N - göğüs cerrahisi

Transkript

N - göğüs cerrahisi
PLEVRA MALİGNİTELERİ
ve
CERRAHİ TEDAVİLERİ
Dr.Atilla Pekçolaklar
Yedikule Göğüs Cerrahi Merkezi
1.Cerrahi kliniği
Embriyoloji
• Her iki plevral boşluk primitif çölomun intraembriyonik
bölümünden gelişir
• Primitif çölom ,lateral mezodermin embriyonda iki tarafa
doğru somatik ve splanik mezoderm olarak ayrılması ile
oluşur
• Çölomik kaviteden 9. haftada katlantıların ve septum
transversumun ayrılması ile perikardial kavite ve peritoneal
kavite oluşur.Bu boşlukların tam ayrılmaması ile çeşitli kistler
oluşur
• 5. haftada her iki akciğer tomurcuğu plevral kanallara ilerler
• Akciğerler plevral kaviteler içine doğru ilerler iken birlikte
mesotelial örtüyü de götürürler.Böylece Visseral plevra
splanik mesodermden,parietal plevra ise somatik
mesodermden köken alır.
Histoloji
• Antony ve ark .(1992), basal membran üzerine oturmuş
mesotelial hücre tabakalarını şöyle sıralamıştır:
– En içte mesotelial hücre tabakası
– Submesotelial interstisyel bağdoku
– İnce fibroelastik tabaka
– Dıştaki interstisyel bağdoku
– İnce fibroelastik tabaka
• Viseral plevranın altındaki gevşek bağdoku mekanik
kuvvetlerin dağıtılmasında önemli rol oynar.
• Visseral plevranın ve parietal plevranın kalınlığı yaklaşık
olarak aynıdır (30-40 mikron)
• Sahip olduğu mesotel hücreler sitokeratin
salgılar.(vimentin,EMA,CEA (-) bulunurlar)
Anatomi
•
•
•
•
Diafragma ve perikard
üzerinde plevra sıkı yapışıktır
ve ayrılması zordur. Perikard
dışında mediastinal plevranın
ayrılması nispeten kolaydır.
Viseral ve parietal plevra inf.
Ligamanda birleşir.
Servikal Parietal Plevraya
kupula da denir,ve 1. kostayı
birkaç cm geçer,yapıştığı
bağdokuya sibson fasyası
denir.
Viseral plevra ise akciğer
parenkimine sıkı yapışıktır ve
operasyon esnasında
ayrılmaz,disseke edilirse
multipl kaçaklara neden
olur,fissürler boyunce akciğeri
örter
• İnnervasyon :Visseral
plevranın somatik
innervasyonu yoktur,tersine P.
Plevranın zengin bir
somatik,sempatik ve
parasempatik innervasyonu
vardır (Diafragmanın santral
kısımının innervasyonu frenik
sinir ile taşınır)
• Kanlanma: P.Plevranın
kanlanması sistemik dolaşımdan
olur (interkostal arter,internal
torasik arter,apex subklavian
arter.) visseral plevra ise sistemik
(bronşial arter ) dolaşım ve
pulmoner dolaşımdan beslenir.
PLEVRANIN LOKALİZE FİBRÖZ
TÜMÖRÜ(PLFT)
• Önceden plevranın lokalize mesotelioması
olarak sınıflandırılan bu tm’ü sonrasında Martini
ve ark.(1987),malign fibrosarkom sınıfına dahil
etmişlerdir.
• Son olarak Steinetz ve ark. (1990), Ordonez ve
ark.(2000) bu tm’ü lokalize fibröz tm olarak
adlandırmışlardır.
• Bu tm hakkındaki çalışmalar aspest maruziyeti
ile ilişkisiz olduğu göstermiş ancak Metintaş ve
ark. (1997) bir olgu sunumunda aspest
maruziyeti vardır.
Benign PLFT
• En sık olarak visseral plevradan kaynaklanıp
plevral kaviteye doğru pedikül şeklinde uzanır
(bazen fissürden de kaynaklanabilir)
• P.Plevradan kaynaklandığında ise geniş tabanla
plevraya oturur.
• Genellikle solid ve ovoid bir yapıya
sahiptir.Boyutları küçük ince bir nodulden dev bir
kitleye ulaşabilir.Genellikle tm. 7cm ve daha
büyük olarak karşımıza çıkar.(Chamberline ve
Taggart(2000) dev tm ’lerin olduğu serileri
bildirmişlerdir.)
Klinik Özellikleri
•
•
•
•
•
Kadın erkek oranı hemen
hemen aynıdır ve sıklıkla 5. ve
6. dekadda izlenir.
Hastaların yarıdan fazlasında
asemptomatik seyreder.
% 22 Hipertrofik pulmoner
osteoartropati (HPO)
Hipoglisemi
En sık semptomlar
–
–
–
–
göğüs ağrısı
kr. Öksürük
dispnedir.
büyük tm’ lü hastalarda
kompresyon atelektazisi
Radyoloji
• Genellikle sınırları keskin ve perifer yerleşimlidir
nadiren fissür lokalizasyonludur.
• Bazen kitle yavaşça hareket edebilir ve değişiklik
radyolojik olarak da izlenebilir.
– Lewis ve ark(1985)
• Perrot ve ark.(1999) bu tm’ lerin BT’ de
heterojenik dansitede olduğunu doğrular
(HU 25-40).
• Nadiren plevral efüzyon (%8) izlenir.
– England ve ark (1989)
Tanı
• İnce iğne aspirasyonu
ile özellikle periferik
yerleşimli bu tm’ lerde
tanı konulmaktadır.
Hücre bloğu ve İHK
tanıda yardımcı
olmaktadır.
– Keratin (-)
– CD 34 (+)
Tedavi
• Sıklıkla cerrahi olarak kolay rezeke edilir, genellikle
lokalizedir ancak klinik olarak agresif seyirli de olabilir.
• Tam tedavi sağlamak için lezyonun tamamının
çıkarılması gerekir. Nüks oranı %2’dir.
– England ve ark.(1989) 98 vakalık serisinde
• Genellikle lokal rezeksiyon lobektomiye tercih edilir
ancak parankim kaynaklı tm’lerde lobektomi
gerekebilir,eğer fissürde yerleşmiş ise bilobektomi
gerekebilir.
• Cardillo ve ark.(2000) 55 hastalık seride 39 hastaya
VATS ile rezeksiyon yapmışlardır.
• Prognoz:Hemen hemen tüm hastalarda tm’ ün tam
çıkarılması tam kür sağlamaktadır.
Malign PLFT
• %12 oranıdadır.
– Briselli ve ark.(1981)
360 olgu.
• Malign PLFT’ ün
benign’ e oranla daha
büyük olmaya ve
atipik yerleşimli
olmaya eğilimlidir.
İçinde nekroz ve
hemoraji odakları
bulundurur.
Klinik Bulgular
• Hastaların çoğunda
benign PLFT’nin klinik
bulguları izlenir ,
masif plevral
effüzyona neden
olabilir. %32
– England ve ark.(1989
• Preop tanısı zordur.
Tedavi-Prognoz
• Geniş lokal eksizyon,pulmoner ve plevral
rezeksiyon ile tamamlanır. Göğüs duvarı
rezeksiyonu gerekebilir.
• İnkomplet rezeksiyonda RT ve Brakiterapi
önerilir.
– Martini ve ark. (1987)
• Lokal rekürrensde survi azalır.
– Tdv: rezeksiyon.
• Komplet rezeksiyon yapılmış ise göğüs duvarı
ve perikardial invazyonun sağkalımı etkilemediği
bulunmuştur.
– England ve ark.(1989)
England ve ark.(1989)
Difüz Malign Mezotelyoma
• Klemperer ve Rabin (1937): Mezotelioma
terminolojisi
• Stout ve Murray (1942): Mezotelial orijinli plevral
tümör
• Wagner (1960): Asbest-mezotelioma ilişkisi
ölümcül kötü bir hastalık
Wagner JC et al. Diffuse pleural mesotheliomas and asbestos exposure in
Northwestern Cape Province. Br J Ind Med. 1960; 17: 260-5
Epidemiyoloji
∗ Peto (1995),
2020 yılında en üst noktada
olacak
1996 – 2020 arası toplam ölüm
62.000 (UK)
∗ Price (1997),
2000 yılında 2300/yıl olan
mezotelyoma
50-60 yıl içinde 500/yıl olarak
azalacak (ABD)
∗ Gilg Soit (1998),
2020-2060 arası pik
1998 -2020 arasında 20 bin
yeni olgu(FR)
-Peto J, Hodgson et al. Continuing increase
in mesotelioma mortality.
Lancet 1995; 345: 535-539
- Price et al. Am J Epidemiol 1997
Gilg Soit et al. Occup Environ Med 1998
1960 yılında ilk kez mezoteliyoma tanısı konmuştur.
Asbest
1.
Amfibol
Krikodolit
Amozit
Tremolit
Antrofilit
Akinolit
2. Serpentin
Krizotil
Türkiyede asbest içermeyen erionit liflerinin mezoteliomanın
en önemli nedeni olduğu bulunmuştur.
Barış YI. Asbestos and erionite related chest diseases. Ankara, Türkiye: Semik ofset
matbaacılık, 1987
Mekanizma
Asbest
Serbest oksijen radikaller
Aşırı oluşumu
DNA hasarı,
mutasyon,
karsinogenez
Mukosilier aktivite
Makrofaj ve
dokuya penetrasyon
Akciğer 1/3 alt visseral plevraya
yakın bölgede asbets fiberleri birikir
30 yıl
Sitotoksitite
Asbest inhalasyon
Fibroz skar, mezotelial hücreler
malign differansiasyon
Antman, Karen H. Et al. Epidemiology and Cytogenetics of Malignant Mesotelioma. Dana – Farber Cancer
Institute, Harward Medical School. March 30,1992
Tüm
mezoteliomaların
%60’ında simian
virus (SV) 40
gösterilmiştir.
Antman, Karen H. Et al.
Epidemiology and Cytogenetics
of Malignant Mesotelioma. Dana
– Farber Cancer Institute,
Harward Medical School. March
30,1992
MPM (malign plevral mezotelyoma) ışık
mikroskopisi ile incelendiğinde diğer
neoplazmalar ile karışabilir.En sık
karışanlar ise metastatik
adenokarsinomlardır.
Patoloji
Histoloji
PAS
Musikarmin
İmmunboyama
CEA
Leu M-1
Vimentin
Sitokeratin
Elektron mikroskopi
Malign
Mezotelioma
Adeonokarsinom
Negatif
Negatif
Pozitif
Pozitif
Negatif
Negatif
Pozitif
Pozitif
Uzun mikrovili
Pozitif (%75)
Pozitif
Negatif
Negatif
Kısa mikrovili
Sugarbaker DJ et al. In Sabiston DC Jr (ed). Textbook of surgery: The biological basis Of modern surgical practice. 15th.
Philadelphia: WB Saunders, 1996
Histoloji
Histolojik Tip
Epidermoid
Miks
Sarkomatoid
%
50
34
16
Hillerdal G. Malign mesothelioma 1982:review of 4710 published cases.
Br J Dis Chest 1983; 77: 321.
Klinik Bulgular
%
Nefes darlığı ve/veya göğüs ağrısı
90
Kilo kaybı
29
Ateş, öksürük, halsizlik, iştahsızlık
3
Hemoptizi, disfaji, Horner sendromu
1
Plevral efüzyon
84
Asemptomatik
3
Ruffie P et al. Diffuse malignant mesothelioma of the pleura in Ontario and Quebec:
A retrospective study of 322 patients. Journal of Clinical Oncology. 7(8):1157-68,1999
Tanı
•
Radyolojik bulgular
•
Büyük materyalli patoloji
•
Histoloji tip (Hematoksilen ve eosin boya)
Epiteloid, Sarkomatoid, Miks tip
∗İmmunohistokimya
Tanı kesinleştirme
Diğer tümörlerden ayrıcı tanı
∗Elektron mikroskopisi (LDR: mikrovilli uzunluğu)
LDR>15 mesotelioma
LDR<10 adenokarsinoma
∗Sitogenetik
Corson, Joseph M. "Pathology of Diffuse Malignant Pleural Mesothelioma." Seminars
in Thoracic and Cardiovascular Surgery. Vol 9, No 4 (October), 1997: pp 347-55.
Radyoloji
• AC PA: effüzyon, plevral kalınlaşma
nodüler yapılar.
• BT: gerek evrelemede gerekse preop.
değerlendirmede esastır.
• MR: toraks duvarı tutulumunun
belirlenmesinde, diafragma ve peritoneal
yüzün değerlendirilmesinde
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center ve Bernard ve ark(1998)
Flores ve ark (2003a)
– PET’in MPM ‘nın preop evrelemesinde yarar
sağlayacağını savunmuştur.Yüksek SUV
değeri N2 hastalık ile ilişkilidir.
– PET’in BT’ nin saptayamadığı %10 hastada
uzak metastazı saptadığı bulunmuştur. Buna
ek olarak evre 4 hastalarda PET, prognostik
faktör olarak değerlendirilmiştir. SUV değeri
>4 ve <4 hastalarda survi incelendiğinde
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
• MSKCC ve Bernard ve ark. (1998)
• Flores ve ark. (2003)
Tanı ve Evreleme
• İnvaziv Yöntemler:
– Torasentez.
%30-50 (+)
– Plevra biopsisi % 30 (+)
– VATS, açık plevra biopsisi % 80 (+)
• Bouton ve Rey (1993)
• Mediastinoskopi: Rolü halen tam olarak bir
standarda ulaşmamıştır ancak şu bilinir ki N 2 hastanın
sağkalımı daha kötü olmaktadır. Yapılan 43 hastalık
çalışmada, BT’ nin pozitif tahmin ettirici değeri: % 47.
– Schovwink ve ark. (2000)
Bouton ve Rey(1993), Schovwink ve ark(2000)
Klinik Seyir
• Law(1982a)ve Hulk(1989) çalışmalarında;
• İyi prognostik faktörler
–
–
–
–
Epiteloid tip
Göğüs ağrısının olmayışı
Bayan oluşu
50 yaş altı
• Trombosit sayısının da >400 bin oluşunu kötü
progostik faktör.
• %49 uzak metastaz. En sık KC’ e, sonrasında
kontrlateral AC.
– Ruffie ve ark.(1989) otopsi
Evreleme
1.
2.
Butchart Evreleme Sistemi (1976)
IMIG (1994)
Butchart E.G. et al. "Pleuropneumonectomy in the manangement of diffuse malignant mesothelioma of the pleura. Experience with 29
patients." Thorax 31:15-24, 1976.
Sugarbaker, David J. et al. "Surgical Staging and Work-up of Patients with Diffuse Malignant Pleural Mesothelioma." Seminars in
Thoracic and Cardiovascular Surgery. Vol 9, No 4 (October), 1997: pp 356-60.
Sugarbaker, D.J. et al. "Node Status Has Prognostic Significance in the Multimodality Therapy of Diffuse, Malignant Mesothelioma."
Journal of Clinical Oncology. Vol 11, No 6 (June), 1993: pp 1172-1178.
Butchart Evreleme Sistemi
Evre I
Pariatel plevra tarafından oluşturulan kapsül ile sınırlı tümör
(Yalnızca aynı taraflı plevra, akciğer, perikard ya da
diafragmayı tutar)
Evre II Göğüs duvarı ya da mediastinal yapıların invazyonu.
Evre III Diafragmayı geçerek peritonu ya da kontralateral plevra
tutulumu.
Evre IV Uzak metastaz varlığı
Butchart E.G. et al. "Pleuropneumonectomy in the manangement of diffuse malignant mesothelioma of the pleura. Experience with 29 patients.
" Thorax 31:15-24, 1976.
Evre I
Parietal plevra tarafından oluşturulan ‘kapsül’ ile sınırlı tümör
Evre II
Evre I özelliğindeki tümör ile birlikte intratorasik (N1 ya da N2) lenf
nodu tutulumu
Evre III
Göğüs duvarı, mediastinum, kalp, tüm diafragma veya peritonu tutan
tümör veya ekstraplevral lenf nodu tutulumu
Evre IV
Uzak metastaz varlığı
Sugarbaker ve çalışma arkadaşları tarafından malign mezotelyoma için
önerilen evreleme sistemi
İMİG
T1
T2
T1a : Tümör aynı taraf parietal ve/veya mediastinal ve/veya diafragmatik plevra ile
sınırlı
Viseral plevra tutulumu yok.
T1b : Tümör aynı taraf parietal ve/veya mediastinal ve/veya diafragmatik plevrayı
invaze ediyor
Viseral plevra tutulumu var.
Tümör aynı taraflı plevral yüzeylerin birini tutuyor (parietal, mediastinal,
diyafragmatik ya da viseral plevra) ve şu özelliklerlerden en az birini gösteriyor:
Diyafragma kasını tutulumu
Tümör viseral plevrayı geçerek alttaki parenkimin invazyonu
T3
Lokal olarak ileri ancak potansiyel olarak cerrahi rezektabl tümör
Tümör, aynı taraflı tüm plevral yüzeyleri tutuyor (parietal, mediastinal,
diyafragmatik ya da viseral plevra) şu özelliklerlerden en az birini gösteriyor:
Endotorasik fasya tutulumu
Mediastinal yağ dokusu içine uzanım
Göğüs duvarının yumuşak dokusu içine uzanım gösteren tamamen rezektabl soliter
tümör
Mural tabakayı geçmeyen perikard tutulumu
T4
Lokal olarak ileri ve teknik olarak rezektabl olmayan tümör
Tümör, aynı taraflı tüm plevral yüzeyleri tutuyor (tutuyor (parietal, mediastinal,
diyafragmatik ya da viseral plevra) şu özelliklerlerden en az birini gösteriyor:
Göğüs duvarına diffüz uzanım ya da göğüs duvarında multifokal kitleler. Kosta
destrüksiyonu bulunabilir
Diyafragmayı geçerek peritona uzanan tümör
Karşı taraf plevrasına direkt uzanım gösteren tümör
Mediastinal organlara invazyon
Vertebraya direkt invazyon
Perikardın iç yüzünü invaze eden ya da myokardı invaze eden tümör (perikard
efüzyonu bulunması şart değil)
N (Lenf nodları)
Nx
N0
N1
N2
Bölgesel lenf nodları saptanamıyor
Bölgesel lenf nodu yok.
Aynı taraf bronkopulmoner ya da hiler lenf nodu tutulumu
Aynı taraf subkarinal ya da mediastinal lenf nodu ya da aynı taraf
internal meme nodlarının tutulumu
N3
Kontralateral mediastinal, internal mem nodları, aynı taraf ya da
kontralateral
supraklavikuler lenf nodu tutulumu
M (Metastaz)
MX
M0
M1
Uzak metastaz varlığı saptanamıyor.
Uzak metastaz yok
Uzak metastaz mevcut
Evre
Evre I
Ia
Ib
T1a
T1b
N0
N0
M0
M0
Evre II
T2
N0
M0
Evre III
T3
T3
N0
N1
M0
M0
T3
T4
T1-4
N2
N0-3
N3
Evre IV
T1-4
N0-3
M0
M0-1
M0-1
M1
Malign Plevral Mezoteliyomada
Cerrahi Yaklaşım
1. Tanısal:
Torakoskopi
Açık plevral biopsi
Mediastinoskopi
Laparoskopi
2. Palyatif:
Toraks tüpü ve plöredezis
Torakoskopi ve plöredezis
Plöroperitoneal şant
3. Potansiyel Kuratif:
Ekstraplevral Pnömonektomi
Plörektomi/Dekortikasyon
Cerrahiye Uygunluk
∗Butchart evre I – II
∗TNM evre I-III
Mediasten, ekstraplevral invazyon olmamalı
SFT, ventilasyon, perfuzyon testi (FEV1
>%30)
Kan gazı (pCO2<45mmHg, pO2 >65mmHg
Kreatinin < 1.5
Karnofski performans indeks > 7
Boutin et al. Chest. Prevention of malignant seeding after invasive diagnostic procedures in patients with pleural
Ekokardiografi (LVEF >%45)
mesothelioma.
A randomized trial of local radiotherapy. 108: 754-8, 1995.
Operatif Teknik Basamakları
Plörektomi
Ekstraplöral Pnömonektomi
1.İnsizyon ve pariatel plevranın ortaya
çıkarılması
1.İnsizyon ve pp’nın ortaya
çıkarılması
2.Endotorasik fasya, diafragma* ve
mediastenden * pp’nın ayrılması
2.Endotorasik fasya, diafragma*ve
mediastenden pp’nın ayrılması
3.PP nın kesisi ve visseral p’nın
ortaya çıkarılması
3.Subkarinal lenf nod çıkarılması,
damar ve bronşun kesisi.
4. Visseral p’nın dekortikasyonu
4. Diafragma,perikard,plevra ve
akciğerin reseksiyonu
5. Defektleri kapatma
*Diafragma ve perikard tam olarak çıkaraılmalıdır.
5.Diafragma ve perikard onarımı**
**Sağ ekstraplöral pnömonektomi için
Sugarbaker DJ et al. Current therapy for mesothelioma. Cancer control 1997; 4:228-36.
•
•
•
•
231 olguluk serisinde,
%50 sine EPP,
%26 sına plörektomi,
%24 üne de parsiyel plörektomi uygulanmış yada
irrezektabl olarak kabul edilmiştir.
• T1 ve T2 arasında anlamlı fark bulunmazken,T2 - T3 ve
T3-T4 arasında anlamlı farklar bulunmuştur ve en iyi
sonuçlar N0 olgularda saptanmıştır.
• evre 3 için 10,4 ay
• evre 4 için 8 ay (p<0.5).
–
W.Rusch ve ark.
Kemoterapi
•
•
•
•
•
Kemoterapiye yanıt oranı %15-40 (Faz II çalışma)
İlaçlarının kombinasyonu tek ilaca göre daha üstün
Sisplatin+doksorubisin yanıt %13
Sağkalım
farkı yok
Sisplatin+mitomisin yanıt %28
Sisplatin+gemsitabin yanıt %48
Chahnian AP et al. Randomized phase II trial of cisplatin with mitomycin or doxorubicin
For malignant mesothelioma by the cancer and leukemia group B. J clin Oncol 1993;11:1559
Byrne Mj et al. Cisplatin and gemcitabine treatment for malignant mesothelioma: Aphase II study.
J Clin Oncol. 1999;17:25
Radyoterapi
Araştırmacı
Hasta (n) Doz (cGy)
Sonuç
Lowa Üniversitesi
3
2000-3000 Semptomatik düzelme
Brompton/Royal
Marsden
12
5000-5500 1 hasta 4 yıl asemptomatik
2 effuzyon kontrol altında
Joint Center for
Radiotherapy
6
23
>4000
>4000
Gustave- Roussy
Inst.
14
3500-5000 4 yaşıyor 1-41 ay,
10 ölü (1-37)median 15 ay
Thomas
Jefferson Medical
Center
9
6000
2 lokal kontrol (20-40 ay)
Peter MacCallum
Cancer Inst.
111
8-60
66 semptomatik düzelme
Median sağkalım 5 ay
4 semptomatik düzelme
1 semptomatik düzelme
Rusch, Valerie W. "Pleurectomy/decortication in the Setting of Multimodality Treatment for Diffuse Malignant Pleural Mesothelioma." Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery. Vol 9,
No 4 (October), 1997: pp 367-72.
Boutin et al. Chest. Prevention of malignant seeding after invasive diagnostic procedures in patients with pleural mesothelioma. A randomized trial of local radiotherapy. 108: 754-8, 1995.
DeVita et al. Cancer: Principles and Practice of Oncology, 5th ed. Philadelphia. Lippencott-Raven. 1997.
• Cerrahiyi takip eden radyoterapi sonrası
median sağkalım 12.6 ay
• Radyoterapi yaşamı uzatmaz, tümör
ekilmesi ve lokal kontrolü sağlar.
Rusch, Valerie W. "Pleurectomy/decortication in the Setting of Multimodality
Treatment for Diffuse Malignant Pleural Mesothelioma." Seminars in
Thoracic and Cardiovascular Surgery. Vol 9, No 4 (October), 1997: pp 367-72.
Boutin et al. Chest. Prevention of malignant seeding after invasive diagnostic
procedures in patients with pleural mesothelioma. A randomized trial of local
radiotherapy. 108: 754-8, 1995.
DeVita et al. Cancer: Principles and Practice of Oncology, 5th ed.
Philadelphia. Lippencott-Raven. 1997.
Yeni Tedavi Modaliteleri
• Immünoterapi
Sitokin, interferon-alfa, TNF-alfa,interferon-gama
İnterferon – g da evre I de yanıt oranı %45
IL-2, (22 hasta): 1 hasta tam cevap. 3 yıllık sağkalım %48
• Fotodinamik terapi
• Gen tedavisi:
Gansiklovir ve adenovirus,
HSVtk Plevral kaviteye
Hayvan deneylerinde %90 makroskopik düzelme
Kaiser, Larry R. "New Therapies in the Treatment of Malignant Pleural Mesothelioma." Seminars in Thoracic and
.
Cardiovascular Surgery. Vol 9, No 4 (October), 1997: pp 383-90
IL-2 öncesi
IL-2 sonrası
3.ay
•
•
Doğal sağkalım ortalama 4-12 ay
Cerrahi, kemoterapi, radyoterapi (trimodalite
tedavi) en iyi tedaviyi sağlamaktadır.
Rusch, Valerie W. "Pleurectomy/decortication in the Setting of Multimodality Treatment for Diffuse Malignant Pleural Mesothelioma." Seminars in Thoracic
and Cardiovascular Surgery. Vol 9, No(October), 1997: pp 367-72.
Boutin et al. Chest. Prevention of malignant seeding after invasive diagnostic procedures in patients with pleural mesothelioma. A randomized trial of local
radiotherapy. 108: 754-8, 1995.
Postoperatif Bakım
•
•
•
•
Göğüs tüpü takibi
Postoperatif analjezi (PCA)
Pulmoner bakım
Erken mobilize ve DVT için proflaksi
Sugarbaker DJ et al
Sugarbaker DJ et al
Sugarbaker DJ et al
Rush et al
Rush et al
Rush et al
Rush et al
Kötü Prognostik Faktörler
•
•
•
•
Miks ve veya sarkamotoid tip
Pozitif cerrahi sınır
Lenf nodu pozitifliği
Trombositoz(>400.000)
Ekstraplevral Pnömonektomi Sonuçları
Araştırmacı
Hasta Sayısı
Operatif
Mortalite
2-yıllık
sağkalım
Butchart (1976)
62
%31
%10
DeValle (1986)
33
%9
%24
Rush (1999)
231
%5.2
%33
Allen (1994)
40
%7.5
%25
Sugarbaker (1999)
183
%3.8
%35
Trimodalite Tedavi
Cerrahi + Kemoterapi + Radyoterapi
Komplet rezeke olmuş,lenf nodu tutulumu olmayan epitelial tipte tümör
Sağkalım 2 yıllık %68 5 yıllık %46 Sugarbaker (1999)
• Cerrahi kliniklerimizde 1993-2005 yılları
arasında, MM olgularına tanı ve tedavi
amaçlı yaklaşımlarımızı geriye dönük
olarak inceledik. 78’i erkek, 29’i kadın
olmak üzere 107 hasta çalışma
kapsamında incelendi.
OPERASYON
SAYI
ORAN %
TANI VE EVRELEME
VATS
MİNİ TORAKOTOMİ
65
60.7
PALYATİF CERRAHİ
PLÖREKTOMİ
PLÖROPERİTONEAL
ŞANT
İNOPERABL
•EKSPLORATRİS T.
•FONKSİYONEL İNOP.
10
KÜRATİF CERRAHİ
32
44
21
9.3
6
2
1
1
30
PLÖREKTOMİ/DEKORTİKA
SYON
PLÖROPNÖMONEKTOMİ
TOPLAM
11
21
107
100
HİSTOLOJİK TİP
SAYI
ORAN %
EPİTELOİD
50
46.7
SARKOMATOİD
5
4.7
BİFAZİK
4
3.8
TANIMSIZ
48
44.8
TOPLAM
63
100
Teşekkürler …

Benzer belgeler

108-113 malign mezotel

108-113 malign mezotel irrezektabl olarak kabul edilmiştir. • T1 ve T2 arasında anlamlı fark bulunmazken,T2 - T3 ve T3-T4 arasında anlamlı farklar bulunmuştur ve en iyi sonuçlar N0 olgularda saptanmıştır. • evre 3 için 1...

Detaylı

PDF - Solunum Hastalıkları

PDF - Solunum Hastalıkları Epiteloid, Sarkomatoid, Miks tip

Detaylı