telefon rehberi - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Transkript

telefon rehberi - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ
TIP FAKÜLTESÝ
TELEFON REHBERÝ
2011
ÝÇÝNDEKÝLER
Önemli Telefonlar...................................................................................... I
Gerekli Telefonlar...................................................................................... II
Yönetim ...................................................................................................1
Cerrahi Týp Blimleri Bölüm Baþkanlýðý.......................................................... 2
Dahili Týp Bilimleri Bölüm Baþkanlýðý ..........................................................2
Temel Týp Bilimleri Bölüm Baþkanlýðý ........................................................... 2
MORFOLOJÝ BÝNASI (DEKANLIK)
Dekanlýk Yönetim ...................................................................................... 3
Fakülte Sekreterliði ................................................................................... 3
Temel Týp Bilimleri Bölüm Baþkanlýðý ........................................................... 3
Personel Ýþleri ..........................................................................................4
Öðrenci Ýþleri ............................................................................................4
Kütüphane ...............................................................................................5
Ýdari ve Mali Ýþler ......................................................................................5
Anatomi Anabilim Dalý ............................................................................... 7
Biyofizik Anabilim Dalý ...............................................................................8
Biyoistatistik Anabilim Dalý..........................................................................9
Deney Hayvanlarý Araþtýrma Laboratuvarý .................................................... 10
Fizyoloji Anabilim Dalý ................................................................................11
Fizyopatoloji Anabilim Dalý..........................................................................12
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalý .......................................................... 13
Kreþ (Çocuk Gündüz Bakým Evi) .................................................................14
Maliyet Analizi Bürosu .............................................................................. 14
Moleküler Biyoloji ve Teknoloji Araþtýrma ve Geliþtirme Birimi........................14
Sitopatoloji Bilim Dalý ................................................................................ 15
Týbbi Biyokimya Anabilim Dalý .................................................................... 16
ÝÇÝNDEKÝLER
Týbbi Biyoloji Anabilim Dalý ........................................................................17
Týbbi Genetik Anabilim
......................................................................................
Dalý
18
19
Týbbi Farmakoloji ......................................................................................
Anabilim Dalý
...................................................................................................20
Týbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalý
Týbbi Parazitoloji Bilim Dalý ........................................................................ 21
Týbbi Patoloji Anabilim Dalý ....................................................................... 22
Týp Tarihi ve Etik Anabilim Dalý ...................................................................23
Yabancý Dil Okutmanlýðý ........................................................................... 24
ÝBNÝ SÝNA HASTANESÝ
Yönetim ...................................................................................................25
Dahili Týp Bilimleri Bölüm Baþkanlýðý ........................................................... 25
25
..........................................................................................
Cerrahi Týp Bilimleri
Bölüm Baþkanlýðý
26
............................................................................................
Acil Týp Anabilim
Dalý
27
...............................................................................................
Aile Hekimliði
Anabilim Dalý
Akademik Yerleþke......................................................................................28
Algoloji Bilim Dalý ......................................................................................29
...............................................................................30
Ameliyathane Koordinatörlüðü
31
..........................................................................
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalý
Yoðun Bakým Bilim Dalý.............................................................................. 32
ANTIP ...................................................................................................... 33
............................................................ 34
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalý
Bilgi Ýþlem Koordinatörlüðü..........................................................................36
Faturalama Koordinatörlüðü .......................................................................36
Deri ve Zührevi Hastalýklar Anabilim Dalý .....................................................37
Diþ Kliniði ................................................................................................. 39
Diyet ve Beslenme ....................................................................................39
ÝÇÝNDEKÝLER
....................................................................40
Döner Sermaye Ýþletme Koordinatörlüðü
Saymanlýk Müdürlüðü ................................................................................41
Eczane ..................................................................................................... 42
El Cerrahisi .............................................................................................. 42
...................................................................................................43
Endokrinoloji
ve Metabolizma Hastalýklarý Bilim Dalý
........................................................................
45
Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalý
Enfeksiyon Kontrol Komitesi........................................................................ 46
Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalý
.......................................................................
47
Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalý (Romatoloji Bilim Dalý)................ 48
Gastroenteroloji Bilim Dalý ........................................................................ 49
Genel Cerrahi Anabilim Dalý ..................................................................... 50
Göðüs Cerrahisi Anabilim Dalý .................................................................. 54
Gözetim Denetim Kontrol Birimi ................................................................. 55
Hastane Müdürlüðü ................................................................................. 56
......................................................................................... 58
Hastane Baþhemþireliði
Hematoloji Laboratuvarý ............................................................................ 59
............................................................................................... 59
Ýç Hastalýklarý
Ýmmünoloji ve Allerji Hastalýklarý Bilim Dal (Ýç Hastalýklarý) .......................... 60
Ýnsan Kaynaklarý Koordinatörlüðü .............................................................. 61
Kalite Koordinatörlüðü .............................................................................. 61
Kan Merkezi ............................................................................................ 61
Kardiyoloji Anabilim Dalý ........................................................................... 62
Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Anabilim Dalý ............................................. 64
Merkez Laboratuvarý ................................................................................. 66
Nefroloji Bilim Dalý .................................................................................... 67
Nöroloji Anabilim Dalý ............................................................................... 69
Nutrisyon Komitesi ................................................................................... 71
ÝÇÝNDEKÝLER
Nükleer Týp Anabilim Dalý .......................................................................... 71
72
.......................................................................
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dalý
Poliklinikler
..................................................................................................... 74
77
..............................................................................................
Radyoloji Anabilim
Dalý
Romatoloji Bilim Dalý (Ýç Hastalýklarý)
................................................................... 80
81
...................................................................................................
Taþýnýr Kayýt
Kontrol
Transplantasyon Ünitesi............................................................................. 81
Teknik Ýþler Koordinatörlüðü........................................................................ 82
Týbbi Cihaz Kontrol Onarým Merkezi
....................................................................... 83
Týbbi Malzeme Merkezi Koordinatörlüðü
........................................................................ 83
Týbbi Onkoloji Bilim Dalý ........................................................................... 84
Üroloji Anabilim Dalý ................................................................................ 85
D Blok Servisleri ...................................................................................... 87
CEBECÝ KAMPÜSÜ
Baþhekimlik ............................................................................................. 89
92
.........................................................................................
Adli Týp Anabilim
Dalý
93
Anesteziyoloji
ve Reanimasyon Anabilim Dalý
...............................................................................................
Cerrahi Onkoloji Bilim Dalý ......................................................................... 94
96
..............................................................................
Çocuk Cerrahisi Anabilim
Dalý
97
............................................................................................
Çocuk ve Ergen
Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý
Çocuk Gündüz Bakým Evi.......................................................................... 97
Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý
...........................................................................
Anabilim Dalý
98
Diyet ve Beslenme Bölümü
................................................................................. 103
Eczane .................................................................................................... 103
104
...............................................................................
Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalý
106
...................................................................................
Gastroenteroloji Bilim
Dalý
.......................................................................... 108
Genel Cerrahi Anabilim Dalý
ÝÇÝNDEKÝLER
Geriatri Bilim Dalý ..................................................................................... 111
Göðüs Hastalýklarý
.....................................................................................................
Anabilim Dalý
113
Göðüs Hastalýklarý Anabilim Dalý (Ýmmünoloji ve Allerji Hastalýklarý Bilim Dalý) 116
117
..............................................................................................
Göz Hastalýklarý
Anabilim Dalý
...................................................................................................119
Halk Saðlýðý
Anabilim Dalý
Hepatoloji Enstitüsü ................................................................................. 120
Hematoloji Bilim Dalý ............................................................................... 121
Kadýn Hastalýklarý ve Doðum.......................................................................
Anabilim Dalý
123
Kýsýrlýk Merkezi ......................................................................................... 127
128
.....................................................................
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim
Dalý (Kalp Merkezi)
.................................................................. 132
Kardiyoloji Anabilim Dalý (Kalp Merkezi)
Lepra Eðitim Merkezi ................................................................................ 136
......................................................................................... 137
Merkez Laboratuvarý
138
.........................................................................................
Nükleer Týp Anabilim
Dalý
140
............................................................................
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahisi Anabilim Dalý
.............................................................. 141
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalý
Radyoloji Anabilim Dalý.............................................................................. 142
143
Ruh Saðlýðý...............................................................................................
ve Hastalýklarý Anabilim Dalý
................................................. 147
Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araþtýrma Merkezi
148
............................................................................................
Serpil Akdað Kan
Merkezi
........................................................................... 149
Spor Hekimliði Anabilim Dalý
Teknik Ýþler Koordinatörlüðü ...................................................................... 150
Týbbi Cihaz Kontrol Onarým
Merkezi
150
.................................................................................
151
Týbbi Onkoloji Bilim....................................................................................
Dalý
153
...............................................................................
Týp Eðitimi ve Biliþimi Anabilim
Dalý
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
YANGIN ÝHBAR....................................
SIHHÝ ÝMDA
...........................................
T...........................................
ULUSLARARASI KA
112
115
YIT............................................................................
...........................................
A KODU DANIÞMA.......
...........................................
TELEFON ARIZA.................................
....................
...........................................
...........................................
YIT...........................................
............................
131
...........................................
UYANDIRMA......................................
ALO BÜYÜKÞEHÝR...........
T...........................................
155
156
...........................................
ELEKTRÝK ARIZA...................................
...........................................
VERGÝ DANIÞMA..................................
...........................................
184
185
..........
...........................................
CENAZE HÝZMETLERÝ...................................
180
..
........................
...........................................
GAZ ARIZA....................................
169
177
...........................................
SU ARIZA......................................
161
....
.....
..........................................
...........................................
SGK ÇAÐRI MERKEZÝ...............................
154
............
...........................................
ÝÞ VE ÝÞÇÝ BULMA..................................
KOD DANIÞMA..........
153
.........................
....................................
ANGINI......................................
SAÐLIK DANIÞMA.............
144
...........................................
T...........................................
PTT DANIÞMA......................................
ORMAN Y
141
..........
...........................................
...........................................
135
..................................
...........................................
TRAFÝK.......................................
134
......
...........................................
...........................................
133
..............
...............
...........................................
FOTONEL......................................
ALO POST
125
..
126
YAN ABONE..................................................
POLÝS ÝMDA
124
..............................
ÇAÐRI.......................................
JANDARMA ÝMDA
123
...........................................
KABLOLU TV ARIZA....
TELEBÝLGÝ.............
122
........
.............
O TV ARIZA...................................
YERÝNDE OLMA
121
....
ARIZA.................................................................................
ÞEHÝRLER ARASI KA
119
.....
DATA ARIZA.................................................................................
RADY
11811
.
...........................................
ANKESÖR ARIZA..................................
TELEKS
110
...........................................
TELEFON DANIÞMA................................
POST
....
186
...
187
..........
188
.......................................
...........................................
189
....
199
...............................
...........................................
I
.
170
GEREKLÝ TELEFONLAR
TELEFON NO
AHMET ANDÝÇEN KANSER HASTANESÝ
ANKARA HASTANESÝ
ANKARA ONKOLOJÝ HASTANESÝ (DEMETEVLER)
ANKARA MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESÝ
ATATÜRK HASTANESÝ
ATATÜRK SANATORYUMU
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ
BELEDÝYE HASTANESÝ
DIÞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EÐÝT. VE ARAÞ. HAST.
DOÐUMEVÝ (DR. ZEKAÝ TAHÝR BURAK KADIN HAST.)
DR. SAMÝ ULUS ÇOCUK HASTANESÝ
ETLÝK ÝHTÝSAS EÐÝT. ARAÞ. HASTANESÝ
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ
GÜLHANE ASKERÝ TIP AKADEMÝSÝ
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ
KEÇÝÖREN EÐÝT. VE ARAÞT. HASTANESÝ
MEVKÝ HASTANESÝ
NUMUNE HASTANESÝ
SAÐLIK BAKANLIÐI ANKARA ULUS HASTANES
SAÐ. BAK. DIÞKAPI ÇOCUK HAST. EÐÝT. VE ARAÞ. HAST.
SAÐ. BAK. ETLÝK ZÜBEYDE HN. KADIN HASTANESÝ
SAÐLIK BAK. ULUCANLAR GÖZ EÐÝT. VE ARAÞ. HAST.
UFUK ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ RIDVAN EGE HAST.
YÜKSEK ÝHTÝSAS HASTANESÝ
434
595
336
212
291
355
212
231
596
306
305
323
203
202
304
305
356
310
508
509
596
322
312
204
306
09
30
09
66
25
21
68
71
20
50
60
41
55
44
20
50
90
35
40
70
96
01
62
40
10
90
00
09
66
25
10
68
40
00
00
00
70
55
44
00
00
00
35
00
00
00
80
61
00
00
ANKARA VALÝLÝÐÝ
ANKARA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ
ÝL EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ
ÝTFAÝYE
POLÝS ÝMDAT
306
507
303
341
155
66
10
55
41
66
00
55
60 -110
II
YÖNETÝM (AKADEMÝK YERLEÞKE)
Santral : 310 33 33
DÝREKT
DAHÝLÝ
FAKS
310 40 99 3000-3001 311 24 33
Dekan
Dekan Yardýmcýsý
Baþhekim
310 75 50
3014
Baþhekim Yardýmcýsý
311 51 67
3015
Baþhekim Yardýmcýsý
3017
Baþhekim Yardýmcýsý
3018
Baþhekim Yardýmcýlarý (Cebeci)
6800
324 64 31
YÖNETÝM (MORFOLOJÝ)
Faks: 310 63 70
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
E-POSTA ADRESÝ
DAHÝLÝ DÝREKT
Dekan Sekreteri
8236
Dekan (Morfoloji Hattý )
2238
Dekan Yardýmcýsý Sekreteri
8266
Dekan Yardýmcýsý (Morfoloji Hattý)
2269
Baþhekim Yardýmcýsý
8080
Baþhekim Yardýmcýsý (Morfoloji Hattý)
3006
Baþhekim Yardýmcýsý (Maliyet Analizi)
8076
310 64 64
312 48 34
312 67 10
FAKÜLTE SEKRETERLÝÐÝ
Faks: 310 63 70
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
DAHÝLÝ DÝREKT
Sekreter
8110
Fakülte Sekreteri (Morfoloji Hattý)
2296
1
E-POSTA ADRESÝ
310 61 69 [email protected]
CERRAHÝ TIP BÝLÝMLERÝ BÖLÜM BAÞKANLIÐI
Faks:
Santral : 310 33 33
Bölüm Baþkaný
E-POSTA ADRESÝ
DAHÝLÝ
2351
DAHÝLÝ TIP BÝLÝMLERÝ BÖLÜM BAÞKANLIÐI
Faks:
Santral : 310 33 33
Bölüm Baþkaný
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
2223
TEMEL TIP BÝLÝMLERÝ BÖLÜM BAÞKANI
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
DAHÝLÝ
Sekreter
8289
Baþkan
8133
2
E-POSTA ADRESÝ
[email protected]
MORFOLOJÝ BÝNASI
(DEKANLIK)
Santral : 0 (312) 310 30 10 - 28
Faks : 0 (312) 310 63 71
DEKANLIK YÖNETÝM
Faks: 310 63 70
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
E-POSTA ADRESÝ
DAHÝLÝ DÝREKT
Dekan Sekreteri
8236
Dekan (Morfoloji Hattý )
2238
Dekan Yardýmcýsý Sekreteri
8266
Dekan Yardýmcýsý (Morfoloji Hattý)
2269
Baþhekim Yardýmcýsý
8080
Baþhekim Yardýmcýsý (Morfoloji Hattý)
3006
Baþhekim Yardýmcýsý (Maliyet Analizi)
8076
310 64 64
312 48 34
312 67 10
FAKÜLTE SEKRETERLÝÐÝ
Faks: 310 63 70
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
DAHÝLÝ DÝREKT
E-POSTA ADRESÝ
Sekreter
8110
Fakülte Sekreteri (Morfoloji Hattý)
2296
Yazý Ýþleri Bürosu
8201
[email protected]
Yayýn Komüsyonu ve Basýn Bürosu
8207
[email protected]
Erasmus Socrates Bürosu
8065
[email protected]
Bilgi Ýþlem Bürosu
8132
[email protected]
Etik Kurul
8227
[email protected]
310 61 69 [email protected]
TEMEL TIP BÝLÝMLERÝ BÖLÜM BAÞKANI
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
DAHÝLÝ
Sekreter
8289
Baþkan
8133
3
E-POSTA ADRESÝ
[email protected]
a.edu.tr
PERSONEL ÝÞLERÝ
Faks: 310 63 70
Direkt Telefon :
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
DAHÝLÝ
Personel Ýþleri Bürosu (Ýdari)
8276
[email protected]
Personel Ýþleri Bürosu (Akademik)
8143
[email protected]
Personel Ýþleri Bürosu (Sözleþmeli)
8297
[email protected]
Genel Evrak
8235
[email protected]
Arþiv
8275
Baský - Fotokopi
8130
Mezuniyet Sonrasý Bürosu
8157
E-POSTA ADRESÝ
[email protected]
ÖÐRENCÝ ÝÞLERÝ
Faks: 310 63 70
Direkt Telefon :
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
Büro
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
8216 - 8228 [email protected]
Öðrenci Temsilciliði
8165
Klüpler Koridoru
8053
4
KÜTÜPHANE
Faks: 310 63 70
Direkt Telefon :
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
E-POSTA ADRESÝ
DAHÝLÝ
Þef
8213
[email protected]
Büro
8111
[email protected]
Depo
8281
a.edu.tr
ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER
Faks: 310 63 70
Direkt Telefon :
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Ýdari Ýþler Bürosu
8147
Mali Ýþler Bürosu
8215
[email protected]
Ayniyat Saymaný
8202
[email protected]
Ambar
8112
Maaþ Mutemetliði Þefi
8279
Maaþ Mutemetliði Bürosu
a.edu.tr
8294 - 8105 [email protected]
Güvenlik Amiri
8273
Danýþma
8212
Morfoloji Kampüs Giriþi
8208
Morfoloji Kampüs Çýkýþý
8122
Santral Memuru
8135
5
ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER
Faks: 310 63 70
Direkt Telefon :
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
DAHÝLÝ
Elektrik Atölyesi
8203 - 8190
Büyük Salon
8115
Mavi Salon
8222
Fuaye Alaný
8254
Kalorifer Dairesi
8204
Marangoz Atölyesi
8288
Çay Ocaðý
8138
Yemekhane (Teras)
8129
Temizlik Þirketi
8237
Öðrenci Kantini
8185
6
E-POSTA ADRESÝ
ANATOMÝ ANABÝLÝM DALI
Faks: 310 50 01
Direkt Telefon : 310 50 01
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
Sekreterlik
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
8239-8240 [email protected]
Prof.Dr. Ýbrahim TEKDEMÝR
8244
[email protected]
Prof.Dr. S.Tuna KARAHAN
8238
[email protected]
Prof.Dr. Eray TÜCCAR
8241
etü[email protected]
Prof.Dr. Aysun UZ
8255
[email protected]
Uzman Doktor Odasý
8246-8250
Laboratuvar (Büyük)
8257
Personel Odasý (Alt Kat)
8253
Derse Hazýrlýk Odasý
8251
Muhafaza Salonu
8256
Laboratuvar(Bilgisayar Odasý)
8248
Seminer Okuma Odasý
8247
Teknisyenler Odasý
8245
7
BÝYOFÝZÝK ANABÝLÝM DALI
Faks:
Direkt Telefon :
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
8187
[email protected]
Prof.Dr. Belma TURAN
8186
[email protected]
Prof.Dr. Mehmet UÐUR
8214
[email protected]
Doç.Dr. H.Burak KANDÝLCÝ
8214
[email protected]
Araþtýrma Görevlileri
8101
Araþtýrma Laboratuvarý
8137
8
BÝYOÝSTATÝSTÝK ANABÝLÝM DALI
Direkt Telefon :
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
Faks: 310 64 94
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
8126
[email protected]
Doç.Dr. Atilla Halil ELHAN
8196
[email protected]
Doç.Dr. Yasemin GENÇ
8058
[email protected]
Yrd.Doç.Dr. Serdal Kenan KÖSE
8139
[email protected]
Araþtýrma Görevlileri
8175 -8176
9
DENEY HAYVANLARI ARAÞTIRMA LABORATUVARI
Faks:
Direkt Telefon :
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
DAHÝLÝ
Vet.Hekim Attila ÝÞGÖREN
8231
Büro
8234
10
E-POSTA ADRESÝ
[email protected]
FÝZYOLOJÝ ANABÝLÝM DALI
Faks: 309 74 04
Direkt Telefon :
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
8272
[email protected]
Prof.Dr. Emine KoÇ
8270
[email protected]
Prof.Dr. Gülseli YILDIRIM
8271
[email protected]
Prof.Dr. Erhan NALÇACI
8262
[email protected]
Prof.Dr. Nezahat ZALOÐLU
8286
[email protected]
Prof.Dr. Metin BAªTUÐ
8195
[email protected]
Prof.Dr. Gülriz ERSÖZ
8233
[email protected]
Prof.Dr. Hakan FIÇICILAR
8167
[email protected]
Prof.Dr. Ahmet ERGÜN
8278
[email protected]
Prof.Dr. Canan KALAYCIOÐLU
8061
[email protected]
Prof.Dr. Metehan ÇÝÇEK
8154
[email protected]
Doç.Dr. Serdar YARDIMCI
8062
[email protected]
Doç.Dr. Demet TEKÝN
8059
[email protected]
Öðr.Gör.Dr. Banu OCAKÇIOÐLU
8060
[email protected]
Uzman Doktor Odasý
8060
Araþtýrma Görevlisi Odasý
8064
Danýþma
8221
Laboratuvar
8063
11
FÝZYOPATOLOJÝ BÝLÝM DALI
Direkt Telefon :
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
Faks:
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
8280
[email protected]
Prof.Dr. Ý. Ethem AKÇIL
8224
[email protected]
Prof.Dr. Güzin ÖZELÇÝ KAVAS
8292
[email protected]
Prof.Dr. Pelin ARIBAL
8230
[email protected]
Prof.Dr. Mithat Torunoðlu Araþt. Lab.
8293
Araþtýrma Görevlisi Odasý
8056
Toplantý Odasý
8057
12
HÝSTOLOJÝ VE EMBRÝYOLOJÝ ANABÝLÝM DALI
Faks:
Direkt Telefon :
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
8291
[email protected]
Prof.Dr. Canan AKBAY
8200
[email protected]
Prof.Dr. Cengiz GÜVEN
8189
[email protected]
Prof.Dr. Nurþen SARAÇ
8285
[email protected]
Prof.Dr. Alp CAN
8169
[email protected]
Prof.Dr. Esra ERDEMLÝ
8184
[email protected]
Prof.Dr. Belgin CAN
8174
[email protected]
Prof.Dr. Bizden SABUNCUOÐLU
8067
[email protected]
Prof.Dr. Oya EVÝRGEN
8191
[email protected]
Yrd.Doç.Dr. Deniz BÝLLUR
[email protected]
Asistan Odasý
8258
Koridor
8205
13
(KREÞ) ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIMEVÝ
Faks:
Direkt Telefon :
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
Kreþ Sorumlusu
E-POSTA ADRESÝ
DAHÝLÝ
8209
MALÝYET ANALÝZÝ BÜROSU
Faks:
Direkt Telefon :
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
DAHÝLÝ
Baþhekim Yardýmcýsý
8076
Maliyet Analizi Bürosu
8077
E-POSTA ADRESÝ
MOLEKÜLER BÝYOLOJÝ ve TEKNOLOJÝ ARAÞTIRMA ve GELÝÞTÝRME BÝRÝMÝ
Faks:
Direkt Telefon :
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
Sekreterlik
DAHÝLÝ
8172
14
E-POSTA ADRESÝ
[email protected]
SÝTOPATOLOJÝ BÝLÝM DALI
Faks:
Direkt Telefon :
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
8145
[email protected]
Prof.Dr. Nural ERDOÐAN
8181
[email protected]
Doç.Dr. Koray CEYHAN
8136
[email protected]
Uzman Doktor Odasý
8146
Sitoloji Çalýþma Odasý
8136
Laboratuvar
8148
Kayýt
8109
15
TIBBÝ BÝYOKÝMYA ANABÝLÝM DALI
Faks:
Direkt Telefon :
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
8268
[email protected]
Prof.Dr. Kadirhan SUNGUROÐLU
8287
[email protected]
Prof.Dr. Ýlker DURAK
8243
[email protected]
Prof.Dr. Serenay ELGÜN ÜLKAR
8121
[email protected]
Prof.Dr. H. Serdar ÖZTÜRK
8269
[email protected]
Doç.Dr. Aslýhan AVCI
8131
[email protected]
Doç.Dr. B. Ýmge ERGÜDER
8284
[email protected]
Doç.Dr. Erdinç DEVRÝM
8071
[email protected]
Araþtýrma Görevlileri Odasý
8211
Teknisyenler Odasý
8125
Çay Ocaðý
8283
16
TIBBÝ BÝYOLOJÝ ANABÝLÝM DALI
Faks:
Direkt Telefon :
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
8050
Prof.Dr. Asuman SUNGUROÐLU
8188
[email protected]
Prof.Dr. Fulya TEKÞEN
8074
[email protected]
Yrd.Doç.Dr. O. Sena AYDOS
8051
[email protected]
Asistan Odasý
8052
Laboratuvar
8070
17
TIBBÝ GENETÝK ANABÝLÝM DALI
Faks:
Direkt Telefon :
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
8192
[email protected]
Prof.Dr. Ajlan TÜKÜN
8151
[email protected]
Doç.Dr. Hatice Ilg?n RUHÝ
8249
[email protected]
Yrd.Doç.Dr. Nukhet KUTLAY
8055
[email protected]
Yrd.Doç.Dr. Halil Gürkan KARABULUT
8252
[email protected]
Yrd.Doç.Dr. Timur TUNCALI
8150
[email protected]
Araþtýrma Görevlisi Odasý
8127
Teknisyenler
8054
Hasta Kabul
8163
18
TIBBÝ FARMAKOLOJÝ ANABÝLÝM DALI
Direkt Telefon :
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
Faks: 310 62 68
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
8260
[email protected]
Prof.Dr. Mehmet MELLÝ
8206
[email protected]
Prof.Dr. Özden PALAOÐLU
8180
[email protected]
Prof.Dr. H. Ongun ONARAN
8172 - 8299 [email protected]
Prof.Dr. Emine DEMÝREL YILMAZ
8223
[email protected]
Prof.Dr. Eyüp S. AKARSU
8223
[email protected]
Prof.Dr. Hakan GÜRDAL
8265
[email protected]
Prof.Dr. Özlem UÐUR
8172 - 8180 [email protected]
Prof.Dr. Hakan ERGÜN
8168
Uzman Doktor Odasý
8299
Araþtýrma Görevlisi
8149
Personel Odasý
8106
Toplanti Odasi
8100
19
[email protected]
TIBBÝ MÝKROBÝYOLOJÝ ANABÝLÝM DALI
Faks:
Direkt Telefon :
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
8120
[email protected]
Prof.Dr. Aydýn KARAARSLAN
8267
[email protected]
Prof.Dr. Murat ÖZSAN
8296
[email protected]
Prof.Dr. Birsel ERDEM
8219
[email protected]
Prof.Dr. Haluk ATAOÐLU
8144
[email protected]
Prof.Dr. Mehmet KIYAN
8116
[email protected]
Prof.Dr. Murat AKSOY
8140
[email protected]
Prof.Dr. Alper TEKELÝ
8259
[email protected]
Doç.Dr. Devran GERÇEKER
8199
gerç[email protected]
Doç.Dr. Ýþtar DOLAPÇI
8072
[email protected]
Doç.Dr. Ceren KARAHAN
8177
[email protected]
Doç.Dr. Fikret ÞAHÝN
8277
[email protected]
Doç.Dr Ebru US
8264
[email protected]
Araþtýrma Görevlileri
8197
PCR Labortauvarý
8128
Kan Alma
8141
Bakteriyoloji Polikliniði
8179
Seroloji Laboratuvarý
8274
Ayniyat Saymanlýðý
8289
Personel Odasý
8166
20
TIBBÝ PARAZÝTOLOJÝ BÝLÝM DALI
Faks:
Direkt Telefon :
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
8220
[email protected]
Prof.Dr. Çiðdem GÜNGÖR
8119
[email protected]
Uzman Doktor Odasý
8123
Parazitoloji Laboratuvarý
8226
21
TIBBÝ PATOLOJÝ ANABÝLÝM DALI
Faks:
Direkt Telefon :
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
8103
Prof.Dr. Iþýnsu KUZU
8124
[email protected]
Prof.Dr. Cemil EKÝNCÝ
8178
[email protected]
Prof.Dr. Ayþe SERTÇELÝK
8107
[email protected]
Prof.Dr. Serpil DÝZBAY SAK
8295
[email protected]
Prof.Dr. Esra ERDEN
8290
[email protected]
Prof.Dr. Arzu ENSARÝ
8183
[email protected]
Doç.Dr. Aylin OKÇU HEPER
8194
[email protected]
Doç.Dr. Berna SAVAÞ
8102
[email protected]
Doç.Dr. Sibel PERÇÝNEL
8068
[email protected]
Uzman Doktor Odasý
8075
Araþtýrma Görevlisi Odasý
8104
Çalýþma Odasý
8142
Rapor Sekreterliði
8182
Patoloji Kayýt Bürosu
8298
Arþiv
8108
Patoloji Rutin Laboratuvar
8117 - 8118
Ýmmünpatoloji Ünitesi
8193 - 8198
Molekülerpatoloji Ünitesi
8198 - 8232
22
[email protected]
TIP TARÝHÝ ve ETÝK ANABÝLÝM DALI
Faks:
Direkt Telefon :
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
8162
[email protected]
Prof.Dr. Berna ARDA
8161
[email protected]
Prof.Dr. N. Yasemin YALIM
8164
[email protected]
Doç.Dr. Serap ÞAHÝNOÐLU
8171
[email protected]
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ACIDUMAN
8170
[email protected]
Araþtýrma Görevlileri
8170
Kütüphane
8160
23
YABANCI DÝL OKUTMANLIÐI
Faks:
Direkt Telefon :
Santral : 310 30 10 (19 Hat)
Sekreterlik
DAHÝLÝ
8066
24
E-POSTA ADRESÝ
[email protected]
ÝBNÝ SÝNA
HASTANESÝ
Santral : 0 (312) 508 33 33
Faks : 0 (312) 310 63 71
YÖNETÝM
Santral : 310 33 33
DÝREKT
FAKS
DAHÝLÝ
310 40 99 3000-3001 311 24 33
Dekan
Dekan Yardýmcýsý
Baþhekim
310 75 50
3014
Baþhekim Yardýmcýsý
311 51 67
3015
Baþhekim Yardýmcýsý
3017
Baþhekim Yardýmcýsý
3018
324 64 31
DAHÝLÝ TIP BÝLÝMLERÝ BÖLÜM BAÞKANLIÐI
Faks:
Santral : 310 33 33
Bölüm Baþkaný
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
2223
CERRAHÝ TIP BÝLÝMLERÝ BÖLÜM BAÞKANLIÐI
Faks:
Santral : 310 33 33
Bölüm Baþkaný
DAHÝLÝ
2351
25
E-POSTA ADRESÝ
ACÝL TIP ANABÝLÝM DALI
Faks: 508 30 32
Direkt Telefon : 508 30 30
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
3030
[email protected]
Prof.Dr. Akýn YILDIZ
3031
[email protected]
Yrd.Doç.Dr. Onur POLAT
2550
[email protected]
Uzman Doktor Odasý
3033
Uzman Doktor Odasý
3034
Uzman Doktor Odasý
3035
Uzman Doktor Odasý
3036
Uzman Doktor Odasý
2576
Sorumlu Hemþire
3192
Öðrenci Ýþleri
3322
Bina Sorumlusu
2609
Ýleri Gözlem
3263
Gözlem
3193
Triaj Box
2500
Triaj
2050
Bilgi Ýþlem
2025
Rapor Ýþleri
3232
Hasta Kabul
3201
Depo
2244
26
AÝLE HEKÝMLÝÐÝ ANABÝLÝM DALI
Faks:
Direkt Telefon : 508 21 67
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
2167
[email protected] tr
Yrd.Doç.Dr. A.Gülsen CEYHUN
2138
[email protected]
Yrd.Doç.Dr. A.Selda TEKÝNER
2201
[email protected]
Uzman Doktor Odasý
2175
Uzman Doktor Odasý
2201
Hemþire Odasý
2335
27
AKADEMÝK YERLEÞKE
Faks: 508 30 32
Direkt Telefon :
Santral : 310 33 33
Birim Sorumlusu
DAHÝLÝ
3388
Ýdari Büro
3393-3375
Hasta Randevu
3343-3344
Vezne
3362
Kan Alma
3328
EKG
3331
Radyoloji
3332
Ýdrar Laboratuvarý
3386
Güvenlik
3379
Kan Alma Sorumlu Hemþiresi
3330
Kazan Dairesi
3364
Teknisyen Odasý (Elektrik)
5555
Spor Odasý
3383
Kan Alma Sonuç
3352
28
E-POSTA ADRESÝ
ALGOLOJÝ BÝLÝM DALI
Faks:
Direkt Telefon : 508 24 04
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Sekreterlik
2404
Doktor Odasý
2134
Sorumlu Hemþire Odasý
2135
Hemþire Odasý
2686
9 Numaralý Poliklinik Odasý
2379
12 Numaralý Poliklinik Odasý
2442
29
E-POSTA ADRESÝ
AMELÝYATHANE KOORDÝNATÖRLÜÐÜ
Faks: 508 32 75
Direkt Telefon : 508 22 43
Santral : 310 33 33
Sekreterlik
Sorumlu Hemþire
Ortopedi Ameliyathanesi
DAHÝLÝ
3200
2243-3275
3280
Göðüs Cerrahi Ameliyathanesi
3222-3106
Üroloji Ameliyathanesi
3235-3222
K.B.B Ameliyathanesi
3223
Beyin Cerrahi Ameliyathanesi
3230-3240
Genel Cerrahi Ameliyathanesi
3245-3255
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Temiz Alan 3279-3296
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Kirli Alan
3297
Ameliyathane Bilgisayar Odasý
3271
Hemþire Nöbet Odasý
3205
Ameliyathane Deposu
3224
Ameliyathane Halkla Ýliþkiler
2418
Ameliyathane 1. Kafeterya
3264-3284
Ameliyathane 2. Kafeterya
2043
Ameliyathane 3. Kafeterya
2077
Ameliyathane Ýç Hat Santral-Hasta Kabul
3262 -3272
3274
Ameliyathane Teknik Bakým
3225
Frozen Odasý
3201
Temizlik Þirketi Odasý
2073
30
E-POSTA ADRESÝ
[email protected]
ANESTEZÝYOLOJÝ VE REANÝMASYON ANABÝLÝM DALI
Faks: 311 50 57
Direkt Telefon : 508 23 93
Santral : 310 33 33
Sekreterlik
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
2393-2386 [email protected]
Prof.Dr. Handan ÇUHRUK
2385
[email protected]
Prof.Dr. Yüksel KEÇÝK
2341
yukselkeç[email protected]
Prof.Dr. Oya ÖZATAMER
3027
[email protected]
Prof.Dr. Sacide DEMÝRALP
2401
[email protected]
Prof.Dr. Feyhan ÖKTEN
3028
[email protected]
Prof.Dr. Neslihan ALKIª
2388
[email protected]
Prof.Dr. Yeþim BATÝSLAM
2388
[email protected]
Prof.Dr. Dilek YÖRÜKOÐLU
3029
[email protected]
Prof.Dr. Yeþim ATEÞ
3026
[email protected]
Prof.Dr. Ýbrahim AÞIK
2143
[email protected]
Doç.Dr. Zekeriyya ALANOÐLU
2394
[email protected]
Uzman Doktor Odasý
2394
Araþtýrma Görevlisi Odasý
2915
Anestezi Sorumlu Teknikeri
2392
Anestezi Deposu
3278
Uyanma Ünitesi
3246
Ameliyat Sonrasý Yoðun Bak?m Ünitesi Sekreterlik
2495
Ameliyat Sonrasý Yoðun Bak?m Ünitesi Sorumlu Hemþiresi
2942
Ameliyat Sonrasý Yoðun Bak?m Ünitesi
2479
Reanimasyon Ünitesi Sekreterlik
2396
Reanimasyon Ünitesi Sorumlu Hemþiresi
2421
Reanimasyon Ünitesi (Dr Odasý)
3244-2303
31
ANESTEZÝYOLOJÝ VE REANÝMASYON ANABÝLÝM DALI
Faks: 311 50 57
Direkt Telefon : 508 23 93
Santral : 310 33 33
E-POSTA ADRESÝ
DAHÝLÝ
Reanimasyon Ünitesi Uzman Doktor Odasý
3641
Nöbetçi Asistan Doktor Odasý
2685
YOÐUN BAKIM BÝLÝM DALI
Faks:
Direkt Telefon :
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
2396
Prof.Dr. Melek TULUNAY
2391
[email protected]
Prof.Dr. Mehmet ORAL
2390
[email protected]
Prof.Dr. Necmettin ÜNAL
2390
[email protected]
Uzman Doktor Odasý
3641
Baþhemþire Odasý
2421
Doktor Deski
3244-2403
32
ANTIP
Faks: 310 63 05
Direkt Telefon : 508 23 43
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreter
2343
Genel Müdür
2912
[email protected]
Bask? - Yay?n
2121
[email protected]
Market
2253
Ameliyathane Kafe
3284
Acil Kantin
2442
Ibni Sina Ögretim Üyesi Yemekhanesi
2334
Akademik Yerleþke Otopark
3380
33
BEYÝN ve SÝNÝR CERRAHÝSÝ
ANABÝLÝM DALI
Faks :
Direkt Telefon : 508 23 00
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
2300
Prof.Dr. Nihat EGEMEN
2933
[email protected]
Prof.Dr. Ahmet ERDOÐAN
2303
[email protected]
Prof.Dr. Cumhur DÝNÇER
3134
[email protected]
Prof.Dr. Ali TAÞÇIOÐLU
3138
alýoguztascý[email protected]
Prof.Dr. Atilla ERDEM
2304
[email protected]
Prof.Dr. Þükrü ÇAÐLAR
2974
þ[email protected]
Prof.Dr. Ali SAVAÞ
4223
[email protected]
Prof.Dr. Aðahan ÜNLÜ
3133
að[email protected]
Prof.Dr. Ayhan ATTAR
4219
[email protected]
Doç.Dr. Hakan TUNA
4215
[email protected]
Doç.Dr. Hasan Çaðlar UÐUR
2935
[email protected]
Toplantý Odasý
4218
Uzman Doktor Odasý
2629
Nöbetçi Doktor Odasý
2628
Araþtýrma Görevlisi Odasý
2627
Sorumlu Hemþire
2309
Araþtýrma Sekreterliði
2308
Taburcu Sekreterliði
2598-2708
Yatýþ Sekreterliði
2934
A Blok Hemþire Bankosu
3140
A Blok Özel Oda A 720
3104
A Blok Özel Oda A 722
3127
A Blok Özel Oda A 724
3130
34
BEYÝN ve SÝNÝR CERRAHÝSÝ
ANABÝLÝM DALI
Faks :
Direkt Telefon : 508 23 00
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
A Blok Özel Oda A 726
3194
B Blok Hemþire Bankosu
2936
B Blok Özel Oda B 720
2927
B Blok Özel Oda B 722
2928
B Blok Özel Oda B 724
2989
B Blok Özel Oda B 726
2930
Çay Odasý
3052
Anabilim Dalý Baþkaný
2932
C Blok Hemþire Bankosu
2474
C Blok Özel Oda C724
2625
C Blok Özel Oda C726
2626
D Blok Hemþire Odasý
2301
Steriotaktik Cerrahi Ameliyathanesi
2306
Steriotaktik ve Fonksiyonel Nöroþirürji
Planlama Odasý
2305
Nöroembriyoloji Laboratuarý
2679
Danýþma
3141
Bilgi Ýþlem
3302
Poliklinik Doktor Odasý
2016-2682
Poliklinik Memuru
2039-2254
35
E-POSTA ADRESÝ
BÝLGÝ ÝÞLEM KOORDÝNATÖRLÜÐÜ
Faks:
Direkt Telefon : 508 30 09
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Koordinatör
2202
[email protected]
Sekreterlik
3009
[email protected]
Bilgi Ýþlem Sorumlusu
2041
[email protected]
2051-2052
3220
3199-3198
3251
Bilgi Ýþlem Odasý
Yazýlým Destek Odasý
3010
Teknik Servis
FATURALAMA KOORDÝNATÖRLÜÐÜ
Faks:
Direkt Telefon : 508 30 07
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Koordinatör
3007
Faturalama Doktor Odasý
3108
Faturalama Þefliði
2858
Faturalama Bürosu
2319-2320
36
E-POSTA ADRESÝ
DERÝ VE ZÜHREVÝ HAST
ALIKLAR ANABÝLÝM DALI
Faks: 310 86 36 - 312 38 72
Direkt Telefon : 508 22 30-31
Santral : 310 33 33
Sekreterlik
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
2230-2231 [email protected]
Prof.Dr. Aynur AKYOL
2806
[email protected]
Prof.Dr. Cengizhan ERDEM
2229
[email protected]
Prof.Dr. Nihal KUNDAKCI
2808
[email protected]
Prof.Dr. Seher BOSTANCI
2557
[email protected]
Prof.Dr. Hatice ÞANLI
2564
[email protected]
Prof.Dr. Ayþe BOYVAT
2556
[email protected]
Doç.Dr. Pelin KOÇYÝÐÝT MÜÞTAK
2233
[email protected]
Uzman Doktor Odasý
2558
Klinik Sekreterlik
2086
Doktor Odasý - B-Blok
2805
Doktor Odasý - C-Blok
Doktor Nöbet Odasý
2543
Sorumlu Hemþire
2559
Tahakkuk Odasý
3305
B-Blok Hemºire Deski
2810
B-Blok 1020 Nolu Özel Hasta Oda
2800
B-Blok 1022 Nolu Özel Hasta Oda
2801
B-Blok 1024 Nolu Özel Hasta Oda
2803
B-Blok 1026 Nolu Özel Hasta Oda
2804
C-Blok Hemºire Deski
2565
C-Blok 1020 Nolu Özel Hasta Odasý
2552
C-Blok 1022 Nolu Özel Hasta Odasý
2566
C-Blok 1024 Nolu Özel Hasta Odasý
2554
37
DERÝ VE ZÜHREVÝ HAST
ALIKLAR
Faks: 310 86 36 - 312 38 72
Direkt Telefon : 508 22 30-31
Santral : 310 33 33
ANABÝLÝM DALI
DAHÝLÝ
C-Blok 1026 Nolu Özel Hasta Odasý
2555
Mikoloji Laboratuarý
2164
Behçet Poliklinik Sekreterlik
2268
Behçet Poliklinik Doktor Odasý
2291
Poliklinik Memuru
2040
Poliklinik Hasta Muayene Odasý 1
2265
Poliklinik Hasta Muayene Odasý 2
Poliklinik Hasta Muayene Odasý 3
2456
PUVA - KOTER Odasý
2151
Öðretim Üyeleri Toplantý Odasý
3368
Öðretim Üyeleri Tahakkuk Memuru
3378
Seroloji - Allerji
2080
Dermatoskopi
2661
Dermatocerrahi
38
E-POSTA ADRESÝ
DÝÞ KLÝNÝÐÝ
Faks:
Direkt Telefon : 508 29 61
Santral : 310 33 33
E-POSTA ADRESÝ
DAHÝLÝ
Sekreterlik
2961
Dt. Vural ÇAKAR
2967
[email protected]
Dr.Dt. Ayºin SAYAN
2962
[email protected]
Dt. Aslý Didem ARLI
2970
[email protected]
Dt. Canan AKYÜZ ÞEN
2965
[email protected]
Diþ Kliniði
2124
DÝYET VE BESLENME
Faks:
Direkt Telefon :
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Diyet Þefi
2425
Diyet Uzmanlarý
2424
Diyet Polikliniði
2414
Diyet Sekreterliði
2415
Ýaþe ve Rasyon Bölümü
2415
A Yemekhanesi
2663
B Yemekhanesi
3128
Mutfak
2571
39
E-POSTA ADRESÝ
DÖNER SERMAYE ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ
Faks: 310 38 29
Direkt Telefon : 508 23 15
Santral : 310 33 33
Sekreterlik
Döner Sermaye Koordinatörlük
DAHÝLÝ
2315
2179-3402
Döner Sermaye Müdürü
2279
Döner Sermaye Müdür Yardýmcýsý
2316
Açýk Ýhale
2314-2317
Doðrudan Temin
3358
Sözleþme
3357
Evrak Kayýt
3367
Tahakkuk Servisi
3360
Ayniyat
2313
Pano
3359
Döner Ser.Muh.Þefi
3261
Hasta Yatýþ
3242
Hasta Taburcu
2136
Ýbn-i Sina Vezne
3203
Bilgi Ýþlem
3037
40
E-POSTA ADRESÝ
[email protected]
DÖNER SERMAYE (SAYMANLIK MÜDÜRLÜÐÜ)
Faks: 310 34 49
Direkt Telefon : 311 95 98
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Sekreterlik
2329
Müdür
2224
Müdür Yardýmcýsý
2399-3384
Muhasebe
2328
Vezne
2326
Vezne (Cebeci)
6593
Tahsildar
2312
41
E-POSTA ADRESÝ
ECZANE
Faks: 310 34 50
Direkt Telefon :
Santral : 310 33 33
E-POSTA ADRESÝ
DAHÝLÝ
Sekreterlik
2853
Baþ Eczacý
2954
Nöbet Odasý
2369
Eczacýlar Odasý
2651
Eczacýlar Odasý
2587
Eczacýlar Odasý
2004
Depocular Odasý
3213
Serum Deposu
3214
EL CERRAHÝSÝ BÝLÝM DALI
Faks: 311 25 22
Direkt Telefon : 508 23 21
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
2321
[email protected]
Prof.Dr. Sinan ADIYAMAN
2619
[email protected]
Prof.Dr. Mehmet DEMÝRTAÞ
3373
[email protected]
Doç.Dr. S.Sinan BÝLGÝN
2605
[email protected]
El Cerrahisi Poliklinik Doktor Odasý
2037
Poliklinik Memuru
2034
42
ENDOKRÝNOLOJÝ VE METABOLÝZMA HASTALIKLARI BÝLÝM DALI
Faks: 309 45 05
Direkt Telefon : 508 21 00
Santral : 310 33 33
Sekreterlik
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
2100 -2118 [email protected]
Prof.Dr. Nilgün BAÞKAL
2101
[email protected]
Prof.Dr. Ali Rýza UYSAL
2109
[email protected]
Prof.Dr. Demet ÇORAPÇIOLU
2955
[email protected]
Prof.Dr. Sevim GÜLLÜ
2698
[email protected]
Prof.Dr. Murat Faik ERDOÐAN
2963
[email protected]
Prof.Dr. Rýfat EMRAL
2110
[email protected]
Toplantý Odasý (Ýdari Bina)
4329
15. Kat
Sorumlu Hemþire
2702
Bilgisayar Odasý
2699
A Blok Hemþire Deski
2978
A Blok Nöbetçi Doktor Odasý
2945
Diyet Uzmaný (Klinik)
2953
B Blok Doktor Odasý
2700
B Blok Hemþire Deski
2706
Diyabet Eðitim Hemþiresi (A Blok)
2981
B Blok Özel Hasta Odasý -1520
2691
B Blok Özel Hasta Odasý -1522
2692
B Blok Özel Hasta Odasý -1524
2693
B Blok Özel Hasta Odasý -1526
2694
Poliklinik (4. Kat)
Ultrasonografi Odasý
2977
43
ENDOKRÝNOLOJÝ VE METABOLÝZMA HASTALIKLARI BÝLÝM DALI
Faks: 309 45 05
Direkt Telefon : 508 21 00
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Test Odasý
2115
Diyabet Eðitim Hemþiresi
2133
Poliklinik Diyet Uzmaný
2757
Poliklinik Uzman Dr. Odasý
2176
Poliklinik Asistan Dr. Odasý
2362
Poliklinik Asistan Dr. Odasý
3148
Poliklinik Hasta Kabul
2652
Poliklinik Tahakkuk
2361
Poliklinik Kan Alma
2148
Endokrinoloji Laboratuvarý Sekreterliði 2035 -2449
Kim.Yük.Müh.Sema BÜYÜKFIRAT
3218
Biyokimya Ünitesi
2281
Kemiluminesans Ünitesi
3155
Teknik Elemanlar
2649
Teknik Elemanlar
2330
Teknik Elemanlar
3249
Poliklinik Asistan Dr. Odasý
2363
Poliklinik Hemþire Odasý
2205
44
E-POSTA ADRESÝ
ENFEKSÝYON HASTALIKLARI ve KLÝNÝK MÝKROBÝYOLOJÝ ANABÝLÝM DALI
Faks : 324 03 28
Direkt Telefon : 508 26 81
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
2681
[email protected]
Prof.Dr. Ýsmail BALIK
3231
[email protected]
Prof.Dr. Halil KURT
3282
[email protected]
Prof.Dr. Fügen YÖRÜK
3288
[email protected]
Doç.Dr. Alpay AZAP
2688
[email protected]
Doç.Dr. Osman MEMÝKOÐLU
3292
[email protected]
Yrd.Doç.Dr. Serhat BÝRENGEL
3211
[email protected]
Toplantý Odasý
2122
Klinik Sekreterliði
3294
Poliklinik Doktor Odasý
3101
Uzman Doktor Odasý
3281
Doktor Odasý B Blok
2937
Ýntern Doktor Odasý
2546
Sorumlu Hemþire
3290
Hemþire Odasý
3298
Personel Odasý
2839
Bilgi Ýþlem-Tahakkuk
2514-3311
Hemþire Bankosu A Blok
2705
Hasta Odasý A Blok 420
2689
Hasta Odasý A Blok 422
3158
Hasta Odasý A Blok 424
3013
Hasta Odasý A Blok 426
3293
Hasta Odasý A Blok 428
3187
Hemþire Bankosu B Blok
2866
45
ENFEKSÝYON HASTALIKLARI ve KLÝNÝK MÝKROBÝYOLOJÝ ANABÝLÝM DALI
Faks : 324 03 28
Direkt Telefon : 508 26 81
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Hasta Odasý B Blok 420
2408
Hasta Odasý B Blok 422
3248
Hasta Odasý B Blok 424
2031
Hasta Odasý B Blok 426
3113
E-POSTA ADRESÝ
2540-2577
Poliklinik Memuru
ENFEKSÝYON KONTROL KOMÝTESÝ
Faks:
Direkt Telefon : 508 25 25
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Hemþire Odasý
2525
Enfeksiyon Kontrol Hekimi
2019
46
E-POSTA ADRESÝ
FÝZÝKSEL TIP ve REHABÝLÝTASYON ANABÝLÝM DALI
Direkt Telefon: 508 23 49 - 508 28 22
Santral : 310 33 33
Sekreterlik
DAHÝLÝ
Faks: 309 41 32
E-POSTA ADRESÝ
2349–2822
Prof.Dr. Mesut B.ATAY
2140
[email protected]
Prof.Dr. Bülent SEÇKÝN
2146
[email protected]
Prof.Dr. Gülay DÝNÇER
2171
[email protected]
Prof.Dr. Safiye TUNCER
2855
[email protected]
Prof.Dr. Ayþe KÜÇÜKDEVECÝ
2850
[email protected]
Prof.Dr. Þehim KUTLAY
2940
[email protected]
Prof.Dr. Yeþim KURTAÝÞ
2844
[email protected]
Doç.Dr. Ayþe BÝLGÝÇ
3241
[email protected]
Araþtýrma Görevlileri
2497
Özel Muayene Sekreterliði
2728
Sorumlu Hemþire
2054
Hemþire Bankosu (14. Kat)
2501
Hemþire Bankosu (15. Kat)
2262
Klinik Sekreterlik (14. Kat)
2908
Toplantý Odasý
3173
1 nolu Muayene Odasý
3247
2 nolu Muayene Odasý
2732
3 nolu Muayene Odasý
2991
4 nolu Muayene Odasý
3237
5 nolu Muayene Odasý
2730
Tedavi Üniteleri Hemþire Odasý
2087
Baþ Fizyoterapist Odasý
2733
47
FÝZÝKSEL TIP ve REHABÝLÝTASYON ANABÝLÝM DALI
Direkt Telefon: 508 23 49 - 508 28 22
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Fizyoterapist Odasý
2731
Ortopedik Rehabilitasyon
2494
El Rehabilitasyonu
2697
Egzersiz Salonu
Faks: 309 41 32
E-POSTA ADRESÝ
2259–2725
Poliklinik Memuru
2999
Poliklinik Doktor Odasý
2545
Poliklinik Konsültasyon Odasý
2727
Ýzlem Polikliniði Doktor Odasý
2772
Ýzlem Polikliniði Sekreterlik
2724
Klinik Personel Odasý
2502
FÝZÝKSEL TIP ve REHABÝLÝTASYON ANABÝLÝM DALI (ROMATOLOJÝ BÝLÝM DALI)
Prof.Dr. Peyman YALÇIN
2821
[email protected]
Prof.Dr. Þebnem ATAMAN
2542
[email protected]
Doç.Dr. Nurben SÜLDÜR
2820
[email protected]
48
GASTROENTEROLOJÝ BÝLÝM DALI
Faks : 310 34 46
Direkt Telefon : 508 21 66
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
2166
Prof.Dr. Abdülkadir DÖKMECÝ
2150
[email protected]
Prof.Dr. Kadir BAHAR
2509
[email protected]
Prof.Dr. Ali Reþit BEYLER
2755
[email protected]
Prof.Dr. Hülya ÇETÝNKAYA
2510
[email protected]
Prof.Dr. Ýrfan SOYKAN
2759
[email protected]
Prof.Dr. Murat TÖRÜNER
2366
[email protected]
Endoskopi
2809-2802
ÝBH ve Hepatoloji Polikliniði
2830
Doktor Odasý
2997
Sorumlu Hemþire
2748
Hemþire Deski B Blok
2766
Poliklinik Doktoru
2183
Poliklinik Memuru
2577-2540
49
GENEL CERRAHÝ ANABÝLÝM DALI
Direkt Telefon : 508 24 35 - 508 28 42
Santral : 310 33 33
Anabilim Dalý Baþkan Sekreterliði
Sekreterlik
DAHÝLÝ
Faks: 309 39 89
E-POSTA ADRESÝ
2288
2435-2842
3348
Anabilim Dalý Baskan Odasi
3012
Prof.Dr. Semih BASKAN
2667
[email protected]
Prof.Dr. Atilla TÖRÜNER
2666
[email protected]
Prof.Dr. Sadýk ERSÖZ
2875
[email protected]
Prof.Dr. Erdal ANADOL
4372
[email protected]
Prof.Dr. Ercüment KUTERDEM
3164
[email protected]
Prof.Dr. Bülent ALIÇ
2876
[email protected]
Prof.Dr. Mehmet GÜREL
3188
[email protected]
Prof.Dr. Cihan BUMÝN
2894
[email protected]
Prof.Dr. Iskender ALAÇAYIR
3189
[email protected]
Prof.Dr. Nezih ERVERDÝ
3172
[email protected]
Prof.Dr. Savaþ KOÇAK
2889
[email protected]
Prof.Dr. Uður BENGISUN
2464
[email protected]
Prof.Dr. Ahmet Gökhan TÜRKÇAPAR
2431
[email protected]
Prof.Dr. Tuðbay TUÐ
2437
[email protected]
Prof.Dr. Ethem GEÇÝM
2881
[email protected]
Prof.Dr. Kaan KARAYALÇIN
2634
[email protected]
Prof.Dr. Ayhan KUZU
2383
[email protected]
Prof.Dr. Seher DEMÝRER
2684
[email protected]
Prof.Dr. Cüneyt KÖKSOY
2428
[email protected]
Doç.Dr. Selçuk HAZÝNERDAROÐLU
2638
[email protected]
50
GENEL CERRAHÝ ANABÝLÝM DALI
Direkt Telefon : 508 24 35 - 508 28 42
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Faks: 309 39 89
E-POSTA ADRESÝ
Doç.Dr. Aydan EROÐLU
3176
Doç.Dr. Hakan UNCU
2882
[email protected]
Doç.Dr. Acar TÜZÜNER
3024
[email protected]
Doç.Dr. Bülent ERKEK
2431-3267 [email protected]
Uzman Doktor Odasý
4545
Uzman Doktor Odasý
2878
Uzman Doktor Odasý
2720
Uzman Doktor Odasý
2676
Akademik Yerleºke Toplantý Salonu
3335
Öðrenci Ýþleri
2293
Sekreterlik
2381
Rapor Ýþleri
2419
Týbbi Sekreterlik
2640
Asistan Sekreterliði
3167
Ameliyat Raporlarý Sekreterligi
2859
Poliklinik Memuru
2039
Poliklinik Doktor Odasý
Poliklinik Biyopsi Odasý
Endoskopi Ünitesi
2237-2105
2918
2473-2447
2784-2627
3. Kat B Blok Hemþire Deski
2860
326 Nolu Hasta Odasý
2841
324 Nolu Hasta Odasý
2849
322 Nolu Hasta Odasý
2851
320 Nolu Hasta Odasý
2635
51
GENEL CERRAHÝ ANABÝLÝM DALI
Direkt Telefon : 508 24 35 - 508 28 42
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
3. Kat A Blok Hemþire Deski
3154
326 Nolu Hasta Odasý
3152
324 Nolu Hasta Odasý
3151
322 Nolu Hasta Odasý
3150
320 Nolu Hasta Odasý
3144
3. Kat C Blok Hemþire Deski
2635
326 Nolu Hasta Odasý
324 Nolu Hasta Odasý
322 Nolu Hasta Odasý
320 Nolu Hasta Odasý
2624
3. Kat C Blok Arka Koridor
334 Nolu Oda
2632
333 Nolu Oda
2633
332 Nolu Oda
2639
2. Kat C Blok Hemþire Deski
2673
226 Nolu Hasta Odasý
2665
224 Nolu Hasta Odasý
2664
222 Nolu Hasta Odasý
2655
220 Nolu Hasta Odasý
2660
2. Kat C Blok Arka Koridor
Sorumlu Hemºire
2898
Prof.Dr.Erdal ANADOL 233 Nolu Oda
2668
2. Kat B Blok Hemþire Deski
2880
226 Nolu Hasta Odasý
2874
52
Faks: 309 39 89
E-POSTA ADRESÝ
GENEL CERRAHÝ ANABÝLÝM DALI
Direkt Telefon : 508 24 35 - 508 28 42
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
224 Nolu Hasta Odasý
2873
222 Nolu Hasta Odasý
2869
220 Nolu Hasta Odasý
2867
2. Kat B Blok Arka Koridor
Uzman doktor odasý
2294
232 Oda
3216
2. Kat A Blok Hemþire Deski
3175
220 Nolu Hasta Odasý
3168
222 Nolu Hasta Odasý
3169
224 Nolu Hasta Odasý
3160
226 Nolu Hasta Odasý
3289
1. Kat B Blok Hemþire Deski
2639
120 Nolu Hasta Odasý
2884
122 Nolu Hasta Odasý
2885
124 Nolu Hasta Odasý
2886
122 Nolu Hasta Odasý
2887
1. Kat B Blok Yoðun Bakým Ünitesi
3209-2452
Yoðun Bakým Doktor Odasý
2646
Pansuman Odasý
2432
Depo Sorumlusunun
2430
Bilgi Ýþlem Tahakkuk Memuru
3313
Damar Laboratuvarý
2857
Yara Bakým Ünitesi
2966
Fatura Ýnceleme
2423
53
Faks: 309 39 89
E-POSTA ADRESÝ
GÖÐÜS CERRAHÝSÝ ANABÝLÝM DALI
Faks: 309 57 22
Direkt Telefon : 508 31 65- 508 31 97
Santral : 310 33 33
Sekreterlik
DAHÝLÝ
3165-3197
2906
E-POSTA ADRESÝ
[email protected]
Prof.Dr.Ýlker ÖKTEN
2904
[email protected]
Prof.Dr.Þevket KAVUKÇU
3109
[email protected]
Prof.Dr.Adem GÜNGÖR
2227
[email protected]
Prof.Dr.Murat AKAL
2155
[email protected]
Doç.Dr.Hakan KUTLAY
2600
[email protected]
Doç.Dr.Ayten Kayý CANGIR
2607
[email protected]
Uzman Doktor Odasý
2645-3110
Araþtýrma Görevlisi Odasý
2917-2911
Sorumlu Hemþire
A Blok Yoðun Bakým
2907
3111-2632
B Blok Hemþire Bankosu
2910
C Blok Hemþire Bankosu
2608
Klinik Bilgi Ýþlem Odasý
3300
Rapor Odasý
2623
Ayniyat Mutemedi
2654
Poliklinik Doktor Odas?
3217
Poliklinik Memuru
2039
54
GÖZETÝM DENETÝM KONTROL BÝRÝMÝ
Faks:
Direkt Telefon :
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Gözetim Denetim ve Kont. Birim Sorumlusu
2246
Nöbetçi Amirliði
2400
Protokol Danýþma
2722
Ana Giriþ Danýþma
2207-2307
Ameliyathane Danýþma
2418
Acil Servis Güvenlik
2068
Poliklinik Danýþma
2236
Akademik Yerleþke
3379
55
E-POSTA ADRESÝ
HASTANE MÜDÜRLÜÐÜ
Faks: 310 63 71
Direkt Telefon : 311 11 79
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Sekreterlik
2864
Hastane Müdürü
2353
Hastane Müdür Yardýmcýsý
2332
Hastane Müdür Yardýmcýsý
2015
Hastane Müdür Yardýmcýsý
3342
Yazý Ýþleri Bürosu
2344-2355 [email protected]
Poliklinik Sorumlusu
3020
Gözetim Denetim Kontrol Sorumlusu
2246
Gece Nöbetçi Memurluðu
2400
Dersaneler Sorumlusu
3317
Hasta Haklar? ve Organ Nakli Koordinasyon Birimi
2206
Týbbi Sekreterlik ve Kodlama
2347
Kanser Kayýt
2762
Adli Büro
3112
Personel Fatura Denetim
2350
Merkez Rapor
2951
Merkez Arþiv 5. Kat
E-POSTA ADRESÝ
2920-3206
0 Kat Arþiv
2893
Dekanlýk Arþiv
2417
4.Kat Arþiv
2450
Akademik Yerleþke Arþiv
3337
Terzihane
2433
Çamaþýrhane
3229
Din ve Cenaze Ýþleri
3285
56
HASTANE MÜDÜRLÜÐÜ
Faks: 310 63 71
Direkt Telefon : 311 11 79
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Sivil Savunma Uzmaný
2058
Çevre Birimi
2964
Bahçývan
2443
Ýlaçlama
2078
Hizmet Personeli Sorumluluðu
2723
Kapalý Otopark
2367
Sedye- araba müracaat
2459
Kurye
Öðretim Üyeleri Yemekhanesi
3315
2334-2489
2488
Berber
2520
Temizlik Þirketi
2323
Yemek Þirketi
2790
Ulaþ Market
3181-2616
Café 05
2466
Çilli Café
3318
Postane
312 16 47
Banka
2648
Bayan Kuaförü
3253
Hasan Ali Yücel Konferans Salonu
5545
57
E-POSTA ADRESÝ
HASTANE BAÞHEMÞÝRELÝÐÝ
Faks:
Direkt Telefon : 311 27 49
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Sekreterlik
2749
Hastane Baþhemþiresi
2589
Hastane Baþhemþire Yardýmcýsý
2943
Hastane Baþhemþire Yardýmcýsý
3162
Hastane Baþhemþire Yardýmcýsý
2368
Nöbetçi Baþhemþire
2336
Hizmetiçi Eðitim Hemþireliði
3299
Hizmetiçi Eðitim Hemþireliði
2228
58
E-POSTA ADRESÝ
[email protected]
HEMATOLOJÝ LABORATUVARI
Faks:
Direkt Telefon :
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Aferez Ünitesi Sekreterlik
2356
Hematoloji Laboratuarý Sekreterliði
2395
Hematoloji Laboratuvarý Sorumlusu
2739
Flow
2083
Moleküler Doku, PCR, Sekreterlik
3137
Doku Tiplendirilmesi Seroloji
2261
Akraba Dýºý Doku Bankasý
2444
Histokimyasal Boyalar
2985
Kimerizm
2815
E-POSTA ADRESÝ
[email protected]
[email protected]
ÝÇ HASTALIKLARI ANABÝLÝM DALI
Faks : 508 21 90
Direk Telefon : 508 22 48
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Sekreterlik
2248
Sekreterlik (Öðrenci Ýþleri)
3239
Anabilim Dali Baskani
2249
Araþtýrma Görevlileri Odasý
2483
1 nolu Poliklinik Doktor Odasý
2539
2 nolu Poliklinik Doktor Odasý
2773
Hasta Kayýt
Kan Alma
2540-2577
2438
59
E-POSTA ADRESÝ
[email protected]
(ÝÇ HASTALIKLARI ANABÝLÝM DALI)
ÝMMÜNOLOJÝ ve ALLERJÝ HASTALIKLARI BÝLÝM DALI
Faks : 309 77 79
Direkt Telefon : 508 22 34
Santral : 310 33 33
Sekreterlik (Akademik Yerleþke)
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
2234 -3395 immü[email protected]
Sekreterlik (Ýbni Sina)
2703
immü[email protected]
Prof.Dr. Ümit ÖLMEZ
2065
[email protected]
Prof.Dr. Hüseyin TUTKAK
2226
[email protected]
Toplantý Odasý
4262
Baþhemþire
2154
Uzman Doktor Odasý
2659
Asistan Odasý
2069
Hemþire Deski
2067
Allerji Polikliniði
2561
Ýmmünoloji Laboratuvar Sekreterlik
2106
Ýmmünoloji Laboratuvarý
2225
Hasta Odasý 1024
2061
Hasta Odasý 1026
2062
Poliklinik Doktoru
2072-2561
Behçet Polikliniði
2537
Poliklinik Memuru
2540-2577
60
ÝNSAN KAYNAKLARI KOORDÝNATÖRLÜÐÜ
Faks : 508 34 42
Direkt Telefon : 508 26 87
Santral : 310 33 33
E-POSTA ADRESÝ
DAHÝLÝ
Ýnsan Kaynaklarý
2687
[email protected]
KALÝTE KOORDÝNATÖRLÜÐÜ
Faks : 508 34 42
Direkt Telefon : 508 34 42
Santral : 310 33 33
Kalite Koordinatörlüðü
DAHÝLÝ
3442
E-POSTA ADRESÝ
[email protected]
KAN MERKEZÝ
Faks : 508 28 99
Direkt Telefon : 508 28 45
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Sekreterlik
2899
Baþhemþire
2189
Danýþma - Kan Örneði Kabul
2845
Laboratuvar
2872
Komponent Ayýrma Ünitesi
2487
Muayene Odasý
2405
Kan alma- Aferez Ünitesi
2548
61
E-POSTA ADRESÝ
[email protected]
KARDÝYOLOJÝ ANABÝLÝM DALI
Faks : 312 52 51
Direkt Telefon : 508 25 23
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
2523
Sekreterlik
2173
Öðretim Üyesi Toplantý Odasý
2185
Prof.Dr. Çetin EROL
2779
[email protected]
Prof.Dr. Nail ÇAÐLAR
2194
cað[email protected]
Prof.Dr. Adalet GÜRLEK
2174
[email protected]
Prof.Dr. Ahmet ALPMAN
2027
[email protected]
Prof.Dr. Ýrem DÝNÇER
2778
[email protected]
Prof.Dr. F. Sinan ERTAÞ
2742
[email protected]
Prof.Dr. Eralp TUTAR
2024
[email protected]
Prof.Dr. Deniz KUMBASAR
2741
[email protected]
Prof.Dr. Sadi GÜLEÇ
2777
[email protected]
Prof.Dr. Yusuf ATMACA
4346
[email protected]
Doç.Dr. Sibel TURHAN
3019
[email protected]
Uzman Doktor Odasý
2798
Uzman Doktor Odasý
2028
Sorumlu Hemþire
2200
Bilgi Ýþlem
3307
A Blok Hemþire Deski
2029
A Blok Hasta Odasý 1220
2017
A Blok Hasta Odasý 1222
2020
A Blok Hasta Odasý 1224
2018
A Blok Hasta Odasý 1226
2026
B Blok Hemþire Deski
2780
62
KARDÝYOLOJÝ ANABÝLÝM DALI
Faks : 312 52 51
Direkt Telefon : 508 25 23
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
B Blok Hasta Odasý 1220
2769
B Blok Hasta Odasý 1222
2770
B Blok Hasta Odasý 1224
2775
B Blok Hasta Odasý 1226
2787
C Blok Hemþire Deski
2526-2522
C Blok Hasta Odasý 1220
2519
C Blok Hasta Odasý 1222
2516
C Blok Hasta Odasý 1224
2518
C Blok Hasta Odasý 1226
2517
Doktor Odasý
Ýntern Doktor Odasý
Hemþire Odasý
2524-2528
2521
2527-2526
Yatan Hasta EKO
2776
Poliklinik Bilgi Ýþlem
2089
Poliklinik Memuru
2088
Poliklinik EKO
2738
Poliklinik HOLTER
2738
Poliklinik EKG
2737
Poliklinik EFOR
2152
Anjio Laboratuvarý
2410-2406
Anjio Doktor Odasý
2413-2726
Anjio Muayene Odasý
2827
63
E-POSTA ADRESÝ
KULAK - BURUN - BOÐAZ HAST
ALIKLARI ANABÝLÝM DALI
Faks : 310 50 58
Direkt Telefon : 508 20 30
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
2030
Prof.Dr. Muharrem GERÇEKER
2274
[email protected]
Prof.Dr. M.Tevfik AKTÜRK
2287
[email protected]
Prof.Dr. Metin N. AKINER
2286
[email protected]
Prof.Dr. T. Babür KÜÇÜK
2276
[email protected]
Prof.Dr. Mustafa R. SAATÇÝ
2595
[email protected]
Prof. Dr. Gürsel DURSUN
2021
[email protected]
Prof.Dr. Ýrfan YORULMAZ
2096
[email protected]
Prof.Dr. R.Yücel ANADOLU
2594
[email protected]
Doç.Dr. Cem MEÇO
2275
[email protected]
Öðretim Üyesi Odas?
2292
Toplantý Odasý
2272
Çay Salonu
2273
Öðretim Üyesi Muayene Odasý
4225
Öðretim Üyesi Muayene Odasý
4426
Öðretim Üyesi Muayene Odasý
4227
Öðretim Üyesi Randevu
4224-3390
Doktor Odasý
2097-2297
Hemþire Odasý
2099
A Blok 826 Hasta Odasý - Özel
2094
A Blok 824 Hasta Odasý - Özel
2093
A Blok 822 Hasta Odasý - Özel
2092
A Blok 820 Hasta Odasý - Özel
2091
Uzman Doktor Odasý
2098
64
KULAK - BURUN - BOÐAZ HAST
ALIKLARI ANABÝLÝM DALI
Faks : 310 50 58
Direkt Telefon : 508 20 30
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Uzman Doktor Odasý
2498
A Blok Bilgi Ýþlem Odasý
3303
Veri Tabaný Sekreter
2892
Sekreter
2837
B Blok 826 Hasta Odasý - Özel
2832
B Blok 824 Hasta Odasý - Özel
2829
B Blok 822 Hasta Odasý - Özel
2828
B Blok 820 Hasta Odasý - Özel
2833
Sorumlu Hemºire
2596
C Blok Bilgi ݺlem Sekreterliði
2277
Sekreterlik (Akademik ݺler)
2295
Hemºire Odas?
2597
C Blok 826 Hasta Odasý - Özel
2592
C Blok 824 Hasta Odasý - Özel
2586
C Blok 822 Hasta Odasý - Özel
2585
C Blok 820 Hasta Odasý - Özel
2582
Odyoloji Sekreterlik
3210
Odyoloji Uzman Doktor Odasý
3207
Odyomedristler Odasý
3208
Poliklinik Memuru
Test Odasý
2289-2370
2671
65
E-POSTA ADRESÝ
MERKEZ LABORATUVARI
Faks :
Direkt Telefon : 508 29 92
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Sekreterlik
2992
Laboratuvar Koordinatörlüðü
2972
Merkez Laboratuvarý Sorumlusu
2925
Bakteriyoloji Sorumlusu
2947
Bakteriyoloji Doktor Odasý
2976
Biyokimya Uzman Odasý
3236
Bakteriyoloji Uzman Odas?
3179
Numune Kabul
2993
Depo - Ayniyat
2371
Birim Teknik Sorumlusu
2994
Biyokimya
2541
Acil Laboratuvarý
2995
Ýlaç Düzeyleri
2578
ELÝSA
2909
Tam Kan
2865
PCR
2161
Koagülasyon
2007
Ýdrar
2995
Kan Gazlarý - Santrifüj
2284
Numune Kabul (4. Kat)
2846
Numune Kabul (Ýdari Yerleþke)
3386
Bakteriyoloji
Besiyeri Odasý
2486-3215
3129
66
E-POSTA ADRESÝ
NEFROLOJÝ BÝLÝM DALI
Faks : 311 43 37
Direkt Telefon : 508 21 68
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Sekreterlik
2168
Sekreterlik (Tahakkuk)
2186
E-POSTA ADRESÝ
[email protected]
Sekreterlik (Klinik)
3276-3258
Sekreterlik (Diyaliz)
2373
Prof.Dr. Oktay KARATAN
2141
[email protected]
Prof.Dr. Bülent ERBAY
2113
[email protected]
Prof.Dr. Neval DUMAN
2114
[email protected]
Prof.Dr. Kenan ATEÞ
2916
[email protected]
Prof.Dr. Þehsuvar ERTÜRK
2411
[email protected]
Prof.Dr. Gökhan NERGÝZOÐLU
2333
[email protected]
Prof.Dr. Kenan KEVEN
2477
[email protected]
Doç.Dr. Sim KUTLAY
2219
[email protected]
Doç.Dr. Þule ÞENGÜL
2870
[email protected]
Uzman Doktor Odasý
2988
Toplantý Salonu
2104
Araþtýrma Görevlisi Odasý
2476
Sorumlu Hemþire (Klinik)
2713
Sorumlu Hemþire (Diyaliz)
2181
Hemþire Bankosu
2482
Hemþire Bankosu
2000
Diyaliz Doktor Odasý
2761
Diyaliz Hemþire Odasý
2182
Poliklinik Doktor Odasý
2126
Araþtýrma Laboratuvarý
2376
67
NEFROLOJÝ BÝLÝM DALI
Faks : 311 43 37
Direkt Telefon : 508 21 68
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Kan Basýncý Araþtýrma Laboratuvarý
2774
A Blok 1420 Hasta Odasý
2987
A Blok 1422 Hasta Odasý
2982
A Blok 1424 Hasta Odasý
2983
A Blok 1426 Hasta Odasý
2986
B Blok 1420 Hasta Odasý
2709
B Blok 1422Hasta Odasý
2002
B Blok 1424 Hasta Odasý
2710
B Blok 1426 Hasta Odasý
2162
Transplantasyon Polikliniði
2717
Periton Diyalizi
2622
Poliklinik Memuru
2540-2577
68
E-POSTA ADRESÝ
NÖROLOJÝ ANABÝLÝM DALI
Faks : 508 33 94
Direkt Telefon : 310 86 31
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
2220
[email protected]
Prof.Dr. Aytaç YÝÐÝT
2045
[email protected]
Prof.Dr. Adil ÇULCUOÐLU
2214
adilçulcuoð[email protected]
Prof.Dr. Onur KARAN
2216
[email protected]
Prof.Dr. Nursel AYDIN
2212
[email protected]
Prof.Dr. Nezih YÜCEMEN
2215
[email protected]
Prof.Dr. M.Cenk AKBOSTANCI
2797
[email protected]
Prof.Dr. Özden ÞENER
2535
[email protected]
Prof.Dr. Canan YÜCESAN
2239
[email protected]
Doç.Dr. Ayþe BÝNGÖL
3382
ayse_býngö[email protected]
Doç.Dr. Canan TOGAY IÞIKAY
2794
[email protected]
A Blok Hemºire Bankosu
2048
A Blok Doktor Odasý
2044
A Blok Hasta Odasý
2032
A Blok Hasta Odas?
2033
A Blok Hasta Odas?
2049
A Blok Hasta Odasý
2042
B Blok Hemþire Bankosu
2799
B Blok Doktor Odasý
2793
B Blok Hasta Odas?
2788
B Blok Hasta Odas?
2789
B Blok Hasta Odas?
2791
B Blok Hasta Odas?
2792
69
NÖROLOJÝ ANABÝLÝM DALI
Faks : 508 33 94
Direkt Telefon : 310 86 31
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
C Blok Hemþire Bankosu
2544
C Blok Rapor Sekreterliði
2796
Sorumlu Hemþire
2538
C Blok Doktor Odasý
2534
C Blok Hasta Odasý
2531
C Blok Hasta Odasý
2532
C Blok Hasta Odas?
2533
C Blok Hasta Odas?
2529
E.E.G.Laboratuvarý
2854
E.M.G. Laboratuvarý
2856
1 Numaralý Poliklinik Muayene Odasý
2372
2 Numaralý Poliklinik Muayene Odasý
2744
Poliklinik Memuru
2956
Epilepsi Polikliniði
2560
Parkinson Polikliniði
3250
Baºaðr?s? Polikliniði
2786
Hareket Bozukluðu Polikliniði
3250
70
E-POSTA ADRESÝ
NUTRÝSYON KOMÝTESÝ
Direkt Telefon :
Faks :
Santral : 310 33 33
E-POSTA ADRESÝ
DAHÝLÝ
Nütrisyon Komitesi Diyetisyen Odasý
2636
Nütrisyon Komitesi Hemþire Odasý
2422
NÜKLEER TIP ANABÝLÝM DALI
Faks :
Direkt Telefon : 508 23 38
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Sekreterlik
2338
Kemik Dansitometrisi
2147
Doktor Odasý
2149
71
E-POSTA ADRESÝ
ORTOPEDÝ VE TRAVMATOLOJÝ ANABÝLÝM DALI
Faks : 311 25 22
Direkt Telefon : 508 23 21
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
2321
[email protected]
Prof.Dr. Tarýk YAZAR
3121
[email protected]
Prof.Dr. Derya DÝNÇER
2921
[email protected]
Prof.Dr. Yener SAÐLIK
3120
[email protected]
Prof.Dr. Mehmet BÝNNET
2618
[email protected]
Prof.Dr. Bahaddin GÜZEL
2922
[email protected]
Prof.Dr. A.Kemal US
3122
[email protected]
Prof.Dr. Bülent ERDEMLÝ
2345
[email protected]
Prof.Dr. Yusuf YILDIZ
2926
[email protected]
Prof.Dr. Hakan KINIK
3196
[email protected]
Akademik Yerleºke Toplantý Odasý
4270
Akademik Yerleþke Muayene Odasý
4248
Akademik Yerleþke Tahakkuk Sekreterliði
3374
Araþtýrma Görevlisi Odasý
2941
Klinik Sekreterliði
2696-2771
Klinik Tahakkuk Sekreterliði
3301
Sorumlu Hemþire
2621
A Blok Hemþire Odasý
3125
A Blok Hemþire Deski
3124
B Blok Hemþire Deski
2924
C Blok Hemþire Deski
2620
Poliklinik Memuru
2034
Ortopedi Poliklinik Doktor Odasý
2751
72
ORTOPEDÝ VE TRAVMATOLOJÝ ANABÝLÝM DALI
Faks : 311 25 22
Direkt Telefon : 508 23 21
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Poliklinik Arþiv Odasý
2139
Poliklinik Pansuman Odasý
2831
Poliklinik Röntgen Odasý
2939
Ortopedi Ameliyathane
3280-3234
73
E-POSTA ADRESÝ
POLÝKLÝNÝKLER
Faks :
Direkt Telefon :
Santral : 310 33 33
Poliklinikler Sorumlusu
Aðrý Polikliniði Doktor Odasý
DAHÝLÝ
3020
2379-2242
Aðrý Polikliniði Memuru
2404
Allerji Polikliniði Doktor Odasý
2537
Anestezi Polikliniði Doktor Odasý
2302-2016
Aþýrý Duyarlýlýk Polikliniði Doktor Odasý
2561
Baþ Aðrýsý Polikliniði Doktor Odasý
2786
Behçet Merkezi Poliklinik Doktor Odasý
2291
Behçet Merkezi Memuru
2268
Beyin Cerrahisi Polikilinik Doktor Odasý
2682
Beyin Damar Polikliniði Doktor Odasý
2786
Cerrahi Poliklinikler Kan Alma
2641
Cerrahi Poliklinikler Memuru
2039-2254
Dahiliye Polikliniði Doktor Odasý
2539-2773
Dahiliye Polikliniði Kan Alma Odasý
Ýç Hastalýklarý Poliklinik Memuru
2438
2540-2577
Dahiliye Poliklinikleri Kan Alma
2438
Demans Polikliniði Doktor Odasý
3250
Dermatoloji Mantar Laboratuvarý
2164
Dermatoloji Polikliniði PUVA(Fototerapi)
2151
Dermatoloji Poliklinik Doktor Odasý
2265
Dermatoloji Poliklinik Memuru
2040
EEG Odasý
2854
EKO-EFOR Sekreterliði
2088
74
E-POSTA ADRESÝ
POLÝKLÝNÝKLER
Faks :
Direkt Telefon :
Santral : 310 33 33
El Cerrahisi Poliklinik Doktor Odasý
DAHÝLÝ
2037
Endokrinoloji Polikliniði Diyetisyen Odasý
2757
Endokrinoloji PolikliniðiDoktor Odasý
2176-2362
3148
Endokrinoloji Polikliniði Kan Alma
2148
Endokrinoloji Polikliniði Ultrason Odasý
2977
Endokrinoloji Poliklinik Memuru
2361-2652
Enfeksiyon Hast. Poliklinik Doktor Odasý
3101
Epilepsi Polikliniði Doktor Odasý
2560
FTR Poliklinik Doktor Odasý
2545-2727
FTR Poliklinik Memuru
2999
Gastroenteroloji Polk. Doktor Odasý
2183
Genel Cerrahi Pol. Biyopsi Odasý
2918
Genel Cerrahi Polk. Doktor Odasý
2237-2105
Genel Cerrahi Poliklinik Memuru
2039
Göðüs Cerrahisi Poliklinik Doktor Odasý
3217
Göðüs Hastalýklarý Poliklinik Doktor Odasý
2259
Hepatoloji Polikliniði Doktor Odasý
2830
Ýmmünoloji Polikliniði Doktor Odasý
2072
K.B.B. Polikliniði Doktor Odasý
2370
K.B.B. Poliklinik Memuru
2289
Kardiyoloji Polikliniði Kan Alma
4549
Kardiyoloji Polikliniði Doktor Odasý
2650
Kardiyoloji Poliklinik Memuru
2089
Nefroloji Polikliniði Doktor Odasý
2126
75
E-POSTA ADRESÝ
POLÝKLÝNÝKLER
Faks :
Direkt Telefon :
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Nöroloji Polikliniði Doktor Odasý
2372
Nöroloji Poliklinik Memuru
2956
Oftalmotoloji Polikliniði Doktor Odasý
2786
Ortopedi Adli Vaka Rapor Odasý
2139
Ortopedi Alçý Odasý
2831
Ortopedi Polikliniði Doktor Odasý
2751
Ortopedi ve El Cerrahisi Polk. Memuru
2034
Parkinson Polikliniði Doktor Odasý
2560
Pediatrik Üroloji Doktor Odasý
2310
Transplantasyon Polikliniði Sekreterliði
2717
Üroflowmetri Odasý
2825
Üroloji Polikliniði Doktor Odasý
2165
Üroloji Polikilinik Memuru
2075
Videoürodinami Odasý
2871
76
E-POSTA ADRESÝ
RADYOLOJÝ ANABÝLÝM DALI
Faks :
Direkt Telefon : 508 25 11
Santral : 310 33 33
Sekreterlik
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
2511-2590 [email protected]
Prof.Dr. Sadýk BÝLGÝÇ
2511
[email protected]edu.tr
Prof.Dr. Serdar AKYAR
2159
[email protected]
Prof.Dr. Umman SANLIDÝLEK
2359
[email protected]
Prof.Dr. Ýlhan ERDEN
2387-3185 [email protected]
Prof.Dr. Gülden ÞAHÝN
6768-2120 [email protected]
Prof.Dr. Cemil YAÐCI
2354
[email protected]
Prof.Dr. Ayþe ERDEN
6773
[email protected]
Prof.Dr. Çetin ATASOY
2734
[email protected]
Prof.Dr. Suat FÝTOZ
6771-2712 [email protected]
Uzman Doktor Odas?
3034
Uzman Doktor Odas?
3156
Araþtýrma Görevlisi Odasý
2217
Sorumlu Hemþire
2453
Hemþire Odasý
2781
Teknisyenler Odasý
Dijital Anjiografi Kayýt
2675
2957-3226
3259
Bilgisayarlý Tomografi Kayýt-2
3139
Bilgisayarlý Tomografi Hemþire(Kayýt)-1
2491
Bilgisayarlý Tomografi Çekim Odasý-1
2475
Bilgisayarlý Tomografi Doktor Odasý-1
2862
Bilgisayarlý Tomografi Çekim Odasý-2
2036
77
RADYOLOJÝ ANABÝLÝM DALI
Faks :
Direkt Telefon : 508 25 11
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Bilgisayarlý Tomografi Doktor Odasý-2
2591
Bilgisayarlý Tomografi Hemþire-2
2056
Bilgisayarlý Tomografi Rapor Odasý
2240
Mammografi Kayýt
2465
Mammografi Doktor Odasý
2163
Mammografi Rapor Odas?
2169
Manyetik Rezonans Görüntüleme Kayýt
2740
Manyetik Rezonans Görüntüleme
Çekim Odas?-1
Manyetik Rezonans Görüntüleme
Doktor Odasý-1
Manyetik Rezonans Görüntüleme
Çekim Odasý-2
Manyetik Rezonans Görüntüleme
Doktor Odasý-2
Manyetik Rezonans Görüntüleme Rapor
Odasý
2128
2958
2460
2128
2958
MRG Çay Ocaðý
2496
Ultrasonografi Kayýt
2549
Ultrasonografi Doktor Odasý-1
2736
Ultrasonografi Doktor Odasý-2
2782
Ultrasonografi Rapor Odasý
2583
Röntgen Kayýt
2290
Dijital Röntgen
3022
9 No'lu Oda (Sindirim Sistemi)
2690
Özel Muayene Radyoloji
3332
Acil Servis Radyoloji Bilgisayarlý Tomografi
3295
Acil Servis Radyoloji Ultrasonografi
2218
Acil Servis Radyoloji Rapor Odasý
3228
78
E-POSTA ADRESÝ
RADYOLOJÝ ANABÝLÝM DALI
Faks :
Direkt Telefon : 508 25 11
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Ayniyat
3219
Radyoloji Danýþma
2573
Radyoloji Çay Ocaðý
3212
79
E-POSTA ADRESÝ
ROMATOLOJÝ BÝLÝM DALI
Faks :
Direkt Telefon :
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Sekreterlik
2234-3395
2064
E-POSTA ADRESÝ
[email protected]
Sekreterlik (Ýbni Sina)
2703
Prof.Dr. Nurþen DÜZGÜN
2063
[email protected]
Prof.Dr. Gülay KINIKLI
2192
[email protected]
Prof.Dr. Murat TURGAY
2197
[email protected]
Doç.Dr. Nuran TÜRKÇAPAR
2946
[email protected]
Toplantý Odasý
4262
Uzman Doktor Odas?
2658
Sorumlu Hemºire
2154
Asistan Odasý
3372
Hemþire Deski
3170
Hasta Odasý 420
2358
Hasta Odasý 422
2647
Hasta Odasý 424
2743
Hasta Odasý 426
3171
Uzman Doktor Odas?
2659
Asistan Odasý
2069
Hemþire Deski
2067
Hasta Odasý 1020
2055
Hasta Odasý 1022
2060
Romatoloji Bilim Dalý Poliklinigi
Behçet Polikliniði
2072-2561
2537
80
TAÞINIR
KAYIT
Direkt
Telefon
: KONTROL
Faks :
Direkt Telefon :
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
2656-2599
2484
Ayniyat Saymanlýðý
TRANSPLANTASYON ÜNÝTESÝ
Faks : 508 31 66
Direkt Telefon : 508 25 30
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Hemþire Deski
2530
Hemþire Deski
3191
Öðretim Üyeleri
3166
Sekreterlik
3163
81
E-POSTA ADRESÝ
TEKNÝK ÝÞLER KOORDÝNATÖRLÜÐÜ
Faks: 508 38 88
Direkt Telefon : 310 34 48
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Koordinatör
1905
Sekreterlik
2222
Koord. Toplantý Odasý
2445
Yazý Ýþleri
3257
Arþiv
2563
Kazan Dairesi
2196-2198
Elektrik Atölyesi
2843-2481
Jeneratör Santrali
2848
E Blok Pano Dairesi
3254
D Blok Pano Dairesi
2199
Acil Servis Pano Dairesi
2047
Tesisat Atölyesi
3269
Kaynak Atölyesi
3268
Asansör Makine Dairesi
2490
Oksijen Santrali
3283-2407
Klima Santrali
2680-3180
Telefon Santrali Teknisyen Odasý
2480-3366
Mekanik - Torna Atölyesi
3270
Marangoz Atölyesi
2704
Depo
2213
Döþeme Atölyesi
3265
Boya Atölyesi
2348
Ýnþaat Atölyesi
2707
Ek Bina Elektrik Atölyesi
5555
Ek Bina Kazan Dairesi
3364
82
E-POSTA ADRESÝ
[email protected]
TIBBÝ CÝHAZ KONTROL ONARIM MERKEZÝ
Faks : 508 38 88
Direkt Telefon : 508 21 88
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Birim Sorumlusu
2441
Sekreterlik
2188
Yazý Ýþleri
3838
TCKOM Atölyesi
2325
E-POSTA ADRESÝ
TIBBÝ MALZEME MERKEZÝ KOORDÝNATÖRLÜÐÜ
Faks : 310 80 57
Direkt Telefon : 508 24 57-508 24 58
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
TMM Ana Depo
2457
TMM Ana Depo
2458
TMM Q7 Deposu (135 nolu Depo)
2653
83
E-POSTA ADRESÝ
TIBBÝ ONKOLOJÝ BÝLÝM DALI
Faks :
Direkt Telefon : 508 21 80
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
Sekreterlik
2180
Uzman Doktor Odasý
2581
Asistan Odasý
2997
Poliklinik Doktor Odasý
2998
Poliklinik Memuru
2540
Sorumlu Hemºire
2748
Hemþire Deski
2013
84
E-POSTA ADRESÝ
ÜROLOJÝ ANABÝLÝM DALI
Faks : 311 21 67
Direkt Telefon : 508 22 58
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
2258
Prof.Dr. Kadri ANAFARTA
2247
[email protected]
Prof.Dr. Erol ÖZDÝLER
2255
[email protected]
Prof.Dr. Mut ÞAFAK
2251
[email protected]
Prof.Dr. Yaþar BEDÜK
2252
[email protected]
Prof.Dr. Nihat ARIKAN
2256
[email protected]
Prof.Dr. Sümer BALTACI
2271
[email protected]
Prof.Dr. Kaan AYDOS
2298
[email protected]
Prof.Dr. Önder YAMAN
2257
[email protected]
Prof.Dr. Kadir TÜRKÖLMEZ
2082
[email protected]
Prof.Dr. Tarkan SOYGÜR
2819
[email protected]
Prof.Dr. Çaðatay GÖÐÜÞ
3314
[email protected]
Uzman Doktor Odasý
2266
Uzman Doktor Odasý
2081
Üroloji Toplantý Salonu
3371
Sorumlu Hemþire
2572
Hemþire odasý ( C Blok)
2568
Yatan Hasta Sekreterliði
2270
Taburcu Sekreterliði
2818
Bilgi Ýþlem
3304
Doktor odasý (B Blok)
2817-4282
Ultrason Odasý (C Blok Giriþi)
2085
A Blok Hemþire Bankosu
2084
A Blok Tez Çal?þma Odasý
2095
85
ÜROLOJÝ ANABÝLÝM DALI
Faks : 311 21 67
Direkt Telefon : 508 22 58
Santral : 310 33 33
DAHÝLÝ
A Blok 920 Nolu Hasta Odasý
2070
A Blok 922 Nolu Hasta Odasý
2071
A Blok 924 Nolu Hasta Odasý
2074
A Blok 926 Nolu Hasta Odasý
2076
B Blok Hemþire Bankosu
2823
B Blok 920 Nolu Hasta Odasý
2812
B Blok 922 Nolu Hasta Odasý
2813
B Blok 924 Nolu Hasta Odasý
2814
B Blok 926 Nolu Hasta Odasý
2816
B Blok Koridor
2824
C Blok Hemþire Bankosu
2579
C Blok 926Nolu Hasta Odasý
2569
C Blok 924 Nolu Hasta Odasý
2570
C Blok 922Nolu Hasta Odasý
2574
C Blok 920 Nolu Hasta Odasý
2567
Poliklinik Memuru
2075
Üroloji Poliklinik Doktor Odasý
2165
Çocuk Ürolojisi Poliklinik Doktor Odasý
3310
VideoÜrodinami Odasý
2871
Ürodinami Odasý
2825
Taþ Kýrma (ESWL Ünitesi) Sekreterlik
2434
Taþ Kýrma Tedavi Odasý
2890-2891
86
E-POSTA ADRESÝ
D BLOK SERVÝSLERÝ
Santral : 310 33 33
D Blok Servisleri Sorumlusu : 2721
9. KAT
8. KAT
Oda Numarasý
Oda Numarasý
DAHÝLÝ
DAHÝLÝ
865 No’lu Oda
3433
965 No’lu Oda
3443
870 No’lu Oda
3439
970 No’lu Oda
3449
875 No’lu Oda
3434
975 No’lu Oda
3444
880 No’lu Oda
3438
980 No’lu Oda
3448
885 No’lu Oda
3435
985 No’lu Oda
3445
890 No’lu Oda
3437
990 No’lu Oda
3447
895 No’lu Oda
3436
995 No’lu Oda
3446
Hemþire Bankosu
3430
Hemþire Bankosu
3440
11. KAT
10. KAT
Oda Numarasý
DAHÝLÝ
Oda Numarasý
DAHÝLÝ
1065 No’lu Oda
3453
1165 No’lu Oda
3463
1070 No’lu Oda
3458
1170 No’lu Oda
3469
1075 No’lu Oda
3454
1175 No’lu Oda
3464
1080 No’lu Oda
3459
1180 No’lu Oda
3480
1085 No’lu Oda
3455
1185 No’lu Oda
3465
1090 No’lu Oda
3456
1190 No’lu Oda
3467
1095 No’lu Oda
3457
1195 No’lu Oda
3466
Hemþire Bankosu
3450
Hemþire Bankosu
3460
87
D BLOK SERVÝSLERÝ
Santral : 310 33 33
D Blok Servisleri Sorumlusu : 2721
13. KAT
12. KAT
Oda Numarasý
DAHÝLÝ
Oda Numarasý
DAHÝLÝ
1265 No’lu Oda
3088
1365 No’lu Oda
3078
1270 No’lu Oda
3094
1370 No’lu Oda
3084
1275 No’lu Oda
3089
1375 No’lu Oda
3079
1280 No’lu Oda
3093
1380 No’lu Oda
3083
1285 No’lu Oda
3090
1385 No’lu Oda
3080
1290 No’lu Oda
3092
1390 No’lu Oda
3082
1295 No’lu Oda
3091
1395 No’lu Oda
3081
Hemþire Bankosu
3085
Hemþire Bankosu
3075
15. KAT
14. KAT
Oda Numarasý
DAHÝLÝ
Oda Numarasý
DAHÝLÝ
1465 No’lu Oda
3068
1565 No’lu Oda
3058
1470 No’lu Oda
3073
1570 No’lu Oda
3063
1475 No’lu Oda
3069
1575 No’lu Oda
3059
1480 No’lu Oda
3072
1580 No’lu Oda
3062
1485 No’lu Oda
3070
1585 No’lu Oda
3060
1499 No’lu Oda
3077
1599 No’lu Oda
3061
Hemþire Bankosu
3065
Hemþire Bankosu
3055
88
CEBECÝ HASTANESÝ
Santral : 0 (312) 595 60 00
Faks : 0 (312) 362 34 41
BAÞHEKÝMLÝK
Faks: 362 34 41
Direkt Telefon : 320 14 72
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
6800-6804
[email protected]
6492
Hastane Müdürü
6476-6478
Hastane Müdür Yardýmcýsý
7111
Hastane Müdür Yardýmcýsý
6981
Hastane Müdür Yardýmcýsý
7204
Baþhemþire
Baþhemþire Yardýmcýsý
6789
6424-6372
7289
Eðitim Hemþireliði
7152
Ýnfeksiyon Hemþireliði
6254
Döner Sermaye Þefi
6374
Döner Sermaye Bürosu
6462
Bilgi Ýþlem Sorumlusu
6469
Bilgi Ýþlem Bürosu
Ýstatistik Bürosu-Kanser Kayýt Bürosu
7301-7837-6770
6226-7105
6481
Yazý Ýþleri Bürosu
6360-6362
Mali Ýþler Bürosu
7449
Posta Bürosu
6185
Sivil Savunma-Ziraat Mühendisliði
6180
Özürlü Kurulu - ݺ Göremezlik
6350
Çay Ocaðý
6126
Gece Nöbetçi Memurluðu - Sevk Odasý
6113
Danýþma
6131
Polis
6484
Ayniyat Saymaný
6220
89
[email protected]
BAÞHEKÝMLÝK
Faks: 362 34 41
Direkt Telefon : 320 14 72
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
Ayniyat Memurluðu
7082
Ayniyat Mutemedi-Sarf Ambar
6663
Baský Odasý
6918
Akaryakýt
6577
Çamaþýrhane
6120
Morg
6486
Terzihane
6463
Hemþire Lojmaný Sorumlusu
6332
Hemþire Lojmaný
6540
Öðretim Üyeleri Yemekhanesi
6498
Nütrisyon Ünitesi
Bahçývan
Bilgi Ýþlem Teknik Servis
7174-6425
6375
6453-7899
Halkla Ýliþkiler
6489
Mamak Kapý
6480
Abidinpaþa Kapý
6686
Garaj Sorumlusu
6485
Garaj
6384-6385
Sosyal Hizmet Uzmaný
6193
Toplantý Odasý
6692
Kantin
6493-6532
Kreº
6300-6296
Faturalama Kontrol
7456
Banka
6703
90
E-POSTA ADRESÝ
BAÞHEKÝMLÝK
Faks: 362 34 41
Direkt Telefon : 320 14 72
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
Yemekhane
6662
50.Yýl Amfisi
7306
Süpervizör Hemþireler
6180
Arþiv
7875
91
E-POSTA ADRESÝ
ADLÝ TIP ANABÝLÝM DALI
Faks: 595 74 48
Direkt Telefon : 319 15 14
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
6142
[email protected]
Prof.Dr. Ý.Hamit HANCI
7203
[email protected]
Prof.Dr. Yaþar BÝLGE
6646
[email protected]
Doç.Dr. Gürol CANTÜRK
6397
[email protected]
Öðr.Gör. Ayþim TUÐ
6647
[email protected]
Doktor Odasý
6697
Doktor Odasý
6259
DNA Laboratuvarý
7106
Adli Palinoloji
6123
Asistan Odasý
7829
Hemþire Odasý
6122
Rapor Odasý
6778
Çocuk Geliþim Uzmaný
7927
Müracaat
6648
Ek Bina
7207
92
ANESTEZÝYOLOJÝ VE REANÝMASYON ANABÝLÝM DALI
Faks: 320 23 37
Direkt Telefon : 595 72 06
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
7206
Prof.Dr. Neslihan ALKIª
6170
[email protected]
Prof.Dr. Asuman UYSALEL
6163
[email protected]
Prof.Dr. Çiðdem DENKER
7450-6106 [email protected]
Doç.Dr. Zekeriyya ALANOÐLU
7119
Dinlenme Odasý
6121
93
[email protected]
CERRAHÝ ONKOLOJÝ BÝLÝM DALI
Direkt Telefon : 595 72 48 - 362 67 63
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
Faks: 319 11 91
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
7248
Öðretim Üyeleri Danýþma
6189
Prof.Dr. Hikmet AKGÜL
6383
[email protected]
Prof.Dr. Salim DEMÝRCÝ
6459
[email protected]
Prof. Dr. Hilmi KOCAOÐLU
6177
[email protected]
Prof.Dr. Sancar BAYAR
6984
[email protected]
Prof.Dr. Ekrem ÜNAL
6246
[email protected]
Sorumlu Hemþire
7247
Doktor Odasý
6310
Cerrahi Onkoloji Hemþire Deski
6138
218 No' lu Hasta Odasý (2.Kat)
7277
249 No' lu Hasta Odasý (2.Kat)
7066
232 No' lu Hasta Odasý (2.Kat)
7058
235 No' lu Hasta Odasý (2.Kat)
7061
237 No' lu Hasta Odasý (2.Kat)
7063
308 No' lu Hasta Odasý (3.Kat)
6746
311 No' lu Hasta Odasý (3.Kat)
6966
313 No' lu Hasta Odasý (3.Kat)
7305
314 No' lu Hasta Odasý (3.Kat)
7445
Moleküler Genetik Laboratuvarý
7890
Cerrahi Onkoloji Polikliniði
6204
Hasta Yatýþ/Taburcu
6237
Poliklinik Hasta Randevu
7877
Poliklinik Hasta Ýþlemleri
6211
94
CERRAHÝ ONKOLOJÝ BÝLÝM DALI
Direkt Telefon : 595 72 48 - 362 67 63
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
Hasta Rapor Ýþleri
7201
Vezne
6685
Arþiv
6326
Güvenlik / Halkla Ýliºkiler
6207
Kantin
Endoskopi Danýþma
7196
7254-7438
7454
Endoskopi Odas?
7438
Genel Cerrahi / Cerr. Onk. Yoðun Bk.
6210
2. Kat Sokullu Hemþire Deski
6205
95
Faks: 319 11 91
E-POSTA ADRESÝ
ÇOCUK CERRAHÝSÝ ANABÝLÝM DALI
Direkt Telefon : 595 62 27 - 595 62 02
Santral : 595 60 00
Sekreterlik
DAHÝLÝ
Faks: 362 64 00
E-POSTA ADRESÝ
6227-6202 [email protected]
Öðretim Üyeleri Danýþma
6189
Prof.Dr. Hüseyin DÝNDAR
6228
[email protected]
Prof.Dr. Tanju AKTUÐ
6278
[email protected]
Doç.Dr. Emin Aydýn YAGMURLU
6199
[email protected]
Doç.Dr. Meltem KOLOÐLU
6656
[email protected]
Sorumlu Hemþire
6209
Doktor Odasý
6444
Doktor Muayene Odasý
7886
Servis
6144
Yoðun Bakým Ünitesi
6222
Yenidoðan Yoðun Bakým Ünitesi
6354
Çocuk Cerrahisi Motilite Laboratuvarý
7246
Poliklinik Doktor Odasý
7297
Hasta Yatýþ/ Taburcu
6237
Poliklinik Hasta Randevu
7877
Poliklinik Hasta Ýþleri
6211
Hasta Rapor Ýþleri
7201
Vezne
6685
Arþiv
6326
Güvenlik/Halkla Ýliþkiler
6207
Kantin
7196
96
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAÐLIÐI VE HAST
Faks: 362 08 09
Direkt Telefon : 362 81 66
Santral : 595 60 00
ALIKLARI ANABÝLÝM DALI
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
6630
[email protected]
Prof.Dr. Ayla AYSEV
6677
[email protected]
Prof.Dr. Efser KERÝMOÐLU
7200
[email protected]
Prof.Dr. Neþe EROL
6769
[email protected]
Prof.Dr. Melda AKÇAKIN
7033
[email protected]
Doç.Dr. Birim Günay KILIÇ
7197
[email protected]
Uzman Doktor Odasý
7034
Doktor Odasý
6767
Doktor Odasý
7032
Doktor Odasý
7108
Doktor Odasý
6619
Psikolog Odasý
7035-7356
Poliklinik
6609
Vezne
6499
ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIMEVÝ (KREÞ)
Faks:
Direk Telefon :
Santral : 362 30 30
DAHÝLÝ
Kreþ Sorumlusu
6296
Mutfak
6879
Küçük Kreþ
6300
97
E-POSTA ADRESÝ
ÇOCUK SAÐLIÐI VE HASTALIKLARI ANABÝLÝM DALI
Faks: 319 14 40
Direkt Telefon : 319 14 41
Santral : 595 60 00
Sekreterlik
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
6402-6328 [email protected]
Prof. Dr. Semra ATALAY
6343
[email protected]
Prof. Dr. Gönül ÖCAL
6404
[email protected]
Prof. Dr. Gülsan YAVUZ
6335
[email protected]
Prof. Dr. Emine SUSKAN
6549
[email protected]
Prof. Dr. Emel ÜNAL
6716
[email protected]
Prof. Dr. Zümrüt UYSAL
6586
[email protected]
Prof. Dr. Mesiha EKÝM
6598
[email protected]
Prof. Dr. Sevgi BAÞKAN
6395
[email protected]
Prof. Dr. Fatoþ YALÇINKAYA
6708
[email protected]
Prof. Dr. Gülhis DEDA
6340
[email protected]
Prof. Dr. Saadet ARSAN
6423
[email protected]
Prof. Dr. Derya AYSEV
6344-7101 [email protected]
[email protected]
Prof. Dr. Aydan ÝKÝNCÝOÐULLARI
6438
Prof. Dr. Merih BERBEROÐLU
6434
[email protected]
Prof. Dr. Ercan TUTAR
6387
[email protected]
Prof. Dr. Betül ULUKOL
7293
[email protected]
Prof. Dr. Nurdan TAÇYILDIZ
6439
[email protected]
Prof. Dr. Aydan KANSU
6363
[email protected]
Prof. Dr. Erdal ÝNCE
6314
[email protected]
98
ÇOCUK SAÐLIÐI VE HASTALIKLARI ANABÝLÝM DALI
Faks: 319 14 40
Direkt Telefon : 319 14 41
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Prof.Dr. Mehmet ERTEM
6443
[email protected]
Prof.Dr. Ýlgi ERTEM
7402
[email protected]
Prof.Dr. Pelin BÝLÝR
7316
[email protected]
Doç.Dr. Mustafa TEKÝN
6348-6195 [email protected]
Doç.Dr. Figen DOÐU
7453
[email protected]
Doç.Dr. Ergin ÇÝFTÇÝ
6376
[email protected]
Doç.Dr. Begüm ATASAY
7216
[email protected]
Doç.Dr. Zeynep ÞIKLAR
7339
[email protected]
Doç.Dr. Tanýl KENDÝRLÝ
6451
[email protected]
Doç.Dr. Birsin ÖZÇAKAR
7339
[email protected]
Doç.Dr. Zarife KULOÐLU
6388
[email protected]
Yrd.Doç.Dr. Filiz ÞÝMÞEK ORHON
7202
[email protected]
Yrd.Doç.Dr. Talia ÝLERÝ
6906
[email protected]
Yrd.Doç.Dr. Handan DÝNÇASLAN
6388
[email protected]
Yrd.Doç.Dr. Serap TIRAÞ TEBER
6451
[email protected]
Sorumlu Hemþire
6710
Ýdari Ýþler Müdürü
6979
Depo
6753
Öðrenci Ýþleri
6386
Özel Muayene
6745
Akademik Kurul Toplantý Salonu
7315
Endoskopi
6349
EKO
6100
EEG-EMG
6787
99
ÇOCUK SAÐLIÐI VE HASTALIKLARI ANABÝLÝM DALI
Faks: 319 14 40
Direkt Telefon : 319 14 41
Santral : 595 60 00
Efor
Acil Poliklinik Dýþ Hat
DAHÝLÝ
7308
319 15 45
Genel Poliklinik-Acil Güvenlik
6440
Acil Doktor Odasý
7369
Acil Hemþire Odasý
6803
Acil Uzman Doktor Odasý
6307
Ýntaniye Uzman Doktor Odasý
6539
4.Kat Erkek Asistan Nöbet Odasý
6369
4. Kat Sekreteri
6358
Ýntaniye-Süt Çocuðu Servisi
6589
Asistan Odasý
7180
3.Kat Bayan Asistan Nöbet Odasý
6456
Büyük Çocuk Servisi
6594
Endokrin Servisi
6791
Hemodiyaliz
7307
Okul
7314
Yoðun Bakým
6355
3. Kat Sekreteri
7158
2. Kat Sekreteri
6357
Hemato-Onko-Allerji-Ýmm.Servisi Dr. Odasý
7340
Hemato-Onko-Allerji-Ýmm. Servisi
6595
Hemato-Onko-Allerji-Ýmm. Ek Servisi
6317
KÝT Uzman Odasý
6906
KÝT Ünitesi
6653
100
E-POSTA ADRESÝ
ÇOCUK SAÐLIÐI VE HASTALIKLARI ANABÝLÝM DALI
Faks: 319 14 40
Direkt Telefon : 319 14 41
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
Kit Hasta Odasý No 1
6461
Kit Hasta Odasý No 2
6464
Kit Hasta Odasý No 3
6467
Kit Hasta Odasý No 4
6466
Endokrinoloji Polikliniði
6791
Gastroenteroloji Polikliniði
6556
Hematoloji Polikliniði
6324
Ýmmünoloji Polikliniði
6330
Ýntaniye Polikliniði
6812
Kardiyoloji Polikliniði
6864
Nöroloji Polikliniði
6327
Nefroloji Polikliniði
6866
Onkoloji Polikliniði
6325
Sosyal Pediatri Doktor Odasý
7292
Sosyal Pediatri Aþý Odasý
7290
Sosyal Pediatri Poliklinik
7291
Yenidoðan Polikliniði
6390
Yenidoðan Servisi
Geliþimsel Pediatri Ünitesi
Moleküler Genetik Bilim Dalý
6599-7453
7459-7460
7403
6348-6195
Hasta Kabul ( Genel-Acil Poliklinik)
7170
Vezne
6392
Hasta Kabul ( Bilim Dalý Poliklinikleri)
7160
Arþiv
6322
101
E-POSTA ADRESÝ
ÇOCUK SAÐLIÐI VE HASTALIKLARI ANABÝLÝM DALI
Faks: 319 14 40
Direkt Telefon : 319 14 41
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
Diyetisyen Odasý
6764
Holter
7309
Hematoloji Laboratuvarý
6596
Ýmmünoloji Laboratuvarý
6346
Gündüz Tedavi Merkezi
6588
Adolesan Polikliniði
7235
Ýþitme Testi Laboratuarý
6348
Röntgen
6419
Mama Mutfaðý
6308
Protokol Güvenlik
6356
Polis
6484
Kantin
6400
Nöbetçi Uzman Odasý
7110
Kadýn Doðum Çocuk Doktor Odasý
6487
Hemato-Onko-Ýmmüno Plk. Kan Alma Odasý
6543
102
E-POSTA ADRESÝ
DÝYET VE BESLENME BÖLÜMÜ
Faks:
Direkt Telefon :
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
Bölüm Sorumlusu
6338
Diyetisyen Odasý
6511
Diyetisyen Odasý
6483
Diyetisyen Odasý
6652
Ýaþe Tahakkuk
6304
Ýaþe Ambar
6279
Gözetmen Aþçý
6740
E-POSTA ADRESÝ
ECZANE
Faks: 319 51 13
Direkt Telefon :
Santral : 362 30 30
DAHÝLÝ
Sorumlu Eczacý
6573
Eczacýlar
6381
Nöbet ve CV Odasý
6380
Depo Sorumlusu
7195
103
E-POSTA ADRESÝ
FÝZÝKSEL TIP ve REHABÝLÝTASYON ANABÝLÝM DALI
Faks:
Direkt Telefon :
Santral : 595 60 00
Sekreterlik
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
6673-6331
Prof Dr. Ayþe KÜÇÜKDEVECÝ
6033
[email protected]
Prof.Dr. Yeþim KURTAÝÞ
6430
[email protected]
Prof.Dr. Þehim KUTLAY
6430
[email protected]
Prof.Dr. Haydar GÖK
6020
[email protected]
Prof.Dr. Birkan Sonel TUR
6023
[email protected]
Poliklinik
6988
Fizyoterapist Odasý
6008
Egzersiz Odasý
6009
Yürüme Analizi
6010
Egzersiz Salonu
6012
KPR
6015
Ürodinami
6017
Ýþ Uðraþý Tedavisi
6018
Muayene Odasý
6035
Hasta Kabul
6013-6011
Doktor Odasý
6817
Psikolog Odasý
6026
Konuþma Terapisti
6029
Özel Hasta Odasý (215)
6027
Özel Hasta Odasý (216)
6028
Özel Hasta Odasý (224)
6030
Özel Hasta Odasý (225)
6031
2. Kat Muayene Odasý
6037
104
FÝZÝKSEL TIP ve REHABÝLÝTASYON ANABÝLÝM DALI
Faks:
Direkt Telefon :
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
Hemþire Odasý
6038
Nöbetçi Doktor Odasý
6039
Hemþire Odasý A Blok
6040
Hasta Sosyal Odasý
6041
Personel Odasý
6820
105
E-POSTA ADRESÝ
GASTROENTEROLOJÝ BÝLÝM DALI
Faks: 363 62 13
Direkt Telefon : 319 49 08
Santral : 595 60 00
Sekreterlik
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
6110-6973
Prof.Dr. Abdülkadir DÖKMECÝ
6101
[email protected]
Prof.Dr. Necati ÖRMECÝ
6893
[email protected]
Prof.Dr. Cihan YURDAYDIN
6102
[email protected]
Prof. Dr. Hasan ÖZKAN
6103
[email protected]
Prof.Dr. Murat PALABIYIKOÐLU
6894
[email protected]
Prof. Dr. Hakan BOZKAYA
6137
[email protected]
Prof.Dr. Mithat BOZDAYI
6112
[email protected]
Prof.Dr. Ramazan ÝDÝLMAN
6293
[email protected]
Doç.Dr. Kubilay ÇINAR
6900
[email protected]
Doç.Dr. Mehmet BEKTAÞ
6899
Doktor Odasý
6315
Sorumlu Hemþire Odasý
6305
Hemþire Odasý
6105
Servis
6146
Laboratuvar
6107
Arþiv
7300
Poliklinik
6160
Muhasebe
6109
Ultrason
7042
Ercp / Röntgen
6115
Endoskopi
7041
106
GASTROENTEROLOJÝ BÝLÝM DALI
Faks: 363 62 13
Direkt Telefon : 319 49 08
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
Endoskopi Hemþire Odasý
6114
Araþtýrma Odasý
6299
Güvenlik
6176
119 Nolu Özel Oda
7044
120 Nolu Özel Oda
7039
121 Nolu Özel Oda
7040
123 Nolu Özel Oda
7037
124 Nolu Özel Oda
7036
125 Nolu Özel Oda
7038
Özel Kat Hemþire Deski
6119
Yoðun Bakým
6341
Ýntörn Doktor Odasý
7043
107
E-POSTA ADRESÝ
GENEL CERRAHÝ ANABÝLÝM DALI
Faks: 319 11 91
Direkt Telefon : 319 11 90
Santral : 595 60 00
Sekreterlik
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
6216-7370
Prof.Dr. Attila TÖRÜNER
6194
[email protected]
Prof.Dr. Semih BASKAN
6171
[email protected]
Prof.Dr. Erdal ANADOL
6171
[email protected]
Prof.Dr. Nusret ARAS
6410
[email protected]
Prof.Dr. Ercüment KUTERDEM
6218
[email protected]
Prof.Dr. Bülent ALIÇ
6218
[email protected]
Prof.Dr. Mehmet GÜREL
6194
[email protected]
Prof.Dr. Cihan BUMÝN
6194
[email protected]
Prof.Dr. Semih AYDINTUÐ
6410
[email protected]
Prof.Dr. Ýskender ALAÇAYIR
6420
[email protected]
Prof.Dr.Nezih ERVERDÝ
6218
[email protected]
Prof.Dr. Savaþ KOÇAK
6171
[email protected]
Prof.Dr. Uður BENGÝSUN
6420
[email protected]
Prof.Dr. A.Gökhan TÜRKÇAPAR
6218
[email protected]
Prof.Dr. Sadýk ERSÖZ
6171
[email protected]
Prof.Dr. Tuðbay TUÐ
6194
[email protected]
Prof.Dr. Ethem GEÇÝM
6171
[email protected]
Prof.Dr. Kaan KARAYALÇIN
6420
[email protected]
Prof.Dr. Ayhan KUZU
6410
[email protected]
Prof.Dr. Seher DEMÝRER
6410
[email protected]
Prof.Dr. Cüneyt KÖKSOY
6194
[email protected]
Prof.Dr. Hakan UNCU
6410
[email protected]
Doç.Dr. Selçuk HAZÝNEDAROÐLU
6420
[email protected]
108
GENEL CERRAHÝ ANABÝLÝM DALI
Faks: 319 11 91
Direkt Telefon : 319 11 90
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Doç.Dr. Acar TÜZÜNER
7298
[email protected]
Doç.Dr. Bülent ERKEK
7298
[email protected]
Nöbetçi Doktor Odasý
6310
Poliklinik Doktor Odasý
6204
Sorumlu Hemþire
6206
Yoðun Bakým
Ameliyathane Sekreterliði
Ameliyathane
6210-7237
7080
7260-7261
Uzman Doktor Odasý
7251
2. Kat Servis Hemþire Deski
6215
3. Kat Servis Hemþiresi
7299
Poliklinik Hasta Ýþlemleri
6211
Poliklinik Hasta Rendevu
7877
Hasta Yatýþ/ Taburcu
6237
Rapor Bölümü
7201
Patoloji
6334
Vezne
6685
Ýdari ve Teknik Sorumlu
6164
Ayniyat
7891
Arþiv
6326
Pansuman Odasý
6232
Güvenlik/ Halkla Ýliþkiler
6207
Çay Ocaðý
6339
3. Kat 1 Nolu Hasta Odasý
7187
109
GENEL CERRAHÝ ANABÝLÝM DALI
Faks: 319 11 91
Direkt Telefon : 319 11 90
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
3. Kat 2 Nolu Hasta Odasý
7096
3. Kat 3 Nolu Hasta Odasý
6454
3. Kat 4 Nolu Hasta Odasý
7189
3. Kat 5 Nolu Hasta Odasý
6986
3. Kat 6 Nolu Hasta Odasý
7499
3. Kat 7 Nolu Hasta Odasý
6994
3. Kat 8 Nolu Hasta Odasý
6746
3. Kat 9 Nolu Hasta Odasý
7230
3. Kat 10 Nolu Hasta Odasý
7231
3. Kat 11 Nolu Hasta Odasý
6966
3. Kat 12 Nolu Hasta Odasý
6801
3. Kat 13 Nolu Hasta Odasý
7306
3. Kat 14 Nolu Hasta Odasý
7445
3. Kat 15 Nolu Hasta Odasý
7400
3. Kat 16 Nolu Hasta Odasý
6999
110
E-POSTA ADRESÝ
GERÝATRÝ BÝLÝM DALI
Faks: 320 33 23
Direkt Telefon : 595 69 87
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
Sekreterlik
6987
Doç.Dr. Teslime ATLI
7233
Araþtýrma Görevli Odasý
7129
Baþhemþire
7130
Hemþire Odasý
7132
Servis Sorumlu Hemþire
7842
Ýntörn Doktor Odasý
7176
Danýþma
7134
Yatýþ - Çýkýþ Bilgi Ýþlem
7928
Poliklinik Gözlem Odasý
7841
Poliklinik Memur Odasý
7205
Psikolog
7838
Poliklinik Doktor Odasý
7840
Poliklinik Doktor Odasý
7135
Uzman Doktor Odasý
7234
301 Nolu Hasta Odasý
7843
302 Nolu Hasta Odasý
7844
303 Nolu Hasta Odasý
7845
304 Nolu Hasta Odasý
7846
305 Nolu Hasta Odasý
7847
306 Nolu Hasta Odasý
7848
307 Nolu Hasta Odasý
7849
308 Nolu Hasta Odasý
7850
309 Nolu Hasta Odasý
7839
111
E-POSTA ADRESÝ
[email protected]
GERÝATRÝ BÝLÝM DALI
Faks: 320 33 23
Direkt Telefon : 595 69 87
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
311 Nolu Hasta Odasý
7131
312 Nolu Hasta Odasý
7133
313Nolu Hasta Odasý
7137
Çay Ocaðý
7138
112
E-POSTA ADRESÝ
GÖÐÜS HASTALIKLARI ANABÝLÝM DALI
Faks: 319 00 46
Direkt Telefon : 595 65 10
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
6510
[email protected]
Prof.Dr. Oya KAYACAN
6530
[email protected]
Prof.Dr. Gülseren KARABIYIKOÐLU
6512
[email protected]
Prof.Dr. Gülten DURMAZ
6560
Prof.Dr. Uður GÖNÜLLÜ
6319
[email protected]
Prof.Dr. Sevgi SARYAL
6501
[email protected]
Prof.Dr. Turan ACICAN
6221
[email protected]
Prof.Dr. Ýsmail SAVAÞ
6537
[email protected]
Prof.Dr. Özlem KUMBASAR
6368
[email protected]
Prof.Dr. Öznur YILDIZ
6535
[email protected]
Prof.Dr. Demet KARNAK
6572
[email protected]
Doç.Dr. Gökhan ÇELÝK
6579
[email protected]
Doç.Dr. Akýn KAYA
6500
[email protected]
Doç.Dr. Banu GÜLBAY
7076
[email protected]
Uzman Doktor Odasý
6514
Uzman Doktor Odasý
6088
Uzman Doktor Odasý
6519
Nöbetçi Doktor Odasý
6522
Ýdari ve Teknik Sorumlu
6548
Sorumlu Hemþire
6574
Diyetisyen
6591
Danýþma - Müracaat
6524
Yazý Ýþleri - Rapor
6508
113
GÖÐÜS HASTALIKLARI ANABÝLÝM DALI
Faks: 319 00 46
Direkt Telefon : 595 65 10
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
Hasta Yatýþ
6516
Teknisyen Odasý
6504
Arþiv
7179
Poliklinik Doktor Odasý
6518
Poliklinik Müracaat - Kayýt
6517-6724
Döner Sermaye
6947
Poliklinik Kan Alma ve Tedavi Odasý
7193
Röntgen Laboratuvarý
6513
Bakteriyoloji Laboratuvarý
6587
Bronkoskopi Laboratuvarý
6529
Diffüzyon SFT Laboratuvarý
6772
SFT ve EKG Laboratuvarý
6580
Kan Gazlarý Laboratuvarý
7447
Tüberküloz RNA Laboratuvarý
6592
KOAH ve Sigara Býrakma Ünitesi
7294
Yoðun Bakým Ünitesi
6396-7279
Yoðun Bakým Ünitesi Doktor Odasý
6505
Uyku Laboratuvarý
7194
Sarkoidoz Ünitesi
319 45 73
Ýnterstisyel Akciðer Hastalýklarý Ünitesi
7077
Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi
7336
Verem Savaþ Dispanseri
6531
1.kat Araþtýrma Görevlisi Odasý
6506
1.kat Hemþire Deski
6526
114
E-POSTA ADRESÝ
GÖÐÜS HASTALIKLARI ANABÝLÝM DALI
Faks: 319 00 46
Direkt Telefon : 595 65 10
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
3.kat Araþtýrma Görevlisi Odasý
6509
3.kat Hemþire Deski
6515
3. kat Özel Hemþire Deski
6527
3.kat 302 nolu Özel Oda
6292
3.kat 304 nolu Özel Oda
6538
3.kat 305 nolu Özel Oda
6936
3.kat 306 nolu Özel Oda
6937
3.kat 307 nolu Özel Oda
6938
4.kat Araþtýrma Görevlisi Odasý
6550-6554
4.kat Hemþire Deski
6520
4. kat Özel Hemþire Deski
6521
4.kat 401 nolu Özel Oda
6939
4.kat 402 nolu Özel Oda
6940
4.kat 403 nolu Özel Oda
6941
4.kat 404 nolu Özel Oda
6942
4.kat 405 nolu Özel Oda
6943
4.kat 406 nolu Özel Oda
6944
4.kat 407 nolu Özel Oda
6945
4.kat 408 nolu Özel Oda
6949
5.kat Araþtýrma Görevlisi Odasý
6534-7304
5.kat Hemþire Deski
6507
6.kat Hemþire Deski
6503-6927
6.kat Kemoterapi Odasý
7918
Tahakkuk (Yatan Hasta)
6523
115
E-POSTA ADRESÝ
(GÖÐÜS HASTALIKLARI ANABÝLÝM DALI)
ÝMMÜNOLOJÝ VE ALLERJÝK HASTALIKLAR BÝLÝM DALI
Faks: 319 00 46
Direkt Telefon : 595 72 96
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
7296
[email protected]
Prof.Dr. Yavuz Selim DEMÝREL
6502
[email protected]
Prof.Dr. Zeynep MISIRLIGÝL
6559
[email protected]
Prof.Dr. Betül Ayþe SÝN
6553
[email protected]
Prof.Dr. Sevim BAVBEK
6581
[email protected]
Prof.Dr. Dilþad MUNGAN
6582
[email protected]
Prof.Dr. Gülfem E. ÇELÝK
7155
[email protected]
Poliklinik Doktor Odasý
6584
Klinik Doktor Odasý
6583
Baþhemþire
7296
Hemþire Odasý
6525
Allerji-Ýmmünoloji Laboratuarý
6725
Deri Prick Testi Laboratuarý
7295
Intradermal Deri Testi Laboratuarý
6306
SFT (Solunum Fonksiyon) Laboratuarý
6772
Bronþ Provkasyon Testi Laboratuarý
6592
116
GÖZ HASTALIKLARI ANABÝLÝM DALI
Faks: 363 80 82
Direkt Telefon : 319 33 46
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
6260
[email protected]
Prof.Dr. Emin ÖZMERT
7102
[email protected]
Prof.Dr. Teksin ERYILMAZ
6264
[email protected]
Prof.Dr. Ayfer KANPOLAT
6174
[email protected]
Prof.Dr. Kudret DÜRÜK
6270
[email protected]
Prof.Dr. Figen BATIOÐLU
6256
[email protected]
Prof.Dr. Kaan GÜNDÜZ
6219
[email protected]
Prof.Dr. Huban ATÝLLA
7253
[email protected]
Prof.Dr. Oya KURNAZ TEKELÝ
7103
[email protected]
Doç.Dr. Ömür GÜNDÜZ
7186
[email protected]
Doç.Dr. Banu HOªAL
6413
[email protected]
Doç.Dr. Nilüfer YALÇINDAÐ
7185
[email protected]
Ýdari ve Teknik Sorumlu
7182
Sorumlu Hemþire
6271
Rapor Odasý
6214
Danýþma
6266
Poliklinik
6252
Poliklinik Desk
6294
Doktor Odasý
6248
Ameliyathane
6281-6282
Bilgi Ýþlem
6681
Retina
6234
Þaþýlýk
6257
117
GÖZ HASTALIKLARI ANABÝLÝM DALI
Faks: 363 80 82
Direkt Telefon : 319 33 46
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
Ultrason-Oküloplasti
6231
Glokom
6267
Travma
6270
Katarakt
6751
Nörooftalmoloji
6264
Kontakt Lens
6291
Uvea-Tümör
6238
Lazer-Fundus Anjio
6224
Konfokal Anjio (Retina)
6365
1.Kat Hemþire Deski
6233
2.Kat Hemþire Deski
6253
Nöbetçi Doktor Odasý
7810
Toplantý Salonu
6258
Teknisyen Odasý
6229
Çamaþýrhane
6208
Kantin
6694
Çay Ocaðý
7184
118
E-POSTA ADRESÝ
HALK SAÐLIÐI ANABÝLÝM DALI
Faks: 319 82 36
Direkt Telefon : 363 89 90 - 94
Santral : 363 89 90 - 94
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
[email protected]
Sekreterlik
152
Anabilim Dalý Baþkaný
146
Prof.Dr. Ferda ÖZYURDA
153
[email protected]
Prof.Dr. Recep AKDUR
126
[email protected]
Prof.Dr. Ahmet SALTIK
134
[email protected]
Prof.Dr. Aysun ÝDÝL
124
[email protected]
Prof.Dr. Meltem ÇÖL
125
[email protected]
Prof.Dr. Ayþegül YARPUZLU
127
[email protected]
Doç.Dr. Seher Nazlý ATAK
123
[email protected]
Doç.Dr. Birgül PÝYAL
121
[email protected]
Doç.Dr. Deniz ÇALIÞKAN
144
[email protected]
Yrd.Doç.Dr. Mine Esin OCAKTAN
133
[email protected]
Uzman Doktor Odasý
122
Uzman Doktor Odasý
154
Araþtýrma Görevlileri
116
Diþ Polikliniði
149
Az Görme Rehabilitasyon Ünitesi
118
Polikilinik
114
Aile Planlamasý Ünitesi
137
Öðrenci Ýþleri
131
Sorumlu Hemþire
139
Bilgi Ýþlem Merkezi
128
Aþý Odasý
117
Çay Ocaðý
140
119
HALK SAÐLIÐI ANABÝLÝM DALI
Faks: 319 82 36
Direkt Telefon : 363 89 90 - 94
Santral : 363 89 90 - 94
E-POSTA ADRESÝ
DAHÝLÝ
Arþiv
132
Danýþma
142
Teknisyen Odasý
155
Hocalar Yemekhanesi
148
Personel Yemekhanesi
143
Temizlik Elemanlarý
138
Kan Alma
156
Ayniyat Saymaný
131
Hemþire Odasý
120
HEPATOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ
Faks:
Direkt Telefon : 362 99 40
Santral : 362 30 30
Sekreterlik
Prof.Dr. Mithat BOZDAYI
DAHÝLÝ
6128
6112
362 05 66
120
E-POSTA ADRESÝ
HEMATOLOJÝ BÝLÝM DALI
Faks: 319 60 77
Direkt Telefon : 595 70 99
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
7099
[email protected]
Prof.Dr. Günhan GÜRMAN
7375
[email protected]
Prof.Dr. Akýn UYSAL
7344
[email protected]
Prof.Dr. Nahide KONUK
7378
[email protected]
Prof.Dr. Meral BEKSAÇ
7443
[email protected]
Prof.Dr. Hamdi AKAN
7342
[email protected]
Prof.Dr. Osman ÝLHAN
7346
[email protected]
Prof.Dr. Taner DEMÝRER
7376
[email protected]
Prof.Dr. Muhit ÖZCAN
7380
[email protected]
Prof.Dr. Önder ARSLAN
7379
[email protected]
Doç.Dr. Mutlu ARAT
7377
[email protected]
Doç.Dr. Ender SOYDAN
7349-7435 [email protected]
Doç.Dr. Pervin TOPÇUOÐLU
7349-7435 [email protected]
Doç.Dr. Aynur Uður BÝLGÝN
7349-7435 [email protected]
Ýdari Teknik Sorumlu
6597
Öðretim Üyeleri Randevu
7100
Rapor Sekreterliði
7348
Vezne- Mutemet
7350
Özel Muayene Tahakkuk
7350
Poliklinik Tahakkuk ve Randevu
6533
Gündüz Tedavi Ünitesi
6964
Kan Alma Ünitesi
6928
Personel Odasý
7097
Kemik Ýliði Transplantasyon Koordinatörlüðü
7098
121
[email protected]
HEMATOLOJÝ BÝLÝM DALI
Faks: 319 60 77
Direkt Telefon : 595 70 99
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
Poliklinik 1
7397
Poliklinik 2
6536
Poliklinik KÝT 1
7085
Poliklinik KÝT 2
7394-7961
Güvenlik
7381
Arþiv
7343
Aferez
7433
Klinik Araþtýrmalar Odasý
7434
Giriþim Odasý
7397
2.Kat Doktor Odasý
7399
2.Kat Hemþire Deski
7341
Uzman Doktor Odasý
7396
3.Kat Baþhemþire
7395
3.Kat Hemþire Deski
7401
4.Kat Kit Ünitesi Dr. Odasý
7418
4.Kat Hemþire Deski
7398
122
E-POSTA ADRESÝ
KADIN HASTALIKLARI VE DOÐUM ANABÝLÝM DALI
Faks: 320 35 53
Direkt Telefon : 320 35 50 -51-52
Santral : 595 60 00
Sekreterlik
Santral
Prof.Dr. Ruþen AYTAÇ
DAHÝLÝ
7021
6405-6406
6407
6557-6737
319 84 24
E-POSTA ADRESÝ
[email protected]
medicine.ankara.edu.tr
[email protected]
Prof.Dr. Lügen CENGÝZ
6839
[email protected]
Prof.Dr. Gülay KURTAY
6858
[email protected]
Prof.Dr. Feride SÖYLEMEZ
6822
[email protected]
Prof.Dr. Fýrat ORTAÇ
6836-7030 [email protected]
Prof.Dr. Acar KOÇ
6830
[email protected]
Prof.Dr. Fulya DÖKMECÝ
6825
[email protected]
Prof.Dr. Mete GÜNGÖR
6833
562 08 79
[email protected]
Doç.Dr. Cem ATABEKOÐLU
6847
[email protected]
Doç.Dr. Bülent BERKER
6409
[email protected]
Doç.Dr. Murat SÖNMEZER
7027
[email protected]
Uzman Doktor Odasý
6235
Uzman Doktor Odasý
6288
Uzman Doktor Odasý
6849
Uzman Doktor Odasý
7869
Asistan Odasý
7287
Sorumlu Hemþire
6840
Teknik ve Ýdari Ýþler Sorumlusu
6709
Öðrenci Ýþleri
6917
123
KADIN HASTALIKLARI VE DOÐUM ANABÝLÝM DALI
Faks: 320 35 53
Direkt Telefon : 320 35 50 -51-52
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
Rapor Ýþleri
7866
Arþiv
6734
Poliklinik Asistan Odasý
7863
Poliklinik Hasta Kayýt
6642
Fotokopi
7865
Hasta Yatýþ
7867
Özel Muayene Sekreteri
6811
Özel Muayene Polikliniði
6558
Cerrahi Griþim Odasý
6695
Gebe Polikliniði 1
6149
Gebe Polikliniði 2
7860
Jinekolojik Muayene Odasý 1
6907
Jinekolojik Muayene Odasý 2
6957
Acil Muayene Odasý
7088
USG Odasý 1
7244
USG Odasý 2
7031
USG Odasý 3
6814
USG Odasý 4
6450
Poliklinik Vezne
6620
Menopoz Polikliniði 1
7862
Menopoz Polikliniði 2
6916
Güvenlik
6915
Çamaþýrhane
6759
Temizlik Þirketi Þef Odasý
7864
124
E-POSTA ADRESÝ
KADIN HASTALIKLARI VE DOÐUM ANABÝLÝM DALI
Faks: 320 35 53
Direkt Telefon : 320 35 50 -51-52
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
Onkoloji Doktor Odasý
7019
Onkoloji Hemþire Odasý
7016
Onkoloji Hasta Odasý(101)
7144
Onkoloji Hasta Odasý(102)
7237
Onkoloji Hasta Odasý (103)
7238
Onkoloji Hasta Odasý (104)
7239
Tüp Bebek Sekreteri
6960
Tüp Bebek
6860
Doðum Katý Hemþire Deski
6843
Doðum Salonu Dinlenme Odasý
6909
Doðum Salonu Hemþire Odasý
6908
Doðum Salonu
7042
Doðum Salonu Nöbetçi Doktor Odasý
6836
Doðum Salonu Nöbetçi Uzman Doktor Odasý
6303
Sezaryen Ameliyathanesi
6813
Jinekoloji Katý Hemþire Deski
6851
Jinekoloji Katý Doktor Odasý
7859
Yoðun Bakým Hemþire Deski
7240
Yoðun Bakým Doktor Odasý
6914
Yoðun Bakým Uzman Doktor Odasý
6910
Anestezi Doktor Odasý
6163
Anestezi Hemþire Odasý
7241
Jinekoloji Ameliyathanesi
6913
Jinekoloji Ameliyathanesi Sorumlu Hemþiresi
6848
125
E-POSTA ADRESÝ
KADIN HASTALIKLARI VE DOÐUM ANABÝLÝM DALI
Faks: 320 35 53
Direkt Telefon : 320 35 50 -51-52
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
Özel Kat Hasta Odasý (401)
7024
Özel Kat Hasta Odasý (402)
7025
Özel Kat Hasta Odasý (403)
7026
Özel Kat Hasta Odasý (404)
7029
Özel Kat Hasta Odasý (405)
6437
Özel Kat Hasta Odasý (406)
6412
Özel Kat Hasta Odasý (407)
6911
Özel Kat Hasta Odasý (408)
7148
Özel Kat Hasta Odasý (409)
7149
Özel Kat Hasta Odasý (410)
7852
Özel Kat Hasta Odasý (411)
7150
Özel Kat Hasta Odasý (412)
7853
Özel Kat Hasta Odasý (413)
7854
Özel Kat Hasta Odasý (414)
7855
Özel Kat Hasta Odasý (415)
7856
Özel Kat Hasta Odasý (416)
7557
Özel Kat Hasta Odasý (417)
7858
VÝP Hemþire Deski
6428
Hasta Odasý (VÝP 501)
6494
Hasta Odasý (VIP 502)
6645
Hasta Odasý (VÝP 503)
7013
Hasta Odasý (VÝP 504)
7012
Hasta Odasý (VÝP 505)
7022
Hasta Odasý (VÝP 506)
7089
126
E-POSTA ADRESÝ
KADIN HASTALIKLARI VE DOÐUM ANABÝLÝM DALI
Faks: 320 35 53
Direkt Telefon : 320 35 50 -51-52
Santral : 595 60 00
E-POSTA ADRESÝ
DAHÝLÝ
Hasta Odasý (VÝP 507)
6846
Hasta Odasi (VIP 508)
7015
Endokrinoloji Doktor/Hemþire Odasý
6782
Özel Kat Hemþire Deski
6427
KISIRLIK MERKEZÝ
Faks: 320 35 53
Direkt Telefon : 320 35 50 -51-52
Santral : 362 30 30
Sekreterlik
Prof.Dr. Kaan AYDOS
DAHÝLÝ
6815
6832-7360
Prof.Dr. M.Hakan ÞATIROÐLU
7361
Muayene Odasý
7363
Laboratuvar
7365
127
E-POSTA ADRESÝ
KALP VE DAMAR CERRAHÝSÝ ANABÝLÝM DALI (KALP MERKEZÝ)
Faks: 362 56 39
Direkt Telefon : 320 14 01
Santral : 595 60 00
Sekreterlik
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
6084-6085 [email protected]
Prof.Dr. Ümit ÖZYURDA
6090
[email protected]
Prof.Dr. Kemalettin UÇANOK
7832
[email protected]
Prof.Dr. M.Adnan UYSALEL
6086
[email protected]
Prof.Dr. E.Tümer ÇORAPÇIOÐLU
6972
[email protected]
Prof.Dr. Bülent KAYA
6089
[email protected]
Prof.Dr. Atilla ARAL
6892
[email protected]
Prof.Dr. Sadýk ERYILMAZ
6076
sadý[email protected]
Prof.Dr. A.Rüchan AKAR
6054
[email protected]
Prof.Dr. Levent YAZICIOÐLU
6053
[email protected]
Doç.Dr. Mustafa ªIRLAK
6634
Doç.Dr. Zeynep EÐÝLETEN
6053
Uzman Doktor Odasý
7159
4. Kat A Blok Hemþire Deski
6761
4. Kat A1 Blok Hemþire Deski
6145
4. Kat A2 Nolu Hasta Odasý
6749
4. Kat A3 Nolu Hasta Odasý
6754
4. Kat A4 Nolu Hasta Odasý
6755
4. Kat A5 Nolu Hasta Odasý
6756
4. Kat A6 Nolu Hasta Odasý
6757
4. Kat A7 Nolu Hasta Odasý
6758
4. Kat A8 Nolu Hasta Odasý
6760
128
[email protected]
KALP VE DAMAR CERRAHÝSÝ ANABÝLÝM DALI (KALP MERKEZÝ)
Faks: 362 56 39
Direkt Telefon : 320 14 01
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
4. Kat B Blok Hemþire Deski
6051
4. Kat B1 Nolu Hasta Odasý
6762
4. Kat B2 Nolu Hasta Odas?
6763
4. Kat B3 Nolu Hasta Odasý
6047
4. Kat B4 Nolu Hasta Odasý
6046
4. Kat B5 Nolu Hasta Odasý
6891
4. Kat B6 Nolu Hasta Odasý
6048
4. Kat B7 Nolu Hasta Odasý
6049
4. Kat B8 Nolu Hasta Odasý
6050
5. Kat Hemþire Deski
6075
5. Kat C1 Nolu Hasta Odas?
6067
5. Kat C2 Nolu Hasta Odasý
6068
5. Kat C3 Nolu Hasta Odasý
6069
5. Kat C4 Nolu Hasta Odasý
6070
5. Kat C5 Nolu Hasta Odasý
6071
5. Kat C6 Nolu Hasta Odasý
6072
5. Kat C7 Nolu Hasta Odasý
6073
5. Kat C8 Nolu Hasta Odasý
6074
5. Kat VIP
6077
6. Kat D Blok Hemþire Deski
6862
6. Kat Hemþire Odasý
6809
6. Kat D1 Nolu Hasta Odasý
6845
6. Kat D2 Nolu Hasta Odasý
6850
6. Kat D3 Nolu Hasta Odasý
6852
129
E-POSTA ADRESÝ
KALP VE DAMAR CERRAHÝSÝ ANABÝLÝM DALI (KALP MERKEZÝ)
Faks: 362 56 39
Direkt Telefon : 320 14 01
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
6. Kat D4 Nolu Hasta Odasý
6854
6. Kat D5 Nolu Hasta Odasý
6855
6. Kat D6 Nolu Hasta Odasý
6856
6. Kat D7 Nolu Hasta Odasý
6859
6. Kat D8 Nolu Hasta Odasý
6861
6. Kat E1 Nolu Hasta Odasý
6078
6. Kat E2 Nolu Hasta Odasý
6079
6. Kat E3 Nolu Hasta Odasý
6080
6. Kat E4 Nolu Hasta Odasý
6081
6. Kat E5 Nolu Hasta Odasý
6082
6. Kat E6 Nolu Hasta Odas?
6805
6. Kat E7 Nolu Hasta Odasý
6806
6. Kat E8 Nolu Hasta Odasý
6807
3. Kat Öðretim Üyeleri Danýþma
6718
6. Kat Kan Alma - Bilgi Ýþlem
7831
Baþhemþire
6863
1. Kat 1. Yoðun bakým
6139
2. Yoðun bakým
6140
3. Yoðun bakým
6141
Yoðun Bakým Dinlenme Odasý
6127
Yoðun Bakým Sorumlu Hemþire Odasý
6156
Yoðun Bakým Güvenlik
6151
Kan Gazý
6154
Ameliyathane Kirli Odasý
6153
130
E-POSTA ADRESÝ
KALP VE DAMAR CERRAHÝSÝ ANABÝLÝM DALI (KALP MERKEZÝ)
Faks: 362 56 39
Direkt Telefon : 320 14 01
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
Ameliyathane Santral
6155-6633
Perfüzyonist Odasý
6616
Anestezi Doktor Odasý
6106
Fizyoterapist
6602
Poliklinik
6044
Asistan Doktor Odasý
6055
131
E-POSTA ADRESÝ
KARDÝYOLOJÝ ANABÝLÝM DALI (KALP MERKEZÝ)
Faks: 363 22 89
Direkt Telefon : 319 08 53
Santral : 595 60 00
Sekreterlik
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
6286-6971
Prof.Dr. Çetin EROL
6700
[email protected]
Prof.Dr. Metin ÖZENCÝ
6726
[email protected]
Prof.Dr. Muharrem GÜLDAL
6736
[email protected]
Prof.Dr. Halil GÜMܪ
6970
[email protected]
Prof.Dr. Celal KERVANCIOÐLU
6727
[email protected]
Prof.Dr. Remzi KARAOÐUZ
6728
[email protected]
Prof.Dr. Tamer SAYIN
6744
[email protected]
Prof.Dr. Ömer AKYÜREK
6742
[email protected]
Prof.Dr. Mustafa KILIÇKAP
6842
[email protected]
Doç.Dr. Çaðdaº ÖZDÖL
6566
[email protected]
Doç.Dr. Ali Timuçin ALTIN
7178
[email protected]
Danýþma
6669
Poliklinik
6042
Muhasebe
6019
Lipid Polikliniði
6043
Pil Polikliniði
6104-6024
Holter Laboratuvarý
6024
Röntgen
6045
EKO Laboratuvarý
6640
EFOR Laboratuvarý
6125
Ayniyat Mutemedi
6636
132
KARDÝYOLOJÝ ANABÝLÝM DALI (KALP MERKEZÝ)
Faks: 363 22 89
Direkt Telefon : 319 08 53
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
Kan Alma Laboratuvarý
6627
EKG
6639
2.Kat
Hemºire Bankosu
6184
A1 Nolu Hasta Odasý
6162
A2 Nolu Hasta Odasý
6166
A3 Nolu Hasta Odasý
6165
A4 Nolu Hasta Odasý
6168
A5 Nolu Hasta Odasý
6172
A6 Nolu Hasta Odasý
6178
A7 Nolu Hasta Odasý
6179
A8 Nolu Hasta Odas?
7830
Doktor Odasý
6188
Ýntörn Doktor Odasý
6187
Koroner Yoðun Bakým
6182-6890
5. Kat
Baþhemþire Odasý
6810
Hemþire Deski
6064
Hemþire Odasý
6066
B1 Nolu Hasta Odasý
6056
B2 Nolu Hasta Odasý
6057
B3 Nolu Hasta Odasý
6058
B4 Nolu Hasta Odasý
6059
B5 Nolu Hasta Odasý
6060
133
E-POSTA ADRESÝ
KARDÝYOLOJÝ ANABÝLÝM DALI (KALP MERKEZÝ)
Faks: 363 22 89
Direkt Telefon : 319 08 53
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
B6 Nolu Hasta Odasý
6061
B7 Nolu Hasta Odasý
6062
B8 Nolu Hasta Odasý
6063
7.Kat
Hemºire Deski
6835
Hemþire Odasý
6841
Doktor Odasý
6844
Uzman Doktor Odasý
7178
Diyetisyen Odasý
6065
D1 Nolu Hasta Odasý
6816
D2 Nolu Hasta Odasý
6821
D3 Nolu Hasta Odasý
6823
D4 Nolu Hasta Odas?
6824
D5 Nolu Hasta Odasý
6827
D6 Nolu Hasta Odasý
6828
D7 Nolu Hasta Odasý
6829
D8 Nolu Hasta Odasý
6834
E1 Nolu Hasta Odasý
6865
E2 Nolu Hasta Odasý
6870
E3 Nolu Hasta Odasý
6871
E4 Nolu Hasta Odasý
6872
E5 Nolu Hasta Odasý
6873
E6 Nolu Hasta Odasý
6874
E7 Nolu Hasta Odasý
6875
134
E-POSTA ADRESÝ
KARDÝYOLOJÝ ANABÝLÝM DALI (KALP MERKEZÝ)
Faks: 363 22 89
Direkt Telefon : 319 08 53
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
E8 Nolu Hasta Odasý
6876
8.Kat
6062
Hemþire Deski
6552
Hemºire Odasý
6562
Doktor Odasý
6565
F1 Nolu Hasta Odasý
6408
F2 Nolu Hasta Odasý
6411
F3 Nolu Hasta Odasý
6417
F4 Nolu Hasta Odas?
6418
F5 Nolu Hasta Odasý
6542
F6 Nolu Hasta Odasý
6544
F7 Nolu Hasta Odasý
6545
F8 Nolu Hasta Odasý
6551
G1 Nolu Hasta Odasý
6422
G2 Nolu Hasta Odasý
6878
G3 Nolu Hasta Odasý
6880
G4 Nolu Hasta Odasý
6881
G5 Nolu Hasta Odasý
6882
G6 Nolu Hasta Odasý
6883
G7 Nolu Hasta Odasý
6884
G8 Nolu Hasta Odasý
6886
Uzman Doktor Odasý
6566
135
E-POSTA ADRESÝ
LEPRA EÐÝTÝM MERKEZÝ
Faks:
Direkt Telefon : 595 63 12
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
Sekreterlik
6312
Eðitim Merkezi Müdürü
6924
Prof.Dr. Nihal KUNDAKÇI
6367
Uzman Doktor Odasý
6336
Sorumlu Hemþire
6345
2. Kat Hemþire Odasý
6337
Poliklinik Doktor Odasý
6133
PUVA
6920
Poliklinik Hasta Kayýt Odasý
6921
Uzman Doktor Odasý
6923
2. Kat Doktor Odasý
6546
136
E-POSTA ADRESÝ
[email protected]
MERKEZ LABORATUVARI
Faks:
Direkt Telefon :
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
Merkez Laboratuvarý Sorumlusu
6289
Biyokimya Laboratuvarý
6626
Hematoloji Laboratuvarý
6575
Kan Alma Odasý
7175
EKG
7923
Sorumlu Hemþire Odasý
7876
Hasta Kayýt
6612
Numune Kabul
6473
Mikrobiyoloji Laboratuvarý Doktor Odasý
7101
Mikrobiyoloji Laboratuvarý Kültür Okuma
7278
Mikrobiyoloji Laboratuvarý Hasta Kabul
6094
137
E-POSTA ADRESÝ
NÜKLEER TIP ANABÝLÝM DALI
Direkt Telefon : 562 01 98 - 562 01 99
Santral : 595 60 00
Sekreterlik
DAHÝLÝ
Faks: 362 08 97
E-POSTA ADRESÝ
6445-6302 [email protected]
Prof.Dr. Erkan ÝBݪ
6230
[email protected]
Prof.Dr. Gülseren ARAS
6701
[email protected]
Prof.Dr. K.Metin KIR
6605
[email protected]
Prof.Dr. N.Özlem KÜÇÜK
6240
[email protected]
Uzman Doktor Odasý
7468
Poliklinik Doktor Odasý
6470
Doktor Odasý
6777
Sorumlu Hemþire
6488
1 Nolu Kamera
6448
Kan Alma Odasý
6902
Kamera (7 Nolu Oda)
6904
Kamera (8 Nolu Oda)
6482
Kamera (9 Nolu Oda)
6901
Uptake -C-14 Odasý
6351
Radyofarmasi Laboratuvarý
6394
Radyofarmasi Odasý
6733
Kemik Dansitometrisi
6415
Doktor Odasý
6158
PET Sekreterlik
6658
PET Kamera
6713
Hasta Giriº
6393
Muhasebe
6730
138
NÜKLEER TIP ANABÝLÝM DALI
Direkt Telefon : 562 01 98 - 562 01 99
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
Saðlýk Fizikçisi
6732
Danýþma 1
6212
Danýþma - Nöbet Odasý
6441
Rapor Odasý
6342
Kalp Merkezi Nükleer Týp
6664
Ýbni Sina Nükleer Týp
2338
1 Nolu Hasta Odasý
7285
2 Nolu Hasta Odasý
7286
3 Nolu Hasta Odasý
7451
4 Nolu Hasta Odasý
7442
5 Nolu Hasta Odasý
7826
6 Nolu Hasta Odasý
7822
7 Nolu Hasta Odasý
7824
139
Faks: 362 08 97
E-POSTA ADRESÝ
PLASTÝK,REKONSTRÜKTÝF ve ESTETÝK CERRAHÝ
Faks: 319 81 39
Direkt Telefon : 595 63 99
Santral : 595 60 00
Sekreterlik
ANABÝLÝM DALI
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
6399-7070 plastcer.medicine.ankara.edu tr
Prof.Dr. Serdar GÜLTAN
6245
[email protected]
Prof.Dr. Mustafa ÖZBEK
6347
[email protected]
Prof.Dr. Kutlu SEVÝN
6242
[email protected]
Prof.Dr. Murat EMÝROÐLU
6447
emiroð[email protected]
Prof.Dr. Zeki CAN
7171
[email protected]
Uzman Doktor Odasý
7229
Doktor Odasý
6175-6111
Sorumlu Hemþire
6173
Týbbi Sekreterlik
6148
Poliklinik
6169-7191
325 Nolu Hasta Odasý
7011
326 Nolu Hasta Odasý
7010
327 Nolu Hasta Odasý
7009
330Nolu Hasta Odasý
7008
321 Nolu Hasta Odasý
7007
Yanýk Ünitesi Sekreterlik
7907
Doktor Odasý
7911
Hemþire Odasý
7912
Hemþire Deski
7908
Hasta Yýkama Odasý
7896
Hasta Müdehale Odasý
7913
Ameliyathane
7897
Doku Kültür Laboratuvarý
7910
140
RADYASYON ONKOLOJÝSÝ ANABÝLÝM DALI
Faks: 3621495
Direkt Telefon : 595 62 85
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
6285
[email protected]
Prof.Dr. Þaban Çakýr GÖKÇE
6098
[email protected]
Prof.Dr. Cengiz KURTMAN
6679
[email protected]
Doç.Dr. Meltem Nalça ANDRIEU
6320
[email protected]
Doç.Dr. Ayþe HÝÇSÖNMEZ
7225
[email protected]
Doç.Dr. Serap AKYÜREK
6290
[email protected]
Fizik Mühendisleri Odasý
6099
Teknisyen Odasý
7224
Baþhemþire Odasý
6284
Hemþire Odasý
6249
Klinik Doktor Odasý
6329
Poliklinik 1
7049
Poliklinik 2
7151
Muhasebe Odasý
6353
Tedavi Planlama Odasý
6361
Simülatör Odasý 1
6239
Simülatör Odasý 2
7047
CT Simülatör Odasý
6129
Linac Odasý
6364
Danýþma
6157
141
RADYOLOJÝ ANABÝLÝM DALI
Faks:
Direkt Telefon : 595 64 90
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
6490
Anabilim Dalý Baþkaný
6766
Prof.Dr. Ayºe ERDEN
6773
[email protected]
Prof.Dr. Gülden ÞAHÝN
6768
[email protected]
Doç.Dr. Çetin ATASOY
7156
[email protected]
Doç.Dr. Suat FÝTÖZ
6771
[email protected]
Baþhemþire
6775
Dijital Röntgen
6783
Bilgisayarlý Tomografi
6784
Bilgisayarlý Tomografi (Rapor Odasý)
6786
Hasta Kayýt Müracaat
6798
Ultrason Hasta Kayýt
6788
Banyo - Ofis
6790
MR Kayýt - MR Konsol
6696
Tomografi Randevu - Sonuç
6680
MR Rapor Odasý
6687
12 Nolu Oda
6693
Uzman Doktor Odasý
6781
142
[email protected]
RUH SAÐLIÐI VE HAST
ALIKLARI ANABÝLÝM DALI
Faks: 319 19 33
Direkt Telefon : 595 66 17
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
1. Kat Öðretim Üyeleri
Anabilim Dalý Sekreteri
6617
Prof.Dr. Abdülkadir ÇEVÝK
6729
[email protected]
Doç.Dr. Meram Can SAKA
7223
[email protected]
Doç.Dr. Vesile ÞENTÜRK
7272
[email protected]
Öðretim Üyesi
6750
Zemin Kat Öðretim Üyeleri
1. Kat Öðretim Üyeleri
Sekreterlik
6615
Prof.Dr. Saynur CANAT
6638
[email protected]
Prof.Dr. Yýdýrým B. DOÐAN
6743
[email protected]
Prof.Dr. Ali Kemal GÖÐܪ
6738
[email protected]
Prof.Dr. Engin TURAN
6720
[email protected]
Prof.Dr. Oðuz BERKSUN
6793
[email protected]
Prof.Dr. Cem ATBAªOÐLU
6792
[email protected]
Doç.Dr. Ýnci Özgür ÝLHAN
6690
[email protected]
Kütüphane
7169
2. Kat Öðretim Üyeleri
Sekreterlik
6618
Prof.Dr. Hüseyin H.ÖZSAN
6370
[email protected]
Prof.Dr. Halise DEVRÝMCÝ ÖZGÜVEN
7084
[email protected]
Misafir Öðretim Üyesi Odasý
6651
KLP Bilim Dalý
Sekreterlik
6618
143
RUH SAÐLIÐI VE HAST
ALIKLARI ANABÝLÝM DALI
Faks: 319 19 33
Direkt Telefon : 595 66 17
Santral : 595 60 00
Prof.Dr. Hakan KUMBASAR
DAHÝLÝ
6671
Bodrum Kat
Hemþire Odasý
6610
Alkol ve Mad. Bað. Plk.Dr. Odasý
7212
5-6 No’lu Uzman Doktor Odasý
7211
Geropsikiyatri Poliklinik Doktor Odasý
7215
8 No’lu Poliklinik Doktor Odasý
7214
9-10 No’lu Poliklinik Doktor Odasý
7217
Klp Poliklinik Doktor Odasý
7218
Psikolog Odasý
7083
Uðraþ Odasý
7219
Hasta Kabul
6629
Rapor ve Yazý Ýþleri
7166
Vezne / Yatýþ - Taburcu
6600
Evrak Kayýt
7971
Zemin Kat
Uzman Doktor Odasý
6934
Uzman Doktor Odasý
6752
Uzman Doktor Odasý
7107
Ýdari Ýþler Sorumlusu
6416
Sorumlu Hemþire Odasý
6624
Nöbetçi Doktor Odasý
6670
Nöbetçi Hemþire Odasý
6660
144
E-POSTA ADRESÝ
[email protected]
RUH SAÐLIÐI VE HASTALIKLARI ANABÝLÝM DALI
Faks: 319 19 33
Direkt Telefon : 595 66 17
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
Hemþire Odasý
7210
Öðrenci Ýþleri
6672
Güvenlik
6628
Depo
7167
E-POSTA ADRESÝ
1. Kat Ergen Ünitesi
Sekreterlik
6622
Prof.Dr. Saynur CANAT
6765
[email protected]
Doç.Dr. Bedriye ÖNCÜ
6297
[email protected]
Doktor Odasý
6683
Doktor Odasý
6377
Doktor Odasý
6569
Psikolog Odasý
6747
1. Kat Gündüz Hastanesi
Uzman Doktor Odasý
6247
Doktor Odasý
6298
Psikolog Odasý
6298
Hemþire Odasý
6601
2. Kat Kapalý Kadýn Katý
Uzman Doktor Odasý
7223
Doktor Odasý
6378
Psikolog Odasý
6735
Hemþire Odasý
6621
Sosyal Hizmet Odasý
6442
145
RUH SAÐLIÐI VE HAST ALIKLARI ANABÝLÝM DALI
Faks: 319 19 33
Direkt Telefon : 595 66 17
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
3. Kat Kapalý Erkek Katý
Doktor Odasý
6649
Doktor Odasý
6446
Psikolog Odasý
7168
Hemþire Odasý
6606
Konsültasyon Liyezon Psikiyatri BD.
Doktor Odasý
7357
Psikolog Odasý
6930
Hemþire Odasý
7358
Sosyal Hizmet Odasý
6931
Ýntörn Doktor Odasý
6932
Müracaat
6933
4. Kat Psikosomatik Ünitesi
Uzman Doktor Odasý
6667
Doktor Odasý
6449
Psikolog Odasý
6604
Hemþire Odasý
6625
4. Özel Kat
Hemþire Odasý
6631
5. Kat Alkol ve Madde Bað.Ünit.
Prof.Dr. Yýldýrým B. DOÐAN
7359
[email protected]
Doç.Dr. Ýnci Özgür ÝLHAN
6603
[email protected]
Doktor Odasý
6590
Psikolog Odasý
6590
146
RUH SAÐLIÐI VE HAST
ALIKLARI
Faks: 319 19 33
Direkt Telefon : 595 66 17
Santral : 595 60 00
ANABÝLÝM DALI
DAHÝLÝ
Hemþire Odasý
6608
Güvenlik
6954
E-POSTA ADRESÝ
PSÝKÝYATRÝK KRÝZ UYGULAMA VE
ARAÞTIRMA MERKEZÝ
Faks:
Direkt Telefon : 362 12 92
Santral : 362 30 30
DAHÝLÝ
Sekreterlik
6613
Prof.Dr. Saynur CANAT
7324
Hemþire Odasý
7325
147
E-POSTA ADRESÝ
SERPÝL AKDAÐ KAN MERKEZÝ
Faks: 362 88 20
Direkt Telefon : 595 61 90
Santral : 595 60 00
Sekreterlik
Prof.Dr. Önder ARSLAN
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
7407
6704-7379 [email protected]
Baþhemþire
6190
Danýþma - Kan Örneði Kabul
6714
Laboratuvar
7893
Komponent Ayýrma Ünitesi
7372
Muayene Odasý
6181
Kan Alma- Aferez Ünitesi
6715
Donör Kayýt
6705
148
SPOR HEKÝMLÝÐÝ ANABÝLÝM DALI
Faks: 562 20 01
Direkt Telefon : 566 22 80
Santral : 595 60 00
Sekreterlik
DAHÝLÝ
7124
E-POSTA ADRESÝ
[email protected]
Prof.Dr. Ali Murat ZERGEROÐLU
7122-113 [email protected]
Prof.Dr. Emin ERGEN
6959-131
[email protected]
Prof.Dr. Rüþtü GÜNER
7121
[email protected]
Doç.Dr. Bülent ÜLKAR
7123
[email protected]
Uzman Doktor Odasý
7120
Araþtýrma Görevlileri
Fizyoterapist Odasý
126
6958
114-112
Hasta Kabul
7125
Poliklinik 1
116
Poliklinik 2
117
Tedavi Odasý
118
Laboratuar
127
Personel Odasý
128
Servis Odasý
130
149
TEKNÝK ÝÞLER KOORDÝNATÖRLÜÐÜ
Faks: 319 51 11
Direkt Telefon : 320 14 80
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
Koordinatör
6060
Sekreterlik
6666
1. Grup Amiri
6779
2. Grup Amiri
6472
3. Grup Amiri
6333-6953
CSI
7939
Elektrik Atölyesi
6495
Kazan Dairesi
6295
Tesisat Atölyesi
6474
Marangoz Atölyesi
6661
Asansör Makine Dairesi
6398
Klima Santrali
7269
Ýnþaat Atölyesi
6561
Kaynak Atölyesi
6819
Telefon Santrali Teknisyen Odasý
6555
Koordinatör (Kalp Merkezi)
1905
Sekreterlik (Kalp Merkezi)
2222
Koord. Toplantý Odasý (Kalp Merkezi)
2445
E-POSTA ADRESÝ
TIBBÝ CÝHAZ KONTROL ONARIM MERKEZÝ
Faks: 508 38 88
Direkt Telefon :
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
Sekreterlik
6453
TCKOM Atölyesi
6706
150
E-POSTA ADRESÝ
TIBBÝ ONKOLOJÝ BÝLÝM DALI
Faks: 319 22 83
Direkt Telefon : 595 71 12
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Sekreterlik
7112
Prof.Dr. Fikri ÝÇLÝ
7112
[email protected]
Prof.Dr. Handan ONUR
7221
[email protected]
Prof.Dr. Ahmet DEMÝRKAZIK
7114
ahmet.demirkazi[email protected]
Prof.Dr. Hakan AKBULUT
7116
[email protected]
Doç.Dr. Filiz ÇAY ÞENLER
7115
[email protected]
Doç.Dr. Bülent YALÇIN
7139
[email protected]
Doç.Dr. Güngör UTKAN
7222
[email protected]
Uzman Doktor Odasý
6978
Doktor Odasý
7143
Poliklinik Doktor Odasý
7409
Sorumlu Hemþire
7117
3. Kat Hemþire Odasý
7320
2. Kat Hemþire Odasý
7141
Psikolog-Sosyal Çalýþmacý
6903
Laboratuarý
7118
Araþtýrma Odasý
7921-6924
Poliklinik Randevu-Arþiv-Rapor
7318
Döner Sermaye-Bilgi Ýþlem
7321
Kütüphane
7828
Gündüz Tedavi Ünitesi
7228
Gündüz Tedavi Randevu
6147
217 Nolu Hasta Odasý
6968
151
TIBBÝ ONKOLOJÝ BÝLÝM DALI
Faks: 319 22 83
Direkt Telefon : 595 71 12
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
219 Nolu Hasta Odasý
6313
221 Nolu Hasta Odasý
7879
222 Nolu Hasta Odasý
7881
223 Nolu Hasta Odasý
6976
224 Nolu Hasta Odasý
7880
226 Nolu Hasta Odasý
6980
311 Nolu Hasta Odasý
7882
318 Nolu Hasta Odasý
6318
319 Nolu Hasta Odasý
6949
320 Nolu Hasta Odasý
6967
321 Nolu Hasta Odasý
7873
322 Nolu Hasta Odasý
7884
323 Nolu Hasta Odasý
7885
325 Nolu Hasta Odasý
6985
152
E-POSTA ADRESÝ
TIP EÐÝTÝMÝ VE BÝLÝÞÝMÝ ANABÝLÝM DALI
Faks: 320 58 39
Direkt Telefon : 595 73 28
Santral : 595 60 00
DAHÝLÝ
E-POSTA ADRESÝ
Týp Eðitimi Anabilim Dalý Sekreterlik
7328
[email protected]
Uzm.Dr. Meral DEMÝRÖREN
7333
[email protected]
Uzm.Dr. Mehmet ÖZEN
7329
[email protected]
Uzm.Dr. Ayºen Melek AYTUÐ KOªAN
7330
[email protected]
Uzm.Dr. Harun BALCIOÐLU
6965
[email protected]
Uzm.Dr. Ýpek GÖNÜLLÜ
7153
[email protected]
Ölçme Deðerlendirme
6951
[email protected]
Dönem I Sekreterliði
7322
[email protected]
Dönem II Sekreterliði
7147
[email protected]
Dönem III Sekreterliði
7322
[email protected]
Dönem IV Sekreterliði
7128
[email protected]
Dönem V Sekreterliði
7128
[email protected]
Dönem VI Sekreterliði
7851
[email protected]
Mesleksel Beceri Laboratuvarý
7154
[email protected]
Yönetim
7145
Güvenlik
7146
153
NOTLAR
NOTLAR
NOTLAR
NOTLAR
NOTLAR
NOTLAR
NOTLAR
NOTLAR

Benzer belgeler

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA HASTANESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA HASTANESİ Göðüs Cerrahisi Anabilim Dalý .................................................................. 54 Gözetim Denetim Kontrol Birimi ................................................................. ...

Detaylı