Medikinet Retard 10 mg Kapsül ile Ritalin 10 mg Tablet ve Medikinet

Transkript

Medikinet Retard 10 mg Kapsül ile Ritalin 10 mg Tablet ve Medikinet
Evrak Tarih ve Sayısı: 09/01/2015-70
*BD060116742*
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ
Ankara,
Sayı : 39.A.00/
Konu : Medikinet Retard 10 mg Kapsül ile Ritalin 10 mg Tablet ve
Medikinet 10 mg Tablet'in Medula'da eşdeğer görünmesi hk.
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA
Assos Pharmaceuticals tarafından Birliğimize gönderilen 08.01.2015 tarihli ve Hatalı
"Benzer İlaç" Bildirimi konulu yazı ile;
Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tedavisinde kullanılan
ve Kırmızı Reçeteye tabi olan;

Uzun Etkili (Gün Boyu Etkili) Medikinet Retard 10 mg Kapsül ile

Kısa Etkili (Birkaç Saat Etkili) Ritalin 10 mg Tablet ve Medikinet 10
mg Tablet SGK Geri Ödeme Listesinde "Benzer İlaç" olarak gözüktüğü;
Birbirinden çok farklı olan bu iki ilacın benzer olmadığı; birbiri yerine
kullanılamayacağı ve kullanımın tıbbi sorunlara yol açabileceği;
Konunun gereği hakkında SGK nezdinde çalışmaların sürdürülmekte olduğu ancak bu
süre içerisinde hastaların herhangi ciddi bir tıbbi sorunla karşılaşmaması için konunun tüm
eczanelere bildirilmesinin talep edildiği belirtilmektedir.
Firma yazısı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını
saygılarımla rica ederim.
Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter
EKLER :
2 sayfa
TS-EN ISO 9001:2008 Belge No: KY-2570-03/10-R
Formatı: 43/02
Willy Brandt Sokak No:9 06690 Çankaya-ANKARA Tel: (0.312) 409 81 00 ∙ Fax: (0.312) 409 81 09
e-mail: [email protected] Web adresi: www.teb.org.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
ASSOS
PHARMAC EUTICALS
TORK ECZACILARI BiRLiGi
ANKARA
Tarih: 08.01.2015
KONU: HAT ALI "DENZER iLA<;" DiLDiRiMi
<;ocuklarda Dikkat Eksikligi ve Hiperaktivite Bozuklugu (DEHB) tedavisinde kullarulan
ve Kirmtzl Receteye tabi olan
•
•
Uzun Etkili (Giin Boyu Etkili) Medikinet Retard 10mg Kapsiil ile
Kisa Etkili (Birka<; Saat Etkili) Ritalin 10 mg Tablet ve Medikinet 10 mg
Tablet
SGK Geri Odeme Listesinde "Benzer ilac" olarak goriinmektedir.
Dirbirinden ~ok farkh olan bu iki ila~, "DENZER DEGiLDiR", birbiri yerine
kullandamaz. Kullanimi, ttbbi sorunlara yol a~abilir.
ilgili konunun diizeltilmesi i<;in SGK nezdinde <;ah§malar siirdiiriilmektedir.
Ancak, bu sure i<;inde, hastalanrmzm herhangi ciddi bir tlbbi sorunla kar§Ila§mamast
i9in, konunun ivedilikle ve onemle tUm eczanelere bildirilmesi konusunda birliginizin
yard1m1na ihtiya<; vardtr. TUm taraflann Ttbbi ve Etik hassasiyetleri nedeni ile konuyu
bilgilerinize hassasiyetle arz ederiz.
Saygtlartm1zla,
Dedeoglu
Ruhsatlandrrma Miidiirii
EK 1: 14 Nisan 2014 tarihli "Metilfenidat i<;eren ila<;lar" genelgesi
A~ag1 Dudullu Mah. Tosya Cad. No: 5 34773 Omraniye
Tel: 0216 612 91 91 Fax: 0216 612 91 92
I istanbul
T.C.
('illiı7 l(lll'lüıIlı|
Tılrki)'c lltıç 1'g J1lllıi
:'ieı1'tcı
Ilr'iı'ı}l I'iııiıni ( ii(leIl E\'lilk
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye ilaç ve Tıbbi CihazKurumu
i,ı';..;,;',.,, r'e P sikı'l
F]-'l'ıüiD
ill
TC sa0|lk Bakanlığı
.,#;Hli,i"";.
Sayı
'
No:1ll6ıl]
Illllıillilltllııll
Ttr-ı
ilı:23
l ı.ı ]t)
ll! t
rrı
P
]\
Iatl
d
l tll
tJ
tiı'ıırli Nrı: l]3't:1 F\'ı''ılı Ek:
:88866997-505.99
Konu : Kontrole Tabi ilaçlar
GENELGE
20At3
Bilindiği izere; Bakanlığımflca2g.}s.l985 tarih Ve 5768 sayılı tamim ile uyuşturucu
madde ve ilaçları için KIRMIZI REÇETE uygulamasına başlanmıştıI.
Assos ilaç Kimya Gıda Ürtınıeri Üretim Ve Tic. A.Ş. adına ithal ruhsatlı olan,
formülleri ve kontrole tabi madde olan Metilfenidat HCl isimli etken maddeyi içermeleri
nedeniyle aşağıdaki isim, farmasötik şekil ve diğer özellikleri belirtilen ilaçlar "Klrmlzl
Reçete İle Verilecek İlaçlar" kapsamına alınmıştır. Aşağıda adı geçen müstahzarlar sadece
çocuk, ergen ve yetişkin psikiyatristleri taraflndan kırmızı reçete ile reçete edilebilir.
Söz konusu müstahzarlar için bir kırmızı reçeteye yazılabi|ecek maksimal dozlar
aşağıda belirtilmiştir.
Ilaç Adı
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
Medikinet
(J
s
Ambalaj
Tablet
mg
Tablet
5
10 mg Tablet
l0 mg Tablet
5 mg
20meTablet
20mgTablet
Retard 5 mg Kapsül
Retard 5 mg Kapsül
Retard 10 ms Kapsül
Retard 10 ms Kapsül
Retard 20 mP' Kapsül
Retard 20 meKapsül
Retard 30 ms Kapsül
Retard 30 ms Kapsül
Retard 40 ms Kapsül
Retard 40 ms Kapsül
30
50
30
50
30
50
30
50
30
50
30
50
30
50
30
50
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Ruhsat
türü
Ithal R.
Ithal
Ithal
Ithal
Ithal
Ithal
Ithal
Ithal
Ithal
ittıaı
İthaı
itııaı
Ithal
Ithal
Ithal
itnaı
sogtıtcızü Mahalles i,2l7 6.Sokak No 5 06520 Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 218 30 00-Fax: (0 312) 2183290
:
,,,.-,,-, +i+^'l- *n-, fi-
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
Maksimum doz
4 kutu
(l avlık)
3 kufu (1 aylık)
12 kufu (2 avlık\
aylık)
avlık\
(2 avlık)
(2 aylık)
(2 aylık\
(2 aylık)
(2 ay|ık)
(2 aylık)
(2 aylık\
(2 aylık)
(2 avlık)
(2 aylık)
(2 aylık)
6 kutu (2
6 kufu (2
3 kutu
4 kutu
2 kutu
4 kutu
2 kutu
4 kufu
2 kutu
4 kufu
2 kutu
2 kutu
l kufu
el
cr K
rıt
tl
rrı1 B ii'i
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ö
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
TC. Sagllk
Eakanlığı
Tu*ly. Ibc vc
Töbj Cihğz Kuum9
Diğer taraftan, aynı kırmızı reçeteye iki aylık doz olarak;
Medikinet Retard Kapsül formları toplam maksimum doz 60 mğgün'ü ve 30
tabletlik ambalaj şekli için toplam dört kufu, 50 tabletlik ambalaj şekli için
toplam iki kutuyu geçmeyecek şekilde birlikte reçete edilebilir.
Uzıın etkili olmayan Metilfenidat HCl içeren ilaçlar (konvansiyonel tabletler)
Ve uzun etkili Medikinet formlarının aynı reçeteye toplam maksimum doz 60
mğgün'ü ve her iki formun toplamı; 30 kapsüllük ambalaj şekilleri için dört
kutu, 50 kapsüllük ambalaj şekilleri iki kutuyu geçmeyecek şekilde birlikte
reçete edilebilir.
Uz;ur:, etkili olmayan Metilfenidat HCl içeren ilaçlann (konvansiyonel
tabletlerin) farklı formları aynı reçeteye toplam maksimum doz 60 mğgün'ü
ve her iki formun toplamı; 30 tabletlik ambalaj şekilleri için 12 kutu, 50
tabletlik ambalaj şekilleri için 6 kutuyu geçmeyecek şekilde reçete edilebilir.
Ayrıca Medikinet Retard Kapsül formları ile Concerta Kontrollü Salım Tablet
formları birlikte reçete edilemez.
_
Konunun iıiniz dahilindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarrna, serbest hekim,
> ecza depoları ve eczanelere duyurulmasının önemle arz/rica
veteriner hekim, diş hekimi
ederim.
Dr.
Başkanı
o
+ Tel:
SögtitöZü Mahallesi,2 1 76. Sokak No :5 06520 Çankaya/ANKARA
(0 312)2rB 30 00-Fax: (0 312)2r83290
..^-^., +;+^l- anı '
1r.

Benzer belgeler

Kontrole Tabi İlaçlar Hakkında

Kontrole Tabi İlaçlar Hakkında Kurumun yazısı ekte yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim

Detaylı

WHO ARE WE ?

WHO ARE WE ? Kesme işlemi için bloklar önce 1. Kesme kafesinin içinden geçer daha sonra 2. Kesme kafesine doğru açılarla itilirler. Opsiyonel olarak özel bir dizayn olan çiftli kesme makinası, yüksek kapasite s...

Detaylı