kurumlar vergisi beyannamesi - Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve

Transkript

kurumlar vergisi beyannamesi - Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve
1010
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
DÖNEM TİPİ
KIZILCAHAMAM MAL
MALMÜDÜRLÜĞÜ
Onay Zamanı :
Yıl
2010
Yıllık
22.04.2011 - 17:04:50
Vergi Kimlik Numarası
5600495053
E-Posta Adresi
Ticaret Sicil No
İrtibat Tel No
Soyadı (Unvanı)
KIZILCAHAMAM AKASYA
Adı (Unvanın Devamı)
YAT.İŞL.A.Ş.
312
7366665
KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI
Türü
Sayısı
Satış Yeri
1
GEÇMİŞ YIL ZARARLARI
Yıl
Tip
Zarar
2005
Diğer Zararlar
104.425,37
2007
Diğer Zararlar
209.511,98
2008
Diğer Zararlar
50.820,44
2009
Diğer Zararlar
6.784,87
Ticari Bilanço Karı
5.738.918,92
Ticari Bilanço Zararı
0,00
İLAVELER
Türü
Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
66.039,96
ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER
Türü
Açıklama
Tutarı
Taşınmaz ve İşt. His. İle Kurucu Sen., İnt. Sen. ve
R. Hakları Stş. Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-e)
5.587.000,67
Toplam
5.587.000,67
Kar ve İlaveler Toplamı
5.804.958,88
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı
5.587.000,67
ZARAR
0,00
KAR
217.958,21
Diğer Geçmiş Yıl Zararları
217.958,21
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları
İndirime Esas Tutar
0,00
217.958,21
0,00
Dönem Safi Kurum Kazancı
0,00
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah
0,00
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı
0
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah
0,00
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı
0
KVK’nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah
0,00
KVK’nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı
0
Genel Orana Tabi Matrah
0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları
0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları
0,00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı
0,00
VERGİ BİLDİRİMİ
Kurumlar Vergisi Matrahı
0,00
Hesaplanan Kurumlar Vergisi
0,00
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı
0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım
0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi
0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi
0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi
0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi
0,00
Damga Vergisi
74,60
Kazancın Tespit Yöntemi
Bilanço
Bilanço Tipi
Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef
Vergi Kimlik Numarası
5600495053
Soyadı, Adı (Unvanı)
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
KIZILCAHAMAM AKASYA
YAT.İŞL.A.Ş.
ÇALIŞKAN
Ticaret Sicil No
Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi
E-Posta Adresi
İrtibat Tel No
312
7366665
İrtibat Tel No
Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
47023683902
Soyadı, Adı (Unvanı)
ÇALIŞKAN
TURGUT
Oda Sicil No
E-Posta Adresi
İrtibat Tel No
47023683902
Soyadı, Adı (Unvanı)
312
3944525
TURGUT
312
3944526
EK BİLGİLER
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a)
0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3)
0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi
0,00
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi
0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden
0,00
Yatırım İndirimi İstisnası
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası
0,00
İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ
Gelir
0,00
Gider
0,00
Finansman Giderleri
0,00
Amortisman Giderleri
0,00
EKLER
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )
AKTİF
Açıklama
I. Dönen Varlıklar
. A. Hazır Değerler
. 1. Kasa
Önceki Dönem
(2009)
Cari Dönem
(2010)
6.380.794,20
16.470.110,24
2.573,07
27.662,21
490,01
1.957,00
0,00
64.160,05
2.083,06
12.660,76
0,00
51.115,60
1.941.004,21
14.851.362,58
11.926,59
12.076,48
1.856.935,92
14.767.144,40
72.141,70
72.141,70
. D. Diğer Alacaklar
3.548.248,18
727.677,33
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar
3.548.248,18
727.677,33
. E. Stoklar
1.262,00
0,00
. 7. Verilen Sipariş Avansları
1.262,00
0,00
. H. Diğer Dönen Varlıklar
887.706,74
863.408,12
. 1. Devreden KDV
831.241,92
752.180,16
. 2. Alınan Çekler
. 3. Bankalar
. 4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
. C. Ticari Alacaklar
. 1. Alıcılar
. 2. Alacak Senetleri
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar
. 5. İş Avansları
56.464,82
111.227,96
13.506.690,41
6.078.645,61
. B. Diğer Alacaklar
946.020,00
0,00
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar
946.020,00
0,00
12.546.268,51
6.078.645,61
0,00
310.146,68
. 3. Binalar
10.220.982,48
4.036.421,35
. 5. Taşıtlar
24.963,56
24.963,56
II. DURAN VARLIKLAR
. D. Maddi Duran Varlıklar
. 1. Arazi ve Arsalar
. 6. Demirbaşlar
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)
. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar
816.026,40
1.601,03
1.039.837,07
15.298,34
2.355,82
0,00
2.521.777,32
1.720.811,33
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
14.401,90
0,00
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler
14.401,90
0,00
19.887.484,61
22.548.755,85
. 10. Verilen Avanslar
AKTİF TOPLAMI
PASİF
Açıklama
Önceki Dönem
(2009)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
. A. Mali Borçlar
. 1. Banka Kredileri
Cari Dönem
(2010)
7.911.100,73
4.582.570,88
39.640,79
995.247,96
39.640,79
995.247,96
. B. Ticari Borçlar
580.831,38
1.321.561,98
. 1. Satıcılar
260.564,38
158.079,26
. 2. Borç Senetleri
320.267,00
1.163.482,72
. C. Diğer Borçlar
615.285,59
456.963,27
. 1. Ortaklara Borçlar
142.180,21
83.449,21
. 4. Personele Borçlar
36.341,46
61.573,05
436.763,92
311.941,01
. D. Alınan Avanslar
1.731.577,15
1.648.050,27
. 1. Alınan Sipariş Avansları
1.731.577,15
1.648.050,27
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
137.326,46
160.747,40
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar
70.370,93
93.179,98
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
49.148,58
49.760,47
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş
17.806,95
17.806,95
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
4.806.439,36
0,00
. 2. Gider Tahakkukları
4.806.439,36
0,00
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
5.943.809,54
6.244.291,71
62.437,77
0,00
. A. Mali Borçlar
. 1. Banka Kredileri
62.437,77
0,00
. C. Diğer Borçlar
4.308.821,88
2.018.325,66
. 1. Ortaklara Borçlar
1.054.143,15
92.995,01
. 4. Diğer Çeşitli Borçlar
3.254.678,73
1.925.330,65
. D. Alınan Avanslar
1.501.950,04
4.225.966,05
. 1. Alınan Sipariş Avansları
1.501.950,04
4.225.966,05
. E. Borç ve Gider Karşılıkları
70.599,85
0,00
. 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
70.599,85
0,00
V. Öz Kaynaklar
6.032.574,34
11.721.893,26
. A. Ödenmiş Sermaye
6.970.889,48
6.921.289,48
. 1. Sermaye
10.000.000,00
10.000.000,00
. 2. Ödenmemiş Sermaye (-)
3.029.110,52
3.078.710,52
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
859.046,90
938.315,14
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
859.046,90
938.315,14
. F. Dönem Net Karı (zararı)
-79.268,24
5.738.918,92
0,00
5.738.918,92
. 1. Dönem Net Karı
. 2. Dönem Net Zararı (-)
PASİF TOPLAMI
79.268,24
0,00
19.887.484,61
22.548.755,85
DİPNOT
1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000,00 TL
2. a) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere cari
dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı
2. b) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere cari
dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi
3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı
4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı
5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı
6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı
10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı
DİPNOT
11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı
12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı
15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların :
Adı : Arif Sami İmamoğlu Pay Oranı : 12.73 Pay Tutarı : 1273369.00
Adı : Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Pay Oranı : 19.00 Pay Tutarı : 1900000.00
Adı : Tefirom İnşaat AŞ- Ostim End.Yat.İşl.Aş Ortaklığı Pay Oranı : 15.00 Pay Tutarı : 1500000.00
17. a) Cari dönemde uygulanan stok değerleme yöntemi
17. b) Önceki dönemde uygulanan stok değerleme yöntemi
17. c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı
18. a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti
18. b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti
18. c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları
18. c) 1. Cari dönemde ortaya çıkan varlık maliyetlerindeki yeniden değerleme artışları (+)
18. c) 2. Cari dönemde ortaya çıkan birikmiş amortismanlardaki yeniden değerleme artışları (-)
19.1 Ana kuruluş ticari alacak
19.2 Bağlı ortaklık ticari alacak
19.3 İştirakler ticari alacak
19.4 Ana kuruluş ticari borç
19.5 Bağlı ortaklık ticari borç
19.6 İştirakler ticari borç
20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 2 kişi
21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi
22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (İşletmeyi borç
altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu
23. İşletmenin gayri safi kâr oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal
etkileri
24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar
25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan
menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar
26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları
27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet
türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları
28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı
29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer
hususlar
30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 31.12.2010
GELİR TABLOSU
Açıklama
A. Brüt Satışlar
Önceki Dönem
(2009)
6.010.941,17
Cari Dönem
(2010)
12.876.682,43
GELİR TABLOSU
Açıklama
Önceki Dönem
(2009)
. 1. Yurtiçi Satışlar
Cari Dönem
(2010)
6.004.536,62
5.426.012,21
6.404,55
7.450.670,22
C.Net Satışlar
6.010.941,17
12.876.682,43
D. Satışların Maliyeti (-)
5.806.481,86
6.333.603,54
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)
5.806.481,86
0,00
0,00
6.333.603,54
Brüt Satış Karı veya Zararı
204.459,31
6.543.078,89
E. Faaliyet Giderleri (-)
292.540,49
398.474,91
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
126.076,10
186.821,55
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)
166.464,39
211.653,36
Faaliyet Karı veya Zararı
-88.081,18
6.144.603,98
8.910,89
1.203,50
0,00
1.203,50
8.910,89
0,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)
0,35
0,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)
0,35
0,00
H. Finansman Giderleri (-)
2.428,47
198.433,24
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2.428,47
198.433,24
-81.599,11
5.947.374,24
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar
2.750,50
11.780,02
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
2.750,50
11.780,02
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
18,04
220.235,34
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
18,04
220.235,34
Dönem Karı veya Zararı
-78.866,65
5.738.918,92
Dönem Net Karı veya Zararı
-78.866,65
5.738.918,92
. 3. Diğer Gelirler
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
. 3. Faiz Gelirleri
. 7. Kambiyo Karları
Olağan Kar veya Zarar
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE
Genel
Y.
Kanuni
Md./ Kurulu Ortak
Temsilci
Müdür Üyesi
Vergi Kimlik
No
Adı /
Unvanın
Devamı
Soyadı /
Unvanı
İkametgah Adresi
TC
Kimlik
No
İrtibat
Telefon No
Hisse
Oranı
*
1210034793 Ayık
Engin
Turan Güneş Bulvarı 91.Sokak No:9-7 Çankaya
-Ankara
3123855090
2,50
*
4740071991 İmamoğlu
Arif Sami
Ertuğrul Gazi Mah. Cebeci Doruğu Sokak
No:12-8 Cebeci-Ankara
3123855090
12,73
*
6480114441 A.Ş.
Ostim Endüstriyel
Yatırımlar v
100.Yıl Bulvarı No:101-A Ostim-Ankara
3123853409
19,00
*
8330463193 Ortaklığı
Tefirom İnşaat AŞNenehatun Caddesi No:91-1 Çankaya-Ankara
Ostim End.Y
3124465242
15,00
*
*
1140037525 Aydın
Orhan
100.Yıl Bulvarı No:101-A Ostim-Ankara
3123855090
1,00
*
*
7080060768 Öztuna
Sıtkı
Alınteri Bulvarı No:144- Ostim-Ankara
3123855800
1,40
*
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Açıklama
USD($) TL Karşılığı
EURO(€) TL Kaşılığı
Diğer Döviz Cinslerinin TL
Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI
0,0000
0,0000
0,0000
. 1.Kasa
0,0000
0,0000
0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA
POZİSYONU (I-II)
0,0000
0,0000
0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)
0,0000
0,0000
0,0000

Benzer belgeler

kurumlar vergisi beyannamesi - Ünye Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd

kurumlar vergisi beyannamesi - Ünye Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi O...

Detaylı

kurumlar_01_2011_12_2011_mavılım_elektro_6

kurumlar_01_2011_12_2011_mavılım_elektro_6 Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası

Detaylı

DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)

DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet) 0.00 TL. b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi 0.00 TL. 3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 0.00 TL. 4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 200 000....

Detaylı

2010 kurumlar vergisi beyannamesi

2010 kurumlar vergisi beyannamesi KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÖNEM TİPİ

Detaylı

İndir

İndir VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi

Detaylı

to the file installed

to the file installed 26.İştirakler ve bağlı ortaklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları..............................................................TL.

Detaylı

Referanslarımız

Referanslarımız TERMAL HAVUZLARIN SORUNSUZ ÇÖZÜMÜ VE YAPIMI

Detaylı

2012 Yılı Kurumlar Vergi Beyannamesi

2012 Yılı Kurumlar Vergi Beyannamesi 26.İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: YOKTUR.

Detaylı

geçici vergi beyannamesi

geçici vergi beyannamesi KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah

Detaylı