G-20 Uluslar arası Vergi Sempozyumu

Transkript

G-20 Uluslar arası Vergi Sempozyumu
Ramazan BİÇER
[email protected]
G-20 Uluslar arası Vergi Sempozyumu
Sempozyumda Öne Çıkanlar
İstanbul’daki Sempozyumun benim de aralarında yer
aldığım konuşmacıları Türk Maliyesinden, OECD’den
ve çeşitli vergi idarelerinden üst düzey yetkililer, özel
sektör temsilcileri, çok uluslu şirketlerin mali
yöneticileri ve akademisyenlerden oluşuyordu.
Değerli Dünya Gazetesi okuyucuları, son yazımlarımda
2015
yılı
içinde
ülkemizde
İstanbul’da
gerçekleştirilecek G-20 Zirvesine
gerçekleştirilen
ilişkin
organizasyonlardan
sempozyum, yılın en
bahsetmiştim. Bu yazımda ise geçen
önemli uluslar arası
hafta İstanbul’da düzenlenen “G-20
vergi
Uluslar arası Vergi Sempozyumu”
organizasyonlarından
hakkında sizleri bilgilendirmek
birisiydi.
istiyorum.
Sempozyumun özelliği vergi konularında son yıllarda
ülkemizde yapılmış en önemli ve en üst düzey katılımlı
organizasyon olmasıydı. Benim de katılımcıları
arasında yer aldığım sempozyuma 60 ülkeden uluslar
arası vergi konusunda uzman üst düzey yetkili,
danışman ve yöneticilerden oluşan 300 kişi katıldı.
Maliye Teşkilatının Başarısı
Sempozyumun ev sahibi olarak Maliye Bakanlığının
Bakanından uzmanına kadar sempozyuma çok iyi
hazırlandığını gözlemledim. Ülkemizin bu denli üst
düzey bir organizasyonu başarıyla organize etmesi
hepimizin gururlanmasına neden oldu. Bu derecede
önemli
bir
organizasyonu
başarıyla
gerçekleştirmelerinden dolayı tüm Maliye Teşkilatını
tebrik ediyorum. Gelelim sempozyumda neler
konuşulduğuna.
Maliye Bakanından Önemli Açıklamalar
Sempozyumda şu anda tüm ülkelerin en önemli
vergi gündemini oluşturan “OECD/G-20 Eylem
Planı” kapsamında sürdürülen çalışmalar
üzerinde detaylı olarak duruldu.
Ön plana çıkan konular ise aşağıdakilerden
oluşuyordu:






Dijital ekonomi nedeniyle ortaya çıkan
vergi kayıpları,
Faiz giderlerinin indirilmesine ilişkin
getirilecek sınırlandırmalar,
Sözleşme ve tüzel kişilere dayalı hibrid
düzenlemelerin yarattığı sorunlar,
Transfer
fiyatlandırması
konusunda
yapılacak düzenlemeler
ve bunların
gelişmekte olan ülkelere olan etkisi,
Matrahın
aşındırılması
ve
karın
aktarılmasına ilişkin verilerin toplanması,
bunların ekonomik olarak analizi ve dışsal
etkilerinin (spill-over effects) tespiti,
Banka hesaplarına ilişkin bilgiler dahil
vergi idareleri arasında otomatik bilgi
değişimi ve gelişmekte olan ülkelere etkisi.
Sempozyumun Türkiye’ye Olası Etkileri
G-20 Uluslar arası Vergi sempozyumu, uluslar arası
vergilendirme kurallarının ciddi şekilde yeniden ele
alındığı ve şekillendiği bir dönemde gerçekleştirilen
önemli bir uluslararası organizasyonu ifade ediyor.
Asıl önemli yanı ise önümüzdeki birkaç yıl içinde
Türkiye dahil bir çok ülkede yapılması
Maliye
Bakanının
en
çarpıcı
Sempozyumda gelecek
öngörülen
vergi
konularındaki
yasal
açıklamalarından
birisi
ise
yıllarda çok
değişikliklerin içeriğine dair çok sayıda ipucuna
“kayıtdışı ekonomi ile mücadele
konuşulacak vergi
ulaşmamıza yardımcı olması.
terör ile mücadele etmek kadar
konuları üzerinde
Tüm bu çalışmalar Türkiye için neyi ifade ediyor
önemli” şeklindeki açıklamasıydı.
duruldu.
diye sorulduğunda ise yanıtım Türkiye’nin
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sempozyumun ana
dünya ülkeleri ile eşgüdümlü hareket ettiği ve yakın
konusu olan “OECD/G-20 Matrahın Aşındırılması ve
zamanda tüm bu çalışmaları yasal düzenlemelere
Karın Aktarımına İlişkin Eylem Planı” ile ilgili olarak
yansıtma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu şeklinde
da açıklamalarda bulundu. Buna göre, Maliye Bakanı
olabilir.
OECD/G-20 Eylem Planını tamamen desteklediklerini,
O nedenle, Türkiye’de yakın zamanda vergi
OECD tarafından şu anda sürdürülen çalışmaları
konularında bazı yasal değişikliklerin olacağını
değerlendirdiklerini ve 2015 yılı sonunda çalışmaların
beklemek mümkün. Bu anlamda sanal işyeri, otomatik
tamamlanmasını beklediklerini, ardından uygulamaya
bilgi değişimi ve transfer fiyatlandırması konuları ön
ilişkin bazı adımlar atacaklarını ifade etti.
plana çıkıyor.
Yine bu kapsamda, elektronik ticaret sürdüren
şirketlerin vergi ödemeleri gerektiği ve bu konuda da
çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sempozyumun açılış
konuşmasında G-20 dönem başkanlığı süresinde
Türkiye’nin önceliklerinin “tüm tarafları kapsama”,
“uygulama” ve “yatırım” konuları olduğunu ifade etti.

Benzer belgeler