kurumlar_01_2011_12_2011_mavılım_elektro_6

Transkript

kurumlar_01_2011_12_2011_mavılım_elektro_6
1010
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
SEĞMENLER VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Onay Zamanı :
DÖNEM TİPİ
Yıl
2011
Yıllık
27.04.2012 - 01:24:54
Vergi Kimlik Numarası
6130588081
E-Posta Adresi
Ticaret Sicil No
217311
Soyadı (Unvanı)
MAVİLİM ELEKTRONİK GÜVN.
İrtibat Tel No
Adı (Unvanın Devamı)
TEK.BİL.SİS.LTD.ŞTİ
Ticari Bilanço Karı
312
3112551
500,96
Ticari Bilanço Zararı
0,00
Kar ve İlaveler Toplamı
500,96
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı
0,00
ZARAR
0,00
KAR
500,96
Diğer Geçmiş Yıl Zararları
0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları
0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları
0,00
İndirime Esas Tutar
500,96
Dönem Safi Kurum Kazancı
500,96
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı
KVK’nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah
KVK’nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı
Genel Orana Tabi Matrah
0,00
0
0,00
0
0,00
0
500,96
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları
0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları
0,00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı
0,00
VERGİ BİLDİRİMİ
Kurumlar Vergisi Matrahı
500,96
Hesaplanan Kurumlar Vergisi
100,19
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER
Türü
Tutarı
Geçici Vergi
100,19
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı
100,19
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım
0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi
0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi
0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi
0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi
0,00
Damga Vergisi
85,70
Kazancın Tespit Yöntemi
Bilanço
Bilanço Tipi
Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef
Vergi Kimlik Numarası
6130588081
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
Soyadı, Adı (Unvanı)
11119270406
Soyadı, Adı (Unvanı)
MAVİLİM ELEKTRONİK GÜVN.
Ticaret Sicil No
TEK.BİL.SİS.LTD.ŞTİ
DOĞAN
217311
Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi
CEBRAİL
0537
E-Posta Adresi
[email protected]
İrtibat Tel No
312
3112551
İrtibat Tel No
312
4258617
Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
11119270406
Soyadı, Adı (Unvanı)
DOĞAN
CEBRAİL
Oda Sicil No
0537
E-Posta Adresi
[email protected]
İrtibat Tel No
312
4258617
EK BİLGİLER
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a)
0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3)
0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi
0,00
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi
0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden
0,00
Yatırım İndirimi İstisnası
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası
0,00
İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ
Gelir
0,00
Gider
0,00
Finansman Giderleri
0,00
Amortisman Giderleri
0,00
EKLER
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )
AKTİF
Açıklama
Önceki Dönem
(2010)
I. Dönen Varlıklar
Cari Dönem
(2011)
22.636,58
32.556,97
. A. Hazır Değerler
545,86
2.463,31
. 1. Kasa
273,93
2.191,38
. 3. Bankalar
271,93
271,93
. E. Stoklar
18.780,00
25.840,00
. 4. Ticari Mallar
18.780,00
25.840,00
. H. Diğer Dönen Varlıklar
3.310,72
4.253,66
. 1. Devreden KDV
3.310,72
4.253,66
II. DURAN VARLIKLAR
6.162,34
7.651,15
. D. Maddi Duran Varlıklar
6.162,34
7.651,15
. 6. Demirbaşlar
6.162,34
7.651,15
AKTİF TOPLAMI
28.798,92
40.208,12
PASİF
Açıklama
Önceki Dönem
(2010)
Cari Dönem
(2011)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
15.561,48
26.569,91
. C. Diğer Borçlar
15.264,73
26.340,72
. 1. Ortaklara Borçlar
15.264,73
26.340,72
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
296,75
229,19
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar
296,75
229,19
. G. Borç ve Gider Karşılıkları
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer
0,00
0,00
203,65
100,19
203,65
100,19
V. Öz Kaynaklar
13.237,44
13.638,21
. A. Ödenmiş Sermaye
20.000,00
20.000,00
. 1. Sermaye
20.000,00
20.000,00
. D. Geçmiş Yıl Karları
1.358,57
2.173,15
. 1. Geçmiş Yıl Karları
1.358,57
2.173,15
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
8.935,71
8.935,71
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
8.935,71
8.935,71
. F. Dönem Net Karı (zararı)
814,58
400,77
. 1. Dönem Net Karı
814,58
400,77
28.798,92
40.208,12
PASİF TOPLAMI
DİPNOT
15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların :
Adı : NAİME ERKAN Pay Oranı : 80.00 Pay Tutarı : 16000.00
Adı : OYA UFUK Pay Oranı : 20.00 Pay Tutarı : 4000.00
GELİR TABLOSU
Açıklama
Önceki Dönem
(2010)
Cari Dönem
(2011)
A. Brüt Satışlar
23.803,37
19.267,53
. 1. Yurtiçi Satışlar
23.803,37
19.267,53
C.Net Satışlar
23.803,37
19.267,53
D. Satışların Maliyeti (-)
14.829,03
12.621,62
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
14.829,03
12.621,62
8.974,34
6.645,91
Brüt Satış Karı veya Zararı
GELİR TABLOSU
Açıklama
Önceki Dönem
(2010)
Cari Dönem
(2011)
E. Faaliyet Giderleri (-)
7.956,11
6.144,95
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)
7.956,11
6.144,95
Faaliyet Karı veya Zararı
1.018,23
500,96
Olağan Kar veya Zarar
1.018,23
500,96
Dönem Karı veya Zararı
1.018,23
500,96
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük
203,65
100,19
Dönem Net Karı veya Zararı
814,58
400,77
DİPNOT
1. a) Amortisman giderleri amortisman ayrılmamıştır
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE
Genel
Y.
Kanuni
Md./ Kurulu Ortak
Temsilci
Müdür Üyesi
Vergi Kimlik
No
Adı /
Unvanın
Devamı
Soyadı /
Unvanı
İkametgah Adresi
TC
Kimlik
No
İrtibat
Telefon No
Hisse
Oranı
*
ERKAN
NAİME
İLKADIM MAH. MANOLYA SK. No:3-16
ÇANKAYA-ANKARA
23137694072
3123112551
80,00
*
UFUK
OYA
GÜVENEVLER MAH. KUZGUN SK. No:62-18
23137694072
ÇANKAYA-ANKARA
3123112551
20,00
TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER
Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi AdıÜnvanı
Vergi Kimlik
Numarası
Aydın Hakan Erkan
T.C. Kimlik
Numarası
Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı
-Ünvanı
İllişkili Kişinin
Bulunduğu Ülke
27094298540
İLİŞKİLİ
TRANSFER
KİŞİLERLE
FİYATLANDIRMASI
GERÇEKLEŞTİRİLEN
KAPSAMINDAKİ
TRANSFER FİYATLANDIRMASINA
İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN
İLİŞKİN
BİLGİLER
İŞLEMLER
Alım
Satım
Açıklama
. A- Varlıklar
825,00
0,00
. 4- Kiralamalar
825,00
0,00
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı
825,00
0,00
ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER
Açıklama
. Aktif Toplamı
Tutar
40.208,12
ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER
Açıklama
Tutar
. Toplam Borçlar
26.569,91
. Öz Sermaye Tutarı
13.638,21
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Açıklama
USD($) TL Karşılığı
EURO(€) TL Kaşılığı
Diğer Döviz Cinslerinin TL
Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI
0,0000
0,0000
0,0000
. 1.Kasa
0,0000
0,0000
0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA
POZİSYONU (I-II)
0,0000
0,0000
0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)
0,0000
0,0000
0,0000

Benzer belgeler

İndir

İndir KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi O...

Detaylı

kurumlar vergisi beyannamesi - Ünye Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd

kurumlar vergisi beyannamesi - Ünye Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi O...

Detaylı

kurumlar vergisi beyannamesi - Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve

kurumlar vergisi beyannamesi - Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah

Detaylı

2010 kurumlar vergisi beyannamesi

2010 kurumlar vergisi beyannamesi KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÖNEM TİPİ

Detaylı

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI ORTAKLARINA

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI ORTAKLARINA başlığının bulunduğu bölümde ilgili taahhütnameye online olarak onay vermeleri gerekmektedir. Polis Bakım ve Yardım Sandığına henüz ortak olmayan ve ortak olmak isteyen Emniyet Mensuplarının bu sig...

Detaylı

2012 Yılı Kurumlar Vergi Beyannamesi

2012 Yılı Kurumlar Vergi Beyannamesi . 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) . 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) Dönem Karı veya Zararı K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Dönem Net Karı veya Zararı

Detaylı

2008 Yılı Kurumlar Vergi Beyannamesi

2008 Yılı Kurumlar Vergi Beyannamesi İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları

Detaylı

geçici vergi beyannamesi - Mars Entertainment Group

geçici vergi beyannamesi - Mars Entertainment Group KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ SEĞMENLER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

to the file installed

to the file installed Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası

Detaylı

geçici vergi beyannamesi

geçici vergi beyannamesi KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ SEĞMENLER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı