Nafa-Gold

Transkript

Nafa-Gold
“Do¤ru Ayd›nlatma
Sat›fl Art›r›r”
N
Ma AFA ®
de
G
in G OLD
erm
an
y
N
Ma AFA ®
de
G
in G OLD
erm
an
y
uzun
k
o
Ç
r
ömü aat
s
00
0
.
5
1
Alt›n renginde ›fl›k gücü taze
ekmek, kuruyemifl ve unlu ürün
sat›fllar›n› artt›racak
Floresan tüpleri
Daha fazla ›fl›k ve daha fazla sat›fl için NAFA’dan yeni bir at›l›m
NAFA®GOLD
ile, 2400 Kelvin s›cak rengine ra¤men fosforlu kar›fl›m 36 W’l›k tüplerde (1200 mm, Kod No. 73036)
yaklafl›k 85 lm/W’l›k büyük bir ›fl›k yo¤unlu¤u üretir ki bu yo¤unluk 100 W’l›k standart bir lambaya göre 6 kat fazlad›r ve
ondan daha ekonomiktir.
Bu, NAFA®GOLD’un düflük enerji tüketimiyle birlikte, vitrinlerde ve so¤utmal› dolaplarda sergilenen ekmeklerin ve unlu
ürünlerin, parlak ve do¤al tazelikteki görünümleri sayesinde göz al›c› ve ifltah aç›c› bir flekilde sunulmas› demektir.
F›r›nlar ve pastaneler için özel olarak gelifltirilmifl olan alt›n uçlu bu floresan tüp ürünlerinize gevrek ve “f›r›ndan yeni
ç›km›fl-taze” bir görünüm vererek size rekabet üstünlü¤ü sa¤lar.
KOD
WATT
ÇAP
UZUNLUK
BAfiLANGIÇ
LÜMEN‹
PAKETLEME
B‹R‹M‹
73015
15
26 mm
438 mm
800
25 adet
NAFA®
73018
18
26 mm
590 mm
1100
25 adet
73025
25
26 mm
970 mm
2900
25 adet
GOLD
73030
30
26 mm
895 mm
2100
25 adet
73036
36
26 mm
1200 mm
3000
25 adet
73058
58
26 mm
1500 mm
4500
25 adet
IN
MADE
NY
GERMA
Renk s›cakl›¤› 2400 Kelvin
Renk geriverimi: Ra 85 (1B)
NAFA-GOLD’un SPEKTRAL
ENERJ‹ DA⁄ILIMI
ENERJ‹ ORANI (%)
100
0
400 450
500
550
Çünkü günefl sat›lamaz!
F›r›nlar, çal›flma alanlar›, ofisler ve üretim merkezleri:
NAFA®BIO-SUNLIGHT
1A renk geri verimi ile do¤al ve hofl bir çal›flma ›fl›¤›!
Tüm standart boylar› mevcuttur.
Üretim, gelifltirme ve dünya çap›nda da¤›t›m.
Merkez: Yeniyol Sok. No: 10 Kas›mpafla/‹STANBUL
Tel: (0212) 297 19 41 Faks: (0212) 238 74 21
Web: www.erelektronik.com E-mail: [email protected]
600
650
700
750