcangroup.com.tr
Yatk›n Ofset
Adres: ‹stanbul K›sm› Meslek Yüksek Okulu Yan› Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 685 45 38 Web Adresi: www.yatkin.com.tr
% 10
% 15
% 27
% 10
% 10
Pasta, Cila
ve Boya
Korumada %20
Kalorifer ve
villa
sat›lar›nda
%5 iskonto
% 40
Aksesuar
Ürünlerinde
%10
% 20 - % 25
Hizmet %10 ,
Yazd›ran Biliim
perakende sat›
Adres: eyhsinan Mah. Kumyol Cad. No:52/B Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 66 11 Fax: 0282 650 10 38 Web Adres: www.yazdiran.com %5-%10 aras›
indirim
ÇORLU TSO GELENEKSEL II. ‹ND‹R‹ML‹ ALIVER‹ GÜNLER‹ KAMPANYASI’NA KATILAN ÜYELER‹M‹Z
‹ndirim Oranlar›
YCY Grup Sigorta
Adres: eyhsinan Mah. Hüsmen Kafa Sk. Avukatlar ‹ Mrk. Zemin Kat No:1
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 653 91 94 Web Adres: www.ycygrupsigorta.com
Yeildal ‹naat
Adres: Kemalettin Mah. K›rkova Cad. No:1/1 Çorlu/Tekirda¤
Tel & Fax: 0282 653 93 94 Web Adres: www.yesildalinsaat.com
Y›kamac› Atilla
Adres: Kazimiye Mah. Omurtak Cad. ‹stanbul K›sm› U¤ur Petrol (Shell) Yan› Çorlu/
Tekirda¤ Tel: 0282 652 20 02 Fax: 0282 653 49 02 Web Adres: www.yikamaciatilla.com
Y›ld›r›m Mobilya
Adres: Nusratiye Mah. K›rkova Cad. Lale Sk. No:13 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 95 69 Web Adres: www.yildirimmobilyam.com
Y›ld›r›m Parke
Adres: Readiye Mah. inasi Kurun Cad. No:48 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 652 60 14 Fax: 0282 652 57 82 Web Adres: www.yildirimparke.com
Y›ld›z Dü¤ün Salonu
Adres: eyhsinan Mah. Ruenler Sk. elale Apt. No:32 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 63 88 - 0282 654 21 67 Web Adres: www.yildizdugun.com
‹yeri ve Konut
Sigortalar›nda
%5, Kasko ve
Trafiklerde %3
Seri sonu
boyalarda
%25 indirim
full koruma
paketi için
%50
Belirli
Ürünlerde
%10 - %15
indirim
% 10
% 10
Y›ld›zo¤ullar› Yap› ‹naat
Adres: Readiye Mah. M. Kemal Cad. Can Apt. No:21 Çorlu/Tekirda¤
%5
Tel: 282 652 69 39
Yonca Kuyumculuk
El ilerinde
Adres: Omurtak Cad. ‹st. k›sm› No:20 Çorlu/Tekirda¤
% 10
Tel: 0282 651 80 07
YST Endüstri
Adres: Cemaliye Mah. Fatih Cad. Tonguçlar ‹ Mrk. No:1/A (Fatih Cami Kar›s›)
% 10
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 651 58 73
Yurt Mobilya
Adres: eyhsinan Mah. Hülya Sk. No:13/1 Çorlu/Tekirda¤
% 10
Tel: 0282 652 83 18
Tüm e¤itim
Yüksel E¤itim Güvenlik
kay›tlar›nda
Adres: Muhittin Mah. . T¤m. Yavuzer Cad. Arca ‹ Mrk. K:5 No:63
%10
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 650 31 39 Web Adres: www.yukselguvenlik.com.tr
Yürükler Ayakkab›
Adres: Sa¤l›k Mah. E-5 Karayolu Üzeri Yürükler ‹ Merkezi Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 650 11 32 - 686 61 05
Zengin Halk Pazar›
ZENG‹N HALK PAZARI Adres: eyhsinan Mah. Güney Cad. No:1 Çorlu/Tekirda¤
% 30
%5
Tel:0282 653 29 03
Zeyland
Adres: Çerkezköy Yolu Üzeri Akbay›r Mevkii Velimee/Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 674 41 82 Web Adres: www.zeyland.com.tr
Zirve Ofset Matbaac›l›k
Adres: Muhittin Mah. Kurt Mustafa Ç›kmaz› Sk. No:17/C (‹canlar Pasaj› Yan›)
Çorlu/Tekirda¤ Tel & Fax: 0282 652 15 20
Zirve Spor
Adres: Readiye Mah. Mand›rac› Cad. Kuçu Apt. A Blok 45/A Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 94 44
Zoom Ticaret
Adres: Readiye Mah. Kumyol Cad. No:6 Hanc›lar Pasaj› Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 99 88
ZÜMAY ‹LET‹‹M
Zümay ‹letiim
Adres: Readiye Mah. Eski Tekirda¤ Cad. No:5/3 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 13 13
Yazl›k tekstil
çocuk giyim
ürünlerinde
%50
% 10
%15
Belli
ürünlerde
%20
% 10
Aksesuar
Ürünlerinde
%10
ÇORLU TSO GELENEKSEL II. ‹ND‹R‹ML‹ ALIfiVER‹fi GÜNLER‹ KAMPANYASI’NA KATILAN ÜYELER‹M‹Z
‹ndirim Oranlar›
Abay Grup
Adres: Omurtak Cad. Cumhuriyet Meydan› Bilgin Apt. Kat: 4 No: 13
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 651 34 23 Web Adres: www.abaygrup.com
Aheste Dergisi
Adres: Omurtak Cad. Cumhuriyet Meydan› Bilgin Apt. Kat: 4 No: 13
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 651 34 23 Web Adres: www.ahestedergisi.com
Çetin Akademi A.fi.
Adres: fieyhsinan Mah.Kumyol Cad. No:55 K:2 Hismar Market Üzeri
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 654 22 00 - 02
Web Adres: www.cetinakademi.com.tr
Çorlu DTM - BOSCH Yetkili Sat›c›s›
Adres: Muhittin Mah. fiehit Te¤men Yavuzer Cad. No:24/B Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 654 49 49
Web Adres: www.bosch-corludtm.com
GÖZDE PARFÜMER‹
KUAFÖR VE
SOLARYUM SALONU
Gözde Parfümeri Kuaför ve Solaryum Salonu
Adres:Kazimiye Mah. Omurtak Cad.Varol ‹flkar Apt. No:91/A Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 653 23 91
Mavi Boncuk Organizasyon
Adres: Muhittin Mah. Fikir Sk. Bedri Selvi Apt. No: 2 Çorlu/Tekirda¤
Tel: 0282 651 12 44 Web Adres: www.maviboncukorganizasyon.com
% 10
% 10
Hafta içi e¤itim
programlar›
için nakit veya
tek çekim
ödemelerde
%5
%5
% 15
% 25
Ye¤enler Sigorta
Özel
Adres: Kazimiye Mah. Dumlup›nar Cad. K›l›ço¤lu Residance Kat: 2
‹ndirimler
D: 23 Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 673 71 17
Uygulanacakt›r
Web Adres: www.yegenlersigorta.com
Yerciler Çorba
Adres: Kazimiye Mah. Dumlup›nar Cad. K›l›ço¤lu Dan›fl Towers D Blok
%5
No: 1-2-3 Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 673 46 54
Web Adres: www.yercileret.com
Yerciler Et Mangal
Adres: Esentepe Mah. Dumlup›nar Cad. K›l›ço¤lu Rezidans No: 1-5
%5
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 673 70 52
Web Adres: www.yercileret.com
Yüksel Dijital Foto¤rafç›l›k
Adres: Muhittin Mah. Çetin Emeç Bulvar› Ekmel Apt. No: 9
Çorlu/Tekirda¤ Tel: 0282 652 44 91
% 20
Çorlu TSO Geleneksel II. ‹ndirimli Al›flverifl Günleri kampanyam›za
destek veren, tüm kurum ve kurulufllara, sivil toplum örgütlerine,
üyelerimize, esnaf›m›za, ticaret erbab›m›za ve halk›m›za teflekkür ederiz.
ÇORLU T‹CARET VE SANAY‹ ODASI
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
Tel: 0282 651 10 96
Faks: 0282 651 35 10
E-mail: [email protected]
Web: www.corlutso.org.tr
ÇORLU T‹CARET VE SANAY‹ ODASI
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
KAL‹TE POL‹T‹KASI
Üyelerine hizmetlerinde mükemmelli¤e önem vermek, uluslararas› kalite standard› olan
TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'ni benimseyip, iyiletirerek uygulamak.
Üyelerinin hak ve yükümlülüklerini mesleki eti¤in ve dayan›man›n korunmas› ilkelerine
ba¤l› olarak sürdürmeleri için, gereken destek ve kontrol mekanizmalar›n› iletmek.
Ülke ekonomisine katk›da bulunmak için üyelerinin ihtiyaçlar›n› kar›lamaya yönelik
yenilikleri yak›ndan takip ederek, organizasyonlar ve e¤itim faaliyetleri düzenlemek.
Ülkesinde ve bulundu¤u bölgede sosyal, kültürel, e¤itim ve çevre faaliyetlerinin gelimesine
katk›da bulunmak.
Kat›l›mc› ve ortak akl›n kullan›m›n›n gelitirilmesi amac›yla; çal›anlar›, organlar› ve
üyeleri aras›nda tak›m çal›mas› ve ekip ruhunu tevik eden her anlamda sürekli gelimeyi
hedef alan bir kurum olmak.
KURUM KÜLTÜRÜ
Kalite Sistemini benimsemi, sürekli gelimeyi hedefleyen, üyeleri,çal›anlar› ve
çevresindekilerin tavsiyelerini, eletirilerini ve isteklerini de¤erlendirerek karar alan,
mevzuat ve yönetmeliklere uygun ekilde; ilkelerine, taahhütlerine, çal›ma prensiplerine
sad›k olan, meslek eti¤ini ve taahhüdünü koruyan, üyelerine ve içinde bulundu¤u topluma
kar› sorumluluk sahibi bir kurum olmak.
M‹SYON
Üyemiz olan kurulular›n; verimli, kaliteli, gelien, dünya ile rekabet edebilen, çevre koruma
bilinciyle davranan kurum olmalar› için; bilimsel dayana¤› olan her türlü destek, e¤itim ve
çal›may› sa¤layan; ayn› zamanda Çorlu'nun yaam kalitesini yükselterek ça¤da ve
özgün bir yap›ya ulamas›nda öncülük eden ve yön veren bir kurum olmak.
V‹ZYON
Sürekli Gelien, Farkl›l›klar Yaratan Lider Bir Oda Olmak.
ÇORLU T‹CARET VE SANAY‹ ODASI
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
2013