PDF SAYI 1 - Hayat Online

Transkript

PDF SAYI 1 - Hayat Online
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:58 Uhr
Seite 1
Hayat
KURBAN
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
BAYRAMINIZI
EN İÇTEN
DİLEKLERİMİZLE
HESSEN
TEBRİK EDİYORUZ
Sayı/Nr. 1 Yıl/Jahr 1
Ocak/Januar 2004 - Zilkade 1424
Aylık Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung
Bayramlar
bayram ola
Kurban ve
Bayram
Dr. Yusuf IfiIK
Serbest Kürsü
Sayfa 5`de
Eigenheimzulage
Kanunu Üzerine
Abdullah ÖZER
Ropörtaj
Sayfa 6`da
Bir Nefledir
Yaflamak
Ayd›n ERSOY
Ar-ak-la-ma
Sayfa 7`de
Dikkat Tren
Kaç›yor
As›m TOZO⁄LU
Bilgilendirme
Sayfa 9`da
Yeni Sa¤l›k Reformu
2004 Virüs Tahmin Raporu
2004 y›l›ndan itibaren sa¤l›k sigorta sistemi yeniden yap›lan›rken, baz› sigortalar
prim indirimine gidiyor. Reformu ihtiyaçlar belirliyor de¤erlendirmesi, yeni reformlar› zorunlu hale getiriyor.
Geride bıraktı¤ımız 2003 yılı içerisinde çeflitli virüs saldırılarına sahne oldu. Bunların baflında A¤ustos ayında ortaya çıkan ve tüm
zamanların rekorunu kıran SoBig.F’in yanı
sıra, Blaster ve di¤er SoBig virüsleri geliyor.
Sayfa 18`de
Hay›rl›
Bayramlar
Mehmet ATEfi
Bayram Mesaj›
Sayfa 19`da
Ehliyetin
tan›m›
‹hsan GÜLER
Uzman›ndan Bilgiler
Sayfa 21`de
2006 Dünya
Kupas› Kur’alar›
Ayd›n ERBAfi
Spor
Sayfa 27`de
Kurbanlar›
bu sene de
floksuz
kesiyoruz
❐ 1988 senesinde bafllayan bir mücadele
sonucunda Almanya`da ‹slami Usüllere
göre floksuz ve kurflunsuz hayvan kesim
müsaadesini alan ilk isim olan Rüstem
Alt›nküpe ile Kurban Bayram› arefesinde
yine gündemde tutulan bu konu hakk›nda
konufltuk.
Sayfa 11`de
Siegen’de Mekke’nin
Fethi kutlamas›
IGMG ‹slam Toplumu Milli Görüfl Hessen
Bölgesi Gençlik Teflkilat›n›n organize etti¤i
“Mekkenin Fethi Kutlamalar›” program›
Siegen flehrinde yap›ld›.
Sayfa 8`de
Sayfa 22`de
Vicdanlar
kanat›ld›
❐ Saadet Partisi Genel Baflkan› Prof.
Dr. Necmettin Erbakan’a getirilen
hapis cezas›n›n ard›ndan bütün sivil
kurulufllar ve siyasi partiler tepkilerini
dile getirdiler. Verilen hapis cezas›na toplumun tüm kesimlerinden tepki ya¤arken, iktidar›n
bu ay›ba seyirci kalmas› anlafl›labilmifl de¤il.
Sayfa 17-18`de
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:58 Uhr
Seite 2
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:58 Uhr
Seite 3
Hayat
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
‹Ç‹NDEK‹LER
HESSEN
3
Ocak-Januar 2004 / Zilkade 1424
SERBEST KÜRSÜ
Kurban ve Bayram
Dr. Yusuf Ifl›k.................................... 5
ROPÖRTAJ
ASS Plan Genel Müdürü
Abdullah Özer ‹le Yeni
“Eigenheimzulage”
Kanunu üzerine................................ 6
ÖZEL KÖfiE
Ar-ak-la-ma
Ayd›n Ersoy...................................... 7
HESSEN HABER
Siegen`de Mekke`nin Fethi
Kutlamas› ......................................... 8
B‹LG‹LEND‹RME
Dikkat Tren Kaç›yor
As›m Tozo¤lu................................... 9
ROPÖRTAJ
Türk Kasap
Rüstem Alt›nküpe ile
fioksuz Helal Kesim üzerine......... 11
IHH HABER
IHH Yard›mlar› ‹ran`da Da¤›tt›... 13
Ç‹ZG‹N‹N D‹L‹............................ 15
DOSYA
Mahfleri Toplant› Hacc.................. 16
HABER DOSYASI
Vicdanlar Kanat›ld›.................. 17-18
SA⁄LIK B‹LG‹LER‹
Yeni Alman Sa¤l›k Reformu
Hakk›nda......................................... 18
BAYRAM MESAJI
Mehmet Atefl IFH ve
IGMG Hessen Bölge Baflkan›....... 19
OTOMOT‹V
Yeni Opel Vectra Caravan............ 20
UZMANINDAN B‹LG‹LER
Ehliyetin Tan›m›
‹hsan Güler...................................... 21
B‹L‹fi‹M
2004 Virüs Tahmin Raporu.......... 22
KOMED‹-M‹ZAH SAYFASI...... 23
SEÇME YAZILAR......................... 24
KURBAN HABER
IGMG Kurban Kampanyas›.......... 25
ÇOCUKLAR ‹Ç‹N
Çocuk Burçlar›................................ 26
SPOR
2006 Dünya Kupas› Kur`alar›
Ayd›n Erbafl.................................... 27
BULMACA..................................... 29
LEZZET KÖfiES‹
Yemek Tarifleri............................... 30
ED‹TÖR`DEN
“Hayat”a dair yeni bir bafllang›ç
Sevgili dostlar!
az›m›z›n bafll›¤›ndan da anlafl›laca¤›
gibi; Hessen`de yay›n hayat›na yeni
bir katk›, yeni bir bafllang›c olarak
kat›l›yoruz.
Gazetemizin ad›n› Hessen Hayat olarak
koymam›z›n sebebi; yaflad›¤›m›z her fleye
genel manada hayat diyoruz.
Hessen Hayat bundan dört sene önce
düflünce olarak ortaya at›ld›¤›nda flartlar
bizleri çok daha farkl› ortamlara sürükledi.
Ve flu anda karfl›n›zday›z.
Amatör bir heyecanla çal›flmalar›m›z›
yürütme noktas›nda yay›n kurulundaki arkadafllar›m›zla hemfikiriz. Yay›n kurulundaki arkadafllar›m›zdan sadece ben, bas›n
camias›n›n içerisinden gelmekteyim. 13 sene önce amatör olarak bafllam›fl oldu¤umuz bas›n-yay›n camias›na; bugün kendi
yönetimimizdeki gazetemizle devam ediyoruz.
Hessen Hayat; pek çok ihtiyac›n ortaya
ç›kmas›, yap›lan istiflareler ve teklifler sonucu, gecikmeli de olsa yay›n hayat›na
Ocak 2004 itibariyle bafllam›fl bulunuyor.
Hessen`de bizim format›m›zda yay›n
hayat›n› sürdüren baflka gazeteler de mevcut. Ama bu gazeteler kapsay›c› flemsiye
görevini yerine getirme noktas›nda eksik
kalmaktalar.
Biz, Hessen Hayat olarak bu eksikli¤in
giderilmesine katk›da bulunmak istiyoruz.
Hessen Hayat Yay›n Kurulu olarak en
baflta okuyucular›m›za flu önemli sözleri
vermek istiyoruz.
Y
Manifestomuz
- Bizler kesinlikle hakl›n›n yan›nda
olaca¤›z. Haks›zl›¤a güçlü de olsa karfl›
duraca¤›z.
- Milli ve manevi de¤erlerimize her daim sahip ç›kacak ve yay›n politikam›z› bu
do¤rultuda yönlendirece¤iz.
- Hessen`de, bizlerin sorunlar›n› irdelerken daha iyi neler yap›labilinirin araflt›rmas› içinde olaca¤›z.
- Gazetemizin sayfalar› her daim sizlerin tekliflerine aç›k olacakt›r.
- Sizleri ilgilendiren konular› gazetemiz sayfalar›nda, belki haber niteli¤i olarak tazeli¤ini yitirmifl olsa bile, genel manada de¤erlendirmeler fleklinde bulabileceksiniz.
- Bizim gibi düflünsün düflünmesin, her
kifli, kurulufl ve düflünceye sayfalar›m›z her
daim aç›k olacakt›r.
K›sacas› insanlar›m›z›n ihtiyaçlar›na
cevap verecek sorumlu bir yay›n anlay›fl›
sergileyece¤imize söz veriyoruz.
‹lk say›m›zla flu anda karfl›n›zday›z. Bu
say›m›zda eksiklerimizin oldu¤unu bilerek
karfl›n›za ç›kt›k. Bu eksikliklerimizi önümüzdeki say›lar›m›zda telafi edece¤imizi
söylemek isteriz.
Bu say›m›zda aram›zda iflinin ehli
önemli isimlerin yaz›lar›n› bulacaks›n›z.
‹lk baflta Dr. Yusuf Ifl›k Bey`in “Kurban
ve Bayram” yaz›s›n› özellikle okuman›z›
tavsiye ediyoruz.
Gazetemiz yay›n kurulunda da olan
sevgili Ayd›n Ersoy`un kendine has üslubu
ile haz›rlam›fl oldu¤u; “ar-ak-la-ma” sayfas›n› okurken duyaca¤›n›z hazz› ve tebessümleri flimdiden duyuyor gibiyiz.
ASS Plan Genel Müdürü Abdullah
Özer Bey ile yap›lan “Eigenheimzulage Kanunudaki De¤iflikler” ile alakal› ropörtaj›
ilgiyle okuyaca¤›n›z kanaatindeyiz.
Sevgili As›m Tozo¤lu Bey`in kendi alan› ile alakal› aç›klay›c› bilgilen verdi¤i “Bilgilendirme” bölümündeki “Dikkat Tren
Kaç›yor” yaz›s› kafan›zdaki baz› sorulara
cevap olacak nitelikte.
Yine; Almanya`da ilk kez ‹slami usüllere göre floksuz helal kesim müsaadesini ilk
alan isim olan Rüstem Alt›nküpe ile Kurban Bayram› arefesinde yap›lan ropörtaj› ilgiyle okuyaca¤›n›z› umuyoruz.
Merkezi Hessen-Frankfurt`ta olan
Uluslararas› ‹nsani Yard›m Teflkilat› IHH`n›n; ‹ran`daki depremzedelere yapm›fl oldu¤u yard›mlar›n haberini de sayfalar›m›zda bulacaks›n›z.
Bu say›m›zda ilkini yay›nlad›¤›m›z
“Çizginin Dili” köflemizde, inflallah her say›m›zda ilginç ve mesaj verici nitelikteki çizimleri bulacaks›n›z.
Mevsim Hacc mevsimi olunca; biz de
Hacc konusunda “Mahfleri toplant› Hacc”
konulu bir dosya haz›rlad›k.
Türkiyemizdeki geliflmeleri de haber
olarak belki takip etmek ayl›k bir gazete
için zor olsa bile; bu haberlerden baz›lar›n›
de¤erlendirme olarak sayfalar›m›zda bulacaks›n›z. Saadet Partisi Genel Baflkan› Prof.
Dr. Necmettin Erbakan Beyefendiye verilen tart›flmal› ceza hakk›nda “Vicdanlar
Kanat›ld›” dosyam›z› ilgiyle okuyaca¤›n›z
kanaatindeyiz.
Yine Almanya`da 2004 bafl› itibariyle
yürürlü¤e giren “Sa¤l›k Reformu Hakk›nda” aç›klay›c› bilgileri sayfalar›m›zda bulacaks›n›z.
Her say›m›zda yeni ç›kan bir otomobilin tan›t›m›n› bulacaks›n›z. Bu say›m›zda
Opel Vectra Caravan› tan›tt›k.
‹lk bafllarda alt›ndan kalkamam diye
baksa da sonradan yaz›s›n› haz›rlad›¤›nda
gerçekten doyurucu bir bölüm ortaya ç›karan sevgili ‹hsan Güler`in “Uzmanindan
Bilgiler” bafll›kl› “Ehliyet`in tan›m›”n›n yap›ld›¤› sayfas›n› ilgiyle okuyacaks›n›z. Her
ay bu köflede ehliyet ve sürücü kursu ile
alakal› bilgilendirici yaz›lar› bulacaks›n›z.
Yine her ay elimizden geldi¤i kadar bilgisayar ve teknoloji dünyas›ndan bilgilendirici yaz› ve haberleri “Biliflim” sayfam›zda bulabilirsiniz.
Sayfalar›m›z aras›nda gezinirken biraz
da tebessüm etmeniz için “Komedi-Mizah”
sayfam›z ilginizi çekecektir.
Tabiki çocuklar için bir sayfam›z da
olacak. Bu say›m›zda “Cocuk Burçlar›n›”
inceledik.
Sevgili Ayd›n Erbafl`›n haz›rlad›¤›
“Spor” sayfam›zda bu ay “2006 Dünya Kupasi Kur`alar›” haberini detaylar›yla bulacaks›n›z. Önümüzdeki say›larda bu sayfam›zda Hessen`deki Türk Spor kulüplerinin
faaliyetleri hakk›nda bilgileri okuyabileceksiniz.
Gazetelerin vazgeçilmez sayfas› “Bulmaca” sayfam›z tam sayfa olarak her say›m›zda mevcut olacakt›r.
Yine flu an eksik olmakla beraber han›mlara yönelik sayfam›zda mevcut olacakt›r. Bu say›m›zda “Lezzet Köflesi” bafll›¤›nda yemek tarifleri ile karfl›n›zday›z.
Önümüzdeki say›larda yeni bölümlerimizi ilgiyle okuyaca¤›n›z kanaatindeyiz.
Sevgili dostlar!
Sizlerden istirham›m›z; lütfen gazetemiz hakk›ndaki elefltiri ve önerilerinizi hiç
bir çekinceye mahal vermeden direkt olarak bize ulaflt›rman›z. Sizlerin yapaca¤›
elefltiri ve öneriler, bizlerin daha iyi bir gazete haz›rlamas› için yol gösterici olacakt›r.
Bu duygu ve düflüncelerle sizlerin yeni
y›l›n› ve Kurban Bayram›n› tebrik ediyorum. Cenab-› Allah çal›flmalar›m›z› bereketlendirsin, fluurland›rs›n. Çal›flmak bizden, baflar› Allah`tand›r. Allah`a emanet
olun.
Hessen Hayat Ayl›k Ücretsiz Gazete
fiubat-Februar 2004 Zilhicce-Muharrem 1424
Sahibi ve Genel Yay›n Yönetmeni: Sinan AKTÜRK
Yay›n Kurulu
‹brahim Gümüflo¤lu, Sinan Aktürk, Ayd›n Ersoy,
‹hsan Güler, Nihat Cesur, Rüstem Alt›nküpe, Saim Ayas
Merkez: Königsbergerstr. 16 · D-61169 Friedberg · Tel: 06031-162411 Fax: 06031-738644
Bas›ld›¤› Yer: SM Druckhaus Otto-Hahn Str. 44 a · D-63303 Dreieich Tel: 06103-93 61 38
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:58 Uhr
Seite 4
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:58 Uhr
Hayat
Seite 5
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
HESSEN
SERBEST KÜRSÜ
5
Ocak-Januar 2004 / Zilkade 1424
Kurban ve Bayram
Dr. Yusuf IfiIK
‹lahiyatç›-E¤itimci
ula kul olmaktan Allah’a kullu¤a,
bölünmüfllükten birli¤e, ç›karc›l›ktan adalete, gösteriflten takvaya (Allah korkusuna) götürücü ibadetlerden biri de “Kurban”d›r.
Kurban, Kur’an’›n Kevser Suresindeki “Rabbin için namaz k›l ve kurban
kes” ilahi emrinin vacip k›ld›¤› bir görevdir. Bu kutsal görevin önemini Sevgili Peygamberimiz flöyle aç›klam›fllard›r:
“Sizden bir kiflinin kurban kesecek
parasal gücü olur da Kurban kesmezse,
bizim ibadethanemize yaklaflmas›n.
Çünkü onun hay›rl› müminler aras›nda
yeri yoktur”
Normal yaflam standartlar›na göre
yaflayan, borcu olmayan, seksenalt›
gram alt›n veya bu de¤erde paraya veya
K
ticaret mal›na sahip olan her müslüman›n kurban kesmesi gerekir.
Kurban, befl yafl›n› bitirmifl deve, iki
yafl›n› doldurmufl s›¤›r, bir yafl›n› tamamlam›fl koyun ve keçiden olur. Mandalar da s›¤›r cinsindendir. Koyun ve
keçiyi sadece bir kifli kurban edebilir.
Deve ve s›¤›r yedi kifli taraf›ndan kurban edilebilir. Ancak yedi kiflinin kurban niyetinde ittifak etmeleri flartt›r.
Kurban edilecek hayvanlar sa¤lam,
gürbüz ve ar›zas›z olmal›d›r. Bir veya
iki gözü kör, boynuzu, kula¤› kökünden
veya yar›s›ndan fazla kopmufl, difllerinin ço¤u dökülmüfl, kesilecek yere gidemeyecek kadar zay›f olan hayvanlardan
kurban olmaz.
Kurbanla ilgili bilmemiz gereken bu
k›sa bilgilerden sonra flu hususlara da
dikkat etmemiz gerekir:
- Kurban Bayram› namaz›n› k›ld›ktan sonra hemen kurban› kesmeliyiz.
Bunu mazeretinden dolay› yapamayanlar ikinci ve üçüncü günleri kesebilirler.
- Kurban etlerinin üçte birini fakirlere, üçte birini kurban kesemeyen komflulara verip, kalan üçte birini de ailemize ay›rmak en do¤ru yoldur.
KURBAN, bir yönüyle gerekti¤inde
Allah için seve seve can›m›z› verebilecek derecede fedakarl›k yapabilece¤imizin aç›k bir örne¤i, di¤er yönden de sosyal dayan›flmay› sa¤layan bir ibadettir.
‹flte bu nedenle Arefe günü (bayramdan bir gün önce) sabah namaz›ndan bafllamak üzere, bayram›n dördüncü günü
ikindi namaz›nda bitirmek üzere yirmiüç
vakit namazda; farz namazlar›n hemen
ard›ndan söylememiz vacip olan “Tekbir” cümlesi özel anlamda bir zikirdir.
Netice itibariyle Allah, mukaddes
kitab›m›z Kur’an’da kurbanla ilgili flu
mesaj› bize iletmektedir:
“‹yi biliniz ki; kurbanlar›n›z›n ne
etleri, ne de kanlar› Allah’a eriflmez. Fakat sizden O’na yaln›z O’nun r›zas›n›
kazanmak için yapt›¤›n›z ihlasl› ameller ulafl›r. Sizi ‹slam’la flereflendirmesine karfl›l›k Allah’› yüceltmeniz için
Rabbiniz bu kurbanl›klar› size boyun
e¤dirdi. Art›k sen Ey (peygamber)! Allah’› görür gibi ibadet edenlere cenneti
müjdele.”
KURBAN; baz›lar›n›n alay ederek
dedi¤i gibi, kavurma bayram› de¤ildir.
Tam aksine Allah’a kulun yak›nl›¤›n›n
bayram›d›r.
KURBAN; Hayvan severlerin iddia
etti¤i gibi hayvan katliam› de¤ildir. Tam
aksine Allah’›n verdi¤i nimetlerin kul
olarak yine Allah’›n r›zas›n› kazanmak
KURBAN, bir yönüyle
gerekti¤inde Allah için seve
seve can›m›z› verebilecek
derecede fedakarl›k
yapabilece¤imizin aç›k bir
örne¤i, di¤er yönden de
sosyal dayan›flmay› sa¤layan
bir ibadettir.
maksad›yla O’nun yolunda harcamakt›r. Materyalist düflünce sahipleri bunu
anlayamazlar.
Yeri gelmiflken; Hayvanseverler derne¤i mensuplar›na bir çift sözümüz var:
- Yeryüzünde gerçekten hayvanlara
ac›yorlarda m›, Kurban bayram›nda kesilen hayvanlar›n katliama maruz kald›¤›n› iddia ediyorlar?
- Bunlar Kurban bayram›n›n d›fl›nda
dünyada etlik olarak mezbahalarda bo¤azlanan milyonlarca hayvan›n kesilmesine niçin hayvan katliam› yap›l›yor
diye feryat etmiyorlar.
- Hayvansever görüken sahte merhamet sömürücülerinin as›l gayesi; hayvan katliam›na dur demek de¤il, Kurban ve ‹slami hassasiyetlere dur demektir. Ona engel olmakt›r.
Afganistan, Irak, Filistin, Eritre, Moro ve Keflmir gibi bir çok co¤rafyada yap›lmakta olan insan katliam›n› görmezden gelen “hayvanc›lar” kafay› kurbana
takm›fllar.
Geçin ordan. Biz bu laflar› 14 as›rd›r
duyuyoruz. Yükselmekte olan ‹slam
gerçe¤i karfl›s›nda yapaca¤›n›z hiçbirfley
yok...
Netice itibariyle, Ramazan bayram›;
fleker bayram› de¤ildir. Ve ayn› mant›ktan hareketle de Kurban Bayram›; kavurma veya et bayram› de¤ildir. Bu
böylece biline...
Bu duygu ve düflüncelerle Kurban
bayram›n›z› tebrik eder, nice bayramlara sa¤l›k ve s›hhatle kavuflman›z›
dileriz.
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:58 Uhr
Seite 6
Hayat
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
ROPÖRTAJ
6
HESSEN
Ocak-Januar 2004 / Zilkade 1424
ASS Plan Genel Müdürü Abdullah Özer ‹le
Yeni “Eigenheimzulage” Kanunu üzerine
Ass Plan Genel Müdürü
Abdullah Özer Bey’i tan›yal›m.
lkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi Almanya’n›n Kassel flehrinde
okudum. Kassel Üniversitesi Mimarl›k ve Mühendislik Fakültesini bitirdikten sonra; özel bir inflaat flirketinde iki y›l çal›flt›m. Daha sonra kendi
mimarl›k ve mühendislik büromu
kurdum.
2002 y›l›nda ASS fiirketler Gurubu
bünyesine dahil oldum. Ve flu anda
Ass Plan Genel Müdürlü¤ünü yapmaktay›m.
‹
Ayn› zamanda OFWG e.G. Offenbacher und Frankfurter Wohnungsbaugenossenschaft isimli kooperatifte de Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› yapmaktay›m.
Hayat - Abdullah Bey okuyucular›m›z›n merak etti¤i konu; 2004 senesi bafl› itibariyle Eigenheimzulage olarak bildi¤imiz devlet konut teflviki kanunundaki
de¤ifliklikler nedir?
Abdullah Özer - Ben öncelikle sizleri
tebrik etmek istiyorum. Hessen`de, gazeteniz gibi bir yay›n organ›na ihtiyaç oldu¤unu söylemek istiyorum. Önemli bir
bofllu¤u dolduraca¤›n›z kanaatindeyim.
Yay›n hayat›n›zda baflar›lar diliyorum.
Gelelim sorunuzun cevab›na: Tabi bu
konu çok önemli. Almanya`da bulunan
pek çok kifliyi yak›ndan ilgilendiriyor.
Ben sorunuzu üç noktadan hareketle
cevapland›rmak istiyorum.
1- Kullan›lm›fl ev alanlar icin
2- Yeni binalar için
3- Genossenschaftlara üyelik ve teflvik
1- Kullan›lm›fl ev alanlar için
Kullan›lm›fl ev alanlar için herhangi
bir de¤ifliklik olmad›. Hatta alacaklar› teflvik artt› bile diyebiliriz.
Örneklendirecek olursak
Eski kanunda ana teflvik 1278,00 Euro
çocuk bafl›na tesvik
767,00 Euro
Yeni kanunda ana teflvik 1250,00 Euro
çocuk bafl›na teflvik
800,00 Euro
2- Yeni binalar için
Yeni binalar için ana teflvikte biraz
azalma var ama çocuk bafl›na al›nan teflvikte biraz yükselme var.
Örneklendirecek olursak
Eski kanunda ana teflvik 2556,00 Euro
çocuk bafl›na teflvik
767,00 Euro
Yeni kanunda ana teflvik 1250,00 Euro
çocuk bafl›na teflvik
800,00 Euro
3- Genossenschaftlara üyelik ve teflvik
Eski kanuna göre ev almadan da teflvik al›n›yordu
ana teflvik yat›r›m›n 3 %
çocuk bafl›na teflvik 256,00 Euro
Kanun 01.01.2004 itibariyle flöyle de¤iflti: Bu tarihten sonra üye olmak için bizim dairelerimizde oturanlar kabul edilebilecek. Yani bizim yapm›fl oldu¤umuz
dairelerde oturanlar bu teflvikten faydalanabilecekler.
Bu teflvik de flu flekilde de¤iflti.
ana teflvik yat›r›m›n 3 %
çocuk bafl›na teflvik 250,00 Euro
Hayat - Abdullah Bey bunu aile örne¤i ile anlat›rsan›z daha aç›klay›c› olur.
Abdullah Özer - Tabiki
Üç çocuklu bir aile yeni bir ev ald›¤›nda ne kadar teflvik alacak bunu tabloland›ral›m.
Ana teflvik
1250,00 Euro
Çocuk bafl›na
800,00`dan üç cocuk
2.400,00 Euro
Toplam teflvik senelik 3.650,00 Euro
8 sene sonunda
toplam al›nacak
29.200,00 Euro
Yani toplam olarak 29.200,00 euro teflvik al›nmas› sözkonusu.
Hayat - Anlad›¤›m›z kadar›yla teflviklerde ortalama % 30`luk bir azalma olmufl.
Abdullah Özer - Evet
Hayat - Biraz da Ass Plan›n yapm›fl
oldugu ifllerden bahseder misiniz.
Abdullah Özer - Bildi¤iniz gibi Ass
Plan; mimarl›k ve mühendislik konusunda Almanya`da kaliteli hizmet veren bir
kurum. Bunu da flu ana kadar yap›lan ifllerden anlayabilirsiniz.
Hayat - Bu baflar›y› neye ba¤l›yorsunuz?
Abdullah Özer - Müflterilerinize kaliteli hizmet vermek istiyorsan›z; alaca¤›n›z ücretin de ayn› paralelde olmas› gerekir. ‹yi hizmet daima iyi ücretle paraleldir. Biz de kaliteli hizmetimizden vazgeçmedik ve bunun karfl›l›¤›nda ald›¤›m›z
ücretlerden de taviz vermedik. Uzun vadede bunun ne kadar önemli oldu¤unu
tecrübelerimizle bizzat gördük.
Hayat - Son olarak okuyucular›m›za
ne söylemek istersiniz?
Abdullah Özer - 2003 y›l› bizim için
çok baflar›l› ve verimli geçti. 2004 y›l›nda
önemli at›l›mlar yaparak Almanya`n›n
say›l› firmalar› aras›na girmek istiyoruz.
Yat›r›m konusundaki konseptimiz haz›r.
‹nsallah bizlere de sadece bu konsepti uygulama düflüyor. Bu uygulamalar› gerçeklefltirmek için büyük bir ofise ihtiyaç
duyduk ve flu anda Adam-Opel-Strasse 5
· D-60386 Frankfut am Main adresindeki
yeni yerimizde çal›flmalar›m›za devam
ediyoruz.
Bu vesile ile tüm Hessen Hayat okuyucular›n›n yeni y›l›n› ve Kurban Bayramlar›n› tebrik ediyorum. Yeni y›l ve
Bayram tüm insanl›¤a bar›fl ve huzur getirsin.
Tüm Dost ve
Müflterilerimizin
Yeni Y›llar›n› ve
PLAN
Kurban Bayramlar›n›
En ‹çten Dileklerimizle
Tebrik Ediyoruz
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:58 Uhr
Seite 7
Hayat
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
ÖZEL KÖfiE
HESSEN
7
Ocak-Januar 2004 / Zilkade 1424
ar-ak-la-ma
AYDIN ERSOY
[email protected]
Bir nefledir yaflamak
¤er daha akıllı olsaydık... E¤er
daha güçlü olsaydık... E¤er daha
zengin olsaydık... E¤er daha ünlü olsaydık... E¤er daha bilgili olsaydık...
E¤er bütün bunlara uzun zamandır sahip olan köklü bir ailenin üyesi
olsaydık...
E¤er bütün bunlardan dolayı daha
genifl, daha etkili bir çevremiz olsaydı...
E¤er bu çevreyi diledi¤imiz zaman
E
harekete geçirebilseydik ve o çevrenin
imkânlarını kendi isteklerimiz do¤rultusunda kullanabilseydik...
Bu tür dileklerin basit birer hayâl
olmaktan çok daha ileride belki de geride bir yönü yok mu? Kabaca sıralamaya çalıfltı¤ım bu listeye hemen eklenmesi gerekenler de var mutlaka...
Mesela, kimse bizi kırmasa, üzmese,
anlamazlık etmese...
Musluklar bozulmasa, elektrikler
kesilmese, takılıp hiç düflmesek ...
Hessen Hayat`›n ç›k›fl öyküsü!
ayatın içerisinde olan ve istesek de istemesek de sürekli
gündemimizde olan sıkıntılara
karflı sürekli teyakkuz (uyanık) halinde olmakta fayda var... Hayatta bunca
sıkıntı ile u¤raflmaya çalıflırken, yetmiyormufl gibi, az geliyormufl gibi arkadafllarla sohbet esnasında, en aklı evvelimiz (Sinan Bey)
-Ya babalar kös kös oturup duraca¤ımıza gelin beraber bir gazete çıkaralım dedi.
Birbirimize çaktırmadan flöyle bir
baktık, herkesten aldı¤ım göz iflareti
okeyi ile, baflımızdan savmak, diline
düflmemek, kırmamak, üzmemek için,
tabi tabi iyi olur, sen git sor arafltır, tarafltır, nasıl olur, nasıl olmaz, sor ö¤ren
biz sana yardım ederiz abicim, ne olacak yani, gazete iflte!... dedik...
H
Dikkat...
lmanya´da bir dizi kanun
de¤iflikli¤i, yılbaflında yürürlü¤e girdi AGENDA
2010, bir ço¤umuz ev doktorlarına ilk 10 Euro`larını verdi bile.
Her 3 ayda bir verilmesi gerekiyormufl, en iyisi doktorlara hiç
u¤ramamaya çalıflmak... neyse
sa¤lık olsun....
A
Baba laflar!..
Boflluk yokluk de¤ildir...
Paralar belalarla Paraleldir...
Zaman eskimez, eskitir...
Ölüm, ajandanızda kayıtlı olmayan randevudur...
Demez olaydık, sen git büroyu
ayarla, matbaayı ayarla, iki ay sonra
çık gel... hadi kardeflim bafllıyoruz...
Allah´ım ya Rabb´im, Sinan bak bu ifl
öyle kolay de¤il yazarız çizeriz okunmaz, reklam alamazsın, kimse para verip gazete almaz dedik... Zaten parasız
da¤ıtaca¤ız demez mi... derinden bir
ooohhh çektik, tamam bu ifl yattı, çok
flükür... kurtulduk...
Friedberg`de büro tutmufl, Dreieich`da matbaa ile anlaflmıfl, ben, dedi,
size güvenipte ayarladım, ben bilmem
olacak, amatör de olsa çıkacak... ‹smini
keçi koyalım dedik, yok o kadar da de¤il dedi. Gazetenin ismi Hessen Hayat
oldu....
Haklısınız... Gazete için... Ben de sizinle aynı kanaatteyim...
2x2=4
Basit Yaflamak
Basit yaflayacaksın
Mesela susayınca su içecek kadar basit
Dört çıkacak ikiyle ikiyi çarptı¤ında
Tek düflmesi olacak elindeki cihazın
Tek bir dü¤me, tek bir cümle gibi...
Kabuk çekirde¤i verecek sana
Rakamların vermedi¤i mutlulu¤u
El yazısıyla yazılmıfl e¤ri bü¤rü
Çivi
‹R ZAMANLAR çok öfkeli ve hırçın bir çocuk
vardı. Çocuk, sonradan üzülse de, kolayca öfkelenip hırçın davranıfllar göstermekten kendini alamıyordu.
Bir gün, yaptı¤ı bir hırçınlı¤ın ardından öfkesi
yatıflıp üzüntü hissetmeye baflladı¤ı bir vakit, babası bir torba çivi verdi çocu¤a. Ve, ne zaman sinirlenip hırçınlık yapar ise, bu çivilerden birini arka
bahçedeki çitlere çakmasını söyledi.
Çocuk, ilk gün otuzyedi çivi çaktı. Daha sonraki
günlerde çakılan çivi sayısı gitgide azaldı. Çocuk,
öfkesine hâkim olmanın arka bahçeye gidip çivi
çakmaktan daha kolay oldu¤unu zamanla farketmiflti.
Sonunda çocuk öfkesine hâkim olur hâle geldi.
Gidip durumu babasına sevinç içinde anlattı. Babası, bu defa, kendisini tutabildi¤i her gün için çivilerden bir tanesini çitlerden sökmesini istedi o¤lundan.
Günler, haftalar geçti ve en sonunda çocuk babasına tüm çivilerin bitti¤i haberini verdi. Bunun
üzerine, babası “Aferin o¤lum! iyi ifl becerdin ve öfkene hâkim olmayı baflardın” dedi ve çocu¤un elinden tutup onu çitlerin yanına götürdü. Eliyle çitlerdeki delikleri göstererek, “Ama flu çitlerdeki delikleri görüyor musun? iflte o çitler bir daha asla aynı
olmayacaklar” diye ekledi. “Öfkelenip de kötü sözler söyledi¤in veya kötü hareketler sergiledi¤in zaman, insanların kalblerinde iflte bu çitlerde gördü¤ün gibi delikler açmıfl olursun. Ardından özür dilesen de, o yaranın izi orada kalır. Onun için, özür
diler hallederim diye düflünmektense, sonradan
özür dilemek zorunda kalaca¤ın bir hareket yapmamaya çalıflmalısın.”
B
(Kim? Ne demifl?)
bir mektup olacak
Mutluluk maddi sevinçlerden ibaret olsaydı,
Çayıra kavuflan Öküzü mutlu saymamız gerekirdi...
H E R A K L I E S
Rüflvet Uluslararası
bir para birimidir...
Kimin dedi¤i, bafllattı¤ı, alıp-verdi¤i bilinmiyor...
En de¤erli kaflıdın
Aflk ile çalıflan yorulmaz...
Neflet ERTAfi
Kısacık olacak uyanman
Hep yanında taflıdı¤ın
Atmaya kıyamadı¤ın
‹ki hareketle giyiniverecek
‹ki hareketle soyunuvereceksin
Ve yola çıkmak arasında geçen süre
Kısacık olacak....
Kendin bile anlayabileceksin yazdıklarını
Tesbit
er gün dünyada milyonlarca hayvan bo¤azlanırken ses çıkarmayıp da Müslümanlar´ın Kurban ibadeti söz konusu oldu¤unda ileri geri laf edip yazı döktürenlerin yaptı¤ına “Hinlik” denmez de ne denir?
H
Bakıflların bile anlatabilecek kendini
Beklentilerinde basit olacak
Kaf Da¤ı’nın önünde
bekleyecek mutluluklar
Bir ıslıkta bulabileceksin en uzun dostluk
romanını
Ya da bir damla gözyaflı yaflatacak sana
ARAYANLARA
DAM ÖTE DÜNYAYA
göçeli dört bin yıl olmufltu. Yapacak ifli yoktu ve
canı sıkılıyordu. Meleklere gitti,
can sıkıntısının üstesinden gelmesi için kendisine öyle bir çırpıda bitmeyecek bir ifl önermelerini rica etti.
Melekler, eline bir törpü vererek:
-“Git, Himalaya da¤larını
törpüle” dediler.
Sekiz bin yıl geçti. Adam
meleklere yine geldi:
-“O ifl bitti, ama gene canım
A
sıkılıyor.”
Bu sefer, kendisine bir kaflık
uzatıp, Atlas Okyanusunun sularını boflaltmasını önerdiler.
Yirmiiki bin yıl sonra adam
tekrar karflılarına çıkınca da, yeni bir ifl istedi¤ini anladılar.
-“Do¤ruca dünyaya in! ‹nsanların arasını bulmaya çalıfl”
dediler.
- “‹nsanlar birbirlerini yemekten vazgeçince geri gelir, bize haber verirsin.”
Ve bir daha adamı göremediler.
En ucuz aflk romanını
Pankreasının sa¤lı¤ına dua edeceksin,
Kapatırken gözlerini hayata
Bir kaflarlı tost olacak aradı¤ın
Nasıl oturaca¤ını bilmedi¤in sofrada
Parmakların olacak en kıymetli çatalın
Yine, aynı parmaklar çözecek en karmaflık
denklemleri
Saatin sadece saati gösterecek
Telefonunu sadece
telefon etmek için kullanacaksın
Basit yaflayacaksın Basit
Sanki yaflamın bir gün
sona erecekmifl gibi
Basit...
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:58 Uhr
Seite 8
Hayat
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
HESSEN HABER
8
HESSEN
Ocak-Januar 2004 / Zilkade 1424
Siegen’de Mekke’nin Fethi kutlamas›
IGMG ‹slam Toplumu Milli Görüfl Hessen Bölgesi Gençlik
Teflkilat›n›n organize etti¤i “Mekkenin Fethi Kutlamalar›”
program› Siegen flehrinde yap›ld›.
Selim Çak›r - Siegen
GMG ‹slam Toplumu Milli
Görüfl Hessen Bölgesi Gençlik
Teflkilat›n›n organize etti¤i
“Mekkenin Fethi Kutlamalar›”
program› Siegen flehrinde yap›ld›.
Avrupa`n›n çeflitli flehirlerinde organize edilen “Mekkenin
Fethi Kutlamalar›´” bu sene beklenenin üzerinde kat›l›mc›n›n ifltiraki ile yap›ld›.
‹slam Toplumu Milli Görüfl
Teflkilatlar›n›n nerede ise tüm
bölgelerinde organize edilen
Mekkenin Fethi Kutlamalar› büyük bir coflku içerisinde geçti.
Program›n yap›laca¤› salonun biraz uzak olmas› kat›l›mc›lar›n ifltirakini azaltmad›. Yaklafl›k 700 kiflilik olan salona
800`den fazla kat›l›mc› ifltirak etti.
Sunuculu¤unu Halit Erdemir’in yapt›¤› program Kur`an-›
Kerim okunmasiyla bafllad›. Aç›l›fl Kur`an-› Kerimini Hessen Bölgesi 2003 senesi büyükler birincisi Bünyamin Eflmekaya okudu.
Kur`an-› Kerim okunmas›ndan sonra Wetzlar Camii ‹mam
Hatibi Ali Arslan hocaefendinin
yönetiminde bütün salonun ifltirakiyle ‹stiklal marfl› söylendi.
Program daha sonra Hessen
Bölge Baflkan› Mehmet Atefl Bey`in aç›l›fl konuflmas›yla devam etti. Atefl: böyle bir programda bu-
I
lunmaktan dolay› olan mutlulu¤unu belirttikten sonra; kat›l›mc›lara ifltiraklarinden dolay› tesekkür etti.
Mehmet Atefl`ten sonra sahneye Grup Erler geldi. Grup Erlerin ilahi ve marfl ziyafeti salondakiler tarafindan tutulan tempo ile
daha coflkulu bir hale geldi.
Grup Erlerden sonra “Önümüz Bahar” isimli video klip
gösterimi yap›ld›.
Klip gösteriminden sonra
IGMG Genel Sekreteri O¤uz
Üçüncü sahneye gelerek günün
önemine binaen güzel bir konuflma yapt›.
O¤uz Üçüncü`nün konuflmas›ndan sonra program›n içerisindeki di¤er etkinliklere geçildi.
Program esnas›nda zaman zaman kat›l›mc›lar aras›ndan yap›lan çekilifl ile hediyeler da¤›t›ld›.
Özellikle kat›l›mc›lara çekilifl
hediyesi olarak 9 ciltlik kitaplardan oluflan set ve Milli Gazetenin
abonelik hediyeleri verildi.
Program›n de¤iflik zamanlar›nda Grup Erler söyledi¤i ilahi
ve marfllarla kat›l›mc›lar› coflturduklar› gibi; yapt›klar› yar›flmalarla da ifltirakçileri e¤lendirdiler.
Hessen Bölgesi Gençlik Teflkilat› Baflkan› Hikmet Atak yine
günün önemine binaen güzel bir
konuflma yapt›. Hikmet Atak`›n
konuflmas›ndan sonra Savunan
Adam klip gösterimi yap›ld›.
Program›n sürprizi olarak
Milli Görüfl Davas›n›n Lideri
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Beyefendi canl› telefon ba¤lant›s› ile
programa ifltirak etti. Erbakan;
programa kat›lanlar› tebrik ettikten sonra; bu tür programlar›n
önemini belirtti. Erbakan›n konuflmas› esnas›nda duygusal anlar yafland›. Salonda bulunanlar
zaman zaman Erbakan›n konuflmas›n› Mücahid Erbakan sloganlar›yla kestiler.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan›n konuflmas›ndan sonra; Hessen Bölgesi Gençlik Teflkilat› ‹cras›n›n tan›t›m presentasyonu
yap›ld›. Bu gösterimden sonra
sahneye yine Grup Erler geldi.
Grup Erlerin gösteriminden
sonra; Hessen Bölgesi Gençlik
Teflkilat›n›n faaliyet videosu gösterildi.
Hanau cemiyeti gençlerinin
haz›rlam›fl oldu¤u tiyatro
gösterisi salondakilere hofl anlar
yaflatt›.
Daha sonra Hessen Bölgesindeki cemiyetlerdeki Gençlik Baflkanlar›ndan baflar›l› olanlara
ödüller verildi. Ödülleri Hessen
Bölge Baflkan› Mehmet Atefl,
Gençlik Teflkilat› Baflkan› Hikmet
Atak ve Bölge Eski Baflkan› ‹brahim Gümüflo¤lu beraber verdiler.
Programa biraz geç kat›lan
Araflt›rmac›-Yazar Münib Engin
Noyan Mekke’nin Fethinin önemi merkezli nefis bir konuflma
yapt›. Geç saatlerde de olsa yap›lan bu konuflmay› ifltirakçiler can
kula¤›yla ve ilgiyle dinlediler.
Program Hessen Bölgesi 2003
senesi küçüklerde bölge birincisi
olan Yahya F›rat›n okudu¤u Kur`an-› Kerim ile sona erdi. ❏
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:58 Uhr
Hayat
Seite 9
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
HESSEN
B‹LG‹LEND‹RME
9
Ocak-Januar 2004 / Zilkade 1424
Dikkat Tren kaçıyor
ASIM
TOZO⁄LU
ederal Almanya’da yaflayan vatandafllarımızın vergi denklefltirme
konusunda, bilhassa dikkat etmesi
gereken noktalarıı bu yazımızda kısaca
özetleyece¤iz ki, treni kaçırmasınlar:
1.Süreler: Vergi denklefltirme ifllemlerinde yasayla belirlenen belli bir süre
vardır. E¤er süreye uyulmazsa, vergi
mükellefinin hakkı yanar.
Almanya’da vergi denklefltirme süresi normalde iki yıldır. Yani, örnek olarak, 2001 yılının vergi denklefltirme ifllemi, 31.12.2003 gününe kadar yapılmak
zorundadır. Fakat bazı istisnai hallerde,
bu süre geçse bile vatandaflın hakkı
kaybolmaz.
Ayrıca, afla¤ıda belirtilen hallerde,
iki y›l süre dolsa bile, vergi denklefltirme ifllemi yapılabilir:
A) ‹flsizlik parası (Arbeitslosengeld),
hastalık parası Krankengeld), so¤uk hava parası (Schlechtwettergeld), analık
parası (Mutterschaftsgeld) vb. Maafl harici paralar alınmıflsa,
B) Efllerden birisi 5. Sınıf vergi karnesiyle çalıflmıflsa,
C) Maliye, herhangi bir nedenden
dolayı vergi mükellefini uyarmıflsa.
2. 2003 Yılı için gerekli
önlemin alınması:
Burada, Türkiye deki akrabalarınıza gönderdi¤iniz paraların yeterli olup
olmadı¤ına ve tam zamanında gönderilip gönderilmedi¤ini hemen kontrol etmenizi salık veriyoruz. Bilindi¤i gibi,
Türkiye’de olan akrabalara yapılan bakım miktarları, 2003 yılı için kifli baflına
2476 Euro olarak belirlenmifltir.
Bakımlar konusunda flu hususlara
dikkat etmemiz gerekiyor:
a- Havalelerin ocak ayından itibaren,
aylık veya üç aylık taksitlerle muntazaman göderilmesi, Ocakta gönderemeyenlerin fiubatta mutlaka bafllamalar›,
b- Almanya’dan gönderilen havalelerin Türkiye’deki yakınlara ödendi¤ine
dair Türkiye’deki bankanın size gönderdi¤i alındı teyit belgesi (Empfangsbestätigung),
c- Bakım belgelerinin valilik veya
kaymakamlıktan tastiklenmesi,
E¤er yeteri kadar para gönderilmemiflse aralık ayında göndererek, fırsatı
F
de¤erlendiriniz.
d-Almanya’da bakım yapanların
bakım yaptıkları kimseler ayrı flehirlerde yaflıyorlarsa, bakım yaptıkları kimselere aylık havaleler fleklinde bakımı
kanıtlamak zorundalar.
3. ‘Doppeltehaushaltsführung’ olarak adlandırılan çift ev masrafları konusunda önemli geliflmeler oldu. Federal
Anayasa Mahkemesinin son kararına
göre, daha önce belirlenen 2 yıllık süre
ortadan kaldırıldı ve bilhassa efli çalıflanlar ve devamlı ifl yeri de¤ifltirenler
için yeni haklar tanındı. Bu ve di¤er
önemli konularda daha genifl ve örnek
bilgileri gelecek yazılarımızda de¤erlendirece¤iz.
4. Abfindung olarak adlandırılan çıkıfl parası almayla karflı karflıya olan
okuyucularımıza, kesinlikle bir uzmana
danıflmadan imza atmamalarını öneriyoruz.
5.MERKEZ BANKASINDA
PARASI OLAN
OKUYUCULARA D‹KKAT
Bilindi¤i gibi Almanya’daki gurbetçilerimizin büyük bir ço¤unlu¤u, tasarruflarını Türkiye Cumhuriyet Merkez
bankasında de¤erlendiriyorlardı. Gurbetçilerimiz, Merkez Bankasından daha
yüksek faiz aldıklarından ve bilhassa
yıllardır 1989 yılında Türkiye ile Federal Almanya arasında imzalanan "Çifte
vergilendirmeyi önleme anlaflması
(Doppelbesteuerunsabkommen) nedeniyle gönül rahatlı¤ıyla paralarını yatırıyorlar ve aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlardı.
Ne var ki, 2000 yılında Frankfurt
Baflsavcılı¤ının Dresdner Bank’a yaptı¤ı
kontrol sonucu, bu bankan›n Merkez
Bankasıyla beraber çalıflmasından dolayı, Türkiyede Merkez bankasında parası olan insanların listesi savcıl›¤›nın eline geçti.
Ekim 2000’de bafllayan ifllemler çeflitli flehirlerden bafllamak kaydıyla devam etmektedir ve kanımızca devam
edecektir.
Bunun için okuyucuların mutlaka
uzman kiflilerle görüflmesini salık veriyoruz. Maliye, on yıl geçse bile, geçmifl
yıllara ait açıklanmayan faiz gelirlerini
istemektedir.
Federal Almanya’da birçok kifli
mahkemeye baflvurmufl ve hatta bazıları da kiflisel kararlar almıfllardır. Bu
güne kadar kesin ve herkesi ba¤layıcı
bir karar çıkmam›fltır. Bu konuda hemen her gün basın ve yayın organlarında çeflitli heberler yayınlanmaktadır.
Merkez Bankasında parası olan okuyucularımız bilhassa bundan böyle nasıl hareket etmesi gerekir? Bu sorunun
yanıtını tamamen özel olarak bulmak
gerekir. Örne¤in mevcut paranın miktarı muafiyet sınırını aflıyorsa ve ailenin
18 yaflından küçük çocukları varsa, onların da muafiyetlerinden yararlanacak
flekilde yatırım yapılabilir. Bu gayet do¤al bir haktır.
Merkez Bankasında parası olan gurbetçilerimizin yaptı¤ı en büyük hatalardan birisi de, yatırımlarını yıllık de¤il
de, iki veya üç yıllık olarak yapması olmufltur. Bir yandan üç yılın faizi bir yıl
için vergiye tabi olurken, öte yandan
‘Freibetrag’ yani yıllık muafiyet bofla
gitmifltir. Evet, aldıkları faiz miktarı
yüksektir ama, maliyeye verilecek vergi
de daha çok olmaktadır.
Bu konuda herkesin özel durumuna
göre kendisini bilgilendirmesini salık
veririz.
Merkezde veya baflka bir bankada
birikmifl parası olanlar, daha önce de
uyardı¤ımız gibi, sakın ‘sosyal yardım
veya iflsizlik yardımı almasınlar. Son
günlerde yüzlerce vatandaflımıza zamanında aldıkları paralar yüzünden
Arbeitsamt’tan mektup ya¤maktadır.
Gerek maliyeden, gerekse ifl ve iflçi
bulma kurumundan mektup alan vatandafllarımızın derhal olayı ciddiye
alarak bir avukata veya danıflmana baflvurmalar›nı salık veririz.
Bazan bir itiraz yazısı ile büyük para kaybından ve cezai ifllem yapılmasından kurtulmak mümkünür. Örne¤in,
Frankfurt’ta yaflayan bir vatandaflımıza, eflinin ismi bir baflkasıyla karıfltırılarak, yüklü miktarda para talebi, ifl ve
iflçi kurumundan gelmifltir. Olaya derhal müdahale sonucu, durum düzeltilmifltir. E¤er mektup geldi¤i günden itibaren bir ay içinde itiraz edilmemifl olsaydı, gurbetçimiz hem yüklü para
ödemek zorunda kalacak, hem de cezai
iflleme tabi tutulacaktı.
UNUTMAYIN!
Vergi ifllemlerinizde gerekli bilgi ve
belgeler
- Vergi kartları (varsa eflinizin de
vergi kartı)
- 325.-£’lık ek ifl için alınan belge
(Orijinal olarak verilmek zorunda. Aksi
halde vergi dairesi cezai ifllem yapmaktadır.)
- Banka hesap numaranız
- Evlenme/boflanma/ayrılma tarihi
- Eflinizin ve çocuklarınızın do¤um
tarihi
- Alınan hastalık/iflsizlik/annelik
parasının alınan kurum tarafından belgesi
- Efllerden biri emeklilik parası alıyor
ise gelen emeklilik parasının bildirisi
- 18 yaflından büyük çocuklar için
okul/meslek e¤itimi belgesi ve çocukların gelirleri
- ‹fllem yapılan yıl içerisinde dünyaya gelen çocuklar için do¤um belgesi
- Türkiye’de veya dıfl ülkelerde olan
bütün çocuklar için okul belgesi gereklidir.
- Faiz / Kar payı gibi gelirlerin belgeleri (Örne¤in Merkez bankası)
- Derneklere yapılan ba¤ıfllar için
ba¤ıfl belgesi
- Araba/Hayat/Kaza/Sigortaları
için belgeler (Bu sigortalar yıllık bürüte
orantılı olarak belirlendi¤i için bürütün
yüksek oldu¤u durumlarda geçersizdir.)
- Hastane/gözlük/difl/ilaç masrafları cenaze-defin masrafları,boflanma
masrafları (bu masraflar da bürüte ve
çocuk sayısına orantılı olarak kabul
edildi¤i için, az miktarlar vergi iadesinde etkili olmamaktadır)
- Sizde veya aile fertlerinin birisinde
bedensel veya zihinsel özür var ise, bunun için özürlülük kimli¤i veya belgesi
- ‹fl yolu uzaklı¤ı (tek yön)
- ‹fl icab› de¤iflik yerlere gitmek zorunda kalıyorsanız (montaj veya inflaat
iflçili¤i gibi) veya flöför olarak çalıflıyorsanız ifl yerinizden yıllık kaç gün ve
günde kaç saat çalıfltı¤ınıza dair bir belge (Bescheinigung über die Einsatzwechseltätigkeit)
- ‹fl icabı evinizde bilgisayar kullanmanız gerekiyorsa veya bir çalıflma
odanız var ise bunların gereklili¤i için ifl
yerinizden bir belge ve bunların masrafları.
- ‹fl yerinizin size ulaflmas› gerekti¤i
durumlarda telefon masrafları
- Mesle¤inizde ilerlemek icin e¤itim
alıyorsanız
Kurs ücreti, yol masrafı, Kitap ve
gerekli malzemelerin faturaları
- Birinci dereceden akrabalara (Anne/ Baba/ Büyükanne/ Büyükbaba/ Kayınvalide/ Kayınpeder) yapılan bakım:
- Bakıma muhtaç kifliler Türkiye’de
yaflıyor iseler:
- Türkiye’den her flahıs için vali veya kaymakamlıktan bir bakım belgesi
- Havale makbuzları ve bunların bakım yapılan kifliler tarafından alındı¤ına dair Türkiye’den gelen ödendi bildirileri
- Türkiye’deki 50 yaflından büyük
anne ve babalar için ifl ve iflçi bulma kurumundan alacakları iflsizlik belgesi
- (Bu belgelerin eksikli¤inde bakımların vergi dairesi tarafından kabul edilemeyece¤ine dikkat ediniz!)
- Dikkat ! Bakım Miktarı 2003 yılında kisi baflına 2.476-£’dur, fakat bunda
havalelerin yılın içerisinde ilk defa yapıldı¤ı ay gözönünde bulunduruldu¤u
için, havalelerin ocak ayından itibaren
ve en fazla 3 ay aralıklarla yapılmıfl olması gerekmektedir. Örnegin ilk havale
Haziran ayında yapılmıflsa kifli baflına
sadece 1.237,- £ kabul edilmektedir.
- Bakıma muhtaç kifliler Almanya’da yaflıyor iseler:
- Kendilerinin yardım aldıklarına
dair bir beyan (Bu formu bizden temin
edebilirsiniz.)
- Varsa buradaki gelirlerinin belgeleri (Hastalık-‹flsizlik-Emeklilik parası
belgesi vs.)
- Havaleler (Aynı evde yaflıyor iseniz havale gereksizdir.)
- Gelirler göz önünde bulundurularak bu kiflilere yıllık 7.426.-£’ya kadar
bakım yapmak mümkündür
- Almanya da yaflayan ve 18 yaflını
doldurmufl olan çocuklarınız varsa, bu
çocuklara çocuk parası alınmamıflsa ve
bu çocukların gelirleri yoksa veya çok
düflükse bu zaman içerisinde de geçimini siz temin etmiflseniz, bakım gösterebilirsiniz. ❏
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:58 Uhr
Seite 10
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:59 Uhr
Seite 11
Hayat
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
ROPÖRTAJ
HESSEN
Ocak-Januar 2004 / Zilkade 1424
Türk Kasap Rüstem Alt›nküpe
Kurbanlar› bu sene de
floksuz kesiyoruz
1988 senesinde bafllayan bir mücadele sonucunda Almanya`da ‹slami
Usüllere göre floksuz ve kurflunsuz hayvan kesim müsaadesini alan ilk
isim olan Rüstem Alt›nküpe ile Kurban Bayram› arefesinde yine
gündemde tutulan bu konu hakk›nda konufltuk.
5 Ocak 2002 tarihinde Federal Anayasa Mahkemesinin vermifl oldu¤u karar
ile Almanya`da ‹slami usüllere göre
floksuz ve kurflunsuz helal kesim müsaadesini alan Rüstem Alt›nküpe çal›flmalar›na
Aßlar-Werdorf`daki kendi iflletmesi olan
mezbahanede devam ediyor.
2002 senesinde Federal Anayasa mahkemesi Hayvan Haklar› Yasas›n› kabul etti.
Bu yasan›n kabulünden sonra Eyaletlerden
baz›lar› bu yasa kabulünü öne sürerek kesim müsaadesini vermemek istiyorlar.
Hessen Eyaleti Veterinerlik Dairesi de
bu yasa kabulünü öne sürerek Federal Anayasa Mahkemesinin vermifl oldu¤u hakl›l›k
karar›n› yok saymaya çal›flarak müsaade
vermek istemiyor.
Bu durum karfl›s›nda Rüstem Alt›nküpe de tekrar Giessen Eyalet Mahkemesine
baflvurarak durumun düzeltilmesi için dava açt›.
Bu geliflmeler do¤rultusunda gelinen
son durumu Rüstem Alt›nküpe ile konufltuk.
1
Hayat - ‹lk önce flunu sormak istiyoruz. 15 Ocak 2002`de alm›fl oldu¤unuz
müsaade halen geçerli mi?
Alt›nküpe - Tabiki. Federal Anayasa
Mahkemesince al›nan karar halen geçerlili¤ini korumakta. Yani bizim ‹slami
usüllere göre floksuz kurflunsuz helal kesim müsaademiz halen geçerli.
Hayat - Peki, Hessen Eyalet Veterinerlik Dairesinin sizin müsaadeniz ile
alakal› flu anki tavr›n›n nedeni nedir?
Alt›nküpe - 2002 senesinde Federal
Anayasa Mahkemesi “Hayvan Haklar›
Yasas›”n› kabul etti. Tabi, Eyaletlerden
baz›lar› da bu kanunun kabulünü bahane ederek; floksuz kesim konusundaki
müsaadeleri vermek istemiyorlar. Tabii
olarak da Hessen Eyaleti Veterinerlik
Dairesi de Almanya`da sadece bizim bu
müsaademizin oldu¤unu bildi¤i için bu
yasay›, hayvan haklar› yasas›n› bahane
ederek müsaade vermek istemiyor.
Hayat - Peki bu tav›r karfl›s›nda sizin
yapm›fl oldu¤unuz bir fleyler var m›?
Alt›nküpe - Tabiki, Biz de haklar›m›z› korumak için avukatlar›m›zla tekrar
mahkemeye baflvurduk. Giessen Eyalet
Mahkemesi, Veterinerlik Dairesinin itiraz›n› görüfltü ve bir üst mahkeme olan
Kassel Mahkemesine havale etti.
Hayat - Peki Kassel Mahkemesi bu
itiraz› karara ba¤layacak m›?
Alt›nküpe - Biz hakl› itiraz›m›z› yapt›k. E¤er Kassel Mahkemesi itiraz›m›z›
kabul ederse, Veterinerlik Dairesinin itiraz› kabul edilmeyecek ve bizim halen
yürürlükte olan müsaademiz geçerlili¤ini koruyacakt›r.
Yok ama Kassel Mahkemesi de karar
veremezse, mesele yine Federal Anayasa
Mahkemesine intikal edecektir.
E¤er Kassel Mahkemesi de karar vermez de Federal Anayasa Mahkemesine
gönderirse bunun tek bahanesi olarak ç›kan Hayvan Haklar› Yasas›n› öne sürüyor olacaklar.
Hayat - Bu süreç devam ederken sizin 2002`de alm›fl oldu¤unuz müsaade
ne olacak?
Alt›nküpe - 2002`de alm›fl oldu¤umuz müsaade mahkeme sonuçlanana kadar geçerlili¤ini korumaktad›r. Tabi Hessen Eyaleti Veterinerlik Dairesi bu müsaademizi kullanmam›z› çeflitli bahanelerle
engellemek istiyor. Biz de bu konuda
tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz.
Hayat - Bu geliflmeler ›fl›¤›nda bu sene Kurban Bayram›nda floksuz kurban
kesimi nas›l olacak? Bu hak sadece sizin
için mi geçerli, yoksa bu meseleyi kendine dert edinmifl herkes için geçerli mi?
Alt›nküpe - Bu hak; dinimin gere¤i
floksuz kurban kesmek istiyorum diyen
her müslüman›n hakk›d›r.
Yani ‹slami usüllere göre floksuz kurban kesmek istiyorum diyen her müslüman›n hakk›d›r.
Bu ç›kan karar sadece beni ba¤lamamaktad›r. Almanya`da yaflayan tüm
müslümanlar bu hak için müracaat edip
müsaade alabilirler.
Hayat - Bu müsaadenin al›nabilmesi
için gerekli flartlar nelerdir?
Alt›nküpe - Bu müsaadeyi alabilmek
için üç flart›n yerine getirilmesi gerekiyor.
Bunlar:
1- Hayvan kesen kiflinin floksuz hayvan kesebilece¤ine dair belge (Sachkundenachweis)
2- fioksuz hayvan kesimini benimseyen ‹slami Cemaatlerin birinden bir belge (Bescheinigung von Islamischen Gemeinden)
3- Kasaplar için resmi müsaadeli firma sahibi olmak. (Gewerblicher
Schlachtbetrieb)
Bu özellikleri tafl›yan her müessese
müsaadesini alabilir.
Hayat - Son olarak okuyucular›m›za
ne söylemek istersiniz?
Alt›nküpe - Tüm Hessen Hayat okuyucular›n›n Kurban Bayramlar›n› tebrik
ediyorum. Bayram›n tüm insanl›¤a bar›fl
ve huzur getirmesini diliyorum. ❏
11
Türk kasap
Rüstem Alt›nküpe’nin
fioksuz Helal Kesim
Mücadelesinin Tarihçesi
1988 - Herborn Belediyesi Veterinerlik Dairesi, Rüstem Alt›nküpe`nin bay›ltmadan hayvan kesimi yap›lmasina
iliflkin izin baflvurusunu de¤erlendirip
Almanya`da ilk kez ‹slam`a uygun
mezbaha aç›lmas›na süreli izin verdi.
1995 - Kesim izni almak isteyen di¤er
mezbaha sahipleri davalar açmaya
bafllad›, ancak olumsuz sonuçlanan
davalar üzerine, Herborn Belediyesi
Veterinerlik Dairesi de, Alt›nküpe`nin
iznini uzatmad›.
1996 - Türk Kasap Rüstem Alt›nküpe,
Giessen Eyalet mahkemesi`ne baflvurarak, Veterinerlik Dairesi`nin kesme
iznini uzatmama karar›n›n iptal edilmesini istedi.
1997 - Red cevab› alan Alt›nküpe, son
çare olarak Federal Anayasa Mahkemesi`ne baflvurdu.
Alt›nküpe, aksi yönde fetva veren D‹T‹B hariç, di¤er ‹slami kurulufllar›n
maddi ve manevi deste¤iyle davac› oldu.
2001 - Anayasa Mahkemesi, ‹slam`a
uygun kesimin yasaklanmas› karar›n›n, Alman Anayasas› ile ba¤dafl›p
ba¤daflmad›¤›n› mercek alt›na almaya
bafllad›.
2002 - 15 Ocak 2002 tarihinde Federal
Anayasa Mahkemesi kurban kesim
ruhsat› mahkeme taraf›ndan iptal
edildi¤i için dava açan Türk kasap
Rüstem Alt›nküpe`yi hakl› bularak,
uyuflturulmadan ve bir ustan›n eliyle
‹slami vecibelere uygun hayvan kesimine izin verdi.
Federal Anayasa Mahkemesi; Hessen
Eyalet Mahkemesine; “Almanya`da
yaflayan müslümanlar›n dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için hayvanlar› floksuz olarak kesme haklar› vard›r” diyerek gelen dosyay› geri gönderdi ve karar›n düzeltilmesini istedi.
Giessen Eyalet mahkemesi de bu geri
gönderilen dosyan›n içeri¤ini Federal
Anayasa Mahkemesinin iste¤i do¤rultusunda onaylad›. ❏
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:59 Uhr
Seite 12
2 Kasete sayfa ve sat›r düzenine göre kaydedilen EL‹FBA
setine ilave olarak Türkiye`nin en güzide Kur`an-› Kerim
okuyucular›ndan Haf›z-Kurra ‹smail Biçer`in sesinden Elif
Video taraf›ndan kaydedilen, afla¤›daki sureler de eklenmifltir:
Yasin, Mülk (Tabereke), Nebe` (Amme), Duha, Nas,
Fatiha, Bakara (1-5) ve Dua
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:59 Uhr
Hayat
Seite 13
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
YARDIM HABER
HESSEN
13
Ocak-Januar 2004 / Zilkade 1424
IHH 6.8 fliddeti ile Bem kentini yerlebir eden depremin ardından ‹ran’da
Depremzedeler IHH’n›n
yard›mlar› ile sevindi
rankfurt- Geçti¤imiz günlerde
‹ran’ın Bem kentinde meydana gelen ve onbinlerce insanın hayatını
keybetmesine sebep olan depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Uluslararası ‹nsani Yardım Teflkilatı IHH’da,
ma¤dur Bem kenti depremzedelerinin
acılarını paylaflan kurulufllar arasında
yer aldı.
‹ran’ın Bem kentinde meydana gelen
deprem sonucu ma¤dur kalan depremzedelerinin acılarını paylaflmak ve onların bu acılı günlerinde yanında olmak
üzere bölgeye giden IHH yardım ekibi,
programlanan acil yardım çerçevesinde
gereken yardımları bölge halkına ulafltırdı.
Bem kintinde meydana gelen deprem
sonucu onbinlerce insan hayatını kaybetti. Depremin ardından haftalar geçmesine ra¤men Bem flehri halen enkaz yı¤ınları halinde. Depremen sebep oldu¤u can
F
kaybının yanısıra onbinlerce insanda yaralandı. fiehirde bulunan hastanelerinde
depremde kullanılamaz hale gelmesi, yaralı insanların tedavilerini daha da zorlafltırıdı. Depremen yol açtı¤ı can kaybı
ve yaralıların yanısıra çok sayıda ev ve
iflyeri de kullanılamaz hale geldi. Depremin aflırı derecede hasar vermesi depremden sa¤ kurtulan Bem halkını olumsuz yönde etkiledi. Halkın büyük bir kısmı geçici bir süre için de olsa gelecek
yardımlarla hayatlarını sürdürmek zorunda kaldı. Depremzedelerin yardımına koflan Uluslararası ‹nsani Yardım
Teflkilatı IHH, yardıma muhtaç deprem
ma¤durlarını bir nebze olusun yardımları ile sevindirmeye çalıfltı.
ACILAR PAYLAfiILDI
Bem kentinde meydana gelen ve onbinlece insanın hayatını kaybetmesine
sebep olan depremin ardından bölgeye
acil yardım götüren IHH, yardımları ile
depremzedeleri acılarını dindiremeye çalıfltı. Acılar paylafltıkça azal›r ilkesinden
hareketle ma¤dur depremzedelere yardım elini uzatan IHH, onların üzüntülherine de ortak olmaya çalıfltı. Depremzedelerin böylesi acılı günlerinde insani
yardımları ile yanlarında olan IHH, acil
olarak ihtiyaç duyulan gıda maddelerini
bölgede da¤ıttı. Da¤ıttı¤ı gıda yardımı
ile en azından belirli bir süre çalıflma ve
ifl bulma imkanı olmayan ihtiyaç sahibi
depremzedelere destek olan IHH, bu
deste¤i ile büyük taktir aldı.
Bem kenti halkının acılı günlerinde
onların acılarını paylaflmak üzere bölgeye giden IHH yardım ekibi yardım
da¤ıtım› esnasında depremzedeler tarafından flu flekilde onure edildi:
‘’Sizler; bizlerin bu acılı günlerinde
Avrupa’dan koflarak yardımımıza geldiniz. Bizlere yardım eli uzattınız. Ev ve ifl
yerlerimiz yıkıldı. Gördügünüz gibi fleh-
rin her tarafı harap içerisinde. fiu anda
ne yapmamız gerekti¤ini bizde bilmiyoruz. Çalıflma imkanımız neredeyse kalmadı. ‹flyerlerimiz, evlerimiz yıkıldı.
Okullar, hastaneler yerlebir oldu. Okullara çocuklar gidemez oldu. Yardımlarınızla geçici bir süre için de olsa gıda ihtiyacımızı gidermeye çalıflaca¤ız. Bütün
zor flartlara ra¤men buralara kadar gelerek bizleri düflünmenizden dolayı sizlere
teflekkür ederiz’’
YARDIMLAR DEVAM EDECEK
Uluslararası ‹nsani Yardım Teflkilatı
IHH, ‹ran’ın Bem kentinde meydana gelen deprem sonucu ma¤dur kalan depremzedelere yönelik yardımlarını devam
ettirecek.
Yardımlarınız için hesap numarası:
Postbank Frankfurt
Kont 35774 606
BLZ 500 100 60
❏
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:59 Uhr
Seite 14
1. sayi sayfalar
23.04.2009
Hayat
20:59 Uhr
Seite 15
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
HESSEN
Ocak-Januar 2004 / Zilkade 1424
Ç‹ZG‹N‹N D‹L‹
15
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:59 Uhr
Seite 16
Hayat
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
DOSYA
16
HESSEN
Ocak-Januar 2004 / Zilkade 1424
Mahfleri toplant›
Han›mlar›n
Hacca Gitmesi
ad›nlara da aynen erkekler
gibi flartlar yerine geldi¤i
zaman hac farz olur, yaln›z
kad›nlar için özel bir flart vard›r
oda yanlar›nda efllerinin yada
ebediyyen nikahlanamayaca¤› bir
yak›nlar›n›n bulunmas›d›r. Di¤er
flartlar›n hepsi olsa da yan›nda
götürecek bir yak›n› olmazsa kad›na hac farz olmaz. Bütün flartlar
oldu¤u takdirde han›mlar›n hacca
gitmesi engellenemez.
“Müminlerin annesi Hz. Aifle
(r.anha) dedi ki: Resulullah
(s.a.v)’a flöyle dedim: “Ey Allah’›n Resülü! Bizde ç›k›p seninle
birlikte cihat edemez miyiz?
Çünkü ben Kur’an-› Kerimde cihattan daha faziletli bir amel göremiyorum. Hay›r ç›kamazs›n›z.
Lakin sizin için cihad›n en güzeli
ve en hoflu beytullah› haccetmek,
kabul olunmufl bir hac yapmakt›r
buyurdu”( Buhari, Muslim)
“‹bni Abbas (r.anhuma) den:
Resulullah (s.a.v) flöyle buyurdu:
“Bir han›m yan›nda mahremi olmadan yolculu¤a ç›kamaz. Yan›nda mahremi olmayan bir kad›n›n bulundu¤u yere de bir erkek
giremez. Bunun üzerine bir adam:
ey Allah’›n Resülü! Ben falan orduya kat›l›p birlikte cihada ç›kmak istiyorum, han›m›m ise hacca gitmek istiyor dedi. Resulullah (s.a.v): sen han›m›nla birlikte
hacca gitmek üzere yola ç›k buyurdu”. (Buhari, Muslim).
Dikkat edilirse cihada gitmek
isteyen sahabiye peygamber
efendimiz han›m›n› hacca götürmesini emretmifltir.
Veda Hacc›
slam›n temel kaidelerinden biri olan Hac ibadetinin ve Kurban ibadetinin yaklaflmas›ndan
dolay› bu ayki yaz›m›z› Hac ve Kurban olarak
yazmay› uygun gördük. Bu konu hakk›nda hepimizin bildi¤i baz› fleyler vard›r. Ama bilmedi¤imiz bir çok fley var. Hepsini burda ifllemek mümkün de¤il. Biz önemli gördü¤ümüz baz› bilgileri
vermek istiyoruz.
Hacc›n fleriatteki anlam›; tahsis edilmifl, belirlenmifl bir mekan olan ve ad›na Beytullahta denilen Kabeyi, belli bir s›fatla yani ihraml› olarak, belli bir vakitte yani hac aylar›nda ve belli flartlara
uyarak ziyaret etmeyi kasdetmektir.
Hac ibadeti hem mal›, hem bedeni bir ibadettir. Bilindi¤i gibi hac ibadeti hicretin 9. senesinde
farz olmufltur. Ancak müflriklerde her y›l haccettikleri için ve kabeye gelmemeleri henüz ilan edilmedi¤i dolay› peygamber efendimiz o y›l kendisi
‹
hacca gitmemiflti. Medineden hacca gitmek isteyen müminlerin bafl›na Hz. Ebu Bekiri tayin etmiflti.
Arkas›ndan Hz. Ali’yi de, Kur’an-› Kerimin
Tevbe süresinin bafl›ndan itibaren k›rk ayeti kerimeyi Arafatta ve Minada insanlar›n toplu bulundu¤u mekanlarda okuyup ilan etmek üzere görevlendirmifltir. Bu ayeti kerimelerden bir tanesi de
bu seneden sonra müflriklerin mescidi harama
yaklaflmamalar›n› ilan ediyordu. (Ey müminler!
Allah'a ortak koflanlar birer somut pisliktirler.
Bundan dolay› bu y›ldan sonra bir daha Mescid-i
Haram'a yaklaflmas›nlar. E¤er (ziyaretçi say›s›n›n azalmas› yüzünden) yoksul düflece¤inizden
korkuyorsan›z, biliniz ki, Allah e¤er dilerse yak›nda kendi lûtfu ile sizi zengin edecektir. Hiç
flüphesiz Allah her fleyi bilir ve her yapt›¤› yerindedir. (Tevbe 28)
Hacc›n Rükunlar›
er ibadetin rükünlar› (farz, vacip, sün-
H
radan hac ibadetine kar›flt›r›lan cahiliye kal›nt›-
net) oldu¤u gibi hac ibadetinin de rü-
lar› da ay›klanm›flt›r. Sade ve katk›s›z hacc›n na-
künlar› vard›r.
s›l yap›laca¤› ö¤retilmifltir.
Resulullah (s.a.v) veda hacc›nda hem hac fa-
Peygamber efendimiz gezdi¤i, sahabilerin
rizas›n› ifa edip hemde “hac menafl›k›n› yani
flehit düfltü¤ü o güzel beldelere gidilmeden hac-
hacc›n yap›l›fl fleklini benden al›n (ö¤renin)” bu-
c›n rükunlar›n› çok iyi ö¤renmeli ondan sonra
yurarak ‹slamda hacc›n nerede, ne zaman ve na-
haccedilmelidir.
s›l yap›laca¤›n› tart›flmaya mahal olmayacak fle-
Sadece Allah`›n r›zas›n› umarak tertemiz bir
kilde ö¤retmifltir. Resulullah (s.a.v)’›n yapm›fl
niyetle hacc ibadetini yapmak isteyen tüm inan-
oldu¤u hac flekli de sahih kaynaklarda mevcut-
m›fl müminlerin ibadetlerinin ve dualar›n›n ka-
tur. Böylece tevhid dininde olmad›¤› halde son-
bul olmas›n› yüce Rabbimizden niyaz ederiz.
bdullah bin Mübârek (736-796), bir
sene hacca gitmiflti. Hacdan sonra rüyada, meleklerin gökten indiklerini
gördü. Meleklerden biri, di¤erine sordu:
-Bu sene kaç kifli hacca geldi?
-Alt›yüzbin kifli.
-Kaç kiflinin hacc› kabul edildi?
-Hiçbirinin hacc› kabul edilmedi. Abdullah bin Mübârek hazretleri bu cevab› iflitince
çok s›k›ld›. Çok üzüldü.
-Çok zor ifl. Alt›yüzbin kul, ihtiyaç ve
yalvarma ile dünyan›n her taraf›ndan hacca
geldiler. Çöller ve di¤er zor flartlarda büyük
s›k›nt›lara katland›lar. Bütün yapt›klar› bofla
gitti. Hiç birinin hacc› kabul edilmedi, dedim. Sonra melek:
-fiam'da Ali bin Muvaffak ad›nda birisi
vard›r. O hacca gelmedi. Ama, hacc› kabul
A
P
HACC
K
Kabul Olan Hacc
edildi, Alt›yüzbin hac›y› o'na ba¤›fllad›lar.
Hepsinin hacc› kabul
edildi, dedi. Uyan›nca,
arkadafllar›mdan ayr›ld›m. fiam kafilesine kat›ld›m. fiam'a gittim.
Ali bin Muvaffak'in
evini araflt›r›p, buldum. Kap›y› çald›m. Bir
kimse kap›ya ç›kt›. Ad›n› sordum.
-Ali bin Muvaffak, ya sizinki?
-Abdullah bin Mübârek, cevab›n› vermemle, feryat edip, kendinden geçti. Kendine gelince, gördü¤üm rüyây› kendisine an-
latt›m.
-Hacc›n›n
kabûl
edildi¤ini ve kendi hacc› ile beraber alt›yüzbin
kiflinin haclar›n›n da
kabûl edildi¤ini haber
vererek, bana nas›l bir
hay›rl› amel iflledi¤ini
anlat, dedim.
-Ben ayakkab› tamircisiydim. Otuz seneden beri hacca gitmek arzusundayd›m. Bu
iflimden otuz senedir, üçyüz dirhem (1440
gr) gümüfl biriktirdim. Bu sene hacca gidecektim. Han›m›m hamileydi. Komflunun
eygamber efendimiz hicretin
10. y›l›nda farz olan hacc› yerine getirmifltir. Rasulullah›n
bu hacc›na müslümanlarla son buluflmas› olmas›ndan dolay› buna
“veda hacc›” denilmifltir. ‹mam
Tirmizi Cabir b. Abdullah’tan nakletti¤i bir rivayetinde Resulullah
(s.a.v)’›n iki kere hicretten önce bir
seferde hicretten sonra, veda hacc›
olmak üzere üç kere hac yapt›¤›n›
rivayet etmektedir. (Tirmizi)
Bu hadisi flerif ve bizlere bildirilen di¤er hadislerden de anlafl›ld›¤› üzere peygamber efendimiz 3
kere hac etmifltir. Bundan da anlafl›l›yorki hicretten öncede hac ve
umre yap›lmaktayd›. Cahiliye dönemi kureyfllilerde haccediyorlard›, yanl›z o zamanlarda Kureyfllilerin günahs›z oldu¤una inan›l›yor,
kureyflli olmayan biri hac ya da
umre yapaca¤› zaman erkekler kureyflli erkeklerin k›yafetlerini, kad›nlarda kureyflli kand›nlar›n k›yafetlerini giyerek ibadetlerini yaparlard›. Elbise bulamayanlarda ç›plak
olarak tavaf ederlerdi. Bu bilgiler
bizlere ‹mami Buharinin kaydetti¤i
hadislerden ulaflm›flt›r. Konu hakk›nda ayette mevcuttur. “Onlar›n
Kâbe karfl›s›nda tap›nmalar› naradan ve alk›fltan ibaretti.” (Enfal 35)
evinden yemek kokusu burnuna geldi. Han›m›m komfludan yemek istememi söyledi.
Komfluya gidip, han›m›m›n arzusunu söyledim. Komflum a¤layarak: ''Ey Ali bin Muvaffak, bizim bu yeme¤imiz size helâl de¤ildir.
Çünkü üç gündür, çocuklar›m bir fley yememifllerdir. Bütün fiam flehrinde hiçbir ifl bulamad›m. Kimse bana ifl vermedi. Ölü bir hayvan gördüm. Ondan çocuklara yemek pifliriyorum. Size helâl olmaz'' dedi. Bunu duyunca, içime bir ac› düfltü. ''Niçin Kâ'be'ye gideyim. Benim hacc›m buradad›r'' dedim. Hac
az›¤›m üçyüz dirhemi komfluma verdim.
''Bunu al ve çoluk çocu¤una nafaka yap. Benim hacc›m da bu olsun'' dedim. Abdullah
bin Mübârek:
-Allahü teâlâ do¤ru rüyâ gösterdi, dedi.....
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:59 Uhr
Seite 17
Hayat
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
HABER DOSYASI
HESSEN
17
Ocak-Januar 2004 / Zilkade 1424
Vicdanlar kanat›ld›
Türkiye, Aral›k ay›nda “yanl›fl bir haber”le sars›ld›.. Devletin resmi ajans› AA baflta olmak üzere, ‹HA
ve C‹HAN ajanslar›ndan geçen haberlerde, “Erbakan’a yakalama emri ç›kar›ld›¤›” iddia edildi... Ayn›
haber, baflta Ayd›n Do¤an’›n CNN Türk’ü olmak üzere, di¤er televizyonlarda da s›k s›k verildi... Oysa,
savc›n›n gönderdi¤i yaz›, bir “yakalama emri” de¤il, “davetiye yaz›s›yd›!.. Ne var ki, kamuoyuna “yakalama emri” fleklinde yans›t›lan haberlerle, bu ülkede Baflbakanl›k yapm›fl bir siyasi, adeta linç edildi. Saadet Partisi (SP) Genel Baflkan› Necmettin Erbakan hakk›nda Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan yakalanma emri ç›kar›ld›¤›na dair haberler Erbakan’›n avukat›nca yalanland›.
P Genel Baflkan› Erbakan’a
Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’nca yakalama emri ç›kar›lmad›¤›, ancak davetiye gönderildi¤i ö¤renildi.
Öte yandan; Erbakan hakk›nda mahkûmiyetinin infaz› ile ilgili
davetiye ç›kar›lmas›n›n ard›ndan
Erbakan, Balgat’taki konutunda
parti hukukçular› ve kurmaylar›yla biraraya geldi.
Konuta partinin hukukçular›
fieref Malkoç, Mustafa Kamalak
ve Hüsamettin Korkutata’n›n ya-
S
n›s›ra, Genel Baflkan Yard›mc›s›
Yasin Hatipo¤lu da geldi. Ayr›ca,
Erbakan’›n k›zlar› Zeynep ve Elif
de babalar›n› yaln›z b›rakmad›.
Bir süreçten geçiyoruz. Türkiye`de siyasette beraber yürümüfl
insanlardan baz›lar› hakk›nda
geçmiflte aç›lm›fl ne kadar dava
varsa hepsinden teker teker beraat kararlar› ç›k›yor. Ve bu insanlar›n ço¤u bugün ülkeyi parsel parsel satmakla meflgul. Ama di¤er
baz› insanlar hakk›nda bugün hâlâ, “Acaba hukukun neresini ne
“Sa¤l›k nedenlerinden
dolay› ceyas› 1 y›l ertelendi”
rbakan, "Refah Partisi'nin kay›p
trilyonlar›" davas›nda ald›¤› 2 y›l 4
ayl›k hapis cezas›n›n ertelenmesi
için Ankara Numune Hastanesi'nden rapor ald›. Raporda cezan›n infaz›n›n 1 y›l
ertelenmesi istendi. Savc›l›k erteleme talebini kabul etti.
Sahtecilik suçundan ald›¤› 28 ayl›k
cezan›n ertelenmesi için Ankara Numune
Hastanesi'nde muayene edilen Erbakan'›n, ‘hayati önemde’ 11 ayr› rahats›zl›¤› oldu¤u belirlendi. Bu raporu de¤erlendiren Savc›l›k, Erbakan'›n cezas›n› bir y›l
erteledi.
Saadet Partisi Genel Baflkan› Necmettin Erbakan'›n, ‘‘RP'nin kay›p trilyonlar›’’
davas›nda ‘‘sahtecilik’’ suçundan ald›¤› 2
y›l 4 ayl›k hapis cezas› ç›kan hastal›k raporuna dayan›larak bir y›l süreyle ertelendi.
Erbakan'›n daha önce Fatih Üniversitesi Hastanesi'nden ald›¤› sa¤l›k raporunu gerekçe gösteren Erbakan'›n avukatlar›, savc›l›ktan erteleme istediler. Savc›l›k,
avukatlardan erteleme karar› verebilmek
için ‘‘tam teflekküllü bir devlet hastanesi'nden rapor al›nmas›n› istedi.
Numune Hastanesi'ne giden Erbakan
Baflhekim Op.Dr. Mahmut Koç'un odas›nda bir saat süreyle muayene oldu. Numune Hastanesi Baflhekim Yard›mc›s›
Faruk Çetin, üç saat sonra bir bas›n toplant›s› düzenleyerek, hapis cezas›n›n bir
y›l ertelenmesine iliflkin raporu aç›klad›.
E
kadar e¤ip büksek de bunlara buradan da bir ceza ç›kartsak” mant›¤› geçerlili¤ini koruyor.
RP ile ilgili “Trilyon davas›”
hakk›nda bugüne kadar yaz›lmayan kalmad›. Onu herkes biliyor.
Sonucunu da daha dün gördük.
Bunu bir ibret levhas› olarak kenara koyup flu ikinciye dikkat ediniz:
BOTAfi davas›. Türkiye’nin en
naml› davalar›ndan. Bu da flimdi
sonuçland›. Özeti flu: Devletin
tam 90 trilyon lira zarara u¤rat›l-
d›¤› iddias›yla dava aç›ld›. San›klar yarg›land›. Suçlar› sabit görülüp herbirine 1’er y›l hapis 2’fler
milyon lira a¤›r para cezas› verildi. Sonra san›klar›n suçu birden
çok iflledikleri anlafl›ld›¤›ndan cezalar artt›r›ld›. Sonra iyi halleri
gözönüne al›narak indirime gidildi. En sonunda hapis cezalar› paraya çevrilip para cezas›yla birlefltirildi. Herbirine verilen toplam
ceza 6 milyon 46 bin lira olarak sabitlendi. Ve bu da infaza gerek görülmeden ertelendi.
Bir yandan RP ile ilgili hesaplara hiç yetkisi olmayan bir mahkeme bak›p Türkiye’ye en faydal›
hizmetleri yapm›fl olan p›r›l p›r›l
insanlara birer, ikifler y›l hapis cezas› verilecek, di¤er yandan devleti 1 trilyon de¤il, 90 trilyon lira
zarara sokanlar iflte böyle taltif
edilecek!
Erbakan ve zihniyeti neden
cezalan›yor? Türkiye’ye zarar verenler zarar görmesin diye mi?
Türkiye’yi satmaya çal›flanlar pazarl›k masalar›nda daha rahat
oturabilsinler diye mi?
“Erbakan’a yap›lan haks›zl›¤› hiçbir vicdan kabul etmedi”
Erbakan`a getirilen hapis cezas›n›n ard›ndan bütün sivil kurulufllar ve siyasi partiler tepkilerini dile getirdiler.
Saadet Partisi Genel Baflkan› Prof. Dr. Necmettin Erbakan’a verilen hapis cezas›na toplumun tüm kesimlerinden tepki ya¤arken, iktidar›n bu ay›ba seyirci kalmas› anlafl›lamad›.
❏ DEM‹REL: “Erbakan Türk siyasetine
büyük hizmetleri olmufl biridir. Erbakan’a
ceza Türk halk›n›n içine sinmez!..”
❏ BAfiOfiLU: “Erbakan’›n ömrü bu ülkeye hizmetle geçti. Millete hizmetin karfl›l›¤› ceza olmamal›yd›...”
❏ BAYKAL: “Erbakan hakk›ndaki karar pekçok aç›dan üzüntü vericidir. ‹nsani
aç›dan herkesi tedirgin eden ve üzen bir
durumla karfl› karfl›yay›z...”
❏ ‹HD: “Sistem sorgulanmal› ve bugün
Erbakan’›n düflürüldü¤ü bu duruma yar›n
baflka bir siyasetçinin düflürülebilece¤i
unutulmamal›d›r.”
❏ MAZLUM-DER: “Karar tart›flmal›d›r. Adil bir yarg›lama sonucu al›nmad›¤›
ortadad›r. Yarg›n›n tart›fl›l›r olmaktan ç›kar›lmas› gerekir.”
❏ TÜRK-‹fi: “AB’ye girmek için parçaland›¤›m›z bir dönemde Baflbakanl›k yapm›fl birini sudan sebeplerle hapishaneye
göndermek kime ne kazand›racakt›r.”
❏ MEMUR-SEN: “Erbakan’›n mahkum edilmesi utanç vericidir. Yolsuzlu¤a
bulaflmam›fl tek insan varsa o da Say›n Erbakan’d›r.”
❏ HAK-‹fi: “Türkiye’ye büyük hizmetleri olmufl Erbakan’a adi suçlu muamelesi
yap›lmas› Türkiye’nin içeride ve d›flar›da
itibar›n› zedeler.”
❏ ‹HD: ‹nsan Haklar› Derne¤i Genel
Baflkan› Hüsnü Öndül, Erbakan’›n durumuna iki yönlü bak›labilece¤ini belirterek,
“Öncelikle adil yarg›lama aç›s›ndan bakmak laz›m. Acaba gerçekten objektif olarak
bir suç ifllenmifl midir? ‹kincisi suçlular gerçekten yarg›lananlar özelde Erbakan m›d›r?” dedi.
Sa¤l›k problemi olan, Türkiye’de baflbakanl›k yapm›fl, 40 y›ld›r politika sahnesinde olan bir kiflinin cezaevine gönderilmesinin bu uygulamaya neden olan yasalar›n yeniden de¤erlendirilmesi gereklili¤ini ortaya koydu¤unu söyleyen Öndül, tüzel kiflilerin ve hele bir genel baflkan›n kay›tlarla ilgili bilgisi oldu¤u, suç unsuru ifllemlerden haberdar oldu¤u gibi bir yaklafl›m›n tart›fl›lmas› gerekti¤ini söyledi.
“Bu karar tart›fl›lacak”
azlum-Der Genel Baflkan› Y›lmaz
Ensaro¤lu, Türkiye’de as›l problemin Anayasa ve yasalarda insan haklar›yla birçok problemli hükmün
bulunmas› oldu¤unu vurgulad›. Adil yarg›lama hakk›n›n tam kullan›lamad›¤›na
iliflkin flikayetlerin sürekli dile getirildi¤ini
anlatan Ensaro¤lu, sadece yarg›n›n ifl gücü
az olmas› gibi birçok sorunlar sarmal›n›n,
yarg› üzerinde oluflturulmaya çal›fl›lan
bask› yüzünden Türkiye’de mahkemelerde yarg›lanan insanlarla ilgili adil yarg›lama tart›flmalar›n›n yafland›¤›n› ifade ifade
eden Ensaro¤lu, “Her geçen gün yarg› kararlar› ile kamu vicdan› aras›ndaki uçurum
büyüyor” dedi.
Bu ba¤lamda Erbakan ile ilgili karar
konusundan hareketle çok ciddi de¤erlendirmeler yapamayaca¤›n› kaydeden Ensaro¤lu, “Çünkü ciddi kayg›lar›m›z var. Geçmiflte de kimi siyasi aktörler yarg› kararlar›yla tasfiye edildi. Yani toplumda bir siyasi liderin, Türkiye’de siyaset sahnesinden
M
tasfiye edilmesine yönelik bir karar m›d›r
yoksa böyle bir suç var m›d›r? Bu konu tart›flmal›d›r” dedi.
Erbakan› seven veya karfl›s›nda olan
bu sorulardan kendisini kurtaram›yor.
Dolay›s›yla bu mu¤lak ortam bu karar›
tart›flmal› hale getiriyor.
Onu destekleyenlerin yafl›, geçmiflteki
hizmetleri ve eski baflbakan oluflu gibi nedenlerle cezaevine girmemesi yönündeki
taleplerine dikkat çeken Ensaro¤lu, öbür
taraftan karfl›s›nda yeralan kiflilerin ise
eflitlik gere¤i suç varsa cezas›n› çekmelidir
görüflünü dile getirdi¤ini hat›rlatt›.
Ensaro¤lu, “ Kurumsal ve kiflisel olarak bu karar›n, adil bir yarg›lama sonucu
ortaya ç›kt›¤› konusunun tart›flmal› oldu¤una inan›yoruz. Bu karar her halükarda
tart›fl›lacak. Erbakan cezaevine girse de
tart›fl›lacak girmese de tart›fl›lacak. Bunun
için yarg›n›n tart›fl›l›r olmaktan kurtar›lmas› gerekiyor” dedi.
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:59 Uhr
Seite 18
Hayat
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
SA⁄LIK B‹LG‹LER‹
18
HESSEN
Ocak-Januar 2004 / Zilkade 1424
Sa¤l›k reformu hakk›nda
004 y›l›ndan itibaren sa¤l›k sigorta
sistemi yeniden yap›lan›rken, baz› sigortalar prim indirimine gidiyor. Reformu ihtiyaçlar belirliyor de¤erlendirmesi, yeni reformlar› zorunlu hale getiriyor.
Yeni düzenlemeler çerçevesinde 2007
senesine kadar sa¤l›k sigortalar›n›n y›lda
15 milyar euro tasarruf yapmas› hedefleniyor. Sa¤l›k sigorta primlerinde indirime
gidilmesi ile birlikte 2004 y›l›nda sigorta
mükelleflerinin toplam tasarrufu 7 milyar
euroya ulaflacak. 2007 y›l›nda ise tasarruf
miktar› 13 milyar euro olarak öngörülüyor.
Hastal›k sigortas› alan›nda yeni düzenlenmelerin özellikle iflverenlerin lehine olaca¤› dikkate al›n›rsa, giriflimcilerin
belirli çerçevede de olsa rahatlamas› hedefleniyor.
Ancak, yeni düzenlemelerin hastalar
aç›s›ndan olumsuz yönleri a¤›rl›kta.
Sigortal›lar› ilgilendiren
en önemli iki husus ise flunlar:
2
Türk-‹fl: ‹çimize sindiremedik
Türk-‹fl Genel Mali Sekreteri ve Demiryol-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Ergün
Atalay, ülkeye büyük hizmetler vermifl
olan ve Refahyol Hükümeti döneminde
unutulmayacak icraatlara imza atan SP
Genel Baflkan› Necmettin Erbakan’›n sudan sebeplerle hapishaneye girecek olmas›n› içine sindiremedi¤ini belirtti. “AB’ye
girmek için kendimizi paralad›¤›m›z bir
dönemde bu ülkede baflbakanl›k yapm›fl
bir flahsiyetin sudan sebeplerle hapishaneye girecek olmas› kime ne kazand›racak. Yetkiyi elinde bulunduranlar gerekli
kanuni düzenlemeleri yaparak Türkiye’yi
bu ay›ptan kurtarmal›.” dedi.
“Türkiye’nin itibar› artmaz”.
Hak-‹fl Genel Baflkan Yard›mc›s› ve
Öz ‹plik-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Yusuf Engin, Milli Görüfl Lideri ve SP Genel
Baflkan› Prof. Dr. Necmettin Erbakan’›n
Baflbakan oldu¤u dönemde Türkiye ve
özellikle çal›flanlar için yapm›fl oldu¤u
önemli çal›flmalar ile hizmetleri unutmad›klar›n› belirtti. Türkiye’nin Erbakan gibi siyasetçilere ihtiyac› oldu¤u bir dönemde Erbakan’›n siyaset sahnesinden
çekilecek olmas›n›n ülke için büyük bir
- 2005 y›l›ndan itibaren yeni difl tak›ld›¤›nda giderleri hastan›n üstlenmesi. Ya
da difl yenileme giderlerinin özel sigorta
kapsam›na al›nmas›,
- Hastal›k paras›n›n 2006`dan itibaren ödenmemesi.
Bu düzenlemelerin bir sonucu olarak
sa¤l›k sigorta primlerinin flu ankinin yüzde 85`ine düflürülmesi öngörülüyor.
Bu çerçevede Alman Sa¤l›k Bakanl›¤›na göre sigorta primlerinin ortalama brüt
gelirin yüzde 14.3`ünden 13.6`s›na düflmesi bekleniyor. Bu da sigorta primlerinin yüzde 0.7 düflmesi anlam›na geliyor.
Puanlama sistemi
1 Ocak 2004`te yürürlü¤e girecek yeni
düzenlemeyle sigortal›lar›n zaman›nda
sa¤l›k kontrollerini yapt›rmalar› sureti ile
hastal›klarda erken teflhisin teflvikine gidiliyor. Düzenli olarak sa¤l›k kontrolüne
giden hastalara puan verilecek. Bu puanlar ile hastalara ileriki dönemlerde doktor
muayenesi ücretlerinde veya hastane gi-
kay›p olaca¤›na dikkat çeken Engin, flunlar› kaydetti: “Türkiye’de huzurun sa¤lanmas›, herkesin insanca yaflayabilece¤i
gelir seviyesine kavuflmas›, gelir da¤›l›m›ndaki adaletin sa¤lanmas›, kaynaklar›n rasyonel kullan›lmas› ve kimsenin aç
aç›k kalmamas› için önemli hizmetler yapan Erbakan gibi bir devlet adam›na adi
suçlu muamelesi yap›lmas› Türkiye’nin
içeride ve d›flar›da itibar›n› art›rmaz.”
“Yolsuzlu¤a tek bulaflmam›fl isim”
Memur-Sen Genel Baflkan› Ahmet
Aksu, hiç bir demokratik ülkede baflbakanl›k yapm›fl, devletin kaderini tayin etmifl ve milyarlarca dolar Hazine’nin paras›n› yönetmifl bir insan›n hapise at›lacak
olmas›n›n antidemokratik ve utanç verici
oldu¤unu kaydetti. Aksu, flunlar› kaydetti: “Y›llard›r bu ülkede yolsuzlu¤a, hortumculu¤a bulaflmam›fl ve ismi bu anlamda an›lmam›fl tek baflbakan varsa o da
Erbakand›r. Bu itibarla Erbakan’›n Hazine’nin kapat›lan RP’ye vermifl oldu¤u
yard›mda kiflisel olarak hiç bir evraka imza atmam›flken cezaland›r›lmas› gelecekteki Türkiye tarihinde kocaman bir ay›p
olarak kalacakt›r.
derlerinde indirim vaad ediliyor.
Yeni sigorta kartlar›
2006 y›l›ndan itibaren sigortal›lara yeni sigorta kartlar› gönderilmeye bafllanacak. Bu kartlarda hastayla ilgili idari bilgilerin yan›s›ra, kulland›¤› ilaçlar, kan gurubu, e¤er varsa, allerjik ve kronik hastal›klar›na iliflkin bilgiler bulunacak. Sigortal›lar kimlik kartlar›nda hangi bilgilerin
bulunaca¤›na ise kendileri karar verecekler.
Yurtd›fl›nda tedavi
Sa¤l›k sigorta sistemindeki uygulamalar çerçevesinde art›k Avrupa Birli¤i genelinde tedavi mümkün olacak. Almanya`da sigortal› bir kiflinin Avrupa Birli¤i
ülkelerinde bulundu¤u esnada ayakta tedavisi sorunsuz yap›lacak. Sigortal›n›n
Avrupa Birli¤i ülkelerinde bulundu¤u bir
esnada hastanede tedavi görmesi gerekiyorsa, bu durumda sigortalayan flirketin
izni aranacak.
AKP milletvekillerine ve Meclis’e sesleniyorum, Meclis’in onurunu kurtar›n ve
bu ay›b› temizleyin. Bugün adaletsizli¤e
karfl› susanlar yar›n kap›lar›na hukuksuzluk geldi¤i zaman etraf›nda selam verecekleri insan bulamayacaklar. Bir ülkenin
baflbakan› kendi ifllemedi¤i suçtan dolay›
ceza almas› sadece tam tam ülkeleri ile totaliter ülkelerdeki ihtilallerden sonra
olur.”
“30 y›ld›r ülke için çal›flt›”
Sa¤l›k-‹fl Sendikas› Genel Baflkan›
Mustafa Baflo¤lu, SP Genel Baflkan› Prof.
Dr. Necmettin Erbakan’›n 30 y›l› aflk›n bir
süredir Türk siyaset hayat›nda, ülkenin
sorunlar›n›n çözümü için kendi inanç ve
anlay›fl›na göre çözüm üretmeye, çare
bulmaya çal›flan ve 54’üncü Hükümetin
Baflbakanl›¤›n› yapm›fl bir devlet ve siyaset adam› oldu¤unu belirterek “Say›n Erbakan hakk›nda yakalama emri ç›kart›larak hapse konulmas› girifliminin, ülkeye
itibar kazand›rmayaca¤›, aksine içerde ve
d›flar›da Türkiye’ye dönük yeni tart›flmalara ve itibar zedeleyici tutum ve davran›fllara sebep olabilece¤i endiflesi içerisindeyim.” dedi.
“Üzüntü ile karfl›lad›k”
Türkiye ‹flçi Emeklileri Derne¤i Genel
Baflkan› Kaz›m Ergün, bir dönem iflçi
emeklileri dul ve yetimleri ile çal›flanlar›n
yüzünü güldüren kararlara imza atan bir
baflbakan›n bugün karfl› karfl›ya b›rak›ld›¤› durumu topluluk olarak üzüntü ile
karfl›lad›klar›n› söyledi. Bu tür geliflmelerin ne yaz›k ki Türkiye’nin demokrasi geliflimi süreçlerini olumsuz etkileyece¤ine
dikkat çeken Ergün, “Siyasi tarihimizde
ne yaz›k ki daha unutamad›¤›m›z yan›lg›lar›n ac›s› yaflanmaktad›r. Hala bu ac›lar›
unutamam›flken buna yenilerinin eklenmesi bizleri üzmektedir. Yetkiyi elinde
bulunduran kurumlardan ülkemizi içeride ve d›flar›da s›k›nt›ya sokacak bu tür örneklerin yaflanmamas› için gereken tedbirleri biran önce hayata geçirmelerini
bekliyoruz.” diye konufltu.
alitenin artt›r›lmas› Sa¤l›k Reformu ile hizmetlerde kalite artt›r›m›
hedefleniyor.
➥ Puanlama sistemi
Sigortal› düzenli sa¤l›k kontrollerine
gidiyorsa, puan kazanacak. Bu puan
kendisine doktor giderlerinde maddi
katk› sa¤layacak.
➥ Faturalama
Sigortal› dilerse hastane ve doktor
giderleri ile ilgili fatura talep edebilecek.
➥ Sigorta kart›
2006`da yeni kartlar edinilecek. Bu
kartlarda hasta ile ilgili ayr›nt›l› bilgi bulunacak.
➥ ‹laçlar
Reçeteye tabi olmayan ilaçlar›n ücretleri bundan böyle hastal›k sigortalar›
taraf›ndan karfl›lanmayacak.
➥ ‹laç ücretleri
Sigortal› ilaç faturas›n›n yüzde 10`unu ödemekle yükümlü olacak. Ancak,
bu rakam 5 eurodan az olmayaca¤› gibi
10 euroyu da geçemeyecek.
➥ Doktor ve difl doktoru
Bir dönemde ilk kez doktora gidildi¤inde, doktor masraf›n›n 10 eurosu sigortal› taraf›ndan karfl›lanacak. Ayn› dönemde sigortal› baflka bir doktora sevkedilirse, genel sa¤l›k kontrolü, difl kontrolü ya da gebelik muayenesi için bedel
ödemeyecek.
➥ Hastane giderleri
Sigortal› hastanede tedavi gördü¤ü
her gün için 10 euro ödeyecek. Ancak,
bir y›l içinde en fazla 28 günlük hastane
bedeli karfl›l›¤› olan 280 euro sigortal› taraf›ndan karfl›lanacak.
➥ Evde bak›m
Sigortal› evde bak›m gördü¤ü her
gün için 10 euro ödeyecek. Bir y›l içinde
en fazla 28 günlük evde bak›m bedeli
karfl›l›¤› olan 280 euro sigortal› taraf›ndan karfl›lanacak.
➥ Ödeme tavan›
Sigortal›lar sa¤l›k giderleri kapsam›nda belli kalemlerde maksimum gelirlerinin yüzde 2`sini kronik hastal›klarda
ise yüzde 1`ini ödemekle yükümlü olacaklar.
➥ Hastal›k paras›
2006 y›l›ndan itibaren özel sigorta
kapsam›nda sigortal›ya yüzde 0.5 ek sigorta primi yükü getiriliyor. Özel sigorta
yap›lmam›fl ise hastal›k paras› al›nam›yor.
➥ Difl yenileme
Difl yenileme ücretleri 2005`ten itibaren kasalar taraf›ndan karfl›lanm›yor.
Difl yenileme için ek sigorta gerekiyor.
Aile bireyleri bu sigortadan ücretsiz yararlanabiliyorlar.
➥ Ek sigorta
Zorunlu hastal›k sigortalar› yeni düzenleme ile ekstra sigorta gerektiren durumlar için müflterilerine hizmet önerileri getirmeye haz›rlan›yorlar.
➥ Sigorta d›fl› hizmetler
Cenaze masraflar›, t›p d›fl› yöntemlerle yap›lan k›s›rlaflt›rma giderleri sigortalar taraf›ndan üstlenilmeyecek. Annelik yard›m› ise sigortalar›n yükümlülü¤ünde olmayacak.
K
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:59 Uhr
Seite 19
Hayat
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
HESSEN
BAYRAM MESAJI
19
Ocak-Januar 2004 / Zilkade 1424
Kurban Bayram›
bütün insanl›¤a
bar›fl ve huzur
getirsin
B‹R‹C‹K ÖNDER‹M‹Z
PEYGAMBER‹M‹Z
Dizisi
B‹R‹C‹K ÖNDER‹M‹Z
PEYGAMBER‹M‹Z
Dizisi
Mehmet ATEfi
IFH ve IGMG
Hessen Bölge Baflkan›
izleri bir Kurban Bayram›na daha ulaflt›ran
Allah (CC)’ye hamd ediyor, verdi¤i sonsuz
nimetlere de flükürler ediyoruz.
Bu günü yani Kurban Bayram›n› Alem-i ‹slam için önemli k›lan iki husus vard›r: Birincisi;
Hz ‹brahim’in verdi¤i sözde durmas› ve de Hz
‹smail’inde teslimiyetini ortaya koymas›. ‹kincisi ise Hac ibadetinin de bu günlerde yerine getirilmesidir. Milyonlarca müslüman bu günlerde
Allah’›n evi (Beytullahi)ni ziyaret ediyor. Hz
Adem’in Havva annemizle bir araya geldi¤i
Arafat’ta haz›r bulunuyor. De¤iflik ›rk, renk ve
dillere mensub insanlar›n ifltirak etti¤i, dünyan›n kat›l›m› en büyük toplant›s› gerçeklefltiriliyor olmas›d›r.
Bu vesile ile tüm hac›lar›n hacc›n›, tebrik
ediyor ve insanl›k ad›na bar›fl ve huzur getirmesini temenni ediyorum.
Kelime manas› ‘yak›nlaflmak’ anlam›na gelen Kurban; böylelikle, mal feda etmek süretiyle
Rabbimize yak›n olmak maksad›yla, biz
mü’minlerin yapt›¤› bir ibadettir.
Alemin yarat›c›s› Allah (CC) kullar›ndan
kendisini bilmelerini ve iman etmelerini istemifl,
Peygamberlerine de insanl›¤a örnek olma sorumlulu¤unu da yüklemifltir.
Bu peygamberlerden biri de, Hz ‹brahim
(AS)dir. O Allah’a karfl› ba¤l›l›¤›n›n örne¤ini o¤lu ‹smail (AS) feda edebilecek flekilde göstermifltir. Babas›n›n bu göstergesine ‹smail (AS) tam
bir teslimiyet göstererek; “Her fley Allah içindir
ve hepiniz O’na döndürülece¤iz” (Bakara 156)
anlay›fl›yla karfl›l›k vermifl; bu güzelliklere karfl›
Rabbimiz güzel bir kurbanl›k hediye etmifltir.
Bu olay göstermektedir ki; Allah’a tam manas› ile kulluk yapanlara, O’nun davas›na hizmet edenlere merhamet ve mükafat vard›r.
Kullu¤umuzun gere¤i olan ‘kurban’ ibadetini maksad›na uygun yerine getirmemiz ki; y›lda
bir defa et görme imkan›n› bekleyenlere sunmakt›r.
Bu günlerde yapaca¤›m›z bu ibadet mazlum
ve ma¤durlar› sevindirmifl olsun.
Bu duygu ve düflüncelerle yeryüzünün en
de¤erli ve en güzel varl›¤› olan insanlar›n huzurlu, kardefllik ortam›n›n olufltu¤u, birbirlerine
sayg› duydu¤u, ortak de¤erlerde bulufltu¤u temennisi ile idrak etti¤imiz Kurban Bayram›’n›n
‹slam alemine ve insanl›¤a hay›rlar getirmesini
diliyor. Tüm kardefllerimizin bayram›n› tebrik
ediyorum.
B
Çocu¤un dünyas›na sohbet
üslubuyla hitap edecek tarzda kaleme al›nm›flt›r.
Konular›n ak›fl› içinde
‹slami kavramlar›n aç›klanmas›n›n yan›s›ra:
➥ Allah (C.C) sevgisi,
➥ Kur`an-› Kerim sevgisi,
➥ Peygamber (a.s.) ve
Resulullah (s.a.) sevgisi,
➥ Ashab-› Kiram sevgisi
gibi sevgiden kaynaklanan
‹slami fluurun tamamen,
‹slami de¤erler
çercevesinde verilmesine
özen gösterilmifltir.
➥ Yafl ve alg› düzeyleri
itibariyle çocuklar›n
kavramakta güçlük
çekebilecekleri teferruattan
kaç›n›lm›flt›r.
➥ 5-12 yafl grubu çocuk
psikolojisi,
➥ 5-12 yafl grubu çocuklar›n dil geliflimini ve
kelime da¤arc›klar›n›,
➥ 5-12 yafl grubu
çocuklar›n zeka ve alg›
düzeyleri,
➥ 5-12 yafl grubu
çocular›n hayal güçleri
gözönüne al›narak
haz›rlanm›flt›r.
➥ Temsili resimler
çocuklar›n olaylar› daha
iyi kavrayabilme ve
yorumlayabilmeleri
amac›yla haz›rlanm›flt›r.
Röver-Service-Center
Textilpflege seit 1890
Textilreinigung
Inh. Ramazan KAPLAN
● Reinigung
● Kleider
● Hemdendienst ● Teppich
● Wäsche
● Dekoration
Eschersheimer Landstraße 478 · 60433 Frankfurt
Tel: 069-570994 Handy: 0173-6557559
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:59 Uhr
Seite 20
Hayat
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
OTOMOT‹V
20
HESSEN
Ocak-Januar 2004 / Zilkade 1424
Yeni Opel Vectra Caravan
pel model üretiminde geleneksel s›ralamadan vaz geçmiyor. Yeni Vectra
limuzinden sonra spor model Vectra
GTS ve lüks otomobil s›n›f›ndaki Signum’dan sonra flimdi de Vectra Caravan’›
piyasaya ç›kard›. Rüsselsheim’daki fabrikada üretimine bafllanan yeni steyfl›n eski
Omega’ya yak›n, hatta ondan daha hacimli
binek otomobili sunuyor.
Opel’in steyfl›n modelleri 50 y›ldan fazlad›r üretiliyor ve Almanya’da çok tutuluyor. Bu do¤rultu da Opel yeni Vectra Caravan’a ümit ba¤l›yor ve bu modelle % 30 kadar yeni müflteri kazanaca¤›n› hesapl›yor.
Ancak, yeni modelin gerçekten geleneksel
steyfl›n müflterilerinden öte yeni müflteri kesimleri kazanaca¤› kesin de¤il. Gelin buna
birlikte karar verelim.
Yeni Vectra Caravan eski modellerle ortak yan tafl›m›yor. Yeni modelin d›fl görünümüne bak›ld›¤›nda bunu kolayca görmek
mümkün. Eski modellerin çizgisi görülemiyor, ancak yine de d›fl hatlara bak›ld›¤›nda
dizayn çizgilerinin uyumlu oldu¤u görülür.
Hatta siparifl verilen modele 18 inçlik alüminyum cantlar (1750 Euro) tak›ld›¤›nda
modelin birden gençleflti¤ini saptamak
mümkün. Vectra Caravan’›n 4,8 metre
uzunluk ve 1,8 metre en gibi d›fl ölçümlerini
anlamak için teknik bilgileri incelemek gerekir, çünkü bu ölçülerin ç›plak gözle anlafl›lmas› çok zor.
Otomobilin ölçülerinin büyümesi herfleyden önce bagaj hacminin genifllemesine
sebep oldu. Yeni Vectra Caravan’›n bagaj
hacmi 1850 litre. Bu hacim Omega’n›n 1800
litrelik hacminden daha büyük. Arka koltu¤un yat›r›lmas› durumunda 2 metreyi aflk›n
düpedüz bir alan ortaya ç›k›yor, hatta ön
koltu¤un yat›r›labilmesi opiyonu al›nd›¤›nda (130 Euro) toplam 2,87 metre uzunlu¤unda parçalar›n tafl›nabilmesi mümkün
oluyor. Arka koltuk yat›r›lmadan 530 litre
bagaj hacmi mevcut. Bagaj kap›s› çok yukar›
kalk›yor ve gerekti¤inde otomatik aç›l›p kapanabiliyor. Opel bu modelde Mercedes’in
T modelinde görülen FleksOrganizer ad›ndaki bagaj kilitleme sistemini de gelifltirdi.
Bu sistemde a¤lar ve ay›r›c› duvarlar kullan›l›yor ve tafl›nan eflyan›n sabitlenmesi sa¤lan›yor.
Bu modelde sadece eflya de¤il, ayn› zamanda yolcular da genifl oturma alan›na sahip. Dingil mesafesinin 2,81 metre olmas›
hem önde hem de arkada oturan yolculara
genifl oturma imkanlar› sunuyor. Hatta
Vectra Caravan’›n kendi s›n›f›nda arka koltuk yolcular›n›n diz rahatl›¤›n›n en genifl olmas›yla gurur duyabilir. Kumafl kaplama
O
koltuklar›n süngeri sertçe ve yolculara iyi
tutunma imkan› sunuyor. Ayr›ca, el tutma
yerlerinde kaliteli malzemenin kullan›lmas›
yolcular›n konforunu art›r›yor.
Vectra Caravan toplam 1,5 ton a¤›rl›¤›na ra¤men rahatça, çok konforlu ve güvenle
sürülebiliyor. Ne de olsa McPherson ön dingilin yan›s›ra, arka dingil dört eklemli – her
ikisi alüminyum parçalarla bezenmifl. Opel
bundan öte üçüncüsünü gelifltirdi¤i Enteraktif Dinamik Sürüfl Sistemi (›DS) ile sürücünün iflini kolaylaflt›r›yor. Bu sistem en yeni elektronik sürüfl unsurlar›n› içeriyor:
ABS, virajlarda frenleme sistemi (CBC), fren
asistan›, elektronik fren gücü da¤›t›m›
(EBV) ve motor ve fren sistemine müdahale
eden traksiyon kontrol sistemi (TC Plus).
Bütün bunlardan öte Vectra Caravan kendi
s›n›f›nda ilk defa kullan›lan yeni bir sürüfl
istikrar program› (ESP Plus) da içeriyor. Bu
yeni sistemde, di¤er otomobil üreticilerinin
sistemlerinin aksine kritik sürüfl anlar›nda
üç kadar tekerlek frenleniyor ve arac›n istikrar kazanmas› sa¤lan›yor. Bundan öte Vectra Caravan’›n direksiyonu tehlikeleri daha
kolay önlemek için daha duyarl› hale getirildi.
2.2 D›RECT modeli Opel’in ilk do¤rudan enjeksiyonlu benzinli motoru. 2,2 litre
hacmindeki motor 155 PS gücünde ve gerekti¤inde 212 km/saat h›za ulafl›yor. Otomobilimiz 0’dan 100 km/saat h›za 10,1 saniyede ç›kabiliyor. Arac›n 1,5 ton a¤›rl›¤› gözününde bulunduruldu¤unda bu de¤er çok
iyidir. Vectra Caravan duruma egemen bir
hava içinde sürüfl gücünü ön dingile aktar›yor. Gerçi, 2,2 litre hacmindeki motor çok
yüksek devir say›lar›nda maksimum tork
olan 220’ye ulaflabiliyor, ancak düflük diver
say›lar›nda da motorun bo¤uldu¤u izlenimi
al›nm›yor. Benzinli motor sadece dört silindire sahip oldu¤unu gizlemiyor, hatta 300
devir ve yukar›s›nda motorun sesi içiye duyuluyor.
Vectra Caravan bu motordan baflka üç
benzinli motora daha sahip: bafllang›ç modeli 1,8 litre 122 PS motora sahip (22 995 Euro ve üstü), sportif sürüfle düflkün olanlar
için 2 litre turbo motoru (175 PS ve 25 795
Euro) ve 3 litre V6 motoru (211 PS ve 27 745
Euro). Mazot fanatikleri de arad›klar›n› bulabilecek: 2.0 DT› (100 PS ve 23 545 Euro),
2.2 DT› (125 PS ve 24 695 Euro) ve Signum’da da kullan›lan 3.0 CDT› V6 (177 PS
ve 28 945 Euro). Bütün benzinli motorlar
Euro 4 at›l gaz normuna uygun, mazot motorlar› ise sadece Euro 3 normuna uyuyor.
Ancak, ilkbahar aylar›ndan Opel’in yeni
Common-Rail-Diesel motoru üretildi¤inde
Euro 4 at›k gaz normu sözkonusu olacak:
1,9 litre hacim ve 150 PS.
Opel yeni modelde sadece genifl motor
yelpazesi de¤il, ayn› zamanda kapsaml› güvenlik donan›m› da sunuyor: daha bafllang›ç modelinde sürücü ve ön koltuk hava
yast›klar›, önde ve arkada yan hava yast›klar›, önde aktif kafal›klar, arkada ›SOF›KS
çocuk koltu¤u kemerleri tak›l› ve ayr›ca ESP
Plus seri olarak bütün modellerde mevcut.
Ayn› modelin konfor donan›m› manüel so¤utma sistemine, önde otomatik cam indirme-kald›rma sistemine ve uzaktan kumandal› merkezi kilitleme sistemine sahip.
Ancak, basit bir radyoyu bile ekstra ›smarlamak gerekir, hatta CD oynat›c›s›n›n en
basiti bile 750 Euro ek ücrete sahip. Bundan
öte virajlarda dönebilen farlar 1350 Euro,
araç bilgisayar› 350 Euro, vites atmas› olmayan otomatik flanz›man 1800 Euro, 16 inçlik
alüminyum cantlar en düflük 695 Euro ve
katlanabilen çekme kancas› 795 Euro.
Opel bu baz donan›m›ndan öte üç donan›m çizgisi sunuyor: Elegance paketi bafllang›ç modelinin fiyat›n› 24 445 Euroya ç›kar›yor, Caravan Sport donan›m› fiyat› 26 545
Euroya ç›kar›yor. Bundan öte ayr›cal›kl› donan›m paketi Cosmo bafllang›ç modelinin fiyat›n› 26 695 Euro’ya ç›kar›yor: bu donan›m
paketinde deri kaplamal› koltuklar, alüminyum cantlar ve ya¤mur sensörü var.
Vectra limuzin ve Signum modelleri yenilikçili¤e örnek oldular. Caravan bu çizgiyi
sürdürüyor – üstelik kaliteli ve yenilikçi
teknolojik donan›mla ve üstün dizayn çizgileriyle. Vectra Caravan’›n olgunlaflm›fl sürüfl
tak›mlar› çeflitli elektronik yard›mc›larla
modelin BMW ya da Mercedes karfl›s›nda
kendini gizlemesini gerektirmiyor. Hatta orta s›n›fa giren Vectra Caravan’›n iç hacmi
otomobili üst s›n›fa ç›kar›yor. ❏
Opel Vectra Caravan’›n
art›lar› ve eksileri
+ çok iyi güvenlik donan›m›
+ arkada ve önde genifl oturma imkan›
+ çok büyük ve esnek bagaj bölümü
+ iyi sürüfl özelli¤i
+ kullan›lan malzemenin kaliteli
görünümü
+ konforlu koltuklar
+ genifl motor yelpazesi
+ elveriflli ücret-teknik iliflkisi
- terbiye edilmemifl motor gürültüsü
- mazot motorlar›n›n düflük at›k
gaz derecesi: Euro 3
- seri donan›mda radyonun olmamas›
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:59 Uhr
Seite 21
Hayat
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
UZMANINDAN B‹LG‹LER
HESSEN
21
Ocak-Januar 2004 / Zilkade 1424
“Ehliyet”in tan›m›
‹hsan GÜLER
Sürücü Kursu Ö¤retmeni
[email protected]
Çok de¤erli okuyucular!
Hessen Hayat Gazetesini ç›karan
kardefllerimiz gazete hakk›nda bizimle
istiflare ettiklerinde ayn› zamanda bize
gazeteye yaz› yazabilir misiniz diye
sordular.
Yaz› yazmaya tam ehliyetli de¤ilim
ama insanlar› seçti¤imiz konularda bilgilendirecek ve aç›klayacak kadar yazabilece¤imin kanaatine vard›m ve
simdi karfl›n›zday›m.
Konu olarak da, mesle¤im sürücü
kursu ö¤retmenli¤i oldu¤u için, ilk olarak “Ehliyet”i seçtim.
Ehliyet’in lugat anlam›; “yetenekli,
yetkili, uzman” fleklindedir. Ayn› zamanda tafl›t kullanma belgesi olarak da
kullan›l›r.
Biz tafl›t kullanma belgesi olarak
Ehliyet’i tan›mlay›p konumuza bafllayal›m.
Tafl›t kullanma izni Ehliyet Dairesinin flah›slara verdi¤i müsaadedir. Ehliyet ise tafl›t kullanma izninin belgesi
dir.
Aynen bir flahs›n Nüfuz cüzdan› gibidir.
Örne¤in Ehliyet Dairesi Tafl›t Kul-
lanma ‹znini Tüv (Teknik Denetim
Derne¤i) uzmanlar› taraf›ndan yaz›l› ve
pratik imtihana tabi tutarak baflar›l›
olan kifliye belge olarak ehliyetini verir.
Ehliyeti alan kifli art›k tafl›t kullanmaya
ehildir, yetkilidir. Tabii ki hangi ehliyet
s›n›f› için ehliyet alm›fl iseniz onun için
geçerlidir. Almanya’da ehliyet s›n›flar›
söyledir:
(A-A1-B-BE-C-CE-D-DE-M-L-T)
- Ehliyeti olan flah›s herhangi bir
suç unsurundan dolay› tafl›t kullanma
izni geri al›n›rsa flahs›n elinde olan belge, yani ehliyet, hiç bir ifle yaramaz.
(Yeni do¤an çocuk ölürse nüfuz cüzdan› da ifle yaramaz.)
- Veya tafl›t kullanma izni geçici
olarak dondurulmufl ise “Fahrverbot”
(Sürme Yasa¤›) gibi.
- O zaman da flah›s, kamuya aç›k
yollarda, yasak süresince tafl›t kullanamaz. Elindeki belgeyi de Ehliyet Dairesine geçici olarak vermesi gerekir.
- fiayet flah›s ehliyetini yani tafl›t
kullanma belgesini kay›p etmiflse onda
bir sorun yok. Ehliyet dairesinden yenisini ç›kartabilir. O süre içerisinde de
tafl›t kullanabilir. Çünkü müsaadesi halen vard›r. Sadece belgesini kay›p etmifltir.
Her flah›s tafl›t kullanma izni için
Ehliyet Dairesine baflvurabilir. Baz› dilekçeler kabul edilir. Baz› dilekçeler kabul edilmez.
Kabul edilip edilmemesi;
1- fiahs›n Almanya’da 6 aydan fazla
oturumu olmal›. K›sa vadeli ve
Asyl,Duldung gibi durumlarda Yabanc›lar Polisi karar verir.
2- fiahs›n kiflilik bozuklu¤u varsa
veya tafl›t kullanmaya karakter olarak
yeterli ve müsait de¤ilse, müsaade verilmez.
3- fiah›s S›hhat aç›s›ndan müsait ve-
AS Automobile
An und Verkauf
Gebraucht / Unfallwagen
A. SAK
Benzstraße 22
D-63110 Rodgau
e-Mail : [email protected]
Mobil: 0172-7706507
Mobil: 0173-8438047
Fax : 06106-772046
Tel : 06106-284204
Tel : 06106-284205
Fax : 06106-284206
e-Mail: [email protected]
ya yeterli de¤ilse müsade verilmez.
4- fiahis yafl itibari ile yeterli de¤ilse, müsaade verilmez.
4 Türlü Tafl›t Kullanma
Müsaadesi ‹çin Dilekçe Vard›r
1. Ersterteilung (‹lk baflvuru dilekcesi)
2. Neu Erteilung (yeniden baflvuru
dilekçesi) Var olan ehliyeti bir suçtan
dolay› al›nm›fl flah›slar için.
3. Umschreibung (Yabanc› ehliyeti
Alman ehliyetine çevirme dilekçesi).
4. Umtausch (Eski ehliyetleri yeni
flekliyle de¤ifltirme veya EG Avrupa
birli¤indeki ülkelerden al›nan ehliyetin
degifltirilmesi).
Ehliyet “Tafl›t kullanma müsadesi”
için gerekli evraklar
1. Pasaport veya geçerli Nüfus Cüzdan› (Ausweis) Yeterli Oturum Müsadesi
2. Baflvuru Dilekçesi (Antrag)
3. ‹lkyard›m (Sofortmassnahmen
am Unfallort) C veya D s›n›flar› için
Erste Hilfe
4. Göz muayenesi “Sehtest” C veya
D s›n›flar› için Sa¤l›k belgesi (Gesundheitsbogen)
5. 1 Adet vesikal›k resim (Passbild)
6. Yabanc› ülkeden al›nan ehliyetin
tercümesi AB ülkeleri hariç.
Baflvuru Dilekçesinde
belgelenmesi gereken hususlar
a) fiahs›n kimlik bilgileri.
b) fiahs›n kay›tl› oldu¤u adress.
c) fiahs›n gözlük tafl›y›p tafl›mad›¤›.
d) fiahs›n vücud uzuvlar›nda hastal›k, eksik, çal›flamaz, gibi durumlar bildirilmeli.
Özürlü flah›slara özel bir müsaade ve
özel bir tafl›t ile tafl›t kullanma izni verilebilir.
e) Önceden ehliyeti olup olmad›¤›
ve herhangi bir yere dilekçe verip ver-
medi¤i sorulur.
fiah›s ehliyet “tafl›t kullanma izni”
için kendi oturdu¤u bölgenin Ehliyet
Dairesine dilekçe verir.
Direksiyon ‹mtihan›n› da
1. Oturdu¤u yerde
2. Çal›flt›¤› yerde
3. Okudu¤u yerde veya
Özel dilekçe ile “Ferien Fahrschule”
de baflka yerde yapabilir.
Verilen dilekçe 1 sene geçerlidir.
Yaz›l› imtihan›n› verdikten sonra 1 sene daha uzar. Mesela dilekçe kabul
edildikten 6 ay sonra yaz›l› imtihan›n›
verdi ise direrksiyon imtihan› için 1 y›l
daha uzar.
Ehliyeti alma sürecinde flah›s bir
suç ifllerse Ehliyet Dairesi taraf›ndan
tafl›t kullanma dilekçesi otomatikman
geri çekilir ve yeniden karar verilinceye
kadar Ehliyet Dairesinde bekletilir.
Tafl›t kullanmas›n› çok iyi bilsek dahi ehliyet almaya mecburuz. Çünkü
tüm kurallar› ve kanunlar› davran›fl flekillerini flahs›n istedi¤i flekilde de¤il kanunlar›n istedi¤i flekilde uygulamas›
için tüm prosedürlerden geçmesi gerekir. Tafl›t kullanmak ayr› bir bilgidir,
floför olabilmek için trafik terbiyesi ayr›
bir fleydir. fiah›slar hem iyi araç kullanabilmeli ve hem de trafikte davran›fl
flekilleri ve trafik ahlak› düzeltilmeli.
Bu tüm trafi¤e kat›lanlar için daha
emniyetli ve daha güvenli.
De¤erli okuyucular!
Bir dahaki yaz›m›zda hem flahs›m›
sizlere tan›taca¤›m ve hem de ehliyet
de¤ifltirenlere; yani yabanc› ülkelerden
ehliyeti olanlara özel bilgiler verecegim.
Ehliyet ile ilgili sorular›n›z› bekliyorum.
E-mail: [email protected] de
Sayg›lar›mla. Allah’a emanet olun.
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:59 Uhr
Seite 22
Hayat
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
B‹L‹fi‹M
22
Ocak-Januar 2004 / Zilkade 1424
2004 virüs tahmin raporu
MS’ten Windows 98 için
son yardım
icrosoft firmasının, teknik deste¤i kesti¤i Windows-98 kullanıcıları için 15 Ocak’tan itibaren ücretsiz teknik yardım CD’si da¤ıtmaya bafllayaca¤ı bildirildi.
Microsoft, Windows-98 kullanıcılarına teknik yardım vermeyi 15 Ocak tarihinde durduraca¤ını daha önce açıklamıfltı. Ücretsiz CD’den almak isteyenlerin Microsoft’un açaca¤ı siteye girerek
kayıt yaptırmaları gerekiyor.
1998 yılında piyasaya çıkan Windows-98 hala internete girenlerin dörtte
biri tarafından kullanılıyor; sistemin halen bir çok flirkette a¤ırlıklı olarak kullanıldı¤ı tahmin ediliyor.
Microsoft’un internette açaca¤ı Windows-98 sitesinde iflletim programıyla
ilgili bilgi ve ipuçları ile teknik bilgi dosyaları da yer alacak. Sitenin “Future
Publishing” adlı kuruluflla birlikte hazırlanaca¤ı ifade edildi. Bu sitedeki bilgilerin yeterli olmaması halinde kullanıcılar ücretsiz Windows-98 teknik yardım CD’sinden talep edebilecekler. Microsoft, Windows-98 ile ilgili herhangi bir
güvenlik açı¤ı ortaya çıktı¤ı takdirde,
bunun da yama yoluyla kapatılaca¤ını
duyurdu.
M
Hubble’dan
muhteflem foto¤raf
Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı
(NASA) tarafından uzaya gönderilen
Hubble teleskopunun 10 bin galaksiyi
bir arada gösteren bir foto¤raf çekmeyi
baflardı¤ı açıklandı.
Foto¤rafta ayrıntılı flekilde görünen
bu galaksilerin yanı sıra daha az parlak
baflka galaksilerin de bulundu¤u ve foto¤rafta bulunan galaksi sayısının 10 binin üzerine çıktı¤ı ifade edildi. Astronomlar “Hubble’in çekti¤i foto¤rafın,
dünyamızın içinde yer aldı¤ı Samanyolu
galaksisinin oluflumu hakkında ayrıntılı
bilgi verece¤ini” ifade ettiler.
Daha önce çekilen benzeri foto¤raflardan 150 kat daha büyük olan foto¤rafın, güney yarımkürede yer alan Fornax
takımyıldızını da gösterdi¤i belirtildi.
4.5 M‹LYAR YIL ÖNCES‹N‹N
FOTO⁄RAFI
Hubble’in çekti¤i foto¤raf, galaksilerin nasıl meydana geldikleri konusuna
ıflık tutacak. Uzmanlar, “Teleskopun tespit etti¤i foto¤rafın aslında evrenin günümüzden 4.5 milyar yıl önceki halini
yansıttı¤ını” ifade ettiler. Bu süre, ıflı¤ın
galaksiler ile teleskop arasındaki mesafeyi ne kadar zamanda kat etti¤i hesaplanarak belirlendi.
Evrenin 13.7 milyar yaflında oldu¤u
tahmin ediliyor.
HESSEN
Geride bıraktı¤ımız 2003 yılı içerisinde çeflitli virüs saldırılarına sahne oldu.
Bunların baflında A¤ustos ayında ortaya çıkan ve tüm zamanların rekorunu kıran SoBig.F’in yanı sıra, Blaster ve di¤er SoBig virüsleri geliyor.
eride bıraktı¤ımız 2003 yılı içerisinde
çeflitli virüs saldırılarına sahne oldu.
Bunların baflında A¤ustos ayında ortaya çıkan ve tüm zamanların rekorunu kıran SoBig.F’in yanı sıra, Blaster ve di¤er SoBig virüsleri geliyor.
Dosya paylaflımı siteleri, spam postalar,
Trojan’lar, virüsler ve daha niceleri sıradan
bilgisayar kullanıcısını tehdit ederek flimdiye dek duyulmamıfl kavramları günlük dile
soktular. A¤ flebekelerine girmeyi baflaran
SQL Slammer, Blaster and Nachi virüsleri
de uzun süre gündemi iflgal ettiler. 2004 yılında bu saldırıların sürece¤ini düflünen uzmanlar, kullanıcıların güvenlik konularında
daha bilinçli olmaları konusunda uyarıyorlar.
Uzmanlar 2004 yılı için çeflitli öngörülerde bulunuyorlar; bunların baflında da, örne¤in flirketlerin mail gruplarına girerek
üyelerin emaillerine girmeyi baflaran virüsler geliyor. Uzmanlar, bu virüslere karflı bilgi ifllem departmanlarının gerekli önlemleri
almaları konusunda uyarıyorlar. Yankee
Group analistlerinden Eric Ogren dünya çapında tüm flirketlerde, ‘firewall’ (güvenlik
duvarı) kullanımının artaca¤ını beklediklerini ifade ediyor.
DOSYA PAYLAfiIMI Efi‹TT‹R
V‹RÜS PAYLAfiIMI
Dosya paylaflımı sitelerini ziyaret eden
kullanıcılar farkında olmadan bu sitelerden
virüs veya Trojan programları kapıyorlar.
Virüsü bilgisayara bulafltıran dosyayı, örne¤in, bir arkadaflına da gönderdi¤inde virüs onun bilgisayarına da bulaflıyor. Hackerlar, Trojan programlarını, kullanıcıların
dikkatini çekmek için ‘XP’, ‘crack’ veya
‘porn’ gibi bafllıklar seçerek, Kazaa gibi sık
kullanılan dosya paylaflım sitelerine yerlefltiriyorlar. Arafltırmalara göre, Kazaa’daki
dosyaların yüzde 60’ı virüs taflıyor.
2004 yılına iliflkin gelifltirilen senaryoların en vahimlerinden biri de, ‘zero-day-attack’ adı verilen saldırılar. Bu senaryoda, ortaya çıkan virüs o güne dek henüz keflfedilmemifl ve dolayısıyla da yamalanmamıfl bir
açıktan istifade ediyor ve tabii ki tamiri de
uzun zaman alıyor.
Anti virüs flirketleri, internet sayfalarından bilgisayara geçen ‘spyware’ denen ve
kullanıcının bilgisayarındaki bilgileri çalan
casus yazılımlar konusunda da uyarılarda
bulunuyorlar. Kurban olarak seçilen internet sayfalarının baflında dosya paylaflımı siteleri ve hayır kurumları siteleri yer alıyor.
SPAM ‹LE MÜCADELEYE
START VER‹LD‹
ABD Senatosu geçti¤imiz haftalarda
‘Can-Spam’ adlı anti-spam yasasını geçirmifl
ve Baflkan Bush tasarıyı imzalayarak yasalafltırmıfltı. 2004 yılında ABD hükümetinin
virüs saldırıları ve hackerların üzerine gitmesi beklenebilir. Siber-teröre karflı önlem
alan ABD ‹çgüvenlik Bakanlı¤ı siber-terör
dairesinin, 2004 yılı içinde birçok virüs
programcısını tutuklayaca¤ı düflünülüyor.
Reklam amaçlı dahi olsa, gönderilen spam
postanın, göndericisinin kimlik bilgilerini
içermesini öngören yasaya göre, spamc›ler
kurallara uymamaları durumunda 5 yıla kadar ceza alabiliyorlar.
Microsoft’un 2003 yılı içinde virüs programcılarının yakalanmasına yardımcı olanlara ödül verece¤ini açıklaması ve hatta, bu-
G
nu kamuuoyuna sunarken vahfli Batı kültürünü andıran imgeler kullanması, virüs
programcılarına karflı flirketi ne derece ciddileflti¤inin kanıtıydı.
Ancak bazı uzmanlar aranan suçluların
baflına konan mükafatların gerçek dünyada
ifle yaramadı¤ına dikkat çekerek, sanal dünyada da beklenen etkiyi yaratmayaca¤ını
düflünüyorlar. Ayrıca, uzmanlar flirketlerin
mükafat koymasının veya politikacıların kamuoyu oluflturmak için kampanya yapmalarının, esas amaçları ilgi çekmek olan hackerların ekme¤ine ya¤ sürdü¤ünü savunuyorlar.
‘SPAM’ CEPHES‹NDE
YEN‹ B‹R fiEY YOK
‹nternet arafltırma kuruluflu Postini ABD
Kongresi için hazırladı¤ı bir raporunda internetteki haftalık 1 milyar mesajın en az
yüzde 80’ninin spam posta oldu¤unu ve bu
oranın 2004 yılında yüzde 90’a yükselece¤i
öngörüsünde bulunmufltu. Spam posta göndericileri kendilerine karflı alınan yasal ve
teknik önlemleri aflmanın de¤iflik yollarını
buluyorlar. ‹nternet servis sa¤layıcıları,
spam göndericilerin sunucularını kapattıktan sonra, spamciler ev bilgisayarlarından
spam-gönderim flebekeleri oluflturmaya
baflladılar. Sophos internet arafltırma kuruluflu, spam postaların yaklaflık yüzde
30’unun IP adreslerinin ev bilgisayarları oldu¤unu ortaya çıkardı.
E-K‹ML‹K AVI: ‘PHI˙SHI˙NG’
Gartner pazar arafltırma flirketi VP’si
Richard Stiennon’a göre 2004 yılında yükselifle geçecek bir di¤er siber suç da, orjinal
adıyla ‘phishing’ olarak adlandırılan kimlik
ve kredi kartı hırsızlı¤ı. Uluslararası kredi
kart numarası ve kimlik bilgileri hırsızlı¤ı
çeteleri, bu yıl da siber ortam da kullanıcıların banka hesaplarından yararlanarak online
alıfl verifl sitelerinde siparifl verecekler. Genellikle Güney Kore ve Rusya’da bulunan
bu hackerlar, uluslararası alıflverifl sitelerine
girerek bu sitelerde depolanan kredi kartlarının numaralarını çekerek kendi ülkelerine
siparifl ısmarlıyorlar; bu siparifllerin önemli
bir kısmı pahalı dijital kameralar veya bilgisalar oluyor.
HEDEF: M‹CROSOFT
Hackerların hedefinin Microsoft iflletim
sistemleri ve ürünleri oldu¤u artık aflikar.
Gerek ideolojik gerekse kiflisel nedenlerden
dolayı, hackerlar MS ürünlerine saldırmaktan adeta gurur duyuyorlar. MS’in bir süre
daha virüs saldırılarına maruz kalaca¤ını
belirten uzmanlar bu saldırılar arasında
‘buffer overflow’ denen aflırı yüklenmeye
dayalı güvenlik açıklarını kullanan saldırılar
en sık rastlanan tür olaca¤ını vurguluyorlar.
Hackerlar ayrıca Windows bünyesindeki öz-açıkları kullanacaklar; bunların baflında Blaster virüsünün kullandı¤ı Remote
Procedure Call’da beliren güvenlik açıkları,
Internet Explorer’daki açıklar ve Windows
Server 2003’teki açıklar geliyor. Helsinki
merkezli antivirüs firması F-Secure direktörü Mikko Hypponen .Net’in de hackerlar
için iyi bir fırsat oldu¤unu vurguluyor.
Hypponen, .Net gibi bir ortama yapılacak
bir saldırının sadece masaüstüler kadar
PDA’leri etkileyece¤inin altını çiziyor.
M‹CROSOFT ‘STR‹KES BACK’
Tüm bu olumsuzluklara karflın, iyi haberler de var. Microsoft’un gelifltirilmifl güvenlik duvarı Internet Connection Firewall,
ya da yeni adıyla Windows Firewall, bilinen
bir çok açı¤ı yamalayan yeni versiyonu ile
Windows XP Service Pack 2 ile kullanıcıya
ulaflacak. Bir ço¤u default modda iflleyen
yeni güvenlik önlemleri ile birlikte, Microsoft Blaster ve Nachi virüslerinin müptelası
oldu¤u Remote Procedure Call’da da bir çok
de¤iflikli¤e gidiyor. ‹flletim sistemi ile beraber iflleyecek antivirüs-içerik filitresi, virüs
saldırılarını önceden haber verebilecek. Default çalıflan güvenlik duvarı ise virüs ve
Trojan saldırılarını kullanıcıya bildirecek.
Ancak TruSecure ICSA Labs direktörü
Bruce Hughes SP2 ile yayınlanacak Windows’taki de¤iflikliklerin mevyelerinin alınmasının bir kaç yıl alaca¤ını vurguluyor.
Buna örnek olarak, MS Outlook address book’da ortaya çıkan virüslere karflı gelifltirilen
yamalara karflın, virüslerin halen “etraflarda
dolaflmakta oldu¤unu” gösteriyor ve yamaların tam olarak ifllemesinin zaman aldı¤ının altını çiziyor.
GEN‹fiLEYEN CEPHE:
OF‹S ‹NTRANETLER‹
F-Secure’dan Mikka Hypponen 2004 yılında saldırıların önemli bir kısmının
TCP/IP a¤ flebekelerinde gerçekleflece¤ini
belirtiyor. Birbirlerine TCP/IP üzerinden
ba¤lı intranet ve ofis sistemleri, özellikle internet üzerinden yayılan virüslere karflı zaaflılar. Blaster ve Slammer gibi internet virüsleri, mümkün tüm internet adreslerini tarayarak, kimi zaman hackerların dahi tespit
edemedi¤i açık olan sistemi buluyor ve sisteme giriyorlar.
2003’te uzmanlar ofislerdeki homojen
Windows-tabanlı bilgisayar kümelerini virüslere karflı zaaflarından dolayı daha çok
sorgular hale geldiler; ancak 2004 için bu
durumun de¤iflmeyece¤i düflünülürse flirketlerin daha sıkı bir güvenlik duvarı ve virüs filitresi politikaları izlemeleri gerekecek.
SONUÇ: EY KULLANICI
GARDINI AL!
Ev kullanıcıları ise, 2004 yılında, önceki
yıllardan daha bilinçli olmak mecburiyetindeler. Kendi bilgisayarlarının ve dosyalarının güvenli¤i açısından gerekli anti-virüs
güncellemelerini yapmalılar, gerekti¤inde
ise bir uzmana danıflmalılar. Maillerinize
bakarken, bafllı¤ı spam içerdi¤ine dair
kuflku uyandırıyorsa, kesinlikle açmayın ve
silin. Kısaca, önce bafllıkları gözden geçirin.
Bunun dıflında, 2004’ün az virüslü bir yıl olması dile¤iyle.
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:59 Uhr
Hayat
Seite 23
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
HESSEN
KOMED‹ - M‹ZAH
23
Ocak-Januar 2004 / Zilkade 1424
Kayserili
O¤lu, Kayseriliden para istedi:
- "Baba 500 bin lira verir misin?"
Kayserili:
- "400 bin mi? Naapcan lan 300 bini.
200 bin neyine yetmiyor. Al sana 100
bin yeter." der ve çıkartıp 50 bin lira verir.
Bunun üzerine o¤lu piflkin piflkin
güler:
- "Baba bana zaten 50 bin lira lazımdı."
Kayserili:
- "Bak kerataya, sahte para vermesem kazıklayacaktı beni.."
Kevser
‹mam Hatip Lisesinde teftifl yapan
bir müfettifl s›n›fa girer..
Ders Kur'an-› Kerim'dir. Bir ö¤renciyi kald›rarak ismini sorar. Ö¤renci:
"Fatih" diye cevap verir.
Müfettifl: "Peki öyleyse yavrum Fatiha suresini oku bakal›m." Çocuk sureyi okur. S›ra baflka bir ö¤renciye gelmifltir. Müfettifl yine sorar: "ismin ne çocu¤um?". Çocuk cevap verir: "Yasin
ama arkadafllar k›saca Kevser derler"
Hayvan›n Akrabas›
Bektaflinin biri, pazardan öteberi almak için efle¤ine binip yola ç›kar. flehrin
dar ve kalabal›k bir yerinde efle¤in inad› tutup, pek a¤›r yürümeye bafllay›nca,
can› s›k›l›r. Efle¤i dövmeye bafllar. Bu
hal, iri yar› birisinin can›n› s›k›p:
- Be hey
zalim!.. Haks›z olarak bu
hayvan› dövmekten, zulmetmekten
eline ne geçer? diye Bektafliyi azarlar.
Bektafli, adam›n irili¤ine
flöyle bir bak›p hemen
merkebinden
iner.
- A¤am, ben bu hayvan›n flehirde
akrabas›ndan kimsesi oldu¤unu bilmiyordum, kusura bakma, der...
Geçiniz
Trafik polisi olan Temel, eliyle arada bir “geçiniz” iflareti yaparak yolda
yürüyormufl. Ne yapt›¤›n› sormufllar:
- Kendi kendime f›kra anlat›yorum,
demifl.
- Peki, elini niye öyle sall›yorsun?
- Bildi¤im f›kralar gelince “geçiniz”
iflareti veriyorum.
bilmeceler
✓ Hangi dü¤me dikilmez?
)isem¤üd kirtkelE(
✓ Hangi y›ld›z gece ve gündüz
görünür? )›z›dl›y mliF(
✓ Musluk neden damlar?
)niçi i¤idemekeç ununruB(
✓ Yumurta kime dokunur?
)ananukod ayatrumuY(
✓ ‹stanbul'un bölünmüfl semti
hangisidir? )miskaT(
duvar mesajlar›
✓ Ayakkab›n›n kallefli
aya¤› arkadan vurur.
✓Eskiden zamPARA'yd›m.
Kriz geldi zamSEF‹L oldum.
✓ Kim demifl k›rm›z›
›fl›kta geçilmez diye?
Rahmetli geçerdi.
✓ Bilmemek ay›p de¤il.
Yeterki çakt›rma.
✓ Çok endiflelendim.
Bugün zam yap›lmad›.
Acaba hükümetin bafl›na birfley mi geldi?
✓ Araçlarda cep telefonunuzu kapat›n›z.
TELEF olmay›n›z!
Is›r›lacaklar Listesi
Amerika`n›n ünlü Cumhurbaflkanlar›ndan Lincoln, bir gün arkadafl›yla
kuduz hastal›¤› konusunda konufluyordu. Biri Lincoln`e sordu:
- Kuduza yakalanacak olursan›z ne
yapard›n›z?
Lincoln:
- ‹lk önce bir
ka¤›t isterdim...
dedi.
- Vasiyetinizi
yazmak için mi?
-Hay›r... ‹s›raca¤›m politikac›lar›n listesini yapmak için...
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:59 Uhr
Seite 24
Hayat
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
SEÇME YAZILAR
24
Ocak-Januar 2004 / Zilkade 1424
W.Shakespeare
Aptallar Defteri
air Haflmet`in çok özel
bir defteri varm›fl. Buraya kendine göre aptalca
ifl yapanlar›n adlar›n› yazarm›fl. Haflmet`in böyle bir defter tuttu¤u padiflah›n kula¤›na gitmifl. Koca Rag›p Pafla`ya:
- fiu senin flair Haflmet`in
böyle bir defteri varm›fl. Onu
al ve bana gönder! Bakal›m
kimlerin adlar› var! diye ricada bulunmufl.
Rag›p Pafla defteri temin
edip padiflaha göndermifl.
Zevkle ve merakla defterin
sayfalar›n› kar›flt›r›rken birden kendi ismine de rastlamas›n m›? Hemen flair Haflmet`i huzuruna ça¤›rm›fl ve
azarlam›fl:
- Bu ne küstahl›k? Sen nas›l oluyor da benim ad›m› aptallar listesine kaydediyorsun?
fiair Haflmet bafllam›fl gerekçesini izah etmeye:
- Efendimiz, sinirlenmeyiniz lütfen, sakin olunuz! Siz
geçenlerde ‹mrahor`a (bafl seyis) yüklü bir para vererek
cins bir Arap at› almaya gönderdiniz. O kadar bol parayla
yurt d›fl›na gönderilen kimse,
art›k geri döner mi?
Bunun için sizin de ad›n›z
orada bulunuyor!
Padiflah biraz yat›flarak:
- Peki, ya ‹mrahor geri
dönerse? diye sormufl.
Haflmet`in cevab› haz›rm›fl:
- Kolay› var efendimiz. Sizin ad›n›z› siler, onunkini yazar›z. ❏
Bakkal ‹le Bafl› Kel Papa¤an
ir zamanlar bakkall›k yapan bir
adam vard›. Bu bakkal›n güzel
sesli, yeflil renkli, yerinde söz
söyleyen bir de papa¤an› vard›. Papa¤an dükkanda bekçilik yapar; dükkandan bir fleyler almak için gelenlere nükteler yapar; onlarla flakalafl›rd›. ‹nsanlar bir fley sorunca, onlara insan gibi
cevaplar verir, söyleflirdi. Papa›anlara
has güzel bir ötüflü vard›.
Dükkan›n sahibi bir gün evine gitmiflti. Papa¤an› dükkan› korusun, kollas›n diye de uyarm›flt›. Bir ara kedinin
biri, kovalad›¤› bir fareyi yakalamak
için ans›z›n dükkana girdi. Bu gürültü
esnas›nda korkan papa¤an can korkusundan yerinden f›rlay›p, dükkan›n bir
köflesine kaçt›; oradaki gül ya¤› fliflelerini devirdi. Gülya¤› fliseleri devrilince
k›r›ld› ve flifledeki ya¤lar etrafa döküldü.
Dükkan sahibi evden geldi, büyük
bir rahatl›k içinde yerine oturdu. Bir de
ne görsün, dükkan ya¤ içinde. Küçük
bir araflt›rma sonunda üstü bafl› ya¤a
bulanm›fl papa¤an›n bu iflin bafl› oldu¤unu anlad›. Bu hale çok sinirlenen
dükkan sahibi, hayvan›n bafl›na vurup,
tüylerini döktü. Papa¤an›n bafl› kel oldu.
Bafl› kel olan papa¤an›n dili tutulmufl, konuflamaz olmufltu art›k. Bakkal›n öfkesi dinmiflti, ama ifl iflten de geçmiflti. Ne kadar üzülse yerinse papa¤an eski nefleli haline dönmedi. Neler
yapmad› ki papa¤an›n eski haline dönmesi için. ‹laçlar yapt›rd›, fakat bofluna.
Zavall› papa¤an hem dilsizdi, hem de
kel.
Bakkal üç gün üç gecedir, dükkaninda üzgün, flaflk›n, a¤lamakl› oturuyordu. “Keflke elim k›r›lsayd› da o tatl›
dilli papa¤an›n bafl›na vurmasayd›m”
diye düflünüyordu. “Acaba bu kufl ne
zaman tekrar konuflmaya bafllayacak”
diye içinden geçirerek y›k›k ve kederli
bir halde zaman geçiriyordu.
B
Mesnevî’den Hikâyeler
‹nsanlar›n ço¤u
kaybetmekten korktu¤u için,
sevmekten korkuyor.
Sevilmekten
korkuyor, kendisini sevilmeye lay›k görmedi¤i
için.
Düflünmekten
korkuyor, sorumluluk getirece¤i için.
Konuflmaktan
korkuyor, elefltirilmekten korktu¤u için.
Duygular›n›
ifade etmekten korkuyor,
reddedilmekten korktu¤u için.
Yafllanmaktan
korkuyor, gençli¤inin k›ymetini
bilmedi¤i için.
Unutulmaktan
korkuyor, dünyaya bir fley vermedi¤i için.
Ve ölmekten
korkuyor, asl›nda yaflamay› bilmedi¤i için.
fi
HESSEN
Bazen papa¤an tekrar söze bafllasin
diye ona çeflitli hareketler yap›yor, garip sözler söylüyordu.
Sonunda art›k pes etti; papa¤an›
kendi haline b›rakt›. ‹fllerine bakmaya
bafllad›.
Aradan uzun bir zaman geçti. Bir
gün dükkan›n önünden bafl› tas gibi
ç›plak, kel bir adam geçiyordu. Papa¤an bu saçlar› dibinden trafl edilmifl
adam› göründe heyecanland›.
- Hey arkadafl! diye kel adama seslendi. Senin bafl›n ne diye kel? Yoksa
sen de benim gibi gül ya¤› fliflelerini mi
k›rd›n? diye sordu.
Papa¤an›n kel adam› kendi gibi
zannetmesinden dolay› halk gülmeye
bafllad›, papa¤anla e¤lendi.
Hz. Mevlana diyor ki;
Farscada “flîr” kelimesi hem aslan,
hem süt anlam›na gelir. Yaz›da ayn› flekilde yaz›lsa da anlam› ayr›dir.
Onun icin kendinizi herkesle kiyas
etmeyin. Özellikle Allah`in kullari arasinda seckin, temiz, yüksek ruhlu insanlarla bir tutmay›n. ❏
Hz. Adem’in O¤lu fiit (a.s.)’a Ö¤ütleri
lk insan olan Hz. Adem`e tüm insanl›¤›n
atas› olmas›ndan dolay› ‘Ebü`l-befler’ denilmektedir. Ayr›ca Allah`›n seçkin k›ld›¤› insanlardan biri olmas› hasebiyle de
kendisine ‘Safiyullah’ denir.
Kendilerine Allah taraf›ndan kitap indirilen sekiz peygamberden biri olan Hz.
Adem`e 10 sahife indirilmifltir. 12 yaz› çeflidi ile 700 civar›nda dil bildi¤i rivayet edilmifltir.
Havva, Adem`e her bat›nda bir k›z ve bir
erkek çocuk olmak üzere toplam yirmi bat›nda k›rk çocuk do¤urmufltur. Yaln›z fiit tek
‹
do¤mufltur. Hz. Adem ölmeden önce o¤lu
fiit`e son vasiyetini yapar.
Hz. Adem ölümü gelip çatt›¤›nda
o¤lu fiit`e bir tak›m ö¤ütlerde bulunmufltur. Ona geceyle gündüzün saatlerini, bu saatlerde yap›lmas› gereken ibadetleri ö¤retti. Bundan sonra da tufan›n
vuku bulaca¤›n› ona bildirdi.
Baflka bir kaynakta da Hz. Adem`in
o¤ullar›na ö¤ütleri flöyle dile getirilmektedir:
Hz. Adem ömrü bin y›la erince hastaland›. Evlad›n› toplad›. Hakk Teala`ya
ibadet etmelerini, fleytana ve kad›nlara
uymamalar›n› emretti. Sonra o¤lu fiit`e
dönerek flöyle dedi:
-Ya fiit! Sana flu befl fleyi ö¤ütlüyorum. Bunlarla amel et ve sen de evlad›na böylece ö¤ütle:
- Dünyaya gönül ba¤lama. Ben cennete gönül ba¤lad›m, cennetten ç›kar›ld›m.
- Her iflin sonuna bak›p neticesinin
nereye varaca¤›n› düflün. Ben bunu yapmad›¤›m için bu hale düfltüm.
- Kad›n sözü ile hareket etme. Ben
bu sebeble cennetten ç›kar›ld›m.
- Bir ifle bafllad›¤›n zaman, kalbine
s›k›nt› gelirse o ifli b›rak, yapma. Ben
yaklafl›nca kalbime s›k›nt› gelmifl idi.
- Dan›flarak ifl yap. E¤er ben meleklere dan›flsayd›m bu belaya düflmezdim.
fiunu önemle söyleyeyim ki, Hz. Resulullah`›n nurunun muhafazas›nda çok
fazla ihtimam göster.
fiit dedi ki:
- Ey babam! O hazreti çok söylersin.
Hakk Teala`n›n indinde hazretleriniz mi
eftaldir, yoksa O mu?
Adem sustu ve buyurdu ki:
- Elbette O yüksektir. Hakk Teala
Hazretleri bana vermedi¤i pek çok fazileti onun ümmetine verdi.
- Hakk Teala beni bir hatamdan dolay› cennetten ç›kard›. O Hazretin ümmetini çok günah etseler bile yine de
cennetine al›r.
- Benim bir günah›m› bütün yer ve
gök ehli duydu. O ümmetin binlerce günah›n› gizler, göstermez.
- Bir günah yüzünden beni yüzlerce
y›l Havva`dan ay›rd›. O ümmetin binlerce günah› varken bile yine de onlar› zevcelerinden ay›rmaz.
- Ben üç yüz y›l a¤lad›m. Ondan sonra tövbem kabul oldu. Ancak orada kabul oldu. Onlar nerede olurlarsa olsunlar, piflman olsalar, yani “Ya Rabbi! hata
ettim” deseler, Hakk Teala “Ben de affettim” buyurur.
Adem ö¤üdünü tekrar etti. Kelime-i
Tevhidi söyledi. Zürriyetinden gelen
peygamberlere bu vasiyeti ulaflt›rmalar›n› emretti. Sonra fiit`e döndü:
- Ey fiit! Benim ecelim yaklaflt›. Benden sonra halifem ol. Dini yaymaya gayret eyle. Hakk Teala`y› zikredince Habibini de birlikte zikret ve onun ruhaniyetinden istifade eyle, buyurdu.
- Ey fiit! O¤ullar›na söyle, dünyada
ebedi kalacaklarm›fl gibi davranmas›nlar. Bir gün mutlaka buradan göçüp gideceklerdir. Zira ben de cennetten ayr›lmayaca¤›m› sanm›flt›m. Ama sonunda
bu dünyaya gönderildim. O¤ullar›n yapacaklar› iflin sonunu düflünsünler. ❏
1. sayi sayfalar
23.04.2009
Hayat
20:59 Uhr
Seite 25
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
HESSEN
Ocak-Januar 2004 / Zilkade 1424
‹LAN-HABER
25
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:59 Uhr
Seite 26
Hayat
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
ÇOCUKLAR ‹Ç‹N
26
HESSEN
Ocak-Januar 2004 / Zilkade 1424
HAYD‹ ÇOCUKLAR BURÇLARIMIZA B‹R GÖZ ATALIM VE Ö⁄RENEL‹M
Çocuk Burçlar›
KOÇ 21 Mart-20 Nisan
Koç burcu çocu¤u dünyaya gelir gelmez 盤l›¤› basar. Böylece daha do¤du¤u
andan itibaren ilgiyi üstüne çeker. O daha
ilk andan itibaren evin hakimi oldu¤unu
anlatmaya çal›flmaktad›r. Çocuk, biraz büyüyüp mama yiyecek ça¤a geldi¤i zaman
da idareyi tamamiyle ele almaya kalkar. O
ki k›sa süre yanl›z b›rakacak olursan›z
avaz avaz hayk›r›r. Daha o ça¤da zevklerini de kesinlikle belirtir. Aceleci, sab›rs›z
Mars'›n etkisindeki çocuk çok erken ça¤da
aya¤a kalkar ve yürür. Onda her fleyi kendi bafl›na yapma arzusu vard›r. Sanki hayatta geç kalm›fl gibi çabucak yürümesi de
bundand›r. Bir an önce harekete geçerek
bildiklerini yapmal›d›r.
Biraz büyüyünce derin sevgisini ortaya
koyacakt›r. Gelip size s›k› s›k› sar›lacak ve
b›rakmak istemeyecektir. Bu sevgiyle birlikte müthifl bir inat›da vard›r. Koç burcunun çocu¤unun inad›n› geçirmek hemen
hemen imkans›z gibidir. Ona ceza da verilmemelidir. Çünkü ceza, ne kadar hafif
olursa olsun o kiflilik sahibi küçü¤e indirilen a¤›r bir darbe say›lacakt›r. En iyisi yumuflakl›kla ve tatl› sözlerle onu yola getirmektir. Ancak, onun epey muzip, hareketli, gürültücü bir melek oldu¤u da unutulmamal›d›r. Çok erken ça¤da okuma ve
yazma ya merak duymaya da bafllayacakt›r. Ve her girdikleri alanda, baflar›lar› ile
derece yaparlar. Dahi çocuklar›n en fazla
bu burçtan ç›kt›klar› söylenebilir. Çok gururlu, inatç›, cesur, at›lgan ve hayalperesttir.
BO⁄A 21 Nisan-21 May›s
Bo¤a burcundan do¤an çocuk, sessiz
ve sakindir. Onun di¤er bebekler gibi a¤lamad›¤›n›, huysuzluk etmedi¤ini düflünerek memnun olursunuz. Fakat ummad›¤›n›z bir anda o feryad› basar. Bu a¤lamada
sebepsiz de¤ildir. Bebek, daha bir kaç ayl›kken rahats›z edilmek istemedi¤ini size
aç›klamaktad›r. Ve o bütün Bo¤alar gibi
inatç›d›r. Yaln›z Bo¤a burcunda do¤an çocuklar›n çok da güzel olduklar› söylenebilir.
Bo¤a burcunda do¤an çocuk, çok sevgi
ister. Azarlamak, tenkid etmek, cezaland›rmakla bebe¤i terbiye edemezsiniz. Çocukla aran›zdaki ahenk pek çok problemi
önlemenizi sa¤l›yacakt›r. Bo¤a burcundan
olan çocuk çal›flmay› sevmez. Okumaya da
pek merakl› de¤ildir. Onu bu konuda teflvik etmeli, kafas›n› gelifltirmesi için güzel
resimler, çiçeklerden yararlanmal›, merak›n›, tahrik etmelisiniz. Çocuk güzelliklere
düflkün oldu¤u için bunlarla ilgili fleyleri
okuyacak, ö¤renecek ve yavafl yavafl e¤itime de al›flacakt›r.
‹K‹ZLER 22 May›s-21 Haziran
Çift karakterli ikizler burcunda do¤an
çocuk sizi hem mutlu edecek hemde flafl›r-
tacakt›r. Çünkü onu anlamakta güçlük çekece¤iniz için ne yapman›z gerekti¤ini bilmeyecek, fakat nefleli nefleli güldü¤ünü
görünce büyük zevk duyacaks›n›z. O daha
bebekken befli¤inin kenar›na t›rman›p d›flar›ya atlamay› deneyecektir. Kendisine
daima dikkat edilmelidir.
‹kizler burcunda do¤an çocuk küçük
yafllarda resim, dans veya müzik kabiliyetini de ortaya koyacakt›r. Okulda da zekas› sayesinde ö¤retmenlerini memnun edecektir. Yaln›z ikizler burcunda do¤an çocuk fazla hareketli, sinirli ve kolay kolay
rahat edip dinlenemeyen bir tip oldu¤unuda bilmelisiniz. Sinir sistemi hassas oldu¤u
için onu sevgi ve flevkatle yat›flt›rmak laz›md›r. Ayr›ca o herfleyden çabucak s›k›l›p
b›kacakt›r. Ona dikkatli olmas› ö¤retilmeli
ve sevdi¤i bir konuya ilgisi çekilerek yavafl
yavafl sabretmesi de afl›lanmal›d›r.
YENGEÇ 22 Haziran-23 Temmuz
Yengeç burcunda do¤an çocuk, çok
hassas, içli, nefleli, kah kederli, sevilmeye
büyük ihtiyac› olan bir tiptir. Ona gereken
flefkati gösterir, böylece güven duymas›n›
sa¤larsan›z kolayl›kla terbiye edip büyütürsünüz. Aksi halde çocuk hislerini içine
atacak, bir kenara çekilecek ve kendisini
yaln›z hissedecektir. Bu da onun küçük
alemini altüst edecek mutsuz olmas›na yol
açacakt›r. Ayn› zamanda bu çocuk oldukcada evcimen bir tipdir.
Bu çocu¤un hayal gücü fazlad›r. Özellikle annesinin anlataca¤› güzel masallar
onu çok etkileyecektir. Zaten o daima anne
flefkatini ve ilgisini arayacakt›r. Ona haketti¤i sevgiyi vermez, ilgiyi göstermezseniz
çocuk büyüyünce, insanlardan çekingen
flüpheci bir tip olur. Sevdi¤ini fliddetle k›skan›r ve onu da kendisinide mutsuz eder.
Kiflilik sahibi olabilmesi için bu burcun çocu¤una yol göstermeniz flartt›r. (Aman
sevgisiz b›rakmayal›m yavruca¤›:))
ASLAN 24 Temmuz-21 A¤ustos
Aslan burcunda do¤an çocuk cesaretli,
baflkalar›n› idareye kalkan, çok hareketli,
gözü pek, cana yak›n, konuflkan, zeki bir
tiptir. O aç›k havay›, sporu, gezip e¤lenmeyi çok sevecektir. Daha küçük yaflta arkadafllar›n›n bafl›na geçip onlar› yönetmeye
kalkacakt›r. Bu fazla kabiliyetli ve kendini
be¤enen çocuk bafl› bofl b›rak›l›rsa kibirli,
etraf›ndakileri afla¤› gören, kendini be¤enmifl, gürültücü haflin bir tip olabilir.
Daha erken ça¤larda onu iyi e¤itmeniz,
do¤ruyla yanl›fl› ögretmeniz laz›md›r. Çal›flt›¤›, verilen görevleri iyi yapt›¤› zaman
da onu övmelisiniz. Böylece çocuk, övülebilmek için kendine düflen iflleri dikkatle
yapacak ve tembel olmayacakt›r. Çocu¤un
büyük enerjisini ziyan etmemesi için gayret göstermelisiniz. Onunla arkadafl olun.
Dertlerini dinleyin ve hayallerini paylaflarak kendisini teflvik edin. Böylece vakti ge-
lince hayatta çok ilerliyecek, baflar›ya eriflecek ve ideal bir insan olacakt›r.
BAfiAK 24 A¤ustos-23 Eylül
Baflak burcunda do¤an çocuk, daha
çok küçük yafllarda zekas›n› ortaya koyar.
O her fleyi merak edip sorarak sizi bezdirir.
Fakat küçü¤ün her sorusuna cevap vermek ve doydu¤u ilgiyi sarsmamak laz›md›r. Okulda da merak› ve zekas› sayesinde
baflar›l›d›r. Üstelik fazla çal›flmadan baflar›
gösterir.
Yaln›z o sab›rs›z, çabuk b›kan huzursuz bir tiptir. Duydu¤u ilgi çabuk söner.
Onun içinde anne ve baba, çocu¤un kafas›n› oyal›yacak konular bulmal›, onun derslerini sevmesi için çareler düflünmelidir.
Baflar›l› oldu¤u zaman da onu mükafatland›rmal›d›r. Daha küçük yaflta paran›n de¤erini anlayan çocuk böylece kendisini
flevkle derslerine verecektir. Dersleri d›fl›nda da yine onu oyal›yacak fleyler bulmak
flartt›r. Bu arada bak›p besleyece¤i bir kedi,
köpek, kufl gibi bir hayvan al›n. Baflaklar
ev hayvanlar›n› severler. Böylece onun
duygular›n› da gelifltirirsiniz. Baflak burcunda do¤an çocuk, küçük yaflta sevgiyi
ö¤renirse uygun flekilde geliflir. ‹leride
sevgiden de korkmaz.
TERAZ‹ 24 Eylül-25 Ekim
Terazi burcunda do¤an çocuk çok yönlü ve epey çekingendir. O hislerini kolay
kolay aç›klamaz, fakat çok sevilmeyi ister.
Anne ve baban›n çok anlay›fll› ve sab›rl› olmas› çocu¤un yavafl yavafl mahçupluktan
s›yr›lmas›n› sa¤lar. Çocuk güzelliklere
düflkün, hisli, kafas›n› kullanabilen, nazik,
terbiyeli bir tiptir. Terazi burcunda do¤an
çocuk iyi yetifltirilirse övünülecek bir insan
olur. (Aman dikkat edelim)
AKREP 24 Ekim-23 Kas›m
Akrep burcunda do¤an çocuk, nefleli
hareketli, enerjik, cana yak›n bir tiptir. Zekas› sayesinde herfleyi çabuk kavray›p ö¤renir. Onun için e¤itilmesi de zor de¤ildir.
Tam aksine bu cesur çocuk problemlerden,
zorluklardan hofllan›r ve bunlar› ortadan
kald›rmak ister. Onun için derslerinde baflar›l› olur.
Ancak o gizlilikten hofllanan ve biraz
da sinsi bir tiptir. Buna da yine fazla zeki
ve cesur olmas›na yol açar. ‹flte çocu¤un bu
zeka ve cesaretini uygun alanlara yöneltmek gereklidir. Böylece o hislerini daha
kolay aç›klar ve gizli kapakl› ifllere de kalkmaz. Böylece ileride hayatta çok baflar›l›
olur. Çocuk sevildi¤ini anlay›nca kendisine de size de güvenir ve bu sayede mutlu
olur.
YAY 22 Kas›m-22 Aral›k
Yay burcunda do¤an çocuk ailesi taraf›ndan çok sevilir. Bu güzel, nefleli, cana
yak›n, hareketli çocuk ayr›ca çok da dürüsttür. O daha çok küçük yaflta fark›na
varmadan do¤ru hareket etmesini ö¤renir.
Yaln›z daima güler yüzlü, nefleli olan çocuk asla emir dinlemez. Ona ›srar etmek,
cezaland›rmaya kalkmak hatad›r. Çünkü
bu çocuk do¤ufltan ba¤›ms›zd›r. Bu ba¤›ms›zl›¤› da korumaya kararl›d›r. Çocuk, kendisine ›srar edildi¤ini görünce büyük bir
ciddilikle sorumluluklar›n› anlar. Böylece
e¤itim konusunda da zorluk ç›karmaz. Bu
çocu¤un bol bol oynamas›, spor yapmas›
ve böylece oyalanmas› da flartt›r.
O⁄LAK 23 Aral›k-20 Ocak
O¤lak burcunda dogan çocuk, çekingen, içine kapal›, kolay kolay gülmeyen bir
tiptir. Çocuk h›rsl›, dikkatli, sab›rl› ve inatç› olacakt›r. Bu yüzden derslerine dikkat
etmesi ve sab›rla çal›flmas› mümkündür.
Çok daha zeki ö¤rencilerden daha da fazla
baflar› gösterecektir o. Anne ve baba, ona
sevgi, anlay›fl ve flefkat göstererek her
problemiyle ilgilenirlenmelidir. O¤lak burcunda do¤an çocuk, küçüklü¤ünde epey
s›hhatsizdir ve k›zam›k, su çiçe¤i, kabakulak gibi hastal›klar› s›rayla geçirebilir.
Onun sa¤l›¤›na itina edilirse daha sonra
hemen hemen hiç hastalanmaz ve çok sa¤lam olur. Bu çocu¤un, büyük ilgi, flevkat
ve sevgiye ihtiyac› oldu¤uda hiç unutulmamal›d›r.
KOVA 21 Ocak-19 fiubat
Kova burcunda do¤an çocuk daha erken yafllarda sizi bilgisi, baflkalar›n›nkinden farkl› görüflleriyle flafl›rtabilir. Uygun
bulmad›¤› fleyler yüzünden sizinle ciddi
tart›flabilir. ‹nsanlar› çok seven bir tiptir.
Kendi kendine hayaller kuracakt›r. Onu
daima desteklemeli, cesaret vermelisiniz.
Konuflmak, arkadafll›k ve oyundan zevk
alacakt›r. K›sa süre içinde de bütün arkadafllar›n› etkilemesi mümkündür. Çocuk
erkenden yapaca¤› ifl veya seçece¤i meslek
hakk›nda karar verecek kadar kafal›d›r. En
önemlisi kendisine yafl›t›n›zm›fl gibi davranarak problemlerini halledin. Böylece çocuk, kendisine güvendi¤inizi de anlayacak
ve buna daima lay›k olmaya çal›flacakt›r.
(Zeki olan bu ufakl›¤a dikkat!)
BALIK 20 fiubat-20 Mart
Bal›k burcunda do¤an çocuk, çekingen, mahçup ve utangaçt›r. Resim, müzik,
edebiyat gibi konularda kabiliyetli olan çocuk bir hayal aleminde yaflar. Onun için
her masal bir gerçek say›labilir. Çocuk
kendi haline b›rak›l›rsa daha da içine kapan›r! ve hayalleriyle baflbafla kalmay› tercih
eder. Anne ve baban›n ona büyük sevgi
göstermesi, yafl›na uygun çocuklarla arkadafll›k etmesini ve d›fla dönmesini sa¤lamalar› laz›md›r. (Hakikatlar›da görün çocuklar.) Çocuk nefleli ve dostluk seven bir
tip oldu¤u için böyle iliflkiler onun yavafl
yavafl mahçupluktan s›yr›lmas›n› sa¤lar.
Çocuk, okulda zekas› sayesinde derslerini çabuk kavrar. Ama sert bir söz veya
bak›fl onun k›r›lmas›na ve derslerden so¤umas›na yeterlidir. Çocuk küçük yaflta
güzelliklere olan düflkünlü¤ünü de belirtecektir. Resim yapmas›, kitap okumas›, müzik dinlemesi için onu teflvik etmek çok yerinde olur. Böylece çocuk, güzellik arzusunu tatmin eder ve yeteneklerini de yavafl
yavafl ortaya koyar. Bu çocuk ayn› zamanda k›skançt›r. Kardefllerini ona tercih etmek de onun huzurunu kaç›r›r. ❏
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:59 Uhr
Seite 27
Hayat
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
SPOR
HESSEN
27
Ocak-Januar 2004 / Zilkade 1424
2006 Dünya
Kupas›
Kur’alar›
lmanya’da 2006 yılında
yapılacak 18. Dünya
Kupası’nın eleme grupları belirlendi.
Almanya’nın Frankfurt
kentindeki kura çekimi sonucu,
2002 yılında Japonya ve Güney
Kore’nin ortaklı¤ında yapılan
son flampiyonanın Dünya
üçüncüsü Türkiye, 2. Grup’ta
Danimarka, Yunanistan, Ukrayna, Gürcistan, Arnavutluk
ve Kazakistan takımlarıyla
eflleflti.
A
Ayd›n ERBAfi
Spor Uzman›
Milli Takım’ın 2006 Dünya Kupası elemelerinde yer aldı¤ı 2.
gruptaki rakipleri hakkında kısa bilgiler.
Danimarka
Danimarka sesini 1992 Avrupa
fiampiyonası’nda duyurdu. Yugoslavya’nın katılamaması üzerine flampiyonaya alınan Danimarka, finale kadar
yükselmeyi baflarmıfl ve finalde Almanya’yı 2-0 yenerek flampiyon olmufltu.
1986, 1998 ve 2002 Dünya Kupaları’na katılan Danimarka’nın en büyük
baflarısı 1998’de çeyrek final oynaması.
Teknik direktörlü¤ünü Molten Olsen’in yaptı¤ı Danimarka’nın en
önemli arasında ‹nter’de oynayan Thomas Helveg, Milan’da oynayan Martin
Laursen ile Jon Dahl Tomasson ile PSV
Endhoven’de oynayan Dennis Rommedahl gösterilebilir.
Yunanistan
Yunanistan ilk ve son kez 1994
Amerika’ya katılmıfl ancak hayal kırıklı¤ı yaflatmıfltı. 1994’te gol dahi atmayı
A
2006
Dünya
Kupas›
Eleme
Gruplar›
Türkiye’nin seribaflı olarak
yer aldı¤ı elemeler sonucunda,
Avrupa Kıtası’ndan finallere ev
sahibi Almanya ile birlikte 14
takım gidecek.
3 tane 7 takımlı, 5 tane de 6
takımlı 8 grup halinde finallere
katılma mücadelesi yapılacak
Avrupa Kıtası’ndan, Almanya
dıflındaki 13 takım, 8 grubun
birincileri ile en iyi puan ve
averaja sahip 2 grup ikincisi ve
kurayla eflleflecek kalan 6 grubun ikincileri arasında yapıla-
cak play-off baraj maçlarını geçen 3 takımdan oluflacak.
Avrupa Kıtası dıflındaki 5
kıtadan ise 16 takım elemeler
sonucu, 2 takım da play-off baraj maçları neticesinde finallere
katılacak. Asya’dan 4, Afrika’dan 5, Kuzey ve Orta Amerika’dan 3 ve Güney Amerika’dan 4 takım elemelerden finallere do¤rudan katılırken, finallere gidecek 2 takım ise
play-off baraj maçları sonunda
belirlenecek. 6 kıtadan 32 takımın katılaca¤ı finallere son
Dünya flampiyonu Brezilya da
yeni statü gere¤i eleme maçları
oynayarak katılabilecek.
Almanya’nın 12 kentinde, 9
Haziran-9 Temmuz 2006 tarihleri arasında gerçeklefltirilecek
finallerin açılıfl maçı 9 Haziran’da Münih Olimpiyat Stadı’nda, final maçı ise 9 Temmuz’da Berlin Olimpiyat Stadı’nda yapılacak.
Türkiye’nin rakiplerini tanıyalım
baflaramayan Yunanistan sonrasında
1998 ve 2002 finallerinde yer almadı.
Milli takımın baflına ünlü Alman
teknik direktör Otto Rehagel’in gelmesiyle çıkıfla geçen Yunanistan, EURO
2004 elemelerinde ‹spanya ve Ukrayna’nın bulundu¤u gruptan direkt olarak finallere katılma hakkını kazandı.
Yunanistan dünya klasmanında 30.
sırada yer alıyor. Takımın en etkili
isimleri olarak Athletico Madrid forması giyen Nikolaidis ve ‹nter’de oynayan sa¤ kanat oyuncusu Karagounis
gösterilebilir.
Ukrayna
Sovyetler Birli¤i’nden ayrıldıktan
sonra ilk olarak Fransa 1998 elemelerine giren Ukrayna bekledi¤i sonucu
alamamıfltı.
EURO 2004 elemelerinde Yunanistan ve ‹spanya’nın ardında kalan Ukrayna, flubat ayında ‹zmir’de milli takımımızla oynadı¤ı maçta golsüz bera-
1. GRUP
Çek Cum.
Hollanda
Romanya
Finlandiya
Makedonya
Ermenistan
Andorra
2. GRUP
Türkiye
Danimarka
Yunanistan
Ukrayna
Gürcistan
Kazakistan
Arnavutluk
3. GRUP
Portekiz
Rusya
Slovakya
Letonya
Estonya
Liechtenstein
Lüksemburg
bere kalmıfltı. EURO 2004 elemelerinde
yaflanan baflarıs›zlı¤ın ardından Lenoid Buryak’ın yerine takımın baflına efsane futbolcu Oleh Blokın getirildi.
Milan’da forma giyen Andrei
Shevchenko ve Fenerbahçeli Sergei
Rebrov takımın en önemli oyuncuları.
Gürcistan
1991 yılında Sovyetler Birli¤i’nin
da¤ılmasıyla kurulan Gürcistan, kendi
milli takımını ve federasyonunu 1992
yılında kurdu.
Gürcistan Dünya Kupası elemelerine ilk kez Fransa 1998’de katıldı. 1998
ve 2002 Dünya Kupaları’na katılma
baflarısı gösteremeyen Gürcistan Milli
Takımı’nın en önemli isimleri bir zamanlar Trabzon’da top koflturan ve flu
an Glasgow Rangers’da oynayan fiota
Arvaladze ile Milan’da oynayan savunma oyuncusu Kaka Kaladze gösterilebilir.
FIFA Dünya sıralamasında 92. sıra4. GRUP
Fransa
‹rlanda Cum.
‹sviçre
‹srail
Kıbrıs Rum K..
Faroe Adaları
5. GRUP
‹talya
Slovenya
‹skoçya
Norveç
Belarus
Moldova
da bulunan Karadeniz temsilcisi, 10.
grupta sonuncu olarak 2004 Avrupa
Futbol flampiyonası’na katılma flansını
elde edemedi.
Arnavutluk
fiu ana kadar Avrupa Kupaları’na
katılma baflarısı gösteremeyen Arnavutluk Milli Takımı, 1998 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye’yi 4-1 yenerek tarihinin en önemli galibiyetlerinden birini almıfltı.
Arnavutluk Milli Takımı’nın teknik
direktörlü¤ünü bir zamanlar Befliktafl’ı
da çalıfltıran Hans Peter Briegel yapıyor. Dünya sıralamasından 89. sırada
bulunan Arnavutluk 2004 Avrupa
flampiyonası elemelerinde 10. grupta 8
puanla 4. olmufltu.
Kazakistan
2. gruba 7. torbadan katılan en güçsüz ekip ise Kazakistan. Kazakistan,
F‹FA Dünya klasmanında 135. sırada.
6. GRUP
‹ngiltere
Polonya
Avusturya
Galler
Kuz. ‹rlanda
Azerbaycan
7. GRUP
‹spanya
Belçika
Sır.-Karada¤
Bosna-Hersek
Litvanya
San Marino
8. GRUP
‹sveç
Hırvatistan
Bulgaristan
‹zlanda
Macaristan
Malta
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:59 Uhr
Seite 28
Hayat
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
fi‹‹R - ‹LANLAR
28
HESSEN
Ocak-Januar 2004 / Zilkade 1424
Bir baflka idi bizim bayramlar›m›z
Diyor ki çocu¤um,
‘Hangi bayram babacı¤›m?
Bizim burda ‘LATERNE’ yapar,
ıflıkla dolaflır,
Heryerde kırmızı- beyaz giyinmifl
‘hediyeci’ amcayla karflılaflırız.
Bize sürpriz hediye verecek
diye hayal kurar,
Bazan da yumurtaları boyar,
Çikolata tavflanlara bayılırız......
Diyorum ki, çocu¤um
‘anam derdi ki:
‘kalkın o¤lum kalkın,
ço¤u gitti camiye ceamatin,
kim önce doldurursa
köy tulumbasından abdest suyunu,
Allah zemzemle yıkatır onun yüzünü,
Pek de güzel eder huyunu....
Çok mutlu olursunuz, alırsanız
cami giriflindeki buhur kokusunu....
Bir dinlediniz mi imam efendiyi hele,
O zaman bulursunuz
gönül huzurunu....
Bilin o¤lum, bilin
bizim de bayramlarımız oldu¤unu...
Kimisi der fleker bayramı,
kimisi der ramazan,
Sen kararını kendin ver
idrak etti¤in zaman.....
Rabbına sözünü tutmak için
Bo¤azlıyordu az kalsın
Hz. ‹brahim biricik o¤lunu,
Okudun mu kitaptan
daha sonra ne oldu¤unu???
Getirdi Hz. Cebrail koçu,
O¤ullar kurtuldu kesilmekten,
Getirirsek teflrik tekbirlerini,
Alırız payımızı Cennetten.....
Evet o¤lum,
Biz böyle duyduk nenemizden...
Sen de bil ki, ‹slam aleminde
bayramlar baflkadır,
‹nsanlar akın akın
birbiriyle bayramlaflır ve kucaklaflır...
Yoksul ve yetimler sevindirilir.
Öksüzler giydirilip,
Fitre ve zekat verilir
‹flte o zaman bayramın tadı baflkadır,
Bütün bunlar,
O’ na olan aflktandır...
As›m Tozo¤lu-Frankfurt
TEBR‹K
TEBR‹K
TEBR‹K
TEBR‹K
Sevgili dost
Turgut Sezgin Bey’in
Melisa ad›n› verdikleri bir k›z
evlatlar› dünyaya gelmifltir.
Yavruya Cenab-› Allah’tan
hay›rl› uzun ömürler diler;
Sezgin ailesini tebrik ederim.
Sevgili dost
Turgut Sezgin Bey’in
Melisa ad›n› verdikleri bir k›z
evlatlar› dünyaya gelmifltir.
Yavruya Cenab-› Allah’tan
hay›rl› uzun ömürler diler;
Sezgin ailesini tebrik ederim.
Sevgili dost
Turgut Sezgin Bey’in
Melisa ad›n› verdikleri bir k›z
evlatlar› dünyaya gelmifltir.
Yavruya Cenab-› Allah’tan
hay›rl› uzun ömürler diler;
Sezgin ailesini tebrik ederim.
Sevgili dost
Turgut Sezgin Bey’in
Melisa ad›n› verdikleri bir k›z
evlatlar› dünyaya gelmifltir.
Yavruya Cenab-› Allah’tan
hay›rl› uzun ömürler diler;
Sezgin ailesini tebrik ederim.
Sevgili dost
Turgut Sezgin Bey’in
Melisa ad›n› verdikleri bir k›z
evlatlar› dünyaya gelmifltir.
Yavruya Cenab-› Allah’tan
hay›rl› uzun ömürler diler;
Sezgin ailesini tebrik ederiz.
Mehmet Atefl
‹brahim Gümüflo¤lu
fiahin Özgenifl
Sinan Aktürk
IGMG Rüsselsheim
TEBR‹K
TEBR‹K
TEBR‹K
TEBR‹K
TEBR‹K
Sevgili dost
Recep Yi¤it Bey’in
Muhammed Ali ad›n›
verdikleri bir erkek
evlatlar› dünyaya gelmifltir.
Yavruya Cenab-› Allah’tan
hay›rl› uzun ömürler diler;
Yigit ailesini tebrik ederim.
Sevgili dost
Recep Yi¤it Bey’in
Muhammed Ali ad›n›
verdikleri bir erkek
evlatlar› dünyaya gelmifltir.
Yavruya Cenab-› Allah’tan
hay›rl› uzun ömürler diler;
Yigit ailesini tebrik ederim.
Sevgili dost
Recep Yi¤it Bey’in
Muhammed Ali ad›n›
verdikleri bir erkek
evlatlar› dünyaya gelmifltir.
Yavruya Cenab-› Allah’tan
hay›rl› uzun ömürler diler;
Yigit ailesini tebrik ederim.
Sevgili dost
Recep Yi¤it Bey’in
Muhammed Ali ad›n›
verdikleri bir erkek
evlatlar› dünyaya gelmifltir.
Yavruya Cenab-› Allah’tan
hay›rl› uzun ömürler diler;
Yigit ailesini tebrik ederim.
Cemiyet Eski Baflkan›m›z
Recep Yi¤it Bey’in
Muhammed Ali ad›n›
verdikleri bir erkek
evlatlar› dünyaya gelmifltir.
Yavruya Cenab-› Allah’tan
hay›rl› uzun ömürler diler;
Yigit ailesini tebrik ederim.
Mehmet Atefl
‹brahim Gümüflo¤lu
fiahin Özgenifl
Sinan Aktürk
IGMG Darmstadt
TAZ‹YE
TAZ‹YE
TAZ‹YE
TAZ‹YE
K›ymetli kardeflimiz ‹sa Ç›rak
Bey’in evlad› Fatih geçirmifl oldu¤u
elim bir trafik kazas› sonucu
Hakk’›n rahmetine kavuflmufltur.
Merhuma Cenab-› Allah’tan rahmet;
kederli ailesi ve sevenlerine de
baflsa¤l›¤› diliyorum.
K›ymetli kardeflimiz ‹sa Ç›rak
Bey’in evlad› Fatih geçirmifl oldu¤u
elim bir trafik kazas› sonucu
Hakk’›n rahmetine kavuflmufltur.
Merhuma Cenab-› Allah’tan rahmet;
kederli ailesi ve sevenlerine de
baflsa¤l›¤› diliyorum.
K›ymetli kardeflimiz ‹sa Ç›rak
Bey’in evlad› Fatih geçirmifl oldu¤u
elim bir trafik kazas› sonucu
Hakk’›n rahmetine kavuflmufltur.
Merhuma Cenab-› Allah’tan rahmet;
kederli ailesi ve sevenlerine de
baflsa¤l›¤› diliyorum.
K›ymetli üyemiz ‹sa Ç›rak Bey’in evlad› Fatih
geçirmifl oldu¤u elim bir trafik kazas› sonucu
Hakk’›n rahmetine kavuflmufltur.
Merhuma Cenab-› Allah’tan rahmet;
kederli ailesi ve sevenlerine de
baflsa¤l›¤› diliyoruz.
Kadir Yaflaro¤lu
Ramazan Kaplan
Zahit So¤anc›
D‹T‹B Friedberg Ayasofya Camii ‹dare Heyeti
TAZ‹YE
TEBR‹K
K›ymetli abimiz
‹sa Ç›rak Bey’in evlad› Fatih
geçirmifl oldu¤u elim bir trafik kazas› sonucu
Hakk’›n rahmetine kavuflmufltur.
Merhuma Cenab-› Allah’tan rahmet;
kederli ailesi ve sevenlerine de
baflsa¤l›¤› diliyorum.
‹ran’daki depremde
hayatlar›n› kaybedenlere
Cenab-› Allah’tan rahmet;
yaral›lara da
acil flifalar diliyoruz.
Hayat
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
Sinan AKTÜRK
HESSEN
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:59 Uhr
Seite 29
Hayat
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
BULMACA
HESSEN
29
Ocak-Januar 2004 / Zilkade 1424
Kanun
Koyucu
Bir bal›k cinsi
Bir tür
peksimet
Coflkulu, hisli
Resimdeki
mukaddes
yap›
‹lçe, kaza
Tibet Öküzü
Büyük
tencere
Erkek keçi
Tayin etme,
tayin
Eski bir
medeniyet
Yücelme,
yükselme
E¤me,
yat›rma
Fas`ta
s›rada¤lar
Kimsesiz,
yaln›z
Zarar, kay›p,
hasar
Geçme,
bulaflma
Kay›kta
dümen kolu
Hisse, pay,
k›smet
Görüfl
tahmin, inan›fl
Yürüyerek
giden
Futbolda
bir mevki
Kanamas›
Olan
Büyük, kulplu
so kab›
Bir ba¤laç
Elma, armut
kurutulmuflu
Çiçek
düzenlemesi
Arac›l›k yapan
bar›flt›ran
Iradeyle
ilgili
Felsefede fikir
Bir a¤›rl›k
ölçüsü
Bir kürk
hayvan›
Diyarbak›r`›n
bir ilçesi
Savunma
oyuncusu
Utanma
duygusu
Eski dilde
ayak
Ücretsiz,
belefl
Hisar
Elbisenin
alt k›sm›
Bir tür
savafl gaz›
Hayvan
ölüsü
Her türlü
motorlu
vas›ta
Çabuk
davranan,
çevik
Birdenbire
olan
Sinirlilik
Kal›c›l›k,
ölmezlik
Nezir,
adanan fley
‹lham
Bir ilimiz
Dalgݍ
ayakl›¤›
Bir tür bal›k
Araçlar›n
durabilece¤i
yerler
Bir nota
Kal›n bükülmüfl
sicim
Do¤um
görevlisi
Oruç ay›
Bir tembih
sözü
Çabukluk,
sürat
Bir müzik
türü
Yapma,
yap›m
Saray, Kösk
Oldukça,
iyiden iyiye
Sar›lm›fl iplik
topu
Bir kümes
hayvan›
Bir ilimiz
‹lgi
Hüzünlü,
üzüntülü
Yard›m, para
yardimi
‹kiyüzlülük
Bir yön
Bir sofra aleti
Kabaca
evet
Ait, iliflkin
Kuruntuya
düflürme
Valf
Hakka uygun
olan
Vurmal›
çalg›lar
toplulu¤u
Dan›fl›kl›
dövüfl
Kuru so¤uk
Latife
alayl› üslup
Bir meyve
Eski dilde
dudak
‹lanlar,
duyurular
Ses,
seslenme
Birlikteçdo¤an
iki kardefl
Kamu ‹ktisadi
Teflekkülleri
De¤ifl-tokufl,
trampa
Be¤enilen
nitelikte
Dedi¤inde
durma
Bir gün ad›
‹nmifl olan
Sivas`›n bir
ilçesi
Tane, say›
Güney Afrika
rumuzu
Hayvani bir
besin
Ates dili,
alev
Valide
Mentefle
Hadise
Yetersiz
Üye
Tatl› bir besin
Vekil, naz›r
Bir kad›n ad›
Atlas
Kastamonu
ilçesi
Bir itiraz
ünlemi
Bir binek
hayvan›
Biraz biraz,
parça parça
(iki kelime)
Boyu az olan
Yolcu
konaklama
evi
Dilsiz, dili
tutulmufl olan
Tak›m›n k›sa
yaz›l›fl›
Küçük su
kanal›
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:59 Uhr
Seite 30
Hayat
Gerçekler “Hayat”ın İçinde Gizlidir
LEZZET KÖfiES‹
30
HESSEN
Ocak-Januar 2004 / Zilkade 1424
Arapafl› Çorbas›
Yap›l›fl›
1. Evvela temizlenmifl piliç bütün olarak hafllan›r. Etleri iyice yumuflat›l›r.
2. Bir tepsiye flöyle Arapafl› yap›l›r: ‹ki
bardak elenmifl un bir buçuk bardak
su içerisinde kar›flt›r›larak eritilir.
Sonra üç bardak piliç suyu ile ateflte
tuzu da kat›larak koyuca bir bulamaç
yap›l›r. Büyükçe bir tepsiye dökülür,
düzgünce yay›l›r, so¤utulur.
3. Bir tencerede üç kafl›k ya¤ k›zd›r›l›r. ‹ki fincan un hafifçe kavrulur.
Üzerine tuz ve dört bardak piliç suyu,
ac› k›rm›z› biber kat›l›r, kar›flt›r›l›r,
kaynat›l›r. Böylece çorba haz›rlanm›fl
olur. Bu çorban›n içerisine piflen pilicin etlerinden küçük parçalar halinde
kemiksiz olarak kat›l›r.
4. Tepsinin içerisindeki unlu bulamaç
masan›n üzerine konur. Çorba da küçük kaplara kat›larak servis yap›l›r.
Çorba çok s›cak, Arapafl› so¤uk olur.
Sofradakiler sinide önlerine düflen
kesilmifl parçalardan alarak s›cak
çorbaya bat›r›r öyle yerler.
Gerekli Malzeme
✓ 2 bardak un
✓ 4 kafl›k ya¤
✓ 3 bardak tavuk suyu
✓ 1 kafl›k salça ya da 3 domates
✓ 1 piliç
✓ Yeterince toz k›rm›z› biber
✓ Yeterince tuz
Gül Çöre¤i
Haz›rlan›fl›
lenmifl unun ortas›n› havuz gibi açal›m, içine eritip ›l›tt›¤›m›z margarini, yo¤urdu, mahlepi, tuzu, kabartma tozunu ekleyip
özlü bir hamur yo¤ural›m. Hamuru
merdane ile 0.3 mm kal›nl›¤›nda
açal›m. Hamurun üzerine bir tatl›
kasesini yat›rarak biçak yard›m› ile
yuvarlak parçalar kesip ç›karal›m.
Yuvarlak hamurlar›n kenarlar›ndaki
k›s›mlara fazla ortaya girmeden 5
kesik yapal›m. Peyniri k›y›lm›fl maydanozla kar›flt›r›p hamurlar›n ortalar›na koyal›m. Kesikler yaparak oluflturdu¤umuz kanatlar› üste do¤ru
çevirip birbirinin üzerine hafifçe yap›flt›rarak hamurlara gül flekli verelim. Hamurlara f›rça yard›m› ile s›v›
ya¤ sürerek önceden ›s›t›lm›fl 190º
›s›l› f›r›nda altlar› üstleri pembeleflene dek piflirelim.
E
Malzemeler
1/2 paket margarin veya tereya¤›
3 çorba kafl›¤› yo¤urt
11 çorba kafl›¤› un
1 tatl› kafl›¤› mahlep
1/2 paket kabartma tozu
2 çorba kafl›¤› s›v› ya¤
tuz
‹çi için
100 gr. beyazpeynir veya lorpeyniri
1/2 demet maydanoz
Antalya Usulü Güveç
Antep Kebab›
Yap›l›fl›
1. Evvela temizlenmifl piliç bütün olarak hafllan›r. Etleri iyice yumuflat›l›r.
2. Bir tepsiye flöyle Arapafl› yap›l›r: ‹ki
bardak elenmifl un bir buçuk bardak
su içerisinde kar›flt›r›larak eritilir.
Sonra üç bardak piliç suyu ile ateflte
tuzu da kat›larak koyuca bir bulamaç
yap›l›r. Büyükçe bir tepsiye dökülür,
düzgünce yay›l›r, so¤utulur.
3. Bir tencerede üç kafl›k ya¤ k›zd›r›l›r. ‹ki fincan un hafifçe kavrulur.
Üzerine tuz ve dört bardak piliç suyu,
ac› k›rm›z› biber kat›l›r, kar›flt›r›l›r,
kaynat›l›r. Böylece çorba haz›rlanm›fl
olur. Bu çorban›n içerisine piflen pilicin etlerinden küçük parçalar halinde
kemiksiz olarak kat›l›r.
4. Tepsinin içerisindeki unlu bulamaç
masan›n üzerine konur. Çorba da küçük kaplara kat›larak servis yap›l›r.
Çorba çok s›cak, Arapafl› so¤uk olur.
Sofradakiler sinide önlerine düflen
kesilmifl parçalardan alarak s›cak
çorbaya bat›r›r öyle yerler.
Yap›l›fl›
1. Evvela temizlenmifl piliç bütün olarak
hafllan›r. Etleri iyice yumuflat›l›r.
2. Bir tepsiye flöyle Arapafl› yap›l›r: ‹ki
bardak elenmifl un bir buçuk bardak su
içerisinde kar›flt›r›larak eritilir. Sonra üç
bardak piliç suyu ile ateflte tuzu da kat›larak koyuca bir bulamaç yap›l›r. Büyük-
çe bir tepsiye dökülür, düzgünce yay›l›r,
so¤utulur.
3. Bir tencerede üç kafl›k ya¤ k›zd›r›l›r.
‹ki fincan un hafifçe kavrulur. Üzerine
tuz ve dört bardak piliç suyu, ac› k›rm›z›
biber kat›l›r, kar›flt›r›l›r, kaynat›l›r. Böylece çorba haz›rlanm›fl olur. Bu çorban›n
içerisine piflen pilicin etlerinden küçük
parçalar halinde kemiksiz olarak kat›l›r.
4. Tepsinin içerisindeki unlu bulamaç
masan›n üzerine konur. Çorba da küçük kaplara kat›larak servis yap›l›r.
Çorba çok s›cak, Arapafl› so¤uk olur.
Sofradakiler sinide önlerine düflen kesilmifl parçalardan alarak s›cak çorbaya
bat›r›r öyle yerler.
Gerekli Malzeme
Gerekli Malzeme
✓ 2 bardak un
✓ 4 kafl›k ya¤
✓ 3 bardak tavuk suyu
✓ 1 kafl›k salça ya da 3 domates
✓ 1 piliç
✓ Yeterince toz k›rm›z› biber
✓ Yeterince tuz
✓ 2 bardak un
✓ 4 kafl›k ya¤
✓ 3 bardak tavuk suyu
✓ 1 kafl›k salça ya da 3 domates
✓ 1 piliç
✓ Yeterince toz k›rm›z› biber
✓ Yeterince tuz
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:59 Uhr
Seite 31
VERTRIEB & MARKETING
Admiral - Rosendahlstr. 3b, · D-63263 Neu Isenburg/Zeppelinheim
Tel: 069-68 60 12 42 · Fax: 069-68 60 12 43
Internet: www.ceha-food.de · E-mail: [email protected]
GROßMARKT FRANKFURT
Rückertstr. 6, · D-60314 Frankfurt am Main
Tel: 069-430 350 · Fax: 069-430 352
1. sayi sayfalar
23.04.2009
20:59 Uhr
Seite 32

Benzer belgeler