At}A TEAGIFI$IZ l}T=t{I=TTFr A-:i.

Transkript

At}A TEAGIFI$IZ l}T=t{I=TTFr A-:i.
l>
At}A TEAGIFI$IZ l}T=t{I=TTFr A-:i.
METSA KIlrMETr,i vranENLER
20
rt
ric.tnnri
a.g.,Nin
ounwrr,nniNn lir
KAR$ILA$TIRMALI
-2012 _2013 o
naGrvrsrz DENErivr RApoRU
,u)/\ trAeti.tst= t)t!NtlTtv r\.5-
METSA KIYMETI,i PTANNUELER TiCARETi A.S.'TTIiN
2013 uonrnvriNn AiT BAGTMSTi unNn:iivr RApoRU
I ocAK - 31 ARALIK
Metsa Krymetli Madenler Ticareti A.$.
Ytinetim Kurulu'na
Giriq
Ticareti A.g.'nin (o,girket',) 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle
bilangosunu, aym tarihte sona eren d<ineme ait kapsamt, geti,
im tablosunu ve nakit akrm tabrosunu, cinemli muhaiebe
politikala'run <izetini ve dipnotla' denetlemiq bulunuyoruz.
Finsns al rablolarla ilgiti olarak isletme yiineri,minin
s or umtulu$u
$irket ycinetimi finansal tablolann k*.t Gcizetimi Muhaselbe ve Denetim Standartlarr
Kurumu
tarafindan yayrmlanan Tiirkiye Muhasebe
dtiriist bir gekilde sunumundan sorumludur .
eqilmesini igermektedir.
Sorumlulu{u
lmslz denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkrnda gdrtiq
iz, Kamu Gcizeti.mi Muhasebe ve Denetim standartlan Kuiumu
denetim standartlarrna uygun olarak gergeklegtirilmigtir.
Bu stand;la;,
ru ve ba[rmsrz denetimin, finansal tablolarrn glrgegi iogru
ve dtirrist bir
srtmadr$r konusunda mak I bir gtivenceyi sagtaniat<
i.izere planlanarak
yiiriitrilmesini gerektirmektedir.
'"i;ffili:
fi',,H11ffi1.",'f
velveya hileden ve usulstizliikten
:L:rffi
dair risk de[erlendirmesini
Bafrmsrz denetimimiz, ayrrc
yaprlan rinemli muhasebe t
uygunlulunun deferlendirilmesini igermektedir.
Ba[tmsrz denetim srrasrnda temin ettilimiz ba[rmsrz denetim
kamtlarmrn, griligrimiiztin
olugturulmasma
yeterli ve uygun bir dayanak olugtui-dug'na inamyoruz.
Gbriig
Gdrtigtimtize gcire, iliqikteki finansal tablolar, Metsa Krymefli
Madenler Ticareti A.$.,nin 3l
Araltk 2013 tatihi itibariyle finansal durumunr aynr iarihte sona
,
eren d<jneme ait finansal
performanslnl ve nakit alamlarlru, Kamu G<izetimi
Muhasebe ve Denetim standartla' Kurumu
atrr\ ItAetMgtz l)tiNtiilH r\.g,
tarafindan yaylmlilnan Trirkiye Muhasebe Standartlan'nca kabul edilen
finansal raporlama
standartlan gergevesinde dogru ve dtiriist bir bigimde yansrtmaktadrr.
Di{er ilgili Mevzuattan Kaynaklanan Ba{tmnz Denetgi Yiikiimtiiliikleri Hakktnda Raporlar
6102 sayrh Tiirk Ticaret Kanunu'nun 4oz. vuaa".i .ry*rr"a; y6netim Kurulu
tarafrmrza
denetim kapsamrnda istenen agrklamalan yapmr$ ve istenen belgeleri vermiqtir.
I
- 31 Aralft 2013 hesap d<ineminde defter tutma dtizeninin, kanun ile qirket $irket'in Ocak
esas sdzleqmesinin
finansal raporlamaya iligkin hiihimlerine uygun olmadrgrna
rastlanmamrgtrr.
dair dnemli bir
hususa
Gcirtigiimiize g<ire y<inetim kurulunun yrlhk faaliyet raporu iginde yer alan
bilgiler, denetlenen
fi nansal tablolar ile tutarhhk gcistermektedir.
06.05.2014. istanbul
ABD ADA BAGTMSTZ DENETIVT A.$.
U SOY
Sorumlu Ortak Dene
Faluk
t)
,\t),\ t'l\e-tM3tZ l)trNtfl i.r,\.9.
MET sA KIYME TLi vr,q,unxnr,nn ric,tnnti
1 ocAK - 3l ARALTK 2013 noNnuiun
.q..
s.,
air
NiN
nisrin ERrGN sAprANMl.sr sis'rrmi vn rovrirnsi ntxrcrNn,t
unxnrqi
RApoRU
Metsa Krymetli Madenler Ticareti A.S.
Yiinetim Kurulu'na
Metsa Krymetli Madenler Ticareti A.$. (($irket") tarafindan kurulan riskin
erken saptanmasr
sistemi ve komitesini denetlemig bulunuyoruz.
Yii
netim Kurulun un S or uml ulu! u
6102 sayrh Tiirk Ticaret Kanununun (TTK) 378 inci maddesinin birinci
fikrasr uyarrnca ycinetim
kurulu' qirketin varhfrm, geligmesini ve devamrm tehlikeye diigiiren sebeplerin
erken teghisi,
bunun igin gerekli 6nlem ve garelerin uygulanmasr ile riskin y<inetilmesi
amacryla uzman bir
komite kurmak, sistemi gahgtrrmak ve geligtirmekle ytiktimltidiir.
Denetginin S orumlulu{u
Sorumlulu[rrmrrz'yapiptmrzdenetime dayanarak,riskin erken saptanmasr sistemi
ve komitesine
iligkin bir sonuca varmaktr. Yaptrprmrz denetim, TTK'ya, Kamu Gcizetimi, Muhasebe
ve
Denetim Standartlarr Kurumu tarafindan yayrmlanan "Riskin Erken
Saptanmasr Sistemi ve
Komitesi Hakkrnda Denetgi Raporuna itigtin Esaslara" ve etik kurallara
uygun olarak
ytinitrilmrigtiir. Bu Esaslar tarafrmrzca: girketin riskin erken saptanmasr
sistemi ve komitesini
kurup kurmadr[rmn belirlenmesini, kurulmuqsa sistem ve komitenin TTK,mn
37g, inci maddesi
gergevesinde igleyip iglemedilinin deserlenclirilmesini gerektirmektedir.
Riskin erken
saptanmasr komitesi tarafindan risklere karqr gristerilen garelerin yerindelifi
ve riskler karqrsmda
ycinetim tarafindan yaprlan uygulamalar, denetimimizin kapsamrnda
defildir.
Riskin Erken saptanmav sistemive Komitesi Hakhnda Bilgi
$irket,
sciz konusu
komiteyi kurmamrgtrr.
Sonug
$irket' Riskin Erken Saptanmasr Sistemi ve Kornitesi'ni kurmamrg oldulundan her hangi bir
de[erlendirme yaprlmamr gfi r.
06.05.2014, istanbu_
ABD ADA BAGIMSIZ DENETIVI,q..$.
aruk UL
Y
Sorumlu Ortak Denetc
METSA KTYMETLI nnannxr,nn
31
ricannri aNoNiu ginrnri
ARALIK 2013,
2012 ve 20t1 TARIHLERI irinaniyrE
FINANSAL DI]RIIM TABLO SU
(Tutarlar aksi berirtilmedikge Tiirk Lirasr
'TL'
olarak ifade edilmiqtfu.)
Yeniden
Diizenlenmig
Yeniden
Diizenlenmig
Cari diinem
Gegmiq diinem
Gegmig diinem
Bafrmsrz
Denetimden
Balrmsrz
Denetimden
Bafrmsrz
Denetimden
Gegmiq
Gegmig
Gegmiq
3I.12.2013
3I.12.2012
3I.12.2011
2.948.742
2.996.213
3.036.057
2.938.301
2.987.461
3.027.434
Dipnot
Referans
lan
VARLIKLAR
Diinen Varhklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
Difer Alacaklar
Stoklar
Di[er Ddnen Varhklar
7
10
ll
20
Duran Varhklar
Ticari Alacaklar
Di[er igletmelerdeki paylar
Maddi Duran Varlftlar
Maddi OLnayan Duran Varhklar
Ertelenmig Vergi VarhSr
TOPLAM VARLIKLAR
399
538
10.447
8.347
8.085
20.281
4.903
4.795
4.795
13
l0
an
14.938
15
1.800
2.964
3.543
l.g3s
2"969.023
3.001.116
t6
27
3.040.8s2
Ekli notlar bu tablolann ayrrlmazpargasrdu.
ABD ADA BAISIMSIZ DENETiM A.5.
661 10 68 Fax: 0(2 1 2) 38 1 63 68
BakrrkoffD. 001 723 333 rrO: 81222j
METSA KTYMETLI VrAnnrrrr,nn
31
ricmnri,qNoNiM $inxnri
ARALTK 2013, 2012 ve 20tt ranirilBni irieaRi].I,p
piNaxsal DURITM TAELoSU
(Tutarlm aksi belirtil'edikge Ti.i'k Lirasr 'TL' orarak ifade edilmigtir.)
Yeniden
Ba[rmsrz
BaIrmsz
Dernetimden
Gegmig
Denetimden
Yeniden
Diizenlenmig
Gegmig diinem
Baprmsz
Denetimden
Gegmiq
Gegmip
31.12.2013
31.12.2012
31.12.2011
20.277
8.552
3.s61
6.564
1.699
3.561
l0
t2
1.094
1.348
3.561
1l
2.800
Diizenlenmig
Cari diinem
Gegmig ddnem
Dipnot
Referanslart
KAYNAKLAR
Krsa Vadeli Yiikiimltitiikler
Kna Vadeli Borglanmalar
Ticari Borglar
9
Qahqanlara Sa[lanan Fayda Kapsam. Borglar
Di[er Borglar
- Ili$kili Taraflara Difier Borglar
6
2.800
D0nem Karr Vergi YiikUmlUliigii
27
1.901
Di$er Krsa Vadeli Yiikiimliiliikler
20
769
351
13.713
6.853
73.7t3
6.853
Uzun Vadeli
Ytkiimliiliikler
Uzun Vadeli Borglanmalar
Qal6anlara Saflanan Faydalara iligkin Kargrlk
Diger Uzun Vadeli yiiktimliiliikler
6zx.tyNlrr,an
Odenmig Sermaye
Ge
gmiq Y lJlar
Kn / Zar arlarr
Net Drinem Kan/Zarart
TOPLAM KAYNAKLAR
9
19
20
2.948.746
2.992.564
s.037.29r
2Ll
3.000.000
3.000.000
3.000.000
21"2
318
38.300
32.723
(sr.s72)
(4s.736)
4.s68
2.969.023
3.001.116
3.040.8s2
28
Ekli notlar bu tablolann aynlmazpargasrdr.
ABD ADA BAGlMslz DENETiM A'$.
r^,
B
1 63 68
2221
METSA
rilnvrETli
MADENLER TicARETi ANoNiM
ginxuri
31 ARALIK 2OI3 VE 2012 TAR1HLERiNDE SONA EREN
IIESAP nONBm.nnNp ail TaR VEYA ZARAR TABLoSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikge Ttirk Lirasr
'TL'
olarak ifade edilrnigtir,)
Yeniden
Cari Diinem
Ba[rmsz
Denetimden
Dipnot
Referanslarr
Satrqlarrn Maliyeti
o
BaIrmsz
Denetimden
Gegmiq
01.01. -
Gegmig
01.01. -
31.r2.2013
3r.12.2012
sirnntrnUr,EN FAALiYETLER
Hasilat
Diizenlenmiq
Gegmiq Diinem
22
r.049.894
980.850
22
(1.050.147)
(e81.023)
(2s3)
(173)
(54.680)
(4r.442)
BRUT KAR / (ZARAR)
Genel Yijnetim Giderleri (-)
23"1
Pazarlama, Satrg ve Dagrtrm Giderleri (-)
23"2
Esas Faaliyetlerden DiSer Gelirler
24"1
15.432
Esas Faaliyetlerden
Difer Giderler (-)
ESAS FAALiVET rnnr / (ZARARD
793
24.2
(r3.7r3)
(s3.2r4)
(6.8s3)
Yatrrm Faaliyetlerinden Gelirler
Yatrrm Faaliyetlerinden Giderler (-)
FiNANSMAN GELiRi / (cfDERi)
(47.67s)
25.1
(s3.2r4)
(47.67s)
(s3.2r4)
(47.67s)
1.642
1.939
(zARARI)
25.2
dNcnsi FAALiynr KARr /
Finansman Gelirleri
26.1
Finansman Giderleri (-)
26.2
sirnnUninnN FAALIYETLER vERGi Oxcnsi
KARr/ (ZARARI)
Siirdiiriilen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)
D0nem Vergi (Gideri) / Geliri
27
(l.e0l)
Ertelenmiq Vergi (Gideri) / Geliri
27
3.543
1.939
(sr.s72)
(4s.736)
strRDtrRinEN FAALiyETLER DONEM KARr /
(zARARr)
Pay Adedi
Sii
rdiiriilen
Fa
aliyetlerden Pay
Bagrn
a Kazang
28
30.000
30.000
(1,719)
(r,52s)
Ekli notlar bu tablolarrn ayrimazpargasrdr.
ABD ADA EAGtMsIZ DE!{[TiNl A.$,
Tel:
B
1 63 68
2221
I
I
I
I
I
I
N
'A
'vxil
I
:l
r
|
-f
NE
\
-\
F-
r:l
(ar
oo
?
c.)
vS
v
r;l
-l
v
IN
I
I
E-BI
.E!I tf,lI
V
I
E-f,t$
A,G-G.
HRR r.)
S.
tO
€
v)
3
tlr
PO
i-i.rn l-sfH
-
6l-v
ta)
I
I
AI
I
*.
c)I
1
zl
I
I
I
Gr
L\
D
a
'-A
F
r--t44
Ft
=.cq
Fv
ch.
,7rrl l-^ ^
ts &,).n
H
14 ..tr
v,!
F
tl.
Fi
Fl
=
A
.=
'i
!
:E
NFrF o
-.Lr
odg
N.-lE
=
c-
,r;
?a
$
I
I
tl
|
I
6NI
'vl
|
|
|
I
P
I
G
I
I
N
I
FF
'9irl
rtHl
3
'l
'
I
ct >ac!
v<E
ol
'
'
I
>|
d
-d
|
I
\ll
I
I
6
I
H.=
I
I
s>E
F
?FE
E <:E
E o4'X
E
xn;<
tTI
rw
-
H
a
F
;p
t--
;
I
9ZH
.-=
CO^-/f
-
-
I
-
3.X
5'v
n.')
()'
ol
ri
vl
3,HE
.F .E?i
qztr
i= H>"_
*4
a
*.F EJq
3
+
lrl|
I
cr S>i
V
iit
Nl
FI
.E
.-
ml
I
g
tr
h-l
tl
I
FE
|
|
|
arl
I
r;A
I
.?at
E=r
Q
rA-r
|
,o
I
o
'A
e
O
=r
ttt
I
,";
I
I
I
I
I
l0)
tt>.
lrr
lt
I
q)
>.
IA
l.-
t.l
l.t.t
la
l.l
lL
to
l=EltI
lg-gF{
Fr
li-irO
t
-l
hlnrbolzrr
.g
(\
*l h q
e A =s
s
Eg
:,8o <E
.:i
E
*l
F
.A|
p1
cl
.t!
;x I
rF
IJ'll
!
o
L
F
a
A
t.)Fe
(a
a'.t
I
hvn
EEl.
trti!)6 Li
t'r
(a
rdE
Hv)
<
L
iEo
at
o
L
)Ou
fi88
METSA KTYMETLi mannxr,nn
ricmnri nnoNiu $inrnri
vE zotz raRim,Enimp soNA EREN
rmsAp oONprrlrEniNp eir Narir AKr$ TABLosu
31 ARALTK 2013
(Tutarlar aksi belirtilmedikge Tiirk Lirasr
'TL'
olarak ifade edilrnigtir,)
Cari Diinem
Gegmiq Ddnem
Balrmsrz
Denetimden
Ba[tmsrz
Denetimden
Gegmig
0LOr. - 31.12.2013
A. i$LETME ralr-iynrr,nRDEN KAYNAKLANAN NAKiT AKT$LART
Ddnem Karr |
Ddnem Net
(Zarnrl,net
Kan | (Zaralr) Mutabakatr ile ilgili Diizeltmeler
Amortisman ve Itfa Paylarr ile
ilgili Diizeltmeler
Krdem Tazminatl Karqrlrp,r ile
ilgili Diizeltmeler
Ertelenmig Vergi ile
ilgili Duzeltmeler
Vergi Tahakkuku ile ilgili Duzeltnelor
Gegmig
01,.01.
- 31.12.2012
(4e.166)
(39.967)
(sr.s72)
(4s.736)
8321
6.745
1.t64
1.831
6.860
6.853
(1-604)
(1.e3e)
1.901
ipletme Sermayesinde Gergeklegen Defigimler
(r4.467)
(1.e8s)
(3ee)
r39
(r7.032)
Q62)
2.546
Q.2r3)
Ticari Alacaklardaki Artrq/Azah$la ilgili Diizettmeler
Diper Alacaklardaki Artrq/Azal gla ilgili Duzeltmeler
Stoklardaki Artrg/Azahqla
ilgili Diizeltmeler
Diger Varlklardaki Artrq/Azahqla ilgili Diizeltmeler
Ticari Borglardaki Artrg/AzaLqla ilgili Diizeltmeler
Di[er Borglardaki Artrg/Azabqla ilgili Dtzeltmeler
Krsa Vadeli KarprLklardaki Artrg/Azaft Ela
ilgili Diizeltmeler
Diler Yiikiimluliiklerdeki Arfi q/Azahqla ilgili Dtizeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akrglarr
Difer Nakit Girigleri / (erlcalarr)
B.
418
351
8.s52
1.009
8.552
1.009
YATIRIM T'AALiYETLERiNDEN KAYNAKLANAN NAKiT AKI$LARI
Maddi ve Maddi olmayan Duran varhklarrn Aftmndan Kaynakranan Nakit
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhklann Satlqrndan Kaynaklanan Nakit
C. T'NANSMAN
FAALiYETLERII\DEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI
Banka Kredilerindeki Defigim
NAKiT !'E NAIdT BENZERLERiI{DEKi NET
D,DONEM
NAKiT I'E NAKiT BENZERLERi
DONEM SONU NArir VU
U.IXir
2.987.467
3.027.434
BENZERLERI
Ekli notlar bu tablolann ayrimazpargasrdrr.
ABD ADA BAG|MSIZ DENETIM A.5,
Tel:0
Ba
1 63 68
2221
METSA rflyMETLi UAnnNr,nn
31
ricannri aNoNiu sinxnri
ARALIK 2013 ve2012
oOwBvTiNB AiT
FiNANSAL
AR
(Tutarlar aksi belirtilmedikce
I . $iRKET'IN oncnNizAsyonu trn FAALivET KoNUSu
Metsa Krymetli Madenler Ticaret
A.$.
finansal tablo dipnotlannda "$irket" olarak ifade edileceklerdir.
$irket 10.07.2007 tarihinde kurulmugtur. $irket istanbul Ticaret Sicil Memurlufu,na 63237g sicil
numarasr ile tescil edilmigtir.
$irket'in ana faaliyet konusu, "Kendi mevzuatlan ile verilen yetkiler ve smrlamalar sakh kalmak iizere
krymetli madenler aracr kuruluglarr, aracrhk faaliyetleri kapsamrnda; Standartlarr
ve saflk dereceleri
miistegarlftga belirlenen krymetli madenler uzerinden ilgili mevzuatta belirlenen
esaslar gergevesinde,
kendi nam ve hesabma, baqkast nam ve hesabma, kendi namrna bagkasr hesabrna
aracrlk amacryla;
krymetli maden altmr ve sattmt igleri, krymetli maden odiing ahnmasr ve odiing verilmesi
iglemleri ile
krymetli madenlere dayah sennaye piyasasr araglarrna iliqkin iglemleri, iqlenmig
ve iqlenmemig krymetli
madenler ile iqlenmig veya iglenmemig krymetli taglarrn ve bunlardan mamul krymetli
eqyalarrn ihracat ve
ithalat rejimi gergevesinde ihrag ve ithalmr, iglenmig ve iqlenmemig krymetli maden
ve taglar ile bunlardan
mamul eqyalarrn yaprmrnda kullamlmak iizere krymelli maden ve taglann gegici ithalnr
ve iglendikten
soffa mamul ve yan mamul krymetli e$ya ve tag olarak ihracmr, borsa biinyesindeki
faaliyetleri ile srnl1
olmak iizere efektif ahm satrmrnr ,, yapmaktrr.
$irket'in kanuni merkezi Mahmutpaga Dayahatun Mah. Tr$crlar Sokak imam Ali Han No:3 EminijniiFaIih/ISTANBIIL'dur.
31.12.2013 tarihi itibariyle $irket'te 2 kiqi bordrolu gahgmaktadrr. (31.12.20122 Kiqi)
$irket Ortaklarr
31 Aralrk 2013 ve
3l Aralft
dzetlendigi gibidir:
$
irket' in sermayesi
3 0.
00
2012 tarihleri itibariyle, girket'in ortakhk yaprsr ve ortaklann paylarr
aqafrda
0 adet paya aynlmr gtr.
31 Arahk 2013
Saim
KALMAZ
49,00
48,00
Metin Mehmet OZER
Nusret Mansur
Yn MAZ
Mevsim OZER
Fidan
KALMAZ
31 Arahk 2012
1.440.000
1.440.000
48,00
48,00
1.440.000
1.440.000
2,00
60.000
2,00
60,000
1,00
30.000
1,00
30.000
1,00
30.000
1,00
30.000
100,00 3.000.000 100,00
2.F',TNANSAL TABLOLARTN SUr\UMrrNA
ir.igrin
2.1 Sunuma itiqkin Temel Esaslar
3.000.000
ESASL
BD ADA Bi-\GiI\43I2 DEI{EIiIVi A.Q'
AtakoY g Krsrrn A'1zr A Blok
krrkoY'i:1Al!Bl)L
Tel
-1-
68 Fax: 0(212) 381
112?333 liO:
til
'912221
68
METSA KTYMETLi NN,qDNNLNN riCANNri ANONfuT giNXNri
3I ARALIK
rowBuiNn
2
air
AR
(Tutarlar aks
6i02 sayrh Tiirk Ticaret Kanunu uyarmca, Ttirkiye Muhasebe Standartlalna (l'MS) gdre
miinferit ve
konsolide finansal tablolarrnr diizenleyecek olan girketler "Tiirkiye Muhasebe
Standartlarrnrn Uygulama
Kapsammm Belirlenmesine itigkin Kurul Karan" ile belirlenmigrtir. Siiz konusu
Karar kapsamrndaki bazr
girketler finansal tablolarrm hazrrlarken ilk kez TMS,yi uygulayacaklardrr.
6102 sayrh Kanun'un gegici 6/1 maddesi uyannca gegig ddneminde
hazrrlanacak finansal tablolarda TMS
hiikiimleri uygulanacaktr. Bu itibarla, TMS'yi ilk kez uygulayacak girketler ,,TFRS
1 Tiirkiye Finansal
Raporlama Standartlannrn ilk uygulamasr" Standardrndayer alan hiikiimler gergevesinde
gegig uygulamasr
yapacaklardr.
Kamu Grizetimi Muhasebe ve Denetim Standarlarr Kurumu (KGK) tarafindan yayrnlanan .,Bagrmsrz
Denetime Tabi olacak $irketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu
Kararrna ihqtin usul ve Esaslar,,rn
karqrlaqtrrmah olarak sunulan finansal tablolar baghkh 13. Maddesi
uyannca denetime tabi olunan hesap
dcinemlerine iliqkin f,tnansal tablolar denetimden gegmig olarak sunulacaktrr.
Gegmiq hesap donemi veya
dcinemlerine iliqkin finansal tablolarrn kargrlagtrrmh olarak sunulmasr
esastrr. Gegmig hesap donemlerinde
denetime tabi olunmamtq ise, denetimden gegmig finansal tablolarla karqrlagtrmah
olarak sunulan gegmig
dcinem finansal tablolannm denetimden gegmig olmasr zorunlu defildir.
Ancak 6102 sayrh Kanun'un gegici 6. Maddesi uyarmc4 01.01.2013 tarihi
veya ozel hesap donemi
dolayrsryla daha sonraki bir tarih itibanyla grkarrlmrq bulunan agrhq
bilangosu, 6102 sayrh Kanun,a gcire
segilen bafrmstz denetgi tarafindan ve bu Kanun hiikiimleri uyarrnca
denetlenecektir. Bununla birlikte, denetgi
bu Kanun'un 40211' Maddesi uyarrnca, gegmig y:/ra aitfinansal tablolar
ile gerekli kargrlagtrrmayr yapabilmek
ign,6762 sayrh Kanun'aveyadiler mevzuata gcire hazwlananfinansal tablolara
raporunda yer verecektir.
UygunlukBeyanl
$irket, yasal muhasebe kayrtlanm Tiirk Ticaret Kanunu ve Tiirk Vergi Kanun'lanna uygun olarak
tutmakta ve
yasal finansal tablolarrnt da buna uygun olarak Tiirk Lirasr (TL)
bazrnd ahanrlamaktadr.
Ekli
frnansal tablolar, KGK tarafindan yayrnlanan TMS'na uygunluk
agrsrndan gerekli diizeltme ve
smrfl andrrmalar yaprlarak di.izenlenmigtir.
$irket'in iligikteki finansal tablolan, yrinetim kurulu tarafindan 28.03.201411 tarih ve sayl ile onaylanmrgtf.
Bu tablolarda deEiqiklik yapma yetkisi genel kurul ve kamu otoritelerine
aittir.
iglevsel ve Raporlanan para
Birimi
$irket'in mali tablolarr faaliyette bulunduklan temel ekonomik gevrede gegerli olan para
birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuqtur.
$irket'in gegerli para birimi olan ve mali tablolar
para
igin s'num
birimi olan TL cinsinden ifade edilmiqtir.
Konsolidasyon Esaslan
$irket'in do[rudan veya dolayh olarak, Yo50 veya daha fazlahissesine sahip oldulu veya %50 tizerinde
oy
hakkr sahibi oldu[u veya faaliyetleri iizerinde i<ontrol hakkrna sahip
oldu[u girketler yoktur. (3r.12.2012Yoktur.)
2
METSA
31
rilyMETLi prannrvr,n.n ricannri rNoNiu Sinxnri
ARALIK
2013 ve2012
DONEMiNE AiT
FNANSAL
AR
(Tutarlar aksi belirtilmedikpe
Tiirkiye Finansal Raporlama Standarflarr
Yuka'da belirtilenlere ek olarak KGK Tiirkiye Muhasebe Standaftlanmn
ilke kararlannr yayrmlamrgtr. "Finansal tablo rirnekreri ve kuilanrm reh
gegerlilik kazanmrgtrr ancak di[er kararlar 31 Arahk 2012 tafihinden
aqalrdaki
itibariyle
raporlama
dcjnemlerinde gegerli olmak iizere uygulanacaktr.
2013-1 Finansal Tablo Ornekleri ve Kullarum Rehberi - KGK, 20 Mayrs
2013 tarihinde f-rnansal tablolarrnrn
rmak amacryla "Finansal tablo <irnekleri ve kullanrm
yapmr$tr.
hasebelestirilmesi - Karara gore i) ortak kontrole tabi
karqrlagtrrmah olarak sunurmasr gerektigi hiikme ba[lanmrqtrr.
b
borg hangi
$
XiJu,::'o"u
2013-4 Karsiltkh iqtirak yatrtmlarmm Muhasebe
iqletmede kendisine ait hisselerin bulunmasr durumu
igtiraklerin muhasebeleqtirilmesi konusu, yatrrmr
ba[h olarak delerlendirilmigtir. Sdz konusu
de[erlendirilmig ve her birinin muhasebelegtirme esasl
-
ortakhErn, ana ortakhlrn ozkayna$a dayah furansal araglarnasahip
olmasr durumu,
P"Fli
Igtiraklerin veya ig ortakh$rnrn yatnmir iqietmenin ozkayna$a
dayah finansal araglanna sahip olmasr
durumu
igletmenin dzkaynala dayah finansal araglarrna, TMS 39 ve
TF-RS 9 kapsammda muhasebelegtirdisi bir
yatrrrmmm bulundulu iqletme tarafindan sahip olunmasr durumu.
Netleqtirme / Mahsup
Finansal varhk ve yiikiimliiliikler, gerekli kanuni hak olmasr,
soz konusu varhk ve yiiktimliiltikleri net olarak
delerlendirmeye
niyet olmast veya varhklann elde eclilmesi ile yiikiimliilrikle#
ferir," getirilmesinin
zamanh oldu$u durumlarda net olarak gdsterilirler.
Igletmenin Siireklilifi Varsayrmr
eg
ABD ADA BAGIMSIZ ilFitufi"ilivi A":,
Aiakoy 9.,(rsr:n
0(2
Bakrr
Tel:
a
-)
/r l i
A
lh I
y
lSiAl,li.ir.JL
*,
612i 2)
_jli
I
t():
38i 6:i srj
g1 ):2,.)i
METSA KTvMETLi nnannxr_nn ric,q.RE'ri aNoNiln
ginrnri
31 ARAIIK 2013 ve 2012 TAIUHINDE SONA EREN IIESAP
DONEMINE AiT FNANSAL TABLoLARA irigriN DrpNorLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikpe Ttir* Lirasr .TL, olmak ifade edilmiqtir.)
Iliqikteki konsolide finansal tablolar, $irket oniimiizdeki bir yrlda ve faaliyetlerinin dolal akrgr igerisinde
varhklarrndan fayda elde edecefi ve yiikiimliiliiklerini yerine getirecegi varsayrmr uttt"Ou igietmenin
siireklili[i esasrna gcire hazrlanmrqtr,
Karqrlagtrrmah Bilgiter ve dnceki Diinem Tarihli Finansal Tablolarrn Diizeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek izere,
$irket'in cari donem finansal
tablolarr onceki dcinemle karqrlagtrrmah olarak hazrnlanmaktadrr. Cari donem finansal tablolann sunumu
ile
uygunluk sa$lanmasr agrsrndan kargtlagtrrmah bilgiler gerekli goriildii[iinde yeniden smrflandrrlr.
2.2 Muhasebe Politikatannda De[igiklikler
Bir igletme muhasebe politikalarrnr ancak aqalrdaki hallerde defiiqtirebilir;
o
Bir
Standart veya Yorum tarafindan gerekli krlmryorsa veya,
' i$letmenin finansal durumu, performansr veya nakit akrglarr iizerindeki iglemlerin ve olaylann etkilerinin
finansal tablolarda daha uygun ve gtivenilir bir qekilde sunulmasrnr saplayacak nitelikte ise.
rformansr ve nakit akrglanndaki e[ilimleri
tablolarrnr kargrlaqhrabilme olanalrna sahip
yukarrdaki paragrafla belirtilen durumlardan
her hesap doneminde ayn muhasebe politikalarr
uygulanmahdrr.
Muhasebe Tahminlerindeki Defiqiklikler ve
Ilatalar
Ili$ikteki finansal tablolarrn Tiirkiye Muhasebe Standartlan ile uyumlu bir qekilde hazrlanmasr yrjnetim
azr aktif ve pasiflerin tagrdrklarr delerler, muhtemel
an gelir ve giderlerin tutarlanna iliqkin olarak bazr
arlar tahminlerden farkhhklar igerebilir. Bu tahminler
leri donemler itibariyle kar veya zarar tablosunda
raporlanmaktadr. Muhasebe tahminlerindeki degiqiklik ve hatalar yukarrda sunulan 'Kargrlagt'ma1
Bilgiler
ve Onceki Donem Tarihli Finansal Tablolann Diizeltilmesi' bagh[r adr altmda agrklanmrqtrr.
Finansal tablolara yansttrlan tutarlar iizerinde <inemli clerecede etkisi olabilecek yorumlar
ve finansal durum
tablosu tarihinde var olan veya ileride gergeklegebilecek talhminlerin
kaynakla' goz oniinde
bulundurularak yaprlan onemli varsayrmlar ve de[erlendirmeler aga[rdaki gibidir:
"ru,
$iip
he
li Alac akl ar Kar S ilt{t
$iipheli alacak karqrhklarr, $irket y<inetiminin finansal durum tablosu tarihi itibariyle var olan ancak cari
ekonomik kogullar gergevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara aii gelecekteki zararlan
k
inandrSr
caklann de[er diigiiklii[tine ulrayrp ugamadrgr
d
n iligkili
drgrnda lt<alan borgtuhr-rn g.9-i9-perfoinanslarr,
p
ibiliteleri
r tarihinden konsolide finansai tablolarrn onaylanma
tarihine kadar olan performanslarr ile yeniden gdriigiilerr koqullar da dikkate almmaktadrr.
Stok De{er
Dil;iikliiEii Karsilt{t
ABD ADA EAijtl',1512 DENETItul A.5.
i'llok
NBU
-4-
Tel
L.
2) 3Bl 63 6[J
0:312?-?,1
METSA rflyMETLi VrnnnNr.nn
31
ARALIK
2013
DONEMtr.{E AiT
ricmn:ri,qNoNiM SinXnri
ve20t2
FiNANSAL
AR
(Tutarlar aksi belirtilmedikpe
arak ve ne kadar gegmigten geldi[i incelenmekte,
belirlenmekte ve kullanrlamayacak oldugu tahmin
gergeklegebilir de[erinin belirlenmesinde de liste
oranlarrna iligkin veriler kullanrlmakta ve katlanrlacak
satrq giderlerine iliqkin tahminler yaprlmaktadr. Bu gahgmalar sonucunda
net gergeklegebilir a"g"ri 1nuiiy"t
deferinin altrnda olan ve uzun siiredir hareket g<irmeyen .tot l- igin karqrhk uyrrT-uktudr.,
Maddi ve Maddi olmayan Duran varltklarm Faydah crmi)rleri
$irket, duran varltklarmrn iizerinden dipnot faydah omiirleri dikkate alarak amortisman ayrmaktad*.
Ktdem Tazminafi KarStlrdt
Krdem
.
rQeren
larr ve gahganlann ayrrlma oranlarrnr
nmektedir. Bu planlarrn uzun vadeli
olmasr
ErtelenmiS Vergi
lirket, vergiye esas yasal finansal tablolan ile TFF.S'ye gcire hazrlanmrg finansal tablolarr arasrndaki
farklrhklardan kaynaklanan gegici zamanlama
muhasebelegtirmektedir. Sciz konusu farkhhklar qen
tutarlarr ile TFRS'ye gdre hazr:lanan finaisa
kaynak
indirile
krsmen
srrasrnda, gelecekteki kar projeksiyonlan, cari dcjneml
hakkrnrn devam edebilece[i siire igerisinde
vergi varhfr olacalr tahmin edilmig
ve
2.3 Onemli Muhasebe Politikalarrnrn 6zeti
Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit akrg tablosu igin nakit ve nakit benzeri delerler eldeki nakit, banka
mevduatlarr ve likiditesi yi.iksek
yattrrmlarr igermektedir' Nakit ve nakit egde[eri elde etme maliyetleri
ve tahakkuk etmiq faizlerinin ttptamr
ile gosterilmigtir.
Finansal Yatrrrmlar
Finansal Varhk ve Borglann Baslangrctaki Olqiimleri
ABD ADA BACIi\1I:JiZ [.IEi\JLI IiV; A.S
oy -lSTAlilBUL
Fax:0(212) 381 63 63
Telr
5
Bakrrkoy V
1
72i 333 tio. ,l't)22-l
METSA
31
Krr\{ETLi unnnNr,nn ricann:ri mvoNiu ginrnri
ARAL
lONBl,tNg
(Tutarl
iqletmenin sonraki Olgiimiinde maliyeti veya itfa edilmiq maliyetinden olgtilen
bir varhk igin teslim tarihi
muhasebesini uygulamasr durumunda, sdz konusu varhk, baqlangrgta iqlem tarihindeki
gergege uygun
de[erinden muhasebeleqtirilir.
Finansal Varhklarrn Sonraki Olciimleri
de dahil olmak iizere
da olugabilecek iglem
(a) Etkin faiz yontemiyle hesaplanan itfa edilmig maliyetinden <ilgiilmesi gereken kredi
ve alacaklar.
(b) Etkin faiz yontemiyle hesaplanan itfa edilmiq maliyetinden olgiilmesi gereken
vadeye kadar elde
tutulacak yatrrmlar ve
(c) Aktif bir piyasada kayrth bir fiyatr bulunm
olgiilemeyen dzkaynapa dayah finansal araglar
konusu ozkayna$a dayah finansal araglarabapl
ttirev iiriinlere yaprlan yatrrmlar. Sozti edilen
Ahm sattm amagh elde tufulan olarak srmflandnlmrgtr. Bir finansal varhk veya finansal
borg, aqalrdaki
durumlarda ahm satrm amagh elde tufulan olarak srnrfland*lrr:
(a)
Esas itibariyle, yakrn bir tarihte satrlmak veya geri satm almmak
amacryla edinilmig veya yiiklenilmiqtir,
(b) Birlikte ydnetilen ve son zamanlarda krsa dcinernde k6r etme konusunda
belirgin bir efiilimi bulundufu
yoniinde delil bulunan belirli finansal aruglendanolugan bir portlbyiin
pargasrdrr'veyo
(c) Bir tiirev iiri.indiir (finansal
ttirev iiriinler harig).
Vadelze Kadar Elde Tutulacak
teminat scizlegmesi olan veya etkin bir finansal riskten korunma
aracr olan
yatrnmlar
Igletmenin vadeye ka$a19ld9 tutma niyet ve imkarurun bulundu[u,
sabit veya belirlenebilir nitelikte odemeler
igeren ve sabit bir vadesi bulunan, agagrdakiler drgrnda kalan ttirev
olmayan finansal varhklardr.
(a) iqletmenin ilk muhasebeleqtirme srrastnda gerqe[e uygun defier
farkr kdr veya zararayansrtrlan olarak
smrfladr[r
finansal varhklar,
(b) iqletmenin safilmaya hazr olaraktanrmladrlr
l=rnansal
varhklar ve
(c) Kredi ve alacak tanrmrna giren finansal varhklar.
Satrlmaya Hazrr Finansal Varhklar
Satrlmaya hazt olank tanrmlanan veya kredi v_e alacak, vadeye
kadar elde futulacak yatrnm veya gergefe
uygun deler farkr k6r veya zarara yansttrlan finansal varhk tm* smrflanmayan
tiirev olmayan finansal
varhklardrr.
ABD ADA BACti\4StZ ItEtiiTii,ii
A,:
6
u(
Bak
ret:
'rkf;y.iSlAi\rr-r,lL
g F">.: 0(2.1
2) -jS j b-j i,g
7n T3
rrO:8i22-.i1""
METSA KTYMETLI
31
Umnxr,nn
ricmrri axoniu sinrnri
ARAL
lOtrtgl,tiNB
R
(Tutarl
Gergele uygun deferinin gtivenilir bir bigimde tespit edilememesi nedeniyle
gergege uygun de[erinden
g<isterilemeyen borsaya kayrth olmayan ozkaynaSa dayah finansal
araglara veyi uu iii. oiruynu{u dayalr
finansal araglara ba$h olan ve bunlann teslim eaihe,sl suretiyle odenmesi g.rlk"n
ttirev varlklara iligkin
deger diigtiklii[ii zararrnrn olugtu[una yonelik rarafsrz bir gcistergenin
bulunmasr durumunda, ilgili deger
diigiikliigii zaraflnrntutart, gelecekte beklenen nakit akrLglarrrr,i b".rr", bir finansal
varlk igin gegerli olan cari
piyasa getiri oranma gore iskonto edilerek hesaplanan bugiinkii
deleri ile varhprn defte, deleri arasrndaki fark
olarak <ilgiiliir. Bu tiir deger diigiiklii!fl zararlari iptut
"ditt"r.
Palr Senetleri
Pay senetleri Borsa istanbul A.$'de (eski adryla ilncn; iqlem gdren pay
senetlerinden oluguyorsa ilgili pay
senedinin, finansal durum tablosu tarihinde torsada crlugan degeri kapanrq
ftyatr izerinden, borsada iglem
gcirmiiyorsa ilgili pay_ senedinin deleri elde etme rnraliyeti ile gosterilmigtir.
rers repo konusu finansal
varhklar kargrhlr verilen fonlar konsolide finansal tabloiarda ters repo
alacaklarr olarak menkul krymetler
hesabr altrnda muhasebelegtirilir. Soz konusu ters repo anlagmalarr
ile belirlenen ahg ve geri satrg fiyatlarr
arasmdaki farkn doneme isabet eden ktsmr igin "ig iskonto oray"'ycintemine
gcire gelir ree-skontu n"ruptuno
ve ters repolarrn maliyetine eklenmesi suretiyle muhaseioelegtirilir.
BaEh Menkul Krymetler
$irket'in o/o2}'nin altrnda oy hakkrna sahip oldugu veya %o20'ntni.izerinde oy hakkura sahip olmakla
birlikte
onemli bir etkiye sahip olmadrSr finansal varlftlarrn ve konsolide
finansal tautolar
agrsrndan <inemlilik
teqkil
etmedifiinden konsolidasyona dahil edilmeyen Baph Ortzrkhklar,rn
veya Miigterek ycinetime Tabi Ortakhklar,ur
b
y
d
trerhangi
bir makul degerinin il-udrgr, makul delerin
un olmamasr nedeniyle makul degerin gtivenilir uir gekilde o
maliyeti tutarrndan vars4 deler Jiiqiititigti kargrhlrn'n grkar
Finansal Borglar
Faiz karqrhlr ahnan banka kredileri, ahg maliyeti diiqiildiikten sonra
alman net tutar esasrndan kayrtlara
yansrtrlmaktadrr' itfa siirecinde veya yiikiimliiiiiklerin
kayda almmasr srasmda ortaya grkan gelir veya
giderler, kar veya zar.ar tablosu ile iligkilendirilir. Finansman
giderleri, ortaya gfttrklarr dcinemde vadelerinin
gelmemesi durumunda da tahakkuk esasmdan muhasebelegtirilirekte
ve krediteide smflandrrlmaktadrr.
Ticari Alacaklar ve Borglar
$hket tarafindan bir ahcrya iiriin veya hi1n9t saflanmasr veya bir satrcrdan iirtin veya
hizmet almmasr
ticari alacaklar ve ticari borglL ertelenmig finansman gelirlerinden ve giderlerinden
netle$irilmig olarak gcisterilirler. Ertelenmiq finansman gelirlerinin
ve giderlerinin netlegtirilmesi sonrasr ticari
alacaklar ve ticari borglar, orijinal fatura de[erinden kuidu alman
alacaklarm ve borglarrn izleyendonemlerde
elde edilecek tutarlarrntn etkin faiz yontemi ile iskonto edilmesi
ile hesaplanrr. Belirlenm iq faizoranr olmayan
krsa vadeli alacaklat' orijinal etkinfaiz oranrnln etkisinin gok
biiytik ol-urou., durumunda, fatura delerleri
iizerinden gosterilmigtir.
sonucunda olugan
$iipheli Alacaklar Kargrhfr
$irket, tahsil imkammn kalmadrplra
dair objgktif bir butgu oldu[u takdirde ilgili ticari alacaklar igin qiipheli
alacak kargrhfr ayrrmaktadn. S<jz konusu bu kargrhgrn tuiarr,
alacalrn kayrth de[eri ile tahsili miimktin tutar
arasmdaki farktrr' Tahsili miimkiin tutar, teminaflaiaan ve giivencelerien
tahsil
meblallar dahil
"JiGuiL""t
ABD AtlA BAclMslil ilEni[Tii\n A.S
[]iok
i"iiiu
7
Tel:
B
2)
i
3f3
O.'(tl
I 6j tlt
)l)i
METSA KTvMETLI prmnrvr,nn
riclnnri
mvoxhn $inxnri
31 ARALIK 2OI3 VE 2012 TAII.iHINDE SONA EREN IIESAP
oowevrnrrB air piNaNSAL TABLoLARA irigriN npNortan
(Tutarlar aksi belirtilmedikge Tiirk Lirasr
.TL' olarak ifade edilmiqtfu.)
olmak iizere tiim nakit akrglarmrn, olugan ticari alaca$rn orijinal etkin faiz oram esas almarak iskonto edilen
deferidir.
$iipheli alacak tutarrna kargrhk aynlmasrnr takiben, qi.ipheli alacak tutarmrn tamamrnrn veya bir krsmrmn tahsil
edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrrlan giipheli alacak kargrhfirndan diiqiiliir, geriye kalan bir tutar olmasr
durumunda ise kalan bakiye esas faaliyetlerden di[er genirlere kaydedilir.
Stoklar
Igin normal akrqr iginde satrlmak igin elde tutulan, satrlmak iizere riiretilmekte olan ya da iiretim stirecinde ya
da hizmet sunumunda kullanrlacak madde ve malzemeler qeklinde bulunan varhklarin gdsterildili kalemdir.
Verilen sipariq avanslatr, ilgili stok muhasebelegtirilinceye kadar finansal durum tablosunda pegin odenmig
giderler hesap kalemi igerisinde gosterilir.
Stoklar, net gergekleqebilir defier ya da elde etme maliyetinden diigtik olanr ile delerlenir. Stoklarrn elde etme
maliyeti ti.im satm alma maliyetlerini, doniigfiirme maliyetlerini ve stoklarrn
-evcrrt durumuna ve konumuna
getirilmesi igin katlanrlan di[er maliyetleri igerir. Maliyet, hareketli oftalama maliyet metodu ile
hesaplanmaktadrr. Net gergekleqebilir deler, ola[an ticari faaliyet igerisinde olugan tahmini satrg fiyatrndan
tahmini tamamlanma maliyeti ve satrgr gergekleqtirmek igin gerekli tahmini satrq maliyeti toplamrnrn
indirilmesiyle elde edilen tutardr.
Stoklarr net gergekleqebilir delerine indirgeyen stok de$er diiqfiLkliilii kargr|k tutarlan ve stoklarla ilgili
kayrplar, indirgemenin ve kayrplarrn olugtu$u donemde gider olarak muhasebelegtirilir. Net gergeklegeblli,
delerin artrgmdan dolayr iptal edilen stok de$er <tiigiikliigii kargrhk tutarr, iptalin gergekleqtili drjnemin
tahakkuk eden saflg maliyetini azaltacak gekilde muhasebelegtirilir. Her finansal tablo donemi itibariyle, net
gergeklegebilir defer yeniden gcizden gegirilir. Daha ifnss stoklarrrL net gergeklegebilir delere indirge;mesine
neden olan koqullann gegerlilifini kaybetmesi veya degiqen ekonomik koqullar nedeniyle net gerg-eklegebilir
de[erde artrg oldu[u kanrtlandrlr durumlarda, ayrrlan defier dtigiikliilii kargrh[r iptal
tutu,.
llptut
"Oitir
"ail.n
cinceden aynlan deger dtiqiikliilii tutarr ile srmrhdr).
Maddi Duran Varhklar
$irket'in, mal ve hizmet iiretimi veya arzrnda kullanrlrnak izere, bagkalanna kirayaverilmek (gayrimenkuller
drgrndaki duran varhklar igin) veya idari amaglar qergevesinde kullamlmak iizere elde tutulan ve bir
d<jnemden fazla kullanrmr ongciriilen fiziki kalemleri maliyet modeli gergevesinde, maliyet delerleriyle
ifade
edilmektedir.
Maddi duran varh$rn maliyet de$eri; ahg fiyail, ithalat vergileri ve geri iadesi miimkiin olmayan vergiler,
maddi duran varhfr kullantma haz:r- hale getirmek iqin yaprlan masraflardan olugmaktadrr. Maddi duran
varhfrn kullantmrna baglandrktan sonra oluqan tamir ve bakrm gibi harcamalar, olugtuklal drinemde gider
olarak kar veya zaral tablosunda raporlanmaktadrr. Yaprlan harcamalar ilgili maddi duran varlla gelecefteki
kullanrmmda ekonomik bir de[er artrgr saflryorsa bu harcamalar varhsrn maliyetine eklenmektedir.
Ozel maliyetler, kiralanan gayrimenkul igin yaprlan harcamalan kapsamaktadr ve faydal rjmriin kira
sozlegmesinin siiresinden uzun oldulu hallerde kira siiresi boyunca, krsa oldulu durumlarda faydah omiirleri
iizerinden amortismana tabi tutulur.
Amortisman, maddi duran varhklarrn kullanrma hazr oldugu tarihten itibaren aynlr. ilgili varlklann afil
durumda bulunduklan donemde de amortisman awrlmava devam eclilir.
ABD ADA sAGIMSIZ DEi\IFTiIVi A.S.
Blo k
-8-
NJI]U L
Ter
2) 381
6i
O.'.31 )-7.21
oB
METSA KTvMETLI vrnnnNr,nn
ricann:ri lNoNivr Sinrnri
31 ARALIK 2OI3 VE ZOTZ TAPJTTiNDE SC)NA EREN TM,SAP
oONsvrNB air rNaNsar TAIBLoLARA iri$riN tipNorran
(Tutarlar aksi belirtilnedikge Tiirk Lirasr
.TL'
olar.ak ifade edilmigtir.)
Ekonomik <imiir ve amortisman metodu dtizenli olarak gdzden gegirilmekte, buna ba[1 olarak metodun ve
amoftisman siiresinin ilgili varhktan edinilecek ekononnik faydalanile paralel olup olmadr[rna bakrlmaktadrr
ve gerektifinde diizeltme iglemi yaprlmaktadrr
Maliyet Yontemi
Maddi duran varhklar, maliyet de[erlerinden birikmig amortisman ve birikmig de[er diigi.ikltikleri diiqi.ildiikten
sonraki tutar iizerinden gosterilirler.
Kiralama veya idari amagh ya da hallhanrda belirlenrrnemig olan diler amaglar do$rultusunda inga edilme
agamasmdaki varhklar, maliyet de$erlerinden varsa de$er diiqiikliifiii kaybr diigiilerek gOsterilirler. Maliyete
yasal harglar da dahil edilir. Bu tiir varhklar, di[er sabit varhklar igin kullanrlan amortisman y<lnteminde
oldu[u gib i, kullanr ma hazo' olduklarrnda amoft i smana tabi tutulurlar.
Arazi ve yaprlmakta olan yatrtmlar drqrnd4 maddi duran varhklarrn maliyet tutarlarr, beklenen faydal
dmiirlerine gore do$rusal amortisman ycintemi kullanrlarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydah orniir,
kalrntr de[er ve amortisman ycintemi, tahminlerde ortaya grkan de[igikliklerin olasr etkileri igin hei yrl gozden
gegirilir ve tahminlerde bir deliqiklik varsa ileriye dciniik olarak muhasebelegtirilir.
Maddi duran varhklann elden gtkanlmasr ya da bir maddi duran varhfirn hizmetten ahnmasr sonucu oluqan
kazang veya kayrp satrg hasrlatr ile varhlm defter de$eri arasrndaki fark olarak belirlenir ve kar u"uu
,iru,
tablosuna dahil edilir.
Maddi duran varhklarm amortisman drjnemleri, tahmin edilen faydah cimiirleri esas almarak, aga[rda
belirtilmiqtir:
Demirbaqlar
3-25Yt
Maddi Olmayan I)uran Varhklar
Satm Alman Maddi Olmayan Duran Varltklar
Satm alman maddi olmayan duran varhklar, maliyet delerlerinden birikmiq itfa paylarr ve birikmig deler
diigiikltkleri diiqiildiikten sonraki tutarryla gdsterilirler. Buvarhklar beklenen iaydali cimiirlerine gore
dolrusal amortisman yontemi kullanrlarak itfa edilir. Beklenen faydah cimiir ve amortisman ycintemi,
tahminlerde ortaya grkan de[igikliklerin olasr etkilerini tespit etmek amacryla her yrl gcizden g.iirili,. .,0"
tahminlerdeki degigiklikler ileriye dontik olarak muhasebelegtirilr.
Bilgisayar Yaziltmt
Sattn alman bilgisayar yazrltmlan, satrn ahmr srasmda ve satrn almadan kullanrma hazl. olanakadar gegen
siirede olugan maliyetler iizerinden aktiflegtirilir.
Maddi olmayan varltklarm Finansal Durum Tablosu Dryt Braktlmast
Bir maddi olmayan duran varltk elden grkanldrlrnda veya kullarumr ya da satrgrndan, gelecekte ekonomik
yarar elde edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu (bilango) drqr brrakrlrr. Bir maddi
olmayan duran varhlm finansal durum tablosu (bilango) drgr brrakrlmasmdan t aynai<tan-an k6r ya da zarar,
ABD ADA BAGiI/ISIZ DENETiM A.5,
9
Telr
0(
Bakrrkcy V D. 001 123
l4 A Elok
ismrusur
0(212) 381 03 68
3ii
r
l
O:
St
22l
I
METSA KTvMETLI vrnnnrvr,n.R
ricanrri
lNoNiryr
ginxnri
31 ARALIK 2073 VE 2012 TAIiiHiNDE SONA EREN TIESAP
IOwBN{NB air rnlaNsar rABLoLAna irigriN oipNorran
(Tutarlar aksi belirtilmedikge Tiirk Lirasr
.TL' olarak ifade edilmiqtir.)
varsa, varhklarrn elden grkarrlmasmdan sallanan
hesaplarur.
nLet tahsilatlar ile defter de[erleri arasmdaki fark olarak
Bu fark, ilgili varhk finansal durum tablosu (bilango) drgrna ahndrfr zaman k6r veya zararda
muhasebelegtirilir.
tagtnan delerlerini
di[ertoliimlerden ba[rmsz bir
finansal durum tablosundan grkarr.
sonraki harcamalar kapsammda de[igtirilen pargalann
tabi tutulup tutulmaOigrnu bak-ak'"rn
gekiJtde amortisrnLana
Varhklarda Defer Diiqiikli[ii
Qeqitli olay ve durumlar kargrsrnda duran varhklann tagrnan delerleri gergeklegebilir / gelecekte o aktiften
elde edilebilecek deSerlerinin altrna diiqtti$i tespit eclilmesi halinLde *uaal ve gayri *uOai sabit krymetler
deler kaybr agrsmdan teste tabi tutulmaktadrr. Marldi ve gayri maddi sabit irymetin defter degerinin
gergeklegebilir veya o varltlm iktisabrndan ileride elde edilebiiecek degerinin iistiinde kalmasr
halinde duran
varhk de[er diigiikli.ifii kargrhsr ayrrlmaktadn.
Borglanma Maliyetleri
Kullaruma ve safiqa hanr hale getirilmesi onemli olgiide zaman isteyen varlklar rizellikli varlklar olarak
adlandrrrlrlar ve rizellikli varhklann, satm ahnmasr, yaprml veya iiretimi ile dogrudan iligkilendirilen
borglanma maliyetleri, ilgili varhk kullanrma veya satrgi hazr hale getirilene kadar ozellikli varlfirn
maliyetine dahil edilmektedir. Yatrtmla ilgili kredinin heniiz harcanmamrg krr-rnro gegici siire ile finan"sal
yattnmlarda de[erlendirilmesiyle elde edilen finansal yatrrm geliri aktiflegtirmeye uygun borglanma
maliyetlerinden mahsup edilir. Difer tiim borglanma maliyetleri, oluqtuklarr donemlerde ku, u"yi
tablosuna kaydedilmektedir.
"uru,
Kur De[igiminin Btkileri
$irket'in konsolide finalsal tablolarr faaliyette bulunduklan temel ekonomik gevrede gegerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmugtur. $irket'in mali durumu ve faaliyet sonuglarr, gegerli
puru tiri-i olun
ve finansal tablolar igin sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiqtir.
zrlanmasr srasrnda, yabancr para cinsinden (TL drqrndaki para
indeki kurlar esas alnmak suretiyle kaydedilmektedir. Finansat
parasal varhk ve yiikiimliiliikler finansal durum tablosu tarihinde
gegerli olan kurlar kullanrlarak Tiirk Lirasr'na gevrilmektedir. Gergele uygun deferi ile izlenmekte
olan
sinden kaydedilmig olanlar, gergele uygun deferin belirlendifi
gevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden rilgiilen yabancr para
gevrilmeye tabi tutulmazlar.
Kur
m
farklarr, aga$rda belirtilen durumlar haricinde, oluqtuklarr dcinemdeki kar
uhasebelegti ri Iirler:
ya da
zararda
- Gelecefe ytinelik kullanrm amacryla inga edilmekte olan varhklarla iligkili olan ve yabancr para birimiyle
g<isterilen borglar tizerindeki faiz maliyetlerine diizeltme kalemi olarak ele ahnan ve
bu tiir varhkla'n
maliyetine dahil edilen kur farklan
ABD ADA flAGiM5IZ DENETIIV! A.5,
i\ti
I
al<rr
-i0-
Te
6S
7
)1
16363
)22.1
METSA Krrt\{ETLi naannrvr-nR
ricannrilwoNiM ginxnri
31 ARAIIK 2OI3 VE ZOTZ TARiHiNDE SONA EREN HESAP
DONEMTNE AiT FNANSAT TAULoLARA lri$riN tipNorran
(Tutarlar aksi belirtilmedikge Tiirk Lirasr
-
.TL' olmak ifade edilmigtir.)
Yabancr para biriminden kaynaklanan risklere kargr finansal koruma sa$lamak amacryla gergeklegtirilen
iqlemlerden kaynaklanan kur farklarr
- Yurtdrgr faaliyetindeki net yatrrmrn bir pargasrnr oluqturan, gevrim yedeklerinde muhasebelegtirilen ve net
yattrtmrn satrgrnda kar ya da zararla iliqkilendirilen, odenme niyeti ya da ihtimali olmayan y'rtdrqr
faaliyetlerden kaynaklanan parasal borg ve alacaklardan dolan kur farklan.
Yabancr para cinsinden varltk ve yi.ikiimltiliikler ve ilgili ahm ve satrm taahhiitleri kur riski dofurmaktadrr.
Tiirk Lirasr'run yabancr doviz cinsleri karqrsrndaki cleper kaybr veya kazancmdan kaynaklanin kur riski
$irket'in ddviz pozisyonunun tist yonetim tarafindan izlenmesi ve onaylanmrg limitler dahilinde pozisyon
ahnmasr suretiyle yonetilmektedir.
Vergilendirme
iligikteki konsolide finansal tablolarda vergi gideri, donem cari dcinem vergi karqrhlr ve ertelenmiq vergiden
olugmaktadrr.
Cari Drinem Vergi KarSilt{t
Donem faaliyet sonuglarmdan do[acak kurumlar gelir vergisine iligkin ytikiimliiliikler igin finansal durum
tablosu tarihinde geggrfi olan yasal vergi oranlan gergevesinde bir kargrlft aynlmrgtrr. Vergiye tabi k6r,
difer
yrllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya au virgiaeo indirilm"esi
miimktin olmayan kalemleri harig tutmasr nedeniyle, lkar veya zarar tablosunda yer verilen kArdan farkllft
gosterir.
Ertelenmis Vergi
Ertelenmiq vergi yi.ikiimliiliigii veya varltfit, varhklarrn ve yiikiimliiliiklerin konsolide finansal tablolarda
g<isterilen tutarlan ile yasal vergi matrahr hesabrnda dikkate alman tutarlarr arasrndaki gegici
farkhlklarrn
ilerinin yasalagmrg vergi oranlarr dikkate ahnarak
kiimliiliikleri vergilen dirilebilir gegici farklarrn ttimii
ertelenmiq vergi varhklarr, gelecekte vergiye tabi kar
$artryla
liiliikler, ticariya da mali kar/zaran etkilemeyen igleme iliglin
gegici fark, gerefiye veya diSer varhk ve yiikiimliiliiklerin ilk defa finansal tablolara aloma.rnian
(igletme
birleqmeleri drgrnda) kaynaklanryorsa muhasebelegtirilmez.
dan yararlanmanm kuvvetle muhtemel olmasr
Ertelenmiq vergi yiiktimliiliikleri, $irket'in gegici farkhhklarrn ortaclan kalkmasrnr kontrol
edebildigi ve yakrn
gelecekte bu farkrn ortadan kalkma olasrhlrmn dtigiik oldu$u durnmlar haricinde,
bagh ;.takl,k ve
iqtiraklerdeki yatrrrmlar ve ig ortakhklanndaki paylar ile iligkilinrdirilen vergilendirilebilir
legici farkla'n
ttimti igin hesaplanrr. Bu tiir yatrtm ve paylar ile iligkilendililen vergilindirilebilir g"gi"i
farklardan
kaynaklanan ertelenmig_ vergi varhklart, yakm gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde
suretiyle soz
konusu farklardan yararlanmanrn kuvvetle muhtemel olmasr ve gelecekt! ilgili farklarm ortadan
"t-"f. kalkmasrnrn
muhtemel
o
lmasr gartlarryla hesaplanmaktadrr.
Ertelenmig vergi varhlrnrn kayrth de$eri, her finansal durum tablosu tarihi itibanyla gozden gegirilir.
Ertelenmig vergi varhErnm kayrtlt deferi, bir kmmmrn veya tamammrn saflayacafir faydamn elde
edi-lmesine
irnkan verecek diizeyde mali kar elde etmenin muhtemel o-lmadr[r <i1tgiide ezali;1r.Ertelenmiq vergi varhklan ve yiiktimliiliikleri varl
getirilece[i donemde gegerli olmasr beklenen ve fin
cjnemli olgiide yasallaqmrq vergi oranlan (vergi diizenle
_lt_
*,,
1r:;,r,
METSA
rilyMETLi prannxr-nn
ricmnri
lNoNinr Sinrnri
3 1 ARALIK 2073 V E ZO TZ TARiUINIB SONA EREN }IESAP
nOwEtvrixe air rnlaNSAL TATBLOLARA iri$riN opNorreR
(Tutarlar aksi belirtilmedikge Tiirk Lirasr
.TL' ola.ak ifade edilmiqtir.)
varhklarr ve ytikiimliiliiklerinin hesaplanmasr srrasrnda,
$irket'irr finansal durum tablosu tarihi itiba'yla
varltklannrn defter de$erini geri kazanmasl ya da ytiktimltiliiklterini yerine getirmesi igin tahmin ettig
yrintemlerin vergi sonuglarr dikkate ahnrr.
Ertelenmig vergi varlftlart ve yiikiimli.iliikleri, cari vergi varhklanyla cari vergi yiikiimliiltiklerini
mahsup
etme ile ilgili yasal bir hakkrn olmast veya sciz konusu varhk ve yiikiimltiliiklerin aynr vergi mercii tarafindan
toplanan gelir vergisiyle iliqkilendirilmesi ya da $irket'in cari vergi varlk ve yiikimliiltiilerini netlegtirmek
suretiyle cideme niyetinin olmasr durumunda mahsup erlilir.
Do[rudan ozkaynakta alacak ya da borg olarak muhasebelegtirilenL kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere
iliqkin ertelenmig vergi de doSrudan ozkaynalda rnuhasebelegtifilir) ile iligkilendirilen yi au igletme
b
uticindeki cari vergi ile d<inlme ait ertelenmiq verii, kar
v
muhasebelegtirilir. igletme birlegmelerinde, qerefiye
h
h ortakh[rn tantmlanabilen varhk, ytikiimliiliik ve garta
b
etti[i paym satm ahm maliyetini a$an krsmmm
belirlenmesinde vergi etkisi goz oniinde bulundurulur.
iqletme Birleqmeleri ve $erefiye
Igletme birleqmeleri,
iki ayn ttizel kigiliSin veya igletmenin raporlama yapan tek bir
iqletme geklinde
birleqmesi olarak delerlendirilmektedir. igletme birlegmeleri, TFRS kupsarrrindu, satrn alma yontemine
gore
muhasebelegtirilir.
uygun de[eri, gtkarrlan sermaye araqlart, de$igimin
kler ve buna ilave iktisapla iligkilendirilebilecek
grkacak olaylara ba[h olarak maliyetin
ve de$erinin tespit
maliyetine bu diizeltme dahil edilir. Soz
muhtemel olmasr
yi.ikiimliiliikleri
ve garta ba[h
srtrlmaktadrr. Satrn ahnan qirket,
Bir igletmenin satrn almmasr ile ilgili katlanrlan satrn alma maliyeti ile iktisap edilen igletmenin
tanrmlanabilir
varltk, ytikiimliiliik ve kogullu yiikiimliiliiklerinin gergege r'ryg,m deleri arasrndali fark qerefiye
oiurak
finansal tablolarda muhasebelestirilir.
diigiikliigii testi srrasrnda nakit iireten birimler ile iligkil
iktisap edilen tarumlanabilir varltk, yiikiimliiliik ve koqullu yiikr'rimltiltiklerin gergege uygun
degerindeki
edenin paymm igletme birlegmesi maliyetini a$masr durunnunda ise fark kar veya zarar
ifltp
tablosuyla
iliqkilendirilir.
Ortak Kontrole Tabi illetme Birlegmeleri
ortak kontrole tabi tegebbiis veya igletmeleri igeren bir igletme birlegmesi, birlegen ttim tegebbiis ya
da
igletmelerin, igletme birleqmesinin cincesinde ve sonrasurda aynr kigi veya kigiler tarairndan
kontrol edildigi ve
bu kontroliin gegici olmadrlr bir igletme birlegmesidir
ABD ADA ii,AirrN45iZ DENFTtNT A.S.
-12-
METSA rflyMETLi iVrannNr-nR
ricnnn'ri aNoNilr sinxnri
DAR
on igleminrle grubun kontroliinii elinde bulunduran
iff:
ozkaynaklar
uyumsuzlulunu giderm"\ j-u.r4?,
Tegebbtis veya igletmeleri igeren Birlegmeierin
Et
ry;l
hesabr kullanrlmaktadrr.
Karqrhklar, garta Ba[h Ytikiimliiliikler ve garta Ba[h vartrkiar
Karsiltklar
Kargrhklar gegmipteki olaylardan kaynaklanan olasr bir yiikiimliiliik olmasr (hukuki
veya yaprsal yiikilmliiliik),
bu yiiktimliiliistn gelecekte yerine getirilmesi igin gerelfti aktif kalemlerde
bir azalryrnmuhtemelen
soz
konusu
ettirilm
cari tah
tutannrn giivenilir
bir
bigimde saptanabilmesi durumunda tahakkuk
bu kargrhklar her fm:msal durum tablosu doneminde g<izden gegirilmekte
ve
rylarevize edilmektedir.
S*tt A"dh Y"k ml"lffi",
Taahhflt ve qarta balh
neticesine balh duruml
veya belirsizlik tagrma
gergeklegmesi
yiikiimliiliikler
yakrn goziiken
tler veya
olugaci
or9 olarak ka'but editmektedir. Ancak gelecekte gergeklegmesi kesine
tilgiilebilen gelir ve karlar finansal tablolarayansrtrlmaktadr.
Kiralama iqtemteri
$irket- Kiraa olarak
Finansal Kiralama
girket'in kiracr olduflu durumda ilgili varhsrn makul
degeri ile
diigiik olam iizerinden varhklarda "mad-cli duran var]rklar,,
kaynaklanan borglar ise yiikiimliiltiklerde "finansal tiraruma
Finansal kiralama borglan, ilgili maddi duran varhfirn satrn alma de[eri
tizerinden konsolide finansal tablolara
yansrtrltr' Kira sdzlegmesinden dofian faiz odemel"ii ir", kira ddnem"i
boyunca kar;;y; zarar tablosunda gider
olarak gosterilir.
Faaliyet Kiralamasr
Miilkiyete ait risk ve getirilerin tinemli bir krsmrrun kiralayana ait oldugu kiralama
iglemi, igletme kiralamasr
olarak smrflandfrlrr' igletme kiralarr olarak (kiralayanian ahnan teqvikler
dtigiilaunen sonra) yaprlan
tidemeler, kira dtinemi boyunca doFusal y<intem ile kai veya zarar
tablos""rgia"tir** kaydedilir. ' '
ABD ADA F.AGII/I5IZ DEi!ETiN4 A.S.
Qkdy
-13-
SlfA
Iell€fZT2)
Ba krrl<i
A-14 A Blok
t3akrrkoy--ISTA\lDU L
9,1(rsrrn
T '10 68 Fax: 0(21 2) 381 63 58
00'l 723 3i-l ll'O: 812211
V D.
ricmnriANoNiM $inXnri
METSA KTYMETLi Vrannxr,nn
31 ARALIK 2013 ve ZOIZ rafUfnrnn SONA EREN mSAp
DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOLARA iLi$KN opNorran
(Tutarlar aksi belirtilmedikge Tiirk Lirasr .TL, olmak ifade edilmiqtir.)
Gelir Tahakkuku
Gelirler oluqtu[unda tahakkuk esasrna gcire muhasebeleqtirilmektedir. Net satrglar, iskontolar ve iadeler
diigiildiikten sonra dcinem iginde satrlan mamullerin fatura tutarlannr igermektedir.
iliqkiti Taraflar
Agalrdaki kriterlerden birinin varhlrnd4 taraf girket ile iligkili sayrlr,
(a) Soz konusu tarafin, doSrudan ya da dolayh olarak bir veya birden fazla araayoluyla,
(i) igletmeyi kontrol etmesi, igletme tarafinian kontrol edilmesi ya da igletme ile ortak kontrol
altrnda bulunmasr
(
(
(
aynr ig dahndaki ba$h ortakht<hr aahit olmak i.izere);
olmasmr sallayacak paymm olmasr; veya
atrip olmasr;
(b) Tarafin, girket'in bir igtiraki olmasr,
(c) Tarafin, $irket'in ortak girigimci oldu[u bir ig ortakhfir olmasr,
(d) Tarafin, $irket'in veya ana ortakhfirnrn kilit yonetici personelinin bir iiyesi olmasr,
i olmasr,
veya (d) ya da (e)'de bahsedilen
dugu bir igletme olmasr veya
(g) Tarafin, igletmenin ya da iqletme ile iligkili taraf olan bir iqletmenin gahganlarrna iqten
ay1lma sonrasrnda
saflanan fayda planlan olmasr, gerekir.
ni$kili laraflarla yaprlan i$lem, iliqkili taraflar arasmda kaynaklarmrn, hizmetlerin ya da yiikiimliiliiklerin
bir
bedel kargrh$r olup olrnadr[rna batalmaksrzrn transferidir. $irket, iliqkili taraflanyla- olalan faaliyetleri
gergevesinde iq iliqkilerine girmektedir.
Yabancr Para Cinsinden Varhk ve Borglar
Yabancr para iqlemleri, iglem tarihindeki cari kurlardlan muhasebelegtirilmektedir. yabancr
para cinsinden
kayrtlara geqirilmig olan aktif ve pasif hesaplar donem sonlanndaki kurlar esas alnarak
degerlemeye tabi
tutulmaktadr. De[erleme igleminden do[an kur farklarr kambiyo kan veya zarun olarak iu,
u"yl ,iru,
tablosuna yansrtrlmaktadrr.
Donem sonlannda kullanrlan ddviz kurlarr agaSrdaki gibidir:
USD
EURO
31.12.2013
31.12.2012
2,1343
2,9365
I,7826
2,35I7
X'inansal Bilgilerin Biiliimlere Giire Raporlanmasr
Raporlanabilir b<jliim, bciliim bilgileri agtklanmasr zorunlu olan bir endiistriyel bcjliim veya
cofrafi boliimdtr.
anabilir brjliim olarak belirlenebilmesi igin gereklilik;
gterilere
eklegtiril
girket drgr
hasrlatmm,
10'unu olugturmasr, veya kar veya zatarla sonuglanan
bcjliim sonucunun' kar elde eden bijliimlerin toplam sonuglarr ile zarar eden boliimlerin toplam
.onnglu.-mutlak anlamda biiyiik olanrmn en az%oI}'una isabet etmesi, veya briltim varlftlanmn, ttim
bolrirnlerinioplam
varlrklannm en azYoI}'unt olugturmasrdrr. $irket igi boliimlere gore raporlama yaprlmamrgtrr.
ABD ADA BAGtMStZ ri[NETiM A,$.
-r4-
ricannri aNoxiu ginxnri
METSA rflyMETLi MADENLTn
31 ARALIK 2OI3 VE ZOTZ TAIUTiNIB SONA EREN I{ESAP
ooNsMiNE air FiNaNSAL TABLOLARA iri$riN t)ipNorran
(Tutarlar aksi belirtilmedikge Tiirk Lirasr .TL, olarak ifade edilnigrir.)
Qahganlara Sa$anan Faydalar / Krdem Tazminatlan
Krdem Tazmtnatr
$irket, mevcut ig kanunu gere$ince, en
azbi yrl hizmet
verdikten sonra emeklilik nedeni ile igten ayrrlan veya
istifa ve kotii davranrg drgrndaki nedenlerle igine son verilen personele belirli miktarda krdem tazmnitt
ddemekle yiiktimliidiir. Bu yiikiimliiliik gahqrlan her yrl igin, 31 Arahk 2013 taihi itibariyle, azami 3.254,44 TL
(31 Araltk 2012: 3.033,98 TL) olmak izere,30 giinltk toplam briit iicret ve di[er haklar esas almarak
hesaplanmaktadrr.
$irket, iligikteki konsolide finansal tablolarda yer alan Krdem Tazmina:nkargrh[rn1 $irket,in personel hizmet
stiresini tamamlama ve krdem tazminattnahakkazanma konularrnda gegmig yrllardakazandrjr deneyimlerini
baz alaruk hesaplamrg ve finansal durum tablosu tarihinde etkin faiz ve enflasyon oranlarr .Jor"rndu ortaya
grkan iskonto orant ile iskonto etmigtir. Hesaplanan aktiieryal kazang/ (kayrp) diqrndaki tiim kazang
ve kayrpiar
konsolide kar veya zarar tablosuna, aktiieryal kazang / (kayrplar) ise konsolide ozkaynak deliqim tabl|suna
yansrtrlmrqtr.
Finansal durum tablosu giiniinde kullanrlan temel varsayrmlar aqagrdaki gibidir:
31.12.2013
31.12.2012
K:20 Yrl
K:20 Yrl
E:25 Yrl
3.034TL
Ongririilen Qahqma Siiresi
Krdem Tazmina1.:Tavanr
F,:25
Yl
3.254TL
iskonto Oran(%o)
FaizOrun(Yo)
Enflasyon Orart (o/o)
9,40
J,62
76,29
12,25
6,30
4,30
Soslzal Sigortalar Primleri
$irket, Sosyal Sigortalar Kurumu'na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ddemektedir. $irket,in, bu
primleri odedigi siirece bagka yiiktimliiliilii kalmamaktadrr. Bu primler tahakkuk
gore itgiti
dcinemlere personel giderleri olarak yansrtilmaktadr.
"rurrnu
Kar Paylarr
Kar payr alacaklarl $irket'in iqtiraklerinden elde etti$i kar paylan temeffiniin tahsil etme hakkr dogdugu
zaman gelir kaydedilir, kar payr cidemeleri ise ilan edildLikleri dcinemde kardan da$rtrm olarak gristerilir.
Odenmiq Sermaye
Adi hisse senetleri rizkaynaklarda srnrflandrtltrlar. Yeni hisse senedi ve opsiyon ihracryla iligkili maliyetler,
vergi etkisi indirilmiq olarak tahsil edilen tutardan diigi.ilerek )zkaynaklarda gdsterilirler.
P aylara
P
itiqkin Primler / iskontolar
aylar a iliqkin primler, iskontolar bulunmamaktadn.
ABD ADA BAI.iI[ViSi,i ilEi\J:Tii\ii A,5
Ata$4r 9.Krsrrri A l4 A plrk
Ilasrlat
rel o(9+2ft6i
Bakrrkoy
-
15-
EJ3+/rr koy .lSlTii\BU L
68 Fax; 0(21 2) jB I 63 68
. 001 72i
lt'O: B1?-Z2i
l3l
METSA KTYMETLi ryr.qDnNl.nn
31
ricnnrri
lNoNiVr ginxnri
ARAL
P
nONBn,tiNg
LAR
(Tutarl
Gelirler, gelir tutarurrn giivenilir gekilde belirlenebilmesi ve iglemle ilgili ekonomik yararla'n girket,
e
akmasmm muhtemel olmasr iizerine ahnan veya ahnabilecek bedelin gergefe uygun
de[eri iizerinden
tahakkuk esaslna gtire kayrtlara almr. Net sahqlar, mLal satrqlanndan iadelu"-ro:trg iskontotarinrn
diigiilmesi
saflg gelirleri, haberlegme ve telekomiinikasyon kapsamma giren
le bu faaliyetlere iliqkin malzeme, cihazlarn ahm satmlarmdan ve servis
Mallann Satrsr
Mallarrn sattgmdan elde edilen gelir, agalrdaki qartlar karqrlandr[rnda muhasebeleqtirilir:
- $irket'in miilkiyetle ilgili tiim <jnemli riskleri ve kazanrml an alrctyadevretmesi,
- $irket'in miilkiyetle iligkilendirilen ve siiregelen bir idari katrhmrnrn ve satrlan mallar iizerinde
etkin bir
kontroliiniin olmamas r,
- Gelir tutanmn giivenilebilir bir gekilde olgiilmesi,
- Iqlemle iliqkili olan ekonomik faydalarrn iqletmeye akrgmrn olasr olmasr,
- iglemden kaynaklanacak maliyeilerin giivenileuiiir tir gekilde dlgtilmesi.
Hizmet Sunumu
Hizmet sunumuna iligkin bir iglemin sonucunun giivenilir bigimde tahmin edilebildifi
durumlarda, iqlemle
ilgili hasrlat iqlemin finansal durum tablosu tarihi itibariyle tamamlanma d:irzeyi dikkate alnarak finansal
tablolara yansrtrhr. Aqaprdaki kogullarrn tamamrnrn varhgr durumunda, iqleme iligkin
sonuglann giivenilir
bigimde tahmin edilebildili kabul edilir:
- Hasrlat tutannrn gilvenilir bigimde dlgi.ilebilmesi;
- Iqleme iliqkin ekonomik yararlannigletme tarafindan elde edileceginin
muhtemel olmasr;
- Finansal durum tablosu tarihi itibariyle iqlemin tamamlanma diizelinin giivenilir
bigimde
dlgiilebilmesi; ve
- iqlem igin katlanrlan maliyetler ile iglemin tamamlanmasr igin gereken
maliyetlerin giivenilir bigimde
olgiilebilmesi.
Faiz Geliri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen rimrii boyunca ilgili finansal varlktan
elde edilecek tahmini
nakit giriqlerini soz konusu varhsrr kayrth degerine indtgeyen efbktif fatz oran
nispetinde ilgili donemde
tahakkuk ettirilir.
Temettti ve DiEer Gelirler
Hisse senedi yatnmlarrndan elde edilen temettii geliri, hissedarlarrn temettiiyii
tahsil etme hakkr do$dugu
zamar. finansal tablolara yansrtilr.
Diler gelirler, hizmetin verilmesi veya gelirle ilgili
yaprlmrg olmasr, gelir tutarrnrn gtivenilir qekilde
akmasmm muhtemel olmasr iizerine alman veya
gore kayrtlara almr.
unsurl
belirleneb
ahnabilec
i, risk
ilgili
e
defieri
Devlet Tepvik ve Yardlmlarr
ABD ADA BAGiMSIZ DEN[TiiVI A,5.
-16-
Atakov 9, (rsrirr /t-14 A Dlo"
Ir koy- i5'i-/\N BU L
Telr
0 68 Faxr 0(21 2) 381 63 68
Bakr
001 723 333 li'O; E122_21
METSA KTvMETLI vmunNr-nn
ricnnnri lNoNivr ginxnri
31 ARALIK 2013 ve 2012 TARIHNB SONA EREN I{ESAP
oOxBuiNB air FTNANSAL TABLoLAna irigrN oipNorraR
(Tutarlar aksi belirtilmedikge Ttirk Lirasr
'TL'
olarak ifade edilmigtir.)
Devlet tegvik ve yardrmlan, bir iqletmeyi devlet yardrnr olmadan yapmayacapL bir takrm iqlere girebilmesini
teqvik etmek amactyla veya di[er nedenlerle yapian iglemlerdir. Devlet yardrmr, devletin bir iqletmeye veya
igletme grubuna belirli kriterleri yerine getirmeleri gartryla, ekonomik fayda saSlamasr amacryla-yaptigr
iqlemleri; devlet tegvikleri, <inceki donemlerde veya gelecekte igletmenin esas faaliyet alanr ile itgiti titirti
kriterlere uymu$ veya uyacak olmasr kargrhfirnda, devletin igletmeye transfer etti[i ekonomik kaynaklarr ifade
etmektedir.
Makul de$erleri ile izlenen parasal olmayan devlet tegvikleri de dahil olmak iizere tiim devlet tegvikleri, elde
edilmesi igin gerekli qartlann iqletme tarafindan yerine getirilecegine ve tegvikin igletme tarafindan elde
edilece[ine dair makul bir gtivence olugtu[unda konsolide finansal tablolara almr.
f inansal Durum Tablosu @ilango) Tarihinden Sonraki Olaylar
Finansal durum tablosu tarihinden sonraki olaylar; kara iliqkin herhangi bir duyuru veya difier segilmiq
finansal bilgilerin kamuya agrklanmastndan sonra ortaya grkmrg olsalar bile, finansal durum tablosu tarihi ile
finansal durum tablosunun yayrml igin yetkilendirilme tarihi arasmdaki ttim olaylarr kapsar.
$irket, finansal durum tablosu tarihinden sonraki dtizeltme gerekrtiren olaylann ortaya grkmasr durumunda,
finansal tablolara alman tutarlarr bu yeni duruma uygun qekilde diizeltir. Finansal durum tablosu tarihinden
sonraki diizeltme gerektirmeyen olaylar, dnemli olmasr durumunda, finansal tablo dipnotla'nda
agrklanmaktadrr.
Pay Baglna Kazang
Kar veya zarar tablosunda belirtilen pay baqma kazang, net donem kanrun ilgili donem igerisinde piyasada
mevcut bulunan hisse senetlerinin a$rrhkh ortalama saymma bciliinmesi ile bulunmugtur.
Tiirkiye'de qirketler, mevcut hissedarlanna birikrniq karlarrndan ve cizsermaye enflasyon diizeltme
farklanndan, sermayedeki paylarr oranmda pay daSrtarak (bedelsiz pay) sermayeleiini arttraLilirler. Bu tip
bedelsiz pay da[rtrmlan, pay bagrna kazang hesapl nalannda, ihrag edilmiS pay gibi de[erlendirilir. Buna
gore, bu hesaplamalarda kullanrlan agrrhkh ortalama pay sayrsl, sdz konusu puy r"nidi dafirtrmlarrnm
gegmige doniik etkileri de dikkate almarak bulurunaktadr.
Nakit Akrq Tablosu
$irket, net varhklarrndaki de$igimleri, finansal yaprsmr ve nakit akrqlanmn futar ve zamanlamasrnr defiiqen
gartlara grire ytinlendirme yetene[i hakkrnda finansal tablo kullanrcrlarma bilgi vermek iizere,
nakit-atr'
a, dcineme iliqkin nakit akrqlarr igletme, yatrrm ve finansman
raporlanr. igletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akrglan,
akrqla rnr gcisterir. Yatnrm faaliyetleriyle ilgili nakit akrglarr,
$irket'in yatrtm faaliyetlerinde (duran varltk yatrnmlarr ve finansal yattrmlar) tuhnargr v-e elde etti[i nakit
aktqlannr gdsterir. Finansal faaliyetlere iligkin nakit akrglan, $irket'in finansal faaliyetlerde kul-landrgr
kaynaklarr ve bu kaynaklarrn geri odemelerini gosterir. Nakit ve nakit benzeri de$erler, ,rakit rre vadesiz banka
mevduafi ile tutarr belirli nakde kolayca gevrilebilen krsa vadeli, ytiksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya
daha krsa olan
yatnmlarr igermektedir.
3. ORTAK KONTROLE
TABi igr,nrnm BiRLE$MELERj
Yoktur (31 Arahk 2012 - Yoktur).
4.
ABD ADA BAGII\45I;{
DidER igr,nrnmr,ERDnrd pAyLAR
Tel:
B
-r'7-
F.}Ei'JETiTVt
A.:;
1 63 68
))21
METSA KTYMETLi VrnnnNl,nn
ricannri
nNoNirvr
ginxnri
31 ARALIK 2013 ve 2012
DONEMnIE AiT FINANSAL
(Tutarlar aksi belirtilmedikge
$irket, istanbul Altrn Borsasr (Krymetli Maden Aracr Kurumlarr)'na 03.04.2013 tarihi itibariyle
beeheri
Krg.'tan | .493 .7 67 pay kargrh[r 164 iiye kayrt numarasr ile ortak olmugtur.
31
BaEh Menkul
Krymetler
l,ay
Istanbul Altrn Borsasr C Grubu pav
Toplam Odenmi$
Arahk 2013
Adedi
r.493.767
Sermaye
I
31 Aratrk 2012
TL
pay
Adedi
TL
r4.938
.495.767
14.93g
dZKAYNAK YoNTEMivT,n DEGERLENEN YATIRIMLAR
5.
Yoktur (31 Arahk 2012 - yoktur).
r.
ir,igrir,i ran,lr
AqTKLAMALART
31 Aralrk 2013 ve 2012 taihleri itibariyle finansal durum tablosunda
bulunan iligkili taraf bakiyeleri aqa[rdaki
gibidir;
01 Ocak -
3l Arahk
2013
Kira
Kira
aoat
.--
itiskiti Taraf
Saim KALMAZ
2 800
(31 Arahk 20t2 - yoktur).
7.
NAKIT VE NAKiT BENZERLERi
31 Aralrk 2073 ve 2}12tarthleri itibariyle nakit ve nakit benzerlerinrin
detayr aga[rdaki gibidir;
Kasa
TL
Bankalar
31.12.2013
31.12.2012
1.800
77.351
1.800
77.351
2.936.501
2.910.116
Vadesiz TL Mevduat
7.1
Vadesiz Usd Daviz Tevdiat
1
Vadesiz Euro Ddviz Tevdiat
Toplam
38
2.936.500
20
2.902.958
2.938.301
2.987.467
f
ABD ADA SAfi$VrsrZ DrruETiM A.E,
-
18-
Te
16368
22?.1
1
METSA KTvMETLi MADENLER TicAREri
31
ginrcri
ARALIK 2013 VE 2012 TARiHiNDE SONA EREN IIESAP
air TINaNSAL TABLoLARA iri$rN npNorran
rONBuiNs
(Tutarlar aksi belirtilmedikge Tiirk Lirasr
S.
llqoNiM
.TL' olarak ifade edilmigtir.)
FiNANSAL YATIRIMLAR
Yoktur (31 Arahk 2012 - Yoktur).
9.
FINANSAL BORqLAR
Yoktur (31 Arahk 2012 - Yokfur).
Uzun Vadeli Finansal Borglar
Yokhr
10.
(31 Arahk 2012 - Yoktur).
TiCARi ALACAK VE BORqLAR
Yoktur (31 Arahk 2012 - Yoktur).
Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
Yokhr (31 Arahk 2012 - Yokhr).
Krsa Vadeli Ticari Borglar
Yoktur (31 Arahk 2012 - Yoktur).
Uzun Vadeli Ticari Borglar
Yoktur (31 Arahk 2012 - Yokrur).
11.
DieER ALACAT(LAR YE BORCLAR
31 Aralrk 2013 ve 2012
Krsa Vadeli
tathleri itibariyle diler alacaklann detayr aqagrdaki gibidir;
Di[er Alacaklar
31.r2.2013
DiEer Alacaklar
31.12.2012
399
399
Uzun Vadeli
Difer Alacaklar
Yoktur (31 Arahk 2012 - Yokrur).
Krsa Vadeli
Di[er Borglar
31.12.2013
31.r2.2012
ABD ADA tsActMStZ DENETIM A,$,
-19-
rer
1 63 58
2221
METSA KTvMETLi MADENLER TicARETi ANoNiM
ginxnri
31 ARAUK 2OI3 VE ZOTZ TARIHiNOE SONA EREN I{ESAP
DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLoLARA iri;rcN oipNorran
(Tutarlar aksi belirtilmedikge Ttirk Lirasr .TL, olmak ifade edilrniqtir.)
Iligkili
T
arafln a Kira
B
orglarr
2.800
2.800
Uzun vadeli difer borglar
Yokhrr (31 Aralft 2012 - Yoktur).
12.
QALI$AIILARA SAGLANA}I FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR
31 Aralrk 2013 ve 2012 tarrhleri itibariyle gahganlara saglanan faydalar kapsamurdaki borglann
aqa[rdaki gibidir;
31.12.2013
31.12.2012
4II
756
683
592
1.094
1.348
Odenecek Personel Vergileri
Odenecek Sosyal Giivenlik Kesintileri
13.
detayr
STOKLAR
Yoktur (31 Arahk 2012 - Yokrur).
14.
pE$iN Onnm,rlg GiDERLER vE ERTELENMi$
GELiRLER
Yoktur (31 Arahk 2012 - Yokrur).
15.
MADDi DURAN VARLIKLAR
31 Aralrk 2013 ve 2012tatrhlerinde sona eren hesap ddnemindeki maddi duran varhk
hareketleri aqalrdaki
gibidir;
Maddi Duran Varhklar
01.01.2013 Girig
3I.12.2013
QrluS
Demirbaglar
9.645
0
0
9.645
Ioplam
9.645
0
0
9.645
Birikmiq Amortismanlar
Demirbaglar
6.681
1.164
foplam
\et Defer
6.681
1.164
0
7.845
2.964
-r.164
0
1.800
Vladdi Duran Varhklar
01.01.2012 Giriq
7.845
31.I2.2012
Qilaq
Demirbaglar
9.64s
C
c
9.645
Ioplam
9.64s
0
0
9.645
ABD ADA BAGIMSIZ DENETIM A.5'
-20-
METSA KTYMETLI MADBNLBR TiCARBTi
31
atONiM $iRKETi
ARALIK 2OI3 VE 2012 TAITIHiNNN SONA EREN IIESAP
AiT FiNANSAL TABLOLARA irigriN DipNorLAR
oolBunw
(Tutarlar aksi belirtilmedikge Ttirk Lirasr
.TL' olarak ifade edilmiltir.)
irikmig Amortismanlar
16.
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Yoktur (31 Arahk 2012 - Yoktur).
17.
DEVLET TE$ViK VE YARDTMLART
Yoktur (31 Arahk 2012 - Yoktur).
18.
KAR$rLI<LAR, KO$ULLU VARLTK \rE yiJKiit\/tl,ill,trrr.nn
31 Aralrk 2013 ve 2012 tauhleri itibariyle karqrhklar, koqullu varhk ve
ytikiimliiliikler aga[rdaki gibidir;
Kargrhklar
Yokhr (31 Arahk 2012 - Yoktur).
Davalar
Yoktur (31 Arahk 2012 - Yoktur).
Kogullu Varhklar
Yoktnr (31 Arahk 2012 - Yoktur).
Kogullu Yiikiimliiliikler
Yoktur (31 Aralft 2012 - Yokrur).
Teminat Mektuplarr
Yoktur (31 Arahk 2012 - Yoktur).
19.
QALI$ANLARA SACLANAN F'AYDALARA iI,igTiN KAR$ILIKLAR
31 Aralrk 2013 ve 2072 tarthleri itibariyle gahganlara sa$anan faydalara iligkin kargrlklar
aga[rdaki gibidir;
Qahganlara Sa[Ianan Krsa vadeli tr'aydalara itiqt<in Karqrhklar
Yoktur (31 Arahk 2012 - yoktur).
Qahganlara saflanan uzun vadeli faydalara itigkin kargrhklar
31 Aralrk 2013 tarihinde karqrhk, her hizmet yrh igin maksimum 3.254,44 TL olmak iizere
30 gtinliik iicret
iizerinden ve emeklilik ya da ayrrhq tarihindeki oranlar kullanrlarak hesaplanmaktadrr (31
iralk 2012:
3'033'98 TL)'
ABD ADA aRolivt:;t;r ui:i\.iii r-iivi r{.!.
Ala ki)',
_21_
r.,u
1r
i(tstt'
^.i(/^lr?li',;
o,
,J,rii,rt
,3!r,l,-i]
METSA KTYMETLi UannNl,nn
ricann'ri
ANoNiM
$inxnri
DR
$irket' 3l Arahk 2073 ve 2012 tarthlerinde sona eren hesap donemlerine ait konsolide finansal
tablolanna,
yukarrda belirtilen esaslara dayanarak beklenen enflasyon
orunr lr" reel reeskont oranr kullamlarak finansal
durum tablosu giin
'HesaPlanan
aktiieryal karani I
da' aktiieryal
kazangl (kayrplar) i
Finansal durum tablosu giiniinde kullanrlan temel varsayrmlar agalrdaki
gibidir:
Ongoriilen Qahgma Siiresi
Krdem TazminatrTavanr
iskonto Oranr (%)
Faiz Oran (o/o)
Enflasyon Oram (%o)
31
Aralft
31.12.2013
31.12.2012
K:20 Yrl
E:25 Yrl
K:20 Yrl
E:25 Yrl
3.034 TL
3.254TL
9,40
r6,29
7,62
12,25
6,30
4,30
2013 ve 2012 tanhleri itibariyle uzun vadeli krdem tazminahkarqrhpr
aqa[rdaki gibidir:
31.12.2013
Uzun Vadeli Krdem T azminahKarsrhklarr
20. DiGER DOI\-EN
31.12.2012
13.713
6.853
t3.713
6.853
VARLIKLAR VE VtN<tirrrr,irr-tlKr,nR
31 Arahk 2013 ve 2012 tatthleri itibariyle
diler varhklar ve yiikiimliiliiklerin detayr aga[rdaki gibidir;
Difer Diinen Varhklar
Devreden
KDV
31.12.2013
31.12.2012
10.441
8.347
10.441
8.347
31.12.2013
31.12.2012
Difer Krsa Vadeli Yiikiimliiliikler
Odenecek Vergi ve Fonlar
769
351
769
351
ABE ADp. fiA$itvrstz DEr\t[TiM A"$.
.)a
Tel:
B
1 61 6E
t-22l
METSA KTvMETLi vrmnivr,nn
31
ricmnri aNoxiu ginxnri
ARALIK 2OI3 VE ZOTZ rANirMqDE SONA EREN HESAP
n6NeuiNs air rrNaNSAr TABLoLARA irigriN oipNorran
.TL'
(Tutarlar aksi belirtilmedikge Tiirk Lirasr
21. SERMAYE, YEDEKLER VE NiCNN oZTATNVIK
olarak ifade edilmiqtir.)
KALEMLERi
21.1 Odenmip Sermaye
$irket'in 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle sermaye yaprsr agafirdaki gibidir:
31
Saim
KALMAZ
Metin Mehmet OZBn
Nusret Mansur YILMAZ
Mevsim Oznn
FidanKALMAZ
Arahk 2013
31 Arahk 2012
49,00
48,00
1.440.000
r.440.000
48,00
48,00
1.440.000
1.440.000
2,00
60.000
2,00
60,000
1,00
30.000
1,00
30.000
1,00
30.000
1,00
30.000
$irket'in 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle sermayesi 30.000 adet paydan olugmaktadrr. (31 Aralk
2012:30.000 adet pay). Paylann itibari de[eri pay baqrna 100 TL'dir. (31 Arahk 20T2:100 TL).
21.2 Gegmig Yrflar Kar I ZaraLrlaLrr
Ttirk Ticaret Kanunu uyarmca yasal yedekler birinci ve ikinci yedek akgelerden olugmaktadrr. yasal yedekler
$irket'in nominal <idenmig sermayesinin%o2}'sine ullagmcaya kadar, net donem ku.rnrn %5'i birinci yasal
yedekler olarak ayrrlmaktadrr. ikinci yasal yedek ise, $irket'in odenmig sermayesininYo1'tnintizerindeki
tiim
kar da[rtrmrmn iizerinden%:ol0 oranmda aynlmaktadrr. Tiirk Ticaret Kanunu'na gcire, yasal yedekler odenmig
sermayenin %050'sini gegmedikleri siirece dagttiramzz. fakat kar yedeklerinin tiikendili noktada zararlarr
kapatmak igin kullamlabilirler.
OTkaylak enflasyon diizeltmesi farklan ile olalaniistii yedeklerin kayrth delerleri bedelsiz sermaye artrrmr;
nakit kar da[rtrmr ya da zatar mahsubunda kullamlabilecektir. Ancak Ozkaynak enflasyon diizeltme farklarr,
nakit kar da$rtrmrnda kullanrlmasr durumunda kurumlar versisine tabi olacaktr.
31.12.2013
Gegmiq Yrllar Karr
Gegmig Yrllar Zaran
22
3r.12.2012
43.864
43.864
(43.s46)
(5.s64)
318
38.300
_IIASILAT VE SATISLARIN MALIYETi
22.1 Ilasrlat
31 Aralrk 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dcinemlerine ait hasrlat'm detayr agaprdaki gibidir;
ABD ADA BAdtMS!{: I}Ei!ETitvi A.$.
Blok
-23-
I\]BU
0
Ba
Tel:
L-
2) 381 6-i 58
O
812,2?-i
METSA KTyMETLi
31
umrxr-nn ricannri aNoNivr ginrnri
ARALIK 2OI3 VE 2012 TARIHINOB SONA EREN I{ESAP
air TNaNSAL TABLoLARA irigrN nipxorran
nOunuiNe
(Tutarlar aksi belirtihnedikge Tiirk Lirasr ,TL, olarak ifade edilmigtir.)
Yurtigi Satrglar
01.01.-
01.01.-
3r.12.20t3
3r.I2.2012
r.049.894
980.8s0
22.2 Salliglann Maliyeti
3l Aralrk 2073 ve 2012 tarihlerinde
gibidir;
Satrlan Ticari Mallar
sona eren hesap dcinemlerine ait sahglann maliyetinin detayr aqalrdaki
Maliveti
01.01.-
01.01.-
31.12.2013
31.12.2012
(1.0s0.147)
(981.023)
lann Mali
23.
NiTEl-ixr.nniNn cORE cinnnr-nn
23.1 Genel Yiinetim Giderleri
3l
Aralrk 2013 ve 2012 tarlhlerinde sona
eren hesap d<inemlerine
agaSrdaki gibidir;
Personel Giderleri
Kira ve Aidat Giderleri
Haberlegme Giderleri
Danrgmanhk Giderleri
Vergi, Resim ve Harglar
Amortisman ve itfa Payr Giderleri
DiEer Giderler
ait genel ycinetim giderlerinin detay
01.01.31.12.2013
3r.r2.20t2
(2e.827)
(30.27e)
(s.2s0)
(s.250)
01.01.-
(1 14)
(r.2r4)
(402)
(8s4)
(r. i 64)
(1.831)
(r7.22s)
(2.112)
23.2Pazarlama, Safip ve Dafrtrm Giderleri
Yoktur (31 Arahk 2012 - Yoktur).
24. ESAS
F'AALIYETLERDEN NiGNN GELIR / GIDERLER
24.1 Esas Faaliyetlerden
Difer Gelirler
ABD ADA F,AGiMSIZ
a/l
tiil\i['ilivl A.r
METSA KTYMETLI vrnnnNr,nn
31
ricannriANoNivr $inxnri
ARAL
nouevwe
R
(Tutarl
31 Aralft 2073 ve 2012 taihlerinde sona eren hesap dcinemlerine ait esas faaliyetlerden diler gelirler
agalrdaki gibidir:
Kambiyo Karlarr
Di$er Gelir ve Karlar
24.2 Esas Faaliyetlerden
01.01.-
3r.12.2013
3r.12.2012
494
14.938
793
15.432
793
Difer Giderler
31 Aralrk 2013 ve 2012 tarthlerinde sona
agalrdaki gibidir:
eren hesap dcinemlerine
ait
esas faaliyetlerden di$er giderler
Krdem T aztninat.;r Karqrhk Gideri
25.
01.01.-
01.01.-
01.01.-
31.12.2013
31.12.2012
(13.7r3)
(6.8s3)
YATIRIM FAALiYETLERIIIDEN GELIR / GiDERLER
25.1 Yatrrrm X'aaliyetlerinden
Gelirler
Yoktur (31 Arahk 2012 - yokhr).
25.2 Yatrnm Faaliyetlerinden Giderler
Yoktur (31 Arahk 2012 - Yokhr).
26.
T,iNANSMAN GELIR / GIDERLERi
26.1 Finansman
Yokhr
(31
Aratk
Gelirleri
2012 - Yoktur).
26.2 Finansman Giderleri
Yoktur (31 Arahk 2012 - yokhr).
27.
VERGi VARLIK \rE YIIKtIMLINITXT,NNI
Ertelenmi; Vergi
$irket'in ertelenmiq vergi aktifi ve ytikiimliili.igti UFRS'ye grire hanrlanan konsolide finansal tablolar ire
$irket'in yasal kayrtlarr arasrndaki gegici farklardan oluqmaktaJr. Bu farklar UFRS ve vergi amagh hazrlanan
tablolarda gelir ve giderlerin deliqik raporlama dcinemlerinde vergilendirilmesinden kaynaklanmaktad*.
ABD ADA BAGTMSTZ DENET|M A.$.
-25-
Tel:
B
1 63 68
2221
METSA
31
KrruETLi ulnnxr,nn
ARALIK
2013
DONEMiNE AiT
ricmnri
aNoNiu Sinxrri
ve20t2
FD{ANSAL
AR
(Tutarlar aksi belirtilmedikqe
Finansal durum tablosu tarihleri itibariyle birikrnig gegici farklar ve ertelenen vergi
yiikiimliiliiklerinin yiirtirli.ikteki vergi oranlan kullanrlarak hazrlanand6kiimii aqalrdaki gibidir:
31 Arahk 2013
Ertelenen
varlk
ve
31 Arahk 2012
Toplam Ertelenen Vergi
Toplam
Gegici
Gegici Vergi Varhfr/
Farklar ryiikUmlii
Varhfir/
Farklar (Ytik[mliilUgii)
Ertelenen Vergi Varhklan:
Krdem T azmtna,'r KarEthgr
M. ve M. Olmayan D. Varhk Amort. Farklarr
13.lt3
801
2.840
4.004
2.743
6.853
t.37
17.717
3.543
9.693
1.939
568
|
Ertelenen Versi Yiikiimliiliikleri:
Diger
E
rtelenen Vergi Yii kii
mliiliikleri
Net, Ertelenen Vergi Varhklan /
(yiikiimtiiliikleri)
31 Aralrk 2013 ve 2012 taihlerinde sona eren hesap donemlerine ait kar
veya zarar tablosunda bulunan vergl
gelir / (giderleri) agaSrdaki gibidir;
Donem Vergi Gelir / (Gideri)
Ertelenmig Vergi Gelir / (Gideri)
01.01.-
01.01.-
31.12.2013
31.12.2012
(1.e01)
3.543
1.939
r.642
t.g3s
Kurumlar Vergisi
${tel,.Tiirkiye'de gegerli olan kurumlar vergisine tabidir. $irket'in cari dcinem faaliyet sonuglarrna iligkin
tahmini vergi yiikiimliiliikleri igin ekli konsolide finansal tabltlarda gerekli
kargrlklar
ayrrlmrqt'.
V
ari kazancrn tesPitinoe
vergiye tabi
!<yayOln,
irde kullamlan yatrrm
gi
ol
in
ABD ADA rtAniivlstz DINETIN4 A.$.
AIrQY g,Krsrrl A-14 I'
l2.lj.ljakr r koy-
-26-
-l
s
Rlok
iANilu
L
fef.ffiASy''a Fnx:0(212)381 b3 68
Bakrrkov,t/.D. cu'l 72:j 333 l'to: '1,\) 2) |
e'6
METSA KIYMETLI MADBNLER TiCARETi ANOMU SiNXNTi
31 ARALIK 2
oOusvriNs
air
AR
(Tutarlar aks
2013 yrlrnda uygulanan efektif vergi oranr % 20 (2012:
o/o
20), dir.
Tiirkiye'de gegici vergi i.iger ayhk ddnemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2013 yi,r
kurum kazatglarrnn gegici vergi donemleri itibariyle vergilendirilmesi aqamasmda kurum kazangia'
iizerinden hesaplanmasr gereken gegici vergi oranr yo 20'd:n (2012: % 20).
f1{kiye'de vergi de$erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir murtabakatlagma prosedtirii bulunmamaktadr.
$irketler ilgili yrhn hesap kapama donemini takip eden ythn I-25 Nisan tarihleri arasrnda (6zel hesap
donemine sahip olanlarda dcinem kapanrqmr izleyen dcirdiincii aym I-25 tarihleri arasrnda) vergi
ve buna baz olan muhasebe
beyannamelerini hazrrlamaktadrr. Vergi Dairesi tarafindan bu beyannameler
kayrtlarr 5 yrl igerisinde incelenerek de[iqtirilebilir.
Kurumlar Vergisi Kanunu'nda kurumlara yonelik istisnalar bulunmaktadrr. Bu istisnalardan
$irket,in
faydalanma ihtimali
olanlar aga[rda agrklanmrgtrr;
Indir il e b ilir mal i z ar arl ar
Tiirk vergi mevzuattna
g<ire beyanname iizerinde gosterilen
mali zararlar 5 yrh aqmamak kaydryla
kurum kazanctndan indirilebilirler. Ancak, mali zarirlar gegmig yrl karlanndan mahsup edilemez.
Gayrimenkul ve istirak Hissesi
Satry
dcinem
Kazana istisnasr
alan igtirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, riighan
kazanglarnn Yo7 5' i kurumlar vergisinden istisnadrr.
sifte bir fon hesabrnda tutulmasr ve 5 yrl siire ile
satrgrn yaprldrgr yrh izleyen ikinci takvim yrh sonuna
az licareti ve kiralamasr ile u$ragan kurumlarm bu
lde ettikleri kazanqlar istisna kapsamr drqrndadrr.
28. PAY BA$rNA KAZANQ
31 Aralrk 2073 ve 2072 tarihlerinde sona eren hesap donemlerine ait nominal
degeri 1
kazang I (zarar) aga[rdaki gibidir:
TL olan pay
01.01.-
Net D<inem Kan I
(Zararl
3r.12.2013
01.01.3r.12.2012
(sr.s72)
(4s.736)
30.000
30.000
Toplam Pay Adedi
29. F,|NANSAL ARAQLARDAI\I
baqrna
KAYNAKLAI\AN nisxl,nnjn NiTnT,iGi vE DUZEYi
Finansal Araglar
Kredi Riski
ABD ADA
Br\fiir*iiZ L)[ii[TiM
A.$
14 A
Tel
-27-
ISTA
,0(21
ll3 i
r
1 63 68
2221
ricnnnri,qNoNirvr ginxnri
METSA KTvMETLi vr,rnnm,nn
31
ARALIK
ndxnvriNs
2OT3 VE ZOTZ
TANiHININ SONA EREN I#SAP
air piNaNSAL TABLoLARA iLi$KN opNorran
(Tutarlar aksi belirtilmedikge Tiirk Lirasr .TL, olmak ifade edilmigtir.)
Finansal aracrn taraflanndan birinin sozlegmeye bagh ytikiimliiltigiini.i yerine getirememesi nedeniyle
$irket'e
finansal bir kayrp olugturmasr riski, kredi riski olarak tammlarur.
$irket, 1rud"ti saflglarmdan kaynaklanan
ticari alacaklarr ve bankalarda tutulan mevduatlarr dolayrsryla kredi riskine marsz kalmaktairr.
$irket
yonetimi miigterilerden alacaklart ile ilgili kredi riskini her bir miiqteri igin ayrr ayn olmak kaydryla kredi
limitleri belirleyerek ve gerektili takdirde teminat alarak riskli g<irdi.igii mtigteriierine ise sadece nakit tahsilat
yoluyla sattq yaparak azaltmal(tadrr. $irket'in tahsilat riski esas olarak ticari alacaklalndan do$abilmektedir.
Ticari alacaklar, $irket yonetimince gegmig tecri.ibeler ve cari ekonomik durum goz ciniine almarak
de[erlendirilmekte ve uygun miktarda giipheli alacak karqrhpr ayrrldrktan sonra finansal durum tablosunda net
olarak gristerilmektedir.
$irket'in 31 Aralft 2013 ve2012tnthleri itibariyle finansal arag ti.irleri itibariyle manrzkaldrlr kredi riskleri
agalrda belirtilmiqtir:
Jl Arahk
Ticari Alacaklar (**)
Diler
iuskiti
.
Iligkili
itigt<ili
2013
Raporlama tarihi itibariyle maruz kahnan
azami kredi riski (A+B+C
Azami riski teminat, vs ile giivence altrna
olmayan
Alacaklar
Bankalardaki
iligriu
Olmayan
Taraflardan Taraflardan Taraflardan Taraflardan
Mevduat
2.936.s01
ahnmrg krsmr
A. Vadesi gegmemiq ya da deler diigUkliifiine
ugramamrg finansal varhklarrn net defter deEeri
2.936.s01
B. Kogullan yeniden gdriiqiilmiiq bulunan, alsi
taktirde vadesi gegmig veya deler diiq[kliigiine
u$amt$ sayrlacak finansal varhklarrn defter
deIeri
C.Vadesi gegmig ancak deger diiqiikltigiine
ulramamrg varhklann net defter de[eri
-Teminat vs ile gilvence alhna ahnmts ktsmt
D.De[er diigtklii[iine ugayan varhklarm net
defter defierleri
-Vadesi gegmis (brilt defter degeri)
- De Eer dii;ilkliigli (-)
Net deperin teminat, vs ile giivence altma
altnmry hsmt
Vadesi gegmemis (briit defter deperi)
Deger diisliiklxigil o
de{erin teminat, vs ile gt)vence altma
ahnmts hsmt
E.Finansal durum tablosu drgr kredi riski iqeren
unsurlar
- Net
(*) B"
alan tabloda yer alan A, B, C, D ve E satrrlarmrn toplammr ifade etmektedir. S<iz konusu
tutarm
belirlenmesinde, alman teminatlar gibi, kredi gi.ivenilirltifinde artrg sa$layan unsurlar dikkate alnmamrgtr.
tamamt miiqterilerden olan teminatsz alacaklardan oluqmaktadrr.
$irket yonetimi gegmi$
ile bulundurarak ilgili tutarlarrn tahsilatrrda herhangi bir sorun ile kargrlaqrtr"aya'"agrn,
Ticari alacaklar (**)
3l Arahk
.
Iligkili
2012
Diler Alacaklar
irieriri
Olmayan
iligkili
Bankalardaki
itistili
olmayan
Taraflardan Taraflardan Taraflardan Taraflardan
maruz kallnan
Mevduat
2.9r0.116
ABD ADA EActt\/iStZ
Dil!tTtM
A.$.
Blok
-28-
NIJU L
Tel
2) 381
'0
53
".1
81222
|
METSA KTvMETLI vmnnnr,r:n
31
ARALIK 2OI3
VE ZOTZ
ricmnri lNoxivr ginxnri
TANNTIMB SONA EREN IIESAP
ooxeuixs air piNaNSAL TABLoLARA iri$rN opNorran
(Tutarlar aksi belirtitnedikge Tiirk Lirasr
'TL' oli*ak
ifade edilmiqtir.)
azami kredi riski (A+B+C+D+E) (*)
Azami riski teminat, vs ile giivence altma
ahnmrs lasmr
A. Vadesi gegmemig ya da d,efier diigiiklti[iine
u[ramamrg finansal varhklarrn net defter deEeri
2.910.116
B. Kogullan yeniden gdrtigiilmtig bulunan, aksi
taktirde vadesi gegmig veya deger dfigiikltgiine
u[ramrg sayrlacak finansal varhklarrn defter
deIeri
C.Vadesi gegmig ancak deger diigtikliigiine
ulramamrg varhklarrn net defter. deleri
-Teminat vs ile gilvence altma almmts lasmt
D.De[er diigiikliigtine ulrayan varhklarrn net
defter deferleri
-Vadesi geqmis (brilt defter defieri)
-Deger diisiiklilgii
o
Net de4erin teminat, tts ile g,iivence alhna
almmq hsmt
(brilt defter deferi)
Deger diistiklil!il o
- Net deperin teminat, vs ile giivence altma
Vadesi gegmemis
alrnmry krsmt
E,.Finansal durum tablosu drgr tcredi riski igeren
unsurlar
(*) Bu alan tabloda yer
alan A, B, C, D ve E satrlarmrn toplammr ifade etmektedir. Sdz konusu tutann
belirlenmesinde, alman teminatlar gibi, kredi giivenilirli[inde artrg saflayan unsurlar
dikkate almmamrgtr.
tamamr miigterilerden olan teminatsrz alacaklardan olugmaktadr.
$irket ydnetimi gegmiq
ilgili tutarlann tahsilatrnda herhangi bir sorun iie kargrlagrk tuyi.ugro,
de bulundurarak
Faiz Oranr Riski
Piyasadaki
fiyatlarrn
nde dalgalanmalar
bu menful krymet
dalgalanmalar, menku
tiim piyasayr etkileyen
faizliborylarkullanarak
yonetmektir
z aranrriski baqhca
esine kargm faiztagryanfinansal varhklann sabit faiz
u varhklann biiyiikliigii ile defiqim gcistermemektedir.
her geyden once girket'in degiqken faiz
sr ise faiz maliyetini' sabit ve de[i$ken
Faiz Oranr Riskine Duyarhhk Analizi
31 Aralrk 2073 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap drinemlerinde girket'in kullandrlr
kredilerin sabit faizli
krediler olmasrndan dolayr, faiz oram riski olugmamuktudr..
Kur riski
Yabanct para varltklar, yiikiimliiliikler ve finansal durum tablosu drgr yiiki.imliiliiklere
sahip olma durumunda
"ortaya grkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski aent. Dcinem iginde
g"rg"tt"f.r,
J6;tdt
ABD ADA l3A'dlMSlZ DENETIM A.5.
-29-
Tel:
B
1 63 68
2221
METsA KTvMETLi urmnNr,r:n
ricmr,ri aNoxiu $inxnri
3 1 ARALIK 2OI3 VE ZO Z rNrirriNIE SONA EREN I{ESAP
o0NBunvs air TTNaNSAL TABLoLARA irigriN nipNorran
T
(Tutarlar aksi belirtilmedikge Tiirk Lirasr
'TL'
olarak ifade edilmistir.)
iglemler, iglem tarihlerinde gegerli olan dciviz kurlarr tizerinden gevrilmigtir. Dovize dayal parasal
varlk ve
yiiktimliiltkler, dcinem sonunda gegerli olan dciviz kullarr iizerinden gevrilmiqtir. Dovize dayahparasal
varlk
ve yiikiimlilltiklerin gevrimlerinden do[an kur kazancr veya zararlan,kar/zarartablosuna yansftrlmrqtr.
31
Aralft
2013 ve 2072 tarthleri itibariyle kullamlan doviz kurlan agafirdaki gibidir:
31.12.2013
USD
EURO
31 Aralrk 2013 tatihi itibariyle
31.12.2012
2,I343
1,7826
2,9365
2,35r7
$irket'in sahip oldulu yabancr para tanrmh varhk ve borglar agalrdaki gibidir:
31
TL Kargrhfr
Fonksiyonel
Para Birimi
l. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal
Varlftlar (Kasa,banka hesaplarr dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varhklar
3. Di[er
4.Diinen Varhklar L+2+3
5. Ticari Alacaklar
USD
Arahk 2013
EURO
2.936.501
1.000.000
2.936.s01
1.000.000
6a. Parasal Finansal Var.hklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlildar
7. Difier
8. Duran
Varhklar
10. Ticari Borglar
I l. Finansal Ytikiimliiliikler
l2a.
P arasal
olan difier yiikiimliiliikler
yiiktimltiliikler
yiikiimli.iltikler (10+lt+l
12b. Parasal olmayan difier
13. Krsa vadeli
14. Ticari Borglar
I 5. Finansal Y iikiimltil i.ikler
16a. Parasal olan di[er yiikiimliiliikler
l6b. Parasal olmayan diger yiiktimluliikler
17. Uzun vadeli yiikiimliiliikler fl 4+15+16
18. Toplam yiikiimliilUkler (13+l
19. Bilanco dr$r tiirev araQlannrn net varhk / yiikiimliiliik
l9a. Hedge edilen toplam varllk tutarr
19a-19b
edilen toplam yiikiimlii liik tutarl
r
para varhVviikiimtiiliik
u (9-18+19
Kalemler Net yabancr para varhL/yiikii.rtirtir. po"fuyonu
(:1+2a+5+6a -10 -ll-l2a-14-15-16a)
22.Diiviz
i icin kullanllan finansal araclarln
23. ihracat
24.itha.t^t
21. Parasal
2.936.s01
2936.501
r.000.000
ABD ADA F,{dlM51i- i}ENi:Tilvi A"$.
-30-
Tel
1 63 68
27)1
METSA
31
Krn{ETLi UAnnxr,nn ricannri .Llvoxitu $inxnri
ARAL
NONEN,IiNE
(Tutml
31 Aralrk 2012 tarlhi itibariyle Ana Ortakhk $irket'in sahip oldugu yabanu para tamml varlft
ve borglar
aga[rdaki gibidir:
3l Arahk
TL Kargrhfr
3. Diger
4.Diinen Varhklar
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal
EURO
2.902.978
1l
r.234.409
2.902.978
11
r.234.409
Fonksiyonel
Para Birimi
l. Ticari Alacaklar
2a.Parcsal Finansal Varhklar (Kas4 banka hesaplarr dahil)
2b. Parasal olmayan finansal varhklar
2012
USD
Varhklar
6b. Parasal olmayan finansal varhklar
7. DiEer
8. Duran
VarLklar
Varhklar
(4
L.234.409
10. Ticari Borglar
I 1. Finansal Yiikiimliiliikler
l2a. Parasal olan diger yiiktimltiliikler
l2b. Parasal olmayan diler ytkiimliilUkler
13. Krsa vadeli yiikilmliitiikler fl0+l l+12
14. Ticari Borglar
I
5. Finansal
Yiikitnluliikler
l6a. Parasal olan di[er yiikiimliiliikler
16b. Parasa-l olmayan difer yUkiimliiliikler
17. Uzun vadeli
14+15+
m
19.
viikiimliiliikler
(13+1
Finansal durum tablosu drgr tiirev araglarrnrn net
pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam
edilen toplam
"urr*
I yiiLtiroliitiit
varhk tutart
yiikiimliiliik tutarr
20. Net
varhk/yiikiimliiliik
u (9-18+
21. Parasal Kalemler Net yabancr para varhlt/yiikiimliiriik p,ozisyon'
(=1+2a+5+6a -10 -ll-l2a-14-15-t6a)
22.Ddviz hedge'i igin kullanrlan finansal a.agu.- topfurn g*rgege oygun
2.902.978
1.234.409
2.902.978
1.234.409
23. ihracat
24.
lthalat
ABD ADA fiA6II\,15I2 DENE'TiM A.S,
{!q!oy
Tel:
Bakrr
-3 1-
9.Krsrm A- 14 A Btok
Bakrrkoy -ISTANBUL
)fi110
68 Fax:0(212)381 63 cB
V D. 001 723 333 ii'O:812221
METSA
rilyMETLi vrnnnNr,r:n ricannri lNoNiu ginxnri
31 ARALIK 20t3 ve20t2
DONEMNE AiT FiNANSAL
(Tutarlar aksi belirtilmedikqe
Kur Riskine Du),arhhk Analizi
31 Aralrk 2073 taihi itibariyle olan finansal durum tablosu pozrsyonuna
gore, Tiirk
yabanu par:alar
l0 orannda deEer kazansaydr / kaybetseydi ve diier liim defiigkenler sabit Lirasr
kalsaydr, yabancr para
biriminden olan varhk ve yiiktimliili.iklerden oi.,qun lur farkr"karr
/ zarart sonucu net kar 293.650 TL daha
ytiksek / diiqiik olacakrr.
karqtsrnda Yo
01.01. - 31.f 2.2013 Diinemi
I-ABD Dolan net varhk / yiikiimltlUgti
itibarivte
Kar /(Zarar)
Yabancr pararun
de$er kazanmasr
ABD Dolarrnm TL kargrsrndayo
Yabancr paramn
defer kaybetmesi
l0
kazanmasr
/
halinde
2-ABD Dolan riskinden korunan krsrm
3-ABD Dolarr Net etki (l+2
Euro'nun Tl, kargrsrnda
293.650
4-Euro net varhk / ytkimliitUgU
5-Euro riskinden korunan krsrm
6-Euro Net etki (4+
TOPLAM
o%
l0 deler kazanmast / kaybetmesi halinde
(2e3.6s0)
293.650
(3+6)
2
(293.650)
31 Aralrk 2072 tarihi itibariyle olan finansal durum tablosu
pozisyonuna grire, Tiirk Lirasr yabancr paralar
/ kaybetseydi w Aig* tiim deliqkenler sabit kalsaydr, yabancr para
biriminden olan varhk ve ytikiimliiliiklerden olugan kur
farkr kan / zaran sonucu net kar 290.298 TL daha
yiiksek / diiqiik olacakrr.
karqrsrnda o/o 10 oramnda de$er kazansaydr
q.01.-
31.12.2012 Diinemi
itiba
Kar /(Zarar)
Yabancr paranm
de[er kazanmasr
ABD Dolarrmn'IL
l-ABD Dolarr net varhk / yUkiiml[ltgU
2-ABD Dolan riskinden korunan krsun
3-ABD Dolan Net etki (1+2
4-Euro net varhk / yukiimluliigu
S-Euro riskinden korunan krsrm
6-Euro Net etki (4+5
Yabancr paramn
de[er kaybetrnesi
%10
z
Q)
(_
Euro'nun TL karqrsrnda
o%
290.296
290.296
TOPLAM (3+6)
Likidite riski
rinetmektedir.
JZ
kazanmasr / kavbetmes halinde
l0
de$er kazanmasr / kaybetmesi halinde
METSA KTMETLi praunNr,nn
ricmrri
aroNirvr sinxnri
DAR
$irket'in 31 Arahk 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle likidite riskini gcisteren tablo
agafrdadrr;
Siizlegme
Uyannca Nakit
Qrkrglar
yrldan
Tiirev Olmayan Finansal yiikiimliiliikler
Finansal Borglanmalar
Ticari Borglar
Diger Borglar ve Yiikiimliik.
Iliskili Taraf
Di{er Taraf
Borg Kargrhklarr
2.800
2.800
2.800
3.764
3.764
3.764
13.7 13
13.113
20.277
20.277
13.113
6.564
13.713
Siizlegme
Uyarrnca
e
Tiirev Olmayan X'inansal yiikiimtiiliikler
Finansal Borglanmalar
Ticari Borglar
Diger Borglar ve yiikiimliik.
Borg Karqrhklan
Sermaye Riski
1.699
t.699
6.853
6.853
8.552
8.552
r.699
6.853
r.699
6.853
yiinetimi
Sermaye'yi y<inetirken $irket'in hedefleri, ortaklanna
getiri saplamak igin $irket,in faaliyetlerinin devamrnr
sallayabilmek ve sermaye maliyetini azaltmakamacryla
rrygurir"rmaye yaprsrnl siirdiirmektir.
"n
31 Aralrk 2013 ve 2012 trllihleri itibariyle net
borg / toplam sennaye oranr aqaSrdaki gibidir:
ABD AD/\ !-{ArjlM5iZ D[NFTttui A.5.
-33-
Tel
1 63 63
227
1
METSA KTYMETLi vlAnnNr.nn
31
riclnnri,qNoNiM Sinxnri
ARALIK 2013 ve2012
DONEMiNE AiT
FINANSAL
AR
(Tutarlar aksi belirtilmedikge
3r.12.2013
Toplam Borglar
Toplam Sermaye
).o )7'7
3r.12.2012
Q <<t
2.948.746
2.992.564
30.722
13.649
30' F|NANSAL ARA9LAR (GERCEGE trycuN DEGER
AqrroAMALARr vE F,iNAr\sAL
Risxrn* K'RUNMA
sEni;v#i^6;Ki
AqTT*AMALAR)
^rurabnnnbi
ydntem ve varsayrmlar kullanrlmrgtrr:
X'inansal
Aktifler
Makul deperi defter de[erine yaklaqan parasal aktifler:
vrilmektedir.
g.sterilen bazr finansal aktiflerin (kasa-banka)
makul
k olduklarr varsayrlmaktadr.
rktan sonra, tagrndrklarr delere yakrn oldugu tahmin
X'inansal Pasifler
Makul deperi defter degerine yaklaqan parasal pasifler:
de$erlerinin, krsa donemli olmalan dolayrsryla,
defter
r
tizerinden gevrilen uzun vadeli borglarrmn makul
ticari borglar ile tahakkuk etmiq giderlerin finansal
lerine yaklaqft oldugu varsayrlmrftr.
31. F'iNAI{SAL DURUM TABLOSU
TARiHiNDEN SONRATi Or,Irrr,AN
Bulunmamaktadr.
r,i OT,qUNE ETIdLEYEN YA DA F'INANSAL TABLOLARIN
ANLA$ILABiLIR OLMASI AqISNDAN AQIKLANMASI
Bulunmamaktadr.
ABD ADA rIAfiiNIi!;IIi I.iENETiIVi A,5.
Blok
NtJUL.
-34-
Tel
2) 381
'o,
ij3
81?.)_2.1
68

Benzer belgeler

2012 Yıllık Mali Tablolar

2012 Yıllık Mali Tablolar Di[er Borglardaki Artrg/Azabqla ilgili Dtzeltmeler Krsa Vadeli KarprLklardaki Artrg/Azaft Ela

Detaylı

2014 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ()

2014 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU () ve dtirrist bir srtmadr$r konusunda mak I bir gtivenceyi sagtaniat< i.izere planlanarak

Detaylı

deniz finansal kiralama a.ş.

deniz finansal kiralama a.ş. standartlan gergevesinde dogru ve dtiriist bir bigimde yansrtmaktadrr.

Detaylı