bartın ünġversġtesġ bartın orman fakültesġ/yüksekokulu/enstġtüsü

Transkript

bartın ünġversġtesġ bartın orman fakültesġ/yüksekokulu/enstġtüsü
BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ
BARTIN ORMAN FAKÜLTESĠ/YÜKSEKOKULU/ENSTĠTÜSÜ/MESLEK YÜKSEKOKULU
ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ / PROGRAMI
DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ
DERS BĠLGĠLERĠ
Ders Adı
Mobilya Endüstrisinde Ergonomi
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
ORE 750
2
3+0
3
6
Ön KoĢul Dersleri
Dersin
Dili
 Türkçe
Dersin
Seviyesi
 Ön Lisans
Dersin
Türü
Zorunlu
Öğretim
Metotları
Sözlü sunum, yüz yüze eğitim, ödev
 İngilizce
Lisans
 Seçmeli
Yüksek Lisans  Doktora
 İsteğe Bağlı
Dersin
Koordinat Doç. Dr. Bülent KAYGIN
örü
Dersi
Verenler
Doç. Dr. Bülent KAYGIN
E-Mail: [email protected]
Dersin
Yardımcıl
arı
E-Mail:
Dersin
Amacı
Özellikle mobilya endüstrisine ilişkin ileri ergonomi işlemleri ve uygulamalarının anlatımı amaçlanmaktadır.
Dersin
Ġçeriği
Ergonomi tanım, tarihçe ve aşamaları; insanın ergonomik açıdan incelenmesi; antropoloji ve antropometrik
yaklaşım; bio-mekanik yönüyle antropoloji; hareketli antropometri; ergonomik çalışmayı etkileyen faktörler; çalışılan
yerin ergonomi açısından incelenmesi; mobilyada tasarım kavramı ve türleri; minimalizm; insanın vücut ölçülerinin
mobilya tasarımda kullanılması; görsel yanılsama ( trompe l’oeil ); altın bölüm ve vücut ölçülerine göre döşeme
mobilyalarında, ölçü ile norm; oturma odası, mutfak, genç odası ve yatak odası mobilyalarında ergonomi.
DK 1) Ergonomi tanım, tarihçe ve aşamalarını özetleyebilir
DK 2) Ergonomik çalışmayı etkileyen faktörler i açıklayabilir
DK 3) Mobilyada tasarım kavramı ve türleri; minimalizm; insanın vücut ölçülerinin mobilya tasarımda kullanılması
Dersin
Öğrenme
Kazanıml
arı
hakkında bilgi sahibi olur
DK 4) Oturma odası, mutfak, genç odası ve yatak odası mobilyalarında ergonominin önemini kavrar
DK 5) Görsel yanılsama ( trompe l’oeil ); altın bölüm ve vücut ölçülerine göre döşeme mobilyalarında, ölçü ile norm
kavramlarını bilir
DERS AKIġI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ön Hazırlık
Konular
Ergonomi tanım, tarihçe ve aşamaları
İnsanın ergonomik açıdan incelenmesi
Antropoloji ve antropometrik yaklaşım
Bio-mekanik yönüyle antropoloji
Hareketli antropometri
Ergonomik çalışmayı etkileyen faktörler
Ara sınav
Minimalizm
Çalışılan yerin ergonomi açısından incelenmesi
Mobilyada tasarım kavramı ve türleri
İnsanın vücut ölçülerinin mobilya tasarımda kullanılması
Sunum/Seminer çalışması
Görsel yanılsama ( trompe l’oeil )
Altın bölüm ve vücut ölçülerine göre döşeme mobilyalarında, ölçü ile norm
Oturma odası, mutfak, genç odası ve yatak odası mobilyalarında ergonomi
Genel Sınav
KAYNAKLAR
Ders Notu
Altınok, M., Mobilya Üretiminde Endüstriyel Tasarım, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü,
Diğer Kaynaklar
Ankara, 1989.
İş Etüdü, M. Kurt ve M. Dağdeviren, Gazi Üniversitesi, ISBN: 975-8640-88-7, 2003.
Ergonomi, N. Erkan, MPM Yayınları No: 373, 2003.
MATERYAL PAYLAġIMI
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ
YARIYIL ĠÇĠ ÇALIġMALARI
SAYISI
KATKI YÜZDESĠ
Ara Sınav
1
20
1
20
Kısa Sınav
Ödev
Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Proje
Staj
Diğer
Toplam
100
Yıl Ġçinin BaĢarıya Oranı
40
Finalin BaĢarıya Oranı
60
Toplam
100
DERS KATEGORĠSĠ
Katkı Yüzdesi (%)
Temel Meslek Dersleri
40
Uzmanlık /Alan Dersleri
60
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Destek Dersleri
No
Program Yeterlilikleri (PY)
Ders Kazanımları (DK)
DK1 DK2
YPÇ1
YPÇ2
YPÇ3
Temel bilimler ve mühendislik bilgileri hakkında
ileri derecede bilgi sahibi olmak.
Program amaçları doğrultusunda (uzmanlık
alanıyla ilgili konularda) teorik bilgiler,
ilkeler, yöntemler ve mesleki uygulamalar
hakkında detaylı bilgiye sahip olmak.
Edindiği bilgilerle ileri orman endüstri
mühendisliği problemlerine uygun deneyler veya
yöntemler tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve
5
5
4
5
5
Ölçme yöntemi
DERSİN KAZANIMLARININ PROGRAM
YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
Katkı Düzeyi
Aktarılabilir Beceri Dersleri
DK3 DK4 DK5
4
5
5
4
5
5
1
5
5
1
4
5
1
sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmek
YPÇ4
Orman Endüstri Mühendisliği uygulamaları için
gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern
araçlar kullanma becerisine sahip olmak
5
5
5
5
1
YPÇ5
Bilimsel araştırma yapabilme, sonuçlandırabilme,
gerektiğinde ekip çalışması ve işbirliği yapabilme
bilgi ve yeteneğine sahip olmak
5
5
4
5
5
1
YPÇ6
Sorgulayıcı ve araştırıcı olmak, bilgiye ulaşma,
analitik düşünme ve tasarım yapabilme
yetkinliğini kazanmış olmak
4
3
4
4
2
1
YPÇ7
Uzmanlık alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilme,
alternatif çözüm önerileri geliştirebilme, karar
verebilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip
olmak
5
2
5
5
5
1
YPÇ8
Uluslar arası ve ulusal yayınları takip edebilmek
ve gerekli kaynaklara erişebilme becerisini ileri
düzeyde kazanmak
4
4
4
5
3
1
YPÇ9
Ulusal ve uluslar arası bilim insanları ve
kuruluşlar ile iletişim kurabilmek
4
4
4
5
YPÇ10
Ülkenin orman endüstri mühendisliği alanıyla
ilgili sorunlarına; küresel ve toplumsal çerçevede
sağlık, güvenlik ve çevre koşullarını da dikkate
alarak çözüm üretebilmek
4
5
4
4
Katkı düzeyi
Ölçme yöntemi
1
Çok Düşük
Yazılı sınav
2
Düşük
Sözlü sınav
3
Orta
Ödev/Proje
4
1
4
3
4
Yüksek
Laboratuar Çalışması
1
5
Çok Yüksek
Sunum /Seminer
AKTS / Ġġ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Teorik ders
14
2
28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
a)Sınıf çalışması
14
4
56
14
2
28
1
2
2
Etkinlik
b)Bireysel veya grup halinde çalışma
Ödev
Dönem Projesi
a)Projenin hazırlanması
b)Proje sunumu
Kısa Sınav (Quiz)
Laboratuar
Staj
Uygulama
Ara sınav
a)Sınav
b)Sınav için bireysel çalışma
14
1
14
a)Sınav
1
4
4
b)Sınav için bireysel çalışma
14
3
42
Final Sınavı
Toplam ĠĢ Yükü
Toplam ĠĢ Yükü / 30 (s)
174/30 = 5,8
Dersin AKTS Kredisi
6
GÜNCELLEME TARĠHĠ:
24.06.2013

Benzer belgeler